VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

2 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan Beskrivning av läsårets verksamhet Gymnasiereform Vårt programutbud Förändringar inom vuxenutbildningen Strategisk plan för marknadsföring Nätbaserad språkundervisning inom Gysam Gymnasial särskola i lärlingsliknande form Utveckling av våra idrottsutbildningar Läsårets internationella arbete Förutsättningar för ökad måluppfyllelse Gymnasieskolan Ekonomi Skolans prioriterade mål läsåret 2011/ Måluppfyllelse Analys och bedömning Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Läromedel och utrustning Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Organisation och arbetsformer Elever i behov av särskilda stödinsatser Måluppfyllelse Analys och bedömning Åtgärder för utveckling Skolans styrning och ledning Skolans prioriterade mål läsåret 11/ Måluppfyllelse Analys och bedömning Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Personalens kompetensutveckling Skolans prioriterade mål läsåret 11/ Måluppfyllelse Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Resultat och måluppfyllelse Normer och värden Måluppfyllelse Analys och bedömning Åtgärder för utveckling Utveckling, lärande och kunskap Skolans prioriterade mål läsåret 11/ Måluppfyllelse, analys och bedömning Elevers närvaro Lärande och kunskap Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Ungdomars ansvar och inflytande Måluppfyllelse

3 8.3.2 Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Måluppfyllelse Analys och bedömning Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Bedömning och betyg Skolans prioriterade mål läsåret 11/ Måluppfyllelse Analys och bedömning Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Rektors ansvar Skolans prioriterade mål läsåret 11/ Måluppfyllelse Analys och bedömning Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Likabehandlingsplan Skolans prioriterade mål läsåret 11/ Måluppfyllelse Analys och bedömning Åtgärder för utveckling läsåret 12/ Vuxenutbildningen i Leksand 1. Bakgrund till årets kvalitetsredovisning Förändringar och förutsättningar Vuxenutbildningen i Leksand verksamheter GRUV (Grundläggande vuxenutbildning) Prioriterade mål 2011/ Analys och uppföljning Framtida utmaningar/åtgärder för utveckling 2012/ SFI (Svenska för invandrare) Prioriterade mål 2011/ Analys och uppföljning Framtida utmaningar/åtgärder för utveckling 2012/ Särvux Prioriterade mål 2011/ Analys och uppföljning Framtida utmaningar/åtgärder för utveckling 2012/ Gymnasiala vux /NTI Prioriterade mål 2011/ Analys och uppföljning Framtida utmaningar /Åtgärder för utveckling 2012/ Yrkesvux Prioriterade mål 2011/ Analys och uppföljning Framtida utmaningar /Åtgärder för utveckling 2012/

4 Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan Processen att anpassa vår organisation till minskade elevkullar fortsätter. Förra läsårets 650 elever har minskat till ca 580. Medieprogrammet avvecklas helt efter innevarande läsår och beslut fattades att inte göra något intag på det nya Vård- och omsorgsprogrammet. Som nästa steg blir att inför kommande läsår fatta beslut om ytterligare avveckling av program eller att genom ytterligare samläsningar kunna bibehålla antalet program med ett elevantal ner mot 550 elever. Aktuellt elevantal på resp. program och årskurs framgår av nedanstående tablå: För de utbildningar som har nya namn i GY2011-reformen anges dessa för åk 1 på rad 1 på resp. program; åk 2-3 anges på rad två. Program Antal elever ht 11 Antal elever vt - 12 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet, musik Handels- och administrationsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Hantverksprogrammet, inriktning finsnickeri Industriprogrammet Medieprogrammet 7 7 Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Hantverksprogrammet (lärlingsutbildning) Bygg- och anläggningsprogrammet 1 1 (lärlingsutbildning) Restaurang- och livsmedelsprogrammet 3 3 (lärlingsutbildning) VVS- och fastighetsprogrammet (lärlingsutbildning) 3 3 Introduktionsprogrammen Individuella programmet SUMMA SUMMA / TERMIN

5 2. Beskrivning av läsårets verksamhet Förändringshastigheten har varit oförändrat hög på Leksands gymnasium under läsåret Vi har: - Sjösatt gymnasiereform Fortsatt vårt arbete med att anpassa vårt programutbud och vår organisation mot lägre elevkullar. - Genomfört flera förändringar inom vuxenutbildningen. - Fördjupat skolans IT-pedagogiska arbete, se avsnitt 7. - Tagit fram en strategisk plan för vårt marknadsföringsarbete. - Utvecklat en nätbaserad språkundervisning inom ramen för Gysam. - Genomfört förberedelser för årskurs 2-4 på gymnasiesärskolan. - Utveckling av våra idrottsutbildningar 2.1 Gymnasiereform 2011 Läsåret startade med en föreläsning av Mats Söderberg från SKL i syfte att ge samtlig personal en helhetsbild av den reform som nu sjösatts. Det är ett långsiktigt och mångfacetterat arbete som påbörjats och effekter av reformen kommer vi inte att se förrän den första kullen har kommit längre i sina studier. Viktigt att lösa i ett inledningsskede har varit att ta fram en modell för att ge grundläggande behörighet för eleverna på yrkesprogrammen och att redan från start ha ett fokus på betygsättning och bedömning utifrån den nya betygskalan. 2.2 Vårt programutbud I och med minskningen av elevkullarna nu blivit uppenbar har en analys av vårt programutbud varit en central frågeställning under läsåret. För att kunna bibehålla vårt breda programutbud har vi tvingats till nya samläsningar mellan program; en åtgärd som ställer stora krav på våra pedagoger och kräver både nytänkande och flexibilitet. Att klara denna förändring utan att tappa pedagogisk kvalité är den utmaning vi står inför och det finns en koncensus i vår utvecklingsgrupp att välja denna väg. Det program som vi inte fick möjlighet att starta, p.g.a. det svaga elevintresset, var det nya Vård- och omsorgsprogrammet i lärlingsform. 2.3 Förändringar inom vuxenutbildningen Inom vuxenutbildningen har det under läsåret skett flera viktiga förändringar i syfte att dels kunna erbjuda utbildning där vi har ett starkt söktryck, dels ha förutsättningar att klara den nya kravbilden i skollagen som stipuleras i Vux Genom omfördelningar i budget har vi kunnat utöka Studie- och yrkesvägledarfunktionen till 100% tjänst samt öka den kommunala SFI-resursen till ca två tjänster och med de statliga medel vi får för flyktingar kunna ha en bemanning på 2,85 tjänster. Beslut har också tagits om att utifrån nuvarande organisation och ekonomiska ramar i respektive kommun komma med förslag till en ny resurseffektiv organisation för vuxenutbildning i Rättvik, Leksand och Gagnef. Utredningens mål är att erbjuda en vuxenutbildning med hög kvalitet och god tillgänglighet i alla tre kommuner. Utredningens resultat kommer att presenteras under september månad. 5

6 2.4 Strategisk plan för marknadsföring Under läsåret har en arbetsgrupp med elev- och personalrepresentanter från skolan tillsammans med kommunens kommunikationschef tagit fram en strategisk plan för marknadsföring. Den befäster dels de gemensamma aktiviteter som skolan kommer att fokusera på, dels ge utrymme för de enskilda programmen att göra riktade insatser. Ledordet i allt är begreppet relationsmarknadsföring och att det handlar om att vårt bemötande, från både elever och personal, har en avgörande betydelse. Den nya aktivitet, som visade sig ha bra genomslag var den besöksdag för preliminärt antagna som genomfördes under april månad. 2.5 Nätbaserad språkundervisning inom Gysam Språkprojektet startade på allvar hösten Syftet med projektet är att erbjuda eleverna inom Gysam ett bredare utbud, dels när det gäller antal språk, dels när det gäller olika nivåer inom språken. De språk som kan erbjudas är franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, japanska, arabiska och ryska. Kvaliteten på språkundervisningen är också tänkt att öka genom en större samverkan skolorna emellan, men även genom kompetensutveckling anordnad av Högskolan Dalarna. För att eleverna ska kunna erbjudas språkundervisning på detta sätt krävs olika typer av digitala verktyg, t.ex. en gemensam lärplattform och ett konferenssystem, där ljud och bild kan distribueras. Leksand var en av de skolor som i stort sett från start fanns med som producerande skola med två aktiva lärare, medan det var få elever som deltog i projektet under 2011/2012. Inför hösten 2012 har ca 30 elever från Leksand valt att läsa språk på detta sätt. 2.6 Gymnasial särskola i lärlingsliknande form Den gymnasiala särskolan på Leksands gymnasium, som startade under hösten med två elever, är ett utvecklingsprojekt. Utbildningen har lagts upp som en lärlingsliknande utbildning där det första året utgjorts av ett introduktionsår. Utbildningen är integrerad i gymnasieskolan både lokal- och utbildningsmässigt och har lagts upp i nära samarbete med Introduktionsprogrammen. Syftet med utbildningen är att eleven, till stora delar, får genomföra sin utbildning på en arbetsplats i stället för på skolan. Den skall ha ett nära samarbete med i första hand den offentliga verksamheten som finns inom den egna kommunen men även med näringslivet. På arbetsplatsen skall det finnas en utbildad handledare som stöttar eleven i sitt lärande. Eleven kan också få möjlighet att delta i verksamheter på andra arbetsplatser. Inom den lärlingsliknande utbildningen kommer eleverna att ges möjlighet utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt som kan komma att benämnas serviceassistenter. Tim- och kursplaner för läsår 1 till 4 har tagits fram under våren och de två berörda eleverna är väl förberedda för sitt andra studieår. 2.7 Utveckling av våra idrottsutbildningar Våra nationella idrottsutbildningar, RIG-utbildningen i baseball och softball samt NIUutbildningen i ishockey för pojkar och flickor, har hittat sina former utifrån det nya styrsystemet i GY 2011 och känns nu etablerade. För att följa upp och kvalitetssäkra utbildningarna har en särskild organisation skapats för resp. idrott med representanter från 6

7 både idrotten och skolan. Glädjande är att elevintresset är så starkt från både pojkar och flickor. Parallellt med detta arbete har under året förts diskussioner om hur vi kan utveckla vår idrottsprofil. Viktigt är att hitta möjligheter också för de elever som inte klarar nålsögat nationell och internationell elit, men ändå vill satsa seröst på att kombinera studier med sin idrott. Detta utvecklingsarbete kommer att fortgå under kommande läsår. 2.8 Läsårets internationella arbete Leksands gymnasium har ett omfattande internationellt samarbete, framför allt med två av kommunens vänorter i Japan respektive Uganda. Samarbetet med Japan innebär att två elever på Hantverksprogrammet, finsnickeri, kan genomföra APU/APL i Japan med hjälp av bidrag från Internationlla programkontoret. Skolan har även ett kultur- och språkprojekt tillsammans med Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, där en lärare från Rättvik och tre elever från Leksand besökte Japan. Leksands gymnasium har också haft besök av lärare och elever från Japan under året. Språk- och kulturprojektet har också medfört att en elev från Stiernhööksgymnasiets trädgårdsutbildning har fått möjlighet att göra APU i Japan. Samarbetet med Soroti i Uganda är väletablerat på Leksands gymnasium. Hösten 2011 reste en stor grupp elever på det Samhällsvetenskapliga programmet åk 3, tillsammans med lärare och skolledare från Leksands gymnasium och Insjöns skola, på en studieresa till Uganda. På våren välkomnade vi tre lärare och fem elever från Soroti till Leksand. Resan är möjlig genom att extra medel för eleverna tillförs projektet. Mottagandet av lärare och elever från Soroti SS och Swaria primary school har hittills finansierats med hjälp av medel från Internationella programkontoret. Studieresan förbereds noggrant i de ämnen som eleverna läser på programmet. Vistelsen i Uganda medför sedan att teorin omsätts i verkliga intryck och erfarenheter. Elevernas projektarbete anknyter till Uganda på något sätt och eleverna samlar material under resan. En elevgrupp arbetar med Leksands gymnasiums årligt återkommande solidaritetsdag som projektarbete. Den grupp som hade valt detta område i år utnyttjade alla tänkbara möjligheter att sprida information/marknadsföra vårens solidaritetsdag, t.ex. genom att skriva artiklar i Magasinet som delas ut i alla hushåll i Leksand. Av de medel som arbetas ihop av personal och elever på Leksands gymnasium under solidaritetsdagen överförs minst hälften till Soroti SS. Ett Comeniusprojekt med temat Träd startade hösten Leksands gymnasium deltar tillsammans med skolor från Spanien, Italien och Tyskland. Medel från Internationella programkontoret är beviljade för åren 2011 till

8 3. Förutsättningar för ökad måluppfyllelse 3.1 Gymnasieskolan Personal 15/ Antal Antal årsarbetare Skolledare 4 3,5 Pedagoger Studie- och yrkesvägledare 3 2,5 Elevhälsan 2 1,75 Administration 3 2,7 Vaktmästare 1 1 Bibliotekarie 1 1 Institutionstekniker 1 0,5 Skolvärd 1 1 TOTALT Personaltäthet och behörighet HT-10 15/9 HT-11 15/9 Antal årsarbetare Antal lärare/ 100 elever 8,7 9,1 1 Andel behöriga lärare 91 % 94 85,5 2 Särskilt stöd 15/ Antal Antal årsarbetare Skolsköterska 1 0,75 Skolläkare Studie- och yrkesvägledare 3 2,5 Skolkurator 1 1 Skolpsykolog Specialpedagog/ speciallärare 2 1,5 TOTALT 7 5,75 4. Ekonomi 4.1 Skolans prioriterade mål läsåret 2011/2012 Att utveckla metoderna för uppföljning och utvärdering för att motverka att elever går 4 eller 5 år i gymnasieskolan. Att tillsammans med kommunens kommunikationschef utveckla och förbättra marknadsföringsstrategier för att få fler elever att välja Leksands gymnasium. Att genom både bredd och kvalitet bibehålla vår attraktivitet hos leksandseleverna och samtidigt ha utbildningar som är attraktiva för ungdomar i andra kommuner. 1 SIRIS Skolblad avseende Leksands gymnasium 2 SIRIS Skolblad avseende Leksands gymnasium 8

9 4.2 Måluppfyllelse Metodutveckling för uppföljning och utvärdering för att motverka att elever går 4 eller 5 år i gymnasieskolan har varit en fokusfråga; både lokalt hos oss, inom Gysam och på nationell nivå. Ännu är det dock för tidigt att kunna se några konkreta resultat. En genomlysning av vår marknadsföring har skett under läsåret och en strategisk plan för kommande år har tagits fram. Vi har, förutom Vård- och Omsorgsprogrammet, kunnat bibehålla vårt breda programutbud och likaså andelen leksandselever som väljer Leksands gymnasium. (65%) 4.3 Analys och bedömning En ökad genomströmning av eleverna är ett prioriterat mål i GY2011. Man sätter hopp till att den nya programstrukturen till dels ska kunna åstadkomma detta. Då berörda elever ännu enbart gått årskurs ett är det för tidigt att se något resultat av detta. Rektorerna har planerat en rigorös uppföljning av eleverna studieresultat efter åk 1 och åk 2 i syfte att kunna sätta in stödåtgärder i de kurser där eleverna har svårigheter. Detta bör kunna ge positiva effekter. Detta problemområde är också prioriterat i Gysams kvalitetsgrupp och åtgärder, som grundar sig på de framgångsfaktorer som SKL tagit fram kommer att konkretiseras. Dessa är: - bra bemötande, - tydliga mål och betoning på resultat, - att vara på rätt utbildning, - kvalitet genom samarbete och delaktighet, - förmåga att upptäcka och tillgodose elevers motivation. Vi bedömer det som att den plan för marknadsföring som tagits fram kommer att vara en bra grund för vårt fortsatta arbete. Den befäster dels de gemensamma aktiviteter som vi ska fokusera på, dels ger den utrymme för de enskilda programmen att göra riktade insatser. Till detta kommer det kontinuerliga arbete som görs för att upprätthålla attraktiviteten på vår hemsida. Planerade intressanta aktiviteter kommande läsår blir också en elevambassadörsutbildning, och en logotypetävling. Vi har lyckats bibehålla ett brett programutbud trots ett minskat elevunderlag på mer än 25% räknat från elevpuckelns topp. Detta har skett till pris av samläsningar som vi vet är en pedagogisk utmaning för berörda pedagoger. Inför kommande år måste vi noga följa upp de effekter som dessa samläsningar har och bli medvetna om var smärtgränsen går utifrån vårt prioriterade mål. Om resultatet inte längre blir - att genom både bredd och kvalitet bibehålla vår attraktivitet hos leksandseleverna och samtidigt ha utbildningar som är attraktiva för ungdomar i andra kommuner. måste vi pröva andra vägar. 9

10 4.4 Åtgärder för utveckling läsåret 12/13 Att fortsätta utveckla metoderna för uppföljning, särskilda stödinsatser och utvärdering för att motverka att elever går 4 eller 5 år i gymnasieskolan. Att följa upp våra samläsningsmodeller för att se att vi fortfarande uppnår målet att genom både bredd och kvalitet bibehålla vår attraktivitet hos leksandseleverna och samtidigt ha utbildningar som är attraktiva för ungdomar i andra kommuner. Om inte, måste vi pröva andra vägar. 5. Läromedel och utrustning Leksands gymnasium fördelade för budgetåret tkr och för budgetåret tkr ut till programlag och ämneslag för läromedelsinköp. Till läromedel räknas även programvaror till datorer, material för praktiskt och laborativt arbete och medel för studieresor, lägerskolor och programmens marknadsföringsinsatser. Varje program och ämne har haft ansvar för fördelning av den budget som programmet eller ämnet tilldelats. För bok- och läromedelsinköp till biblioteket avsattes för budgetåret tkr och för tkr. Under budgetåret 2011gjordes en satsning på 1-1-datorer, totalt 90 datorer, för åk 1-elever på följande program, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Under våren 2012 köptes ytterligare en omgång datorer till elever på högskoleförberedande program, förutom det Estetiska programmet, samt till Handelsprogrammet. Eleverna får disponera en lap top för att använda under studietiden. De lärare som undervisar på de aktuella programmen har också fått en lap top att använda i undervisningen. I stort sett alla klassrum har under året utrustats med en internetansluten dator, en projektor och högtalare. Den stora utmaningen ligger nu i att ge lärarna den kompetens de behöver för att kunna utveckla IT-användningen i undervisningen så att de ökade satsningarna ger ett mervärde i ökad kvalitet och ökad effektivitet. 5.1 Åtgärder för utveckling läsåret 12/13 I genomförandet av GY2011 krävs en stor satsning för att införskaffa läromedel i de nya eller reviderade kurserna i samtliga ämnen Vi behöver utrusta institutionerna med delvis nytt material för laborationer och tekniska kurser Vi måste utveckla användandet av IT-baserade läromedel 10

11 6. Organisation och arbetsformer 6.1 Elever i behov av särskilda stödinsatser Måluppfyllelse Elevernas enkät Jag får extra hjälp när jag 3,2 3,25 3,45 har svårigheter Lärarnas enkät Eleverna får extra hjälp när de har svårigheter 3,6 4,0 3,85 Leksands gymnasium har utvecklat ett resurscentrum med undervisning för elever på individuella programmet och de fem introduktionsprogrammen inom GY2011. Vi erbjuder IMPRO, IMPRE, IMIND och IMSPR. Under året har strategier utarbetats och under kommande år kommer vi att arbeta vidare med att utveckla det femte programmet, IMYRK. För de ca 25 eleverna på Språkintroduktion IMSPR har anställts tre språkhandledar i persiska, somaliska och arabiska för att kunna ge eleverna stöd i sin kunskapsutveckling. Resurser sätts också in för att hjälpa eleverna på de nationella programmen att klara sina studier främst i engelska, matematik och svenska men också för studieteknik, minnesträning, läs- och skrivstöd och undervisning och metodik i att använda kompensatoriska hjälpmedel via olika programvaror i datorn. Vid Resurscentrum finns två specialpedagoger, lärare i engelska, matematik och svenska samt praktiksamordnare. Här finns också lärare i arbetsmiljö och säkerhet, träteknik, bild, grundskolans SO och NO-ämnen samt idrott och hälsa. För varje elev i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram som utvärderas när insatsen avslutas. Under lå har 22 åtgärdsprogram upprättats. När ett nytt åtgärdsprogram upprättas ersätter det gamla åtgärdsprogrammet och nya mål formuleras utifrån utvärderingen. Förutom Resurscentrum har eleverna möjlighet att fritt använda sig av stöd i matematik genom att uppsöka Mattestugan. Lärare i svenska och engelska har också avdelats tid för att särskilt kunna ge eleverna stöd och hjälp, under ordinarie lektion eller på annan tid. Organiserat stöd av specialpedagogen ges till elever med koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska funktionshinder NPF Analys och bedömning Vi måste i större utsträckning än tidigare strukturerat hjälpa eleverna att nå målen innan kursen avslutas och betygen sätt. Stöd till elever måste alltid i första hand ges inom ramen för den ordinarie undervisningen, under ordinarie kurstid och av den undervisande läraren. Stöd för att uppnå målen, utöver detta, ges av den undervisande läraren på annan tid än lektionstid Särskilda stödinsatser, som ges av lärare på resurscentrum, vid annan tid och av annan lärare, skall som regel planeras i ett Åtgärdsprogram, ÅP. ÅP upprättas av rektor eller den rektor 11

12 utser. Stödinsatser i de behörighetsgivande ämnena ENG5, MAT1, SVE och SVA 1,2 och 3 prioriteras i relation till ex. individuellt val som tidsmässigt kan kollidera med undervisningen vid resurscentrum Åtgärder för utveckling För elever med diagnostiserade NPF ska vi bygga upp ett särskilt recurscentrum med en specialpedagog för att vid behov kunna erbjuda eleverna undervisning i enskildhet eller i liten grupp 6.2 Skolans styrning och ledning Skolans prioriterade mål läsåret 11/12 Att genomföra APT i två former, dels samordnade under resp. rektor, dels för varje arbetslag Att höja kvalitén på medarbetarsamtalen Att göra en kvantitativ och kvalitativ uppföljning av utvecklingssamtalen Måluppfyllelse Från personalenkäter Påstående Jag känner att jag har ett medinflytande på min arbetsplats 3,8 3,91 3,65 3,68 Jag har ett meningsfullt medarbetarsamtal med min chef minst en gång per år 4,7 3,96 3,32 3,76 I medarbetarsamtalet analyseras mitt behov av kompetensutveckling 3,9 3,55 3,32 3,59 APT är ett välfungerande forum för samverkan mellan programlag och ledning -- 3,68 3,18 2,88 Från personalenkäter samt elevenkät 2012 Påstående Elever 2012 Jag har utvecklingssamtal varje termin med mina elever/min klassansvarige lärare 4,8 4,63 4,68 4,59 3, Analys och bedömning Under läsåret har en ny form för APT prövats. Efter varje personalkonferens, som genomförs cirka sex gånger per läsår, genomförs en APT inom varje skepp, det vill säga rektor har en gemensam APT för alla medarbetare som han/hon ansvarar för. Totalt är det en grupp på ca 25 personer för respektive rektor. Vi kan konstatera att den nya formen inte har mottagits positivt. I personalenkäten syns en klar försämring när det gäller bedömningen av APT som samverkansforum. 12

13 Medarbetarna är något mer positiva till medarbetarsamtalen jämfört med föregående år, men här är det möjligt att göra ytterligare förbättringar. En mer detaljerad utvärdering av medarbetarsamtalen genomfördes i direkt anslutning till samtalen och där framkommer det att många är mindre nöjda med det underlag som har använts som utgångspunkt. En övervägande del av eleverna uppger att de har utvecklingssamtal med klassansvarig, vilket är positivt Åtgärder för utveckling läsåret 12/13 APT genomförs i respektive programlag, totalt ca sex gånger per läsår. En ny mötesform införs, verksamhetsmöten, där samtliga medarbetare inom ett skepp träffas. En ny mall för medarbetarsamtalen arbetas fram. Ett utvecklingsarbete bland annat genom kompetensutveckling gällande samtal med elever genomförs under läsåret. 7. Personalens kompetensutveckling 7.1 Skolans prioriterade mål läsåret 11/12 Stödja enskilda medarbetare, program- och arbetslag i fortbildningsinsatser för genomförandet av gymnasiereformen GY2011 och nya skollagen 2011 Genomföra PIM så att samtliga lärare genomgått utbildningen juni 2012 Fördjupa IT-kunskaperna och utveckla metodiken och pedagogiken i användningen av IT Öka kompetensen kring elever i behov av särskilt stöd Fortsätta arbetet med kompetensinventering och kompetensplanering på individnivå i medarbetarsamtalet Arbeta med kompetensinventering på programlags- och ämneslagsnivå På APT arbeta med kompetensinventering på organisationsnivå 7.1 Måluppfyllelse Av personalenkäten framgår att pedagogerna upplever att frågan kring den individuella kompetensutvecklingen får ett nödvändigt utrymme i medarbetarsamtalet. 85% av lärarna har fullföljd PIM Ett antal studiecirklar inom IT och GY-11 har genomförts under året. Alla i personalen på både gymnasieskola och vuxenutbildning har gjort en bedömning av sina kunskaper i IT och utifrån denna kartläggning har alla delats in i grupper som under lå kommer att delta i utbildningsinsatser genom projektet Dalakompetens - All personal har också genomgått utbildning i HLR 13

14 7.2 Analys och bedömning Fokus för all kompetensutveckling under det gångna året har legat på implementeringen av GY2011. Fortbildning har genomförts i programlag, ämneslag och i ämneslag tillsammans med Stiernhööksgymnsiets lärare. De olika programlagen har också deltagit i programinriktade fortbildningsinsatser på regional och nationell nivå. 7.3 Åtgärder för utveckling läsåret 12/13 Fortsätta arbetet med kompetensinventering på programlags- och organisationsnivå Fortbildningsinsatserna för det kommande läsåret koncentreras kring inriktningskurser och programfördjupningskurser inom GY2011 samt våra fokusområden: o Ökad måluppfyllelse Utvecklande samtal o IT-pedagogik Dalakompetens PIM Program- och ämnesspecifik kompetensutveckling o Integration och värdegrund 8. Resultat och måluppfyllelse 8.1 Normer och värden Måluppfyllelse Från elevenkäter Miljön vid gymnasieskolan Elever Personal Elever Personal Elever Personal Pojkar och flickor ges 3,84 4,42 3,96 4,33 4,01 4,31 samma chanser Skolan är bra på att 3,19 3,62 3,4 3,58 3,63 3,82 motverka kränkande behandling Skolan har lyckats 2,93 3,77 2,97 3,78 3,28 3,74 stärka mitt självförtroende Eleverna trivs totalt 3,78 4,17 3,71 4,14 3,32 4,16 sett med sin gymnasieutbildning Det är en lugn miljö i matsalen 2,84 2, ,29 3,46 4,21 14

15 Allmänt om gymnasieskolan Jag har ett för mig välfungerande schema 3,76 4,07 3,87 Jag fick bra information innan jag påbörjade min utbildning 3,46 3,61 3,68 Skolan serverar en variationsrik lunch 2,52 2,54 2,64 Jag fick bra information de första dagarna på min utbildning 3,61 3,81 3,84 Skolan har en bra cafeteria 3,85 4,20 4,23 Skolan har ett välfungerande skolbibliotek 4,06 4,25 4,27 Bemötandet från personalen vid skolan personalen vid expeditionen 3,48 3,75 3,82 studie- och yrkesvägledaren 4,16 4,20 4,20 skolledningen (rektor, gymnasiechef) 3,71 3,86 3,92 skolhälsovården 3,51 3,92 4,19 kurator 3,49 3,80 3,91 lärarna 3,84 3,94 3,94 vaktmästaren 3,84 3,92 3,88...lokalvårdarna 3,59 3,75 3,91...bibliotekarien 3,96 4,12 4,1...personalen vid cafeterian 3,62 3,75 3,63...personalen i skolmatsalen 3,24 3,36 3, Analys och bedömning Leksands gymnasium har en tilltalande miljö och personalen på skolan möter eleverna på ett bra sätt. Det är viktigt att vi fortsätter att värna om den goda miljö vi har men även arbeta för att förbättra både den fysiska och den psyko-sociala miljön Åtgärder för utveckling Vi har en grupp elever som är utsatta för kränkande behandling och/eller mobbning och inom detta område behöver vi hitta nya strategier, se avsnitt Utveckling, lärande och kunskap Skolans prioriterade mål läsåret 11/12 Tätare uppföljning och regelbunden återkoppling av frånvaron med gymnasiets handlingsplan som grund. Arbeta för att stärka samarbete över ämnesgränserna enligt intentionen i GY2011. Stärka användningen av IKT som pedagogiskt verktyg genom kompetensutveckling internt och externt. Arbete i PYS-gruppen enligt Arbetsplan för utveckling och förbättring av Leksands gymnasiums samarbete med yrkeslivet. 15

16 8.2.2 Måluppfyllelse, analys och bedömning Elevers närvaro Elevers frånvaro angiven i procent höstterminen 2011 och vårterminen 2012 hämtad från Skola 24. Program Total frånvaro ht 11 Total frånvaro vt 12 Icke anmäld frånvaro Ht 11 Icke anmäld frånvaro vt BF 7,6 12,8 17,4 7,7 11,9 15,2 1,5 1,9 5,4 1,2 2,9 4,9 HA/HP 10,9 16,2 12,4 12,1 18,8 14 1,2 8,4 3,8 2,2 8,8 3,1 RL/HR 10,1 16,4 27,7 15,7 17,4 29,4 1,7 4,6 7,7 2,7 5,2 18,5 HV/IP 13 14,2 11,9 16,4 17,8 17 3,7 2,8 3,2 3,3 4,1 3,1 L 9, ,7 14,6 18,4 11 0,6 0,6 1,7 0,8 0,6 1,5 OP 14,7 20,5 14,8 15,9 5,6 10 4,1 4 EK 9,6 12,5 2,6 2,1 SPEI 14, ,6 22,8 7 8,1 6,5 8,9 ES 9,3 10,5 13,6 11,8 16,3 18,4 2,1 5,2 5,6 2,5 6,6 5,8 NA/NV 4,2 7,5 11,7 7,2 9,3 11,6 1 1,8 5 2,2 2 4,1 SA/SPSP 12,7 13,2 14, ,4 6,4 3,5 5,8 5,5 4,5 15,2 3,9 TE 5,7 7 7,5 9,6 2,3 2 4,4 4,1 Min närvaro på lektionerna påverkar mina studieresultat ,91 3,95 Vid en analys av frånvarostatistiken framkommer nedanstående. Den totala frånvaron är högre i åk 2 och 3 och i allmänhet högre på yrkesprogrammen. Den totala frånvaron ökar också något under vårterminen. Den icke-anmälda frånvaron är i de flesta klasser anmärkningsvärt låg, men det finns undantag. Den icke-anmälda frånvaron återfinns framför allt på individnivå. Några program har utmärkande låg frånvaro, t.ex. Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet Den handlingsplan som finns gällande frånvaron kan ha haft viss effekt på den totala frånvaron. De skärpta kraven från CSN från och med vårterminen 2012 verkar inte ha nått fram till eleverna. Det kan vara intressant att fundera över vilka slutsatser vi kan dra av detta. En jämförelse mellan frånvaro och betyg är också något som är intressant att göra. Eleverna ser ett klart samband mellan närvaro och studieresultat. 16

17 Lärande och kunskap Jag ser en helhet i mina studier 3,59 3,75 3,8 Skolan har anpassat utbildningstakten så att den passar mig 3,27 3,25 3,25 Skolan har fått till stånd ett samarbete över ämnesgränserna 3,32 3,43 3,49 Skolan är bra på att lära mig använda datorn 3,22 3,18 3,08 Jag upplever att mina studier är meningsfulla 3,68 3,86 3,97 De schemabrytande aktiviteter som skolan erbjuder är meningsfulla (t.ex. mässor, studiebesök, föreläsningar, skolbio) 3,63 3,87 3,91 Utbildningen motsvarar mina förväntningar 3,55 3,64 3,72 Jag kan rekommendera utbildningen till andra 3,81 3,92 4,02 Jag planerar att studera vidare vid högskola eller universitet inom tre år efter det att jag slutat mina studier 3,78 3,89 3,93 Eleverna är i stort sett nöjda med den utbildning som de har valt och tycker att skolans innehåll är bra. Fler elever än tidigare år tycker dock att skolan har blivit sämre på att lära ut hur eleven ska använda datorn, trots att fler elever har tillgång till en egen dator. Vi behöver göra en djupare analys av detta. Jag har minst 15 veckors APU under min tid på Leksands gymnasium Skolan är bra på att samarbeta med arbetsplatser utanför skolan Under APU:n arbetar jag med mål från mina kurser ,77 3,4 3,48 3,57 4,38 3,24 Med utgångspunkt i Skolinspektionens tillsyn av Leksands gymnasium angående den arbetsplatsförlagda utbildningen, skapade PYS-gruppen, där programsamordnarna från yrkesprogrammen ingår samt ansvariga rektorer, en handlingsplan för läsårets arbete. De områden som har varit i fokus är programråd samt att ta fram en mall för bedömningen av det arbetsplatsförlagda lärandet inför den första APL-perioden i GY2011. Varje program har i dag en bedömningsmall som ska testas under hösten Åtgärder för utveckling läsåret 12/13 En särskild satsning på uppföljning av elevers frånvaro i enlighet med gymnasiets handlingsplan och med hjälp av Skola24 görs. Sambandet mellan hög frånvaro och måluppfyllelse ska analyseras. Kompetensutveckling inom pedagogisk IT-användning för att möta elevernas ökade krav. Uppföljning av bedömning i det arbetsplatsförlagda lärandet. 17

18 8.3 Ungdomars ansvar och inflytande Måluppfyllelse Resultat från elevenkäter samt personalenkäter Elever Personal Elever Personal Elever Personal Skolan är bra på att 3,57 3,77 3,53 3,8 3,66 3,75 lära mig arbeta självständigt Skolan är bra på lära 3,52 3,81 3,65 3,93 3,67 3,77 mig samarbeta Jag får vara med och 2,89 3,36 3,04 3,04 3,05 3,33 påverka kursernas uppläggning Jag upplever, totalt 3,53 X 3,67 X 3,82 X sett, att jag har inflytande över min egen inlärning Programgrupperna 3,53 2,92 3,67 3,03 3,82 3,17 ger eleverna ett reellt inflytande över det pedagogiska arbetet på skolan Vi har regelbundna 3,75 4,68 4,12 4,51 4,02 4,57 klassråd Elevrådet har 3,6 X 4 X X regelbundna möten Elever och lärare är i stort sett överens om att eleverna har inflytande över den egna studiesituationen. Eleverna upplever att deras förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta stärks i skolan. De områden där elevers och lärares uppfattning fortfarande skiljer sig åt är dels möjligheten för eleverna att påverka kursernas upplägg, dels huruvida klassansvarig har utvecklingssamtal varje termin Åtgärder för utveckling läsåret 12/13 Kompetensutveckling gällande utvecklande samtal för att stärka personalens kompetens att möta eleverna i samtal på både individ- och gruppnivå. 18

19 8.4 Utbildningsval, arbete, samhällsliv och omvärlden Skolans prioriterade mål läsåret 11/12 Fortsatt marknadsföring av Teknik- och Industriprogrammet inom Teknikcollege Leksand för att kunna rekrytera elever till utbildningarna Fortsatt samverkan med företagen i närområdet för att öka engagemanget i Teknikcollegearbetet. Fortsatt arbete i den regionala processledargruppen för att stödja varandra i utvecklingsarbetet. Fortsatt samverkan med Högskolan Dalarna för att skapa naturliga kontakter och ingångar för eleverna fr.a. på teknikprogrammet. Marknadsföring av vård- och omsorgscollege med syfte att visa upp en attraktiv gymnasieutbildning i form av gymnasial lärlingsutbildning Måluppfyllelse Antalet sökande till teknikutbildningen har sjunkit i antal men ändå ökat procentuellt sett när elevantalet sjunkit. En aktiv marknadsföring har bidragit till detta. Vi anser ändå inte att vi nått målet med att öka rekryteringen och framför allt har vi inte lyckats öka andelen flickor på programmet. Vi har inte genom certifieringen av teknikcollege lyckats göra utbildningen så attraktiv att det fått genomslag i elevsiffrorna. Vi har under året startat upp ett arbete elevrepresentanter på teknikprogrammen i de olika college som ingår i TC Dalarna att utveckla den regionala hemsidan. Vi har haft ett aktivt arbete i processledargruppen. Vi har samverkat med Högskolan Dalarna både i processledargruppen och i styrgruppen. Inom ramen för Vård- och omsorgscollege Gagnef, Leksand, Rättvik, har ett utvecklingsarbete omkring lärlingsutbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet. Vid flera tillfällen har bransch och skola tillsammans presenterat verksamheten inom Vård och omsorg i kommunerna samt vilka möjligheter till utbildning som finns Analys och bedömning Industriprogrammet/ Hantverksprogrammet och Teknikprogrammet ingår i Teknikcollege Leksand. Arbetet med att utveckla Teknikcollege Leksand har fortsatt under läsåret. Genom Region Dalarna - Teknikcollege Dalarna finns vi med i ett projekt där vi får ett ekonomiskt bidrag till en 20 % tjänst som processledare för Teknikcollege Leksand där uppdraget delas lika mellan en lärare och en skolledare för Teknikprogrammet. Processledarna ingår i en regional processledargrupp med representanter för samtliga teknikcollege i Dalarna. Under året har 2 programrådsmöten med Industriprogrammet och Teknikprogrammet hållits där företagen i närområdet mött skolans representanter. Vi har i programråden i första hand arbetat med frågeställningar kring APU/APL. Processledargruppen har träffats 7 gånger under året, vid ett tillfälle tillsammans med Styrgruppen för Teknikcollege Dalarna för att skapa en nytändning och ett nytt engagemang bland företagen som ingår i collegesamarbetet. Trots att Vård- och omsorgsprogrammet marknadsfördes på flera sätt med hjälp av personal från vård och omsorg och elever och lärare på Omvårdnadsprogrammet under hösten 2011 var det få sökande till ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram, både i Leksand och Rättvik, vårterminen Detta fick till följd att inte någon av kommunerna startade 19

20 programmet. Det finns dock ett stort intresse för vuxenutbildningens vård- och omsorgsprogram Åtgärder för utveckling läsåret 12/13 Fortsatt arbete med marknadsföring för att öka rekryteringen av både pojkar och flickor. Fortsatt arbete med att utveckla den regionala hemsidan Stärka samarbetet i regionen genom processledargruppen Stärka samarbetet med företagen både lokalt och regional Satsning på vuxenutbildning på Vård och omsorgsprogrammet inom VO-college. 8.5 Bedömning och betyg Skolans prioriterade mål läsåret 11/12 En fördjupad analys ska göras i ämneslag och elevråd angående orsaker till den stora skillnaden i elevers och personals uppfattning om grunder för betygsättning och regelbunden information om betygsnivå under kursens gång. Utifrån resultatet av ovanstående analys vidtas åtgärder t.ex. i form av kompetensutveckling inom området Måluppfyllelse År Antal elever Genomsnittlig betygspoäng ,9 83, ,1 3 83,3 4 Källa: SIRIS Skolverket Resultat från elevenkäter samt personalenkäter 2010 till Andel behöriga till högskolan (%) Lärarna har redovisat för mig på vilka grunder betygen sätts Lärarna informerar regelbundet om vilken betygsnivå jag ligger på Elever Personal Elever Personal Elever Personal 2,89 3,92 3,04 3,98 3,52 3,98 2,61 3,62 2,67 3,65 2,76 3,66 Läsåret 11/12 har varit det första i GY2011. Lärarna har arbetat med att fördjupa sig i nya ämnesplaner och kurser och i de kunskapskrav som eleverna ska uppnå. Bedömning och betygsättning enligt en ny betygsskala har varit ett återkommande ämne på konferenser och i 3 SIRIS Skolblad avseende Leksands gymnasium 4 SIRIS Skolblad avseende Leksands gymnasium 20

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ystads kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ystads kommun 2 (8) Tillsyn i Ystads kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ystads kommun under hösttermin

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbete 13/14 Mimers hus gymnasium

Systematiska kvalitetsarbete 13/14 Mimers hus gymnasium Systematiska kvalitetsarbete 13/14 Mimers hus gymnasium 1 Verksamhetschef: Stefan Wigren Enhet Rektor Program Enhet 1 BAFT Ragnar Hartelius Bygg och anläggning, Fordon och transport Enhet 2 EERL Kaj Olsson

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder 2015-02-05 Dnr 2014.249, 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 1 Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar..2 Återblick 3 Mål och förbättringsåtgärder 5 Slutord.......6 Bilaga 1: Studieresultat grundskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskola

Tillsynsbeslut för gymnasieskola Bilaga 2 Beslut 2014-01-28 Södertälje kommun sodertalje.kommun@sodertalje.se rektor vid Torekällgymnasiet maria.leonardsson@sodertalje.se Tillsynsbeslut för gymnasieskola efter kvalitetsgranskning av undervisning

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 06

Kvalitetsredovisning 06 Kvalitetsredovisning 06 Presentation av skolan: Friskolan i Kärna är en fristående skola för så 1 9 och förskoleklass. Vid starten ht 2000 hade skolan 120 elever och är nu fullt utbyggd med 230 elever.

Läs mer

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-10-12 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Örkelljunga kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Örkelljunga Utbildningscentrum, gymnasieskola i Örkelljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Naturbrukskonferens 2015

Naturbrukskonferens 2015 Naturbrukskonferens 2015 Västerås den 17 april 2015 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Statistik 2. Yrkesprogramutredningen 3. Ny utredning 4. Lärarlegitimationer 5. Kvalitet i yrkesutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Dagens presentation Bakgrund och uppdrag Styrdokument som berörs, och lite ansvarsfördelning.

Läs mer