J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu"

Transkript

1 J;wafMpdrh Verksam hets berätte lse 2008

2 Dagordning vid årsstämma fiir fiireningen Järva Folkets Park l. Ärsstiimmans öppnande 2. Val av mötesfunktionåirer a) Val av ordftirande ftir årsstiimman b) Val av sekreterare ftir årsstiimman 3. Upprättande och godkiinnande av röstlåingd 4. Val av två protokolljusterare, tillika röstrtiknare 5. Prövning om årsstiimman blivit behörigen utlyst 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning a) Verksamhetsberättelse ftir 2008 b) Resultat- och balansräkning ftir Framläggande av revisionsberättelse ftir Beslut om fastställande av resultat- och balansriiknine fttr Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen Budget och verksamhetsplan Faststiillande av arvoden ftir styrelse och revisorer 12. Val av styrelse a) Val av tre ledamöter 2 år b) Val av minst tre ersättare 1 år 13. Val av revisorer a) Val av revisor 1 år b) Val av revisor I år a* c) Val av revisorsersättare 1 år ' d) Val av revisorsersiittare ån t4. Val av valberedning samt en sammankallande ör I år 15. Fastställande av årsavgiften ftir Annat iirende som hiinskjutits till beslut på årsstiimman 17. Informations- och frågestund 18. Ärsståimmans avslutning

3 Verksamhetsberättelse för ftireningen Järva Folkets Park 2008 Styrelsen fiir ftireningen Järva Folkets Park lämnar hiirmed ftiljande redovisning for *) Social ekonomi Föreningen Jiirva Folkets Park tillhör Folkets Hus och Parkers riksorganisation, FHP, vilket består av ca.l50 Folkparker och ca 650 Folkets Hus. Alla Folkets Park har tillsammans ca 12 miljoner årsbesök och Folkets Hus har ca 35 miljoner årsbesök. Riksorganisationen är en intressekunskaps-bransch och arbetsgivarorganisation och kan erbjuda profesionell hjälp och attraktiva kulturarrangemang. Föreningen Jiirva Folkets Park har bedrivit verksamhet på Eggeby Gård i ca.3l är och har sedan 1986 hyresavtal med Stockholmstads på samtliga byggnader vid Eggeby Gård. Alla byggnader har under åren underhållits av ftireningen, helt med ideella krafter, och är nu i gott skick. Avtalet med Stockholms stad fastslår att staden ska stå ftir det vttre underhållet och ftireningen ftir det inre underhållet. J?irva Folkets Park mål är att driva en "griinslös folkets park" med betoning på att det iir folkets park, i fiirsta hand för de som bor i n?irområdet. Boende i niirliggande stadsdelar uppskattas till ca personer. Folkparken, som är den enda i norra Stockholm, ska vara fri från hindrande staket samt vara öppen och tillg?inglig ftir allmänheten dygnet runt. Parken är en naturlig samlingsplats ftjr alla åldrar och fiir människor med olika bakgrunder och kultur, en idealisk plats ör integration mellan olika folkgrupper. Parken har utvecklat som fiireningen har tänkt och?ir idag en naturlig mötesplats fiir många människor. Parkens verksamhet är i ständig utveckling så att gamla och nya grupper av besökare blandas. Med håinsyn till ekonomin kommer lokaler och Folkets Park att fortsättningsvis marknadsfiiraså att ökad konferens- och festuthyrning kan ske. Målsättningen är att ökade intiikter ska investeras tillbaka i Järva Folkets Park i ftirsta hand for underhåll, inventarieinvesteringar och utökad och utvecklad kulturverksamhet ft)r framftirallt barnoch ungdomar. Eftersom ftireningen tillhör en 100-årig riksorganisation med kompetens och erfarenhet, kan vi utvecklas med stöd av andra folkparker och dess verksamheter som loreningen kan dra nytta av erfarenhetsmässigt. Samarbete sker framftirallt kring barn- och ungdomskultur, då ftirest?illningar kan köpas upp till ett fijrdelaktigt pris. Teaterladan kan nyttjas fiir ca. 150 personer till teater, dans, möten och konferenser samt festuthyming. Ett konkret samarbete med andra arrangörer, och i egen regi sker med barnkultur, både dagtid ör forskolor och skolor samt kgiillar och veckoslut for allm?inheten. Järva Folkets Park vill utvecklas i samarbete med öreningar, stadsdelsn?imnder och andra brukare så att parken kan fortsätta vara en naturlig och omistlig mötesplats. För fiireningen Jiirva Folkets Park, som består av ftireningslivet runt om Eggeby Gård, samt dess brukare och invånare, i framftirallt Rinkeby, Tensta och Kista området, åir det en ftirdel om Stockholm stad uttalar en viljeinriktning fiir Jiirva Folkets Park när det gäller att stödja fiireningen och dess omliggande befolkning som utgör besökarna och brukarna av Jiirva Folkets Park. *) Med social ekonomi ovses organiserade verksamheter som primcirt har samhcilleliga cindamå, bygger på demokratiska vcirderingar och cir organisatorish fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs hwudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verl<samheter inoru den sociala ekonomin har allmcinnyttq eller medlemsnytta, inte v ins t intr e s s e s om fr cims t a dr iv kr aft. (Kulturdepartementet )

4 Stvrelse Styrelsen har haft 9 protokollftirda sammanträden under året samt ett antal AU-möten. Styrelsen har haft foljande sammansättning: Mats Larsell Bertil Strid Sören Sandelin Viola Ågerdal Lisbeth Roxne Ordftirande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Tensta Akalla Husby Vä1lingby Hässelby Jonas Ljungstedt Ataollah Darvish Jan Qvarzell Gunnar Lindgren Gunilla Bervelin Turid Aronsen Estanislao Mboro Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tensta Kista Hässelby Kista Tensta Jiirf;illa Rinkeby Styrelsen har under året haft ett arbetsutskott med ftiljande personer: Mats Larsell, Bertil Strid, och Viola Ågerdal. Revisorer Eddie Bervelin Nils Knutsson Maj Östberg Tony Nilsson Revisor Revisor Revisorsersättare Revisorsersättare Tensta Rinkeby Kista Stockholm Valbereärrine Kent Malmström Lilian Larsell sammankallande Representation Jan Qvarzell har varit invald som ersättare i styrelsen ftir Folkets Hus och Park, Östra regionen. Representanter ftir styrelsen har deltagit i FHP's årsmöte, BOKA-dagar och Konstdagar.

5 Föreningens hemsida (!ryw,ggglv.nu) Fortsatt arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad, lättläst och intressant. Besöksstatistik Januari 692,l Februari s07 {< Mars 698 * April 793 * Mai 996 * Iuni 1038 * Iuli Augusti September Oktober November December * Stoiistik soknos p.g.o. byte ov webbhotell Medlem$kap Föreningen är medlem i foljande organisationer: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Konsum Stockholm, OK, EKO-Parken, Rinkeby Folkets Hus och Spånga-Tensta Kulttnkommittö. Kulturarbetsgrupp Föreningen har utsett en kulturarbetsgrupp som arbetar med planering och bokning av kulturprogrammen i parken. Gruppen har under året haft ftiljande sammansättning: Viola Ågerdal, Jan Qvarzell, Karin Rönngren, Kent Malmström, Eddie Bervelin, Gunilla Bervelin, Mona Blomgren, Bengt Rundquist och Lilian Larsell. Inftir vår spelmansstämma bistod oss spelmannen Olle Moberg på ett ftirtjzinstfullt satt. Som kafevåirdar på våra söndagsprogram har vi, ftirutom våra styrelseledamöter, ett antal frivilliga krafter bl a Mona Blomgren, Inger Hjertberg, Birgitta Weiss och Gudrun Wikell.

6 Personal Karin Rönngren Kerstin Ruoso Sven Höckert Lars Berglund Jarno Myllä Föreståndare tom 30/6 Kontorsanstiilld from 1i8 Husfru -konferensviirdinna Vaktmästare Fastighetsskötare tom 15/9 Fastighetsunderhåll ftom 15 I 12 75% 30% 75% 50% 100 % 75% Omsättnins (SEIO Föreningens bokftiring har utforts av ftireningens kassör Föreningens intiiller uppgår till ftiljande belopp: fu ZOOS var intiikterna ,95 * råinta 58770,18 : fu Z0Ol var int?iktena ,66 * ränta 7 892,23 : fu ZOO0 var intiikterna * r?inta 5 111,85 : , , ,85 Inköpta inventarier Under året har bl.a. gräsklippare och kylskåp köpts in. Avskriming sker enligt avskrivningsplan. Standardfiirbättrande åtgärder Tallbacken, Hönshuset och Magasinet har under året rustats upp. Vidare har ett antal mindre reparationer på gården utftirts. Försäkrinear Genom kollektivfiirsåikring med Trygg Hansa ftlr Folkets Hus & Park, har personal, egendom och verksamhet varit ftlrstikraff Bilen iir ftirsåikrad i Liinsftirsäkringar. Kaf6 Grönlinsen Kafdt har haft öppet helgfri mandag - fredag kl under sommaren samt under vintern, samt söndagar kl * i samband med "Söndag på Eggeby". I kaf6t och vid "Söndag på Eggeby" har skiinkta böcker sålts till ftirman ftir insamling till Skangalprojektet. Kaf6 Grönlingen har under vår, sommar och höst haft forlåingt öppethållande varje tisdag mellan kl. 17:00 och ca 2l däveteranmotorklubben MCHK ftirlagt sina veckovisa träffar till Eggeby Gård. Klubben samlar ett mycket stort antal ägare och ftirare av veteranmopeder, veteranmotorcyklar och veteranbilar, alla fran ftirra århundradet. Klubben kommer att ftirlägga sina träffar till parken även kommande år.

7 Proiekt Teaterladan Boverket beslutade avslå fiireningen ansökan om fiirdigställande av teaterladan. Styrelsen beslöt att göra en ny ansökan under 2008 men denna gang under upprustning av samlingslokaler. Beslut våintas under våren Modell av Teaterladan Eggeby Gård Loger Toaletter Foajd Ideella insatser Styrelsen, revisorer och andra aktiva fran medlemsftireningar,har lagt ner ett flertal arbetstimmar i Jiirva Folkets Park. Totalt uppskattas de ideella insatserna till ca arbetstimmar arbetstimmar x 300:-: :- vilket motsvarar en anställd personal Manga arbetstimmarna har ftirlagts vid offentliga affimgemang såsom valborgsmässofirande, spelmansståimma samt vid musik- och berättarkaföer. Ett antal arbetsdagar har genomftirts med diverse praktiska göromål och reparationer.

8 Kommunala bidrae (SEK) fu Rinkeby SDN Spånga-Tensta SDN Kista SDN Kultumiimnden Summa s u Utöver ovan redovisade ftireningsbidrag har JarvaFolkets Park fått bidrag for specifika kulturprojekt. Jäwa Folkets Park hyr Eggeby Gård av fastighetskontoret. För 2008 uppgår hyran till kronor medan kostnaderna fiir bränsle, el och vatten uppgick till ca kronor. Uthvrnins av byssnader och lokaler på hvreskontrakt Föreningen har flera hyresgäster: o Stallet har hyrts av Mia Furöstam, som hyr ut stallplatser till privatpersoner. Mia har även haft tillgang till inhägnade hästhagar, som arrenderas av Stockholms stad. o Magasinet har hyrts av Stockholms Skolforvaltning som bedriver en fiiltskola. Fältskolan har bokade skolklasser vaqe dag, vilket innebiir att ett stort antal barn och skolpersonal besöker parken.. Sundbyberg- och Spångaortens biodlarftirening har hyrt ett uthus samt bedrivit biodling med ett antal bikupor. Föreningen affangerar kurser i biodling samt visar och ställer ut om biodling på ett lärorikt och pedagogiskt sätt så att besökare i parken kan ta del av verksamheten. o Sjukstugans övervaning har hyrts ut till en lokal konstnåir som atelj6. Nedervåningen hyrs av Spanga-Tensta Stadsdelsftirvaltning ftir ftirskoleverksamhet. o Föreningen Kultur- och Musikcentrum har hyrt halva Kontoret flor sin ftireningsverksamhet tom30l6. En lokal konstn?ir har hyrt andra halvan av Kontoret. From ll7 hyr konstnåiren hela Konto;et. o Tallbackens vaktmästarbostad har hyrts ut till en barnfamilj. o Del av hönshuset och vinden i Ladan har hyrts ut som fonåd. o Mark har hyrts ut fiir tre brevduveslag till hyresgäster. Verksamhet och lokaluthvrnins o o Musik- och berättarkaf6 "Söndag på Eggeby" har arrangerats på söndagar under våroch höstterminen i teaterladan. Verksamheten har szlmaffangerats med ABF Stockholm/Västerort, stadsdelsforvaltningarna och Järva Folkets Park.Under varen arrangerades 7 evenemang och under hösten 9 evenemang med Kent Malte Malmström som cafdviird och en mängd spiinnande gästartister (se bilaga) Den 2A apål presenterades historien om Eggeby gård i form av en kavalkad om olika h2indelser och tidsperioder i Eggebys historia. Amatörerna hade övat hela våren under ledning av Kent Malte Malmström, som också sammanstiillt alla fakta.

9 a o Den 14 september arrangerade vi fiir forsta gangen vår egen version av Antikrundan, som vi kallade "Antik-kollen" i samarbete med Stockholms Auktionsverk. Det blev succö. 250 peroner kom fiir att få sina saker värderade. Med Bengt Rundquist som våird arrangerade vi en s k Stenkaketräff den 23 november. Mötes-, konferens- och festuthyrning har skett av lokalema och omliggande ytor med utomhusscen till ftireningar (framftrallt fran Rinkeby, Tensta och Kista), stadsdelsftirvaltningar, ftiretag och andra. Lokaler som kan hyras tir Huvudbyggnaden med plats ftir 50 st, Teaterladan med plats ftir 150 st, Studion med plats ftir 70 st samt Boden med plats ftjr 20 st. Genom bidrag från stadsdelsn?imnder har ftireningslivet kunnat erbjudas subventionerade hyror Återkommande utställningar har arrangerats. Ex.vis "titt in" med aktuellt årstidstema i ett av dörrhålen till hönshuset samt de fasta installationema runt om Eggeby Gård. Boden som utgör en av flygelbyggnadema, hyrs ut ftir möten, fest och konferens. Boden kan medlemsftireningar i Jåirva Folkets Park disponera frifi ft)r möten. Lokalen har även hyrts ut ftir ftirskolor/skolor och äldreomsorgsverksamhet i samband med att barngrupper och äldregrupper ftirlagt sin dagverksamhet kring Eggeby Gård. Den 31 maj arrangerades Eggebydagen med spelmansståimma. Eggebytiimman invigdes avriksspelmannen Ann-Marie Sundberg. Aktiviteter av olika slag fanns med bl a folkdans med Spanga Folkdansgille och spelmanslaget Trätakt, framträdande av den fantastiska trubaduren Påir Sörman, konstutställning, utställning på Eggeby Fältskola med ätliga och oätliga växter och sist men inte minst själva spelmansståimman med allspel och gruppspel. Uppskattningsvis kom ca 300 pers. För fiärde gangen a:rangerade Jtirva Folkets Park ett välbesökt och uppskattat evenemang på Valborgsmässoaftonen. Traditionsenligt ttindes brasan men fiire dess framftirde Kent Malte Malmström sagan "Hickus Packus" ftir alla barn och alla med bamasinnet kvar. Sangkören Myriad sjöng vackra vårsånger och Nalin Pekgul hälsade våren välkommen. Barnen målade hrirliga tavlor och Markku Huovila visade sin konst ftir intresserade besökare. Kaffe, korv, popcom mm såldes och lotterier av olika slag ftirgyllde kvällen. Ca 500 personer besökte brasan. Den26 maj besökie Filiokus Fredrik och hans fem festliga väskor for ca 120 ftirskolebarn. Den 9 oktober visades bröderna Grimms saga "Mästerkatten i stövlar" ftir 200 entusiastiska barn. Den 5 november fick barnen sjungarch ha roligt med gruppen "Longkalsong" med Tompe och Mackan. Ca 180 bam roades. Jåirva Folkets Park har även varit samordnare ftir övrig verksamhet som bedrivits i parken och på ftiltet vid Eggeby Gfud. Olika ftireningar samt parkteatem och cirkusar, m.fl. hyr fiiltet av Stockholms stad medan el, sopor, wc och kompletterande lokaler hyrs in hos Folkets Park. Det största anangemanget var "Midsommar Latino" på midsommardagen, som även i år lockade många tusen besökare. Andra sommarirrangemang som lockar mycket folk Eritreanska Riksftirbundets sammankomst, Kurdiskt nyårsfirande och Filadelfias sommargudstjåinster och Ramadanfirande i november. Spontanbesök och besök från fiirskolor/skolor har kunnat hyra grillar och wc samt disponerat mark inom Eggeby Gårds ägor. Området kring Eggeby Gård utgör även utflyktsmål/grillplats ftir grupper och familj er.

10 vid besök i Jåirva Folkets park har man dessutom kunnat: - anviinda planen framftir scenen samt dansbanan ftir lek/samling - uppleva och studera äldre bondgårdsbebyggelse - se och låira vid runstenen - besöka jåirnåldersgravama vid Eggeby Tallbacke - *gldtta tipspromenader och sagostigar samt gå Laxes- och Skogsmullestig - grilla vid skogsmullekojan, studera biodling, Ieka på skulpturer I utelekredskap - ta del av skulpturema/konstverken på Eggeby gård - gä vikingastig med frågehäfte och.g"" guioniig av runsten mm - på bestiillning få visning av biodling - på beståillning få visning/guidning av vikingabygden Antalet sammankomster totalt Antalet uppskattade besök totalt Antal uppskattade Kaf6besök Summa: = =271 =l3g =46000 =46800 =47000 =50300 =1200. =1900 =2300 :2000 =47200 =48700 =49300 =SZ3O0 Antal spontanbesök i parken uppskattas till ca TilI detta kommer de besök to- ä. titl fiireningens hyresgäster såsom tr'äitskolan, Kurdiska stallet, nyårsfirande, Eritreanska Riksfiirbo"a"t*i*åch seminarievecka, privata m.fl. fiister Barnkultur Barnprogram har arr-angerats på "Eggebydagar" och enskilda arrangemang. Kulturstöd utgått har fran Spanga-Tensta Kulturkommitte, Rinkeby sdf och LO-distriktet. Statistik ftir barnkulturprogram sommaren 200g : Datum Aftist * 30/4 Kent Malte Malmström (Hickus packus) 2615 Filikus Fredriks fem festiiga väskor 1ll5 Eggebydag med spelmansstiimma 9/10 Mästerkatten i st<ivlar 5 lll "Longkalsong', Besök l6s r

11 Kulturarransemang i samverkan med andra i Järva X'olkets Park 2007 c 16 st "Söndag på Eggeby" på söndagar klockan under vår och höst i samverkan med ABF Stockholm/Västerort och SDF i Rinkeby och Spånga-Tensta Kulturkommittd. o "Antik-kollen" i samarbete med Stockholms Auktionsverk.. Eggebystämman i samverkan med Spanga-Tensta SDF, Eggeby Gårds Fältskola samt andra ftireningar och med stöd av Rinkeby SDF, Spanga/Tensta Kulturkommitt6 och ABF Stockholm/Västerort. Eggebydagen i samverkan med Eggeby Gårds Fältskola, Friluftsfrämjandet, Sundbybergs- och Spangaortens biodlarftirening, Studiefråimj andet, Fältbiologerna, Naturskyddsftireningen m fl o "Midsommar Latino" i samverkan med ftirenineen Kulfur- och Musikcentrum o Barnteaterfiireställningar: 3014 Hickus Packus 26/5 Filiokus Fredrik 9ll0 Mästerkatten i stövlar 5l1l "Longkalsong" i samverkan med Folkets Hus och Parker o Valborgsmässobrasa30l4 med stöd fran Spånga/Tensta Kulturkommittd och ABF Stockholm/Västerort. Medlemsfiireninear i fiireningen Jä; X'olkets Park 2007 ABF Västerort Akalla Socialdemokratiska ftirening Assyrisk/Syrianskakulturftjr. i Sthlm Bromstens Socialdemokratiskafiir. Friluftsfriimjandets lokalavdelning Elemaklubben FöreningenMusik&Kulturcentrum ViinsterpartietiTensta-Rinkeby-Spånga Fastighetsanställdasftirbundavd.l HusbySocialdemokratiskaftirening Husbykyrkan Hässelby Strands Socialdemokratiska forening Kista Socialdemokratiska ftirening Kista Socialdemokratiska områdesftirening LO-distriktet i Stockholms l?in PRO Tensta-Rinkeby MiljöpartietDeGrönastadsdelsgrupp Norra läwahembygdsforening. Spanga Socialdemokratiska ft)rening Norra Jåirva Socialdemokratiska kvinnoklubb Rinkeby Socialdemokratiska ftirening Rinkeby Folkets Hus ftirening Rinkeby internationella filrsamling Spanga-Tensta Socialdem Områdeslorening Tensta Socialdemokratiska ftirening Sundbybergs- och Spangaortens biodlarftiren. Verdandi Stockholm 10

12 Utredning om Järra friområde Stadsbyggnadskontoret har presenterat utredningen om Järva friområde, vilken gått ut på remiss under våren 2003.I ftirslaget har bl.a. ett friluftbad vid Eggeby Gård ritats in. Citat ur stadsbyggnadskontoret ftirslag: " Den bärande idön med framtidsbilden ftir Järva friområde 2ir att skapa möten i olika former. Bilden innehåller mångkulturella mötesplatser som kan ftirena och länka samman stadsdelarnas många livsstilar och bidra till att skapa en identitet åt Kista Science City. Framtidsbildens idd är också att vårda, utveckla och skydda friområdets natur- och kulturkvaliteter som är starkt bundna till hävden av kulturlandskapet. Igelbäcken ska ges särskilt skydd och nya våtmarksmiljöer ska tillskapas. Eggeby gard Huvudman ftir verksamheten är Eggeby folkets park i samverkan med stadsdelsfiirvaltningen i Spånga-Tensta. Eggeby gård ska vara en offentlig kultur- och evenemangspark for hela Järvastaden, med fiiltskola, friluftsbad, festplats och fiilt och terriing fiir lek och motion." Slutord Ännu ett år har gått och Jiirva Folkets Park kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Ekonomin klarar sig hyfsat genom effektiva besparingar, ideellt arbete, bidrag och en ambitiris personal samt uthymingar. Under året har Jiirva Folkets Park inlemmats i Stockholm samlingslokalsorganisation. Föreningen ansökan till Boverket om medel att ftirdigställa Teaterladan blev avslagen. Som en del av Stockholm samlingslokaler har ftireningen rurder året kunnat skicka in en ny ansökan till Boverket, den håir gangen söker vi medel till Teaterladan men under rubriken Investeringsbidrag till allmiinna samlingslokaler. Svar på ansökan väntas under våren Vi har anledning att se fram mot åinnu ett spiinnande år ftir parken med hopp om att kunna börja ftirdigställa teaterladan så vi får den kulturarena som Jåirvastadsdelarna så väl behöver. Under året har vissa åindringar skett i personalgruppen. Lasse, vår hantverkare, har slutat hos oss och fortsätter sin karriåir med underhåll på SJ. Efter Lasse har vi anställt Jarno, en rmg man som är på sitt forsta jobb. Tack Lasse och välkommen Jamo. Karin har gått över till timanställning pä ca 12 timmar i veckan efter sin pensionering i somras. Kerstin och Sven kiimpar på som vanligt. Styrelsen frll tacka hela personalgruppen fiir en mycket fin insats under det gångna aret. Vi riktar också ett tack till alla som bidragit med sin tid och kunnande genom ideellt arbete såväl programarbete som mera handfasta insatser. Styrelsen ftir foreningen J?irva Folkets Park, Eggeby Gård i mars 2009 Mats Larsell flaotre-j Bertil Strid -d/r*5rr.r.ll Sören Sandelin d,il.åitqnv^aa* Lisbeth Roxne i '// ),,t*) -l I! i i,l I I ullr?4a o,-l +,{ viola Ågerdal ll

13 Jiirva Folkets Park Råikenskapsår: 080 I 0 I -08 I 23 l Intiikter Resultatrapport Sida: I :52 Uppstiillning enli gt BFL heliminiir Datum: Senaste vernr: 354 Perfe år Ärsbudpet Perioden Klass InvesteringsanslagLadan 3010 Kommunala anslag 3012 Kulturbidrag 3013 Barnkultur 3016 Eggebydagen S:a Klass , I I I 52 M7 516,00 Klass 3l 3110 Medlemsavgifter 3l9l Stipendier S:a Klass Klass Kafeteria S:a Klass , ,66 70 m , ,N Klass SöndagpåEggeby S:a Klass s Övriga rörelseiltiikter 381 I Intåikter el 3812 Hyresintiikterkonferens 3814 Srall 3815 Tallbacken 3816 Magasinet 3817 Hyresintåikterfestmm 3818 Hyresintiikterutearrangemang 3819 Förråd 3820 Vindsfttrråd 3822 Sjukstugan 3823 Kontorshus 3830 Brevduveslag S:a Öwiga rörelseintiikter , ,W , , , ,N ,N r m, , r2r 693, , ,00 Erhållna bidrag 3900 Liinebidrag 3902 YttreunderhållFSK 3990 Öwiga divene intiikter S:a Erhållna bidrag S:a Intiikter , tl U6, s l ,00 t3 086, , "95 I 84906r,95 Direkta kostnader 4110 Medlemsavgifter 4ll2 Övriga avgifter 4ll3 FHP serviceavgift 4221 Servering 4225 Stiidmaterial 42:26 Förbrukningsmat. öwigt 4310 Egnaarrangemang 4313 Kultur 4314 Konstutstiillning 4315 STrM 4830 Mark S:a Drekta kostnader Bruttovinst ,N -2 M -3509, ,W , , ,N ,00 -r34,00 -l 165,00 -r79874.t6 859l'12, I ,N , , ,00-93 r42,w ,00 -s , ,95 Personalkostnader 5010 Löner 5440 Arbetskliider 5610 Arbetsgivaravgifter 5612 löneskatt 5730 KP , , , , , , ,00-2r5969,O , ,N

14 Jiirva Folkets Park Rlikenskapsår: 080 I I 23 I S:a Personalkostnader Resultatrapport Sida:2 A :52 Uppstälning enligt BFL Preliminåir Datum: Senaste vernr: 354 Perfs år Årsbu.dset Periodm -l 0005r5, ,W Övriga kostnader 6010 Lokalhyra 6011 Briinsle 6210 Elochvatten 6410 Förbrukningsinventarier 6510 Kontorsmaterial 6550 Trycksaker 6640 Rep. underhåll invent Ytte underhåll (vidare debiteras FSK) 642 Scenprojektetkulturförvaltningen 6650 ServiceavtalFSK 6660 Bilkostnader. bensin m m 6690 Or,rigt underhall 6801 Telefon 6803 Bredband 6850 Porto 6851 Postochbankavgift 7202 Marknadsföring 73lO Företagsföniikringar 73ll Bilftirsåikring 7312 Skattftirbil 74Ol Utbildning-konferens 7651 Radio och TV-licens 76W Övrkostnader 7721 Stiidföretag 7722 Vinterväghållning 7730 Renhållning-container 7740 Renhälning 7750 Sotning S:a Övriga kostnader Resultat före avskrimingar , , , ,W -4U3,00 -l 10 -r0726, r,00 -l 193, , ,00 -l 081, ,N 4432,W -l 178,00-3s292,W -9219, , ,W -284,N ,20-157, r m , , , ,00 -l ,00-866,00 -t7 1'17, , , lo2,oo ,N , ,00 -l697,oo -267t4,W -2032, , ,00-12'739,00 -M9, , ,68 Avskrivningar 7900 Avskrivninginventarier 7910 Avskrivning standardförb. S:a Avskrivningar Resultat efter avskrivningar , , , r52 867,68 Finansiella intiikter 8020 Råinteintiikter 8021 Reavinst S:a Finansiella intlilter , , Resultat eft r finansiella intiikter och kostnader Resultat fiire bokslutsdispositioner och skatt Resultat öre skatt Nettoresultat -r57, , Redovisatresultat 9409'7,50

15 Jiirva Folkets Pmk Riikenskapsår: I TILLGANGAR Balansrapport Uppstiillning enligt BFL Preliminär Datum: Sida: 2O:51 Senaste vemr: 354 Inp balans Perioden Uts balans Omsättningstillgangar I l0l0 Kassa 1050 Bank 1055 Sekura 1060 Konsum 1070 Andelar K 1100 KPFöretagsanknutrramedel l2l0 Diversefordringar S:a Omsättningstillgangar 1 Anläggningstillgangar 1820 Inventarier l92o Standardförbätt. åtsiirder S:a Anläggningstillgångar S:ATtr-LGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2ll0 Kortfristigaskulder 2lll Hyresskuld 2311 Förskott kommunala anslag nm Upplupnasemesterlöner 2330 Upplupnasocialaavgifter 2510 Personalens kåillskatt S:a Kortfristiga skulder S:a Skulder , , /.,42 I , , , r,90 r44 s23, , , &, , , , , , , , , ,19 -lt2155,09 4A94rc, ,42 l , , , ,00 743s3, , ,ffi , ,N 977ffi , , , , , ,W , , , , , , , , , , , ,00 Eget kapital 29lO Egetkapital 2919 Redovisatresultat 2982 Uppskriufngsfond 2988 Fondörinreunderhåll 2989 Reservfond S:a Eget kapital -t 0r2n5,64 407W, , l702 r37, , , ,94 94W , r74 668,82 -t 5n 468,58 S:A SKIILDER OCH EGET KAPITAL!n' & , ,58 BERAKNATRESULTAT O.OO O.OO O.OO

16 Revisionsberättelse Undertecknade, utsedd av årsmötet 2008, att granska foreningen Jåirva Folkets Park bokftiring och protokoll under 2008, får efter verkställt uppdrag liimna ftiljande berättelse. Inkomster och utgifter iir styrkta med verifikat. u Upptagna medel ålr kontrollerade mot kontoutdrag. Den i bokslutet intagna balansråikningen ålr i enlighet med huvudbok. Föreningens våirdehandlingar åir tillfredsstrillande och i god ordning. Inventarierna åir egendomsforsåikrade till betryggande belopp och i laga kraft. Fastigheterna tir fiirsåikrade till betryggande belopp och i laga kraft. Vid granskning av styrelsens protokoll har ingen anmåirkning mot fattade beslut forelegat. Vi ftireslår dåirftir i enlighet med styrelsens ftirslag att 2008 års resultat pä 94097,50 kr. balanseras i ny råikning ati floreningens resultat- och balansriikning faststeills at styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftr verksamhetsåret 2008 Eggeby Gård Eddie I W-/, K **h" r, Nils Knutsson Revisor

17 Fira VATBORG på Esseby Gård Järva Folkets Park Den 30 april ki Aktiviteter Kafö i Teaterladan Korvförsäljning Lotterier Konstutstcillnins: ffi g T Prosrum ^- Kl Kl Kl \, 'If. t- åfl * 3, --*--_-^-: ^-j;_: Sagan om HfCKUS PACKUS med Kent Nlalte Nlalmström Kören MYRIAD under ledning av Rolando Fomo VÅRTAL ar-maj-britt Theorin,{å ',fr..' O )- I KL 2O.OO BRASAN TIiNDS VÅLKoMMEIv Arr. Järva Folkets Park, med stöd av ABF Västerort och STKK

18 Söndag på Eggeby KI 4.00 Eggeby Gård, färua Folkets Park Våren 2008 Kafövärd: Kent Malte Malmström. Kaf6 kl l3-16. Entr6 50 kr. Säsongskort 50O kr gäller för samtliga program. Mer information: Eggeby Gård, telefon t0, eller ABF Västerort, telefon ;l ] 5p mars 8:april Bertolts hemligheter Kafdvärd Kent Malte Malmström har premiär på sitt Bertolt Brecht-program tillsammans med Hans Granström. Salong för Sara lisa En föreställning om fru von Linnd med skådespelerskan Marie Öhrn och musikern Asa Sundstedt. l3 april 20 april 27 apfil Alice och Charlie En musikalisk soard omalice Babs och Charlie Norman med sångerskan Karin Fröl6n och pianisten Eric Skarby. Berättelsen om Eggeby Gård - från vikingar till Folkets Park En kavalkad om händelserna kring en gård på.1åirvar:iltet med'järvaentusiasterna" under ledning av Kent Malte MP5 - Musik På G En skön blandning av svängiga jazzlätar, visor och rock'n roll framförda av Mårten Pålsson, sång och trombon, Christian Paulin, bas och MaxÅhman, gitarr. 50 april i] ll maj 25 mai 3I maj VALBORGSMÄSSOAFToN på Eggeby Kl r8.oo börjar det traditionella valborgsmässofirandet rned brasa, körsång vårtal, lotterier, kaffeservering m.m. För närmare info tel 752 og rc. Visor och Verser Texter avbl aallan Edwall, Lars Forsell Ruben Nilsson. Medverkar gör Axelle Axell, Gunvor Pontdn, Lasse Zackrisson och ett dragspel. Vårkonsert mea fåo-koren och solister Eggebystämman Busk och allspel folkdans, rundblåsning med lurar och horn. För information: teltgz 09 ro. 4fi't 9e,4 med stöd av Spångafiensta STOCKHOLMA/åsterort

19 Sönd ag p å Eggeby Kl Eggeby Gård, Järva Folkets Park Kafeviird: Kent Malte Malmström. Kafe kl Entrö 50 kr. Säsongkort 300 kr gäller ftir samtliga program. Mer information: Eggeby Gård, telefon , Hös,en 2oo8 i) i.-} 14 september Antik-kollen (OBS klockan 13-17) Kom och få dina gamla fina saker värderade av kunniga medarbetare från Stockholms Auktionsverk. 21 september Det finns plats fiir allt i ett enda liv Berättarteater med prästen och skådespelerskan Annika Kronberg om holländskan Etty Hilles liv. 28 september Barfotapoeten Nils Ferlin Skådespelaren Niclas Strand framför tonsättningar av Ferlins texter tillsammans med musikern Lars Tilling, 5 oktober För att inte tala om alla dessa quinnor Sjungande skådespelerskan Berit Carlberg har premiär på sitt nya program om berömda kvinnor hon möft. Vid pianot Oswald Löpare. 12 oktober Allan i våra hjärtan Skådespelerskan Lena Dahlman och musikerna Lars Olofsson m fl framför ett programed text och musik av den folkkäre artisten Allan Edwall. 19 oktober tr'ru'wendela En monolog i prolog och en akt om Wendela Hebbe - Sveriges första kvinnliga journalist - som föddes för 200 år sedan. Av och med Solveig Faringer. 26 oktober MUMS En sveftdrypande, livsbejakande och magisk kabarö me den sjungande skådespelaren Rolf Lydahl och den skådespelande musikern Bjarne Löwdin. 2 november Abrahams söner, handlar om hur Abraham överger de gamla gudarna och efter en lång och skapatsrik vandring föda hansöner lsmael och lsak. Berättarteater med Kemal Görgii. 9 november Oboy, oboy, obey Ett saltstänkt programed texter av Lasse Dahlquist framförda av Axelina Lindholm och Bjame Löwdin. 16 november Se herr groda! Är resultatet av en snilleblixt, som Maria Lindström drabbades av föna året med texter av Lasse Söderberg. 23 november Stenkaketräff Skivkusken Bengt Rundquist spelar gamla godingar utifrån publikens önskemå1. Allsång och dans utlovas. Arrangör: JÄRVA FOLKETS PARK Med stöd av ABF Stockholm/Viisterort och Spanga/Tensta Kulturkommittö Gffift rnh

20 ] 't,i r] Lordas 51 maj 2008 på Eggeby gård Sttimman inleds av riksspelmannen ANN-lvlARlE SUNDBERG och rundblåsning med lurar, horn och kulare ALLSPEL med alla spelmån GRUPPSPEL FOLKDANS med Spånga Folkdansgille lluslk av Tnitakt eäsfabnsf är den fantastiske trubaduren, tolkaren av Dan Andersson, Nils Ferlin m fl 1ö.OO GRUPPSPEL ALLSPEL med atla spelmån Tapto med nåverlurar och horn Spontanaspelningar Konferencier: KENT'I'IALTE" IALNSTRÖM KOrl och... päp söpman. lyssnö, njut och kanske dansa ' lär dig om biodling ' titta på utstrillning om åtliga och oåtliga våxter. öt eller drlck i den fantastiska parken FÖTSåIJN Ng AV KOPV, GI-GPYTA, MÅNGKULTURELL PYTTIPANNA, KAFFE M M VALKOI1IlEN!!! Följ skyltar '?årva Folkeb ParK. Mer lnfo: Jårva Folkets Park, tel O , HARTSA STRÅKEN OCH STOCKHOLM^/ästerort

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2010 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2011-05-07 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2011. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2011. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2011 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2012-03-31 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2012. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2012. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2012 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2013-03-23 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2013 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2014-04-12 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2014 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2015-03-21 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Jlt,,a\MPA. Verksam hetsberättelse 2009. www.eggeby.se

Jlt,,a\MPA. Verksam hetsberättelse 2009. www.eggeby.se Jlt,,a\MPA Verksam hetsberättelse 2009 www.eggeby.se Verksamhebberättelse för föreninqen Järva Folkets Park 2009 Styrelsen for fiireningen Järva Folkets Park lämnar härmed ftiljande redovisning ftir 2009.

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Åsen Samfällighetsförening kallar delägarna till stämma Fredag 2012-04-20, Kl 19:00 i Åsens Bystuga

Åsen Samfällighetsförening kallar delägarna till stämma Fredag 2012-04-20, Kl 19:00 i Åsens Bystuga Kungörelse Åsen Samfällighetsförening kallar delägarna till stämma Fredag 212-4-2, Kl 19: i Åsens Bystuga Dagordning enligt stadgarna. Handlingar för delägare mötet hålls tillgängliga i Åsens Bystuga from

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 12 april 2016 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i RSMH Lyktan är en förening i utveckling. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening, som genom socialpolitisk

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 22 mars 2011 kl 12.00 i SPF:s lokal Engelbrektsvägen 24 (ingång från

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Dagordning: 1 Årsmötets öppnande Parentation över avlidna medlemmar 2 Mötets stadgeenliga utlysande 3 Val av årsmötesfunktionärer:

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA TÖRNSKOGEN FÖRENINGSSTÄMMA Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl. 19.15 Törnskogens villaägareförenings lokal i Vaxmoraskolan. Ingång mitt emot fotbollsplanen

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för Årsmöteshandlingar för Verksamhetsåret 2014 Medlemsklubbar i Småland Blekinge Danssportförbund Hej klubbar! Översänder handlingar till årsmötet i SBDSF. Skriftlig anmälan senast den 9 mars 2014 antingen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2004 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: 19:00 den 11 april 2013 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla bygdegårdsförening Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla Bygdegårdsförening Årsmöte onsdagen den 9 februari 2011, kl 19:00 Föredragningslista. 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Det är viktigt att så många som möjligt deltar så att medlemmarnas önskan speglas på ett korrekt sätt. På mötet serveras det kaffe och bulle.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar så att medlemmarnas önskan speglas på ett korrekt sätt. På mötet serveras det kaffe och bulle. KODE NORRA BREDBAN D w w w. k o d e b o r. s e Du som är medlem i Kode Norra Bredband ek. för. kallas härmed till föreningsstämma. Plats: Solberga Golf o Konferens. Tid:Tisdagen 20 Juni, Kl. 19:00. På

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 18 mars 2014 kl. 10.00 i ABF:s stora samlingslokal innanför datasalen.

Läs mer

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ Protokoll fört vid årsmöte i föreningen Torekovs Kultur och Miljö 24 juli 2014 1. Val av ordförande för årsmötet Magnus Andrell valdes till ordförande för mötet. 2. Val av sekreterare

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen hr ll Murbräckan nr 9 Får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsft)reningen Murbräckan nr 9 7,4.t,ffi lrl il --llll= /

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 Riddartorps Koloniträdgårdsförening Dåntorpsvägen Jordbro Dagordning Kallelse till Årsmöte 201 LÖRDAG DEN APRIL KL. 13.00 i Skogsstjärnan 1. Mötets öppnande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer