Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring"

Transkript

1 Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

2 Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och erfaren samarbetspartner Försäkringsföretag står inför omvälvande förändringar framöver. Volatila finansiella marknader, ökad konkurrens och nya risker tillsammans med krävande regelverk gör att det blir en utmaning att fortsätta ha fokus på affären och kunderna. Det gäller att också se möjligheterna som öppnar sig. PwC är en av Sveriges mest anlitade rådgivare inom den finansiella sektorn. Vår erfarenhet och unika branschkunskap om försäkringsbranschen är av stort värde för våra kunder. Vi arbetar med många av Sveriges ledande skade- och livförsäkringsföretag och har även stor erfarenhet av återförsäkringsbolag, understödsföreningar och captivebolag. Tack vare gedigen kunskap om branschen i kombination med teknisk expertis kan våra välmeriterade konsulter och revisorer ge dig just den hjälp du behöver. November 2013 Catarina Ericsson Vice VD PwC Sverige Lena Eidmann Branschansvarig för försäkring, PwC Sverige

3 Revisionen som stöd i er affär Eva Fällen Oavsett om det gäller revision eller rådgivning inom den finansiella sektorn ställs det särskilda krav på insikter och kunskaper inom dessa verksamheter. Hos oss finns en mängd erfarna specialister som har rätt kompetens för att kunna följa det senaste inom försäkringsområdet och för att utveckla en djup kunskap om aktuella frågor inom branschen. Det har du och din verksamhet nytta av. Krav du ska ställa på revisionen: Granskning av internkontrollmiljö och förslag till förbättringar Granskning av rutiner för hantering av risker kring den finansiella rapporteringen Granskning av redovisning av finansiella instrument Granskning av försäkringstekniska avsättningar och aktuariella beräkningar Granskning av årsredovisningens utformning enligt ÅRL, ÅRFL, IFRS, FFFS, K2/K3 etc Mervärde i form av löpande stöd och rådgivning Efterlevnad av lagstiftning, Finansinspektionens föreskrifter och krav Redovisningen som verktyg Hos oss får du hjälp att göra redovisning och rapportering till ett kraftfullt verktyg för att löpande generera intern och extern information som skapar en rättvisande bild av verksamheten och dess resultat. Tack vare vårt branschkunnande kan du få hjälp med: Utredning av kvalificerade redovisningsfrågor Introduktion av lagar, föreskrifter, allmänna råd och IFRS samt löpande uppdatering inom redovisningsfrågor Genomgång och förslag till förbättringar av redovisningen Internrevision och oberoende granskning Internrevisionen ska bidra till förbättrade rutiner inom verksamheten och stärka den interna kontrollen. Till ditt förfogande står PwC:s specialister med all den erfarenhet och det kunnande som krävs för att förstå försäkringsbranschens möjligheter och risker. Vi hjälper många finansiella företag som omfattas av Finansinspektionens krav på internrevision med riskanalyser, granskningsplaner och förbättrade rutiner i den löpande verksamheten. Vi kan bl. a hjälpa till med: Utredningar om ni efterlever Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd Granskning av riskuppföljning och förslag till förbättringar Genomgång av försäkringsregister och processer för nya produkter Morgan Sandström Tillsammans skapar vi trygghet och säkrare affärer Thomas Heneryd

4 90 Beräknat Antal 70, ,0 50,0 Beräknat 2009 Antal Beräknat 40,0 Våra aktuarietjänster Antal 30,0 20, , , Jan Åke Persson Aktuarie Ingrid Wrebo Aktuarie Försäkringsbranschen utvecklas hela tiden och den snabba utvecklingen ställer ständigt nya krav på att företagen ska hantera förändringarna. Försäkringsföretag behöver på bästa sätt ta tillvara nya affärsmöjligheter och agera i nya typer av konkurrenssituationer. I dessa situationer är aktuarien en central kompetens och nyckelresurs för försäkringsbolaget. Utmaningen ligger i att balansera ständiga förändringar och ändå inte förlora fokus på försäkringsföretagets mål och huvuduppgifter. Därför behövs företagets aktuariekompetens samtidigt både till att utveckla/implementera modeller för nya krav, för att sköta löpande uppgifter som att prissätta produkter och att sätta reserver samt dessutom involvering i de kontrollfunktioner som skapats. Det kräver ökade resurser eller ett effektivare utnyttjande av de aktuarier som redan finns. PwC har stor erfarenhet och en mycket bred och djup kompetens inom aktuarieområdet, men också inom angränsande fält som redovisning/regelverk, utbildning och IT-system/ strategi. Genom att utnyttja det kan vi ge stöd till er verksamhet och placera in aktuariefunktionen i ett större sammanhang inom företaget. Genom våra aktuarietjänster kan ni få hjälp med utveckling av er verksamhet och affär eller de modeller som behövs för att möta krav från nya regelverk eller förändrad marknad. Vi kan även hjälpa er med att ta fram benchmark mot övriga i branschen eller en second opinion på era modeller och aktuariella processer, ur ett tekniskt perspektiv men också ur ett lönsamhet respektive ett effektivitetsperspektiv. Om behov finns kan PwC även erbjuda resursförstärkning för att fylla eventuella luckor som har uppkommit. Vi har konsulter med lång erfarenhet av chefaktuarierollen. 10 Case 0 Ett stort svenskt livförsäkringsföretag bad PwC om hjälp med att genomföra en oberoende granskning av deras beräkning av försäkringstekniska avsättningar, inklusive en bedömning av styrande dokument och befintliga processer. Granskningen skulle utföras enligt kraven om årlig granskning i förslaget till Solvens II genomförandebestämmelser och omfatta en bedömning av kvalitet i data, tillämpade modeller samt antaganden Genomförandet av uppdraget inkluderade även omfattande kontrollberäkningar och en bedömning av de antaganden som använts med en jämförelse mot utfall. Arbetet hjälpte företaget att kunna uppskatta i vilken omfattning beräkningar och processer följer best practice samt om de följer nu gällande regelverk. Uppdraget gav dessutom dem en djupare insikt om allmänna förbättringsmöjligheter och nödvändiga förbättringar som måste genomföras inför Solvens II. Period Ultimo Faktor 132,0% 121,5% 118,0% 110,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Svans 208,5% 158,0% 130,1% 110,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5 Vår samlade kunskap och tjänsteutbud inom kapitalförvaltning Att tillgångarna väl matchar åtagandena gentemot försäkringstagarna är en viktig del i kapitalförvaltningens arbete. Peter Nilsson Henrik Åhman Risk och kapitalförvaltningsspecialist Målet med kapitalförvaltningen är att uppnå en god uthållig real avkastning. Åtagandena till försäkringstagarna och önskad risknivå påverkar den strategiska fördelningen av tillgångarna. Att ha tillgångar som väl matchar åtagandena gentemot försäkringstagarna är en viktig del i kapitalförvaltningens arbete. Kapitalförvaltare står inför stora utmaningar framöver. Fortsatt finansiell oro gör framtiden svårare att förutse. Försäkringstagare och kunder vill ha en ökad transparens samtidigt som regelverk ständigt förändras och kraven från tillsynsmyndigheter skärps. Dessutom blir det allt viktigare att minska kostnaderna. Det pågår en snabb utveckling av såväl marknadspraxis som regelverk som t ex Solvens II, EMIR, Money Market Funds, och FTT. Detta påverkar kapitalförvaltarna på flera olika sätt. Allt från specifika frågor rörande t ex vilken innehavsinformation som ska rapporteras, till strategiska frågor som har bäring på företagets hela affärsmodell, t ex vilka produkter vi ska erbjuda, ska man fortsätta använda OTC derivat osv. Vi har stor branschkännedom och kan hjälpa kapitalförvaltningar inom försäkringsföretag att göra utmaningar till möjligheter. Vi har lång erfarenhet av rådgivning inom detta område och har bl a hjälpt kapitalförvaltare med analyser kopplade till vilken information försäkringsföretagen förväntar sig som en del av Solvens II kraven (genomlysning), gjort beräkningar, analyser och kommit med förslag på hur kapitalförvaltningsprodukter kan utformas så att de är intressanta och attraktiva för försäkringsföretagen även efter införande av nya regleringar. Vi har även lämnat stöd till kapitalförvaltare med diverse löpande rådgivning, bl a kring hur produkter och investeringar av mer komplex karaktär bör hanteras så att de kan inkorporeras i försäkringsföretags riskstruktur och modeller. Sammanfattningsvis kan våra specialister inom kapitalförvaltning medverka till att tillgångsförvaltningen strukturerar sin verksamhet effektivt och bidrar till en trygg och säker finansiell rapportering. Case Många kapitalförvaltare har produkter som i och med Solvens II kommer att behöva genomlysas samt åsättas kapital baserat på produktens risknivå enligt ett fastställt regelverk. PwC:s specialister inom kapitalförvaltning har i samband med en försäljningssituation hjälpt ett företag med en analys av en investering i alternativa fonder kopplat till kapitalkrav under Solvens II. Syftet var dels att skapa en förståelse för hur fonden påverkas av Solvens II samt att producera ett underlag att använda i säljsituationer. PwC har även stor erfarenhet av ALM analyser, rådgivning kring och uppdatering av policys, placeringsriktlinjer samt processer för hantering av nya produkter och instrument. Målet med kapitalförvaltningen är att uppnå en god uthållig real avkastning och att ha tillgångar som väl matchar åtagandena. Försäkringstagare och kunder vill ha en ökad transparens. Våra specialister kan medverka till en trygg och säker finansiell rapportering.

6 Risk, styrning och regelefterlevnad Försäkringsbranschen är inne i ett omfattande förändringsarbete som till stor del är drivet av ökat riskfokus. Initiativ och aktiviteter som syftar till efterlevnad av nya och befintliga regelverk fortsätter vara ett högt prioriterat område för många försäkringsbolag. De nya kraven har medfört att det hos många försäkringsföretag byggts upp en mer komplex risk- och kontrollstruktur. Detta ställer i sin tur högre krav på samordning mellan bl a risk-, kontroll-, ekonomi- och aktuariefunktioner å ena sidan och den operativa verksamheten å andra sidan. PwC har omfattande erfarenhet från arbete med frågor relaterade till risk, styrning och regelefterlevnad på den svenska, nordiska och globala försäkringsmarknaden. PwC erbjuder bl.a. följande tjänster inom riskhantering och riskstyrning: Riskorganisation och styrningsstruktur Styrdokument och policys Riskstrategi, riskaptit och risktolerans Riskrapportering och riskhanteringsprocesser Affärsplanering, uppföljning och rapportering Verksamhetsstyrningssystem Kvalitetsledning/ISO/Lean IT-styrning Case Ett större nordiskt försäkringsföretag behövde stöd i att utveckla sin organisation inom riskhantering och styrning. Bolaget hade uppmärksammats på brister i den befintliga strukturen och behövde samtidigt anpassa sig till kommande regelverk. PwC fick i uppdrag att utveckla bolagets riskorganisation och arbete med riskhantering. Arbetet initierades med att definiera riskstrategi, riskaptit och risktolerans. En genomgång av riskorganisationen gjordes och justeringar gjordes för att återspegla ökade krav på rapportering, uppföljning, oberoende kontroll etc. Bolagets styrningsstruktur gicks igenom och en granskning gjordes av bl a kommittéer, utskott, policys, riktlinjer och avtal. Riskrapporter, riskmått och rapporteringsvägar effektiviserades och anpassades i syfte att underlätta kommunikationen av bolagets riskprofil till styrelse, ledning och andra intressenter. Förändringarna hjälpte bolaget till att få en betydligt mer effektivt process för riskhantering och är efter arbetet bättre rustat för att möta de ökade kraven från kommande regelkrav. Karin Hjalmers Ansvarig för rådgivning mot försäkringsbranschen Gabriella Johansson Regelverksspecialist Viktor Lindroth Specialist finansiell riskhantering och ansvarig för Solvens II

7 Sänk kostnad och risk genom rätt skatt! Lennart Staberg Skattespecialist PwC är landets ledande skatterådgivare och arbetar med många betydande försäkringsaktörer med såväl svenska som internationella skattefrågor en bred erfarenhet som du kan dra nytta av. Skatter i form av bl a bolagsskatt, avkastningsskatt och moms är en inte grerad del av din verksamhets affärsprocess och påverkas ständigt av nya regleringar kring exempelvis försäkringsprodukter, organisation och bolagsrätt. Trots en alltmer komplex internationell miljö är skattereglerna lokala och det ställer höga krav på både specialkompetens och branschkunnande för att dels minska kostnaderna, dels minska riskerna. Hos oss kan du få hjälp med alla aspekter av skatter utifrån just din specifika verksamhet. Vi hjälper också regelbundet till med olika skattefrågor om det kapital ni förvaltar. Exempel på uppdrag där vi arbetat med bolagsskatt och avkastningsskatt: Ett försäkringsföretag önskade säkerställa sin allokering av intäkter och kostnader mellan sin avkastnings- och inkomstbeskattade verksamhet. Våra rekommendationer gav klienten säkerhet och företaget kunde i detta fall även reducera sin skatt framöver. Ett försäkringsföretag önskade nå större säkerhet och effektivitet i sitt arbete med att avräkna utländsk skatt. Vårt uppdrag var att analysera och rekommendera utveckling av företagets processer och bedömningar avseende avräkning av utländsk skatt. Vårt arbete innebar att man kunde utarbeta en strategi avseende avräkning av utländsk skatt, fick förbättrade processer och identifierade ytterligare skatt att avräkna. Moms Moms är en av de största kostnaderna för företag i den finansiella sektorn. För att kunna dra nytta av regelförändringar och optimera momshanteringen måste din verksamhet ha god kännedom om tillämpliga regler. Därför kan du ha stor nytta av våra momsexperter som tillhör landets främsta. Det innebär att du kan få kvalificerad hjälp inom områden som introduktion av nya försäkringsprodukter, nya affärsmodeller, gränsöverskridande transaktioner, fastställande av avdragsrätt för ingående moms samt transaktioner mellan momsgrupper, filialer och representationskontor. Elisabeth Bergmann Skattespecialist Vårt uppdrag var att analysera legala och skattemässiga konsekvenser av förändringen. För att kunna dra nytta av regelförändringar och optimera momshanteringen måste din verksamhet ha god kännedom om tillämpliga regler. Därför kan du ha stor nytta av våra momsexperter som tillhör landets främsta. Kajsa Boqvist Skattespecialist Moms

8 Vi hjälper företagen att rusta ekonomifunktionen med verktyg och kompetens för att säkerställa att funktionen bidrar med effektivt stöd till affären. Ekonomi och effektiv rapportering De främsta ekonomifunktionerna har en väl avvägd balans mellan kontroll, effektivitet och affärsförståelse. De har en organisation och en leveransmodell som möter efterfrågan från såväl interna som externa intressenter. De främsta levererar högst kvalitet till lägst kostnad. Vi hjälper försäkringsföretag att optimera sina finans- och ekonomifunktioner och att öka dess bidrag till affären genom att säkerställa effektiva processer och systemlösningar, förbättrad kvalitet i rapportering och kontroll samt en utvecklad förmåga att utmana och leverera insikt till affären. Det finns ett extra fokus på rapportering just nu, såväl intern, extern som publik. Detta är en naturlig utveckling till följd av de ökade krav som ställs under kommande regelverk t.ex. IFRS 4 fas II och Solvens II. För våra kunder handlar det dels om att kunna identifiera och ta fram data på en detaljerad nivå, dels att säkerställa att informationen håller god kvalité. I en komplex miljö med höga krav på framtida rapportering är det extra viktigt att ha en rådgivare och affärspartner som kan hantera såväl organisations-, process- och systemfrågor, både från ett strategiskt och operationellt perspektiv. För att en ekonomifunktion ska kunna hjälpa till att förbättra verksamhetens affärsförståelse är det viktigt med förmågan att inkorporera såväl risk- som ekonomi- och aktuarieperspektivet i den rapportering och de analyser man gör. Ekonomifunktionen bör också bidra till ett integrerat samarbete funktionerna emellan, t ex genom att bistå med såväl intern som extern best practice. Vi hjälper företagen att rusta ekonomifunktionen med verktyg och kompetens för att säkerställa att funktionen bidrar med effektivt stöd till affären. Våra specialister på området har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer inom både liv- och skadeförsäkring. Case I samband med affärsplanering går mycket tid och resurser åt till t ex månatliga prognoser, budgetar, rullande prognoser på lång och kort sikt och information till olika intressenter. PwC hjälpte ett affärsområde inom en svensk försäkringsgrupp med en pilot för ett mer effektivt planerings-och prognosverktyg där även tidigare utförda manuella beräkningar skulle hanteras. Syftet var att uppnå förbättrade affärsprocesser för enheten och därefter utvärdera resultatet och fortsätta genomförandet hos resten av försäkringsgruppen. Resultatet blev att företaget fick en större förståelse för både den egna planeringsprocessen och hur de kunde standardisera rutiner och använda automatiserade verktyg för att göra den mer effektiv och strömlinjeformad. Det blev därmed ett underlag i arbetet med att genomföra en förändring för hela organisationen. Göran Engvall Ansvarig för rådgivning mot finansiella sektorn Micael Cervin Försäkringsspecialist rådgivning

9 Framtidens vinnarföretag är de som ser de möjligheter som den digitala utvecklingen erbjuder för att skapa kunddrivna, innovativa lösningar. Maximera värdet Sven Jagebro Strategi och marknadsföringsspecialist Kundcentrering står numera överst på många företags agenda då man insett att kundernas lojalitet är avgörande för att säkerställa långsiktig lönsamhet. För att nå ökad lojalitet och blir mer kundcentrerade behöver man adressera hela den interna värdekedjan och flytta fokus från produkt till kund. Att ha god insikt i vad som driver kundnöjdhet och lojalitet är ett måste för att kunna prioritera rätt aktiviteter, samt att i efterhand kunna mäta kostnader och intäkter för dessa marknadsinsatser. Tillsammans hjälper vi på detta sätt försäkringsföretag att följa upp lönsamheten i sina marknadsaktiviteter och därmed skapa förutsättningarna för att effektivisera sin kundstrategi. Fler och fler branscher, och i synnerhet den finansiella sektorn, omfattas av mycket starka regulatoriska krav där tillståndsmyndigheter ställer höga krav på rättvisa och transparens, bland annat gällande prissättning och vilket värde som erbjuds kunderna. Kunderna blir dessutom alltmer kunniga, vilket skapar höga förväntningar på de tjänster marknaden erbjuder. Digitala medier används för att jämföra produkter och traditionella rådgivningskällor byts ut mot dialog med andra kunder med liknande behov. Framtidens vinnarföretag är de som ser de möjligheter som den digitala utvecklingen erbjuder för att skapa kunddrivna, innovativa lösningar. Genuin kundinsikt nås genom en kombination av källor, samt olika datainsamlingsmetoder och analys. Vi hjälper försäkringsföretag att förstå behoven hos deras kunder och anpassa företagets strategi och verksamhet för att möta dessa behov. Våra experter inom området har erfarenhet från att arbeta med kunder inom bank och försäkring, där vi har hjälpt dem att utveckla strategier för att uppnå högre kundvärde samt att anpassa såväl bank- som försäkringsprodukter och distributionskanaler i syfte att öka kundnöjdheten och därmed företagets intäkter. Case Ett stort svenskt försäkringsföretag strävade efter att på ett bättre sätt beakta kundens perspektiv i sin verksamhet och prioritera strategiska initiativ som maximerade kundnyttan. PwC utförde en kombination av enkätförfrågningar hos kunder, analyser av kund undersökningar och intervjuer. Informationen gjorde att försäkringsbolaget nu har en kort och en långsiktig plan med de prioriterade aktiviteter som man bedömer kommer att öka kundvärdet mest. Man använder de nya insikterna för att förflytta sig från en produkt centrerad till en kundfokuserad organisation som arbetar för att förbättra kundupplevelsen och uppnå maximalt kundvärde. Maria Sahlén Processpecialist

10

11 Tveka inte att kontakta oss för mer information! PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Besök gärna vår hemsida för mer information om vad PwC kan göra för ditt försäkringsbolag och om aktuella frågor för försäkringsbranschen. På kan du anmäla dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev som löpande behandlar frågor inom branschen PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden en bransch i förändring

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden en bransch i förändring www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden en bransch i förändring En bransch i ständig rörelse 2 Försäkringsmarknaden en bransch i förändring Sällan har försäkringsbranschen varit så svårnavigerad som

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Lämplighetsprövning i Solvens 2

Lämplighetsprövning i Solvens 2 Lämplighetsprövning i Solvens 2 FI-forum 17 december 2015 Victoria Andersson Försäkringsrätt försäkring och pension Alexi Andersson Tillsyn försäkring och pension Agenda Styrelsens samlade kompetens Ansvariga

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning Internal Governance System Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning IT-stödet för effektiv regelefterlevnad Regelbördan som finansiella företag möter blir alltmer omfattande och komplex.

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss?

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? 1 april 2014 Berit Lignercrona Varför förberedande riktlinjer? Solvens 2-direktiv antogs redan 2009. Omfattande regelverk. Förberedelse

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner.

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner. Ersättningspolicy 1 Inledning 1.1 Syfte Denna policy syftar till att säkerställa att Strategisk Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) har interna regler för ersättningssystem och därmed uppfyller de krav som

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Ersättningspolicy för Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig sakförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig sakförsäkring Fastställd: 2017-05-11 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 1 Förslag från fullmäktiges arbetsgrupp avsett att antas vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2016 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2 1. Inledning Skandia Livförsäkringsbolaget

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 av 5 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Enligt kommissionens delegerade förordning 2015/35 av den 10 oktober 2014 (EUförordningen) ska försäkringsföretag fastställa styrdokument

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 002 Datum för fastställelse 2016-05-23 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Datum för fastställelse UTKAST Sidan 2 Innehåll Externa regelverk... 3 Interna regelverk... 3 1. Syfte... 3 2. Mål... 3 3. Organisation

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svenska Försäkringsförmedlares förening

Svenska Försäkringsförmedlares förening Svenska Försäkringsförmedlares förening Vad gör förmedlarbranschen för att förhindra intressekonflikter? Karin Lindblad, VD Sfm 1 Agenda Kort om Sfm och förmedlarbranschen Förväntade effekter av MiFID

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för ska ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK 1 (3) Fastställd 2013-12-17 Identifikation 17:02 ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Mål 3. Personalpolicy 4. Syftet med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20]

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] Ersättningspolicy i Avida Finans AB Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] 1. INNEHÅLL Denna policy ska fungera som stöd för Avida Finans AB ( Avida eller Bolaget ) när det gäller frågor

Läs mer

Solvens II i Folksam. Daniel Barr 2015-11-12

Solvens II i Folksam. Daniel Barr 2015-11-12 Solvens II i Folksam Daniel Barr 2015-11-12 Folksam Två försäkringsgrupper 10 försäkringsbolag Alla typer av försäkring i flera bolag 3 800 anställda och konsulter Gemensam organisation Åldrade IT-lösningar

Läs mer

EIOPACP 13/08 SV. Riktlinjer för företagsstyrningssystem

EIOPACP 13/08 SV. Riktlinjer för företagsstyrningssystem EIOPACP 13/08 SV Riktlinjer för företagsstyrningssystem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Riktlinjer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad

Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad Internkontrollfunktionen Jonas Kinnander och Anna Lycke Börjesson 2014-05-15 Agenda Bakgrund Kort om intern styrning och kontroll Gemensam riskhantering? Fortsatt

Läs mer

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning 2011-09-20 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser Finansinspektionen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer