Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 10 maj kl i Vallentunasalen, ingång Vallentuna Bibliotek med adress: Torggatan 9 i Vallentuna. Elverket Vallentuna aktien Den totala omsättningen av Elverkets aktier på AktieTorget under året uppgick till ( ) aktier, motsvarande ett värde av cirka 4,9 (5,1) Mkr. Under årets börsdagar omsattes aktier för i genomsnitt (20 445) kr per börsdag. Högsta betalkurs under året noterades till 46,69 kr (59,00 kr) och lägsta till 38,20 kr (40,00 kr). Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den 4 maj 2011 och dels senast kl fredagen den 6 maj 2011 anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan kan göras på följande sätt: Telefon Fax Bolagets hemsida Post till Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, Vallentuna Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman. Tillfällig ägarregistrering bör göras i god tid före onsdagen den 4 maj Vägbeskrivning från Stockholm: Vallentunasalen ligger i Vallentuna Bibliotek med adress: Torggatan 9 i Vallentuna. Koordinater: WGS 84 (lat, lon): N , E Se karta: Tidplan för ekonomisk information Delårsrapport för första kvartalet: 28 april 2011 Delårsrapport för andra kvartalet: augusti 2011 Delårsrapport för tredje kvartalet: oktober 2011 Elverkets tio största ägare enligt aktieboken Aktieägare Antal % E.ON Sverige AB ,43 % Vallentuna Kommun ,61 % Görel Bergdahls Konsult AB ,71 % Vallentuna Församling ,27 % Uppsala Akademiförvaltning KB ,07 % Össeby Församling ,86 % Ålund, Per-Erik ,79 % Johansson dödsbo, Carl-Magnus ,58 % Elverket Vallentuna-okänd ägare ,56 % Öberg, Örjan ,46 % Femårsöversikt Omsättning Rörelseresultat Finansnetto Rörelsemarginal (%) -2,9 4,6 2,1 7,1 5,4 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital (%) -14,8 12,4 5,0 13,5 13,3 Vinst per aktie (kr) -2,26 2,06 1,05 2,28 1,47 Kursutveckling 5 år Vänster Y axel kurs i SEK, Höger Y axel procentuell utveckling under perioden Källa: DI Trader, ELV elverket blå kurva OMXS= OMX Stockholms index röd kurva

3 VD har ordet Tufft år för Elverket De senaste två åren har varit händelserika och svårförutsägbara med tvära kast på elmarknaden, vilket hastigt och kraftfullt kan påverka verksamheter som Elverkets präglades av extrem kyla under vintermånaderna både i början och i slutet av året vilket ledde till ovanligt hög elförbrukning hos våra kunder. Därtill fick vi historiskt höga elmarknadspriser på elbörsen Nordpool samt en fortsatt volatil valuta. För Elverket blev det ett mycket tufft år med en kraftig resultatmässig tillbakagång främst i elhandelsrörelsen där både volym- och prisrisk kraftigt påverkade resultatet negativt. Affärsvolymen i koncernen ökade under året med 27 % jämfört med föregående år till en ny rekordnivå på drygt 468 mkr (370 mkr). Omsättningen ökade både inom elhandelsverksamheten och inom nätverksamheten. Rörelseresultatet i koncernen försämrades jämfört med föregående år till -13,6 mkr jämfört med 17,1 mkr året innan. Kundavtal som tecknas med fast pris ger kunden rätt att köpa el till ett i förväg fastställt pris under hela kontraktsperioden utan att kunden är bunden till att köpa en viss volym. Kundens individuella förbrukning under tidigare år lägger grunden för den volymprognos och finansiella prissäkring som görs för att elhandelsverksamheten ska säkra tillgången på el till försålt pris och volym. De extrema väderperioderna i inledningen och slutet av året medförde stora avvikelser mellan förväntad försäljningsvolym och kundernas reella volymuttag som därmed periodvis väsentligt översteg de finansiellt prissäkrade volymerna. Detta medförde för Elverket extra kostnader för ytterligare inköp av råkraft till höga priser samt att kostnaden för prissäkringarna ökade markant. Under året levererades även viss volym av de fasta kundkontrakten till negativ marginal som förutom den höga förbrukningsvolymen bl. a. berodde på en felaktig prissättningsstruktur där delar av de risker affären utsätts för inte beaktats fullt ut. Detta innebar att inköpspriserna för el periodvis översteg försäljningspriserna till slutkund. Året avslutades på samma sätt som det inleddes med en starkt ökad efterfrågan på el och höga elpriser i december, vilket bidrog till ökade inköpskostnader för Elhandel. Även affärssegmentet Elnät påverkades av kylan med de högsta effektuttagen i bolagets historia, vilket belastade resultatet med extra effektuttagsavgifter i slutet av året. Kostnader av engångskaraktär har belastat verksamhetsåret för att kvalitetssäkra affärsprocesserna och våra volymprognoser för att i framtiden förbättra resultatet och på längre sikt skapa ny bättre struktur i vår verksamhet. Detta arbete fortsätter under 2011 om än i mindre skala. Eldistribution Det kallare vädret har för affärssegmentet Elnät gett ökade intäkter, men också ökade kostnader från regionnätet. Effektuttaget i december var det högsta i Elverkets historia vilket ledde till att Elverket tvingades betala överuttagsavgifter under slutet av året. Volymen har för 2010 ökat med 13 % jämfört med 5% under Nybyggnadstakten inom koncessionsområdet har åter tagit ordentlig fart och stora investeringar har gjorts i nytt nät. Elnätverksamheten har utvecklats med 198 nya anslutningar till totalt kunder (13 444) under Elförsäljning Elhandel har totalt sett haft en volymtillväxt om ca 15 % under Volymökningen härrör till största delen från kundernas ökade volymuttag till följd av de kalla vinterperioderna. Inflödet av nya kunder var stort under året men bolaget kunde samtidigt notera ett större utflöde av kunder än tidigare under årets sista kvartal. En del av utflödet av kunder beror troligtvis på en förändrad prissättning från Elverkets sida. Antalet kunder i affärssegmentet Elhandel uppgick vid årsskiftet till st. ( st.). Volymen på den svenska elmarknaden har under samma period ökat med 5,9 %. Det negativa resultatet förklaras till stor del av att de ingångna kundavtalen med fast pris ger kunden rätt att köpa el till ett i förväg fastställt pris. Lägre temperaturer än normalt under lång tid innebär att kundernas uttagsvolym ökar. Elverket har därför tvingats köpa in de extra volymerna till kraftigt ökade marknadspriser. 3

4 Bredband Elverkets stadsnät i Vallentuna har haft en bra utbyggnadstakt under Strategin har varit att fokusera det mesta av försäljningsinsatserna mot villaägare och bostadsrättsföreningar med det utökade utbud av tjänster som vi nu kan leverera genom olika tjänsteleverantörer. Elverkets kommunikationsoperatör, Teknikbyrån i Sverige AB, har varit framgångsrika med att få in fler tjänsteleverantörer i nätet så att kunderna nu har ännu större valfrihet att välja vilken leverantör de vill köpa tjänster från. Det finns nu totalt 9 st. (3 st.) leverantörer som kan erbjuda internet, telefoni och TV via Elverkets stadsnät. Antalet hushåll som har en eller flera tjänster via Elverkets stadsnät har ökat från ca st. (december 2009) till ca st. (december 2010). Ökningen beror främst på TV-tjänsten. Resultatet av detta kommer att märkas först under TV kommer med största sannolikhet vara en drivande kraft i kommande försäljning. Framtiden Vallentuna kommun är en av de kommuner i landet som växer snabbast. Allt fler innevånare och företag etablerar sig i kommunen. Det innebär för oss att vi får ett ökat kundunderlag och därmed en positiv utveckling för nät- och bredbandsverksamheterna. Under 2010 gjordes mycket arbete internt inom Elverket med våra processer för att säkerställa att vi har kontroll och lönsamhet i resp verksamhetsområde. Detta arbete kommer även att fortsätta under 2011 och syftar till att ge oss en stabilare lönsamhet i framtiden. Under 2011 kommer vi att arbeta vidare på det strategiarbete som inleddes under Inriktningen i den förändrade strategin är en större kundfokusering där vi hoppas kunna lansera produkter och tjänster som ger mervärden till befintliga och nya kunder. Aktiens utveckling Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgick 31 december 2010 till st. (1 211 st.). Kursen på aktien noterades till 41,32 kr på årets första börsdag och till 42,90 kr på årets sista börsdag med en högsta notering med 46,69 kr den 2 februari och lägsta notering 38,20 kr den 11 maj. Tack för i år! Ett tufft år kräver ännu större insatser, uppoffringar och tålamod än normalt. Av den anledningen vill jag därför tacka alla aktieägare, kunder och självfallet alla medarbetare för det hårda arbete som pågår med att vända utvecklingen där jag är övertygad om att åtgärderna inom kort blir märkbara. Britt Sandberg t. f. VD och koncernchef

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Elverket Vallentuna AB (publ), org. nr , avger härmed årsredovisning för Allmänt om verksamheten Elverketkoncernen, Elverket, består av moderbolaget Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun samt äger och driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten har de senaste åren växt kraftigt och motsvarar nu ca 82 % av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002 som det enda nationellt noterade elbolaget i Sverige. Aktietorget är sedan mars 2007 en handelsplattform (MTF - Multilateral Trading Facility) med tillstånd från Finansinspektionen. Antalet aktieägare uppgår till st. (1 211 st.) och antal aktier uppgår till st. ( st.). Affärssegment Elnät Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet i Vallentuna kommun. Elverket är nätkoncessionsinnehavare och det innebär att bolaget står under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Vallentuna är en kommun som fortsätter att växa. Under året har ytterligare 198 nya anläggningar anslutits till nätet och det totala kundantalet är nu uppe i st. ( st.). Energi och effektförbrukning Den totala energiförbrukningen i Elverkets nät var 267 GWh under 2010, vilket är 21 GWh mer än föregående år. Elverkets högsta effektuttag någonsin, 76,9 MW noterades i december. Under året har tariffhöjning motsvarande 7 % genomförts till följd av ökade kostnader på stam- och regionnät. Den kalla vintern har lett till högt effektuttag i nätet vilket har medfört tkr i extra kostnader i överuttagsavgift. Driftstörningar Antalet driftstörningar under året var 92 st. Medelavbrottstiden per kund under året var 36 min (inkl planerade avbrott), vilket är ett lågt värde för den blandning av luft- och kabelnät som bolaget har. Huvudorsakerna till den korta avbrottstiden är dels att nätet inte har påverkats av vädret i någon större utsträckning och dels personalens snabba beredskapsinsatser när något hänt. Inget avbrott var i närheten av den gräns på 12 timmar då avbrottsersättning till kund skall utgå. Energimarknadsinspektionens tillsyn Lagstiftningens krav på nätkoncessionsinnehavare uppdateras fortlöpande och Elverket strävar efter att fullgöra sina åtaganden med kvalitet och kompetens. Detta är en resurs- och tidskrävande uppgift som kräver investeringar i system, kompetens och administration. Elnätsavdelningen och ekonomiavdelningen samt företagets revisorer engageras i arbetet. Ny modell för reglering av elnätspriser Elverket har under hösten lagt mycket tid på förberedelser för den nya förhandsreglering som skall vara rapporterad till Energimarknadsinspektionen 31 mars 2011, för att börja tillämpas 1 januari Den nya modellen innebär att nätbolagen utifrån nätets kvalitet, nätets omfattning, ekonomiska nyckeltal mm ansöker om vilka intäkter man behöver under perioden för att bedriva nätverksamhet. Affärssegmentet Bredband Elverket driver tillsammans med Teknikbyrån i Sverige AB ett stadsnät i Vallentuna. Teknikbyrån är den oberoende kommunikationsoperatören i fibernätet och Elverket ägnar sig åt att bygga och förvalta nätet. Tack vare samarbetet levereras TV, telefoni och Internet med hög hastighet genom Elverkets fiberkablar. Totalt har bolaget idag ca hushåll som på något sätt får sina tjänster levererade genom Elverkets fiberkablar. 5

6 Affärssegment Elhandel Under 2010 har Elverket återigen haft volymtillväxt. Det beror till största delen på ökad elanvändning hos kunderna till följd av den kalla vintern. Kunderna har fortsatt att i första hand teckna avtal på Internet. Både nya och gamla kunder tecknar sina avtal antingen direkt på hemsidan eller via någon av de plattformar för jämförelse av elpriser som finns. Elverket har fortsatt med strategin att aktivt arbeta med prissättningen och att kunna erbjuda kunderna rätt produkt. Under hösten 2010 fanns en oro hos kunderna för elprisets utveckling under vintern, framför allt hos kunder med rörligt pris som hade januari och februaris priser i färskt minne. För att möta kundernas behov har en ny produkt lanserats: Fryst Elpris. Produkten innebär ett bundet avtal under vintermånaderna som sedan övergår till ett rörligt avtal. Fördelen för kunden är att kunna ha ett rörligt avtal i grunden, men med ett fast pris under den period där risken för pristoppar är som störst. Omsättningen ökade 2010 till en ny rekordnivå tkr jämfört med tkr för Antalet kunder var stabilt med en blygsam ökning till st. ( st.). Arbete med prisjusteringar och omförhandlingar av avtal samt förändringar av volymprognosmodellen har genomförts. Bolaget har också genomfört ett flertal projekt för att förbättra de operativa processerna för prissättning, prognoshantering samt kvalitetssäkring av mätvärdeshanteringen, vilka ligger till grund för en korrekt volymprognos och prissäkring av fasta kontrakt. Elmarknaden Om vi tittar på 2010 så gick vi in i året med en ansträngd hydrologisk situation och ett underskott i energibalansen om 30 TWh mot det normala. Detta till följd av en sommar/höst 2009 med begränsad nederbörd tillsammans med stora problem att få tillbaka de svenska kärnkraftsreaktorerna i produktion efter sommarens revision. Vinterperioden december till februari skulle sedan visa sig bli kallare än på mycket länge. Med flertalet svenska kärnkraftsreaktorer som fortsatt stod utanför produktion tvingades de dyraste produktionsslagen tas i bruk för att täcka den totala efterfrågan på el, vilket i sin tur gav väldigt höga elpriser. November och december blev sedan rekordkalla månader med snittemperaturer som låg 5-10 grader under det normala i det nordiska elsystemet. Dessutom fick vi vänta ända till slutet av december innan den svenska kärnkraftsparken kom upp på full installerad effekt. Detta fick till följd att elpriset steg dramatiskt i slutet på november och början av december, då vi på nytt fick ta till de absolut dyraste produktionsslagen för att klara av efterfrågan. Det genomsnittliga spotpriset Stockholm på Nordpool blev 54,25 öre/kwh (39,28 öre/kwh) med det högsta priset i februari på 93,1 öre/kwh samt december 83,3 öre/kwh. Marknaden har präglats av stor volatilitet och skillnaden mellan februari och mars var hela 35,7 öre/kwh, samt 30,9 öre/kwh mellan november och december. På slutkundsmarknaden har antalet leverantörsbyten totalt sett minskat med drygt 17 % under 2010 jämfört med 2009.

7 Nettoomsättning och resultat Koncernens omsättning ökade med 27 % under 2010 till tkr jämfört med tkr Omsättningsökningen är hänförlig till Elhandel och Elnät, med både ökade volymer och prisnivåer. Koncernens resultat försämrades under 2010 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev tkr jämfört med tkr Resultatminskningen är till största delen hänförlig till Elhandel. Under det fjärde kvartalet 2010 gick Elverket med fortsatt förlust och koncernen som helhet visade ett rörelseresultat på tkr jämfört med tkr under samma period föregående år. Det negativa resultatet förklaras av att de ingångna kundavtalen med fast pris ger kunden rätten att köpa el till ett i förväg fastställt pris. Lägre temperaturer än normalt under lång tid innebär att kundernas uttagsvolym ökar. Elverket har därför tvingats köpa in de extra volymerna till kraftigt ökade marknadspriser. För att hantera risken med prisområdesskillnader köper Elverket CfD:er (Contracts for Differences) kopplade till volymen och vid ökad uttagsvolym måste Elverket betala kostnaden för prisområdesskillnaden. De positioner som togs i prissäkringar på fasta kontrakt och CfD:er var inte tillräckliga för att kompensera det högre volymuttaget. Detta har medfört en extra kostnad för ytterligare inköp av råkraft samt att kostnaden för prissäkring ökat. Under året har stora volymer av fasta kontrakt gått i leverans med negativ marginal. Detta beror bland annat på en prissättningsstruktur på fasta kontrakt där delar av de affärsrisker som har fallit ut inte har beaktats i tillräcklig utsträckning. Riskpolicy och mandat har förtydligats och förbättrats i syfte att kraftfullt minska risken operativt samt i prissäkringsportföljen. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet i Vallentuna kommun. Elverket är nätkoncessionsinnehavare och det innebär att bolaget står under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Vallentuna är en kommun som fortsätter att växa. Under året har ytterligare 198 nya anläggningar anslutits till nätet och det totala kundantalet är nu uppe i st. Affärsegement Elnäts rörelseresultat uppgick till tkr ( tkr). Affärssegmentet Bredband visar fortsatt lönsamhet med ett rörelseresultat på tkr jämfört med tkr föregående år. Vändningen i byggkonjunkturen innebär att antalet nyanslutningar åter ökar. Koncernens resultat före skatt uppgick till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgick till -2,9 % (4,6 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till - 14,8% (12,4%). Soliditeten uppgick till 39,8 % (54,0 %). Koncernens resultat per aktie blev -2,26 kr (2,06 kr). Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår netto till tkr (30 tkr). Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas effektiva säkringar som komponent i övrigt totalresultat samt uppskjuten skatt. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser gentemot slutkund. Det verkliga värdet på valutaterminerna uppgick till tkr per den 31 december Likviditet och finansiell ställning Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgick till tkr ( tkr). Vid balansdatum var checkkrediten outnyttjad, liksom per den sista december Koncernens egna kapital uppgick till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 39,8% (54,0%). Ökade elpriser på elbörsen NordPool under årets sista två månader har medfört en kraftig värdeökning på Elverkets elderivat, vilket har resulterat i att det egna kapitalet har ökat. Soliditeten har minskat på grund av omläggning av betalningsvillkoren för den inköpta kraften, vilket har ökat leverantörsskulderna i förhållande till föregående år. De omlagda betalningsvillkoren är också anledningen till att likvida medel har ökat jämfört med året innan. Per den 31 december 2010 var balansomslutningen tkr ( tkr), vilket innebär att balansomslutningen har ökat i markant högre grad än det egna kapitalet. Finansnettot har förändrats i stor grad under det fjärde kvartalet p.g.a. stora värderingseffekter. Den sjunkande valutakursen påverkar värdet på framtida valutasäkringar negativt. Under 2010 har Elverket bytt bank och förändrat finansieringen, vilket bland annat har lett till förändrad hantering av prissäkrings- och valutaderivat. 7

8 Elverket Vallentuna har per den 31 december 2010 inte uppfyllt den förbindelse som bolaget har gentemot sin finansiär för ställda krediter. Finansiären har för denna tidpunkt gett bolaget en lättnad, en s.k. waiver. Det ursprungliga finansieringsavtalet kvarstår. Styrelsen bedömer att man under 2011 kommer att uppfylla överenskomna avtal med banken. Investeringar Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre fortgår löpande. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå. De totala bruttoinvesteringarna under året uppgick till tkr (8 464 tkr). Den övervägande delen av investeringarna under 2010 har varit nybyggnation och nyanslutning främst i exploateringsområdena Kulla, Påtåker och Tegelbruket där också nya nätstationer byggts. Övriga stora projekt är ombyggnaden av stora korsningen i Vallentuna Centrum och förstärkt matning till västra Vallentuna i station Uddra med ytterligare en transformator. Väsentliga händelser efter balansdagen Efter drygt 4 år som VD för Elverket Vallentuna AB lämnade Jonas Borgardt företaget den 10 mars Under 2011 har avsättning gjorts för kostnad avseende detta. Britt Sandberg från styrelsen ersätter tillsvidare Jonas Borgardt. Ersättning för detta utgår enligt avtal och på löpande räkning. Rekryteringen av en ny VD är påbörjad. Elverket Vallentuna har per den 31 mars 2011 inte uppfyllt den förbindelse som bolaget har gentemot sin finansiär för ställda krediter. Finansiären har för denna tidpunkt gett bolaget en lättnad, en s.k. waiver. Det ursprungliga finansieringsavtalet kvarstår. Under april 2011 har det träffats ett tilläggsavtal mellan bolaget och finansiären om en förändrad avtalsnivå för andra kvartalet Miljöinformation Elverket Vallentuna El AB är licensierat av Svenska Naturskyddsföreningen att leverera el enligt kriterierna för "Bra Miljöval". Ingen del av koncernens verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Styrelsens arbete Elverkets styrelse bestod 2010 av sju ledamöter utsedda vid årsstämma. Under 2010 har styrelsen haft 6 protokollförda ordinarie sammanträden och 3 extra sammanträden. Vid samtliga möten har merparten av ledamöterna deltagit. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som bl a syftar till att tillgodose styrelsens behov av informations- och beslutsunderlag. Styrelsen har under 2010 tillsatt en riskkommitté som speciellt bevakar bolagets riskarbete. Riskkommittén består av 2 ledamöter och 2 anställda i bolaget. I övrigt finns inga speciella fasta arbetsgrupper eller kommittéer utan frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsens ordförande väljs vid stämman. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete. Ingen i styrelsen har normalt någon operativ roll i bolaget. Under 2010 har dock en styrelsemedlem periodvis gått in och stöttat ledningen i det operativa arbetet. Styrelsens sammansättning framgår på sidan 40. Ersättning till ledande befattningshavare För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare ska Elverket erbjuda konkurrenskraftiga totala ersättningspaket, utan att vara marknadsledare när det gäller ersättningar. Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen godkändes på årsstämman 2010 och beskrivs mer utförligt i not 6. Ägarförhållanden Elverket Vallentuna AB hade vid räkenskapsårets utgång st. (1 211st.) aktieägare. De 10 största aktieägarnas innehav utgjorde tillsammans 61,34 % (60,63 %) av det totala ägandet. Förteckning över de största aktieägarna lämnas på sidan 2. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till tkr ( tkr). Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) och resultatet efter finansiella poster till tkr ( tkr). Kassa och bank uppgick till tkr (4 095 tkr).

9 Eget kapital inklusive kapitalandel i obeskattade reserver i moderbolaget uppgick till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 37 % (48 %). 9

10 Nyckeltal inom koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % -2,9 4,6 2,1 7,1 5,4 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % -9,6 11,5 5,8 11,8 7,7 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % -14,8 12,4 5,0 13,5 13,6 Definitioner: Rörelsemarginal: Eget kapital: Soliditet: Avkastning på eget kapital: Avkastning på operativt kapital: Operativt kapital: Rörelseresultat/Nettoomsättning Summa eget kapital enligt balansräkning Justerat eget kapital/balansomslutning Årets resultat/genomsnittligt eget kapital Rörelseresultat/Genomsnittligt operativt kapital Balansomslutningen minskad med likvida medel och andra räntebärande tillgångar och minskad med icke räntebärande skulder Nyckeltalens förändring jämfört med tidigare år beror på ett försämrat resultat samt en ökad balansomslutning. Synligt eget kapital är högre än tidigare år som en följd av att värdet på Elverkets elderivat ökat. För mer detaljerad information, se Nettoomsättning och resultat på sid 7 samt Likviditet och finansiell ställning på sid 7. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

11 Risker och riskhantering Riskhantering är en integrerad del av Elverkets verksamhetsplanering, utveckling och resultatstyrning. Syftet med riskhanteringen är att öka genomförbarheten av Elverkets strategi, samt att stödja verksamheten i att uppnå finansiella mål. Elverket utsätts genom sin verksamhet för ett flertal olika typer av finansiella, strategiska och operativa risker. Den primära källan till finansiell risk är elpriserna, som påverkas av båda det nordiska vädret och den globala prisutvecklingen på bl.a. kol och olja. Koncerngemensamma risker är kundkreditrisk, likviditetsrisk, kassaflödesrisk och ränterisk. Elhandelsverksamheten är det affärssegment som är finansiellt mest känsligt och riskerna inom elhandeln kan väsentligt påverka resultatet. Förutom elprisrisken påverkas elhandeln också av volymrisk, valutarisk, prisområdesrisk och profilrisk. Nätverksamhetens risker är främst koncentrerade till risker av teknisk natur såsom stora driftstörningar, haverier, miljöutsläpp och nätförlustrisk. Även politiska och legala risker såsom regulatoriska förändringar av koncessionen påverkar i hög grad resultatet. Genom löpande arbete av skadeförebyggande åtgärder, gott underhåll, utbildning och förbättring av administrativa rutiner identifieras och minimeras dessa risker. Elverkets styrelse godkänner koncernens riskpolicy och riskmandat, medan den operativa delen hanteras av bolagets ledningsgrupp och Risk Manager. Elverket utvecklar kontinuerligt riskhanteringen för att anpassas till förändrade marknadsvillkor och förändringar i verksamheten. Styrelsen har under året genomfört en större revidering av riskpolicyn samt utsett en särskild riskkommitté bestående av två ledamöter från styrelsen, Elverkets ekonomichef samt Risk Manager. Riskkommitténs roll är att vid behov diskutera och rådge i frågor kopplade till respektive verksamhets risker mot styrelse och ledningsgrupp, samt att ge beslutsrekommendationer till styrelsen. Marknadsrisk Prisrisk Prisrisk uppkommer när avtal sluts med kunder till fast pris. Elverket hanterar prisrisken genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument. Prisrisk definieras som noll när såld volym är lika med finansiellt säkrad inköpt volym för leveransperiod. Avvikelser från detta är utsatta för prisrisk. Det finns aldrig en perfekt matchning mellan förväntad försäljning till fast pris och den finansiellt säkrade volymen. Detta beror på att försäljning mot kund och inköp inte sker vid exakt samma tillfälle och på att produktindelningen i de finansiella kontrakten inte matchar försäljningsvolymerna. Den exponering som uppkommer på grund av imperfekt matchning mäts kontinuerligt i form av risk och utfall. För mer information om mätning och känslighetsanalys se avsnittet Mätning och känslighetsanalys av marknadsrisk. Prisområdesrisk Prisområdesrisken utgör osäkerhet beträffande avvikelsen i pris mellan det elområde som kraftleveranser sker i, idag i spotpriset Stockholm (STO), och de referenspriser de finansiella kontrakten avräknas mot, spotpriset System/Norden (SYS). Historisk sett har det varit liten variation mellan dessa två priser, men sedan mitten av 2007 har den ökat markant. Under början av 2010 har effektproblemen ifrån slutet av 2009 fortsatt, vilket inneburit två rejäla pristoppar (se diagram nedan) avslutades med ökad volatilitet i december på grund av den energibrist som rådde. I genomsnitt var prisområdesdifferensen 7 % för 2010 (5 % 2009). Från och med november 2011 kommer Sverige att vara indelat i fyra elområden mot tidigare ett gemensamt. Detta får till följd att Sverige kommer att ha separata spotpriser för respektive elområde. 11

12 kr/mwh Prisutvecklingen på el under 2010, dagsmedel Systempris Sverigepris januari 2010 april 2010 juli 2010 oktober 2010 Prisområdesrisken hanteras genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument för varje enskilt elområde, s.k. CfD (Contracts for Differences). Volym- och profilrisk Volymrisken består av den osäkerhet som finns i volymprognoser över tiden. Orsaken till volymvariation kan vara temperaturberoende förbrukning, förändringar i kundunderlag eller andra faktorer. Profilrisken är att förbrukningen fördelar sig ojämnt mellan tider på dygnet, veckor eller årstider. Volym- och profilrisk hanteras genom regelbundna uppdateringar av volymprognoser och löpande utvärdering av prognosvolym och verkligt utfall. Valutarisk Valutarisk uppstår till följd av att basvalutan för inköp på Nord Pool är euro. Eftersom svenska kronor används både för kundpriser och för övriga kostnader i verksamheten finns en risk att valutarörelser får en inverkan på resultatet i elhandelsaffären. Valutarisk uppkommer enbart vid försäljning till fast pris. Valutarisken hanteras genom att Elverket har möjlighet att säkra valutarisken genom att bolaget tecknar valutaderivat med extern part vid de tillfällen som valutamarknaden upplevs som osäker. I samband med säkring av prisrisk uppkommer valutarisk genom att elderivaten tecknas i euro. Valutakonton i euro motverkar i viss mån effekter av valutaförändringar i derivaten. Under det gånga året har den svenska kronan stärkts mot euron med tolv procent, vilket inneburit nominellt sett ett lägre pris för el om kronkursen varit motsvarande föregående år. Mätning och känslighetsanalys av marknadsrisk I linje med företagets riskpolicy och IFRS7 beräknas den totala marknadsrisken genom att använda valueat-risk-metoden, som baseras på historiska data. Företagets VaR (Value-at-Risk) för elkontrakt beskriver den maximala framtida förlusten i en elprissäkrings-portfölj beräknad utifrån förväntade prisfluktuationer, med antagandet av en given 95-procentig konfidensnivå och stängningsdag 30 dagar framåt. Måttet används även i den operativa verksamheten för att mäta och följa upp marknadsrisken. Generellt sett har kontraktsportföljen ett högre VaR-värde ju öppnare (osäkrad) position Elverket har och/eller om det finns en förväntan om större prisfluktuationer i framtiden. Känslighetsanalysen tar inte hänsyn till eventuell volymrisk (att kunder gör av med mer förbrukning än förväntat) utan endast vilken påverkan prisrisken har på den öppna positionen i kundportföljen. Det finns flera begränsningar med VaR-metoden som man bör vara medveten om: Det är ett mått som visar på en ögonblicksbild med existerande positioner vid ett särskilt datum, vilket inte nödvändigtvis avspeglar riskpositionen vid ett annat tillfälle. VaR är ett statistiskt mått och det kan därför vid någon tidpunkt bli större förluster än det kalkylerade VaR-måttet givet den angivna konfidensnivån. Förlusterna kan även inträffa fler dagar än den angivna konfidensnivån.

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Inbjudan till Årsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma tis dagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 på Mathias

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Det är stor chans att du möter något av våra tre bulkbilsekipage på vägarna i de södra delarna av Sverige.

Det är stor chans att du möter något av våra tre bulkbilsekipage på vägarna i de södra delarna av Sverige. ÅRSREDOVISNING 2011 Numera har Skåne-möllan två fabriksbyggnader där vi producerar allt från traditionella standardmjöler i konsumentförpackningar till nischade specialblandningar. Det är stor chans att

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Innehåll. Kalendarium

Innehåll. Kalendarium Årsredovisning 2014 Innehåll 01 Förvaltningsberättelse 04 Riskhantering och resultatpåverkande faktorer 06 Resultaträkning för koncernen 06 Rapport över totalresultat 07 Balansräkning för koncernen 08

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument 46 Förvaltningsberättelse 50 Koncernens finansiella rapporter 55 Noter till koncernens finansiella rapporter 86 Moderföretagets finansiella rapporter 91 Noter

Läs mer