Ek e näs gym nas ium i K ina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ek e näs gym nas ium i K ina"

Transkript

1

2 Ek näs gym ns um K n När m n vr n v ck Kn k n m n sk rv n bok. H r m n vss där n m ånd k n m n påsn h öjd sk rv n rk. M n h r m n vss där år k n m n n sk rv någonng s. D k änd c v n gm m dp om Kn h r n vss r vns ock så för Ek näs gym nsum s d. Vår rfr nh r v Kn är b gränsd, båd vd gä r d p s, m n v v ändå d g vår nryck. D vr år 2002 Ek näs gym nsum n dd s sm rb m d Th H gh Sch ooaff d o R nm n Unv rsy of Ch n (R DFZ ) B jng. Sm rb k om sånd ck vr proj k Från Sd nväg n Dg sg n. S dn d ss h r Kn of vr påp n Ek näs. Tr grupp r v sud rnd ärr h r b sök Kn vå k n ssk grupp r h r vss Ek näs und r d fyr år proj k v rk. Som n sors d vs unng åk h 25 sud rnd r ärr ok ob r 2006 för d n dryg våv ck or ång k urs R DFZ ordnd. Av d m og sg o sud rnd vå ärr Kn m d åg g nom Sbr n. Därm d vsd s fk sk vr ond sud rnd vd Ek näs gym nsum B jng ok ob r 2006! M d d nn pub k on h opps v Ek näs gym nsum k unn förm d någo v vd v få upp v B jng. V h r s Kn snbb förvnd ng. O m h v år är d dgs för m r-o S B jng. Dåk om m r Kn vr fok us för om vär d ns nr ss på drg dgr sk åd sä. Förb r d s rn är fu gång Kn k om m r gör för ordn n drosf s sk nr m osyck. Proj k Från Sd nväg n Dg sg n vs us h ärm d. M n v är g d so öv r k unn b rä k onk rn m n Ek näs gym nsum R DFZ, för övrg d h ögs rnk d gym ns B jng, k om m r forsä. E vom fors sm rb und r år n und r ck nd s B jng ok ob r. Därm d k om m r Ek näs sud rnd n ock så frm d s få ch ns n upp v Kn. Sur Lndh o m proj k dr

3 Från Sd nväg n dg s g n Sm rb s uby sproj k "Från Sd nväg n dg sg n" srd s v Fo k r pub k n Kns und rvsnngsm ns rum Ub dnngssyr s n Fn nd år Sju fn ändsk gym ns r m d rfr nh v n rnon k onk r usågs d proj k, k oordn rd s v gym ns R ssun uk o H sngfors. Ek näs gym nsum vr d n nd sv nsk språk g sk o n fck d. Bk grund n proj k är väsvär d n h r r g r ångsm på Kns ök d n rnon yngd nom k u ur, k onom po k. Därm d h r proj k, sk pr Fnsk -Kn ssk näv rk för sm rb nom gym ns ub dnng n, sor b yd s. Proj k h r b.. fö jnd m å : - ök k unsk p n om Fn nd fn ändsk k u ur Kn k unsk p n om Kn k n ssk k u ur Fn nd uppm unr båd sud rnd ärr b k n sg m d k n ssk k u ur sm u r d m sk ff sg n nsk d k n ssk språk, k u ur n om förh å nd n Kn - för frm sud r, nk ny r UNESCO :s Vär dsrv, fn ändsk gym ns r - g nom n fnsk -k n ssk d og uv ck färdgh r n ys r vär d fnd h um när prob m förvännngr, sp c h å br uv ck ng Vrsågod vår nryck från K n 2006 D n h är dnng n nn h å r d s u nsk udrg ur d grns dgböck r från r sn Kn d s udrg ur d k or rb n om Kn d grn färdgsä sm bnd m d k urs n. D f s v d 25 k ursd grn h r bdrg m d x rn, dock pub c rs nonym. Ef r dgbok sudrg n h ärsm m r från m ång sk rb n r är s n of vä dg p rson g frm sä nng n k n vr r gnsk k rfg. V h opps v på d b gränsd urym m k n förm d någo v vår p rson g upp v s r und r proj k r sns gång. A k ursd gr d og sud h h n Ö ss nsud r Ek näs gym nsum d h r d ssuom rb m d sörr proj k rb n k rng Kn, k om m r fnns gäng g på Ek näs gym nsum s h m sd h p:// g. k ns.f.

4 P ock ur Ek näs gym nsum s h änd sk nd r proj k "Från Sd nväg n d g sg n" Förb r dnd proj k m ö för Sno-Fnnsh Co-op ron nd Exch ng n Upp r S condry Educon R ssun uk o. R k or Mrgr h W o ff r pr s n rd Ek näs gym nsum. - H ös n 2002 h ö s n äm n sn gr rd proj k k urs Känn Kn Ek näs gym nsum d og r k or W o ff proj k dnng ns r s Kn b sök b.. Ek näs gym nsum s prn rsk o Th H gh Sch oo Aff d o R nm n Unv rsy of Ch n B jng Nybörjrk urs k n ssk språk k u ur n sm rb m d Ek näs MBI und r vår rm n n - Läsår Ek näs gym nsum vr m år om Kn, nk ud rnd b.. n äm n sn gr rd proj k k urs om Kn, q gong fr dgs f rm ddgr und r dnng v ärr n Joh n L w s n nybörjrk urs k n ssk språk k u ur n sm rb m d Ek näs MBI b sök n d gon b så nd v ärrn Lsb Tuom n n Ås R uno sm o v sud rnd Th H gh Sch oo Aff d o R nm n Unv rsy of Ch n B jng för äs Krsoff r Lndq vs från R nv nsu und r m f rm ddg k rng k u urk rock r d og sud rnd n Ln M säm äk, H d H u, Nn Fg rh o m, Em Rosq vs ärr n Sur Lndh o m proj k sk o orns vs m nrum Vsk vuor n uk o, Vnd I jnur frd s d k n ssk nyår m d n f s, öpp n för sk o ns sud rnd d rs förä drr. Ynsong W n b räd om nyårsrdon r h orosk op Kn b sök n d gon från R DFZ und r dnng v r k or Lu P ngz h 13 dnd ärr Ek näs h ö s n pn dsk usson om m änsk g rägh r Kn m d Tuno O v H uor från R nv nsu vd H U An K s-vn n från Am n sy In rnon. - Vår n 2004 forsänngsk urs k n ssk språk k u ur n sm rb m d Ek näs MBI. - Qgong fr dgs f rm ddgr und r h vår rm n n. - T m äsår vs ud s 28.5 m d sud rnd byggd drk r und r dnng v k onsnär O of Kngs b sök n d gon från Ek näs b så nd v ub dnngsch f Bob Kr sson, r k or Mrnn Pärnän n, ärr Sur Lndh o m sju sud rnd B jng R DFZ Kn ssk nyårsf s för sk o ns Proj k s m nrum Ek näs dg sg n b sök n d gon från Lu Yong Ek näs gym nsum. - Arrng rd s k urs n Känn Kn 2006 sud rnd d rs förä drr. för d d gnd fn ändsk sk o orn proj k Från Sd nväg n R DFZ b så nd v f m sud rnd ärrn W ng Xoyu Ek näs gym nsum m d dryg 30 d gr rrng rd s n Kn-fon Ek näs gym nsum m d n dnng v d k n ssk nyår. För drg v Ph.D. P Po s från Sv nsk h nd sh ögsk o n k rng k n ssk k u ur. - O k ob r: 25 sud rnd r ärr d og n dryg vå v ck or ång k urs R DFZ B jng. To sud rnd vå ärr åk d m d åg g nom Sbr n h ö s vs und proj k s m nrum B jng. R k or Mrnn Pärnän n h ö nförnd om förändrngrn d fn ändsk ärop n rn.

5 Torsd g 5.10 FST f m d när v s g på åg, förs ss gång n jg ng g n upp v r d. Sp c k äns grcös försök änr åg m d 65L rnk, k om m r b nr ssn s r su. M osk våg är h ok j, rängr k upé r än vd jg h d förvän m g, m n d är ju br n n. M n vr ock så gnsk dyr yck jg, fck k äns v rk ffärsm än vä j r åg sä för f yg M osk v. Vss, m n sov r säk r bär på åg än f yg. Udrg ur ågr s när rs så ångr ffär n Kn om dgb öck r: nu b gh sgrd n h å r sg Ef r h sov ovn g go d n vr för någr år s dn. s g jg upp pck d färdg väsk n. M AT, oooro g m yck m h r jg g m d m g då jg öv rh uvudg n v vd ubud är på järnväg n. Nud r, snbbrs, om sås, ch sås, und r g sås m ss ndr sås r pu v r form. Snbbgrö m d o k sm k r, m ys vä -p k k s, påsr, nö r osv. T räck g så! Väsk n vägd m yck m n öv rk om g då jg y r gr sk o n för n p sk ss m d k äd r h äm s dr k B jng. Än g n så bär d väg! Ef r fund rngr, pck nngs sor förm nnd ord så sod åg på ågson n vänd Jä k v k om sd h jdå. Tyd g n vr d n br vår fm j änk så, p rrong n vr fy d v s äk ngr vänn r. I H sngfors b v d någr m m rs vänn. P.g.. oro g ung svår m növr rd rnk b säm d v oss för h å oss när ågson n på sn h öjd k öp fruk m dn någon nnn vk d väsk orn. Köp v n för 1.50, k om m r

6 Fr d g 6.10 V n änd M osk v c När v sk u gå ås n vår bgg ågson n br dvd d n v n än fck v h ör d h n bom b v yvärr n k n gå n! H jä p! Tågson n vr fä g vsängd! Br börjn, änk m n! V äm nd v bgg på n bgg förvrngsp s gck u för uforsk M osk v. V og m ron R öd org srövd s dn om k rng där. T vår our vr L nnm uso säng, k h R öd org. L nnm uso vr öpp ndr dgr föruom fr dgr, vår ur v vr där på n fr dg. Vrför R öd org vr säng vss v n. Där m o k om v n Kr m - för 22 p r p rson för n m m m d gud. V gck om k rng där fod n m ss, nn k dr rn fck m n dock n b d r. D nd n gv vr v n fck s rusnngs-k m m r n v v rk g n v s, h d äs ppp r n om n m ss und rbr sk r d h d där. Vä u g n k öp jg n h odog m d vär d ns gods k orv. A vr sm åh ungrg så v gck för ä. V gck pz z sä m n d f s å br s d f r s dsbord h d d m s. A b m d d us n ppr m n h d rub gck n k br, k ssörsk n bd f r m ndr p ngr. H ur sk m n nånsn få m ndr p ngr om m n vr n bff m d om ägg unpå, sm p rsk ok räm "svm psås burk ". M oscow by ngh vr sup rfn. Säm nng n när m n såg på R öd org fn m por f od n vr nog någo sp c. Kom m r nog n g öm m d på äng. Trnssbrsk åg äm nd n M osk v förrän s n på k vä n, så v h ö m ndr äg r på ågson n. Sk ön V gck bk R öd org för närm r på när åg k om v vr på väg Vs j-k dr n. D n vr så så där på rk g. E M osk vg n R yss ndvck r m d sn ök k upo r nryck ng nryck k om m r h å o k färg r m öns r. sg är k vnnor h r vss h ög k ck r V åk m ro g n sy äd rsöv r. m sä sk u vr ypsk rysk. D vr r nd r frm för vånngr m n fck p k på R yss vr n posv d m rä r m n v h. V M osk v v s... M n b d h r sm k d på n m ss o k upp! D vr sk r n sk k n m n br ändrs o säg: NAM! D vr und rbr nn än jg förvän m g! go. Jg å. x. någonng såg u n om, ng n v spräck ns usng?! D vr und r g s vr d f ög fåg r nn r surng n.

7 Lörd g 7.10 Idg k n jg k ons r sängrn är h ård 50 cm br d. V ssn är und rdm nson rd nng n äck g. Sm ovr n m d d H ETA vn är ock så n h sor för sg. Vr jus Krov, nvånr, sk u n v j bo där v d jg såg. H d n k ör v förb sm å f färdg byr vrs h us h r sm m jusb å färg, på vägrn sk um pr Ld-b rn. Känns und r g s m ännsk or bor så. Ib nd undrr m n om 1) p ngr gck r sur r M osk v, 2) d s v Sovj unon n h r f. R yss nd är sor nd Tåg är n s så ugn rofy jg h d för sä m g, d sånk r, sönr vng r för g v. I vår vgn fnns vå k upé r m d so dgossr, Sur fck någo b k ym r b ck n när h n såg b gn b u". Dg ns m b sod v nud r. När d vr dgs för dsk h d v snn g n, P rm. Där vr försä jnng n nnor und. Gum m orn så d m /bröd sm gubbrn m d fsk rängd s k rng ngång n. D br rugd på n sk r. Såk r om ns nk om s vr fs d så... Sönd g 8.10 Idg vk nd jg vn g ss. H n n vk nd jg v m n fon p p nng n för d n n h d op rör r för d n h d h n. Jg rodd ock så Vck y åg sm ck d h n n m n d vsd sg vr n v nf sk åg k uck d. M orgongrö vn g nud r m. O m jg ä r såh är r s n v v ck n k om m r vrm k opp n-soppor vr k vr. m n br h r n fug ngångsk m r m d sg. R usk n är h fnssk, räd är h gu. Dg ns fynd vr bubb ch ok on jg k öp v n bbush k på p rrong n (30 rub ). Po s rn k om för 3dj gång n grnnk upén. Goss n bor där v rk r vr g n, f ck n bodd sm m k upé fck h yd g nog f yd. Vr v jg n. Läk r n vr m d und rsök m nn n, nsåg dock m Ef r m orgonm å räk nd v d n vr någr prob m d h n k om m d å g. m frågd h jä p v Bo när ösnngrn n rk g S nr på k vä n snnd v v b fc:-) Novosbrsk där v h oppd u! Vd m dgs gck n d V sod å dnsd å sjöng k j nk n när åg p ös g r surngvgn n, m dn någr v gr ps v v oss snnd k upp n å börjd ru pnk. 10 sk räck s gn brudr påsps. Ef r d n ob fn g f yg r m o å g s dörr r k u nrsk upp v s n försök jg äs h ss, sg n på m ndr än n s k und. När v sår nn åg m ärk r prov är vr m orgon... v d s u ru unför så r Sur Bo V snnd h h ög m d ndr Brbrsk n m ännsk or sk rr å oss! m ärk d n M n h d br s n n sbrsk uf n fk sk är v d n vgn ryck h d gjor så någr c n k r sor n. åg ru frm å!! H oh h o!! Lndsk p n är så vck r d näsn h rm r

8 Trnssb rsk järnväg ns h sor M ånd g 9.10 D k n vr rång n fyrbäddsk upé: "Jg Trnssbrsk järnväg ns m n k åpr s og k nä h sor går bk 1800 fu vägg n när j då Sbr ns nur- sk u sä n r m g. S n rk dom r börjd k om m frm sk u jg böj m g jus. D vr närvron v s om d b v Kn Jpn ös r, d n b åm ärk s og sr gsk vk g V dvosok h uvud sängk n n." nur gångrn gjord järnväg n på vr börjd öv rvägs Tsd g d s d frm förs g r v dg sr n dock nsåg vr för dyr. Igår for näm g n vk n Tros ng b s u h d sov, v sk u dg dg för s gs om när byggnd sk u Bjk sjön. V v ss n rk g börj så h d sr A xnd r III s sjön, så v r dn 1887 börj b fordr när v sk u bönd r k osck r f y h ängd k orrdor n säk r 45 ös ru Sbr n h d m nu r vänd på d n dock nv ck d vändnngr förbnnd sjön. S n när sjön g n b h gd vs sg gs d n förs sym bo sk än v r d n ju nog rk g fn - m n sk ok ärrn m d jord öm d s bord h snn Irk usk V dvosok v Nk o j II. pr dgr för b k n sg D fnns ju r dn rb s äg r närm r m d d n. Nå, d får m d bros ngr Sbr n så m n vä näs gång... I ndssv nsk rb sk rf vr ng prob m. Irk usk s g vå fn ck or d n ns m m m på Arb s ägr n R yss nd vr f ök änd för sn om änsk g åg (d bodd k upén sk ön förh å nd n. R dn r sn d br dvd vår), d vr h sk ördd m ång off r d n h ör nå nn än rysk v rk g vs sbrsk k y n gjord n sk n k or nsk. Jg b när jg h örd f ck orn bär. sk u r s As n Nordm rk c 6 m ånd r. Mång väs r ännngr vr nyfk n på järnväg n d n snnd åg på fnns yxåg för d m. På k vä k öp Sndrdåg yxåg vr någon son g ss. D v r m nus grd r där åg från h o k vär dr; sndrdåg s pno nvänd s nds dsk förvrngsp s d fnns br bdrum på h åg, m dn yxåg vr urus m d m juk m or, o k upén bdrum m h d m n m rm orgo v pors nsbdk r. u v sod påp rrong n sk joror k äk d g ss. V m ås nog h v rk m r än br ös fund. O nsd g På n n h d v nf rn sk vrm vår k upé v åg vr d oss pr m m r s v k om på dr upp ru grdn n m yck ff k v so r vår k upé. På m orgon n när v vk nd m ärk v h d så sk r m rub r k vr, så v syrd k osn m o r surngvgn n försök s ös p ngr sm dg fr vår ss dg påd n rysk sdn. Lndsk p h d ändrs und r n n, nu såg m n br säpp sä för b rg Bjk. Vd gräns n Z bk sk snnd åg h 6 m m r p.g.. m n m ås ändr spårvdd n k n ssk m å. I

9 Trnssb rsk järnväg ns h sor fors. Z bk sk no rd v n vodk f sk k osd k m yck n brn-m sburk, 40 rub. Undr s n på dom h r prob m m d k oh o s r R yss nd. Jg för m n d h dup o-ch ok o, h r n h d nånsns Fn nd k öp nu 6 fnns k vr på h y n. D gck k or på gorn å sopor. Jg b v förvånd öv r d! V försök h cfé un yck s så v drog oss bk ågson n. U k und m n ju n vr, d vr k snöd! på s bröd. Ing n b v förvånd f r h on någon dg dgr h d s sg på T sos m ndrn r, "S r du på m n m ndrn r?" "Nää... n v jg vd jg s r på" säg r h on drr frm n p spås m d m ndrn r. Järnväg n öppnd s för m änh n m n ng gck rk g d sk u. A m än vr åg spård u, m ännsk or om k om vgnr ok försörd s. Som x m p dog 2200 m ännsk or ågrfk n Tdb n vr ock så prob m, V dvosok Mosk v og 28 dgr om ng gck p rf k, m n ng n k und grn r d sk u m ndr än 6 v ck or. Und r Sovj unon ns d vr sbrsk järnväg n vk g obj k, på börjd n k om p rng byggs. En xpor d från Tsjk n h m n n vd Am urs u opp sk u vh jä p d n gm h år När v f r 6h fck h opp på rfk rd bnn, m n ng n åg g n k änd s br. V h d räk n m d d sk u åk n h v m m så k rävs 25 m jrd r do r för än g n k om v Kn. Där d n k und s bruk k öp v dr k m för 5 yun Ing n h d h r räk n m d (50 c n). A s r snnd rnssbrsk järnväg n d på h ur v h n r und r S ns d sk u v S n vr d br ch på pnnrn. V b säm d oss för v så m ång v srffångrn, bk åg. Sr son n m d m ssor v gå ng n v xk n, m n s r vrv nd sk rd å Bo h nn h opp på m n s n d fnns sffror på 15 m jon r oss när v f sh d m d vår for åg väg. "H j då, h d off r. g Nordk or." Så v fon r, k m ror m p3 r v ndr gck bk sp r. R yck Tros om änsk g uppgo v vr k så h on s sg son n för ä. Tåg offrngr k nsk prob m sod s på d n k n ssk b v Sbr n n ovärd r g k ä sdn c 4h! v nur gångr för R yss nd fo k m ängd n där h d ök 10,7 m jon r r dn vd O k ob rr vo uon n Idg r s r båd ryssr urs r m d åg öv r d sbrsk vdd rn.

10 ä orrfod r dg, v vr r surngvgn n å k n ssk m. V vår bord h d prob m m d pnnrn (vrför k n dom n br nvänd gff k nv v?) bordsduk n såg u där f r. Nu är d 10 m m r k vr s v är B jng. Fr d g K INA O ffc nm n: Fo k r pub k n Kn Ss s k ck : Fo k r pub k, nk m m rfo k r pr s non H uvuds d: B jng O ffc s pråk : M ndrnk n s s k Ar : k m ² V u: yun Tds zon: + 8h från Gr nw ch Invånrn : (ju 2006) B fo k nngs äh : 129,9 nv./k m ² Förvänd vs ängd: 69,9 år Brndöd gh (brn 5år > ): 43,3 Spädb rns död gh (brn 1år > ): ~ 32 Läs k unngh : 80,9 % R gon: O ffc s s k, m n s om rdon r gon r fnns. x. os m, k onfucns m buddh s m. D fnns ock s åk rs n m us m r s om m nor r. B fo k nng: 9 2 % h nk n s r, 8 % ndr (. x. b n r, k or n r m m ) Närngs gr n: jordbruk 74 %, ndus r 14 %, s rvc 14 % BNP/nvånr : 620 US $ K m : O m väx nd, s ubrops k s ydos, m p r rd ös, k orr påtb ns k h ögs ä n, orr ök norr k nordos H ögs b rg: M oun Ev r s 8848 m Längs f od: Yngz (Ch ng Jng) 6380 k m Ef r n k or nsöm n väck s v v vår nyck pg k nck d h år jud g på s dörrr k rävd v sk u för vår k n n k upé ängr bor. D gck ju n sov ängr, så v k upé rn II IV börjd dg n m d väck nr III Torsd g sjöng j m å h on v å Th su fy d år dg. S n Ss dg n på åg s v br vänd på dg. L synd, d B jng. A h d m g h r vr jä ro g, dr frm n k m r d n h r gå så (f m k m r vn g) snbb d är h k om m r förjän n oro g. V h nog sm ärsm ångsm död. D vr jä br br pssr sg n dr sh ck, sk u nog n h frm k m ror h v f m på k unn vr någo m orgon n o fo/f m bär. Jg h r äs m ännsk or n ork r gnsk m yck ( försvr sg m d sprng nn än m f undn, d ssuom h d nån undrr...) und r nyck pgn suck väg m d d n h är d n v äck så m n k und n r sn. Jg b v göm m sg und r d h r. sg k r m d m n R yss ndsbok h r äs näsn h K n änd v W h T h, får son n B jng jg n pp bor d n, k und k ons r rnk n bbbn rn sk u b v någr k on är när gör n fgnsnsk jg b v v m d m n (jg y röj v m j. Nu änk s äng påsm n m n bord m n s n börj Ank räddd d n förd d n pck n rnk n nyck pgn sä ). V g n, jg h r för s g u fuk g, vrm m yck m k vr, d vgsg B jng börjd b r nog s äng d sök oss m o h o. b r öv r. D ssuom h r jg n m ss sf v n k vr, säk r fyr r. D k om m r n uppså någo prob m m d väsk brs f. D b v n v

11 Lörd g Ur n f ygr s närs dgb ok : V vr frm m B jng d n. D vr k ok h sv g på f ygfä. V vr vungn k ö d og jä äng s v s pp u därfrån. V b v vsd buss n sk u k ör oss förs ågr s när rns h o s dn sk o n. Gud n Tom Tom vr n ro g n. H n uppr pd h n s m ns vå gång r f r vrj m nng n by, m n på go v! sd h n ok y, ok y. D är k rång g ung Bussr sn g nom B jng vr s på h uk, m n d går. n k u urk rock vä dg fscn rnd jg En k und forfrnd n förså v v rk g n vr där. M förs nryck v B jng vr: M ssor m d und b r, då g uf oro g m yck m ännsk or d p k d h öpp på oss. D gjord d n på fu sä, m n d vr n så sor sk nd jäm för m d h ur d är Fn nd. Ur n ågr s närs dgb ok : Lg Nord Lg Syd är sm m ns g. D k om öv r 8 på m orgon n 15 z om b k g vr s r sådn h r d vr h dg n. Körd sk o n, vr sörr än jg ro m n sm dg fu r än på b d r. O ch n k n m n jäm för d m d Ek näs gym nsum, d h r sm bssäng, obs rvorum, png-pong h, nnsh m öj g nn. Frågn är br om fk sk d där b h övs på sk o om råd? R um m n är rk g fn! Någr h ård sängr, n r f r v:n, k ädsk åp, dusch o. Idg fck jg nnrs för förs gång n m v prov n o nds h r h å m rk n. A så d är nog Vd 12-d n å jg m n förs rk g k n ssk unch. V s run run bord m d n g ssk v snurrr. Luch n h d fjoron rä r. Där fnns prncp ror jg, p k ngnk, k n ssk fsk (jo, h uvud sjär n vr m d), grs n m ss nn. D vr h ok j, fsän d vr srk, sö, sur, m, om vrnn. I vrj f sm k d d n på Knr surng n där h m m. Ing n k rd v gå u från r surng n h r jg på k änn, jg k örd f d n ä ru nd s n. S dn gck v Crr four, där jg k öp n h ndduk f r jg n h d g någon m d d n fnns någon rum m. D v k und gå bk m dn d övrg gck bok h nd n. Pgg jg vr gck jg m d bok h nd n vr h m g. D så d böck r 5 8 vånng n. Fck v dom n h r någon vånng 4 r 14 f r sffrn fyr u s på sm m sä död n. Köp n bok m d vsr, dom sod på ng sk m n br dvd vr sm m på k n ssk. M dn v gck bk sk o n fråg v n m ss v vår k n ssk ärr. V fck. x. v för n x sk vr rk g så m ås d n h B börjn v r gs r-num m rn väs r ändsk bok säv r / sffror är är s på ång h å så därför h r d sån. Inför und r O S sk m n h o k k s rm ärk n sä på b rn. D h r n vss num m r får. x. br k ör på m åndgr, onsdgr fr dgr.

12 Sönd g V vk nd 7.30, sängrn vr s nh ård m n jg sov n sock. V sm d s k för ä ypsk k n ssk m orgonm å. Så v gck någr m r ängs gn h m nd på M c Don ds (!), jg å pnnk k or m d önnsrp. Pnnk k orn sm k d ng nng m n jg b v f m ä. S n og v buss n B jng Unv rsy. D r g n g n n m o urs r, så v d d upp oss grupp r på f m gck n sm m ns m d v r gå R DFZ. Sk o om råd vr vä dg vck r, d fnns n prk h ör d n k js r g rädgård n. V gck br om k rng på om råd snbb n sk o ns cf r, n s sk o h us n. EN K INESISK M ÅLTID D fnns us n s rä r sm k r o k b ro nd på vr Kn m n b fnn r sg b ro nd på v m k ock n är. A s r sm m ns ä r v d g m nsm b sä d rä rn run bord m d n snurrnd sk v på. På så sä b r vrj m å d vr rnd m d k ö grönsk r gd på m ång o k sä. Må d rn h r n vä dg c nr ro d k n ssk sm h ä. D är run m bord ffär r görs upp säd rn, d är vd m ddgsbord m n um gås sm s f r n dgs rb, d är på r surng r m n för h op vänn r m n v sk räffs d är m å d n är m åsock n på h ur yck. x brö op är. D fnns m ång osk rvn r g O m råd vr n n sd, på f r sä n fnns d försä jr så d unv rs s pry r. Jg k öp n -sk jor för 15 yun (1,50 uro). E v rn gudd oss run vr jä r v g! om m å d r. En h å punk är m n b sä r n m ns så m ång rä r m n är p rson r vd bord. Vd gä bordsk ck h yg n vd m bord är d vä ssådär. A p ock r m d sn m pnnr från rä rn m n k or på m bord är vä dg vn g, åm nson för sån är ovn m d ä m d pnnr... En vn g m å d b sår v o k grönsk r är k ok, fr rd r på någo nn vs gd, grsk ö på o k vs, nök ö fsk. M n Kn är ock så rä så srk m n ändå jä god. T n m å d h ör ofs ock så n sopp v någo s g, b nd nån form v sö sopp. Soppn bruk r s s vs und v m å d n. T är ock så någo m n d h r m n. En orsk d är k n s rn ns r m n sk drck vrm när m n ä r, för d är då g för k ropp n b nd k vrm m d vrndr. S u g n m ås d sägs k n ssk m är någo m ås prov på! D n är så oro g god xc pon. Mn sk n å sg sk räm m s om m n s r nnor und u, för f r h sm k på p k ng-nk, fr rd fsk jä go k ö Kn, så k n m n n nn än äng f r m r uv d.

13 Th H gh Sch ooaff d o h R nm n Unv rs y of Ch n Vår sm rb ssk o grundd s är b äg n Z h ongguncuns v nsk p g k nsk z on H dn dsrk B jng. Sk o ns nm n k n förk ors R DFZ. Sk o ns ogo är n crk m d sk o ns nm n båd på ng sk k n ssk. D nn bär sk o n är n öpp n n rnon sk o. Sk o ns k vnn g r k or h r Lu P ngz h. H on h r ock så n dnd ro ndr sm m nh ng räk ns x m p n v "B jngs 10 b undrnsvärd k vnnor". Sk o ns m oo är k rf, ärdom, k r v prgm sm. Sk o ns f osof är r sp k r ndvd ns g nr, unyj r surs r sm sk p n god m jö för d n snbb uv ck ng n v d sud rnd v nd. Sk o ns unform är n ov r -sk jor v rö. Unform n m ås v rn h på sg dgr d får n k om bn r byxorn m d n nnn sk jor. På m orgnrn h r vss nog n xr y rrock unpå v k för sg är h ok j. En nnn r g sk fö js sk o n är f ck orn m ås h h år fs d får n nvänd sm nk. Tros d yd r n : vss h r x h år fs br und r k onsd m dn ndr h r d d ös. Sk o n h r c v r m ång ärr. B nd d m är 23 sp c ärr m r än 170 är gym ns ärr, vrv 14 räk ns d n non nvåns sö p r 17 "sö p r på k om m un nvå B jng. I sk o n rb r äv n 20 u ändsk ärr från b.. USA Sorbrnn n. Sk o ns vck r cm pus-om råd är 10 h k r sor ugör n s sm b h g g n ärnngsm jö. Sk o n h r m ång sp c k ssrum v h ög sndrd, för k m -, fysk - bo og- boror r sm för grfsk d sgn. Vrj k ssrum h r m u m d-urusnng. Inn på cm pu råd fnns äv n n fobo sp n, n 400 m rs öpbn, n sm h, n dnss, n k örssm p n r för vo y bsk bo. D ssuom fnns k rok -rum, k örsm u orrum sm obs rvorum. På cm pu råd k n m n uöv k w ondo övrg k m pspor r, dns, foogrf rng, bord nns, po s k ons, m å nng s r ck nng, sronom, k grf osv. Sk o n h r ock så sn g n v-k n, rdok n, sk o dnng k om m unspr s ungdom sdnng. Sk o n h r m r än 120 v br k urs r bjud u, vrv 16 k urs r und rvss v u ändsk ärr. Ex m p på d ss k urs r är m m sk k r v, sronom sk obs rvon, sjä vsändg xp rm n nom k m fysk sm 9 v br k urs r främ m nd språk ng sk, jpnsk, frnsk, ysk, rysk, spnsk, rbsk, nsk k or nsk. D sud rnd k n sjä v vä j sn k urs r ugå nd från nr ss n k unsk p. Tros d sud rnd k n vä j sn k urs r sjä v så h r d åm nson d ob gorsk k urs rn m d sn g n k ss. D n h r m n und r h sn sk o gång. E v rn h r sn gn k ssrum, m dn ärrn by r rum vrj k on. En k on är 9 0 m nu r ång fö js v n 10 m nu rs rs. fors. näs s d

14 M ånd g yd g n svärd. Jg rodd n d sk u vr så ung, m n m n fck nog vrm Idg fck v m orgonm å v ock så sv g. ru år, os m d os, sk nk m n b Tj ränr ns b ns, r sy, äpp, m ndrn m m. k oordnon 8.30 h d v vår förs k on, k n ssk. V ärd oss räk n k onc nron, m n ock så fysk. ärr. H on o någr nyg V h d n dm v r rk g br. V vs ud vn g frs r. D vr n d k on n m d vs ppnng nk s, m n ro g! dns. S dn h d v Tj u på n bo p n. I jn h r m n ock så Förr s n R DFZ fors. för Tjn h d Ms n, gg r m n sk o ns sm h bb o k, rym m r p rson r r vånngr. I m s n k n m n vä j m n m ång o k rä r m n k ör för o k k ö r. Kök sp rson n sä r upp d n m m n p k r på s dn b r m n m d s k or, är dd m d p ngr. Mn får så m n på n m brck Mång v r vä j r bo på m d gropr soppn n sk å. Und r n m å d sk o ns n rn f r d m r o k h r n ång väg h m. In rn k n m n ä f b sår v o k byggnd r. m rä r fsän poron rn är d f s F ck or pojk r sov r sk d gnsk sor. T vånngr. Rum m n vr rr rä rn får m n rs r. T m n drck r b ro nd på v k n byggnd nud v rn äsk. Mn k n ock så d är. I n rn för d on n rnon sud rnd n, k öp färdgsk ur n m gg r nvd fobo sp n n, övrg fruk r grönsk r m ndrn, bnn d r 3 r 4 på rum. I om. Sk o n s rv rr vss f är d vå rum (6, unch m ddg p rs.) sm ss om n dusch. m orgonm å D är så s pr rd från vrndr m d n dörr. O m m n v vä k äd rn för m n d m vrj vånngs vånngsför såndr. Mo n n b nng får m n k äd rn bk när d är orr. I rum m h r m n äv n sk rvbord n r f r TV-ppr r. I d ndr n rn, gg r n k orgbo s-p n rn, d r 12 p rs på rum. Där h r sn sk r n ås sm å sk åp. K äd rn h äng r på ork u k orrdor n, där fnns d ock så pu p r för d m v äs. Där fnns sång xr urym m rum m n för någon TV r någo bord. Vrj m orgon k. 10 är d n h v m m ång m orgonsm ng, då sår upprdd rk d på fobo sp n n. Då k n r k orn r nnn ärr h å nform ons s dn gym nss rr m n. Vrj m åndg h å s n c r m on, då Kns f gg h sss opp. sk o n m orgonsm ng u på spor-p n n. V sod upp på äk r n såg u öv r h v v k n s v r. Th r s h ö k or, m n br. T unch fck v dum p ngs = d gk ny n, h ön, b f, grönsk r, fruk d vr rk g go. T m n drck r v d äsk, sä n v n m jö k. m s n. Ef r d är förä drrn b r sk o m n så vä j r m ång v r ä på. x. McDon d's. Mn k n ock så h nd sk o ns k osk m d k or. Där sä j r d från g ss gods nud r ch ps. R DFZ sägs vr B jngs bäs h ögs rnk d sk o d m ärk s nog. Sk o n d r o k äv ngr på båd non n rnon nvå m d sor frm gång. T. x. h r n v sk o ns k rngförr sk rv på k onrk m d McLr n h r sor m öj gh b Kns ny opp F1 förr.

15 Tj - rör s r för h rm on V du k änn dg rk g pgg vspänd f r ränngspss? Då sk du prov Tj. Tj (T Ch ) är n k v k roppsm don där m n övr ndnng, b ns, k oordnon, syrk sm rör gh. Sr ss. Läxor, ränngr, jobb, k om psr, fm j. Som ung är d n d ä v upp förvännngr h nn m d. G nom j ök r m n sn n rg är sg syr s g n rgf öd. Tj är d ssuom um ärk sä ndr sr ss spännngr. Tjn h r sm m grund rdon k n ssk or q gong - m d för sä nng n om d våm opo rn yn yng, n rgbnor k ropp n nr orgns funk on. Tj är ursprung g n n k m p spor. En s gs ångsm sk uggboxnng m d m dv ns g. R ör s rn k nr d rör s r du nvänd r. x. k r. D n sor sk nd n är j uför du d m ångsm. D m n förs främ s sk änk på när m n h å r på m d j är ndnng n. D är ä m n fok us rr sg så m yck på rör s rn m n h å ndn. Tjq un är d g n g nm n på d nn ös r ändsk ränngsform, d b yd r "D n sor nr k rf ns näv ". D n h r uv ck s från n k m p k nk n m oonsform för båd k ropp sjä. Tjq un b sår v 24 rör s r m n k n uför nng n nsm h m m sm m ns m d n grupp. E vn g pss bruk r pågå ung fär 60 m nu r. Då värm r m n förs upp crk 20 m nu r m d q gong, är n nnn form v k roppsm don där m n är m r s så nd. När m n vss Kn är d ä h än m n k n s n m n k osym på gn h å r på m d någon sors j und r unch pus n ä dr m ännsk or prk n und r förm ddg n. Jg yck r d är Und r vår vs s Kn fck v juv g m ännsk or äv n pröv j! V h d vå 1½ vår sr ssg sm h ä r sg m m s pss und r d vå d n gå u sr ss n r v ck orn, und r d m ärd v g nom ångsm m rör s r oss n rör s s r v k n m n m don. D h är m ännsk orn nvänd sg v svärd. D vr m år bär ängd n! ä k onc nr r sg på d m n gjord f r rör s rn vr så ångsm m, m n ros d ångsm m rör s rn rnn nog sv n s u v pss! Vår ärr vr und rbr. H on såg u nju v vrj rör s h on og. O ch h on vr vä dg vk g m d rä oss om v gjord f, v k jg uppsk d m ssor.

16 Tsd g Dg n börjd m d k on Sm p Ch n s. D n h är gång n ärd v oss ängr m nngr. x "jg k om m r från Fn nd", W o sh fén án rén. S dn h d v n äv ng bänk rd rn sns m n om v m k om h åg vss n k n ssk sffror så br m öj g. D vr k u. Fö jnd progrm vr Kung Fu. D h är h d jg vän på vrg. D vr jä ro g ärr n vr sup rbr. O ch fs h on br d k n ssk försod m n ändå vd h on m nd.v ärd oss vss k nk r d rs nm n, v k s nm n jg h r h g öm bor, m n rör s rn s r ännu r v br h uvud. Fö jnd k on k n ssk k u ur h nd d om djur ns vk gh c r m on b yd s Kns k u ur, v k vr nr ssn. Vår för äsr sö dock på k nsk prob m, m n d gck br m o s u fsän d f s vr vä dg söm ng und r fä. Kung Fu h r gå g nom m yck und r sn d v uv ck ng. Från popu r näsn förh ndrs från b popu är g n -v k d n är än dg. En g gm b rä s r vr Kn Ch W u, n dns m d yx sk ö d, Ch, n s gs bronng vr popu är b nd so d r, dg form r v Kung Fu Kns sm h ä. Und r Mng Ch ng dyns rn h d Kung Fu spr sg o k sk o or m ång ny s r m d om väx nd övnngr m d r un vp n h d uppså r su v k nsk uv ck ng. uv ck d n d h ärsk nd k ss rn v b h å sn r g r sn m k, påsod m n Kung Fu vr sfd v Buddh sk pd m p n k osr n. D dd d ss uv ck ng b v vr g h ndrd d gm Kn. K ung Fu Kung Fu är n k n ssk k m pspor sägs vr öv r 4000 år gm m. Kung Fu b yd r ordgrn srdsk ons, m n m n k n ock så öv rsä d så d b r ung fär r su g nom srävn. Ing n v xk v m h r sk p Kung Fu när d sk dd, m n d sägs d n är sk pd uv ck d v d rb nd fo k är n sm m nfnng v d rs k ok h, vs rfr nh r k m p g nom årh undrd n n någon fnssk p s någon br h på. D vr vä n ång proc ss ss og sg form d nn spor. Kung Fu h nd r m yck om o k k rf r m n h r nom sg. Såk r m ås m n rän upp sg, d är n någonng m n br gör. Ef r m ång yck d n v rk d v g på d sä fo k h d Kuom nng h drd Kung Fu n non k ons uppförd sp c nsu för spor n. M n förs f r grundnd v ny Kn k om Kung Fu s rä jg. Mos Kn prss form Kung Fu n v fo k spor rn gjord m yck för spor n sk u k unn forsä. Idg är Kung Fu n popu är spor m ång h r börj ägn sg å.

17 O nsd g S n gck v öv r org d n förbjudn sd n, vår gud Ef r m orgonm å åk v väg vr så sr ssd v näsn m d buss n m o Tn nm n sprng g nom d n. Synd, m n M om uso é. Kön d m ås k om m på g n h nd rörd på sg rä så snbb, så någon nnn gång n g påsk r ng. v b h övd vän br c n ord n h vm m. Inn m uso é sk u m n vr ys Ef r d n förbjudn sd n å unch på någo fn h o vördndsfu, d vr svår v s n å k v m d buss n m o när M o såg u n H m ns m p. V gck ännu vxdock. snbbr g nom m p än d n förbjudn sd n, v m ås sk ynd oss så v sk u h nn sh opp. Jg k öp b g pär or n fn m orgonrock. På väg n h m fsnd v rfk n s 1,5 m m r buss n. Tn nm n I c nrum v B jng fnns n v d popu ärs ursrk on rn Kn, näm g n H m m sk frd ns org, Tn nm n. Und r M ng Qng dyns rn vr Tn nm n förbjud om råd om gvs v n m ur på sdorn. M n f r r vo uon n 19 11, dd v Sun Y-s n, öppnd s org för m änh n. För r vo uon n vr d ss y br n fjärd d v d n nuvrnd yn. M n bruk r säg Tn nm n är B jngs h jär, k nsk äv n h Kns h jär. A h änd s r usp s där h r form Fo k r pub k n Kns h sor. E x m p är då M o Z dong h är uropd Fo k r pub k n Kn d n förs ok ob r H m m sk frd ns org m d sn 44 h är n br Kns un h vär d ns sörs org. I norr fnns por n d r d n k js r g sd n, d n H m m sk frd ns por, m d d sor porrä v M o. O vnför porrä fnns Kns non sym bo, d f m sjärnorn på rö bo n. M på org r s r sg d n 35 m r h ög m nn ss n n öv r fo k s h jä r, b v uppförd Ö s r om H m m sk frd ns por fnns Tm o från I d förnäm förfd rs m p förvrd s d n k js r g fm j ns s äk v or. På org s väsr sd fnns fo k s sor s, m osvrr vår rk sdgsh us. O ch söd r fnns d n gn por n Z h ngyngm n r s s v k jsr Yong börjn v H m m sk frd ns por är byggd n g k n ssk rdon rk k ur. D n k onsru rd s på d ss orgn nm n är Ch ngnm n, H m m sk frm gång ns por. År 1651 byggd s por n om fck nm n Tn nm n. I m n v org gg r ordförnd M os m nn sh. M uso färdgsä d s på m ndr än år f r M os död pryds b nd nn v 44 p r. D nvgd s s u g n pr cs år f r M o dö d n nond s p m b r

18 D n förb judn s d n D n Förbjudn Sd n, b sår v d gm K jsrp s om råd run d, h r få jus nm n Förbjudn Sd n f r ng n vn g m ännsk und r k jsrdöm s d vr å n sä sn fo nnnför m urrn om g r om råd. D är ändå m väs r ändsk b gr pp, k n s rn sjä v k r p s för gugong. D vr m n år n K jsrp s uppförd s, f r d n r dj M ngk jsr n Yong f y h uvudsd n B jng. H ärfrån r g rd s dn 25 k jsr und r n dsp rod på 500 år, änd s k jsrdöm s f Förs då öppnd s porrn för m änh n dg är Förbjudn Sd n n vä k änd ursrk on. Pr cs m ång ndr gjord äv n v b sök där und r vår vs s Kn. M ur n om g r d k js r g p s är o m r h ög r m r jock d vs röds m m d, f r rö vr n v d k js r g färg rn. Ing h us sd n fck vr h ögr än d n h är m ur n, om så vr f k pd s båd h us ägr ns h uvud. I fyr h örn v m ur n fnns vk orn d ssuom fnns d n 50 m r br d v grv. Fyr porr d r n p s, vrv n fung rr h uvudngång. D n por n k s H m m sk Frd ns Por d är ock så därfrån m n bör sr s b sök på så sä gå från söd r m o norr g nom om råd för s rä ordnng förså h n äggnng n bär. På d sor, ung bronsporrn fnns d no gång r no sor bronsk noppr b sök r gnd r för få ur. H om råd är k vdrm r sor h är fnns d n sörs sm ng n gm byggnd r fnns Kn. Ing n v dock v m v k g n g n vr rk k r d ggnsk k om p x. D vck r byggnd rn är röd m d gu g s rd k, n färg nds k jsr n fck nvänd. Vn g fo k h d grå k pnnor. D m s är bygg v rä, därför fnns h undr s v nb h å r usprdd öv r om råd för nvänds vd v nu dsvåd. Förbjudn Sd n b sår v n yr, offc d n nr d m d näsn 800 byggnd r fung rd bosdsrum. D är d n södr d n är d n yr sfär n h är m ö k jsr n sn und rsår og grynng n m o såvä m är cv sänd bud. H är är byggnd rn sörr m r m pon rnd än d n nn rs d n där k jsrfm j n vd. I d n södr d n gg r ock så d n m s sp k k u är nsk d byggnd n p s, näm g n Th dn, D n y rs h rm onns s. D är ock så d n nd p s n Kn där d fnns 10 m ysk djur på k. Annrs är d d 3, 4, 7 r h ögs 9 n. H är fnns d n k js r g ron n h är h ö s vk g c r m on r, så k jsr ns föd s dgr k ungörnd n v k jsr ns ord r. Br dvd d nn s h r m n D n fu sändg h rm onns s, där k jsr n övd nför c r m on rn ss ännu D n b vrd h rm onns s där m n ordnd f s r k js r g förh ör. R un d ss r s r, ugör d yr

19 k jsr vd vå års å d r. Tros h n vngd s bdk r bodd h n k vr Förbjudn Sd n B rnrdo B ro uccs f m D n ss k jsr n är nsp d p s sk drr Pu Ys vsöd. D n f m n såg v ock så, v sk u Kn nu und r h ös n. D är n br f m jg sk bso u s d n g n nu när jg vr på p s n fråg. p s, fnns o 12 nn rgårdr, där k onk ubn r, h ovdm r unuck r bodd. D sägs d d n Förbjudn Sd n rb d ous n s unuck r m d o k uppgf r m ännsk or. H är fnns ock så d n D n gy n k n n, prydd m d vck r bror gjord m rm or. Förbjudn Sd n vr und r k jsrd n n p s där rk dom rn vr om å g, nrg rn M rdnpor n, W um n, är m k n nyck fu g b nd k onk ubn r ngång n d r h gs o d n Förbjudn Sd n. D nn unuck r. K jsr n vr för ngång nvänd s br v övrg d n nd m n fck k jsr n. Förbryr vräd s snn k vr Förbjudn Sd n ock så sk uggorn v d nn n d. D n ss k jsr n s vr Pu Y byggnd. Bk om W um n fnns bodd p v n sor nn rgård rym d född s b M os m uso um M o Z dong dog d n nond s p m b r 19 76, o öv r o v på n n B jng, 82 år gm m. M os h ä s h d då försäm rs f r år, h n h d vså från f r off n g upprädnd. M o v n b b sm rd, un k r m rd, h n h d sk rv på förs g om h ögr dr bord b d. Så sk dd n. M n börjd bygg m uso srx f r M os frånfä. En sor c r m on h ö s d n 24 nov m b r m uso b v k r d n 24 m j Byggndsm r k om från d o k k n ssk provns rn, äv n Tw n p rson r v o k non från o k provns r vo onärrb d vd bygg. Und r år n h r någr få försök gjors för sk d M o h ns m uso um. D vå k änds h r uförs v nsk d m än, vrv d n förs h d n h ndgrn do d fck n d n ndr h d n fck fu v dynm. Båd soppd s unför m uso. E försök gjord s ock så v n k vnn g rb s ös x -rb r från Xnyng. H on yck d s sg n m d n m vk, m d v k n h on äm nd s å sönd r M os k s. H on gr ps nnn h on h n uför dåd. Förbjudn Sd n är n p s m n v rk g n sk upp v om m n r s r B jng br h r d b sök d n! M d sn vck r byggnd r, fn rädgårdr spännnd h sor är p s v rk g n ursm å vär b sök ju m r m n v om k jsrdöm s h sor, d so m r nr ssn b r d. Så dg ord n g m d d, gå d på n gudd rundur br nju v färg rn, dof rn k änn f äk rn v h sor ns vngs g! M uso är därför d ång, m n går r v snbb undn. M n k n k öp b om m or n n k osk unför, för ägg n d vd syn v M os är b äg n d förs rum m. Där bk om fnns sjä v k sn m d M o Z dong. M n går vå vå förb g sk vdr n där k sn sår. M uso är vä b vk M uso är n v d ysnd råd r s rn n s värdh r d h ör nng M o. m n b sök r när m n är h y Kn. Kön rng r unför

20 H m m ns T m p H m m ns m p börjd byggs år 1406, und r Mngdynsn sod färdg år M d d n sor prk n m dräk n är om råd c 270 h k r sor så sörr än förbjudn sd n. K jsr n vågd n bo sörr om råd än vd vr ägn h m n, så därför är förbjudn sd n b yd g m ndr än h m m ns m p. H m p om råd är om gärd v sor m urr h r fyr porr, n vrj väd rsr ck. Byggnd rn om råd h r b å k v g sym bo s rr h m n. T h m m ns m p k om k jsr n för offr å h m m n, d n f m ond dg n d n förs m ånd n ( n g d n k n ssk k nd rn und r Mng Qng dynsn). Då og h n h fo k s sk u d på sg bd om b sk ydd god sk ördr. Från d n förbjudn sd n förd s k jsr n m p där h n förs fck fs 3 dgr för r n sg för off rr rn börjd. D d f s k änn r H m m ns m p är g n g n bön h n för god sk örd är h uvudbyggnd n om råd. Byggnd n är 38 m r h ög byggd rä på n p form v m rm or. H ns fyr h uvudp r sym bo s rr d 4 årsd rn. D 12 nr p rn sym bo s rr d o v m m r d rdon k n ssk dygn är nd. H m m ns m p är n vck r v rk g n fräsch p s d m ång B jng bor går för m orgongym nss r m oon r f r d där k n nds n n r nr uf än d n d är vn m d. T m p är bso u m ås för d urs r b sök r B jng. Torsd g Dg n n dd s m d b sök Som m rp s. So n sk n från n k rb å h m m Som m rp s ch rm d oss. Ef r unch n for v B jng H uongs, d.v.s. d ä ds sdsd rn B jng, m sd s b sår v åg s nh us. V åk run k ärror drgn v n cyk rm pd s v jä h urg k n s r. M n s vå vrj vgn. V fck b sök rdon h us vr k öp s u v ärvs nom fm j n. D vr rk g m ysg s på m n jg sk u nog n v j bo så. H är k und gudnng n h vr ängr, för d vr n br gud. Nu v jg vd d o k bjä k rn s r ovnför dörr n är, dom ng r k ss på nvånrn h us. O ch f m är d m s m n k n h. O ck så h ur m ång rppor h ur h ög rösk m n h r sp r ro.

21 H uong rn O rd h uong k om m r ursprung g n från m ongo sk ns ord h oon b yd r v nk ä. Ef r m ännsk or d sm s där d fnns v n b yd r h oon så m d ndr ord n p s där m ännsk or bor. I dg ns B jng b yd r h uong n sm gränd form s v sh yuns, h us är byggd run n nn rgård. I d gm Kn vr d fnon rn på g gränd m yck srk. En väg/g vr 36 m r br d k d s n sor väg/g, n g vr 18 m r br d k d s n n g n g vr nds 9 m r br d k d s h uong. D f s h uong rn B jng är byggd nng n rk nng norr-söd r r väs-ös, d p.g.. f ng sh u-prncp n. Så go h us h uong rn är sh yuns, så bosdsk om p x b sår v fyr h us om rngr n nn rgård. D popu ärs vr h bosdsk om p x vrs h uvudbyggnd vr m o söd r, d f s h uong rn öp r så rk nng n ös-väs. H us m d frm sdn m o söd r ( så d h us åg på norr sdn v nn rgård n) vr d vrm s, så fm j ns ä ds m d m m r bodd där. H us n åg på nn r-gård ns väs össdor b bodd s v övrg fm j m d m m r h us m o söd r (m d frm sdn m o norr) nvänd s förråd r om fm j n vr förm ög n, jänrns bosd. Bosdsk om p x ns us nd vr rr b ro nd på h usägr ns rng sus. Ju rk r vk gr ägr n vr, d so m r d k oron r fnns d på h us n. En d j m n k n s på är bjä k rn ovnför y rdörr n, ju f r bjä k r, d so bär. En nnn sk k und vs öj ägr ns sus vr h öjd n v y rdörr ns rösk. I Kn rodd m n förr på spök n ndr, ob h g g vr s r m n n v h n s h us. Ef r d ovä k om n vr s rn råk d vr sm å k und m n ågärd prob m g nom bygg h ög rösk r. D h ögs rösk rn fnns nur gvs d n förbjudn sd n därfrån sjönk rösk h öjd n k m d sus n, d vn g m ännsk orns rösk r vr n så värs h ög. H uong rn börjd ändr form f r Qng-dynsns f D börjd uppså ny h uong r, vrs h us n vr byggd n g m od n fyr h us run n nn rgård d gm h uong rns us nd börjd sk förf.o.m. d f od sys m s f. Und r r pub k ns d Kn ( ) försäm rd s vndssndrd n h uong rn, där d förr bo n fm j bodd d nu f r run n sm m nn rgård. Ef r Fo k r pub k n Kn urops b v förh å nd n bär, m n und r d s ns år n h r m ång h uong r rvs n r för rsäs v m od rn sk ysk rpor. Nuförd n är h uong rn n ursrk on, n ch ns s h ur d gm B jng såg u. D är popu är h yr n rk sh på så vs åk g nom d n gm sdsd n. En d h usägr h r k om m på gör p ngr på d försvnnnd h uong rn m n k n b sök n sh yun s sg om k rng sm bnd m d n rk sh ur. Turs r k n b sök Som m rp s d n förbjudn sd n för är sg om h ur k jsrn vd d forn Kn, m n h uong rn vsr h ur d vn g k n s rn bodd h ur d rs vrdg såg u.

22 Som m rp s Som Knr s när r h ös n 2006 b sök v n h d s värdh r B jng. En v d m vr d b röm d Som m rp s. D vr n orsdg O k ob r v b sök d sä d råk d vr n oro g vrm so g dg. M förs nryck v Som m rp s vr d n k r uf n. Ef r h vss nn B jngs c nrum någr dgr för få sm k prov på d n jock föror nd uf m n nds där, k änd s d sk ön få upp v r nr uf. D n vck r om gvnng n vr n nnn sk g ns fångd m n uppm ärk sm h. förs f r k rg år d n v rk g r sur rng n og fr. D fnssk p s fung rd förr d n m rr sd ns för d n k js r g fm j n då B jngs öv rb fo k d c nrum b v för vrm v. D sök sg då d nn p s, om gv n v D k js r g Som m rp s b rg, v n vck r Yh yun, H rm onns s s s Trädgård, d h r på rädgårdr. Som m rp n för b d för ndr k n ssk, är b äg 12 k m nordväs om B jng. Som m rp s s h sor r sn form r dn und r d n m ongo sk dr n Kub Kh ns d. H n ä bygg k n r dd vn från d väsr B rg n n rfc sjö, d dg är Kunm ng sjön, för förbär B jngs v nförsörjnng. F r årh undrd n s nr, år 1750, ä k jsr Qn ong n ägg rädgårdrn k rng sjön byggd vå m p är v sn m or. b röm d k n ssk rädgårdr Som m rp s B jng bruk r så nm n säg r råd r n nur g d s n r d r; d h är n h rm on m v m ännsk n sk pd k js r g p s n, Long vy A ng är nog b rg Kunm ng sjön. Sjön sk önh. p n r m å ng v äck r r fjärd d r v d n j rn bär o yn på 30 byggnd rn d k vdrk om r. D på sn g n h sor. ursprung g p s bränd s n r und r opum k rg år 1860 D påsås k jsrnnn Cx vd v yx öv rf öd d nd k rd s änd frm brnd n vr m rm orfsd rn. Som m rp h nn s ss ord r v r D vr änk k js rnnn Cx år 1880 påbörjd g öv r m k n å d n ss s å ruppbyggnd v Som m r- k jsr n Puy. Som m rp öppnd s s dn för m änp s s rädgård m n d vr h n år m n nräd sb j rn är sk h vr så dyr d n ock d m ång b sök r. Idg är ösr p spor n, Donggongm n, h uvud nrén. H uvudbyggnd n gg r srx där f r är d n vk gs byggnd n. D är s n för godh ång v, R nsh oudn, där b.. Cx h ö m ognngr. Mång för m å från h nn s d fnns b sprd h är. Bk om R nsh oudn h r m n d r sor k js r g bosäd rn; H n för g ädj ång v, L sh oung, där Cx bodd, Mgno h n, Yu nng, där d n näs ss k jsr n Gungxu bodd bk om d n k js rnnns bosd Yyungun, D n b h g g sorg ns h. I Gungxus bosd h ö Cx h onom fång n någr år f r h ns försök m od rns r nd bk m k n.

23 Andr b röm d s värdh r Som m rp s är D n Lång Gång n, Ch ng ng. D n är 728 m r ång ng g n d n ängs gång n vär d n. Gång n är d k or rd m d f än us n m å nngr m d h sorsk m yo ogsk m ov. Då v prom n rd ängs k orrdor n, d n ock så k s, vr v n nsm m om gör d. Gång n k ry d v fo k, ro gvs k fscn rd. När m n k om m r s u v gång n s r m n d n b röm d m rm orbå n, Qngynfng, u vn. H är k n m n ock så h yr bår g sg u på d n grund sjön för n närm r på d vck r m rm orbrorn Jd bä D sjuon v v ns bro är 150 m r ång. Mn k n äv n vk v från d n ång gång n för b g sg upp på b rg W nsh ou m d n fnssk usk, s dn forsä n då norr nrén. Då k om m r m n sä sk påm nn om n k n förs dd sd. D är n k om bnon v usä nngr, h us souv nrbuk r därför fnns d n särsk d nré. Som m rp s är v Kns popu ärs ursm å B jngborn s r d äv n ypp r g sä h pcnc på. På Kunm ng sjön k n m n äv n ro, sm m, åk bå r vndsurf på vn rn m d åk sk rdsk or. P rson g n yck r jg d bso u vr n v d vck rs nr ssns s värdh rn v b sök B jng.

24 D s s k ns k Ansk är d n yr, frm rädnd so h värdgh m ännsk or h r ndrs ögon. I um gäng s v h ä sr n k n s m d h r du ä? Sr är j, fsän m n n h r ä. D m osvrr ng sk ns H ow r you? När m n räffr n k n s V k n h s h nd ng r r m n h onom /h nn m d suon förh öj r d n h är f rnm n. Om p rson n uppfnng n om so h s dn b r/ å r n värdgh ( vnn nvänd förnm n är d ok j. b yd s fu prs) g r Å d rn är vk g: m n sk förs nsk. A få n pr s n, h ä s på d n h ögs, ä ds b b h nd d m d r sp k s dn på d ndr. D jobb för n b röm d yngr sk vs r sp k m o d orgnson g r nsk. ä dr n ä dr p rson sk Männsk or sm r ock så rbjud n yngr ryggh nsk g nom h srk om sorg. Kn s r dg bugr n gunx d.v.s. näv rk v när d h ä sr på ndr, un n m ännsk or. nck nng räck r. A för or nsk k n b sk rvs m d få någon k änn sg förödm juk d, b rörd, m nd rvärdg r föro äm p någon. En s sk u drg k rs r sn förä drr nför ndr, drg orsk h ns sysk on förä drr sk u pp nsk på grund v h ns b nd. O m n und rordnd grä r m d n öv rordnd, så för orr d nn nsk. O m n sud rnd frågsä r vd ärr n säg r, för orr ärr n nsk. Så när n k n s fnrr k n d b yd h n/h on n v pp nsk. D b h öv r så n b yd någonng k, un h n/h on är b yg, n rvös, b rörd, k änn r sg förödm juk d h r pp nsk. G nom g nsk å m ännsk or du räffr k om m r r förh å nd b bär h å äng, m n å någon för or s nsk k n. x. d n vs ud vänr on. I ffärssm m nh ng h ä sr n rg k n s m d ord n går ffär rn br? svr yd r: någor und. För n k n s är n ffärsr on ock så n m ännsk or on. När m n r m d n k n s är d osnno k h n h å dr k ögonk onk m d n. Isä k n h n säg m m m, h h för vs h n yssnr, m n m n sk n d om h n h å m d r försår. Kn s rn uppsk r s g p rson g r vr v därför h å vss vsånd sn sm sprn r. När n s/k n s svrr j, b yd r d of: j, jg h ör vd du säg r. D b h öv r så n b yd h n h å m d. E ssk j k n b yd n j r k nsk. D nryck du g r å n k n s bs rr sg på h ur cv s rd du är, v k nn bär h ur du prr uppför dg, h ur du k är dg, v k sm säm n n du n d r m m. D är så vk g g br förs nryck. Då är h n/h on v gr. x. h jä p dg m d någonng. Kn s rns m oo är: d n yp v p rson du är, är k vk g - om n ännu vk gr än d är du försök r sräv, uppnå. V väs ännngr k n of uryck vår sk gnsk ä, h ög ju snbb, v k n b yd r så m yck, m n of g r r su. A m d h ög rös, sk rk, svär r pp n rv rn ns s oför å g As n, Kn. D n b r us för d n ndr s sk ppr nsk d n vsr sn sk för orr sn k nng får d n k nsk drg m r bk. Väs r ännngr r of vrndr v rör m ännsk or d yck r om. I As n är m n m yck m r r s rv rd. O m n m n rör vd n k vnn värom ns s d n onur g form v nm. O m n k vnn rör vd n m n uppfs d n k är k snv, m n om n m n går m d rm n om n nnn m n r om k vnnor går h nd h nd är d ng n yf r på ögonbryn. D är så h nur g. H är ror jg sjä v ändå förändrngr h å r på sk. När m n gck u på gn såg m n m än gck m d rm rn om vrndr k vnnor gck h nd h nd, m n m n såg ock så k är k spr öpp så h å om vrndr, gå h nd h nd k ysss.

25 Fr d g Fr dg n v h d vän på m d spännng, nu sk u v h m k n ssk fm j rn upp v d äk Kn. Dg n börjd m d k n ssk k u ur, rodd jg sk u få k pp ppp r, m n n j, sä sk u v är oss syck v k n ssk sk p s b rä s n un på k n ssk s dn vs upp d nför k ss n. En m yck n gv sk jg h r m ärk h är är jus d ng sk vss upp, m n får drg uv ck s b bär sn g n k d sk fon r. Jg ns r m r fvors rng n äv nd m r sys m h är n är fnns m d. Kom m r n för o k d h m m. sk n d Fn nd. yck r jg, m n jg m ås vä rk änn spd sm k d h ok j. V å ock så gurk + dpp, räk dum p ngs, K ock n f m för fyr s ud k ok osbo r m d ägg m m. L k on rn går sor sä k on n. Då br d v h m Fsk n vr ändå gods. D n på sm m vs Fn nd. fm j n. bäs jg h r ä på äng! O m M n h är h r d näsn d m n n ork r ä upp sm m k ssrum, ärrn M n värd bor ung fär på 15 m n h r b sä får m n sprng r från k ss k ss. m nu rs prom ndvsånd, så h m d b r k vr ådor. H är nvänds ock så dor jg h m nd n så ång bor. D pck r n d å dg. und rvsnng n m d När v k om h m h nn vr ---Pow rpon, vck r r dg. h nn s m m m r dn h m m. Nu b fnn r jg m g någonsns D ssuom är d 50 s k ss n H on h ä sd g jg fck B jng n så ång från d n m rk r få r v g nryck v h nn. sk o n. Fm j n är vä dg m unur m ås så upp då d n Jg fck pr gn, ros m ysg. X X's m orm or bor ock så r. off or, f r go v är h är, h on är jä gu g! H on k. D bor gnsk sk rr br å m g när jg M ång v v rn h r någon nybygg h ögh us på f m n försår k n ssk h on s gs drck m d sg. Någo jg vånng n. D h r k ök, säg r jg är vck r!:) H on yck vr ro g vr när n vrdgsrum, bdrum v vs å m g h ur m n gr pojk ängs bk br dvd m g vå sovrum. D h yr äg nh n, någon sors sö posr väns r böjd sg så åg så jg ror m öb rn ngår srpssås?! D vr k u! Jg fck h ns näs vr h öjd m d h ns prs. A är brun v, n rör m g ur f äck n pu p på så vs k und ä m n d s r snygg u. h on prd på för fu.. ror ch ps un ärr n h on försök säg någo om uppäck någo. O ch då h n Vd 6-d n og v buss n h ur m n gör när...försod n n sm ygå åg h n öv r sn d sörs sh oppngc nr så m yck m n jg nck d br pu p sov. D vr n s Kn/ h vär d n?! D h r på h uvud og!! S dn å n sådn ordnng jg h d Go d n R sourc M. Där å v v m ddg... d vr gudom g förvän m g k ss n. på n r surng: fsk, go.. h on vr n fnssk E v rn s n h k näpp h önssopp m d b n- k öbr k ock, d n där m om m on!! ys un prd h d + fö r.. usch! L snusk g h ö på m d sn m ob -

26 Lörd g Förs dg n h os fm j n, sk nr fn ändsk m orgonm å. Fck k k or p snjuc, pssr k br m n m g h m burgr på m orgon n. Jg m m m n gck posd vår vyk or, 100 yun för ng, ung fär sm m prs Fn nd. När v pos såg jg på Nrn, f ck n b h övd gör äxor g n. Lunch h os m orm or m orfr, d m ärk vå sk r: gm m ännsk or sörp r v n vsr nonsop propgndf m om "D n ång m rsch n". Gck någo m us um vsd någr järn k nnd för m å, g nom gå nd v rk d b så v vnb h å r. D h r k om m n nyk om ng fm j n, n 11-årg fm j b k ns f ck. H on v rk r vr oro g borsk äm d k n öv rh uvudg ng n ng sk. M ddg h os m orm or m orfr. Trfk sock nng n vr h m sk, h m färd n og 2-3 m m r. Ef r m ddg n vr d g n dgs för f ck n g äxor så jg bänk d m g frm för Nrn äs. D värs m d h nn s äx gnd är m n h ör s r h on g n g n n s v gör d. M n h nn s m m m pr ssr h nn h år. H on sd sjä v h on v sud r USA f r h gh sch oo, d å r n s n ok g dé m n öron. D k n n vr nyg för n 11-årng n 14-årng s h v 11 på k vä n n ördg k vä gör äxor. Sönd g M d d sud rnd h os fm j rn for v ärr sm m ns m d n v d k n ssk ärrn upp b rg n väs rom B jng. Vår m å vr b rgsbyn Ch undx, n g uppgf r är d n nd b rgsbyn k rng B jng är b vrd så d n vr för 100 år s dn. V å r b d rn pr.

27 M ånd g Jg vk nd k vr för 6. Ef r m n värd sg upp gck v g ns u b n, un h ä m orgonm å. U vr d n vn g fnsk m orgon, k m örk. B n srd n. D vr m nng n m n värd sk u vr sk o n k. 7. Ef r m yck rngnd s äk ngr, f r försök sr b n sk uffnd k om m n värds frbror(ror jg). K s v oss h ns b, då vr v r dn n h v v ndr. m m förs nd. Trfk n vr sjä nd k os, v k om frm förs 9.30 f r vå m m r. Dr k f r k ung-fun sjöng v nd, V m k n s g n Ef r unch s v på Kn- Vår (nk usv pub k n) dns punss, d n d n v vd on får bso u n c nsur rs. Vår upprädnd n gck rk g br, m d nk på k or vrs m än yrs. S n ärd d k n ssk v rn oss n k n ssk dns/ k där m n sk u prvs h opp k öv r någo s gs bm buk äppr f r d fck v s d rs dnsnum m r... vr v nnn k b r än vår... På b d n väns r dnsr Mrs Lu, R DFZ, Fn nd forum yssnd på M rnn s M rs Lus, R DFZ 's r k orns. V h d pus k ock n fyr då v d d s n r grupp r; m usk, drm k ung fu, jg for m d k ung fu-grupp n, där v vr 6 fn ändr 7 k n s r. Förs värm d v upp m d d n s r v k n rä så br vd d h är g, m n s n när k n ssk fn ändsk ärr någr gubbr m d dv rs k m ror k om n s n börjd v vf m d svärd. D vr k nsk m ndr yck, ur d vr övnngssvärd, nnrs sk u jg nog h suck h å på m g k n ssk sång. Ef r d sprng v dr k bk k ung-fu s n n n sk rubb där v by om dnsdräk rn. V h oppd u från sk rubb n k j nk k ( svår h å m sk n vd d g ), sä d upp oss på rd r dnsd n prdns v ärd oss h ögsd. T s u ärd v ( g n g n Nxu Jnnc) Jorm Kuppn n, UBS, "pu nss"

28 Tsd g L m ov g b gv v oss k ssrum m där v sk u g sjärnor v unn sugrör. D vr k nsk k om p c r för oss svår då m n n k und få så m yck h jä p. En yck d s jg f g k r på n n h v m m, v k vr m r än vd m ång ndr h nn m d. Nk s, Ann, Vck y Sm on sk u h å på dg ns m orgonsm ng nför 4000 Ch n-fn nd Forum v r. D gck rk g br för ok ob r d og Ek näs gym nsum s d gon dd v r k or d m. M rnn Pärnän n Kn-Fn nd s m nr. M d på s m nr vr r pr s nn r från Kns und rvsnngsm ns rum, fn ändsk Ef r n b v d dgs för Ub dnngssyr s n från gym ns r båd Kn Fn nd. ännu n k on. Jg v n S m nr s m vr ärop nsr form r nom gym ns ub dnng n. rk g vd jg sk k d n. Sm dg fung rd s m nr vs unng på proj k "Från A fck vrs provns puss. sd nväg n dg sg n". L k on n vr n b ndnng m n d n k n ssk -sk p s b rä s n, k roppsd rn provns rn. S n vr d unch. Jg å på ndr vånng n v d ch ck n nugg s, rs någon sors sås. S n h d v Tj, f r d vr så k h d v d sm ngsrum m, d vr så n k und h å på på sm m gång. Från väns r: Fn nds m bs s dörs fru Su Kuos m n n, Vc PrncpW ng RD FZ, Fn nds m bs s dör An Kuos m n n, r k or M rnn Pärnän n

29 O nsd g M UR EN! Idg n v d bso u h öjdpunk rn m ur n. H dg n h r vr br, v fck n ny ung gud prd br ng sk. M ur n vr n b unför sd n d b v br fnr ju ängr v k om. B rg n b v brnr räd n b v rödr. Sjä v m ur n vr m äk gr än vd jg h d ro bso u m yck m r brn. På m ur n k und m n vä j k är m o söd r r m o norr, n gnsk n d v oss v d söd r. När v k är (fk sk k är, n prom n r) n b m ärk v vrför d fnns m ndr fo k på d n h är sdn; m ur n gck näsn rk upp på n d sä n. A m än b sk rvnng k und vr: sv g, on m rdröm sbrn. L d prm rnd när m n nsåg 40+ ärr h r bär k ondon än n sjä v. På väg n bk h d m n sm m ob h g g k äns m g n när m n m ssg h r v n för brn s om bck, m n v m n på någo vs nu s n br m ås sg n r d går n vänd om. V h d n n sund på oss sh opp souv nr r nnn v åk väg m d buss n m o vår unch sä. Vrgh ung r f rå b svk s n b v sor när v k om n h opo-r surng. S ös osäk rh k rng r dnng n. V m vågr ä rå fsk Kn? O ch v m v ä öv rk ok fsk? A fck då sn g n k sru m n sk u r d god rdon k n ssk m. Vd d h är g h d k n ssk m n för or sn ch rm dröm m rn ock up rd s v ps pos.

30 K n s s k m ur n A b sök d n k n ssk m ur n är näs n ob gorsk för Knr s när r. M ur n s ngrr sg öv r ök nr, b rg s ä r c k m. På k n ssk k s m ur n w n ch ng ch ng = d n ous n ång m ur n ( n är c 576 m ). D n sräck r sg från Sh nh gun vd k us n ös r Jyugunpss Gnsuprovns n väs r. H n äggnng n är jord ns ängs byggndsv rk. D n k n ssk m ur n börjd byggs c 400 år f.kr, då Kn b sod v f r sm å rk n m ur n v g s usprdd b fäsnngr. R k n nd s på 200- f.kr. und r k jsr n Qn Sh H ungd h n börjd rb m d n nd m ur. M ur ns främ s uppgf vr då sk ydd m o nf från norr. Und r H ndynsn (206 f.kr 220.Kr) för ängd s m ur n för g k rvn rn ängs Sd nväg n sk ydd. M n ss vsd sg m ur n odug g: på rängd m ongo rn n nd på gjord m nch u rn sm m sk. D n m ur v s r dg h r få s us nd und r M ngdynsn. På s u v försärk s m ur n m n byggd öv r 800 vk orn. Då vr m ur ns vk gs funk on n ängr h å ndr fo k bor un sä fung r k om m unk ons d d sor nd. Från vk orn n k und vk rn ä sgn r vrndr, på dg n m d rök sgn r på n n m d dr. D ssuom vr m ur n ä rd på ängs d gck snbb rnspor r rupp r k rgsm r öv r h nd. Ef r m ur n är byggd så d n fö j r b rg ns h ögs punk r rbjud r d n nuförd n fnssk vy r. M n sor d r v m ur n är or sur rd på f r sä n är d br run r k vr, vss d r h å r ännu på å ruppäck s. r c n m m. Sjä v Bd ng är urusd m d sk yddsräck n, uk k sorn, s rvc n äggnngr för urs r n nbn m d n k pc på 3000 r s när r m m n. Prs är gnsk h ög k ö rn bruk r vr ång, m n m n k n ä sg upp på m ur n fos. D n h är d n D f s urs r r s r v m ur n r nov rd s m ur n från B jng d vn gs m å är Bd ng Vd Bd ng k n m n gå (d å b rg n) k m söd r r norr, d n södr nordväs om B jng. En d n är brnr där är m oorväg, Bd ng Expr ss- därför m ndr rängs w y, h r byggs från B jng fnssk vy r. D n norr h väg n m ur n. R sn d n är ängr, m n n k brn, där fnns d n h ögs punk n. D f s vä j r d n norr sdn d n är d fu m d urs r försä jr. T d n h ögs punk n på 888 m rs h öjd k n du ock så nbnn. Tros m ur n ns s vr vär d ns sörs byggndsv rk, är d ändå n sn d n k n s s från m ån n!

31 O n W or d, O n D r m D n 8: ugus 2008 k om m r h vär d ns ögon rk s m o Kn då nvgnng n v m r O S går v sp n B jng. År 2001 usåg d n In rnon O ym psk Kom m én B jng O S-värd för r förs gång n. D är f ng n v k n om k n s rn r s uppdrg på sörs vr. Ends f m m ånd r f r B jng us s O S värd, h d m n sm h op n ff k v h år rb nd O S k om m é dg, m ndr än vå år nnn nvgnng n, h r förb r d s rn k om m ång på väg. D byggs, p n rs, r sur rs m rk ndsförs är v g h jä p. O S b yd s för Kn är någo vä dg sp c. Tänk v k förändrngr nd g nom gå d nu får ch ns n vs d å r s n v om vär d n ock så b yd r säk r ännu m r. D är n m öj gh för d m vs v k frm gångsrk vk g nd Kn är ng n nsrägnng för d yck s vr för sor. Kn, B jng h d k n ssk fo k k äm pr för g oss O S v s n k om m r g öm m. Ar nor An äggnngrn byggs är d sörs O S h sor. A ng k om m r äv n färdgsä s på r k ordd så d s r u nu. 14 syck n äv ngsr nor k om m r byggs sm m ns m d o fä g sm d r dn xs rnd r norn k om m r ung fär 36 r nor så förfognd. D r f s fnns B jng m n få äv n Sh ngh, H ongk ong, Tnjn, Qnh ungdo Qngdo. E sor n v r norn B jng k om m r gg på Th O ym pc Gr n är om råd d n norr d n v sd n. Non Sdum är n r n h å r på byggs jus h är. Där k om m r fobo frdro sm båd öppnngs vs unngsc r m on rn äg rum. Bygg påbörjd s d c m b r 2003 då jg vr Kn, ok ob r 2006, h d d k om m n god b på väg. Ar nn uppr k vdrm r k om m r rym m åsk ådr. Föruom n r nor k om m r h är ock så fnns n o ym psk by m d b nd nn äg nh r för r, ränr ndr rb r m d sp n. När O S s dn är öv r k om m r äg nh rn sä js. Trnspor Då jg b sök B jng vr rfk n d ch ock d m g m s d n h r vr där försår vd jg prr om. För sä r n m ängd urs r, k ovn, sprng run yr h öns b nd rfk n där d nd b rn gör är u k ör. D b r n pr cs bär v d vrj dg k om m r ny fordon cyk s rn cyk r g nngr. Så säg m g: H ur sk O S 2008 k unn b O S un n m ängd rfk o yck or? B jngs O ym psk orgnsonsk om m é är fu fors. näs s d

32 m dv n om suon n försök r h ndsk s m d um nng n på bäs m öj g sä. En v d rs ågärd r är förbär nfrsruk ur n b nd r dn xs rnd rnsporm d. Ex m p vs k om m r B jngs f ygp s uvdgs, så äv n unn bnn m oorvägrn. M n h r m on r upp dg k m ror för h sgh sm änng f r sor k orsnngr. D är dock proj k börj r dn för f r år s dn. D sk b nr ssn s om rfk k v n k n förbärs n r dn för sor sd B jng. O S m ny O S o r Inför O S 2008 sk d ock så frm sä s n m ny nf u rd v d o k k n ssk k ök n. M nyn sk äggs frm v Kns k ök sför nng sm rb m d d n o ym psk förb r d s k om m én m nng n är d på m nyn sk fnns 100 m rä r, m d ypsk k n ssk drg. Där f r sk n xp rpn s öv r närngsvärd vrj m å d nnn d n pr s n rs på n m m äss. T O S försök r m n ock så h nn by u gm D är n br uk nd o r nfrsruk ur n uvdgs v ns ny, m jöv än g Som m r O S 2008 un äv n dss. Vd vrj h o k pc n m ås v nsnå nng sk u d nds gå å uök s. E sor n h o spo 3,8 r v n, n m ärk br k om m r byggs. En sor sk nd frå n d nuvrnd 6 sum m p ngr k om m r äv n rrn. Exp r r h r r dn äggs på m jön. B nd v rn för B jng k om m r nn v m n m nsk drbbs v vr g v nbrs k o förbrännng n, förbär und r O S om m n n börjr dsrbuon n, förändr på vn. produk onssruk ur n sm spr nv s r vf sh n rng. M n p n rr äv n f y sd ns fbrk r ängr u ss på sk ogssp n rng run om nd.

33 Torsd g Ef r vår ss k on h d v 45 m nu r på oss gör oss k r n fnr m ddg, sm m ns m d sk o ns r k or + någr ndr vk g p rson r. V å på B jngs dyrs fns r surng, åg gnsk när sk o n n vck r rädgård. P s n vr från Qngdynsn p rson n vr k ädd und r d n d n. Där fnns fyr o k rum m n k und ä d rym d s c o p rson r run vrj bord, vr duk gu. Vrj rum h d sn g n gr j,. x. k n ssk pno, sch ck m m. V å d nn m ddg ck vr vår sk o R nm n sk r v und r f m års k onrk, v k b yd r sm rb forsä r. Jg yck r d är br f r får ch ns n åk Kn, d nnor und, m n ändå ch rm g nd. V å v å v rodd m n drg sk u s u. D gjord d n n h r. D br n närm r jugo o k rä r bord m n m ås ju sm k på. V fck ock så vn m n Th Gr W, sm o k juc r. D m s sp c sk rn v å vr h jf nssopp grodägg dr! D vr fk sk h ok j, m n d k änd s äck g f rå när d b räd för oss vd v h d ä. H jf nn vr d n dyrs rä n yun (30 uro) p r poron. V h d Susn m d vår bord, så n v ärrn. V h d d jä ro g. Där s v å vå m m r om n m r d n f ög väg. Fr d g Dg n n dd s m d n crvng k on, då gjord sn nm nsäm p r k r. S dn h d v " s sson". D n b sod v n fonnum m r spårnng på k n ssk vs ud s m d b ygud nng. På f rm ddg n b sök v pndorn på B jng Z oo. Så sö m n ck så nsängd.

34 Lörd g srd v m o H ong Qo M rk för sh opp d ss. Jg k öp pär or, yg, p ånböck r, s psr, ångärm d sk joror, + n rock jg g n g n n sk u h. Jg yck d n vr så fn s så br jg m ås k öp d n för 170 yun. L öv rprs, m n jg är ändå so öv r m prund! D f s vr rk g r v g ro g pru m d d ssuom gck d r v snbb nk. Ef r sh oppng n ärd v oss h ur m n gör dum p ngs = d gk ny n. D g n fy nng n h d ärr n gjor på förh nd, m n v fck sjä v g form n på d m fy d m. V fck n d gk um p+ fy nng någr r dsk p. Förs sk u m n g k um p n s ä rund. S dn sk u m n g h å m n g d sörr sörr. Ef r d k öv m n v rng n på någo sä så d b v n k orv. S dn sk u m n ru d n så d n b v ängr rundr. Ef r d sk u m n d ängd n sm å br på sp c, s dn sk u m n ryck u brn k v d m m d n sp c k nk, så d b v unn, rund p. S dn vr d br fy d m, k äm m fs d m k ok d m. Gnsk nk. Ash opp på k n ssk ock så m ärk svror prk opor. O ch d är h är m n sk pru, pru, pru! "Md n Ch n", någo är vn s påvror öv r vär d n. "Md n Ch n" b yd r för m g d är n b g vr, f b g produc rd. M n är d sn Kn är b g v då g k v?jg går sor vruh us. Jg s r Lcos, O n y, Em m.m. Går jg n r på prs rn är d d sm m Fn nd. Vr försvnn m b g Kn? A pru är n k ons sg. R g num m r : prs försä jr n sä r är d för h ög, du sk få vrn för 10-30% v d ursprung g prs. R g num m r vå: k dg, du k n b urd h ur ä h s. O ch r g num m r r : d h är br sk åd sp, b r försä jr n rg på dg är d br b rg bk. När prs s dn är fssä, försä jr n få p ngrn du vrn, är h sk åd sp borb ås. A pru är ro g m n sm dg r d m yck på k rf rn. D b g Kn h r du ndr sor rs vruh us. D ss vruh us är fu proppd m d sm å sånd, sä j r m n h m m jord. H är är d b g, k nsk v då g k v. H är h r du D ss m rk r sk j r sg m yck från vrndr. På nd sä n är m n vän g sk äm r, m dn på ndr sä n k n försä jrn dr dg rm n vr gr ssv sä. Ib nd b r m n rk g rädd så d h å r på. Jg för drr d sä n där försä jrn är vän g sk äm r. Mn får m yck bär k onk m d försä jrn m n b r n k rö v pru. A sh opp Kn är n k ons för sg, m n m n är sg m yck snbb h ur m n sk gå väg. A jg k n säg är Kn fk sk är sh oppngprds. M n väx n för m yck p ngr, du k n h prob m m d b v m d d ss p ngr.

35 Sönd g Tdg väck nng. S äpd sk r buss n börjd u m o f ygp s n. V m ås h n h h ög väsk or nn buss n då d n rym d s d und r. V h d h nk för m yck sk r. H m nd k ö n sund för ch ck n k om m g nom s curyk onro n. M n gck fn fs x m p vs Sur h d 18 k g öv r br d bgg sk u säs bgg urym m. M n d v rk d n vr så rk k. F ygr sn gck förvånnsvär snbb. Å m m r k änd s m x fyr. Såg på n h br f m, k om m r n h åg vd d n h. H m m Fn nd vr d k, m n n så k jg ro d sk u vr. D vr sk ön vr på väg h m m n sm dg så v jg n s h m ännu, sk u br h k unn rnssbrsk järnväg n h m ock så. TACK! V v ck nnonsör rn d n h är dnng n sm fö jnd för g nsuon r för h gjor vår Knproj k m öj g: And sb nk n R s b org Björk b od ås Nord Ek näs Sv nsk k u urfond n Ub d nngssyr s n Fn nd Ek näs gym ns um D gr m d åg g nom Sb r n K n Ann-Ch r o B nd r, Ann-Krn B nd r, Andr Erk sson, Nco n Erk sson, L j Ksk, Mch Lndsröm, Sr O non n, R R äy, Vck y Ö s rb rg, Th r s Ö s r und Lärr : Sur Lndh o m, Bo Sjöh o m D gr m d f yg K n Sm on Ek und, Ann Engb rg, Nk s Grnroh, O sk r H nrk sson, Jnnc H ägg und, J ssc Kunsrn, Ann L j srnd, Mr Lnd, Lss Mäk -H ok k on n, Ann-Sof Nyh o m, Mk Ny und, Am ndn Sp nn r, A xndr Sundb om, Vcor Sundb om, S j W rn r Lärr : Gs B rgroh

36

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK-

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK- Kort genomgång av EK3-1-8 -jämörelse med BSK- Milan Veljkovic Innehåll Skruvörband Svetsörband Modellering av konstruktioner Ledade örband Momentstyva örband Slutsatser BSK Skruvörbandsklasser EK3-1-8

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS Fit sid. 2 5 Skriv orden till dern. Skriv meningr. Använd orden i burkrn. Lös ordflätn. Oj, här hr det blivit fel d. Det sk vr en penn. bok kk Vem är jg? Svret får du i de blå rutorn. båt fyr lego Jg tr

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

En bra idé om du vill starta eget: En bra idé.

En bra idé om du vill starta eget: En bra idé. En bra dé om du v sara ege: En bra dé. Som ngenjör och medem Unonen har du 75% raba på Lomsjöaademns enreprenörsubdnng som hjäper dg som v vdareuveca en affärsdé och sara ege. Läs mer och b medem på unonen.se/ngenjor

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

BRF ISPRINSESSAN VASTERTORP * STOCKHOLM

BRF ISPRINSESSAN VASTERTORP * STOCKHOLM BRF ISPRINSESSAN VASTERTORP * STOCKHOLM u ~ HÄGERSTENS- BADET. Bo centralt i Västertorp Vid Västertorpsvägen och Skridskovägen byggs nu denna kompletterande bebyggelse på tomt mitt i en uppvuxen miljö

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk.

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk. Prislista Citan 2015 Typ Skåp Kompakt Motor/Växellåda/ Max.Vridmoment med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Skåp Lång med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Effekt

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE VÄLKOMMEN TILL KG 55 PRESENTATION KUNGSGAT 55 AXFAST STUCKATUR & ARMATUR KLASSISKT Varsam renovering lyfter fram sekelskiftesarkitekturen. PERSONLIGT Omtanke och engagemang skapar långsiktiga relationer.

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Prislista Idre Fjäll 2015/16. Typ 4, 28 kvm Parhus, 2 sovrum, 3+2 bäddar, ES, 2NV, BS2, DU, WC, T. Kök med S, KFF. Prisklass 1 Skogsbyn

Prislista Idre Fjäll 2015/16. Typ 4, 28 kvm Parhus, 2 sovrum, 3+2 bäddar, ES, 2NV, BS2, DU, WC, T. Kök med S, KFF. Prisklass 1 Skogsbyn Prislista Idre 2015/16 Idre Ski -apartment Lägenhet i huvudbyggnaden, 4 bäddar, 1ES, 2NV, 2BS, 1DU, 1WC, MK, DS+VS Gemensamt torkrum. Prisklass 3 Centrum Nyrenoverad Typ 5S, 30 kvm Lägenhet, 4 bäddar,

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper @2014. All Rights Reserved. Ny momsrapport Instruktion för inläsning av nya momsgrupper 2 Ekonomi Ny momsrapport - Underlag till skattedeklaration Allmänt Anledningen till att momsgrupperna gjorts om är

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den 2 juni 2010 kl. 14.00-19.00

Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den 2 juni 2010 kl. 14.00-19.00 EOREISK FYSIK KH Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den juni 1 kl. 14. - 19. Examinator: Olle Edholm, tel. 5537 8168, epost oed(a)kth.se. Komplettering:

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer