S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 H A L M S T A D S K O M M U N Å R 2008 S R E D O V I S N I N G

2 Innehåll Inledning Kommunens organisation...4 Koncernens organisation...5 Översikt Förvaltningsberättelse Verksamheten Miljö och transporter Personal Finansiell analys Redovisningsprinciper...39 Resultaträkning...40 Balansräkning...41 Finansieringsanalys...42 Noter Investeringsredovisning...47 Koncernredovisning...48 Koncernbolagens verksamhet Driftredovisning/ Ekonomiskt utfall per nämnd Särredovisning av VA-verksamhet...58 Verksamhetsmått per nämnd Sjukfrånvaro och skadestatistik...65 Tio år i sammandrag Revisionsberättelse...68 Produktion: Stadskontoret Layout och teknisk produktion: Lars-Olof Hellberg, Text-Media i Halland AB Texter och bearbetning: Stadskontoret, Halmstads kommun/lars Andersson, Text-Media i Halland AB Omslagsbild: Patrik Leonardsson Insidesbilder: Halmstads kommuns arkiv, Lars Andersson (sid 10,27,55), Mats Elmgren (sid 23), Lars-Olof Hellberg (sid 6,7,10,14,17,18,26,49,53), Patrik Leonardsson (sid 7,13,24,52,53), Tommy Palm (sid 50,54), Jesper Petersson (sid 1,2,8,9,12,21,72), Räddningstjänsten (19), Scanpix (24), Martina Thalwitzer (23), Johan Thein (25), Maria Wikland (11) Tryckt på Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2009

3 Inledning Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf: Halmstadborna trivs med sin kommun En SCB-undersökning under hösten visar att halmstadborna i mycket hög utsträckning trivs med sin kommun och gärna rekommenderar andra att bosätta sig här. Mätningen redovisade synpunkter på orten Halmstad, på dess kommunala verksamheter och på möjligheterna till inflytande. Jämfört med en liknande mätning för två år sedan har resultaten generellt förbättrats. Optimismen från förra årets jubileumsfirande lever vidare! Halmstad växer och 2008 gick invånarantalet över En av kommunens viktigaste roller är att vara samhällsbyggare. I detta ansvar ryms vår visions alla tre delar hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Hela kommunen skall leva och erbjuda goda livsmiljöer. Att bryta segregation och utanförskap är en av de mest strategiska utmaningarna för det moderna samhället, så också för Halmstad. I detta arbete ingår även att på ett positivt sätt integrera våra nya svenskar. FN-dagen 2008 genomfördes för första gången i Halmstad en medborgarceremoni, där personer som fått svenskt medborgarskap hälsades välkomna till landet. I samarbete med regeringen arbetar Halmstad också med ett lokalt utvecklingsprogram i bostadsområdet Andersberg. Medvetenheten om koldioxidutsläppens inverkan på klimatet är idag stor. Halmstad, som varit en ekokommun sedan 1997, har naturligtvis stora ambitioner inom miljöområdet. Ett uppmärksammat projekt, som startades 2008, är den samordnade distributionen av varor till kommunens verksamheter. Preliminära resultat tyder på en rejäl minskning av antalet transporter! Halmstads Energi och Miljö AB genomförde den mycket uppmärksammade Sopoperan, där en specialskriven operaföreställning kombinerades med intressant miljöinformation på ett mässområde. Att skapa en varierad och växande arbetsmarknad är en viktig del av kommunens samhällsbyggande roll. Här är samarbetet med Halmstad Högskola av central betydelse. Under året har inkubatorföretaget Science Park startats. Här kan nya företag få kvalificerad rådgivning och även hyra lokaler under en period. Halmstads Näringslivsbolag har också arbetat med entreprenörsutbildning för nya företagare. Begreppet företagslots är nu etablerat för att

4 Kommunstyrelsens ordförande hjälpa företag med kontakterna med kommunen. Halmstads ambition är att fortsätta att vara ett nav i regionens utveckling. Det visar vi bland annat genom vårt engagemang i Region Halland. Vi ser det som viktigt att Halland består som en naturlig enhet. Det är en tillväxtregion med bra infrastruktur. Halland ligger mellan två stora regioner och samarbetar åt söder, öster och norr. Upplevelsestaden Halmstad håller på att bli ett verkligt etablerat begrepp. Det gamla 700-årsbolaget har blivit Halmstad & Co med uppgift att arbeta med turistbyrå, möten, evenemang och med Halmstads Teater. Erfarenheterna från de stora evenemangen under jubileumsåret har definitivt ökat vår status som arrangör av den här typen av stora projekt! Servicen utvecklas För medborgarna är kommunen i första hand en servicegivare. Ytterst bedöms vi utifrån om vår service och tillgänglighet håller en hög kvalitet och tillgodoser de realistiska behov som medborgarna har. Den helt dominerande andelen av kommunens resurser går till vård, skola och omsorg. Utöver det erbjuds medborgarna service och tjänster inom viktiga områden som till exempel kultur, fritid och teknik. Inom skolans område sker en snabb utveckling. Antalet små barn ökar och förskolan har byggts ut. Inom grundskolan har en satsning gjorts för att utveckla arbetet med matematik, IT och skriftliga omdömen. Kommunen har beviljats regeringsmedel för att jämställdhetssäkra den pedagogiska verksamheten. Situationen för gymnasieskolan präglas av ett ökat utbud från privata aktörers sida. Kommunens gymnasieskola möter den hårdnande konkurrensen genom att utveckla sitt arbetssätt genom det så kallade BEST-projektet. Äldreomsorgen är ett område som har stått i fokus under året! Servicen har utvecklats och förenklats genom den nya organisationen och det nya arbetssättet i Möjligheternas hemvård. Förberedande beslut har också tagits om att införa valfrihet i hemtjänsten. En äldrelots har knutits till förvaltningen för att underlätta medborgarnas kontakter. Under året fick kommunen tyvärr också negativ uppmärksamhet i samband med att brister i vården upptäcktes på en avdelning på ett särskilt boende. Händelsen var djupt beklaglig men har inneburit att vi stärkt våra insatser för att arbeta med sund värdegrund och en förbättrad kvalitetskontroll. Brukare och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga med vården som ges i kommunens regi. Halmstads kommun är ortens största arbetsgivare. Vi satsar på en utveckling av ledarskap och medarbetarskap. Ambitionen är att medarbetarnas trivsel och hälsa är nyckelfaktorer för att skapa goda möten med medborgarna och verksamhet av toppkvalitet. Ett bra personalarbete är en förutsättning för att kunna rekrytera engagerade medarbetare. Ekonomin skapar osäkerhet Kommunen är också en förvaltare av skattemedlen och av kommunens tillgångar. Tyvärr slutade året ekonomiskt i moll med en ekonomisk världskonjunktur som störtdök med konsekvenser också för kommunens ekonomi. År 2008 gav ändå ett positivt ekonomiskt resultat i nivå med våra ambitioner. Då har ändå hänsyn tagits till att den ekonomiska krisen har minskat värdet på kommunens pensionstillgångar. Ett varningstecken inför framtiden är att skatteintäkterna inte fullt ut räcker till att finansiera kommunens kostnader. Även kommunens stora, planerade investeringsvolymer kan innebära stora belastningar ifall skatteunderlaget fortsätter att försvagas. Vision Halmstad 2020 styr Sist men inte minst är Halmstads kommun en politisk organisation. Arbetet med att utveckla styrningen av kommunen har fortsatt. Planeringen för 2009 till 2011 har kunnat genomföras enligt den nya visionsstyrningsmodellen. Det innebär att kommunfullmäktige i juni hade två tydliga alternativ till planeringsdirektiv att ta ställning till. Alternativen utgick från samma struktur och rubriker. På så sätt blev det mycket tydligt vad som var gemensamt och vad som skilde mellan alternativen. Jag ser detta som ett sätt att bli mer öppna inför medborgarna och att öka intresset för den parlamentariska demokratin. Halmstads vision om hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden styr politikens mål och ambitioner. Vår utmaning inför 2009 blir att inte släppa taget om visionen när den ekonomiska utvecklingen dyker. Nu gäller det att stå stabilt och vårda engagemanget och optimismen som drivit kommunens utveckling så här långt! Carl Fredrik Graf Kommunstyrelsens ordförande

5 Kommunens organisation Kommunens organisation

6 Koncernens organisation Koncernens organisation % Halmstads Fastighets AB 100 % Nissamedia AB 100 % Projekt Söder i Halmstad AB 100 % KB Gamletull 100 % GamleTull Komplementär AB 4,5 % 100 % 4,5 % Halmstads Energi och Miljö AB 91 % Halmstad IT-nät AB 100 % Halmstads Energi och Miljö Nät AB 100 % Halmstads Rådhus AB 100 % AB Nissastaden 82 % Halmstads Hamn och Stuveri AB 100 % AB Industristaden 100 % Sandslottet KB Science Park Halmstad AB 49 % HallWan AB 25 % (regionalt it-bolag) 100 % Halmstads Näringslivs AB Hallandstrafiken AB 16,5 % HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB 100 % Halmstad & Co AB 100 % Halmstads Flygplats AB

7 Översikt Halmstads kommun en översikt Folkmängd 31 december 2008 Förändring Invånare Födda Döda Inflyttning Utflyttning från år Folkmängden ökade under år 2008 med 514 personer och har därmed ökat med ca eller 6,4 procent sedan millennieskiftet. Ser vi framåt beräknas invånarantalet öka med ytterligare cirka fram till år Mandatfördelning kommunfullmäktige Parti m c fp kd mp s v spi sd Övriga Summa Mandat Medellivslängd Den förväntade medellivslängden för nyfödda i Halmstads kommun är för närvarande 79 år för män och 83,3 för kvinnor. Detta är något över riksgenomsnittet för både män och kvinnor. Utrikes födda Cirka 13 procent av Halmstadborna, eller , är födda utomlands. Antalet utländska medborgare uppgår till Befolkningsutveckling Arbetslöshet Arbetslösheten 2008 uppgick i genomsnitt till 2,5 procent, vilket var lika med rikets nivå. Ungdomarbetslösheten var tre tiondelar lägre än riket eller 3,5 procent. Detta betyder att i januari totalt personer var helt utan arbete, vilket var 21 procent mer än för ett år sedan procent Öppen arbetslöshet i Halmstads kommun och i riket Åldersfördelning 2008 (%) Ålder Halmstad Halland Riket Skattesatsen 2008 Genomsnitt Halmstad Halland Riket Utdebitering 29,75 30,53 31,52 Därav till kommunen 20,03 20,81 20,72

8 1200 Bostadsbyggandet Färdigställda lägenheter Förvärvsfrekvens år (%) Totalt 71,0 71,8 70,2 71,8 73,9 74,0 75,7 79,0 Kvinnor 71,5 70,2 68,3 69,3 71,6 72,0 73,8 77,0 Män 70,5 73,3 72,2 74,2 76,2 75,9 77,6 81, Sysselsättningen i Halmstad sedan (preliminärt) 2007 Pendling över kommungränserna 2007 (Källa: SCB, Ampak) Pendling Pendling till från Kommun Halmstad Halmstad Laholm Falkenberg Hylte Göteborg Varberg Stockholm Ängelholm Helsingborg Båstad Ljungby Malmö Gislaved Lund Kungsbacka Markaryd Uppsala Jönköping Hässleholm Värnamo Kristianstad Totalt Förvärvsarbetande efter näringsgren 2007 Antal Procent Procent Näringsgren Halmstad Halmstad Riket Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning, utvinning, energi Byggindustri Handel, transport, kommunikation Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster Utbildning, forskning och utveckling Enheter för hälso- och sjukvård, socialtjänst, veterinärer Personliga och kulturella tjänster Civila myndigheter, försvar, internationella organisationer Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Utbildningsnivå år (%) Utbildning Halmstad Riket Män Kvinnor Män Kvinnor Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial och forskarutb Uppgift saknas Totalt

9 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal InformatIon november 2008 Halmstad Halmstads befolkning Fest för nya medborgare sidan 4-5 Halmstad slår 90000! sidan 2-3 Snart öppnar Alla hjärtans hus sidan 18 Ungdomar formar gamla bibblan sidan 19 nådde nya höjder Halmstad växer. Nu är vi över kommuninvånare. Hösten 2008 passerades gränsen och vid årsskiftet var befolkningstalet personer. En ökning på ett år med 514 personer. inv När nuvarande kommun bildades 1974 var antalet invånare och den genomsnittliga årliga ökningstakten har sedan dess legat strax under 500 personer. Prognosen pekar på att gränsen invånare uppnås Med en bildkampanj under hösten på stortavlor markerade kommunen Halmstads växtkraft och att vi blir fler och fler. Halmstad är landets 18:e kommun i storleksordning och invånarna är till stor del nöjda med den kommun de bor i. De uppskattar miljön och det stora fritids- och kommersiella utbud de har tillgång till. Sju av tio Halmstadbor kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Halmstad. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning som genomfördes under hösten och där 98 kommuner ingick. Resultatet är ett underlag för prioriteringar och förbättringar. Undersökningen består av tre index som bedömer de tillfrågades uppfattning om platsen de bor på, kommunens verksamheter och möjligheten till inflytande på dem. Helhetsbetyget indikerar uppåtgående trender jämfört med 2006 års mätning. Vid jämförelse med andra kommuner hävdar sig Halmstad väl med värden över genomsnittet. Förbättringsområden som pekas ut är bl a bostäder och trygghet. I de kommunala verksamheterna tyder indexen på att förbättringar efterfrågas

10 Förvaltningsberättelse för exempelvis gator och vägar samt äldreomsorg och r än ! grundskola. Vid frågor som belyser möjligheterna till inflytande visar resultatet att de tillfrågade ger högst betyg till information och öppenhet medan påverkan får lägst. past någon kan ha undgått Dramatisk bilderstortavlor runt om i Den stan ljusa med bild som överskott. dominerat Det är svensk i åldern och internatio- år som vändning 500 personer beror 100 på födelse 0 budskapet. vi är mest benägna att byta bostadsort, nell ekonomi under en rad år förändrades snabbt och et är omöjligt att säga vem som på grund av studier eller arbete. Med en :e. Vi valde dramatiskt istället att i slutet en av stark lokal Den arbetsmarknad kris som startat kan fler i USA ärksamma riktiga Halmstadbor hos bolåneinstitut, studenter försäkringsbolag på högskolan och stanna banker kvar spreds ad de tycker är bäst med globalt Halmsäger informationssekreterare som uppstod inom Idag finanssektorn har 13 svenska vände kommuner konjunkturen fler under hösten. efter I sin svallvågorna examen. på den förtroendekris lin Johansson. brant nedåt. än invånare. När når Halmstad lmstad är landets 18:e kommun då den exklusiva skaran? Steget från Konsekvenserna med negativa BNP-tal och stigande leksordning. Under en lång rad till tog 18 år. Men under r befolkningen procentuellt arbetslöshet ökat kom 2000 talet snart att har jämföras den årliga med befolkningsökningen depression. varit snabbare och skulle, om problemen are här än i landet som under helhet talets ommunen bildades 1974 Den fanns ändrade den ekonomiska fortsätter, göra bilden att siffran fick kommunledningen att agera Alliansen i Halmstad Moderaterna, passeras 0 invånare. folkningen ökar framför Folkpartiet, allt Centerpartiet, De första Kristdemokraterna tio månaderna i år och ökade Sveriges Pensionärers Intresseparti beslutade att det var m inflyttning. Av en ökning på antalet Halmstadbor med drygt 500. att nödvändigt att revidera den budget för 2009 som Här känner fullmäktige antog i juni. I december man beslutade fullmäktige om en omdisponering med 47,8 Mkr. Inom de minskade ramarna finns utrymme för 100 g välkommen Mkr i ökade anslag till nämnderna, lönejusteringar ej inräknade. Fullmäktige beslutade också att införa ett vårdnadsbidrag från 2009 till föräldrar med barn mellan 1 och 2 år. Ett beslut om att yttade till Halmstad för personliga satsa 216 del Mkr är för flygförbindelserna att rusta upp kommunens fick fastighetsbestånd viktiga eftersom kommer min att sambo leda till Micke lokala on år sedan när jag här. Jag arbetade i arbetstillfällen hotellschen och kunde välja Kommunalskatten mel- För fastställdes fyra år sedan till köpte 20,03 vi kronor ett hus och i när veckopendlar byggkonjunkturen till Stockholm. sviktar. Stenhuggeriet, ett renoveringsobjekt tockholm, ett kryssningsg och Halmstad. Förväntad minskad den är för sjätte året i rad oförändrad. som vi hållit på att rusta upp sedan dess. Vilken skatteunderlagstillväxt miljö, så nära centrum, kommer det blev Halmstad att har göra jag kommande med års Grötvik, budgetarbete havet och komplicerat. stranden! ångrat en gång. Med åren Halmstad erbjuder mig och min ag känt att staden Fortsatt blir allt profilering familj livskvalitet. Det är en bra miljö gare för mig och här När komjag stanna. årets slut var det snart ändå tre, efter att ännu växa ett upp totalt i. sett lyckosamt de mörka konjunkturmolnen för Zacharias, som är tornade nio, och upp Elvin, sig vid år för kommunen. Saknar jag något? En Arenahall stad är för mig som en storstad Halmstad fortsätter höll jag att på att profilera säga, men sig långsiktigt det har vi ju som en ändå är liten och nära. Här snart. Och det ska bli spännande att hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden, en bra stadskärna med ett stort se vad den kommer att tillföra staden. även om det skulle kunna vara Halmstad med är den en av fantastisk kommunfullmäktige stad även större. beslutade under höst visionen och vinter Halmstad och med 2020 kul som upplever en speciell anda som är grund. konserter och spännande evenemang vår att greppa och beskriva. Det kan vi förhoppningsvis locka turisterna ar om allt från att man känner sig till staden även under dessa perioder. mmen och blir väl bemött, till ett Jo, en saluhall, Tre hjärtan. med alla Ett dofter axplock och ur höstens t där företag har bra möjligheter synintryck vid manuella bildkampanj diskar för att skulle manifestera att Halmstad slår xa samt en högskola som drar till jag vilja se. ga människor. Det är som om allt Om tio år? Då njuter vi i solen på tvecklas och sträva framåt. vår altan och kanske tar vi en tur med den på mig är tagen på flygplatch det är ingen slump. Jag är segelbåten från Grötvikshamnen. i turistbranschen och för den är Berättat av Carina Robertsson, 38 år t oerhört viktigt. Även för min med hjärtat i Halmstad sedan 1993 Halmstad optimistiskt och framåt Halmstad för jag älskar sport Halmstad en fantastisk sportstad

11 Pågående projekt. Fyra omfattande byggen som förändrar stadens profil ovan Halmstad Arena vid Sannarp och Serveras anläggning på Vrangelsro, nedan K-rautas nya anläggning på Flygstaden och Biltemas lager i hamnen. Kommunen har en central roll i en livskraftig halländsk region. Debatten kring Ansvarskommitténs förslag om ändrad regionindelning har lett till ett uttalande från regeringspartierna om att Halland får bilda en egen region. Hög aktivitet i ett differentierat näringsliv, kommunala framtidssatsningar och en expansiv högskolemiljö utgör en viktig bas för Halmstad. Science Park Halmstad startades och markerade ett allt tätare samarbete mellan kommunen och 25-årsjubilerande Högskolan i Halmstad. Kommunen är en av delägarna i Science Park, en satsning på entreprenörskap och inkubatorverksamhet. Framförhållning i markreserv och planering för etableringar är en av kommunens uppgifter för att säkra utvecklingen av företagsamheten. På Kårarp finns en stor markreserv och på motsatt sida av E6 togs under året första spadtaget för Serveras logistiksatsning vid Vrangelsro som kommer att ge ett 50-tal nya arbetstillfällen. På Flygstaden inledde K-rauta en etablering av byggvaruhandel. Byggnationen av Biltemas fördubblade lagerkapacitet i hamnen gick in i slutfasen. En utredning om detaljhandeln i Halmstad presenterades. Både sysselsättning och omsättning har ökat snabbare än riket som helhet under den senaste tioårsperioden. Hamnen blir helägd Börsnoterade HMS Networks utsågs till Sveriges bästa exportföretag 2008 och är ett talande exempel på vilka kunskapsintensiva företag som verkar i kommunen. Med den nyinförda servicen Företagslots ska kommunen genom sitt näringslivsbolag underlätta för företagarna i deras kommunala kontakter. I januari 2009 förvärvades aktier i Halmstads Hamn och Stuveri AB och bolaget, som har stor betydelse för regionen, blir ett helägt kommunalt dotterbolag i Rådhus-koncernen. Hamnen helägd. Halmstads Hamn och Stuveri AB, som tidigare ägts till 82 procent av kommunen, blev 2009 helägt i och med att de återstående aktierna förvärvades. Servicen slipas En god kommunal service som tillgodoser invånarnas behov bidrar till en väl fungerande arbets-

12 Förvaltningsberättelse marknad. Det gäller allt från vård och omsorg till boende och fritid. Förskolan byggs ut metodiskt för fler platser och minskade barngrupper. Stora om- och tillbyggnader av skolor avslutades, som Brunnsåkersskolan och Gullbrandstorpsskolan. Projektering pågick för flera andra skolinvesteringar, som Örjansskolans förändring till kulturskola, förskola och grundskola. Olika lösningar för att ersätta Kattegattgymnasiet utreds. Modernisering och standardhöjning sker av äldreboenden. Första etappen av Vallås äldreboende togs i bruk under året, den andra vid årsskiftet. Nya gruppboenden inom Riktig klippare. Hemvårdsnämndens ordförande, Liselotte Svensson (M), klipper det handikappomsorgen etableras kontinuerligt. Beslut fattades om att 20 av blågula bandet och inviger därmed Alla Hjärtans Hus i f d Postens lokaler på Kyrkogatan. 45 gruppbostäder från årsskiftet sköts av ett privat separat bolag som ägs av kommunen och Region vårdföretag. Halland. Museet kan genom förändringen knytas tydligare till kommunens kulturverksamhet. För Halmstad Arena växer fram Halmstad Teaters nödvändiga upprustning utreds Vid Växjövägen ändras stadsbilden genom Halmstad Arenas framväxt. Arenan står klar under 2009, alternativa lösningar. en ny resurs för elit- och breddidrott, och med kapacitet att stärka upplevelsestaden. Söder mot nya höjder Halmstad & Co har under året etablerat sin verksamhet och får en stor roll för att främja besöksnä- Nissastrands utbyggnad har tillfört centrum nya värden och framhävt Nissan som en tillgång. De nya ring och evenemang. Flera arrangörer meddelade bostäderna med olika upplåtelseformer har startat stora kommande arrangemang i Halmstad, bland flyttkedjor som löst bostadsfrågan för många fler dem UEFA för tre matcher i U21-EM i fotboll på än Nissastrands nya invånare. Under året började Örjans vall förberedelserna för 330 nya bostäder på Söderkaj där Nissans värde också tas tillvara. Planarbetet Halmstads Energi och Miljö tog initiativ till för att kunna upplåta mark för olika boendeformer Sopoperan, en nyskriven opera med i huvudsak i centralort och övriga tätorter fortsätter. regionala kulturutövare i de ledande rollerna. Föreställningarna spelades i Wallbergs nedlagda Arbetet för bättre trafikmiljöer och infrastruktur tegelbruk. Kulturarrangemanget kombinerades pågår på flera olika fronter. Den politiska ambitionen att etablera ett resecentrum vid Järnvägssta- med seminarier, utställningar och skolprojekt med fokus på klimatfrågor. tionen drevs vidare. En attraktivare kollektivtrafik med förbättrad samordning mellan tåg och lokal/ Plats för ung som gammal regional busstrafik är målet. Arbetet inleddes för att göra gamla stadsbiblioteket Planeringen av Södra infarten fortsätter men har till en attraktiv och kreativ mötesplats för ungdomar, drabbats av förseningar. döpt till Nolltrefem ett hus för unga. Dörrarna I Halmstad är det nära till allt. Cykeln kan vara öppnades för Alla Hjärtans Hus, ett allaktivitetshus ett miljövänligt alternativ till bilen för att ta sig och en träffpunkt för kommunens äldre. till fritidsverksamheter, butiker och arbetsplatser. Beslut fattades om en ny organisation för Länsmuseet Halmstad. Verksamheten ska drivas i ett Gång- och cykelnätet byggs ut och standarden höjs.

13 Nedan följer korta sammandrag av förvaltningarnas verksamhet 2008 Nya svenskar välkomnades. På FN-dagen den 24 oktober hölls för första gången en officiell välkomstceremoni för kommunens nya svenska medborgare. Omkring 150 personer hade mött upp till Stadsbiblioteket för att fira, mingla och trivas. På bilden syns kommunrådet Carl Fredrik Graf med lille Edvard, med rötter i Armenien, vid sin sida. fakta Stadskontoret Året 2008 har till stor del präglats av att implementera, utvärdera och kvalitetssäkra den nya visionsstyrningsmodellen. Arbetet har varit framgångsrikt. De avsedda effekterna har uppnåtts och fram till november kunde även tidsplaneringen hållas. På grund av ändrade ekonomiska förutsättningar tvingades kommunfullmäktige då göra omdispositioner i budgeten. Det innebar förseningar i de avslutande momenten av verksamhetsplaneringen för Arbetet med planeringen för perioden har inletts och följer den fastlagda tidsplanen. Under året har också ett nytt ekohandlingsprogram fastställts. Nya upphandlingsriktlinjer har tagits fram för att effektivisera kommunens inköp av Stadskontoret biträder kommunstyrelsen i utveckling, samordning och administration av kommunens verksamhet. Kontoret består av sex avdelningar: ekonomi, kansli, kommunikation, kvalitet, personal och samhällsbyggnad. Kommunchefen har också en särskild stab till sitt förfogande. Ekohandlingsprogram varor och tjänster. Likaså har riktlinjer utarbetats för konkurrensutsättning och stöd har lämnats när verksamheter konkurrensutsatts. Byggande av en ny rådhusentré och utvecklingen av dess servicefunktioner har ingått i kommunens arbete att skapa goda möten med medborgarna. Samtidigt har säkerheten i Rådhuset förstärkts. Efter en organisationsutredning har ansvaret för parkeringsverksamheten överförts från AB Nissastaden till tekniska nämnden. En utvärdering har gjorts av arbetslivsnämndens organisation, uppbyggnad och verksamhet. Beslut har fattats att ta bort nämndens samordningsansvar för studie- och yrkesvägledningen i hela kommunen. Organisationen av vuxenutbildningen utreds vidare. Ett nytt samverkansavtal har slutits med landstinget om hälso- och sjukvården. Kommunens personalarbete inriktas alltmer mot ett modernt HR-tänkande (human resources). Vid olika workshops har ett interaktivt arbete påbörjats för att förnya arbetet. Inom förhandlingsverksamheten hanterades under året en omfattande strejk bland sjuksköterskorna.

14 Förvaltningsberättelse Samtliga sju projekt i kommunens klimatinvesteringsprogram påbörjades under En omfattande informationssatsning för hela klimatinvesteringsprogrammet och Halmstads gröna värden genomfördes på mässan i samband med HEM:s stora publikarrangemang Sopoperan. För att stärka landsbygdsbussarnas och tågens positiva utveckling har en Kollektivtrafikstrategi för Halland tagits fram gemensamt av länets kommuner, landstinget, Region Halland och Hallandstrafiken. Internationella riktlinjer Fullmäktige beslutade i slutet av 2007 om riktlinjer för det internationella arbetet. Detta ska vara en integrerad del i verksamheterna och har fått en tydligare profil. Ett globaliseringsråd har inrättats och genomfört sina första arrangemang, en utvecklingsdag med tema Kina. Ett samarbetsavtal har slutits med Moshi i Tanzania. I samband med ett besök i Halmstad av representanter från Moshi genomfördes en välbesökt, offentlig diskussion på temat Afrika. Europafrågor har stått i centrum, bl a vid en debatt på stadsbiblioteket med Anita Gradin, Sveriges första EU-kommissionär. På stadsbiblioteket inrättas från 2009 ett Europa Direkt-kontor för att öka medborgarnas kunskap om EU. Kontoret har kommit till stånd genom ett årligt verksamhetsbidrag från Europeiska kommissionen. Arbetslivsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen kan efter fyra år konstatera att organisationen är väl fungerande. Den största vinsten med start av en ny förvaltning med inriktning på vuxnas möjligheter att komma i arbete och bli självförsörjande har visat sig allt mer. Kostnaden för försörjningsstöd låg trots övergång till lågkonjunktur kvar på samma låga nivå under större delen av 2008, ett resultat av god intern samverkan mellan försörjningsstödsenheten, arbetsmarknadsenheten och vägledningscentrum. Prioriteringen har varit ungdomar och nyanlända invandrare. Arbetet har skett i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, som är den stora externa samarbetspartnern. Positiva beslut erhölls om två större EU-projekt inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF): Ung i Fokus, som förvaltningen är projektägare för och HFAB-byrån, där förvaltningen är samarbets- Samhällsservice i centrum. Sapna Lindström och Kent Nilsson på Medborgarservice i Andersbergs nya centrum. partner. Dessa projekt har en klar inriktning mot förvaltningens målgrupper och ger stora möjligheter att under tre år nå personer som står långt från arbetsmarknaden. Daglig verksamhet har varit föremål för konkurrensutsättning genom en entreprenadupphandling. Då kostnaderna för de vinnande anbuden visade sig vara markant högre än kommunens kostnad för verksamheten avbröts upphandlingen. En extern utvärdering av arbetslivsnämndens första verksamhetsår visar på goda resultat, men också på en del fakta förbättringsmöjligheter. Arbetslivsförvaltningen svarar för arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning, svenska för invandrare, Den uppsökande verksamheten som vägledningscentrum bedriver ningen hand om bl a kommunens flyktingintroduktion och tolkförmedling. Dessutom har förvalt- på stadsbiblioteket och arbetsmarknadsprogram och daglig verksamhet för vissa personer med på Andersbergs medborgarservice får positiva funktionshinder samt försörjningsstöd.

15 Musikalisk mångfald elever deltar i Kulturskolans verksamhet. Här ses en del av dem vid en välbesökt julkonsert för blåsarna i Immanuelskyrkan. omdömen av både besökarna och samarbetsparterna. Under 2008 har personer varit aktuella på arbetsmarknadsenheten. I december slutade den siste plusjobbaren på kommunen. Halmstads kommun hade då erbjudit samtliga 209 plusjobbare två års arbete. Högkonjunkturen under större delen av året medförde att Arbetsförmedlingen anvisade färre personer till arbetsmarknadsenheten. Mer resurser kunde läggas på arbetslösa försörjningsstödstagare. 97 nyanlända flyktingar togs emot, därav 43 barn. Totalt har 334 flyktingar, varav 140 barn, deltagit i introduktion för nyanlända. Flertalet nyanlända har varit helt utan kunskaper i svenska språket och många har haft traumatiska upplevelser med sig från sitt hemland. Hela året har arbetet med att optimera daglig verksamhet pågått. Totalt har 31 nya brukare blivit inskrivna och beretts plats i verksamheten; någon kö finns i dagsläget ej. Samtidigt har 14 brukare valt att avsluta sin verksamhet under året. Den prognostiserade ökningen bedöms kunna hanteras då ombyggnationen av gamla Karl Ifvarssons gata, blivande Kadriljen, är klar. Kadriljen ger cirka 18 heltidsplatser. Barn- och ungdomsförvaltningen Antalet barn i förskolan fortsatte att öka kraftigt, medan antalet i grundskolan totalt minskade kraftigt. Av de 1167 elever som avslutade årskurs nio hade 92,2 procent (93,2 procent 2007) behörighet till gymnasiestudier, d v s godkänt i svenska, matematik och engelska. Sommarskola arrangerades för andra året för elever som inte nått behörighet i kärnämnena. Betyg årskurs 9 Halmstad Riket Andel med behörighet att påbörja gymnasiestudier 92,2 % 93,2 % 88,9 % Genomsnittligt meritvärde 211,6 212,3 209,3 Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om utvärdering av måluppfyllelsen inom förskolor och skolor. Resultatet visade bl a att lärmiljöer behöver vidareutvecklas för att alla barn och elever ska utvecklas och lära i enlighet med läro- och kursplaner. Utvärderingen pekade också på att det är viktigt att stärka lärarnas kompetens kring elevernas språkliga och matematiska utveckling samt undervisningens mål och medel. Rektorernas roll för att organisera och värdera kompetensutveckling behöver stärkas.

16 Förvaltningsberättelse Många matematiklärare från förskolan till årskurs nio kommer att beröras av det arbete som en matematikutvecklingsgrupp driver i samverkan med Nationellt centrum för matematikutbildning, Högskolan i Halmstad och Myndigheten för skolutveckling. Flera hundra lärare utbildades under året genom satsning på PIM, praktisk IT- och mediekompetens. En intern lärkonferens under två dagar samlade besökande. Regeringen beslutade att skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grund- och särskolan från höstterminen Den skriftliga informationen om elevernas sociala utveckling och kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne ska ges varje termin. Arbetet med att ta fram övergripande fakta råd till rektorer och skolor påbörjades i förvalt- Barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet omfattar kommunal förskola, grundskola, skolbarnomsorg, ningen. Kulturskolan, KomTek, Kärnhuset och tio specialavdelningar. Verksamheten fördelas på 92 förskolor Barn- och ungdomsnämnden beslutade om och 36 grundskolor och berör cirka barn och ungdomar. en ändrad administration I kommunen finns cirka barn från 2009 med förvaltningskontor och tre skol- i fristående förskola, skolbarnomsorg och grundskola. kontor och skolområden i kommunen. Syftet är bl a att förbättra stödet till rektorerna i deras kärnuppdrag. Tio hälsoinspiratörer utbildades och totalt finns 21 inspiratörer. Anslag fanns i budget för att bygga 13 nya förskoleavdelningar. Sex avdelningar blev klara men genom bl a omorganisering och inhyrda lokaler blev årets nettoökning 16 avdelningar. Barngrupperna inom vissa kommundelar är fortfarande stora. Om- och tillbyggnaderna av Gullbrandstorpsoch Brunnsåkersskolan blev klara. Projektering pågick av Örjansskolan för det nya Örjans Kulturcentrum med förskola, grundskola och kulturskola. Projekteringen för ombyggnad av Haverdals byskola avslutades. Ett arbete pågår kring en visionsskola som ska ersätta Hallägraskolan. KomTek har haft 3000 besökare under året. Drygt hälften av deltagarna är flickor/kvinnor. Tekniska Museet blir ny koordinator för KomTek-skolor runt om i landet. Cirka elever deltog i verksamhet vid Kulturskolan. I den obligatoriska rytmiken i förskolan och årskurs 1 nådde Kulturskolan elever en gång i veckan i rytmik, dans och sång. Cirka 750 elever stod i kö till Kulturskolans frivilliga verksamhet. Genom anslag från Sveriges Kommuner och Landsting kan tre genuspedagoger anställas för arbete i grundskolorna. Sedan tidigare arbetar två genuspedagoger inom förskolan. Barn- och ungdomsförvaltningen står inför stora förändringar: En ny skollag ska presenteras 2009, en lärarutbildningsreform har presenterats, lärarlegitimation ska införas 2010 och översyn för båda läroplanerna pågår. Antalet barn i förskolan fortsätter att öka framöver medan antalet elever i grundskolan ökar igen från och med I skolbarnomsorgen kommer antalet barn att öka kraftigt. Inför höstterminen 2009 finns intresse att starta en ny fristående grundskola med årskurserna 6-9. Fullt utbyggd beräknas den ha 940 elever. Byggnadskontoret detaljplaner färdigställdes Bland 17 detaljplanerna som handlagts med normalt planförfarande kan nämnas 300 bostäder på Söder, 90 bostäder i Gyllebolet på Fyllinge och två nya industriområden vid E6 och Norra infarten med sammanlagt 80 hektar industrimark. Bland detaljplanerna som handlagts med enkelt planförfarande finns förskolor i Harplinge och på Kärleken, bevarande och nytt användningssätt för fakta lokstallarna, frikyrka på Vallås och tillbyggnad av butik i Eldsberga. Detaljplanearbete pågår för bostäder i bl a Sofieberg, Trottaberg/Ranagård, vid Nyhems centrum, i kvarteret Gråmunken vid Lilla torg samt i Frösakull, Haverdal, Holm, Breared, Gullbrandstorp, Eldsberga, Steninge, Oskarström och Trönninge. Industriområden detaljplaneläggs i Kistinge och ytterligare ett område vid Norra infarten. Andra detaljplaner som pågår är bl a för Södra infarten liksom galleria i kv Drottning Kristina vid Storgatan. 934 bygglov inkom under Den genomsnittliga handläggningstiden är 65 dagar jämfört Byggnadskontoret ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet i enlighet med plan- och bygglagen, med undantag för den översiktliga planeringen. Byggnadsnämnden skall säkerställa att Halmstad har en väl fungerande samhällsstruktur, som är estetiskt tilltalande, ekologiskt uthållig och bygger på god arkitektur. Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens grundläggande kartförsörjning.

17 med förra årets 90 dagar. För bygganmälan har det under året fattats beslut om 513 kontrollplaner och 91 rivningsplaner. Arbetet med genomförande av intentionerna i ny lagstiftning om enkelt avhjälpta hinder i bebyggelse och på allmänna platser har utvecklats med hjälp av en halvtidstjänst som finansierats med centrala medel under två år. Stadsmiljöprogram för stadskärnan fortlöper. Syftet är att ge bra vägledning om bl a lämplig utformning och andra hänsynstagande. Från och med november kan kommuninvånarna söka bygglov på nätet. Byggnadskontorets ritningsarkiv har skannats och alla ritningar kan erhållas digitalt. Efterfrågan på digitala ritningskopior har ökat märkbart. Arbetet med att fastställa belägenhetsadresser på landsbygden har slutförts. Under 2008 har all handläggning av nyinkommande lantmäteriförrättningar skett med hjälp av lantmäteriverkets webb-baserade handläggningsprogram. Balansen av inneliggande ärenden har minskat. Kartverket med fastighetsredovisning och adressregister nytrycktes i början av året. Under 2009 kommer bl a arbetet med stadsmiljöprogrammet att färdigställas. En markanvisningstävling ska genomföras för ett område vid Bergtallsvägen i Stenhuggeriet. Avsikten är att i tävlingsprogrammet formulera krav kring hållbart byggande och energisnåla lösningar. Fastighetskontoret Investeringsnettot blev 435 Mkr under De största projekten var Halmstad Arena 145 Mkr, Vallås äldreboende 95 Mkr samt gruppbostäder och förskolor för 43 respektive 42 Mkr. Halmstad Arena beräknas vara färdig senhösten En ny organisation har införts med tydligare resultatansvar. Sammanslagningen till en ny driftoch förvaltarenhet har skapat förutsättningar att möta kundernas önskemål på bästa sätt. Beslut fattades att under genomföra ett extraordinärt fastighetsunderhåll på över 200 Mkr. Ett 60-tal tomter och nyckelfärdiga hus fördelades via tomtkön och markaffärer genomfördes som skapar förutsättningar för cirka 300 bostäder på Söderkaj. Planering för nya bostadsområden på Sofieberg och Trottaberg med plats för Fastighetskontoret svarar för kommunens exploateringsverksamhet, bostäder påbörjades. mark- och lokalförsörjning, fastighetsförvaltning, fastighetsteknisk Fastighetskontoret har under 2008 bidragit till drifttillsyn, kommunalt byggande och bostadsanpassningsbidrag. att flera företag etablerat sig i Halmstad, som Serveras etablering på Vrangelsro och AJ-Produkters planerade flytt till Kårarp. Under året avslutades ombyggnaden av Brunnsåkersskolan och beslut togs att bygga en ny skola vid Hallägraskolan. Omfattande byggnation av kajer pågick i hamnen och Nissastrandsprojektet fortsatte enligt plan. Energispar- och konverteringsprojekt genomfördes för bl a Ängalyckans förskola och Frösakullsskolan. I tomtkön står cirka personer, något färre jämfört med stycketomter och 22 nyckelfärdiga erbjöds till sökande i tomtkön, framför allt i Fyllinge, Söndrum och Kvibille. Ett betydligt större intresse visas för stycketomer än för nyckelfärdiga hus. 34 småhustomträtter friköptes för sammanlagt 10 Mkr. Målsättningen att träffa avtal så att förutsättningar skapas för att bygga minst lägenheter och etablering av arbetsplatser uppfylldes. Vakansgraden i fastighetsbeståndet är 0,81 procent, vilket underskrider målet om 2 procent. Hemvårdsförvaltningen Den 1 september infördes Möjligheternas hemvård där grunderna är brukarinflytande, hemmaboende, teamarbete och kompetensprincipen. Projektet har omfattat hela hemtjänstverksamheten och har berört de drygt brukarna samt 700 i hemtjänstpersonalen. Omsorg och service har separerats, och personal har fått välja inriktning inom ett av områdena. Hemtjänsten är nu organiserad i omsorgs- respektive serviceteam. I Halmstad bor över personer som är 75 år eller äldre. Många av dem har aldrig haft någon kontakt med hemtjänsten. Kommer de nu att ringa ner växeln den 1 september? I andra kommuner som har infört liknande modell har det blivit en ökning på runt tio procent. Men det kan vara så att den servicen förebygger kommande behov av omsorg man vet inte säkert ännu. Riskerar man inte mer krångel? Vi förenklar. Servicebehovet ska t ex inte utredas om man fyllt 75 år. Det räcker med ett telefonsamtal för att teckna ett serviceavtal. Brukaren bestämmer själv vad han/hon vill ha hjälp med utifrån För ytterligare information G fakta Hemtjänst i förändring unvi Jönsson är chef för hemtjänsten i Halmstad. Kerstin Ericson är projektledare för förändringsarbetet. Båda två har många års erfarenhet av arbete inom äldrevården. Trots att nyheterna ska genomföras med samma mängd pengar som idag brinner de av entusiasm för reformen. Den snabba förändringen av hemtjänsten gör den nödvändig, anser de. För bara tio år sedan var hemtjänsten till stor del praktiskt arbete. Nu utför vår personal mycket mer omsorgsarbete, också krävande insatser med vård i livets slut, säger Kerstin Ericson. Kraven ökar alltså på personalen. Yrkesrollerna har specialiserats. De 700 undersköterskorna och vårdbiträdena inom hemtjänsten delas den 1 september i två team med olika arbetsuppgifter. Antingen arbetar de med omsorg eller med service, som städning, inköp och tvätt. Med renodlade yrkesroller följer en stärkt kompetens och därmed bättre verksamhet. En viktig orsak till att hemtjänsten förändras är att arbetsuppgifterna hos brukarna, både de som bor hemma och i särskilda boenden, har blivit servicemenyn (se rutan här intill). Kommer fler från hemtjänsten att ringa på din dörr? Den person som sköter serviceinsatsen är också din personliga kontaktman. Bara vid ledighet eller sjukdom kommer en vikarie. För omsorg och vård blir det som nu ett team, hur många som kommer beror på hur stort vårdbehovet är. Hemtjänsttagarna har olika önskemål. För en del är det viktigast vem som gör insatsen, för andra att det görs vid samma tid. Vi måste vara lyhörda för våra brukares synpunkter i varje enskilt fall. Hur vet ni om förändringen verkligen ger högre kvalitet i hemtjänsten? Från den 1 september sker stora förändringar inom kommunens hemtjänst. Reformen berör brukarna, men också äldre som idag inte har någon kontakt med hemtjänsten. De två viktigaste delarna är: FRÅGOR OCH SVAR OM NYA HEMTJÄNSTEN I höstas gjorde vi en enkät hos hemtjänstens brukare. Den blir grunden när vi mäter nästa gång och jämför. I samband med övergången till en uppdelning av insatserna i dels vård/omsorg, dels service hoppas vi att det finns överseende med att det ibland kan uppstå viss oreda. Vi tror oss veta att renodlingen av arbetsuppgifter ger stärkt kompetens och mer professionalism. På sikt är vi övertygade om att vårt nya sätt att arbeta är det rätta för att kunna nå de fyra stora målen i äldreomsorgsplanen: Brukarinflytande Hemmaboende Teamarbete Hög kompetens mer kvalificerade. Här svarar Gunvi Jönsson och Kerstin Ericson på några av de frågor som den förändringen av hemtjänsten väcker: Alla kommuninvånare som är 75 år eller äldre har möjlighet att teckna ett serviceavtal med hemtjänsten om service på upp till 9 timmar i månaden. Hemtjänstpersonalen specialiserar sig, och arbetar antingen i service- eller omsorgsteam. Service Nedanstående meny är Sällskap, t ex Promenader Besöka kyrkogården Sy i knappar Byta glödlampor Avfrostning av kyl och frys Strykning Mangling Vattna krukväxter Hänga upp gardiner Rasta hunden Tömma kattlådan Stöd vid ärenden, t ex Post- och bankärenden Apoteksärenden Klädinköp meny exempel på insatser som du kan byta ut från dina avtalade/beviljade serviceinsatser (städ, tvätt, inköp). Enklare hushållstjänster, t ex ring hemvårdsförvaltningens reception, Vad kostar det? För alla serviceinsatser betalar brukaren för den faktiska tid som vi utför, idag fastställd till max 168:- per timme, beroende på inkomst. För alla omsorgsinsatser betalar brukaren en fast summa på 100:- per månad.

18 Förvaltningsberättelse fakta Alla personer som fyllt Hemvårdsförvaltningen svarar 75 år kan teckna ett serviceavtal med kommunen för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen. Förvaltningen svarar också för om upp till nio timmar i utförandet av hälso- och sjukvård månaden utan att ha ett inom socialnämndens boenden och arbetslivsnämndens dagcentraler. biståndsbeslut. Hemvårdsförvaltningen har parallellt med implementeringen av Möjligheternas hemvård bedrivit ett genomgripande arbete kring värdegrundsfrågor. I två etapper startades i slutet av året det nya särskilda boendet på Vallås. Sammanlagt kommer Vallås att ha 128 lägenheter, varav hälften är gruppboendeplatser med inriktning demens. I takt med att boendet togs i bruk avvecklades Krusbärets ålderdomshem. Hemvårdsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för konkurrensutsättning av det särskilda boendet. Senare kom uppdraget att utreda förutsättningarna att erbjuda brukarna valfrihet inom Lag om valfrihet (LOV) som träder i kraft den 1 januari En förstudie har gjorts och planeringen är att brukarna ska kunna välja tjänsterna inköp, tvätt och städning från olika utförare från och med tredje kvartalet Nämnden har beviljats pengar av länsstyrelsen för att ytterligare utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. I december slogs portarna upp för Alla Hjärtans Hus, som förvaltningen planerat tillsammans med frivilliga och föreningar. Under slutet av året blev ett nytt länsövergripande hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna och Landstinget Halland klart. Avtalet, som började gälla den 1 januari 2009, innehåller en tydligare ansvarsgräns och en tydligare ekonomisk reglering. Hemvårdsnämndens mål för 2008 är i de allra flesta delar uppfyllda. Under året har förvaltningen genomfört brukarenkäten Kvalitetsbarometern, som är landets största enskilda brukarundersökning. Halmstad redovisar ett högt nöjd kund-index; brukarna ger med få undantag omsorgens kvalitet goda omdömen. Resultaten från Kvalitetsbarometern är viktiga i förvaltningens kvalitetsarbete, och handlingsplaner upprättas och följs upp utifrån dessa. Ett viktigt instrument för att säkerställa kvaliteten i vård- och omsorgsinsatser är avvikelse- och klagomålshanteringen. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att underlätta registrering samt effektivisera hantering av klagomål och avvikelser. Likt föregående år har könsuppdelad statistik tagits fram i förvaltningens uppföljningar. När det gäller biståndsbeslut har inga skillnader visats som kan hänvisas till en icke jämställd bedömning. Bra besöksfrekvens. 94 av 100 Halmstadbor besöker ett bibliotek varje år betydligt över riksgenomsnittet på procent. Kulturförvaltningen procent av Halmstadborna i åldern år besökte ett bibliotek under senaste året. Resultatet är från en kulturundersökning med Halmstadbor som genomfördes förra året. Siffran ligger mycket över det nationella genomsnittet på procent. Undersökningen visade också att hälften av kommunens innevånare tycker att kulturutbudet är bra eller mycket bra. Det goda resultatet bekräftas i en studie av jämförelsekommunerna 3KVH (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad). Halmstad fick mycket goda omdömen av sina biblioteksbesökare och utmärkte sig särskilt genom förmågan att locka unga. Under 1990-talet och i början av 2000-talet

19 prioriterade biblioteken fakta informationssökning och Kulturförvaltningen svarar för kommunens folkbibliotek, fritidsgårdar, internetanvändning, men de senaste åren har arbetet med kulturverksamhet vari ingår Mjellby Konstmuseum, Nya Stadsgalleriet, litteraturförmedling och lässtimulans intensifierats. Med Galleri Norre Port, Kulturhuset samt kommunens konstinköp. Andra uppdrag är bidragsgivning till läskampanjen Hela Halmstad läser, lyftes läsandet föreningar och studieförbund samt kulturprogram. Förvaltningen driver Konsument Halmstad med budget-, fram. konsument- och energirådgivning, Arrangemangsverksamheten får allt större omfatt- Mobilitetskontoret samt Medborgarservice Andersberg. ning och biblioteket är nu en viktig arena för stadens kulturutbud. För barn och ungdomar har biblioteksverksamheten i ännu högre grad än tidigare arbetat med skapande verksamhet. Flera av filialerna i Halmstad börjar bli äldre. Vallås bibliotek fyllde 25 år under året. Den fysiska miljön påverkar besöksantalet satsades det extra på den fysiska miljön i Oskarströms och Gullbrandstorps bibliotek. Getinge bibliotek har under ett par år arbetat i projekt för att hitta former för att profilera biblioteket mot natur och hälsa. Profilering kan vara en väg att göra biblioteken attraktiva för en större besöksgrupp. Även under 2008 genomfördes drogfria valborgsoch skolavslutningsfiranden. Trygga Halmstad och Ljungbergska stiftelsen bidrog med pengar och kulturförvaltningen med de personella resurserna. Inom Klimp, det nationella klimatinvesteringsprogrammet, har Konsument Halmstad under året tillförts ett treårigt projekt, Mobilitetskontoret, som ska stimulera Halmstadborna till klimatsmartare resval. Kulturnatten arrangerades i september och Lama grabbar. Halmstadbandet Vikunja var ett av inslagen under Kulturnatten i september. lockade nära besökare. Över 150 programpunkter fanns med. Under dagen anordnades det också en kulturdag för barn med allt från teaterföreställningar till bebisdans. Mjellby konstmuseum får stadigt fler besökare och nu har också barnen fått sitt eget Mjellby. Totalt har cirka barn deltagit i olika verksamheter. Museets sommarutställning Svenska självporträtt drog stor publik. Nya målgrupper nåddes med utställningen Från fikarum och korridorer, där Halmstads kommuns konstsamling visades upp. Åtta sommarveckor genomfördes aktiviteter för ungdomar i åldern år på Brottet. Splash, som projektet kallades, lockade cirka besök. I samarbete mellan Trygga Halmstad, fritidsgårdarna och nattklubben Bond, genomfördes under hösten två drogfria discon på Bond i centrala Halmstad. Tillställningarna var succéartade med cirka 350 besökare vid varje tillfälle. I avsikt att förkorta vänte- och handläggningstiden vid skuldsaneringsärenden har omprioriteringar genomförts på Konsument Halmstad. Medborgarservice Andersberg som varit igång två år redovisar en betydande ökning av såväl aktiviteter som lokaluthyrning. Den kreativa, skapande kraften i kultursektorn är en förutsättning för upplevelsestaden. Detta innebär att den kulturella infrastrukturen måste stärkas med funktionella arenor och mötesplatser, som Nolltrefem ett hus för ungdomar (gamla stadsbiblioteket) som invigs i september Miljö- och hälsoskyddskontoret Året har till största del präglats av förändringar i styrande lagstiftning och nya riktlinjer. Den största förändringen har varit omställningen till en riskbaserad tillsyn inom verksamheter som regleras av Miljöbalken (miljö- och hälsoskyddsområdet). Omställningarna har kommit med kort framförhållning och diffusa vägledningar. Verksamhetsutövarna har fakta vänt sig till kontoret med frågor om hur de ska tolka besluten. Samverkan med andra myndigheter har skapat en god tillämpning, där tillsynsarbetet till stor del präglats av Miljö- och hälsoskyddskontoret är i första hand en myndighet som har till uppgift att kontrollera olika lagreglerade verksamheter enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagen. Kontoret medverkar i planering som berör miljö- och hälsoskyddsfrågor och är en serviceorganisation i sådana frågor för invånarna.

20 Förvaltningsberättelse samstämmighet. Kostnaden har varit mycket tid till informationsinhämtning, samverkansmöten och tillsynsplanering. Ett nytt administrativt system för ärendehantering har utvecklats och påverkat produktiviteten inledningsvis. Förändringar i jourverksamheten och omorganisation, för en bättre tillgänglighet och högre servicegrad, har mottagits väl men ställer krav på större bemanning i kontoret. Från den 1 januari 2009 överfördes djurskyddstillsynen till länsstyrelsen och överlämningen skapade en del merarbete. Resurser har lagts för att kompetensutveckla mot nya och kommande behov och förändrade krav. Kravet på kontoret som remissinstans, i bland annat tillståndsfrågor, betänkanden, underlag till rapporter och plan-ärenden, har ökat avsevärt. Dessa krav förväntas fortsätta under Utvärdering av verksamhetsmått/nyckeltal visar att årets prestationer överträffats på alla områden, mycket tack vare gemensamma insatser och samordnade tillsynsarbeten. Jämfört med förra året har kontoret, trots ökad administration, avsevärt bättre fokuserat på kärnverksamheter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad mäter sedan 1989 luftföroreningarna med DOAS-teknik (Differentiell Optisk Absorptions Spektroskopi) i taknivå. Under 2007 inskaffades en mätutrustning för mätning i gatunivå som placerades vid Viktoriagatan. En strävan är att kunna presentera dessa mätvärden på hemsidan. Fokus på klimatfrågan och ökad medial rapportering inom livsmedelshanteringen väntas fortsätta. Även nya aspekter på hälsoskydd och breddning av tillsynsområdet, bl a som resultat av ny forskning, är att vänta. Förändringar i lagstiftningen och därmed ett större behov av information till allmänheten förespås. Renhållningsfrågor och ärenden kopplade till samhällets avfallshantering ses också som kommande utmaningar. Vådlig eldsvåda. Branden i Gräsås såg var en av årets mera spektakulära bränder med stora riskinslag beroende på att en stor mängd gasflaskor förvarades på företaget. Därtill kom att den inträffade under en mycket torr period vilket gjorde att branden spred sig till ett närliggande skogsområde. Räddningstjänsten Antalet uppdrag under året uppgick till stycken, varav drygt 200 var hjälp och stöd till annan kommun. Jämfört med föregående år minskade uppdragen i kommunen med åtta procent. Ingen omkom 2008 till följd av brand i kommunen. Trafikolyckorna har sedan 2005 minskat med 18 procent. Mycket energi lades ned på den beslutade ökningen av verksamheten med två mindre insatsenheter i centralortens västra delar. Verksamheten planeras att starta Att genomföra utredningar om olycksförlopp är sedan något år en ny uppgift för räddningstjänsten. Elva utredningar färdigställdes för olyckor med särskilt intresse. Erfarenheterna används för förbättringar i den egna organisationen och i det förebyggande arbetet. Ett resultat är de gratis brandskyddskurser till allmänheten som startades i slutet av året. Tillsammans med SOS Alarm har den genomsnittliga fakta tiden för att hantera larm minskats under året med en minut till 1,5 minut. Ett samarbete har inletts med hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och HFAB. Avsikten är att prova Räddningstjänsten verkar för allmänhetens trygghet och säkerhet, och arbetar förebyggande för att minska och förhindra följderna av bränder och olyckor. Räddningstjänsten ska också stärka den enskildes förmåga att vidta rätt åtgärder vid olyckor.

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Framtidens hemtjänst?

Framtidens hemtjänst? Framtidens hemtjänst? Om valfrihet, inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller 1 FoU i Väst/GRs utvärdering av Askimsmodellen kortversion 2 Vem som helst kan städa ett golv, men vem som

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB Bolagets syfte Halmstad & Co AB skall enligt bolagsordningen Bolagets har till föremål för sin verksamhet att arbeta för att stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Välkommen till Kungsbacka Kungsbacka idag Välutbildade invånare Låg medelålder Många arbetar i en annan kommun Stor inflyttning Flertalet bor i egen villa Borgerlig majoritet Kraftig expansion men behåller

Läs mer