Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, Övriga närvarande Ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare"

Transkript

1 Sida 1 (41) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-15:17 Ajournering för kaffe kl. 10:00-10:20 Föreläsning och lunch kl. 11:00-14:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Sabina Johansson (S), Morten Ryan (S), Bo Eliasson (V) , Göran Larsson (MP), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C) Tommy Larsson (KD) och Pär Johnson (FP). Tjänstgörande ersättare Annika Samuelsson Björk (KD) ersätter Tommy Larsson (KD) , Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, Övriga närvarande Ersättare Kenneth Lundell (S), Hilda Hedenberg (S), Anna Kelemen Ejstes (MP) och Anna Wallgren (M). Tjänstemän Kommundirektör Jan Fransson, kommunsekreterare Linda Mattila, ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson 164, , mark- och exploateringsingenjör Britt Andersson 165, planarkitekt Amelie Sandström 165, förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg , ekonom Patrik Hellmark , ekonomichef Anna Cederqvist 169, kvalitetsstrateg Carolina Esping 169, personalchef Nils Svensson 169 och 173, chef för hållbar samhällsutveckling Elin Liljebäck Nilsson 172, klimatoch miljöstrateg Yvonne Träff , kommunikationsstrateg Maria Joelsson 176. Övriga Justering Justerande Plats och tid Pär Johnson (FP) Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Mattila Kjell Hedvall (S) Pär Johnson (FP) Utdragsbestyrkande

2 Sida 2 (41) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor. Organ Kommunstyrelsen Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens verksamheter, staben Linda Mattila

3 Sida 3 (41) Innehållsförteckning 163 Information från AB Bostäder Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar Detaljplan för Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand Delårsrapport Ombudgetering av investeringsmedel från Barn& skola till Intern Service Delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service Delårsrapport 2, Finansiering av det fortsatta E20-arbetet Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Personalkostnadsökningar Motion angående giftfri kommun Studieresa till Göteborg för Miljö- och klimatutskottet Information om kontaktcenter Sammanträdesdagar 2015 för KSAU, KS och KF Motionsbalans per Inkomna och ej besvarade medborgarförslag per Samordningsförbundet Västra Skaraborgs årsredovisning ansvarsfrihet Redovisning av inkomna synpunkter 8 oktober Anmälan delegationsbeslut KS 8 okt Anmälningar KS 8 oktober Övrigt... 41

4 Sida 4 (41) 163 Information från AB Bostäder KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls till protokollet. Vd för AB Bostäder Per Alexandersson, ordförande för AB Bostäder Marita Bengtsson och förste vice ordförande för AB Bostäder Karin Lexmon informerar kommunstyrelsen om vad som är på gång inom bolaget. Per Alexandersson berättar om bakgrunden till köpet av polishuset och det gamla skattehuset, samt vilka investeringar och ombyggnadsplaner som finns för kvarteret. Tidplanen är att under våren börja ombyggnation av polishuset till ändamålsenliga lokaler för verksamheten och därefter bygga ca 30 lägenheter i skattehuset. AB Bostäder för en tät dialog med Vård & Omsorg om behovet av trygghetsboende och ungdomsboende. AB Bostäder vill köpa marken vid Lidåkersplan för att bygga punkthus, men då krävs att samhällsbyggandsnämnden omarbetar detaljplanen. Per Alexandersson informerar om planerna på ombyggnation av Majgårdens äldreboende som beräknas starta innan vintern.

5 Sida 5 (41) 164 KS 2013/368 Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen enligt följande. Att avsätta återbetalda försäkringsmedel från AFA till ett konto eller fond är inte möjligt då regelverket för kommunal redovisning inte medger att avsättningar görs för egen framtida verksamhet. Motionen anses därmed besvarad. Kristdemokraterna har i motion föreslagit att återbetalda försäkringsmedel från AFA avsätts till ett konto eller fond för tidig och långsiktiga insatser för barn och ungdomar. Återbetalt belopp från AFA till Lidköpings kommun 2013 uppgick till 37,6 mnkr. Regelverket för kommunal ekonomi tillåter inte att reservering görs för utgifter som krävs för den framtida verksamheten. En förpliktelse måste alltid ha en motpart. Det innebär att kommunen inte har någon möjlighet att göra en avsättning av återbetalda försäkringsmedel från AFA enligt motionärens förslag. De återbetalda medlen hamnar istället i Eget Kapital, till den del de inte har förbrukats under året. Yrkande Kjell Hedvall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Tommy Larsson (KD) yrkar med instämmande av Bertil Jonsson (M) på att ärendet återremitteras för att få fram ett alternativ. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Den som röstar bifall till arbetsutskottet förslag röstar JA och den som röstar bifall till återremiss för att få fram ett alternativ röstar NEJ.

6 Sida 6 (41) 164 forts. Omröstningsresultat Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Morten Ryan (S), Sabina Johansson (S), Bo Eliasson (V) och Göran Larsson (MP) röstar JA. Bertil Jonsson (M), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C), Tommy Larsson (KD) och Pär Johnson (FP) röstar NEJ. Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras i dag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag KS 2013/368-1 Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar KS 2013/368-2 Tjänsteskrivelse svar på motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar KS 2013/368-3 KSAU 188 Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar

7 Sida 7 (41) 165 KS 2014/104 Detaljplan för Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna planförslaget Område markerat på plankartan ska inte omfattas av antagandet anta förslag till tomtpriser för etapp 1. beakta drift- och underhållskostnaderna i strategisk plan och budget vid beräkning av tomtpriset ska utgångspunkten vara ett grundpris motsvarande 70 % av marknadsvärdet. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet den 9 september 2014, 140. Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, har varit utställd för granskning under perioden 25 juni t.o.m. 1 september Under granskningstiden inkom tre skrivelser. Trafikverket meddelar att de inte har några erinringar på planförslaget. Länsstyrelsen anser att det inte finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet för att bygga bostäder söder om Sjölunda f.d. semesterhem. De meddelar därför att de med stöd av ingripandegrunderna i 11 kap. 10 plan- och bygglagen kan komma att överpröva kommunens antagandebeslut. I skrivelse från Friluftsfrämjandet framförs att en bostadsetablering inom strandskyddet söder om Sjölunda f.d. semesterhem totalt ändrar förutsättningarna för friluftsliv och strider mot Miljöbalken och strandskyddsbestämmelserna. Ett Utlåtande har upprättats och i detta föreslår Plan-Bygg att undanta området med föreslagna bostäder inom, och i anslutning till, strandskyddet och att detta inte ska ingå i antagandeprövningen. Antagandehandlingen har kompletterats vad gäller exploateringskostnaderna. Kompletteringen innebär att intäkter och kostnader redovisas mer noggrant. Slutsatsen är densamma som i granskningshandlingen avseende den totala

8 Sida 8 (41) 165 forts. ekonomin och är alltså ingen förändring utan endast ett förtydligande. Som bilaga till planen bifogas även förslag till tomtpris för en första utbyggnadsetapp av planområdet. Föreslagen etappindelning framgår av karta i planbeskrivningen. Beslutsunderlag KS 2014/104-4 Utlåtande - Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand KS 2014/104-5 Tomtpris Sjölunda Etapp 1 KS 2014/104-6 Planbeskrivning Sjölunda KS 2014/104-7 Plankarta Sjölunda, antagande KS 2014/104-8 Illustrationskarta Sjölunda, antagande KS 2014/104-9 SBN 140 Detaljplan för Led 4:2 m fl, Sjölunda äng och Sjölunda strand KS 2014/ Samrådsredogörelse Sjölunda KS 2014/ KSAU 185 Detaljplan för Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand Tjänsteskrivelse detaljplan för led 4:2, Sjölunda äng och Sjölunds strand

9 Sida 9 (41) 166 IS 2014/63 Delårsrapport KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2, 2014 för Intern Service. Intern Service visar vid delårsrapport 2 en preliminär positiv avvikelse för år 2014 på ca 250 tkr. Fastighet har en prognos mot ett nollresultat. En varm vinter har gett lägre driftkostnader för Fastighet, detta ihop med lägre kapitalkostnader har gett ett ökat utrymme för underhållsåtgärder. Städ har en prognos som är positiv, planeringen av personalens tid har gett goda effekter. Kost resultat pekar mot att bli något negativt, de nya livsmedelsavtalen kan ge positiva konsekvenser för resten av året. Förvaltningen har åter deltagit i ett benchmarkingprogram i Ernst & Youngs regi. Kost-, städ- och fastighetstjänster vid Intern Service har jämförts med andra kommuner. Nyckeltalen beträffande nöjd brukare, service och kostnad visar att förvaltningen har lyft verksamheten till ännu bättre resultat sedan motsvarande program Intern Service ligger mycket bra till i denna jämförelse. Under 2014 är byggnationen av ett äldrecenter i Björkhaga den största pågående investeringen. Projektet håller tidsplanen som fastställdes efter upphandling. Dalängens korttidsboende är precis färdigbyggt och verksamheten är igång. Investeringar för att klara uppsatta mål för el- och energiförbrukning har genomförts. Flertalet förstudier pågår i verksamheterna för att förbereda kommande projekteringar. När det gäller totala investeringsbudgeten blir det en senareläggning av utgifterna till 2015 med ca tkr. Främst på grund av att byggstarten blivit försenad vid byggnationen av Björkhaga äldrecentrum. Beslutsexpediering Intern Service Förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg

10 Sida 10 (41) 166 forts. Beslutsunderlag IS 2014/63-1 Delårsrapport 2 Intern Service 2014 IS 2014/63-2 Delårsrapport 2 Intern Service 2014, Nämndsrapport IS 2014/63-3 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2, 2014 för Intern Service IS 2014/63-4 KSAU 179 Delårsrapport , Intern Service

11 Sida 11 (41) 167 IS 2014/65 Ombudgetering av investeringsmedel från Barn& skola till Intern Service KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 400 tkr ombudgeteras från Barn-och skolnämndens investeringsanslag för inventarier 2014 till Intern Service/Fastighets anslag för anpassningar och övriga investeringar. Som en följd av en uppkommen ökad efterfrågan på förskoleplatser i Otterstad görs omdisponeringar i lokalerna vid Otterstads skola. Genom omdisponeringen ökar förskolans yta och samtidigt görs träslöjdssalen i markplan om till verksamhetslokaler för skola och fritids. Om det är möjligt kommer en ny träslöjdssal att inredas i källaren. Intern Service/Fastighets investeringsram för anpassningar och övriga investeringar är intecknad. Därför föreslås en ombudgetering från Barn- och skolnämndens investeringsanslag I den anslagna investeringsbudgeten finns ett utrymme för en investering i Otterstad skola på de 400 tkr som behövs. Detta utrymme ombudgeteras till Intern Service/Fastighet. Barn & skola har budgeterat för driftkostnaden. Åtgärden är godkänd av barn- och skolnämnden i samband med delårsuppföljning 2. Beslutsexpediering Intern Service Förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg Beslutsunderlag IS 2014/65-1 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringsmedel från Barn & skola till Intern Service IS 2014/65-2 KSAU 181 Ombudgetering av investeringsmedel från Barn& skola till Intern Service

12 Sida 12 (41) 168 KS 2014/301 Delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Godkänna delårsrapport för Kommunstyrelsen exklusive Intern Service. Uppföljningen efter åtta månader visar på ett överskott på tkr. Uppföljningen överlämnas till Kommunstyrelsen för godkännande. Beslutsexpediering Kommundirektör Jan Fransson Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Beslutsunderlag KS 2014/301-1 Delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service KS 2014/301-2 Tjänsteskrivelse delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service

13 Sida 13 (41) 169 KS 2014/274 Delårsrapport 2, 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. Delårsrapporten omfattar en uppföljning och prognos för utfallet för helåret 2014 av kommunfullmäktiges styrkort samt det ekonomiska resultatet. Den ekonomiska prognosen för årets resultat uppgår till -5,8 mnkr, att jämföra med budgeterade -22,0 mnkr. Verksamheterna beräknar ett sammantaget överskott gentemot budget på 8,6 mnkr. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning förväntas öka med 7,6 mnkr, jämfört med budget. Finansnettot beräknas följa budget. Sammantaget uppgår överskottet för nämnderna till totalt 8,6 mnkr. Samtliga nämnder utom barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppvisar överskott. Underskotten i dessa nämnder härrör sig från att nämnderna använder sig av resultatöverförda medel sedan tidigare år, helt i överenstämmelse med kommunens styrprinciper. Räddningsnämnden var ålagd att under 2014 återställa delar av ett negativt resultat. Återställningen uppgår till 500 tkr. Nämndens prognos visar på ett positivt utfall om 500 tkr, vilket innebär att återställningen kan ske. Investeringsutfallet beräknas uppgå till 189,5 mnkr, vilket är 96,0 mnkr lägre än budgeterat. Sammantaget finns 61 indikatorer i kommunfullmäktiges styrkort, varav 51 har kunnat bedömas i samband med delårsrapporten. 12 indikatorer bedöms inte uppnå målvärdet indikatorer bedöms delvis uppnå målvärdet medan 20 bedöms nå målvärdet till fullo. Övervägande delen av indikatorernas mätetal är på väg att uppnås eller bedöms uppnås till fullo. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål är att den är relativt god men att utmaningar kvarstår för att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång sikt.

14 Sida 14 (41) 169 forts. Beslutsunderlag Värmeverket, Delårsrapport KS 2014/ Protokoll , Göliska IT Delårsrapport KS 2014/ RN 18 Delårsrapport , Räddningsnämnden KS 2014/ BSN 87 Delårsrapport , Barn-och skolnämnden KS 2014/274-1 Delårsrapport 2014, Kultur-och fritidsnämnd KS 2014/274-2 Delårsrapport , Utbildningsnämnden KS 2014/274-4 MBN 102 Delårsrapport , Miljö- och byggnämnden KS 2014/274-5 SBN 132 Delårsrapport , Samhällsbyggnadsnämnden KS 2014/274-7 KFN 81 Delårsrapport , Kultur- och fritidsnämnden KS 2014/ Delårsrapport , Miljö- och byggnämnden KS 2014/ Delårsrapport , Samhällsbyggnadsnämnden KS 2014/ TSN 57 Delårsrapport , teknisk servicenämnd KS 2014/ Delårsrapport , teknisk servicenämnd KS 2014/ Delårsrapport , revisorerna KS 2014/ Delårsrapport , KS exkl IS KS 2014/ UTN 109 Delårsrapport Utbildningsnämnden KS 2014/ SAN 57 Delårsrapport , social- och arbetsmarknadsnämnden KS 2014/ Delårsrapport , vård- och omsorgsnämnden KS 2014/ Delårsrapport , Social- och arbetsmarknadsnämnd KS 2014/ VON 65 Delårsrapport , vård- och omsorgsnämnden KS 2014/ Delårsrapport Göliska IT KS 2014/ Delårsrapport Lidköping Hovby flygplats KS 2014/ Delårsrapport Lidköpings Näringslivsfastigheter AB KS 2014/ Delårsrapport Destination Läckö-Kinnekulle AB KS 2014/ Delårsrapport , AB Bostäder i Lidköping KS 2014/ Delårsrapport , Värmeverket i Lidköping AB KS 2014/ Delårsrapport , Fastbit KS 2014/ Delårsrapport , Barn- och skolnämnden KS 2014/ Delårsrapport 2 Augusti 2014 Räddningsnämnden

15 Sida 15 (41) 169 forts. KS 2014/ Delårsrapport Intern Service KS 2014/ Tjänsteskrivelse delårsrapport 2014:2 KS 2014/ Delårsrapport KS 2014/ Delårsrapport Lidköpings Näringslivsfastigheter KS 2014/ Fastbit, Delårsrapport KS 2014/ AB-Bostäder i Lidköping Delårsrapport

16 Sida 16 (41) 170 KS 2013/57 Finansiering av det fortsatta E20-arbetet KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE -att godkänna underavtalet under förutsättning att huvudavtalet blir giltigt. -att kommunens andel av medfinansieringen uppgår till 81 mnkr i 2013 års penningvärde, medel anvisas ur rörelsekapitalet och hanteras i samband med kommande budget- och planprocesser. -att bidraget direktavskrivs och blir således resultatpåverkande att godkänna att Skaraborgs kommunalförbund i huvudavtalet ges rätten att företräda Lidköpings kommun i frågor som rör huvudavtalet inklusive översiktiga genomförandefrågor. -att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall att underteckna underavtalet. RESERVATION Göran Larsson (MP) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande. Ärendet avser ett underavtal som förbinder kommunen att medfinansiera utbyggnaden av E20. Underavtalet tecknas mellan Skaraborgs Kommunalförbund och Lidköpings kommun. Avtalet är ett underavtal till Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Huvudavtalet tecknas mellan Trafikverket samt Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren. I Huvudavtalet representeras Lidköpings kommun av Skaraborgs Kommunalförbund. Detta underavtal reglerar överföring av medfinansieringsbidrag mellan parterna för vidare distribution till Trafikverket enligt Huvudavtalet samt Skaraborgs Kommunalförbunds rätt att företräda Lidköpings kommun inom ramen för Huvudavtalet. Mellan parterna i Huvudavtalet tecknas även objektsvisa medfinansieringsavtal. Lidköpings kommuns medfinansieringsbidrag uppgår till 81 mnkr i prisnivå

17 Sida 17 (41) 170 forts. Yrkande Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C), Annika Samuelsson Björk (KD) och Pär Jonsson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Göran Larsson (MP) yrkar avslag på förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Göran Larssons (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag KS 2013/57-11 SKF Protokollsutdr. 45 E20-arbetet KS 2013/57-15 KF 88 Finansiering av det fortsatta E20-arbetet KS 2013/57-18 PM från PWC Medfinansiering av E20 Beskrivning av avtalsstruktur, risker och redovisning KS 2013/57-19 Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro KS 2013/ Lidköping underavtal KS 2013/57-21 Tjänsteskrivelse medfinansiering av E20 KS 2013/57-23 KSAU 157 Finansiering av det fortsatta E20-arbetet KS 2013/57-24 KSAU 190 Finansiering av det fortsatta E20 arbetet

18 Sida 18 (41) 171 KS 2014/330 Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen överklagar deldomen från Vänersborgs tingsrätt, Markoch miljödomstolen i mål nr M meddelad den 15 september Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen meddelade den 15 september 2014 en deldom i mål nr M Saken gällde ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv för väg-, spårvägs-, gångoch cykeltrafik med därtill hörande anläggningar samt utrivning av den befintliga Götaälvsbron vid Lilla Bommen mm, Göteborgs kommun. Domslutet med tillstånd och villkor framgår av bilagd dom. Sammanfattningsvis kan konstateras att Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till den ansökan Göteborgs kommun gjort om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken i princip i enlighet med Göteborgs kommuns ansökan. Mot bakgrund av att den nya bron över Göta älv med största sannolikhet kommer att påverka såväl näringsliv som miljön i Lidköpings kommun, föreslås att deldomen från Mark- och miljödomstolen överklagas. Det finns flera skäl till att den nu aktuella domen bör överklagas. Om domen vinner laga kraft och bron byggs utifrån givna förutsättning i domen, kommer detta med största sannolikhet innebära negativa konsekvenser för såväl näringslivet i Lidköpings kommun som vår miljö. För det första skulle bron innebära ökade konkurrenshinder och att etablerade företag med behov av volymtransporter inte kommer att kunna nyttja transportmedlet båt i samma utstäckning som idag. För det andra ser befintliga företag hinder för nyinvesteringar p.g.a. störningar i möjligheten att nyttja transportmedlet båt. För det tredje kommer bron att påverka turismutvecklingen i kommunen, eftersom bron skulle innebära begränsningar för båttrafik och kryssningsfartyg att kunna transportera sig till Vänerns skärgård p.g.a. inskränkningar i broöppningar. För det fjärde skulle den nya bron innebära klara försämringar för miljön eftersom befintliga företag skulle vara hänvisade till att använda sig av miljömässigt sämre fraktmetoder, såsom t.ex. lastbil.

19 Sida 19 (41) 171 forts. Mot denna bakgrund föreslås att ovan nämnda dom från Mark- och miljödomstolen överklagas. Yrkande Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Kent Folkesson (C) och Göran Larsson (MP) yrkar bifall till förslaget. Beslutsexpediering Mark- och miljööverdomstolen Kommunjurist Karin Grunselius Kommundirektör Jan Fransson Beslutsunderlag KS 2014/330-4 KSAU 202 Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv KS 2014/330-1 Tjänsteskrivelse överklagande av deldom - Göta älvsbron KS 2014/330-5 Överklagan till Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr M gällande ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv KS 2014/330-3 KS 187 Fullmakt att företräda kommunen vid domstolar och andra myndigheter KS 2014/330-2 Deldom Ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv (Mål nr M )

20 Sida 20 (41) 172 KS 2014/240 Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar förorda åtgärdsvalsförslag B på medellång sikt och fortsatt utredning av sträckan Göteborg-Alingsås på lång sikt. Lidköpings kommun understryker också vikten av att det bereds plats och prioritet på Västra Stambanan för trafik till/från den anslutande Kinnekullebanan. Trafikverket har skickat ut en remiss om åtgärdsvalstudie Västra stambanan genom Västra Götaland. I studien beskrivs fyra åtgärdskombinationer på medellång sikt och fyra åtgärdskombinationer på lång sikt för att möta förväntad efterfrågan på resor och transporter i Västra stambanestråket genom Västra Götaland. Trafikverket lämnar i nuläget inget eget förslag utan inväntar remissinstansernas synpunkter för vidare planering av gemensam inriktning för hur tågtrafiken på stråket bör prioriteras och samordnas. Trafikverket önskar svar senast den 15 november I Trafikverkets remisshandling presenteras möjliga åtgärdskombinationer för Västra Stambanan genom Västra Götaland på medellång respektive lång sikt. I det medellånga perspektivet ligger tonvikten på prioritering och samordning mellan olika typer av tågtrafik. På lång sikt är frågan om fortsatt utredning av nya spår på sträckan Alingsås-Göteborg ska genomföras och om utredningen i så fall ska begränsas till någon delsträcka. Kommunalförbundet Skaraborg kommer att lämna in ett remissvar. Lidköpings kommun yttrar sig över remiss på Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan genom Västra Götaland enligt följande: Medellång sikt Lidköpings kommun förordar åtgärdsvalsförslag B. De huvudsakliga argumenten är att skapa bättre förutsättningar för större arbetsmarknadsregioner och regionförstoring jämfört nuläget. Alternativet innebär en kapacitetsökning från i nuläget 8 tåg/timme till 10 tåg/timme. Ökningen bedöms inte påverka störningskänsligheten och därmed punktligheten på det påtagliga sätt som alternativ A (12 tåg/timme)skulle

21 Sida 21 (41) 172 forts. komma att riskera. Den ökade risken för störningar i tågtrafiken bedöms påverka pendling på med medellånga och längre sträckor särskilt negativt då andra färdmedel inte upplevs vara ett attraktivt eller ens möjligt alternativ till tågpendlande. Lidköpings kommun vill även understryka vikten av att det bereds plats och prioritet på Västra Stambanan för trafik till/från den anslutande Kinnekullebanan. Lång sikt Med utgångspunkt i kapacitetsbristen på Västra Stambanan och de regionala målen om fördubblat antal resande med kollektivtrafiken samt regionförstoring finner Lidköpings kommun det angeläget att gå vidare med utredning av sträckan Alingsås-Göteborg. Yrkande Kjell Hedvall (S) och Bertil Jonsson (M) yrkar bifall till förslaget Beslutsexpediering Trafikverket Skaraborgs kommunalförbund Chef för hållbar samhällsutveckling Elin Liljebäck Nilsson Beslutsunderlag Missiv åtgärdsval VSB genom V Götaland Remissvar ÅVS Västra stambanan KS 2014/240-3 KSAU 186 Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland KS 2014/240-1 KSAU 163 Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland KS 2014/240-2 Tjänsteskrivelse remissvar Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan

22 Sida 22 (41) 173 KS 2014/272 Personalkostnadsökningar 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Att fastställa budgetväxlingen avseende lönepottens fördelning 2014 enligt förslaget. Personalkostnadsökningarna budgeteras och fördelas från ett centralt anslag i kommunen vilket innebär att nämnderna erhåller tilläggsanslag för personalkostnadsökningar i samband med den årliga löneöversynen. Den nu aktuella fördelningen av medel mellan KS anslag för löneökningsmedel och nämnderna avser nivåhöjningen av 2013 års avtal för samtliga tillsvidareanställda. I enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut ersätts också ökade kostnader för obekväm arbetstid och liknande. Beslut fattades i kommunstyrelsen i september månad, men då en post saknades i beräkningen har kalkylen gjorts om och nya belopp föreslås fastställas. Beslutsexpediering Personalchef Nils Svensson Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Ekonom Mona Gustavsson Samtliga förvaltningsekonomer Beslutsunderlag KS 2014/272-1 Personalkostnadsökning 2014 KS 2014/272-2 KS 139 Personalkostnadsökningar 2014 KS 2014/272-4 Tjänsteskrivelse Personalkostnadsökningar 2014 revidering

23 Sida 23 (41) 174 KS 2013/382 Motion angående giftfri kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen. Miljömålen som yrkas i motionen kommer att införlivas i Miljöplan för Lidköpings kommun vid dess framtagande. Centerpartiet yrkar i en motion: att Lidköpings kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri. att Lidköpings kommun gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas. att Lidköpings kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger. att Lidköpings kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss. Yrkande Kent Folkesson (C) yrkar med instämmande av Göran Larsson (MP) att miljömålen som yrkas i motionen kommer att införlivas i Miljöplan för Lidköpings kommun vid dess framtagande. Beslutsunderlag KS 2013/382-1 Motion angående giftfri kommun KS 2013/382-2 Svar motion giftfri miljö KS 2013/382-3 MKU 22 Motion angående giftfri kommun

24 Sida 24 (41) 175 KS 2014/323 Studieresa till Göteborg för Miljö- och klimatutskottet KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljö- och klimatutskottets studieresa till Göteborg under hösten Medel för resan, upp till kr, anvisas ur konto för Klimatstrategi/Energiplan. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Miljö- och klimatutskottet att ta fram en miljöplan. Göteborgs stad har nyligen antagit ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatutskottet planerar därför att göra en tvådagars studieresa till Göteborg under hösten I resan deltar utskottets sex ledamöter samt två tjänstemän från enheten Hållbar samhällsutveckling Syftet med resan är främst att lära mer om Göteborgs stads strategiska arbete med miljöprogrammet samt att ta del av några av Göteborgs goda exempel inom miljö- och klimatområdet. Kostnaden för resan är cirka kr, exklusive arvoden. Beslutsexpediering Yvonne Träff, Hållbar Samhällsutveckling Beslutsunderlag KS 2014/323-1 Tjänsteskrivelse studieresa till Göteborg för Miljöoch klimatutskottet

25 Sida 25 (41) 176 KS 2013/351 Information om kontaktcenter KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls till protokollet. Kommunikationsstrateg Maria Joelsson har sedan arbetsutskottets beslut den 24 september 2014, 182, återkopplat till förvaltningscheferna och nämnderna om konsekvensanalys för kontaktcenter. Förvaltningarna ser stora möjligheter med kontaktcenter såsom ökad tillgänglighet, kvalitetsförbättringar, minskad stress, lugnare arbetsmiljö och snabbare utveckling av e-förvaltning. Vid bemanningen av kontaktcenter kommer den erfarenhet och kompetens som finns i förvaltningarna idag tas till vara. Omställning av personal kommer att ske succesivt där respektive förvaltning ansvarar för sin omställning. Maria Joelsson redogör för hur kontaktcenter i andra kommuner fungerar och hur det är tänkt med kontaktcentrets utformning och kostnader i Lidköpings kommun. Beslut om kontaktcenter kommer att fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2014.

Kallelse/föredragningslista Kommunstyrelsen

Kallelse/föredragningslista Kommunstyrelsen Tid: kl. 09:00-12:30 Plats: Nicolairummet, stadshuset Övrigt: Ordförande Kjell Hedvall (S) Ledamöter Kajsa Ezelius (S), vice ordförande Gustav Edvinsson (S) Claes-Göran Borg (V) Göran Larsson (MP) Bertil

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun. Utlåtande 1(2) SBN2010/0159

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun. Utlåtande 1(2) SBN2010/0159 2014-09-02 SBN2010/0159 1(2) Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Utlåtande Sammanfattning Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand,

Läs mer

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 08:0016:05 Ledamöter Övriga närvarande Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) ClaesGöran Borg (V) Bertil Jonsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sidan 1(35) 2014-11-05. Ajournering kl 09:30-10:00 inför beslut Detaljtaxa Vatten-Avlopp 2015, i samband med kaffe.

Sidan 1(35) 2014-11-05. Ajournering kl 09:30-10:00 inför beslut Detaljtaxa Vatten-Avlopp 2015, i samband med kaffe. KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-05 Sidan 1(35) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-12:00 Ajournering kl 09:30-10:00 inför beslut Detaljtaxa Vatten-Avlopp 2015, i samband med kaffe. Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 09:00-11:30 Ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sida 1 (13) 2013-08-28 Plats och tid Stadshuset kl 08.30-11.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerande Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-01-18 Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Ordförande Mario Melani (S), Irena Rodic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:00 Beslutande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer