MED DELFONDER PARVEST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED DELFONDER PARVEST"

Transkript

1 PROSPEKT för det stående erbjudandet om andelar i SICAV MED DELFONDER PARVEST ("SICAV") Placeringsfond med varierande kapital SEPTEMBER

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. VARNING...4 PROSPEKT I. SICAV:s ORGANISATION...6 II. ALLMÄN BESKRIVNING Inledning SICAV Delfonderna...12 III. FÖRVALTNING OCH ADMINISTRATION Styrelse Förvaltningsbolag Förvaltare och underförvaltare Rådgivare vid val av förvaltare och underförvaltare Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee Strategisk kommitté Depåbank, huvudbetalningsombud, registrator och transfereringsombud Betalningsombud i Luxemburg Distributörer och förvaltare Granskning av SICAV:s verksamhet...24 IV. ANDELARNA Allmänna principer Emission av andelar och teckningskurs Inlösen av andelar Konvertering av andelar till andelar i annan delfond Valutaomräkning Provisioner och avgifter Börsnotering...37 V. FONDANDELSVÄRDE Allmänna principer...38 A. Definition och beräkning av fondandelsvärde...38 B. Fastställande av tillgångspooler...40 C. Värdering av tillgångar Tillfälligt avbrytande av beräkning av fondandelsvärde och av emission, konvertering och inlösen av andelar...41 VI. UTDELNING Utdelningspolitik Utbetalning...42 VII. KOSTNADER SOM SKA BÄRAS AV SICAV Direkta kostnader Indirekta kostnader...44 VIII. SKATTESTATUS TILLÄMPLIG LAG OFFICIELLT SPRÅK Skattestatus...45 A. Beskattning av SICAV...45 B. Beskattning av SICAV:s andelsägare Tillämplig lag Officiellt språk

3 IX. RÄKENSKAPSÅR BOLAGSSTÄMMA RAPPORTERING Räkenskapsår Bolagsstämma Återkommande rapportering...46 X. LIKVIDATION AV SICAV STÄNGNING, UPPDELNING OCH FUSION AV DELFONDER, FONDSLAG ELLER ANDELSSLAG Likvidation av SICAV...47 A. Minimikapital...47 B. Frivillig likvidation Stängning, uppdelning och fusion av delfonder, fondslag eller andelsslag...47 A. Stängning av delfonder, fondslag eller andelsslag...47 B. Fusion av delfonder, fondslag eller andelsslag...48 C. Uppdelning av delfonder, fondslag eller andelsslag...48 XI. INFORMATION TILLGÄNGLIGA DOKUMENT Tillgänglig information...49 A. Fondandelsvärde...49 B. Emissions- och inlösenkurser...49 C. Meddelande till andelsägarna Tillgängliga dokument...49 BILAGOR Bilaga I DELFONDERNAS PLACERINGSINRIKTNING, FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT Allmänna placeringsbestämmelser Finansiella derivatinstrument Återköpstransaktioner, lån/innehav mot säkerhet samt utlåning och lån av värdepapper Delfondernas placeringsinriktning Delfondernas referensvaluta...96 Bilaga II PLACERINGSBEGRÄNSNINGAR...98 Bilaga III Bilaga IV "SKYDDADE" DELFONDER: SÄRDRAG SAMMANFATTNING AV FÖRVALTNINGSPROVISIONER PER DELFOND OCH ANDELSSLAG Bilaga V RESULTATPROVISION: BERÄKNINGSSÄTT OCH SAMMANSTÄLLNING Bilaga VI SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRVALTARE OCH UNDERFÖRVALTARE Bilaga VII FÖRTECKNING ÖVER SOFISTIKERADE DELFONDER Bilaga VIII ERSÄTTNING TILL RÅDGIVARE Bilaga IX ÅRLIG FÖRSÄLJNINGSAVGIFT (KATEGORI N) Bilaga X ÖVRIGA KOSTNADER

4 VARNING 1. Allmän varning PARVEST (nedan "SICAV") är uppfört på den officiella förteckningen över företag för kollektiva investeringar enligt lag av den 20 december 2002 om företag för kollektiva investeringar i dess nuvarande lydelse. Detta uppförande ska inte under några omständigheter uppfattas som någon positiv bedömning av den luxemburgska tillsynsmyndigheten (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "CSSF") avseende kvaliteten på de värdepapper som utbjuds till försäljning. SICAV:s styrelse har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som anges i detta prospekt är exakta och att inte någonting av vikt har utelämnats som skulle kunna göra påstående som görs häri felaktigt. SICAV:s styrelse tar på sig ansvaret för att den information som finns i prospektet är korrekt den dag detta är daterat. Följaktligen ska uppgifter eller utfästelser som inte anges häri, i bilagorna till prospektet eller i de rapporter som utgör en integrerad del av prospektet betraktas som icke godkända. Varken översändande av detta prospekt eller erbjudande, emission eller försäljning av andelar i SICAV ska emellertid innebära någon utfästelse om att de uppgifter som lämnas i detta prospekt är korrekta vid någon tidpunkt efter datum för prospektet. För att beakta viktiga ändringar såsom införandet av nya delfonder, nya fonder eller andelsslag för aktier kommer detta prospekt liksom dess bilagor att uppdateras vid lämpliga tidpunkter. Tecknare ombeds därför att kontakta SICAV för att få uppgift om något senare prospekt har offentliggjorts. 2. Varning i anslutning till marknadsföring av SICAV SICAV har status som företag för kollektiva placeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i Luxemburg. Tillstånd till marknadsföring finns, fullständigt eller delvis i Luxemburg samt följande länder: Tyskland, Österrike, Belgien, Cypern, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong, Ungern, Italien, Jersey, Libanon, Liechtenstein, Macao, Malta, Norge, Nederländerna, Portugal, Republiken Tjeckien, Storbritannien, Singapore, Slovakien, Sverige, Schweiz och Taiwan, där andelar i Bolaget får marknadsföras och säljas. Inga åtgärder har vidtagits för att medge att andelarna ska kunna erbjudas allmänheten i någon annan jurisdiktion där detta krävs. Kort sagt bör presumtiva placerare före teckning i något land där SICAV är registrerat kontrollera vilka delfonder, fondslag och andelsslag som får marknadsföras där. Förekomsten av juridiska begränsningar och valutarestriktioner vid teckning, köp, innehav eller försäljning av andelar i SICAV bör också kontrolleras. Placerare rekommenderas bland annat att informera sig om avgifter och kostnader de i samband med tecknings- eller inlösentransaktion kan komma att debiteras av betalningsombud med säte i den jurisdiktion där andelarna utbjuds som fungerar som mellanman vid sådan transaktion. Detta prospekt utgör slutligen inte någon uppmaning till köp och det får inte användas för erbjudande till allmänheten eller som uppmaning till köp i jurisdiktion där marknadsföring av SICAV:s värdepapper inte är tillåten. 3. Varning knuten till placerares status Inga åtgärder har vidtagits för att registrera SICAV eller dess andelar hos US Securities and Exchange Commission enligt Investment Company Act 1940 med ändringar, eller enligt någon annan lag rörande värdepapper. Detta dokument kan följaktligen inte införas i, överföras till eller spridas i USA eller i något av dess territorier och besittningar eller överlämnas till "US person", enligt definitionen i förordning S till 1933 års lag om värdepapper (förordning S till 1933 års US Securities Act, i dess nuvarande lydelse) med undantag för inom ramen för transaktioner som är undantagna registrering enligt 1933 års lag om värdepapper (US Securities Act). Underlåtenhet att iaktta dessa restriktioner kan innebära ett brott mot Förenta staternas värdepapperslagar. Detta prospekt får slutligen inte lämnas till person som inte är behörig enligt artikel 11 i bolagsordningen eller till person som inte är rättsligt behörig att ta emot det eller i förhållande till vilken det vore olagligt att uppmana till köp. Placerare ska underrätta SICAV och/eller transfereringsombud och registrator i) om han blir "obehörig person" eller ii) om han innehar andel i SICAV i strid mot bestämmelse i lag eller förordning, detta prospekt eller SICAV:s bolagsordning samt iii) om varje omständighet som skulle kunna få skattemässiga eller rättsliga eller tillsynsrelaterade följder för SICAV eller andelsägarna eller som på annat sätt skulle kunna vara till nackdel för SICAV:s eller andra andelsägares intressen. 4. Varning i anslutning till teckning i SICAV Andelarna i SICAV:s olika delfonder får endast tecknas på basis av den information som finns i det/de förenklade prospektet/prospekten. 4

5 Innan ni överväger att teckna andelar ska ni först läsa detta/dessa förenklade prospekt noggrant liksom det detaljerade prospektet med bilagor om bland annat placeringsinriktningen för SICAV:s olika delfonder och läsa SICAV:s senaste ekonomiska rapporter, som finns tillgängliga hos BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (hädanefter BNPP IP Lux), hos lokala representanter eller hos företag som marknadsför SICAV:s andelar. 5. Varning i anslutning till placering i SICAV Placering i SICAV medför risker, bland annat sådana knutna till fluktuationer på aktie- och obligationsmarknaderna, av valutakurser och räntor. Inga utfästelser kan göras avseende om delfonderna i SICAV kommer att uppnå sina placeringsmål och tidigare resultat innebär inga garantier om framtida resultat. Närmare information finner placerare i kapitel II.3, Allmän beskrivning Delfonderna Delfondernas riskprofil. Placerare ombeds att före placering i SICAV samråda med sina egna finansiella och juridiska rådgivare jämte skatterådgivare, för att avgöra om en placering i SICAV lämpar sig för dem. 6. Behandling av personuppgifter Vissa personuppgifter om placerare kan samlas in, sparas, överföras, bearbetas och användas av SICAV, förvaltningsbolaget, Transfereringsombudet eller registratorn eller av annat företag inom BNP Paribas-koncernen och distributörer/förvaltare (nominees). Sådana uppgifter kan bland annat användas inom ramen för de åligganden avseende identifiering som krävs enligt lagstiftningen för att bekämpa pengatvätt och terrorismfinansiering. Dessa upplysningar kommer inte att överföras till obehörig tredje man. Genom att teckna SICAV:s andelar lämnar placerare sitt samtycke till att hans/hennes personuppgifter behandlas på detta sätt. 5

6 I. SICAV:s ORGANISATION HUVUDKONTOR: 33, rue de Gasperich, LU-5826 Howald-Hesperange, Storhertigdömet Luxemburg STYRELSE: STYRELSENS ORDFÖRANDE: Philippe Marchessaux Styrelseledamot, Verkställande direktör BNP Paribas Investment Partners, Paris STYRELSELEDAMÖTER: Marnix Arickx Ansvarig "Fund Engineering", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bruxelles Vincent Camerlynck Globalansvarig "Institutional Sales" BNP Paribas Investment Partners, London Christian Dargnat Investeringsansvarig, "Multi-Expertise Investments Centres" BNP Paribas Investment Partners, Paris Nicolas Faller Globalansvarig "Distribution Sales" BNP Paribas Investment Partners, Paris Anthony Finan Ansvarig "Marketing et Communication" BNP Paribas Investment Partners, Paris Guy de Froment Ordförande för BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, London Marc Raynaud Ordförande, BNP Paribas Investment Partners, Luxemburg Ansvarig "Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Paris William De Vijlder Investeringsansvarig, "Partners & Alternative Investments" BNP Paribas Investment Partners, Bryssel Christian Volle Styrelseledamot, BNP Paribas Investment Partners, Luxemburg, Howald-Hesperange, Luxemburg VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: Anthony Finan Ansvarig "Marketing et Communication" BNP Paribas Investment Partners, Paris VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: 6

7 Stéphane Brunet Verkställande direktör för, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Howald-Hesperange, Luxemburg STIFTARE: BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, Paris, Frankrike FÖRVALTNINGSBOLAG: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, LU-5826 Howald-Hesperange Luxemburg FÖRVALTNINGSBOLAGETS STYRELSE: Ordförande i förvaltningsbolaget: Marc Raynaud Ansvarig "Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Paris Styrelseledamöter i förvaltningsbolaget: Marnix Arickx Ansvarig "Fund Engineering", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bryssel Pieter Croockewit Europachef BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Bryssel Anthony Finan Chef för marknadsföring och kommunikation BNP Paribas Investment Partners, Paris Stéphane Brunet Verkställande direktör BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald- Hesperange, Luxemburg Nicolas Faller Globalansvarig "Distribution Sales" BNP Paribas Investment Partners, Paris Eric Martin Verkställande direktör BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg Christian Volle Styrelseledamot, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Luxemburg 7

8 FÖRVALTARE AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas, New York, NY USA BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda 1, boulevard Haussmann, Paris, Frankrike Av. Juscelino Kubitchek Andar Sao Paulo SP, Brasilien BNP Paribas Asset Management, Inc. BNP Paribas Investment Partners Asia Limited 200 Park Avenue, 45 th Floor 30/F Three Exchange Square New York, NY 10166, USA 8 Connaught Place, Central, Hongkong BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd BNP Paribas Investment Partners Netherlands NV GranTokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome Burgerweeshuispad Tripolis 200 Chiyoda-ku, Tokyo , Japan PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam Nederländerna CamGestion Fischer Francis Trees & Watts, Inc. 11, boulevard Haussmann, Paris, Frankrike 200 Park Avenue, 46th Floor New York, NY 10166, USA Fortis Investment Management UK Ltd (kommer att byta namn till Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd från och med den 1 oktober 2010) 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7HR Storbritannien Impax Asset Management Limited Mezzanine Floor, Pegasus House, Sackville Street London W1S 3DG, UK Storbritannien FundQuest 1, boulevard Haussmann, Paris, Frankrike IT Asset Management 122, rue La Boétie, Paris, Frankrike Neuberger Berman LLC Optimum Investment Advisors, LLC 605 Third Avenue, New York, NY South Wacker Drive, Suite 2100 USA Chicago, IL 60606, USA Overlay Asset Management Pzena Investment Management, LLC 1, boulevard Haussmann 120 West 45 th Street, 20 th Floor Paris, Frankrike New York, NY 10036, USA Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd GoodmorningShinhan Tower 18F, 23-2, Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Seoul, , Sydkorea Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, Atago Minato-ku Tokyo , Japan UNDERFÖRVALTARE: RÅDGIVARE VID VAL AV FÖRVALTARE OCH UNDERFÖRVALTARE: FundQuest 1, boulevard Haussmann 8

9 75009 Paris, Frankrike SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT (SRI) ADVISORY COMMITTEE: ORDFÖRANDE: Karl-Hendrik Robèrt, Grundare och Ordförande, "Det naturliga steget", Stockholm (Sverige) LEDAMÖTER: Dr. Maritta R.v.B. Koch-Weser Styrelseledamot Global Exchange for Social Investment London, Storbritannien Robert Rubinstein Grundare och styrelseledamot Brooklin Bridge Amsterdam, Nederländerna Cyril Lin Grundare och VD IFG Development Initiatives Oxford, Storbritannien Raymond Van Ermen Verkställande direktör European Partners for the Environment Bryssel, Belgien STRATEGISK KOMMITTÉ: ORDFÖRANDE: Gilles de Vaugrineuse, Styrelseledamot, BNP Paribas Investment Partners, Paris LEDAMÖTER: Marie-Claire Capobianco, Ansvarig "Wealth Management Networks", BNP Paribas, Paris Hervé Cazade, Ansvarig "Epargne et Protection Financière Banque de Détail en France", BNP Paribas Assurance, Paris Vincent Lecomte, COO, Wealth Management, BNP Paribas, Paris Olivier Le Grand, Verkställande direktör för Cortal Consors, Paris Eric Martin, Verkställande direktör BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg Yves Martrenchar, Ansvarig "Distribution, Marchés et solutions Retail Banking", BNP Paribas, Paris Olivier Maugarny, Ansvarig "Produits et Services Wealth Management", BNP Paribas, Paris BGL BNP Paribas S.A., företrätt av Carlo Friob, Luxemburg BNP Paribas Fortis S.A., företrätt av Peter Vandekerckhove, Bryssel ASR Nederland NV, företrätt av Jack Th. M. JULICHER, Utrecht 9

10 DEPÅBANK: BNP Paribas Securities Services, dotterbolaget i Luxemburg 33, rue de Gasperich, LU-5826 Howald-Hesperange Luxemburg HUVUDBETALNINGSOMBUD, TRANSFERERINGSOMBUD OCH REGISTRATOR: BNP Paribas Securities Services, dotterbolaget i Luxemburg 33, rue de Gasperich, LU-5826 Howald-Hesperange Luxemburg UTBETALNINGSOMBUD I LUXEMBURG: BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, LU-2093 Luxembourg Luxemburg REVISORER: PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, LU-1014 Luxembourg Luxemburg TILLSYNSMYNDIGHET: Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d Arlon, LU-2991 Luxembourg Luxemburg 10

11 II. ALLMÄN BESKRIVNING 1. INLEDNING PARVEST är ett fondföretag med rörligt aktiekapital med flera delfonder enligt luxemburgsk rätt som stiftats på initiativ av BNP Paribas-koncernen. SICAV har tillstånd enligt luxemburgsk lag av den 20 december 2002 om företag för kollektiva investeringar (Lagen). SICAV stiftades på obegränsad tid i Luxemburg den 27 mars SICAV är underkastat särskilt bestämmelserna i del I av Lagen, som särskilt hänför sig till företag för kollektiva investeringar såsom begreppet definieras i Europeiska gemenskapernas råds direktiv av den 20 december 1985 (85/611/EEG), enligt lydelse efter ändring genom Europeiska gemenskapernas råds direktiv 2001/108/EG ("Direktiv 85/611/EEG"), jämte lag av den 10 augusti 1915 om affärsdrivande bolag i dess nuvarande lydelse. BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ("BNPP IP Lux") jämte förvaltare och underförvaltare svarar för förvaltningen av SICAV. SICAV är ett placeringsinstrument som består av olika delfonder, var och en hänförlig till en portfölj av specifika tillgångar som består av överlåtbara värdepapper och/eller andra likvida finansiella tillgångar utställda i olika valutor. I förhållandet mellan placerare behandlas varje delfond som en separat enhet. En placerare har bara rätt till förmögenheten i och avkastningen av delfond i vilken han/hon har placerat och då i proportion till sin placering. De åtaganden som gjorts för en delfonds räkning ska endast täckas av tillgångarna i samma delfond. Varje delfond kan erbjuda olika fondslag såsom anges i kapitel IV nedan och i bilaga IV till prospektet. Vissa fondslag kan erbjuda två slag av andelar: kapitaliseringsandelar ("kapitaliseringsandelar") och utdelningsandelar ("utdelningsandelar"). Detaljerna kring emission, inlösen och konvertering av andelar beskrivs i kapitel IV. Förkortningarna nedan avser följande valutor i detta prospekt: AUD BRL CHF CAD EUR australiska dollar brasilianska real schweiziska franc kanadensiska dollar euro GBP JPY SGD USD brittiska pund japanska yen Singaporedollar amerikanska dollar 11

12 2. SICAV SICAV:s kapital ska minst uppgå till ,00 euro (en miljon tvåhundrafemtiotusen euro). SICAV:s kapital motsvarar vid varje tidpunkt summan av värdena på nettotillgångarna i dess delfonder och representeras av andelar utan nominellt värde. Ändringar i kapitalet verkställs "ipso jure" och utan iakttagande av de åtgärder rörande publicering och införing i Luxemburgs handels- och bolagsregister som föreskrivs för ökning och nedsättning av aktiekapitalet i publika aktiebolag. Bolagsordningen för SICAV publicerades i Mémorial, C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") 26 september 1990, efter att ha registrerats hos le Greffe (registrator) du Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg, där den kan granskas. Bolagsordningen har registrerats hos registratorn vid Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg vid ett flertal tillfällen och senast den 7 april 2006 och publicerades i Mémorial den 25 april Kopior av den samlade bolagsordningen kan mot erläggande av kanslikostnaden erhållas från registrator vid Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg. SICAV är infört i Luxemburgs handels- och bolagsregister med nummer B DELFONDERNA SICAV består av flera delfonder som var och en följer en placeringsinriktning och har en särskild referensvaluta, vilka definieras i bilaga I till prospektet. Personer som tecknar sig för andelar kan välja den delfond vars placeringsinriktning bäst överensstämmer med deras målsättningar och övertygelse. SICAV kan inrätta nya delfonder. Vid varje sådant tillfälle ska detta prospekt ändras i enlighet därmed och kommer att innehålla detaljerade uppgifter om de nya delfonderna. Det faktiska öppnandet av en ny delfond, ett nytt fondslag eller andelsslag i en delfond som anges i prospektet beslutas av styrelsen. Denna fastställer bland annat ursprunglig kurs och period/dag för första teckning jämte likviddag för denna första teckning. Placerarprofil Andelarna i SICAV:s delfonder erbjuds såväl enskilda kunder som institutioner, vilka senare får tillgång till ett särskilt andelsslag så snart deras placeringar överstiger ett visst värde. Genom sin struktur som en SICAV med delfonder, är PARVEST upprättat för att kunna erbjuda sina andelsägare ett stort placeringsutbud, som gör att de kan förvalta en portfölj med överlåtbara värdepapper och/eller andra likvida finansiella tillgångar. Delfondernas resultat I den senaste versionen av respektive förenklat prospekt finner placerare information om delfondernas resultat. Tidigare resultat är inte någon garanti för framtida resultat. 12

13 Delfondernas riskprofiler Potentiella placerare uppmanas att läsa hela prospektet noga innan man gör några placeringar. Inga utfästelser kan göras avseende om delfonderna i SICAV kommer att uppnå sina placeringsmål och tidigare resultat innebär inga garantier om framtida resultat. Alla placeringar kan också påverkas av eventuella ändringar av bestämmelser rörande kontroll av valutakurser, beskattning eller källskatt, liksom i fråga om ekonomisk eller valutapolitik. Placerare uppmärksammas vidare på att delfondernas resultat kanske inte överensstämmer med deras syfte och att hans placerade kapital (med avdrag för teckningsprovision) kanske inte återbetalas till honom i sin helhet. Delfonderna är exponerade för olika risker, som varierar beroende på placeringsinriktning. Nedan räknas de viktigaste risker upp som delfonderna kan bli exponerade för. Placerare uppmanas att studera de förenklade prospekten för att identifiera vilka risker som gäller särskilt för respektive delfond. Risker förknippade med aktiemarknader Risker förknippade med placeringar i aktier (och motsvarande instrument) omfattar betydande kurssvängningar, negativ information om emittent eller marknad och aktiernas egenskap av att vara efterställda i förhållande till obligationer emitterade av samma bolag. Kurssvängningar blir dessutom ofta kraftigare på kort sikt. Risken att ett eller flera företag upplever en tillbakagång eller inte utvecklas kan vid ett givet tillfälle inverka negativt på hela portföljens resultat. Det finns inga garantier för att placerare får någon värdeökning. Värdet på placeringar och den avkastning de genererar kan lika väl sjunka som stiga och det kan hända att placerare inte får tillbaka vad de ursprungligen satsat. Det finns inga garantier för att placeringsmål faktiskt ska uppnås. Vissa delfonder kan placera i företag som blir föremål för börsintroduktion (Initial Public Offering). Risken i dessa fall består i att kursen för en aktie som just noterats på fondbörs uppvisar kraftig volatilitet på grund av faktorer som att ingen allmän marknad tidigare funnits, ett begränsat antal omsättningsbara värdepapper och brist på information om emittenten. En delfond kan inneha sådana värdepapper under mycket kort tid, vilket tenderar att ge upphov till högre kostnader. Delfonder som placerar i tillväxtvärdepapper kan vara mer volatila än marknaden som helhet och kan reagera annorlunda på ekonomisk, politisk och marknadsutveckling och på utveckling som är specifik för emittenten. Tillväxtvärdepapper uppvisar traditionellt en volatilitet som är högre än andra värdepappers, särskilt över mycket korta perioder. Sådana värdepapper kan dessutom vara dyrare, i förhållande till sina vinster, än marknaden generellt. Följaktligen kan tillväxtvärdepapper reagera häftigare på variationer i vinsttillväxten. Vissa delfonder kan grunda sina målsättningar på förstärkta rörelser på börsen, vilket medför högre volatilitet än genomsnittet. Förvaltaren kan tillfälligt inta en mer defensiv attityd när han bedömer att börsen eller ekonomin i ett land där delfonden placerar upplever alltför hög volatilitet, bestående allmän tillbakagång eller andra mycket negativa omständigheter. Under sådana förhållanden kanske det inte är möjligt för delfonden att leva upp till sitt placeringsmål. Risker förknippade med derivatprodukter För att täcka (strategi som innebär att man använder derivat för att täcka (hedging)) och/eller optimera avkastningen på sin portfölj (strategi som innebär att man använder derivat i placeringssyfte (trading)) är delfonden behörig att använda sig av derivattekniker och -instrument enligt de förutsättningar som beskrivs i bilaga I och II till prospektet (bland annat warranter för överlåtbara värdepapper, avtal om byte av överlåtbara värdepapper, räntor, valutor, inflation, volatilitet och andra finansiella derivatinstrument, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), EMTN, terminskontrakt, optioner på omsättningsbara värdepapper, räntor eller terminskontrakt osv.). Placerare ska vara uppmärksamma på att användning av derivat i placeringssyfte (trading) är förenat med en hävstångseffekt. Härigenom ökas volatiliteten för delfondernas avkastning. Växlingsrisk Delfonder omfattar tillgångar utställda i andra valutor än sina referensvalutor. De kan påverkas av eventuella svängningar i valutakursen mellan sina referensvalutor och dessa andra valutor eller av eventuella ändringar i kontrollen av valutakurserna. Om den valuta i vilken ett värdepapper är utställt går upp i förhållande till en delfonds referensvaluta kommer värdepapperets motvärde uttryckt i denna referensvaluta att gå upp. Omvänt medför en nedgång för samma valuta att värdepapperets motvärde går ned. Men när förvaltaren eller underförvaltaren genomför operationer för att täcka valutarisken kan man emellertid inte garantera att dessa blir fullt ut verkningsfulla. Ränterisk Värdet på en placering kan påverkas av räntefluktuationer. Räntenivån kan påverkas av ett flertal faktorer som monetär politik, diskontot, inflationen osv. Placerare ska vara uppmärksamma på att högre räntenivåer får till följd att värdet på placeringar i obligationsliknande instrument och skuldvärdepapper blir lägre. 13

14 Kreditrisk Det rör sig om den risk som kan bli följden av att kreditvärdigheten för en emittent av obligationer mot vilka en delfond är exponerad försämras, vilket följaktligen kan göra att placeringarnas värde sjunker. Denna risk är knuten till en emittents förmåga att infria sina förpliktelser. En nedgång för en emissions eller emittents kreditbetyg kan medföra att de skuldebrev i form av värdepapper i vilka en delfond placerat sjunker i värde. Vissa strategier som används kan vara grundade på obligationer emitterade av emittenter som företer en hög kreditrisk (värdepapper med hög avkastning). Delfonder som placerar i obligationer med hög avkastning uppvisar i genomsnitt en högre risk, antingen på grund av att deras respektive valutor fluktuerar mer eller på grund av emittentens egenskaper. Likviditetsrisk Det finns en risk att placeringar i delfonder blir illikvida på grund av att en marknad är alltför begränsad (vilket ofta avspeglas i en mycket hög spread bid-ask eller i kraftiga kursrörelser) eller om deras "kreditbetyg" skulle försämras eller om det ekonomiska läget skulle försämras. Sådana placeringar kan därför inte säljas eller köpas tillräckligt snabbt för att förhindra eller så långt möjligt begränsa förluster för sådana delfonder. Risker knutna till råvarumarknader Råvarumarknaderna kan uppvisa betydande och häftiga kurssvängningar som direkt påverkar kurserna för aktier och aktieliknande värdepapper i vilka en delfond placerat och/eller för index för vilket/vilka en delfond är exponerad. Dessutom kan underliggande tillgångar utvecklas väsentligt annorlunda än marknader för traditionella omsättningsbara värdepapper (aktier, obligationer osv.). Motpartsrisk Denna risk är knuten till kvaliteten på den motpart som förvaltningsbolaget gör affärer med rörande bl.a. likvid för/leverans av finansiella instrument eller ingår avtal med om finansiella terminskontrakt. Denna risk är knuten till motpartens förmåga att infria sina åtaganden (t.ex. betalning, leverans, återbetalning). Risker förknippade med warranter Vi vill uppmärksamma placerare på att warranter är komplicerade och volatila instrument som är förknippade med hög risk. Sannolikheten är stor för att förlora hela det placerade kapitalet. Dessutom är "hävstångseffekten" ett av de mest utmärkande särdragen för warranter och denna yttrar sig genom att en förändring av värdet på det underliggande i oproportionerligt hög grad kan påverka warrantens värde. Slutligen finns det ingen garanti för att warranten, om marknaden skulle vara illikvid, går att sälja vidare på en sekundär marknad. Inflationsrisk Det händer att avkastningen för placeringar på kort sikt inte utvecklas i takt med inflationen, vilket sålunda medför att placerares köpkraft blir mindre. Skatterisker Värdet på en placering kan påverkas av hur skattelagstiftning tillämpas i olika länder, däribland av källskatter, regeringsskiften och ändrad ekonomisk eller valutapolitik i berörda länder. Följaktligen kan man inte lämna några garantier för att de ekonomiska målen faktiskt ska uppnås. 14

15 Risker knutna till förvaltningsstrategier (a) Delfonden kännetecknas av en förvaltningsstil som prioriterar tillväxtaktier. Tillväxtaktier kan prestera sämre än marknaden generellt. (b) Delfonden kännetecknas av en förvaltningsstil som prioriterar avkastnings- och/eller undervärderade värdepapper. Avkastnings- och/eller undervärderade värdepapper kan prestera sämre än marknaden generellt. (c) En sektor- eller tematisk delfonds placeringar är begränsade till ett relativt smalt segment av ekonomin eller till en speciell sektor. Graden av diversifiering är lägre än för andra delfonder som agerar inom alla ekonomiska sektorer. Detta medför i allmänhet en högre volatilitet. Delfonden kan prestera sämre än marknaden generellt. (d) I den mån delfonden placerar eller kan placera en huvuddel av sina tillgångar i värdepapper Below Investment Grade (med lågt kreditbetyg) kan dess realisationsvärde ha högre volatilitet än för traditionella obligationsdelfonder och man kan inte utesluta att emittenter av värdepapper som innehas i portföljen underlåter att uppfylla sina åtaganden. Dessutom kan vissa värdepapper endast omsättas på marknader som fungerar enligt särskilda överenskommelser, vilka kan fungera på ett sätt som i fråga om transaktionssäkerhet och öppenhet kan skilja sig väsentligt från vad som gäller för reglerade marknader. (e) Delfonden är underkastad risker knutna till värdepapper som är utfallet av en omvandling av tillgångar till värdepapper (t.ex. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) osv.), för vilka kreditrisken huvudsakligen grundas på kvaliteten på de underliggande tillgångarna, som kan vara av olika slag (bankfordringar, värdepapper i form av skuldebrev osv.) och vilka kan uppvisa en likviditetsrisk. Sådana instrument ger upphov till komplicerade arrangemang som kan innebära rättsliga risker och särskilda risker som rör vad som kännetecknar de underliggande tillgångarna. En realisering av dessa risker kan medföra att delfondens realisationsvärde blir lägre. (f) En sofistikerad delfond försöker generera resultat genom att använda sig av komplicerade finansiella instrument och/eller placeringsstrategier. Riskhanteringen för denna avancerade delfond stödjer sig på en Value-at-Risk (VaR)-modell som beräknar sannolikheten för att delfonden ska gå med maximal förlust med en viss konfidensnivå och för en viss tidshorisont. Denna delfond kan därför medföra risker som bland annat är förknippade med att hävstångseffekten (risken för förlust är högre än den ursprungliga placeringen) och/eller med blankningsinnehav (risk att inte kunna köpa tillbaka innehav för att stämma av) och/eller med att använda eller med värderingen av sådana komplexa derivatinstrument (motparts-, likviditets- och volatilitetsrisk) och/eller med hanteringen av riskerna med sådana (modell- och marknadsrisk). (g) Delfonden kan sträva efter att generera resultat med hjälp av urvalsstrategier, genom att försöka förutsäga utvecklingen på vissa marknader i förhållande till andra. Sådana strategier kan medföra risker som bland annat är förknippade med att hävstångseffekten (risken för förlust är högre än den ursprungliga placeringen) används och/eller med blankningsinnehav (risk att inte kunna köpa tillbaka innehav för att stämma av) och/eller med att vissa händelser som är knutna till urvalet utifrån utanförstående risker inte inträffar. Sådana risker kan yttra sig i att värdet på de berörda tillgångarna sjunker. (h) Delfondens tillgångar kan delvis vara exponerade mot alternativa förvaltningsstrategier. Alla alternativa placeringsstrategier medför vissa specifika risker, som exempelvis är förknippade med värderingen av innehav som förvaltaren eller underförvaltaren har, med begränsad likviditet för sådana, med att hävstångseffekten (risken för förlust är högre än den ursprungliga placeringen) används och/eller med blankningsinnehav (risk att inte kunna köpa tillbaka innehav för att stämma av). Sådana risker kan yttra sig i att värdet på de berörda tillgångarna sjunker. (i) Delfonden kan placera i fondföretag som tillhör BNP Paribas-koncernen eller i externa fondföretag, vilka kan utvecklas både uppåt och nedåt beroende på vilken exponering de har mot finansmarknaderna. Risker förknippade med framväxande marknader och begränsade börsvärden Delfonder som placerar på framväxande marknader, i företag med begränsat börsvärde eller särskilda eller begränsade sektorer kan uppvisa en volatilitet som är högre än genomsnittet. Detta beror på högre grad av koncentration, ökad osäkerhet på grund av mindre tillgång till information, mer begränsad likviditet eller högre känslighet för ändrade marknadsförutsättningar (sociala, politiska och ekonomiska förhållanden). Dessutom erbjuder vissa framväxande marknader en lägre grad av säkerhet än huvuddelen av de internationella utvecklade marknaderna. Tjänster som rör transaktioner i portföljen, likvidering och arkivering och som görs för fonders räkning som placerar på framväxande marknader skulle därför kunna vara mer riskfyllda. Bolaget och placerarna accepterar att bära dessa risker. Beträffande placeringar på den ryska marknaden görs sådana på Russian Trading System Stock Exchange eller RTS Stock Exchange, vilka samlar ett stort antal ryska emittenter och gör det möjligt att täcka in nästan samtliga ryska aktier. Genom valet av RTS Stock Exchange är det möjligt att dra nytta av likviditeten på den ryska marknaden utan att behöva hantera den lokala valutan. Detta då RTS Stock Exchange ger möjlighet att hantera alla emittenter direkt i amerikanska dollar. 15

16 Företag av begränsad storlek kan visa sig oförmögna att generera nya medel för att trygga sin tillväxt och utveckling, kan brista i vision och i fråga om ledning och kan utveckla produkter för nya och osäkra marknader. För närvarande är vissa av dessa marknader inte att betrakta som reglerade marknader, varför direktplaceringar på sådana marknader (med undantag för ADR och GDR), tillsammans med placeringar i onoterade värdepapper, inte får överstiga 10 % av nettotillgångarna. Risk förknippad med placeringar i Kina Placeringar i Kina innebär risker förknippade med begränsningar som gäller för utländska placerare, motparter, marknadens högre volatilitet samt risken för bristande likviditet för vissa portföljplaceringar. Följaktligen kan det visa sig att vissa aktier inte är tillgängliga för delfonden på grund av att tillåtet antal utländska aktieägare eller det samlade beloppet för utländska aktieägares placeringar uppnåtts. Vidare kan det finnas begränsningar för eller krävas berörd regerings tillstånd för att utländska placerare ska kunna hemföra sin del av nettovinst, kapital eller utdelningar. SICAV placerar endast om begränsningarna förefaller acceptabla. Det går emellertid inte att garantera att inga ytterligare begränsningar ställs upp i framtiden. Sammanställning över delfonder I tabellerna i denna del presenteras de delfonder som för närvarande står öppna för teckning respektive delfonder som ännu inte aktiverats vid tidpunkten för publiceringen av prospektet. Samtliga fond- och andelsslag är inte tillgängliga för alla delfonder. Närmare uppgifter härom finns i punkt 1.A och 1.B i kapitel IV i detta prospekt. 16

17 1. Aktiva delfonder I. Delfonder aktier A. Blandad förvaltningsstil C. Förvaltningsstil "Growth" PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRIC D. Tematisk/branschvis förvaltningsstil PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY EURO PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION (2) PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST EQUITY INDIA PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) (1) (2) PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) (1) (2) PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST STEP 90 EURO (1) PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY SOUTH KOREA E. Förvaltningsstil "Absolute Return" PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS PARVEST EQUITY UK PARVEST EQUITY USA MID CAP F. Flexibel förvaltningsstil PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY WORLD PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY WORLD EMERGING B. Förvaltningsstil "Value" PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA VALUE (1) Det rör sig om en delfond som är föremål för en garanti av det slag som beskrivs i bilaga III till detta prospekt. Mot bakgrund av denna garanti kallas denna delfond "skyddad delfond". (2) Det rör sig om delfonder som placerar mer än 10 % i andelar i andra fondföretag eller företag för kollektiva investeringar. 17

18 II. Delfonder "Obligationer" A. Statlig upplåning D. Konvertibla obligationer PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PARVEST BOND EURO LONG TERM B. Enskild upplåning PARVEST BOND EURO CORPORATE PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD PARVEST BOND USA HIGH YIELD PARVEST BOND WORLD CORPORATE PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP E. Tematisk förvaltningsstil PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE F. Förvaltningsstil "Absolute Return" C. Blandade lån PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EUROPE G. Flexibel förvaltningsstil PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE PARVEST BOND JPY PARVEST BOND USD PARVEST BOND WORLD PARVEST BOND WORLD EMERGING III. Delfonder Kortfristiga PARVEST SHORT TERM CHF PARVEST SHORT TERM EURO PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM PARVEST SHORT TERM GBP PARVEST SHORT TERM USD IV. Delfonder Diversifierade A. Förvaltningsstil "benchmark" C. Förvaltningsstil "Absolute Return" PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE (1) PARVEST MULTI ASSETS 4 PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC (1) PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) B. Förvaltningsstil "Target Return" D. Tematisk förvaltningsstil PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) (1) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) (1) PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS (1) Det rör sig om delfonder som placerar mer än 10 % i andelar i andra fondföretag eller företag för kollektiva investeringar. 18

19 V. Delfonder Övriga PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) 2. Fondslag som kommer att aktiveras vid en senare tidpunkt I. Delfonder aktier A. Blandad förvaltningsstil B. Tematisk/branschvis förvaltningsstil PARVEST EQUITY MIDDLE EAST PARVEST EQUITY WORLD EMERGING MID AND SMALL CAP PARVEST EQUITY WORLD EMERGING NEW FRONTIERS PARVEST EQUITY WORLD MID CAP PARVEST EQUITY WORLD INFRASTRUCTURE PARVEST STEP 90 WORLD PARVEST SUSTAINABLE EQUITY WORLD EMERGING C. Flexibel förvaltningsstil PARVEST FLEXIBLE EQUITY WORLD EMERGING II. Delfonder Obligationer A. Enskild upplåning B. Blandad upplåning PARVEST BOND WORLD OPPORTUNITIES PARVEST BOND USA OPPORTUNITIES PARVEST BOND BRAZIL PARVEST BOND USD SHORT TERM III. Delfonder Diversifierade A. Flexibel förvaltningsstil PARVEST FLEXIBLE ASIA ALLOCATION (1) (1) Det rör sig om delfonder som placerar mer än 10 % i andelar i andra fondföretag eller företag för kollektiva investeringar. 19

20 III. FÖRVALTNING OCH ADMINISTRATION 1. STYRELSE SICAV:s styrelse ansvarar för administration och förvaltning av tillgångarna i SICAV:s delfonder. Styrelsen kan vidta alla åtgärder för förvaltning och administration på SICAV:s vägnar; särskilt kan styrelsen köpa, sälja, teckna eller byta överlåtbara värdepapper och utöva alla rättigheter som direkt eller indirekt är knutna till SICAV:s tillgångar. 2. FÖRVALTNINGSBOLAG BNPP IP Lux har utsetts till SICAV:s förvaltningsbolag. BNPP IP Lux stiftades den 19 februari 1988 i form av ett aktiebolag underkastat rätten i Storhertigdömet Luxemburg och har stiftats på obestämd tid. Dess bolagsordning ändrades senast den 30 juni Dess säte är beläget på 33, rue de Gasperich i Howald-Hesperange och dess aktiekapital uppgick per den 31 december 2009 till tre miljoner euro. Majoritetsaktieägare är BNP Paribas Investment Partners, Paris. BNPP IP Lux är underkastat kapitel 13 i Lagen och har därmed till uppgift att förvalta SICAV:s samlade portfölj. Verksamheten omfattar enligt bilaga II till Lagen följande uppgifter: (I) portföljförvaltning. BNPP IP Lux kan i detta sammanhang - ge råd eller rekommendationer beträffande vilka placeringar som ska göras, - ingå avtal, köpa, sälja, byta ut och tillhandahålla värdepapper och tillgångar av vad slag det vara må samt - för SICAV:s räkning utöva rösträtt knuten till värdepapper som ingår i SICAV:s tillgångar. (II) administration, vilken omfattar a) SICAV:s juridiska ärenden och handhavande av dess bokföring, b) uppföljning av kunders förfrågningar om information, c) portföljvärdering och fastställande av värdet på SICAV:s andelar (däribland skattemässiga aspekter), d) kontroll av att tillsynsbestämmelser respekteras, e) att föra SICAV:s andelsägarregister, f) disposition av SICAV:s intäkter, g) emittering och inlösen av SICAV:s andelar (dvs. verksamheten som transfereringsombud), h) reglering av avtal (däribland utskick av bevis) samt i) registrering och arkivering av transaktioner. (III) marknadsföring av SICAV:s andelar. Enligt gällande lag och förordning och med medgivande i förväg av SICAV:s styrelse, är BNPP IP Lux behörigt att på egen bekostnad delegera sina funktioner och behörigheter eller delar därav till person eller företag som det bedömer lämpligt ("underfunktioner"), varvid prospektet först ska uppdateras och BNPP IP Lux fortsatt bär hela ansvaret för åtgärder som vidtas med stöd av sådan delegering. För närvarande har endast funktionerna som förvaltare och som registrator och transfereringsombud delegerats enligt nedan. I skrivande stund förvaltar BNPP IP Lux de gemensamma placeringsfonderna BNP Paribas Comfort, BNP Paribas Flexi V, BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, BNP Paribas Islamic Fund, BNP Paribas Non Listed Real Estate Fund of Funds, BNP Paribas Quam Fund, EasyETF, EasyETF itraxx Europe Main, EasyETF FTSE EPRA Europe, EasyETF FTSE EPRA Eurozone, EasyETF itraxx Europe HiVol, EasyETF itraxx Crossover, EasyETF S&P GSCI Light Energy Dynamic TR, EasyETF S&P GSNE, EasyETF S&P GSAL, EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20, EasyETF S&P GSCI Ultra- Light Energy, EasyETF NMX30 Infrastructure Global, EasyETF NMX Infrastructure Europe, Euro Floor samt Fortis Flexi IV. 3. FÖRVALTARE UNDERFÖRVALTARE BNPP IP Lux är skyldigt att ansvara för förvaltningen av SICAV:s delfonder. Det kan emellertid delegera sin förvaltning till förvaltare. 20

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Absolute Return World Currency 10 lanserades den 16 april 2008. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller

Läs mer

PARVEST BOND WORLD EMERGING

PARVEST BOND WORLD EMERGING Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar om delfonden och om PARVEST (SICAV). För ytterligare

Läs mer

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Global Environment lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Innehåll. Capital International Fund

Innehåll. Capital International Fund Capital International Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV-bolag) 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Bolagets registreringsnummer i Luxemburg: B 8833 Innehåll 1. Meddelande om

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ARBETSDOKUMENT. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ARBETSDOKUMENT. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 5 augusti 2003 ARBETSDOKUMENT om hedgefonder och derivat Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande: John Purvis DT\499333.doc

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Den 18 februari, 2015, godkände den estniska Finansinspektionen ("EFSA") fusionen av LHV Persian Gulf Fund ("Överlåtande Fond") till SEF

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer