SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13"

Transkript

1 1 (22) 1-13 Plats och tid, Sammanträdesrummet, stadshuset, kl. 13:15-15:50 Beslutande Göran Eriksson (S) Margret Bergkvist (V) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Sofie Ronacher (S) Sven Lundin (C) Övriga Ersättare Ingela Axelsson, sekreterare Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Marianne Eriksson, ekonom, kl Louise Sjöholm, fastighetschef, kl Anna Sjörs, GVA-chef, kl Ann-Christine Janhagen Olsén, (S) Utses att justera Sten-Inge Olsson Justerings plats och tid Stadshuset Avser paragrafer 1-13 Underskrifter Sekreterare... Ingela Axelsson Ordförande Justerande... Göran Eriksson... Sten-Inge Olsson ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift... Ingela Axelsson

2 2 (22) 1 KS 2012/51 Verksamhetsberättelse tekniska enheten 2011 Tekniska enheten har upprättat verksamhetsberättelse för år Budgetbeloppen i sammanställningen kommer att justeras efter att bokslutet är klart. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner verksamhetsberättelsen.

3 3 (22) 2 KS 2012/43 Beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde fr.o.m Beslutsattestantförteckningen bör aktualiseras i samband med att förändrad ledningsorganisation träder i kraft. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschefens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser följande beslutsattestanter utses för samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde från och med Ansvar Beslutsattestant Ersättare 340 Projektansvarig naturvårdsprojekt GVA-chef Samhällsbyggnadschef 350 Projektansvarig KLIMPprojekt GVA-chef Samhällsbyggnadschef 600 Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Kommunchef 604 Flygplatschef Flygplatschef Samhällsbyggnadschef 606 Handläggare trafiktillstånd Handläggare trafiktillstånd Samhällsbyggnadschef mm mm 610 GVA-chef GVA-chef Samhällsbyggnadschef 611 Arb-ledare avfall Arb-ledare avfall GVA-chef 614 Maskinmästare va Maskinmästare va GVA-chef 6151 Arb-ledare va-rör Arb-ledare va-rör GVA-chef 6152 Ansv vattenmätn Ansv vattenmätn GVA-chef 620 GVA-chef GVA-chef Samhällsbyggnadschef 622 Arb-ledare gator Hagfors Arb-ledare gator Hagfors GVA-chef 623 Ansv gatubelysning Ansv gatubelysning Samhällsbyggnadschef 626 Arb-ledare parker Arb-ledare parker GVA-chef 640 Fastighetschef Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 641 Driftingenjör Driftingenjör Fastighetschef 642 Arb-ledare underh Arb-ledare underh Fastighetschef 643 Arb-ledare Arb-ledare Fastighetschef 651 Vht-ansvarig serviceenheten Vht-ansvarig serviceenheten Samhällsbyggnadschef 652 Arb-ledare städ Arb-ledare städ Vht-ansvarig serviceenheten 690 VD Hagfors Energi GVA-chef Ekonomichef Assistenterna Carin Siivola, Desirée Walstad, Anna Danielsson och Ingela Axelsson får behörighetsattestera samtliga ansvarsområden inom samhällsbyggnadsavdelningen. Ekonomer vid ekonomienheten får beslutsattestera omföringar och rättelser efter samråd med samhällsbyggnadsavdelningen.

4 4 (22) 3 KS 2012/44 Beslutsattestanter för verksamheterna inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde from Beslutsattestantförteckningen för verksamheterna bör aktualiseras i samband med att förändrad ledningsorganisation träder i kraft. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschefens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter för verksamheterna enligt följande förteckning att gälla från och med Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Lokala naturvårdsprojekt Projektansvarig Samhällsbyggnadschef KLIMP projekt Projektansvarig Samhällsbyggnadschef Fysisk o teknisk planering Samhällsbyggnadschef Kommunchef Mätverksamhet Markförsörjning Skogsdrift Kalkning Totalförsvar o samh skydd Energirådgivning Inomhusbad Torgplatser Teknisk enhet Flygplats Flygplatschef Samhällsbyggnadschef Flygtrafikledn ANS AFIS Flygtrafikledn ANS CNS Vägsamf o. Vägföreningar Handläggare Trafik Samhällsbyggnadschef Trafiksäkerhetsåtgärder tillstånd mm Vatten och avlopp GVA chef Samhällsbyggnadschef Ledningsnät övergripande Underhåll ledningar Fondering avfall Gemensamt avfall Arb ledare avfall GVA chef Hushållsavgifter Hämtning hushållsavfall Latrin och extra säckar Grovavfall Förbränn. hushållsavfall Verksamhetsavfall Industriavfall

5 5 (22) 3 forts. Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare 611 forts Förbränn. industriavfall Deponi Kristinehamn Farligt avfall Återvinning restprodukter Tömning slambrunnar Återställn. Holkesmossen Administration va Maskinmästare va GVA chef Vattenverk Avloppsreningsverk Pumpstationer Ledningsnät övergripande Arb ledare va rör GVA chef Vattenledningar Avloppsledningar Dagvattenledningar Mätning och avläsning Ansv vattenmätn GVA chef Gator och vägar GVA chef Samhällsbyggnadschef Underhållsprojekt gator Barmarksunderhåll Arb ledare gator GVA chef Vinterväghållning Idrottsplatser och ishall endast Höökborgen objekt GS personal Fordon, obj Arb maskiner, obj & Gatubelysning Ansv gatubelysning Samhällsbyggnadschef Jordbr. drift m gårdsstöd Arb ledare parker GVA chef Rastplatser, strövslingor Gaturenhållning Parker Lekplatser Isbanor Minigolfbana Elljusspår/motionsslingor Badplatser GS personal Arb maskiner, obj Planerat underhåll m.m Museifastighet Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 35x Idrotts o fritidsanläggn 71x Affärslokaler 83x Verksamhetslokaler Adm. fastighetsavdeln.

6 6 (22) 3 forts. Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare 641 Fastighetsdrift 35x Idrotts o fritidsanläggn Driftingenjör Fastighetschef 71x Affärslokaler 83x Verksamhetslokaler Drift fastighetsavdeln Ext. arb. bostadsanpassn. Arb ledare underh Fastighetschef Underhållsgruppen fastigh Underhållsarb fast avd Underhållsarb ex fast avd Idrottsplatser och ishall Objekt Arb ledare Valhall Fastighetschef 15100, & Måltidsverksamhet Vht ansvarig service enheten Samhällsbyggnadschef Städ Arb ledare städ Vht ansv service enheten x Fjärrvärmen VD Hagfors Energi Ekonomichef 6x 34x 35x Alla Samhällsbyggnadschef Kommunchef 6x, 34x, 35x Alla Omförelser, rättelser Ekonomichef/Ekonom

7 7 (22) 4 KS 2012/49 Redovisning installation av hiss på Bellmansgården, Ekshärad, investeringsprojekt 1096 Med anledning av lagkrav har fastighetsenheten byggt om tre hissar på Bellmansgården varav en hiss har byggts om till en varuhiss. Åtgärd Kostnad Budget 600 kg Hiss kg Hiss kg Hiss Tillkommande kostnad aluminiumparti Bygglov 2568 Besiktning TOTALT Då besiktning ej utförts än har kostnaden efter dialog med besiktningsman uppskattas till 9000 kronor vilket innebär att projektets totala budget inte kommer att överskridas. Besiktning kommer att utföras under januari/februari Projektet förväntas hålla budget. Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen

8 8 (22) 5 KS 2012/41 Redovisning hiss i Primusfastigheten, investeringsprojekt 1097 Med anledning av lagkrav har fastighetsenheten byggt om hissen på Primus. Åtgärd Kostnad Budget Ombyggnad hiss Besiktning 5000 TOTALT För hissarbeten har budgeterats kronor, den totala kostnaden för ombyggnation uppgår till kronor Utöver ombyggnadskostnaden tillkommer under januari/februari kostnad för besiktning, denna har uppskattats till maximalt 5000 kronor efter dialog med besiktningsman. Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen

9 9 (22) 6 KS 2012/42 Rivning av fastigheten Grinnemo 1:326, förskolan Myran, Ekshärad Med anledning av överytor inom Kyrkhedens skola har diskussion mellan fastighetsenheten och verksamhetsansvariga inom barn och bildning förts angående förtätning av Kyrkhedens skola genom flytt av förskoleverksamheten som idag bedrivs på förskolan Myran. Avveckling av förskolan Myran kan ske delvis genom försäljning av modulbyggnader delvis genom rivning av resterande huskropp. Byggnadens utgående bokförda värde per uppgår till 5,7 Mkr. En avveckling förväntas medföra en besparing i drift motsvarande ca kronor per år. Årliga kapitalkostnader uppgår till kronor. Nedskrivning av det bokförda värdet sker i samband med avveckling. Den totala besparingen uppgår därmed till cirka kronor per år. För 2012 är besparingen beräknad till kronor förutsatt att flytt från förskolan Myran kan ske till 30/6. Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att avveckla fastigheten Grinnemo 1:326 (Förskolan Myran) genom rivning samt att försälja modulbyggnader förutsatt att dessa inte behövs i annan verksamhet.

10 10 (22) 7 KS 2012/50 Plan för avsättning för sluttäckning Holkesmossen För att minimera omgivningspåverkan ska en deponin sluttäckas i enlighet med EU s deponeringsdirektiv. Deponin ska minst 30 år efter avslutande kontrolleras och lakvatten ska renas. I Hagfors kommun omfattas Holkesmossens deponi av lagkraven. Holkesmossen har ett tillstånd som inte är begränsat i tid eller volym. Sluttäckningen skall dock påbörjas enligt den omställningsplan som finns kopplad till tillståndet. Kommunen har samverkat med Uddeholms AB för att arbeta fram ett kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt att sluttäcka deponin. Genom att nyttja olika typer av slagger från järnverket i olika skikt i sluttäckningen erhålls en fullgod täckning. Under 2011 har den slutliga tekniken fastställts efter fem års utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i ett stort forskningsprojekt. På så sätt erhålls ett mycket tätt lock över deponin vilket förhindrar att deponigas tränger ut samt att regnvatten tränger in i de gamla avfallsmassorna. Tillgången till den slagg som används i det så kallade tätskiktet begränsar den yta som varje år kan sluttäckas. Vid normal drift på järnverket räcker slaggen till 2000 kvm. Den yta som beräknas sluttäckas beräknas till 6 ha kvm. Det tar alltså ungefär 30 år från 2010 innan deponin är tillräckligt täckt. Kostnaden för sluttäckning material och arbete uppgick 2011 till 280 kr/kvm. En plan för utförandet och en nuvärdesberäkning av dessa framtida kostnader har gjorts. Även framtida kostnader för kontroll ska avsättas. Dessa kostnader har beräknats så att avsättningen förräntas på ett sådant sätt att avkastningen täcker kostnaderna för övervakning och kontroll utan att kapitalet förbrukas. Avsatta medel ska även räcka till framtida reparativa åtgärder insatt kapital ska förräntas så att installationer ska kunna underhållas. I planen har beräknats utbyte av lakvattenreningsutrustning och gasupptagning kring år Den framtida kostnaden för åtgärderna är nuvärdesberäknade till knappt 30 Mkr. Enligt lag ska sluttäckningen bekostas genom avsättning av medel under deponins livslängd, för att undvika att överlasta kostnader på framtidens generationer. Beräkningarna har skett i följande steg: Alla kostnader i samband med avslutning och efterbehandling har identifierats. Kostnadernas storlek har uppskattas i nuvarande prisnivå. Kapitalkostnader för anläggningar som behövs under efterbehandlingstiden: lakvattenbehandling och underhåll gasbrunnar och fackla har beräknats med real annuitetsmetod. Tidpunkterna för utbetalningar och belopp i nuvarande prisnivå har uppskattas. Sluttäckning om 2000 kvm per år planeras med start planeras deponin ha nått en storlek som är lagom för framtida bruk. Utbetalningarna har värdejusterats (nuvärdesberäknas) och summeras. På så sätt fås en kostnad per ton deponerat material 2012 som bör avsättas till framtida kostnader. Beräkningarna bygger på antaganden om avfallsflöden, priser, prisökningar, materialtillgångar, utbytestakt av befintlig utrustning för behandling lakvatten och gas, möjligheter att förränta avsatta medel m.m. och är behäftade med relativt stora osäkerheter. Detaljeringsgraden har

11 11 (22) 7 forts. därför inte överdrivits. Varje år ska planen ses över och kommande års avsättning beslutas. Planen beräknar att en avsättning med 680 tkr bör ske per år, beräknat på en avfallsmängd på 250 ton som deponeras. Hushållen deponerar i snitt c:a 100 ton efter sortering av hushållens grovavfall motsvarar 280 tkr som avsätts från hushållens fasta avgifter. Från verksamhetsavfall beräknas 150 ton avfall deponeras. Om mer material deponeras ska avsatta medel utökas i motsvarande grad. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad plan för avsättning av medel för avslutande och efterbehandling av Holkesmossens deponi.

12 12 (22) 8 KS 2012/47 Utvärdering 2011 samt mål och verksamhetsplan för verksamheten renhållning Verksamhetens viktigaste mål är att bidra till ett omhändertagande av avfall från hushåll och företag i kommunen och vårt närområde på miljömässigt bästa sätt. Mål och verksamhet styrs av den övergripande avfallsplanen för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors, beslutad av respektive kommunfullmäktige år Ekonomisk hållbarhet innebär för verksamheten att ingen finansiering med skattemedel får ske, och att tillräckligt med medel fonderas för kommande sluttäckning av deponin. Måluppfyllelsen blev % av full uppfyllelse. Det är något sämre än i fjol. De ekonomiska målen är uppfyllda till 80 %, medan personalrelaterade mål har en betydligt lägre måluppfyllnadsgrad. Sjuktalen är bland de högsta på tekniska En nystart sker 2012 för att planera återvinningsstationerna främst med syfte att få en bättre arbetsmiljö med mindre tunga lyft och risk för skador, men även för att skapa en ändamålsenligt och säker återvinningsstation för besökare. Uppfyllelse av de miljörelaterade målen var under 2011 god. För att minimera omgivningspåverkan ska deponin sluttäckas (lagkrav) vilket sker på ett kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt genom att slagger från järnverket av olika typer används. Under 2011 har den slutliga tekniken fastställts efter fem års utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i ett stort forskningsprojekt. Intäkterna blev sammantaget 1,7 Mkr mer än budget, samtidigt som kostnaderna sammantaget blev 0,7 Mkr lägre än budget. Ett mycket bra år. Försäljning av returmaterial blev avsevärt bättre än tidigare år. Det är främst försäljning av metall som ökat och står för 70 % av intäkterna (inte fullt 1 Mkr) av försäljning returmaterial. Budgetuppföljning (prel. siffror): Verksamhetens delar Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse budget Gemensam personal maskiner, kapital Hushållsavfall Verksamhetsavfall Miljöfarligt avfall Återvinning Sluttäckning Fondering Summa föreslås en fondering av c:a 2,6 Mkr till återställning av Holkesmossen. Fonden har efter det storleken 6 Mkr.

13 13 (22) 8 forts. Kostnadsutveckling: Några poster hushållsavfall förändring 3 år Intäkter från abonnenter Hagfors kommun % Förbränning allt Hushållsavfall inkl. transport % Insamling hushållsavfall (Kärlhämtning) % Kostnaden för förbränning av avfall har sjunkit kraftigt de tre senaste åren, beroende på ett ökad efterfrågan av brännbart avfall. Även kostnaden för insamling sjönk 2011, nytt avtal med nya entreprenören. Intäkter från abonnenter ligger ungefär på budget. Styrande nyckeltal: Avfallsenhetens nyckeltal Jämför Bedömning Normalvillans abonnent avgift för 14- dagarsinsamling i ett 140-l kärl jmf riket kr kr kr kr (riket) kg hushållsavfall insamlat via kärl/inv 198 kg/inv 200 kg/inv 200 kg/inv riket Lakvatten till Görsjöbäcken ska understiga riktvärden N-tot. (kväve) 15 mg/l mg/l 16,4 mg/l 14mg/l 15mg/l riktvärde Ok Intäkterna från abonnentavgifterna täcker kostnaderna, och fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter (c:a 43:57) stämmer väl med kostnadsbilden (49:51).

14 14 (22) 8 forts. Mål och Verksamhetsplan Ekonomiska mål: Fondering ska ske enligt beslutad plan. Holkesmossens miljöpåverkan ska minska genom en ytterligare förbättrad rening av lakvattnet för att få ner kväveutsläppen till recipient. Beslutade åtgärder som påbörjats 2010 ska slutföras Sluttäckning För att minimera omgivningspåverkan ska deponier sluttäckas. Holkesmossen sluttäcks på ett kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt genom att slagger från järnverket av olika typer används. På så sätt erhålls ett mycket tätt lock över deponin vilket förhindrar att deponigas tränger upp samt att regnvatten tränger ner i de gamla avfallsmassorna. Under 2011 har den slutliga tekniken fastställts efter fem års utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i ett stort forskningsprojekt. En kostnadsberäknad tidsplan för sluttäckning i enlighet med omställningsplanen har tagit fram och presenteras tillsammans med bokslut för renhållningsverksamheten Sluttäckning som kommer att pågå fram mot 2040 ska följa planen med vidföljande kontrollprogram. Detta kommer slutligen att fastställas under våren. Fonderingen av medel till sluttäckningsplanen följer denna plan. Utveckling av verksamheten Arbetsmiljö under 2012 ska en utredning med projektering för att bygga bättre återvinningscentraler i Hagfors och Ekshärad. De återstående arbetsmiljöriskerna ska byggas bort och anläggningarna göras säkrare för besökare. Ombyggnationen planeras till Utbildning av all personal för omhändertagande farligt avfall ska ske. Kvarstår från Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet antar mål- och verksamhetsplan för Renhållning gällande och godkänner uppföljningen för 2011.

15 15 (22) 9 KS 2012/46 Mål och verksamhetsplan för vandringsleder, fritidsanläggningar, park, lek- och badplatser Övergripande mål: Det offentliga rummet parker, torg och gröna stråk i centrum ska utvecklas. Idrottsanläggningar ska i största möjliga utsträckning skötas av de föreningar som nyttjar dem. Alla fritidsanläggningar ska hålla en god standard och ha en hög tillgänglighet. Vandringslederna Halgåleden och leden vid Mana ska håll god standard. Måluppfyllelsen 2011 blev ungefär lika som de två tidigare åren 58 % av full uppfyllelse. Den ekonomiska måluppfyllelsen är mycket bra, hela 89 %. Underhållet på lekplatserna och utbytet av bryggor bedöms nu ha kommit ikapp, och den nivå som är politisk beslutad är genomförd vid alla lekplatser som ligger under GVA-s ansvar. Utformning av torget, ljussättning parken runt Uvån och Anders Olssons brygga utfördes ej som planerat, utan är fördröjt ytterligare ett år. Detta beror på två ting: dels hade COOP-Forum inte bestämt sin kommande utformning och dels har bryggan återigen konstruerats om för att minska kostnaden ska beslut fattas om utformning. Överskottet som uppstod i verksamheten park har nyttjats till ökad takt av utbyte till energieffektivs belysning budgeteras dessa medel tillbaka till parken. Valhallanläggningen har driftas av Viking hockey enl. avtal som upp rättades i slutet av Det har fungerat bra, med undantag av städet som varit bristfälligt omförhandlades avtalet, med för kommunen sämre ekonomiska villkor. Underhållet på Valhall har stärkts övergår Valhallanläggningen till fastighetsavdelningen. Budgetuppföljning (prel) per verksamhet, GVA: s ansvar: Verksamhet Budget 2011 Utfall 2011 JORDBRUSKDRIFT M GÅRDSTÖD 7,0 17,5 RASTPLATSER, STRÖVSLINGOR 36,9 57,8 PARKER 2 336, ,1 LEKPLATSER 329,4 293,8 ISBANOR 36,0 22,2 MINIGOLFBANA 10,6 5,8 IDROTTSPLATSER OCH ISHALL 3 532, ,5 ELLJUSSPÅR/MOTIONSSLINGOR 77,4 78,0 BADPLATSER 212,8 214,5 Summa ovan 6 579, ,2

16 16 (22) 9 forts. Mer detaljerad uppföljning några år Drift park År 2008 År 2009 År 2010 År tkr tkr tkr tkr Planerat underhåll park 79 tkr 221 tkr 137 tkr 82 tkr Kapital park 91 tkr 97 tkr 99 tkr 92 tkr Minigolfen 11 tkr 86 tkr 52 tkr 6 tkr Kapital minigolf 0 tkr 13 tkr 25 tkr 24 tkr Lekplatser Drift 119 tkr 110 tkr 95 tkr 147 tkr Underhåll lekplatser + minigolf 56 tkr 101 tkr 91 tkr 101 tkr Kapital Lekplatser 74 tkr 219 tkr 51 tkr 46 tkr Badplatser Drift 233 tkr 131 tkr 210 tkr 215 tkr Byte bryggor badplatser 53 tkr 77 tkr 28 tkr 9 tkr Elljusbanor drift 65 tkr 62 tkr 49 tkr 55 tkr Varav el elljusbanor 34 tkr 40 tkr 32 tkr 29 tkr Planerat underhåll elljusbanor 194 tkr 23 tkr Isbanor ute i bostadsområden 19 tkr 18 tkr 20 tkr 22 tkr Summa park, lek-badplatser mm Varav drift tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Varav underhåll 188 tkr 399 tkr 451 tkr 215 tkr Valhallanläggningen NETTO Drift inkl. städ tkr tkr tkr tkr Varav Valhallanl. el 855 tkr 902 tkr 955 tkr 855 tkr Underhåll Valhall 263 tkr 279 tkr 299 tkr 441 tkr Kapital Valhall 953 tkr 522 tkr 360 tkr 342 tkr Höökborgen drift inkl. städ 414 tkr 367 tkr 372 tkr 380 tkr Varav Höökborgen el 42 tkr 52 tkr 66 tkr 53 tkr Underhåll Höökborgen 128 tkr 15 tkr 11 tkr 0 tkr Kapital Höökborgen 30 tkr 75 tkr 0 tkr 0 tkr Summa Idrottsanläggningar Varav netto drift tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Varav underhåll 391 tkr 294 tkr 311 tkr 441 tkr Summa allt ovan tkr tkr tkr tkr Summa D&U allt ovan utan kapital tkr tkr tkr tkr Kommentar: 2011 var ett år med låga driftkostnader och ett väl genomfört underhåll på Valhallanläggningen. Elkostnaden var lägre än tidigare år, trots samma istid. Underhållet på lekplatser och parkanläggningar har kommit ikapp. Nyckeltal: Nyckeltal för PARK/FRITIDSANLÄGGNINGAR Jämför Bedömning Parkskötsel kostnad kr/inv jmf SKL:s nyckeltal 164 kr 177 kr 184kr 199 kr Driftkostnad inkl. städ för Valhall och Höökborgen per år, ej underhåll tkr tkr tkr Varje år Genomfört underhåll av budget 116 % 90 % 100 ok Minska el energiförbrukningen Valhall med 20% från 2006 års nivå -12 % -13 % Går åt rätt håll % annan värmekälla än gasen från Holkesmossen till Mätt som förbrukad uppvärmning+ varmvatten Valhallanläggningen 4 % 0 % 0 % olja/ förbränd gas

17 17 (22) 9 forts. Mål och verksamhetsplan Verksamheten ska utvecklas i samverkan med föreningar, allmänhet och företag i centrum mot de målsättningar som beslutas. Fokusområden 2012 är utveckling av utemiljön vid och runt torget i Hagfors med Anders Olssons brygga samt restaurering av vandringsleden Halgådeltat. Naturreservatsbildningen av Mana ska komma i gång och ett förslag till beslut ska arbetas fram i slutet av året. Arbetet för att uppnå hållbarhetsmålen sker enlig underhållsplan. Utbyte av lekutrustning och fortsatt utveckling av flyttbara blomsterarrangemang ska ske. Säkerhet: Rutinerna för kontroll av säkerhet på lekplatser ska kompletteras med det nya publika felhanteringssystemet. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet antar mål- och verksamhetsplan för Park, vandringsleder, lek- och badplatser gällande och godkänner uppföljningen för 2011.

18 18 (22) 10 KS 2012/48 Redovisning motorvärmare på Älvstranden, investeringsprojekt 2401 Före om- och tillbyggnaden av Älvstrandsgymnasiet fanns motorvärmare installerade vid Älvstranden inom det område som efter nybyggnationen ligger inom entréområdet där bussar hämtar och lämnar barn. Personalparkeringen måste därför flytta, och 12 motorvärmarplatser försvann. För att ersätta dessa och för att möte det ökade behovet av motorvärmare (utökning av verksamheten) installerades 28 nya motorvärmare. Installation av motorvärmare på Älvstrandens bildningscentrum har skett till vintersäsongen Projektet har bokfört kostnader på två år. Medel till investeringen har tagits ur kontot för energieffektivisering, som tekniske chefen har att hantera. Medel ur detta konto har avsatts för att fullt ut täcka kostnaderna. Motorvärmarna är av en typ som känner av utomhustemperaturen, och ställer in lämplig gångtid efter väderläget och programmerad hemfärd. Projekt 2401 Kostnad Budget Bokfört år Bokfört år TOTALT Arbetet genomfördes av El-tjänst i Hagfors AB. Våren 2011 monterades motorvärmarna permanent. Medel för detta tog ur tekniskas driftprojekt för åtgärder utomhusmiljön på Älvstranden. Motorvärmarna borde ha varit installerade under hösten 2010 och medel för dem borde ha funnits i den investeringsbudget för ytter miljö som fanns för Älvstrandens bildningscentrum. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen

19 19 (22) 11 KS 2011/362 REMISS - Regionalt program för skötsel och förvaltning av naturskyddade områden - Värna vårda visa Värmland Länsstyrelsen i Värmland har upprättat ett förslag till ett regionalt program för utveckling och skötsel av naturskyddade områden. Den regionala planen är nu ute på extern remissrunda. Programmet har sin grund i ett motsvarande nationellt program. Programmet avses även vara vägledande för kommunernas och skogsstyrelsens arbete med skötsel av de områden som har höga naturvärden. Förutom naturreservat hör Natura 2000 områden, biotopskyddsområden, naturminnen och områden som är skyddade genom naturvårdsavtal till de områden som omfattas av programmet. Planen tar upp prioriterade arter och livsmiljöer i Värmland. Här nämns smålommen och sandstrandsjägaren, två av Hagfors kommuns ansvarsarter fågel och biotopen Klarälven, vilket även är Hagfors kommuns ansvarsbiotop. I programmet finns mål att kommunen delaktighet i skötsel av naturskyddade områden ska öka och att länsstyrelsen avser att främja lokala initiativ till att utnyttja lämpliga naturskyddade områdena för naturturism. Hagfors kommun har uttalat i sin översiktliga planering att kommunen vill underlätta för naturturism, t.ex. i de stora orörda områden som kommunen avsatt i översiktsplanen. Lokal delaktighet och dialog är mycket viktig för att detta ska komma tillstånd. Lokala entreprenörer bör ges möjlighet att sköta de naturskyddade områdena. Jakträtten på statlig mark i de naturskyddade områdena bör utarrenderas till lokala viltvårdsområden eller före detta markägare. På så sätt stärks den lokala nyttan av de skyddade områdena. Alla naturreservat och Natura 2000-omården ska ha relevanta skötsel/bevarandeplaner. Detta saknas för Övre Klarälven. Planen listar de reservat där planer ska revideras. Ingen sådan revidering finns planerat för något område inom kommunen Hagfors kommun har efterlyst en bevarandeplan för Övre Klarälven. En sådan plan är extra viktig eftersom det är Klarälven vattenmiljö som omfattas av Natura-2000 föreskrifter. I kommunens planering är det svårt att skilja vatten från meandernäsen, då denna biotop hänger samman. En tydlig bevarandeplan bör kunna underlätta i den kommunala planeringen/lovgivning vid bedömning av olika anspråk på älven och dess stränder. För att skapa tillräckligt med resurser för att sköta naturreservaten hänvisar programmet till att medel bör sökas ur EU-s LIFE-fonder och landsbygdsprogram. Jordbruksverkets miljöersättningar bör utnyttjas. Länsstyrelsen vill involvera kommunerna mer i den löpande skötseln av de skyddade områdena. De anslag som länsstyrelsen erhåller är inte tillräckliga. Hagfors kommuns bedömning är att det är mycket viktigt att en långsiktighet i finansieringen av skötselåtgärderna skapas. Länsstyrelsen bör inrikta sitt arbete mot detta. De treårsplaner som nämns är i sammanhanget en kort tid. EU-fonder kan nyttjas till initiala investeringar, biotopförstärkningar eller forskning, såsom sker i det pågående Laxens fria vandring interreg projektet, men sådana projekt kan inte användas till långsiktiga skötselåtgärder. Huruvida kommunerna långsiktigt kan åta sig skötsel beror på många faktorer, men blir sannolikt för kommuner med litet och krympande befolkningsunderlag som Hagfors av marginell omfattning. Halgåleden är det enda exemplet på en vandringsled som kommunen sköter som ligger inom riksintresse Klarälvdalen, kopplat till natura 2000-Klarävlen. Vandringsleden är viktig bl.a. för skolan och för kommunens besöksnäring. I programmets kapitel om tillgänglighet, friluftsliv och turism sätts en mål bild för varje reservat i fyra nivåer. De reservat som finns inom Hagfors kommun är inte i något fall bedömt med högre nivå än Mindre besöks- anpassat. Länsstyrelsen skriver i programförslaget att det i första hand

20 20 (22) 11 forts. är en fråga för kommuner och turistentreprenörer att utveckla naturturismen, och att länsstyrelsens roll är att stötta ändamålsenliga initiativ. Länsstyrelsen har ansvar för att ta fram bra informationsmaterial kring reservat och vandringsleder. Hagfors kommuns bedömning är att en revidering av länsstyrelsens nivåer för tillgänglighet bör omprövas vad gäller Fräkensjömyrarna och Skallbergsreservaten. Här bör vandringsleder kunna upprättas (en högre nivå Besöksanpassat), viket skulle stärka reservatens status, samtidigt som ett högre nyttjande av området i den lokala besöksnäringen kan uppnås, utan att höga naturvärden riskerar att skadas. Ginbergsängar, det enda reservatet i Klarälvens unika meandring bör få bättre informationsskyltar och märkas ut på ett bättre sätt, både för att skydda de unika arter som finns här från ofrivillig skada och för att marknadsföra älvens unika värden hos lokalbefolkningen. Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att det är av vikt att stötta de lokala entreprenörerna inom naturupplevelsebranschen. De statliga medlen LONA-programmen är en bra resurs för detta, och får inte omfattas av för mycket byråkrati. Den information som finns tillgänglig på länsstyrelsen hemsidor om Värmländsk natur är bra, och bör uppdateras och utvecklas till olika typer av användare och med olika språk. Modern teknik bör utnyttjas för att informationen ska få stor spridning. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Förslag till beslut på sammanträdet Sven Lundin kommer med det förslag att det bör påpekas att arrangörer av naturupplevelser alltid måste kontakta berörda markägare samt väghållare och få tillstånd av dessa eller upprätta kontrakt med dem innan verksamhet startas. Ordförande ställer proposition på dels GVA-chefens förslag och dels Sven Lundins yrkande och finner att samhällsbyggnadsutskottet antar GVA-chefens förslag. Beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anta remissvaret ovan gällande programmet Värna Vårda Visa Värmland. Sven Lundin reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Länsstyrelsen

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1 (17) Plats och tid, sammanträdesrummet, övre plan, kl. 09:00-12.20 Beslutande Göran Eriksson (S) Margret Bergkvist (V) Sten-Inge Olsson (S) Sven Lundin (C) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef Sammanträdesdatum Sida 1/22 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset Hagfors, övre plan kl. 13:15 15:30 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1 2009-04-14 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00 Beslutande Björn Nilsson (s) Björn Fagerlund (m) Övriga deltagande Annika Kjellkvist avfalls chef Leif Wallroth avfallstekniker

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Sida 1/30 Plats och tid Hagfors flygplats kl. 13:15 16:00 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Christine Janhagen Olsén (S),

Läs mer

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Mikael Edvardsson (SD) Pernilla Boström (S)

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V)

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V)

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015, 27 2 * Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget, 28 3-5 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats,

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (8) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-10:45 Beslutande Jan Bohlin (S), ordförande Göran Eriksson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja,

Läs mer

Tekniska förvaltningen 18 februari

Tekniska förvaltningen 18 februari Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Ekorn, plan 3, kl. 15.00 16.30 ande Evert Eklind (MAP) ordförande Björn Nilsson (S) ledamot Gunnar Bohlin (M) ledamot Christer Eriksson

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-11-13, kl 1300-1500. ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Anita Sköld, M,

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54 2011-04-18 1 (30) 39-54 PLATS OCH TID Hagfors flygplats, kl. 08.30-12.50 BESLUTANDE Göran Eriksson (S), ordförande Sten-Inge Olsson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Margret Bergkvist (V) Barbro Rülcker, (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Allmänna utskottet 2012-05-07 1(16) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) N Kent Hansson (M) F Tobias Leverin

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V)

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00-17.00 1(19) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Ivo Malmgren

Läs mer

Jan Bohlin (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Lars Nyborg (C) Lena Svensson (S) Ingemar Tönnberg (S) Margret Bergkvist (V)

Jan Bohlin (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Lars Nyborg (C) Lena Svensson (S) Ingemar Tönnberg (S) Margret Bergkvist (V) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00-20:25 ande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Sten-Inge Olsson (S) Stellan Andersson (C) Anna Hammar (V) Mari Pettergård

Läs mer

Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef, 12

Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef, 12 Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:00 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 20-- Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 20-- till 20-- Datum 20-- Diarienr. KS 2008/92 Diariebtkn. 33 Anna Sjörs Åtgärd/handling Plan för yttre miljön i centrum i Hagfors, Centrumplanen

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 10:00 10:50 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

2015-12-14. Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef

2015-12-14. Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:55 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Övriga deltagande Erik Nordén, VD Oskar Gustafsson, VA-ingenjör

Läs mer

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 13.15-16.00 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 13.15-16.00 Shiro Biranvand (V) 2014-10-30 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 13.15-16.00 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Arne Pettersson

Läs mer

Rolf Sjöström stadsjurist 2 Elisabeth Westberg ekonom 3

Rolf Sjöström stadsjurist 2 Elisabeth Westberg ekonom 3 Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 14.00 15.55 ande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Björn Nilsson (S) ledamot Gunnar Bohlin (M) ledamot Lii Bergman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun Miljönämnden 2014-09-26 1 (8) Plats och tid Boxholm, kl 13:00-15:30 Beslutande Jan-Olof Dahlström, S Stig Adolfsson, S Marianne Zäll, S Lars-Göran Hjelm, S ersättare för Kristina Selvin, S Niilo Kulojärvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom 24 mars 2009, kl 08.15-12.50 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Tomas

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo Reningsverk måndagen den 18 februari 2013 kl 14.00-15.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica Johansson (s) T ommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 1 (16) Plats och tid KS-salen, 14,00-16,00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27 2014-05-15 1(15) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl 13.00-15.30 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Per-Anders Olsson (s) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:35 Beslutande Övriga Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Göran

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 11:40 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Plenisalen, Stadshuset, Hagfors kl 10:00 12:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelningen)

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17:50 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S)

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:20 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande övriga deltagare 20 april2015 kl. 09:00-16:00-21 april2015 kl. 09:00-14:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ann-Kah in Järåsen (S), ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17 1 (10) Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-19:50 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Sten-Inge Olsson (S) Anna-Greta Johansson (S) Stellan Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C)

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C) Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid De artentons rum vindsvåningen,gamla biblioteket klockan 14:00-16:15 Beslutande Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 734 (742) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, kl. 16:00-16:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jeanette Wäppling (V) Lars

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Avfallsavdelningen senast 16 september

Avfallsavdelningen senast 16 september Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, kl. 12.30 13.50 Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Jan Hassel (S) vice ordförande Björn Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Protokoll. Magnus Hynell. Dennis Byberg (M) Anita Fridberg (S) Karl Persson (SD) Jan Bergqvist

Protokoll. Magnus Hynell. Dennis Byberg (M) Anita Fridberg (S) Karl Persson (SD) Jan Bergqvist Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00 21:20 ande Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge Olsson (S) Anna

Läs mer