Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 10 maj kl i Vallentunasalen, ingång Vallentuna Bibliotek med adress: Torggatan 9 i Vallentuna. Elverket Vallentuna aktien Den totala omsättningen av Elverkets aktier på AktieTorget under året uppgick till ( ) aktier, motsvarande ett värde av cirka 4,9 (5,1) Mkr. Under årets börsdagar omsattes aktier för i genomsnitt (20 445) kr per börsdag. Högsta betalkurs under året noterades till 46,69 kr (59,00 kr) och lägsta till 38,20 kr (40,00 kr). Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den 4 maj 2011 och dels senast kl fredagen den 6 maj 2011 anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan kan göras på följande sätt: Telefon Fax Bolagets hemsida Post till Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, Vallentuna Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman. Tillfällig ägarregistrering bör göras i god tid före onsdagen den 4 maj Vägbeskrivning från Stockholm: Vallentunasalen ligger i Vallentuna Bibliotek med adress: Torggatan 9 i Vallentuna. Koordinater: WGS 84 (lat, lon): N , E Se karta: Tidplan för ekonomisk information Delårsrapport för första kvartalet: 28 april 2011 Delårsrapport för andra kvartalet: augusti 2011 Delårsrapport för tredje kvartalet: oktober 2011 Elverkets tio största ägare enligt aktieboken Aktieägare Antal % E.ON Sverige AB ,43 % Vallentuna Kommun ,61 % Görel Bergdahls Konsult AB ,71 % Vallentuna Församling ,27 % Uppsala Akademiförvaltning KB ,07 % Össeby Församling ,86 % Ålund, Per-Erik ,79 % Johansson dödsbo, Carl-Magnus ,58 % Elverket Vallentuna-okänd ägare ,56 % Öberg, Örjan ,46 % Femårsöversikt Omsättning Rörelseresultat Finansnetto Rörelsemarginal (%) -2,9 4,6 2,1 7,1 5,4 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital (%) -14,8 12,4 5,0 13,5 13,3 Vinst per aktie (kr) -2,26 2,06 1,05 2,28 1,47 Kursutveckling 5 år Vänster Y axel kurs i SEK, Höger Y axel procentuell utveckling under perioden Källa: DI Trader, ELV elverket blå kurva OMXS= OMX Stockholms index röd kurva

3 VD har ordet Tufft år för Elverket De senaste två åren har varit händelserika och svårförutsägbara med tvära kast på elmarknaden, vilket hastigt och kraftfullt kan påverka verksamheter som Elverkets präglades av extrem kyla under vintermånaderna både i början och i slutet av året vilket ledde till ovanligt hög elförbrukning hos våra kunder. Därtill fick vi historiskt höga elmarknadspriser på elbörsen Nordpool samt en fortsatt volatil valuta. För Elverket blev det ett mycket tufft år med en kraftig resultatmässig tillbakagång främst i elhandelsrörelsen där både volym- och prisrisk kraftigt påverkade resultatet negativt. Affärsvolymen i koncernen ökade under året med 27 % jämfört med föregående år till en ny rekordnivå på drygt 468 mkr (370 mkr). Omsättningen ökade både inom elhandelsverksamheten och inom nätverksamheten. Rörelseresultatet i koncernen försämrades jämfört med föregående år till -13,6 mkr jämfört med 17,1 mkr året innan. Kundavtal som tecknas med fast pris ger kunden rätt att köpa el till ett i förväg fastställt pris under hela kontraktsperioden utan att kunden är bunden till att köpa en viss volym. Kundens individuella förbrukning under tidigare år lägger grunden för den volymprognos och finansiella prissäkring som görs för att elhandelsverksamheten ska säkra tillgången på el till försålt pris och volym. De extrema väderperioderna i inledningen och slutet av året medförde stora avvikelser mellan förväntad försäljningsvolym och kundernas reella volymuttag som därmed periodvis väsentligt översteg de finansiellt prissäkrade volymerna. Detta medförde för Elverket extra kostnader för ytterligare inköp av råkraft till höga priser samt att kostnaden för prissäkringarna ökade markant. Under året levererades även viss volym av de fasta kundkontrakten till negativ marginal som förutom den höga förbrukningsvolymen bl. a. berodde på en felaktig prissättningsstruktur där delar av de risker affären utsätts för inte beaktats fullt ut. Detta innebar att inköpspriserna för el periodvis översteg försäljningspriserna till slutkund. Året avslutades på samma sätt som det inleddes med en starkt ökad efterfrågan på el och höga elpriser i december, vilket bidrog till ökade inköpskostnader för Elhandel. Även affärssegmentet Elnät påverkades av kylan med de högsta effektuttagen i bolagets historia, vilket belastade resultatet med extra effektuttagsavgifter i slutet av året. Kostnader av engångskaraktär har belastat verksamhetsåret för att kvalitetssäkra affärsprocesserna och våra volymprognoser för att i framtiden förbättra resultatet och på längre sikt skapa ny bättre struktur i vår verksamhet. Detta arbete fortsätter under 2011 om än i mindre skala. Eldistribution Det kallare vädret har för affärssegmentet Elnät gett ökade intäkter, men också ökade kostnader från regionnätet. Effektuttaget i december var det högsta i Elverkets historia vilket ledde till att Elverket tvingades betala överuttagsavgifter under slutet av året. Volymen har för 2010 ökat med 13 % jämfört med 5% under Nybyggnadstakten inom koncessionsområdet har åter tagit ordentlig fart och stora investeringar har gjorts i nytt nät. Elnätverksamheten har utvecklats med 198 nya anslutningar till totalt kunder (13 444) under Elförsäljning Elhandel har totalt sett haft en volymtillväxt om ca 15 % under Volymökningen härrör till största delen från kundernas ökade volymuttag till följd av de kalla vinterperioderna. Inflödet av nya kunder var stort under året men bolaget kunde samtidigt notera ett större utflöde av kunder än tidigare under årets sista kvartal. En del av utflödet av kunder beror troligtvis på en förändrad prissättning från Elverkets sida. Antalet kunder i affärssegmentet Elhandel uppgick vid årsskiftet till st. ( st.). Volymen på den svenska elmarknaden har under samma period ökat med 5,9 %. Det negativa resultatet förklaras till stor del av att de ingångna kundavtalen med fast pris ger kunden rätt att köpa el till ett i förväg fastställt pris. Lägre temperaturer än normalt under lång tid innebär att kundernas uttagsvolym ökar. Elverket har därför tvingats köpa in de extra volymerna till kraftigt ökade marknadspriser. 3

4 Bredband Elverkets stadsnät i Vallentuna har haft en bra utbyggnadstakt under Strategin har varit att fokusera det mesta av försäljningsinsatserna mot villaägare och bostadsrättsföreningar med det utökade utbud av tjänster som vi nu kan leverera genom olika tjänsteleverantörer. Elverkets kommunikationsoperatör, Teknikbyrån i Sverige AB, har varit framgångsrika med att få in fler tjänsteleverantörer i nätet så att kunderna nu har ännu större valfrihet att välja vilken leverantör de vill köpa tjänster från. Det finns nu totalt 9 st. (3 st.) leverantörer som kan erbjuda internet, telefoni och TV via Elverkets stadsnät. Antalet hushåll som har en eller flera tjänster via Elverkets stadsnät har ökat från ca st. (december 2009) till ca st. (december 2010). Ökningen beror främst på TV-tjänsten. Resultatet av detta kommer att märkas först under TV kommer med största sannolikhet vara en drivande kraft i kommande försäljning. Framtiden Vallentuna kommun är en av de kommuner i landet som växer snabbast. Allt fler innevånare och företag etablerar sig i kommunen. Det innebär för oss att vi får ett ökat kundunderlag och därmed en positiv utveckling för nät- och bredbandsverksamheterna. Under 2010 gjordes mycket arbete internt inom Elverket med våra processer för att säkerställa att vi har kontroll och lönsamhet i resp verksamhetsområde. Detta arbete kommer även att fortsätta under 2011 och syftar till att ge oss en stabilare lönsamhet i framtiden. Under 2011 kommer vi att arbeta vidare på det strategiarbete som inleddes under Inriktningen i den förändrade strategin är en större kundfokusering där vi hoppas kunna lansera produkter och tjänster som ger mervärden till befintliga och nya kunder. Aktiens utveckling Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgick 31 december 2010 till st. (1 211 st.). Kursen på aktien noterades till 41,32 kr på årets första börsdag och till 42,90 kr på årets sista börsdag med en högsta notering med 46,69 kr den 2 februari och lägsta notering 38,20 kr den 11 maj. Tack för i år! Ett tufft år kräver ännu större insatser, uppoffringar och tålamod än normalt. Av den anledningen vill jag därför tacka alla aktieägare, kunder och självfallet alla medarbetare för det hårda arbete som pågår med att vända utvecklingen där jag är övertygad om att åtgärderna inom kort blir märkbara. Britt Sandberg t. f. VD och koncernchef

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Elverket Vallentuna AB (publ), org. nr , avger härmed årsredovisning för Allmänt om verksamheten Elverketkoncernen, Elverket, består av moderbolaget Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun samt äger och driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten har de senaste åren växt kraftigt och motsvarar nu ca 82 % av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002 som det enda nationellt noterade elbolaget i Sverige. Aktietorget är sedan mars 2007 en handelsplattform (MTF - Multilateral Trading Facility) med tillstånd från Finansinspektionen. Antalet aktieägare uppgår till st. (1 211 st.) och antal aktier uppgår till st. ( st.). Affärssegment Elnät Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet i Vallentuna kommun. Elverket är nätkoncessionsinnehavare och det innebär att bolaget står under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Vallentuna är en kommun som fortsätter att växa. Under året har ytterligare 198 nya anläggningar anslutits till nätet och det totala kundantalet är nu uppe i st. ( st.). Energi och effektförbrukning Den totala energiförbrukningen i Elverkets nät var 267 GWh under 2010, vilket är 21 GWh mer än föregående år. Elverkets högsta effektuttag någonsin, 76,9 MW noterades i december. Under året har tariffhöjning motsvarande 7 % genomförts till följd av ökade kostnader på stam- och regionnät. Den kalla vintern har lett till högt effektuttag i nätet vilket har medfört tkr i extra kostnader i överuttagsavgift. Driftstörningar Antalet driftstörningar under året var 92 st. Medelavbrottstiden per kund under året var 36 min (inkl planerade avbrott), vilket är ett lågt värde för den blandning av luft- och kabelnät som bolaget har. Huvudorsakerna till den korta avbrottstiden är dels att nätet inte har påverkats av vädret i någon större utsträckning och dels personalens snabba beredskapsinsatser när något hänt. Inget avbrott var i närheten av den gräns på 12 timmar då avbrottsersättning till kund skall utgå. Energimarknadsinspektionens tillsyn Lagstiftningens krav på nätkoncessionsinnehavare uppdateras fortlöpande och Elverket strävar efter att fullgöra sina åtaganden med kvalitet och kompetens. Detta är en resurs- och tidskrävande uppgift som kräver investeringar i system, kompetens och administration. Elnätsavdelningen och ekonomiavdelningen samt företagets revisorer engageras i arbetet. Ny modell för reglering av elnätspriser Elverket har under hösten lagt mycket tid på förberedelser för den nya förhandsreglering som skall vara rapporterad till Energimarknadsinspektionen 31 mars 2011, för att börja tillämpas 1 januari Den nya modellen innebär att nätbolagen utifrån nätets kvalitet, nätets omfattning, ekonomiska nyckeltal mm ansöker om vilka intäkter man behöver under perioden för att bedriva nätverksamhet. Affärssegmentet Bredband Elverket driver tillsammans med Teknikbyrån i Sverige AB ett stadsnät i Vallentuna. Teknikbyrån är den oberoende kommunikationsoperatören i fibernätet och Elverket ägnar sig åt att bygga och förvalta nätet. Tack vare samarbetet levereras TV, telefoni och Internet med hög hastighet genom Elverkets fiberkablar. Totalt har bolaget idag ca hushåll som på något sätt får sina tjänster levererade genom Elverkets fiberkablar. 5

6 Affärssegment Elhandel Under 2010 har Elverket återigen haft volymtillväxt. Det beror till största delen på ökad elanvändning hos kunderna till följd av den kalla vintern. Kunderna har fortsatt att i första hand teckna avtal på Internet. Både nya och gamla kunder tecknar sina avtal antingen direkt på hemsidan eller via någon av de plattformar för jämförelse av elpriser som finns. Elverket har fortsatt med strategin att aktivt arbeta med prissättningen och att kunna erbjuda kunderna rätt produkt. Under hösten 2010 fanns en oro hos kunderna för elprisets utveckling under vintern, framför allt hos kunder med rörligt pris som hade januari och februaris priser i färskt minne. För att möta kundernas behov har en ny produkt lanserats: Fryst Elpris. Produkten innebär ett bundet avtal under vintermånaderna som sedan övergår till ett rörligt avtal. Fördelen för kunden är att kunna ha ett rörligt avtal i grunden, men med ett fast pris under den period där risken för pristoppar är som störst. Omsättningen ökade 2010 till en ny rekordnivå tkr jämfört med tkr för Antalet kunder var stabilt med en blygsam ökning till st. ( st.). Arbete med prisjusteringar och omförhandlingar av avtal samt förändringar av volymprognosmodellen har genomförts. Bolaget har också genomfört ett flertal projekt för att förbättra de operativa processerna för prissättning, prognoshantering samt kvalitetssäkring av mätvärdeshanteringen, vilka ligger till grund för en korrekt volymprognos och prissäkring av fasta kontrakt. Elmarknaden Om vi tittar på 2010 så gick vi in i året med en ansträngd hydrologisk situation och ett underskott i energibalansen om 30 TWh mot det normala. Detta till följd av en sommar/höst 2009 med begränsad nederbörd tillsammans med stora problem att få tillbaka de svenska kärnkraftsreaktorerna i produktion efter sommarens revision. Vinterperioden december till februari skulle sedan visa sig bli kallare än på mycket länge. Med flertalet svenska kärnkraftsreaktorer som fortsatt stod utanför produktion tvingades de dyraste produktionsslagen tas i bruk för att täcka den totala efterfrågan på el, vilket i sin tur gav väldigt höga elpriser. November och december blev sedan rekordkalla månader med snittemperaturer som låg 5-10 grader under det normala i det nordiska elsystemet. Dessutom fick vi vänta ända till slutet av december innan den svenska kärnkraftsparken kom upp på full installerad effekt. Detta fick till följd att elpriset steg dramatiskt i slutet på november och början av december, då vi på nytt fick ta till de absolut dyraste produktionsslagen för att klara av efterfrågan. Det genomsnittliga spotpriset Stockholm på Nordpool blev 54,25 öre/kwh (39,28 öre/kwh) med det högsta priset i februari på 93,1 öre/kwh samt december 83,3 öre/kwh. Marknaden har präglats av stor volatilitet och skillnaden mellan februari och mars var hela 35,7 öre/kwh, samt 30,9 öre/kwh mellan november och december. På slutkundsmarknaden har antalet leverantörsbyten totalt sett minskat med drygt 17 % under 2010 jämfört med 2009.

7 Nettoomsättning och resultat Koncernens omsättning ökade med 27 % under 2010 till tkr jämfört med tkr Omsättningsökningen är hänförlig till Elhandel och Elnät, med både ökade volymer och prisnivåer. Koncernens resultat försämrades under 2010 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev tkr jämfört med tkr Resultatminskningen är till största delen hänförlig till Elhandel. Under det fjärde kvartalet 2010 gick Elverket med fortsatt förlust och koncernen som helhet visade ett rörelseresultat på tkr jämfört med tkr under samma period föregående år. Det negativa resultatet förklaras av att de ingångna kundavtalen med fast pris ger kunden rätten att köpa el till ett i förväg fastställt pris. Lägre temperaturer än normalt under lång tid innebär att kundernas uttagsvolym ökar. Elverket har därför tvingats köpa in de extra volymerna till kraftigt ökade marknadspriser. För att hantera risken med prisområdesskillnader köper Elverket CfD:er (Contracts for Differences) kopplade till volymen och vid ökad uttagsvolym måste Elverket betala kostnaden för prisområdesskillnaden. De positioner som togs i prissäkringar på fasta kontrakt och CfD:er var inte tillräckliga för att kompensera det högre volymuttaget. Detta har medfört en extra kostnad för ytterligare inköp av råkraft samt att kostnaden för prissäkring ökat. Under året har stora volymer av fasta kontrakt gått i leverans med negativ marginal. Detta beror bland annat på en prissättningsstruktur på fasta kontrakt där delar av de affärsrisker som har fallit ut inte har beaktats i tillräcklig utsträckning. Riskpolicy och mandat har förtydligats och förbättrats i syfte att kraftfullt minska risken operativt samt i prissäkringsportföljen. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet i Vallentuna kommun. Elverket är nätkoncessionsinnehavare och det innebär att bolaget står under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Vallentuna är en kommun som fortsätter att växa. Under året har ytterligare 198 nya anläggningar anslutits till nätet och det totala kundantalet är nu uppe i st. Affärsegement Elnäts rörelseresultat uppgick till tkr ( tkr). Affärssegmentet Bredband visar fortsatt lönsamhet med ett rörelseresultat på tkr jämfört med tkr föregående år. Vändningen i byggkonjunkturen innebär att antalet nyanslutningar åter ökar. Koncernens resultat före skatt uppgick till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgick till -2,9 % (4,6 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till - 14,8% (12,4%). Soliditeten uppgick till 39,8 % (54,0 %). Koncernens resultat per aktie blev -2,26 kr (2,06 kr). Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår netto till tkr (30 tkr). Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas effektiva säkringar som komponent i övrigt totalresultat samt uppskjuten skatt. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser gentemot slutkund. Det verkliga värdet på valutaterminerna uppgick till tkr per den 31 december Likviditet och finansiell ställning Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgick till tkr ( tkr). Vid balansdatum var checkkrediten outnyttjad, liksom per den sista december Koncernens egna kapital uppgick till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 39,8% (54,0%). Ökade elpriser på elbörsen NordPool under årets sista två månader har medfört en kraftig värdeökning på Elverkets elderivat, vilket har resulterat i att det egna kapitalet har ökat. Soliditeten har minskat på grund av omläggning av betalningsvillkoren för den inköpta kraften, vilket har ökat leverantörsskulderna i förhållande till föregående år. De omlagda betalningsvillkoren är också anledningen till att likvida medel har ökat jämfört med året innan. Per den 31 december 2010 var balansomslutningen tkr ( tkr), vilket innebär att balansomslutningen har ökat i markant högre grad än det egna kapitalet. Finansnettot har förändrats i stor grad under det fjärde kvartalet p.g.a. stora värderingseffekter. Den sjunkande valutakursen påverkar värdet på framtida valutasäkringar negativt. Under 2010 har Elverket bytt bank och förändrat finansieringen, vilket bland annat har lett till förändrad hantering av prissäkrings- och valutaderivat. 7

8 Elverket Vallentuna har per den 31 december 2010 inte uppfyllt den förbindelse som bolaget har gentemot sin finansiär för ställda krediter. Finansiären har för denna tidpunkt gett bolaget en lättnad, en s.k. waiver. Det ursprungliga finansieringsavtalet kvarstår. Styrelsen bedömer att man under 2011 kommer att uppfylla överenskomna avtal med banken. Investeringar Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre fortgår löpande. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå. De totala bruttoinvesteringarna under året uppgick till tkr (8 464 tkr). Den övervägande delen av investeringarna under 2010 har varit nybyggnation och nyanslutning främst i exploateringsområdena Kulla, Påtåker och Tegelbruket där också nya nätstationer byggts. Övriga stora projekt är ombyggnaden av stora korsningen i Vallentuna Centrum och förstärkt matning till västra Vallentuna i station Uddra med ytterligare en transformator. Väsentliga händelser efter balansdagen Efter drygt 4 år som VD för Elverket Vallentuna AB lämnade Jonas Borgardt företaget den 10 mars Under 2011 har avsättning gjorts för kostnad avseende detta. Britt Sandberg från styrelsen ersätter tillsvidare Jonas Borgardt. Ersättning för detta utgår enligt avtal och på löpande räkning. Rekryteringen av en ny VD är påbörjad. Elverket Vallentuna har per den 31 mars 2011 inte uppfyllt den förbindelse som bolaget har gentemot sin finansiär för ställda krediter. Finansiären har för denna tidpunkt gett bolaget en lättnad, en s.k. waiver. Det ursprungliga finansieringsavtalet kvarstår. Under april 2011 har det träffats ett tilläggsavtal mellan bolaget och finansiären om en förändrad avtalsnivå för andra kvartalet Miljöinformation Elverket Vallentuna El AB är licensierat av Svenska Naturskyddsföreningen att leverera el enligt kriterierna för "Bra Miljöval". Ingen del av koncernens verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Styrelsens arbete Elverkets styrelse bestod 2010 av sju ledamöter utsedda vid årsstämma. Under 2010 har styrelsen haft 6 protokollförda ordinarie sammanträden och 3 extra sammanträden. Vid samtliga möten har merparten av ledamöterna deltagit. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som bl a syftar till att tillgodose styrelsens behov av informations- och beslutsunderlag. Styrelsen har under 2010 tillsatt en riskkommitté som speciellt bevakar bolagets riskarbete. Riskkommittén består av 2 ledamöter och 2 anställda i bolaget. I övrigt finns inga speciella fasta arbetsgrupper eller kommittéer utan frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsens ordförande väljs vid stämman. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete. Ingen i styrelsen har normalt någon operativ roll i bolaget. Under 2010 har dock en styrelsemedlem periodvis gått in och stöttat ledningen i det operativa arbetet. Styrelsens sammansättning framgår på sidan 40. Ersättning till ledande befattningshavare För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare ska Elverket erbjuda konkurrenskraftiga totala ersättningspaket, utan att vara marknadsledare när det gäller ersättningar. Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen godkändes på årsstämman 2010 och beskrivs mer utförligt i not 6. Ägarförhållanden Elverket Vallentuna AB hade vid räkenskapsårets utgång st. (1 211st.) aktieägare. De 10 största aktieägarnas innehav utgjorde tillsammans 61,34 % (60,63 %) av det totala ägandet. Förteckning över de största aktieägarna lämnas på sidan 2. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till tkr ( tkr). Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) och resultatet efter finansiella poster till tkr ( tkr). Kassa och bank uppgick till tkr (4 095 tkr).

9 Eget kapital inklusive kapitalandel i obeskattade reserver i moderbolaget uppgick till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 37 % (48 %). 9

10 Nyckeltal inom koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % -2,9 4,6 2,1 7,1 5,4 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % -9,6 11,5 5,8 11,8 7,7 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % -14,8 12,4 5,0 13,5 13,6 Definitioner: Rörelsemarginal: Eget kapital: Soliditet: Avkastning på eget kapital: Avkastning på operativt kapital: Operativt kapital: Rörelseresultat/Nettoomsättning Summa eget kapital enligt balansräkning Justerat eget kapital/balansomslutning Årets resultat/genomsnittligt eget kapital Rörelseresultat/Genomsnittligt operativt kapital Balansomslutningen minskad med likvida medel och andra räntebärande tillgångar och minskad med icke räntebärande skulder Nyckeltalens förändring jämfört med tidigare år beror på ett försämrat resultat samt en ökad balansomslutning. Synligt eget kapital är högre än tidigare år som en följd av att värdet på Elverkets elderivat ökat. För mer detaljerad information, se Nettoomsättning och resultat på sid 7 samt Likviditet och finansiell ställning på sid 7. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

11 Risker och riskhantering Riskhantering är en integrerad del av Elverkets verksamhetsplanering, utveckling och resultatstyrning. Syftet med riskhanteringen är att öka genomförbarheten av Elverkets strategi, samt att stödja verksamheten i att uppnå finansiella mål. Elverket utsätts genom sin verksamhet för ett flertal olika typer av finansiella, strategiska och operativa risker. Den primära källan till finansiell risk är elpriserna, som påverkas av båda det nordiska vädret och den globala prisutvecklingen på bl.a. kol och olja. Koncerngemensamma risker är kundkreditrisk, likviditetsrisk, kassaflödesrisk och ränterisk. Elhandelsverksamheten är det affärssegment som är finansiellt mest känsligt och riskerna inom elhandeln kan väsentligt påverka resultatet. Förutom elprisrisken påverkas elhandeln också av volymrisk, valutarisk, prisområdesrisk och profilrisk. Nätverksamhetens risker är främst koncentrerade till risker av teknisk natur såsom stora driftstörningar, haverier, miljöutsläpp och nätförlustrisk. Även politiska och legala risker såsom regulatoriska förändringar av koncessionen påverkar i hög grad resultatet. Genom löpande arbete av skadeförebyggande åtgärder, gott underhåll, utbildning och förbättring av administrativa rutiner identifieras och minimeras dessa risker. Elverkets styrelse godkänner koncernens riskpolicy och riskmandat, medan den operativa delen hanteras av bolagets ledningsgrupp och Risk Manager. Elverket utvecklar kontinuerligt riskhanteringen för att anpassas till förändrade marknadsvillkor och förändringar i verksamheten. Styrelsen har under året genomfört en större revidering av riskpolicyn samt utsett en särskild riskkommitté bestående av två ledamöter från styrelsen, Elverkets ekonomichef samt Risk Manager. Riskkommitténs roll är att vid behov diskutera och rådge i frågor kopplade till respektive verksamhets risker mot styrelse och ledningsgrupp, samt att ge beslutsrekommendationer till styrelsen. Marknadsrisk Prisrisk Prisrisk uppkommer när avtal sluts med kunder till fast pris. Elverket hanterar prisrisken genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument. Prisrisk definieras som noll när såld volym är lika med finansiellt säkrad inköpt volym för leveransperiod. Avvikelser från detta är utsatta för prisrisk. Det finns aldrig en perfekt matchning mellan förväntad försäljning till fast pris och den finansiellt säkrade volymen. Detta beror på att försäljning mot kund och inköp inte sker vid exakt samma tillfälle och på att produktindelningen i de finansiella kontrakten inte matchar försäljningsvolymerna. Den exponering som uppkommer på grund av imperfekt matchning mäts kontinuerligt i form av risk och utfall. För mer information om mätning och känslighetsanalys se avsnittet Mätning och känslighetsanalys av marknadsrisk. Prisområdesrisk Prisområdesrisken utgör osäkerhet beträffande avvikelsen i pris mellan det elområde som kraftleveranser sker i, idag i spotpriset Stockholm (STO), och de referenspriser de finansiella kontrakten avräknas mot, spotpriset System/Norden (SYS). Historisk sett har det varit liten variation mellan dessa två priser, men sedan mitten av 2007 har den ökat markant. Under början av 2010 har effektproblemen ifrån slutet av 2009 fortsatt, vilket inneburit två rejäla pristoppar (se diagram nedan) avslutades med ökad volatilitet i december på grund av den energibrist som rådde. I genomsnitt var prisområdesdifferensen 7 % för 2010 (5 % 2009). Från och med november 2011 kommer Sverige att vara indelat i fyra elområden mot tidigare ett gemensamt. Detta får till följd att Sverige kommer att ha separata spotpriser för respektive elområde. 11

12 kr/mwh Prisutvecklingen på el under 2010, dagsmedel Systempris Sverigepris januari 2010 april 2010 juli 2010 oktober 2010 Prisområdesrisken hanteras genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument för varje enskilt elområde, s.k. CfD (Contracts for Differences). Volym- och profilrisk Volymrisken består av den osäkerhet som finns i volymprognoser över tiden. Orsaken till volymvariation kan vara temperaturberoende förbrukning, förändringar i kundunderlag eller andra faktorer. Profilrisken är att förbrukningen fördelar sig ojämnt mellan tider på dygnet, veckor eller årstider. Volym- och profilrisk hanteras genom regelbundna uppdateringar av volymprognoser och löpande utvärdering av prognosvolym och verkligt utfall. Valutarisk Valutarisk uppstår till följd av att basvalutan för inköp på Nord Pool är euro. Eftersom svenska kronor används både för kundpriser och för övriga kostnader i verksamheten finns en risk att valutarörelser får en inverkan på resultatet i elhandelsaffären. Valutarisk uppkommer enbart vid försäljning till fast pris. Valutarisken hanteras genom att Elverket har möjlighet att säkra valutarisken genom att bolaget tecknar valutaderivat med extern part vid de tillfällen som valutamarknaden upplevs som osäker. I samband med säkring av prisrisk uppkommer valutarisk genom att elderivaten tecknas i euro. Valutakonton i euro motverkar i viss mån effekter av valutaförändringar i derivaten. Under det gånga året har den svenska kronan stärkts mot euron med tolv procent, vilket inneburit nominellt sett ett lägre pris för el om kronkursen varit motsvarande föregående år. Mätning och känslighetsanalys av marknadsrisk I linje med företagets riskpolicy och IFRS7 beräknas den totala marknadsrisken genom att använda valueat-risk-metoden, som baseras på historiska data. Företagets VaR (Value-at-Risk) för elkontrakt beskriver den maximala framtida förlusten i en elprissäkrings-portfölj beräknad utifrån förväntade prisfluktuationer, med antagandet av en given 95-procentig konfidensnivå och stängningsdag 30 dagar framåt. Måttet används även i den operativa verksamheten för att mäta och följa upp marknadsrisken. Generellt sett har kontraktsportföljen ett högre VaR-värde ju öppnare (osäkrad) position Elverket har och/eller om det finns en förväntan om större prisfluktuationer i framtiden. Känslighetsanalysen tar inte hänsyn till eventuell volymrisk (att kunder gör av med mer förbrukning än förväntat) utan endast vilken påverkan prisrisken har på den öppna positionen i kundportföljen. Det finns flera begränsningar med VaR-metoden som man bör vara medveten om: Det är ett mått som visar på en ögonblicksbild med existerande positioner vid ett särskilt datum, vilket inte nödvändigtvis avspeglar riskpositionen vid ett annat tillfälle. VaR är ett statistiskt mått och det kan därför vid någon tidpunkt bli större förluster än det kalkylerade VaR-måttet givet den angivna konfidensnivån. Förlusterna kan även inträffa fler dagar än den angivna konfidensnivån.

13 Elverkets VaR från de olika finansiella derivaten nyttjade för att prissäkra de fasta kontrakten, det vill säga olika finansiella derivat för säkring mot systempris, prisområde och valuta, ses i tabellerna nedan. VaRtalets ökning från tidigare år är hänförlig till ökad historisk och framtida förväntad fluktuation av system- och prisområdespris. Elverkets Value-at-Risk (TEUR) Finansiella instrument avseende prissäkring i Euro Analyserade per komponent: varav säkring mot systempris varav säkring mot prisområdesrisk Valutarisken anges som ett valutascenario om 5 % på VaR justerat för öppna valutapositioner i Euro för 1 dag framåt (Euron stärks mot kronan): Elverkets Value-at-Risk (tkr) givet valuta Finansiella instrument avseende prissäkring av valuta Kundkreditrisk Kundkreditrisk definieras som risken att kunder inte kan eller vill fullgöra betalningsförpliktelser avseende kommersiella fordringar. Med kommersiella fordringar avses fordringar som uppkommer vid fysisk leverans av el och andra tjänster. Effektiva rutiner vid kredit- och kravarbetet syftar till att undvika kreditförluster. Elverkets kunder är generellt sett små och därmed begränsas kreditrisken. Elverkets tio största kunder motsvarar tillsammans ca 3,9 % av omsättningen, vilket är en markant ökning mot föregående år (1,6 %). Av Elverkets tillgångar är tkr ( tkr) utsatta för kreditrisk. Åldersanalys och kreditrisk se not 20. Likviditetsrisk och kassaflödesrisk Svängningar på energipriset samt det faktum att förbrukningen är högre vintertid kan påverka kassaflödet avsevärt vid oväntat kalla perioder. När de finansiella elpriserna sjunker minskar värdet på tecknade elderivat så att säkerhetskravet från motpart kan bli mycket stort ifall inteckningar på annat sätt inte kan göras. Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper, tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter och möjligheten att stänga marknadspositioner. Finansieringsrisken hanteras genom att om lånebehov föreligger ska Elverket Vallentuna El tillse att dess genomsnittliga vägda räntebindningstid vid varje tidpunkt är mindre än 2 år i det fall att summan av Elverket Vallentuna Els externa räntebärande skulder överstiger tkr. Därtill skall en likviditetsreserv finnas för oväntade utflöden eller temporära problem att låna, vid t.ex. marknadsoro. Storleken på likviditetsreserven skall återspegla risktagandet i rörelsen. Ingen upplåning sker i placeringssyfte. I moderbolaget finns en checkräkningskredit om tkr vilken var outnyttjad den 31 december I dotterbolaget finns en checkräkningskredit på tkr som också var outnyttjad vid årsskiftet. Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden Elverket har inte några väsentliga räntebärande tillgångar och därför är kassaflödet från den löpande verksamheten oberoende av förändringar i marknadsräntor. Av koncernens skulder är tkr (7 000 tkr) utsatta för ränterisk. Se vidare not 25. Elverkets räntekostnader ändras med 67,5 tkr om räntan ändras med 1 procentenhet. 13

14 Koncernens resultaträkning Resultaträkning, tkr Not Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Moderbolagets aktieägares andel Resultat per aktie (kr) Det finns inga utstående finansiella instrument som kan ge upphov till utspädning. 30-2,26 2,06 Rapport över totalresultatet, koncernen Rapport över totalresultatet, tkr Årets resultat Övrigt totalresultat: Kassaflödessäkringar omförda till resultaträkningen Kassaflödessäkringar värdeförändringar Skatteeffekt Summa totalresultat för året

15 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning, tkr Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 17,18, Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och upplupna intäkter 20, Skattefordran Derivatinstrument Övriga omsättningstillgångar Finansiella tillgångar Likvida medel 23, Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital Lån 25, Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument 17, Leverantörsskulder och upplupna kostnader 27, Kortfristig del av långfristiga lån 25, Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Företagsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel mot Nord Pool

16 Koncernens förändringar i eget kapital Övr tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Koncernens förändringar i eget kapital, tkr 2010 Aktie Kapital Andra reserver Summa Ingående eget kapital Årets totalresultat Utdelning Utgående eget kapital Övr tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Koncernens förändringar i eget kapital, tkr 2009 Aktie Kapital Andra reserver Summa Ingående eget kapital Årets totalresultat Utdelning Utgående eget kapital Aktiekapital Den 31 december 2010 omfattade aktiekapitalet aktier ( aktier) till kvotvärdet 2 kr (2 kr). Eget kapital per aktie är 26,97 kronor (19,95 kronor). Samtliga aktier är till fullo betalda och berättigar till lika röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar. Inga aktier innehas av bolaget eller bolagets dotterbolag. Övrigt tillskjutet kapital Övrigt tillskjutet kapital består av tidigare överkursfond som överförts till reservfond. Andra reserver Andra reserver består av värdeförändringar avseende kassaflödessäkringar. Elverket definierar det förvaltade kapitalet som det redovisade egna kapitalet. Bolaget kan påverka det egna kapitalet genom utdelning till aktieägarna, återköp av aktier och emission av nya aktier.

17 Koncernens kassaflödesanalys, tkr Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av och nedskrivning av tillgångar Orealiserad kassaflödessäkring Realisationsresultat Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av varulager Ökning(-)/minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder Ökning(-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Amortering av lån Utnyttjad kredit Placering spärrat valutakonto NordPool Investeringar i kortfristiga placeringar Utdelning till moderföretagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten (Minskning)/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Betald ränta uppgick till 343 tkr (601 tkr) och erhållen ränta till 96 tkr (479 tkr). Erhållen utdelning uppgick till 0 tkr (0 tkr). 17

18 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning, tkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsen kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat 5, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat För Elverket Vallentuna AB föreligger för närvarande ingen skillnad mellan det resultat som presenteras i resultaträkningen och totalresultatet, varför någon särskild räkning avseende totalresultatet ej presenteras. Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning, tkr Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier m.m Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Moderbolagets balansräkning forts Eget kapital och skulder Not Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Långfristiga räntebärande skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga lån Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Moderbolaget Ställda säkerheter Moderbolaget För egna skulder och avsättningar: Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

20 Moderbolagets förändringar i eget kapital Moderbolagets förändringar i eget kapital, tkr Aktie kapital Reserv- Fond Fritt eget kapital Summa Ingående eget kapital Årets resultat Utdelning Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utdelning Utgående eget kapital Aktiekapital Den 31 december 2010 omfattade aktiekapitalet aktier ( aktier) till kvotvärdet 2 kr (2 kr). Eget kapital per aktie är 6,12 kronor (6,47 kronor). Samtliga aktier är till fullo betalda och berättigar till lika röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar. Inga aktier innehas av bolaget eller bolagets dotterbolag. Moderbolagets kassaflödesanalys Moderbolagets kassaflödesanalys, tkr Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av och nedskrivning av tillgångar Nedskrivning av varulager Realisationsresultat avyttring anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av varulager Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar - 2 Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Amortering av lån Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten (Minskning)/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Betald ränta uppgick till 89 tkr (111 tkr) och erhållen ränta till 314 tkr (324 tkr). Erhållen utdelning uppgick till 0 tkr (0 tkr).

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ)

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning för tiden januari - september 2008 uppgår

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari mars 2009 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 119 000 tkr (149 561 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutkommuniké januari december 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutkommuniké januari december 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutkommuniké januari december 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 27 % till 467 860 tkr jämfört med 369 794 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 348 633 tkr (361 778 tkr) under perioden jan-dec Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har minskat med 14 % till 149 561 tkr jämfört med 173 366 tkr föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 221 710 tkr (245 470 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 361 778 tkr (467 860 tkr) Rörelseresultatet

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning Mörarp 2003-04-23 AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning 030101 030331 Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Bolagsstämma. Elverket Vallentuna aktien

Bolagsstämma. Elverket Vallentuna aktien Årsredovisning 2009 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 5 maj kl. 18.00 i Mathiasgården, Kyrkvägen 4 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer