Ek e näs gym nas ium i K ina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ek e näs gym nas ium i K ina"

Transkript

1

2 Ek näs gym ns um K n När m n vr n v ck Kn k n m n sk rv n bok. H r m n vss där n m ånd k n m n påsn h öjd sk rv n rk. M n h r m n vss där år k n m n n sk rv någonng s. D k änd c v n gm m dp om Kn h r n vss r vns ock så för Ek näs gym nsum s d. Vår rfr nh r v Kn är b gränsd, båd vd gä r d p s, m n v v ändå d g vår nryck. D vr år 2002 Ek näs gym nsum n dd s sm rb m d Th H gh Sch ooaff d o R nm n Unv rsy of Ch n (R DFZ ) B jng. Sm rb k om sånd ck vr proj k Från Sd nväg n Dg sg n. S dn d ss h r Kn of vr påp n Ek näs. Tr grupp r v sud rnd ärr h r b sök Kn vå k n ssk grupp r h r vss Ek näs und r d fyr år proj k v rk. Som n sors d vs unng åk h 25 sud rnd r ärr ok ob r 2006 för d n dryg våv ck or ång k urs R DFZ ordnd. Av d m og sg o sud rnd vå ärr Kn m d åg g nom Sbr n. Därm d vsd s fk sk vr ond sud rnd vd Ek näs gym nsum B jng ok ob r 2006! M d d nn pub k on h opps v Ek näs gym nsum k unn förm d någo v vd v få upp v B jng. V h r s Kn snbb förvnd ng. O m h v år är d dgs för m r-o S B jng. Dåk om m r Kn vr fok us för om vär d ns nr ss på drg dgr sk åd sä. Förb r d s rn är fu gång Kn k om m r gör för ordn n drosf s sk nr m osyck. Proj k Från Sd nväg n Dg sg n vs us h ärm d. M n v är g d so öv r k unn b rä k onk rn m n Ek näs gym nsum R DFZ, för övrg d h ögs rnk d gym ns B jng, k om m r forsä. E vom fors sm rb und r år n und r ck nd s B jng ok ob r. Därm d k om m r Ek näs sud rnd n ock så frm d s få ch ns n upp v Kn. Sur Lndh o m proj k dr

3 Från Sd nväg n dg s g n Sm rb s uby sproj k "Från Sd nväg n dg sg n" srd s v Fo k r pub k n Kns und rvsnngsm ns rum Ub dnngssyr s n Fn nd år Sju fn ändsk gym ns r m d rfr nh v n rnon k onk r usågs d proj k, k oordn rd s v gym ns R ssun uk o H sngfors. Ek näs gym nsum vr d n nd sv nsk språk g sk o n fck d. Bk grund n proj k är väsvär d n h r r g r ångsm på Kns ök d n rnon yngd nom k u ur, k onom po k. Därm d h r proj k, sk pr Fnsk -Kn ssk näv rk för sm rb nom gym ns ub dnng n, sor b yd s. Proj k h r b.. fö jnd m å : - ök k unsk p n om Fn nd fn ändsk k u ur Kn k unsk p n om Kn k n ssk k u ur Fn nd uppm unr båd sud rnd ärr b k n sg m d k n ssk k u ur sm u r d m sk ff sg n nsk d k n ssk språk, k u ur n om förh å nd n Kn - för frm sud r, nk ny r UNESCO :s Vär dsrv, fn ändsk gym ns r - g nom n fnsk -k n ssk d og uv ck färdgh r n ys r vär d fnd h um när prob m förvännngr, sp c h å br uv ck ng Vrsågod vår nryck från K n 2006 D n h är dnng n nn h å r d s u nsk udrg ur d grns dgböck r från r sn Kn d s udrg ur d k or rb n om Kn d grn färdgsä sm bnd m d k urs n. D f s v d 25 k ursd grn h r bdrg m d x rn, dock pub c rs nonym. Ef r dgbok sudrg n h ärsm m r från m ång sk rb n r är s n of vä dg p rson g frm sä nng n k n vr r gnsk k rfg. V h opps v på d b gränsd urym m k n förm d någo v vår p rson g upp v s r und r proj k r sns gång. A k ursd gr d og sud h h n Ö ss nsud r Ek näs gym nsum d h r d ssuom rb m d sörr proj k rb n k rng Kn, k om m r fnns gäng g på Ek näs gym nsum s h m sd h p:// g. k ns.f.

4 P ock ur Ek näs gym nsum s h änd sk nd r proj k "Från Sd nväg n d g sg n" Förb r dnd proj k m ö för Sno-Fnnsh Co-op ron nd Exch ng n Upp r S condry Educon R ssun uk o. R k or Mrgr h W o ff r pr s n rd Ek näs gym nsum. - H ös n 2002 h ö s n äm n sn gr rd proj k k urs Känn Kn Ek näs gym nsum d og r k or W o ff proj k dnng ns r s Kn b sök b.. Ek näs gym nsum s prn rsk o Th H gh Sch oo Aff d o R nm n Unv rsy of Ch n B jng Nybörjrk urs k n ssk språk k u ur n sm rb m d Ek näs MBI und r vår rm n n - Läsår Ek näs gym nsum vr m år om Kn, nk ud rnd b.. n äm n sn gr rd proj k k urs om Kn, q gong fr dgs f rm ddgr und r dnng v ärr n Joh n L w s n nybörjrk urs k n ssk språk k u ur n sm rb m d Ek näs MBI b sök n d gon b så nd v ärrn Lsb Tuom n n Ås R uno sm o v sud rnd Th H gh Sch oo Aff d o R nm n Unv rsy of Ch n B jng för äs Krsoff r Lndq vs från R nv nsu und r m f rm ddg k rng k u urk rock r d og sud rnd n Ln M säm äk, H d H u, Nn Fg rh o m, Em Rosq vs ärr n Sur Lndh o m proj k sk o orns vs m nrum Vsk vuor n uk o, Vnd I jnur frd s d k n ssk nyår m d n f s, öpp n för sk o ns sud rnd d rs förä drr. Ynsong W n b räd om nyårsrdon r h orosk op Kn b sök n d gon från R DFZ und r dnng v r k or Lu P ngz h 13 dnd ärr Ek näs h ö s n pn dsk usson om m änsk g rägh r Kn m d Tuno O v H uor från R nv nsu vd H U An K s-vn n från Am n sy In rnon. - Vår n 2004 forsänngsk urs k n ssk språk k u ur n sm rb m d Ek näs MBI. - Qgong fr dgs f rm ddgr und r h vår rm n n. - T m äsår vs ud s 28.5 m d sud rnd byggd drk r und r dnng v k onsnär O of Kngs b sök n d gon från Ek näs b så nd v ub dnngsch f Bob Kr sson, r k or Mrnn Pärnän n, ärr Sur Lndh o m sju sud rnd B jng R DFZ Kn ssk nyårsf s för sk o ns Proj k s m nrum Ek näs dg sg n b sök n d gon från Lu Yong Ek näs gym nsum. - Arrng rd s k urs n Känn Kn 2006 sud rnd d rs förä drr. för d d gnd fn ändsk sk o orn proj k Från Sd nväg n R DFZ b så nd v f m sud rnd ärrn W ng Xoyu Ek näs gym nsum m d dryg 30 d gr rrng rd s n Kn-fon Ek näs gym nsum m d n dnng v d k n ssk nyår. För drg v Ph.D. P Po s från Sv nsk h nd sh ögsk o n k rng k n ssk k u ur. - O k ob r: 25 sud rnd r ärr d og n dryg vå v ck or ång k urs R DFZ B jng. To sud rnd vå ärr åk d m d åg g nom Sbr n h ö s vs und proj k s m nrum B jng. R k or Mrnn Pärnän n h ö nförnd om förändrngrn d fn ändsk ärop n rn.

5 Torsd g 5.10 FST f m d när v s g på åg, förs ss gång n jg ng g n upp v r d. Sp c k äns grcös försök änr åg m d 65L rnk, k om m r b nr ssn s r su. M osk våg är h ok j, rängr k upé r än vd jg h d förvän m g, m n d är ju br n n. M n vr ock så gnsk dyr yck jg, fck k äns v rk ffärsm än vä j r åg sä för f yg M osk v. Vss, m n sov r säk r bär på åg än f yg. Udrg ur ågr s när rs så ångr ffär n Kn om dgb öck r: nu b gh sgrd n h å r sg Ef r h sov ovn g go d n vr för någr år s dn. s g jg upp pck d färdg väsk n. M AT, oooro g m yck m h r jg g m d m g då jg öv rh uvudg n v vd ubud är på järnväg n. Nud r, snbbrs, om sås, ch sås, und r g sås m ss ndr sås r pu v r form. Snbbgrö m d o k sm k r, m ys vä -p k k s, påsr, nö r osv. T räck g så! Väsk n vägd m yck m n öv rk om g då jg y r gr sk o n för n p sk ss m d k äd r h äm s dr k B jng. Än g n så bär d väg! Ef r fund rngr, pck nngs sor förm nnd ord så sod åg på ågson n vänd Jä k v k om sd h jdå. Tyd g n vr d n br vår fm j änk så, p rrong n vr fy d v s äk ngr vänn r. I H sngfors b v d någr m m rs vänn. P.g.. oro g ung svår m növr rd rnk b säm d v oss för h å oss när ågson n på sn h öjd k öp fruk m dn någon nnn vk d väsk orn. Köp v n för 1.50, k om m r

6 Fr d g 6.10 V n änd M osk v c När v sk u gå ås n vår bgg ågson n br dvd d n v n än fck v h ör d h n bom b v yvärr n k n gå n! H jä p! Tågson n vr fä g vsängd! Br börjn, änk m n! V äm nd v bgg på n bgg förvrngsp s gck u för uforsk M osk v. V og m ron R öd org srövd s dn om k rng där. T vår our vr L nnm uso säng, k h R öd org. L nnm uso vr öpp ndr dgr föruom fr dgr, vår ur v vr där på n fr dg. Vrför R öd org vr säng vss v n. Där m o k om v n Kr m - för 22 p r p rson för n m m m d gud. V gck om k rng där fod n m ss, nn k dr rn fck m n dock n b d r. D nd n gv vr v n fck s rusnngs-k m m r n v v rk g n v s, h d äs ppp r n om n m ss und rbr sk r d h d där. Vä u g n k öp jg n h odog m d vär d ns gods k orv. A vr sm åh ungrg så v gck för ä. V gck pz z sä m n d f s å br s d f r s dsbord h d d m s. A b m d d us n ppr m n h d rub gck n k br, k ssörsk n bd f r m ndr p ngr. H ur sk m n nånsn få m ndr p ngr om m n vr n bff m d om ägg unpå, sm p rsk ok räm "svm psås burk ". M oscow by ngh vr sup rfn. Säm nng n när m n såg på R öd org fn m por f od n vr nog någo sp c. Kom m r nog n g öm m d på äng. Trnssbrsk åg äm nd n M osk v förrän s n på k vä n, så v h ö m ndr äg r på ågson n. Sk ön V gck bk R öd org för närm r på när åg k om v vr på väg Vs j-k dr n. D n vr så så där på rk g. E M osk vg n R yss ndvck r m d sn ök k upo r nryck ng nryck k om m r h å o k färg r m öns r. sg är k vnnor h r vss h ög k ck r V åk m ro g n sy äd rsöv r. m sä sk u vr ypsk rysk. D vr r nd r frm för vånngr m n fck p k på R yss vr n posv d m rä r m n v h. V M osk v v s... M n b d h r sm k d på n m ss o k upp! D vr sk r n sk k n m n br ändrs o säg: NAM! D vr und rbr nn än jg förvän m g! go. Jg å. x. någonng såg u n om, ng n v spräck ns usng?! D vr und r g s vr d f ög fåg r nn r surng n.

7 Lörd g 7.10 Idg k n jg k ons r sängrn är h ård 50 cm br d. V ssn är und rdm nson rd nng n äck g. Sm ovr n m d d H ETA vn är ock så n h sor för sg. Vr jus Krov, nvånr, sk u n v j bo där v d jg såg. H d n k ör v förb sm å f färdg byr vrs h us h r sm m jusb å färg, på vägrn sk um pr Ld-b rn. Känns und r g s m ännsk or bor så. Ib nd undrr m n om 1) p ngr gck r sur r M osk v, 2) d s v Sovj unon n h r f. R yss nd är sor nd Tåg är n s så ugn rofy jg h d för sä m g, d sånk r, sönr vng r för g v. I vår vgn fnns vå k upé r m d so dgossr, Sur fck någo b k ym r b ck n när h n såg b gn b u". Dg ns m b sod v nud r. När d vr dgs för dsk h d v snn g n, P rm. Där vr försä jnng n nnor und. Gum m orn så d m /bröd sm gubbrn m d fsk rängd s k rng ngång n. D br rugd på n sk r. Såk r om ns nk om s vr fs d så... Sönd g 8.10 Idg vk nd jg vn g ss. H n n vk nd jg v m n fon p p nng n för d n n h d op rör r för d n h d h n. Jg rodd ock så Vck y åg sm ck d h n n m n d vsd sg vr n v nf sk åg k uck d. M orgongrö vn g nud r m. O m jg ä r såh är r s n v v ck n k om m r vrm k opp n-soppor vr k vr. m n br h r n fug ngångsk m r m d sg. R usk n är h fnssk, räd är h gu. Dg ns fynd vr bubb ch ok on jg k öp v n bbush k på p rrong n (30 rub ). Po s rn k om för 3dj gång n grnnk upén. Goss n bor där v rk r vr g n, f ck n bodd sm m k upé fck h yd g nog f yd. Vr v jg n. Läk r n vr m d und rsök m nn n, nsåg dock m Ef r m orgonm å räk nd v d n vr någr prob m d h n k om m d å g. m frågd h jä p v Bo när ösnngrn n rk g S nr på k vä n snnd v v b fc:-) Novosbrsk där v h oppd u! Vd m dgs gck n d V sod å dnsd å sjöng k j nk n när åg p ös g r surngvgn n, m dn någr v gr ps v v oss snnd k upp n å börjd ru pnk. 10 sk räck s gn brudr påsps. Ef r d n ob fn g f yg r m o å g s dörr r k u nrsk upp v s n försök jg äs h ss, sg n på m ndr än n s k und. När v sår nn åg m ärk r prov är vr m orgon... v d s u ru unför så r Sur Bo V snnd h h ög m d ndr Brbrsk n m ännsk or sk rr å oss! m ärk d n M n h d br s n n sbrsk uf n fk sk är v d n vgn ryck h d gjor så någr c n k r sor n. åg ru frm å!! H oh h o!! Lndsk p n är så vck r d näsn h rm r

8 Trnssb rsk järnväg ns h sor M ånd g 9.10 D k n vr rång n fyrbäddsk upé: "Jg Trnssbrsk järnväg ns m n k åpr s og k nä h sor går bk 1800 fu vägg n när j då Sbr ns nur- sk u sä n r m g. S n rk dom r börjd k om m frm sk u jg böj m g jus. D vr närvron v s om d b v Kn Jpn ös r, d n b åm ärk s og sr gsk vk g V dvosok h uvud sängk n n." nur gångrn gjord järnväg n på vr börjd öv rvägs Tsd g d s d frm förs g r v dg sr n dock nsåg vr för dyr. Igår for näm g n vk n Tros ng b s u h d sov, v sk u dg dg för s gs om när byggnd sk u Bjk sjön. V v ss n rk g börj så h d sr A xnd r III s sjön, så v r dn 1887 börj b fordr när v sk u bönd r k osck r f y h ängd k orrdor n säk r 45 ös ru Sbr n h d m nu r vänd på d n dock nv ck d vändnngr förbnnd sjön. S n när sjön g n b h gd vs sg gs d n förs sym bo sk än v r d n ju nog rk g fn - m n sk ok ärrn m d jord öm d s bord h snn Irk usk V dvosok v Nk o j II. pr dgr för b k n sg D fnns ju r dn rb s äg r närm r m d d n. Nå, d får m d bros ngr Sbr n så m n vä näs gång... I ndssv nsk rb sk rf vr ng prob m. Irk usk s g vå fn ck or d n ns m m m på Arb s ägr n R yss nd vr f ök änd för sn om änsk g åg (d bodd k upén sk ön förh å nd n. R dn r sn d br dvd vår), d vr h sk ördd m ång off r d n h ör nå nn än rysk v rk g vs sbrsk k y n gjord n sk n k or nsk. Jg b när jg h örd f ck orn bär. sk u r s As n Nordm rk c 6 m ånd r. Mång väs r ännngr vr nyfk n på järnväg n d n snnd åg på fnns yxåg för d m. På k vä k öp Sndrdåg yxåg vr någon son g ss. D v r m nus grd r där åg från h o k vär dr; sndrdåg s pno nvänd s nds dsk förvrngsp s d fnns br bdrum på h åg, m dn yxåg vr urus m d m juk m or, o k upén bdrum m h d m n m rm orgo v pors nsbdk r. u v sod påp rrong n sk joror k äk d g ss. V m ås nog h v rk m r än br ös fund. O nsd g På n n h d v nf rn sk vrm vår k upé v åg vr d oss pr m m r s v k om på dr upp ru grdn n m yck ff k v so r vår k upé. På m orgon n när v vk nd m ärk v h d så sk r m rub r k vr, så v syrd k osn m o r surngvgn n försök s ös p ngr sm dg fr vår ss dg påd n rysk sdn. Lndsk p h d ändrs und r n n, nu såg m n br säpp sä för b rg Bjk. Vd gräns n Z bk sk snnd åg h 6 m m r p.g.. m n m ås ändr spårvdd n k n ssk m å. I

9 Trnssb rsk järnväg ns h sor fors. Z bk sk no rd v n vodk f sk k osd k m yck n brn-m sburk, 40 rub. Undr s n på dom h r prob m m d k oh o s r R yss nd. Jg för m n d h dup o-ch ok o, h r n h d nånsns Fn nd k öp nu 6 fnns k vr på h y n. D gck k or på gorn å sopor. Jg b v förvånd öv r d! V försök h cfé un yck s så v drog oss bk ågson n. U k und m n ju n vr, d vr k snöd! på s bröd. Ing n b v förvånd f r h on någon dg dgr h d s sg på T sos m ndrn r, "S r du på m n m ndrn r?" "Nää... n v jg vd jg s r på" säg r h on drr frm n p spås m d m ndrn r. Järnväg n öppnd s för m änh n m n ng gck rk g d sk u. A m än vr åg spård u, m ännsk or om k om vgnr ok försörd s. Som x m p dog 2200 m ännsk or ågrfk n Tdb n vr ock så prob m, V dvosok Mosk v og 28 dgr om ng gck p rf k, m n ng n k und grn r d sk u m ndr än 6 v ck or. Und r Sovj unon ns d vr sbrsk järnväg n vk g obj k, på börjd n k om p rng byggs. En xpor d från Tsjk n h m n n vd Am urs u opp sk u vh jä p d n gm h år När v f r 6h fck h opp på rfk rd bnn, m n ng n åg g n k änd s br. V h d räk n m d d sk u åk n h v m m så k rävs 25 m jrd r do r för än g n k om v Kn. Där d n k und s bruk k öp v dr k m för 5 yun Ing n h d h r räk n m d (50 c n). A s r snnd rnssbrsk järnväg n d på h ur v h n r und r S ns d sk u v S n vr d br ch på pnnrn. V b säm d oss för v så m ång v srffångrn, bk åg. Sr son n m d m ssor v gå ng n v xk n, m n s r vrv nd sk rd å Bo h nn h opp på m n s n d fnns sffror på 15 m jon r oss när v f sh d m d vår for åg väg. "H j då, h d off r. g Nordk or." Så v fon r, k m ror m p3 r v ndr gck bk sp r. R yck Tros om änsk g uppgo v vr k så h on s sg son n för ä. Tåg offrngr k nsk prob m sod s på d n k n ssk b v Sbr n n ovärd r g k ä sdn c 4h! v nur gångr för R yss nd fo k m ängd n där h d ök 10,7 m jon r r dn vd O k ob rr vo uon n Idg r s r båd ryssr urs r m d åg öv r d sbrsk vdd rn.

10 ä orrfod r dg, v vr r surngvgn n å k n ssk m. V vår bord h d prob m m d pnnrn (vrför k n dom n br nvänd gff k nv v?) bordsduk n såg u där f r. Nu är d 10 m m r k vr s v är B jng. Fr d g K INA O ffc nm n: Fo k r pub k n Kn Ss s k ck : Fo k r pub k, nk m m rfo k r pr s non H uvuds d: B jng O ffc s pråk : M ndrnk n s s k Ar : k m ² V u: yun Tds zon: + 8h från Gr nw ch Invånrn : (ju 2006) B fo k nngs äh : 129,9 nv./k m ² Förvänd vs ängd: 69,9 år Brndöd gh (brn 5år > ): 43,3 Spädb rns död gh (brn 1år > ): ~ 32 Läs k unngh : 80,9 % R gon: O ffc s s k, m n s om rdon r gon r fnns. x. os m, k onfucns m buddh s m. D fnns ock s åk rs n m us m r s om m nor r. B fo k nng: 9 2 % h nk n s r, 8 % ndr (. x. b n r, k or n r m m ) Närngs gr n: jordbruk 74 %, ndus r 14 %, s rvc 14 % BNP/nvånr : 620 US $ K m : O m väx nd, s ubrops k s ydos, m p r rd ös, k orr påtb ns k h ögs ä n, orr ök norr k nordos H ögs b rg: M oun Ev r s 8848 m Längs f od: Yngz (Ch ng Jng) 6380 k m Ef r n k or nsöm n väck s v v vår nyck pg k nck d h år jud g på s dörrr k rävd v sk u för vår k n n k upé ängr bor. D gck ju n sov ängr, så v k upé rn II IV börjd dg n m d väck nr III Torsd g sjöng j m å h on v å Th su fy d år dg. S n Ss dg n på åg s v br vänd på dg. L synd, d B jng. A h d m g h r vr jä ro g, dr frm n k m r d n h r gå så (f m k m r vn g) snbb d är h k om m r förjän n oro g. V h nog sm ärsm ångsm död. D vr jä br br pssr sg n dr sh ck, sk u nog n h frm k m ror h v f m på k unn vr någo m orgon n o fo/f m bär. Jg h r äs m ännsk or n ork r gnsk m yck ( försvr sg m d sprng nn än m f undn, d ssuom h d nån undrr...) und r nyck pgn suck väg m d d n h är d n v äck så m n k und n r sn. Jg b v göm m sg und r d h r. sg k r m d m n R yss ndsbok h r äs näsn h K n änd v W h T h, får son n B jng jg n pp bor d n, k und k ons r rnk n bbbn rn sk u b v någr k on är när gör n fgnsnsk jg b v v m d m n (jg y röj v m j. Nu änk s äng påsm n m n bord m n s n börj Ank räddd d n förd d n pck n rnk n nyck pgn sä ). V g n, jg h r för s g u fuk g, vrm m yck m k vr, d vgsg B jng börjd b r nog s äng d sök oss m o h o. b r öv r. D ssuom h r jg n m ss sf v n k vr, säk r fyr r. D k om m r n uppså någo prob m m d väsk brs f. D b v n v

11 Lörd g Ur n f ygr s närs dgb ok : V vr frm m B jng d n. D vr k ok h sv g på f ygfä. V vr vungn k ö d og jä äng s v s pp u därfrån. V b v vsd buss n sk u k ör oss förs ågr s när rns h o s dn sk o n. Gud n Tom Tom vr n ro g n. H n uppr pd h n s m ns vå gång r f r vrj m nng n by, m n på go v! sd h n ok y, ok y. D är k rång g ung Bussr sn g nom B jng vr s på h uk, m n d går. n k u urk rock vä dg fscn rnd jg En k und forfrnd n förså v v rk g n vr där. M förs nryck v B jng vr: M ssor m d und b r, då g uf oro g m yck m ännsk or d p k d h öpp på oss. D gjord d n på fu sä, m n d vr n så sor sk nd jäm för m d h ur d är Fn nd. Ur n ågr s närs dgb ok : Lg Nord Lg Syd är sm m ns g. D k om öv r 8 på m orgon n 15 z om b k g vr s r sådn h r d vr h dg n. Körd sk o n, vr sörr än jg ro m n sm dg fu r än på b d r. O ch n k n m n jäm för d m d Ek näs gym nsum, d h r sm bssäng, obs rvorum, png-pong h, nnsh m öj g nn. Frågn är br om fk sk d där b h övs på sk o om råd? R um m n är rk g fn! Någr h ård sängr, n r f r v:n, k ädsk åp, dusch o. Idg fck jg nnrs för förs gång n m v prov n o nds h r h å m rk n. A så d är nog Vd 12-d n å jg m n förs rk g k n ssk unch. V s run run bord m d n g ssk v snurrr. Luch n h d fjoron rä r. Där fnns prncp ror jg, p k ngnk, k n ssk fsk (jo, h uvud sjär n vr m d), grs n m ss nn. D vr h ok j, fsän d vr srk, sö, sur, m, om vrnn. I vrj f sm k d d n på Knr surng n där h m m. Ing n k rd v gå u från r surng n h r jg på k änn, jg k örd f d n ä ru nd s n. S dn gck v Crr four, där jg k öp n h ndduk f r jg n h d g någon m d d n fnns någon rum m. D v k und gå bk m dn d övrg gck bok h nd n. Pgg jg vr gck jg m d bok h nd n vr h m g. D så d böck r 5 8 vånng n. Fck v dom n h r någon vånng 4 r 14 f r sffrn fyr u s på sm m sä död n. Köp n bok m d vsr, dom sod på ng sk m n br dvd vr sm m på k n ssk. M dn v gck bk sk o n fråg v n m ss v vår k n ssk ärr. V fck. x. v för n x sk vr rk g så m ås d n h B börjn v r gs r-num m rn väs r ändsk bok säv r / sffror är är s på ång h å så därför h r d sån. Inför und r O S sk m n h o k k s rm ärk n sä på b rn. D h r n vss num m r får. x. br k ör på m åndgr, onsdgr fr dgr.

12 Sönd g V vk nd 7.30, sängrn vr s nh ård m n jg sov n sock. V sm d s k för ä ypsk k n ssk m orgonm å. Så v gck någr m r ängs gn h m nd på M c Don ds (!), jg å pnnk k or m d önnsrp. Pnnk k orn sm k d ng nng m n jg b v f m ä. S n og v buss n B jng Unv rsy. D r g n g n n m o urs r, så v d d upp oss grupp r på f m gck n sm m ns m d v r gå R DFZ. Sk o om råd vr vä dg vck r, d fnns n prk h ör d n k js r g rädgård n. V gck br om k rng på om råd snbb n sk o ns cf r, n s sk o h us n. EN K INESISK M ÅLTID D fnns us n s rä r sm k r o k b ro nd på vr Kn m n b fnn r sg b ro nd på v m k ock n är. A s r sm m ns ä r v d g m nsm b sä d rä rn run bord m d n snurrnd sk v på. På så sä b r vrj m å d vr rnd m d k ö grönsk r gd på m ång o k sä. Må d rn h r n vä dg c nr ro d k n ssk sm h ä. D är run m bord ffär r görs upp säd rn, d är vd m ddgsbord m n um gås sm s f r n dgs rb, d är på r surng r m n för h op vänn r m n v sk räffs d är m å d n är m åsock n på h ur yck. x brö op är. D fnns m ång osk rvn r g O m råd vr n n sd, på f r sä n fnns d försä jr så d unv rs s pry r. Jg k öp n -sk jor för 15 yun (1,50 uro). E v rn gudd oss run vr jä r v g! om m å d r. En h å punk är m n b sä r n m ns så m ång rä r m n är p rson r vd bord. Vd gä bordsk ck h yg n vd m bord är d vä ssådär. A p ock r m d sn m pnnr från rä rn m n k or på m bord är vä dg vn g, åm nson för sån är ovn m d ä m d pnnr... En vn g m å d b sår v o k grönsk r är k ok, fr rd r på någo nn vs gd, grsk ö på o k vs, nök ö fsk. M n Kn är ock så rä så srk m n ändå jä god. T n m å d h ör ofs ock så n sopp v någo s g, b nd nån form v sö sopp. Soppn bruk r s s vs und v m å d n. T är ock så någo m n d h r m n. En orsk d är k n s rn ns r m n sk drck vrm när m n ä r, för d är då g för k ropp n b nd k vrm m d vrndr. S u g n m ås d sägs k n ssk m är någo m ås prov på! D n är så oro g god xc pon. Mn sk n å sg sk räm m s om m n s r nnor und u, för f r h sm k på p k ng-nk, fr rd fsk jä go k ö Kn, så k n m n n nn än äng f r m r uv d.

13 Th H gh Sch ooaff d o h R nm n Unv rs y of Ch n Vår sm rb ssk o grundd s är b äg n Z h ongguncuns v nsk p g k nsk z on H dn dsrk B jng. Sk o ns nm n k n förk ors R DFZ. Sk o ns ogo är n crk m d sk o ns nm n båd på ng sk k n ssk. D nn bär sk o n är n öpp n n rnon sk o. Sk o ns k vnn g r k or h r Lu P ngz h. H on h r ock så n dnd ro ndr sm m nh ng räk ns x m p n v "B jngs 10 b undrnsvärd k vnnor". Sk o ns m oo är k rf, ärdom, k r v prgm sm. Sk o ns f osof är r sp k r ndvd ns g nr, unyj r surs r sm sk p n god m jö för d n snbb uv ck ng n v d sud rnd v nd. Sk o ns unform är n ov r -sk jor v rö. Unform n m ås v rn h på sg dgr d får n k om bn r byxorn m d n nnn sk jor. På m orgnrn h r vss nog n xr y rrock unpå v k för sg är h ok j. En nnn r g sk fö js sk o n är f ck orn m ås h h år fs d får n nvänd sm nk. Tros d yd r n : vss h r x h år fs br und r k onsd m dn ndr h r d d ös. Sk o n h r c v r m ång ärr. B nd d m är 23 sp c ärr m r än 170 är gym ns ärr, vrv 14 räk ns d n non nvåns sö p r 17 "sö p r på k om m un nvå B jng. I sk o n rb r äv n 20 u ändsk ärr från b.. USA Sorbrnn n. Sk o ns vck r cm pus-om råd är 10 h k r sor ugör n s sm b h g g n ärnngsm jö. Sk o n h r m ång sp c k ssrum v h ög sndrd, för k m -, fysk - bo og- boror r sm för grfsk d sgn. Vrj k ssrum h r m u m d-urusnng. Inn på cm pu råd fnns äv n n fobo sp n, n 400 m rs öpbn, n sm h, n dnss, n k örssm p n r för vo y bsk bo. D ssuom fnns k rok -rum, k örsm u orrum sm obs rvorum. På cm pu råd k n m n uöv k w ondo övrg k m pspor r, dns, foogrf rng, bord nns, po s k ons, m å nng s r ck nng, sronom, k grf osv. Sk o n h r ock så sn g n v-k n, rdok n, sk o dnng k om m unspr s ungdom sdnng. Sk o n h r m r än 120 v br k urs r bjud u, vrv 16 k urs r und rvss v u ändsk ärr. Ex m p på d ss k urs r är m m sk k r v, sronom sk obs rvon, sjä vsändg xp rm n nom k m fysk sm 9 v br k urs r främ m nd språk ng sk, jpnsk, frnsk, ysk, rysk, spnsk, rbsk, nsk k or nsk. D sud rnd k n sjä v vä j sn k urs r ugå nd från nr ss n k unsk p. Tros d sud rnd k n vä j sn k urs r sjä v så h r d åm nson d ob gorsk k urs rn m d sn g n k ss. D n h r m n und r h sn sk o gång. E v rn h r sn gn k ssrum, m dn ärrn by r rum vrj k on. En k on är 9 0 m nu r ång fö js v n 10 m nu rs rs. fors. näs s d

14 M ånd g yd g n svärd. Jg rodd n d sk u vr så ung, m n m n fck nog vrm Idg fck v m orgonm å v ock så sv g. ru år, os m d os, sk nk m n b Tj ränr ns b ns, r sy, äpp, m ndrn m m. k oordnon 8.30 h d v vår förs k on, k n ssk. V ärd oss räk n k onc nron, m n ock så fysk. ärr. H on o någr nyg V h d n dm v r rk g br. V vs ud vn g frs r. D vr n d k on n m d vs ppnng nk s, m n ro g! dns. S dn h d v Tj u på n bo p n. I jn h r m n ock så Förr s n R DFZ fors. för Tjn h d Ms n, gg r m n sk o ns sm h bb o k, rym m r p rson r r vånngr. I m s n k n m n vä j m n m ång o k rä r m n k ör för o k k ö r. Kök sp rson n sä r upp d n m m n p k r på s dn b r m n m d s k or, är dd m d p ngr. Mn får så m n på n m brck Mång v r vä j r bo på m d gropr soppn n sk å. Und r n m å d sk o ns n rn f r d m r o k h r n ång väg h m. In rn k n m n ä f b sår v o k byggnd r. m rä r fsän poron rn är d f s F ck or pojk r sov r sk d gnsk sor. T vånngr. Rum m n vr rr rä rn får m n rs r. T m n drck r b ro nd på v k n byggnd nud v rn äsk. Mn k n ock så d är. I n rn för d on n rnon sud rnd n, k öp färdgsk ur n m gg r nvd fobo sp n n, övrg fruk r grönsk r m ndrn, bnn d r 3 r 4 på rum. I om. Sk o n s rv rr vss f är d vå rum (6, unch m ddg p rs.) sm ss om n dusch. m orgonm å D är så s pr rd från vrndr m d n dörr. O m m n v vä k äd rn för m n d m vrj vånngs vånngsför såndr. Mo n n b nng får m n k äd rn bk när d är orr. I rum m h r m n äv n sk rvbord n r f r TV-ppr r. I d ndr n rn, gg r n k orgbo s-p n rn, d r 12 p rs på rum. Där h r sn sk r n ås sm å sk åp. K äd rn h äng r på ork u k orrdor n, där fnns d ock så pu p r för d m v äs. Där fnns sång xr urym m rum m n för någon TV r någo bord. Vrj m orgon k. 10 är d n h v m m ång m orgonsm ng, då sår upprdd rk d på fobo sp n n. Då k n r k orn r nnn ärr h å nform ons s dn gym nss rr m n. Vrj m åndg h å s n c r m on, då Kns f gg h sss opp. sk o n m orgonsm ng u på spor-p n n. V sod upp på äk r n såg u öv r h v v k n s v r. Th r s h ö k or, m n br. T unch fck v dum p ngs = d gk ny n, h ön, b f, grönsk r, fruk d vr rk g go. T m n drck r v d äsk, sä n v n m jö k. m s n. Ef r d är förä drrn b r sk o m n så vä j r m ång v r ä på. x. McDon d's. Mn k n ock så h nd sk o ns k osk m d k or. Där sä j r d från g ss gods nud r ch ps. R DFZ sägs vr B jngs bäs h ögs rnk d sk o d m ärk s nog. Sk o n d r o k äv ngr på båd non n rnon nvå m d sor frm gång. T. x. h r n v sk o ns k rngförr sk rv på k onrk m d McLr n h r sor m öj gh b Kns ny opp F1 förr.

15 Tj - rör s r för h rm on V du k änn dg rk g pgg vspänd f r ränngspss? Då sk du prov Tj. Tj (T Ch ) är n k v k roppsm don där m n övr ndnng, b ns, k oordnon, syrk sm rör gh. Sr ss. Läxor, ränngr, jobb, k om psr, fm j. Som ung är d n d ä v upp förvännngr h nn m d. G nom j ök r m n sn n rg är sg syr s g n rgf öd. Tj är d ssuom um ärk sä ndr sr ss spännngr. Tjn h r sm m grund rdon k n ssk or q gong - m d för sä nng n om d våm opo rn yn yng, n rgbnor k ropp n nr orgns funk on. Tj är ursprung g n n k m p spor. En s gs ångsm sk uggboxnng m d m dv ns g. R ör s rn k nr d rör s r du nvänd r. x. k r. D n sor sk nd n är j uför du d m ångsm. D m n förs främ s sk änk på när m n h å r på m d j är ndnng n. D är ä m n fok us rr sg så m yck på rör s rn m n h å ndn. Tjq un är d g n g nm n på d nn ös r ändsk ränngsform, d b yd r "D n sor nr k rf ns näv ". D n h r uv ck s från n k m p k nk n m oonsform för båd k ropp sjä. Tjq un b sår v 24 rör s r m n k n uför nng n nsm h m m sm m ns m d n grupp. E vn g pss bruk r pågå ung fär 60 m nu r. Då värm r m n förs upp crk 20 m nu r m d q gong, är n nnn form v k roppsm don där m n är m r s så nd. När m n vss Kn är d ä h än m n k n s n m n k osym på gn h å r på m d någon sors j und r unch pus n ä dr m ännsk or prk n und r förm ddg n. Jg yck r d är Und r vår vs s Kn fck v juv g m ännsk or äv n pröv j! V h d vå 1½ vår sr ssg sm h ä r sg m m s pss und r d vå d n gå u sr ss n r v ck orn, und r d m ärd v g nom ångsm m rör s r oss n rör s s r v k n m n m don. D h är m ännsk orn nvänd sg v svärd. D vr m år bär ängd n! ä k onc nr r sg på d m n gjord f r rör s rn vr så ångsm m, m n ros d ångsm m rör s rn rnn nog sv n s u v pss! Vår ärr vr und rbr. H on såg u nju v vrj rör s h on og. O ch h on vr vä dg vk g m d rä oss om v gjord f, v k jg uppsk d m ssor.

16 Tsd g Dg n börjd m d k on Sm p Ch n s. D n h är gång n ärd v oss ängr m nngr. x "jg k om m r från Fn nd", W o sh fén án rén. S dn h d v n äv ng bänk rd rn sns m n om v m k om h åg vss n k n ssk sffror så br m öj g. D vr k u. Fö jnd progrm vr Kung Fu. D h är h d jg vän på vrg. D vr jä ro g ärr n vr sup rbr. O ch fs h on br d k n ssk försod m n ändå vd h on m nd.v ärd oss vss k nk r d rs nm n, v k s nm n jg h r h g öm bor, m n rör s rn s r ännu r v br h uvud. Fö jnd k on k n ssk k u ur h nd d om djur ns vk gh c r m on b yd s Kns k u ur, v k vr nr ssn. Vår för äsr sö dock på k nsk prob m, m n d gck br m o s u fsän d f s vr vä dg söm ng und r fä. Kung Fu h r gå g nom m yck und r sn d v uv ck ng. Från popu r näsn förh ndrs från b popu är g n -v k d n är än dg. En g gm b rä s r vr Kn Ch W u, n dns m d yx sk ö d, Ch, n s gs bronng vr popu är b nd so d r, dg form r v Kung Fu Kns sm h ä. Und r Mng Ch ng dyns rn h d Kung Fu spr sg o k sk o or m ång ny s r m d om väx nd övnngr m d r un vp n h d uppså r su v k nsk uv ck ng. uv ck d n d h ärsk nd k ss rn v b h å sn r g r sn m k, påsod m n Kung Fu vr sfd v Buddh sk pd m p n k osr n. D dd d ss uv ck ng b v vr g h ndrd d gm Kn. K ung Fu Kung Fu är n k n ssk k m pspor sägs vr öv r 4000 år gm m. Kung Fu b yd r ordgrn srdsk ons, m n m n k n ock så öv rsä d så d b r ung fär r su g nom srävn. Ing n v xk v m h r sk p Kung Fu när d sk dd, m n d sägs d n är sk pd uv ck d v d rb nd fo k är n sm m nfnng v d rs k ok h, vs rfr nh r k m p g nom årh undrd n n någon fnssk p s någon br h på. D vr vä n ång proc ss ss og sg form d nn spor. Kung Fu h nd r m yck om o k k rf r m n h r nom sg. Såk r m ås m n rän upp sg, d är n någonng m n br gör. Ef r m ång yck d n v rk d v g på d sä fo k h d Kuom nng h drd Kung Fu n non k ons uppförd sp c nsu för spor n. M n förs f r grundnd v ny Kn k om Kung Fu s rä jg. Mos Kn prss form Kung Fu n v fo k spor rn gjord m yck för spor n sk u k unn forsä. Idg är Kung Fu n popu är spor m ång h r börj ägn sg å.

17 O nsd g S n gck v öv r org d n förbjudn sd n, vår gud Ef r m orgonm å åk v väg vr så sr ssd v näsn m d buss n m o Tn nm n sprng g nom d n. Synd, m n M om uso é. Kön d m ås k om m på g n h nd rörd på sg rä så snbb, så någon nnn gång n g påsk r ng. v b h övd vän br c n ord n h vm m. Inn m uso é sk u m n vr ys Ef r d n förbjudn sd n å unch på någo fn h o vördndsfu, d vr svår v s n å k v m d buss n m o när M o såg u n H m ns m p. V gck ännu vxdock. snbbr g nom m p än d n förbjudn sd n, v m ås sk ynd oss så v sk u h nn sh opp. Jg k öp b g pär or n fn m orgonrock. På väg n h m fsnd v rfk n s 1,5 m m r buss n. Tn nm n I c nrum v B jng fnns n v d popu ärs ursrk on rn Kn, näm g n H m m sk frd ns org, Tn nm n. Und r M ng Qng dyns rn vr Tn nm n förbjud om råd om gvs v n m ur på sdorn. M n f r r vo uon n 19 11, dd v Sun Y-s n, öppnd s org för m änh n. För r vo uon n vr d ss y br n fjärd d v d n nuvrnd yn. M n bruk r säg Tn nm n är B jngs h jär, k nsk äv n h Kns h jär. A h änd s r usp s där h r form Fo k r pub k n Kns h sor. E x m p är då M o Z dong h är uropd Fo k r pub k n Kn d n förs ok ob r H m m sk frd ns org m d sn 44 h är n br Kns un h vär d ns sörs org. I norr fnns por n d r d n k js r g sd n, d n H m m sk frd ns por, m d d sor porrä v M o. O vnför porrä fnns Kns non sym bo, d f m sjärnorn på rö bo n. M på org r s r sg d n 35 m r h ög m nn ss n n öv r fo k s h jä r, b v uppförd Ö s r om H m m sk frd ns por fnns Tm o från I d förnäm förfd rs m p förvrd s d n k js r g fm j ns s äk v or. På org s väsr sd fnns fo k s sor s, m osvrr vår rk sdgsh us. O ch söd r fnns d n gn por n Z h ngyngm n r s s v k jsr Yong börjn v H m m sk frd ns por är byggd n g k n ssk rdon rk k ur. D n k onsru rd s på d ss orgn nm n är Ch ngnm n, H m m sk frm gång ns por. År 1651 byggd s por n om fck nm n Tn nm n. I m n v org gg r ordförnd M os m nn sh. M uso färdgsä d s på m ndr än år f r M os död pryds b nd nn v 44 p r. D nvgd s s u g n pr cs år f r M o dö d n nond s p m b r

18 D n förb judn s d n D n Förbjudn Sd n, b sår v d gm K jsrp s om råd run d, h r få jus nm n Förbjudn Sd n f r ng n vn g m ännsk und r k jsrdöm s d vr å n sä sn fo nnnför m urrn om g r om råd. D är ändå m väs r ändsk b gr pp, k n s rn sjä v k r p s för gugong. D vr m n år n K jsrp s uppförd s, f r d n r dj M ngk jsr n Yong f y h uvudsd n B jng. H ärfrån r g rd s dn 25 k jsr und r n dsp rod på 500 år, änd s k jsrdöm s f Förs då öppnd s porrn för m änh n dg är Förbjudn Sd n n vä k änd ursrk on. Pr cs m ång ndr gjord äv n v b sök där und r vår vs s Kn. M ur n om g r d k js r g p s är o m r h ög r m r jock d vs röds m m d, f r rö vr n v d k js r g färg rn. Ing h us sd n fck vr h ögr än d n h är m ur n, om så vr f k pd s båd h us ägr ns h uvud. I fyr h örn v m ur n fnns vk orn d ssuom fnns d n 50 m r br d v grv. Fyr porr d r n p s, vrv n fung rr h uvudngång. D n por n k s H m m sk Frd ns Por d är ock så därfrån m n bör sr s b sök på så sä gå från söd r m o norr g nom om råd för s rä ordnng förså h n äggnng n bär. På d sor, ung bronsporrn fnns d no gång r no sor bronsk noppr b sök r gnd r för få ur. H om råd är k vdrm r sor h är fnns d n sörs sm ng n gm byggnd r fnns Kn. Ing n v dock v m v k g n g n vr rk k r d ggnsk k om p x. D vck r byggnd rn är röd m d gu g s rd k, n färg nds k jsr n fck nvänd. Vn g fo k h d grå k pnnor. D m s är bygg v rä, därför fnns h undr s v nb h å r usprdd öv r om råd för nvänds vd v nu dsvåd. Förbjudn Sd n b sår v n yr, offc d n nr d m d näsn 800 byggnd r fung rd bosdsrum. D är d n södr d n är d n yr sfär n h är m ö k jsr n sn und rsår og grynng n m o såvä m är cv sänd bud. H är är byggnd rn sörr m r m pon rnd än d n nn rs d n där k jsrfm j n vd. I d n södr d n gg r ock så d n m s sp k k u är nsk d byggnd n p s, näm g n Th dn, D n y rs h rm onns s. D är ock så d n nd p s n Kn där d fnns 10 m ysk djur på k. Annrs är d d 3, 4, 7 r h ögs 9 n. H är fnns d n k js r g ron n h är h ö s vk g c r m on r, så k jsr ns föd s dgr k ungörnd n v k jsr ns ord r. Br dvd d nn s h r m n D n fu sändg h rm onns s, där k jsr n övd nför c r m on rn ss ännu D n b vrd h rm onns s där m n ordnd f s r k js r g förh ör. R un d ss r s r, ugör d yr

19 k jsr vd vå års å d r. Tros h n vngd s bdk r bodd h n k vr Förbjudn Sd n B rnrdo B ro uccs f m D n ss k jsr n är nsp d p s sk drr Pu Ys vsöd. D n f m n såg v ock så, v sk u Kn nu und r h ös n. D är n br f m jg sk bso u s d n g n nu när jg vr på p s n fråg. p s, fnns o 12 nn rgårdr, där k onk ubn r, h ovdm r unuck r bodd. D sägs d d n Förbjudn Sd n rb d ous n s unuck r m d o k uppgf r m ännsk or. H är fnns ock så d n D n gy n k n n, prydd m d vck r bror gjord m rm or. Förbjudn Sd n vr und r k jsrd n n p s där rk dom rn vr om å g, nrg rn M rdnpor n, W um n, är m k n nyck fu g b nd k onk ubn r ngång n d r h gs o d n Förbjudn Sd n. D nn unuck r. K jsr n vr för ngång nvänd s br v övrg d n nd m n fck k jsr n. Förbryr vräd s snn k vr Förbjudn Sd n ock så sk uggorn v d nn n d. D n ss k jsr n s vr Pu Y byggnd. Bk om W um n fnns bodd p v n sor nn rgård rym d född s b M os m uso um M o Z dong dog d n nond s p m b r 19 76, o öv r o v på n n B jng, 82 år gm m. M os h ä s h d då försäm rs f r år, h n h d vså från f r off n g upprädnd. M o v n b b sm rd, un k r m rd, h n h d sk rv på förs g om h ögr dr bord b d. Så sk dd n. M n börjd bygg m uso srx f r M os frånfä. En sor c r m on h ö s d n 24 nov m b r m uso b v k r d n 24 m j Byggndsm r k om från d o k k n ssk provns rn, äv n Tw n p rson r v o k non från o k provns r vo onärrb d vd bygg. Und r år n h r någr få försök gjors för sk d M o h ns m uso um. D vå k änds h r uförs v nsk d m än, vrv d n förs h d n h ndgrn do d fck n d n ndr h d n fck fu v dynm. Båd soppd s unför m uso. E försök gjord s ock så v n k vnn g rb s ös x -rb r från Xnyng. H on yck d s sg n m d n m vk, m d v k n h on äm nd s å sönd r M os k s. H on gr ps nnn h on h n uför dåd. Förbjudn Sd n är n p s m n v rk g n sk upp v om m n r s r B jng br h r d b sök d n! M d sn vck r byggnd r, fn rädgårdr spännnd h sor är p s v rk g n ursm å vär b sök ju m r m n v om k jsrdöm s h sor, d so m r nr ssn b r d. Så dg ord n g m d d, gå d på n gudd rundur br nju v färg rn, dof rn k änn f äk rn v h sor ns vngs g! M uso är därför d ång, m n går r v snbb undn. M n k n k öp b om m or n n k osk unför, för ägg n d vd syn v M os är b äg n d förs rum m. Där bk om fnns sjä v k sn m d M o Z dong. M n går vå vå förb g sk vdr n där k sn sår. M uso är vä b vk M uso är n v d ysnd råd r s rn n s värdh r d h ör nng M o. m n b sök r när m n är h y Kn. Kön rng r unför

20 H m m ns T m p H m m ns m p börjd byggs år 1406, und r Mngdynsn sod färdg år M d d n sor prk n m dräk n är om råd c 270 h k r sor så sörr än förbjudn sd n. K jsr n vågd n bo sörr om råd än vd vr ägn h m n, så därför är förbjudn sd n b yd g m ndr än h m m ns m p. H m p om råd är om gärd v sor m urr h r fyr porr, n vrj väd rsr ck. Byggnd rn om råd h r b å k v g sym bo s rr h m n. T h m m ns m p k om k jsr n för offr å h m m n, d n f m ond dg n d n förs m ånd n ( n g d n k n ssk k nd rn und r Mng Qng dynsn). Då og h n h fo k s sk u d på sg bd om b sk ydd god sk ördr. Från d n förbjudn sd n förd s k jsr n m p där h n förs fck fs 3 dgr för r n sg för off rr rn börjd. D d f s k änn r H m m ns m p är g n g n bön h n för god sk örd är h uvudbyggnd n om råd. Byggnd n är 38 m r h ög byggd rä på n p form v m rm or. H ns fyr h uvudp r sym bo s rr d 4 årsd rn. D 12 nr p rn sym bo s rr d o v m m r d rdon k n ssk dygn är nd. H m m ns m p är n vck r v rk g n fräsch p s d m ång B jng bor går för m orgongym nss r m oon r f r d där k n nds n n r nr uf än d n d är vn m d. T m p är bso u m ås för d urs r b sök r B jng. Torsd g Dg n n dd s m d b sök Som m rp s. So n sk n från n k rb å h m m Som m rp s ch rm d oss. Ef r unch n for v B jng H uongs, d.v.s. d ä ds sdsd rn B jng, m sd s b sår v åg s nh us. V åk run k ärror drgn v n cyk rm pd s v jä h urg k n s r. M n s vå vrj vgn. V fck b sök rdon h us vr k öp s u v ärvs nom fm j n. D vr rk g m ysg s på m n jg sk u nog n v j bo så. H är k und gudnng n h vr ängr, för d vr n br gud. Nu v jg vd d o k bjä k rn s r ovnför dörr n är, dom ng r k ss på nvånrn h us. O ch f m är d m s m n k n h. O ck så h ur m ång rppor h ur h ög rösk m n h r sp r ro.

21 H uong rn O rd h uong k om m r ursprung g n från m ongo sk ns ord h oon b yd r v nk ä. Ef r m ännsk or d sm s där d fnns v n b yd r h oon så m d ndr ord n p s där m ännsk or bor. I dg ns B jng b yd r h uong n sm gränd form s v sh yuns, h us är byggd run n nn rgård. I d gm Kn vr d fnon rn på g gränd m yck srk. En väg/g vr 36 m r br d k d s n sor väg/g, n g vr 18 m r br d k d s n n g n g vr nds 9 m r br d k d s h uong. D f s h uong rn B jng är byggd nng n rk nng norr-söd r r väs-ös, d p.g.. f ng sh u-prncp n. Så go h us h uong rn är sh yuns, så bosdsk om p x b sår v fyr h us om rngr n nn rgård. D popu ärs vr h bosdsk om p x vrs h uvudbyggnd vr m o söd r, d f s h uong rn öp r så rk nng n ös-väs. H us m d frm sdn m o söd r ( så d h us åg på norr sdn v nn rgård n) vr d vrm s, så fm j ns ä ds m d m m r bodd där. H us n åg på nn r-gård ns väs össdor b bodd s v övrg fm j m d m m r h us m o söd r (m d frm sdn m o norr) nvänd s förråd r om fm j n vr förm ög n, jänrns bosd. Bosdsk om p x ns us nd vr rr b ro nd på h usägr ns rng sus. Ju rk r vk gr ägr n vr, d so m r d k oron r fnns d på h us n. En d j m n k n s på är bjä k rn ovnför y rdörr n, ju f r bjä k r, d so bär. En nnn sk k und vs öj ägr ns sus vr h öjd n v y rdörr ns rösk. I Kn rodd m n förr på spök n ndr, ob h g g vr s r m n n v h n s h us. Ef r d ovä k om n vr s rn råk d vr sm å k und m n ågärd prob m g nom bygg h ög rösk r. D h ögs rösk rn fnns nur gvs d n förbjudn sd n därfrån sjönk rösk h öjd n k m d sus n, d vn g m ännsk orns rösk r vr n så värs h ög. H uong rn börjd ändr form f r Qng-dynsns f D börjd uppså ny h uong r, vrs h us n vr byggd n g m od n fyr h us run n nn rgård d gm h uong rns us nd börjd sk förf.o.m. d f od sys m s f. Und r r pub k ns d Kn ( ) försäm rd s vndssndrd n h uong rn, där d förr bo n fm j bodd d nu f r run n sm m nn rgård. Ef r Fo k r pub k n Kn urops b v förh å nd n bär, m n und r d s ns år n h r m ång h uong r rvs n r för rsäs v m od rn sk ysk rpor. Nuförd n är h uong rn n ursrk on, n ch ns s h ur d gm B jng såg u. D är popu är h yr n rk sh på så vs åk g nom d n gm sdsd n. En d h usägr h r k om m på gör p ngr på d försvnnnd h uong rn m n k n b sök n sh yun s sg om k rng sm bnd m d n rk sh ur. Turs r k n b sök Som m rp s d n förbjudn sd n för är sg om h ur k jsrn vd d forn Kn, m n h uong rn vsr h ur d vn g k n s rn bodd h ur d rs vrdg såg u.

22 Som m rp s Som Knr s när r h ös n 2006 b sök v n h d s värdh r B jng. En v d m vr d b röm d Som m rp s. D vr n orsdg O k ob r v b sök d sä d råk d vr n oro g vrm so g dg. M förs nryck v Som m rp s vr d n k r uf n. Ef r h vss nn B jngs c nrum någr dgr för få sm k prov på d n jock föror nd uf m n nds där, k änd s d sk ön få upp v r nr uf. D n vck r om gvnng n vr n nnn sk g ns fångd m n uppm ärk sm h. förs f r k rg år d n v rk g r sur rng n og fr. D fnssk p s fung rd förr d n m rr sd ns för d n k js r g fm j n då B jngs öv rb fo k d c nrum b v för vrm v. D sök sg då d nn p s, om gv n v D k js r g Som m rp s b rg, v n vck r Yh yun, H rm onns s s s Trädgård, d h r på rädgårdr. Som m rp n för b d för ndr k n ssk, är b äg 12 k m nordväs om B jng. Som m rp s s h sor r sn form r dn und r d n m ongo sk dr n Kub Kh ns d. H n ä bygg k n r dd vn från d väsr B rg n n rfc sjö, d dg är Kunm ng sjön, för förbär B jngs v nförsörjnng. F r årh undrd n s nr, år 1750, ä k jsr Qn ong n ägg rädgårdrn k rng sjön byggd vå m p är v sn m or. b röm d k n ssk rädgårdr Som m rp s B jng bruk r så nm n säg r råd r n nur g d s n r d r; d h är n h rm on m v m ännsk n sk pd k js r g p s n, Long vy A ng är nog b rg Kunm ng sjön. Sjön sk önh. p n r m å ng v äck r r fjärd d r v d n j rn bär o yn på 30 byggnd rn d k vdrk om r. D på sn g n h sor. ursprung g p s bränd s n r und r opum k rg år 1860 D påsås k jsrnnn Cx vd v yx öv rf öd d nd k rd s änd frm brnd n vr m rm orfsd rn. Som m rp h nn s ss ord r v r D vr änk k js rnnn Cx år 1880 påbörjd g öv r m k n å d n ss s å ruppbyggnd v Som m r- k jsr n Puy. Som m rp öppnd s s dn för m änp s s rädgård m n d vr h n år m n nräd sb j rn är sk h vr så dyr d n ock d m ång b sök r. Idg är ösr p spor n, Donggongm n, h uvud nrén. H uvudbyggnd n gg r srx där f r är d n vk gs byggnd n. D är s n för godh ång v, R nsh oudn, där b.. Cx h ö m ognngr. Mång för m å från h nn s d fnns b sprd h är. Bk om R nsh oudn h r m n d r sor k js r g bosäd rn; H n för g ädj ång v, L sh oung, där Cx bodd, Mgno h n, Yu nng, där d n näs ss k jsr n Gungxu bodd bk om d n k js rnnns bosd Yyungun, D n b h g g sorg ns h. I Gungxus bosd h ö Cx h onom fång n någr år f r h ns försök m od rns r nd bk m k n.

23 Andr b röm d s värdh r Som m rp s är D n Lång Gång n, Ch ng ng. D n är 728 m r ång ng g n d n ängs gång n vär d n. Gång n är d k or rd m d f än us n m å nngr m d h sorsk m yo ogsk m ov. Då v prom n rd ängs k orrdor n, d n ock så k s, vr v n nsm m om gör d. Gång n k ry d v fo k, ro gvs k fscn rd. När m n k om m r s u v gång n s r m n d n b röm d m rm orbå n, Qngynfng, u vn. H är k n m n ock så h yr bår g sg u på d n grund sjön för n närm r på d vck r m rm orbrorn Jd bä D sjuon v v ns bro är 150 m r ång. Mn k n äv n vk v från d n ång gång n för b g sg upp på b rg W nsh ou m d n fnssk usk, s dn forsä n då norr nrén. Då k om m r m n sä sk påm nn om n k n förs dd sd. D är n k om bnon v usä nngr, h us souv nrbuk r därför fnns d n särsk d nré. Som m rp s är v Kns popu ärs ursm å B jngborn s r d äv n ypp r g sä h pcnc på. På Kunm ng sjön k n m n äv n ro, sm m, åk bå r vndsurf på vn rn m d åk sk rdsk or. P rson g n yck r jg d bso u vr n v d vck rs nr ssns s värdh rn v b sök B jng.

24 D s s k ns k Ansk är d n yr, frm rädnd so h värdgh m ännsk or h r ndrs ögon. I um gäng s v h ä sr n k n s m d h r du ä? Sr är j, fsän m n n h r ä. D m osvrr ng sk ns H ow r you? När m n räffr n k n s V k n h s h nd ng r r m n h onom /h nn m d suon förh öj r d n h är f rnm n. Om p rson n uppfnng n om so h s dn b r/ å r n värdgh ( vnn nvänd förnm n är d ok j. b yd s fu prs) g r Å d rn är vk g: m n sk förs nsk. A få n pr s n, h ä s på d n h ögs, ä ds b b h nd d m d r sp k s dn på d ndr. D jobb för n b röm d yngr sk vs r sp k m o d orgnson g r nsk. ä dr n ä dr p rson sk Männsk or sm r ock så rbjud n yngr ryggh nsk g nom h srk om sorg. Kn s r dg bugr n gunx d.v.s. näv rk v när d h ä sr på ndr, un n m ännsk or. nck nng räck r. A för or nsk k n b sk rvs m d få någon k änn sg förödm juk d, b rörd, m nd rvärdg r föro äm p någon. En s sk u drg k rs r sn förä drr nför ndr, drg orsk h ns sysk on förä drr sk u pp nsk på grund v h ns b nd. O m n und rordnd grä r m d n öv rordnd, så för orr d nn nsk. O m n sud rnd frågsä r vd ärr n säg r, för orr ärr n nsk. Så när n k n s fnrr k n d b yd h n/h on n v pp nsk. D b h öv r så n b yd någonng k, un h n/h on är b yg, n rvös, b rörd, k änn r sg förödm juk d h r pp nsk. G nom g nsk å m ännsk or du räffr k om m r r förh å nd b bär h å äng, m n å någon för or s nsk k n. x. d n vs ud vänr on. I ffärssm m nh ng h ä sr n rg k n s m d ord n går ffär rn br? svr yd r: någor und. För n k n s är n ffärsr on ock så n m ännsk or on. När m n r m d n k n s är d osnno k h n h å dr k ögonk onk m d n. Isä k n h n säg m m m, h h för vs h n yssnr, m n m n sk n d om h n h å m d r försår. Kn s rn uppsk r s g p rson g r vr v därför h å vss vsånd sn sm sprn r. När n s/k n s svrr j, b yd r d of: j, jg h ör vd du säg r. D b h öv r så n b yd h n h å m d. E ssk j k n b yd n j r k nsk. D nryck du g r å n k n s bs rr sg på h ur cv s rd du är, v k nn bär h ur du prr uppför dg, h ur du k är dg, v k sm säm n n du n d r m m. D är så vk g g br förs nryck. Då är h n/h on v gr. x. h jä p dg m d någonng. Kn s rns m oo är: d n yp v p rson du är, är k vk g - om n ännu vk gr än d är du försök r sräv, uppnå. V väs ännngr k n of uryck vår sk gnsk ä, h ög ju snbb, v k n b yd r så m yck, m n of g r r su. A m d h ög rös, sk rk, svär r pp n rv rn ns s oför å g As n, Kn. D n b r us för d n ndr s sk ppr nsk d n vsr sn sk för orr sn k nng får d n k nsk drg m r bk. Väs r ännngr r of vrndr v rör m ännsk or d yck r om. I As n är m n m yck m r r s rv rd. O m n m n rör vd n k vnn värom ns s d n onur g form v nm. O m n k vnn rör vd n m n uppfs d n k är k snv, m n om n m n går m d rm n om n nnn m n r om k vnnor går h nd h nd är d ng n yf r på ögonbryn. D är så h nur g. H är ror jg sjä v ändå förändrngr h å r på sk. När m n gck u på gn såg m n m än gck m d rm rn om vrndr k vnnor gck h nd h nd, m n m n såg ock så k är k spr öpp så h å om vrndr, gå h nd h nd k ysss.

25 Fr d g Fr dg n v h d vän på m d spännng, nu sk u v h m k n ssk fm j rn upp v d äk Kn. Dg n börjd m d k n ssk k u ur, rodd jg sk u få k pp ppp r, m n n j, sä sk u v är oss syck v k n ssk sk p s b rä s n un på k n ssk s dn vs upp d nför k ss n. En m yck n gv sk jg h r m ärk h är är jus d ng sk vss upp, m n får drg uv ck s b bär sn g n k d sk fon r. Jg ns r m r fvors rng n äv nd m r sys m h är n är fnns m d. Kom m r n för o k d h m m. sk n d Fn nd. yck r jg, m n jg m ås vä rk änn spd sm k d h ok j. V å ock så gurk + dpp, räk dum p ngs, K ock n f m för fyr s ud k ok osbo r m d ägg m m. L k on rn går sor sä k on n. Då br d v h m Fsk n vr ändå gods. D n på sm m vs Fn nd. fm j n. bäs jg h r ä på äng! O m M n h är h r d näsn d m n n ork r ä upp sm m k ssrum, ärrn M n värd bor ung fär på 15 m n h r b sä får m n sprng r från k ss k ss. m nu rs prom ndvsånd, så h m d b r k vr ådor. H är nvänds ock så dor jg h m nd n så ång bor. D pck r n d å dg. und rvsnng n m d När v k om h m h nn vr ---Pow rpon, vck r r dg. h nn s m m m r dn h m m. Nu b fnn r jg m g någonsns D ssuom är d 50 s k ss n H on h ä sd g jg fck B jng n så ång från d n m rk r få r v g nryck v h nn. sk o n. Fm j n är vä dg m unur m ås så upp då d n Jg fck pr gn, ros m ysg. X X's m orm or bor ock så r. off or, f r go v är h är, h on är jä gu g! H on k. D bor gnsk sk rr br å m g när jg M ång v v rn h r någon nybygg h ögh us på f m n försår k n ssk h on s gs drck m d sg. Någo jg vånng n. D h r k ök, säg r jg är vck r!:) H on yck vr ro g vr när n vrdgsrum, bdrum v vs å m g h ur m n gr pojk ängs bk br dvd m g vå sovrum. D h yr äg nh n, någon sors sö posr väns r böjd sg så åg så jg ror m öb rn ngår srpssås?! D vr k u! Jg fck h ns näs vr h öjd m d h ns prs. A är brun v, n rör m g ur f äck n pu p på så vs k und ä m n d s r snygg u. h on prd på för fu.. ror ch ps un ärr n h on försök säg någo om uppäck någo. O ch då h n Vd 6-d n og v buss n h ur m n gör när...försod n n sm ygå åg h n öv r sn d sörs sh oppngc nr så m yck m n jg nck d br pu p sov. D vr n s Kn/ h vär d n?! D h r på h uvud og!! S dn å n sådn ordnng jg h d Go d n R sourc M. Där å v v m ddg... d vr gudom g förvän m g k ss n. på n r surng: fsk, go.. h on vr n fnssk E v rn s n h k näpp h önssopp m d b n- k öbr k ock, d n där m om m on!! ys un prd h d + fö r.. usch! L snusk g h ö på m d sn m ob -

26 Lörd g Förs dg n h os fm j n, sk nr fn ändsk m orgonm å. Fck k k or p snjuc, pssr k br m n m g h m burgr på m orgon n. Jg m m m n gck posd vår vyk or, 100 yun för ng, ung fär sm m prs Fn nd. När v pos såg jg på Nrn, f ck n b h övd gör äxor g n. Lunch h os m orm or m orfr, d m ärk vå sk r: gm m ännsk or sörp r v n vsr nonsop propgndf m om "D n ång m rsch n". Gck någo m us um vsd någr järn k nnd för m å, g nom gå nd v rk d b så v vnb h å r. D h r k om m n nyk om ng fm j n, n 11-årg fm j b k ns f ck. H on v rk r vr oro g borsk äm d k n öv rh uvudg ng n ng sk. M ddg h os m orm or m orfr. Trfk sock nng n vr h m sk, h m färd n og 2-3 m m r. Ef r m ddg n vr d g n dgs för f ck n g äxor så jg bänk d m g frm för Nrn äs. D värs m d h nn s äx gnd är m n h ör s r h on g n g n n s v gör d. M n h nn s m m m pr ssr h nn h år. H on sd sjä v h on v sud r USA f r h gh sch oo, d å r n s n ok g dé m n öron. D k n n vr nyg för n 11-årng n 14-årng s h v 11 på k vä n n ördg k vä gör äxor. Sönd g M d d sud rnd h os fm j rn for v ärr sm m ns m d n v d k n ssk ärrn upp b rg n väs rom B jng. Vår m å vr b rgsbyn Ch undx, n g uppgf r är d n nd b rgsbyn k rng B jng är b vrd så d n vr för 100 år s dn. V å r b d rn pr.

27 M ånd g Jg vk nd k vr för 6. Ef r m n värd sg upp gck v g ns u b n, un h ä m orgonm å. U vr d n vn g fnsk m orgon, k m örk. B n srd n. D vr m nng n m n värd sk u vr sk o n k. 7. Ef r m yck rngnd s äk ngr, f r försök sr b n sk uffnd k om m n värds frbror(ror jg). K s v oss h ns b, då vr v r dn n h v v ndr. m m förs nd. Trfk n vr sjä nd k os, v k om frm förs 9.30 f r vå m m r. Dr k f r k ung-fun sjöng v nd, V m k n s g n Ef r unch s v på Kn- Vår (nk usv pub k n) dns punss, d n d n v vd on får bso u n c nsur rs. Vår upprädnd n gck rk g br, m d nk på k or vrs m än yrs. S n ärd d k n ssk v rn oss n k n ssk dns/ k där m n sk u prvs h opp k öv r någo s gs bm buk äppr f r d fck v s d rs dnsnum m r... vr v nnn k b r än vår... På b d n väns r dnsr Mrs Lu, R DFZ, Fn nd forum yssnd på M rnn s M rs Lus, R DFZ 's r k orns. V h d pus k ock n fyr då v d d s n r grupp r; m usk, drm k ung fu, jg for m d k ung fu-grupp n, där v vr 6 fn ändr 7 k n s r. Förs värm d v upp m d d n s r v k n rä så br vd d h är g, m n s n när k n ssk fn ändsk ärr någr gubbr m d dv rs k m ror k om n s n börjd v vf m d svärd. D vr k nsk m ndr yck, ur d vr övnngssvärd, nnrs sk u jg nog h suck h å på m g k n ssk sång. Ef r d sprng v dr k bk k ung-fu s n n n sk rubb där v by om dnsdräk rn. V h oppd u från sk rubb n k j nk k ( svår h å m sk n vd d g ), sä d upp oss på rd r dnsd n prdns v ärd oss h ögsd. T s u ärd v ( g n g n Nxu Jnnc) Jorm Kuppn n, UBS, "pu nss"

28 Tsd g L m ov g b gv v oss k ssrum m där v sk u g sjärnor v unn sugrör. D vr k nsk k om p c r för oss svår då m n n k und få så m yck h jä p. En yck d s jg f g k r på n n h v m m, v k vr m r än vd m ång ndr h nn m d. Nk s, Ann, Vck y Sm on sk u h å på dg ns m orgonsm ng nför 4000 Ch n-fn nd Forum v r. D gck rk g br för ok ob r d og Ek näs gym nsum s d gon dd v r k or d m. M rnn Pärnän n Kn-Fn nd s m nr. M d på s m nr vr r pr s nn r från Kns und rvsnngsm ns rum, fn ändsk Ef r n b v d dgs för Ub dnngssyr s n från gym ns r båd Kn Fn nd. ännu n k on. Jg v n S m nr s m vr ärop nsr form r nom gym ns ub dnng n. rk g vd jg sk k d n. Sm dg fung rd s m nr vs unng på proj k "Från A fck vrs provns puss. sd nväg n dg sg n". L k on n vr n b ndnng m n d n k n ssk -sk p s b rä s n, k roppsd rn provns rn. S n vr d unch. Jg å på ndr vånng n v d ch ck n nugg s, rs någon sors sås. S n h d v Tj, f r d vr så k h d v d sm ngsrum m, d vr så n k und h å på på sm m gång. Från väns r: Fn nds m bs s dörs fru Su Kuos m n n, Vc PrncpW ng RD FZ, Fn nds m bs s dör An Kuos m n n, r k or M rnn Pärnän n

29 O nsd g M UR EN! Idg n v d bso u h öjdpunk rn m ur n. H dg n h r vr br, v fck n ny ung gud prd br ng sk. M ur n vr n b unför sd n d b v br fnr ju ängr v k om. B rg n b v brnr räd n b v rödr. Sjä v m ur n vr m äk gr än vd jg h d ro bso u m yck m r brn. På m ur n k und m n vä j k är m o söd r r m o norr, n gnsk n d v oss v d söd r. När v k är (fk sk k är, n prom n r) n b m ärk v vrför d fnns m ndr fo k på d n h är sdn; m ur n gck näsn rk upp på n d sä n. A m än b sk rvnng k und vr: sv g, on m rdröm sbrn. L d prm rnd när m n nsåg 40+ ärr h r bär k ondon än n sjä v. På väg n bk h d m n sm m ob h g g k äns m g n när m n m ssg h r v n för brn s om bck, m n v m n på någo vs nu s n br m ås sg n r d går n vänd om. V h d n n sund på oss sh opp souv nr r nnn v åk väg m d buss n m o vår unch sä. Vrgh ung r f rå b svk s n b v sor när v k om n h opo-r surng. S ös osäk rh k rng r dnng n. V m vågr ä rå fsk Kn? O ch v m v ä öv rk ok fsk? A fck då sn g n k sru m n sk u r d god rdon k n ssk m. Vd d h är g h d k n ssk m n för or sn ch rm dröm m rn ock up rd s v ps pos.

30 K n s s k m ur n A b sök d n k n ssk m ur n är näs n ob gorsk för Knr s när r. M ur n s ngrr sg öv r ök nr, b rg s ä r c k m. På k n ssk k s m ur n w n ch ng ch ng = d n ous n ång m ur n ( n är c 576 m ). D n sräck r sg från Sh nh gun vd k us n ös r Jyugunpss Gnsuprovns n väs r. H n äggnng n är jord ns ängs byggndsv rk. D n k n ssk m ur n börjd byggs c 400 år f.kr, då Kn b sod v f r sm å rk n m ur n v g s usprdd b fäsnngr. R k n nd s på 200- f.kr. und r k jsr n Qn Sh H ungd h n börjd rb m d n nd m ur. M ur ns främ s uppgf vr då sk ydd m o nf från norr. Und r H ndynsn (206 f.kr 220.Kr) för ängd s m ur n för g k rvn rn ängs Sd nväg n sk ydd. M n ss vsd sg m ur n odug g: på rängd m ongo rn n nd på gjord m nch u rn sm m sk. D n m ur v s r dg h r få s us nd und r M ngdynsn. På s u v försärk s m ur n m n byggd öv r 800 vk orn. Då vr m ur ns vk gs funk on n ängr h å ndr fo k bor un sä fung r k om m unk ons d d sor nd. Från vk orn n k und vk rn ä sgn r vrndr, på dg n m d rök sgn r på n n m d dr. D ssuom vr m ur n ä rd på ängs d gck snbb rnspor r rupp r k rgsm r öv r h nd. Ef r m ur n är byggd så d n fö j r b rg ns h ögs punk r rbjud r d n nuförd n fnssk vy r. M n sor d r v m ur n är or sur rd på f r sä n är d br run r k vr, vss d r h å r ännu på å ruppäck s. r c n m m. Sjä v Bd ng är urusd m d sk yddsräck n, uk k sorn, s rvc n äggnngr för urs r n nbn m d n k pc på 3000 r s när r m m n. Prs är gnsk h ög k ö rn bruk r vr ång, m n m n k n ä sg upp på m ur n fos. D n h är d n D f s urs r r s r v m ur n r nov rd s m ur n från B jng d vn gs m å är Bd ng Vd Bd ng k n m n gå (d å b rg n) k m söd r r norr, d n södr nordväs om B jng. En d n är brnr där är m oorväg, Bd ng Expr ss- därför m ndr rängs w y, h r byggs från B jng fnssk vy r. D n norr h väg n m ur n. R sn d n är ängr, m n n k brn, där fnns d n h ögs punk n. D f s vä j r d n norr sdn d n är d fu m d urs r försä jr. T d n h ögs punk n på 888 m rs h öjd k n du ock så nbnn. Tros m ur n ns s vr vär d ns sörs byggndsv rk, är d ändå n sn d n k n s s från m ån n!

31 O n W or d, O n D r m D n 8: ugus 2008 k om m r h vär d ns ögon rk s m o Kn då nvgnng n v m r O S går v sp n B jng. År 2001 usåg d n In rnon O ym psk Kom m én B jng O S-värd för r förs gång n. D är f ng n v k n om k n s rn r s uppdrg på sörs vr. Ends f m m ånd r f r B jng us s O S värd, h d m n sm h op n ff k v h år rb nd O S k om m é dg, m ndr än vå år nnn nvgnng n, h r förb r d s rn k om m ång på väg. D byggs, p n rs, r sur rs m rk ndsförs är v g h jä p. O S b yd s för Kn är någo vä dg sp c. Tänk v k förändrngr nd g nom gå d nu får ch ns n vs d å r s n v om vär d n ock så b yd r säk r ännu m r. D är n m öj gh för d m vs v k frm gångsrk vk g nd Kn är ng n nsrägnng för d yck s vr för sor. Kn, B jng h d k n ssk fo k k äm pr för g oss O S v s n k om m r g öm m. Ar nor An äggnngrn byggs är d sörs O S h sor. A ng k om m r äv n färdgsä s på r k ordd så d s r u nu. 14 syck n äv ngsr nor k om m r byggs sm m ns m d o fä g sm d r dn xs rnd r norn k om m r ung fär 36 r nor så förfognd. D r f s fnns B jng m n få äv n Sh ngh, H ongk ong, Tnjn, Qnh ungdo Qngdo. E sor n v r norn B jng k om m r gg på Th O ym pc Gr n är om råd d n norr d n v sd n. Non Sdum är n r n h å r på byggs jus h är. Där k om m r fobo frdro sm båd öppnngs vs unngsc r m on rn äg rum. Bygg påbörjd s d c m b r 2003 då jg vr Kn, ok ob r 2006, h d d k om m n god b på väg. Ar nn uppr k vdrm r k om m r rym m åsk ådr. Föruom n r nor k om m r h är ock så fnns n o ym psk by m d b nd nn äg nh r för r, ränr ndr rb r m d sp n. När O S s dn är öv r k om m r äg nh rn sä js. Trnspor Då jg b sök B jng vr rfk n d ch ock d m g m s d n h r vr där försår vd jg prr om. För sä r n m ängd urs r, k ovn, sprng run yr h öns b nd rfk n där d nd b rn gör är u k ör. D b r n pr cs bär v d vrj dg k om m r ny fordon cyk s rn cyk r g nngr. Så säg m g: H ur sk O S 2008 k unn b O S un n m ängd rfk o yck or? B jngs O ym psk orgnsonsk om m é är fu fors. näs s d

32 m dv n om suon n försök r h ndsk s m d um nng n på bäs m öj g sä. En v d rs ågärd r är förbär nfrsruk ur n b nd r dn xs rnd rnsporm d. Ex m p vs k om m r B jngs f ygp s uvdgs, så äv n unn bnn m oorvägrn. M n h r m on r upp dg k m ror för h sgh sm änng f r sor k orsnngr. D är dock proj k börj r dn för f r år s dn. D sk b nr ssn s om rfk k v n k n förbärs n r dn för sor sd B jng. O S m ny O S o r Inför O S 2008 sk d ock så frm sä s n m ny nf u rd v d o k k n ssk k ök n. M nyn sk äggs frm v Kns k ök sför nng sm rb m d d n o ym psk förb r d s k om m én m nng n är d på m nyn sk fnns 100 m rä r, m d ypsk k n ssk drg. Där f r sk n xp rpn s öv r närngsvärd vrj m å d nnn d n pr s n rs på n m m äss. T O S försök r m n ock så h nn by u gm D är n br uk nd o r nfrsruk ur n uvdgs v ns ny, m jöv än g Som m r O S 2008 un äv n dss. Vd vrj h o k pc n m ås v nsnå nng sk u d nds gå å uök s. E sor n h o spo 3,8 r v n, n m ärk br k om m r byggs. En sor sk nd frå n d nuvrnd 6 sum m p ngr k om m r äv n rrn. Exp r r h r r dn äggs på m jön. B nd v rn för B jng k om m r nn v m n m nsk drbbs v vr g v nbrs k o förbrännng n, förbär und r O S om m n n börjr dsrbuon n, förändr på vn. produk onssruk ur n sm spr nv s r vf sh n rng. M n p n rr äv n f y sd ns fbrk r ängr u ss på sk ogssp n rng run om nd.

33 Torsd g Ef r vår ss k on h d v 45 m nu r på oss gör oss k r n fnr m ddg, sm m ns m d sk o ns r k or + någr ndr vk g p rson r. V å på B jngs dyrs fns r surng, åg gnsk när sk o n n vck r rädgård. P s n vr från Qngdynsn p rson n vr k ädd und r d n d n. Där fnns fyr o k rum m n k und ä d rym d s c o p rson r run vrj bord, vr duk gu. Vrj rum h d sn g n gr j,. x. k n ssk pno, sch ck m m. V å d nn m ddg ck vr vår sk o R nm n sk r v und r f m års k onrk, v k b yd r sm rb forsä r. Jg yck r d är br f r får ch ns n åk Kn, d nnor und, m n ändå ch rm g nd. V å v å v rodd m n drg sk u s u. D gjord d n n h r. D br n närm r jugo o k rä r bord m n m ås ju sm k på. V fck ock så vn m n Th Gr W, sm o k juc r. D m s sp c sk rn v å vr h jf nssopp grodägg dr! D vr fk sk h ok j, m n d k änd s äck g f rå när d b räd för oss vd v h d ä. H jf nn vr d n dyrs rä n yun (30 uro) p r poron. V h d Susn m d vår bord, så n v ärrn. V h d d jä ro g. Där s v å vå m m r om n m r d n f ög väg. Fr d g Dg n n dd s m d n crvng k on, då gjord sn nm nsäm p r k r. S dn h d v " s sson". D n b sod v n fonnum m r spårnng på k n ssk vs ud s m d b ygud nng. På f rm ddg n b sök v pndorn på B jng Z oo. Så sö m n ck så nsängd.

34 Lörd g srd v m o H ong Qo M rk för sh opp d ss. Jg k öp pär or, yg, p ånböck r, s psr, ångärm d sk joror, + n rock jg g n g n n sk u h. Jg yck d n vr så fn s så br jg m ås k öp d n för 170 yun. L öv rprs, m n jg är ändå so öv r m prund! D f s vr rk g r v g ro g pru m d d ssuom gck d r v snbb nk. Ef r sh oppng n ärd v oss h ur m n gör dum p ngs = d gk ny n. D g n fy nng n h d ärr n gjor på förh nd, m n v fck sjä v g form n på d m fy d m. V fck n d gk um p+ fy nng någr r dsk p. Förs sk u m n g k um p n s ä rund. S dn sk u m n g h å m n g d sörr sörr. Ef r d k öv m n v rng n på någo sä så d b v n k orv. S dn sk u m n ru d n så d n b v ängr rundr. Ef r d sk u m n d ängd n sm å br på sp c, s dn sk u m n ryck u brn k v d m m d n sp c k nk, så d b v unn, rund p. S dn vr d br fy d m, k äm m fs d m k ok d m. Gnsk nk. Ash opp på k n ssk ock så m ärk svror prk opor. O ch d är h är m n sk pru, pru, pru! "Md n Ch n", någo är vn s påvror öv r vär d n. "Md n Ch n" b yd r för m g d är n b g vr, f b g produc rd. M n är d sn Kn är b g v då g k v?jg går sor vruh us. Jg s r Lcos, O n y, Em m.m. Går jg n r på prs rn är d d sm m Fn nd. Vr försvnn m b g Kn? A pru är n k ons sg. R g num m r : prs försä jr n sä r är d för h ög, du sk få vrn för 10-30% v d ursprung g prs. R g num m r vå: k dg, du k n b urd h ur ä h s. O ch r g num m r r : d h är br sk åd sp, b r försä jr n rg på dg är d br b rg bk. När prs s dn är fssä, försä jr n få p ngrn du vrn, är h sk åd sp borb ås. A pru är ro g m n sm dg r d m yck på k rf rn. D b g Kn h r du ndr sor rs vruh us. D ss vruh us är fu proppd m d sm å sånd, sä j r m n h m m jord. H är är d b g, k nsk v då g k v. H är h r du D ss m rk r sk j r sg m yck från vrndr. På nd sä n är m n vän g sk äm r, m dn på ndr sä n k n försä jrn dr dg rm n vr gr ssv sä. Ib nd b r m n rk g rädd så d h å r på. Jg för drr d sä n där försä jrn är vän g sk äm r. Mn får m yck bär k onk m d försä jrn m n b r n k rö v pru. A sh opp Kn är n k ons för sg, m n m n är sg m yck snbb h ur m n sk gå väg. A jg k n säg är Kn fk sk är sh oppngprds. M n väx n för m yck p ngr, du k n h prob m m d b v m d d ss p ngr.

35 Sönd g Tdg väck nng. S äpd sk r buss n börjd u m o f ygp s n. V m ås h n h h ög väsk or nn buss n då d n rym d s d und r. V h d h nk för m yck sk r. H m nd k ö n sund för ch ck n k om m g nom s curyk onro n. M n gck fn fs x m p vs Sur h d 18 k g öv r br d bgg sk u säs bgg urym m. M n d v rk d n vr så rk k. F ygr sn gck förvånnsvär snbb. Å m m r k änd s m x fyr. Såg på n h br f m, k om m r n h åg vd d n h. H m m Fn nd vr d k, m n n så k jg ro d sk u vr. D vr sk ön vr på väg h m m n sm dg så v jg n s h m ännu, sk u br h k unn rnssbrsk järnväg n h m ock så. TACK! V v ck nnonsör rn d n h är dnng n sm fö jnd för g nsuon r för h gjor vår Knproj k m öj g: And sb nk n R s b org Björk b od ås Nord Ek näs Sv nsk k u urfond n Ub d nngssyr s n Fn nd Ek näs gym ns um D gr m d åg g nom Sb r n K n Ann-Ch r o B nd r, Ann-Krn B nd r, Andr Erk sson, Nco n Erk sson, L j Ksk, Mch Lndsröm, Sr O non n, R R äy, Vck y Ö s rb rg, Th r s Ö s r und Lärr : Sur Lndh o m, Bo Sjöh o m D gr m d f yg K n Sm on Ek und, Ann Engb rg, Nk s Grnroh, O sk r H nrk sson, Jnnc H ägg und, J ssc Kunsrn, Ann L j srnd, Mr Lnd, Lss Mäk -H ok k on n, Ann-Sof Nyh o m, Mk Ny und, Am ndn Sp nn r, A xndr Sundb om, Vcor Sundb om, S j W rn r Lärr : Gs B rgroh

36

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING N 171 mj 2 0 1 0 I N N E H Å L L 17-18 Mnès sjukdm 18 Mnsvnsk äkmdsfum 2-3 fbu 11 Öb 19 Hjäsvksbhndn md ACE-hämm ch ARB vd Hsbs vådcn n junsud Hyunsy usus

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uker i kun + Srvik, Gäsrike-Hrby, Sjärnsund & Lånshyn Bde Crn 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfbde.se nnns@hfbde.se Ansvri uivre: Tbbe Jhnssn Wece Cp Finnd POENS GRUPP- FÖRSÄNDELSER Veck 7 11

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad låneskulden, vlke v prorar då v som bosadsräs-nnehavare vas beala förenens ränekosnad med skaade medel ll skllnad om v själva psonlgen hade haf vår andel av förenens lån. Men om nu ekonomn är så bra v

Läs mer

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa!

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa! Åre em: Skoe By & Bo FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN STIHL TIMBERSPORTS Uppvävlr med yx, å och moorå Skyeuppv E rym kyehow om e vll m! Hel de d är e o för Brukvllr Gme Fr 2013. Cykelrl-how VM-lvermedljöre,

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu Nr 6-2012 - www.ppv.s Ur håt: Storm gott sjömaskap Ett hjdudrad party GSO vardagsrummt Exkusva kotor Hösts smktrdr Wrocaw Boktps... myckt mr V sökr dg som V v sökr gå r dg vkt! som v gå r vkt! V tstkör

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum En hel veck ed deokrin i fokus! Mer inforion: eskilsun.se, edborgrkonor, deokricenru All kivieer är gris Spr idningen! Innehåller progre för hel deokriveckn i sverkn ed föreningr och orgnisioner i Eskilsun

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid nrcard h challng wa o cra d corlz a chnologlly advcd payn proc. h bu wa o clud a crd rd appl h proc. cc n l% n1 ng% or y % XL (P r G d ch 2:% % a o u: lv ol %P r d fo a r% co fin n nr oll l ng Pa y n %%

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Vecka 15 onsdag 8 april 2015

Vecka 15 onsdag 8 april 2015 Vecka 15 onsdag 8 015 150 100 ex LL BRVLÅDOR i NORRBON KONK MG DNL NGBRG 070-0 1 47 daniel@norrbotten.com Varje vecka! Lunchguiden... sid Jobb & Karriär... sid Köp&älj... sid Kryzzet... sid 10 venemang...

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

."l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~.

.l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~. ~ L- N;r 5. ARG. 33. 5 MARS 1928. PREN.-PRIS 2: 25. i:=:; F. r."l I( ----ni -=jl ~.\L ~ ~ p: ~ ~~ ~'5IONSIIDNINGEN' ;tj2 rr ~ ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ +n b=; D~ - F. ;;'~ l. ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I'

Läs mer

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t

Läs mer