MED DELFONDER PARVEST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED DELFONDER PARVEST"

Transkript

1 PROSPEKT för det stående erbjudandet om andelar i SICAV MED DELFONDER PARVEST ("SICAV") Placeringsfond med varierande kapital SEPTEMBER

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. VARNING...4 PROSPEKT I. SICAV:s ORGANISATION...6 II. ALLMÄN BESKRIVNING Inledning SICAV Delfonderna...12 III. FÖRVALTNING OCH ADMINISTRATION Styrelse Förvaltningsbolag Förvaltare och underförvaltare Rådgivare vid val av förvaltare och underförvaltare Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee Strategisk kommitté Depåbank, huvudbetalningsombud, registrator och transfereringsombud Betalningsombud i Luxemburg Distributörer och förvaltare Granskning av SICAV:s verksamhet...24 IV. ANDELARNA Allmänna principer Emission av andelar och teckningskurs Inlösen av andelar Konvertering av andelar till andelar i annan delfond Valutaomräkning Provisioner och avgifter Börsnotering...37 V. FONDANDELSVÄRDE Allmänna principer...38 A. Definition och beräkning av fondandelsvärde...38 B. Fastställande av tillgångspooler...40 C. Värdering av tillgångar Tillfälligt avbrytande av beräkning av fondandelsvärde och av emission, konvertering och inlösen av andelar...41 VI. UTDELNING Utdelningspolitik Utbetalning...42 VII. KOSTNADER SOM SKA BÄRAS AV SICAV Direkta kostnader Indirekta kostnader...44 VIII. SKATTESTATUS TILLÄMPLIG LAG OFFICIELLT SPRÅK Skattestatus...45 A. Beskattning av SICAV...45 B. Beskattning av SICAV:s andelsägare Tillämplig lag Officiellt språk

3 IX. RÄKENSKAPSÅR BOLAGSSTÄMMA RAPPORTERING Räkenskapsår Bolagsstämma Återkommande rapportering...46 X. LIKVIDATION AV SICAV STÄNGNING, UPPDELNING OCH FUSION AV DELFONDER, FONDSLAG ELLER ANDELSSLAG Likvidation av SICAV...47 A. Minimikapital...47 B. Frivillig likvidation Stängning, uppdelning och fusion av delfonder, fondslag eller andelsslag...47 A. Stängning av delfonder, fondslag eller andelsslag...47 B. Fusion av delfonder, fondslag eller andelsslag...48 C. Uppdelning av delfonder, fondslag eller andelsslag...48 XI. INFORMATION TILLGÄNGLIGA DOKUMENT Tillgänglig information...49 A. Fondandelsvärde...49 B. Emissions- och inlösenkurser...49 C. Meddelande till andelsägarna Tillgängliga dokument...49 BILAGOR Bilaga I DELFONDERNAS PLACERINGSINRIKTNING, FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT Allmänna placeringsbestämmelser Finansiella derivatinstrument Återköpstransaktioner, lån/innehav mot säkerhet samt utlåning och lån av värdepapper Delfondernas placeringsinriktning Delfondernas referensvaluta...96 Bilaga II PLACERINGSBEGRÄNSNINGAR...98 Bilaga III Bilaga IV "SKYDDADE" DELFONDER: SÄRDRAG SAMMANFATTNING AV FÖRVALTNINGSPROVISIONER PER DELFOND OCH ANDELSSLAG Bilaga V RESULTATPROVISION: BERÄKNINGSSÄTT OCH SAMMANSTÄLLNING Bilaga VI SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRVALTARE OCH UNDERFÖRVALTARE Bilaga VII FÖRTECKNING ÖVER SOFISTIKERADE DELFONDER Bilaga VIII ERSÄTTNING TILL RÅDGIVARE Bilaga IX ÅRLIG FÖRSÄLJNINGSAVGIFT (KATEGORI N) Bilaga X ÖVRIGA KOSTNADER

4 VARNING 1. Allmän varning PARVEST (nedan "SICAV") är uppfört på den officiella förteckningen över företag för kollektiva investeringar enligt lag av den 20 december 2002 om företag för kollektiva investeringar i dess nuvarande lydelse. Detta uppförande ska inte under några omständigheter uppfattas som någon positiv bedömning av den luxemburgska tillsynsmyndigheten (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "CSSF") avseende kvaliteten på de värdepapper som utbjuds till försäljning. SICAV:s styrelse har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som anges i detta prospekt är exakta och att inte någonting av vikt har utelämnats som skulle kunna göra påstående som görs häri felaktigt. SICAV:s styrelse tar på sig ansvaret för att den information som finns i prospektet är korrekt den dag detta är daterat. Följaktligen ska uppgifter eller utfästelser som inte anges häri, i bilagorna till prospektet eller i de rapporter som utgör en integrerad del av prospektet betraktas som icke godkända. Varken översändande av detta prospekt eller erbjudande, emission eller försäljning av andelar i SICAV ska emellertid innebära någon utfästelse om att de uppgifter som lämnas i detta prospekt är korrekta vid någon tidpunkt efter datum för prospektet. För att beakta viktiga ändringar såsom införandet av nya delfonder, nya fonder eller andelsslag för aktier kommer detta prospekt liksom dess bilagor att uppdateras vid lämpliga tidpunkter. Tecknare ombeds därför att kontakta SICAV för att få uppgift om något senare prospekt har offentliggjorts. 2. Varning i anslutning till marknadsföring av SICAV SICAV har status som företag för kollektiva placeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i Luxemburg. Tillstånd till marknadsföring finns, fullständigt eller delvis i Luxemburg samt följande länder: Tyskland, Österrike, Belgien, Cypern, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong, Ungern, Italien, Jersey, Libanon, Liechtenstein, Macao, Malta, Norge, Nederländerna, Portugal, Republiken Tjeckien, Storbritannien, Singapore, Slovakien, Sverige, Schweiz och Taiwan, där andelar i Bolaget får marknadsföras och säljas. Inga åtgärder har vidtagits för att medge att andelarna ska kunna erbjudas allmänheten i någon annan jurisdiktion där detta krävs. Kort sagt bör presumtiva placerare före teckning i något land där SICAV är registrerat kontrollera vilka delfonder, fondslag och andelsslag som får marknadsföras där. Förekomsten av juridiska begränsningar och valutarestriktioner vid teckning, köp, innehav eller försäljning av andelar i SICAV bör också kontrolleras. Placerare rekommenderas bland annat att informera sig om avgifter och kostnader de i samband med tecknings- eller inlösentransaktion kan komma att debiteras av betalningsombud med säte i den jurisdiktion där andelarna utbjuds som fungerar som mellanman vid sådan transaktion. Detta prospekt utgör slutligen inte någon uppmaning till köp och det får inte användas för erbjudande till allmänheten eller som uppmaning till köp i jurisdiktion där marknadsföring av SICAV:s värdepapper inte är tillåten. 3. Varning knuten till placerares status Inga åtgärder har vidtagits för att registrera SICAV eller dess andelar hos US Securities and Exchange Commission enligt Investment Company Act 1940 med ändringar, eller enligt någon annan lag rörande värdepapper. Detta dokument kan följaktligen inte införas i, överföras till eller spridas i USA eller i något av dess territorier och besittningar eller överlämnas till "US person", enligt definitionen i förordning S till 1933 års lag om värdepapper (förordning S till 1933 års US Securities Act, i dess nuvarande lydelse) med undantag för inom ramen för transaktioner som är undantagna registrering enligt 1933 års lag om värdepapper (US Securities Act). Underlåtenhet att iaktta dessa restriktioner kan innebära ett brott mot Förenta staternas värdepapperslagar. Detta prospekt får slutligen inte lämnas till person som inte är behörig enligt artikel 11 i bolagsordningen eller till person som inte är rättsligt behörig att ta emot det eller i förhållande till vilken det vore olagligt att uppmana till köp. Placerare ska underrätta SICAV och/eller transfereringsombud och registrator i) om han blir "obehörig person" eller ii) om han innehar andel i SICAV i strid mot bestämmelse i lag eller förordning, detta prospekt eller SICAV:s bolagsordning samt iii) om varje omständighet som skulle kunna få skattemässiga eller rättsliga eller tillsynsrelaterade följder för SICAV eller andelsägarna eller som på annat sätt skulle kunna vara till nackdel för SICAV:s eller andra andelsägares intressen. 4. Varning i anslutning till teckning i SICAV Andelarna i SICAV:s olika delfonder får endast tecknas på basis av den information som finns i det/de förenklade prospektet/prospekten. 4

5 Innan ni överväger att teckna andelar ska ni först läsa detta/dessa förenklade prospekt noggrant liksom det detaljerade prospektet med bilagor om bland annat placeringsinriktningen för SICAV:s olika delfonder och läsa SICAV:s senaste ekonomiska rapporter, som finns tillgängliga hos BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (hädanefter BNPP IP Lux), hos lokala representanter eller hos företag som marknadsför SICAV:s andelar. 5. Varning i anslutning till placering i SICAV Placering i SICAV medför risker, bland annat sådana knutna till fluktuationer på aktie- och obligationsmarknaderna, av valutakurser och räntor. Inga utfästelser kan göras avseende om delfonderna i SICAV kommer att uppnå sina placeringsmål och tidigare resultat innebär inga garantier om framtida resultat. Närmare information finner placerare i kapitel II.3, Allmän beskrivning Delfonderna Delfondernas riskprofil. Placerare ombeds att före placering i SICAV samråda med sina egna finansiella och juridiska rådgivare jämte skatterådgivare, för att avgöra om en placering i SICAV lämpar sig för dem. 6. Behandling av personuppgifter Vissa personuppgifter om placerare kan samlas in, sparas, överföras, bearbetas och användas av SICAV, förvaltningsbolaget, Transfereringsombudet eller registratorn eller av annat företag inom BNP Paribas-koncernen och distributörer/förvaltare (nominees). Sådana uppgifter kan bland annat användas inom ramen för de åligganden avseende identifiering som krävs enligt lagstiftningen för att bekämpa pengatvätt och terrorismfinansiering. Dessa upplysningar kommer inte att överföras till obehörig tredje man. Genom att teckna SICAV:s andelar lämnar placerare sitt samtycke till att hans/hennes personuppgifter behandlas på detta sätt. 5

6 I. SICAV:s ORGANISATION HUVUDKONTOR: 33, rue de Gasperich, LU-5826 Howald-Hesperange, Storhertigdömet Luxemburg STYRELSE: STYRELSENS ORDFÖRANDE: Philippe Marchessaux Styrelseledamot, Verkställande direktör BNP Paribas Investment Partners, Paris STYRELSELEDAMÖTER: Marnix Arickx Ansvarig "Fund Engineering", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bruxelles Vincent Camerlynck Globalansvarig "Institutional Sales" BNP Paribas Investment Partners, London Christian Dargnat Investeringsansvarig, "Multi-Expertise Investments Centres" BNP Paribas Investment Partners, Paris Nicolas Faller Globalansvarig "Distribution Sales" BNP Paribas Investment Partners, Paris Anthony Finan Ansvarig "Marketing et Communication" BNP Paribas Investment Partners, Paris Guy de Froment Ordförande för BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, London Marc Raynaud Ordförande, BNP Paribas Investment Partners, Luxemburg Ansvarig "Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Paris William De Vijlder Investeringsansvarig, "Partners & Alternative Investments" BNP Paribas Investment Partners, Bryssel Christian Volle Styrelseledamot, BNP Paribas Investment Partners, Luxemburg, Howald-Hesperange, Luxemburg VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: Anthony Finan Ansvarig "Marketing et Communication" BNP Paribas Investment Partners, Paris VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: 6

7 Stéphane Brunet Verkställande direktör för, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Howald-Hesperange, Luxemburg STIFTARE: BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, Paris, Frankrike FÖRVALTNINGSBOLAG: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, LU-5826 Howald-Hesperange Luxemburg FÖRVALTNINGSBOLAGETS STYRELSE: Ordförande i förvaltningsbolaget: Marc Raynaud Ansvarig "Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Paris Styrelseledamöter i förvaltningsbolaget: Marnix Arickx Ansvarig "Fund Engineering", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bryssel Pieter Croockewit Europachef BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Bryssel Anthony Finan Chef för marknadsföring och kommunikation BNP Paribas Investment Partners, Paris Stéphane Brunet Verkställande direktör BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald- Hesperange, Luxemburg Nicolas Faller Globalansvarig "Distribution Sales" BNP Paribas Investment Partners, Paris Eric Martin Verkställande direktör BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg Christian Volle Styrelseledamot, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Luxemburg 7

8 FÖRVALTARE AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas, New York, NY USA BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda 1, boulevard Haussmann, Paris, Frankrike Av. Juscelino Kubitchek Andar Sao Paulo SP, Brasilien BNP Paribas Asset Management, Inc. BNP Paribas Investment Partners Asia Limited 200 Park Avenue, 45 th Floor 30/F Three Exchange Square New York, NY 10166, USA 8 Connaught Place, Central, Hongkong BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd BNP Paribas Investment Partners Netherlands NV GranTokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome Burgerweeshuispad Tripolis 200 Chiyoda-ku, Tokyo , Japan PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam Nederländerna CamGestion Fischer Francis Trees & Watts, Inc. 11, boulevard Haussmann, Paris, Frankrike 200 Park Avenue, 46th Floor New York, NY 10166, USA Fortis Investment Management UK Ltd (kommer att byta namn till Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd från och med den 1 oktober 2010) 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7HR Storbritannien Impax Asset Management Limited Mezzanine Floor, Pegasus House, Sackville Street London W1S 3DG, UK Storbritannien FundQuest 1, boulevard Haussmann, Paris, Frankrike IT Asset Management 122, rue La Boétie, Paris, Frankrike Neuberger Berman LLC Optimum Investment Advisors, LLC 605 Third Avenue, New York, NY South Wacker Drive, Suite 2100 USA Chicago, IL 60606, USA Overlay Asset Management Pzena Investment Management, LLC 1, boulevard Haussmann 120 West 45 th Street, 20 th Floor Paris, Frankrike New York, NY 10036, USA Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd GoodmorningShinhan Tower 18F, 23-2, Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Seoul, , Sydkorea Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, Atago Minato-ku Tokyo , Japan UNDERFÖRVALTARE: RÅDGIVARE VID VAL AV FÖRVALTARE OCH UNDERFÖRVALTARE: FundQuest 1, boulevard Haussmann 8

9 75009 Paris, Frankrike SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT (SRI) ADVISORY COMMITTEE: ORDFÖRANDE: Karl-Hendrik Robèrt, Grundare och Ordförande, "Det naturliga steget", Stockholm (Sverige) LEDAMÖTER: Dr. Maritta R.v.B. Koch-Weser Styrelseledamot Global Exchange for Social Investment London, Storbritannien Robert Rubinstein Grundare och styrelseledamot Brooklin Bridge Amsterdam, Nederländerna Cyril Lin Grundare och VD IFG Development Initiatives Oxford, Storbritannien Raymond Van Ermen Verkställande direktör European Partners for the Environment Bryssel, Belgien STRATEGISK KOMMITTÉ: ORDFÖRANDE: Gilles de Vaugrineuse, Styrelseledamot, BNP Paribas Investment Partners, Paris LEDAMÖTER: Marie-Claire Capobianco, Ansvarig "Wealth Management Networks", BNP Paribas, Paris Hervé Cazade, Ansvarig "Epargne et Protection Financière Banque de Détail en France", BNP Paribas Assurance, Paris Vincent Lecomte, COO, Wealth Management, BNP Paribas, Paris Olivier Le Grand, Verkställande direktör för Cortal Consors, Paris Eric Martin, Verkställande direktör BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg Yves Martrenchar, Ansvarig "Distribution, Marchés et solutions Retail Banking", BNP Paribas, Paris Olivier Maugarny, Ansvarig "Produits et Services Wealth Management", BNP Paribas, Paris BGL BNP Paribas S.A., företrätt av Carlo Friob, Luxemburg BNP Paribas Fortis S.A., företrätt av Peter Vandekerckhove, Bryssel ASR Nederland NV, företrätt av Jack Th. M. JULICHER, Utrecht 9

10 DEPÅBANK: BNP Paribas Securities Services, dotterbolaget i Luxemburg 33, rue de Gasperich, LU-5826 Howald-Hesperange Luxemburg HUVUDBETALNINGSOMBUD, TRANSFERERINGSOMBUD OCH REGISTRATOR: BNP Paribas Securities Services, dotterbolaget i Luxemburg 33, rue de Gasperich, LU-5826 Howald-Hesperange Luxemburg UTBETALNINGSOMBUD I LUXEMBURG: BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, LU-2093 Luxembourg Luxemburg REVISORER: PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, LU-1014 Luxembourg Luxemburg TILLSYNSMYNDIGHET: Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d Arlon, LU-2991 Luxembourg Luxemburg 10

11 II. ALLMÄN BESKRIVNING 1. INLEDNING PARVEST är ett fondföretag med rörligt aktiekapital med flera delfonder enligt luxemburgsk rätt som stiftats på initiativ av BNP Paribas-koncernen. SICAV har tillstånd enligt luxemburgsk lag av den 20 december 2002 om företag för kollektiva investeringar (Lagen). SICAV stiftades på obegränsad tid i Luxemburg den 27 mars SICAV är underkastat särskilt bestämmelserna i del I av Lagen, som särskilt hänför sig till företag för kollektiva investeringar såsom begreppet definieras i Europeiska gemenskapernas råds direktiv av den 20 december 1985 (85/611/EEG), enligt lydelse efter ändring genom Europeiska gemenskapernas råds direktiv 2001/108/EG ("Direktiv 85/611/EEG"), jämte lag av den 10 augusti 1915 om affärsdrivande bolag i dess nuvarande lydelse. BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ("BNPP IP Lux") jämte förvaltare och underförvaltare svarar för förvaltningen av SICAV. SICAV är ett placeringsinstrument som består av olika delfonder, var och en hänförlig till en portfölj av specifika tillgångar som består av överlåtbara värdepapper och/eller andra likvida finansiella tillgångar utställda i olika valutor. I förhållandet mellan placerare behandlas varje delfond som en separat enhet. En placerare har bara rätt till förmögenheten i och avkastningen av delfond i vilken han/hon har placerat och då i proportion till sin placering. De åtaganden som gjorts för en delfonds räkning ska endast täckas av tillgångarna i samma delfond. Varje delfond kan erbjuda olika fondslag såsom anges i kapitel IV nedan och i bilaga IV till prospektet. Vissa fondslag kan erbjuda två slag av andelar: kapitaliseringsandelar ("kapitaliseringsandelar") och utdelningsandelar ("utdelningsandelar"). Detaljerna kring emission, inlösen och konvertering av andelar beskrivs i kapitel IV. Förkortningarna nedan avser följande valutor i detta prospekt: AUD BRL CHF CAD EUR australiska dollar brasilianska real schweiziska franc kanadensiska dollar euro GBP JPY SGD USD brittiska pund japanska yen Singaporedollar amerikanska dollar 11

12 2. SICAV SICAV:s kapital ska minst uppgå till ,00 euro (en miljon tvåhundrafemtiotusen euro). SICAV:s kapital motsvarar vid varje tidpunkt summan av värdena på nettotillgångarna i dess delfonder och representeras av andelar utan nominellt värde. Ändringar i kapitalet verkställs "ipso jure" och utan iakttagande av de åtgärder rörande publicering och införing i Luxemburgs handels- och bolagsregister som föreskrivs för ökning och nedsättning av aktiekapitalet i publika aktiebolag. Bolagsordningen för SICAV publicerades i Mémorial, C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") 26 september 1990, efter att ha registrerats hos le Greffe (registrator) du Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg, där den kan granskas. Bolagsordningen har registrerats hos registratorn vid Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg vid ett flertal tillfällen och senast den 7 april 2006 och publicerades i Mémorial den 25 april Kopior av den samlade bolagsordningen kan mot erläggande av kanslikostnaden erhållas från registrator vid Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg. SICAV är infört i Luxemburgs handels- och bolagsregister med nummer B DELFONDERNA SICAV består av flera delfonder som var och en följer en placeringsinriktning och har en särskild referensvaluta, vilka definieras i bilaga I till prospektet. Personer som tecknar sig för andelar kan välja den delfond vars placeringsinriktning bäst överensstämmer med deras målsättningar och övertygelse. SICAV kan inrätta nya delfonder. Vid varje sådant tillfälle ska detta prospekt ändras i enlighet därmed och kommer att innehålla detaljerade uppgifter om de nya delfonderna. Det faktiska öppnandet av en ny delfond, ett nytt fondslag eller andelsslag i en delfond som anges i prospektet beslutas av styrelsen. Denna fastställer bland annat ursprunglig kurs och period/dag för första teckning jämte likviddag för denna första teckning. Placerarprofil Andelarna i SICAV:s delfonder erbjuds såväl enskilda kunder som institutioner, vilka senare får tillgång till ett särskilt andelsslag så snart deras placeringar överstiger ett visst värde. Genom sin struktur som en SICAV med delfonder, är PARVEST upprättat för att kunna erbjuda sina andelsägare ett stort placeringsutbud, som gör att de kan förvalta en portfölj med överlåtbara värdepapper och/eller andra likvida finansiella tillgångar. Delfondernas resultat I den senaste versionen av respektive förenklat prospekt finner placerare information om delfondernas resultat. Tidigare resultat är inte någon garanti för framtida resultat. 12

13 Delfondernas riskprofiler Potentiella placerare uppmanas att läsa hela prospektet noga innan man gör några placeringar. Inga utfästelser kan göras avseende om delfonderna i SICAV kommer att uppnå sina placeringsmål och tidigare resultat innebär inga garantier om framtida resultat. Alla placeringar kan också påverkas av eventuella ändringar av bestämmelser rörande kontroll av valutakurser, beskattning eller källskatt, liksom i fråga om ekonomisk eller valutapolitik. Placerare uppmärksammas vidare på att delfondernas resultat kanske inte överensstämmer med deras syfte och att hans placerade kapital (med avdrag för teckningsprovision) kanske inte återbetalas till honom i sin helhet. Delfonderna är exponerade för olika risker, som varierar beroende på placeringsinriktning. Nedan räknas de viktigaste risker upp som delfonderna kan bli exponerade för. Placerare uppmanas att studera de förenklade prospekten för att identifiera vilka risker som gäller särskilt för respektive delfond. Risker förknippade med aktiemarknader Risker förknippade med placeringar i aktier (och motsvarande instrument) omfattar betydande kurssvängningar, negativ information om emittent eller marknad och aktiernas egenskap av att vara efterställda i förhållande till obligationer emitterade av samma bolag. Kurssvängningar blir dessutom ofta kraftigare på kort sikt. Risken att ett eller flera företag upplever en tillbakagång eller inte utvecklas kan vid ett givet tillfälle inverka negativt på hela portföljens resultat. Det finns inga garantier för att placerare får någon värdeökning. Värdet på placeringar och den avkastning de genererar kan lika väl sjunka som stiga och det kan hända att placerare inte får tillbaka vad de ursprungligen satsat. Det finns inga garantier för att placeringsmål faktiskt ska uppnås. Vissa delfonder kan placera i företag som blir föremål för börsintroduktion (Initial Public Offering). Risken i dessa fall består i att kursen för en aktie som just noterats på fondbörs uppvisar kraftig volatilitet på grund av faktorer som att ingen allmän marknad tidigare funnits, ett begränsat antal omsättningsbara värdepapper och brist på information om emittenten. En delfond kan inneha sådana värdepapper under mycket kort tid, vilket tenderar att ge upphov till högre kostnader. Delfonder som placerar i tillväxtvärdepapper kan vara mer volatila än marknaden som helhet och kan reagera annorlunda på ekonomisk, politisk och marknadsutveckling och på utveckling som är specifik för emittenten. Tillväxtvärdepapper uppvisar traditionellt en volatilitet som är högre än andra värdepappers, särskilt över mycket korta perioder. Sådana värdepapper kan dessutom vara dyrare, i förhållande till sina vinster, än marknaden generellt. Följaktligen kan tillväxtvärdepapper reagera häftigare på variationer i vinsttillväxten. Vissa delfonder kan grunda sina målsättningar på förstärkta rörelser på börsen, vilket medför högre volatilitet än genomsnittet. Förvaltaren kan tillfälligt inta en mer defensiv attityd när han bedömer att börsen eller ekonomin i ett land där delfonden placerar upplever alltför hög volatilitet, bestående allmän tillbakagång eller andra mycket negativa omständigheter. Under sådana förhållanden kanske det inte är möjligt för delfonden att leva upp till sitt placeringsmål. Risker förknippade med derivatprodukter För att täcka (strategi som innebär att man använder derivat för att täcka (hedging)) och/eller optimera avkastningen på sin portfölj (strategi som innebär att man använder derivat i placeringssyfte (trading)) är delfonden behörig att använda sig av derivattekniker och -instrument enligt de förutsättningar som beskrivs i bilaga I och II till prospektet (bland annat warranter för överlåtbara värdepapper, avtal om byte av överlåtbara värdepapper, räntor, valutor, inflation, volatilitet och andra finansiella derivatinstrument, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), EMTN, terminskontrakt, optioner på omsättningsbara värdepapper, räntor eller terminskontrakt osv.). Placerare ska vara uppmärksamma på att användning av derivat i placeringssyfte (trading) är förenat med en hävstångseffekt. Härigenom ökas volatiliteten för delfondernas avkastning. Växlingsrisk Delfonder omfattar tillgångar utställda i andra valutor än sina referensvalutor. De kan påverkas av eventuella svängningar i valutakursen mellan sina referensvalutor och dessa andra valutor eller av eventuella ändringar i kontrollen av valutakurserna. Om den valuta i vilken ett värdepapper är utställt går upp i förhållande till en delfonds referensvaluta kommer värdepapperets motvärde uttryckt i denna referensvaluta att gå upp. Omvänt medför en nedgång för samma valuta att värdepapperets motvärde går ned. Men när förvaltaren eller underförvaltaren genomför operationer för att täcka valutarisken kan man emellertid inte garantera att dessa blir fullt ut verkningsfulla. Ränterisk Värdet på en placering kan påverkas av räntefluktuationer. Räntenivån kan påverkas av ett flertal faktorer som monetär politik, diskontot, inflationen osv. Placerare ska vara uppmärksamma på att högre räntenivåer får till följd att värdet på placeringar i obligationsliknande instrument och skuldvärdepapper blir lägre. 13

14 Kreditrisk Det rör sig om den risk som kan bli följden av att kreditvärdigheten för en emittent av obligationer mot vilka en delfond är exponerad försämras, vilket följaktligen kan göra att placeringarnas värde sjunker. Denna risk är knuten till en emittents förmåga att infria sina förpliktelser. En nedgång för en emissions eller emittents kreditbetyg kan medföra att de skuldebrev i form av värdepapper i vilka en delfond placerat sjunker i värde. Vissa strategier som används kan vara grundade på obligationer emitterade av emittenter som företer en hög kreditrisk (värdepapper med hög avkastning). Delfonder som placerar i obligationer med hög avkastning uppvisar i genomsnitt en högre risk, antingen på grund av att deras respektive valutor fluktuerar mer eller på grund av emittentens egenskaper. Likviditetsrisk Det finns en risk att placeringar i delfonder blir illikvida på grund av att en marknad är alltför begränsad (vilket ofta avspeglas i en mycket hög spread bid-ask eller i kraftiga kursrörelser) eller om deras "kreditbetyg" skulle försämras eller om det ekonomiska läget skulle försämras. Sådana placeringar kan därför inte säljas eller köpas tillräckligt snabbt för att förhindra eller så långt möjligt begränsa förluster för sådana delfonder. Risker knutna till råvarumarknader Råvarumarknaderna kan uppvisa betydande och häftiga kurssvängningar som direkt påverkar kurserna för aktier och aktieliknande värdepapper i vilka en delfond placerat och/eller för index för vilket/vilka en delfond är exponerad. Dessutom kan underliggande tillgångar utvecklas väsentligt annorlunda än marknader för traditionella omsättningsbara värdepapper (aktier, obligationer osv.). Motpartsrisk Denna risk är knuten till kvaliteten på den motpart som förvaltningsbolaget gör affärer med rörande bl.a. likvid för/leverans av finansiella instrument eller ingår avtal med om finansiella terminskontrakt. Denna risk är knuten till motpartens förmåga att infria sina åtaganden (t.ex. betalning, leverans, återbetalning). Risker förknippade med warranter Vi vill uppmärksamma placerare på att warranter är komplicerade och volatila instrument som är förknippade med hög risk. Sannolikheten är stor för att förlora hela det placerade kapitalet. Dessutom är "hävstångseffekten" ett av de mest utmärkande särdragen för warranter och denna yttrar sig genom att en förändring av värdet på det underliggande i oproportionerligt hög grad kan påverka warrantens värde. Slutligen finns det ingen garanti för att warranten, om marknaden skulle vara illikvid, går att sälja vidare på en sekundär marknad. Inflationsrisk Det händer att avkastningen för placeringar på kort sikt inte utvecklas i takt med inflationen, vilket sålunda medför att placerares köpkraft blir mindre. Skatterisker Värdet på en placering kan påverkas av hur skattelagstiftning tillämpas i olika länder, däribland av källskatter, regeringsskiften och ändrad ekonomisk eller valutapolitik i berörda länder. Följaktligen kan man inte lämna några garantier för att de ekonomiska målen faktiskt ska uppnås. 14

15 Risker knutna till förvaltningsstrategier (a) Delfonden kännetecknas av en förvaltningsstil som prioriterar tillväxtaktier. Tillväxtaktier kan prestera sämre än marknaden generellt. (b) Delfonden kännetecknas av en förvaltningsstil som prioriterar avkastnings- och/eller undervärderade värdepapper. Avkastnings- och/eller undervärderade värdepapper kan prestera sämre än marknaden generellt. (c) En sektor- eller tematisk delfonds placeringar är begränsade till ett relativt smalt segment av ekonomin eller till en speciell sektor. Graden av diversifiering är lägre än för andra delfonder som agerar inom alla ekonomiska sektorer. Detta medför i allmänhet en högre volatilitet. Delfonden kan prestera sämre än marknaden generellt. (d) I den mån delfonden placerar eller kan placera en huvuddel av sina tillgångar i värdepapper Below Investment Grade (med lågt kreditbetyg) kan dess realisationsvärde ha högre volatilitet än för traditionella obligationsdelfonder och man kan inte utesluta att emittenter av värdepapper som innehas i portföljen underlåter att uppfylla sina åtaganden. Dessutom kan vissa värdepapper endast omsättas på marknader som fungerar enligt särskilda överenskommelser, vilka kan fungera på ett sätt som i fråga om transaktionssäkerhet och öppenhet kan skilja sig väsentligt från vad som gäller för reglerade marknader. (e) Delfonden är underkastad risker knutna till värdepapper som är utfallet av en omvandling av tillgångar till värdepapper (t.ex. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) osv.), för vilka kreditrisken huvudsakligen grundas på kvaliteten på de underliggande tillgångarna, som kan vara av olika slag (bankfordringar, värdepapper i form av skuldebrev osv.) och vilka kan uppvisa en likviditetsrisk. Sådana instrument ger upphov till komplicerade arrangemang som kan innebära rättsliga risker och särskilda risker som rör vad som kännetecknar de underliggande tillgångarna. En realisering av dessa risker kan medföra att delfondens realisationsvärde blir lägre. (f) En sofistikerad delfond försöker generera resultat genom att använda sig av komplicerade finansiella instrument och/eller placeringsstrategier. Riskhanteringen för denna avancerade delfond stödjer sig på en Value-at-Risk (VaR)-modell som beräknar sannolikheten för att delfonden ska gå med maximal förlust med en viss konfidensnivå och för en viss tidshorisont. Denna delfond kan därför medföra risker som bland annat är förknippade med att hävstångseffekten (risken för förlust är högre än den ursprungliga placeringen) och/eller med blankningsinnehav (risk att inte kunna köpa tillbaka innehav för att stämma av) och/eller med att använda eller med värderingen av sådana komplexa derivatinstrument (motparts-, likviditets- och volatilitetsrisk) och/eller med hanteringen av riskerna med sådana (modell- och marknadsrisk). (g) Delfonden kan sträva efter att generera resultat med hjälp av urvalsstrategier, genom att försöka förutsäga utvecklingen på vissa marknader i förhållande till andra. Sådana strategier kan medföra risker som bland annat är förknippade med att hävstångseffekten (risken för förlust är högre än den ursprungliga placeringen) används och/eller med blankningsinnehav (risk att inte kunna köpa tillbaka innehav för att stämma av) och/eller med att vissa händelser som är knutna till urvalet utifrån utanförstående risker inte inträffar. Sådana risker kan yttra sig i att värdet på de berörda tillgångarna sjunker. (h) Delfondens tillgångar kan delvis vara exponerade mot alternativa förvaltningsstrategier. Alla alternativa placeringsstrategier medför vissa specifika risker, som exempelvis är förknippade med värderingen av innehav som förvaltaren eller underförvaltaren har, med begränsad likviditet för sådana, med att hävstångseffekten (risken för förlust är högre än den ursprungliga placeringen) används och/eller med blankningsinnehav (risk att inte kunna köpa tillbaka innehav för att stämma av). Sådana risker kan yttra sig i att värdet på de berörda tillgångarna sjunker. (i) Delfonden kan placera i fondföretag som tillhör BNP Paribas-koncernen eller i externa fondföretag, vilka kan utvecklas både uppåt och nedåt beroende på vilken exponering de har mot finansmarknaderna. Risker förknippade med framväxande marknader och begränsade börsvärden Delfonder som placerar på framväxande marknader, i företag med begränsat börsvärde eller särskilda eller begränsade sektorer kan uppvisa en volatilitet som är högre än genomsnittet. Detta beror på högre grad av koncentration, ökad osäkerhet på grund av mindre tillgång till information, mer begränsad likviditet eller högre känslighet för ändrade marknadsförutsättningar (sociala, politiska och ekonomiska förhållanden). Dessutom erbjuder vissa framväxande marknader en lägre grad av säkerhet än huvuddelen av de internationella utvecklade marknaderna. Tjänster som rör transaktioner i portföljen, likvidering och arkivering och som görs för fonders räkning som placerar på framväxande marknader skulle därför kunna vara mer riskfyllda. Bolaget och placerarna accepterar att bära dessa risker. Beträffande placeringar på den ryska marknaden görs sådana på Russian Trading System Stock Exchange eller RTS Stock Exchange, vilka samlar ett stort antal ryska emittenter och gör det möjligt att täcka in nästan samtliga ryska aktier. Genom valet av RTS Stock Exchange är det möjligt att dra nytta av likviditeten på den ryska marknaden utan att behöva hantera den lokala valutan. Detta då RTS Stock Exchange ger möjlighet att hantera alla emittenter direkt i amerikanska dollar. 15

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 4 juni 2012 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC Ett Andra tillägg till Prospektet Detta Andra tillägg ska läsas i kombination med och utgör en del av prospektet för Absolute Insight Funds plc ( Bolaget ) daterat den 17 februari

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

SpotR TM 1. Faktablad

SpotR TM 1. Faktablad Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 13 juni 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7).

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1

Läs mer

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar ANNEX Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning

Läs mer

ANNEX EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS SWEDISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 SAMMANFATTNING Sammanfattningen utgör ett utdrag från resterande del av Grundprospektet. Informationen i detta avsnitt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i CDON Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i CDON Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Du kommer som aktieägare i CDON Group att erhålla Teckningsrätter. Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 5 juli 2013, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga för

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån GoodCause Invest I AB Prospekt avseende vinstandelslån Information till investerare Med anledning av GoodCause Invest I AB:s (publ) ( Bolaget eller GC Invest ) emission av vinstandelsbevis ( Vinstandelsbevisen

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 7 december 2012, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer