Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rattfylleriseminarier i gymnasiet"

Transkript

1 Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari Notat 0304

2 2

3 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering sidan 5 Resultat sidan 6 Redovisning av lärarenkäter sidan 10 Redovisning av elevenkäter sidan 21 Bilaga med innehållsförteckning sidan 23 3

4 Inledning Bakgrund Sedan 1998 erbjuder NTF Stockholms län gymnasieskolorna i länet kostnadsfria seminarier om rattfylleri på uppdrag av Vägverket Region Stockholm. Seminarierna leds av föreläsare med självupplevd erfarenhet av rattfylleri och trafikolyckor och är mycket uppskattade och efterfrågade. Sedan 2000 har seminarier även genomförts på Gotland och före 1998 arrangerades liknande seminarier i niondeklasser i Stockholms län och på Gotland. Sedan 2002 har även fristående gymnasier i Stockholms län fått erbjudandet om kostnadsfria rattfylleriseminarier. Tidigare år har erbjudandet endast gått ut till kommunala skolor i länet. Syfte Att medvetandegöra elever om den förödande kombinationen av alkohol och trafik. Att ge ungdomar ökad insikt så att de vågar säga nej till att köra när de är påverkade, vågar säga nej till att åka med påverkade kamrater och att hindra kamrater från att köra drogpåverkade. Mål 2003 Att genomföra 25 seminarier i minst 20 gymnasieskolor i Stockholms län och därvid nå 3000 elever och deras lärare samt att genomföra 5 seminarier i gymnasieskolor på Gotland och därvid nå minst 500 elever och deras lärare. Att genomföra en utvärdering av seminarierna genom elev- och lärarenkäter Metod Seminarierna ges i första hand till gymnasieelever i årskurs två, men även andra årskurser bjuds in. Så många elever som möjligt bjuds in till varje seminarium, som oftast hålls i skolans aula. Seminarierna leds av föreläsare med självupplevd erfarenhet av rattfylleri och trafikolyckor. Föreläsarna arbetar alltid i par vid varje seminarium: en föreläsare som på något sätt blivit drabbad - offer, och en föreläsare som själv kört rattfull -förövare. Som föreläsare anlitas bland annat en mamma vars son har förolyckats i en rattfylleriolycka och en kvinnlig nykter alkoholist som många gånger kört tung lastbil berusad i sitt tidigare liv. För varje rattfylleriseminarium disponeras en och en halv timme. Seminarierna inleds med filmen, P.S. Nu vet jag att gud inte finns, en dramadokumentär som handlar om en olycka där tre ungdomar omkommer i en rattfylleriolycka. Efter filmen berättar föreläsarna i ungefär en halvtimme var om sina självupplevda erfarenheter av rattfylleri och trafikolyckor. Därefter ges möjlighet för eleverna att ställa frågor till föreläsarna, både i storgrupp och genom att komma fram efteråt. 4

5 Metod för utvärdering Lärarenkät Sedan 2002 har NTF Stockholms län haft i uppdrag att genomföra lärarutvärderingar på samtliga skolor som bokar och låter genomföra minst ett rattfylleriseminarium under året. Tyvärr visade det sig under det första året mycket svårt och tidskrävande att få in dessa enkäter från skolorna, förmodligen på grund av att de skickades ut över en vecka efter genomfört seminarium. Därför togs i början av 2003 beslut om att lärarenkäterna (liksom elevenkäterna, se nedan) skulle fyllas i under de sista fem minuterna av respektive seminarium. Samtidigt förenklades lärarenkäten genom att samtliga frågor fick kryssalternativ som komplement till de blanka rader som också fick vara kvar på delar av frågorna. Dessa förenklingar kring lärarenkäten medförde att samtliga skolor utom två som har fått en uppsättning lärarenkäter inkom med ifyllda enkäter under I samband med respektive rattfylleriseminarium ombeds all skolpersonal som deltar att fylla i en lärarenkät. Bland dem som har svarat på lärarenkäterna finns därför allt från lärare, rektorer och kuratorer till skolsköterskor och idrottslärare. Elevenkät Ända sedan verksamheten med rattfylleriseminarier på gymnasiet startade har så gott som alla seminarier utvärderats bland deltagande elever. Detta har skett genom att eleverna på uppmaning av föreläsarna ombeds att fylla i en enkät under de sista fem minuterna av seminariet. Enkäterna samlas därefter ihop av personal på skolan och skickas i svarspostkuvert till NTF Stockholms län. Samma enkätfrågor har använts gentemot eleverna ända sedan utvärderingarna startade. I början av 2003 gjordes emellertid en mindre omformulering av ett av de påståenden som förekommer i enkäten. I alla utom de två första seminarierna under året har denna nya version av elevenkäten använts. Resultaten från de två skolorna som har fått den äldre enkäten har vid sammanställningen av samtliga enkäterna likställts med svaren från övriga skolor, eftersom skillnaden i formulering var så liten. Deltagarrapport Ända sedan rattfylleriseminarierna började utvärderas genom elev- respektive lärarenkäter har det funnits misstanke om att alla seminariedeltagare inte följer uppmaningen att fylla i en enkät för utvärdering. För att ta reda på hur stort detta förmodade bortfall är infördes 2003 en rutin där skolan ombeds fylla i en deltagarrapport med uppgift om antalet deltagande elever respektive lärare/skolpersonal. Denna nya rutin har fungerat väl under året; de flesta skolor har lämnat in de uppgifter som efterfrågas i deltagarrapporten. Underlag för utvärdering I rapportens bilaga finns exempel på lärar- respektive elevenkät samt en så kallad deltagarrapport. 5

6 Resultat Måluppfyllelse Tack vare den nya rutinen där skolorna ombeds fylla i en så kallad deltagarrapport, kan såväl antalet deltagande elever som deltagande lärare redovisas i sammanställningarna nedan. Stockholms län Gotland Antal seminarier: 26 Antal seminarier: 4 Antal skolor: 22 Antal skolor: 4 Antal elever: Antal elever: 714 Antal lärare: 203 Antal lärare: 30 En utvärdering av seminarierna genom elev- och lärarenkäter har genomförts som planerats. En sammanfattning av dessa utvärderingsresultat ges längre fram i detta avsnitt. Av elevenkäterna finns också sammanställningar från respektive skola, vilka redovisas i rapportens bilaga. Statistik från respektive seminarium Som beskrivs ovan, så har måluppfyllelsen beträffande antalet elever uppnåtts med god marginal. Trots detta, och trots att NTF ställer krav på obligatorisk närvaro, är elevfrånvaron vid seminarierna mycket stor. Det framgår med all tydlighet i tabellerna nedan då man jämför t.ex. antalet anmälda elever med antalet deltagande elever vid respektive seminarium. Stockholms län Nr Gymnasium Antal anm elever Antal elever närvarande Antal fullst elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst lärarenkäter 1 Huddinge gymnasium 1 (2) Utv ej startat 2 Stockholms fria gymnasium Utv ej startat 3 Tyresö gymnasium 1 (2) Utv ej startat 4 Enskede gårds gymn. 1 (2) Utv ej startat 5 Sågbäcksgymnasiet Tyresö gymnasium 2 (2) Enskede gårds gymn. 2 (2) Rudbecksgymnasiet Örjansskolan Vackstanäsgymnasiet Kista gymnasium Rönninge gymnasium Södertörns hantverksgymn Jakobsbergs fria gymn Roslagens högskola Victor Rydbergs gymn. 1 (2) Info Komp Bromma gymnasium * Victor Rydbergs gymn. 2 (2) Östra Real Vilunda gymnasium Södra latin Haninge fria gymnasium Huddinge gymnasium 2 (2) Märsta gymnasium Vallentuna gymnasium TOTALT ANTAL:

7 Gotland Nr Gymnasium Antal anm. elever Antal elever närvarande Antal fullst. elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst. lärarenkäter 27 Richard Steffengymnasiet Elfrida Andréegymnasiet Donnersgymnasiet i Slite Donnersgymn. Klintehamn TOTALT ANTAL: Anm. 1: Där uppgifter enligt deltagarrapport saknas har uppskattade siffror om deltagande skrivits med understruken kursiverad stil. För lärare är den uppskattade siffran densamma som för antalet inkomna lärarenkäter, för elever är den ett genomsnitt av antalet anmälda elever och antalet inkomna elevenkäter. Anm. 2: Rutinen med utvärdering genom lärarenkäter var färdig för användning först den 1 mars. Med anledning av detta har uppgifter om antalet fullständiga lärarenkäter vid seminarier före detta datum ersatts av texten Utv ej startat i tabellerna ovan. Anm. 3: Vid två av seminarierna har varken elev- eller lärarutvärderingar genomförts trots ihärdiga påstötningar i efterhand. Med anledning av detta redovisas antalet fullständiga elev- respektive lärarenkäter med siffran noll Anm. 4: * = Siffran noll står i detta fall för att det p.g.a. av ett administrativt misstag hos NTF saknas en fullständig sammanställning av de av skolan inskickade elevenkäterna. Felet upptäcktes då samtliga enkätsvar för länet skulle sammanställas och det kunde tyvärr inte rättas till p.g.a. av att originalenkäterna sedan länge gått till pappersåtervinningen. Resultat elevenkäter Sammanfattningsvis är resultatet av utvärderingarna liksom tidigare år mycket positivt: 97 % av eleverna i såväl Stockholms län som på Gotland instämmer (helt eller delvis) i påståendet att seminariet var meningsfullt. Och på frågan om seminariet var trovärdigt instämmer 98 % av eleverna, både i Stockholms län och på Gotland. 91% av eleverna i Stockholms län och 95 % av eleverna på Gotland säger sig dessutom ha blivit mer negativa till alkohol och bilkörning efter att ha deltagit i seminariet. Samtliga procentandelar ovan är lika bra som 2002, i några fall till och med en eller ett par procentenheter högre än då. (Kanske beror denna förbättring av ett redan fantastiskt resultat på att två nya och mycket uppskattade föreläsare har varit väldigt aktiva under året.) Som vanligt har ett stort antal elever har också tagit sig tid att skriva ner fria och öppenhjärtliga kommentarer i slutet av enkäten. Svar från ett annat påstående som också är intressant att jämföra med resultatet från föregående år är frågan om Seminariet har gjort att jag vill öka min kunskap om alkohol, droger och trafik. Här har ju frågan omformulerats något sedan tidigare år och det tycks i viss mån ha påverkat hur eleverna svarar på frågan. I Stockholms län har andelen elever som instämmer helt eller delvis i påståendet ökat från 60 till 63 % 2003 och på Gotland har ökningen gått från 62 till hela 76 % Resultat lärarenkäter Det första intryck man lätt får då man läser redovisningen av svaren på lärarenkäterna är att många som har besvarat enkäten också har tagit sig tid att skriva ner egna förtydliganden av svaret på frågorna. När man läser dessa kommentarer ska man dock vara medveten om att de, i de flesta fall, kommer ifrån en minoritet av respondenterna. De vanligaste förekommande svaren på frågorna i 2003 års lärarenkät är nämligen vet ej eller nej. Nedan redogörs kortfattat för hur de olika frågorna i enkäten har besvarats, medan en fylligare redogörelse inklusive respondenternas egna förtydliganden återfinns direkt efter avsnittet Resultat i rapporten. 7

8 Fråga 1 På den första frågan om skolan har givit eleverna tillfälle att förbereda sig och i så fall hur? svarar 44 % procent av respondenterna i Stockholms län nej och på Gotland är andelen hela 74 %. En av fyra (25 %) i Stockholms län och en av fem (20 %) på Gotland svarar i stället vet ej, medan 31 respektive 6 % svarar Ja, genom De som har svarat Ja, genom på fråga ett har också fyllt på sitt svar med ett eget förtydligande. Dessa förtydliganden avslöjar att förberedelserna i de flesta fall har genomförts på ett av följande sätt, numrerade efter vanligaste förekomst: 1. Genom diskussion eller övningar inom annat ämnesområde, på klassrådstid etc 2. Genom att berätta vad seminariet skulle handla om e.dyl. Fråga 2 På den andra frågan om skolan planerar att ge enskilda elever möjligheten att bearbeta sin upplevelse från seminariet och i så fall hur? är vet ej det vanligast förekommande svaret (Stockholm län 54 % respektive Gotland 57 %). Endast sex procent svarar nej på denna fråga i såväl Stockholms län som på Gotland, medan andelen som svarar Ja, genom är 40 respektive 37 %. Av dem som har svarat Ja, genom på fråga två tycks många ha missat att frågan handlade om individuellt stöd. De flesta lämnar nämligen förtydliganden som tyder på att man planerar att ge stöd gruppvis medan endast ett fåtal indikerar att de erbjuder individuellt stöd efter behov. De olika förtydligandena av svaren på frågorna kunde vid sammanställningen av frågan delas in så här, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Möjlighet till samtal som inte specificeras eller diskussioner/övningar på lektionstid e.dyl. 2. Möjlighet till individuellt stöd (samt i några fall dessutom diskussion) Fråga 3 På den tredje frågan om skolan planerar något fortsatt arbete inom ämnet alkohol och trafik och i så fall hur? är vet ej återigen det vanligast förekommande svaret (Stockholms län 67 % respektive Gotland 50%). Glädjande nog svarar emellertid endast 6 respektive 0 % nej på denna fråga, medan 27 % i Stockholms län och hela 50 % på Gotland svarar Ja, genom Av dem som har svarat Ja, genom har de flesta respondenterna lämnat förtydliganden som går att sortera in under följande rubriker, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Genom undervisning via specifika ämnesområden eller funktioner på skolan 2. Genom temavecka, ANT eller särskilt program 3. Genom allmänna diskussioner/undervisning Fråga 4 På den fjärde frågan ombads respondenterna att svara på frågan Vad tyckte du om seminariet?. Svar på frågan kunde lämnas genom val av ett av fyra kryssalternativ och inte genom att utrymme fanns för fria kommentarer. Resultatet av respondenternas bedömning på frågan ett visar att 98 % av respondenterna i Stockholms län respektive 100 % på Gotland tyckte att seminariet var Mycket bra eller Bra. Andelen som tyckte att seminariet var Mycket bra var i Stockholms län 51 % och på Gotland 67 %. Endast två respondenter (drygt 2 %) i Stockholms län och ingen på Gotland gav bedömningen Inte så bra och inte någonstans i undersökningen förekom betyget Dåligt. 8

9 Fråga 5 På den femte frågan ställdes frågan Kan seminariet utvecklas och i så fall hur? Här var det vanligast förekommande svaret Ja, genom... (Stockholms län 55 % respektive Gotland 59 %). 33 respektive 24 % svarade därutöver vet ej medan 12 respektive 17 % svarade nej. Av dem som har svarat Ja, genom förekom många olika förslag på förbättringar. De flesta av dessa förslag går att sortera in under följande rubriker, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.. 2. Synpunkter och förslag på förbättringar beträffande seminariets form och dess längd 3. Synpunkter som i huvudsak berör visningen av filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns 4. Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m. 5. Önskemål om yngre föreläsare 9

10 Redovisning av lärarenkäter Antalet inkomna lärarenkäter och deras respektive innehåll redovisas från och med denna sida i rapporten. Här går bl.a. att utläsa vilka skolor som har deltagit i lärarutvärderingen på respektive skola samt vilken typ av personal som har svarat. Bortfall Lärarenkäter saknas från ett antal skolor av två skäl: 1. Årets lärarenkät var inte färdigställd förrän i slutet av februari, varför fyra seminarier genomfördes utan lärarutvärdering. 2. Två skolor har trots påminnelser inte genomfört lärarutvärderingen på skolan. Inkomna lärarenkäter Stockholms län Sem. nr. Datum Skola jan Huddinge gymnasium 1 (2) 2. 7 feb Stockholms fria gymnasium feb Tyresö gymnasium 1 (2) feb Enskede gårds gymnasium 1 (2) Fått enkät er Ja/nej Utvärdering ej startat Utvärdering ej startat Utvärdering ej startat Utvärdering ej startat Antal enkäter Personal som svarat 5. 4 mars Sågbäcksgymnasiet Ja 1 Fordonslärare (Tre lärare har svarat med en enkät) 6. 5 mars Tyresö gymnasium 2 (2) Ja 4 Lärare, 4 st mars mars mars mars mars mars Enskede gårds gymnasium 2 (2) Ja 4 Lärare, 4 st Rudbecksgymnasiet Ja 4 Lärare, 3 st + idrottslärare Örjansskolan Ja 3 Lärare, 3 st Vackstanäsgymnasiet Ja 11 Lärare, 11 st, varav bl.a. kost-, idrotts- och speciallärare Kista gymnasium Ja 6 Lärare, 5 st samt 1 specialpedagog Rönninge gymnasium Ja 4 Skolsköterska, skolvärdinna, idrottslärare samt lärare 10

11 Sem. nr mars Datum Skola Södertörns hantverksgymnasium april Jakobsbergs fria gymnasium Fått enkäter Ja/nej Antal enkäter Personal som svarat Ja 4 Lärare, 4 st Ja 7 Lärare, 7 st, varav 2 inom vård april Roslagens högskola Ja 5 Lärare, 5 st april Victor Rydbergs gymnasium 1 (2) april Info Komp Nej, trots påstötningar Ja 1 Lärare april Bromma gymnasium Ja 4 Lärare, praktikant, skolsköterska och kurator aug Victor rydbergs gymnasium 2 (2) Ja 3 Lärare, 2 st samt kurator sep Östra Real Ja 4 Rektor, bitr rektor, kurator samt lärare okt Vilunda gymnasium Ja 11 Lärare, 9 st samt skolsköterska och elevassistent okt Södra Latin Ja 5 Kurator, skolsköterska, intendent samt lärare, 2 st nov Haninge fria gymnasium Ja 4 Rektor samt lärare, 3 st nov Huddinge gymnasium 2 (2) nov Märsta gymnasium Nej, trots påstötningar Ja 11 Lärare, 9 st samt idrottslärare och lärarkandidat nov Vallentuna gymnasium Ja 7 Bitr. rektor, kurator, idrottslärare samt lärare, 4 st Totalt antal enkäter Stockholms län: 103 st Gotland Sem. nr. Datum Skola sep Richard Steffengymnasiet Fått enkäter Ja/nej Antal enkäter Personal som svarat Ja 15 Lärare, 13 st samt idrottslärare och adjunkt sep Elfrida Andréegymnasiet Ja 3 Lärare, 3 st sep Donnergymnasiet i Slite Ja 4 Lärare, 4 st sep Donnergymnasiet i Klintehamn Totalt antal enkäter Gotland: 30 st Ja 8 Lärare, 7 st samt idrottslärare 11

12 Redovisning av enkätsvaren Svarsalternativen i enkäten var av såväl kryssvalstyp som öppna rader. Nedan redovisas hur många personer som har valt de förvalda svarsalternativen på varje fråga. Fria utfyllningar från de tomma raderna redovisas också med hänvisning till från vilket seminarium (nummer inom parantes) kommentaren kommer. För att underlätta läsningen har det fria kommentarerna sorterats under några olika rubriker. 1, Har skolan givit eleverna tillfälle att förbereda sig inför seminariet och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 32 st (31 %) Ja, genom 2 st (6 %) 45 st (44 %) Nej 22 st (74 %) 26 st (25 %) Vet ej 6 st (20 %) svar totalt 30 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Genom att berätta vad seminariet skull handla om e.dyl. - Ja, genom att läsa igenom vad det skulle handla om (3) - Ja, vi har berättat lite grand att ni ska komma (9) - Ja, genom förberedelse, samtal (11) - Ja, genom annonsering vad föredraget skulle handla om (12) - Ja, genom trafikundervisning för körkort (5) - Ja, genom information från lärarna under lektion (16) - Ja, info i skolans informationsblad och i årskalendern (21) - Ja, genom att vi informerat om vad det skulle handla om (21) - Ja, genom att nämna det på lektion och under mentorsträff (22) - Ja, genom att berätta vad alkolås innebär (10) Genom diskussion eller övningar inom annat ämnesområde, på klassrådstid e.dyl. - Ja, genom levnadslära, diskussioner allmänt om fester, alkohol etc. (8) - Ja, i levnadslära genom fyrahörnsövning kring alkohol och bilkörning, se den här filmen och diskutera (8) - Ja, genom att jag på klasstimmen har berättat utifrån mina livserfarenheter runt alkohol bilkörning och andra kulturmönster utanför Sverige (9) - Ja, vissa elever fick förberedelse genom att de studerar biologi och/eller etik och livsfrågor (20) - Ja, genom planerad aktivitet (20) - Ja, genom vissa lärare i klassen innan (22) - Ja, genom att läsa om sociala frågor, förbereda ett arbete (23) - Ja, genom samhällskunskap (23) - Ja, genom lektion om alkohol (8) 12

13 - Ja, genom lektion om alkohol och fester (8) - Ja, genom temavecka ANT (13, tre likadana svar) - Ja, genom att diskutera några frågeställningar (23) - Ja, genom diskussion och artikel på lektion (23) - Ja, genom diskussion i Sv. m 11/11 (23) - Ja, genom diskussion (23) - Ja, genom diskussioner på engelska (26) - Ja, genom mentorerna som tre veckor i förväg fått bifogat info-blad och har 1 ½ timme schemalagd klassrådstid att både för- och efterbehandla temat. Vi har ju använt NTfs koncept med rattfylleriseminarier i flera år, så de flesta mentorer känner till upplägg och innehåll (26) - Ja, lite grand på klassrådstid (26) - Ja, genom värderingsövningar och liknande på klassrådet (26) - Ja, genom att vi har pratat om detta på ett klassråd (26) - Ja, genom presentation av problematiken på klassrådstid (27) - Ja, genom att vi diskuterade droger timmarna innan (29) 2, Planerar skolan att ge enskilda elever möjligheten att bearbeta sin upplevelse från seminariet och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 41 st (40 %) Ja, genom 11 st (37 %) 6 st ( 6 %) Nej 2 st ( 6 %) 55 st (54 %) Vet ej 17 st (57 %) svar totalt 30 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Möjlighet till individuellt stöd (samt i några fall dessutom diskussion) Ja, genom om någon elev vill samtala om seminariet (8) Ja, om behov förekommer (10) Ja, genom att finnas till hands (12) Ja, genom tillgång till kuratorn samt så hade vi gruppdiskussioner efter seminariet (19) Ja, genom gruppdiskussioner samt tillgång till kurator (19) Ja, genom tillgång till kurator och mentorer (19) Ja, genom kyrkan och elevvårdens närvaro (21) Ja, genom möjlighet att gå till skolsköterska och kurator som var med på seminariet (22) Ja, genom att eleverna får komma och prata med sin mentor eller kurator när de vill (24) 13

14 Möjlighet till samtal som inte specificeras eller diskussion/övningar på lektionstid e.dyl. Ja, genom samtal i mentorssammanhang (3) Ja, genom samtal, frågeställningar, ev. skriftliga inlägg för de mest engagerade eleverna (4) Ja, genom utvärdering och uppföljning under vårterminen, pågående kurs 60 tim teori (5) Ja, genom reflektion och diskussion (indiv. Skriftligt) (8) Ja, genom att skriva en reflektion kring seminariet nästa levnadsläralektion (8) Ja, genom diskussion vid nästa samling ((8) Ja, genom elevarbete med värderingsövningar rollspel på klasstimme (9) Ja, genom samtal på klasstimmen, vi har en sån timme för samtal varje vecka, därför finns en möjlighet ((9) Ja, genom samtal om det behövs (10) Ja, genom att ta upp ämnet på lektionen (10) Ja, genom diskussioner (11) Ja, i lektionen livskunskap (11) Ja, genom att vi kommer att diskutera seminariet gruppvis (13) Ja, genom uppföljning i olika ämnen (14) Ja, genom att ta upp på lektionen, diskutera (14) Ja, genom skolstart (14) Ja, genom kurserna biologi och kursen etik och livsfrågor (20) Ja, genom enskilda lärares aktiviteter (20) Ja, genom samtal (21) Ja, genom lektioner som följer (21) Ja, genom diskussion (21) Ja, genom samtal (21) Ja, genom samtal (21) Ja, genom att vi samtalar om innehållet (21) Ja, genom diskussion i helklass, arbetsmiljökunskap, samhällskunskap eller dylikt (22) Ja, genom uppföljande diskussioner på lektionen (23) Ja, genom om ev. eleverna vill vidarebehandla frågan. Seminariets budskap tog bra! (23) Ja, genom kort diskussion direkt efteråt och möjlighet att prata med lärare enskilt (24) Ja, genom klassrumsdiskussion (24) Ja, genom diskussion i klassen. Göra arbete om sociala frågor (24) Ja, genom diskussion mentorsvis (24) Ja, genom diskussioner på klassråd (26) Ja, genom diskussion och övningar (26) Ja, genom diskussioner och skrivuppgifter (26) Ja, genom samtal på lektionen (27) Ja, genom klassdiskussioner (27) Ja, genom ta upp det på klassrådet (27) Ja, genom klassrådstid lektionstid (27) Ja, genom att man kommer att ta upp detta på kommande lektion (28) Ja, genom att diskutera ämnet och vad vi hör med eleverna (29) Ja, genom att se filmen och prata om den och om besöket (29) 14

15 Ja, genom att diskutera på mentorstiden funderingar och frågor (30) Ja, genom gruppdiskussioner (30) Ja, genom diskussioner (30) Ja, genom uppföljning på lektionstid och mentorstid. (30) 3, Planerar skolan något fortsatt arbete inom ämnet alkohol och droger i trafiken och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 28 st (27 %) Ja, genom 15 st (50 %) 6 st ( 6 %) Nej 0 st (0 %) 68 st (67%) Vet ej 15 st (50 %) totalt 30 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Genom undervisning via specifika ämnesområden eller specifika funktioner på skolan Ja, genom årligen återkommande utbildning för elever inom individuellt val (5) Ja, genom att det alltid är ett tema i vår levnadslära (8) Ja, genom att det alltid behandlas i levnadslära på något sätt (8) Ja, genom i ämnet levnadslära har vi lektion om alkohol och fester (8) Ja, genom samhällskunskap (10) Ja, genom diskussioner i sina ämnen (10) Ja, inte skolan möjligen de olika arbetslagen (21) Ja, i mitt ämne ska vi se Ett anständigt liv av Stefan Jarl (24) Ja, genom andra lektioner om trafik- alkohol. (27) Ja, genom i ämnet naturkunskap troligtvis. Dock ej bestämt än. (27) Ja, genom lärarlag som undervisar i klassen om droger.(27) Ja, genom att det ingår på olika sätt i IV. (29) Ja. Perhaps in hotel + restaurant programme and in my own IV course. Body and soul. (29) Ja, vi har alltid information om droger och alkohol inom skolhälsovården (12) Ja, genom ämnet livskunskap (11) Genom temavecka, ANT eller särskilt program Ja, genom fortsatta ANT-veckor (13) Ja, genom Temavecka Alkohol Narkotika Tobak (13) Ja, genom tema förläsning mm (13) Ja, genom en stor satsning vi gör: Prime for life (20) Ja, genom Prime for life till elever och förälder, etik och livskunskap (20) Ja, genom Prime for life (20) 15

16 Ja, genom Hasselateatern och utbildning för personalen I tidig upptäckt (21) Ja, genom temadag (23) Ja, genom ett projekt i attraktiv skola. (27) Ja, genom ett livsstilsprojekt riktat till åk 1-elever. (27) Ja. Skolan har antagit en hälsoprofil som inriktar sig inom denna???? (27) Ja, genom hälsoprofil 2 st. (27) Ja, genom temaveckor, 3 st (30) Ja, genom kurser ansvarsfull alkoholhantering. (30) Genom allmänna diskussioner/undervisning Ja, genom återkommande träffar (4) Ja, troligen (4) Ja, genom fortlöpande diskussioner och andra medel (8) Ja, genom efterarbete med värderingsövningar rollspel på klasstimmen (9) Ja genom fortsatta samtal (21) Ja, genom diskussion kring narkotika, genom föreläsare och diskussionsledare med en klass i taget åk 2 (22) Ja, genom etikdiskussioner, undervisning om alkohol förekommer i en del ämnen. (30) Ja, genom kontinuerlig undervisning med anknytning till alla ämnen (11) Övriga kommentarer Ja. Vi har haft polisen en klok närpolis på besök i klass 9, men det är slut med det tyvärr. Det här tror jag var ett bättre sätt, men de yngre behöver också något. (9) Ja, pågår alltid (11) Ja, har pratat tidigare (14) Ja, genom att författaren Pelle Olsson kommer hit och pratar om droger (22) Tyvärr jobbar vi för lite med dessa frågor (26) 4, Vad tyckte du om seminariet? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 52 st (51 %) Mycket bra 17 st (57 %) 48 st (47 %) Bra 13 st (43 %) 2 st ( 2 %) Inte så bra 0 st 0 st Dåligt 0 st 103 totalt 30 svar totalt 16

17 5. Kan seminariet utvecklas och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 56 st (55 %) Ja, genom 17 st (59 %) 12 st (12 %) Nej 5 st (17 %) 33 st (33 %) Vet ej 7 st (24%) 103 totalt 30 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna Ja, genom att bilda smågrupper efter film och vad personerna berättar för att bearbeta det man upplevde. Det är en stark upplevelse av deras berättelser man går igenom. Mycket gripande. (3) Ja, genom fler frågor till publiken att fundera över (typ bikupeprat med dem som sitter närmast) (3) Ja, genom gruppdiskussioner. (4) Ja, genom en stund för frågor och svar. (8) Ja, genom tid för frågor, dock inte förkortat (8) Ja, genom att tiden förlängs för diskussion och frågor. (8) Ja, genom att eleverna bör få möjlighet att ställa frågor. (8) Kanske genom en stunds samtal i mindre grupper att eleverna får utbyta erfarenheter med varann, men det kan ju vara värt att bearbeta efteråt också. Filmen var lite svår att förstå, svårt att höra orden. Era berättelser var mycket bättre! En levande människa är något helt annat, tack så mycket för att ni gör det här!! (9) Ja, genom att ha diskussionsgrupper efteråt. (10) Ja, genom fortsatta diskussioner. (10) Ja, genom möjligheter till diskussioner. (10) Ja, genom en diskussion mellan de två berättelserna. (14) Ja, genom diskussioner i mindre grupper, göra eleverna mer delaktiga. (18) Ja, genom ett mer strukturerat utrymme för eleverna, kanske i mindre grupper i anslutning till föreläsningen. (19) Ja, genom små diskussionsgrupper. (22) Ja. Diskussioner i små grupper, egna erfarenheter, värderingsövningar. (24) Ja, genom att man skulle kunna ha en diskussion efter alla seminarier. Då man har väckt många tankar. (24) Ja, genom uppföljande samtal. (26) Ja, genom att diskutera vissa frågor i mindre grupper. (30) Ja, genom mer tid för diskussioner. (30) 17

18 Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m. Ja, genom Tema-Eftermiddag/heldag. (10) Ja, genom uppföljning, samtal i grupper osv under em. (27) Ja, genom mer info i förväg till lärare ex infoblad om vad det skall handla om.(10) Ja, genom att skolan förbereder sig mer. (11) Ja, genom introduktion före. (11) Ja, genom konkreta frågor till eleverna om deras attityder till alkohol och trafik, kanske i form av planerad uppföljning. (22) Ja, genom små grupparbeten. Mer tid i anspråk, engagera lärarna mm. (27) Ja, genom ev. elevmedverkan typ korta grupparbeten. (28) Ja, genom uppdatering och mer satsning på det teknikala. (4) Ja. Skolan bör organisera så att rätt lärare är med eleverna. Fortsätt diskussion i mindre grupper. (18) Ja, genom vidarearbeta i mindre grupper, gärna elever från olika program. (11) Synpunkter som i huvudsak berör visningen av filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns Ja, genom ny och aktuell film. (5) Ja, genom att ta bort filmen. Tala mer själv. Laila talade för otydligt. (9) Ja. Filmen var rörig (eventuellt var det också ljudkvalitén som var dålig) den skulle ha haft en tydligare ram! Ungdomar och barn vill ha fakta tydligt och faktauppgifterna kom först på slutet. (9) Ja. Bättre filmkvalitet. (10) Ja. Jag tycker filmen kunde vara ännu starkare. Man måste beröra människor. (11). Ja, genom mer up to date-film. Ställa frågor direkt till elever i seminariet eller låta 10 vara grupperade för diskussion kring något visst dilemma. Detta diskuteras sedan i seminariet. Då blir eleverna delaktiga inte bara åhörare! (15) Ja, genom en uppdaterad och mer autentisk film. (15) Ja, genom att uppdatera filmen t ex. (10) Ja, genom en uppdaterad och mer autentisk film (15) Ja, genom en bättre film, kändes lite gammal, dåligt ljud och ljus. (21) Ja. Kanske dags att byta film? Men den är jättebra! (dock kolla ljudet) Mycket personligt upplevda berättelser! (26) Ja. Nyare film som för övrigt var bra. (27) Ja, genom bättre teknisk kvalitet på videofilmen (21) Synpunkter och förslag på förbättringar beträffande seminariets form och dess längd Ja. Svårt för eleverna att ställa frågor i så stor grupp. Uppmana kanske att komma fram efter seminariet.(12) Ja. Det tog en timme och en kvart mot planerade 50 minuter (60 minuter med start och avslut som max). Anm. NTF: Missuppfattning av skolan Nu var ett 60-tal elever stressade därför att deras lunch minskade (från till 11.15) och de skulle skriva kemi Hålla tiden viktigt! En mycket lång historia om ett familjeöde: 18

19 1. skilsmässa 2. flytt till Stockholm 3. stämning i familjen 4. besök i Stockholm årsdag 6. Arlanda 7.????? Affektiv berättelse av elevenkät måste framgå om detta är rätt metod. Kombinationen av film också affektiv tillsammans med berättelsen är kanske effektivt. Mycket bra att knyta ihop historien. Våga säga nej! (20) Ja, genom att hålla tiden, elever missade lunchen. Anm NTF: Skolan har missuppfattat seminariets längd För stor del handlar om sorg och sorgearbete. (20) Ja, genom att byta ordning på föreläsarna. Kurre börjar och Laila avslutar. (21) Ja, genom att inte ha aulasamling, utan kanske tre klasser åt gången. (21) Ja. Kurre börjar och Laila skall avsluta, så man går ut med större eftertanke. (21) Skifta talare 1 och 2. (21) Ja. Jag tyckte att Kurt skulle ha berättat sin historia före Laila. Lailas berättelse var väldigt känslorörande och hemsk. (21) Ja, genom mer upplysning och diskussion med ungdomarna, ev fler filmer. (27) Ja, genom mindre forum. (28) Ja, genom att ha egna grejer med sig eller förbereda personal som kan ordna. (29) Ja, genom mindre föreläsning/fakta på slutet, mer berättande. (29) Ja, genom att ge mera tid. 2 st (30) Ja. En timme var för kort. 1,5 timme skulle vara bättre. (30) Anm. NTF Det var skolan som kortade ner seminariet med kort varsel. Ja. Kort tid bara (30) Önskemål om yngre föreläsare Ja, genom att ha några ungdomar med som kört rattonyktra och tänkt om. (10) Ja, genom att ha jämnåriga gymnasieungdomar som berättar om sina upplevelser. (10) Ja, genom att ungdomar berättar om t ex kompisar som varit med om olyckor. (21) Ja, genom yngre deltagare som kan representera vanliga ungdomar som dricker måttliga mängder vid fester och dylikt. (23) Ja, genom att ungdomar berättar och att man delar in sig i grupper för uppföljande diskussion. (21) Ja, genom att låta någon yngre/kvinna var en av berättarna. (23) Beröm Egen kommentar: Ett mycket gripande seminarium! Filmens innehåll + längd mycket bra! Kurt och Lailas berättelser mycket givande och lagom tid. Vi är mycket nöjda! Vill gärna återkomma! (13) Ja. Mycket bra (24) Ja. Lagom. Mycket engagerande. (27) Det var mycket bra som det var. Kom gärna tillbaks. (27) 19

20 Ja. Allt kan utvecklas men detta seminarium kändes genomarbetar och bra. (29) Övriga synpunkter och önskemål Ja. Det kan göras starkare, även starkare film skulle kunna visas. (11) Ja, genom att verkligen tydliggöra den rattfulles syn på alkohol och bilkörning. Blev lite för mycket prat om den egna alkoholismen vilket var bra. (14) Ja, genom att personer av båda könen medverkar. (24) Ja, genom att er nyktra alkoholist blir mer pedagogisk. Det behövs också en kraftfullare avslutning för att få den effekt som ni eftersträvar. (30) Ja, genom att visa hur lite det behövs för att överstiga tillåten promillehalt. (12) Ja. Bakgrund och siffermaterial. Våra elever vill nog ha mer fakta som man ev. kan diskutera i klassrum. (22) 20

Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Rattfylleriseminarier i gymnasiet Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari 2005 2004 Notat 0411 2 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering

Läs mer

Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Rattfylleriseminarier i gymnasiet Rattfylleriseminarier i gymnasiet Sammanställning av enkäter våren 2001 Linda Hallenberg juli 2001 2001 Notat 3 Bakgrund Civilkurage är benämningen på en långsiktig satsning för att minska ungdomsrattfylleriet.

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk! Ung utan Pung har sina rötter i Stockholms förorten Rågsved. Det hela började på en ungdomsgård 1982 där den första pjäsen handlade om fattiga ungdomar

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane)

Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane) Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane) Hej! Det har gått snart fyra veckor efter ergonomilektionen. Jag skulle nu vilja veta hur du som elev har upplevt avsnittet samt effekterna. Hur

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Handledningsmaterial för skolpersonal

Handledningsmaterial för skolpersonal Handledningsmaterial för skolpersonal Du är en sådan där viktig vuxen, som kan finnas för barn runt omkring dig. Vi på Maskrosbarn möter dagligen barn som lever i mycket utsatta hemsituationer. Genom detta

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN HEM OM FILMEN VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN "Jag ville vara med i filmen för att jag vill visa, hjälpa och förändra läget kring barn och ungdomar

Läs mer

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis 6 gymnasieskolor (4 i Kristinastad, 2 i Malmö) Klassrumsenkäter vecka 36-37 Åk1 Åk3 31 klasser fördelat på olika program Bruttourval 750

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Dialogunderlag För viktiga samtal om alkohol och droger i trafiken

Dialogunderlag För viktiga samtal om alkohol och droger i trafiken 1 Dialogunderlag För viktiga samtal om alkohol och droger i trafiken Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK 1 Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer