Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rattfylleriseminarier i gymnasiet"

Transkript

1 Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari Notat 0304

2 2

3 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering sidan 5 Resultat sidan 6 Redovisning av lärarenkäter sidan 10 Redovisning av elevenkäter sidan 21 Bilaga med innehållsförteckning sidan 23 3

4 Inledning Bakgrund Sedan 1998 erbjuder NTF Stockholms län gymnasieskolorna i länet kostnadsfria seminarier om rattfylleri på uppdrag av Vägverket Region Stockholm. Seminarierna leds av föreläsare med självupplevd erfarenhet av rattfylleri och trafikolyckor och är mycket uppskattade och efterfrågade. Sedan 2000 har seminarier även genomförts på Gotland och före 1998 arrangerades liknande seminarier i niondeklasser i Stockholms län och på Gotland. Sedan 2002 har även fristående gymnasier i Stockholms län fått erbjudandet om kostnadsfria rattfylleriseminarier. Tidigare år har erbjudandet endast gått ut till kommunala skolor i länet. Syfte Att medvetandegöra elever om den förödande kombinationen av alkohol och trafik. Att ge ungdomar ökad insikt så att de vågar säga nej till att köra när de är påverkade, vågar säga nej till att åka med påverkade kamrater och att hindra kamrater från att köra drogpåverkade. Mål 2003 Att genomföra 25 seminarier i minst 20 gymnasieskolor i Stockholms län och därvid nå 3000 elever och deras lärare samt att genomföra 5 seminarier i gymnasieskolor på Gotland och därvid nå minst 500 elever och deras lärare. Att genomföra en utvärdering av seminarierna genom elev- och lärarenkäter Metod Seminarierna ges i första hand till gymnasieelever i årskurs två, men även andra årskurser bjuds in. Så många elever som möjligt bjuds in till varje seminarium, som oftast hålls i skolans aula. Seminarierna leds av föreläsare med självupplevd erfarenhet av rattfylleri och trafikolyckor. Föreläsarna arbetar alltid i par vid varje seminarium: en föreläsare som på något sätt blivit drabbad - offer, och en föreläsare som själv kört rattfull -förövare. Som föreläsare anlitas bland annat en mamma vars son har förolyckats i en rattfylleriolycka och en kvinnlig nykter alkoholist som många gånger kört tung lastbil berusad i sitt tidigare liv. För varje rattfylleriseminarium disponeras en och en halv timme. Seminarierna inleds med filmen, P.S. Nu vet jag att gud inte finns, en dramadokumentär som handlar om en olycka där tre ungdomar omkommer i en rattfylleriolycka. Efter filmen berättar föreläsarna i ungefär en halvtimme var om sina självupplevda erfarenheter av rattfylleri och trafikolyckor. Därefter ges möjlighet för eleverna att ställa frågor till föreläsarna, både i storgrupp och genom att komma fram efteråt. 4

5 Metod för utvärdering Lärarenkät Sedan 2002 har NTF Stockholms län haft i uppdrag att genomföra lärarutvärderingar på samtliga skolor som bokar och låter genomföra minst ett rattfylleriseminarium under året. Tyvärr visade det sig under det första året mycket svårt och tidskrävande att få in dessa enkäter från skolorna, förmodligen på grund av att de skickades ut över en vecka efter genomfört seminarium. Därför togs i början av 2003 beslut om att lärarenkäterna (liksom elevenkäterna, se nedan) skulle fyllas i under de sista fem minuterna av respektive seminarium. Samtidigt förenklades lärarenkäten genom att samtliga frågor fick kryssalternativ som komplement till de blanka rader som också fick vara kvar på delar av frågorna. Dessa förenklingar kring lärarenkäten medförde att samtliga skolor utom två som har fått en uppsättning lärarenkäter inkom med ifyllda enkäter under I samband med respektive rattfylleriseminarium ombeds all skolpersonal som deltar att fylla i en lärarenkät. Bland dem som har svarat på lärarenkäterna finns därför allt från lärare, rektorer och kuratorer till skolsköterskor och idrottslärare. Elevenkät Ända sedan verksamheten med rattfylleriseminarier på gymnasiet startade har så gott som alla seminarier utvärderats bland deltagande elever. Detta har skett genom att eleverna på uppmaning av föreläsarna ombeds att fylla i en enkät under de sista fem minuterna av seminariet. Enkäterna samlas därefter ihop av personal på skolan och skickas i svarspostkuvert till NTF Stockholms län. Samma enkätfrågor har använts gentemot eleverna ända sedan utvärderingarna startade. I början av 2003 gjordes emellertid en mindre omformulering av ett av de påståenden som förekommer i enkäten. I alla utom de två första seminarierna under året har denna nya version av elevenkäten använts. Resultaten från de två skolorna som har fått den äldre enkäten har vid sammanställningen av samtliga enkäterna likställts med svaren från övriga skolor, eftersom skillnaden i formulering var så liten. Deltagarrapport Ända sedan rattfylleriseminarierna började utvärderas genom elev- respektive lärarenkäter har det funnits misstanke om att alla seminariedeltagare inte följer uppmaningen att fylla i en enkät för utvärdering. För att ta reda på hur stort detta förmodade bortfall är infördes 2003 en rutin där skolan ombeds fylla i en deltagarrapport med uppgift om antalet deltagande elever respektive lärare/skolpersonal. Denna nya rutin har fungerat väl under året; de flesta skolor har lämnat in de uppgifter som efterfrågas i deltagarrapporten. Underlag för utvärdering I rapportens bilaga finns exempel på lärar- respektive elevenkät samt en så kallad deltagarrapport. 5

6 Resultat Måluppfyllelse Tack vare den nya rutinen där skolorna ombeds fylla i en så kallad deltagarrapport, kan såväl antalet deltagande elever som deltagande lärare redovisas i sammanställningarna nedan. Stockholms län Gotland Antal seminarier: 26 Antal seminarier: 4 Antal skolor: 22 Antal skolor: 4 Antal elever: Antal elever: 714 Antal lärare: 203 Antal lärare: 30 En utvärdering av seminarierna genom elev- och lärarenkäter har genomförts som planerats. En sammanfattning av dessa utvärderingsresultat ges längre fram i detta avsnitt. Av elevenkäterna finns också sammanställningar från respektive skola, vilka redovisas i rapportens bilaga. Statistik från respektive seminarium Som beskrivs ovan, så har måluppfyllelsen beträffande antalet elever uppnåtts med god marginal. Trots detta, och trots att NTF ställer krav på obligatorisk närvaro, är elevfrånvaron vid seminarierna mycket stor. Det framgår med all tydlighet i tabellerna nedan då man jämför t.ex. antalet anmälda elever med antalet deltagande elever vid respektive seminarium. Stockholms län Nr Gymnasium Antal anm elever Antal elever närvarande Antal fullst elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst lärarenkäter 1 Huddinge gymnasium 1 (2) Utv ej startat 2 Stockholms fria gymnasium Utv ej startat 3 Tyresö gymnasium 1 (2) Utv ej startat 4 Enskede gårds gymn. 1 (2) Utv ej startat 5 Sågbäcksgymnasiet Tyresö gymnasium 2 (2) Enskede gårds gymn. 2 (2) Rudbecksgymnasiet Örjansskolan Vackstanäsgymnasiet Kista gymnasium Rönninge gymnasium Södertörns hantverksgymn Jakobsbergs fria gymn Roslagens högskola Victor Rydbergs gymn. 1 (2) Info Komp Bromma gymnasium * Victor Rydbergs gymn. 2 (2) Östra Real Vilunda gymnasium Södra latin Haninge fria gymnasium Huddinge gymnasium 2 (2) Märsta gymnasium Vallentuna gymnasium TOTALT ANTAL:

7 Gotland Nr Gymnasium Antal anm. elever Antal elever närvarande Antal fullst. elevenkäter Antal lärare närvarande Antal fullst. lärarenkäter 27 Richard Steffengymnasiet Elfrida Andréegymnasiet Donnersgymnasiet i Slite Donnersgymn. Klintehamn TOTALT ANTAL: Anm. 1: Där uppgifter enligt deltagarrapport saknas har uppskattade siffror om deltagande skrivits med understruken kursiverad stil. För lärare är den uppskattade siffran densamma som för antalet inkomna lärarenkäter, för elever är den ett genomsnitt av antalet anmälda elever och antalet inkomna elevenkäter. Anm. 2: Rutinen med utvärdering genom lärarenkäter var färdig för användning först den 1 mars. Med anledning av detta har uppgifter om antalet fullständiga lärarenkäter vid seminarier före detta datum ersatts av texten Utv ej startat i tabellerna ovan. Anm. 3: Vid två av seminarierna har varken elev- eller lärarutvärderingar genomförts trots ihärdiga påstötningar i efterhand. Med anledning av detta redovisas antalet fullständiga elev- respektive lärarenkäter med siffran noll Anm. 4: * = Siffran noll står i detta fall för att det p.g.a. av ett administrativt misstag hos NTF saknas en fullständig sammanställning av de av skolan inskickade elevenkäterna. Felet upptäcktes då samtliga enkätsvar för länet skulle sammanställas och det kunde tyvärr inte rättas till p.g.a. av att originalenkäterna sedan länge gått till pappersåtervinningen. Resultat elevenkäter Sammanfattningsvis är resultatet av utvärderingarna liksom tidigare år mycket positivt: 97 % av eleverna i såväl Stockholms län som på Gotland instämmer (helt eller delvis) i påståendet att seminariet var meningsfullt. Och på frågan om seminariet var trovärdigt instämmer 98 % av eleverna, både i Stockholms län och på Gotland. 91% av eleverna i Stockholms län och 95 % av eleverna på Gotland säger sig dessutom ha blivit mer negativa till alkohol och bilkörning efter att ha deltagit i seminariet. Samtliga procentandelar ovan är lika bra som 2002, i några fall till och med en eller ett par procentenheter högre än då. (Kanske beror denna förbättring av ett redan fantastiskt resultat på att två nya och mycket uppskattade föreläsare har varit väldigt aktiva under året.) Som vanligt har ett stort antal elever har också tagit sig tid att skriva ner fria och öppenhjärtliga kommentarer i slutet av enkäten. Svar från ett annat påstående som också är intressant att jämföra med resultatet från föregående år är frågan om Seminariet har gjort att jag vill öka min kunskap om alkohol, droger och trafik. Här har ju frågan omformulerats något sedan tidigare år och det tycks i viss mån ha påverkat hur eleverna svarar på frågan. I Stockholms län har andelen elever som instämmer helt eller delvis i påståendet ökat från 60 till 63 % 2003 och på Gotland har ökningen gått från 62 till hela 76 % Resultat lärarenkäter Det första intryck man lätt får då man läser redovisningen av svaren på lärarenkäterna är att många som har besvarat enkäten också har tagit sig tid att skriva ner egna förtydliganden av svaret på frågorna. När man läser dessa kommentarer ska man dock vara medveten om att de, i de flesta fall, kommer ifrån en minoritet av respondenterna. De vanligaste förekommande svaren på frågorna i 2003 års lärarenkät är nämligen vet ej eller nej. Nedan redogörs kortfattat för hur de olika frågorna i enkäten har besvarats, medan en fylligare redogörelse inklusive respondenternas egna förtydliganden återfinns direkt efter avsnittet Resultat i rapporten. 7

8 Fråga 1 På den första frågan om skolan har givit eleverna tillfälle att förbereda sig och i så fall hur? svarar 44 % procent av respondenterna i Stockholms län nej och på Gotland är andelen hela 74 %. En av fyra (25 %) i Stockholms län och en av fem (20 %) på Gotland svarar i stället vet ej, medan 31 respektive 6 % svarar Ja, genom De som har svarat Ja, genom på fråga ett har också fyllt på sitt svar med ett eget förtydligande. Dessa förtydliganden avslöjar att förberedelserna i de flesta fall har genomförts på ett av följande sätt, numrerade efter vanligaste förekomst: 1. Genom diskussion eller övningar inom annat ämnesområde, på klassrådstid etc 2. Genom att berätta vad seminariet skulle handla om e.dyl. Fråga 2 På den andra frågan om skolan planerar att ge enskilda elever möjligheten att bearbeta sin upplevelse från seminariet och i så fall hur? är vet ej det vanligast förekommande svaret (Stockholm län 54 % respektive Gotland 57 %). Endast sex procent svarar nej på denna fråga i såväl Stockholms län som på Gotland, medan andelen som svarar Ja, genom är 40 respektive 37 %. Av dem som har svarat Ja, genom på fråga två tycks många ha missat att frågan handlade om individuellt stöd. De flesta lämnar nämligen förtydliganden som tyder på att man planerar att ge stöd gruppvis medan endast ett fåtal indikerar att de erbjuder individuellt stöd efter behov. De olika förtydligandena av svaren på frågorna kunde vid sammanställningen av frågan delas in så här, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Möjlighet till samtal som inte specificeras eller diskussioner/övningar på lektionstid e.dyl. 2. Möjlighet till individuellt stöd (samt i några fall dessutom diskussion) Fråga 3 På den tredje frågan om skolan planerar något fortsatt arbete inom ämnet alkohol och trafik och i så fall hur? är vet ej återigen det vanligast förekommande svaret (Stockholms län 67 % respektive Gotland 50%). Glädjande nog svarar emellertid endast 6 respektive 0 % nej på denna fråga, medan 27 % i Stockholms län och hela 50 % på Gotland svarar Ja, genom Av dem som har svarat Ja, genom har de flesta respondenterna lämnat förtydliganden som går att sortera in under följande rubriker, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Genom undervisning via specifika ämnesområden eller funktioner på skolan 2. Genom temavecka, ANT eller särskilt program 3. Genom allmänna diskussioner/undervisning Fråga 4 På den fjärde frågan ombads respondenterna att svara på frågan Vad tyckte du om seminariet?. Svar på frågan kunde lämnas genom val av ett av fyra kryssalternativ och inte genom att utrymme fanns för fria kommentarer. Resultatet av respondenternas bedömning på frågan ett visar att 98 % av respondenterna i Stockholms län respektive 100 % på Gotland tyckte att seminariet var Mycket bra eller Bra. Andelen som tyckte att seminariet var Mycket bra var i Stockholms län 51 % och på Gotland 67 %. Endast två respondenter (drygt 2 %) i Stockholms län och ingen på Gotland gav bedömningen Inte så bra och inte någonstans i undersökningen förekom betyget Dåligt. 8

9 Fråga 5 På den femte frågan ställdes frågan Kan seminariet utvecklas och i så fall hur? Här var det vanligast förekommande svaret Ja, genom... (Stockholms län 55 % respektive Gotland 59 %). 33 respektive 24 % svarade därutöver vet ej medan 12 respektive 17 % svarade nej. Av dem som har svarat Ja, genom förekom många olika förslag på förbättringar. De flesta av dessa förslag går att sortera in under följande rubriker, numrerade efter vanligast förekomst: 1. Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.. 2. Synpunkter och förslag på förbättringar beträffande seminariets form och dess längd 3. Synpunkter som i huvudsak berör visningen av filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns 4. Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m. 5. Önskemål om yngre föreläsare 9

10 Redovisning av lärarenkäter Antalet inkomna lärarenkäter och deras respektive innehåll redovisas från och med denna sida i rapporten. Här går bl.a. att utläsa vilka skolor som har deltagit i lärarutvärderingen på respektive skola samt vilken typ av personal som har svarat. Bortfall Lärarenkäter saknas från ett antal skolor av två skäl: 1. Årets lärarenkät var inte färdigställd förrän i slutet av februari, varför fyra seminarier genomfördes utan lärarutvärdering. 2. Två skolor har trots påminnelser inte genomfört lärarutvärderingen på skolan. Inkomna lärarenkäter Stockholms län Sem. nr. Datum Skola jan Huddinge gymnasium 1 (2) 2. 7 feb Stockholms fria gymnasium feb Tyresö gymnasium 1 (2) feb Enskede gårds gymnasium 1 (2) Fått enkät er Ja/nej Utvärdering ej startat Utvärdering ej startat Utvärdering ej startat Utvärdering ej startat Antal enkäter Personal som svarat 5. 4 mars Sågbäcksgymnasiet Ja 1 Fordonslärare (Tre lärare har svarat med en enkät) 6. 5 mars Tyresö gymnasium 2 (2) Ja 4 Lärare, 4 st mars mars mars mars mars mars Enskede gårds gymnasium 2 (2) Ja 4 Lärare, 4 st Rudbecksgymnasiet Ja 4 Lärare, 3 st + idrottslärare Örjansskolan Ja 3 Lärare, 3 st Vackstanäsgymnasiet Ja 11 Lärare, 11 st, varav bl.a. kost-, idrotts- och speciallärare Kista gymnasium Ja 6 Lärare, 5 st samt 1 specialpedagog Rönninge gymnasium Ja 4 Skolsköterska, skolvärdinna, idrottslärare samt lärare 10

11 Sem. nr mars Datum Skola Södertörns hantverksgymnasium april Jakobsbergs fria gymnasium Fått enkäter Ja/nej Antal enkäter Personal som svarat Ja 4 Lärare, 4 st Ja 7 Lärare, 7 st, varav 2 inom vård april Roslagens högskola Ja 5 Lärare, 5 st april Victor Rydbergs gymnasium 1 (2) april Info Komp Nej, trots påstötningar Ja 1 Lärare april Bromma gymnasium Ja 4 Lärare, praktikant, skolsköterska och kurator aug Victor rydbergs gymnasium 2 (2) Ja 3 Lärare, 2 st samt kurator sep Östra Real Ja 4 Rektor, bitr rektor, kurator samt lärare okt Vilunda gymnasium Ja 11 Lärare, 9 st samt skolsköterska och elevassistent okt Södra Latin Ja 5 Kurator, skolsköterska, intendent samt lärare, 2 st nov Haninge fria gymnasium Ja 4 Rektor samt lärare, 3 st nov Huddinge gymnasium 2 (2) nov Märsta gymnasium Nej, trots påstötningar Ja 11 Lärare, 9 st samt idrottslärare och lärarkandidat nov Vallentuna gymnasium Ja 7 Bitr. rektor, kurator, idrottslärare samt lärare, 4 st Totalt antal enkäter Stockholms län: 103 st Gotland Sem. nr. Datum Skola sep Richard Steffengymnasiet Fått enkäter Ja/nej Antal enkäter Personal som svarat Ja 15 Lärare, 13 st samt idrottslärare och adjunkt sep Elfrida Andréegymnasiet Ja 3 Lärare, 3 st sep Donnergymnasiet i Slite Ja 4 Lärare, 4 st sep Donnergymnasiet i Klintehamn Totalt antal enkäter Gotland: 30 st Ja 8 Lärare, 7 st samt idrottslärare 11

12 Redovisning av enkätsvaren Svarsalternativen i enkäten var av såväl kryssvalstyp som öppna rader. Nedan redovisas hur många personer som har valt de förvalda svarsalternativen på varje fråga. Fria utfyllningar från de tomma raderna redovisas också med hänvisning till från vilket seminarium (nummer inom parantes) kommentaren kommer. För att underlätta läsningen har det fria kommentarerna sorterats under några olika rubriker. 1, Har skolan givit eleverna tillfälle att förbereda sig inför seminariet och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 32 st (31 %) Ja, genom 2 st (6 %) 45 st (44 %) Nej 22 st (74 %) 26 st (25 %) Vet ej 6 st (20 %) svar totalt 30 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Genom att berätta vad seminariet skull handla om e.dyl. - Ja, genom att läsa igenom vad det skulle handla om (3) - Ja, vi har berättat lite grand att ni ska komma (9) - Ja, genom förberedelse, samtal (11) - Ja, genom annonsering vad föredraget skulle handla om (12) - Ja, genom trafikundervisning för körkort (5) - Ja, genom information från lärarna under lektion (16) - Ja, info i skolans informationsblad och i årskalendern (21) - Ja, genom att vi informerat om vad det skulle handla om (21) - Ja, genom att nämna det på lektion och under mentorsträff (22) - Ja, genom att berätta vad alkolås innebär (10) Genom diskussion eller övningar inom annat ämnesområde, på klassrådstid e.dyl. - Ja, genom levnadslära, diskussioner allmänt om fester, alkohol etc. (8) - Ja, i levnadslära genom fyrahörnsövning kring alkohol och bilkörning, se den här filmen och diskutera (8) - Ja, genom att jag på klasstimmen har berättat utifrån mina livserfarenheter runt alkohol bilkörning och andra kulturmönster utanför Sverige (9) - Ja, vissa elever fick förberedelse genom att de studerar biologi och/eller etik och livsfrågor (20) - Ja, genom planerad aktivitet (20) - Ja, genom vissa lärare i klassen innan (22) - Ja, genom att läsa om sociala frågor, förbereda ett arbete (23) - Ja, genom samhällskunskap (23) - Ja, genom lektion om alkohol (8) 12

13 - Ja, genom lektion om alkohol och fester (8) - Ja, genom temavecka ANT (13, tre likadana svar) - Ja, genom att diskutera några frågeställningar (23) - Ja, genom diskussion och artikel på lektion (23) - Ja, genom diskussion i Sv. m 11/11 (23) - Ja, genom diskussion (23) - Ja, genom diskussioner på engelska (26) - Ja, genom mentorerna som tre veckor i förväg fått bifogat info-blad och har 1 ½ timme schemalagd klassrådstid att både för- och efterbehandla temat. Vi har ju använt NTfs koncept med rattfylleriseminarier i flera år, så de flesta mentorer känner till upplägg och innehåll (26) - Ja, lite grand på klassrådstid (26) - Ja, genom värderingsövningar och liknande på klassrådet (26) - Ja, genom att vi har pratat om detta på ett klassråd (26) - Ja, genom presentation av problematiken på klassrådstid (27) - Ja, genom att vi diskuterade droger timmarna innan (29) 2, Planerar skolan att ge enskilda elever möjligheten att bearbeta sin upplevelse från seminariet och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 41 st (40 %) Ja, genom 11 st (37 %) 6 st ( 6 %) Nej 2 st ( 6 %) 55 st (54 %) Vet ej 17 st (57 %) svar totalt 30 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Möjlighet till individuellt stöd (samt i några fall dessutom diskussion) Ja, genom om någon elev vill samtala om seminariet (8) Ja, om behov förekommer (10) Ja, genom att finnas till hands (12) Ja, genom tillgång till kuratorn samt så hade vi gruppdiskussioner efter seminariet (19) Ja, genom gruppdiskussioner samt tillgång till kurator (19) Ja, genom tillgång till kurator och mentorer (19) Ja, genom kyrkan och elevvårdens närvaro (21) Ja, genom möjlighet att gå till skolsköterska och kurator som var med på seminariet (22) Ja, genom att eleverna får komma och prata med sin mentor eller kurator när de vill (24) 13

14 Möjlighet till samtal som inte specificeras eller diskussion/övningar på lektionstid e.dyl. Ja, genom samtal i mentorssammanhang (3) Ja, genom samtal, frågeställningar, ev. skriftliga inlägg för de mest engagerade eleverna (4) Ja, genom utvärdering och uppföljning under vårterminen, pågående kurs 60 tim teori (5) Ja, genom reflektion och diskussion (indiv. Skriftligt) (8) Ja, genom att skriva en reflektion kring seminariet nästa levnadsläralektion (8) Ja, genom diskussion vid nästa samling ((8) Ja, genom elevarbete med värderingsövningar rollspel på klasstimme (9) Ja, genom samtal på klasstimmen, vi har en sån timme för samtal varje vecka, därför finns en möjlighet ((9) Ja, genom samtal om det behövs (10) Ja, genom att ta upp ämnet på lektionen (10) Ja, genom diskussioner (11) Ja, i lektionen livskunskap (11) Ja, genom att vi kommer att diskutera seminariet gruppvis (13) Ja, genom uppföljning i olika ämnen (14) Ja, genom att ta upp på lektionen, diskutera (14) Ja, genom skolstart (14) Ja, genom kurserna biologi och kursen etik och livsfrågor (20) Ja, genom enskilda lärares aktiviteter (20) Ja, genom samtal (21) Ja, genom lektioner som följer (21) Ja, genom diskussion (21) Ja, genom samtal (21) Ja, genom samtal (21) Ja, genom att vi samtalar om innehållet (21) Ja, genom diskussion i helklass, arbetsmiljökunskap, samhällskunskap eller dylikt (22) Ja, genom uppföljande diskussioner på lektionen (23) Ja, genom om ev. eleverna vill vidarebehandla frågan. Seminariets budskap tog bra! (23) Ja, genom kort diskussion direkt efteråt och möjlighet att prata med lärare enskilt (24) Ja, genom klassrumsdiskussion (24) Ja, genom diskussion i klassen. Göra arbete om sociala frågor (24) Ja, genom diskussion mentorsvis (24) Ja, genom diskussioner på klassråd (26) Ja, genom diskussion och övningar (26) Ja, genom diskussioner och skrivuppgifter (26) Ja, genom samtal på lektionen (27) Ja, genom klassdiskussioner (27) Ja, genom ta upp det på klassrådet (27) Ja, genom klassrådstid lektionstid (27) Ja, genom att man kommer att ta upp detta på kommande lektion (28) Ja, genom att diskutera ämnet och vad vi hör med eleverna (29) Ja, genom att se filmen och prata om den och om besöket (29) 14

15 Ja, genom att diskutera på mentorstiden funderingar och frågor (30) Ja, genom gruppdiskussioner (30) Ja, genom diskussioner (30) Ja, genom uppföljning på lektionstid och mentorstid. (30) 3, Planerar skolan något fortsatt arbete inom ämnet alkohol och droger i trafiken och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 28 st (27 %) Ja, genom 15 st (50 %) 6 st ( 6 %) Nej 0 st (0 %) 68 st (67%) Vet ej 15 st (50 %) totalt 30 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Genom undervisning via specifika ämnesområden eller specifika funktioner på skolan Ja, genom årligen återkommande utbildning för elever inom individuellt val (5) Ja, genom att det alltid är ett tema i vår levnadslära (8) Ja, genom att det alltid behandlas i levnadslära på något sätt (8) Ja, genom i ämnet levnadslära har vi lektion om alkohol och fester (8) Ja, genom samhällskunskap (10) Ja, genom diskussioner i sina ämnen (10) Ja, inte skolan möjligen de olika arbetslagen (21) Ja, i mitt ämne ska vi se Ett anständigt liv av Stefan Jarl (24) Ja, genom andra lektioner om trafik- alkohol. (27) Ja, genom i ämnet naturkunskap troligtvis. Dock ej bestämt än. (27) Ja, genom lärarlag som undervisar i klassen om droger.(27) Ja, genom att det ingår på olika sätt i IV. (29) Ja. Perhaps in hotel + restaurant programme and in my own IV course. Body and soul. (29) Ja, vi har alltid information om droger och alkohol inom skolhälsovården (12) Ja, genom ämnet livskunskap (11) Genom temavecka, ANT eller särskilt program Ja, genom fortsatta ANT-veckor (13) Ja, genom Temavecka Alkohol Narkotika Tobak (13) Ja, genom tema förläsning mm (13) Ja, genom en stor satsning vi gör: Prime for life (20) Ja, genom Prime for life till elever och förälder, etik och livskunskap (20) Ja, genom Prime for life (20) 15

16 Ja, genom Hasselateatern och utbildning för personalen I tidig upptäckt (21) Ja, genom temadag (23) Ja, genom ett projekt i attraktiv skola. (27) Ja, genom ett livsstilsprojekt riktat till åk 1-elever. (27) Ja. Skolan har antagit en hälsoprofil som inriktar sig inom denna???? (27) Ja, genom hälsoprofil 2 st. (27) Ja, genom temaveckor, 3 st (30) Ja, genom kurser ansvarsfull alkoholhantering. (30) Genom allmänna diskussioner/undervisning Ja, genom återkommande träffar (4) Ja, troligen (4) Ja, genom fortlöpande diskussioner och andra medel (8) Ja, genom efterarbete med värderingsövningar rollspel på klasstimmen (9) Ja genom fortsatta samtal (21) Ja, genom diskussion kring narkotika, genom föreläsare och diskussionsledare med en klass i taget åk 2 (22) Ja, genom etikdiskussioner, undervisning om alkohol förekommer i en del ämnen. (30) Ja, genom kontinuerlig undervisning med anknytning till alla ämnen (11) Övriga kommentarer Ja. Vi har haft polisen en klok närpolis på besök i klass 9, men det är slut med det tyvärr. Det här tror jag var ett bättre sätt, men de yngre behöver också något. (9) Ja, pågår alltid (11) Ja, har pratat tidigare (14) Ja, genom att författaren Pelle Olsson kommer hit och pratar om droger (22) Tyvärr jobbar vi för lite med dessa frågor (26) 4, Vad tyckte du om seminariet? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 52 st (51 %) Mycket bra 17 st (57 %) 48 st (47 %) Bra 13 st (43 %) 2 st ( 2 %) Inte så bra 0 st 0 st Dåligt 0 st 103 totalt 30 svar totalt 16

17 5. Kan seminariet utvecklas och i så fall hur? Antal svar/procentandel Svarsalternativ Antal svar/procentandel Stockholms län Gotland 56 st (55 %) Ja, genom 17 st (59 %) 12 st (12 %) Nej 5 st (17 %) 33 st (33 %) Vet ej 7 st (24%) 103 totalt 30 svar totalt På de öppna raderna efter svarsalternativet Ja, genom har följande fria svar lämnats: Önskemål om mer diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna Ja, genom att bilda smågrupper efter film och vad personerna berättar för att bearbeta det man upplevde. Det är en stark upplevelse av deras berättelser man går igenom. Mycket gripande. (3) Ja, genom fler frågor till publiken att fundera över (typ bikupeprat med dem som sitter närmast) (3) Ja, genom gruppdiskussioner. (4) Ja, genom en stund för frågor och svar. (8) Ja, genom tid för frågor, dock inte förkortat (8) Ja, genom att tiden förlängs för diskussion och frågor. (8) Ja, genom att eleverna bör få möjlighet att ställa frågor. (8) Kanske genom en stunds samtal i mindre grupper att eleverna får utbyta erfarenheter med varann, men det kan ju vara värt att bearbeta efteråt också. Filmen var lite svår att förstå, svårt att höra orden. Era berättelser var mycket bättre! En levande människa är något helt annat, tack så mycket för att ni gör det här!! (9) Ja, genom att ha diskussionsgrupper efteråt. (10) Ja, genom fortsatta diskussioner. (10) Ja, genom möjligheter till diskussioner. (10) Ja, genom en diskussion mellan de två berättelserna. (14) Ja, genom diskussioner i mindre grupper, göra eleverna mer delaktiga. (18) Ja, genom ett mer strukturerat utrymme för eleverna, kanske i mindre grupper i anslutning till föreläsningen. (19) Ja, genom små diskussionsgrupper. (22) Ja. Diskussioner i små grupper, egna erfarenheter, värderingsövningar. (24) Ja, genom att man skulle kunna ha en diskussion efter alla seminarier. Då man har väckt många tankar. (24) Ja, genom uppföljande samtal. (26) Ja, genom att diskutera vissa frågor i mindre grupper. (30) Ja, genom mer tid för diskussioner. (30) 17

18 Förslag på mer/bättre insatser av skolan beträffande förberedelse, uppföljning, teknisk utrustning m.m. Ja, genom Tema-Eftermiddag/heldag. (10) Ja, genom uppföljning, samtal i grupper osv under em. (27) Ja, genom mer info i förväg till lärare ex infoblad om vad det skall handla om.(10) Ja, genom att skolan förbereder sig mer. (11) Ja, genom introduktion före. (11) Ja, genom konkreta frågor till eleverna om deras attityder till alkohol och trafik, kanske i form av planerad uppföljning. (22) Ja, genom små grupparbeten. Mer tid i anspråk, engagera lärarna mm. (27) Ja, genom ev. elevmedverkan typ korta grupparbeten. (28) Ja, genom uppdatering och mer satsning på det teknikala. (4) Ja. Skolan bör organisera så att rätt lärare är med eleverna. Fortsätt diskussion i mindre grupper. (18) Ja, genom vidarearbeta i mindre grupper, gärna elever från olika program. (11) Synpunkter som i huvudsak berör visningen av filmen PS. Nu vet jag att Gud inte finns Ja, genom ny och aktuell film. (5) Ja, genom att ta bort filmen. Tala mer själv. Laila talade för otydligt. (9) Ja. Filmen var rörig (eventuellt var det också ljudkvalitén som var dålig) den skulle ha haft en tydligare ram! Ungdomar och barn vill ha fakta tydligt och faktauppgifterna kom först på slutet. (9) Ja. Bättre filmkvalitet. (10) Ja. Jag tycker filmen kunde vara ännu starkare. Man måste beröra människor. (11). Ja, genom mer up to date-film. Ställa frågor direkt till elever i seminariet eller låta 10 vara grupperade för diskussion kring något visst dilemma. Detta diskuteras sedan i seminariet. Då blir eleverna delaktiga inte bara åhörare! (15) Ja, genom en uppdaterad och mer autentisk film. (15) Ja, genom att uppdatera filmen t ex. (10) Ja, genom en uppdaterad och mer autentisk film (15) Ja, genom en bättre film, kändes lite gammal, dåligt ljud och ljus. (21) Ja. Kanske dags att byta film? Men den är jättebra! (dock kolla ljudet) Mycket personligt upplevda berättelser! (26) Ja. Nyare film som för övrigt var bra. (27) Ja, genom bättre teknisk kvalitet på videofilmen (21) Synpunkter och förslag på förbättringar beträffande seminariets form och dess längd Ja. Svårt för eleverna att ställa frågor i så stor grupp. Uppmana kanske att komma fram efter seminariet.(12) Ja. Det tog en timme och en kvart mot planerade 50 minuter (60 minuter med start och avslut som max). Anm. NTF: Missuppfattning av skolan Nu var ett 60-tal elever stressade därför att deras lunch minskade (från till 11.15) och de skulle skriva kemi Hålla tiden viktigt! En mycket lång historia om ett familjeöde: 18

19 1. skilsmässa 2. flytt till Stockholm 3. stämning i familjen 4. besök i Stockholm årsdag 6. Arlanda 7.????? Affektiv berättelse av elevenkät måste framgå om detta är rätt metod. Kombinationen av film också affektiv tillsammans med berättelsen är kanske effektivt. Mycket bra att knyta ihop historien. Våga säga nej! (20) Ja, genom att hålla tiden, elever missade lunchen. Anm NTF: Skolan har missuppfattat seminariets längd För stor del handlar om sorg och sorgearbete. (20) Ja, genom att byta ordning på föreläsarna. Kurre börjar och Laila avslutar. (21) Ja, genom att inte ha aulasamling, utan kanske tre klasser åt gången. (21) Ja. Kurre börjar och Laila skall avsluta, så man går ut med större eftertanke. (21) Skifta talare 1 och 2. (21) Ja. Jag tyckte att Kurt skulle ha berättat sin historia före Laila. Lailas berättelse var väldigt känslorörande och hemsk. (21) Ja, genom mer upplysning och diskussion med ungdomarna, ev fler filmer. (27) Ja, genom mindre forum. (28) Ja, genom att ha egna grejer med sig eller förbereda personal som kan ordna. (29) Ja, genom mindre föreläsning/fakta på slutet, mer berättande. (29) Ja, genom att ge mera tid. 2 st (30) Ja. En timme var för kort. 1,5 timme skulle vara bättre. (30) Anm. NTF Det var skolan som kortade ner seminariet med kort varsel. Ja. Kort tid bara (30) Önskemål om yngre föreläsare Ja, genom att ha några ungdomar med som kört rattonyktra och tänkt om. (10) Ja, genom att ha jämnåriga gymnasieungdomar som berättar om sina upplevelser. (10) Ja, genom att ungdomar berättar om t ex kompisar som varit med om olyckor. (21) Ja, genom yngre deltagare som kan representera vanliga ungdomar som dricker måttliga mängder vid fester och dylikt. (23) Ja, genom att ungdomar berättar och att man delar in sig i grupper för uppföljande diskussion. (21) Ja, genom att låta någon yngre/kvinna var en av berättarna. (23) Beröm Egen kommentar: Ett mycket gripande seminarium! Filmens innehåll + längd mycket bra! Kurt och Lailas berättelser mycket givande och lagom tid. Vi är mycket nöjda! Vill gärna återkomma! (13) Ja. Mycket bra (24) Ja. Lagom. Mycket engagerande. (27) Det var mycket bra som det var. Kom gärna tillbaks. (27) 19

20 Ja. Allt kan utvecklas men detta seminarium kändes genomarbetar och bra. (29) Övriga synpunkter och önskemål Ja. Det kan göras starkare, även starkare film skulle kunna visas. (11) Ja, genom att verkligen tydliggöra den rattfulles syn på alkohol och bilkörning. Blev lite för mycket prat om den egna alkoholismen vilket var bra. (14) Ja, genom att personer av båda könen medverkar. (24) Ja, genom att er nyktra alkoholist blir mer pedagogisk. Det behövs också en kraftfullare avslutning för att få den effekt som ni eftersträvar. (30) Ja, genom att visa hur lite det behövs för att överstiga tillåten promillehalt. (12) Ja. Bakgrund och siffermaterial. Våra elever vill nog ha mer fakta som man ev. kan diskutera i klassrum. (22) 20

Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Rattfylleriseminarier i gymnasiet Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari 2005 2004 Notat 0411 2 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

www.triaden.eu Utvärdering Triaden 2013-2014 Innehållsförteckning

www.triaden.eu Utvärdering Triaden 2013-2014 Innehållsförteckning Utvärdering Triaden 2013-2014 På följande sidor presenterar vi utvärderingen av Triaden läsåret 2013-2014. Vi vill tackar alla som på något vis har deltagit! Vänliga hälsningar Steve Olsson Kruse, Triadenansvarig

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET Erfarenheter från projektet och redovisning av undersökning om gymnasieelevers tankar och erfarenheter av jämställdhet och sexualiserat våld

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer