Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter"

Transkript

1 Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att bostadsrättslagen (1991:614) ändras så reglerna gällande de ändringar i en bostadsrättshavares lägenhet som kräver bostadsrättsföreningens styrelses tillstånd specificeras. Därtill föreslås att en bostadsrättshavare i de fall då styrelsen inte ger sitt tillstånd till viss åtgärd ska kunna begära överprövning av beslutet hos hyresnämnden. Slutligen föreslås att förändringar som utförs utan tillstånd kan leda till att nyttjanderätten förverkas och att bostadsrättsföreningen även avseende en bostadsrättshavares förändringsarbeten i vissa fall ska kunna avhjälpa brister i en bostadsrätt på bostadsrättshavarens bekostnad. 1

2 Innehåll Författningsförslag 3 1. Gällande rätt Bostadsrättshavarens rätt till förändringar Ansvarsfördelningen vad gäller lägenhetens skick Bostadsrättsföreningens rätt till ingrepp i lägenheten Bygglov och bygganmälan Kort genomgång av relevanta rättsfall 9 2. Behov av översyn och allmänna överväganden Bör ytterligare preciseringar av tillståndspliktiga åtgärder ske? Bör en bostadsrättsförenings styrelses beslut kunna överprövas? Bör skarpare påföljder införas för den som trots brist på tillstånd vidtar tillståndspliktig åtgärd? Utveckling av skälen till förslaget Kravet på styrelsens tillstånd Bygganmälan och bygglov Möjlighet att i stadgar ställa upp ytterligare begränsningar Överprövning av styrelsens beslut Påföljder vid olovliga förändringar m.m. 18 Bilagor Rättsfallsammanställning 21 2

3 Författningsförslag Förslag till lag om ändring i Bostadsrättslagen (1991:614) Härigenom föreskrivs att 7 kap. 7, 12 a, 18, 20 och 21 bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 7 kap. 7 1 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar 1. ingrepp i en bärande konstruktion, 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. annan väsentlig förändring av lägenheten. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar 1. ingrepp i en bärande konstruktion, 2. i fråga om kulturhistoriska lägenheter ändra planlösningen eller vidta annan åtgärd som riskerar att skada lägenhetens särart eller annat särskilt bevarandevärde inom fastigheten, 3. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, 4. installation eller ändring av eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation eller åtgärd som påverkar brandskyddet, eller 5. annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i 1 Senaste lydelse 2003:31. 3

4 första stycket. Vägrar styrelsen att ge tillstånd får bostadsrättshavaren ändå vidta åtgärden om hyresnämnden lämnar tillstånd. Sådant tillstånd ska lämnas om åtgärden inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. 12 a 2 Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 12 i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenheten enligt 7 eller 12 i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 18 Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som följer av 19 och 20, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, 1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet, 1 a. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse mer än en vecka efter förfallodagen när det gäller en bostadslägenhet eller mer än två vardagar efter förfallodagen när det gäller en lokal, 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand, 3. om lägenheten används i strid med 6 eller 8, Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som följer av 19 och 20, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, 1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet, 1 a. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse mer än en vecka efter förfallodagen när det gäller en bostadslägenhet eller mer än två vardagar efter förfallodagen när det gäller en lokal, 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand, 3. om lägenheten används i strid med 6 eller 8, 2 Senaste lydelse 2003:31. 4

5 4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset, 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 9 vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som en bostadsrättshavare enligt samma paragraf har, 6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 13 och han eller hon inte kan visa en giltig ursäkt för detta, 7. om bostadsrättshavaren inte fullgör en skyldighet som går utöver det han eller hon ska göra enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt 8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset, 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 9 vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som en bostadsrättshavare enligt samma paragraf har, 5 a. om bostadsrättshavaren utför en åtgärd i strid med 7 utan styrelsens eller hyresnämndens tillstånd, 6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 13 och han eller hon inte kan visa en giltig ursäkt för detta, 7. om bostadsrättshavaren inte fullgör en skyldighet som går utöver det han eller hon ska göra enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt 8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 20 Uppsägning på grund av förhållande som avses i 18 2, 3 eller 5 7 får ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Uppsägning på grund av förhållande som avses i 18 2 får dock, om det är fråga om en bostadslägenhet, inte ske om bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad. Uppsägning på grund av störningar i boendet enligt 18 5 får, om det är fråga om en Uppsägning på grund av förhållande som avses i 18 2, 3 eller 5 7 får ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Uppsägning på grund av förhållande som avses i 18 2 får dock, om det är fråga om en bostadslägenhet, eller sådant förhållande som avses i 18 5 a, inte ske om bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om tillstånd hos hyresnämnden och får ansökan beviljad. Uppsägning på grund av störningar i boendet 5

6 bostadslägenhet, inte ske förrän socialnämnden har underrättats enligt 9 andra stycket 2. Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i 18 5 även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett. Vid sådana störningar får uppsägning som gäller en bostadslägenhet ske utan föregående underrättelse till socialnämnden. En kopia av uppsägningen skall dock skickas till socialnämnden. Fjärde stycket gäller inte om störningarna inträffat under tid då lägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som anges i 10 eller 11. enligt 18 5 får, om det är fråga om en bostadslägenhet, inte ske förrän socialnämnden har underrättats enligt 9 andra stycket 2. Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i 18 5 även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett. Vid sådana störningar får uppsägning som gäller en bostadslägenhet ske utan föregående underrättelse till socialnämnden. En kopia av uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden. Fjärde stycket gäller inte om störningarna inträffat under tid då lägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som anges i 10 eller Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i eller 5 7 men sker rättelse innan föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detta gäller dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga störningar i boendet som avses i 9 tredje stycket. Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i 18 4 eller 7 eller inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i 18 2 sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i eller 5 7 men sker rättelse innan föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detta gäller dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga störningar i boendet som avses i 9 tredje stycket. Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i 18 4 eller 7 eller inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i 18 2 eller 5 a sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Denna lag träder i kraft den 6

7 1. Gällande rätt 1.1. Bostadsrättshavarens rätt till förändringar Bostadsrättshavaren rätt att göra ändringar i sin lägenhet sträcker sig väsentligt längre än hyresgästens. Rätten till förändringar har vidgats genom en lagändring i bostadsrättslagen (1991:614)(BRL) som trädde i kraft den 1 april 2003 (SOU 2000:3, prop. 2002/03:12, SFS 2003:31). Tidigare gällde att bostadsrättshavaren inte utan bostadsrättsföreningens styrelses tillstånd fick göra en väsentlig ändring av sin lägenhet utan att innebörden i detta uttryck preciserades (prop. 1990/91:92 s. 198). Enligt nuvarande regler i 7 kap. 7 första stycket BRL får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar 1. ingrepp i en bärande konstruktion, 2. ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. annan väsentlig förändring av lägenheten. Enligt författningskommentaren till bestämmelsen (prop. 2002/03:12 s. 115 f.) krävs enligt punkt 1 styrelsens tillstånd för åtgärder som innefattar ingrepp i husets bärande konstruktioner. Exempel på sådana ingrepp är borttagande av en bärande vägg eller försvagande av en sådan vägg genom upptagning av ett valv. Av kommentaren till punkt 2 framgår att ändringar av vissa, närmare angivna ledningar kräver tillstånd. Konsekvensen av regeln torde vara att förflyttningar av våtutrymmen, toalett eller kök inte får göras utan tillstånd (jfr lagrådet a. prop. s.192). Elektricitetsledningar omfattas inte av denna punkt eftersom ett sådant krav har ansetts för långtgående. Större sådana ledningsomdragningar kan dock kräva tillstånd enligt tredje punkten. I punkt 3 anges att tillstånd även fortsättningsvis ska krävas för annan väsentlig förändring av lägenheten. I författningskommentaren (s. 115) anges att ändringar av sådana ledningar eller kanaler som föreningen enligt 12 svarar för och som inte omfattas av punkten 2 normalt är hänförliga till förevarande punkt. I den allmänna motiveringen (s. 63) nämns dock att åtgärder som innebär förflyttning av väggar som saknar bärande egenskaper och som tillhör lägenheten typiskt sett inte utgör någon väsentlig förändring. 7

8 Även om styrelsens tillstånd krävs framgår av 7 kap. 7 andra stycke att styrelsen inte får vägra att ge till tillstånd till en åtgärd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Styrelsen måste därför ha tungt vägande skäl för att vägra tillstånd (prop. s. 63). Som exempel på åtgärder som kan vara till skada eller olägenhet för föreningen nämns i propositionen förändringar av en lägenhets karaktärsdrag till exempel genom en ändrad planlösning som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra. I stadgarna får enligt 7 kap. 7 tredje stycket föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs ens för sådana åtgärder som omfattas av bestämmelserna i första stycket Ansvarsfördelningen vad gäller lägenhetens skick Bestämmelserna om bostadsrättshavarens rätt att förändra lägenheten har samband med den ansvarsfördelning som gäller mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen beträffande lägenhets skick och dess underhåll. När lägenheten ska tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse är utgångspunkten om annat inte har avtalats att föreningen ska tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (7 kap. 1 ). Efter tillträdet är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån inte ansvaret vilar på bostadsrättshavaren (7 kap. 4 ). Huvudansvaret för lägenhetens skick efter tillträdet vilar dock på bostadsrättshavaren, som efter tillträdet är skyldig att hålla lägenheten i gott skick, det s.k. inre underhållsansvaret (7 kap. 12 ). Gränsen för vad som ska anses höra till en lägenhet och som sålunda fördelar ansvaret mellan bostadsrättshavaren och föreningen anses ibland vara för grovt dragen. Det har dock förutsatts att den närmare gränsdragningen regleras i föreningens stadgar (se prop. 1991/92 s. 99). Som också anfördes i det senaste lagstiftningsärendet (prop. 2002/2003 s. 51) tycks det vara i det närmaste omöjligt att i författning mer i detalj ange vilka delar som föreningen respektive bostadsrättshavaren ansvarar för. Någon annan ändring beträffande fördelningen av ansvaret mellan föreningen och bostadsrättshavaren gjordes därför inte än vad gällde en precisering av föreningens ansvar för ledningar i lägenheten och ventilationskanaler. Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 12 i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte 8

9 efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad (7 kap. 12a ). Om lägenheten vanvårdas kan nyttjanderätten förverkas (7 kap 18 punkt 5) Bostadsrättsföreningens rätt till ingrepp i lägenheten Även bostadsrättsföreningen kan i samband med en ombyggnad behöva göra ingrepp i de enskilda lägenheterna. Sådana kräver enligt de förutsättningar som framgår av 9 kap 16 2 som huvudregel bostadsrättshavarens samtycke. Om samtycke inte lämnas ska föreningsstämman besluta om åtgärden med kvalificerad majoritet och beslutet dessutom godkännas av hyresnämnden enligt de närmare kriterier som uppställs i 9 kap. 17 BRL Bygglov och bygganmälan Om en bostadsrättshavare vill göra ändringar i sin lägenhet krävs ofta inget bygglov. Bygglov krävs enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) dock för större åtgärder, såsom nybyggnad eller tillbyggnad eller inrättande av helt ny bostad i lägenheten. Krävs bygglov torde åtgärden typiskt sett vara sådan att också bostadsrättsföreningens styrelse styrelsen måste godkänna åtgärden. I vissa fall kan en åtgärd vara så omfattande att den sträcker sig utanför själva bostadsrättslägenheten, t.ex. när en nybyggnadsåtgärd tar i anspråk ett utrymme utanför lägenheten. Även åtgärder av det slaget kräver tillstånd, men omfattas inte av 7 kap. 7 BRL. Flera andra åtgärder kräver endast en bygganmälan till byggnadsnämnden. Bestämmelserna om bygganmälan finns i 6 plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF). Anmälningsplikten tar sikte på sådana väsentliga förändringar som i viss utsträckning har sin motsvarighet i åtgärder som kräver styrelsens tillstånd enligt BRL, men är mer preciserade. Avsaknad av bygglov eller bygganmälan kan medföra att byggsanktionsavgifter utgår. Det finns anledning att närmare återkomma till dessa regler, se avsnitt Kort genomgång av relevanta rättsfall Praxis beträffande tillämpningen av 7 kap. 7 BRL är sparsam, men i HD pågår för närvarande ett mål som gäller tillämpningen av lagrummet (se rättsfallsbilaga, Ö ). I övrigt finns ett refererat hovrättsfall från 1994 (RH 1994:28) som gäller tillämpningen av den gamla lagstiftningen men som alltjämt torde ha betydelse. Vidare finns det ett fall från Stockholms tingsrätt (T ) med en 9

10 intressant problemställning som inte har överklagats. En genomgång görs i bilagan av dessa tre fall med respektive målnummer som rubrik. 2. Behov av översyn och allmänna överväganden De nuvarande reglerna kräver att en bostadsrättsförening först efter att en åtgärd genomförts olovligen ska ansöka om återställande och därmed få fastställt om åtgärden var väsentlig och om den var förenad med påtaglig skada eller olägenhet. Bostadsrättsföreningen har bevisbördan i en sådan prövning. Reglerna är olämpliga då lagen förutsätter att en väsentlig åtgärd ska föregås av att tillstånd lämnas. Att även en bostadsrättshavare måste gå till allmän domstol för att få styrelsens beslut omprövat är olämpligt. Fastighetsägarna föreslår därför att lagen ändras så att de åtgärder för vilka styrelsens tillstånd krävs preciseras ytterligare, att ett avslag på en begäran om tillstånd ska kunna överprövas hos hyresnämnden samt att förändringar som görs utan tillstånd kan leda till att nyttjanderätten förverkas Bör ytterligare preciseringar av tillståndspliktiga åtgärder ske? Före den 1 april 2003 gällde att en bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd till väsentliga förändringar av lägenheten. Nu innebär reglerna att det i lagtexten uttryckligen anges några situationer som kräver tillstånd, nämligen ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. I övrigt har det tidigare angivna kravet på att en annan väsentlig ändring behållits. Sådana åtgärder kräver alltså alltjämt tillstånd. En ytterligare precisering skulle minska de svårigheter som såväl bostadsrättshavaren som föreningen måste ha när en åtgärd ska göras. Vissa uttalanden i motiven ger en viss ledning till vad som ska avses med väsentlig förändring. Det exempel som tas upp direkt i anslutning till propositionens författningskommentar (s. 115) är ledningar eller kanaler som föreningen svarar för och som inte omfattas av de ledningar som nämns tillståndsbestämmelsen, det vill säga ledningar som föreningen har försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet, dock inte elektricitetsledningar. Detta exempel tas också upp i den allmänna motiveringen (s. 62) där det som väsentlig ändring också nämns att en lägenhets karaktärsdrag inte beaktas och att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara (jfr beträffande detta krav se även lagrådet s. 192). 10

11 Som ett motivuttalande anges vidare att åtgärder som till exempel innebär förflyttning av väggar som saknar bärande egenskaper och som tillhör lägenheten typiskt sett inte bör anses som någon väsentlig förändring. Sådana ändringar, som i propositionen jämförs med ommålning och tapetsering m.m., skulle alltså tvärtemot vad som antagits tidigare (se bl. a. Lindqvist-Knutssons kommentar till 27 i 1971 års bostadsrättslag s. 76. Jfr Julius m.fl. BRL, En kommentar 4:e uppl. s. 188) inte längre anses som väsentliga. Även om det i sak kanske inte kan riktas någon invändning mot denna nyhet, borde även detta tydligare ha kommit till uttryck i lagtexten. Påpekas bör dock att, även om det inte sägs uttryckligen, det inte är uteslutet att rivning av väggar och uppförande av nya väggar i enskilda fall ändå kan ha en sådan omfattning och karaktär att förändringen måste anses som väsentlig och av den anledningen tillståndspliktig. I propositionen (s. 63) sägs sammanfattningsvis att ändringarna i 7 första och andra stycket torde innebära att tillstånd kommer att behöva sökas i något fler situationer än tidigare. Uttalandet är svårförståeligt. Det är svårt att se att de i lagtexten specificerade åtgärderna vilka ju är de enda egentliga nyheterna beträffande själva tillståndskravet om man jämför med paragrafens föregående lydelse tidigare inte skulle ha varit tillståndspliktiga. Detsamma gäller de exempel som nämns i motiven. Enligt Fastighetsägarnas mening skulle det vara en fördel om de åtgärder som bör underkastas styrelsens prövning så långt som möjligt kan fastställas i lagtext. En ytterligare precisering bör kunna snäva in begreppet väsentlig ändring eftersom detta begrepp alltjämt torde vara nödvändigt Bör en bostadsrättsförenings styrelses beslut kunna överprövas? Den stora förändringen i 2003 års lagstiftning är bestämmelsen i 7 andra stycket som inte har någon motsvarighet i tidigare lagstiftning, det vill säga regeln att styrelsen inte får vägra att ge tillstånd till en åtgärd om inte åtgärderna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Genom denna regel har området för förändringar som en bostadsrättshavare får göra i lägenheten vidgats väsentligt i förhållande till tidigare. Från ett tidigare system där endast själva åtgärden var tillståndspliktig om den var väsentlig, ska nu styrelsen också göra en skadlighetsbedömning. Endast påtagliga skador och olägenheter får då medföra att förändringar inte får göras. Det innebär enligt förarbetena att styrelsen måste ha tungt 11

12 vägande skäl för att förhindra en åtgärd. Ur bostadsrättshavarnas synpunkt kan detta säkert många gånger vara positivt i förhållande till tidigare när styrelser kanske utan bärande skäl vägrade bostadsrättshavare att vidta förändringar som inte medförde några skador eller olägenheter. Ur bostadsrättsföreningens synpunkt har den nya regeln å andra sidan medfört att styrelsens möjligheter att på förhand få inflytande och kontroll över förändringar beskurits. En mer ingående skadlighetsbedömning på förhand är vidare ofta svår att göra. Regelsystemet skulle därför kunna ha den nackdelen att en styrelse säger nej till en åtgärd om den till exempel framstår som svårbedömd ur skadesynpunkt. Om så sker, minskas möjligheterna för bostadsrättshavare att göra förändringar. Nuvarande ordning har därför inneburit att bostadsrättshavare genomför förändringar utan styrelsens tillstånd. Det kan ske genom att bostadsrättshavare inte begär tillstånd om man tycker att en åtgärd inte är väsentlig, saknar kunskap om detta eller helt enkelt bygger som han eller hon vill oavsett styrelsens inställning. Eftersom det inte går att få någon överprövning av styrelsens beslut är den enda möjlighet till prövning av tillåtligheten att i efterhand kräva återställelse vid allmän domstol. De avgöranden som finns tillgängliga speglar det angivna förhållandet och det kan här bara antas att liknande situationer säkerligen förekommer utan att frågan tas till domstol. I samtliga rättsfall har bostadsrättsföreningen i efterhand och när åtgärderna redan har genomförts försökt komma till rätta med skador och olägenheter till följd av de förändringar som gjorts. Av avgörandena framstår också som tydligt att det är föreningen som har ansetts ha bevisbördan för att åtgärderna orsakat påtaglig skada eller olägenhet. Detta framstår i och för sig som förenligt med allmänna bevisprinciper. Stora svårigheter har dock uppenbarligen förelegat för föreningarna att visa detta och har krävt omfattande utredningar och muntlig bevisning samt i slutändan dessutom stora rättegångskostnader när föreningen inte haft framgång med sin talan. Det bör i sammanhanget framhållas att en förändring av en lägenhets kulturhistoriska värde knappast går att återställa och en prövning på förhand är därför särskilt viktig i dessa fall. Andra åtgärder som ska återställas kan bli väldigt kostnadskrävande, till exempel ledningsdragningar. Enligt Fastighetsägarnas mening skulle det vara en avsevärd fördel om styrelsens beslut om avslag skulle kunna överprövas. Därmed får man till stånd en mer effektiv prövning i förhand av de åtgärder som bostadsrättshavaren vill göra. En bostadsrättshavare behöver då heller inte gå till domstol för att få fastställt att styrelsen ska ge tillstånd till en viss åtgärd, vilket synes vara den enda möjligheten 12

13 för bostadsrättshavaren att få styrelsens avslagsbeslut prövat om denne vill hålla sig till regelsystemet och inte bygger om ändå. En möjlighet till överprövning av styrelsens beslut bör vara till stor fördel för bostadsrättshavaren. En sådan överprövning skulle dock också vara till fördel för styrelsen eftersom det på förhand då blir definitivt avgjort om en åtgärd får genomföras eller inte. Naturligen bör det med ett sådant system vidare vara bostadsrättshavaren som inför styrelsen och sedan vid en eventuell överprövning får lägga fram den tekniska utredning som behövs för ett ställningstagande. En sådan teknisk utredning i form av ritningar m.m. måste ju ändå ofta göras av bostadsrättshavaren vid den typ av väsentliga åtgärder som här är aktuella. Utredningen behöver inte vara mer omfattande än vad som behövs för ett ställningstagande i det enskilda fallet. Om en möjlighet till överprövning ska införas, ligger det nära till hands är att lägga denna på hyresnämnden. Förfarandet förutsätts vara enkelt, snabbt och billigt. Vidare är en överprövningsmöjlighet ur rättssäkerhetssynpunkt betydelsefull om man överväger att införa en förverkandepåföljd för otillåtna ändringar. Skälen för en sådan påföljd utvecklas nedan Bör skarpare påföljder införas för den som trots brist på tillstånd vidtar tillståndspliktig åtgärd? Om en bostadsrättshavare försummar sitt ansvar för lägenhetens skick, har föreningen möjlighet att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad (7 kap. 12 a BRL). Denna möjlighet gäller endast när annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador, det vill säga undantagsvis. Vidare kan vanvård leda till förverkande av nyttjanderätten, vilket också sker undantagsvis (7 kap BRL). Härutöver finns vissa möjligheter till skadestånd samt talan vid domstol om återställande av en otillåten åtgärd. Som framgår av praxis är dock möjligheten till att få framgång med en talan om återställande begränsad. Påföljderna för en bostadsrättshavare är således begränsade, varför man enligt Fastighetsägarnas mening bör överväga skarpare påföljder. Det är enligt Fastighetsägarnas mening naturligt att utvidga nuvarande förverkandebestämmelser så att dessa också tar sikte på åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar olovligen. Ihop med en 13

14 ytterligare precisering av tillståndpliktiga åtgärder och en möjlighet till överprövning enligt vad som föreslagits bör högt ställda krav på rättssäkerhet kunna uppfyllas. 3. Utveckling av skälen till förslaget Fastighetsägarna föreslår att 7 kap 7 ändras så att bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i lägenheten som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, i fråga om kulturhistoriska lägenheter ändrar planlösningen eller vidta andra åtgärder som riskerar att skada lägenhetens särart eller annat särskilt bevarandevärde, installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, installation eller ändring av eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation eller åtgärd som påverkar brandskyddet eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Fastighetsägarna föreslår också att styrelsens beslut att inte bevilja tillstånd ska kunna överprövas av hyresnämnden. Bostadsrättshavaren bör i en sådan prövning ha bevisbördan för att åtgärden inte medför någon skada eller påtaglig olägenhet för föreningen. Hyresnämndens beslut föreslås kunna överklagas. Vidare föreslår Fastighetsägarna att en olovligt utförd åtgärd ska leda till att bostadsrätten förverkas. Bostadsrätten ska dock inte förverkas om det som kan läggas bostadsrättshavaren är av ringa betydelse, om denne vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får detta beviljat. Slutligen föreslås att 7 kap. 12 a ändras så att bostadsrättsföreningens rätt att i vissa fall avhjälpa brister på bostadsrättshavarens bekostnad också omfattar när bristen uppkommit genom förändringsarbeten enligt 7 kap Kravet på styrelsens tillstånd Bygganmälan och bygglov Som tidigare har beskrivits måste en bostadsrättshavare som vill förändra sin lägenhet många gånger göra en s.k. bygganmälan till byggnadsnämnden även om åtgärden inte kräver bygglov. En bygganmälan syftar till att de tekniska aspekterna ska kunna bevakas av byggnadsnämnden, vilket bland annat sker genom att nämnden tar ställning till om tekniskt samråd behöver ske innan startbesked lämnas. En styrelse i en bostadsrättsförening har sannolikt oftast inte den tekniska kompetens som kan behövas för en motsvarande teknisk bedömning, men syftet med ett tillstånd är ändå likartat, nämligen att undanröja skador på föreningsfastigheten och andra olägenheter. Det 14

15 finns därför anledning att jämföra de situationer som kräver en bygganmälan med det krav på tillstånd som krävs enligt BRL. Av 6 kap.5 PBF framgår att en bygganmälan ska ges in till byggnadsnämnden, bland annat vid 1. nybyggnad eller tillbyggnad som inte kräver bygglov eller vid rivning och annat som här inte är omedelbart aktuellt. 2. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 3. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 4. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 5. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, samt 6. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 eller 42 första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter Dessa fall motsvarar delvis det som redan finns upptaget i 7 kap. 7 BRL. Beträffande andra fall framstår det som högst rimligt att de anmäls även till styrelsen i bostadsrättsföreningen (jfr till exempel installation eller ändring av eldstad m.m., HD ). De motivuttalanden som redan finns beträffande lägenheter med kulturhistoriskt värde återfinns i uppräkningen och bör ha en motsvarighet i BRL, men behöver inte direkt vara kopplad till byggnader som på grund av de särskilda skyddsbestämmelserna i PBL getts ett särskilt bevarandevärde. Det är enligt Fastighetsägarnas mening av stor vikt att inte kulturhistoriska värden som ju knappast kan återställas - går förlorade genom de ombyggnader av lägenheter som har blivit alltmer vanliga i innerstäderna. Även om detta främst kanske är ett allmänintresse, bör en bostadsrättsförening i sin egenskap av fastighetsägare ha samma ansvar beträffande detta som andra fastighetsägare. Att förändringar av lägenhetens ventilation inte uttryckligen nämns i nuvarande lagtext bland tillståndspliktigt åtgärder i BRL framstår som anmärkningsvärt eftersom sådana ändringar ofta påverkar ventilationen för andra lägenheter i huset. 15

16 Med anledning av vad som redovisats ovan har tidigare diskuterats om en koppling mellan PBL och BRL bör upptas i 7 kap. 7 på så sätt att åtgärder som är tillståndspliktiga enligt PBL också ska kräva tillstånd enligt 7 kap. 7. Fastighetsägarna har dock landat i uppfattningen att bygglovspliktiga åtgärder i de flesta fall omfattar även ingrepp på sådant som faller utanför lägenheten och därför oavsett kräver en överenskommelse med föreningen. I de fall där den bygglovspliktiga åtgärden endast omfattar bostadsrättshavarens egna lägenhet gör Fastighetsägarna bedömningen att de flesta åtgärderna torde vara uppenbart väsentliga och därför redan faller under 7 kap. 7 av det skälet. Därtill kan framföras att det är svårt att överse de konsekvenser som kan uppkomma av att i BRL hänvisa till PBL, vars bedömningskriterier bygger på en annan typ av avvägningar och där instansordningen för bygglovsprövning är en annan än prövningen av ärenden enligt BRL Möjlighet att i stadgar ställa upp ytterligare begränsningar Tidigare har inom Fastighetsägarna diskuterats att lagstiftaren, istället för punktens nuvarande utformning, bör ge bostadrättsföreningen möjlighet att i sina stadgar ställa upp ytterligare begränsningar. Detta föreslogs också av Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund och Riksbyggen i 2003 års lagstiftningsärende. För denna ordning kan anföras att det ger bostadsrättsföreningen möjlighet att anpassa vad som är en väsentlig ändring med hänsyn till fastighetens särart. Risken är dock stor att bostadsrättsföreningar som inte har en professionell förvaltning inte justerar sina stadgar. Konsekvensen blir då bostadsrättshavare i dessa föreningar inte behöver inhämta bostadsrättsföreningens tillstånd för sådana väsentliga ändringar som faller utanför de specifika kategorier som nämns i lagtexten. Det finns många bostadsrättsföreningar i Sverige som inte är medlem i någon av bostadsrättsorganisation och ännu fler som förvisso är medlemmar, men som trots detta inte tar del av den kunskap som finns att hämta inom dessa organisationer och som inte heller har en professionell förvaltare. Det är således inte troligt att alla bostadsrättsföreningar kommer att ändra sina stadgar med hänsyn till fastighetens speciella behov. Det bör också vägas in att även om den föreslagna lagtextens utformning torde täcka de viktigaste förändringarna, så är det svårt att överse framtida situationer. Av detta skäl är det nu Fastighetsägarnas uppfattning att ett öppet alternativ bör behållas. Tillstånd ska alltjämt endast kunna vägras om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Som kommer att utvecklas nedan föreslås att hyresnämnden kan komma att få överpröva detta. 16

17 3.2. Överprövning av styrelsens beslut Mot bakgrund av vad som tidigare anförts anser Fastighetsägarna att det bör skapas förutsättningar för att styrelsens beslut i tillståndsfrågan kan överprövas innan åtgärden får påbörjas. Ett sådant system är till fördel för både bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen. Genom en förhandsprövning undviks också processer i efterhand när åtgärderna redan är genomförda. Redan nu förekommer det vid hyresnämnden rena medlingsärenden om de förhållanden som här är aktuella, om än kanske inte i en så stor omfattning. Nämndens medlande roll bör givetvis finnas kvar. Härutöver föreslås att nämnden också får en prövande funktion när det gäller tillstånd till förändringar i lägenheten. Hyresnämnden prövar i dag olika frågor som gäller ombyggnader av bostadsrättsfastigheter och hyresfastigheter. Ovan har berörts att en bostadsrättsförening måste ha nämndens godkännande till ett stämmobeslut om ingrepp i en enskild lägenhet i de fall när bostadsrättshavaren inte gett sitt samtycke till ingreppet. En liknande ordning gäller beträffande godkännande av förbättringsarbeten i hyresfastigheter där hyresgästen inte samtyckt till åtgärden. Vidare bedömer hyresnämnden bland annat ombyggnadsfrågor i ärenden om åtgärdsföreläggande. Ombyggnadsfrågor förekommer också i andra sammanhang hos nämnden, som i ärenden enligt bostadsförvaltningslagen eller upprustning till lägsta godtagbara standard. Hyresnämnden, som är sammansatt av juristordförande och två s.k. intresseledamöter med ofta goda kunskaper vad gäller byggnadsfrågor, är väl skickad att bedöma även ärenden om förändringar i bostadsrättslägenheter. Det kommer då i nämnden ingå intresseledamöter med företrädare för organisationer som har erfarenhet av förvaltning av bostadsrättsfastigheter och av bostadsrättshavares förhållanden. Styrelsens beslut om avslag ska enligt Fastighetsägarnas förslag kunna hänskjutas till hyresnämnden. En motsvarande ordning finns när en förvärvare av bostadsrätt nekas medlemskap i föreningen, då förvärvaren måste ansöka om medlemskap hos hyresnämnden inom en månad för att beslutet ska kunna ändras (se 2 kap. 10 BRL). Någon tidsfrist, som vid ansökan om medlemskap, bedöms inte som nödvändig i detta sammanhang, men om styrelsen inte fattar ett beslut på bostadsrättshavarens begäran inom rimlig tid, bör bostadsrättshavaren i enlighet med praxis i medlemskapsärenden ha 17

18 möjlighet att gå direkt till hyresnämnden. Bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen blir parter i ärendet vid nämnden. Kriterierna för hyresnämndens prövning bör vara de som redan i dag ställs upp för styrelsens beslut enligt 7 kap. 7 andra stycket. En ansökan till nämnden beträffande en åtgärd som kräver tillstånd ska alltså bifallas om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. I förtydligande syfte skulle kunna anges att skada eller olägenheter inte heller får uppkomma för andra bostadsrättshavare. I lagstiftningsärendet som ledde fram till nuvarande regler anförde lagrådet (s. prop. 2002/03:12 s. 93) att bestämmelsen ska tolkas så att skador eller olägenheter för en bostadsrättshavare i många fall också indirekt drabbar föreningen. Väsentligt vid hyresnämnden är att nämnden först försöker medla mellan parterna för att få dem att komma överens. Nämnden kan då lägga fram förslag eller aktivt försöka få parterna att komma överens eller att tillsammans med parterna bearbeta förslag som dessa redan lagt fram. Om ärendet prövas är det, som tidigare framhållits, bostadsrättshavaren som bör ha bevisbördan för att åtgärden inte medför någon skada eller påtaglig olägenhet för föreningen. Det får bedömas från fall till fall vilken utredning som då ska krävas, men det torde i allmänhet inte innebära annat än att bostadsrättshavaren tillhandahåller ritningar och andra utredningar i den omfattning som ändå måste tas fram vid en ombyggnad. Utredningen får alltså anpassas till omständigheterna i varje enskilt fall. Kraven på utredning bör inte ställas högre än som ställs på en normalt aktsam person som gör en ombyggnad. Hyresnämndens beslut bör kunna överklagas. Vid överklagande bör sedvanlig fördelning av rättegångskostnader enligt rättegångsbalken gälla Påföljder vid olovliga förändringar m.m. Som tidigare anförts är risken liten att drabbas av påföljder för en bostadsrättshavare som inte följer styrelsens beslut om avslag. Även om tillstånd har saknats måste ankommer det på bostadsrättsföreningen att i efterhand visa att en åtgärd var förenad med påtaglig skada eller olägenhet för föreningen för att tingsrätten ska ålägga bostadsrättshavaren att återställa lägenheten. Kraven har i praxis visat sig vara mycket högt ställda. Förverkandepåföljd inträder enligt nuvarande ordning bara vid vanvård enligt 7 kap. 18 p

19 I andra sammanhang när tillstånd saknas från fastighetsägaren finns en förverkandepåföljd. För bostadsrättsföreningar gäller detta om bostadsrättshavaren utan styrelsens tillstånd upplåter sin lägenhet i andra hand. Förverkandepåföljden förutsätter här att förseelsen inte är ringa samt att bostadsrättshavaren efter tillsägelse inte vidtar rättelse utan dröjsmål. Härutöver gäller att bostadsrättshavaren dessutom kan undgå förverkandepåföljd om han eller hon, när det gäller bostadslägenhet, efter anmodan om rättelse ansöker om tillstånd till upplåtelsen hos hyresnämnden och får ansökan beviljad. Är bostadsrätten förverkad, men bostadsrättshavaren vidtar rättelse innan uppsägning sker, får bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten. Om föreningen vill säga upp bostadsrättshavaren, måste föreningen anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse inom två månader från det föreningen fick kännedom om andrahandsupplåtelsen. Bestämmelserna om förverkande finns i 7 kap. 18 2, 19, 21 och 21 BRL. Om de rättssäkerhetsgarantier som gäller vid otillåten andrahandsupplåtelse införs även vid otillåten förändring av lägenheten samt förslaget om att hyresnämnden kan ge tillstånd till en åtgärd också genomförs, bör förverkandepåföljd kunna inträda enligt samma förutsättningar som gäller vid otillåten andrahandsupplåtelse. Härigenom ges bostadsrättsföreningen ett verktyg att förhindra åtgärder om det inte finns ett tillstånd samtidigt som bostadsrättshavaren har alla möjligheter att respektera regelsystemet. Några andra kriterier för ett förverkande bör då inte heller uppställas än att bostadsrättshavaren saknar tillstånd till viss åtgärd. I detta skede behöver sålunda inte bedömas om åtgärden innebär någon påtaglig olägenhet eller skada för föreningen. Redan nu gäller generellt för förverkandepåföljd att överträdelsen inte får vara av liten betydelse för bostadsrättsföreningen. Fastighetsägarna föreslår mot bakgrund av det anförda att bestämmelserna i 7 kap. 18 BRL tillförs en ytterligare grund för förverkande, punkt 5 a. Enligt denna punkt ska bostadsrätten vara förverkad om bostadsrättshavaren utan tillstånd utför en åtgärd i strid med 7. I övrigt bör bestämmelserna om ringa betydelse (19 ), rättelse (20 första stycket och 21 ), samt möjligheten att undgå förverkande genom att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden och få ansökan beviljad (20 andra stycket) ändras. Slutligen föreslår Fastighetsägarna ett förtydligande av den bestämmelse i 12 a BRL som anger att bostadsrättsföreningen får åtgärda en brist på bostadsrättshavarens bekostnad. Bestämmelsen kan tas i anspråk i fall då bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar så att annans säkerhet äventyras 19

20 eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte vidtar rättelse så snart som möjligt efter anmodan. Bestämmelsen bör förtydligas så att det framgår att självhjälpsrätten inte bara avser lägenhetens skick enligt 12 utan också på förändringar enligt 7. 20

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 22 augusti

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003 Komplement till HSBs korta normal- Stadgar för bostadsrättsförening 2003 Jan 2004 KOMPLEMENT till HSBs korta normalstadgar för brf 2003 Komplement till 2003 års kortstadgar Normalstadgar för bostadsrättsföreningar

Läs mer

Kan underhållsskyldigheten utvidgas?

Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar? Ett domslut i hovrätten öppnar upp för en viss utvidgning av Underhållsskyldigheten

Läs mer

Ändringar i bostadsrättslagen

Ändringar i bostadsrättslagen Ändringar i bostadsrättslagen De förändringar som görs avser bestämmelserna om intygsgivning i samband med bildande av en ny bostadsrättsförening. Vidare har man gjort en översyn av bestämmelserna om bostadsrättshavarens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2012 T 1829-10 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Lyran 6, 716416-4431 Styrmansgatan 51 114 60 Stockholm Ombud: HW MOTPARTER 1. JYO

Läs mer

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 januari 2014 Karin Enström Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

5. Fråga om att anta medlem. Har införts nytt stycke om kreditupplysning i syfte att upplysa den som söker medlemskap att så kan komma att ske.

5. Fråga om att anta medlem. Har införts nytt stycke om kreditupplysning i syfte att upplysa den som söker medlemskap att så kan komma att ske. Kommentarer Stadgar Sida 1 av 5 2007-06-04 Kommentarer Stadgar Följande kommentarer är till stor del hämtade från HSBs PM framtaget av Kjell Ring i samarbete med HSB Skåne avseende förändringar i stadgar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Den Gyldene porten. Styrelsen har sitt säte i Solna. Ändamål och verksamhet

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

STADGAR FöR BOSTADSFÖRENINGEN VÄRNHEM u.p.a FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Värnhem u p a. Föreningens ändamål är att äga och förvalta fastigheten Malmö Heimdal 4 samt att främja

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrätts- föreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap.

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrätts- föreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap. Bostadsrättslag 1 kap. Inledande bestämmelser Grundregler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt 1 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22.

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skörpabäcken. Med hänsyn taget till bostadsrättslagen (1991:614) och med hänsyn till ändringar t. o. m. SFS 2003:867. Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och

Läs mer

Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen

Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen , Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Haubitsen 3 i Stockholms Stad Orgnr 716409-8985 Undertecknade styrelseledamöter

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kooperativ hyresrätt; SFS 2002:93 Utkom från trycket den 19 mars 2002 utfärdad den 7 mars 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandparken i Sundsvall Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 25 maj 2007 och föreningsstämma den 22 november

Läs mer

Bostadsrättslag (1991:614)

Bostadsrättslag (1991:614) SFS nr: 1991:614 Bostadsrättslag (1991:614) Utfärdad: 1991-05-30 Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:383 ----------- 1 kap. Inledande bestämmelser Grundregler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt 1 En

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR Förslag till nya stadgar per den 26 november 2001, föreslagna ändringar är följande: 36 Förändring punkt 2 och 3 byter plats 30 Förändring av datum och månad

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap.

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap. Bostadsrättslagen Källa: regeringskansliets rättsbas SFS nr: 1991:614 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Bostadsrättslag (1991:614) Utfärdad: 1991-05-30 Ändring införd: t.o.m. SFS

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen SJÖFORTET

STADGAR för Bostadsrättsföreningen SJÖFORTET STADGAR för Bostadsrättsföreningen SJÖFORTET Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen SJÖFORTET. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet STADGAR För bostadsrättsföreningen, i Lilla Edet Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

Bävernytt. Trubbel i tvättstugan. Bostadsrättslagen ändrad Lyckade städdagar. Bildtext ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Nr 3 juni 2003.

Bävernytt. Trubbel i tvättstugan. Bostadsrättslagen ändrad Lyckade städdagar. Bildtext ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Nr 3 juni 2003. Bävernytt Herr Bäver säger: Nr 3 juni 2003 ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA Bildtext Bostadsrättslagen ändrad Lyckade städdagar Trubbel i tvättstugan En växtmarodörs bekännelser Jag har aldrig haft någon större

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Sid 1(7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen, 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen.

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen. BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är BRF Södergatan. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län. Stadgar för bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre, org nr 716414-5869 Antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 18 juni 2011 samt beslut vid extra stämma 3 september 2011. Föreningens firma

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden.

Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden. 1 2 Föreningen har till ändamål främja

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 patent- och registreringsverkets godkännande: Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smedjan 11. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma den 12 december 1991 och 1 juni 1992. Tillägg har gjorts genom föreningsstämma 21/9 och 4/12

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Jutamöllan

Stadgar för bostadsrättsföreningen Jutamöllan 1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Jutamöllan Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Jutamöllan. Föreningen har till ändamåla att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen Dykärret 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Dykärret 14, antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 1988, konfirmerade vid föreningsstämman den 11 maj 1989, reviderade vid

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 8

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 8 8 Ny ägare till fastighet som inte inkopplats till allmän va-anläggning före 1 juli 1996 har inte, sedan inkoppling utförts, ansetts berättigad att med bibehållen anslutning få tillbaka anläggningsavgiften

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP STADGAR för Bostadsrättsföreningen "Platån 17" (org nr 769605-2781) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Platån 17. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 Antagna den 14 juni, 2004 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Brf. Nordhemsgatan 16-20. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARN 9

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARN 9 1(11) Bostadsrättsföreningen Kopparn 9 Bondegatan 74 116 33 Stockholm STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARN 9 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kopparn 9. Föreningen

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Byggnadsnämnd Konsumentvägledare Rubrik: Förändringar i lag

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 11 april 2012 och extra

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer