Ek e näs gym nas ium i K ina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ek e näs gym nas ium i K ina"

Transkript

1

2 Ek näs gym ns um K n När m n vr n v ck Kn k n m n sk rv n bok. H r m n vss där n m ånd k n m n påsn h öjd sk rv n rk. M n h r m n vss där år k n m n n sk rv någonng s. D k änd c v n gm m dp om Kn h r n vss r vns ock så för Ek näs gym nsum s d. Vår rfr nh r v Kn är b gränsd, båd vd gä r d p s, m n v v ändå d g vår nryck. D vr år 2002 Ek näs gym nsum n dd s sm rb m d Th H gh Sch ooaff d o R nm n Unv rsy of Ch n (R DFZ ) B jng. Sm rb k om sånd ck vr proj k Från Sd nväg n Dg sg n. S dn d ss h r Kn of vr påp n Ek näs. Tr grupp r v sud rnd ärr h r b sök Kn vå k n ssk grupp r h r vss Ek näs und r d fyr år proj k v rk. Som n sors d vs unng åk h 25 sud rnd r ärr ok ob r 2006 för d n dryg våv ck or ång k urs R DFZ ordnd. Av d m og sg o sud rnd vå ärr Kn m d åg g nom Sbr n. Därm d vsd s fk sk vr ond sud rnd vd Ek näs gym nsum B jng ok ob r 2006! M d d nn pub k on h opps v Ek näs gym nsum k unn förm d någo v vd v få upp v B jng. V h r s Kn snbb förvnd ng. O m h v år är d dgs för m r-o S B jng. Dåk om m r Kn vr fok us för om vär d ns nr ss på drg dgr sk åd sä. Förb r d s rn är fu gång Kn k om m r gör för ordn n drosf s sk nr m osyck. Proj k Från Sd nväg n Dg sg n vs us h ärm d. M n v är g d so öv r k unn b rä k onk rn m n Ek näs gym nsum R DFZ, för övrg d h ögs rnk d gym ns B jng, k om m r forsä. E vom fors sm rb und r år n und r ck nd s B jng ok ob r. Därm d k om m r Ek näs sud rnd n ock så frm d s få ch ns n upp v Kn. Sur Lndh o m proj k dr

3 Från Sd nväg n dg s g n Sm rb s uby sproj k "Från Sd nväg n dg sg n" srd s v Fo k r pub k n Kns und rvsnngsm ns rum Ub dnngssyr s n Fn nd år Sju fn ändsk gym ns r m d rfr nh v n rnon k onk r usågs d proj k, k oordn rd s v gym ns R ssun uk o H sngfors. Ek näs gym nsum vr d n nd sv nsk språk g sk o n fck d. Bk grund n proj k är väsvär d n h r r g r ångsm på Kns ök d n rnon yngd nom k u ur, k onom po k. Därm d h r proj k, sk pr Fnsk -Kn ssk näv rk för sm rb nom gym ns ub dnng n, sor b yd s. Proj k h r b.. fö jnd m å : - ök k unsk p n om Fn nd fn ändsk k u ur Kn k unsk p n om Kn k n ssk k u ur Fn nd uppm unr båd sud rnd ärr b k n sg m d k n ssk k u ur sm u r d m sk ff sg n nsk d k n ssk språk, k u ur n om förh å nd n Kn - för frm sud r, nk ny r UNESCO :s Vär dsrv, fn ändsk gym ns r - g nom n fnsk -k n ssk d og uv ck färdgh r n ys r vär d fnd h um när prob m förvännngr, sp c h å br uv ck ng Vrsågod vår nryck från K n 2006 D n h är dnng n nn h å r d s u nsk udrg ur d grns dgböck r från r sn Kn d s udrg ur d k or rb n om Kn d grn färdgsä sm bnd m d k urs n. D f s v d 25 k ursd grn h r bdrg m d x rn, dock pub c rs nonym. Ef r dgbok sudrg n h ärsm m r från m ång sk rb n r är s n of vä dg p rson g frm sä nng n k n vr r gnsk k rfg. V h opps v på d b gränsd urym m k n förm d någo v vår p rson g upp v s r und r proj k r sns gång. A k ursd gr d og sud h h n Ö ss nsud r Ek näs gym nsum d h r d ssuom rb m d sörr proj k rb n k rng Kn, k om m r fnns gäng g på Ek näs gym nsum s h m sd h p:// g. k ns.f.

4 P ock ur Ek näs gym nsum s h änd sk nd r proj k "Från Sd nväg n d g sg n" Förb r dnd proj k m ö för Sno-Fnnsh Co-op ron nd Exch ng n Upp r S condry Educon R ssun uk o. R k or Mrgr h W o ff r pr s n rd Ek näs gym nsum. - H ös n 2002 h ö s n äm n sn gr rd proj k k urs Känn Kn Ek näs gym nsum d og r k or W o ff proj k dnng ns r s Kn b sök b.. Ek näs gym nsum s prn rsk o Th H gh Sch oo Aff d o R nm n Unv rsy of Ch n B jng Nybörjrk urs k n ssk språk k u ur n sm rb m d Ek näs MBI und r vår rm n n - Läsår Ek näs gym nsum vr m år om Kn, nk ud rnd b.. n äm n sn gr rd proj k k urs om Kn, q gong fr dgs f rm ddgr und r dnng v ärr n Joh n L w s n nybörjrk urs k n ssk språk k u ur n sm rb m d Ek näs MBI b sök n d gon b så nd v ärrn Lsb Tuom n n Ås R uno sm o v sud rnd Th H gh Sch oo Aff d o R nm n Unv rsy of Ch n B jng för äs Krsoff r Lndq vs från R nv nsu und r m f rm ddg k rng k u urk rock r d og sud rnd n Ln M säm äk, H d H u, Nn Fg rh o m, Em Rosq vs ärr n Sur Lndh o m proj k sk o orns vs m nrum Vsk vuor n uk o, Vnd I jnur frd s d k n ssk nyår m d n f s, öpp n för sk o ns sud rnd d rs förä drr. Ynsong W n b räd om nyårsrdon r h orosk op Kn b sök n d gon från R DFZ und r dnng v r k or Lu P ngz h 13 dnd ärr Ek näs h ö s n pn dsk usson om m änsk g rägh r Kn m d Tuno O v H uor från R nv nsu vd H U An K s-vn n från Am n sy In rnon. - Vår n 2004 forsänngsk urs k n ssk språk k u ur n sm rb m d Ek näs MBI. - Qgong fr dgs f rm ddgr und r h vår rm n n. - T m äsår vs ud s 28.5 m d sud rnd byggd drk r und r dnng v k onsnär O of Kngs b sök n d gon från Ek näs b så nd v ub dnngsch f Bob Kr sson, r k or Mrnn Pärnän n, ärr Sur Lndh o m sju sud rnd B jng R DFZ Kn ssk nyårsf s för sk o ns Proj k s m nrum Ek näs dg sg n b sök n d gon från Lu Yong Ek näs gym nsum. - Arrng rd s k urs n Känn Kn 2006 sud rnd d rs förä drr. för d d gnd fn ändsk sk o orn proj k Från Sd nväg n R DFZ b så nd v f m sud rnd ärrn W ng Xoyu Ek näs gym nsum m d dryg 30 d gr rrng rd s n Kn-fon Ek näs gym nsum m d n dnng v d k n ssk nyår. För drg v Ph.D. P Po s från Sv nsk h nd sh ögsk o n k rng k n ssk k u ur. - O k ob r: 25 sud rnd r ärr d og n dryg vå v ck or ång k urs R DFZ B jng. To sud rnd vå ärr åk d m d åg g nom Sbr n h ö s vs und proj k s m nrum B jng. R k or Mrnn Pärnän n h ö nförnd om förändrngrn d fn ändsk ärop n rn.

5 Torsd g 5.10 FST f m d när v s g på åg, förs ss gång n jg ng g n upp v r d. Sp c k äns grcös försök änr åg m d 65L rnk, k om m r b nr ssn s r su. M osk våg är h ok j, rängr k upé r än vd jg h d förvän m g, m n d är ju br n n. M n vr ock så gnsk dyr yck jg, fck k äns v rk ffärsm än vä j r åg sä för f yg M osk v. Vss, m n sov r säk r bär på åg än f yg. Udrg ur ågr s när rs så ångr ffär n Kn om dgb öck r: nu b gh sgrd n h å r sg Ef r h sov ovn g go d n vr för någr år s dn. s g jg upp pck d färdg väsk n. M AT, oooro g m yck m h r jg g m d m g då jg öv rh uvudg n v vd ubud är på järnväg n. Nud r, snbbrs, om sås, ch sås, und r g sås m ss ndr sås r pu v r form. Snbbgrö m d o k sm k r, m ys vä -p k k s, påsr, nö r osv. T räck g så! Väsk n vägd m yck m n öv rk om g då jg y r gr sk o n för n p sk ss m d k äd r h äm s dr k B jng. Än g n så bär d väg! Ef r fund rngr, pck nngs sor förm nnd ord så sod åg på ågson n vänd Jä k v k om sd h jdå. Tyd g n vr d n br vår fm j änk så, p rrong n vr fy d v s äk ngr vänn r. I H sngfors b v d någr m m rs vänn. P.g.. oro g ung svår m növr rd rnk b säm d v oss för h å oss när ågson n på sn h öjd k öp fruk m dn någon nnn vk d väsk orn. Köp v n för 1.50, k om m r

6 Fr d g 6.10 V n änd M osk v c När v sk u gå ås n vår bgg ågson n br dvd d n v n än fck v h ör d h n bom b v yvärr n k n gå n! H jä p! Tågson n vr fä g vsängd! Br börjn, änk m n! V äm nd v bgg på n bgg förvrngsp s gck u för uforsk M osk v. V og m ron R öd org srövd s dn om k rng där. T vår our vr L nnm uso säng, k h R öd org. L nnm uso vr öpp ndr dgr föruom fr dgr, vår ur v vr där på n fr dg. Vrför R öd org vr säng vss v n. Där m o k om v n Kr m - för 22 p r p rson för n m m m d gud. V gck om k rng där fod n m ss, nn k dr rn fck m n dock n b d r. D nd n gv vr v n fck s rusnngs-k m m r n v v rk g n v s, h d äs ppp r n om n m ss und rbr sk r d h d där. Vä u g n k öp jg n h odog m d vär d ns gods k orv. A vr sm åh ungrg så v gck för ä. V gck pz z sä m n d f s å br s d f r s dsbord h d d m s. A b m d d us n ppr m n h d rub gck n k br, k ssörsk n bd f r m ndr p ngr. H ur sk m n nånsn få m ndr p ngr om m n vr n bff m d om ägg unpå, sm p rsk ok räm "svm psås burk ". M oscow by ngh vr sup rfn. Säm nng n när m n såg på R öd org fn m por f od n vr nog någo sp c. Kom m r nog n g öm m d på äng. Trnssbrsk åg äm nd n M osk v förrän s n på k vä n, så v h ö m ndr äg r på ågson n. Sk ön V gck bk R öd org för närm r på när åg k om v vr på väg Vs j-k dr n. D n vr så så där på rk g. E M osk vg n R yss ndvck r m d sn ök k upo r nryck ng nryck k om m r h å o k färg r m öns r. sg är k vnnor h r vss h ög k ck r V åk m ro g n sy äd rsöv r. m sä sk u vr ypsk rysk. D vr r nd r frm för vånngr m n fck p k på R yss vr n posv d m rä r m n v h. V M osk v v s... M n b d h r sm k d på n m ss o k upp! D vr sk r n sk k n m n br ändrs o säg: NAM! D vr und rbr nn än jg förvän m g! go. Jg å. x. någonng såg u n om, ng n v spräck ns usng?! D vr und r g s vr d f ög fåg r nn r surng n.

7 Lörd g 7.10 Idg k n jg k ons r sängrn är h ård 50 cm br d. V ssn är und rdm nson rd nng n äck g. Sm ovr n m d d H ETA vn är ock så n h sor för sg. Vr jus Krov, nvånr, sk u n v j bo där v d jg såg. H d n k ör v förb sm å f färdg byr vrs h us h r sm m jusb å färg, på vägrn sk um pr Ld-b rn. Känns und r g s m ännsk or bor så. Ib nd undrr m n om 1) p ngr gck r sur r M osk v, 2) d s v Sovj unon n h r f. R yss nd är sor nd Tåg är n s så ugn rofy jg h d för sä m g, d sånk r, sönr vng r för g v. I vår vgn fnns vå k upé r m d so dgossr, Sur fck någo b k ym r b ck n när h n såg b gn b u". Dg ns m b sod v nud r. När d vr dgs för dsk h d v snn g n, P rm. Där vr försä jnng n nnor und. Gum m orn så d m /bröd sm gubbrn m d fsk rängd s k rng ngång n. D br rugd på n sk r. Såk r om ns nk om s vr fs d så... Sönd g 8.10 Idg vk nd jg vn g ss. H n n vk nd jg v m n fon p p nng n för d n n h d op rör r för d n h d h n. Jg rodd ock så Vck y åg sm ck d h n n m n d vsd sg vr n v nf sk åg k uck d. M orgongrö vn g nud r m. O m jg ä r såh är r s n v v ck n k om m r vrm k opp n-soppor vr k vr. m n br h r n fug ngångsk m r m d sg. R usk n är h fnssk, räd är h gu. Dg ns fynd vr bubb ch ok on jg k öp v n bbush k på p rrong n (30 rub ). Po s rn k om för 3dj gång n grnnk upén. Goss n bor där v rk r vr g n, f ck n bodd sm m k upé fck h yd g nog f yd. Vr v jg n. Läk r n vr m d und rsök m nn n, nsåg dock m Ef r m orgonm å räk nd v d n vr någr prob m d h n k om m d å g. m frågd h jä p v Bo när ösnngrn n rk g S nr på k vä n snnd v v b fc:-) Novosbrsk där v h oppd u! Vd m dgs gck n d V sod å dnsd å sjöng k j nk n när åg p ös g r surngvgn n, m dn någr v gr ps v v oss snnd k upp n å börjd ru pnk. 10 sk räck s gn brudr påsps. Ef r d n ob fn g f yg r m o å g s dörr r k u nrsk upp v s n försök jg äs h ss, sg n på m ndr än n s k und. När v sår nn åg m ärk r prov är vr m orgon... v d s u ru unför så r Sur Bo V snnd h h ög m d ndr Brbrsk n m ännsk or sk rr å oss! m ärk d n M n h d br s n n sbrsk uf n fk sk är v d n vgn ryck h d gjor så någr c n k r sor n. åg ru frm å!! H oh h o!! Lndsk p n är så vck r d näsn h rm r

8 Trnssb rsk järnväg ns h sor M ånd g 9.10 D k n vr rång n fyrbäddsk upé: "Jg Trnssbrsk järnväg ns m n k åpr s og k nä h sor går bk 1800 fu vägg n när j då Sbr ns nur- sk u sä n r m g. S n rk dom r börjd k om m frm sk u jg böj m g jus. D vr närvron v s om d b v Kn Jpn ös r, d n b åm ärk s og sr gsk vk g V dvosok h uvud sängk n n." nur gångrn gjord järnväg n på vr börjd öv rvägs Tsd g d s d frm förs g r v dg sr n dock nsåg vr för dyr. Igår for näm g n vk n Tros ng b s u h d sov, v sk u dg dg för s gs om när byggnd sk u Bjk sjön. V v ss n rk g börj så h d sr A xnd r III s sjön, så v r dn 1887 börj b fordr när v sk u bönd r k osck r f y h ängd k orrdor n säk r 45 ös ru Sbr n h d m nu r vänd på d n dock nv ck d vändnngr förbnnd sjön. S n när sjön g n b h gd vs sg gs d n förs sym bo sk än v r d n ju nog rk g fn - m n sk ok ärrn m d jord öm d s bord h snn Irk usk V dvosok v Nk o j II. pr dgr för b k n sg D fnns ju r dn rb s äg r närm r m d d n. Nå, d får m d bros ngr Sbr n så m n vä näs gång... I ndssv nsk rb sk rf vr ng prob m. Irk usk s g vå fn ck or d n ns m m m på Arb s ägr n R yss nd vr f ök änd för sn om änsk g åg (d bodd k upén sk ön förh å nd n. R dn r sn d br dvd vår), d vr h sk ördd m ång off r d n h ör nå nn än rysk v rk g vs sbrsk k y n gjord n sk n k or nsk. Jg b när jg h örd f ck orn bär. sk u r s As n Nordm rk c 6 m ånd r. Mång väs r ännngr vr nyfk n på järnväg n d n snnd åg på fnns yxåg för d m. På k vä k öp Sndrdåg yxåg vr någon son g ss. D v r m nus grd r där åg från h o k vär dr; sndrdåg s pno nvänd s nds dsk förvrngsp s d fnns br bdrum på h åg, m dn yxåg vr urus m d m juk m or, o k upén bdrum m h d m n m rm orgo v pors nsbdk r. u v sod påp rrong n sk joror k äk d g ss. V m ås nog h v rk m r än br ös fund. O nsd g På n n h d v nf rn sk vrm vår k upé v åg vr d oss pr m m r s v k om på dr upp ru grdn n m yck ff k v so r vår k upé. På m orgon n när v vk nd m ärk v h d så sk r m rub r k vr, så v syrd k osn m o r surngvgn n försök s ös p ngr sm dg fr vår ss dg påd n rysk sdn. Lndsk p h d ändrs und r n n, nu såg m n br säpp sä för b rg Bjk. Vd gräns n Z bk sk snnd åg h 6 m m r p.g.. m n m ås ändr spårvdd n k n ssk m å. I

9 Trnssb rsk järnväg ns h sor fors. Z bk sk no rd v n vodk f sk k osd k m yck n brn-m sburk, 40 rub. Undr s n på dom h r prob m m d k oh o s r R yss nd. Jg för m n d h dup o-ch ok o, h r n h d nånsns Fn nd k öp nu 6 fnns k vr på h y n. D gck k or på gorn å sopor. Jg b v förvånd öv r d! V försök h cfé un yck s så v drog oss bk ågson n. U k und m n ju n vr, d vr k snöd! på s bröd. Ing n b v förvånd f r h on någon dg dgr h d s sg på T sos m ndrn r, "S r du på m n m ndrn r?" "Nää... n v jg vd jg s r på" säg r h on drr frm n p spås m d m ndrn r. Järnväg n öppnd s för m änh n m n ng gck rk g d sk u. A m än vr åg spård u, m ännsk or om k om vgnr ok försörd s. Som x m p dog 2200 m ännsk or ågrfk n Tdb n vr ock så prob m, V dvosok Mosk v og 28 dgr om ng gck p rf k, m n ng n k und grn r d sk u m ndr än 6 v ck or. Und r Sovj unon ns d vr sbrsk järnväg n vk g obj k, på börjd n k om p rng byggs. En xpor d från Tsjk n h m n n vd Am urs u opp sk u vh jä p d n gm h år När v f r 6h fck h opp på rfk rd bnn, m n ng n åg g n k änd s br. V h d räk n m d d sk u åk n h v m m så k rävs 25 m jrd r do r för än g n k om v Kn. Där d n k und s bruk k öp v dr k m för 5 yun Ing n h d h r räk n m d (50 c n). A s r snnd rnssbrsk järnväg n d på h ur v h n r und r S ns d sk u v S n vr d br ch på pnnrn. V b säm d oss för v så m ång v srffångrn, bk åg. Sr son n m d m ssor v gå ng n v xk n, m n s r vrv nd sk rd å Bo h nn h opp på m n s n d fnns sffror på 15 m jon r oss när v f sh d m d vår for åg väg. "H j då, h d off r. g Nordk or." Så v fon r, k m ror m p3 r v ndr gck bk sp r. R yck Tros om änsk g uppgo v vr k så h on s sg son n för ä. Tåg offrngr k nsk prob m sod s på d n k n ssk b v Sbr n n ovärd r g k ä sdn c 4h! v nur gångr för R yss nd fo k m ängd n där h d ök 10,7 m jon r r dn vd O k ob rr vo uon n Idg r s r båd ryssr urs r m d åg öv r d sbrsk vdd rn.

10 ä orrfod r dg, v vr r surngvgn n å k n ssk m. V vår bord h d prob m m d pnnrn (vrför k n dom n br nvänd gff k nv v?) bordsduk n såg u där f r. Nu är d 10 m m r k vr s v är B jng. Fr d g K INA O ffc nm n: Fo k r pub k n Kn Ss s k ck : Fo k r pub k, nk m m rfo k r pr s non H uvuds d: B jng O ffc s pråk : M ndrnk n s s k Ar : k m ² V u: yun Tds zon: + 8h från Gr nw ch Invånrn : (ju 2006) B fo k nngs äh : 129,9 nv./k m ² Förvänd vs ängd: 69,9 år Brndöd gh (brn 5år > ): 43,3 Spädb rns död gh (brn 1år > ): ~ 32 Läs k unngh : 80,9 % R gon: O ffc s s k, m n s om rdon r gon r fnns. x. os m, k onfucns m buddh s m. D fnns ock s åk rs n m us m r s om m nor r. B fo k nng: 9 2 % h nk n s r, 8 % ndr (. x. b n r, k or n r m m ) Närngs gr n: jordbruk 74 %, ndus r 14 %, s rvc 14 % BNP/nvånr : 620 US $ K m : O m väx nd, s ubrops k s ydos, m p r rd ös, k orr påtb ns k h ögs ä n, orr ök norr k nordos H ögs b rg: M oun Ev r s 8848 m Längs f od: Yngz (Ch ng Jng) 6380 k m Ef r n k or nsöm n väck s v v vår nyck pg k nck d h år jud g på s dörrr k rävd v sk u för vår k n n k upé ängr bor. D gck ju n sov ängr, så v k upé rn II IV börjd dg n m d väck nr III Torsd g sjöng j m å h on v å Th su fy d år dg. S n Ss dg n på åg s v br vänd på dg. L synd, d B jng. A h d m g h r vr jä ro g, dr frm n k m r d n h r gå så (f m k m r vn g) snbb d är h k om m r förjän n oro g. V h nog sm ärsm ångsm död. D vr jä br br pssr sg n dr sh ck, sk u nog n h frm k m ror h v f m på k unn vr någo m orgon n o fo/f m bär. Jg h r äs m ännsk or n ork r gnsk m yck ( försvr sg m d sprng nn än m f undn, d ssuom h d nån undrr...) und r nyck pgn suck väg m d d n h är d n v äck så m n k und n r sn. Jg b v göm m sg und r d h r. sg k r m d m n R yss ndsbok h r äs näsn h K n änd v W h T h, får son n B jng jg n pp bor d n, k und k ons r rnk n bbbn rn sk u b v någr k on är när gör n fgnsnsk jg b v v m d m n (jg y röj v m j. Nu änk s äng påsm n m n bord m n s n börj Ank räddd d n förd d n pck n rnk n nyck pgn sä ). V g n, jg h r för s g u fuk g, vrm m yck m k vr, d vgsg B jng börjd b r nog s äng d sök oss m o h o. b r öv r. D ssuom h r jg n m ss sf v n k vr, säk r fyr r. D k om m r n uppså någo prob m m d väsk brs f. D b v n v

11 Lörd g Ur n f ygr s närs dgb ok : V vr frm m B jng d n. D vr k ok h sv g på f ygfä. V vr vungn k ö d og jä äng s v s pp u därfrån. V b v vsd buss n sk u k ör oss förs ågr s när rns h o s dn sk o n. Gud n Tom Tom vr n ro g n. H n uppr pd h n s m ns vå gång r f r vrj m nng n by, m n på go v! sd h n ok y, ok y. D är k rång g ung Bussr sn g nom B jng vr s på h uk, m n d går. n k u urk rock vä dg fscn rnd jg En k und forfrnd n förså v v rk g n vr där. M förs nryck v B jng vr: M ssor m d und b r, då g uf oro g m yck m ännsk or d p k d h öpp på oss. D gjord d n på fu sä, m n d vr n så sor sk nd jäm för m d h ur d är Fn nd. Ur n ågr s närs dgb ok : Lg Nord Lg Syd är sm m ns g. D k om öv r 8 på m orgon n 15 z om b k g vr s r sådn h r d vr h dg n. Körd sk o n, vr sörr än jg ro m n sm dg fu r än på b d r. O ch n k n m n jäm för d m d Ek näs gym nsum, d h r sm bssäng, obs rvorum, png-pong h, nnsh m öj g nn. Frågn är br om fk sk d där b h övs på sk o om råd? R um m n är rk g fn! Någr h ård sängr, n r f r v:n, k ädsk åp, dusch o. Idg fck jg nnrs för förs gång n m v prov n o nds h r h å m rk n. A så d är nog Vd 12-d n å jg m n förs rk g k n ssk unch. V s run run bord m d n g ssk v snurrr. Luch n h d fjoron rä r. Där fnns prncp ror jg, p k ngnk, k n ssk fsk (jo, h uvud sjär n vr m d), grs n m ss nn. D vr h ok j, fsän d vr srk, sö, sur, m, om vrnn. I vrj f sm k d d n på Knr surng n där h m m. Ing n k rd v gå u från r surng n h r jg på k änn, jg k örd f d n ä ru nd s n. S dn gck v Crr four, där jg k öp n h ndduk f r jg n h d g någon m d d n fnns någon rum m. D v k und gå bk m dn d övrg gck bok h nd n. Pgg jg vr gck jg m d bok h nd n vr h m g. D så d böck r 5 8 vånng n. Fck v dom n h r någon vånng 4 r 14 f r sffrn fyr u s på sm m sä död n. Köp n bok m d vsr, dom sod på ng sk m n br dvd vr sm m på k n ssk. M dn v gck bk sk o n fråg v n m ss v vår k n ssk ärr. V fck. x. v för n x sk vr rk g så m ås d n h B börjn v r gs r-num m rn väs r ändsk bok säv r / sffror är är s på ång h å så därför h r d sån. Inför und r O S sk m n h o k k s rm ärk n sä på b rn. D h r n vss num m r får. x. br k ör på m åndgr, onsdgr fr dgr.

12 Sönd g V vk nd 7.30, sängrn vr s nh ård m n jg sov n sock. V sm d s k för ä ypsk k n ssk m orgonm å. Så v gck någr m r ängs gn h m nd på M c Don ds (!), jg å pnnk k or m d önnsrp. Pnnk k orn sm k d ng nng m n jg b v f m ä. S n og v buss n B jng Unv rsy. D r g n g n n m o urs r, så v d d upp oss grupp r på f m gck n sm m ns m d v r gå R DFZ. Sk o om råd vr vä dg vck r, d fnns n prk h ör d n k js r g rädgård n. V gck br om k rng på om råd snbb n sk o ns cf r, n s sk o h us n. EN K INESISK M ÅLTID D fnns us n s rä r sm k r o k b ro nd på vr Kn m n b fnn r sg b ro nd på v m k ock n är. A s r sm m ns ä r v d g m nsm b sä d rä rn run bord m d n snurrnd sk v på. På så sä b r vrj m å d vr rnd m d k ö grönsk r gd på m ång o k sä. Må d rn h r n vä dg c nr ro d k n ssk sm h ä. D är run m bord ffär r görs upp säd rn, d är vd m ddgsbord m n um gås sm s f r n dgs rb, d är på r surng r m n för h op vänn r m n v sk räffs d är m å d n är m åsock n på h ur yck. x brö op är. D fnns m ång osk rvn r g O m råd vr n n sd, på f r sä n fnns d försä jr så d unv rs s pry r. Jg k öp n -sk jor för 15 yun (1,50 uro). E v rn gudd oss run vr jä r v g! om m å d r. En h å punk är m n b sä r n m ns så m ång rä r m n är p rson r vd bord. Vd gä bordsk ck h yg n vd m bord är d vä ssådär. A p ock r m d sn m pnnr från rä rn m n k or på m bord är vä dg vn g, åm nson för sån är ovn m d ä m d pnnr... En vn g m å d b sår v o k grönsk r är k ok, fr rd r på någo nn vs gd, grsk ö på o k vs, nök ö fsk. M n Kn är ock så rä så srk m n ändå jä god. T n m å d h ör ofs ock så n sopp v någo s g, b nd nån form v sö sopp. Soppn bruk r s s vs und v m å d n. T är ock så någo m n d h r m n. En orsk d är k n s rn ns r m n sk drck vrm när m n ä r, för d är då g för k ropp n b nd k vrm m d vrndr. S u g n m ås d sägs k n ssk m är någo m ås prov på! D n är så oro g god xc pon. Mn sk n å sg sk räm m s om m n s r nnor und u, för f r h sm k på p k ng-nk, fr rd fsk jä go k ö Kn, så k n m n n nn än äng f r m r uv d.

13 Th H gh Sch ooaff d o h R nm n Unv rs y of Ch n Vår sm rb ssk o grundd s är b äg n Z h ongguncuns v nsk p g k nsk z on H dn dsrk B jng. Sk o ns nm n k n förk ors R DFZ. Sk o ns ogo är n crk m d sk o ns nm n båd på ng sk k n ssk. D nn bär sk o n är n öpp n n rnon sk o. Sk o ns k vnn g r k or h r Lu P ngz h. H on h r ock så n dnd ro ndr sm m nh ng räk ns x m p n v "B jngs 10 b undrnsvärd k vnnor". Sk o ns m oo är k rf, ärdom, k r v prgm sm. Sk o ns f osof är r sp k r ndvd ns g nr, unyj r surs r sm sk p n god m jö för d n snbb uv ck ng n v d sud rnd v nd. Sk o ns unform är n ov r -sk jor v rö. Unform n m ås v rn h på sg dgr d får n k om bn r byxorn m d n nnn sk jor. På m orgnrn h r vss nog n xr y rrock unpå v k för sg är h ok j. En nnn r g sk fö js sk o n är f ck orn m ås h h år fs d får n nvänd sm nk. Tros d yd r n : vss h r x h år fs br und r k onsd m dn ndr h r d d ös. Sk o n h r c v r m ång ärr. B nd d m är 23 sp c ärr m r än 170 är gym ns ärr, vrv 14 räk ns d n non nvåns sö p r 17 "sö p r på k om m un nvå B jng. I sk o n rb r äv n 20 u ändsk ärr från b.. USA Sorbrnn n. Sk o ns vck r cm pus-om råd är 10 h k r sor ugör n s sm b h g g n ärnngsm jö. Sk o n h r m ång sp c k ssrum v h ög sndrd, för k m -, fysk - bo og- boror r sm för grfsk d sgn. Vrj k ssrum h r m u m d-urusnng. Inn på cm pu råd fnns äv n n fobo sp n, n 400 m rs öpbn, n sm h, n dnss, n k örssm p n r för vo y bsk bo. D ssuom fnns k rok -rum, k örsm u orrum sm obs rvorum. På cm pu råd k n m n uöv k w ondo övrg k m pspor r, dns, foogrf rng, bord nns, po s k ons, m å nng s r ck nng, sronom, k grf osv. Sk o n h r ock så sn g n v-k n, rdok n, sk o dnng k om m unspr s ungdom sdnng. Sk o n h r m r än 120 v br k urs r bjud u, vrv 16 k urs r und rvss v u ändsk ärr. Ex m p på d ss k urs r är m m sk k r v, sronom sk obs rvon, sjä vsändg xp rm n nom k m fysk sm 9 v br k urs r främ m nd språk ng sk, jpnsk, frnsk, ysk, rysk, spnsk, rbsk, nsk k or nsk. D sud rnd k n sjä v vä j sn k urs r ugå nd från nr ss n k unsk p. Tros d sud rnd k n vä j sn k urs r sjä v så h r d åm nson d ob gorsk k urs rn m d sn g n k ss. D n h r m n und r h sn sk o gång. E v rn h r sn gn k ssrum, m dn ärrn by r rum vrj k on. En k on är 9 0 m nu r ång fö js v n 10 m nu rs rs. fors. näs s d

14 M ånd g yd g n svärd. Jg rodd n d sk u vr så ung, m n m n fck nog vrm Idg fck v m orgonm å v ock så sv g. ru år, os m d os, sk nk m n b Tj ränr ns b ns, r sy, äpp, m ndrn m m. k oordnon 8.30 h d v vår förs k on, k n ssk. V ärd oss räk n k onc nron, m n ock så fysk. ärr. H on o någr nyg V h d n dm v r rk g br. V vs ud vn g frs r. D vr n d k on n m d vs ppnng nk s, m n ro g! dns. S dn h d v Tj u på n bo p n. I jn h r m n ock så Förr s n R DFZ fors. för Tjn h d Ms n, gg r m n sk o ns sm h bb o k, rym m r p rson r r vånngr. I m s n k n m n vä j m n m ång o k rä r m n k ör för o k k ö r. Kök sp rson n sä r upp d n m m n p k r på s dn b r m n m d s k or, är dd m d p ngr. Mn får så m n på n m brck Mång v r vä j r bo på m d gropr soppn n sk å. Und r n m å d sk o ns n rn f r d m r o k h r n ång väg h m. In rn k n m n ä f b sår v o k byggnd r. m rä r fsän poron rn är d f s F ck or pojk r sov r sk d gnsk sor. T vånngr. Rum m n vr rr rä rn får m n rs r. T m n drck r b ro nd på v k n byggnd nud v rn äsk. Mn k n ock så d är. I n rn för d on n rnon sud rnd n, k öp färdgsk ur n m gg r nvd fobo sp n n, övrg fruk r grönsk r m ndrn, bnn d r 3 r 4 på rum. I om. Sk o n s rv rr vss f är d vå rum (6, unch m ddg p rs.) sm ss om n dusch. m orgonm å D är så s pr rd från vrndr m d n dörr. O m m n v vä k äd rn för m n d m vrj vånngs vånngsför såndr. Mo n n b nng får m n k äd rn bk när d är orr. I rum m h r m n äv n sk rvbord n r f r TV-ppr r. I d ndr n rn, gg r n k orgbo s-p n rn, d r 12 p rs på rum. Där h r sn sk r n ås sm å sk åp. K äd rn h äng r på ork u k orrdor n, där fnns d ock så pu p r för d m v äs. Där fnns sång xr urym m rum m n för någon TV r någo bord. Vrj m orgon k. 10 är d n h v m m ång m orgonsm ng, då sår upprdd rk d på fobo sp n n. Då k n r k orn r nnn ärr h å nform ons s dn gym nss rr m n. Vrj m åndg h å s n c r m on, då Kns f gg h sss opp. sk o n m orgonsm ng u på spor-p n n. V sod upp på äk r n såg u öv r h v v k n s v r. Th r s h ö k or, m n br. T unch fck v dum p ngs = d gk ny n, h ön, b f, grönsk r, fruk d vr rk g go. T m n drck r v d äsk, sä n v n m jö k. m s n. Ef r d är förä drrn b r sk o m n så vä j r m ång v r ä på. x. McDon d's. Mn k n ock så h nd sk o ns k osk m d k or. Där sä j r d från g ss gods nud r ch ps. R DFZ sägs vr B jngs bäs h ögs rnk d sk o d m ärk s nog. Sk o n d r o k äv ngr på båd non n rnon nvå m d sor frm gång. T. x. h r n v sk o ns k rngförr sk rv på k onrk m d McLr n h r sor m öj gh b Kns ny opp F1 förr.

15 Tj - rör s r för h rm on V du k änn dg rk g pgg vspänd f r ränngspss? Då sk du prov Tj. Tj (T Ch ) är n k v k roppsm don där m n övr ndnng, b ns, k oordnon, syrk sm rör gh. Sr ss. Läxor, ränngr, jobb, k om psr, fm j. Som ung är d n d ä v upp förvännngr h nn m d. G nom j ök r m n sn n rg är sg syr s g n rgf öd. Tj är d ssuom um ärk sä ndr sr ss spännngr. Tjn h r sm m grund rdon k n ssk or q gong - m d för sä nng n om d våm opo rn yn yng, n rgbnor k ropp n nr orgns funk on. Tj är ursprung g n n k m p spor. En s gs ångsm sk uggboxnng m d m dv ns g. R ör s rn k nr d rör s r du nvänd r. x. k r. D n sor sk nd n är j uför du d m ångsm. D m n förs främ s sk änk på när m n h å r på m d j är ndnng n. D är ä m n fok us rr sg så m yck på rör s rn m n h å ndn. Tjq un är d g n g nm n på d nn ös r ändsk ränngsform, d b yd r "D n sor nr k rf ns näv ". D n h r uv ck s från n k m p k nk n m oonsform för båd k ropp sjä. Tjq un b sår v 24 rör s r m n k n uför nng n nsm h m m sm m ns m d n grupp. E vn g pss bruk r pågå ung fär 60 m nu r. Då värm r m n förs upp crk 20 m nu r m d q gong, är n nnn form v k roppsm don där m n är m r s så nd. När m n vss Kn är d ä h än m n k n s n m n k osym på gn h å r på m d någon sors j und r unch pus n ä dr m ännsk or prk n und r förm ddg n. Jg yck r d är Und r vår vs s Kn fck v juv g m ännsk or äv n pröv j! V h d vå 1½ vår sr ssg sm h ä r sg m m s pss und r d vå d n gå u sr ss n r v ck orn, und r d m ärd v g nom ångsm m rör s r oss n rör s s r v k n m n m don. D h är m ännsk orn nvänd sg v svärd. D vr m år bär ängd n! ä k onc nr r sg på d m n gjord f r rör s rn vr så ångsm m, m n ros d ångsm m rör s rn rnn nog sv n s u v pss! Vår ärr vr und rbr. H on såg u nju v vrj rör s h on og. O ch h on vr vä dg vk g m d rä oss om v gjord f, v k jg uppsk d m ssor.

16 Tsd g Dg n börjd m d k on Sm p Ch n s. D n h är gång n ärd v oss ängr m nngr. x "jg k om m r från Fn nd", W o sh fén án rén. S dn h d v n äv ng bänk rd rn sns m n om v m k om h åg vss n k n ssk sffror så br m öj g. D vr k u. Fö jnd progrm vr Kung Fu. D h är h d jg vän på vrg. D vr jä ro g ärr n vr sup rbr. O ch fs h on br d k n ssk försod m n ändå vd h on m nd.v ärd oss vss k nk r d rs nm n, v k s nm n jg h r h g öm bor, m n rör s rn s r ännu r v br h uvud. Fö jnd k on k n ssk k u ur h nd d om djur ns vk gh c r m on b yd s Kns k u ur, v k vr nr ssn. Vår för äsr sö dock på k nsk prob m, m n d gck br m o s u fsän d f s vr vä dg söm ng und r fä. Kung Fu h r gå g nom m yck und r sn d v uv ck ng. Från popu r näsn förh ndrs från b popu är g n -v k d n är än dg. En g gm b rä s r vr Kn Ch W u, n dns m d yx sk ö d, Ch, n s gs bronng vr popu är b nd so d r, dg form r v Kung Fu Kns sm h ä. Und r Mng Ch ng dyns rn h d Kung Fu spr sg o k sk o or m ång ny s r m d om väx nd övnngr m d r un vp n h d uppså r su v k nsk uv ck ng. uv ck d n d h ärsk nd k ss rn v b h å sn r g r sn m k, påsod m n Kung Fu vr sfd v Buddh sk pd m p n k osr n. D dd d ss uv ck ng b v vr g h ndrd d gm Kn. K ung Fu Kung Fu är n k n ssk k m pspor sägs vr öv r 4000 år gm m. Kung Fu b yd r ordgrn srdsk ons, m n m n k n ock så öv rsä d så d b r ung fär r su g nom srävn. Ing n v xk v m h r sk p Kung Fu när d sk dd, m n d sägs d n är sk pd uv ck d v d rb nd fo k är n sm m nfnng v d rs k ok h, vs rfr nh r k m p g nom årh undrd n n någon fnssk p s någon br h på. D vr vä n ång proc ss ss og sg form d nn spor. Kung Fu h nd r m yck om o k k rf r m n h r nom sg. Såk r m ås m n rän upp sg, d är n någonng m n br gör. Ef r m ång yck d n v rk d v g på d sä fo k h d Kuom nng h drd Kung Fu n non k ons uppförd sp c nsu för spor n. M n förs f r grundnd v ny Kn k om Kung Fu s rä jg. Mos Kn prss form Kung Fu n v fo k spor rn gjord m yck för spor n sk u k unn forsä. Idg är Kung Fu n popu är spor m ång h r börj ägn sg å.

17 O nsd g S n gck v öv r org d n förbjudn sd n, vår gud Ef r m orgonm å åk v väg vr så sr ssd v näsn m d buss n m o Tn nm n sprng g nom d n. Synd, m n M om uso é. Kön d m ås k om m på g n h nd rörd på sg rä så snbb, så någon nnn gång n g påsk r ng. v b h övd vän br c n ord n h vm m. Inn m uso é sk u m n vr ys Ef r d n förbjudn sd n å unch på någo fn h o vördndsfu, d vr svår v s n å k v m d buss n m o när M o såg u n H m ns m p. V gck ännu vxdock. snbbr g nom m p än d n förbjudn sd n, v m ås sk ynd oss så v sk u h nn sh opp. Jg k öp b g pär or n fn m orgonrock. På väg n h m fsnd v rfk n s 1,5 m m r buss n. Tn nm n I c nrum v B jng fnns n v d popu ärs ursrk on rn Kn, näm g n H m m sk frd ns org, Tn nm n. Und r M ng Qng dyns rn vr Tn nm n förbjud om råd om gvs v n m ur på sdorn. M n f r r vo uon n 19 11, dd v Sun Y-s n, öppnd s org för m änh n. För r vo uon n vr d ss y br n fjärd d v d n nuvrnd yn. M n bruk r säg Tn nm n är B jngs h jär, k nsk äv n h Kns h jär. A h änd s r usp s där h r form Fo k r pub k n Kns h sor. E x m p är då M o Z dong h är uropd Fo k r pub k n Kn d n förs ok ob r H m m sk frd ns org m d sn 44 h är n br Kns un h vär d ns sörs org. I norr fnns por n d r d n k js r g sd n, d n H m m sk frd ns por, m d d sor porrä v M o. O vnför porrä fnns Kns non sym bo, d f m sjärnorn på rö bo n. M på org r s r sg d n 35 m r h ög m nn ss n n öv r fo k s h jä r, b v uppförd Ö s r om H m m sk frd ns por fnns Tm o från I d förnäm förfd rs m p förvrd s d n k js r g fm j ns s äk v or. På org s väsr sd fnns fo k s sor s, m osvrr vår rk sdgsh us. O ch söd r fnns d n gn por n Z h ngyngm n r s s v k jsr Yong börjn v H m m sk frd ns por är byggd n g k n ssk rdon rk k ur. D n k onsru rd s på d ss orgn nm n är Ch ngnm n, H m m sk frm gång ns por. År 1651 byggd s por n om fck nm n Tn nm n. I m n v org gg r ordförnd M os m nn sh. M uso färdgsä d s på m ndr än år f r M os död pryds b nd nn v 44 p r. D nvgd s s u g n pr cs år f r M o dö d n nond s p m b r

18 D n förb judn s d n D n Förbjudn Sd n, b sår v d gm K jsrp s om råd run d, h r få jus nm n Förbjudn Sd n f r ng n vn g m ännsk und r k jsrdöm s d vr å n sä sn fo nnnför m urrn om g r om råd. D är ändå m väs r ändsk b gr pp, k n s rn sjä v k r p s för gugong. D vr m n år n K jsrp s uppförd s, f r d n r dj M ngk jsr n Yong f y h uvudsd n B jng. H ärfrån r g rd s dn 25 k jsr und r n dsp rod på 500 år, änd s k jsrdöm s f Förs då öppnd s porrn för m änh n dg är Förbjudn Sd n n vä k änd ursrk on. Pr cs m ång ndr gjord äv n v b sök där und r vår vs s Kn. M ur n om g r d k js r g p s är o m r h ög r m r jock d vs röds m m d, f r rö vr n v d k js r g färg rn. Ing h us sd n fck vr h ögr än d n h är m ur n, om så vr f k pd s båd h us ägr ns h uvud. I fyr h örn v m ur n fnns vk orn d ssuom fnns d n 50 m r br d v grv. Fyr porr d r n p s, vrv n fung rr h uvudngång. D n por n k s H m m sk Frd ns Por d är ock så därfrån m n bör sr s b sök på så sä gå från söd r m o norr g nom om råd för s rä ordnng förså h n äggnng n bär. På d sor, ung bronsporrn fnns d no gång r no sor bronsk noppr b sök r gnd r för få ur. H om råd är k vdrm r sor h är fnns d n sörs sm ng n gm byggnd r fnns Kn. Ing n v dock v m v k g n g n vr rk k r d ggnsk k om p x. D vck r byggnd rn är röd m d gu g s rd k, n färg nds k jsr n fck nvänd. Vn g fo k h d grå k pnnor. D m s är bygg v rä, därför fnns h undr s v nb h å r usprdd öv r om råd för nvänds vd v nu dsvåd. Förbjudn Sd n b sår v n yr, offc d n nr d m d näsn 800 byggnd r fung rd bosdsrum. D är d n södr d n är d n yr sfär n h är m ö k jsr n sn und rsår og grynng n m o såvä m är cv sänd bud. H är är byggnd rn sörr m r m pon rnd än d n nn rs d n där k jsrfm j n vd. I d n södr d n gg r ock så d n m s sp k k u är nsk d byggnd n p s, näm g n Th dn, D n y rs h rm onns s. D är ock så d n nd p s n Kn där d fnns 10 m ysk djur på k. Annrs är d d 3, 4, 7 r h ögs 9 n. H är fnns d n k js r g ron n h är h ö s vk g c r m on r, så k jsr ns föd s dgr k ungörnd n v k jsr ns ord r. Br dvd d nn s h r m n D n fu sändg h rm onns s, där k jsr n övd nför c r m on rn ss ännu D n b vrd h rm onns s där m n ordnd f s r k js r g förh ör. R un d ss r s r, ugör d yr

19 k jsr vd vå års å d r. Tros h n vngd s bdk r bodd h n k vr Förbjudn Sd n B rnrdo B ro uccs f m D n ss k jsr n är nsp d p s sk drr Pu Ys vsöd. D n f m n såg v ock så, v sk u Kn nu und r h ös n. D är n br f m jg sk bso u s d n g n nu när jg vr på p s n fråg. p s, fnns o 12 nn rgårdr, där k onk ubn r, h ovdm r unuck r bodd. D sägs d d n Förbjudn Sd n rb d ous n s unuck r m d o k uppgf r m ännsk or. H är fnns ock så d n D n gy n k n n, prydd m d vck r bror gjord m rm or. Förbjudn Sd n vr und r k jsrd n n p s där rk dom rn vr om å g, nrg rn M rdnpor n, W um n, är m k n nyck fu g b nd k onk ubn r ngång n d r h gs o d n Förbjudn Sd n. D nn unuck r. K jsr n vr för ngång nvänd s br v övrg d n nd m n fck k jsr n. Förbryr vräd s snn k vr Förbjudn Sd n ock så sk uggorn v d nn n d. D n ss k jsr n s vr Pu Y byggnd. Bk om W um n fnns bodd p v n sor nn rgård rym d född s b M os m uso um M o Z dong dog d n nond s p m b r 19 76, o öv r o v på n n B jng, 82 år gm m. M os h ä s h d då försäm rs f r år, h n h d vså från f r off n g upprädnd. M o v n b b sm rd, un k r m rd, h n h d sk rv på förs g om h ögr dr bord b d. Så sk dd n. M n börjd bygg m uso srx f r M os frånfä. En sor c r m on h ö s d n 24 nov m b r m uso b v k r d n 24 m j Byggndsm r k om från d o k k n ssk provns rn, äv n Tw n p rson r v o k non från o k provns r vo onärrb d vd bygg. Und r år n h r någr få försök gjors för sk d M o h ns m uso um. D vå k änds h r uförs v nsk d m än, vrv d n förs h d n h ndgrn do d fck n d n ndr h d n fck fu v dynm. Båd soppd s unför m uso. E försök gjord s ock så v n k vnn g rb s ös x -rb r från Xnyng. H on yck d s sg n m d n m vk, m d v k n h on äm nd s å sönd r M os k s. H on gr ps nnn h on h n uför dåd. Förbjudn Sd n är n p s m n v rk g n sk upp v om m n r s r B jng br h r d b sök d n! M d sn vck r byggnd r, fn rädgårdr spännnd h sor är p s v rk g n ursm å vär b sök ju m r m n v om k jsrdöm s h sor, d so m r nr ssn b r d. Så dg ord n g m d d, gå d på n gudd rundur br nju v färg rn, dof rn k änn f äk rn v h sor ns vngs g! M uso är därför d ång, m n går r v snbb undn. M n k n k öp b om m or n n k osk unför, för ägg n d vd syn v M os är b äg n d förs rum m. Där bk om fnns sjä v k sn m d M o Z dong. M n går vå vå förb g sk vdr n där k sn sår. M uso är vä b vk M uso är n v d ysnd råd r s rn n s värdh r d h ör nng M o. m n b sök r när m n är h y Kn. Kön rng r unför

20 H m m ns T m p H m m ns m p börjd byggs år 1406, und r Mngdynsn sod färdg år M d d n sor prk n m dräk n är om råd c 270 h k r sor så sörr än förbjudn sd n. K jsr n vågd n bo sörr om råd än vd vr ägn h m n, så därför är förbjudn sd n b yd g m ndr än h m m ns m p. H m p om råd är om gärd v sor m urr h r fyr porr, n vrj väd rsr ck. Byggnd rn om råd h r b å k v g sym bo s rr h m n. T h m m ns m p k om k jsr n för offr å h m m n, d n f m ond dg n d n förs m ånd n ( n g d n k n ssk k nd rn und r Mng Qng dynsn). Då og h n h fo k s sk u d på sg bd om b sk ydd god sk ördr. Från d n förbjudn sd n förd s k jsr n m p där h n förs fck fs 3 dgr för r n sg för off rr rn börjd. D d f s k änn r H m m ns m p är g n g n bön h n för god sk örd är h uvudbyggnd n om råd. Byggnd n är 38 m r h ög byggd rä på n p form v m rm or. H ns fyr h uvudp r sym bo s rr d 4 årsd rn. D 12 nr p rn sym bo s rr d o v m m r d rdon k n ssk dygn är nd. H m m ns m p är n vck r v rk g n fräsch p s d m ång B jng bor går för m orgongym nss r m oon r f r d där k n nds n n r nr uf än d n d är vn m d. T m p är bso u m ås för d urs r b sök r B jng. Torsd g Dg n n dd s m d b sök Som m rp s. So n sk n från n k rb å h m m Som m rp s ch rm d oss. Ef r unch n for v B jng H uongs, d.v.s. d ä ds sdsd rn B jng, m sd s b sår v åg s nh us. V åk run k ärror drgn v n cyk rm pd s v jä h urg k n s r. M n s vå vrj vgn. V fck b sök rdon h us vr k öp s u v ärvs nom fm j n. D vr rk g m ysg s på m n jg sk u nog n v j bo så. H är k und gudnng n h vr ängr, för d vr n br gud. Nu v jg vd d o k bjä k rn s r ovnför dörr n är, dom ng r k ss på nvånrn h us. O ch f m är d m s m n k n h. O ck så h ur m ång rppor h ur h ög rösk m n h r sp r ro.

21 H uong rn O rd h uong k om m r ursprung g n från m ongo sk ns ord h oon b yd r v nk ä. Ef r m ännsk or d sm s där d fnns v n b yd r h oon så m d ndr ord n p s där m ännsk or bor. I dg ns B jng b yd r h uong n sm gränd form s v sh yuns, h us är byggd run n nn rgård. I d gm Kn vr d fnon rn på g gränd m yck srk. En väg/g vr 36 m r br d k d s n sor väg/g, n g vr 18 m r br d k d s n n g n g vr nds 9 m r br d k d s h uong. D f s h uong rn B jng är byggd nng n rk nng norr-söd r r väs-ös, d p.g.. f ng sh u-prncp n. Så go h us h uong rn är sh yuns, så bosdsk om p x b sår v fyr h us om rngr n nn rgård. D popu ärs vr h bosdsk om p x vrs h uvudbyggnd vr m o söd r, d f s h uong rn öp r så rk nng n ös-väs. H us m d frm sdn m o söd r ( så d h us åg på norr sdn v nn rgård n) vr d vrm s, så fm j ns ä ds m d m m r bodd där. H us n åg på nn r-gård ns väs össdor b bodd s v övrg fm j m d m m r h us m o söd r (m d frm sdn m o norr) nvänd s förråd r om fm j n vr förm ög n, jänrns bosd. Bosdsk om p x ns us nd vr rr b ro nd på h usägr ns rng sus. Ju rk r vk gr ägr n vr, d so m r d k oron r fnns d på h us n. En d j m n k n s på är bjä k rn ovnför y rdörr n, ju f r bjä k r, d so bär. En nnn sk k und vs öj ägr ns sus vr h öjd n v y rdörr ns rösk. I Kn rodd m n förr på spök n ndr, ob h g g vr s r m n n v h n s h us. Ef r d ovä k om n vr s rn råk d vr sm å k und m n ågärd prob m g nom bygg h ög rösk r. D h ögs rösk rn fnns nur gvs d n förbjudn sd n därfrån sjönk rösk h öjd n k m d sus n, d vn g m ännsk orns rösk r vr n så värs h ög. H uong rn börjd ändr form f r Qng-dynsns f D börjd uppså ny h uong r, vrs h us n vr byggd n g m od n fyr h us run n nn rgård d gm h uong rns us nd börjd sk förf.o.m. d f od sys m s f. Und r r pub k ns d Kn ( ) försäm rd s vndssndrd n h uong rn, där d förr bo n fm j bodd d nu f r run n sm m nn rgård. Ef r Fo k r pub k n Kn urops b v förh å nd n bär, m n und r d s ns år n h r m ång h uong r rvs n r för rsäs v m od rn sk ysk rpor. Nuförd n är h uong rn n ursrk on, n ch ns s h ur d gm B jng såg u. D är popu är h yr n rk sh på så vs åk g nom d n gm sdsd n. En d h usägr h r k om m på gör p ngr på d försvnnnd h uong rn m n k n b sök n sh yun s sg om k rng sm bnd m d n rk sh ur. Turs r k n b sök Som m rp s d n förbjudn sd n för är sg om h ur k jsrn vd d forn Kn, m n h uong rn vsr h ur d vn g k n s rn bodd h ur d rs vrdg såg u.

22 Som m rp s Som Knr s när r h ös n 2006 b sök v n h d s värdh r B jng. En v d m vr d b röm d Som m rp s. D vr n orsdg O k ob r v b sök d sä d råk d vr n oro g vrm so g dg. M förs nryck v Som m rp s vr d n k r uf n. Ef r h vss nn B jngs c nrum någr dgr för få sm k prov på d n jock föror nd uf m n nds där, k änd s d sk ön få upp v r nr uf. D n vck r om gvnng n vr n nnn sk g ns fångd m n uppm ärk sm h. förs f r k rg år d n v rk g r sur rng n og fr. D fnssk p s fung rd förr d n m rr sd ns för d n k js r g fm j n då B jngs öv rb fo k d c nrum b v för vrm v. D sök sg då d nn p s, om gv n v D k js r g Som m rp s b rg, v n vck r Yh yun, H rm onns s s s Trädgård, d h r på rädgårdr. Som m rp n för b d för ndr k n ssk, är b äg 12 k m nordväs om B jng. Som m rp s s h sor r sn form r dn und r d n m ongo sk dr n Kub Kh ns d. H n ä bygg k n r dd vn från d väsr B rg n n rfc sjö, d dg är Kunm ng sjön, för förbär B jngs v nförsörjnng. F r årh undrd n s nr, år 1750, ä k jsr Qn ong n ägg rädgårdrn k rng sjön byggd vå m p är v sn m or. b röm d k n ssk rädgårdr Som m rp s B jng bruk r så nm n säg r råd r n nur g d s n r d r; d h är n h rm on m v m ännsk n sk pd k js r g p s n, Long vy A ng är nog b rg Kunm ng sjön. Sjön sk önh. p n r m å ng v äck r r fjärd d r v d n j rn bär o yn på 30 byggnd rn d k vdrk om r. D på sn g n h sor. ursprung g p s bränd s n r und r opum k rg år 1860 D påsås k jsrnnn Cx vd v yx öv rf öd d nd k rd s änd frm brnd n vr m rm orfsd rn. Som m rp h nn s ss ord r v r D vr änk k js rnnn Cx år 1880 påbörjd g öv r m k n å d n ss s å ruppbyggnd v Som m r- k jsr n Puy. Som m rp öppnd s s dn för m änp s s rädgård m n d vr h n år m n nräd sb j rn är sk h vr så dyr d n ock d m ång b sök r. Idg är ösr p spor n, Donggongm n, h uvud nrén. H uvudbyggnd n gg r srx där f r är d n vk gs byggnd n. D är s n för godh ång v, R nsh oudn, där b.. Cx h ö m ognngr. Mång för m å från h nn s d fnns b sprd h är. Bk om R nsh oudn h r m n d r sor k js r g bosäd rn; H n för g ädj ång v, L sh oung, där Cx bodd, Mgno h n, Yu nng, där d n näs ss k jsr n Gungxu bodd bk om d n k js rnnns bosd Yyungun, D n b h g g sorg ns h. I Gungxus bosd h ö Cx h onom fång n någr år f r h ns försök m od rns r nd bk m k n.

23 Andr b röm d s värdh r Som m rp s är D n Lång Gång n, Ch ng ng. D n är 728 m r ång ng g n d n ängs gång n vär d n. Gång n är d k or rd m d f än us n m å nngr m d h sorsk m yo ogsk m ov. Då v prom n rd ängs k orrdor n, d n ock så k s, vr v n nsm m om gör d. Gång n k ry d v fo k, ro gvs k fscn rd. När m n k om m r s u v gång n s r m n d n b röm d m rm orbå n, Qngynfng, u vn. H är k n m n ock så h yr bår g sg u på d n grund sjön för n närm r på d vck r m rm orbrorn Jd bä D sjuon v v ns bro är 150 m r ång. Mn k n äv n vk v från d n ång gång n för b g sg upp på b rg W nsh ou m d n fnssk usk, s dn forsä n då norr nrén. Då k om m r m n sä sk påm nn om n k n förs dd sd. D är n k om bnon v usä nngr, h us souv nrbuk r därför fnns d n särsk d nré. Som m rp s är v Kns popu ärs ursm å B jngborn s r d äv n ypp r g sä h pcnc på. På Kunm ng sjön k n m n äv n ro, sm m, åk bå r vndsurf på vn rn m d åk sk rdsk or. P rson g n yck r jg d bso u vr n v d vck rs nr ssns s värdh rn v b sök B jng.

24 D s s k ns k Ansk är d n yr, frm rädnd so h värdgh m ännsk or h r ndrs ögon. I um gäng s v h ä sr n k n s m d h r du ä? Sr är j, fsän m n n h r ä. D m osvrr ng sk ns H ow r you? När m n räffr n k n s V k n h s h nd ng r r m n h onom /h nn m d suon förh öj r d n h är f rnm n. Om p rson n uppfnng n om so h s dn b r/ å r n värdgh ( vnn nvänd förnm n är d ok j. b yd s fu prs) g r Å d rn är vk g: m n sk förs nsk. A få n pr s n, h ä s på d n h ögs, ä ds b b h nd d m d r sp k s dn på d ndr. D jobb för n b röm d yngr sk vs r sp k m o d orgnson g r nsk. ä dr n ä dr p rson sk Männsk or sm r ock så rbjud n yngr ryggh nsk g nom h srk om sorg. Kn s r dg bugr n gunx d.v.s. näv rk v när d h ä sr på ndr, un n m ännsk or. nck nng räck r. A för or nsk k n b sk rvs m d få någon k änn sg förödm juk d, b rörd, m nd rvärdg r föro äm p någon. En s sk u drg k rs r sn förä drr nför ndr, drg orsk h ns sysk on förä drr sk u pp nsk på grund v h ns b nd. O m n und rordnd grä r m d n öv rordnd, så för orr d nn nsk. O m n sud rnd frågsä r vd ärr n säg r, för orr ärr n nsk. Så när n k n s fnrr k n d b yd h n/h on n v pp nsk. D b h öv r så n b yd någonng k, un h n/h on är b yg, n rvös, b rörd, k änn r sg förödm juk d h r pp nsk. G nom g nsk å m ännsk or du räffr k om m r r förh å nd b bär h å äng, m n å någon för or s nsk k n. x. d n vs ud vänr on. I ffärssm m nh ng h ä sr n rg k n s m d ord n går ffär rn br? svr yd r: någor und. För n k n s är n ffärsr on ock så n m ännsk or on. När m n r m d n k n s är d osnno k h n h å dr k ögonk onk m d n. Isä k n h n säg m m m, h h för vs h n yssnr, m n m n sk n d om h n h å m d r försår. Kn s rn uppsk r s g p rson g r vr v därför h å vss vsånd sn sm sprn r. När n s/k n s svrr j, b yd r d of: j, jg h ör vd du säg r. D b h öv r så n b yd h n h å m d. E ssk j k n b yd n j r k nsk. D nryck du g r å n k n s bs rr sg på h ur cv s rd du är, v k nn bär h ur du prr uppför dg, h ur du k är dg, v k sm säm n n du n d r m m. D är så vk g g br förs nryck. Då är h n/h on v gr. x. h jä p dg m d någonng. Kn s rns m oo är: d n yp v p rson du är, är k vk g - om n ännu vk gr än d är du försök r sräv, uppnå. V väs ännngr k n of uryck vår sk gnsk ä, h ög ju snbb, v k n b yd r så m yck, m n of g r r su. A m d h ög rös, sk rk, svär r pp n rv rn ns s oför å g As n, Kn. D n b r us för d n ndr s sk ppr nsk d n vsr sn sk för orr sn k nng får d n k nsk drg m r bk. Väs r ännngr r of vrndr v rör m ännsk or d yck r om. I As n är m n m yck m r r s rv rd. O m n m n rör vd n k vnn värom ns s d n onur g form v nm. O m n k vnn rör vd n m n uppfs d n k är k snv, m n om n m n går m d rm n om n nnn m n r om k vnnor går h nd h nd är d ng n yf r på ögonbryn. D är så h nur g. H är ror jg sjä v ändå förändrngr h å r på sk. När m n gck u på gn såg m n m än gck m d rm rn om vrndr k vnnor gck h nd h nd, m n m n såg ock så k är k spr öpp så h å om vrndr, gå h nd h nd k ysss.

25 Fr d g Fr dg n v h d vän på m d spännng, nu sk u v h m k n ssk fm j rn upp v d äk Kn. Dg n börjd m d k n ssk k u ur, rodd jg sk u få k pp ppp r, m n n j, sä sk u v är oss syck v k n ssk sk p s b rä s n un på k n ssk s dn vs upp d nför k ss n. En m yck n gv sk jg h r m ärk h är är jus d ng sk vss upp, m n får drg uv ck s b bär sn g n k d sk fon r. Jg ns r m r fvors rng n äv nd m r sys m h är n är fnns m d. Kom m r n för o k d h m m. sk n d Fn nd. yck r jg, m n jg m ås vä rk änn spd sm k d h ok j. V å ock så gurk + dpp, räk dum p ngs, K ock n f m för fyr s ud k ok osbo r m d ägg m m. L k on rn går sor sä k on n. Då br d v h m Fsk n vr ändå gods. D n på sm m vs Fn nd. fm j n. bäs jg h r ä på äng! O m M n h är h r d näsn d m n n ork r ä upp sm m k ssrum, ärrn M n värd bor ung fär på 15 m n h r b sä får m n sprng r från k ss k ss. m nu rs prom ndvsånd, så h m d b r k vr ådor. H är nvänds ock så dor jg h m nd n så ång bor. D pck r n d å dg. und rvsnng n m d När v k om h m h nn vr ---Pow rpon, vck r r dg. h nn s m m m r dn h m m. Nu b fnn r jg m g någonsns D ssuom är d 50 s k ss n H on h ä sd g jg fck B jng n så ång från d n m rk r få r v g nryck v h nn. sk o n. Fm j n är vä dg m unur m ås så upp då d n Jg fck pr gn, ros m ysg. X X's m orm or bor ock så r. off or, f r go v är h är, h on är jä gu g! H on k. D bor gnsk sk rr br å m g när jg M ång v v rn h r någon nybygg h ögh us på f m n försår k n ssk h on s gs drck m d sg. Någo jg vånng n. D h r k ök, säg r jg är vck r!:) H on yck vr ro g vr när n vrdgsrum, bdrum v vs å m g h ur m n gr pojk ängs bk br dvd m g vå sovrum. D h yr äg nh n, någon sors sö posr väns r böjd sg så åg så jg ror m öb rn ngår srpssås?! D vr k u! Jg fck h ns näs vr h öjd m d h ns prs. A är brun v, n rör m g ur f äck n pu p på så vs k und ä m n d s r snygg u. h on prd på för fu.. ror ch ps un ärr n h on försök säg någo om uppäck någo. O ch då h n Vd 6-d n og v buss n h ur m n gör när...försod n n sm ygå åg h n öv r sn d sörs sh oppngc nr så m yck m n jg nck d br pu p sov. D vr n s Kn/ h vär d n?! D h r på h uvud og!! S dn å n sådn ordnng jg h d Go d n R sourc M. Där å v v m ddg... d vr gudom g förvän m g k ss n. på n r surng: fsk, go.. h on vr n fnssk E v rn s n h k näpp h önssopp m d b n- k öbr k ock, d n där m om m on!! ys un prd h d + fö r.. usch! L snusk g h ö på m d sn m ob -

26 Lörd g Förs dg n h os fm j n, sk nr fn ändsk m orgonm å. Fck k k or p snjuc, pssr k br m n m g h m burgr på m orgon n. Jg m m m n gck posd vår vyk or, 100 yun för ng, ung fär sm m prs Fn nd. När v pos såg jg på Nrn, f ck n b h övd gör äxor g n. Lunch h os m orm or m orfr, d m ärk vå sk r: gm m ännsk or sörp r v n vsr nonsop propgndf m om "D n ång m rsch n". Gck någo m us um vsd någr järn k nnd för m å, g nom gå nd v rk d b så v vnb h å r. D h r k om m n nyk om ng fm j n, n 11-årg fm j b k ns f ck. H on v rk r vr oro g borsk äm d k n öv rh uvudg ng n ng sk. M ddg h os m orm or m orfr. Trfk sock nng n vr h m sk, h m färd n og 2-3 m m r. Ef r m ddg n vr d g n dgs för f ck n g äxor så jg bänk d m g frm för Nrn äs. D värs m d h nn s äx gnd är m n h ör s r h on g n g n n s v gör d. M n h nn s m m m pr ssr h nn h år. H on sd sjä v h on v sud r USA f r h gh sch oo, d å r n s n ok g dé m n öron. D k n n vr nyg för n 11-årng n 14-årng s h v 11 på k vä n n ördg k vä gör äxor. Sönd g M d d sud rnd h os fm j rn for v ärr sm m ns m d n v d k n ssk ärrn upp b rg n väs rom B jng. Vår m å vr b rgsbyn Ch undx, n g uppgf r är d n nd b rgsbyn k rng B jng är b vrd så d n vr för 100 år s dn. V å r b d rn pr.

27 M ånd g Jg vk nd k vr för 6. Ef r m n värd sg upp gck v g ns u b n, un h ä m orgonm å. U vr d n vn g fnsk m orgon, k m örk. B n srd n. D vr m nng n m n värd sk u vr sk o n k. 7. Ef r m yck rngnd s äk ngr, f r försök sr b n sk uffnd k om m n värds frbror(ror jg). K s v oss h ns b, då vr v r dn n h v v ndr. m m förs nd. Trfk n vr sjä nd k os, v k om frm förs 9.30 f r vå m m r. Dr k f r k ung-fun sjöng v nd, V m k n s g n Ef r unch s v på Kn- Vår (nk usv pub k n) dns punss, d n d n v vd on får bso u n c nsur rs. Vår upprädnd n gck rk g br, m d nk på k or vrs m än yrs. S n ärd d k n ssk v rn oss n k n ssk dns/ k där m n sk u prvs h opp k öv r någo s gs bm buk äppr f r d fck v s d rs dnsnum m r... vr v nnn k b r än vår... På b d n väns r dnsr Mrs Lu, R DFZ, Fn nd forum yssnd på M rnn s M rs Lus, R DFZ 's r k orns. V h d pus k ock n fyr då v d d s n r grupp r; m usk, drm k ung fu, jg for m d k ung fu-grupp n, där v vr 6 fn ändr 7 k n s r. Förs värm d v upp m d d n s r v k n rä så br vd d h är g, m n s n när k n ssk fn ändsk ärr någr gubbr m d dv rs k m ror k om n s n börjd v vf m d svärd. D vr k nsk m ndr yck, ur d vr övnngssvärd, nnrs sk u jg nog h suck h å på m g k n ssk sång. Ef r d sprng v dr k bk k ung-fu s n n n sk rubb där v by om dnsdräk rn. V h oppd u från sk rubb n k j nk k ( svår h å m sk n vd d g ), sä d upp oss på rd r dnsd n prdns v ärd oss h ögsd. T s u ärd v ( g n g n Nxu Jnnc) Jorm Kuppn n, UBS, "pu nss"

28 Tsd g L m ov g b gv v oss k ssrum m där v sk u g sjärnor v unn sugrör. D vr k nsk k om p c r för oss svår då m n n k und få så m yck h jä p. En yck d s jg f g k r på n n h v m m, v k vr m r än vd m ång ndr h nn m d. Nk s, Ann, Vck y Sm on sk u h å på dg ns m orgonsm ng nför 4000 Ch n-fn nd Forum v r. D gck rk g br för ok ob r d og Ek näs gym nsum s d gon dd v r k or d m. M rnn Pärnän n Kn-Fn nd s m nr. M d på s m nr vr r pr s nn r från Kns und rvsnngsm ns rum, fn ändsk Ef r n b v d dgs för Ub dnngssyr s n från gym ns r båd Kn Fn nd. ännu n k on. Jg v n S m nr s m vr ärop nsr form r nom gym ns ub dnng n. rk g vd jg sk k d n. Sm dg fung rd s m nr vs unng på proj k "Från A fck vrs provns puss. sd nväg n dg sg n". L k on n vr n b ndnng m n d n k n ssk -sk p s b rä s n, k roppsd rn provns rn. S n vr d unch. Jg å på ndr vånng n v d ch ck n nugg s, rs någon sors sås. S n h d v Tj, f r d vr så k h d v d sm ngsrum m, d vr så n k und h å på på sm m gång. Från väns r: Fn nds m bs s dörs fru Su Kuos m n n, Vc PrncpW ng RD FZ, Fn nds m bs s dör An Kuos m n n, r k or M rnn Pärnän n

29 O nsd g M UR EN! Idg n v d bso u h öjdpunk rn m ur n. H dg n h r vr br, v fck n ny ung gud prd br ng sk. M ur n vr n b unför sd n d b v br fnr ju ängr v k om. B rg n b v brnr räd n b v rödr. Sjä v m ur n vr m äk gr än vd jg h d ro bso u m yck m r brn. På m ur n k und m n vä j k är m o söd r r m o norr, n gnsk n d v oss v d söd r. När v k är (fk sk k är, n prom n r) n b m ärk v vrför d fnns m ndr fo k på d n h är sdn; m ur n gck näsn rk upp på n d sä n. A m än b sk rvnng k und vr: sv g, on m rdröm sbrn. L d prm rnd när m n nsåg 40+ ärr h r bär k ondon än n sjä v. På väg n bk h d m n sm m ob h g g k äns m g n när m n m ssg h r v n för brn s om bck, m n v m n på någo vs nu s n br m ås sg n r d går n vänd om. V h d n n sund på oss sh opp souv nr r nnn v åk väg m d buss n m o vår unch sä. Vrgh ung r f rå b svk s n b v sor när v k om n h opo-r surng. S ös osäk rh k rng r dnng n. V m vågr ä rå fsk Kn? O ch v m v ä öv rk ok fsk? A fck då sn g n k sru m n sk u r d god rdon k n ssk m. Vd d h är g h d k n ssk m n för or sn ch rm dröm m rn ock up rd s v ps pos.

30 K n s s k m ur n A b sök d n k n ssk m ur n är näs n ob gorsk för Knr s när r. M ur n s ngrr sg öv r ök nr, b rg s ä r c k m. På k n ssk k s m ur n w n ch ng ch ng = d n ous n ång m ur n ( n är c 576 m ). D n sräck r sg från Sh nh gun vd k us n ös r Jyugunpss Gnsuprovns n väs r. H n äggnng n är jord ns ängs byggndsv rk. D n k n ssk m ur n börjd byggs c 400 år f.kr, då Kn b sod v f r sm å rk n m ur n v g s usprdd b fäsnngr. R k n nd s på 200- f.kr. und r k jsr n Qn Sh H ungd h n börjd rb m d n nd m ur. M ur ns främ s uppgf vr då sk ydd m o nf från norr. Und r H ndynsn (206 f.kr 220.Kr) för ängd s m ur n för g k rvn rn ängs Sd nväg n sk ydd. M n ss vsd sg m ur n odug g: på rängd m ongo rn n nd på gjord m nch u rn sm m sk. D n m ur v s r dg h r få s us nd und r M ngdynsn. På s u v försärk s m ur n m n byggd öv r 800 vk orn. Då vr m ur ns vk gs funk on n ängr h å ndr fo k bor un sä fung r k om m unk ons d d sor nd. Från vk orn n k und vk rn ä sgn r vrndr, på dg n m d rök sgn r på n n m d dr. D ssuom vr m ur n ä rd på ängs d gck snbb rnspor r rupp r k rgsm r öv r h nd. Ef r m ur n är byggd så d n fö j r b rg ns h ögs punk r rbjud r d n nuförd n fnssk vy r. M n sor d r v m ur n är or sur rd på f r sä n är d br run r k vr, vss d r h å r ännu på å ruppäck s. r c n m m. Sjä v Bd ng är urusd m d sk yddsräck n, uk k sorn, s rvc n äggnngr för urs r n nbn m d n k pc på 3000 r s när r m m n. Prs är gnsk h ög k ö rn bruk r vr ång, m n m n k n ä sg upp på m ur n fos. D n h är d n D f s urs r r s r v m ur n r nov rd s m ur n från B jng d vn gs m å är Bd ng Vd Bd ng k n m n gå (d å b rg n) k m söd r r norr, d n södr nordväs om B jng. En d n är brnr där är m oorväg, Bd ng Expr ss- därför m ndr rängs w y, h r byggs från B jng fnssk vy r. D n norr h väg n m ur n. R sn d n är ängr, m n n k brn, där fnns d n h ögs punk n. D f s vä j r d n norr sdn d n är d fu m d urs r försä jr. T d n h ögs punk n på 888 m rs h öjd k n du ock så nbnn. Tros m ur n ns s vr vär d ns sörs byggndsv rk, är d ändå n sn d n k n s s från m ån n!

31 O n W or d, O n D r m D n 8: ugus 2008 k om m r h vär d ns ögon rk s m o Kn då nvgnng n v m r O S går v sp n B jng. År 2001 usåg d n In rnon O ym psk Kom m én B jng O S-värd för r förs gång n. D är f ng n v k n om k n s rn r s uppdrg på sörs vr. Ends f m m ånd r f r B jng us s O S värd, h d m n sm h op n ff k v h år rb nd O S k om m é dg, m ndr än vå år nnn nvgnng n, h r förb r d s rn k om m ång på väg. D byggs, p n rs, r sur rs m rk ndsförs är v g h jä p. O S b yd s för Kn är någo vä dg sp c. Tänk v k förändrngr nd g nom gå d nu får ch ns n vs d å r s n v om vär d n ock så b yd r säk r ännu m r. D är n m öj gh för d m vs v k frm gångsrk vk g nd Kn är ng n nsrägnng för d yck s vr för sor. Kn, B jng h d k n ssk fo k k äm pr för g oss O S v s n k om m r g öm m. Ar nor An äggnngrn byggs är d sörs O S h sor. A ng k om m r äv n färdgsä s på r k ordd så d s r u nu. 14 syck n äv ngsr nor k om m r byggs sm m ns m d o fä g sm d r dn xs rnd r norn k om m r ung fär 36 r nor så förfognd. D r f s fnns B jng m n få äv n Sh ngh, H ongk ong, Tnjn, Qnh ungdo Qngdo. E sor n v r norn B jng k om m r gg på Th O ym pc Gr n är om råd d n norr d n v sd n. Non Sdum är n r n h å r på byggs jus h är. Där k om m r fobo frdro sm båd öppnngs vs unngsc r m on rn äg rum. Bygg påbörjd s d c m b r 2003 då jg vr Kn, ok ob r 2006, h d d k om m n god b på väg. Ar nn uppr k vdrm r k om m r rym m åsk ådr. Föruom n r nor k om m r h är ock så fnns n o ym psk by m d b nd nn äg nh r för r, ränr ndr rb r m d sp n. När O S s dn är öv r k om m r äg nh rn sä js. Trnspor Då jg b sök B jng vr rfk n d ch ock d m g m s d n h r vr där försår vd jg prr om. För sä r n m ängd urs r, k ovn, sprng run yr h öns b nd rfk n där d nd b rn gör är u k ör. D b r n pr cs bär v d vrj dg k om m r ny fordon cyk s rn cyk r g nngr. Så säg m g: H ur sk O S 2008 k unn b O S un n m ängd rfk o yck or? B jngs O ym psk orgnsonsk om m é är fu fors. näs s d

32 m dv n om suon n försök r h ndsk s m d um nng n på bäs m öj g sä. En v d rs ågärd r är förbär nfrsruk ur n b nd r dn xs rnd rnsporm d. Ex m p vs k om m r B jngs f ygp s uvdgs, så äv n unn bnn m oorvägrn. M n h r m on r upp dg k m ror för h sgh sm änng f r sor k orsnngr. D är dock proj k börj r dn för f r år s dn. D sk b nr ssn s om rfk k v n k n förbärs n r dn för sor sd B jng. O S m ny O S o r Inför O S 2008 sk d ock så frm sä s n m ny nf u rd v d o k k n ssk k ök n. M nyn sk äggs frm v Kns k ök sför nng sm rb m d d n o ym psk förb r d s k om m én m nng n är d på m nyn sk fnns 100 m rä r, m d ypsk k n ssk drg. Där f r sk n xp rpn s öv r närngsvärd vrj m å d nnn d n pr s n rs på n m m äss. T O S försök r m n ock så h nn by u gm D är n br uk nd o r nfrsruk ur n uvdgs v ns ny, m jöv än g Som m r O S 2008 un äv n dss. Vd vrj h o k pc n m ås v nsnå nng sk u d nds gå å uök s. E sor n h o spo 3,8 r v n, n m ärk br k om m r byggs. En sor sk nd frå n d nuvrnd 6 sum m p ngr k om m r äv n rrn. Exp r r h r r dn äggs på m jön. B nd v rn för B jng k om m r nn v m n m nsk drbbs v vr g v nbrs k o förbrännng n, förbär und r O S om m n n börjr dsrbuon n, förändr på vn. produk onssruk ur n sm spr nv s r vf sh n rng. M n p n rr äv n f y sd ns fbrk r ängr u ss på sk ogssp n rng run om nd.

33 Torsd g Ef r vår ss k on h d v 45 m nu r på oss gör oss k r n fnr m ddg, sm m ns m d sk o ns r k or + någr ndr vk g p rson r. V å på B jngs dyrs fns r surng, åg gnsk när sk o n n vck r rädgård. P s n vr från Qngdynsn p rson n vr k ädd und r d n d n. Där fnns fyr o k rum m n k und ä d rym d s c o p rson r run vrj bord, vr duk gu. Vrj rum h d sn g n gr j,. x. k n ssk pno, sch ck m m. V å d nn m ddg ck vr vår sk o R nm n sk r v und r f m års k onrk, v k b yd r sm rb forsä r. Jg yck r d är br f r får ch ns n åk Kn, d nnor und, m n ändå ch rm g nd. V å v å v rodd m n drg sk u s u. D gjord d n n h r. D br n närm r jugo o k rä r bord m n m ås ju sm k på. V fck ock så vn m n Th Gr W, sm o k juc r. D m s sp c sk rn v å vr h jf nssopp grodägg dr! D vr fk sk h ok j, m n d k änd s äck g f rå när d b räd för oss vd v h d ä. H jf nn vr d n dyrs rä n yun (30 uro) p r poron. V h d Susn m d vår bord, så n v ärrn. V h d d jä ro g. Där s v å vå m m r om n m r d n f ög väg. Fr d g Dg n n dd s m d n crvng k on, då gjord sn nm nsäm p r k r. S dn h d v " s sson". D n b sod v n fonnum m r spårnng på k n ssk vs ud s m d b ygud nng. På f rm ddg n b sök v pndorn på B jng Z oo. Så sö m n ck så nsängd.

34 Lörd g srd v m o H ong Qo M rk för sh opp d ss. Jg k öp pär or, yg, p ånböck r, s psr, ångärm d sk joror, + n rock jg g n g n n sk u h. Jg yck d n vr så fn s så br jg m ås k öp d n för 170 yun. L öv rprs, m n jg är ändå so öv r m prund! D f s vr rk g r v g ro g pru m d d ssuom gck d r v snbb nk. Ef r sh oppng n ärd v oss h ur m n gör dum p ngs = d gk ny n. D g n fy nng n h d ärr n gjor på förh nd, m n v fck sjä v g form n på d m fy d m. V fck n d gk um p+ fy nng någr r dsk p. Förs sk u m n g k um p n s ä rund. S dn sk u m n g h å m n g d sörr sörr. Ef r d k öv m n v rng n på någo sä så d b v n k orv. S dn sk u m n ru d n så d n b v ängr rundr. Ef r d sk u m n d ängd n sm å br på sp c, s dn sk u m n ryck u brn k v d m m d n sp c k nk, så d b v unn, rund p. S dn vr d br fy d m, k äm m fs d m k ok d m. Gnsk nk. Ash opp på k n ssk ock så m ärk svror prk opor. O ch d är h är m n sk pru, pru, pru! "Md n Ch n", någo är vn s påvror öv r vär d n. "Md n Ch n" b yd r för m g d är n b g vr, f b g produc rd. M n är d sn Kn är b g v då g k v?jg går sor vruh us. Jg s r Lcos, O n y, Em m.m. Går jg n r på prs rn är d d sm m Fn nd. Vr försvnn m b g Kn? A pru är n k ons sg. R g num m r : prs försä jr n sä r är d för h ög, du sk få vrn för 10-30% v d ursprung g prs. R g num m r vå: k dg, du k n b urd h ur ä h s. O ch r g num m r r : d h är br sk åd sp, b r försä jr n rg på dg är d br b rg bk. När prs s dn är fssä, försä jr n få p ngrn du vrn, är h sk åd sp borb ås. A pru är ro g m n sm dg r d m yck på k rf rn. D b g Kn h r du ndr sor rs vruh us. D ss vruh us är fu proppd m d sm å sånd, sä j r m n h m m jord. H är är d b g, k nsk v då g k v. H är h r du D ss m rk r sk j r sg m yck från vrndr. På nd sä n är m n vän g sk äm r, m dn på ndr sä n k n försä jrn dr dg rm n vr gr ssv sä. Ib nd b r m n rk g rädd så d h å r på. Jg för drr d sä n där försä jrn är vän g sk äm r. Mn får m yck bär k onk m d försä jrn m n b r n k rö v pru. A sh opp Kn är n k ons för sg, m n m n är sg m yck snbb h ur m n sk gå väg. A jg k n säg är Kn fk sk är sh oppngprds. M n väx n för m yck p ngr, du k n h prob m m d b v m d d ss p ngr.

35 Sönd g Tdg väck nng. S äpd sk r buss n börjd u m o f ygp s n. V m ås h n h h ög väsk or nn buss n då d n rym d s d und r. V h d h nk för m yck sk r. H m nd k ö n sund för ch ck n k om m g nom s curyk onro n. M n gck fn fs x m p vs Sur h d 18 k g öv r br d bgg sk u säs bgg urym m. M n d v rk d n vr så rk k. F ygr sn gck förvånnsvär snbb. Å m m r k änd s m x fyr. Såg på n h br f m, k om m r n h åg vd d n h. H m m Fn nd vr d k, m n n så k jg ro d sk u vr. D vr sk ön vr på väg h m m n sm dg så v jg n s h m ännu, sk u br h k unn rnssbrsk järnväg n h m ock så. TACK! V v ck nnonsör rn d n h är dnng n sm fö jnd för g nsuon r för h gjor vår Knproj k m öj g: And sb nk n R s b org Björk b od ås Nord Ek näs Sv nsk k u urfond n Ub d nngssyr s n Fn nd Ek näs gym ns um D gr m d åg g nom Sb r n K n Ann-Ch r o B nd r, Ann-Krn B nd r, Andr Erk sson, Nco n Erk sson, L j Ksk, Mch Lndsröm, Sr O non n, R R äy, Vck y Ö s rb rg, Th r s Ö s r und Lärr : Sur Lndh o m, Bo Sjöh o m D gr m d f yg K n Sm on Ek und, Ann Engb rg, Nk s Grnroh, O sk r H nrk sson, Jnnc H ägg und, J ssc Kunsrn, Ann L j srnd, Mr Lnd, Lss Mäk -H ok k on n, Ann-Sof Nyh o m, Mk Ny und, Am ndn Sp nn r, A xndr Sundb om, Vcor Sundb om, S j W rn r Lärr : Gs B rgroh

36

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Hotellet vd hvet Texter v Brtt Hllqvst med musk v Lsse hlerg Hotellet vd hvet Innehåll Hotellet vd hvet Spöker Trät I Rövrekuln KurMurörn Lll råerg Bndhunn Skogen full v träd Jg Näcken Musslns

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb.

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb. b b b b b b b b 4 4 bb Œ > m Œ pno sm d lb m bnd kt hund hr t gnsk vl d grö n bb Œ J prns gå Hn ck, Œ Œ trå kgt, mr ker m dröm med mer om ros ett tg lnd länk Œ En långt om säl ln mår hn bndhund vl le m

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv Sång 1, När g går och äner på m v Kr-Gunnr Svensson G =132 Fö Soo Cm Kör Kör Synh Synhs E-grr mf s s s s s s s s mf Es Srår mf Ceo Trummor Seedrums Ooe Copyrgh 1992 y Kr-Gunnr Svensson A Rghs Reserved

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Srä, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystr Ao & Srä 1840-1900 Ao & Srä Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystr o srr. Vor uppör trä tt

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Stockholm - Marketenterier, Folkkök, Ångkök 8 Arbetarnas Ångkök, 4, 7, 20, 25, 30, 40, 50, 60öre Lot 8st (SP3E2.olika)

Stockholm - Marketenterier, Folkkök, Ångkök 8 Arbetarnas Ångkök, 4, 7, 20, 25, 30, 40, 50, 60öre Lot 8st (SP3E2.olika) Stockholm - Bad, Tvätt 1 Stockholms Stads bad och sim inrättning, St:Erik mässing, 5 öre mässing Södermalmsbadinrättning 25 vitmetall, vitmetall Lot 4st (SP7A3.1, SP7A3.5, SP7A6.var, SP7A3.5) Stockholm

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

På en punkt mellan tiden och evigheten

På en punkt mellan tiden och evigheten På en pun men iden och evigheen Kr-unnr Svensson och Ms Brown =126 n På en pun me - n id - en och ev - ig - he - en sår g en som - mr ff /H / F n n mf s s s s s n mf n n n n n s s s s s s s opyrigh 1981

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

2.5 Förteckning över radionavigationshjälpmedel / List of radio navigation aids

2.5 Förteckning över radionavigationshjälpmedel / List of radio navigation aids AIP SVERIGE/SWEDEN 12 NOV 2015 GEN 2.5-1 2.5 Förteckning över radionavigationshjälpmedel / List of radio navigation aids Purpose A = Aerodrome radio navigation aid E = En route radio navigation aid 1 Radionavigationshjälpmedel

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s smngr Dgtserd år 2013 CARBOLINEUM Fbrksmñrke t r? å 3 E Engt eggnde nyser från offerers W: stnenrenstennnet ä fb NG En gros stoc KH gen_ OLM m Det t» o: å å; å GH år mänt mn särskdt tder på sednre

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITUR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO BAS

ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITUR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO BAS ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO AS Partitur Partitur ÖPPNA Öppna VÅRA våra ögon ÖGON -Liv att dela- LIV ATT DELA Musik: Musik: Camilla Voigt Arr: Arr: Sven Sven ridolfsson

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hvor tilfreds er du med din togrejse?

Hvor tilfreds er du med din togrejse? Hvor tlrs r u m n tors? V r ov or n ælp tl t svr tt spørskm. Dn svr skl ælp os tl t skr n o kvltt totrkkn på Kystnn o ovr Ørsun. Spørskmrn nsmls mrr tot. På orån tk o ortst o rs! Inormtonsrkn k l m n o

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer