SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13"

Transkript

1 1 (22) 1-13 Plats och tid, Sammanträdesrummet, stadshuset, kl. 13:15-15:50 Beslutande Göran Eriksson (S) Margret Bergkvist (V) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Sofie Ronacher (S) Sven Lundin (C) Övriga Ersättare Ingela Axelsson, sekreterare Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Marianne Eriksson, ekonom, kl Louise Sjöholm, fastighetschef, kl Anna Sjörs, GVA-chef, kl Ann-Christine Janhagen Olsén, (S) Utses att justera Sten-Inge Olsson Justerings plats och tid Stadshuset Avser paragrafer 1-13 Underskrifter Sekreterare... Ingela Axelsson Ordförande Justerande... Göran Eriksson... Sten-Inge Olsson ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift... Ingela Axelsson

2 2 (22) 1 KS 2012/51 Verksamhetsberättelse tekniska enheten 2011 Tekniska enheten har upprättat verksamhetsberättelse för år Budgetbeloppen i sammanställningen kommer att justeras efter att bokslutet är klart. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner verksamhetsberättelsen.

3 3 (22) 2 KS 2012/43 Beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde fr.o.m Beslutsattestantförteckningen bör aktualiseras i samband med att förändrad ledningsorganisation träder i kraft. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschefens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser följande beslutsattestanter utses för samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde från och med Ansvar Beslutsattestant Ersättare 340 Projektansvarig naturvårdsprojekt GVA-chef Samhällsbyggnadschef 350 Projektansvarig KLIMPprojekt GVA-chef Samhällsbyggnadschef 600 Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Kommunchef 604 Flygplatschef Flygplatschef Samhällsbyggnadschef 606 Handläggare trafiktillstånd Handläggare trafiktillstånd Samhällsbyggnadschef mm mm 610 GVA-chef GVA-chef Samhällsbyggnadschef 611 Arb-ledare avfall Arb-ledare avfall GVA-chef 614 Maskinmästare va Maskinmästare va GVA-chef 6151 Arb-ledare va-rör Arb-ledare va-rör GVA-chef 6152 Ansv vattenmätn Ansv vattenmätn GVA-chef 620 GVA-chef GVA-chef Samhällsbyggnadschef 622 Arb-ledare gator Hagfors Arb-ledare gator Hagfors GVA-chef 623 Ansv gatubelysning Ansv gatubelysning Samhällsbyggnadschef 626 Arb-ledare parker Arb-ledare parker GVA-chef 640 Fastighetschef Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 641 Driftingenjör Driftingenjör Fastighetschef 642 Arb-ledare underh Arb-ledare underh Fastighetschef 643 Arb-ledare Arb-ledare Fastighetschef 651 Vht-ansvarig serviceenheten Vht-ansvarig serviceenheten Samhällsbyggnadschef 652 Arb-ledare städ Arb-ledare städ Vht-ansvarig serviceenheten 690 VD Hagfors Energi GVA-chef Ekonomichef Assistenterna Carin Siivola, Desirée Walstad, Anna Danielsson och Ingela Axelsson får behörighetsattestera samtliga ansvarsområden inom samhällsbyggnadsavdelningen. Ekonomer vid ekonomienheten får beslutsattestera omföringar och rättelser efter samråd med samhällsbyggnadsavdelningen.

4 4 (22) 3 KS 2012/44 Beslutsattestanter för verksamheterna inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde from Beslutsattestantförteckningen för verksamheterna bör aktualiseras i samband med att förändrad ledningsorganisation träder i kraft. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschefens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter för verksamheterna enligt följande förteckning att gälla från och med Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Lokala naturvårdsprojekt Projektansvarig Samhällsbyggnadschef KLIMP projekt Projektansvarig Samhällsbyggnadschef Fysisk o teknisk planering Samhällsbyggnadschef Kommunchef Mätverksamhet Markförsörjning Skogsdrift Kalkning Totalförsvar o samh skydd Energirådgivning Inomhusbad Torgplatser Teknisk enhet Flygplats Flygplatschef Samhällsbyggnadschef Flygtrafikledn ANS AFIS Flygtrafikledn ANS CNS Vägsamf o. Vägföreningar Handläggare Trafik Samhällsbyggnadschef Trafiksäkerhetsåtgärder tillstånd mm Vatten och avlopp GVA chef Samhällsbyggnadschef Ledningsnät övergripande Underhåll ledningar Fondering avfall Gemensamt avfall Arb ledare avfall GVA chef Hushållsavgifter Hämtning hushållsavfall Latrin och extra säckar Grovavfall Förbränn. hushållsavfall Verksamhetsavfall Industriavfall

5 5 (22) 3 forts. Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare 611 forts Förbränn. industriavfall Deponi Kristinehamn Farligt avfall Återvinning restprodukter Tömning slambrunnar Återställn. Holkesmossen Administration va Maskinmästare va GVA chef Vattenverk Avloppsreningsverk Pumpstationer Ledningsnät övergripande Arb ledare va rör GVA chef Vattenledningar Avloppsledningar Dagvattenledningar Mätning och avläsning Ansv vattenmätn GVA chef Gator och vägar GVA chef Samhällsbyggnadschef Underhållsprojekt gator Barmarksunderhåll Arb ledare gator GVA chef Vinterväghållning Idrottsplatser och ishall endast Höökborgen objekt GS personal Fordon, obj Arb maskiner, obj & Gatubelysning Ansv gatubelysning Samhällsbyggnadschef Jordbr. drift m gårdsstöd Arb ledare parker GVA chef Rastplatser, strövslingor Gaturenhållning Parker Lekplatser Isbanor Minigolfbana Elljusspår/motionsslingor Badplatser GS personal Arb maskiner, obj Planerat underhåll m.m Museifastighet Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 35x Idrotts o fritidsanläggn 71x Affärslokaler 83x Verksamhetslokaler Adm. fastighetsavdeln.

6 6 (22) 3 forts. Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare 641 Fastighetsdrift 35x Idrotts o fritidsanläggn Driftingenjör Fastighetschef 71x Affärslokaler 83x Verksamhetslokaler Drift fastighetsavdeln Ext. arb. bostadsanpassn. Arb ledare underh Fastighetschef Underhållsgruppen fastigh Underhållsarb fast avd Underhållsarb ex fast avd Idrottsplatser och ishall Objekt Arb ledare Valhall Fastighetschef 15100, & Måltidsverksamhet Vht ansvarig service enheten Samhällsbyggnadschef Städ Arb ledare städ Vht ansv service enheten x Fjärrvärmen VD Hagfors Energi Ekonomichef 6x 34x 35x Alla Samhällsbyggnadschef Kommunchef 6x, 34x, 35x Alla Omförelser, rättelser Ekonomichef/Ekonom

7 7 (22) 4 KS 2012/49 Redovisning installation av hiss på Bellmansgården, Ekshärad, investeringsprojekt 1096 Med anledning av lagkrav har fastighetsenheten byggt om tre hissar på Bellmansgården varav en hiss har byggts om till en varuhiss. Åtgärd Kostnad Budget 600 kg Hiss kg Hiss kg Hiss Tillkommande kostnad aluminiumparti Bygglov 2568 Besiktning TOTALT Då besiktning ej utförts än har kostnaden efter dialog med besiktningsman uppskattas till 9000 kronor vilket innebär att projektets totala budget inte kommer att överskridas. Besiktning kommer att utföras under januari/februari Projektet förväntas hålla budget. Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen

8 8 (22) 5 KS 2012/41 Redovisning hiss i Primusfastigheten, investeringsprojekt 1097 Med anledning av lagkrav har fastighetsenheten byggt om hissen på Primus. Åtgärd Kostnad Budget Ombyggnad hiss Besiktning 5000 TOTALT För hissarbeten har budgeterats kronor, den totala kostnaden för ombyggnation uppgår till kronor Utöver ombyggnadskostnaden tillkommer under januari/februari kostnad för besiktning, denna har uppskattats till maximalt 5000 kronor efter dialog med besiktningsman. Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen

9 9 (22) 6 KS 2012/42 Rivning av fastigheten Grinnemo 1:326, förskolan Myran, Ekshärad Med anledning av överytor inom Kyrkhedens skola har diskussion mellan fastighetsenheten och verksamhetsansvariga inom barn och bildning förts angående förtätning av Kyrkhedens skola genom flytt av förskoleverksamheten som idag bedrivs på förskolan Myran. Avveckling av förskolan Myran kan ske delvis genom försäljning av modulbyggnader delvis genom rivning av resterande huskropp. Byggnadens utgående bokförda värde per uppgår till 5,7 Mkr. En avveckling förväntas medföra en besparing i drift motsvarande ca kronor per år. Årliga kapitalkostnader uppgår till kronor. Nedskrivning av det bokförda värdet sker i samband med avveckling. Den totala besparingen uppgår därmed till cirka kronor per år. För 2012 är besparingen beräknad till kronor förutsatt att flytt från förskolan Myran kan ske till 30/6. Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att avveckla fastigheten Grinnemo 1:326 (Förskolan Myran) genom rivning samt att försälja modulbyggnader förutsatt att dessa inte behövs i annan verksamhet.

10 10 (22) 7 KS 2012/50 Plan för avsättning för sluttäckning Holkesmossen För att minimera omgivningspåverkan ska en deponin sluttäckas i enlighet med EU s deponeringsdirektiv. Deponin ska minst 30 år efter avslutande kontrolleras och lakvatten ska renas. I Hagfors kommun omfattas Holkesmossens deponi av lagkraven. Holkesmossen har ett tillstånd som inte är begränsat i tid eller volym. Sluttäckningen skall dock påbörjas enligt den omställningsplan som finns kopplad till tillståndet. Kommunen har samverkat med Uddeholms AB för att arbeta fram ett kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt att sluttäcka deponin. Genom att nyttja olika typer av slagger från järnverket i olika skikt i sluttäckningen erhålls en fullgod täckning. Under 2011 har den slutliga tekniken fastställts efter fem års utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i ett stort forskningsprojekt. På så sätt erhålls ett mycket tätt lock över deponin vilket förhindrar att deponigas tränger ut samt att regnvatten tränger in i de gamla avfallsmassorna. Tillgången till den slagg som används i det så kallade tätskiktet begränsar den yta som varje år kan sluttäckas. Vid normal drift på järnverket räcker slaggen till 2000 kvm. Den yta som beräknas sluttäckas beräknas till 6 ha kvm. Det tar alltså ungefär 30 år från 2010 innan deponin är tillräckligt täckt. Kostnaden för sluttäckning material och arbete uppgick 2011 till 280 kr/kvm. En plan för utförandet och en nuvärdesberäkning av dessa framtida kostnader har gjorts. Även framtida kostnader för kontroll ska avsättas. Dessa kostnader har beräknats så att avsättningen förräntas på ett sådant sätt att avkastningen täcker kostnaderna för övervakning och kontroll utan att kapitalet förbrukas. Avsatta medel ska även räcka till framtida reparativa åtgärder insatt kapital ska förräntas så att installationer ska kunna underhållas. I planen har beräknats utbyte av lakvattenreningsutrustning och gasupptagning kring år Den framtida kostnaden för åtgärderna är nuvärdesberäknade till knappt 30 Mkr. Enligt lag ska sluttäckningen bekostas genom avsättning av medel under deponins livslängd, för att undvika att överlasta kostnader på framtidens generationer. Beräkningarna har skett i följande steg: Alla kostnader i samband med avslutning och efterbehandling har identifierats. Kostnadernas storlek har uppskattas i nuvarande prisnivå. Kapitalkostnader för anläggningar som behövs under efterbehandlingstiden: lakvattenbehandling och underhåll gasbrunnar och fackla har beräknats med real annuitetsmetod. Tidpunkterna för utbetalningar och belopp i nuvarande prisnivå har uppskattas. Sluttäckning om 2000 kvm per år planeras med start planeras deponin ha nått en storlek som är lagom för framtida bruk. Utbetalningarna har värdejusterats (nuvärdesberäknas) och summeras. På så sätt fås en kostnad per ton deponerat material 2012 som bör avsättas till framtida kostnader. Beräkningarna bygger på antaganden om avfallsflöden, priser, prisökningar, materialtillgångar, utbytestakt av befintlig utrustning för behandling lakvatten och gas, möjligheter att förränta avsatta medel m.m. och är behäftade med relativt stora osäkerheter. Detaljeringsgraden har

11 11 (22) 7 forts. därför inte överdrivits. Varje år ska planen ses över och kommande års avsättning beslutas. Planen beräknar att en avsättning med 680 tkr bör ske per år, beräknat på en avfallsmängd på 250 ton som deponeras. Hushållen deponerar i snitt c:a 100 ton efter sortering av hushållens grovavfall motsvarar 280 tkr som avsätts från hushållens fasta avgifter. Från verksamhetsavfall beräknas 150 ton avfall deponeras. Om mer material deponeras ska avsatta medel utökas i motsvarande grad. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad plan för avsättning av medel för avslutande och efterbehandling av Holkesmossens deponi.

12 12 (22) 8 KS 2012/47 Utvärdering 2011 samt mål och verksamhetsplan för verksamheten renhållning Verksamhetens viktigaste mål är att bidra till ett omhändertagande av avfall från hushåll och företag i kommunen och vårt närområde på miljömässigt bästa sätt. Mål och verksamhet styrs av den övergripande avfallsplanen för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors, beslutad av respektive kommunfullmäktige år Ekonomisk hållbarhet innebär för verksamheten att ingen finansiering med skattemedel får ske, och att tillräckligt med medel fonderas för kommande sluttäckning av deponin. Måluppfyllelsen blev % av full uppfyllelse. Det är något sämre än i fjol. De ekonomiska målen är uppfyllda till 80 %, medan personalrelaterade mål har en betydligt lägre måluppfyllnadsgrad. Sjuktalen är bland de högsta på tekniska En nystart sker 2012 för att planera återvinningsstationerna främst med syfte att få en bättre arbetsmiljö med mindre tunga lyft och risk för skador, men även för att skapa en ändamålsenligt och säker återvinningsstation för besökare. Uppfyllelse av de miljörelaterade målen var under 2011 god. För att minimera omgivningspåverkan ska deponin sluttäckas (lagkrav) vilket sker på ett kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt genom att slagger från järnverket av olika typer används. Under 2011 har den slutliga tekniken fastställts efter fem års utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i ett stort forskningsprojekt. Intäkterna blev sammantaget 1,7 Mkr mer än budget, samtidigt som kostnaderna sammantaget blev 0,7 Mkr lägre än budget. Ett mycket bra år. Försäljning av returmaterial blev avsevärt bättre än tidigare år. Det är främst försäljning av metall som ökat och står för 70 % av intäkterna (inte fullt 1 Mkr) av försäljning returmaterial. Budgetuppföljning (prel. siffror): Verksamhetens delar Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse budget Gemensam personal maskiner, kapital Hushållsavfall Verksamhetsavfall Miljöfarligt avfall Återvinning Sluttäckning Fondering Summa föreslås en fondering av c:a 2,6 Mkr till återställning av Holkesmossen. Fonden har efter det storleken 6 Mkr.

13 13 (22) 8 forts. Kostnadsutveckling: Några poster hushållsavfall förändring 3 år Intäkter från abonnenter Hagfors kommun % Förbränning allt Hushållsavfall inkl. transport % Insamling hushållsavfall (Kärlhämtning) % Kostnaden för förbränning av avfall har sjunkit kraftigt de tre senaste åren, beroende på ett ökad efterfrågan av brännbart avfall. Även kostnaden för insamling sjönk 2011, nytt avtal med nya entreprenören. Intäkter från abonnenter ligger ungefär på budget. Styrande nyckeltal: Avfallsenhetens nyckeltal Jämför Bedömning Normalvillans abonnent avgift för 14- dagarsinsamling i ett 140-l kärl jmf riket kr kr kr kr (riket) kg hushållsavfall insamlat via kärl/inv 198 kg/inv 200 kg/inv 200 kg/inv riket Lakvatten till Görsjöbäcken ska understiga riktvärden N-tot. (kväve) 15 mg/l mg/l 16,4 mg/l 14mg/l 15mg/l riktvärde Ok Intäkterna från abonnentavgifterna täcker kostnaderna, och fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter (c:a 43:57) stämmer väl med kostnadsbilden (49:51).

14 14 (22) 8 forts. Mål och Verksamhetsplan Ekonomiska mål: Fondering ska ske enligt beslutad plan. Holkesmossens miljöpåverkan ska minska genom en ytterligare förbättrad rening av lakvattnet för att få ner kväveutsläppen till recipient. Beslutade åtgärder som påbörjats 2010 ska slutföras Sluttäckning För att minimera omgivningspåverkan ska deponier sluttäckas. Holkesmossen sluttäcks på ett kostnadseffektivt och resursmässigt optimalt sätt genom att slagger från järnverket av olika typer används. På så sätt erhålls ett mycket tätt lock över deponin vilket förhindrar att deponigas tränger upp samt att regnvatten tränger ner i de gamla avfallsmassorna. Under 2011 har den slutliga tekniken fastställts efter fem års utprovning i samverkan med Uddeholms AB under ledning av Luleå universitet i ett stort forskningsprojekt. En kostnadsberäknad tidsplan för sluttäckning i enlighet med omställningsplanen har tagit fram och presenteras tillsammans med bokslut för renhållningsverksamheten Sluttäckning som kommer att pågå fram mot 2040 ska följa planen med vidföljande kontrollprogram. Detta kommer slutligen att fastställas under våren. Fonderingen av medel till sluttäckningsplanen följer denna plan. Utveckling av verksamheten Arbetsmiljö under 2012 ska en utredning med projektering för att bygga bättre återvinningscentraler i Hagfors och Ekshärad. De återstående arbetsmiljöriskerna ska byggas bort och anläggningarna göras säkrare för besökare. Ombyggnationen planeras till Utbildning av all personal för omhändertagande farligt avfall ska ske. Kvarstår från Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet antar mål- och verksamhetsplan för Renhållning gällande och godkänner uppföljningen för 2011.

15 15 (22) 9 KS 2012/46 Mål och verksamhetsplan för vandringsleder, fritidsanläggningar, park, lek- och badplatser Övergripande mål: Det offentliga rummet parker, torg och gröna stråk i centrum ska utvecklas. Idrottsanläggningar ska i största möjliga utsträckning skötas av de föreningar som nyttjar dem. Alla fritidsanläggningar ska hålla en god standard och ha en hög tillgänglighet. Vandringslederna Halgåleden och leden vid Mana ska håll god standard. Måluppfyllelsen 2011 blev ungefär lika som de två tidigare åren 58 % av full uppfyllelse. Den ekonomiska måluppfyllelsen är mycket bra, hela 89 %. Underhållet på lekplatserna och utbytet av bryggor bedöms nu ha kommit ikapp, och den nivå som är politisk beslutad är genomförd vid alla lekplatser som ligger under GVA-s ansvar. Utformning av torget, ljussättning parken runt Uvån och Anders Olssons brygga utfördes ej som planerat, utan är fördröjt ytterligare ett år. Detta beror på två ting: dels hade COOP-Forum inte bestämt sin kommande utformning och dels har bryggan återigen konstruerats om för att minska kostnaden ska beslut fattas om utformning. Överskottet som uppstod i verksamheten park har nyttjats till ökad takt av utbyte till energieffektivs belysning budgeteras dessa medel tillbaka till parken. Valhallanläggningen har driftas av Viking hockey enl. avtal som upp rättades i slutet av Det har fungerat bra, med undantag av städet som varit bristfälligt omförhandlades avtalet, med för kommunen sämre ekonomiska villkor. Underhållet på Valhall har stärkts övergår Valhallanläggningen till fastighetsavdelningen. Budgetuppföljning (prel) per verksamhet, GVA: s ansvar: Verksamhet Budget 2011 Utfall 2011 JORDBRUSKDRIFT M GÅRDSTÖD 7,0 17,5 RASTPLATSER, STRÖVSLINGOR 36,9 57,8 PARKER 2 336, ,1 LEKPLATSER 329,4 293,8 ISBANOR 36,0 22,2 MINIGOLFBANA 10,6 5,8 IDROTTSPLATSER OCH ISHALL 3 532, ,5 ELLJUSSPÅR/MOTIONSSLINGOR 77,4 78,0 BADPLATSER 212,8 214,5 Summa ovan 6 579, ,2

16 16 (22) 9 forts. Mer detaljerad uppföljning några år Drift park År 2008 År 2009 År 2010 År tkr tkr tkr tkr Planerat underhåll park 79 tkr 221 tkr 137 tkr 82 tkr Kapital park 91 tkr 97 tkr 99 tkr 92 tkr Minigolfen 11 tkr 86 tkr 52 tkr 6 tkr Kapital minigolf 0 tkr 13 tkr 25 tkr 24 tkr Lekplatser Drift 119 tkr 110 tkr 95 tkr 147 tkr Underhåll lekplatser + minigolf 56 tkr 101 tkr 91 tkr 101 tkr Kapital Lekplatser 74 tkr 219 tkr 51 tkr 46 tkr Badplatser Drift 233 tkr 131 tkr 210 tkr 215 tkr Byte bryggor badplatser 53 tkr 77 tkr 28 tkr 9 tkr Elljusbanor drift 65 tkr 62 tkr 49 tkr 55 tkr Varav el elljusbanor 34 tkr 40 tkr 32 tkr 29 tkr Planerat underhåll elljusbanor 194 tkr 23 tkr Isbanor ute i bostadsområden 19 tkr 18 tkr 20 tkr 22 tkr Summa park, lek-badplatser mm Varav drift tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Varav underhåll 188 tkr 399 tkr 451 tkr 215 tkr Valhallanläggningen NETTO Drift inkl. städ tkr tkr tkr tkr Varav Valhallanl. el 855 tkr 902 tkr 955 tkr 855 tkr Underhåll Valhall 263 tkr 279 tkr 299 tkr 441 tkr Kapital Valhall 953 tkr 522 tkr 360 tkr 342 tkr Höökborgen drift inkl. städ 414 tkr 367 tkr 372 tkr 380 tkr Varav Höökborgen el 42 tkr 52 tkr 66 tkr 53 tkr Underhåll Höökborgen 128 tkr 15 tkr 11 tkr 0 tkr Kapital Höökborgen 30 tkr 75 tkr 0 tkr 0 tkr Summa Idrottsanläggningar Varav netto drift tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Varav underhåll 391 tkr 294 tkr 311 tkr 441 tkr Summa allt ovan tkr tkr tkr tkr Summa D&U allt ovan utan kapital tkr tkr tkr tkr Kommentar: 2011 var ett år med låga driftkostnader och ett väl genomfört underhåll på Valhallanläggningen. Elkostnaden var lägre än tidigare år, trots samma istid. Underhållet på lekplatser och parkanläggningar har kommit ikapp. Nyckeltal: Nyckeltal för PARK/FRITIDSANLÄGGNINGAR Jämför Bedömning Parkskötsel kostnad kr/inv jmf SKL:s nyckeltal 164 kr 177 kr 184kr 199 kr Driftkostnad inkl. städ för Valhall och Höökborgen per år, ej underhåll tkr tkr tkr Varje år Genomfört underhåll av budget 116 % 90 % 100 ok Minska el energiförbrukningen Valhall med 20% från 2006 års nivå -12 % -13 % Går åt rätt håll % annan värmekälla än gasen från Holkesmossen till Mätt som förbrukad uppvärmning+ varmvatten Valhallanläggningen 4 % 0 % 0 % olja/ förbränd gas

17 17 (22) 9 forts. Mål och verksamhetsplan Verksamheten ska utvecklas i samverkan med föreningar, allmänhet och företag i centrum mot de målsättningar som beslutas. Fokusområden 2012 är utveckling av utemiljön vid och runt torget i Hagfors med Anders Olssons brygga samt restaurering av vandringsleden Halgådeltat. Naturreservatsbildningen av Mana ska komma i gång och ett förslag till beslut ska arbetas fram i slutet av året. Arbetet för att uppnå hållbarhetsmålen sker enlig underhållsplan. Utbyte av lekutrustning och fortsatt utveckling av flyttbara blomsterarrangemang ska ske. Säkerhet: Rutinerna för kontroll av säkerhet på lekplatser ska kompletteras med det nya publika felhanteringssystemet. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet antar mål- och verksamhetsplan för Park, vandringsleder, lek- och badplatser gällande och godkänner uppföljningen för 2011.

18 18 (22) 10 KS 2012/48 Redovisning motorvärmare på Älvstranden, investeringsprojekt 2401 Före om- och tillbyggnaden av Älvstrandsgymnasiet fanns motorvärmare installerade vid Älvstranden inom det område som efter nybyggnationen ligger inom entréområdet där bussar hämtar och lämnar barn. Personalparkeringen måste därför flytta, och 12 motorvärmarplatser försvann. För att ersätta dessa och för att möte det ökade behovet av motorvärmare (utökning av verksamheten) installerades 28 nya motorvärmare. Installation av motorvärmare på Älvstrandens bildningscentrum har skett till vintersäsongen Projektet har bokfört kostnader på två år. Medel till investeringen har tagits ur kontot för energieffektivisering, som tekniske chefen har att hantera. Medel ur detta konto har avsatts för att fullt ut täcka kostnaderna. Motorvärmarna är av en typ som känner av utomhustemperaturen, och ställer in lämplig gångtid efter väderläget och programmerad hemfärd. Projekt 2401 Kostnad Budget Bokfört år Bokfört år TOTALT Arbetet genomfördes av El-tjänst i Hagfors AB. Våren 2011 monterades motorvärmarna permanent. Medel för detta tog ur tekniskas driftprojekt för åtgärder utomhusmiljön på Älvstranden. Motorvärmarna borde ha varit installerade under hösten 2010 och medel för dem borde ha funnits i den investeringsbudget för ytter miljö som fanns för Älvstrandens bildningscentrum. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen

19 19 (22) 11 KS 2011/362 REMISS - Regionalt program för skötsel och förvaltning av naturskyddade områden - Värna vårda visa Värmland Länsstyrelsen i Värmland har upprättat ett förslag till ett regionalt program för utveckling och skötsel av naturskyddade områden. Den regionala planen är nu ute på extern remissrunda. Programmet har sin grund i ett motsvarande nationellt program. Programmet avses även vara vägledande för kommunernas och skogsstyrelsens arbete med skötsel av de områden som har höga naturvärden. Förutom naturreservat hör Natura 2000 områden, biotopskyddsområden, naturminnen och områden som är skyddade genom naturvårdsavtal till de områden som omfattas av programmet. Planen tar upp prioriterade arter och livsmiljöer i Värmland. Här nämns smålommen och sandstrandsjägaren, två av Hagfors kommuns ansvarsarter fågel och biotopen Klarälven, vilket även är Hagfors kommuns ansvarsbiotop. I programmet finns mål att kommunen delaktighet i skötsel av naturskyddade områden ska öka och att länsstyrelsen avser att främja lokala initiativ till att utnyttja lämpliga naturskyddade områdena för naturturism. Hagfors kommun har uttalat i sin översiktliga planering att kommunen vill underlätta för naturturism, t.ex. i de stora orörda områden som kommunen avsatt i översiktsplanen. Lokal delaktighet och dialog är mycket viktig för att detta ska komma tillstånd. Lokala entreprenörer bör ges möjlighet att sköta de naturskyddade områdena. Jakträtten på statlig mark i de naturskyddade områdena bör utarrenderas till lokala viltvårdsområden eller före detta markägare. På så sätt stärks den lokala nyttan av de skyddade områdena. Alla naturreservat och Natura 2000-omården ska ha relevanta skötsel/bevarandeplaner. Detta saknas för Övre Klarälven. Planen listar de reservat där planer ska revideras. Ingen sådan revidering finns planerat för något område inom kommunen Hagfors kommun har efterlyst en bevarandeplan för Övre Klarälven. En sådan plan är extra viktig eftersom det är Klarälven vattenmiljö som omfattas av Natura-2000 föreskrifter. I kommunens planering är det svårt att skilja vatten från meandernäsen, då denna biotop hänger samman. En tydlig bevarandeplan bör kunna underlätta i den kommunala planeringen/lovgivning vid bedömning av olika anspråk på älven och dess stränder. För att skapa tillräckligt med resurser för att sköta naturreservaten hänvisar programmet till att medel bör sökas ur EU-s LIFE-fonder och landsbygdsprogram. Jordbruksverkets miljöersättningar bör utnyttjas. Länsstyrelsen vill involvera kommunerna mer i den löpande skötseln av de skyddade områdena. De anslag som länsstyrelsen erhåller är inte tillräckliga. Hagfors kommuns bedömning är att det är mycket viktigt att en långsiktighet i finansieringen av skötselåtgärderna skapas. Länsstyrelsen bör inrikta sitt arbete mot detta. De treårsplaner som nämns är i sammanhanget en kort tid. EU-fonder kan nyttjas till initiala investeringar, biotopförstärkningar eller forskning, såsom sker i det pågående Laxens fria vandring interreg projektet, men sådana projekt kan inte användas till långsiktiga skötselåtgärder. Huruvida kommunerna långsiktigt kan åta sig skötsel beror på många faktorer, men blir sannolikt för kommuner med litet och krympande befolkningsunderlag som Hagfors av marginell omfattning. Halgåleden är det enda exemplet på en vandringsled som kommunen sköter som ligger inom riksintresse Klarälvdalen, kopplat till natura 2000-Klarävlen. Vandringsleden är viktig bl.a. för skolan och för kommunens besöksnäring. I programmets kapitel om tillgänglighet, friluftsliv och turism sätts en mål bild för varje reservat i fyra nivåer. De reservat som finns inom Hagfors kommun är inte i något fall bedömt med högre nivå än Mindre besöks- anpassat. Länsstyrelsen skriver i programförslaget att det i första hand

20 20 (22) 11 forts. är en fråga för kommuner och turistentreprenörer att utveckla naturturismen, och att länsstyrelsens roll är att stötta ändamålsenliga initiativ. Länsstyrelsen har ansvar för att ta fram bra informationsmaterial kring reservat och vandringsleder. Hagfors kommuns bedömning är att en revidering av länsstyrelsens nivåer för tillgänglighet bör omprövas vad gäller Fräkensjömyrarna och Skallbergsreservaten. Här bör vandringsleder kunna upprättas (en högre nivå Besöksanpassat), viket skulle stärka reservatens status, samtidigt som ett högre nyttjande av området i den lokala besöksnäringen kan uppnås, utan att höga naturvärden riskerar att skadas. Ginbergsängar, det enda reservatet i Klarälvens unika meandring bör få bättre informationsskyltar och märkas ut på ett bättre sätt, både för att skydda de unika arter som finns här från ofrivillig skada och för att marknadsföra älvens unika värden hos lokalbefolkningen. Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att det är av vikt att stötta de lokala entreprenörerna inom naturupplevelsebranschen. De statliga medlen LONA-programmen är en bra resurs för detta, och får inte omfattas av för mycket byråkrati. Den information som finns tillgänglig på länsstyrelsen hemsidor om Värmländsk natur är bra, och bör uppdateras och utvecklas till olika typer av användare och med olika språk. Modern teknik bör utnyttjas för att informationen ska få stor spridning. Handlingar i ärendet GVA-chefens skrivelse Förslag till beslut på sammanträdet Sven Lundin kommer med det förslag att det bör påpekas att arrangörer av naturupplevelser alltid måste kontakta berörda markägare samt väghållare och få tillstånd av dessa eller upprätta kontrakt med dem innan verksamhet startas. Ordförande ställer proposition på dels GVA-chefens förslag och dels Sven Lundins yrkande och finner att samhällsbyggnadsutskottet antar GVA-chefens förslag. Beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anta remissvaret ovan gällande programmet Värna Vårda Visa Värmland. Sven Lundin reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Länsstyrelsen

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Rolf Sjöström stadsjurist 2 Elisabeth Westberg ekonom 3

Rolf Sjöström stadsjurist 2 Elisabeth Westberg ekonom 3 Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 14.00 15.55 ande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Björn Nilsson (S) ledamot Gunnar Bohlin (M) ledamot Lii Bergman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17 1 (10) Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-19:50 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Sten-Inge Olsson (S) Anna-Greta Johansson (S) Stellan Andersson

Läs mer

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/21 Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset, Hagfors kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-03-22 1 (30) 28-45 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 12.25 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2011-04-18 1- Plats och tid: Hovmantorps Folkets Hus måndagen den 18 april 2011 kl 15.00-18.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo Reningsverk måndagen den 18 februari 2013 kl 14.00-15.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica Johansson (s) T ommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (11) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Ingrid Bäcker, Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-12-11 133 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Anders Adolfsson Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (12) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-11:30 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Jan Lilja, kommunchef

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden i Mora kommun Sammanträdesdatum Sida 1-12 2011-11-22 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00-16.15 Beslutande Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer