Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-12-04"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla Helt Enkelt... 5 Ks 212 Deltagande Beyond Skiing-skid VM Ks 213 Fastställande av ny krisledningsplan... 9 Ks 214 Redovisning av genomförda tekniska åtgärder för kommunal ledning Ks 215 Direktiv till upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören Ks 216 Förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB Ks 217 Ändring av bolagsordning för Säterbostäder AB Ks 218 Strategi avseende exploatering av Skönviks Strand Ks 219 Taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Ks 220 Ändring av reglementen för kommunstyrelse och nämnder Ks 221 Förslag till omfördelning av ramar utifrån ny organisation Ks 222 Avtal med GävleDala företagshälsovård Ks 223 Riktlinjer för facklig arbete Ks 224 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Ks 225 Analys av försörjningsstöd Ks 226 Rapportering av ej verkställda beslut Ks 227 Utvärdering av trafikomläggning Ks 228 Förslag till nämndernas delegationsordning Ks 229 Information om projektplan för arbetet med Barnkonventionen Ks 230 Förslag till kalendarium Ks 231 Ungdomsledarstipendium Ks 232 Verksamhetsinformation Ks 233 Redovisning av delegationsärenden Ks 234 Delgivningar Ks 235 Anställning av gatu- och fastighetschef Ks 236 Övriga ärenden... 36

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten Carlsson (s) ersättare för Annaklara Levin (s) Ingemar Nygren (mp) ersättare för Erik Kall (mp) , Göran Johansson (v) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Birgitta Andersson (c), , , , 231 Lars-Evert Dahlberg (kd) ersättare för Marie Richaud (m) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Stina Stenberg, administrativ chef Stefan Lundqvist, kommunchef Marianne Trana, socialchef Lars Andersson, förslagsställare Malin Karhu-Birgersson, personalchef Anna Nygren, VA/Renhållningschef Bert Stabforsmo, ekonomichef Torbjörn Orr, säkerhetssamordnare Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare Birger Eklund, teknisk chef Lennart Eriksson, fastighetschef Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Nilsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Mats Nilsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 209 Dnr KA12/328 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag om vatten och avlopp lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Lars Andersson, Säter. Medborgarnas förslag: Om nytt vatten läggs i en del av gatan eller om en ventil läcker utanför en fastighet, skall kommunen ta som regel att alltid fråga om man inte är intresserad av, att passa på och kosta på en ny slang, när ventilen i gatan i alla fall är åtkomlig. Beredning: VA/Renhållningsenheten har infört det som en del i informationen inför kommande större renoveringar. I informationsbrevet uppmanas nu fastighetsägarna att överväga om deras egna ledningar behöver åtgärdas i samband med arbetet i gatan. Däremot kan inte kommunen göra åtgärder på privata fastigheter om dessa inte belastas av allmänna ledningar. Fastighetsägarna ansvarar själva för alla ledningsarbeten på sina egna ledningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Lars Andersson och informerar om förslaget. Kommunstyrelsen beslutar: Bifalla medborgarförslaget

4 Kommunstyrelsen Ks 210 Dnr KA12/217 Förslag till avfallsplan för Säters kommun Ärendebeskrivning: För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen gäller för perioden Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsprogram som förankras i kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras löpande. Underlaget för avfallsplanearbetet finns samlat i en underlagsdel (som bifogas handlingarna). Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika samråd under planprocessen. Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod. Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås. Samrådsredogörelsen redovisar de synpunkter som har inkommit via remiss- och utställningsfasen med svar från ansvariga projekt- och arbetsgrupper. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Godkänna kommunal avfallsplan - mål och strategier daterad vilken skall antas av Kommunfullmäktige 2. Godkänna kommunal avfallsplan - åtgärdsprogram daterat vilken skall antas av Kommunstyrelsen med möjlighet till löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut 3. Ge befintlig projektorganisation (nuvarande VA/Renhållningsenhet och Miljökontor) i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram forts

5 Kommunstyrelsen Ks 210 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen beslutar anta kommunal avfallsplan - åtgärdsprogram daterat Möjlighet till löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut 2. Kommunstyrelsen beslutar ge befintlig projektorganisation (nuvarande VA/Renhållningsenhet och Miljökontor) i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram. 3. Kommunfullmäktige beslutar anta kommunal avfallsplan - mål och strategier daterad Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen justeras planen. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Anta kommunal avfallsplan - åtgärdsprogram daterat Möjlighet till löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut 2. Ge befintlig projektorganisation (nuvarande VA/Renhållningsenhet och Miljökontor) i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta kommunal avfallsplan - mål och strategier daterad

6 Kommunstyrelsen Ks 211 Dnr KA12/470 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla Helt Enkelt Ärendebeskrivning: Kommunstyrelsen beslutade , 124, godkänna en handlingsplan för insatser för ett förbättrat företagsklimat. Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström lämnar rapport om det interna förbättringsarbetet mot företag. Under vintern har Säters kommun deltagit i SKL:s utbildning Förenkla Helt enkelt. Ett tjugotal medarbetare och politiker har medverkat i arbetet som har resulterat i en plan för hur vi mer konkret kan arbeta för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Målet med utbildningen är att: - ge deltagarna ökade insikter om näringslivets betydelse för att skapa resurser till välfärden, och insikter om företagens villkor - ge inblick i hur regelverk påverkar företagen och hur regelverken kan förenklas och handläggningsrutiner förbättras - ge deltagarna ökat engagemang och ansvarstagande när de som tjänstemän eller politiker möter företag i sin vardag - ge deltagarna verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning - visa på vinsterna för både företag och kommun med ett samarbete mellan förvaltningar där alla bidrar till en gemensam utveckling - tydliggöra roller och ansvar mellan förvaltningar, mellan politiker, tjänstemän och företag - ge deltagande kommuner grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på hemmaplan. Förvaltningsöverskridande aktiviteter (allas ansvar) Personal från olika förvaltningar i större utsträckning träffas i olika forum för att få kännedom och kunskap om varandras arbetsuppgifter/uppdrag. Detta kan ske både i interna och externa sammanhang. Mål Ökat erfarenhetsutbyte mellan personal Höja personalens kompetens Höjd kvalité för företagen som får svar fortare/hänvisas till rätt person. forts

7 Kommunstyrelsen Ks 211 forts Förbättrad informationsspridning, internt och externt (Förvaltningschefer, webbansvariga): I kommunen händer massor av positiva saker, stort och smått. För att sprida detta internt och externt finns redan etablerade kanaler som skulle kunna nyttjas i mycket större omfattning. Mål: Öka självbilden hos medarbetarna/ kommunmedborgarna och känna stolthet över att jobba/ bo i Säters kommun Sprida positiva nyheter om vad som händer i kommunen Öka kännedomen om vad som händer/ är på gång Höjd kompetens vid mediakontakter Exempel: Medieutbildning, nyttja lokalpressen mer Ökad tillgänglighet (Miljö- och byggkontoret och Gatukontor): Vår tillgänglighet kan förbättras. Det finns många lösningar för att totalt sätt bidra till en ökad tillgänglighet för våra kunder. Att styra öppettider/telefontider för att under dessa tider finnas tillgängliga och underlätta för kund att komma i kontakt samt att göra nätbaserade tjänster så enkla som möjligt att finna och hantera. Mål: Ökad tillgänglighet för kundens bästa Förbättra medarbetarens arbetsmiljö Exempel: broschyrer från miljö, telefontider mm Gemensam arena Skapa en gemensam mötesplats mellan berörda tjänstemän och företagare för att vid ett och samma tillfälle lyfta/besvara de frågor företagaren har. Möten inlagda på kontinuerligt, bokningsbara tider. Mål Underlätta för företag att komma i kontakt med kommunen ( en dörr in ) Ökat samarbete mellan förvaltningar Besparing av tid o resurser för alla inblandade Kompetenshöjande för personalen Åtgärd Arbeta fram modell som alla är överens om och som passar vår organisation/kunder. En del i detta arbete består i att hämta info från t.ex. Mora, Orsa o Borlänge som jobbar på liknande sätt. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 211 forts Tidplan: Påbörjas omgående. Arbetssättet ska tas i bruk i hösten Ansvar: Näringsliv Uppföljning: Presentation av modell & arbetet vid årets sista KS From 2013 årsskiftet i och med den nya organisationsförändringen innebär hög arbetsbelastning och svårigheter att hitta möjlig dag. Har redan testkört gott resultat! En mycket framgångsrik modell för många före oss. Handlar om det enkla, vi har olika roller och uppdrag, men samma kunder. Vi-känsla :-) Första steg, värdskapsutbildningen en naturlig fortsättning Tajmingen har inte varit optimal med organisationsförändringar då stor arbetsbelastning saktar tempot. Mycket ligger på nya samhällsbyggnadsnämnden och näringslivs- och utvecklingsenheten. From 1 jan kommer ledningsgruppen jobba med många av dessa frågor (de mjuka). Kommunstyrelsen beslutar Godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen Ks 212 Dnr KA12/447 Deltagande Beyond Skiing-skid VM 2015 Ärendebeskrivning: Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström redovisar förslag till Säters kommuns deltagande i Beyond Skiing skid VM Skid-VM 2015 för med sig stora möjligheter för vår region. Konceptet Beyond skiing bygger på att det är Falu och Dalarnas som agerar värd för världsmästerskapet. Ett led är att länets kommuner erbjuds möjligheten att gå in i företagsnätverket Beyond Skiing som founders via ett speciellt kommunpaket. Paketet innebär bla att kommunen får associationsrättigheter, exponering och marknadsföringsmöjligheter på plats under arrangemanget. Kostnaden är kr årligen 2013 och 2014 samt kr för Vid samarbete mellan flera kommuner kan kostnaden bli lägre. En satsning på plats i Falun, på hemmaplan samt under de två år som återstår krävs personella och ytterligare ekonomiska resurser. För att dra maximal nytta av arrangemanget vore ett samarbete mellan kommunerna i Falun Borlänge-regionen inför och under Skid-VM eftersträvansvärt. Kommunernas ambitionsnivå skiljer sig sannolikt åt, men att ett samarbete utifrån en gemensam miniminivå skulle vara en framkomlig väg. Det finns en styrka i att 6 kommuners många olika aktörer internt inom respektive kommun involveras, men även externa i form av näringsliv och föreningsliv mm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Till kommunstyrelsens sammanträde uppdra till kommunchefen ta fram förslag till deltagande inklusive finansiering Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström redovisar förslag till Säters kommuns deltagande i Beyond Skiing skid VM Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdra till näringslivs- och utvecklingsenheten undersöka samverkansmöjligheterna inom Falun Borlänge regionen avseende tiden fram tills VM, aktiviteter på plats i Falun som i kommunerna under VM. 2. Ta fram ett kostnadsförslag gällande aktiviteter 2013, 2014 och Uppdra till kommunchefen återkomma med förslag till finansiering efter avslutad förhandling

10 Kommunstyrelsen Ks 213 Dnr KA12/422 Fastställande av ny krisledningsplan Ärendebeskrivning I Lag ( 2006:544 ) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är fastslaget att kommunen varje mandatperiod skall fastställa en krisledningsplan att använda vid extra ordinära händelser. Planen skall ange hur kommunen organiserar sin krisledning och beskriver ansvar, arbetsuppgifter och resurser mm Förslag till krisledningsplan i samband med extraordinära händelser för Säters kommun har upprättats av kommunkansliet. Planens syfte är att vara ett hjälpmedel för hur kommunens krisledning ska hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse och i tillämpliga delar vara ett stöd vid andra svåra samhällsstörningar som inte bedöms som extraordinära händelser t ex långvariga snöoväder, längre elavbrott. Planen redovisar framför allt funktioner som ledning, information, samordning och rapportering. Den tar upp resursbehoven i den anpassade organisationen i fråga om t ex personal, lokaler, samband och hjälpmedel, den redovisar befogenheter, särskilda rutiner och beskriver samverkan och med andra berörda myndigheter vid krishantering. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar säkerhetssamordnare Torbjörn Orr innehållet i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstig och höjd beredskap från 1 juni Vidare redovisas förslag till reviderad krisledningsplan. Förvaltningens förslag till beslut: Fastställa förslag till krisledningsplan för Säters kommun i samband med extraordinära händelser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Uppdra till kommunkansliet genomföra en översyn av reglementet för krisledningsnämnden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till krisledningsplan för Säters kommun i samband med extraordinära händelser. Vid sammanträdet konstateras att planen redaktionellt inte är anpassad till den nya organisationen. Planen justeras till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till krisledningsplan för Säters kommun i samband med extraordinära händelser.

11 Kommunstyrelsen Ks 214 Dnr KA06/077 Redovisning av genomförda tekniska åtgärder för kommunal ledning Ärendebeskrivning: Säters kommun har ansökt om statsbidrag för att genomföra tekniska förstärkningsåtgärder i avsikt att stärka den kommunala ledningsförmågan enligt lagen om extraordinära händelser. Kommunen har genomfört åtgärder för ökad teknisk ledningsförmåga enligt MSB:s förslag och rekommendationer. De har omfattat strömförsörjning, skal- och brandskydd, IT-säkerhet och förbättrad möjlighet till gemensam lägesbild i lokaler för ledning vid extraordinära händelser. Torbjörn Orr, säkerhetssamordnare och Birger Eklund, fastighetskontoret, deltar vid sammanträdet och lämnar en redovisning av genomförda åtgärder samt en sammanställning över kostnader och ersättningar. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen Ks 215 Dnr KA12/411 Direktiv till upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören 1. Ärendebeskrivning: Vid sammanträdet deltar Jan Burell, arkitekt som redovisar förslag till ny förskola Öster Filargatan. Direktiv till upphandling av byggentreprenad för ny förskola Aktören 1, Öster Filargatan. Förskolan öster Filargatan är under projektering. Bygglov har nyligen inlämnats till Miljö- och byggnadskontoret. Förfrågningsunderlag håller på att sammanställas. Upphandlingen är beräknad att genomföras före årsskiftet. Förskolan planeras tas i drift strax före årsskiftet 2013/2014. Upphandlingen sker i form av totalentreprenad. Prövning av anbudet: Prövning av anbudsgivare sker i två steg: 1. Prövning om anbudsgivaren uppfyller kraven enligt LOU kap Prövning om anbudsgivaren uppfyller uppställda skall-krav Skallkrav: Ekonomi - Krav på stabil ekonomisk ställning; kreditbetyg A hos Dun & Bradstreet alt minst riskklass 3 hos UC Tidigare erfarenhet - Erfarenhet av liknade uppdrag under de senaste fem åren Organisation - Personer i nyckelbefattning har kompetens och erfarenhet av likvärdiga projekt med BTA > 500kvm under senaste fem åren. Miljöledningssystem - Redovisning av miljöpolicy och system för miljöledning med krav på extern eller intern revision. Kvalitetssystem - Redovisning av kvalitetspolicy och system för kvalitetsledningssystem med krav på extern eller intern revision Värderingsgrunder vid prövning av anbudet: Det anbud som har lägst pris kommer att antas. Priset omfattar entreprenadens kontraktsumma plus en jämförelsesumma för ett antal upptagna tjänster för snickare, målare, rörmontörer etc. forts

13 Kommunstyrelsen Ks 215 forts Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Uppdra till fastighetschefen till kommande sammanträde ta fram förslag och kostnader för olika alternativ för energiförbrukning i fastigheten samt val av energislag. Lennart Eriksson redovisar jämförelse mellan krav för minienergihus och krav som ställs i bygghandlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Entreprenaden omfattar byggnation av tillagningskök 2. I skallkraven ställs energikrav på 69 kwh/m 2 3. Entreprenaden genomförs inom fastställd investeringsram 4. I övrigt genomföra upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören 1 enligt ovanstående upphandlingsdirektiv. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Entreprenaden omfattar byggnation av tillagningskök 2. I skallkraven ställs energikrav på 69 kwh/m 2 /år. 3. Entreprenaden genomförs inom fastställd investeringsram 4. I övrigt genomföra upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören 1 enligt ovanstående upphandlingsdirektiv. 5. Uppföljning av energiförbrukningen sker efter ett år efter färdigställande.

14 Kommunstyrelsen Ks 216 Dnr KA12/156 Förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB Ärendebeskrivning: Förslag till ägardirektiv har upprättats för Säterbostäder AB. Direktiven har sakgranskats av jurist. Arbetsutskottets ledamöter enas om att de övergripande målen, fastställda av kommunfullmäktige, bör inarbetas i direktiven. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde justera direktiven med målen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB. Vid sammanträdet tydliggörs direktiven under punkten samordningsfrågor med att bolaget ska av kommunen följa av kommunfullmäktige antagna mål. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB. Mats Nilsson (s), Göran Johansson (v), Lars-Evert Dahlberg (kd) och Ingemar Nygren (mp) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.

15 Kommunstyrelsen Ks 217 Dnr KA 12/428 Ändring av bolagsordning för Säterbostäder AB Ärendebeskrivning: 4 om ändamål med bolagets verksamhet i gällande bolagsordning för Säterbostäder AB bör ändras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar ändra 4 i bolagsordningen till bolagets syfte är att inom Säters kommun främja bostads- och lokalförsörjningen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar ändra 4 i bolagsordningen till bolagets syfte är att inom Säters kommun främja bostads- och lokalförsörjningen Mats Nilsson (s), Göran Johansson (v), Lars-Evert Dahlberg (kd) och Ingemar Nygren (mp) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.

16 Kommunstyrelsen Ks 218 Dnr KA12/431 Strategi avseende exploatering av Skönviks Strand Ärendebeskrivning: Genom att behandla Skönviks Strand som 4 separata områden så kan man välja 4 stycken olika exploateringsstrategier inom området. Genom exploateringsavtal gentemot extern part så kan man styra karaktär på området. Vid försäljning av tomter i kommunal regi är det gällande detaljplan som delvis styr karaktär på bebyggelse. Strategi avseende exploatering Alternativ byggnation 1. Villatomter: Alternativ 1 2. Hyresrätter: Kan vara aktuellt på del av området 3. Bostadsrätter: Ej aktuellt pga av för hög insats+avgift 4. Äganderätter: Oklart Alternativ exploatering - Försäljning av separata villatomter i kommunal regi - Privata exploatörer bygger och säljer hus. Regleras genom exploateringsavtal. - Extern part bygger hyreslägenheter (Säterbostäder bör tillfrågas först avseende intresse). Marknadsföring - Läge: Ovanligt med tomter med så bra läge. Vårt huvudkonkurrensmedel är läge (inga närliggande kommuner erbjuder liknande i nuläget). Pris kan även vara ett konkurrensmedel. - Illustration: bör tas fram av arkitekt/konstnär - Modell: över området kan ställas ut i reception alt. Kupolen - IKEA m.fl.: Kontakt bör tas med IKEA (samt andra berörd företag) för att få kontakt med anställda - Få Skönvik Strand känt utanför kommunen (Media, Bomässor, Julmarknad) Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna kommunledningskontorets förslag till strategi för Skönviks Strand

17 Kommunstyrelsen Ks 219 Dnr KA12/448 Taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har , 191 beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd fr.o.m Nuvarande miljö- och byggnämnden upphör fr.o.m Redaktionella justeringar av den nya nämndens gällande taxor är nödvändig. Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas fr.o.m och verksamheter flyttas från kommunstyrelsen till den nya nämnden. Dessutom tillförs Miljö- och byggnämndens ansvarsområde, exklusive myndighetsutövningen där kommunen själv är part. Miljö- och byggnämnden upphör fr.o.m Följande taxor ska justeras utifrån den nya organisationen: - Avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla - Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken - Plan- och bygglovtaxa - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder - Taxa för uttag ur fastighetsregistret AutoKa-Vy-avgifter för kopiering - VA-taxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxorna justeras utifrån den nya organisationen med justering av huvudman från miljö- och byggnämnden till samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen samt när det gäller VA-taxan från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden att gälla fr o m

18 Kommunstyrelsen Ks 220 Dnr KA12/415 Ändring av reglementen för kommunstyrelse och nämnder Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har , 191 och , 97 beslutat om ny organisation och ny nämndsorganisation. Således har en översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen genomförts. Förslag till nytt huvudreglemente för kommunstyrelsen och nämnder, nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden samt ändring av kommunstyrelens, socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och kulturnämndens reglemente har arbetats fram. Det nu gällande allmänna reglementet har omarbetats till ett huvudreglemente. Huvudreglementet samlar de gemensamma regler som styr kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsens reglemente och nämndernas reglementen har omarbetats utifrån den nya organisationen. Nämndernas/styrelsens reglementen innehåller de regler som specifikt berör nämnden/kommunstyrelsen. Föreslagen i förändring resulterar i ett mer omfattande huvudreglemente och minskade reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna. Förvaltningens förslag till beslut: Fastställa förslag till huvudreglemente, reglemente för kommunstyrelsen, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Till kommunstyrelsens sammanträde justera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden mot kommunstyrelsens gällande ansvar och förvaltning av kommunens skogsinnehav. Arbetsutskottets förslag till kommunstyresen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till huvudreglemente, reglemente för kommunstyrelsen, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Vid sammanträdet justeras 6 om inkallande av ersättare till: Ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon anställd vid styrelsens/nämndens kansli som kallar personlige ersättare. Därefter kallas den ersättare som står i tur att tjänstgöra. forts

19 Kommunstyrelsen Ks 220 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till huvudreglemente, reglemente för kommunstyrelsen, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

20 Kommunstyrelsen Ks 221 Dnr KA12/446 Förslag till omfördelning av ramar utifrån ny organisation Ärendebeskrivning Säters kommun genomför från 2013 en omorganisation som innebär att ansvaret för vissa verksamheter flyttas. Då inte alla delar i omorganisationen blivit klara förrän sent under hösten 2012, har budget- och planarbetet för bedrivits utifrån befintlig organisation. Ett förslag till omfördelning utifrån den nya organisationens ansvarsområden har upprättats av ekonomikontoret i samråd med berörda förvaltningschefer. Förslaget innebär en omfördelning av 20,7 mkr från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetramarna för 2013 enligt bilagt förslag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetramarna för Bilaga 1 Au 296/12. Kommunstyrelsen beslutar: Omfördela budgetramarna för Bilaga 1 Ks 221/12.

21 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , 221 DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos Preliminär Politisk Förslag Org. Omfördelad Bokslut Beslut sep ram prioritering ram förändr. ram Nämnd/förvaltning Samhällyggnadsnämnd summa Nämndövergripande Miljö- och byggenhet Fastighetsenhet Skönvikshallen Gatuenhet VA/Renhållningsenhet Kostenhet Städenhet Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Grundskola/Förskola/Kulturskola Fritidsgårdar/Ungdomens hus Gymnasieskola/Vuxenutbildning Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Kommunkansli Näringslivs- och utvecklingsenhet Personalkontor Pensioner IT-enheten Verksamhet i samverkan Räddningstjänst Dalamitt Överförmyndare i samverkan ÖiS Upphandling FBR Central reserv SUMMA Kontroll

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Socialnämnden 2013-05-15

Socialnämnden 2013-05-15 119 Revisionsbesök... 2 120 Delegationsbeslut... 3 121 Budgetplanering 2014... 4 122 Revidering av socialnämndens delegationsordning... 5 123 Rapport avseende ej verkställda beslut... 6 124 Skrivelse från

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer