Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring"

Transkript

1 Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

2 Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och erfaren samarbetspartner Försäkringsföretag står inför omvälvande förändringar framöver. Volatila finansiella marknader, ökad konkurrens och nya risker tillsammans med krävande regelverk gör att det blir en utmaning att fortsätta ha fokus på affären och kunderna. Det gäller att också se möjligheterna som öppnar sig. PwC är en av Sveriges mest anlitade rådgivare inom den finansiella sektorn. Vår erfarenhet och unika branschkunskap om försäkringsbranschen är av stort värde för våra kunder. Vi arbetar med många av Sveriges ledande skade- och livförsäkringsföretag och har även stor erfarenhet av återförsäkringsbolag, understödsföreningar och captivebolag. Tack vare gedigen kunskap om branschen i kombination med teknisk expertis kan våra välmeriterade konsulter och revisorer ge dig just den hjälp du behöver. November 2013 Catarina Ericsson Vice VD PwC Sverige Lena Eidmann Branschansvarig för försäkring, PwC Sverige

3 Revisionen som stöd i er affär Eva Fällen Oavsett om det gäller revision eller rådgivning inom den finansiella sektorn ställs det särskilda krav på insikter och kunskaper inom dessa verksamheter. Hos oss finns en mängd erfarna specialister som har rätt kompetens för att kunna följa det senaste inom försäkringsområdet och för att utveckla en djup kunskap om aktuella frågor inom branschen. Det har du och din verksamhet nytta av. Krav du ska ställa på revisionen: Granskning av internkontrollmiljö och förslag till förbättringar Granskning av rutiner för hantering av risker kring den finansiella rapporteringen Granskning av redovisning av finansiella instrument Granskning av försäkringstekniska avsättningar och aktuariella beräkningar Granskning av årsredovisningens utformning enligt ÅRL, ÅRFL, IFRS, FFFS, K2/K3 etc Mervärde i form av löpande stöd och rådgivning Efterlevnad av lagstiftning, Finansinspektionens föreskrifter och krav Redovisningen som verktyg Hos oss får du hjälp att göra redovisning och rapportering till ett kraftfullt verktyg för att löpande generera intern och extern information som skapar en rättvisande bild av verksamheten och dess resultat. Tack vare vårt branschkunnande kan du få hjälp med: Utredning av kvalificerade redovisningsfrågor Introduktion av lagar, föreskrifter, allmänna råd och IFRS samt löpande uppdatering inom redovisningsfrågor Genomgång och förslag till förbättringar av redovisningen Internrevision och oberoende granskning Internrevisionen ska bidra till förbättrade rutiner inom verksamheten och stärka den interna kontrollen. Till ditt förfogande står PwC:s specialister med all den erfarenhet och det kunnande som krävs för att förstå försäkringsbranschens möjligheter och risker. Vi hjälper många finansiella företag som omfattas av Finansinspektionens krav på internrevision med riskanalyser, granskningsplaner och förbättrade rutiner i den löpande verksamheten. Vi kan bl. a hjälpa till med: Utredningar om ni efterlever Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd Granskning av riskuppföljning och förslag till förbättringar Genomgång av försäkringsregister och processer för nya produkter Morgan Sandström Tillsammans skapar vi trygghet och säkrare affärer Thomas Heneryd

4 90 Beräknat Antal 70, ,0 50,0 Beräknat 2009 Antal Beräknat 40,0 Våra aktuarietjänster Antal 30,0 20, , , Jan Åke Persson Aktuarie Ingrid Wrebo Aktuarie Försäkringsbranschen utvecklas hela tiden och den snabba utvecklingen ställer ständigt nya krav på att företagen ska hantera förändringarna. Försäkringsföretag behöver på bästa sätt ta tillvara nya affärsmöjligheter och agera i nya typer av konkurrenssituationer. I dessa situationer är aktuarien en central kompetens och nyckelresurs för försäkringsbolaget. Utmaningen ligger i att balansera ständiga förändringar och ändå inte förlora fokus på försäkringsföretagets mål och huvuduppgifter. Därför behövs företagets aktuariekompetens samtidigt både till att utveckla/implementera modeller för nya krav, för att sköta löpande uppgifter som att prissätta produkter och att sätta reserver samt dessutom involvering i de kontrollfunktioner som skapats. Det kräver ökade resurser eller ett effektivare utnyttjande av de aktuarier som redan finns. PwC har stor erfarenhet och en mycket bred och djup kompetens inom aktuarieområdet, men också inom angränsande fält som redovisning/regelverk, utbildning och IT-system/ strategi. Genom att utnyttja det kan vi ge stöd till er verksamhet och placera in aktuariefunktionen i ett större sammanhang inom företaget. Genom våra aktuarietjänster kan ni få hjälp med utveckling av er verksamhet och affär eller de modeller som behövs för att möta krav från nya regelverk eller förändrad marknad. Vi kan även hjälpa er med att ta fram benchmark mot övriga i branschen eller en second opinion på era modeller och aktuariella processer, ur ett tekniskt perspektiv men också ur ett lönsamhet respektive ett effektivitetsperspektiv. Om behov finns kan PwC även erbjuda resursförstärkning för att fylla eventuella luckor som har uppkommit. Vi har konsulter med lång erfarenhet av chefaktuarierollen. 10 Case 0 Ett stort svenskt livförsäkringsföretag bad PwC om hjälp med att genomföra en oberoende granskning av deras beräkning av försäkringstekniska avsättningar, inklusive en bedömning av styrande dokument och befintliga processer. Granskningen skulle utföras enligt kraven om årlig granskning i förslaget till Solvens II genomförandebestämmelser och omfatta en bedömning av kvalitet i data, tillämpade modeller samt antaganden Genomförandet av uppdraget inkluderade även omfattande kontrollberäkningar och en bedömning av de antaganden som använts med en jämförelse mot utfall. Arbetet hjälpte företaget att kunna uppskatta i vilken omfattning beräkningar och processer följer best practice samt om de följer nu gällande regelverk. Uppdraget gav dessutom dem en djupare insikt om allmänna förbättringsmöjligheter och nödvändiga förbättringar som måste genomföras inför Solvens II. Period Ultimo Faktor 132,0% 121,5% 118,0% 110,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Svans 208,5% 158,0% 130,1% 110,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5 Vår samlade kunskap och tjänsteutbud inom kapitalförvaltning Att tillgångarna väl matchar åtagandena gentemot försäkringstagarna är en viktig del i kapitalförvaltningens arbete. Peter Nilsson Henrik Åhman Risk och kapitalförvaltningsspecialist Målet med kapitalförvaltningen är att uppnå en god uthållig real avkastning. Åtagandena till försäkringstagarna och önskad risknivå påverkar den strategiska fördelningen av tillgångarna. Att ha tillgångar som väl matchar åtagandena gentemot försäkringstagarna är en viktig del i kapitalförvaltningens arbete. Kapitalförvaltare står inför stora utmaningar framöver. Fortsatt finansiell oro gör framtiden svårare att förutse. Försäkringstagare och kunder vill ha en ökad transparens samtidigt som regelverk ständigt förändras och kraven från tillsynsmyndigheter skärps. Dessutom blir det allt viktigare att minska kostnaderna. Det pågår en snabb utveckling av såväl marknadspraxis som regelverk som t ex Solvens II, EMIR, Money Market Funds, och FTT. Detta påverkar kapitalförvaltarna på flera olika sätt. Allt från specifika frågor rörande t ex vilken innehavsinformation som ska rapporteras, till strategiska frågor som har bäring på företagets hela affärsmodell, t ex vilka produkter vi ska erbjuda, ska man fortsätta använda OTC derivat osv. Vi har stor branschkännedom och kan hjälpa kapitalförvaltningar inom försäkringsföretag att göra utmaningar till möjligheter. Vi har lång erfarenhet av rådgivning inom detta område och har bl a hjälpt kapitalförvaltare med analyser kopplade till vilken information försäkringsföretagen förväntar sig som en del av Solvens II kraven (genomlysning), gjort beräkningar, analyser och kommit med förslag på hur kapitalförvaltningsprodukter kan utformas så att de är intressanta och attraktiva för försäkringsföretagen även efter införande av nya regleringar. Vi har även lämnat stöd till kapitalförvaltare med diverse löpande rådgivning, bl a kring hur produkter och investeringar av mer komplex karaktär bör hanteras så att de kan inkorporeras i försäkringsföretags riskstruktur och modeller. Sammanfattningsvis kan våra specialister inom kapitalförvaltning medverka till att tillgångsförvaltningen strukturerar sin verksamhet effektivt och bidrar till en trygg och säker finansiell rapportering. Case Många kapitalförvaltare har produkter som i och med Solvens II kommer att behöva genomlysas samt åsättas kapital baserat på produktens risknivå enligt ett fastställt regelverk. PwC:s specialister inom kapitalförvaltning har i samband med en försäljningssituation hjälpt ett företag med en analys av en investering i alternativa fonder kopplat till kapitalkrav under Solvens II. Syftet var dels att skapa en förståelse för hur fonden påverkas av Solvens II samt att producera ett underlag att använda i säljsituationer. PwC har även stor erfarenhet av ALM analyser, rådgivning kring och uppdatering av policys, placeringsriktlinjer samt processer för hantering av nya produkter och instrument. Målet med kapitalförvaltningen är att uppnå en god uthållig real avkastning och att ha tillgångar som väl matchar åtagandena. Försäkringstagare och kunder vill ha en ökad transparens. Våra specialister kan medverka till en trygg och säker finansiell rapportering.

6 Risk, styrning och regelefterlevnad Försäkringsbranschen är inne i ett omfattande förändringsarbete som till stor del är drivet av ökat riskfokus. Initiativ och aktiviteter som syftar till efterlevnad av nya och befintliga regelverk fortsätter vara ett högt prioriterat område för många försäkringsbolag. De nya kraven har medfört att det hos många försäkringsföretag byggts upp en mer komplex risk- och kontrollstruktur. Detta ställer i sin tur högre krav på samordning mellan bl a risk-, kontroll-, ekonomi- och aktuariefunktioner å ena sidan och den operativa verksamheten å andra sidan. PwC har omfattande erfarenhet från arbete med frågor relaterade till risk, styrning och regelefterlevnad på den svenska, nordiska och globala försäkringsmarknaden. PwC erbjuder bl.a. följande tjänster inom riskhantering och riskstyrning: Riskorganisation och styrningsstruktur Styrdokument och policys Riskstrategi, riskaptit och risktolerans Riskrapportering och riskhanteringsprocesser Affärsplanering, uppföljning och rapportering Verksamhetsstyrningssystem Kvalitetsledning/ISO/Lean IT-styrning Case Ett större nordiskt försäkringsföretag behövde stöd i att utveckla sin organisation inom riskhantering och styrning. Bolaget hade uppmärksammats på brister i den befintliga strukturen och behövde samtidigt anpassa sig till kommande regelverk. PwC fick i uppdrag att utveckla bolagets riskorganisation och arbete med riskhantering. Arbetet initierades med att definiera riskstrategi, riskaptit och risktolerans. En genomgång av riskorganisationen gjordes och justeringar gjordes för att återspegla ökade krav på rapportering, uppföljning, oberoende kontroll etc. Bolagets styrningsstruktur gicks igenom och en granskning gjordes av bl a kommittéer, utskott, policys, riktlinjer och avtal. Riskrapporter, riskmått och rapporteringsvägar effektiviserades och anpassades i syfte att underlätta kommunikationen av bolagets riskprofil till styrelse, ledning och andra intressenter. Förändringarna hjälpte bolaget till att få en betydligt mer effektivt process för riskhantering och är efter arbetet bättre rustat för att möta de ökade kraven från kommande regelkrav. Karin Hjalmers Ansvarig för rådgivning mot försäkringsbranschen Gabriella Johansson Regelverksspecialist Viktor Lindroth Specialist finansiell riskhantering och ansvarig för Solvens II

7 Sänk kostnad och risk genom rätt skatt! Lennart Staberg Skattespecialist PwC är landets ledande skatterådgivare och arbetar med många betydande försäkringsaktörer med såväl svenska som internationella skattefrågor en bred erfarenhet som du kan dra nytta av. Skatter i form av bl a bolagsskatt, avkastningsskatt och moms är en inte grerad del av din verksamhets affärsprocess och påverkas ständigt av nya regleringar kring exempelvis försäkringsprodukter, organisation och bolagsrätt. Trots en alltmer komplex internationell miljö är skattereglerna lokala och det ställer höga krav på både specialkompetens och branschkunnande för att dels minska kostnaderna, dels minska riskerna. Hos oss kan du få hjälp med alla aspekter av skatter utifrån just din specifika verksamhet. Vi hjälper också regelbundet till med olika skattefrågor om det kapital ni förvaltar. Exempel på uppdrag där vi arbetat med bolagsskatt och avkastningsskatt: Ett försäkringsföretag önskade säkerställa sin allokering av intäkter och kostnader mellan sin avkastnings- och inkomstbeskattade verksamhet. Våra rekommendationer gav klienten säkerhet och företaget kunde i detta fall även reducera sin skatt framöver. Ett försäkringsföretag önskade nå större säkerhet och effektivitet i sitt arbete med att avräkna utländsk skatt. Vårt uppdrag var att analysera och rekommendera utveckling av företagets processer och bedömningar avseende avräkning av utländsk skatt. Vårt arbete innebar att man kunde utarbeta en strategi avseende avräkning av utländsk skatt, fick förbättrade processer och identifierade ytterligare skatt att avräkna. Moms Moms är en av de största kostnaderna för företag i den finansiella sektorn. För att kunna dra nytta av regelförändringar och optimera momshanteringen måste din verksamhet ha god kännedom om tillämpliga regler. Därför kan du ha stor nytta av våra momsexperter som tillhör landets främsta. Det innebär att du kan få kvalificerad hjälp inom områden som introduktion av nya försäkringsprodukter, nya affärsmodeller, gränsöverskridande transaktioner, fastställande av avdragsrätt för ingående moms samt transaktioner mellan momsgrupper, filialer och representationskontor. Elisabeth Bergmann Skattespecialist Vårt uppdrag var att analysera legala och skattemässiga konsekvenser av förändringen. För att kunna dra nytta av regelförändringar och optimera momshanteringen måste din verksamhet ha god kännedom om tillämpliga regler. Därför kan du ha stor nytta av våra momsexperter som tillhör landets främsta. Kajsa Boqvist Skattespecialist Moms

8 Vi hjälper företagen att rusta ekonomifunktionen med verktyg och kompetens för att säkerställa att funktionen bidrar med effektivt stöd till affären. Ekonomi och effektiv rapportering De främsta ekonomifunktionerna har en väl avvägd balans mellan kontroll, effektivitet och affärsförståelse. De har en organisation och en leveransmodell som möter efterfrågan från såväl interna som externa intressenter. De främsta levererar högst kvalitet till lägst kostnad. Vi hjälper försäkringsföretag att optimera sina finans- och ekonomifunktioner och att öka dess bidrag till affären genom att säkerställa effektiva processer och systemlösningar, förbättrad kvalitet i rapportering och kontroll samt en utvecklad förmåga att utmana och leverera insikt till affären. Det finns ett extra fokus på rapportering just nu, såväl intern, extern som publik. Detta är en naturlig utveckling till följd av de ökade krav som ställs under kommande regelverk t.ex. IFRS 4 fas II och Solvens II. För våra kunder handlar det dels om att kunna identifiera och ta fram data på en detaljerad nivå, dels att säkerställa att informationen håller god kvalité. I en komplex miljö med höga krav på framtida rapportering är det extra viktigt att ha en rådgivare och affärspartner som kan hantera såväl organisations-, process- och systemfrågor, både från ett strategiskt och operationellt perspektiv. För att en ekonomifunktion ska kunna hjälpa till att förbättra verksamhetens affärsförståelse är det viktigt med förmågan att inkorporera såväl risk- som ekonomi- och aktuarieperspektivet i den rapportering och de analyser man gör. Ekonomifunktionen bör också bidra till ett integrerat samarbete funktionerna emellan, t ex genom att bistå med såväl intern som extern best practice. Vi hjälper företagen att rusta ekonomifunktionen med verktyg och kompetens för att säkerställa att funktionen bidrar med effektivt stöd till affären. Våra specialister på området har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer inom både liv- och skadeförsäkring. Case I samband med affärsplanering går mycket tid och resurser åt till t ex månatliga prognoser, budgetar, rullande prognoser på lång och kort sikt och information till olika intressenter. PwC hjälpte ett affärsområde inom en svensk försäkringsgrupp med en pilot för ett mer effektivt planerings-och prognosverktyg där även tidigare utförda manuella beräkningar skulle hanteras. Syftet var att uppnå förbättrade affärsprocesser för enheten och därefter utvärdera resultatet och fortsätta genomförandet hos resten av försäkringsgruppen. Resultatet blev att företaget fick en större förståelse för både den egna planeringsprocessen och hur de kunde standardisera rutiner och använda automatiserade verktyg för att göra den mer effektiv och strömlinjeformad. Det blev därmed ett underlag i arbetet med att genomföra en förändring för hela organisationen. Göran Engvall Ansvarig för rådgivning mot finansiella sektorn Micael Cervin Försäkringsspecialist rådgivning

9 Framtidens vinnarföretag är de som ser de möjligheter som den digitala utvecklingen erbjuder för att skapa kunddrivna, innovativa lösningar. Maximera värdet Sven Jagebro Strategi och marknadsföringsspecialist Kundcentrering står numera överst på många företags agenda då man insett att kundernas lojalitet är avgörande för att säkerställa långsiktig lönsamhet. För att nå ökad lojalitet och blir mer kundcentrerade behöver man adressera hela den interna värdekedjan och flytta fokus från produkt till kund. Att ha god insikt i vad som driver kundnöjdhet och lojalitet är ett måste för att kunna prioritera rätt aktiviteter, samt att i efterhand kunna mäta kostnader och intäkter för dessa marknadsinsatser. Tillsammans hjälper vi på detta sätt försäkringsföretag att följa upp lönsamheten i sina marknadsaktiviteter och därmed skapa förutsättningarna för att effektivisera sin kundstrategi. Fler och fler branscher, och i synnerhet den finansiella sektorn, omfattas av mycket starka regulatoriska krav där tillståndsmyndigheter ställer höga krav på rättvisa och transparens, bland annat gällande prissättning och vilket värde som erbjuds kunderna. Kunderna blir dessutom alltmer kunniga, vilket skapar höga förväntningar på de tjänster marknaden erbjuder. Digitala medier används för att jämföra produkter och traditionella rådgivningskällor byts ut mot dialog med andra kunder med liknande behov. Framtidens vinnarföretag är de som ser de möjligheter som den digitala utvecklingen erbjuder för att skapa kunddrivna, innovativa lösningar. Genuin kundinsikt nås genom en kombination av källor, samt olika datainsamlingsmetoder och analys. Vi hjälper försäkringsföretag att förstå behoven hos deras kunder och anpassa företagets strategi och verksamhet för att möta dessa behov. Våra experter inom området har erfarenhet från att arbeta med kunder inom bank och försäkring, där vi har hjälpt dem att utveckla strategier för att uppnå högre kundvärde samt att anpassa såväl bank- som försäkringsprodukter och distributionskanaler i syfte att öka kundnöjdheten och därmed företagets intäkter. Case Ett stort svenskt försäkringsföretag strävade efter att på ett bättre sätt beakta kundens perspektiv i sin verksamhet och prioritera strategiska initiativ som maximerade kundnyttan. PwC utförde en kombination av enkätförfrågningar hos kunder, analyser av kund undersökningar och intervjuer. Informationen gjorde att försäkringsbolaget nu har en kort och en långsiktig plan med de prioriterade aktiviteter som man bedömer kommer att öka kundvärdet mest. Man använder de nya insikterna för att förflytta sig från en produkt centrerad till en kundfokuserad organisation som arbetar för att förbättra kundupplevelsen och uppnå maximalt kundvärde. Maria Sahlén Processpecialist

10

11 Tveka inte att kontakta oss för mer information! PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Besök gärna vår hemsida för mer information om vad PwC kan göra för ditt försäkringsbolag och om aktuella frågor för försäkringsbranschen. På kan du anmäla dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev som löpande behandlar frågor inom branschen PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Idéer, visioner och affärslösningar Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Öhrlings PricewaterhouseCoopers Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

NollSju. Verksamheten 2006 2007

NollSju. Verksamheten 2006 2007 NollSju Verksamheten 2006 2007 Idéer visioner och affärslösningar * *connectedthinking Innehåll Styrelseordförande och VD kommenterar 2 Verksamheten Affärsidé, vision och värderingar 4 Kompetens och spetserbjudande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Bank. Blickpunkt: En tidskrift för dig som arbetar inom banksektorn. # 2 2014

Bank. Blickpunkt: En tidskrift för dig som arbetar inom banksektorn. # 2 2014 Blickpunkt: Bank En tidskrift för dig som arbetar inom banksektorn. # 2 2014 I detta nummer: Hög tid att planera för nya regler för krishantering. Hur kan företag mäta och redovisa verkligt värde? Enklare

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Försäkring. Blickpunkt: En tidskrift för dig som arbetar i försäkringsbranschen. # 2 2014. I detta nummer:

Försäkring. Blickpunkt: En tidskrift för dig som arbetar i försäkringsbranschen. # 2 2014. I detta nummer: Blickpunkt: Försäkring En tidskrift för dig som arbetar i försäkringsbranschen. # 2 2014 I detta nummer: Nya förutsättningar för försäkringsbolag Företagsskattekommitténs slutbetänkande Helt annorlunda

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011 Ur detta nummer: Så styr du företaget enligt Solvens 2 ERSA: Från påhäng till konkurrensfördel Styrelser: Ta kontroll över informationen! Välkommen

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer