SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13"

Transkript

1 1 (22) 1-13 Plats och tid, Sammanträdesrummet, stadshuset, kl. 13:15-15:50 Beslutande Göran Eriksson (S) Margret Bergkvist (V) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Sofie Ronacher (S) Sven Lundin (C) Övriga Ersättare Ingela Axelsson, sekreterare Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Marianne Eriksson, ekonom, kl Louise Sjöholm, fastighetschef, kl Anna Sjörs, GVA-chef, kl Ann-Christine Janhagen Olsén, (S) Utses att justera Sten-Inge Olsson Justerings plats och tid Stadshuset Avser paragrafer 1-13 Underskrifter Sekreterare... Ingela Axelsson Ordförande Justerande... Göran Eriksson... Sten-Inge Olsson ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift... Ingela Axelsson

2 2 (22) 1 KS 2012/51 Verksamhetsberättelse tekniska enheten 2011 Tekniska enheten har upprättat verksamhetsberättelse för år Budgetbeloppen i sammanställningen kommer att justeras efter att bokslutet är klart. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner verksamhetsberättelsen.

3 3 (22) 2 KS 2012/43 Beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde fr.o.m Beslutsattestantförteckningen bör aktualiseras i samband med att förändrad ledningsorganisation träder i kraft. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschefens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser följande beslutsattestanter utses för samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde från och med Ansvar Beslutsattestant Ersättare 340 Projektansvarig naturvårdsprojekt GVA-chef Samhällsbyggnadschef 350 Projektansvarig KLIMPprojekt GVA-chef Samhällsbyggnadschef 600 Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Kommunchef 604 Flygplatschef Flygplatschef Samhällsbyggnadschef 606 Handläggare trafiktillstånd Handläggare trafiktillstånd Samhällsbyggnadschef mm mm 610 GVA-chef GVA-chef Samhällsbyggnadschef 611 Arb-ledare avfall Arb-ledare avfall GVA-chef 614 Maskinmästare va Maskinmästare va GVA-chef 6151 Arb-ledare va-rör Arb-ledare va-rör GVA-chef 6152 Ansv vattenmätn Ansv vattenmätn GVA-chef 620 GVA-chef GVA-chef Samhällsbyggnadschef 622 Arb-ledare gator Hagfors Arb-ledare gator Hagfors GVA-chef 623 Ansv gatubelysning Ansv gatubelysning Samhällsbyggnadschef 626 Arb-ledare parker Arb-ledare parker GVA-chef 640 Fastighetschef Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 641 Driftingenjör Driftingenjör Fastighetschef 642 Arb-ledare underh Arb-ledare underh Fastighetschef 643 Arb-ledare Arb-ledare Fastighetschef 651 Vht-ansvarig serviceenheten Vht-ansvarig serviceenheten Samhällsbyggnadschef 652 Arb-ledare städ Arb-ledare städ Vht-ansvarig serviceenheten 690 VD Hagfors Energi GVA-chef Ekonomichef Assistenterna Carin Siivola, Desirée Walstad, Anna Danielsson och Ingela Axelsson får behörighetsattestera samtliga ansvarsområden inom samhällsbyggnadsavdelningen. Ekonomer vid ekonomienheten får beslutsattestera omföringar och rättelser efter samråd med samhällsbyggnadsavdelningen.

4 4 (22) 3 KS 2012/44 Beslutsattestanter för verksamheterna inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde from Beslutsattestantförteckningen för verksamheterna bör aktualiseras i samband med att förändrad ledningsorganisation träder i kraft. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschefens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter för verksamheterna enligt följande förteckning att gälla från och med Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Lokala naturvårdsprojekt Projektansvarig Samhällsbyggnadschef KLIMP projekt Projektansvarig Samhällsbyggnadschef Fysisk o teknisk planering Samhällsbyggnadschef Kommunchef Mätverksamhet Markförsörjning Skogsdrift Kalkning Totalförsvar o samh skydd Energirådgivning Inomhusbad Torgplatser Teknisk enhet Flygplats Flygplatschef Samhällsbyggnadschef Flygtrafikledn ANS AFIS Flygtrafikledn ANS CNS Vägsamf o. Vägföreningar Handläggare Trafik Samhällsbyggnadschef Trafiksäkerhetsåtgärder tillstånd mm Vatten och avlopp GVA chef Samhällsbyggnadschef Ledningsnät övergripande Underhåll ledningar Fondering avfall Gemensamt avfall Arb ledare avfall GVA chef Hushållsavgifter Hämtning hushållsavfall Latrin och extra säckar Grovavfall Förbränn. hushållsavfall Verksamhetsavfall Industriavfall

5 5 (22) 3 forts. Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare 611 forts Förbränn. industriavfall Deponi Kristinehamn Farligt avfall Återvinning restprodukter Tömning slambrunnar Återställn. Holkesmossen Administration va Maskinmästare va GVA chef Vattenverk Avloppsreningsverk Pumpstationer Ledningsnät övergripande Arb ledare va rör GVA chef Vattenledningar Avloppsledningar Dagvattenledningar Mätning och avläsning Ansv vattenmätn GVA chef Gator och vägar GVA chef Samhällsbyggnadschef Underhållsprojekt gator Barmarksunderhåll Arb ledare gator GVA chef Vinterväghållning Idrottsplatser och ishall endast Höökborgen objekt GS personal Fordon, obj Arb maskiner, obj & Gatubelysning Ansv gatubelysning Samhällsbyggnadschef Jordbr. drift m gårdsstöd Arb ledare parker GVA chef Rastplatser, strövslingor Gaturenhållning Parker Lekplatser Isbanor Minigolfbana Elljusspår/motionsslingor Badplatser GS personal Arb maskiner, obj Planerat underhåll m.m Museifastighet Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 35x Idrotts o fritidsanläggn 71x Affärslokaler 83x Verksamhetslokaler Adm. fastighetsavdeln.

6 6 (22) 3 forts. Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare 641 Fastighetsdrift 35x Idrotts o fritidsanläggn Driftingenjör Fastighetschef 71x Affärslokaler 83x Verksamhetslokaler Drift fastighetsavdeln Ext. arb. bostadsanpassn. Arb ledare underh Fastighetschef Underhållsgruppen fastigh Underhållsarb fast avd Underhållsarb ex fast avd Idrottsplatser och ishall Objekt Arb ledare Valhall Fastighetschef 15100, & Måltidsverksamhet Vht ansvarig service enheten Samhällsbyggnadschef Städ Arb ledare städ Vht ansv service enheten x Fjärrvärmen VD Hagfors Energi Ekonomichef 6x 34x 35x Alla Samhällsbyggnadschef Kommunchef 6x, 34x, 35x Alla Omförelser, rättelser Ekonomichef/Ekonom

7 7 (22) 4 KS 2012/49 Redovisning installation av hiss på Bellmansgården, Ekshärad, investeringsprojekt 1096 Med anledning av lagkrav har fastighetsenheten byggt om tre hissar på Bellmansgården varav en hiss har byggts om till en varuhiss. Åtgärd Kostnad Budget 600 kg Hiss kg Hiss kg Hiss Tillkommande kostnad aluminiumparti Bygglov 2568 Besiktning TOTALT Då besiktning ej utförts än har kostnaden efter dialog med besiktningsman uppskattas till 9000 kronor vilket innebär att projektets totala budget inte kommer att överskridas. Besiktning kommer att utföras under januari/februari Projektet förväntas hålla budget. Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen

8 8 (22) 5 KS 2012/41 Redovisning hiss i Primusfastigheten, investeringsprojekt 1097 Med anledning av lagkrav har fastighetsenheten byggt om hissen på Primus. Åtgärd Kostnad Budget Ombyggnad hiss Besiktning 5000 TOTALT För hissarbeten har budgeterats kronor, den totala kostnaden för ombyggnation uppgår till kronor Utöver ombyggnadskostnaden tillkommer under januari/februari kostnad för besiktning, denna har uppskattats till maximalt 5000 kronor efter dialog med besiktningsman. Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen

9 9 (22) 6 KS 2012/42 Rivning av fastigheten Grinnemo 1:326, förskolan Myran, Ekshärad Med anledning av överytor inom Kyrkhedens skola har diskussion mellan fastighetsenheten och verksamhetsansvariga inom barn och bildning förts angående förtätning av Kyrkhedens skola genom flytt av förskoleverksamheten som idag bedrivs på förskolan Myran. Avveckling av förskolan Myran kan ske delvis genom försäljning av modulbyggnader delvis genom rivning av resterande huskropp. Byggnadens utgående bokförda värde per uppgår till 5,7 Mkr. En avveckling förväntas medföra en besparing i drift motsvarande ca kronor per år. Årliga kapitalkostnader uppgår till kronor. Nedskrivning av det bokförda värdet sker i samband med avveckling. Den totala besparingen uppgår därmed till cirka kronor per år. För 2012 är besparingen beräknad till kronor förutsatt att flytt från förskolan Myran kan ske till 30/6. Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att avveckla fastigheten Grinnemo 1:326 (Förskolan Myran) genom rivning samt att försälja modulbyggnader förutsatt att dessa inte behövs i annan verksamhet.

10 10 (22) 7 KS 2012/50 Plan för avsättning för sluttäckning Holkesmossen För att minimera omgivningspåverkan ska en deponin sluttäckas i enlighet med EU s deponeringsdirektiv. Deponin ska minst 30 år efter avslutande kontrolleras och lakvatten ska renas. I Hagfors kommun omfattas Holkesmossens deponi av lagkraven. Holkesmossen har ett tillstånd som inte är begränsat i tid eller volym. Sluttäckningen skall dock påbörjas enligt den omställningsplan som finns kopplad till tillståndet. Kommunen har samverkat med Uddeholms AB för att arbeta fram ett kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt att sluttäcka deponin. Genom att nyttja olika typer av slagger från järnverket i olika skikt i sluttäckningen erhålls en fullgod täckning. Under 2011 har den slutliga tekniken fastställts efter fem års utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i ett stort forskningsprojekt. På så sätt erhålls ett mycket tätt lock över deponin vilket förhindrar att deponigas tränger ut samt att regnvatten tränger in i de gamla avfallsmassorna. Tillgången till den slagg som används i det så kallade tätskiktet begränsar den yta som varje år kan sluttäckas. Vid normal drift på järnverket räcker slaggen till 2000 kvm. Den yta som beräknas sluttäckas beräknas till 6 ha kvm. Det tar alltså ungefär 30 år från 2010 innan deponin är tillräckligt täckt. Kostnaden för sluttäckning material och arbete uppgick 2011 till 280 kr/kvm. En plan för utförandet och en nuvärdesberäkning av dessa framtida kostnader har gjorts. Även framtida kostnader för kontroll ska avsättas. Dessa kostnader har beräknats så att avsättningen förräntas på ett sådant sätt att avkastningen täcker kostnaderna för övervakning och kontroll utan att kapitalet förbrukas. Avsatta medel ska även räcka till framtida reparativa åtgärder insatt kapital ska förräntas så att installationer ska kunna underhållas. I planen har beräknats utbyte av lakvattenreningsutrustning och gasupptagning kring år Den framtida kostnaden för åtgärderna är nuvärdesberäknade till knappt 30 Mkr. Enligt lag ska sluttäckningen bekostas genom avsättning av medel under deponins livslängd, för att undvika att överlasta kostnader på framtidens generationer. Beräkningarna har skett i följande steg: Alla kostnader i samband med avslutning och efterbehandling har identifierats. Kostnadernas storlek har uppskattas i nuvarande prisnivå. Kapitalkostnader för anläggningar som behövs under efterbehandlingstiden: lakvattenbehandling och underhåll gasbrunnar och fackla har beräknats med real annuitetsmetod. Tidpunkterna för utbetalningar och belopp i nuvarande prisnivå har uppskattas. Sluttäckning om 2000 kvm per år planeras med start planeras deponin ha nått en storlek som är lagom för framtida bruk. Utbetalningarna har värdejusterats (nuvärdesberäknas) och summeras. På så sätt fås en kostnad per ton deponerat material 2012 som bör avsättas till framtida kostnader. Beräkningarna bygger på antaganden om avfallsflöden, priser, prisökningar, materialtillgångar, utbytestakt av befintlig utrustning för behandling lakvatten och gas, möjligheter att förränta avsatta medel m.m. och är behäftade med relativt stora osäkerheter. Detaljeringsgraden har

11 11 (22) 7 forts. därför inte överdrivits. Varje år ska planen ses över och kommande års avsättning beslutas. Planen beräknar att en avsättning med 680 tkr bör ske per år, beräknat på en avfallsmängd på 250 ton som deponeras. Hushållen deponerar i snitt c:a 100 ton efter sortering av hushållens grovavfall motsvarar 280 tkr som avsätts från hushållens fasta avgifter. Från verksamhetsavfall beräknas 150 ton avfall deponeras. Om mer material deponeras ska avsatta medel utökas i motsvarande grad. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad plan för avsättning av medel för avslutande och efterbehandling av Holkesmossens deponi.

12 12 (22) 8 KS 2012/47 Utvärdering 2011 samt mål och verksamhetsplan för verksamheten renhållning Verksamhetens viktigaste mål är att bidra till ett omhändertagande av avfall från hushåll och företag i kommunen och vårt närområde på miljömässigt bästa sätt. Mål och verksamhet styrs av den övergripande avfallsplanen för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors, beslutad av respektive kommunfullmäktige år Ekonomisk hållbarhet innebär för verksamheten att ingen finansiering med skattemedel får ske, och att tillräckligt med medel fonderas för kommande sluttäckning av deponin. Måluppfyllelsen blev % av full uppfyllelse. Det är något sämre än i fjol. De ekonomiska målen är uppfyllda till 80 %, medan personalrelaterade mål har en betydligt lägre måluppfyllnadsgrad. Sjuktalen är bland de högsta på tekniska En nystart sker 2012 för att planera återvinningsstationerna främst med syfte att få en bättre arbetsmiljö med mindre tunga lyft och risk för skador, men även för att skapa en ändamålsenligt och säker återvinningsstation för besökare. Uppfyllelse av de miljörelaterade målen var under 2011 god. För att minimera omgivningspåverkan ska deponin sluttäckas (lagkrav) vilket sker på ett kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt genom att slagger från järnverket av olika typer används. Under 2011 har den slutliga tekniken fastställts efter fem års utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i ett stort forskningsprojekt. Intäkterna blev sammantaget 1,7 Mkr mer än budget, samtidigt som kostnaderna sammantaget blev 0,7 Mkr lägre än budget. Ett mycket bra år. Försäljning av returmaterial blev avsevärt bättre än tidigare år. Det är främst försäljning av metall som ökat och står för 70 % av intäkterna (inte fullt 1 Mkr) av försäljning returmaterial. Budgetuppföljning (prel. siffror): Verksamhetens delar Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse budget Gemensam personal maskiner, kapital Hushållsavfall Verksamhetsavfall Miljöfarligt avfall Återvinning Sluttäckning Fondering Summa föreslås en fondering av c:a 2,6 Mkr till återställning av Holkesmossen. Fonden har efter det storleken 6 Mkr.

13 13 (22) 8 forts. Kostnadsutveckling: Några poster hushållsavfall förändring 3 år Intäkter från abonnenter Hagfors kommun % Förbränning allt Hushållsavfall inkl. transport % Insamling hushållsavfall (Kärlhämtning) % Kostnaden för förbränning av avfall har sjunkit kraftigt de tre senaste åren, beroende på ett ökad efterfrågan av brännbart avfall. Även kostnaden för insamling sjönk 2011, nytt avtal med nya entreprenören. Intäkter från abonnenter ligger ungefär på budget. Styrande nyckeltal: Avfallsenhetens nyckeltal Jämför Bedömning Normalvillans abonnent avgift för 14- dagarsinsamling i ett 140-l kärl jmf riket kr kr kr kr (riket) kg hushållsavfall insamlat via kärl/inv 198 kg/inv 200 kg/inv 200 kg/inv riket Lakvatten till Görsjöbäcken ska understiga riktvärden N-tot. (kväve) 15 mg/l mg/l 16,4 mg/l 14mg/l 15mg/l riktvärde Ok Intäkterna från abonnentavgifterna täcker kostnaderna, och fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter (c:a 43:57) stämmer väl med kostnadsbilden (49:51).

14 14 (22) 8 forts. Mål och Verksamhetsplan Ekonomiska mål: Fondering ska ske enligt beslutad plan. Holkesmossens miljöpåverkan ska minska genom en ytterligare förbättrad rening av lakvattnet för att få ner kväveutsläppen till recipient. Beslutade åtgärder som påbörjats 2010 ska slutföras Sluttäckning För att minimera omgivningspåverkan ska deponier sluttäckas. Holkesmossen sluttäcks på ett kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt genom att slagger från järnverket av olika typer används. På så sätt erhålls ett mycket tätt lock över deponin vilket förhindrar att deponigas tränger upp samt att regnvatten tränger ner i de gamla avfallsmassorna. Under 2011 har den slutliga tekniken fastställts efter fem års utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i ett stort forskningsprojekt. En kostnadsberäknad tidsplan för sluttäckning i enlighet med omställningsplanen har tagit fram och presenteras tillsammans med bokslut för renhållningsverksamheten Sluttäckning som kommer att pågå fram mot 2040 ska följa planen med vidföljande kontrollprogram. Detta kommer slutligen att fastställas under våren. Fonderingen av medel till sluttäckningsplanen följer denna plan. Utveckling av verksamheten Arbetsmiljö under 2012 ska en utredning med projektering för att bygga bättre återvinningscentraler i Hagfors och Ekshärad. De återstående arbetsmiljöriskerna ska byggas bort och anläggningarna göras säkrare för besökare. Ombyggnationen planeras till Utbildning av all personal för omhändertagande farligt avfall ska ske. Kvarstår från Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet antar mål- och verksamhetsplan för Renhållning gällande och godkänner uppföljningen för 2011.

15 15 (22) 9 KS 2012/46 Mål och verksamhetsplan för vandringsleder, fritidsanläggningar, park, lek- och badplatser Övergripande mål: Det offentliga rummet parker, torg och gröna stråk i centrum ska utvecklas. Idrottsanläggningar ska i största möjliga utsträckning skötas av de föreningar som nyttjar dem. Alla fritidsanläggningar ska hålla en god standard och ha en hög tillgänglighet. Vandringslederna Halgåleden och leden vid Mana ska håll god standard. Måluppfyllelsen 2011 blev ungefär lika som de två tidigare åren 58 % av full uppfyllelse. Den ekonomiska måluppfyllelsen är mycket bra, hela 89 %. Underhållet på lekplatserna och utbytet av bryggor bedöms nu ha kommit ikapp, och den nivå som är politisk beslutad är genomförd vid alla lekplatser som ligger under GVA-s ansvar. Utformning av torget, ljussättning parken runt Uvån och Anders Olssons brygga utfördes ej som planerat, utan är fördröjt ytterligare ett år. Detta beror på två ting: dels hade COOP-Forum inte bestämt sin kommande utformning och dels har bryggan återigen konstruerats om för att minska kostnaden ska beslut fattas om utformning. Överskottet som uppstod i verksamheten park har nyttjats till ökad takt av utbyte till energieffektivs belysning budgeteras dessa medel tillbaka till parken. Valhallanläggningen har driftas av Viking hockey enl. avtal som upp rättades i slutet av Det har fungerat bra, med undantag av städet som varit bristfälligt omförhandlades avtalet, med för kommunen sämre ekonomiska villkor. Underhållet på Valhall har stärkts övergår Valhallanläggningen till fastighetsavdelningen. Budgetuppföljning (prel) per verksamhet, GVA: s ansvar: Verksamhet Budget 2011 Utfall 2011 JORDBRUSKDRIFT M GÅRDSTÖD 7,0 17,5 RASTPLATSER, STRÖVSLINGOR 36,9 57,8 PARKER 2 336, ,1 LEKPLATSER 329,4 293,8 ISBANOR 36,0 22,2 MINIGOLFBANA 10,6 5,8 IDROTTSPLATSER OCH ISHALL 3 532, ,5 ELLJUSSPÅR/MOTIONSSLINGOR 77,4 78,0 BADPLATSER 212,8 214,5 Summa ovan 6 579, ,2

16 16 (22) 9 forts. Mer detaljerad uppföljning några år Drift park År 2008 År 2009 År 2010 År tkr tkr tkr tkr Planerat underhåll park 79 tkr 221 tkr 137 tkr 82 tkr Kapital park 91 tkr 97 tkr 99 tkr 92 tkr Minigolfen 11 tkr 86 tkr 52 tkr 6 tkr Kapital minigolf 0 tkr 13 tkr 25 tkr 24 tkr Lekplatser Drift 119 tkr 110 tkr 95 tkr 147 tkr Underhåll lekplatser + minigolf 56 tkr 101 tkr 91 tkr 101 tkr Kapital Lekplatser 74 tkr 219 tkr 51 tkr 46 tkr Badplatser Drift 233 tkr 131 tkr 210 tkr 215 tkr Byte bryggor badplatser 53 tkr 77 tkr 28 tkr 9 tkr Elljusbanor drift 65 tkr 62 tkr 49 tkr 55 tkr Varav el elljusbanor 34 tkr 40 tkr 32 tkr 29 tkr Planerat underhåll elljusbanor 194 tkr 23 tkr Isbanor ute i bostadsområden 19 tkr 18 tkr 20 tkr 22 tkr Summa park, lek-badplatser mm Varav drift tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Varav underhåll 188 tkr 399 tkr 451 tkr 215 tkr Valhallanläggningen NETTO Drift inkl. städ tkr tkr tkr tkr Varav Valhallanl. el 855 tkr 902 tkr 955 tkr 855 tkr Underhåll Valhall 263 tkr 279 tkr 299 tkr 441 tkr Kapital Valhall 953 tkr 522 tkr 360 tkr 342 tkr Höökborgen drift inkl. städ 414 tkr 367 tkr 372 tkr 380 tkr Varav Höökborgen el 42 tkr 52 tkr 66 tkr 53 tkr Underhåll Höökborgen 128 tkr 15 tkr 11 tkr 0 tkr Kapital Höökborgen 30 tkr 75 tkr 0 tkr 0 tkr Summa Idrottsanläggningar Varav netto drift tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Varav underhåll 391 tkr 294 tkr 311 tkr 441 tkr Summa allt ovan tkr tkr tkr tkr Summa D&U allt ovan utan kapital tkr tkr tkr tkr Kommentar: 2011 var ett år med låga driftkostnader och ett väl genomfört underhåll på Valhallanläggningen. Elkostnaden var lägre än tidigare år, trots samma istid. Underhållet på lekplatser och parkanläggningar har kommit ikapp. Nyckeltal: Nyckeltal för PARK/FRITIDSANLÄGGNINGAR Jämför Bedömning Parkskötsel kostnad kr/inv jmf SKL:s nyckeltal 164 kr 177 kr 184kr 199 kr Driftkostnad inkl. städ för Valhall och Höökborgen per år, ej underhåll tkr tkr tkr Varje år Genomfört underhåll av budget 116 % 90 % 100 ok Minska el energiförbrukningen Valhall med 20% från 2006 års nivå -12 % -13 % Går åt rätt håll % annan värmekälla än gasen från Holkesmossen till Mätt som förbrukad uppvärmning+ varmvatten Valhallanläggningen 4 % 0 % 0 % olja/ förbränd gas

17 17 (22) 9 forts. Mål och verksamhetsplan Verksamheten ska utvecklas i samverkan med föreningar, allmänhet och företag i centrum mot de målsättningar som beslutas. Fokusområden 2012 är utveckling av utemiljön vid och runt torget i Hagfors med Anders Olssons brygga samt restaurering av vandringsleden Halgådeltat. Naturreservatsbildningen av Mana ska komma i gång och ett förslag till beslut ska arbetas fram i slutet av året. Arbetet för att uppnå hållbarhetsmålen sker enlig underhållsplan. Utbyte av lekutrustning och fortsatt utveckling av flyttbara blomsterarrangemang ska ske. Säkerhet: Rutinerna för kontroll av säkerhet på lekplatser ska kompletteras med det nya publika felhanteringssystemet. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet antar mål- och verksamhetsplan för Park, vandringsleder, lek- och badplatser gällande och godkänner uppföljningen för 2011.

18 18 (22) 10 KS 2012/48 Redovisning motorvärmare på Älvstranden, investeringsprojekt 2401 Före om- och tillbyggnaden av Älvstrandsgymnasiet fanns motorvärmare installerade vid Älvstranden inom det område som efter nybyggnationen ligger inom entréområdet där bussar hämtar och lämnar barn. Personalparkeringen måste därför flytta, och 12 motorvärmarplatser försvann. För att ersätta dessa och för att möte det ökade behovet av motorvärmare (utökning av verksamheten) installerades 28 nya motorvärmare. Installation av motorvärmare på Älvstrandens bildningscentrum har skett till vintersäsongen Projektet har bokfört kostnader på två år. Medel till investeringen har tagits ur kontot för energieffektivisering, som tekniske chefen har att hantera. Medel ur detta konto har avsatts för att fullt ut täcka kostnaderna. Motorvärmarna är av en typ som känner av utomhustemperaturen, och ställer in lämplig gångtid efter väderläget och programmerad hemfärd. Projekt 2401 Kostnad Budget Bokfört år Bokfört år TOTALT Arbetet genomfördes av El-tjänst i Hagfors AB. Våren 2011 monterades motorvärmarna permanent. Medel för detta tog ur tekniskas driftprojekt för åtgärder utomhusmiljön på Älvstranden. Motorvärmarna borde ha varit installerade under hösten 2010 och medel för dem borde ha funnits i den investeringsbudget för ytter miljö som fanns för Älvstrandens bildningscentrum. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen

19 19 (22) 11 KS 2011/362 REMISS - Regionalt program för skötsel och förvaltning av naturskyddade områden - Värna vårda visa Värmland Länsstyrelsen i Värmland har upprättat ett förslag till ett regionalt program för utveckling och skötsel av naturskyddade områden. Den regionala planen är nu ute på extern remissrunda. Programmet har sin grund i ett motsvarande nationellt program. Programmet avses även vara vägledande för kommunernas och skogsstyrelsens arbete med skötsel av de områden som har höga naturvärden. Förutom naturreservat hör Natura 2000 områden, biotopskyddsområden, naturminnen och områden som är skyddade genom naturvårdsavtal till de områden som omfattas av programmet. Planen tar upp prioriterade arter och livsmiljöer i Värmland. Här nämns smålommen och sandstrandsjägaren, två av Hagfors kommuns ansvarsarter fågel och biotopen Klarälven, vilket även är Hagfors kommuns ansvarsbiotop. I programmet finns mål att kommunen delaktighet i skötsel av naturskyddade områden ska öka och att länsstyrelsen avser att främja lokala initiativ till att utnyttja lämpliga naturskyddade områdena för naturturism. Hagfors kommun har uttalat i sin översiktliga planering att kommunen vill underlätta för naturturism, t.ex. i de stora orörda områden som kommunen avsatt i översiktsplanen. Lokal delaktighet och dialog är mycket viktig för att detta ska komma tillstånd. Lokala entreprenörer bör ges möjlighet att sköta de naturskyddade områdena. Jakträtten på statlig mark i de naturskyddade områdena bör utarrenderas till lokala viltvårdsområden eller före detta markägare. På så sätt stärks den lokala nyttan av de skyddade områdena. Alla naturreservat och Natura 2000-omården ska ha relevanta skötsel/bevarandeplaner. Detta saknas för Övre Klarälven. Planen listar de reservat där planer ska revideras. Ingen sådan revidering finns planerat för något område inom kommunen Hagfors kommun har efterlyst en bevarandeplan för Övre Klarälven. En sådan plan är extra viktig eftersom det är Klarälven vattenmiljö som omfattas av Natura-2000 föreskrifter. I kommunens planering är det svårt att skilja vatten från meandernäsen, då denna biotop hänger samman. En tydlig bevarandeplan bör kunna underlätta i den kommunala planeringen/lovgivning vid bedömning av olika anspråk på älven och dess stränder. För att skapa tillräckligt med resurser för att sköta naturreservaten hänvisar programmet till att medel bör sökas ur EU-s LIFE-fonder och landsbygdsprogram. Jordbruksverkets miljöersättningar bör utnyttjas. Länsstyrelsen vill involvera kommunerna mer i den löpande skötseln av de skyddade områdena. De anslag som länsstyrelsen erhåller är inte tillräckliga. Hagfors kommuns bedömning är att det är mycket viktigt att en långsiktighet i finansieringen av skötselåtgärderna skapas. Länsstyrelsen bör inrikta sitt arbete mot detta. De treårsplaner som nämns är i sammanhanget en kort tid. EU-fonder kan nyttjas till initiala investeringar, biotopförstärkningar eller forskning, såsom sker i det pågående Laxens fria vandring interreg projektet, men sådana projekt kan inte användas till långsiktiga skötselåtgärder. Huruvida kommunerna långsiktigt kan åta sig skötsel beror på många faktorer, men blir sannolikt för kommuner med litet och krympande befolkningsunderlag som Hagfors av marginell omfattning. Halgåleden är det enda exemplet på en vandringsled som kommunen sköter som ligger inom riksintresse Klarälvdalen, kopplat till natura 2000-Klarävlen. Vandringsleden är viktig bl.a. för skolan och för kommunens besöksnäring. I programmets kapitel om tillgänglighet, friluftsliv och turism sätts en mål bild för varje reservat i fyra nivåer. De reservat som finns inom Hagfors kommun är inte i något fall bedömt med högre nivå än Mindre besöks- anpassat. Länsstyrelsen skriver i programförslaget att det i första hand

20 20 (22) 11 forts. är en fråga för kommuner och turistentreprenörer att utveckla naturturismen, och att länsstyrelsens roll är att stötta ändamålsenliga initiativ. Länsstyrelsen har ansvar för att ta fram bra informationsmaterial kring reservat och vandringsleder. Hagfors kommuns bedömning är att en revidering av länsstyrelsens nivåer för tillgänglighet bör omprövas vad gäller Fräkensjömyrarna och Skallbergsreservaten. Här bör vandringsleder kunna upprättas (en högre nivå Besöksanpassat), viket skulle stärka reservatens status, samtidigt som ett högre nyttjande av området i den lokala besöksnäringen kan uppnås, utan att höga naturvärden riskerar att skadas. Ginbergsängar, det enda reservatet i Klarälvens unika meandring bör få bättre informationsskyltar och märkas ut på ett bättre sätt, både för att skydda de unika arter som finns här från ofrivillig skada och för att marknadsföra älvens unika värden hos lokalbefolkningen. Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att det är av vikt att stötta de lokala entreprenörerna inom naturupplevelsebranschen. De statliga medlen LONA-programmen är en bra resurs för detta, och får inte omfattas av för mycket byråkrati. Den information som finns tillgänglig på länsstyrelsen hemsidor om Värmländsk natur är bra, och bör uppdateras och utvecklas till olika typer av användare och med olika språk. Modern teknik bör utnyttjas för att informationen ska få stor spridning. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Förslag till beslut på sammanträdet Sven Lundin kommer med det förslag att det bör påpekas att arrangörer av naturupplevelser alltid måste kontakta berörda markägare samt väghållare och få tillstånd av dessa eller upprätta kontrakt med dem innan verksamhet startas. Ordförande ställer proposition på dels GVA-chefens förslag och dels Sven Lundins yrkande och finner att samhällsbyggnadsutskottet antar GVA-chefens förslag. Beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anta remissvaret ovan gällande programmet Värna Vårda Visa Värmland. Sven Lundin reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Länsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16 2010-12-13 1 (21) 125-134 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 13.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre plan, stadshuset Hagfors kl. 13:15 15:45 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN Miljö- och!ekniknämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2011-02-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset.

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det?

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Sida 1 av 32 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Historik... 4 Utredningar med konsekvensbeskrivningar... 5 Förberedelser... 9

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-02-07

Sammanträdesdatum 2006-02-07 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-07 Blad 1 (31) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-14.40 Beslutande Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.00-15.20 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG

SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG 05 1 2 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING TRYCKSAK 341 201 PRODUKTION: Odelius New Media (#3418) Foto: Ewa Ahlin (omslag och sid 4),

Läs mer