Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö"

Transkript

1 Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö Foto: Melker Larsson

2 Förord Stadsbyggnadskontoret i Malmö har tagit fram ett förslag till planprogram (Pp 6017) som underlag till detaljplan för Malmö Järnvägstekniskt Centrum vid Glostorp. Ärendet föredrogs vid Malmö Stadsbyggnadsnämnds sammanträde varvid nämnden bland annat beslutade, att det fortsatta planarbetet särskilt ska belysa varför andra områden vid lokaliseringen har avvisats, göra en fördjupad ekologisk analys för detaljplanearbetet och visa hur utformningen av området och dess byggnader kan utföras med största möjliga hållbarhetsambitioner. Banverket, Jernhusen och Skånetrafiken har med anledning av detta beslutat att göra denna fördjupade lokaliseringsutredning där de nya förutsättningarna med ytterligare utökad tågtrafik i regionen beaktas samtidigt som lokaliseringsalternativen analyseras och resultatet redovisas. Utredning har skett i dialog med representanter för Malmö Stad. Dessa har varit: Kerstin Åkerwall, Stadsbyggnadskontoret Jan-Olof Jönsson, Stadsbyggnadskontoret Kenneth Fryklander, Stadsbyggnadskontoret Klas Nydahl, Gatukontoret Dick Johansson, Fastighetskontoret Medverkande Claes Ulveryd, Skånetrafiken Håkan Bjurek, Banverket Teddy Persson, Jernhusen AB Anders Richardson, ARISON Byggkonsult Stefan Malmgren, Interfleet Technology AB Ylva Pålstam, Ramböll Sverige AB Författare Anders Richardson, ARISON Byggkonsult Stefan Malmgren, Interfleet Technology AB Omslagsbild: Interiör från järnvägsverkstaden på Bro-depån Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Källor...6 Bakgrund och syfte...7 Förutsättningar...9 Framtida tågtrafik i regionen... 9 Spårkapacitet i Malmöområdet...11 Fordonsflottans utveckling...13 Behov av verkstad och depå...14 Översiktlig beskrivning av tågdepåer och verkstäder...14 Befintliga tågdepåer och verkstäder i Malmö...17 Nuvarande och framtida behov av depå och verkstadskapacitet...17 Utformning av en framtida tågdepå och trafiknära verkstad...19 MJC Malmö Järnvägstekniskt Centrum 22 Lokaliseringskrav...23 Malmöregionen...23 Tillgänglighet...23 Spårkapacitet...23 Långsiktig lösning...23 Driftekonomi...24 Investeringskostnader...24 Kostnadseffektiv...25 Yteffektiv...25 Verksamhetens påverkan på miljö, säkerhet och samhällsfunktioner...26 Verksamhetsbeskrivning...26 Vatten och avlopp, el och värme...26 Vägar...26 Miljökonsekvenser...26 Risk och säkerhet...28 Studerade lägen...29 Beskrivning av alternativa lokaliseringar 30 Glostorp Godsbangården, Kombiterminalen Norr om befintlig Kombiterminal Norr om godsbangården, Kombiterminalen flyttad från godsbangården Mellan godsbangården och Södra Stambanan, Kombiterminalen flyttad från godsbangården Kirseberg, TGOJ-området Lunnebjär Norra Hamnen Söder Svågertorp Vintrie Kombinationen Vintrie och Kirseberg Övriga alternativ Slutsats...57 Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

4 Sammanfattning Tågtrafiken i Öresundsregionen har fördubblats under den senaste femårsperioden. För att klara den ökande trafiken behövs fler Pågatåg, Öresundståg och fjärrtåg. Nya tåg har beställts av bland annat Skånetrafiken och nya Pågatåg börjar levereras redan under år Antalet Öresundståg ökar varje år för att om möjligt hålla jämna steg med de ökande resandeströmmarna. Alla tåg måste ha tillgång till uppställningsspår och trafiknära verkstäder för städning, tvättning, underhåll, service och säkerhetsinspektioner. Dessa så kallade tågdepåer måste ligga i närheten av trafiknaven för att inte i onödan belasta trafikspåren och störa den reguljära tågtrafiken. Malmö är det stora trafiknavet i södra Sverige för både regional och nationell tågtrafik. Den befintliga tågdepån med verkstäder vid Malmö C har inte längre tillräcklig kapacitet för att klara av det utökade antalet tåg. Banverket, Jernhusen och Skånetrafiken har därför genomfört denna fördjupade lokaliseringsutredning för att finna en lämplig plats för placering av en ny tågdepå i Malmöområdet. Figur: 1 Exempel på en modern järnvägsverkstad. Bro-depån med ett uppställt pendeltåg (X60) framför skötselhallen. Foto: Jernhusen AB Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

5 Figur: 2 Modern järnvägsanläggning (Bro-depån) De nya förutsättningar som framkommit efter förra lokaliseringsutredningen [7] har beaktats. Bland annat har tågdepåns storlek och verkstadskapacitet utökats för att möta det ökade antalet tåg som nu kan förutses. Banverkets järnvägsplan för ombyggnaden av Malmö personbangård har presenterats vilket föranleder ändringar av verksamheten vid den befintliga tågdepån. Malmö stad har uttryckt önskemål om att utlokalisera tågrelaterade verkstäder från de centrala delarna av staden vilket har föranlett Jernhusen att försöka samla tåg- och järnvägsteknisk verksamhet i ett så kallat kluster, Malmö Järnvägstekniskt Centrum, där även undervisning, forskning och utveckling inom branschen kan samlas. De olika intressenternas ambitioner är som vanligt i sådana här sammanhang motstridiga. Järnvägsintressenterna vill ha en anläggning som är placerad så nära Malmö C och Hyllie station som möjligt för att undvika onödig belastning på det befintliga järnvägsnätet och kostsam tomkörning. Foto: Jernhusen AB Malmö stad vill frigöra centrala delar av staden för andra ändamål genom att utlokalisera järnvägsverkstäder och liknande verksamhet till ytterområdena. Miljö- och naturintressen ska tillvaratas och kulturlandskapet ska om möjligt bevaras. Omgivningspåverkan ska minimeras och boende ska inte störas. I utredningen analyseras de olika lokaliseringsalternativen och jämförs med de uppställda lokaliseringskraven. Utredningen omfattar de alternativ i Malmöområdet som anses vara möjliga. Utredningen har fördjupats beträffande några av de tidigare alternativen såsom Norra Hamnen och Malmö bangård vid Kombiterminalen. Ett par nya alternativ har tillkommit, nämligen Lunnebjär och området söder om Svågertorp. Kontakt har vidare tagits med kringliggande kommuner för att undersöka möjligheten att lokalisera tågdepån utanför Malmö. Resultatet av utredningen visar att endast tre alternativ kan vara realistiska med tanke på lokaliseringskraven. Dessa alternativ är: Glostorp Lunnebjär Kombinationen Vintrie Kirseberg Inget av alternativen uppfyller samtliga lokaliseringskrav men Glostorp bedöms vara det bästa alternativet då det har ett strategiskt läge med bra anslutning till järnvägsnätet och är tillräckligt stort för att rymma en fullt utbyggd depåanläggning inklusive anläggningar för Malmö Järnvägstekniskt Centrum. Glostorp är en långsiktig lösning där placeringen utanför centrala Malmö gör att verksamheten kan bedrivas där under överskådlig tid utan hindra stadens utveckling. Lunnebjär har i princip samma förutsättningar men kräver betydligt större investeringar och medför dessutom stora ingrepp i bronsåldersgravarna i området. Om det överhuvudtaget ges tillstånd att uppföra anläggningen kommer det med stor sannolikhet att medföra stora kostnader och förseningar på grund av arkeologiska undersökningar. Kombinationen Vintrie Kirseberg medför en uppdelning av anläggningen på två ställen vilket fördyrar verksamheten. Vidare finns inte utrymme att bygga ut Malmö Järnvägstekniskt Centrum. Fördelen med detta alternativ är närheten till tågens startpunkter vid Malmö C och Hyllie station samt möjligheten till en snabb byggstart vid Kirseberg. Alternativet bedöms dock inte vara en långsiktig lösning men är ändå lönsamt för regionaltrafiken i ett kort perspektiv. Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

6 Källor 1. Översiktsplan för Malmö Malmö 2005, Aktualisering och komplettering av ÖP Malmö Malmö Depåbangård, Inregia Structure AB och Serder & Serder Communications AB, juni Kostnadsberäkning vid olika verkstadsalternativ i Malmö, Skånetrafiken, dec PM, Teddy Persson, Jernhusen, aug Trafiknära verkstäder i södra Sverige, Göran Ericsson, Logistica Consulting AB, nov Lokaliseringsutredning, Tågdepå och serviceverkstad i Malmö, Banverket, Jernhusen, Skånetrafiken och Logistica Consulting, feb Järnvägsplan Malmö C Bangårdsanpassning, Banverket, feb Planprogram för Malmö Järnvägstekniskt Centrum, Malmö Stadsbyggnadskontor, juni Regional persontrafik i Skåne Blekinge, Banverket, juni Kapacitetsanalys sydvästra Skåne, Banverket, juni 2007 Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

7 Bakgrund och syfte Under den senaste femårsperioden har tågresandet i regionen fördubblats. Antalet resenärer i Skåne och på Öresundsbron har överskridit alla tidigare prognoser vilket är glädjande ur bland annat miljösynpunkt. Samtidigt måste nya satsningar på järnväg och tåg snabbt göras för att ta hand om de nya resandeströmmarna. Den ökade efterfrågan på kollektivtrafik på befintliga och nya järnvägar kräver nya tåg och framför allt fler tåg. Citytunneln byggs och beräknas vara klar Detta ökar kapaciteten vid Malmö C och öppnar möjligheter att starta Pågatågstrafik till bland annat Trelleborg, Lomma, Staffanstorp och Dalby. Nya Pågatåg har beställts av Skånetrafiken med leverans från år Öresundstrafiken växer och nya tågsätt kommer att krävas för att ta hand om den ökande mängden resenärer. För att den utökade tågtrafiken ska fungera krävs inte bara järnvägsspår och nya tåg utan även tågdepåer och trafiknära verkstäder. Den befintliga tågdepån och verkstaden vid Malmö C kommer Foto: Skånetrafiken inte att räcka till för alla nya tåg som krävs för den utökade trafiken. Den förra lokaliseringsutredningen för en ny tågdepå och serviceverkstad i Malmöområdet presenterades i februari Utredningen, som togs fram av Banverket, Jernhusen och Skånetrafiken, visade på olika lokaliseringsmöjligheter vid Hyllie station, TGOJ-området, Glostorp, Containerterminalen och Jörgen Kocksgatan. Kommunstyrelsen i Malmö avgav ett yttrande över lokaliseringsutredningen i maj 2006 varvid Glostorpsalternativet förordades som det alternativ som skulle utredas vidare. I det fortsatta arbetet har förutsättningarna dock förändrats vilket har medfört krav på att lokaliseringsutredningen uppdateras och fördjupas så att de nya förutsättningarna beaktas. Följande förändrade förutsättningar ligger till grund för denna fördjupade lokaliseringsutredning: Nya resandeprognoser visar på en större ökning av antalet tågresenärer i regionen, speciellt över Öresund Skånetrafiken har beställt 49 nya Pågatåg, som börjar levereras i slutet av 2009, och har option på ytterligare närmare 60 Pågatåg Antalet nya Öresundståg ökar stadigt för att klara den stora efterfrågan, ytterligare minst fyra tåg levereras till Skånetrafiken redan under 2008 och fler är att vänta En utökad fjärrtågstrafik förutses i takt med förbättringar på Södra Stambanan och Västkustbanan vilka möjliggör snabbare och tätare tågtrafik Figur: 3 Arbete på ett upplyft Öresundståg Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

8 En järnvägsplan för bangårdsombyggnaden vid Malmö C har fastställts av Banverket Malmö stad vill att befintliga tåg- och järnvägsrelaterade depåer och verkstäder flyttas från centrala lägen i Malmö Ett samlat högteknologiskt kunskapscenter för järnvägssektorn skulle kunna utveckla och modernisera järnvägssektorn och tågtrafiken till ett effektivt och miljövänligt transportalternativ Dessa nya förutsättningar leder till kravet på en anläggning belägen i utkanten av Malmö så att centrala markområden kan frigöras för andra ändamål. Det medför också att den nya anläggningen blir större än vad som visades i den första lokaliseringsutredningen om alla funktioner ska läggas på samma ställe. I denna fördjupade lokaliseringsutredning har möjligheterna att lokalisera den nya tågdepån, verkstäder och övriga tågrelaterade verksamheter i Malmöregionen utretts och analyserats i avsikt att utgöra underlag för beslut om lokalisering. Vidare har de tidigare studerade lägena på nytt analyserats i syfte att ge en samlad bild av lokaliseringsmöjligheter i Malmöregionen. Även alternativ som inte rymmer en helt utbyggd anläggning med MJCverksamhet har redovisats i utredningen. Det övergripande syftet med utredningen är att finna en lämplig plats för en ny tågdepå med verkstad i Malmöområdet för att där kunna underhålla och sköta de tåg som krävs för den utökade tågtrafiken i regionen. Genom en samlokalisering av en ny tågdepå och verkstad med annan tågrelaterad verksamhet skulle ett kluster av tågföretag på samma plats kunna medföra att service, underhåll, utbildning, forskning och utveckling inom branschen effektivt och innovativt kan utvecklas för att främja framtida tågtrafik. Figur: 4 Modern järnvägsverkstad (Bro-depån) Foto: Jernhusen AB Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

9 Förutsättningar Framtida tågtrafik i regionen Malmö Central är idag en så kallad säckstation. I och med Citytunnelns öppnande år 2011 kommer de flesta tågen att passera genom Malmö C och tågen kan då trafikera nya genomgående linjer som till exempel Ängelholm Malmö Ystad. Banverket har i rapporten Järnvägens roll i transportförsörjningen beskrivit en tänkbar utveckling av tågtrafiken i Skåne och Blekinge på kort, medellång och lång sikt. Nedan beskrivs hur tågtrafiken antas komma att utvecklas på medellång sikt, vilket avser tiden Pågatåg På medellång sikt antas nödvändiga utbyggnader för utökad Pågatågstrafik vara genomförda och ny trafik antas komma igång på Trelleborgsbanan, Söderåsbanan, Lommabanan, Markarydsbanan och på sträckan Malmö Dalby, se figur 5. Dessutom antas linjen till Höör delvis förlängas till Hässleholm och Pågatågen på Rååbanan antas gå via Eslöv. Öresundståg Med bättre kapacitet mellan Malmö och Lund kan det ske en utökning av trafiken på denna sträcka. På medellång sikt planerar Skånetrafiken totalt sex Öresundståg per timme över Öresundsbron i högtrafik. Det är osäkert på vilket sätt tågen ska fortsätta på den svenska sidan men ett förslag framgår av figur 6. Figur: 5 Pågatåg, dubbelturer per dygn och antal tåg per timme under högtrafik på medellång sikt (Källa: [10]) Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

10 Figur: 6 Öresundståg, antal dubbelturer per dygn och antal tåg per timme under högtrafik på medellång sikt (Källa: [10]) Fjärrtåg Fjärrtågstrafiken består av snabbtåg typ X2000 samt nattåg. Snabbtågstrafiken till/från Malmö beräknas öka i takt med att dubbelspår och mötesspår byggs ut på Södra Stambanan och Västkustbanan. Ett exempel på sådan utbyggnad är tunneln genom Hallandsås som ökar kapaciteten på denna del av Västkustbanan från 3 tåg till 24 tåg per timme. Detta medför att snabbtågstrafiken på sträckan Köpenhamn Malmö Göteborg kan utökas. Avregleringen av SJ:s monopol på trafikeringsrättigheter för interregional trafik kommer troligtvis att genomföras de närmaste åren. Med nya operatörer kan satsningar på tågtrafik förutses samtidigt som den pågående miljödebatten kommer att gynna utökad tågtrafik även på längre sträckor. På medellång sikt beräknas huvudspåren norr om Malmö C trafikeras av 64 snabbtåg per dygn varav hälften går vidare över Öresundsbron. Nattågstrafiken beräknas endast få en måttlig ökning till 6 tåg per dygn. Tågrörelser i Malmöområdet Hittills har nästan alla Pågatåg haft sin start- och slutpunkt i Banhallen och Pågatågsstationen på Malmö C. Detsamma gäller de flesta av de Öresundståg som är baserade i Sverige. Efter Citytunnelns ibruktagande planeras nattåg och vissa snabbtåg att starta och sluta i Banhallen på Malmö C. Alla övriga tåg planeras att utgå antingen från den nya underjordiska stationen i Citytunneln vid Malmö C eller från Hyllie station. Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

11 Samtliga tåg som har Malmö C eller Hyllie station som start- och slutpunkt behöver ha tillgång till depåområden i Malmöregionen för toalettömning, vattenpåfyllning, tvättning och städning samt för uppställning av de tåg, som inte behövs i trafiken under alla delar av dygnet. Spårkapacitet i Malmöområdet Huvudspåren under Frihamnsviadukten kommer att byggas om i samband med ombyggnaden av Malmö personbangård Då kommer även antalet spår att öka så att fyra huvudspår leder från Södra Stambanan till Citytunneln. Kapaciteten bedöms efter ombyggnad att vara tillräcklig för den planerade trafiken. Det kommer dock inte vara möjligt att i plan korsa huvudspåren under högtrafik för att exempelvis köra tåg från södra huvudspåren till den befintliga depån norr om huvudspåren. Spårkapaciteten på Södra Stambanan mellan Arlöv och Flackarp (söder om Lund) är redan idag fullt utnyttjad och tågtrafiken på denna sträcka är mycket känslig för störningar. Banverket planerar att bygga ut spårkapaciteten på denna del till fyra spår. Utbyggnaden bedöms inte vara klar förrän efter Tomkörning på denna del av Södra Stambanan är inte möjlig under nuvarande förhållanden. På medellång sikt beräknas vidare ca 460 tåg per dygn att passera genom Citytunneln. Detta innebär att kapaciteten i Citytunneln kommer att vara fullt utnyttjad och möjligheten till tomkörning av tåg genom Citytunneln till/från depå vara mycket begränsad under högtrafik. Efter Citytunnelns ibruktagande planeras endast godståg, nattåg samt tåg som körs till och från depå framföras på Kontinentalbanan. 72 lokaltåg kan tillkomma om beslut fattas att trafikera den så Förklaring Tomkörning avser den trafik som alstras av tåg som ska sättas in eller tas ur trafik och är på väg till/från depå eller verkstad. Högtrafik avser den tidsrymd på morgon och kväll då flest persontåg går i trafik. Dessutom innefattar högtrafik en period på ca två timmar före och efter denna tid då tågsätt förflyttas tomma mellan depå och start-/ slutstation och då tar upp kapacitet i spårsystemet. Tågens passagerarkapacitet regleras i stor utsträckning genom att tågsätten förlängs genom att flera tågsätt kopplas samman. Figur: 7 Kapacitetsutnyttjande på medellång sikt (Källa [10]) Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

12 kallade Kontinentalbanependeln i Malmö. Även med en utbyggd Kontinentalbanependel beräknas kapaciteten på Kontinentalbanan vara tillfredsställande. Kapaciteten på Trelleborgsbanan kommer att behöva förstärkas innan Pågatågstrafiken till Trelleborg kan starta. Nya mötesstationer planeras vid Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie för att klara den planerade 30-minuterstrafiken med Pågatåg. Ytterligare pågatågstrafik och utökad godstågstrafik på Trelleborgsbanan kommer på sikt att kräva utbyggnad till dubbelspår. Ystadbanan har kapacitet att klara nuvarande Pågatåg och godståg. Figur: 8 Antal tåg per dygn i Malmöområdet (Källa: Banverket) Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

13 Fordonsflottans utveckling Antalet tågpassagerare i Skåneregionen har mer än fördubblats under den senaste femårsperioden. För att klara de ökande resandeströmmarna har 49 nya Pågatåg köpts in av Skånetrafiken med leverans från år Dessutom har Skånetrafiken en option på att köpa ytterligare närmare 60 Pågatåg. De nuvarande Pågatågen får av säkerhetsmässiga skäl inte trafikera Citytunneln utan omfattande ombyggnad. Skånetrafiken har därför planerat att successivt byta ut de gamla tågen mot nya Pågatåg. Det är dock inte omöjligt att de gamla tågen kan komma att användas på andra linjer som inte passerar Citytunneln. Antalet Öresundståg kommer också att successivt ökas i framtiden. Redan under 2008 kommer minst fyra nya Öresundståg att levereras till Skånetrafiken. Fler är att vänta. Antalet snabbtåg kommer att öka i framtiden. Redan nu planerar man för att dubbelkoppla snabbtågen för att på så sätt öka kapaciteten. Prognosen för ökningen av snabbtåg är osäker på grund av den förestående avregleringen av SJ monopol och vilka effekter detta får på trafiken. Figur: 9 Fordonsflottans förväntade utveckling (Källa: Skånetrafiken) Foto: Jernhusen AB Sammantaget ger detta att man kan förutse mer än en fördubbling av antalet tåg mellan 2006 och Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

14 Behov av verkstad och depå Översiktlig beskrivning av tågdepåer och verkstäder Tågdepåer och trafiknära verkstäder krävs för att ställa upp tågen då de inte går i trafik samt för underhåll och service av tågen. Varje tåg måste dagligen köra till depå för städning, toalettömning, vattenpåfyllning, etc. Ofta ska även tåg som varit i trafik under rusningstid köra till depå för att invänta nästa högtrafikperiod. En gång i veckan ska ett fordon köras till verkstad för förebyggande eller avhjälpande underhåll. Säkerhetsbesiktning av tågen sker ungefär varannan vecka. Verksamheten ska bedrivas i närheten av de platser där tågtrafiken startar eller slutar så att transport av tomma tåg minimeras och onödig belastning av järnvägsnätet undviks. De stora naven för persontågstrafiken i södra Skandinavien är Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. På dessa orter finns befintliga tågdepåer och verkstäder. Den utökade tågtrafiken och fler fordon i drift kräver större kapacitet på depåer och verkstäder. Nya anläggningar kommer att behövas på samtliga dessa platser. I Stockholm planeras en utbyggnad av Hagalund samtidigt som den nya Bro-depån snart måste kompletteras med ytterligare en anläggning söder om staden för pendeltågen. I Göteborg har nyligen en ny tågverkstad byggts vid Sävenäs. I Köpenhamn tar man hand om Öresundstågen vid Helgoland, där utbyggnadsmöjligheterna är starkt begränsade. Figur: 10. Personbangården på Malmö C Foto: Jernhusen AB Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

15 N Södra Stambanan Infartsgrupp, Godsbangården Malmö Central Malmö Godsbangård Kirseberg, TGOJ-området Malmö Personbangård Containerterminalen Frihamnsviadukten Kontinentalbanan Foto:Hitta.se Figur: 11. Malmö Central, personbangård och godsbangård Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

16 I Malmöregionen kommer det att finnas behov av utökad depåverksamhet och nya verkstäder för att klara den ökade tågtrafiken. Befintlig depåverksamhet vid Malmö C ska finnas kvar. Tillgängligheten kommer att minska då möjligheterna att korsa huvudspåren under högtrafik är begränsade. Spåranläggningen kommer att krympa med ca 25 %. Depåverksamhet vid Malmö C planeras att främst användas för Öresundstågen och fjärrtågen. Möjligheten att koppla ihop eller dela genomgående tågsätt vid Malmö C är förmodligen begränsad på grund av den täta trafiken. Fjärrtågstrafiken, som inte ska vidare till Köpenhamn, kommer att ha Malmö C som slutstation. Dessa tåg kommer att angöra Banhallen vid Malmö C. Pågatågen kan inte köra över Öresundsbron av tekniska skäl. Dessa tåg måste således kunna ställas upp och underhållas i Sverige. Malmö är det stora navet för Pågatågstrafiken. De flesta Pågatågen kommer att ha Hyllie station eller Malmö C som start- eller slutstation. De nya Pågatågen är av en helt ny konstruktion. Den befintliga verkstaden på Malmö C är inte anpassad för denna tågtyp och det finns inte några andra verkstäder i Malmöområdet där service och underhåll kan utföras på dessa tåg. Behovet av ny verkstad är akut då de nya Pågatågen börjar levereras redan Viss Pågatågstrafik kommer att ha Helsingborg som start- och slutstation. För dessa tåg planeras en tågdepå med trafiknära verkstad att byggas vid Raus bangård söder om Helsingborg. Spår till Citytunneln Frihamnsviadukten Gräns för personbangården Spår till Banhallen Malmö pbg Tvättanläggning Gräns för personbangården Lokverkstad Figur: 12. Malmö personbangår Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

17 Befintliga tågdepåer och verkstäder i Malmö Malmö personbangård Figur: 13. Foto: Jernhusen AB Malmö personbangård Uppställning av tåg som inte är i trafik sker idag på Malmö personbangård öster om Banhallen. Städning, tömning av toaletter och påfyllning av vatten sker vid uppställningsspåren. Öresundstågen tvättas varje dag och Pågatågen efter körda 2000 km, vilket innebär varannan eller var tredje dag. Trafiken till och från depåbangården uppgår i nuläget till cirka 120 tågrörelser per dygn. Trafiken är relativt jämnt fördelad över dygnet. I dagsläget finns endast en tvättanläggning i Skåneregionen och den är belägen på Malmö personbangård. Här tvättas Pågatåg, Öresundståg och X2000. En del Öresundståg städas och tvättas även på depåanläggningen Helgoland i Köpenhamn. Malmö Lokverkstaden Verkstaden är byggd för förebyggande underhåll av el- och diesellok. Här finns även Sveriges enda undergolvshjulsvarv söder om Stockholm. I elverkstaden underhålls Pågatåg och konventionella lok. I dieselverkstaden underhålls dieseldrivna fordon. Öresundstågen, som normalt underhålls på Helgoland, säkerhetsbesiktigas och får sina hjul svarvade i Malmö. Även en del avhjälpande underhåll utförs här. Verkstaden har cirka 80 fordonsrörelser per dygn varav hjulsvarningen utgörs av ca 4-6 rörelser. Köpenhamn Helgoland Regionens samtliga Öresundståg underhålls i dag till största delen på Helgoland bangård i Köpenhamn. Malmö Torshallen I Malmö Torshallen sker lätt och tungt underhåll samt renovering av personvagnar och X2000. Malmö TGOJ (Kirseberg) Verkstaden används för så kallad revision och ombyggnad av järnvägsfordon. För närvarande pågår en stor ombyggnation av X2000-flottan. På området finns även annan verksamhet, bland annat två skrotfirmor och ett företag som arbetar med pappersåtervinning samt några mindre företag. Nuvarande och framtida behov av depå och verkstadskapacitet Bedömning av nuvarande kapacitet av depå och verkstad Befintlig tågdepå vid Malmö C rymmer 45 regionaltågsätt, typ Öresundståg och Pågatåg, samt 4 fjärrtågsätt, typ X2000 Det tillgängliga utrymmet på tågdepån beräknas vara fullt utnyttjat år 2010 Lokverkstaden, där det trafiknära underhållet sker, har inte kapacitet att ta emot alla de nya tåg som kommer att sättas in och är inte lämplig för underhåll av motorvagnar. Även godstågen ökar vilket medför ett utökat underhållsbehov av lok. Lokverkstaden bedöms inte längre vara rationell för hantering av de fordon som finns i trafik år 2010 Lokverkstaden kan inte användas för service och underhåll av de nya Pågatågen Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

18 Städ-/tvättfunktionen på Malmö personbangård kommer att vara otillräcklig redan från slutet av 2009 då byggnationen av de nya huvudspåren till Citytunneln från Södra Stambanan påbörjas Då utbyggnadsmöjligheterna på Helgoland är begränsade kan man förutse ett ökat behov av verkstadskapacitet på den svenska sidan för underhåll av Öresundstågen Det finns inte tillräckligt utrymme på Malmö personbangård för att klara en utökad depåoch verkstadsverksamhet De begränsade möjligheterna att efter Citytunnelns ibruktagande köra tåg till/från den befintliga tågdepån gör att en utökad depåverksamhet på befintlig plats inte uppfyller grundläggande krav på tillgänglighet Bedömning av framtida behov av depå och verkstad De befintliga anläggningarna för depåverksamheten har så god standard och kapacitet att det finns ett ekonomiskt intresse att utnyttja dem även i framtiden. Trafiken till och från anläggningarna måste dock underordnas de krav på framkomlighet och kapacitet som trafiken till och från Citytunneln ställer och tillgängligheten till depåområdet kommer därför att vara begränsad. Kapaciteten vid den befintliga depån och verkstaden vid Malmö C kommer också att minska till följd av att de nya huvudspåren till Citytunneln skär av en del av depåspåren. Endast 75 % av nuvarande verksamhet beräknas kunna behållas vid den befintliga anläggningen. En ny tågdepå och trafiknära verkstad i Malmöområdet bör ha kapacitet och tillgänglighet att klara det framtida behovet av tågunderhåll och service i Malmöområdet. Etableringen av en ny järnvägsverkstad får olika karaktär beroende på vilket alternativ som väljs. Vissa alternativ innebär att samtliga regionaltåg underhålls på ett ställe medan andra alternativ innebär att underhållet sker på två eller flera ställen. Den nya verkstadsetableringen bör kunna växa med verksamheten varför det kan vara lämpligt att verkstaden byggs ut i etapper. Skånetrafiken står inför ett generationsskifte där de nuvarande snart uttjänta Pågatågen successivt Foto: Skånetrafiken Figur: 14. Malmö personbangård Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

19 ska ersättas med nya fordon. De nya Pågatågen kräver en ny typ av verkstäder för att klara den nya tekniken. Det finns idag inte några verkstäder i regionen där underhåll av de nya tågen kan utföras. Vid anskaffning av nya fordonstyper uppstår också initialt ett behov av temporärt utökat verkstadsbehov för så kallad nollställning. Nollställning innebär att de fel som nya fordon vid leverans är behäftade med åtgärdas på plats av leverantören på samtliga nya fordon. Denna verksamhet kan vara mycket omfattande under 1 á 2 års tid. Den nya verkstadslösningen måste även innefatta kapacitet för nollställning. År 2015 beräknas antalet regionaltåg, typ Öresundståg och Pågatåg, ha ökat till totalt 200 stycken. Detta innebär att ny verkstadskapacitet och depåkapacitet måste skapas. En första utbyggnadsetapp, som måste ske omedelbart, skulle då omfatta en städ- och tvättanläggning, en verkstadsbyggnad med 8 spår, en hjulsvarv samt depåspår för ca 70 tågsätt. En andra utbyggnadsetapp, som förväntas behövas , innebär i princip en fördubbling av verkstads- och depåkapaciteten. Konsekvenser av en delad depå- och verkstadsverksamhet Det är tekniskt möjligt att bygga och driva de olika utbyggnadsetapperna på olika ställen och att dela på verkstad och depåverksamheten. En sådan delad lokalisering medför emellertid följande negativa konsekvenser: Orationell drift av depå och verkstäder på grund av dubbla verksamhetsplatser Ökad tomkörning mellan depå och verkstäder Större ytbehov, dubbla anslutningar till trafiksystemet och flera interna trafikspår Foto: Jernhusen AB Större investeringskostnad i form av fler byggnader, dubblerad utrustning, reningsanläggningar, etc Lokalisering av tågrelaterad verksamhet till Malmö försvåras Risk för kortsiktiga lösningar och förlorad helhetssyn Ingen möjlighet att skapa ett unikt Malmö Järnvägstekniskt Centrum, MJC Utformning av en framtida tågdepå och trafiknära verkstad Beskrivning av verksamheten Verksamheten i en modern tågverkstad är av karaktären kontroll, felsökning och utbyte av komponenter. Regelbundna säkerhetsbesiktningar utförs också i de trafiknära verkstäderna. Trasiga komponenter repareras som regel inte på plats utan skickas till en specialverkstad för reparation. Underhållsarbete och utbyte av komponenter innebär mestadels användning av handverktyg, och lyftredskap. Verksamheten i en tågdepå och verkstad är inte nedsmutsande, bullrande eller på annat sätt miljökritisk och är att likna vid tyst industri. Hela tågsätt på drygt 80 m längd ska kunna tas in i verkstadsbyggnaden. Hela tågsätt ska kunna lyftas upp för byte av hjul och boggi. Utrymme måste finnas för byte av komponenter placerade på tågens tak. X2000 har normalt sex hopkopplade vagnar och kräver därför längre verkstadsutrymme för att undvika tidsödande isärkoppling vid verkstadsbesök. Detta uppnås först i utbyggnadsetapp 2 då verkstadsbyggnaden förlängs. Figur: 15. Modern järnvägsverkstad (Bro-depån) Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

20 Normalt utformas en tågverkstad med åtta spår varav sex används för löpande underhåll, som tar några timmar i anspråk, och två spår disponeras för mera omfattande och tidsödande åtgärder. Framför verkstadsbyggnaden finns ytterligare åtta spår för uppställning av tåg som ska vara tillgängliga för underhållsarbeten. I anslutning till verkstadens infartsområde förläggs en tågtvätt och en städhall samt anläggningar för tömning av toaletter och påfyllning av vatten. Toalettömningen sker i ett helt slutet system. Tvättvattnet renas och återanvänds till allra största delen. Hjul svarvas i regel då hjulparen sitter kvar på fordonet när det kör över en i rälsen inbyggd hjulsvarv, en så kallad undergolvssvarv. Svarven måste omges av utdragsspår på minst 180 m på var sida av byggnaden för att tillåta ett 6-vagnars X2000-tåg på 165 m att passera och vända. En särskild byggnad för klottersanering bör anläggas i anslutning till verkstaden. Utbyggnadsetapp 1 En första utbyggnadsetapp för järnvägsverkstaden kan se ut enligt principskissen i figur 16 med följande data: Verkstadskapacitet: Kapacitet i depå: 64 fordon per dygn 120 fordon Depåspår: m Tillkommer spårmeter för utdragsspår, växlar, rangerspår, ut-/infartsspår. Ytbehov (längd ca 1700 m, största bredd ca 300 m) ca m 2 Byggnadsytor: - Verkstad m 2 - Kontor & lager m 2 - Svarvhus 350 m 2 - Tvättbyggnad m 2 Total byggnadsyta: ca m 2 Till detta kan komma behov av byggnader för annan järnvägsanknuten industri. Figur: 16. Optimal järnvägsdepå med verkstad i första utbyggnadsetappen Fördjupad Lokaliseringsutredning, Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö, (60)

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Regionstyrelsen Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1400652 1 (6) Regionstyrelsen Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Ordförandens förslag

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön HJ Plats Åsbro kyrka Närvarande Berörd Allmänhet, totalt 125 personer varav 32 kvinnor Representanter för Banverket Östra Banregionen: Christer Fjellman Helena Nurmiranta Thomas Lindh Konsulter från SWECO

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trångsektors plan Göteborg

Trångsektors plan Göteborg Trångsektors plan Göteborg T15 T15 [Ange dokument ets underrubr ik] RIKTLINJE 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning... 4 Definitioner... 4 Infrastruktur... 4 Trafikstruktur... 5 Allmänt...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 2 3 Trångsektorsplaner... 2 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 2 3.2 Trångsektorsplan

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Blandad trafikering Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Disposition Svårigheter med blandad trafik Kapacitetssituationen 2008 Planeringsförutsättningar Fördefinierad trafikstruktur Kapacitetssituation

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Maj 2013 1 PM 2013-05-07 angående möjlig spårförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Bakgrund I en pm daterad 2012-09-17 beskrevs två

Läs mer

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Minnesanteckningar Mötet inleddes med information och fakta i en timme. Information och fakta presenterades av Lars Bryntesson, kommunstyrelsens

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Samhällsutveckling 2014

Samhällsutveckling 2014 Samhällsutveckling 2014 i Blekinge, Skåne, Småland och Öland Innehåll Tydlig inriktning... 2 Smidigt, grönt och tryggt... 3 Grunden: god planering... 4 och bygger nytt... 6 i förebygger och avhjälper...

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg.

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer

Ljudutredning Tvätthall

Ljudutredning Tvätthall Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Stefan Lindqvist Jan Pons Monica Waaranperä 6108871 - R02 Datum 2011-05-09 Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer