Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, Övriga närvarande Ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare"

Transkript

1 Sida 1 (41) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-15:17 Ajournering för kaffe kl. 10:00-10:20 Föreläsning och lunch kl. 11:00-14:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Sabina Johansson (S), Morten Ryan (S), Bo Eliasson (V) , Göran Larsson (MP), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C) Tommy Larsson (KD) och Pär Johnson (FP). Tjänstgörande ersättare Annika Samuelsson Björk (KD) ersätter Tommy Larsson (KD) , Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, Övriga närvarande Ersättare Kenneth Lundell (S), Hilda Hedenberg (S), Anna Kelemen Ejstes (MP) och Anna Wallgren (M). Tjänstemän Kommundirektör Jan Fransson, kommunsekreterare Linda Mattila, ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson 164, , mark- och exploateringsingenjör Britt Andersson 165, planarkitekt Amelie Sandström 165, förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg , ekonom Patrik Hellmark , ekonomichef Anna Cederqvist 169, kvalitetsstrateg Carolina Esping 169, personalchef Nils Svensson 169 och 173, chef för hållbar samhällsutveckling Elin Liljebäck Nilsson 172, klimatoch miljöstrateg Yvonne Träff , kommunikationsstrateg Maria Joelsson 176. Övriga Justering Justerande Plats och tid Pär Johnson (FP) Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Mattila Kjell Hedvall (S) Pär Johnson (FP) Utdragsbestyrkande

2 Sida 2 (41) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor. Organ Kommunstyrelsen Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens verksamheter, staben Linda Mattila

3 Sida 3 (41) Innehållsförteckning 163 Information från AB Bostäder Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar Detaljplan för Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand Delårsrapport Ombudgetering av investeringsmedel från Barn& skola till Intern Service Delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service Delårsrapport 2, Finansiering av det fortsatta E20-arbetet Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Personalkostnadsökningar Motion angående giftfri kommun Studieresa till Göteborg för Miljö- och klimatutskottet Information om kontaktcenter Sammanträdesdagar 2015 för KSAU, KS och KF Motionsbalans per Inkomna och ej besvarade medborgarförslag per Samordningsförbundet Västra Skaraborgs årsredovisning ansvarsfrihet Redovisning av inkomna synpunkter 8 oktober Anmälan delegationsbeslut KS 8 okt Anmälningar KS 8 oktober Övrigt... 41

4 Sida 4 (41) 163 Information från AB Bostäder KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls till protokollet. Vd för AB Bostäder Per Alexandersson, ordförande för AB Bostäder Marita Bengtsson och förste vice ordförande för AB Bostäder Karin Lexmon informerar kommunstyrelsen om vad som är på gång inom bolaget. Per Alexandersson berättar om bakgrunden till köpet av polishuset och det gamla skattehuset, samt vilka investeringar och ombyggnadsplaner som finns för kvarteret. Tidplanen är att under våren börja ombyggnation av polishuset till ändamålsenliga lokaler för verksamheten och därefter bygga ca 30 lägenheter i skattehuset. AB Bostäder för en tät dialog med Vård & Omsorg om behovet av trygghetsboende och ungdomsboende. AB Bostäder vill köpa marken vid Lidåkersplan för att bygga punkthus, men då krävs att samhällsbyggandsnämnden omarbetar detaljplanen. Per Alexandersson informerar om planerna på ombyggnation av Majgårdens äldreboende som beräknas starta innan vintern.

5 Sida 5 (41) 164 KS 2013/368 Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen enligt följande. Att avsätta återbetalda försäkringsmedel från AFA till ett konto eller fond är inte möjligt då regelverket för kommunal redovisning inte medger att avsättningar görs för egen framtida verksamhet. Motionen anses därmed besvarad. Kristdemokraterna har i motion föreslagit att återbetalda försäkringsmedel från AFA avsätts till ett konto eller fond för tidig och långsiktiga insatser för barn och ungdomar. Återbetalt belopp från AFA till Lidköpings kommun 2013 uppgick till 37,6 mnkr. Regelverket för kommunal ekonomi tillåter inte att reservering görs för utgifter som krävs för den framtida verksamheten. En förpliktelse måste alltid ha en motpart. Det innebär att kommunen inte har någon möjlighet att göra en avsättning av återbetalda försäkringsmedel från AFA enligt motionärens förslag. De återbetalda medlen hamnar istället i Eget Kapital, till den del de inte har förbrukats under året. Yrkande Kjell Hedvall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Tommy Larsson (KD) yrkar med instämmande av Bertil Jonsson (M) på att ärendet återremitteras för att få fram ett alternativ. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Den som röstar bifall till arbetsutskottet förslag röstar JA och den som röstar bifall till återremiss för att få fram ett alternativ röstar NEJ.

6 Sida 6 (41) 164 forts. Omröstningsresultat Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Morten Ryan (S), Sabina Johansson (S), Bo Eliasson (V) och Göran Larsson (MP) röstar JA. Bertil Jonsson (M), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C), Tommy Larsson (KD) och Pär Johnson (FP) röstar NEJ. Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras i dag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag KS 2013/368-1 Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar KS 2013/368-2 Tjänsteskrivelse svar på motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar KS 2013/368-3 KSAU 188 Motion om konto/fond för tidiga insatser för barn och ungdomar

7 Sida 7 (41) 165 KS 2014/104 Detaljplan för Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna planförslaget Område markerat på plankartan ska inte omfattas av antagandet anta förslag till tomtpriser för etapp 1. beakta drift- och underhållskostnaderna i strategisk plan och budget vid beräkning av tomtpriset ska utgångspunkten vara ett grundpris motsvarande 70 % av marknadsvärdet. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet den 9 september 2014, 140. Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, har varit utställd för granskning under perioden 25 juni t.o.m. 1 september Under granskningstiden inkom tre skrivelser. Trafikverket meddelar att de inte har några erinringar på planförslaget. Länsstyrelsen anser att det inte finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet för att bygga bostäder söder om Sjölunda f.d. semesterhem. De meddelar därför att de med stöd av ingripandegrunderna i 11 kap. 10 plan- och bygglagen kan komma att överpröva kommunens antagandebeslut. I skrivelse från Friluftsfrämjandet framförs att en bostadsetablering inom strandskyddet söder om Sjölunda f.d. semesterhem totalt ändrar förutsättningarna för friluftsliv och strider mot Miljöbalken och strandskyddsbestämmelserna. Ett Utlåtande har upprättats och i detta föreslår Plan-Bygg att undanta området med föreslagna bostäder inom, och i anslutning till, strandskyddet och att detta inte ska ingå i antagandeprövningen. Antagandehandlingen har kompletterats vad gäller exploateringskostnaderna. Kompletteringen innebär att intäkter och kostnader redovisas mer noggrant. Slutsatsen är densamma som i granskningshandlingen avseende den totala

8 Sida 8 (41) 165 forts. ekonomin och är alltså ingen förändring utan endast ett förtydligande. Som bilaga till planen bifogas även förslag till tomtpris för en första utbyggnadsetapp av planområdet. Föreslagen etappindelning framgår av karta i planbeskrivningen. Beslutsunderlag KS 2014/104-4 Utlåtande - Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand KS 2014/104-5 Tomtpris Sjölunda Etapp 1 KS 2014/104-6 Planbeskrivning Sjölunda KS 2014/104-7 Plankarta Sjölunda, antagande KS 2014/104-8 Illustrationskarta Sjölunda, antagande KS 2014/104-9 SBN 140 Detaljplan för Led 4:2 m fl, Sjölunda äng och Sjölunda strand KS 2014/ Samrådsredogörelse Sjölunda KS 2014/ KSAU 185 Detaljplan för Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand Tjänsteskrivelse detaljplan för led 4:2, Sjölunda äng och Sjölunds strand

9 Sida 9 (41) 166 IS 2014/63 Delårsrapport KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2, 2014 för Intern Service. Intern Service visar vid delårsrapport 2 en preliminär positiv avvikelse för år 2014 på ca 250 tkr. Fastighet har en prognos mot ett nollresultat. En varm vinter har gett lägre driftkostnader för Fastighet, detta ihop med lägre kapitalkostnader har gett ett ökat utrymme för underhållsåtgärder. Städ har en prognos som är positiv, planeringen av personalens tid har gett goda effekter. Kost resultat pekar mot att bli något negativt, de nya livsmedelsavtalen kan ge positiva konsekvenser för resten av året. Förvaltningen har åter deltagit i ett benchmarkingprogram i Ernst & Youngs regi. Kost-, städ- och fastighetstjänster vid Intern Service har jämförts med andra kommuner. Nyckeltalen beträffande nöjd brukare, service och kostnad visar att förvaltningen har lyft verksamheten till ännu bättre resultat sedan motsvarande program Intern Service ligger mycket bra till i denna jämförelse. Under 2014 är byggnationen av ett äldrecenter i Björkhaga den största pågående investeringen. Projektet håller tidsplanen som fastställdes efter upphandling. Dalängens korttidsboende är precis färdigbyggt och verksamheten är igång. Investeringar för att klara uppsatta mål för el- och energiförbrukning har genomförts. Flertalet förstudier pågår i verksamheterna för att förbereda kommande projekteringar. När det gäller totala investeringsbudgeten blir det en senareläggning av utgifterna till 2015 med ca tkr. Främst på grund av att byggstarten blivit försenad vid byggnationen av Björkhaga äldrecentrum. Beslutsexpediering Intern Service Förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg

10 Sida 10 (41) 166 forts. Beslutsunderlag IS 2014/63-1 Delårsrapport 2 Intern Service 2014 IS 2014/63-2 Delårsrapport 2 Intern Service 2014, Nämndsrapport IS 2014/63-3 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2, 2014 för Intern Service IS 2014/63-4 KSAU 179 Delårsrapport , Intern Service

11 Sida 11 (41) 167 IS 2014/65 Ombudgetering av investeringsmedel från Barn& skola till Intern Service KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 400 tkr ombudgeteras från Barn-och skolnämndens investeringsanslag för inventarier 2014 till Intern Service/Fastighets anslag för anpassningar och övriga investeringar. Som en följd av en uppkommen ökad efterfrågan på förskoleplatser i Otterstad görs omdisponeringar i lokalerna vid Otterstads skola. Genom omdisponeringen ökar förskolans yta och samtidigt görs träslöjdssalen i markplan om till verksamhetslokaler för skola och fritids. Om det är möjligt kommer en ny träslöjdssal att inredas i källaren. Intern Service/Fastighets investeringsram för anpassningar och övriga investeringar är intecknad. Därför föreslås en ombudgetering från Barn- och skolnämndens investeringsanslag I den anslagna investeringsbudgeten finns ett utrymme för en investering i Otterstad skola på de 400 tkr som behövs. Detta utrymme ombudgeteras till Intern Service/Fastighet. Barn & skola har budgeterat för driftkostnaden. Åtgärden är godkänd av barn- och skolnämnden i samband med delårsuppföljning 2. Beslutsexpediering Intern Service Förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg Beslutsunderlag IS 2014/65-1 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringsmedel från Barn & skola till Intern Service IS 2014/65-2 KSAU 181 Ombudgetering av investeringsmedel från Barn& skola till Intern Service

12 Sida 12 (41) 168 KS 2014/301 Delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Godkänna delårsrapport för Kommunstyrelsen exklusive Intern Service. Uppföljningen efter åtta månader visar på ett överskott på tkr. Uppföljningen överlämnas till Kommunstyrelsen för godkännande. Beslutsexpediering Kommundirektör Jan Fransson Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Beslutsunderlag KS 2014/301-1 Delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service KS 2014/301-2 Tjänsteskrivelse delårsrapport , Kommunstyrelsen exkl Intern Service

13 Sida 13 (41) 169 KS 2014/274 Delårsrapport 2, 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. Delårsrapporten omfattar en uppföljning och prognos för utfallet för helåret 2014 av kommunfullmäktiges styrkort samt det ekonomiska resultatet. Den ekonomiska prognosen för årets resultat uppgår till -5,8 mnkr, att jämföra med budgeterade -22,0 mnkr. Verksamheterna beräknar ett sammantaget överskott gentemot budget på 8,6 mnkr. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning förväntas öka med 7,6 mnkr, jämfört med budget. Finansnettot beräknas följa budget. Sammantaget uppgår överskottet för nämnderna till totalt 8,6 mnkr. Samtliga nämnder utom barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppvisar överskott. Underskotten i dessa nämnder härrör sig från att nämnderna använder sig av resultatöverförda medel sedan tidigare år, helt i överenstämmelse med kommunens styrprinciper. Räddningsnämnden var ålagd att under 2014 återställa delar av ett negativt resultat. Återställningen uppgår till 500 tkr. Nämndens prognos visar på ett positivt utfall om 500 tkr, vilket innebär att återställningen kan ske. Investeringsutfallet beräknas uppgå till 189,5 mnkr, vilket är 96,0 mnkr lägre än budgeterat. Sammantaget finns 61 indikatorer i kommunfullmäktiges styrkort, varav 51 har kunnat bedömas i samband med delårsrapporten. 12 indikatorer bedöms inte uppnå målvärdet indikatorer bedöms delvis uppnå målvärdet medan 20 bedöms nå målvärdet till fullo. Övervägande delen av indikatorernas mätetal är på väg att uppnås eller bedöms uppnås till fullo. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål är att den är relativt god men att utmaningar kvarstår för att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång sikt.

14 Sida 14 (41) 169 forts. Beslutsunderlag Värmeverket, Delårsrapport KS 2014/ Protokoll , Göliska IT Delårsrapport KS 2014/ RN 18 Delårsrapport , Räddningsnämnden KS 2014/ BSN 87 Delårsrapport , Barn-och skolnämnden KS 2014/274-1 Delårsrapport 2014, Kultur-och fritidsnämnd KS 2014/274-2 Delårsrapport , Utbildningsnämnden KS 2014/274-4 MBN 102 Delårsrapport , Miljö- och byggnämnden KS 2014/274-5 SBN 132 Delårsrapport , Samhällsbyggnadsnämnden KS 2014/274-7 KFN 81 Delårsrapport , Kultur- och fritidsnämnden KS 2014/ Delårsrapport , Miljö- och byggnämnden KS 2014/ Delårsrapport , Samhällsbyggnadsnämnden KS 2014/ TSN 57 Delårsrapport , teknisk servicenämnd KS 2014/ Delårsrapport , teknisk servicenämnd KS 2014/ Delårsrapport , revisorerna KS 2014/ Delårsrapport , KS exkl IS KS 2014/ UTN 109 Delårsrapport Utbildningsnämnden KS 2014/ SAN 57 Delårsrapport , social- och arbetsmarknadsnämnden KS 2014/ Delårsrapport , vård- och omsorgsnämnden KS 2014/ Delårsrapport , Social- och arbetsmarknadsnämnd KS 2014/ VON 65 Delårsrapport , vård- och omsorgsnämnden KS 2014/ Delårsrapport Göliska IT KS 2014/ Delårsrapport Lidköping Hovby flygplats KS 2014/ Delårsrapport Lidköpings Näringslivsfastigheter AB KS 2014/ Delårsrapport Destination Läckö-Kinnekulle AB KS 2014/ Delårsrapport , AB Bostäder i Lidköping KS 2014/ Delårsrapport , Värmeverket i Lidköping AB KS 2014/ Delårsrapport , Fastbit KS 2014/ Delårsrapport , Barn- och skolnämnden KS 2014/ Delårsrapport 2 Augusti 2014 Räddningsnämnden

15 Sida 15 (41) 169 forts. KS 2014/ Delårsrapport Intern Service KS 2014/ Tjänsteskrivelse delårsrapport 2014:2 KS 2014/ Delårsrapport KS 2014/ Delårsrapport Lidköpings Näringslivsfastigheter KS 2014/ Fastbit, Delårsrapport KS 2014/ AB-Bostäder i Lidköping Delårsrapport

16 Sida 16 (41) 170 KS 2013/57 Finansiering av det fortsatta E20-arbetet KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE -att godkänna underavtalet under förutsättning att huvudavtalet blir giltigt. -att kommunens andel av medfinansieringen uppgår till 81 mnkr i 2013 års penningvärde, medel anvisas ur rörelsekapitalet och hanteras i samband med kommande budget- och planprocesser. -att bidraget direktavskrivs och blir således resultatpåverkande att godkänna att Skaraborgs kommunalförbund i huvudavtalet ges rätten att företräda Lidköpings kommun i frågor som rör huvudavtalet inklusive översiktiga genomförandefrågor. -att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall att underteckna underavtalet. RESERVATION Göran Larsson (MP) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande. Ärendet avser ett underavtal som förbinder kommunen att medfinansiera utbyggnaden av E20. Underavtalet tecknas mellan Skaraborgs Kommunalförbund och Lidköpings kommun. Avtalet är ett underavtal till Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Huvudavtalet tecknas mellan Trafikverket samt Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren. I Huvudavtalet representeras Lidköpings kommun av Skaraborgs Kommunalförbund. Detta underavtal reglerar överföring av medfinansieringsbidrag mellan parterna för vidare distribution till Trafikverket enligt Huvudavtalet samt Skaraborgs Kommunalförbunds rätt att företräda Lidköpings kommun inom ramen för Huvudavtalet. Mellan parterna i Huvudavtalet tecknas även objektsvisa medfinansieringsavtal. Lidköpings kommuns medfinansieringsbidrag uppgår till 81 mnkr i prisnivå

17 Sida 17 (41) 170 forts. Yrkande Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Annika Håkanson (M), Kent Folkesson (C), Annika Samuelsson Björk (KD) och Pär Jonsson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Göran Larsson (MP) yrkar avslag på förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Göran Larssons (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag KS 2013/57-11 SKF Protokollsutdr. 45 E20-arbetet KS 2013/57-15 KF 88 Finansiering av det fortsatta E20-arbetet KS 2013/57-18 PM från PWC Medfinansiering av E20 Beskrivning av avtalsstruktur, risker och redovisning KS 2013/57-19 Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro KS 2013/ Lidköping underavtal KS 2013/57-21 Tjänsteskrivelse medfinansiering av E20 KS 2013/57-23 KSAU 157 Finansiering av det fortsatta E20-arbetet KS 2013/57-24 KSAU 190 Finansiering av det fortsatta E20 arbetet

18 Sida 18 (41) 171 KS 2014/330 Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen överklagar deldomen från Vänersborgs tingsrätt, Markoch miljödomstolen i mål nr M meddelad den 15 september Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen meddelade den 15 september 2014 en deldom i mål nr M Saken gällde ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv för väg-, spårvägs-, gångoch cykeltrafik med därtill hörande anläggningar samt utrivning av den befintliga Götaälvsbron vid Lilla Bommen mm, Göteborgs kommun. Domslutet med tillstånd och villkor framgår av bilagd dom. Sammanfattningsvis kan konstateras att Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till den ansökan Göteborgs kommun gjort om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken i princip i enlighet med Göteborgs kommuns ansökan. Mot bakgrund av att den nya bron över Göta älv med största sannolikhet kommer att påverka såväl näringsliv som miljön i Lidköpings kommun, föreslås att deldomen från Mark- och miljödomstolen överklagas. Det finns flera skäl till att den nu aktuella domen bör överklagas. Om domen vinner laga kraft och bron byggs utifrån givna förutsättning i domen, kommer detta med största sannolikhet innebära negativa konsekvenser för såväl näringslivet i Lidköpings kommun som vår miljö. För det första skulle bron innebära ökade konkurrenshinder och att etablerade företag med behov av volymtransporter inte kommer att kunna nyttja transportmedlet båt i samma utstäckning som idag. För det andra ser befintliga företag hinder för nyinvesteringar p.g.a. störningar i möjligheten att nyttja transportmedlet båt. För det tredje kommer bron att påverka turismutvecklingen i kommunen, eftersom bron skulle innebära begränsningar för båttrafik och kryssningsfartyg att kunna transportera sig till Vänerns skärgård p.g.a. inskränkningar i broöppningar. För det fjärde skulle den nya bron innebära klara försämringar för miljön eftersom befintliga företag skulle vara hänvisade till att använda sig av miljömässigt sämre fraktmetoder, såsom t.ex. lastbil.

19 Sida 19 (41) 171 forts. Mot denna bakgrund föreslås att ovan nämnda dom från Mark- och miljödomstolen överklagas. Yrkande Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Kent Folkesson (C) och Göran Larsson (MP) yrkar bifall till förslaget. Beslutsexpediering Mark- och miljööverdomstolen Kommunjurist Karin Grunselius Kommundirektör Jan Fransson Beslutsunderlag KS 2014/330-4 KSAU 202 Överklagande om anläggande av ny bro över Göta älv KS 2014/330-1 Tjänsteskrivelse överklagande av deldom - Göta älvsbron KS 2014/330-5 Överklagan till Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr M gällande ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv KS 2014/330-3 KS 187 Fullmakt att företräda kommunen vid domstolar och andra myndigheter KS 2014/330-2 Deldom Ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv (Mål nr M )

20 Sida 20 (41) 172 KS 2014/240 Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar förorda åtgärdsvalsförslag B på medellång sikt och fortsatt utredning av sträckan Göteborg-Alingsås på lång sikt. Lidköpings kommun understryker också vikten av att det bereds plats och prioritet på Västra Stambanan för trafik till/från den anslutande Kinnekullebanan. Trafikverket har skickat ut en remiss om åtgärdsvalstudie Västra stambanan genom Västra Götaland. I studien beskrivs fyra åtgärdskombinationer på medellång sikt och fyra åtgärdskombinationer på lång sikt för att möta förväntad efterfrågan på resor och transporter i Västra stambanestråket genom Västra Götaland. Trafikverket lämnar i nuläget inget eget förslag utan inväntar remissinstansernas synpunkter för vidare planering av gemensam inriktning för hur tågtrafiken på stråket bör prioriteras och samordnas. Trafikverket önskar svar senast den 15 november I Trafikverkets remisshandling presenteras möjliga åtgärdskombinationer för Västra Stambanan genom Västra Götaland på medellång respektive lång sikt. I det medellånga perspektivet ligger tonvikten på prioritering och samordning mellan olika typer av tågtrafik. På lång sikt är frågan om fortsatt utredning av nya spår på sträckan Alingsås-Göteborg ska genomföras och om utredningen i så fall ska begränsas till någon delsträcka. Kommunalförbundet Skaraborg kommer att lämna in ett remissvar. Lidköpings kommun yttrar sig över remiss på Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan genom Västra Götaland enligt följande: Medellång sikt Lidköpings kommun förordar åtgärdsvalsförslag B. De huvudsakliga argumenten är att skapa bättre förutsättningar för större arbetsmarknadsregioner och regionförstoring jämfört nuläget. Alternativet innebär en kapacitetsökning från i nuläget 8 tåg/timme till 10 tåg/timme. Ökningen bedöms inte påverka störningskänsligheten och därmed punktligheten på det påtagliga sätt som alternativ A (12 tåg/timme)skulle

21 Sida 21 (41) 172 forts. komma att riskera. Den ökade risken för störningar i tågtrafiken bedöms påverka pendling på med medellånga och längre sträckor särskilt negativt då andra färdmedel inte upplevs vara ett attraktivt eller ens möjligt alternativ till tågpendlande. Lidköpings kommun vill även understryka vikten av att det bereds plats och prioritet på Västra Stambanan för trafik till/från den anslutande Kinnekullebanan. Lång sikt Med utgångspunkt i kapacitetsbristen på Västra Stambanan och de regionala målen om fördubblat antal resande med kollektivtrafiken samt regionförstoring finner Lidköpings kommun det angeläget att gå vidare med utredning av sträckan Alingsås-Göteborg. Yrkande Kjell Hedvall (S) och Bertil Jonsson (M) yrkar bifall till förslaget Beslutsexpediering Trafikverket Skaraborgs kommunalförbund Chef för hållbar samhällsutveckling Elin Liljebäck Nilsson Beslutsunderlag Missiv åtgärdsval VSB genom V Götaland Remissvar ÅVS Västra stambanan KS 2014/240-3 KSAU 186 Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland KS 2014/240-1 KSAU 163 Remiss åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland KS 2014/240-2 Tjänsteskrivelse remissvar Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan

22 Sida 22 (41) 173 KS 2014/272 Personalkostnadsökningar 2014 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Att fastställa budgetväxlingen avseende lönepottens fördelning 2014 enligt förslaget. Personalkostnadsökningarna budgeteras och fördelas från ett centralt anslag i kommunen vilket innebär att nämnderna erhåller tilläggsanslag för personalkostnadsökningar i samband med den årliga löneöversynen. Den nu aktuella fördelningen av medel mellan KS anslag för löneökningsmedel och nämnderna avser nivåhöjningen av 2013 års avtal för samtliga tillsvidareanställda. I enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut ersätts också ökade kostnader för obekväm arbetstid och liknande. Beslut fattades i kommunstyrelsen i september månad, men då en post saknades i beräkningen har kalkylen gjorts om och nya belopp föreslås fastställas. Beslutsexpediering Personalchef Nils Svensson Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Ekonom Mona Gustavsson Samtliga förvaltningsekonomer Beslutsunderlag KS 2014/272-1 Personalkostnadsökning 2014 KS 2014/272-2 KS 139 Personalkostnadsökningar 2014 KS 2014/272-4 Tjänsteskrivelse Personalkostnadsökningar 2014 revidering

23 Sida 23 (41) 174 KS 2013/382 Motion angående giftfri kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen. Miljömålen som yrkas i motionen kommer att införlivas i Miljöplan för Lidköpings kommun vid dess framtagande. Centerpartiet yrkar i en motion: att Lidköpings kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri. att Lidköpings kommun gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas. att Lidköpings kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger. att Lidköpings kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss. Yrkande Kent Folkesson (C) yrkar med instämmande av Göran Larsson (MP) att miljömålen som yrkas i motionen kommer att införlivas i Miljöplan för Lidköpings kommun vid dess framtagande. Beslutsunderlag KS 2013/382-1 Motion angående giftfri kommun KS 2013/382-2 Svar motion giftfri miljö KS 2013/382-3 MKU 22 Motion angående giftfri kommun

24 Sida 24 (41) 175 KS 2014/323 Studieresa till Göteborg för Miljö- och klimatutskottet KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljö- och klimatutskottets studieresa till Göteborg under hösten Medel för resan, upp till kr, anvisas ur konto för Klimatstrategi/Energiplan. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Miljö- och klimatutskottet att ta fram en miljöplan. Göteborgs stad har nyligen antagit ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatutskottet planerar därför att göra en tvådagars studieresa till Göteborg under hösten I resan deltar utskottets sex ledamöter samt två tjänstemän från enheten Hållbar samhällsutveckling Syftet med resan är främst att lära mer om Göteborgs stads strategiska arbete med miljöprogrammet samt att ta del av några av Göteborgs goda exempel inom miljö- och klimatområdet. Kostnaden för resan är cirka kr, exklusive arvoden. Beslutsexpediering Yvonne Träff, Hållbar Samhällsutveckling Beslutsunderlag KS 2014/323-1 Tjänsteskrivelse studieresa till Göteborg för Miljöoch klimatutskottet

25 Sida 25 (41) 176 KS 2013/351 Information om kontaktcenter KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen anmäls till protokollet. Kommunikationsstrateg Maria Joelsson har sedan arbetsutskottets beslut den 24 september 2014, 182, återkopplat till förvaltningscheferna och nämnderna om konsekvensanalys för kontaktcenter. Förvaltningarna ser stora möjligheter med kontaktcenter såsom ökad tillgänglighet, kvalitetsförbättringar, minskad stress, lugnare arbetsmiljö och snabbare utveckling av e-förvaltning. Vid bemanningen av kontaktcenter kommer den erfarenhet och kompetens som finns i förvaltningarna idag tas till vara. Omställning av personal kommer att ske succesivt där respektive förvaltning ansvarar för sin omställning. Maria Joelsson redogör för hur kontaktcenter i andra kommuner fungerar och hur det är tänkt med kontaktcentrets utformning och kostnader i Lidköpings kommun. Beslut om kontaktcenter kommer att fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2014.

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13 2014-10-13 Innehåll Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Prognos för årets resultat 3 Verksamhetens nettokostnader 3 Finansnetto 3 Balanskravet 4 God ekonomisk hushållning 4 Borgen 5 Pensioner 5 apitalförvaltning

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer