Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents"

Transkript

1 DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 253 Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv Skattesystemets huvuduppgifter Finansieringen av offentliga utgifter Stabiliseringspolitiken Fördelningspolitiken Allokeringspolitiken Grundläggande beskattningsprinciper Intresseprincipen Skatteförmågeprincipen Inkomst och utgiftsskatt Nominell och real beskattning En ekonomisk klassificering av olika skatter Direkta och indirekta skatter Skattesubjekt och skatteobjekt En fyrdelning av de svenska skatterna Direkta skatter på arbete Indirekta skatter på arbete Skatter och avgifter Konsumtionsskatter som indirekta skatter på arbete Olika marginalskattebegrepp - några räkneexempel Punktskatter på näringslivets faktoranvändning Direkta skatter på kapital Indirekta skatter på kapital Skatt på sparande och skatt på investeringar Skatter i ett historiskt perspektiv Från sam- till särbeskattning Från direkt till indirekt beskattning Successiv breddning av skattebaserna under 1980-talet Utgiftsskatt och real beskattning års skattereform Utvecklingen efter skattereformen Offentliga sektorns inkomster och utgifter Inledning Omläggning av nationalräkenskaperna Kort om nationalräkenskaperna Den offentliga sektorns finansiering Den offentliga sektorns inkomster Den offentliga sektorns utgifter Den offentliga sektorns finansiella sparande Skatte- och avgiftskvoten Offentliga sektorns utgifter och inkomster per invånare Inkomst- och förmögenhetsskatter står för största delen av inkomsterna Transfereringar till hushållen den största utgiftsposten Skatt på arbete Historik Skatt på arbete idag Den arbetande befolkningen och arbetsinkomsterna Omfördelningsbehov mellan aktiva och passiva perioder i livet Antalet arbetade timmar miskade mellan 1990 och Drygt en procent har förvärvsinkomster över kr...35

2 254 DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3.4 Administrativa uppgifter kring skatt på arbete Inkomsterna redovisas i en självdeklaration Individernas inkomstskatt slutregleras en gång per år Arbetsgivarna betalar preliminärskatten varje månad Direkt skatt på individernas inkomster av förvärvsarbete De taxerade förvärvsinkomsterna miljarder kr gör avdrag för resor till och från arbetet Fler kvinnor än män pensionssparar Skatteberäkningen grundas på taxerad förvärvsinkomst Grundavdraget och den tillfälliga skattereduktionen Statliga och kommunala inkomstskatten Marginalskatt och marginaleffekter Mer om kommunalskatten Kommunalskatten proportionell Utveckling av kommunalskatten Kommunalskatten varierar med upp till åtta procentenheter Högst skattekraft i Danderyd, lägst i Borgholm Kommunalskatten vidarebefordras från staten till kommunerna Bidrags och utjämningssystem för kommuner och landsting Socialavgifter Olika former av socialavgifter Beräkning av underlagen Avgiftssatser Undantagsregler Beskattning av tjänstegruppliv Skatten tas ut av försäkringsföretag m. fl Skattesatser Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT-avdraget ) Skatt på kapital Historik Skatt på kapital idag Kapitalskatterna 109 miljarder Nationalförmögenheten och förmögenheten i hushållssektorn Nationalförmögenheten-samlade tillgångar efter avdrag för skulder Hushållssektorns tillgångar och skulder Fastighetsskatt Taxeringsvärdet 75 procent av marknadsvärdet Olika skattesatser för olika fastighetstyper Stora skillnader i värdena på småhus Beskattningen av hushållens finansiella kapitalinkomster och skulder Sammansättningen på hushållens finansiella förmögenhet Skatt på finansiella kapitalinkomster Förmögenhetsskatt Proportionell förmögenhetsskatt sedan Sammansättning av beskattningsbara förmögenheten Hushållens beskattningsbara förmögenhet 368 miljarder Arvs- och gåvoskatt Regler Kupongskatt Stämpelskatt Avkastningsskatt på pensionsfonder Bolagsskatt Skatt på varor och tjänster Inledning Skatter på varor och tjänster 243 miljarder Mervärdesskatten (moms) Moms betalas på det egna mervärdet Nästan alla varor och tjänster är skattepliktiga Skattedeklarationen skall lämnas varje månad Nettouppbörden blir inkomst för staten...97

3 DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olika skattesatser för moms Handeln står för största delen av momsen Punktskatter Inledning Energi- och miljöskatter Skatt på alkoholdrycker och tobak Skatt på fordon Skatt på import Övriga punktskatter Särskilt om företagsbeskattning Inledning Om företagsbeskattning Företagsstruktur Olika företagsformer Juridiska personers skatt Skatten för juridiska personer drygt 80 miljarder kr Reserveringsmöjligheter Förslag till utvidgade reserveringsmöjligheter i budgetpropositionen för Dubbelbeskattning Fysiska personer som näringsidkare Redovisat resultat Expansion med lågbeskattade medel Räntefördelning-positiv eller negativ Nyföretagandet i Sverige under 1997 och Nyföretagande främst inom tjänstesektorn Skatt och inkomstfördelning för individer och hushåll Inledning Om inkomststatistik Den direkta beskattningen av individen Direkta skatter 34,7 procent av arbetsinkomsten Beskattningen mindre progressiv Den högsta marginalskatten har ökat under 1990-talet Påverkan av inkomstökning på bidrag och avgifter Omfördelning genom skatter och bidrag Också höginkomsttagare är bidragstagare Omfördelning mellan generationer Hushållens disponibla inkomst drygt 860 miljarder Inkomstfördelningen för individer och hushåll Jämförelse av disponibel inkomst Inkomstspridningen har ökat under 1990-talet Kapitalinkomsternas betydelse har ökat Inkomstutvecklingen för olika grupper Ökning av arbetsinkomsterna under 1990-talet Sammanfattning Förbättring av den ekonomiska standarden Ökning av inkomstspridningen Skatteskulder och uppbördsförluster Inledning Alla skatter betalas inte Restföring-indrivning-preskribering Uppbördsförlusterna Konkursernas omfattning avgörande Fördelning av uppbördsförlusterna Skuldbalansen Skatteskulderna drygt 47 miljarder Gamla fordringar osäkra fordringar Antal med skatteskulder Skatteskulderna ojämnt fördelade

4 256 DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9. Fel och fusk Terminologi och olika undersökningsmetoder m.m Olika begrepp Direkta och indirekta metoder Svartarbetes omfattning Riksrevisionsverkets utredningar rörande svart arbete Riksskatteverkets undersökningar om svart arbete Särskilt om egenföretagarhushållen Särskilt om hushållsnära tjänster Svarta sektorn från nationalräkenskaperna Monetära skattningar av den dolda ekonomin Skattefusk kopplat till individernas finansiella tillgångar Kapitalplaceringar utomlands ökar Kontrolluppgifter minskar fel och fusk Skattefusk med revisionsresultat som uppskattningsmetod Skattemyndigheterna använder statistiska metoder Skattefusk i anslutning till punktskattebelagda varor Stora incitament till fusk och öppna gränser Svartsprit Gemenskapsintern handel och smuggelcigaretter Illegal handel med olja och bensin RSV:s bedömning av skattefelets storlek RSV uppskattar skattefelet till fem procent av BNP Skattefuskets utbredning och orsaker Utbudet av svartarbete Efterfrågan på svartarbete Skattefuskets orsaker Skattefusket är ett samhällsproblem Brott och straff Inledning Sanktionssystem Skattebrottslagen Skattetillägg och förseningsavgifter Statistiken och dess källor BRÅ ansvarar för den officiella statistiken inom rättsväsendet Skatteförvaltningens register Tillämpningen av det straffrättsliga sanktionssystemet Anmälningar av skattebrott Domar Straffmätning Tillämpningen av det administrativa sanktionssystemet Skattetillägg Förseningsavgifter Andelen skattetillägg och förseningsavgifter vid den årliga taxeringen Medborgarnas attityder Inledning Omfattande lagstiftning Riksskatteverket undersöker attityder Åsikter om skattesystemet Mer negativ inställning till skattesystemet Behandling och beslut Medelbetyg för en likvärdig och rättssäker behandling Viljan att betala sin skatt De flesta vill betala sin skatt Skattefusk ett allvarligt samhällsproblem Bra betyg för broschyrer och blanketter Det är lätt att deklarera Fullgörandekostnaderna 5,1 miljarder Åsikter om skattemyndigheten...187

5 DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skattemyndigheten får bättre betyg än skattesystemet Förtroendet konstant över tiden Administration av skattesystemet Inledning Den politiska nivån Skatteadministrationen Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet Tullverket Tingsrätterna som beskattningsmyndigheter Övriga myndigheter Rättsväsendet och skatterna Överklaganden Skattebrott Vad kostar skatteadministrationen? Skatternas historia under 1900-talet Inledning Utgångsläget Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden efter Skattesystemet Skatteadministrationen Svenska skatter i internationell jämförelse Jämförelser av BNP PPP tar bort skillnaden i prisnivåer Skattekvoten Skattekvoten inget entydigt mått Skattekvotens sammansättning Nedbrytning av skattekvoten Skatt på arbete Jämförelse av disponibel inkomst mer neutrala Sveriges högsta marginalskatt bland de högsta i OECD Skatt på kapital Internationella jämförelser svåra att göra Sänkta skattesatser en trend inom företagsbeskattningen Skatt på varor och tjänster Momsen har stor betydelse för handeln inom EU Vissa punktskatter har gemensamma EU-regler EU och skattepolitiken Skattebaserna mer eller mindre rörliga Skatterna påverkar EU:s budget EU-samarbetet kommit långt inom moms och punktskatter...224

6 258 TABELL- OCH DIAGRAMFÖRTECKNING Tabell- och diagramförteckning KAPITEL Tabell. Skatter och avgifter på arbete och kapital år 1997, fördelning på hushåll och företag, procent av BNP. Taxes and charges on labour and capital on households and companies in 1997, percent of GDP. 1.2 Tabell. Specifikation av skatterna i 1.1 Tabell med klassificering enligt inkomsttitlarna i statsbudgeten samt enligt OECD, mkr och andelar av BNP Breakdown of the taxes in Table 1.1 with reference to the revenue headings in the Swedish budget and OECD, MSEK and share of GDP KAPITEL Tabell. Den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter, löpande priser, mdkr. Revenue and expenditures of general government sector (consolidated), current prices, BSEK. 2.2 Tabell. BNP och den offentliga sektorns finansiella sparande enligt EU:s konvergenskriterier, mkr, löpande priser. GDP and general government net lending according to convergence, MSEK, current prices. 2.3 Tabell. BNP i miljarder kronor och skattekvoten i procent av BNP. Gross domestic product (GDP) in BSEK and total tax revenues as percentage of GDP. 2.4 Tabell. Offentliga sektorns inkomster och utgifter 1996 efter ändamål, kr per invånare General government s revenues and expenditures by objektive, SEK per capita. KAPITEL Tabell. Skatt på arbete åren , mkr. Overview of taxes on labour , MSEK. 3.2 Tabell. Befolkning och sysselsättning , tusental personer och arbetade timmar. Population and employment , thousands and hours worked. 3.3 Tabell. Befolkningen över 18 år fördelade i inkomstklasser efter taxerad förvärvsinkomst, antal inkomsttagare, inkomstsummor samt skatt på arbete i form av inkomstskatt och allmänna egenavgifter, inkomståret Total population aged 18 years or more by assessed income from employment and business, number of persons, income amounts, taxes on labour in form of income tax, general social security contributions, income year Tabell. Antal anställda och genomsnittlig arbetsinkomst för anställda som inte har företagarinkomst i åldersgruppen år efter sysselsättningsnivå och kön år Total numbers of employees and average and median employment income 1997 for employees aged with no enterpreneurial income by activity level. 3.5 Tabell. Helårs- och heltidsarbetande anställda och företagare i åldersgruppen år med fördelning på inkomstklasser och kön år Full-year and full-time workers (employees and entrepreneurs) in the age group by income from work and gender Tabell. Antal inkomstdeklarationer från individer och dödsbon. Number of income tax return for individuals. 3.7 Tabell. Kontrolluppgifter av olika slag vid taxeringen Statements of income from third part Tabell. Individer och dödsbons betalningar av inkomstskatt , mdkr. Collection of income tax (BSEK) from individuals , BSEK. 3.9 Tabell. Individer och dödsbons betalningar av inkomstskatt 1998 fördelat på kategorier, mdkr. Collection of income tax (BSEK) from individuals by category of income tax return. BSEK Tabell. Arbetsgivarna fördelade efter lönesumma 1998 (enligt kontrolluppgifter för inkomståret 1998). Employers by total sum of wages paid in Tabell. Den taxerade förvärvsinkomstens sammansättning inkomståret 1997 för individer och dödsbon. The structure of assessed income from earning for individuals and capital of deceased income year Tabell. Reseavdraget inkomståret 1997 Deduction for expenses for travelling between home and place of work income year 1997.

7 TABELL- OCH DIAGRAMFÖRTECKNING Tabell. Reseavdraget i olika län inkomståret Deduction for expenses for travelling between home and place of work in the different counties in Tabell. Avdrag för pensionssparande Deduction for savings for individual private pension Tabell. Avdraget för pensionssparande fördelat på ålder och kön 1997 (exkl. dödsbon). Deduction for savings for individual private pension 1997 by age and gender (deceased excl.) 3.16 Tabell. Skatt på arbete för löntagare i aktiv ålder vid några olika inkomstnivåer 1999, inga avdrag, kommunalskatt = 30,59 % (motsvarar medelutdeb exkl. frivilliga delen av församlingsskatten). Tax paid for wage earners in active ages at different income levels (SEK) in 1999, no deductions, local tax rate= 30,59 % (equal to the average charge, voluntary part of parish tax excl.) Tabell. Grundavdragets grundnivå inkomståren Basic deduction; standard level in SEK Tabell. Beräkning av grundavdraget i olika inkomstlägen Calculation of basic deduction at different levels of assessed income Tabell. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Income level at which central government income tax is to be paid Diagram. Marginalskatt i olika inkomstlägen inkomståret Marginal tax rate at different income levels in Tabell. Procentandelen inkomsttagare över skiktgränsen. Share of persons with income level above the level for central government income tax Tabell. Vissa inkomstberoende system vid sidan av skattesystemet Some means tested systems beside the tax system Tabell. Kommunala medelskattesatser vissa år under perioden , procent Mean local tax rates, certain years , percent Tabell. Kommunerna med högst och lägst kommunalskatt Local authority areas with the highest and lowest local income tax rates in Diagram. Folkmängden fördelad efter total kommunal skattesats Population by total municipal tax rate Tabell. Inkomst- och kostnadsutjämningen mellan kommuner och landsting 1999, mdkr. Levelling of revenues and costs between municipalities and county councils 1999, BSEK Tabell. Exempel på utjämning av inkomster och kostnader, Sollentuna och Dorotea, kr/invånare. Examples of levelling of revenues and costs, Sollentuna and Dorotea, SEK per capita Tabell. Socialavgifter för olika huvudgrupper , mkr. Compulsory social security contributions by main group , MSEK Tabell. Avgiftssatser för socialavgifter för olika huvudgrupper i procent av lön/inkomst. Compulsory social security contributions by main group as percentages of earning Tabell. Avgiftssatser för arbetsgivaravgifter och egenavgifter efter ändamål år 1999 och Compulsory social security contributions rates by purpose 1999 and Tabell. Allmänna egenavgifter i procent av avgiftsbelagd förvärvsinkomst. General social security contributions by purpose Tabell. ROT-avdraget åren Special tax reduction for stimulating repairs, rebuildings and extenisons of houses and apartments, Tabell. Befolkningen över 18 år fördelade i inkomstklasser efter taxerad förvärvsinkomst. Uppgifter om antal inkomsttagare, inkomstsummor samt skatt på arbete i form av inkomstskatt och allmänna egenavgifter. Inkomståret Total population aged 18 years or more by assessed income from employment and business showing number of persons, income amounts and taxes on labour and general social security contributions. Income year Tabell. Antal personer och procentandel över skiktgränsen för statlig inkomstskatt ( brytpunkten ) åren Number of persons and share of persons with income level above the level for central government income tax Tabell. Avdraget för pensionssparande 1997 fördelat på intervall och kön (exkl. dödsbon). Deduction for savings for individual private pension 1997 by size of dedution and gender.

8 260 TABELL- OCH DIAGRAMFÖRTECKNING 3.36 Tabell. Kommunerna (antal) fördelade efter total kommunal skattesats år 1999, länsvis. Number of municipalities by total local income tax rates in different counties Tabell. Folkmängden fördelad efter total kommunal skattesats 1999, länsvis. Population by total local tax rate, by counties Tabell. Folkmängd, medelinkomst, skattekraft och total kommunal skattesats (till landsting, kommun och församling) 1999 i Sveriges 289 kommuner. Population, average income, tax base and total local tax (to county, municipality and parish) 1999 in the 289 municipalities of Sweden. KAPITEL Tabell. Översikt över kapitalbeskattningen (inkl. bolagsskatten), mkr. Overview of taxes on capital (incl. company profit tax). MSEK. 4.2 Tabell. Nationalförmögenheten vid ingången av 1995 uppdelad på kapitaltyp och sektor, mdkr. National wealth by type of capital and sector 1995, BSEK. 4.3 Tabell. Hushållssektorns, inkl. hushållens intresseorganisationers, finansiella tillgångar och skulder , ställning vid årets slut. Households, incl. private non-profit institutions serving households, financial assets and liabilities, outstanding values at the end of the year. 4.4 Tabell. Hushållssektorns, inkl. hushållens intresseorganisationer, reala tillgångar till marknadsvärde vid ingången av Households, incl. private non-profit institutions serving households, market value of tangible assets at the beginning of Diagram. Skatt på kapital för individer i olika åldersgrupper år 1997, medelvärden, kr. Average taxes on capital for individuals by age-group in 1997, in SEK per inhabitant. 4.6 Tabell. Tidsschema för de allmänna fastighetstaxeringarna. Time schedule for general real estate assessment by type of estate. 4.7 Tabell Skattesatser (%) för fastighetsskatten Tax rates (%) on real estate Tabell. Fastighetsskatten år 1997 med fördelning på fastighetstyp. Real estate tax 1997 by type of estate. 4.9 Tabell. Bebyggda småhusenheter (1-2 familjshus och fritidshus, byggnadsvärde minst 50 tkr), 1998 Number of one- and two-dwelling buildings and buildings for seasonal use (value of building at least 50 KSEK), Tabell. Antal försäljningar av småhus åren Number of sales of one- and two-dwelling buildings and buildings for seasonal use Diagram. Prisutvecklingen på småhus och fritidshus , fasta priser, index 1981=100 Real estate price index for one- and two dwelling buildings , fixed prices, index Tabell. Hushållssektorns finansiella förmögenhetsstruktur , procentuella andelar av BNP. Households, financial wealth structure , percentage of GDP Tabell. Taxeringsunderlag och skatt på inkomst av kapital för fysiska personer inkomståren , mdkr. Assessed tax base and assessed tax on income from income from capital for individuals , BSEK Tabell. Inkomst av kapital 1997, taxeringsmässiga begrepp, antal och belopp (exkl. dödsbon). Assessed income on capital 1997, assessment concepts, numbers and amounts (capital of deceased excluded) Diagram. Underlagen ( skattebasen ) för beskattning av finansiellt kapital per invånare i olika åldersgrupper år 1997, kr. Average net income on financial capital ( tax base ) for individuals by age-group in 1997, SEK per inhabitant Tabell. Debitering av förmögenhetsskatt , antal skattskyldiga (1000-tal) och belopp (mkr). Recurrent tax on wealth , number (thousands) and amounts (MSEK) Tabell. Skattepliktsgräns och skattesatser i förmögenhetsbeskattningen. Level of net wealth,above which wealth tax is to be paid, and tax rates Tabell. Förmögenheter efter storlek 1997 (fysiska personer exkl. dödsbon, antal hushåll som har nettoförmögenhet som överstiger kr samt nettoförmögenhet överstigande kr. Taxable net wealth by size 1997 (individuals, capital of deceased excl.), number of households having net wealth exceeding SEK and amount of net wealth exceeding SEK.

9 TABELL- OCH DIAGRAMFÖRTECKNING Tabell. Skatteklasser och skattesatser i arvs- och gåvobeskattningen. Tax classes and tax rates for inheritance and gift tax Tabell. Skatt på kapital år 1997 för individer efter ålder samt för dödsbon. Taxes on capital 1997 for individuals by age-group and for capital of deceased Tabell. Skatt på kapital år 1997 för individer efter taxerad förvärvsinkomst samt för dödsbon. Taxes on capital 1997 for individuals by assessed income from earning and for capital of deceased Tabell. Avkastning på finansiellt kapital år 1997 för individer efter ålder samt för dödsbon. Assessed net income on financial capital 1997 for individuals by age-group and for capital of deceased Tabell. Avkastning på finansiellt kapital år 1997 för individer efter taxerad förvärvsinkomst samt för dödsbon. Assessed net income on financial capital 1997 for individuals by assessed income from earnings and for capital of deceased Tabell. Fastighetsskatt per kvm värdeyta för småhus i olika län Real estate tax per square meter valued area for private houses in different counties Tabell. Prisutvecklingen på småhus och fritidshus , löpande och 1981 års priser. Real estate prices for permanent one- and two dwelling houses and houses for seasonal use , current prices and price level of Tabell. Fastighetsprisindex för småhus i olika regioner , 1981=100. Real estates price index for one- and two-dwelling buildings , 1981= Tabell. Generalindex på Stockholms fondbörs, aktieindex 28/ =100. The Stockholm Stock Exchange share indices, indices 28/ = Diagram. Ränteutvecklingen, 1990 och framåt, för rörlig och bunden, femårig, villaränta(spintab), procent. Lending rate for family houses, 1990 and forward, showing floating interest rate and interest rate for fiveyear fixed-term loan, percent. KAPITEL Tabell. Skatter på varor och tjänster , mkr och procent. Taxes on goods and services , MSEK and percent. 5.2 Tabell. Totala skatter och konsumtionsskatter (skatt på varor och tjänster), 1989/ , mdkr och procent. Total tax revenue and revenue from taxes on goods and services, 1989/ , BSEK and percent. 5.3 Tabell. Skattesatser för mervärdesskatt , procent. VAT rates for , percent. 5.4 Tabell. Antalet mervärdesskatteregistrerade i april Number of enterprises registred for VAT in April Tabell. Redovisning av mervärdesskatt , mdkr. VAT revenues and expenditures , BSEK. 5.6 Tabell. Omsättning och moms efter skattesats 1998, mdkr. Total turnover and VAT revenues according to tax rate 1998, BSEK. 5.7 Tabell. Moms fördelad efter bransch 1998, mkr. VAT according to corporate sector 1998, MSEK. 5.8 Tabell. Uppbörd av punktskatter , mkr. Revenues from excise duties , MSEK. 5.9 Tabell. Antalet registrerade skattskyldiga för vissa punktskatter Number of enterprises registred for excise duties Tabell. Antalet registrerade skattskyldiga för vissa punktskatter efter nettouppbörd 1998, mkr. Number of enterprises for certain excise duties according to paid duty 1998, MSEK Tabell. Antal upplagshavare, upplag och registrerade varumottagare för harmoniserade punktskatter Number of authorized warehousekeepers, warehouses and registred traders for harmonized excise duties Tabell. Sveriges energitillförsel efter energislag , TWh. Energysupply in Sweden according to source , TWh Tabell. Energiskattesatser för bränslen exkl moms Energy excise duties for fuel excl VAT Tabell. Skattesatser för elkraft 1999, öre/kwh. Excise duties for electric power 1999, öre/kwh Tabell. Slutlig energianvändning efter energislag och samhällssektor 1997, TWh. Final energy consumption according to energy source and community sector 1997, TWh.

10 262 TABELL- OCH DIAGRAMFÖRTECKNING 5.16 Tabell. Nettouppbörd av energiskatter efter energislag och skatteslag och 1998, mkr. Revenues from energy taxes according to energy source and nature of tax 1998, MSEK Tabell. Exempel på elpris i april 1999 (fasta avgifter tillkommer), öre/kwh och procent. Example of electricity prize in April 1999 (fixed fees not included), öre/kwh and percent Tabell. Exempel på bensinpris (98 oktan blyfri) maj 1999, kr. Example of petrol price (98 oktan, lead-free) May 1999, SEK Tabell. Skattesatser för alkoholhaltiga drycker , kronor/liter. Excise duties on alcohol , SEK/litre Tabell. Skattesatser för tobak Tax rates on tobacco Tabell. Försäljning av alkoholhaltiga drycker åren , milj liter. Retail trade of alkoholic beverages , millions of litre Tabell. Exempel på tobakspris (ett cigarettpaket), april 1999, kr. Example of tobacco prize (a packet of cigarettes), April 1999, SEK Tabell. Exempel på spritpris (700 ml Absolut vodka), maj 1999, kr. Example of liqour prize (700 ml Absolut Voka), May 1999, SEK Tabell. Exempel på vinpris (750 ml, alkoholhalt högst 15 %), kr, maj Example of wine price (750 ml, max 15 % Vol), May 1999, SEK Tabell. Exempel på starkölpris (330 ml, 5,2 volym% alkohol), maj 1999, kr. Example of beer prize (330 ml, 5,2 Vol%), May 1999, SEK Tabell. Exempel på fordonsskattesatser , kronor/år. Examples of motor vehicles tax rates , SEK/year Tabell. Antalet fordon efter fordonsslag åren , tusental. Number of motor vehicles according to type of vehicle, thousands Tabell. Skatt per år i samband med fordonsanvändning, 1999, kr. Annual taxes on vehicles, 1999, SEK Tabell. Importvärdet efter handelspartner åren , mkr. Import value by region of origin MSEK Tabell. Uppbörd av lotteriskatt och överskott från spelverksamhet , mkr. Revenue from lottery tax and profits from government owned gambling companies , MSEK. KAPITEL Tabell. Antal företag fördelade efter storlek (antalet anställda), Number of enterprises according to size (number of employees), Diagram. Antal aktiva företag för de vanligaste företagsformerna i Sverige, Number of active companies according to the most common legal forms in Sweden, Tabell. Total omsättning per företagsform 1997, mdkr och procent. Total turnover according to legal form of enterprise 1997, BSEK and percent. 6.4 Tabell. Översikt av skatteutfallet för juridiska personer , mdkr. Overview of taxes for legal entities , BSEK. 6.5 Tabell. Juridiska personers skatt fördelad efter juridisk form 1997, procent. Legal entities tax after legal form 1997, percent. 6.6 Tabell. Redovisade över-och underskott i olika intervall, antal bolag, belopp och andelar, Assessed surpluses and deficits for limited companies in different intervals, number of companies, amounts and shares, Tabell. De största justeringsposterna mellan rörelseresultat efter finansnetto och taxerad inkomst vid 1998 års taxering, miljoner kronor. Major adjustment items at assessement 1998, MSEK. 6.8 Tabell. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag (fysiska personer), indelade efter verksamhetens art och redovisat resultat, antal och andel, Individuals with business activity according to type of business activity and income (surlplus and deficit), total number and percent, 1997.

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 2006 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Skatter i Sverige Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 Skatter i Sverige SkatteStatiStiSk årsbok Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 Via Skatteverkets webbplats

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 2013 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 92 Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 5. SKATT PÅ VAROR OCH TJÄNSTER 93 5 Skatt på varor och tjänster År 1997 Mdkr

Läs mer

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544.

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544. 70 Kommunalskattelagen infördes 1928 och är alltjämt gällande. Trots en mängd ändringar och tillägg har grundstrukturen bibehållits. Införandet av kommunalskattelagen innebar inte några principiella ändringar

Läs mer

Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens

Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens 98 Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens inkomster. 5. SKATT PÅ VAROR OCH TJÄNSTER 99 Skatt på

Läs mer

Svartköp och svartjobb i Sverige

Svartköp och svartjobb i Sverige Svartköp och svartjobb i Sverige Del 2: Möjliga åtgärder mot svartarbete och bidragsfusk Rapport 2007:1 *Skatteverket 1 Förord Skatteverket har i delrapporten Svartköp och svartjobb i Sverige redovisat

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade

I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade HE 20 SM 0301 Inkomster och bidrag 2001 Individuppgifter Income and allowances I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade Den sammanräknade förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och inkomst

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Nystartszoner. Betänkande av Utredningen om nystartszoner. Stockholm 2012 SOU 2012:50

Nystartszoner. Betänkande av Utredningen om nystartszoner. Stockholm 2012 SOU 2012:50 Nystartszoner Betänkande av Utredningen om nystartszoner Stockholm 2012 SOU 2012:50 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt

Månadsuppgifter snabbt och enkelt Månadsuppgifter snabbt och enkelt Betänkande av Månadsuppgiftsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Beskattning av mikroproducerad el m.m.

Beskattning av mikroproducerad el m.m. Beskattning av mikroproducerad el m.m. Betänkande av Utredningen om nettodebitering av el Stockholm 2013 SOU 2013:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Fakta för skattebetalare 2014

Fakta för skattebetalare 2014 Fakta för skattebetalare Skattebetalarnas översikt om skatter och offentliga utgifter. En liten uppslagsbok med 37 intressanta tabeller. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar.

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Fakta för skattebetalare 2015

Fakta för skattebetalare 2015 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Fakta för skattebetalare 2015 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Skattebetalarnas Förening

Läs mer

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation Social Insurance Report Ensamstående föräldrars ekonomiska situation ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Mats Johansson 010-116 97 85 mats.johansson@forsakringskassan.se

Läs mer

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X ESV 2004:3 Inkomstliggaren 2004 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X Inkomstliggaren 2004 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet. Beräkningskonventioner

En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet. Beräkningskonventioner En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet Beräkningskonventioner 2010 ISBN 978-91-977873-0-7 ISSN 1650-0741 Förord Konventionerna för redovisning och beräkning av offentligfinansiella

Läs mer

Val och byte av företagsform

Val och byte av företagsform Val och byte av företagsform En studie gällande skatternas roll vid val av företagsform samt de skattemässiga konsekvenserna vid ombildning av företag Master Thesis in Commercial and Tax Law Författare:

Läs mer

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef Förord 3 Förord Jordbruksstatistik årsbok 2001 är den trettiosjunde årgången sedan starten 1965. Den är kraftigt omarbetad jämfört med utgåvorna för senare år. Årsboken har utökats med viss information

Läs mer

med data om livsmedel

med data om livsmedel Statistiska centralbyrån Statistics Sweden med data om livsmedel Jordbruksstatistisk årsbok 2003 med data om livsmedel Sveriges officiella statistik Jordbruksverket Statistiska centralbyrån Yearbook of

Läs mer

Beskattning av privat pensionssparande

Beskattning av privat pensionssparande Beskattning av privat pensionssparande Åsa-Pia Järliden Bergström Mårten Palme Mats Persson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:2 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas

Läs mer

Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel

Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel Sveriges officiella statistik Jordbruksverket Statistiska centralbyrån Yearbook of agricultural statistics 2004 including food statistics Official

Läs mer