J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu"

Transkript

1 J;wafMpdrh Verksam hets berätte lse 2008

2 Dagordning vid årsstämma fiir fiireningen Järva Folkets Park l. Ärsstiimmans öppnande 2. Val av mötesfunktionåirer a) Val av ordftirande ftir årsstiimman b) Val av sekreterare ftir årsstiimman 3. Upprättande och godkiinnande av röstlåingd 4. Val av två protokolljusterare, tillika röstrtiknare 5. Prövning om årsstiimman blivit behörigen utlyst 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning a) Verksamhetsberättelse ftir 2008 b) Resultat- och balansräkning ftir Framläggande av revisionsberättelse ftir Beslut om fastställande av resultat- och balansriiknine fttr Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen Budget och verksamhetsplan Faststiillande av arvoden ftir styrelse och revisorer 12. Val av styrelse a) Val av tre ledamöter 2 år b) Val av minst tre ersättare 1 år 13. Val av revisorer a) Val av revisor 1 år b) Val av revisor I år a* c) Val av revisorsersättare 1 år ' d) Val av revisorsersiittare ån t4. Val av valberedning samt en sammankallande ör I år 15. Fastställande av årsavgiften ftir Annat iirende som hiinskjutits till beslut på årsstiimman 17. Informations- och frågestund 18. Ärsståimmans avslutning

3 Verksamhetsberättelse för ftireningen Järva Folkets Park 2008 Styrelsen fiir ftireningen Järva Folkets Park lämnar hiirmed ftiljande redovisning for *) Social ekonomi Föreningen Jiirva Folkets Park tillhör Folkets Hus och Parkers riksorganisation, FHP, vilket består av ca.l50 Folkparker och ca 650 Folkets Hus. Alla Folkets Park har tillsammans ca 12 miljoner årsbesök och Folkets Hus har ca 35 miljoner årsbesök. Riksorganisationen är en intressekunskaps-bransch och arbetsgivarorganisation och kan erbjuda profesionell hjälp och attraktiva kulturarrangemang. Föreningen Jiirva Folkets Park har bedrivit verksamhet på Eggeby Gård i ca.3l är och har sedan 1986 hyresavtal med Stockholmstads på samtliga byggnader vid Eggeby Gård. Alla byggnader har under åren underhållits av ftireningen, helt med ideella krafter, och är nu i gott skick. Avtalet med Stockholms stad fastslår att staden ska stå ftir det vttre underhållet och ftireningen ftir det inre underhållet. J?irva Folkets Park mål är att driva en "griinslös folkets park" med betoning på att det iir folkets park, i fiirsta hand för de som bor i n?irområdet. Boende i niirliggande stadsdelar uppskattas till ca personer. Folkparken, som är den enda i norra Stockholm, ska vara fri från hindrande staket samt vara öppen och tillg?inglig ftir allmänheten dygnet runt. Parken är en naturlig samlingsplats ftjr alla åldrar och fiir människor med olika bakgrunder och kultur, en idealisk plats ör integration mellan olika folkgrupper. Parken har utvecklat som fiireningen har tänkt och?ir idag en naturlig mötesplats fiir många människor. Parkens verksamhet är i ständig utveckling så att gamla och nya grupper av besökare blandas. Med håinsyn till ekonomin kommer lokaler och Folkets Park att fortsättningsvis marknadsfiiraså att ökad konferens- och festuthyrning kan ske. Målsättningen är att ökade intiikter ska investeras tillbaka i Järva Folkets Park i ftirsta hand for underhåll, inventarieinvesteringar och utökad och utvecklad kulturverksamhet ft)r framftirallt barnoch ungdomar. Eftersom ftireningen tillhör en 100-årig riksorganisation med kompetens och erfarenhet, kan vi utvecklas med stöd av andra folkparker och dess verksamheter som loreningen kan dra nytta av erfarenhetsmässigt. Samarbete sker framftirallt kring barn- och ungdomskultur, då ftirest?illningar kan köpas upp till ett fijrdelaktigt pris. Teaterladan kan nyttjas fiir ca. 150 personer till teater, dans, möten och konferenser samt festuthyming. Ett konkret samarbete med andra arrangörer, och i egen regi sker med barnkultur, både dagtid ör forskolor och skolor samt kgiillar och veckoslut for allm?inheten. Järva Folkets Park vill utvecklas i samarbete med öreningar, stadsdelsn?imnder och andra brukare så att parken kan fortsätta vara en naturlig och omistlig mötesplats. För fiireningen Jiirva Folkets Park, som består av ftireningslivet runt om Eggeby Gård, samt dess brukare och invånare, i framftirallt Rinkeby, Tensta och Kista området, åir det en ftirdel om Stockholm stad uttalar en viljeinriktning fiir Jiirva Folkets Park när det gäller att stödja fiireningen och dess omliggande befolkning som utgör besökarna och brukarna av Jiirva Folkets Park. *) Med social ekonomi ovses organiserade verksamheter som primcirt har samhcilleliga cindamå, bygger på demokratiska vcirderingar och cir organisatorish fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs hwudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verl<samheter inoru den sociala ekonomin har allmcinnyttq eller medlemsnytta, inte v ins t intr e s s e s om fr cims t a dr iv kr aft. (Kulturdepartementet )

4 Stvrelse Styrelsen har haft 9 protokollftirda sammanträden under året samt ett antal AU-möten. Styrelsen har haft foljande sammansättning: Mats Larsell Bertil Strid Sören Sandelin Viola Ågerdal Lisbeth Roxne Ordftirande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Tensta Akalla Husby Vä1lingby Hässelby Jonas Ljungstedt Ataollah Darvish Jan Qvarzell Gunnar Lindgren Gunilla Bervelin Turid Aronsen Estanislao Mboro Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tensta Kista Hässelby Kista Tensta Jiirf;illa Rinkeby Styrelsen har under året haft ett arbetsutskott med ftiljande personer: Mats Larsell, Bertil Strid, och Viola Ågerdal. Revisorer Eddie Bervelin Nils Knutsson Maj Östberg Tony Nilsson Revisor Revisor Revisorsersättare Revisorsersättare Tensta Rinkeby Kista Stockholm Valbereärrine Kent Malmström Lilian Larsell sammankallande Representation Jan Qvarzell har varit invald som ersättare i styrelsen ftir Folkets Hus och Park, Östra regionen. Representanter ftir styrelsen har deltagit i FHP's årsmöte, BOKA-dagar och Konstdagar.

5 Föreningens hemsida (!ryw,ggglv.nu) Fortsatt arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad, lättläst och intressant. Besöksstatistik Januari 692,l Februari s07 {< Mars 698 * April 793 * Mai 996 * Iuni 1038 * Iuli Augusti September Oktober November December * Stoiistik soknos p.g.o. byte ov webbhotell Medlem$kap Föreningen är medlem i foljande organisationer: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Konsum Stockholm, OK, EKO-Parken, Rinkeby Folkets Hus och Spånga-Tensta Kulttnkommittö. Kulturarbetsgrupp Föreningen har utsett en kulturarbetsgrupp som arbetar med planering och bokning av kulturprogrammen i parken. Gruppen har under året haft ftiljande sammansättning: Viola Ågerdal, Jan Qvarzell, Karin Rönngren, Kent Malmström, Eddie Bervelin, Gunilla Bervelin, Mona Blomgren, Bengt Rundquist och Lilian Larsell. Inftir vår spelmansstämma bistod oss spelmannen Olle Moberg på ett ftirtjzinstfullt satt. Som kafevåirdar på våra söndagsprogram har vi, ftirutom våra styrelseledamöter, ett antal frivilliga krafter bl a Mona Blomgren, Inger Hjertberg, Birgitta Weiss och Gudrun Wikell.

6 Personal Karin Rönngren Kerstin Ruoso Sven Höckert Lars Berglund Jarno Myllä Föreståndare tom 30/6 Kontorsanstiilld from 1i8 Husfru -konferensviirdinna Vaktmästare Fastighetsskötare tom 15/9 Fastighetsunderhåll ftom 15 I 12 75% 30% 75% 50% 100 % 75% Omsättnins (SEIO Föreningens bokftiring har utforts av ftireningens kassör Föreningens intiiller uppgår till ftiljande belopp: fu ZOOS var intiikterna ,95 * råinta 58770,18 : fu Z0Ol var int?iktena ,66 * ränta 7 892,23 : fu ZOO0 var intiikterna * r?inta 5 111,85 : , , ,85 Inköpta inventarier Under året har bl.a. gräsklippare och kylskåp köpts in. Avskriming sker enligt avskrivningsplan. Standardfiirbättrande åtgärder Tallbacken, Hönshuset och Magasinet har under året rustats upp. Vidare har ett antal mindre reparationer på gården utftirts. Försäkrinear Genom kollektivfiirsåikring med Trygg Hansa ftlr Folkets Hus & Park, har personal, egendom och verksamhet varit ftlrstikraff Bilen iir ftirsåikrad i Liinsftirsäkringar. Kaf6 Grönlinsen Kafdt har haft öppet helgfri mandag - fredag kl under sommaren samt under vintern, samt söndagar kl * i samband med "Söndag på Eggeby". I kaf6t och vid "Söndag på Eggeby" har skiinkta böcker sålts till ftirman ftir insamling till Skangalprojektet. Kaf6 Grönlingen har under vår, sommar och höst haft forlåingt öppethållande varje tisdag mellan kl. 17:00 och ca 2l däveteranmotorklubben MCHK ftirlagt sina veckovisa träffar till Eggeby Gård. Klubben samlar ett mycket stort antal ägare och ftirare av veteranmopeder, veteranmotorcyklar och veteranbilar, alla fran ftirra århundradet. Klubben kommer att ftirlägga sina träffar till parken även kommande år.

7 Proiekt Teaterladan Boverket beslutade avslå fiireningen ansökan om fiirdigställande av teaterladan. Styrelsen beslöt att göra en ny ansökan under 2008 men denna gang under upprustning av samlingslokaler. Beslut våintas under våren Modell av Teaterladan Eggeby Gård Loger Toaletter Foajd Ideella insatser Styrelsen, revisorer och andra aktiva fran medlemsftireningar,har lagt ner ett flertal arbetstimmar i Jiirva Folkets Park. Totalt uppskattas de ideella insatserna till ca arbetstimmar arbetstimmar x 300:-: :- vilket motsvarar en anställd personal Manga arbetstimmarna har ftirlagts vid offentliga affimgemang såsom valborgsmässofirande, spelmansståimma samt vid musik- och berättarkaföer. Ett antal arbetsdagar har genomftirts med diverse praktiska göromål och reparationer.

8 Kommunala bidrae (SEK) fu Rinkeby SDN Spånga-Tensta SDN Kista SDN Kultumiimnden Summa s u Utöver ovan redovisade ftireningsbidrag har JarvaFolkets Park fått bidrag for specifika kulturprojekt. Jäwa Folkets Park hyr Eggeby Gård av fastighetskontoret. För 2008 uppgår hyran till kronor medan kostnaderna fiir bränsle, el och vatten uppgick till ca kronor. Uthvrnins av byssnader och lokaler på hvreskontrakt Föreningen har flera hyresgäster: o Stallet har hyrts av Mia Furöstam, som hyr ut stallplatser till privatpersoner. Mia har även haft tillgang till inhägnade hästhagar, som arrenderas av Stockholms stad. o Magasinet har hyrts av Stockholms Skolforvaltning som bedriver en fiiltskola. Fältskolan har bokade skolklasser vaqe dag, vilket innebiir att ett stort antal barn och skolpersonal besöker parken.. Sundbyberg- och Spångaortens biodlarftirening har hyrt ett uthus samt bedrivit biodling med ett antal bikupor. Föreningen affangerar kurser i biodling samt visar och ställer ut om biodling på ett lärorikt och pedagogiskt sätt så att besökare i parken kan ta del av verksamheten. o Sjukstugans övervaning har hyrts ut till en lokal konstnåir som atelj6. Nedervåningen hyrs av Spanga-Tensta Stadsdelsftirvaltning ftir ftirskoleverksamhet. o Föreningen Kultur- och Musikcentrum har hyrt halva Kontoret flor sin ftireningsverksamhet tom30l6. En lokal konstn?ir har hyrt andra halvan av Kontoret. From ll7 hyr konstnåiren hela Konto;et. o Tallbackens vaktmästarbostad har hyrts ut till en barnfamilj. o Del av hönshuset och vinden i Ladan har hyrts ut som fonåd. o Mark har hyrts ut fiir tre brevduveslag till hyresgäster. Verksamhet och lokaluthvrnins o o Musik- och berättarkaf6 "Söndag på Eggeby" har arrangerats på söndagar under våroch höstterminen i teaterladan. Verksamheten har szlmaffangerats med ABF Stockholm/Västerort, stadsdelsforvaltningarna och Järva Folkets Park.Under varen arrangerades 7 evenemang och under hösten 9 evenemang med Kent Malte Malmström som cafdviird och en mängd spiinnande gästartister (se bilaga) Den 2A apål presenterades historien om Eggeby gård i form av en kavalkad om olika h2indelser och tidsperioder i Eggebys historia. Amatörerna hade övat hela våren under ledning av Kent Malte Malmström, som också sammanstiillt alla fakta.

9 a o Den 14 september arrangerade vi fiir forsta gangen vår egen version av Antikrundan, som vi kallade "Antik-kollen" i samarbete med Stockholms Auktionsverk. Det blev succö. 250 peroner kom fiir att få sina saker värderade. Med Bengt Rundquist som våird arrangerade vi en s k Stenkaketräff den 23 november. Mötes-, konferens- och festuthyrning har skett av lokalema och omliggande ytor med utomhusscen till ftireningar (framftrallt fran Rinkeby, Tensta och Kista), stadsdelsftirvaltningar, ftiretag och andra. Lokaler som kan hyras tir Huvudbyggnaden med plats ftir 50 st, Teaterladan med plats ftir 150 st, Studion med plats ftir 70 st samt Boden med plats ftjr 20 st. Genom bidrag från stadsdelsn?imnder har ftireningslivet kunnat erbjudas subventionerade hyror Återkommande utställningar har arrangerats. Ex.vis "titt in" med aktuellt årstidstema i ett av dörrhålen till hönshuset samt de fasta installationema runt om Eggeby Gård. Boden som utgör en av flygelbyggnadema, hyrs ut ftir möten, fest och konferens. Boden kan medlemsftireningar i Jåirva Folkets Park disponera frifi ft)r möten. Lokalen har även hyrts ut ftir ftirskolor/skolor och äldreomsorgsverksamhet i samband med att barngrupper och äldregrupper ftirlagt sin dagverksamhet kring Eggeby Gård. Den 31 maj arrangerades Eggebydagen med spelmansståimma. Eggebytiimman invigdes avriksspelmannen Ann-Marie Sundberg. Aktiviteter av olika slag fanns med bl a folkdans med Spanga Folkdansgille och spelmanslaget Trätakt, framträdande av den fantastiska trubaduren Påir Sörman, konstutställning, utställning på Eggeby Fältskola med ätliga och oätliga växter och sist men inte minst själva spelmansståimman med allspel och gruppspel. Uppskattningsvis kom ca 300 pers. För fiärde gangen a:rangerade Jtirva Folkets Park ett välbesökt och uppskattat evenemang på Valborgsmässoaftonen. Traditionsenligt ttindes brasan men fiire dess framftirde Kent Malte Malmström sagan "Hickus Packus" ftir alla barn och alla med bamasinnet kvar. Sangkören Myriad sjöng vackra vårsånger och Nalin Pekgul hälsade våren välkommen. Barnen målade hrirliga tavlor och Markku Huovila visade sin konst ftir intresserade besökare. Kaffe, korv, popcom mm såldes och lotterier av olika slag ftirgyllde kvällen. Ca 500 personer besökte brasan. Den26 maj besökie Filiokus Fredrik och hans fem festliga väskor for ca 120 ftirskolebarn. Den 9 oktober visades bröderna Grimms saga "Mästerkatten i stövlar" ftir 200 entusiastiska barn. Den 5 november fick barnen sjungarch ha roligt med gruppen "Longkalsong" med Tompe och Mackan. Ca 180 bam roades. Jåirva Folkets Park har även varit samordnare ftir övrig verksamhet som bedrivits i parken och på ftiltet vid Eggeby Gfud. Olika ftireningar samt parkteatem och cirkusar, m.fl. hyr fiiltet av Stockholms stad medan el, sopor, wc och kompletterande lokaler hyrs in hos Folkets Park. Det största anangemanget var "Midsommar Latino" på midsommardagen, som även i år lockade många tusen besökare. Andra sommarirrangemang som lockar mycket folk Eritreanska Riksftirbundets sammankomst, Kurdiskt nyårsfirande och Filadelfias sommargudstjåinster och Ramadanfirande i november. Spontanbesök och besök från fiirskolor/skolor har kunnat hyra grillar och wc samt disponerat mark inom Eggeby Gårds ägor. Området kring Eggeby Gård utgör även utflyktsmål/grillplats ftir grupper och familj er.

10 vid besök i Jåirva Folkets park har man dessutom kunnat: - anviinda planen framftir scenen samt dansbanan ftir lek/samling - uppleva och studera äldre bondgårdsbebyggelse - se och låira vid runstenen - besöka jåirnåldersgravama vid Eggeby Tallbacke - *gldtta tipspromenader och sagostigar samt gå Laxes- och Skogsmullestig - grilla vid skogsmullekojan, studera biodling, Ieka på skulpturer I utelekredskap - ta del av skulpturema/konstverken på Eggeby gård - gä vikingastig med frågehäfte och.g"" guioniig av runsten mm - på bestiillning få visning av biodling - på beståillning få visning/guidning av vikingabygden Antalet sammankomster totalt Antalet uppskattade besök totalt Antal uppskattade Kaf6besök Summa: = =271 =l3g =46000 =46800 =47000 =50300 =1200. =1900 =2300 :2000 =47200 =48700 =49300 =SZ3O0 Antal spontanbesök i parken uppskattas till ca TilI detta kommer de besök to- ä. titl fiireningens hyresgäster såsom tr'äitskolan, Kurdiska stallet, nyårsfirande, Eritreanska Riksfiirbo"a"t*i*åch seminarievecka, privata m.fl. fiister Barnkultur Barnprogram har arr-angerats på "Eggebydagar" och enskilda arrangemang. Kulturstöd utgått har fran Spanga-Tensta Kulturkommitte, Rinkeby sdf och LO-distriktet. Statistik ftir barnkulturprogram sommaren 200g : Datum Aftist * 30/4 Kent Malte Malmström (Hickus packus) 2615 Filikus Fredriks fem festiiga väskor 1ll5 Eggebydag med spelmansstiimma 9/10 Mästerkatten i st<ivlar 5 lll "Longkalsong', Besök l6s r

11 Kulturarransemang i samverkan med andra i Järva X'olkets Park 2007 c 16 st "Söndag på Eggeby" på söndagar klockan under vår och höst i samverkan med ABF Stockholm/Västerort och SDF i Rinkeby och Spånga-Tensta Kulturkommittd. o "Antik-kollen" i samarbete med Stockholms Auktionsverk.. Eggebystämman i samverkan med Spanga-Tensta SDF, Eggeby Gårds Fältskola samt andra ftireningar och med stöd av Rinkeby SDF, Spanga/Tensta Kulturkommitt6 och ABF Stockholm/Västerort. Eggebydagen i samverkan med Eggeby Gårds Fältskola, Friluftsfrämjandet, Sundbybergs- och Spangaortens biodlarftirening, Studiefråimj andet, Fältbiologerna, Naturskyddsftireningen m fl o "Midsommar Latino" i samverkan med ftirenineen Kulfur- och Musikcentrum o Barnteaterfiireställningar: 3014 Hickus Packus 26/5 Filiokus Fredrik 9ll0 Mästerkatten i stövlar 5l1l "Longkalsong" i samverkan med Folkets Hus och Parker o Valborgsmässobrasa30l4 med stöd fran Spånga/Tensta Kulturkommittd och ABF Stockholm/Västerort. Medlemsfiireninear i fiireningen Jä; X'olkets Park 2007 ABF Västerort Akalla Socialdemokratiska ftirening Assyrisk/Syrianskakulturftjr. i Sthlm Bromstens Socialdemokratiskafiir. Friluftsfriimjandets lokalavdelning Elemaklubben FöreningenMusik&Kulturcentrum ViinsterpartietiTensta-Rinkeby-Spånga Fastighetsanställdasftirbundavd.l HusbySocialdemokratiskaftirening Husbykyrkan Hässelby Strands Socialdemokratiska forening Kista Socialdemokratiska ftirening Kista Socialdemokratiska områdesftirening LO-distriktet i Stockholms l?in PRO Tensta-Rinkeby MiljöpartietDeGrönastadsdelsgrupp Norra läwahembygdsforening. Spanga Socialdemokratiska ft)rening Norra Jåirva Socialdemokratiska kvinnoklubb Rinkeby Socialdemokratiska ftirening Rinkeby Folkets Hus ftirening Rinkeby internationella filrsamling Spanga-Tensta Socialdem Områdeslorening Tensta Socialdemokratiska ftirening Sundbybergs- och Spangaortens biodlarftiren. Verdandi Stockholm 10

12 Utredning om Järra friområde Stadsbyggnadskontoret har presenterat utredningen om Järva friområde, vilken gått ut på remiss under våren 2003.I ftirslaget har bl.a. ett friluftbad vid Eggeby Gård ritats in. Citat ur stadsbyggnadskontoret ftirslag: " Den bärande idön med framtidsbilden ftir Järva friområde 2ir att skapa möten i olika former. Bilden innehåller mångkulturella mötesplatser som kan ftirena och länka samman stadsdelarnas många livsstilar och bidra till att skapa en identitet åt Kista Science City. Framtidsbildens idd är också att vårda, utveckla och skydda friområdets natur- och kulturkvaliteter som är starkt bundna till hävden av kulturlandskapet. Igelbäcken ska ges särskilt skydd och nya våtmarksmiljöer ska tillskapas. Eggeby gard Huvudman ftir verksamheten är Eggeby folkets park i samverkan med stadsdelsfiirvaltningen i Spånga-Tensta. Eggeby gård ska vara en offentlig kultur- och evenemangspark for hela Järvastaden, med fiiltskola, friluftsbad, festplats och fiilt och terriing fiir lek och motion." Slutord Ännu ett år har gått och Jiirva Folkets Park kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Ekonomin klarar sig hyfsat genom effektiva besparingar, ideellt arbete, bidrag och en ambitiris personal samt uthymingar. Under året har Jiirva Folkets Park inlemmats i Stockholm samlingslokalsorganisation. Föreningen ansökan till Boverket om medel att ftirdigställa Teaterladan blev avslagen. Som en del av Stockholm samlingslokaler har ftireningen rurder året kunnat skicka in en ny ansökan till Boverket, den håir gangen söker vi medel till Teaterladan men under rubriken Investeringsbidrag till allmiinna samlingslokaler. Svar på ansökan väntas under våren Vi har anledning att se fram mot åinnu ett spiinnande år ftir parken med hopp om att kunna börja ftirdigställa teaterladan så vi får den kulturarena som Jåirvastadsdelarna så väl behöver. Under året har vissa åindringar skett i personalgruppen. Lasse, vår hantverkare, har slutat hos oss och fortsätter sin karriåir med underhåll på SJ. Efter Lasse har vi anställt Jarno, en rmg man som är på sitt forsta jobb. Tack Lasse och välkommen Jamo. Karin har gått över till timanställning pä ca 12 timmar i veckan efter sin pensionering i somras. Kerstin och Sven kiimpar på som vanligt. Styrelsen frll tacka hela personalgruppen fiir en mycket fin insats under det gångna aret. Vi riktar också ett tack till alla som bidragit med sin tid och kunnande genom ideellt arbete såväl programarbete som mera handfasta insatser. Styrelsen ftir foreningen J?irva Folkets Park, Eggeby Gård i mars 2009 Mats Larsell flaotre-j Bertil Strid -d/r*5rr.r.ll Sören Sandelin d,il.åitqnv^aa* Lisbeth Roxne i '// ),,t*) -l I! i i,l I I ullr?4a o,-l +,{ viola Ågerdal ll

13 Jiirva Folkets Park Råikenskapsår: 080 I 0 I -08 I 23 l Intiikter Resultatrapport Sida: I :52 Uppstiillning enli gt BFL heliminiir Datum: Senaste vernr: 354 Perfe år Ärsbudpet Perioden Klass InvesteringsanslagLadan 3010 Kommunala anslag 3012 Kulturbidrag 3013 Barnkultur 3016 Eggebydagen S:a Klass , I I I 52 M7 516,00 Klass 3l 3110 Medlemsavgifter 3l9l Stipendier S:a Klass Klass Kafeteria S:a Klass , ,66 70 m , ,N Klass SöndagpåEggeby S:a Klass s Övriga rörelseiltiikter 381 I Intåikter el 3812 Hyresintiikterkonferens 3814 Srall 3815 Tallbacken 3816 Magasinet 3817 Hyresintåikterfestmm 3818 Hyresintiikterutearrangemang 3819 Förråd 3820 Vindsfttrråd 3822 Sjukstugan 3823 Kontorshus 3830 Brevduveslag S:a Öwiga rörelseintiikter , ,W , , , ,N ,N r m, , r2r 693, , ,00 Erhållna bidrag 3900 Liinebidrag 3902 YttreunderhållFSK 3990 Öwiga divene intiikter S:a Erhållna bidrag S:a Intiikter , tl U6, s l ,00 t3 086, , "95 I 84906r,95 Direkta kostnader 4110 Medlemsavgifter 4ll2 Övriga avgifter 4ll3 FHP serviceavgift 4221 Servering 4225 Stiidmaterial 42:26 Förbrukningsmat. öwigt 4310 Egnaarrangemang 4313 Kultur 4314 Konstutstiillning 4315 STrM 4830 Mark S:a Drekta kostnader Bruttovinst ,N -2 M -3509, ,W , , ,N ,00 -r34,00 -l 165,00 -r79874.t6 859l'12, I ,N , , ,00-93 r42,w ,00 -s , ,95 Personalkostnader 5010 Löner 5440 Arbetskliider 5610 Arbetsgivaravgifter 5612 löneskatt 5730 KP , , , , , , ,00-2r5969,O , ,N

14 Jiirva Folkets Park Rlikenskapsår: 080 I I 23 I S:a Personalkostnader Resultatrapport Sida:2 A :52 Uppstälning enligt BFL Preliminåir Datum: Senaste vernr: 354 Perfs år Årsbu.dset Periodm -l 0005r5, ,W Övriga kostnader 6010 Lokalhyra 6011 Briinsle 6210 Elochvatten 6410 Förbrukningsinventarier 6510 Kontorsmaterial 6550 Trycksaker 6640 Rep. underhåll invent Ytte underhåll (vidare debiteras FSK) 642 Scenprojektetkulturförvaltningen 6650 ServiceavtalFSK 6660 Bilkostnader. bensin m m 6690 Or,rigt underhall 6801 Telefon 6803 Bredband 6850 Porto 6851 Postochbankavgift 7202 Marknadsföring 73lO Företagsföniikringar 73ll Bilftirsåikring 7312 Skattftirbil 74Ol Utbildning-konferens 7651 Radio och TV-licens 76W Övrkostnader 7721 Stiidföretag 7722 Vinterväghållning 7730 Renhållning-container 7740 Renhälning 7750 Sotning S:a Övriga kostnader Resultat före avskrimingar , , , ,W -4U3,00 -l 10 -r0726, r,00 -l 193, , ,00 -l 081, ,N 4432,W -l 178,00-3s292,W -9219, , ,W -284,N ,20-157, r m , , , ,00 -l ,00-866,00 -t7 1'17, , , lo2,oo ,N , ,00 -l697,oo -267t4,W -2032, , ,00-12'739,00 -M9, , ,68 Avskrivningar 7900 Avskrivninginventarier 7910 Avskrivning standardförb. S:a Avskrivningar Resultat efter avskrivningar , , , r52 867,68 Finansiella intiikter 8020 Råinteintiikter 8021 Reavinst S:a Finansiella intlilter , , Resultat eft r finansiella intiikter och kostnader Resultat fiire bokslutsdispositioner och skatt Resultat öre skatt Nettoresultat -r57, , Redovisatresultat 9409'7,50

15 Jiirva Folkets Pmk Riikenskapsår: I TILLGANGAR Balansrapport Uppstiillning enligt BFL Preliminär Datum: Sida: 2O:51 Senaste vemr: 354 Inp balans Perioden Uts balans Omsättningstillgangar I l0l0 Kassa 1050 Bank 1055 Sekura 1060 Konsum 1070 Andelar K 1100 KPFöretagsanknutrramedel l2l0 Diversefordringar S:a Omsättningstillgangar 1 Anläggningstillgangar 1820 Inventarier l92o Standardförbätt. åtsiirder S:a Anläggningstillgångar S:ATtr-LGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2ll0 Kortfristigaskulder 2lll Hyresskuld 2311 Förskott kommunala anslag nm Upplupnasemesterlöner 2330 Upplupnasocialaavgifter 2510 Personalens kåillskatt S:a Kortfristiga skulder S:a Skulder , , /.,42 I , , , r,90 r44 s23, , , &, , , , , , , , , ,19 -lt2155,09 4A94rc, ,42 l , , , ,00 743s3, , ,ffi , ,N 977ffi , , , , , ,W , , , , , , , , , , , ,00 Eget kapital 29lO Egetkapital 2919 Redovisatresultat 2982 Uppskriufngsfond 2988 Fondörinreunderhåll 2989 Reservfond S:a Eget kapital -t 0r2n5,64 407W, , l702 r37, , , ,94 94W , r74 668,82 -t 5n 468,58 S:A SKIILDER OCH EGET KAPITAL!n' & , ,58 BERAKNATRESULTAT O.OO O.OO O.OO

16 Revisionsberättelse Undertecknade, utsedd av årsmötet 2008, att granska foreningen Jåirva Folkets Park bokftiring och protokoll under 2008, får efter verkställt uppdrag liimna ftiljande berättelse. Inkomster och utgifter iir styrkta med verifikat. u Upptagna medel ålr kontrollerade mot kontoutdrag. Den i bokslutet intagna balansråikningen ålr i enlighet med huvudbok. Föreningens våirdehandlingar åir tillfredsstrillande och i god ordning. Inventarierna åir egendomsforsåikrade till betryggande belopp och i laga kraft. Fastigheterna tir fiirsåikrade till betryggande belopp och i laga kraft. Vid granskning av styrelsens protokoll har ingen anmåirkning mot fattade beslut forelegat. Vi ftireslår dåirftir i enlighet med styrelsens ftirslag att 2008 års resultat pä 94097,50 kr. balanseras i ny råikning ati floreningens resultat- och balansriikning faststeills at styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftr verksamhetsåret 2008 Eggeby Gård Eddie I W-/, K **h" r, Nils Knutsson Revisor

17 Fira VATBORG på Esseby Gård Järva Folkets Park Den 30 april ki Aktiviteter Kafö i Teaterladan Korvförsäljning Lotterier Konstutstcillnins: ffi g T Prosrum ^- Kl Kl Kl \, 'If. t- åfl * 3, --*--_-^-: ^-j;_: Sagan om HfCKUS PACKUS med Kent Nlalte Nlalmström Kören MYRIAD under ledning av Rolando Fomo VÅRTAL ar-maj-britt Theorin,{å ',fr..' O )- I KL 2O.OO BRASAN TIiNDS VÅLKoMMEIv Arr. Järva Folkets Park, med stöd av ABF Västerort och STKK

18 Söndag på Eggeby KI 4.00 Eggeby Gård, färua Folkets Park Våren 2008 Kafövärd: Kent Malte Malmström. Kaf6 kl l3-16. Entr6 50 kr. Säsongskort 50O kr gäller för samtliga program. Mer information: Eggeby Gård, telefon t0, eller ABF Västerort, telefon ;l ] 5p mars 8:april Bertolts hemligheter Kafdvärd Kent Malte Malmström har premiär på sitt Bertolt Brecht-program tillsammans med Hans Granström. Salong för Sara lisa En föreställning om fru von Linnd med skådespelerskan Marie Öhrn och musikern Asa Sundstedt. l3 april 20 april 27 apfil Alice och Charlie En musikalisk soard omalice Babs och Charlie Norman med sångerskan Karin Fröl6n och pianisten Eric Skarby. Berättelsen om Eggeby Gård - från vikingar till Folkets Park En kavalkad om händelserna kring en gård på.1åirvar:iltet med'järvaentusiasterna" under ledning av Kent Malte MP5 - Musik På G En skön blandning av svängiga jazzlätar, visor och rock'n roll framförda av Mårten Pålsson, sång och trombon, Christian Paulin, bas och MaxÅhman, gitarr. 50 april i] ll maj 25 mai 3I maj VALBORGSMÄSSOAFToN på Eggeby Kl r8.oo börjar det traditionella valborgsmässofirandet rned brasa, körsång vårtal, lotterier, kaffeservering m.m. För närmare info tel 752 og rc. Visor och Verser Texter avbl aallan Edwall, Lars Forsell Ruben Nilsson. Medverkar gör Axelle Axell, Gunvor Pontdn, Lasse Zackrisson och ett dragspel. Vårkonsert mea fåo-koren och solister Eggebystämman Busk och allspel folkdans, rundblåsning med lurar och horn. För information: teltgz 09 ro. 4fi't 9e,4 med stöd av Spångafiensta STOCKHOLMA/åsterort

19 Sönd ag p å Eggeby Kl Eggeby Gård, Järva Folkets Park Kafeviird: Kent Malte Malmström. Kafe kl Entrö 50 kr. Säsongkort 300 kr gäller ftir samtliga program. Mer information: Eggeby Gård, telefon , Hös,en 2oo8 i) i.-} 14 september Antik-kollen (OBS klockan 13-17) Kom och få dina gamla fina saker värderade av kunniga medarbetare från Stockholms Auktionsverk. 21 september Det finns plats fiir allt i ett enda liv Berättarteater med prästen och skådespelerskan Annika Kronberg om holländskan Etty Hilles liv. 28 september Barfotapoeten Nils Ferlin Skådespelaren Niclas Strand framför tonsättningar av Ferlins texter tillsammans med musikern Lars Tilling, 5 oktober För att inte tala om alla dessa quinnor Sjungande skådespelerskan Berit Carlberg har premiär på sitt nya program om berömda kvinnor hon möft. Vid pianot Oswald Löpare. 12 oktober Allan i våra hjärtan Skådespelerskan Lena Dahlman och musikerna Lars Olofsson m fl framför ett programed text och musik av den folkkäre artisten Allan Edwall. 19 oktober tr'ru'wendela En monolog i prolog och en akt om Wendela Hebbe - Sveriges första kvinnliga journalist - som föddes för 200 år sedan. Av och med Solveig Faringer. 26 oktober MUMS En sveftdrypande, livsbejakande och magisk kabarö me den sjungande skådespelaren Rolf Lydahl och den skådespelande musikern Bjarne Löwdin. 2 november Abrahams söner, handlar om hur Abraham överger de gamla gudarna och efter en lång och skapatsrik vandring föda hansöner lsmael och lsak. Berättarteater med Kemal Görgii. 9 november Oboy, oboy, obey Ett saltstänkt programed texter av Lasse Dahlquist framförda av Axelina Lindholm och Bjame Löwdin. 16 november Se herr groda! Är resultatet av en snilleblixt, som Maria Lindström drabbades av föna året med texter av Lasse Söderberg. 23 november Stenkaketräff Skivkusken Bengt Rundquist spelar gamla godingar utifrån publikens önskemå1. Allsång och dans utlovas. Arrangör: JÄRVA FOLKETS PARK Med stöd av ABF Stockholm/Viisterort och Spanga/Tensta Kulturkommittö Gffift rnh

20 ] 't,i r] Lordas 51 maj 2008 på Eggeby gård Sttimman inleds av riksspelmannen ANN-lvlARlE SUNDBERG och rundblåsning med lurar, horn och kulare ALLSPEL med alla spelmån GRUPPSPEL FOLKDANS med Spånga Folkdansgille lluslk av Tnitakt eäsfabnsf är den fantastiske trubaduren, tolkaren av Dan Andersson, Nils Ferlin m fl 1ö.OO GRUPPSPEL ALLSPEL med atla spelmån Tapto med nåverlurar och horn Spontanaspelningar Konferencier: KENT'I'IALTE" IALNSTRÖM KOrl och... päp söpman. lyssnö, njut och kanske dansa ' lär dig om biodling ' titta på utstrillning om åtliga och oåtliga våxter. öt eller drlck i den fantastiska parken FÖTSåIJN Ng AV KOPV, GI-GPYTA, MÅNGKULTURELL PYTTIPANNA, KAFFE M M VALKOI1IlEN!!! Följ skyltar '?årva Folkeb ParK. Mer lnfo: Jårva Folkets Park, tel O , HARTSA STRÅKEN OCH STOCKHOLM^/ästerort

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

NÄR KONTAKTEN. Information om När socken. Laisn hambo

NÄR KONTAKTEN. Information om När socken. Laisn hambo Laisn hambo Ainsummen i en laisn hambo när soli gat i buck u summan seglar bort, ja dansar i säiste summarkväldar en laisn hambo me mi självar. Tankar di surrar kring som beiar u pekar vägen äut u vait

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW ALMA Tema:Resa En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #4 November 2014 Nu kanske det blir andra bullar i jul Läs mer på sid. 24 25 Läs mer på sid. 12 13 Budapest blev ett härligt litet äventyr

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer