SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2013-03-21"

Transkript

1 Tid, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson MP Robert Krook, tjänstgör för Sven-Olof Carlsson (M) C Kent Persson, , FP Paul Brusk, tjänstgör för Kent Persson (C), FP Ulf Eriksson KD Håkan Bergeld, , MBP Bjarne Kling, tjänstgör för Håkan Bergeld, MBP Henry Sandahl S Bo Petersson, , S Björn Kärrhage, tjänstgör för Bo Petersson, S Anders Wildt S Tomas Lundin S Margrethe Möller Berggren S Tuula Vähäniemi Ej tjänstgörande ersättare FP Paul Brusk, MBP Bjarne Kling, S Björn Kärrhage, S Fredrik Turesson S Ann Hjertén Tjänstemän Karl Lundgren Förvaltningschef Roger Fogelström Valda revisorer Kurt Frilén Valda revisorer Johan Höglund Tf sektorchef Lokalförsörjning Erik Glansin Lokalförsörjningsplanerare Tomas Poddig Enhetschef lokalförsörjning Lena Arvidsson Sektorchef verksamhetsservice Eva Appelqvist Sektorchef kost- och städ Catarina Modin Nämndsekreterare Utses att justera Bo Petersson (S), 36-46, Margrethe Möller Berggren (S), Justeringens plats och Teknik- och serviceförvaltningen, , kl tid Underskrifter Sekreterare Catarina Modin Ordförande Pär-Erik Johansson (M) Justerande Bo Petersson (S), 36-46, Margrethe Möller Berggren (S), 47-52

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(23) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström Underskrift Catarina Modin

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(23) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 36 Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen information 37 Granskning av underhåll fastigheter information 38 Underhållsplan fastigheter 39 Nybyggnation av ridhus Bosgården, projekt slutredovisning 40 Nybyggnation av idrottshall i Hyssna 41 Måltidspriser för externa gäster i servicehusens restauranger 42 Drift- och underhållsplan gator och vägar begäran om extra 43 investeringsmedel för beläggning Medborgarförslag om promenadstråk i anslutning till tätbebyggelse 44 i Kinna Fyllnadsval av ersättare till teknik- och servicenämndens 45 arbetsutskott Personal- och organisationsinformation 46 Styrgruppsmöten information 47 Projektredovisning 2013 information 48 Trafiksäkerhetsrådet information 49 Redovisning av meddelanden 50 Redovisning av delegationsbeslut 51 Beaktande av barnkonventionens artiklar 52

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(23) 36/2013 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärenden tillförs ärendelistan: - Nybyggnation av idrottshall i Hyssna - Måltidspriser för externa gäster i servicehusens restauranger Dagens sammanträde Ordföranden föreslår att ärendelistan kompletteras med följande ärenden: - Nybyggnation av idrottshall i Hyssna - Måltidspriser för externa gäster i servicehusens restauranger Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.

5 37/2013 Dnr 13/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(23) Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen information Dagens sammanträde På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har PwC granskat den interna kontrollen i inköpsprocessen. Valda revisorer redogör för granskningen. Frågor ställs och får svar. har att svara på granskningen senast den 20 juni tar del av informationen.

6 38/2013 Dnr 13/ Granskning av underhåll fastigheter information SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(23) Dagens sammanträde På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har PwC granskat kommunens mål och riktlinjer avseende underhåll av fastigheter. Valda revisorer redogör för granskningen. Frågor ställs och får svar. har att svara på granskningen senast den 20 juni tar del av informationen.

7 39/2013 Dnr 13/ Underhållsplan för fastigheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(23) s beslut Underhållsplan för fastigheter godkänns. Ärendet Fastigheter underhålls kontinuerligt för att det materiella värdet ska bibehållas. I 2012 års årsredovisning är den materiella tillgången för de verksamhetsfastigheter/lokaler som förvaltas av teknik- och servicenämnden i storleksordningen ca 600 mnkr, alltså ungefär halva den materiella tillgången som ägs av hela kommunkoncernen (där även MBAB:s fastighetsbestånd ingår). För våra hyresgäster är underhållet givetvis väsentligt eftersom det är en förutsättning för säkra och trivsamma arbetsmiljöer. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari För att den årliga planeringen av underhållsåtgärder ska bli effektiv och för att vi ska kunna uppskatta kostnaderna för åtgärderna, följs en digital underhållsplan. Det är en databas som genererar rapporter som visar föreslagna underhållsåtgärder och dess kostnader. Underhållsplanen visar att årlig avsättning för underhåll av lokaler bör öka till minst ca 13 mnkr för planerat underhåll. Detaljerad budget för lokalförsörjning visar ett utrymme om 10,5 mnkr för planerat underhåll. Teknik- och serviceförvaltningen har i Mål- och resultatplan (TSN 72/2012) gjort en framställan till kommunstyrelsen att det skall skapas förutsättningar för att nämnden skall kunna ta ut en internhyra i nivå med fastställd underhållsplan (14 mnkr). Därutöver begärde nämnden 55 mnkr för att kunna återställa eftersatt underhåll. Med underhåll av en fastighet menas sådana större åtgärder som görs mer sällan är en gång per år. Exempel på underhållsåtgärder kan vara asfaltering utomhus, ommålning, fönsterbyte, takomläggning, utbyte av ventilationssystem, golvbyte inne, inköp av nya vitvaror, byte av belysningsarmaturer osv. Idag tillämpar vi längre åldersintervall än vad branschstandarden säger, vilket resulterat i att många underhållsåtgärder borde ha genomförts men de har istället skjutits på framtiden för att tillräckliga ekonomiska medel saknats. Tak har t ex inte lagts om i tid, vilket föranlett inläckage av vatten med extra kostnader och lidanden för hyresgäster som följd. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 mars 2013, 31, och då föreslagit att underhållsplan för fastigheter godkänns. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för underhållsplan Frågor ställs och får svar.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(23) Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(23) 40/ /2013 Dnr 09/3 293 Nybyggnation av ridhus Bosgården, projekt slutredovisning s beslut Slutredovisningen av projekt 12170, Nybyggnad ridhus, Bosgården godkänns. Ärendet har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden byggt nytt ridhus vid Bosgården i Örby. Syftet med byggnationen var att bygga ny ridanläggning och ekonomibyggnad för Marks ridklubbs räkning. Ärendets behandling Kultur- och fritidsnämnden har den 3 mars 2010, 20, beslutat godkänna den kostnadsberäkning som presenterats och beställt byggnation av nytt ridhus. Kultur- och fritidsnämnden har den 9 juni 2010, 60, bland annat beslutat godkänna kalkylen och beställt byggnation av nytt ridhus. Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 februari Projektet har kostnadsberäknats till 13,72 mnkr. Slutgiltig investering blev kr. Den sammanlagda anbudssumman för entreprenörer var kr. Skillnaden mellan slutlig investering och anbudssumma, 3 mnkr, utgörs av tillkommande och oförutsedda arbeten för byggnads-, rör-, el, - målnings- och markarbeten om 2,1 mnkr, tillkommande beställning från verksamheten om 178 tkr för bland annat förstärkning av parkeringsyta. Tillkommande kostnader för nyanläggning av paddock 300 tkr. Bygglovs- och andra myndighetskostnader om 47 tkr, samt kvalitetsansvar och viss byggledning om 30 tkr. Projektet redovisar också kostnader för projektering, utredning, byggkonsult och arkitekt om 450 tkr och besiktningskostnader om 35 tkr. Övriga kostnader för projektet uppgår till 25 tkr. Färdigställandetiden blev försenad med sex veckor och teknik- och serviceförvaltningen konstaterar att den ursprungliga fastställda tidplanen inte var tillräcklig. Teknik- och serviceförvaltningen och dess uppdragsgivare är, trots sent färdigställande, nöjda med projektets slutresultat. Byggnaden överlämnades till uppdragsgivaren Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 mars 2013, 30, och då föreslagit att slutredovisningen av projekt 12170, Nybyggnad ridhus, Bosgården godkänns. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och den ekonomiska redovisningen. Frågor ställs och får svar.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(23) Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

11 41/2013 Dnr 13/ Nybyggnation av idrottshall i Hyssna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(23) s beslut 1. anser att 20 mnkr möjliggör byggnation av en mycket enkelt utrustad hall med grundläggande funktioner i form av fullstor idrottsplan med 4 omklädningsrum och entredel. I kostnaden ingår inte kostnader för mark, va-anslutning, el-anslutning, parkeringsplatser eller andra markåtgärder ej heller rivning av befintlig hall. 2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att bilda en projektgrupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt teknik- och serviceförvaltningen. Till projektets styrgrupp utses representanter från kultur- och fritidsnämnden och teknik- och servicenämnden 3. Upphandling av en hall genomförs som en funktionsupphandling. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har med beslut den 13 december 2012, 134, av teknik- och servicenämnden beställt en utredning av hur en idrottshall av standardmodell till en kostnad om mnkr kan se ut. Ärendets behandling har med beslut den 31 januari 2013, 9, gett förvaltningen i uppdrag att, med beaktande av dagens diskussioner, påbörja förstudie av hur en idrottshall i Hyssna kan se ut. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet, 3 olika hallar och dess kostnader. Daltorpshallen, Borås är en enkel hall med något större sidoutrymmen innehållande bland annat styrketräningsrum. Kostnad 26 mnkr. NCC:s bollhall är en enkel hall till en byggkostnad om ca 20 mnkr. Brearedshallen, Varberg kostade 18,9 mnkr Markarbeten ingick inte. Beslutad ram, 20 mnkr, medger endast mycket enkelt utrustad hall med följande grundläggande funktioner: - Sporthall i fullstorlek med standardlinjering (handboll, badminton, tennis, volleyboll, innebandy) - 4 omklädningsrum med duschar. - Entré med toaletter - Förrådsutrymme för gymnastikmateriel mm. - 2 handbollsmål och 2 basketkorgar - (enkel läktare i två nivåer) Lös utrustning såsom ridåvägg, ribbstolar, ljudanläggning, nät, sarger, mål m.m. inryms ej i projektbudget. Rivning av befintlig hall samt iordningställande av parkeringsplats och förändrad utemiljö inryms ej i projektbudget

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(23) Preliminär tidsplan är att inleda upphandling under hösten 2013 med byggnation klar sommaren Ärendet diskuteras. Frågor ställs och får svar. Förslag till beslut 1. anser att 20 mnkr möjliggör byggnation av en mycket enkelt utrustad hall med grundläggande funktioner i form av fullstor idrottsplan med 4 omklädningsrum och entredel. I kostnaden ingår inte kostnader för mark, va-anslutning, el-anslutning, parkeringsplatser eller andra markåtgärder ej heller rivning av befintlig hall. 2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att bilda en projektgrupp med representanter från kultur- och fritidsnämnden samt teknik- och servicenämnden. 3. Upphandling av en hall genomförs som en funktionsupphandling. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 42/2013 Dnr 12/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(23) Måltidspriser för externa gäster i servicehusens restauranger s beslut Måltidspriset för externa gäster i servicehusens restauranger skall vara detsamma som kommunfullmäktige beslutar om för pensionärer som inte beviljats bistånd i form av matdistribution eller måltidsabonnemang eller på annat sätt betalar vårdavgift där måltidsavgift ingår. Taxan uppräknas med konsumentverkets årliga beräkningar av skäliga livsmedelskostnader. Ärendet Vid kommunens servicehus serveras lunch till externa besökare framförallt på Club Senior och Lindäng, men möjligheten finns även i begränsad omfattning på Solgård, Kullabyn, Ekås och Almäng. Pris för personal antas av kommunstyrelsen medan priset för pensionär antas av kommunfullmäktige på förslag från socialnämnden. För de få gäster som inte tillhör någon av dessa två kategorier finns ett pris för extern gäst. Ärendets behandling har den 14 juni 2012, 88, fastställt måltidspriset för externa gäster i servicehusens restauranger till 62 kronor. Vidare beslutade man att priset därefter uppräknas med prisbasbeloppsindex fr o m Kommunstyrelsen har den 27 februari 2012, 21, behandlat måltidsutredning med förslag till nya måltidstaxor. Enligt förslaget uppmanades teknik- och servicenämnden att se över måltidspriset för allmänheten vid restaurang Club Senior. Ledamöternas förslag Pär-Erik Johansson (M) föreslår att måltidspriset för externa gäster i servicehusens restauranger skall vara detsamma som kommunfullmäktige beslutar om för pensionärer som inte beviljats bistånd i form av matdistribution eller måltidsabonnemang eller på annat sätt betalar vårdavgift där måltidsavgift ingår. Taxan uppräknas med konsumentverkets årliga beräkningar av skäliga livsmedelskostnader. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om Johanssons (M) förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

14 43/2013 Dnr 12/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(23) Drift- och underhållsplan gator och vägar begäran om extra investeringsmedel för beläggning s framställan till kommunstyrelsen yrkar på extra investeringsmedel om 7 mnkr för förstärkning och beläggning av gator och vägar i enlighet med i årsredovisning 2012 framfört behov. Ärendet Förvaltningen har tagit fram beläggningsplan för kostnader upp till fem miljoner och teknik- och servicenämnden har i samband med årsredovisning 2012, 2/2013, gjort en framställan om att få nyttja det totala balanserade resultatet om 6,6 mnkr för beläggningsarbeten under Ledamöternas förslag Pär-Erik Johansson (M) föreslår att teknik- och servicenämnden yrkar på extra investeringsmedel om 7 mnkr för förstärkning och beläggning av gator och vägar i enlighet med i årsredovisning 2012 framfört behov. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Protokollsanteckning Bo Petersson (S) vill att det till protokollet noteras följande: Gatuunderhållet har en underhållsskuld avseende asfaltbeläggning om minst 50 mnkr. Orsaken till att denna underhållsskuld uppstått är bristande medelstilldelning under lång tid. De bristande resurserna har medfört att annat prioriterats före beläggningsunderhåll. Tidigare har nämnden i samband med bokslut och andra rapporter beviljats drifttillskott för eftersatt beläggningsunderhåll. Jag ifrågasätter att man nu övergår till investeringsmedel för eftersatt underhåll. Bland annat måste nämndens ram ökas med kapitalkostnaderna som följer av ovanstående.

15 44/2013 Dnr 13/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(23) Medborgarförslag om promenadstråk i anslutning till tätbebyggelsen i Kinna s beslut Befintliga kommunala soffor renoveras och utdömda fundament längs stigen i förslaget tas bort, handledare vid branta partier monteras och röjning/naturvårdshuggning sker enligt planering Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Ärendet En Kinnabo föreslår i medborgarförslag, daterat 26 november 2012, att kommunen rustar upp och skyltar promenadstråket i anslutning till bebyggelsen mellan Kyrkogatan och Vrågatan. Ärendets behandling Arbetsutskottet har den 7 februari 2013, 15, gett förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet. Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 21 februari Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 mars 2013, 28, och då föreslagit att befintliga kommunala soffor renoveras och utdömda fundament längs stigen i förslaget tas bort, handledare vid branta partier monteras och röjning/naturvårdshuggning sker enligt planering Vidare föreslog man att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

16 45/2012 Dnr 11/9 001 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(23) Fyllnadsval av ersättare till teknik- och servicenämndens arbetsutskott s beslut Till ny ersättare i teknik- och servicenämndens arbetsutskott utses: Robert Krook (MP), Göteborgsvägen 106, Hyssna Ärendet Kommunfullmäktige har med beslut den 21 februari 2013, 21, entledigat Karin Ahlgren (MP) från sitt uppdrag som ersättare i teknik- och servicenämnden. har med beslut den 12 januari 2011, 3, valt Karin Ahlgren (MP) som ersättare till arbetsutskottet varför ett fyllnadsval nu behöver göras. Ledamöternas förslag till beslut Pär-Erik Johansson (M) föreslår att Robert Kroon (MP) utses till ersättare i teknik- och servicenämnden. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

17 46/2013 Dnr 13/ Personal- och organisationsinformation SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(23) s beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kommunjurist och revisorer gå igenom arbetsgången för investeringsprojekt över 125 pbb. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör bland annat för: - Sammanslagning av gata/park och va/avfall till en sektor, rekrytering av sektorchef till den nya sektorn och att enhetschef avfall slutar. - Projektledare inom va/avfall rekryterad - Förberedelserna inför investeringsprojekt är en omfattande procedur. Är de överstigande 125 pbb skall det enligt kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun ges igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen. Som underlag har man begärt projektplan. Arbetsgången i större investeringsprojekt diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Margrethe Möller Berggren (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kommunjurist och revisorer gå igenom arbetsgången för investeringsprojekt över 125 pbb. tar del av informationen.

18 47/2013 Dnr 13/ Styrgruppsmöten information SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(23) Dagens sammanträde redogör för styrgruppsmötet den 7 mars 2013 där man bland annat gick igenom det aktuella läget för utbyggnaden av överföringsledningar, kommande om- och tillbyggnad av Torestorpskolan, Fritsla stationsområde, Skene centrum och Kinna centrum. tar del av informationen.

19 48/2013 Dnr 13/ Projektredovisning information SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(23) Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för några av projekten. - Överföringsledning Skene Skog Hajom. Upphandling pågår. Sista anbudsdag 25 april. - Överföringsledning Hajom Hyssna. Upphandling pågår. Sista anbudsdag 25 april. - Utloppsledning Skene avloppsreningsverk. Länsstyrelsen har inget att erinra avseende anmälan om vattenverksamhet. - Kinna centrum, etapp D arbetet återupptas så snart vädret tillåter - Pendelparkering Kinna resecentrum Elen är framdragen men inte vattnet. Återstående arbetet utförs så snart vädret tillåter. - Gcm-väg Brättingstorp Entreprenören har några mindre anmärkningar kvar att åtgärda. - Fotskälskolan återstående markarbeten återupptas så snart vädret tillåter. - Ridanläggning färdigställd och slutredovisad. - Om- och tillbyggnad Torestorpskolan. Upphandling genomförd. Startmöte genomfört. - Vävarevallen arbete med projektplan och förfrågningsunderlag pågår. Bygglovet skall kompletteras med riskanalys. Preliminär byggstart för omklädningsrummen är den 15 september och beräknad färdigställandetid april Köket Kunskapens Hus arbete med projektplan och förfrågningsunderlag pågår. tar del av informationen.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(23) 49/2013 Trafiksäkerhetsrådet information Margrethe Möller Berggren (S) redogör för heldagskonferensen Barn, Liv och Trafik 2013 i Göteborg den 5 mars tar del av informationen.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(23) 50/2013 Redovisning av meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns / MN 8/2013 Föreläggande dricksvattenanläggningar, 2. 12/ MN 9/2013 Föreläggande avloppsreningsanläggningar, Ks 2/2013 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 4. 13/5 042 Ks 3/2013 Ekonomisk uppföljning för Marks kommun Naturvårdsverket informerar om Nya regler om insamling för elavfall 6. 10/ Kf 21/2013 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och servicenämnden 7. 13/ Månadsrapport per den 28 februari

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(23) 51/2013 Redovisning av delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. Dnr Ärende Delegat 1. 12/ Tilldelningsbeslut avseende upphandling mattransporter / Återkallande av tilldelningsbeslut avseende el- och hissentreprenad vid upphandling Om- och tillbyggnad Torestorpskolan 3. 11/ Avbrytande av upphandling Om- och tillbyggnad Torestorpskolan delarna el- och hissentreprenad Karl Lundgren Eva Appelqvist Ordförande Pär- Erik Johansson 4. 12/ Anställningsavtal kokerska Eva Appelqvist 5. 12/ Anställningsavtal kokerska Eva Appelqvist 6. 12/ Anställningsavtal fastighetsskötare Karl Lundgren

23 52/2013 Dnr 13/ Beaktande av barnkonventionens artiklar - analys SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(23) Ärendet har att vid varje möte som en sista punkt stämma av huruvida man beaktat barnkonventionen. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn. Dagens sammanträde Aktuella ärenden: - Nybyggnation av ridhus Bosgården, projekt slutredovisning - Idrottshall Hyssna kostnadsberäkningar - Medborgarförslag om promenadstråk i anslutning till tätbebyggelse i Kinna går igenom de aktuella ärendena utifrån nedanstående checklista. 1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? Nej 2. Innebär besluten att barn- och ungdomars bästa sätts i Ja främsta rummet? tar del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2015-09-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2015-09-10 Tid, kl 13.30 16.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Gunnar Lyngsaa, tjänstgör för Pär-Erik Johansson (M) M Rolf Skarin MBP Kenny Lagergren, tjänstgör för Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Tid Kl 13.30 16.10 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson L Paul Brusk, tjänstgör för Henry Sandahl (MBP) S Bo Petersson S Cecilia Samuelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-02-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-02-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Tid Kl 13.30 15.45 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson M Sven-Olof Carlsson, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Teknik- och servicenämnden 2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Teknik- och servicenämnden 2015-10-08 Tid, kl 13.30 15.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Jessica Carlund, tjänstgör för Rolf Skarin (M), 111-112 M Rolf Skarin, 113-125, kl 13.35

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-04-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-04-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 09.00 12.10 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl (MBP), 40-41 MBP Henry Sandahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-10-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-10-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Tid Kl 13.30 14.55 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson, 80-82 S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 september 2016 kl. 13.30 14.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Teknik- och servicenämnden 2011-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Teknik- och servicenämnden 2011-03-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Tid 2011-03-10, kl 16.45 18.15. Ajournering till, kl 08.00 10.15 Plats Växjö Beslutande M Pär-Erik Johansson C Jessica Carlund, tjänstgör för Sven-Olof Carlsson (M) C Kent

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.05 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och tid Kinna 11 maj 2016 kl. 13.30 16.00 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson 38-39 L Egon Svensson tjänstgör för Elise

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp)

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Beslutande Studiebesök på Ruda ARV och Kommunhuset kl.13.00-16.00 Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.15 Beslutande M Rolf Skarin C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämndens arbetsutskott Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 16.45 Sammanträdesdatum Sida 1(18) Beslutande Bo Petersson (S) Margrethe M Berggren (S) Anders Wildt Persson (S) Pär-Erik Johansson (M) Ulf Eriksson (-) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Teknik- och servicenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Teknik- och servicenämnden Tid, kl 09.00 11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson M Rolf Skarin C Kent Persson MBP Henry Sandahl L Paul Brusk S Bo Petersson S Cecilia Samuelsson,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 14.50 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson L Paul Brusk, tjänstgör för Henry Sandahl S Bo Petersson S Pauli Kuitunen Övriga

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg 1 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Simrishamns Segelsällskap, Strandvägen 2, kl 08.30-15.00, ajournering kl. 10.15 10.30, 12.00 13.00, 14.30-14.45, gruppdiskussioner 11.20-12.00, 13.00-14.30. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 24 mars 2016 kl. 08.30 9.20 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl tjänstgör för Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Protokoll Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-16.00 Beslutande s Thord Harrysson s Eva Ryberg s Jens Kristian Holm Petersen s Hanna Svensson v

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Tid Torsdag 9 april 2015, kl. 13.15 17.45, ajournering 14.50 15.30 Plats Örestenrummet, kommunhuset Beslutande M Jannicke Wichne C Eva Åberg Andersson MBP Ylva Höglund

Läs mer

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/9 Plats och tid Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10 Paragrafer 72-78 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30 15.05 Beslutande Övriga närvarande M M C C MBP L MP S S S S S V MOD SD M M C KD MBP KD S S V Tomas Johansson

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämnden 26 Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 26 Plansamråd, förslag till detaljplan för Västra Bodarna, förskola vid Soldatvägen Plats och tid Barn- och ungdomskontoret,

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-11-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-11-25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Tid Kl 08.30 11.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Bo Petersson S Pauli Kuitunen Övriga deltagande Ej tjänstgörande

Läs mer

Reinvesteringar fastigheter

Reinvesteringar fastigheter Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-07 Reinvesteringar fastigheter Bakgrund och syfte Reinvesteringar i fastighetsbeståndet syftar till att långsiktigt bevara värdet av kommunens fastighetstillgångar. Till

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer