Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring"

Transkript

1 Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

2 Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och erfaren samarbetspartner Försäkringsföretag står inför omvälvande förändringar framöver. Volatila finansiella marknader, ökad konkurrens och nya risker tillsammans med krävande regelverk gör att det blir en utmaning att fortsätta ha fokus på affären och kunderna. Det gäller att också se möjligheterna som öppnar sig. PwC är en av Sveriges mest anlitade rådgivare inom den finansiella sektorn. Vår erfarenhet och unika branschkunskap om försäkringsbranschen är av stort värde för våra kunder. Vi arbetar med många av Sveriges ledande skade- och livförsäkringsföretag och har även stor erfarenhet av återförsäkringsbolag, understödsföreningar och captivebolag. Tack vare gedigen kunskap om branschen i kombination med teknisk expertis kan våra välmeriterade konsulter och revisorer ge dig just den hjälp du behöver. November 2013 Catarina Ericsson Vice VD PwC Sverige Lena Eidmann Branschansvarig för försäkring, PwC Sverige

3 Revisionen som stöd i er affär Eva Fällen Oavsett om det gäller revision eller rådgivning inom den finansiella sektorn ställs det särskilda krav på insikter och kunskaper inom dessa verksamheter. Hos oss finns en mängd erfarna specialister som har rätt kompetens för att kunna följa det senaste inom försäkringsområdet och för att utveckla en djup kunskap om aktuella frågor inom branschen. Det har du och din verksamhet nytta av. Krav du ska ställa på revisionen: Granskning av internkontrollmiljö och förslag till förbättringar Granskning av rutiner för hantering av risker kring den finansiella rapporteringen Granskning av redovisning av finansiella instrument Granskning av försäkringstekniska avsättningar och aktuariella beräkningar Granskning av årsredovisningens utformning enligt ÅRL, ÅRFL, IFRS, FFFS, K2/K3 etc Mervärde i form av löpande stöd och rådgivning Efterlevnad av lagstiftning, Finansinspektionens föreskrifter och krav Redovisningen som verktyg Hos oss får du hjälp att göra redovisning och rapportering till ett kraftfullt verktyg för att löpande generera intern och extern information som skapar en rättvisande bild av verksamheten och dess resultat. Tack vare vårt branschkunnande kan du få hjälp med: Utredning av kvalificerade redovisningsfrågor Introduktion av lagar, föreskrifter, allmänna råd och IFRS samt löpande uppdatering inom redovisningsfrågor Genomgång och förslag till förbättringar av redovisningen Internrevision och oberoende granskning Internrevisionen ska bidra till förbättrade rutiner inom verksamheten och stärka den interna kontrollen. Till ditt förfogande står PwC:s specialister med all den erfarenhet och det kunnande som krävs för att förstå försäkringsbranschens möjligheter och risker. Vi hjälper många finansiella företag som omfattas av Finansinspektionens krav på internrevision med riskanalyser, granskningsplaner och förbättrade rutiner i den löpande verksamheten. Vi kan bl. a hjälpa till med: Utredningar om ni efterlever Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd Granskning av riskuppföljning och förslag till förbättringar Genomgång av försäkringsregister och processer för nya produkter Morgan Sandström Tillsammans skapar vi trygghet och säkrare affärer Thomas Heneryd

4 90 Beräknat Antal 70, ,0 50,0 Beräknat 2009 Antal Beräknat 40,0 Våra aktuarietjänster Antal 30,0 20, , , Jan Åke Persson Aktuarie Ingrid Wrebo Aktuarie Försäkringsbranschen utvecklas hela tiden och den snabba utvecklingen ställer ständigt nya krav på att företagen ska hantera förändringarna. Försäkringsföretag behöver på bästa sätt ta tillvara nya affärsmöjligheter och agera i nya typer av konkurrenssituationer. I dessa situationer är aktuarien en central kompetens och nyckelresurs för försäkringsbolaget. Utmaningen ligger i att balansera ständiga förändringar och ändå inte förlora fokus på försäkringsföretagets mål och huvuduppgifter. Därför behövs företagets aktuariekompetens samtidigt både till att utveckla/implementera modeller för nya krav, för att sköta löpande uppgifter som att prissätta produkter och att sätta reserver samt dessutom involvering i de kontrollfunktioner som skapats. Det kräver ökade resurser eller ett effektivare utnyttjande av de aktuarier som redan finns. PwC har stor erfarenhet och en mycket bred och djup kompetens inom aktuarieområdet, men också inom angränsande fält som redovisning/regelverk, utbildning och IT-system/ strategi. Genom att utnyttja det kan vi ge stöd till er verksamhet och placera in aktuariefunktionen i ett större sammanhang inom företaget. Genom våra aktuarietjänster kan ni få hjälp med utveckling av er verksamhet och affär eller de modeller som behövs för att möta krav från nya regelverk eller förändrad marknad. Vi kan även hjälpa er med att ta fram benchmark mot övriga i branschen eller en second opinion på era modeller och aktuariella processer, ur ett tekniskt perspektiv men också ur ett lönsamhet respektive ett effektivitetsperspektiv. Om behov finns kan PwC även erbjuda resursförstärkning för att fylla eventuella luckor som har uppkommit. Vi har konsulter med lång erfarenhet av chefaktuarierollen. 10 Case 0 Ett stort svenskt livförsäkringsföretag bad PwC om hjälp med att genomföra en oberoende granskning av deras beräkning av försäkringstekniska avsättningar, inklusive en bedömning av styrande dokument och befintliga processer. Granskningen skulle utföras enligt kraven om årlig granskning i förslaget till Solvens II genomförandebestämmelser och omfatta en bedömning av kvalitet i data, tillämpade modeller samt antaganden Genomförandet av uppdraget inkluderade även omfattande kontrollberäkningar och en bedömning av de antaganden som använts med en jämförelse mot utfall. Arbetet hjälpte företaget att kunna uppskatta i vilken omfattning beräkningar och processer följer best practice samt om de följer nu gällande regelverk. Uppdraget gav dessutom dem en djupare insikt om allmänna förbättringsmöjligheter och nödvändiga förbättringar som måste genomföras inför Solvens II. Period Ultimo Faktor 132,0% 121,5% 118,0% 110,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Svans 208,5% 158,0% 130,1% 110,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5 Vår samlade kunskap och tjänsteutbud inom kapitalförvaltning Att tillgångarna väl matchar åtagandena gentemot försäkringstagarna är en viktig del i kapitalförvaltningens arbete. Peter Nilsson Henrik Åhman Risk och kapitalförvaltningsspecialist Målet med kapitalförvaltningen är att uppnå en god uthållig real avkastning. Åtagandena till försäkringstagarna och önskad risknivå påverkar den strategiska fördelningen av tillgångarna. Att ha tillgångar som väl matchar åtagandena gentemot försäkringstagarna är en viktig del i kapitalförvaltningens arbete. Kapitalförvaltare står inför stora utmaningar framöver. Fortsatt finansiell oro gör framtiden svårare att förutse. Försäkringstagare och kunder vill ha en ökad transparens samtidigt som regelverk ständigt förändras och kraven från tillsynsmyndigheter skärps. Dessutom blir det allt viktigare att minska kostnaderna. Det pågår en snabb utveckling av såväl marknadspraxis som regelverk som t ex Solvens II, EMIR, Money Market Funds, och FTT. Detta påverkar kapitalförvaltarna på flera olika sätt. Allt från specifika frågor rörande t ex vilken innehavsinformation som ska rapporteras, till strategiska frågor som har bäring på företagets hela affärsmodell, t ex vilka produkter vi ska erbjuda, ska man fortsätta använda OTC derivat osv. Vi har stor branschkännedom och kan hjälpa kapitalförvaltningar inom försäkringsföretag att göra utmaningar till möjligheter. Vi har lång erfarenhet av rådgivning inom detta område och har bl a hjälpt kapitalförvaltare med analyser kopplade till vilken information försäkringsföretagen förväntar sig som en del av Solvens II kraven (genomlysning), gjort beräkningar, analyser och kommit med förslag på hur kapitalförvaltningsprodukter kan utformas så att de är intressanta och attraktiva för försäkringsföretagen även efter införande av nya regleringar. Vi har även lämnat stöd till kapitalförvaltare med diverse löpande rådgivning, bl a kring hur produkter och investeringar av mer komplex karaktär bör hanteras så att de kan inkorporeras i försäkringsföretags riskstruktur och modeller. Sammanfattningsvis kan våra specialister inom kapitalförvaltning medverka till att tillgångsförvaltningen strukturerar sin verksamhet effektivt och bidrar till en trygg och säker finansiell rapportering. Case Många kapitalförvaltare har produkter som i och med Solvens II kommer att behöva genomlysas samt åsättas kapital baserat på produktens risknivå enligt ett fastställt regelverk. PwC:s specialister inom kapitalförvaltning har i samband med en försäljningssituation hjälpt ett företag med en analys av en investering i alternativa fonder kopplat till kapitalkrav under Solvens II. Syftet var dels att skapa en förståelse för hur fonden påverkas av Solvens II samt att producera ett underlag att använda i säljsituationer. PwC har även stor erfarenhet av ALM analyser, rådgivning kring och uppdatering av policys, placeringsriktlinjer samt processer för hantering av nya produkter och instrument. Målet med kapitalförvaltningen är att uppnå en god uthållig real avkastning och att ha tillgångar som väl matchar åtagandena. Försäkringstagare och kunder vill ha en ökad transparens. Våra specialister kan medverka till en trygg och säker finansiell rapportering.

6 Risk, styrning och regelefterlevnad Försäkringsbranschen är inne i ett omfattande förändringsarbete som till stor del är drivet av ökat riskfokus. Initiativ och aktiviteter som syftar till efterlevnad av nya och befintliga regelverk fortsätter vara ett högt prioriterat område för många försäkringsbolag. De nya kraven har medfört att det hos många försäkringsföretag byggts upp en mer komplex risk- och kontrollstruktur. Detta ställer i sin tur högre krav på samordning mellan bl a risk-, kontroll-, ekonomi- och aktuariefunktioner å ena sidan och den operativa verksamheten å andra sidan. PwC har omfattande erfarenhet från arbete med frågor relaterade till risk, styrning och regelefterlevnad på den svenska, nordiska och globala försäkringsmarknaden. PwC erbjuder bl.a. följande tjänster inom riskhantering och riskstyrning: Riskorganisation och styrningsstruktur Styrdokument och policys Riskstrategi, riskaptit och risktolerans Riskrapportering och riskhanteringsprocesser Affärsplanering, uppföljning och rapportering Verksamhetsstyrningssystem Kvalitetsledning/ISO/Lean IT-styrning Case Ett större nordiskt försäkringsföretag behövde stöd i att utveckla sin organisation inom riskhantering och styrning. Bolaget hade uppmärksammats på brister i den befintliga strukturen och behövde samtidigt anpassa sig till kommande regelverk. PwC fick i uppdrag att utveckla bolagets riskorganisation och arbete med riskhantering. Arbetet initierades med att definiera riskstrategi, riskaptit och risktolerans. En genomgång av riskorganisationen gjordes och justeringar gjordes för att återspegla ökade krav på rapportering, uppföljning, oberoende kontroll etc. Bolagets styrningsstruktur gicks igenom och en granskning gjordes av bl a kommittéer, utskott, policys, riktlinjer och avtal. Riskrapporter, riskmått och rapporteringsvägar effektiviserades och anpassades i syfte att underlätta kommunikationen av bolagets riskprofil till styrelse, ledning och andra intressenter. Förändringarna hjälpte bolaget till att få en betydligt mer effektivt process för riskhantering och är efter arbetet bättre rustat för att möta de ökade kraven från kommande regelkrav. Karin Hjalmers Ansvarig för rådgivning mot försäkringsbranschen Gabriella Johansson Regelverksspecialist Viktor Lindroth Specialist finansiell riskhantering och ansvarig för Solvens II

7 Sänk kostnad och risk genom rätt skatt! Lennart Staberg Skattespecialist PwC är landets ledande skatterådgivare och arbetar med många betydande försäkringsaktörer med såväl svenska som internationella skattefrågor en bred erfarenhet som du kan dra nytta av. Skatter i form av bl a bolagsskatt, avkastningsskatt och moms är en inte grerad del av din verksamhets affärsprocess och påverkas ständigt av nya regleringar kring exempelvis försäkringsprodukter, organisation och bolagsrätt. Trots en alltmer komplex internationell miljö är skattereglerna lokala och det ställer höga krav på både specialkompetens och branschkunnande för att dels minska kostnaderna, dels minska riskerna. Hos oss kan du få hjälp med alla aspekter av skatter utifrån just din specifika verksamhet. Vi hjälper också regelbundet till med olika skattefrågor om det kapital ni förvaltar. Exempel på uppdrag där vi arbetat med bolagsskatt och avkastningsskatt: Ett försäkringsföretag önskade säkerställa sin allokering av intäkter och kostnader mellan sin avkastnings- och inkomstbeskattade verksamhet. Våra rekommendationer gav klienten säkerhet och företaget kunde i detta fall även reducera sin skatt framöver. Ett försäkringsföretag önskade nå större säkerhet och effektivitet i sitt arbete med att avräkna utländsk skatt. Vårt uppdrag var att analysera och rekommendera utveckling av företagets processer och bedömningar avseende avräkning av utländsk skatt. Vårt arbete innebar att man kunde utarbeta en strategi avseende avräkning av utländsk skatt, fick förbättrade processer och identifierade ytterligare skatt att avräkna. Moms Moms är en av de största kostnaderna för företag i den finansiella sektorn. För att kunna dra nytta av regelförändringar och optimera momshanteringen måste din verksamhet ha god kännedom om tillämpliga regler. Därför kan du ha stor nytta av våra momsexperter som tillhör landets främsta. Det innebär att du kan få kvalificerad hjälp inom områden som introduktion av nya försäkringsprodukter, nya affärsmodeller, gränsöverskridande transaktioner, fastställande av avdragsrätt för ingående moms samt transaktioner mellan momsgrupper, filialer och representationskontor. Elisabeth Bergmann Skattespecialist Vårt uppdrag var att analysera legala och skattemässiga konsekvenser av förändringen. För att kunna dra nytta av regelförändringar och optimera momshanteringen måste din verksamhet ha god kännedom om tillämpliga regler. Därför kan du ha stor nytta av våra momsexperter som tillhör landets främsta. Kajsa Boqvist Skattespecialist Moms

8 Vi hjälper företagen att rusta ekonomifunktionen med verktyg och kompetens för att säkerställa att funktionen bidrar med effektivt stöd till affären. Ekonomi och effektiv rapportering De främsta ekonomifunktionerna har en väl avvägd balans mellan kontroll, effektivitet och affärsförståelse. De har en organisation och en leveransmodell som möter efterfrågan från såväl interna som externa intressenter. De främsta levererar högst kvalitet till lägst kostnad. Vi hjälper försäkringsföretag att optimera sina finans- och ekonomifunktioner och att öka dess bidrag till affären genom att säkerställa effektiva processer och systemlösningar, förbättrad kvalitet i rapportering och kontroll samt en utvecklad förmåga att utmana och leverera insikt till affären. Det finns ett extra fokus på rapportering just nu, såväl intern, extern som publik. Detta är en naturlig utveckling till följd av de ökade krav som ställs under kommande regelverk t.ex. IFRS 4 fas II och Solvens II. För våra kunder handlar det dels om att kunna identifiera och ta fram data på en detaljerad nivå, dels att säkerställa att informationen håller god kvalité. I en komplex miljö med höga krav på framtida rapportering är det extra viktigt att ha en rådgivare och affärspartner som kan hantera såväl organisations-, process- och systemfrågor, både från ett strategiskt och operationellt perspektiv. För att en ekonomifunktion ska kunna hjälpa till att förbättra verksamhetens affärsförståelse är det viktigt med förmågan att inkorporera såväl risk- som ekonomi- och aktuarieperspektivet i den rapportering och de analyser man gör. Ekonomifunktionen bör också bidra till ett integrerat samarbete funktionerna emellan, t ex genom att bistå med såväl intern som extern best practice. Vi hjälper företagen att rusta ekonomifunktionen med verktyg och kompetens för att säkerställa att funktionen bidrar med effektivt stöd till affären. Våra specialister på området har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer inom både liv- och skadeförsäkring. Case I samband med affärsplanering går mycket tid och resurser åt till t ex månatliga prognoser, budgetar, rullande prognoser på lång och kort sikt och information till olika intressenter. PwC hjälpte ett affärsområde inom en svensk försäkringsgrupp med en pilot för ett mer effektivt planerings-och prognosverktyg där även tidigare utförda manuella beräkningar skulle hanteras. Syftet var att uppnå förbättrade affärsprocesser för enheten och därefter utvärdera resultatet och fortsätta genomförandet hos resten av försäkringsgruppen. Resultatet blev att företaget fick en större förståelse för både den egna planeringsprocessen och hur de kunde standardisera rutiner och använda automatiserade verktyg för att göra den mer effektiv och strömlinjeformad. Det blev därmed ett underlag i arbetet med att genomföra en förändring för hela organisationen. Göran Engvall Ansvarig för rådgivning mot finansiella sektorn Micael Cervin Försäkringsspecialist rådgivning

9 Framtidens vinnarföretag är de som ser de möjligheter som den digitala utvecklingen erbjuder för att skapa kunddrivna, innovativa lösningar. Maximera värdet Sven Jagebro Strategi och marknadsföringsspecialist Kundcentrering står numera överst på många företags agenda då man insett att kundernas lojalitet är avgörande för att säkerställa långsiktig lönsamhet. För att nå ökad lojalitet och blir mer kundcentrerade behöver man adressera hela den interna värdekedjan och flytta fokus från produkt till kund. Att ha god insikt i vad som driver kundnöjdhet och lojalitet är ett måste för att kunna prioritera rätt aktiviteter, samt att i efterhand kunna mäta kostnader och intäkter för dessa marknadsinsatser. Tillsammans hjälper vi på detta sätt försäkringsföretag att följa upp lönsamheten i sina marknadsaktiviteter och därmed skapa förutsättningarna för att effektivisera sin kundstrategi. Fler och fler branscher, och i synnerhet den finansiella sektorn, omfattas av mycket starka regulatoriska krav där tillståndsmyndigheter ställer höga krav på rättvisa och transparens, bland annat gällande prissättning och vilket värde som erbjuds kunderna. Kunderna blir dessutom alltmer kunniga, vilket skapar höga förväntningar på de tjänster marknaden erbjuder. Digitala medier används för att jämföra produkter och traditionella rådgivningskällor byts ut mot dialog med andra kunder med liknande behov. Framtidens vinnarföretag är de som ser de möjligheter som den digitala utvecklingen erbjuder för att skapa kunddrivna, innovativa lösningar. Genuin kundinsikt nås genom en kombination av källor, samt olika datainsamlingsmetoder och analys. Vi hjälper försäkringsföretag att förstå behoven hos deras kunder och anpassa företagets strategi och verksamhet för att möta dessa behov. Våra experter inom området har erfarenhet från att arbeta med kunder inom bank och försäkring, där vi har hjälpt dem att utveckla strategier för att uppnå högre kundvärde samt att anpassa såväl bank- som försäkringsprodukter och distributionskanaler i syfte att öka kundnöjdheten och därmed företagets intäkter. Case Ett stort svenskt försäkringsföretag strävade efter att på ett bättre sätt beakta kundens perspektiv i sin verksamhet och prioritera strategiska initiativ som maximerade kundnyttan. PwC utförde en kombination av enkätförfrågningar hos kunder, analyser av kund undersökningar och intervjuer. Informationen gjorde att försäkringsbolaget nu har en kort och en långsiktig plan med de prioriterade aktiviteter som man bedömer kommer att öka kundvärdet mest. Man använder de nya insikterna för att förflytta sig från en produkt centrerad till en kundfokuserad organisation som arbetar för att förbättra kundupplevelsen och uppnå maximalt kundvärde. Maria Sahlén Processpecialist

10

11 Tveka inte att kontakta oss för mer information! PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Besök gärna vår hemsida för mer information om vad PwC kan göra för ditt försäkringsbolag och om aktuella frågor för försäkringsbranschen. På kan du anmäla dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev som löpande behandlar frågor inom branschen PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning Internal Governance System Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning IT-stödet för effektiv regelefterlevnad Regelbördan som finansiella företag möter blir alltmer omfattande och komplex.

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss?

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? 1 april 2014 Berit Lignercrona Varför förberedande riktlinjer? Solvens 2-direktiv antogs redan 2009. Omfattande regelverk. Förberedelse

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Svenska Försäkringsförmedlares förening

Svenska Försäkringsförmedlares förening Svenska Försäkringsförmedlares förening Vad gör förmedlarbranschen för att förhindra intressekonflikter? Karin Lindblad, VD Sfm 1 Agenda Kort om Sfm och förmedlarbranschen Förväntade effekter av MiFID

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring 2013-09-19 FI Dnr 13-795 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Uppdaterat förslag

Läs mer

Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige

Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige 2015 PwC:s undersökning som beskriver situationen för företagen i södra sverige. www.pwc.se 200 200 telefonintervjuer med vd:ar och ledande

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring ifrågasätter vidare att Finansinspektionens bemyndigande omfattar alla de bestämmelser som föreslås.

Yttrande. Svensk Försäkring ifrågasätter vidare att Finansinspektionens bemyndigande omfattar alla de bestämmelser som föreslås. Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2011-11-21 Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Skadeförsäkringsföretag 2011-09-09 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering och informationskrav Dispenser för skadeförsäkring Frågor 2 Förkortningar

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-06-13 FI dnr 10-2144 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin. Security World, September 2010

När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin. Security World, September 2010 När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin Security World, September 200 Agenda. Om PricewaterhouseCoopers 2. Introduktion till IT-revision 3. 4. när IT-revisorn knackar på dörren

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 2 It s all about transparency! 3 4 E-förvaltning för kommunal utveckling Med hjälp av IT kan en

Läs mer

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Få branscher utvecklas i samma takt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

SOLVENS II - utredningen

SOLVENS II - utredningen SOLVENS II - utredningen Föredrag Sweden Re 2010-10-01 Daniel Barr utredare INNEHÅLL Varför Solvens II Översiktligt innehåll Jämförelse Basel II Effekter av förslaget Beslutsprocessen Utredningsdirektiven

Läs mer

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012.

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. 1 ALLMÄNT Finansinspektionen har i 6 kap. 11 i föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) angivit att

Läs mer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Finansinspektionens beslut 6 december 2013 eiopagl@fi.se 1 Agenda Finansinspektionens beslut Tillsyn av förberedelser Bertil Sjöö Berit Lignercrona Frågor

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer