Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, Övriga närvarande Ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare"

Transkript

1 Sida 1 (41) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-15:17 Ajournering för kaffe kl. 10:00-10:20 Föreläsning och lunch kl. 11:00-14:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Sabina Johansson (S), Morten Ryan (S), Bo Eliasson (V) , Göran Larsson (MP), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C) Tommy Larsson (KD) och Pär Johnson (FP). Tjänstgörande ersättare Annika Samuelsson Björk (KD) ersätter Tommy Larsson (KD) , Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, Övriga närvarande Ersättare Kenneth Lundell (S), Hilda Hedenberg (S), Anna Kelemen Ejstes (MP) och Anna Wallgren (M). Tjänstemän Kommundirektör Jan Fransson, kommunsekreterare Linda Mattila, ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson 164, , mark- och exploateringsingenjör Britt Andersson 165, planarkitekt Amelie Sandström 165, förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg , ekonom Patrik Hellmark , ekonomichef Anna Cederqvist 169, kvalitetsstrateg Carolina Esping 169, personalchef Nils Svensson 169 och 173, chef för hållbar samhällsutveckling Elin Liljebäck Nilsson 172, klimatoch miljöstrateg Yvonne Träff , kommunikationsstrateg Maria Joelsson 176. Övriga Justering Justerande Plats och tid Pär Johnson (FP) Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Mattila Kjell Hedvall (S) Pär Johnson (FP) Utdragsbestyrkande

2 Sida 2 (41) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor. Organ Kommunstyrelsen Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens verksamheter, staben Linda Mattila

3 Sida 3 (41) Innehållsförteckning 163 Information från AB Bostäder Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar Detaljplan för Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand Delårsrapport Ombudgetering av investeringsmedel från Barn& skola till Intern Service Delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service Delårsrapport 2, Finansiering av det fortsatta E20-arbetet Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Personalkostnadsökningar Motion angående giftfri kommun Studieresa till Göteborg för Miljö- och klimatutskottet Information om kontaktcenter Sammanträdesdagar 2015 för KSAU, KS och KF Motionsbalans per Inkomna och ej besvarade medborgarförslag per Samordningsförbundet Västra Skaraborgs årsredovisning ansvarsfrihet Redovisning av inkomna synpunkter 8 oktober Anmälan delegationsbeslut KS 8 okt Anmälningar KS 8 oktober Övrigt... 41

4 Sida 4 (41) 163 Information från AB Bostäder KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls till protokollet. Vd för AB Bostäder Per Alexandersson, ordförande för AB Bostäder Marita Bengtsson och förste vice ordförande för AB Bostäder Karin Lexmon informerar kommunstyrelsen om vad som är på gång inom bolaget. Per Alexandersson berättar om bakgrunden till köpet av polishuset och det gamla skattehuset, samt vilka investeringar och ombyggnadsplaner som finns för kvarteret. Tidplanen är att under våren börja ombyggnation av polishuset till ändamålsenliga lokaler för verksamheten och därefter bygga ca 30 lägenheter i skattehuset. AB Bostäder för en tät dialog med Vård & Omsorg om behovet av trygghetsboende och ungdomsboende. AB Bostäder vill köpa marken vid Lidåkersplan för att bygga punkthus, men då krävs att samhällsbyggandsnämnden omarbetar detaljplanen. Per Alexandersson informerar om planerna på ombyggnation av Majgårdens äldreboende som beräknas starta innan vintern.

5 Sida 5 (41) 164 KS 2013/368 Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen enligt följande. Att avsätta återbetalda försäkringsmedel från AFA till ett konto eller fond är inte möjligt då regelverket för kommunal redovisning inte medger att avsättningar görs för egen framtida verksamhet. Motionen anses därmed besvarad. Kristdemokraterna har i motion föreslagit att återbetalda försäkringsmedel från AFA avsätts till ett konto eller fond för tidig och långsiktiga insatser för barn och ungdomar. Återbetalt belopp från AFA till Lidköpings kommun 2013 uppgick till 37,6 mnkr. Regelverket för kommunal ekonomi tillåter inte att reservering görs för utgifter som krävs för den framtida verksamheten. En förpliktelse måste alltid ha en motpart. Det innebär att kommunen inte har någon möjlighet att göra en avsättning av återbetalda försäkringsmedel från AFA enligt motionärens förslag. De återbetalda medlen hamnar istället i Eget Kapital, till den del de inte har förbrukats under året. Yrkande Kjell Hedvall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Tommy Larsson (KD) yrkar med instämmande av Bertil Jonsson (M) på att ärendet återremitteras för att få fram ett alternativ. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Den som röstar bifall till arbetsutskottet förslag röstar JA och den som röstar bifall till återremiss för att få fram ett alternativ röstar NEJ.

6 Sida 6 (41) 164 forts. Omröstningsresultat Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Morten Ryan (S), Sabina Johansson (S), Bo Eliasson (V) och Göran Larsson (MP) röstar JA. Bertil Jonsson (M), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C), Tommy Larsson (KD) och Pär Johnson (FP) röstar NEJ. Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras i dag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag KS 2013/368-1 Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar KS 2013/368-2 Tjänsteskrivelse svar på motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar KS 2013/368-3 KSAU 188 Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar

7 Sida 7 (41) 165 KS 2014/104 Detaljplan för Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna planförslaget Område markerat på plankartan ska inte omfattas av antagandet anta förslag till tomtpriser för etapp 1. beakta drift- och underhållskostnaderna i strategisk plan och budget vid beräkning av tomtpriset ska utgångspunkten vara ett grundpris motsvarande 70 % av marknadsvärdet. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet den 9 september 2014, 140. Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, har varit utställd för granskning under perioden 25 juni t.o.m. 1 september Under granskningstiden inkom tre skrivelser. Trafikverket meddelar att de inte har några erinringar på planförslaget. Länsstyrelsen anser att det inte finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet för att bygga bostäder söder om Sjölunda f.d. semesterhem. De meddelar därför att de med stöd av ingripandegrunderna i 11 kap. 10 plan- och bygglagen kan komma att överpröva kommunens antagandebeslut. I skrivelse från Friluftsfrämjandet framförs att en bostadsetablering inom strandskyddet söder om Sjölunda f.d. semesterhem totalt ändrar förutsättningarna för friluftsliv och strider mot Miljöbalken och strandskyddsbestämmelserna. Ett Utlåtande har upprättats och i detta föreslår Plan-Bygg att undanta området med föreslagna bostäder inom, och i anslutning till, strandskyddet och att detta inte ska ingå i antagandeprövningen. Antagandehandlingen har kompletterats vad gäller exploateringskostnaderna. Kompletteringen innebär att intäkter och kostnader redovisas mer noggrant. Slutsatsen är densamma som i granskningshandlingen avseende den totala

8 Sida 8 (41) 165 forts. ekonomin och är alltså ingen förändring utan endast ett förtydligande. Som bilaga till planen bifogas även förslag till tomtpris för en första utbyggnadsetapp av planområdet. Föreslagen etappindelning framgår av karta i planbeskrivningen. Beslutsunderlag KS 2014/104-4 Utlåtande - Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand KS 2014/104-5 Tomtpris Sjölunda Etapp 1 KS 2014/104-6 Planbeskrivning Sjölunda KS 2014/104-7 Plankarta Sjölunda, antagande KS 2014/104-8 Illustrationskarta Sjölunda, antagande KS 2014/104-9 SBN 140 Detaljplan för Led 4:2 m fl, Sjölunda äng och Sjölunda strand KS 2014/ Samrådsredogörelse Sjölunda KS 2014/ KSAU 185 Detaljplan för Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand Tjänsteskrivelse detaljplan för led 4:2, Sjölunda äng och Sjölunds strand

9 Sida 9 (41) 166 IS 2014/63 Delårsrapport KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2, 2014 för Intern Service. Intern Service visar vid delårsrapport 2 en preliminär positiv avvikelse för år 2014 på ca 250 tkr. Fastighet har en prognos mot ett nollresultat. En varm vinter har gett lägre driftkostnader för Fastighet, detta ihop med lägre kapitalkostnader har gett ett ökat utrymme för underhållsåtgärder. Städ har en prognos som är positiv, planeringen av personalens tid har gett goda effekter. Kost resultat pekar mot att bli något negativt, de nya livsmedelsavtalen kan ge positiva konsekvenser för resten av året. Förvaltningen har åter deltagit i ett benchmarkingprogram i Ernst & Youngs regi. Kost-, städ- och fastighetstjänster vid Intern Service har jämförts med andra kommuner. Nyckeltalen beträffande nöjd brukare, service och kostnad visar att förvaltningen har lyft verksamheten till ännu bättre resultat sedan motsvarande program Intern Service ligger mycket bra till i denna jämförelse. Under 2014 är byggnationen av ett äldrecenter i Björkhaga den största pågående investeringen. Projektet håller tidsplanen som fastställdes efter upphandling. Dalängens korttidsboende är precis färdigbyggt och verksamheten är igång. Investeringar för att klara uppsatta mål för el- och energiförbrukning har genomförts. Flertalet förstudier pågår i verksamheterna för att förbereda kommande projekteringar. När det gäller totala investeringsbudgeten blir det en senareläggning av utgifterna till 2015 med ca tkr. Främst på grund av att byggstarten blivit försenad vid byggnationen av Björkhaga äldrecentrum. Beslutsexpediering Intern Service Förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg

10 Sida 10 (41) 166 forts. Beslutsunderlag IS 2014/63-1 Delårsrapport 2 Intern Service 2014 IS 2014/63-2 Delårsrapport 2 Intern Service 2014, Nämndsrapport IS 2014/63-3 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2, 2014 för Intern Service IS 2014/63-4 KSAU 179 Delårsrapport , Intern Service

11 Sida 11 (41) 167 IS 2014/65 Ombudgetering av investeringsmedel från Barn& skola till Intern Service KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 400 tkr ombudgeteras från Barn-och skolnämndens investeringsanslag för inventarier 2014 till Intern Service/Fastighets anslag för anpassningar och övriga investeringar. Som en följd av en uppkommen ökad efterfrågan på förskoleplatser i Otterstad görs omdisponeringar i lokalerna vid Otterstads skola. Genom omdisponeringen ökar förskolans yta och samtidigt görs träslöjdssalen i markplan om till verksamhetslokaler för skola och fritids. Om det är möjligt kommer en ny träslöjdssal att inredas i källaren. Intern Service/Fastighets investeringsram för anpassningar och övriga investeringar är intecknad. Därför föreslås en ombudgetering från Barn- och skolnämndens investeringsanslag I den anslagna investeringsbudgeten finns ett utrymme för en investering i Otterstad skola på de 400 tkr som behövs. Detta utrymme ombudgeteras till Intern Service/Fastighet. Barn & skola har budgeterat för driftkostnaden. Åtgärden är godkänd av barn- och skolnämnden i samband med delårsuppföljning 2. Beslutsexpediering Intern Service Förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg Beslutsunderlag IS 2014/65-1 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringsmedel från Barn & skola till Intern Service IS 2014/65-2 KSAU 181 Ombudgetering av investeringsmedel från Barn& skola till Intern Service

12 Sida 12 (41) 168 KS 2014/301 Delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Godkänna delårsrapport för Kommunstyrelsen exklusive Intern Service. Uppföljningen efter åtta månader visar på ett överskott på tkr. Uppföljningen överlämnas till Kommunstyrelsen för godkännande. Beslutsexpediering Kommundirektör Jan Fransson Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Beslutsunderlag KS 2014/301-1 Delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service KS 2014/301-2 Tjänsteskrivelse delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service

13 Sida 13 (41) 169 KS 2014/274 Delårsrapport 2, 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. Delårsrapporten omfattar en uppföljning och prognos för utfallet för helåret 2014 av kommunfullmäktiges styrkort samt det ekonomiska resultatet. Den ekonomiska prognosen för årets resultat uppgår till -5,8 mnkr, att jämföra med budgeterade -22,0 mnkr. Verksamheterna beräknar ett sammantaget överskott gentemot budget på 8,6 mnkr. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning förväntas öka med 7,6 mnkr, jämfört med budget. Finansnettot beräknas följa budget. Sammantaget uppgår överskottet för nämnderna till totalt 8,6 mnkr. Samtliga nämnder utom barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppvisar överskott. Underskotten i dessa nämnder härrör sig från att nämnderna använder sig av resultatöverförda medel sedan tidigare år, helt i överenstämmelse med kommunens styrprinciper. Räddningsnämnden var ålagd att under 2014 återställa delar av ett negativt resultat. Återställningen uppgår till 500 tkr. Nämndens prognos visar på ett positivt utfall om 500 tkr, vilket innebär att återställningen kan ske. Investeringsutfallet beräknas uppgå till 189,5 mnkr, vilket är 96,0 mnkr lägre än budgeterat. Sammantaget finns 61 indikatorer i kommunfullmäktiges styrkort, varav 51 har kunnat bedömas i samband med delårsrapporten. 12 indikatorer bedöms inte uppnå målvärdet indikatorer bedöms delvis uppnå målvärdet medan 20 bedöms nå målvärdet till fullo. Övervägande delen av indikatorernas mätetal är på väg att uppnås eller bedöms uppnås till fullo. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål är att den är relativt god men att utmaningar kvarstår för att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång sikt.

14 Sida 14 (41) 169 forts. Beslutsunderlag Värmeverket, Delårsrapport KS 2014/ Protokoll , Göliska IT Delårsrapport KS 2014/ RN 18 Delårsrapport , Räddningsnämnden KS 2014/ BSN 87 Delårsrapport , Barn-och skolnämnden KS 2014/274-1 Delårsrapport 2014, Kultur-och fritidsnämnd KS 2014/274-2 Delårsrapport , Utbildningsnämnden KS 2014/274-4 MBN 102 Delårsrapport , Miljö- och byggnämnden KS 2014/274-5 SBN 132 Delårsrapport , Samhällsbyggnadsnämnden KS 2014/274-7 KFN 81 Delårsrapport , Kultur- och fritidsnämnden KS 2014/ Delårsrapport , Miljö- och byggnämnden KS 2014/ Delårsrapport , Samhällsbyggnadsnämnden KS 2014/ TSN 57 Delårsrapport , teknisk servicenämnd KS 2014/ Delårsrapport , teknisk servicenämnd KS 2014/ Delårsrapport , revisorerna KS 2014/ Delårsrapport , KS exkl IS KS 2014/ UTN 109 Delårsrapport Utbildningsnämnden KS 2014/ SAN 57 Delårsrapport , social- och arbetsmarknadsnämnden KS 2014/ Delårsrapport , vård- och omsorgsnämnden KS 2014/ Delårsrapport , Social- och arbetsmarknadsnämnd KS 2014/ VON 65 Delårsrapport , vård- och omsorgsnämnden KS 2014/ Delårsrapport Göliska IT KS 2014/ Delårsrapport Lidköping Hovby flygplats KS 2014/ Delårsrapport Lidköpings Näringslivsfastigheter AB KS 2014/ Delårsrapport Destination Läckö-Kinnekulle AB KS 2014/ Delårsrapport , AB Bostäder i Lidköping KS 2014/ Delårsrapport , Värmeverket i Lidköping AB KS 2014/ Delårsrapport , Fastbit KS 2014/ Delårsrapport , Barn- och skolnämnden KS 2014/ Delårsrapport 2 Augusti 2014 Räddningsnämnden

15 Sida 15 (41) 169 forts. KS 2014/ Delårsrapport Intern Service KS 2014/ Tjänsteskrivelse delårsrapport 2014:2 KS 2014/ Delårsrapport KS 2014/ Delårsrapport Lidköpings Näringslivsfastigheter KS 2014/ Fastbit, Delårsrapport KS 2014/ AB-Bostäder i Lidköping Delårsrapport

16 Sida 16 (41) 170 KS 2013/57 Finansiering av det fortsatta E20-arbetet KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE -att godkänna underavtalet under förutsättning att huvudavtalet blir giltigt. -att kommunens andel av medfinansieringen uppgår till 81 mnkr i 2013 års penningvärde, medel anvisas ur rörelsekapitalet och hanteras i samband med kommande budget- och planprocesser. -att bidraget direktavskrivs och blir således resultatpåverkande att godkänna att Skaraborgs kommunalförbund i huvudavtalet ges rätten att företräda Lidköpings kommun i frågor som rör huvudavtalet inklusive översiktiga genomförandefrågor. -att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall att underteckna underavtalet. RESERVATION Göran Larsson (MP) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande. Ärendet avser ett underavtal som förbinder kommunen att medfinansiera utbyggnaden av E20. Underavtalet tecknas mellan Skaraborgs Kommunalförbund och Lidköpings kommun. Avtalet är ett underavtal till Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Huvudavtalet tecknas mellan Trafikverket samt Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren. I Huvudavtalet representeras Lidköpings kommun av Skaraborgs Kommunalförbund. Detta underavtal reglerar överföring av medfinansieringsbidrag mellan parterna för vidare distribution till Trafikverket enligt Huvudavtalet samt Skaraborgs Kommunalförbunds rätt att företräda Lidköpings kommun inom ramen för Huvudavtalet. Mellan parterna i Huvudavtalet tecknas även objektsvisa medfinansieringsavtal. Lidköpings kommuns medfinansieringsbidrag uppgår till 81 mnkr i prisnivå

17 Sida 17 (41) 170 forts. Yrkande Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C), Annika Samuelsson Björk (KD) och Pär Jonsson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Göran Larsson (MP) yrkar avslag på förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Göran Larssons (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag KS 2013/57-11 SKF Protokollsutdr. 45 E20-arbetet KS 2013/57-15 KF 88 Finansiering av det fortsatta E20-arbetet KS 2013/57-18 PM från PWC Medfinansiering av E20 Beskrivning av avtalsstruktur, risker och redovisning KS 2013/57-19 Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro KS 2013/ Lidköping underavtal KS 2013/57-21 Tjänsteskrivelse medfinansiering av E20 KS 2013/57-23 KSAU 157 Finansiering av det fortsatta E20-arbetet KS 2013/57-24 KSAU 190 Finansiering av det fortsatta E20 arbetet

18 Sida 18 (41) 171 KS 2014/330 Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen överklagar deldomen från Vänersborgs tingsrätt, Markoch miljödomstolen i mål nr M meddelad den 15 september Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen meddelade den 15 september 2014 en deldom i mål nr M Saken gällde ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv för väg-, spårvägs-, gångoch cykeltrafik med därtill hörande anläggningar samt utrivning av den befintliga Götaälvsbron vid Lilla Bommen mm, Göteborgs kommun. Domslutet med tillstånd och villkor framgår av bilagd dom. Sammanfattningsvis kan konstateras att Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till den ansökan Göteborgs kommun gjort om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken i princip i enlighet med Göteborgs kommuns ansökan. Mot bakgrund av att den nya bron över Göta älv med största sannolikhet kommer att påverka såväl näringsliv som miljön i Lidköpings kommun, föreslås att deldomen från Mark- och miljödomstolen överklagas. Det finns flera skäl till att den nu aktuella domen bör överklagas. Om domen vinner laga kraft och bron byggs utifrån givna förutsättning i domen, kommer detta med största sannolikhet innebära negativa konsekvenser för såväl näringslivet i Lidköpings kommun som vår miljö. För det första skulle bron innebära ökade konkurrenshinder och att etablerade företag med behov av volymtransporter inte kommer att kunna nyttja transportmedlet båt i samma utstäckning som idag. För det andra ser befintliga företag hinder för nyinvesteringar p.g.a. störningar i möjligheten att nyttja transportmedlet båt. För det tredje kommer bron att påverka turismutvecklingen i kommunen, eftersom bron skulle innebära begränsningar för båttrafik och kryssningsfartyg att kunna transportera sig till Vänerns skärgård p.g.a. inskränkningar i broöppningar. För det fjärde skulle den nya bron innebära klara försämringar för miljön eftersom befintliga företag skulle vara hänvisade till att använda sig av miljömässigt sämre fraktmetoder, såsom t.ex. lastbil.

19 Sida 19 (41) 171 forts. Mot denna bakgrund föreslås att ovan nämnda dom från Mark- och miljödomstolen överklagas. Yrkande Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Kent Folkesson (C) och Göran Larsson (MP) yrkar bifall till förslaget. Beslutsexpediering Mark- och miljööverdomstolen Kommunjurist Karin Grunselius Kommundirektör Jan Fransson Beslutsunderlag KS 2014/330-4 KSAU 202 Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv KS 2014/330-1 Tjänsteskrivelse överklagande av deldom - Göta älvsbron KS 2014/330-5 Överklagan till Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr M gällande ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv KS 2014/330-3 KS 187 Fullmakt att företräda kommunen vid domstolar och andra myndigheter KS 2014/330-2 Deldom Ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv (Mål nr M )

20 Sida 20 (41) 172 KS 2014/240 Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar förorda åtgärdsvalsförslag B på medellång sikt och fortsatt utredning av sträckan Göteborg-Alingsås på lång sikt. Lidköpings kommun understryker också vikten av att det bereds plats och prioritet på Västra Stambanan för trafik till/från den anslutande Kinnekullebanan. Trafikverket har skickat ut en remiss om åtgärdsvalstudie Västra stambanan genom Västra Götaland. I studien beskrivs fyra åtgärdskombinationer på medellång sikt och fyra åtgärdskombinationer på lång sikt för att möta förväntad efterfrågan på resor och transporter i Västra stambanestråket genom Västra Götaland. Trafikverket lämnar i nuläget inget eget förslag utan inväntar remissinstansernas synpunkter för vidare planering av gemensam inriktning för hur tågtrafiken på stråket bör prioriteras och samordnas. Trafikverket önskar svar senast den 15 november I Trafikverkets remisshandling presenteras möjliga åtgärdskombinationer för Västra Stambanan genom Västra Götaland på medellång respektive lång sikt. I det medellånga perspektivet ligger tonvikten på prioritering och samordning mellan olika typer av tågtrafik. På lång sikt är frågan om fortsatt utredning av nya spår på sträckan Alingsås-Göteborg ska genomföras och om utredningen i så fall ska begränsas till någon delsträcka. Kommunalförbundet Skaraborg kommer att lämna in ett remissvar. Lidköpings kommun yttrar sig över remiss på Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan genom Västra Götaland enligt följande: Medellång sikt Lidköpings kommun förordar åtgärdsvalsförslag B. De huvudsakliga argumenten är att skapa bättre förutsättningar för större arbetsmarknadsregioner och regionförstoring jämfört nuläget. Alternativet innebär en kapacitetsökning från i nuläget 8 tåg/timme till 10 tåg/timme. Ökningen bedöms inte påverka störningskänsligheten och därmed punktligheten på det påtagliga sätt som alternativ A (12 tåg/timme)skulle

21 Sida 21 (41) 172 forts. komma att riskera. Den ökade risken för störningar i tågtrafiken bedöms påverka pendling på med medellånga och längre sträckor särskilt negativt då andra färdmedel inte upplevs vara ett attraktivt eller ens möjligt alternativ till tågpendlande. Lidköpings kommun vill även understryka vikten av att det bereds plats och prioritet på Västra Stambanan för trafik till/från den anslutande Kinnekullebanan. Lång sikt Med utgångspunkt i kapacitetsbristen på Västra Stambanan och de regionala målen om fördubblat antal resande med kollektivtrafiken samt regionförstoring finner Lidköpings kommun det angeläget att gå vidare med utredning av sträckan Alingsås-Göteborg. Yrkande Kjell Hedvall (S) och Bertil Jonsson (M) yrkar bifall till förslaget Beslutsexpediering Trafikverket Skaraborgs kommunalförbund Chef för hållbar samhällsutveckling Elin Liljebäck Nilsson Beslutsunderlag Missiv åtgärdsval VSB genom V Götaland Remissvar ÅVS Västra stambanan KS 2014/240-3 KSAU 186 Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland KS 2014/240-1 KSAU 163 Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland KS 2014/240-2 Tjänsteskrivelse remissvar Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan

22 Sida 22 (41) 173 KS 2014/272 Personalkostnadsökningar 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Att fastställa budgetväxlingen avseende lönepottens fördelning 2014 enligt förslaget. Personalkostnadsökningarna budgeteras och fördelas från ett centralt anslag i kommunen vilket innebär att nämnderna erhåller tilläggsanslag för personalkostnadsökningar i samband med den årliga löneöversynen. Den nu aktuella fördelningen av medel mellan KS anslag för löneökningsmedel och nämnderna avser nivåhöjningen av 2013 års avtal för samtliga tillsvidareanställda. I enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut ersätts också ökade kostnader för obekväm arbetstid och liknande. Beslut fattades i kommunstyrelsen i september månad, men då en post saknades i beräkningen har kalkylen gjorts om och nya belopp föreslås fastställas. Beslutsexpediering Personalchef Nils Svensson Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Ekonom Mona Gustavsson Samtliga förvaltningsekonomer Beslutsunderlag KS 2014/272-1 Personalkostnadsökning 2014 KS 2014/272-2 KS 139 Personalkostnadsökningar 2014 KS 2014/272-4 Tjänsteskrivelse Personalkostnadsökningar 2014 revidering

23 Sida 23 (41) 174 KS 2013/382 Motion angående giftfri kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen. Miljömålen som yrkas i motionen kommer att införlivas i Miljöplan för Lidköpings kommun vid dess framtagande. Centerpartiet yrkar i en motion: att Lidköpings kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri. att Lidköpings kommun gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas. att Lidköpings kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger. att Lidköpings kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss. Yrkande Kent Folkesson (C) yrkar med instämmande av Göran Larsson (MP) att miljömålen som yrkas i motionen kommer att införlivas i Miljöplan för Lidköpings kommun vid dess framtagande. Beslutsunderlag KS 2013/382-1 Motion angående giftfri kommun KS 2013/382-2 Svar motion giftfri miljö KS 2013/382-3 MKU 22 Motion angående giftfri kommun

24 Sida 24 (41) 175 KS 2014/323 Studieresa till Göteborg för Miljö- och klimatutskottet KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljö- och klimatutskottets studieresa till Göteborg under hösten Medel för resan, upp till kr, anvisas ur konto för Klimatstrategi/Energiplan. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Miljö- och klimatutskottet att ta fram en miljöplan. Göteborgs stad har nyligen antagit ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatutskottet planerar därför att göra en tvådagars studieresa till Göteborg under hösten I resan deltar utskottets sex ledamöter samt två tjänstemän från enheten Hållbar samhällsutveckling Syftet med resan är främst att lära mer om Göteborgs stads strategiska arbete med miljöprogrammet samt att ta del av några av Göteborgs goda exempel inom miljö- och klimatområdet. Kostnaden för resan är cirka kr, exklusive arvoden. Beslutsexpediering Yvonne Träff, Hållbar Samhällsutveckling Beslutsunderlag KS 2014/323-1 Tjänsteskrivelse studieresa till Göteborg för Miljöoch klimatutskottet

25 Sida 25 (41) 176 KS 2013/351 Information om kontaktcenter KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls till protokollet. Kommunikationsstrateg Maria Joelsson har sedan arbetsutskottets beslut den 24 september 2014, 182, återkopplat till förvaltningscheferna och nämnderna om konsekvensanalys för kontaktcenter. Förvaltningarna ser stora möjligheter med kontaktcenter såsom ökad tillgänglighet, kvalitetsförbättringar, minskad stress, lugnare arbetsmiljö och snabbare utveckling av e-förvaltning. Vid bemanningen av kontaktcenter kommer den erfarenhet och kompetens som finns i förvaltningarna idag tas till vara. Omställning av personal kommer att ske succesivt där respektive förvaltning ansvarar för sin omställning. Maria Joelsson redogör för hur kontaktcenter i andra kommuner fungerar och hur det är tänkt med kontaktcentrets utformning och kostnader i Lidköpings kommun. Beslut om kontaktcenter kommer att fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2014.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer