Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-12-04"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla Helt Enkelt... 5 Ks 212 Deltagande Beyond Skiing-skid VM Ks 213 Fastställande av ny krisledningsplan... 9 Ks 214 Redovisning av genomförda tekniska åtgärder för kommunal ledning Ks 215 Direktiv till upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören Ks 216 Förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB Ks 217 Ändring av bolagsordning för Säterbostäder AB Ks 218 Strategi avseende exploatering av Skönviks Strand Ks 219 Taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Ks 220 Ändring av reglementen för kommunstyrelse och nämnder Ks 221 Förslag till omfördelning av ramar utifrån ny organisation Ks 222 Avtal med GävleDala företagshälsovård Ks 223 Riktlinjer för facklig arbete Ks 224 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Ks 225 Analys av försörjningsstöd Ks 226 Rapportering av ej verkställda beslut Ks 227 Utvärdering av trafikomläggning Ks 228 Förslag till nämndernas delegationsordning Ks 229 Information om projektplan för arbetet med Barnkonventionen Ks 230 Förslag till kalendarium Ks 231 Ungdomsledarstipendium Ks 232 Verksamhetsinformation Ks 233 Redovisning av delegationsärenden Ks 234 Delgivningar Ks 235 Anställning av gatu- och fastighetschef Ks 236 Övriga ärenden... 36

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten Carlsson (s) ersättare för Annaklara Levin (s) Ingemar Nygren (mp) ersättare för Erik Kall (mp) , Göran Johansson (v) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Birgitta Andersson (c), , , , 231 Lars-Evert Dahlberg (kd) ersättare för Marie Richaud (m) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Stina Stenberg, administrativ chef Stefan Lundqvist, kommunchef Marianne Trana, socialchef Lars Andersson, förslagsställare Malin Karhu-Birgersson, personalchef Anna Nygren, VA/Renhållningschef Bert Stabforsmo, ekonomichef Torbjörn Orr, säkerhetssamordnare Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare Birger Eklund, teknisk chef Lennart Eriksson, fastighetschef Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Nilsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Mats Nilsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 209 Dnr KA12/328 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag om vatten och avlopp lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Lars Andersson, Säter. Medborgarnas förslag: Om nytt vatten läggs i en del av gatan eller om en ventil läcker utanför en fastighet, skall kommunen ta som regel att alltid fråga om man inte är intresserad av, att passa på och kosta på en ny slang, när ventilen i gatan i alla fall är åtkomlig. Beredning: VA/Renhållningsenheten har infört det som en del i informationen inför kommande större renoveringar. I informationsbrevet uppmanas nu fastighetsägarna att överväga om deras egna ledningar behöver åtgärdas i samband med arbetet i gatan. Däremot kan inte kommunen göra åtgärder på privata fastigheter om dessa inte belastas av allmänna ledningar. Fastighetsägarna ansvarar själva för alla ledningsarbeten på sina egna ledningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Lars Andersson och informerar om förslaget. Kommunstyrelsen beslutar: Bifalla medborgarförslaget

4 Kommunstyrelsen Ks 210 Dnr KA12/217 Förslag till avfallsplan för Säters kommun Ärendebeskrivning: För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen gäller för perioden Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsprogram som förankras i kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras löpande. Underlaget för avfallsplanearbetet finns samlat i en underlagsdel (som bifogas handlingarna). Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika samråd under planprocessen. Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod. Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås. Samrådsredogörelsen redovisar de synpunkter som har inkommit via remiss- och utställningsfasen med svar från ansvariga projekt- och arbetsgrupper. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Godkänna kommunal avfallsplan - mål och strategier daterad vilken skall antas av Kommunfullmäktige 2. Godkänna kommunal avfallsplan - åtgärdsprogram daterat vilken skall antas av Kommunstyrelsen med möjlighet till löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut 3. Ge befintlig projektorganisation (nuvarande VA/Renhållningsenhet och Miljökontor) i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram forts

5 Kommunstyrelsen Ks 210 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen beslutar anta kommunal avfallsplan - åtgärdsprogram daterat Möjlighet till löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut 2. Kommunstyrelsen beslutar ge befintlig projektorganisation (nuvarande VA/Renhållningsenhet och Miljökontor) i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram. 3. Kommunfullmäktige beslutar anta kommunal avfallsplan - mål och strategier daterad Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen justeras planen. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Anta kommunal avfallsplan - åtgärdsprogram daterat Möjlighet till löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut 2. Ge befintlig projektorganisation (nuvarande VA/Renhållningsenhet och Miljökontor) i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta kommunal avfallsplan - mål och strategier daterad

6 Kommunstyrelsen Ks 211 Dnr KA12/470 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla Helt Enkelt Ärendebeskrivning: Kommunstyrelsen beslutade , 124, godkänna en handlingsplan för insatser för ett förbättrat företagsklimat. Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström lämnar rapport om det interna förbättringsarbetet mot företag. Under vintern har Säters kommun deltagit i SKL:s utbildning Förenkla Helt enkelt. Ett tjugotal medarbetare och politiker har medverkat i arbetet som har resulterat i en plan för hur vi mer konkret kan arbeta för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Målet med utbildningen är att: - ge deltagarna ökade insikter om näringslivets betydelse för att skapa resurser till välfärden, och insikter om företagens villkor - ge inblick i hur regelverk påverkar företagen och hur regelverken kan förenklas och handläggningsrutiner förbättras - ge deltagarna ökat engagemang och ansvarstagande när de som tjänstemän eller politiker möter företag i sin vardag - ge deltagarna verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning - visa på vinsterna för både företag och kommun med ett samarbete mellan förvaltningar där alla bidrar till en gemensam utveckling - tydliggöra roller och ansvar mellan förvaltningar, mellan politiker, tjänstemän och företag - ge deltagande kommuner grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på hemmaplan. Förvaltningsöverskridande aktiviteter (allas ansvar) Personal från olika förvaltningar i större utsträckning träffas i olika forum för att få kännedom och kunskap om varandras arbetsuppgifter/uppdrag. Detta kan ske både i interna och externa sammanhang. Mål Ökat erfarenhetsutbyte mellan personal Höja personalens kompetens Höjd kvalité för företagen som får svar fortare/hänvisas till rätt person. forts

7 Kommunstyrelsen Ks 211 forts Förbättrad informationsspridning, internt och externt (Förvaltningschefer, webbansvariga): I kommunen händer massor av positiva saker, stort och smått. För att sprida detta internt och externt finns redan etablerade kanaler som skulle kunna nyttjas i mycket större omfattning. Mål: Öka självbilden hos medarbetarna/ kommunmedborgarna och känna stolthet över att jobba/ bo i Säters kommun Sprida positiva nyheter om vad som händer i kommunen Öka kännedomen om vad som händer/ är på gång Höjd kompetens vid mediakontakter Exempel: Medieutbildning, nyttja lokalpressen mer Ökad tillgänglighet (Miljö- och byggkontoret och Gatukontor): Vår tillgänglighet kan förbättras. Det finns många lösningar för att totalt sätt bidra till en ökad tillgänglighet för våra kunder. Att styra öppettider/telefontider för att under dessa tider finnas tillgängliga och underlätta för kund att komma i kontakt samt att göra nätbaserade tjänster så enkla som möjligt att finna och hantera. Mål: Ökad tillgänglighet för kundens bästa Förbättra medarbetarens arbetsmiljö Exempel: broschyrer från miljö, telefontider mm Gemensam arena Skapa en gemensam mötesplats mellan berörda tjänstemän och företagare för att vid ett och samma tillfälle lyfta/besvara de frågor företagaren har. Möten inlagda på kontinuerligt, bokningsbara tider. Mål Underlätta för företag att komma i kontakt med kommunen ( en dörr in ) Ökat samarbete mellan förvaltningar Besparing av tid o resurser för alla inblandade Kompetenshöjande för personalen Åtgärd Arbeta fram modell som alla är överens om och som passar vår organisation/kunder. En del i detta arbete består i att hämta info från t.ex. Mora, Orsa o Borlänge som jobbar på liknande sätt. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 211 forts Tidplan: Påbörjas omgående. Arbetssättet ska tas i bruk i hösten Ansvar: Näringsliv Uppföljning: Presentation av modell & arbetet vid årets sista KS From 2013 årsskiftet i och med den nya organisationsförändringen innebär hög arbetsbelastning och svårigheter att hitta möjlig dag. Har redan testkört gott resultat! En mycket framgångsrik modell för många före oss. Handlar om det enkla, vi har olika roller och uppdrag, men samma kunder. Vi-känsla :-) Första steg, värdskapsutbildningen en naturlig fortsättning Tajmingen har inte varit optimal med organisationsförändringar då stor arbetsbelastning saktar tempot. Mycket ligger på nya samhällsbyggnadsnämnden och näringslivs- och utvecklingsenheten. From 1 jan kommer ledningsgruppen jobba med många av dessa frågor (de mjuka). Kommunstyrelsen beslutar Godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen Ks 212 Dnr KA12/447 Deltagande Beyond Skiing-skid VM 2015 Ärendebeskrivning: Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström redovisar förslag till Säters kommuns deltagande i Beyond Skiing skid VM Skid-VM 2015 för med sig stora möjligheter för vår region. Konceptet Beyond skiing bygger på att det är Falu och Dalarnas som agerar värd för världsmästerskapet. Ett led är att länets kommuner erbjuds möjligheten att gå in i företagsnätverket Beyond Skiing som founders via ett speciellt kommunpaket. Paketet innebär bla att kommunen får associationsrättigheter, exponering och marknadsföringsmöjligheter på plats under arrangemanget. Kostnaden är kr årligen 2013 och 2014 samt kr för Vid samarbete mellan flera kommuner kan kostnaden bli lägre. En satsning på plats i Falun, på hemmaplan samt under de två år som återstår krävs personella och ytterligare ekonomiska resurser. För att dra maximal nytta av arrangemanget vore ett samarbete mellan kommunerna i Falun Borlänge-regionen inför och under Skid-VM eftersträvansvärt. Kommunernas ambitionsnivå skiljer sig sannolikt åt, men att ett samarbete utifrån en gemensam miniminivå skulle vara en framkomlig väg. Det finns en styrka i att 6 kommuners många olika aktörer internt inom respektive kommun involveras, men även externa i form av näringsliv och föreningsliv mm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Till kommunstyrelsens sammanträde uppdra till kommunchefen ta fram förslag till deltagande inklusive finansiering Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström redovisar förslag till Säters kommuns deltagande i Beyond Skiing skid VM Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdra till näringslivs- och utvecklingsenheten undersöka samverkansmöjligheterna inom Falun Borlänge regionen avseende tiden fram tills VM, aktiviteter på plats i Falun som i kommunerna under VM. 2. Ta fram ett kostnadsförslag gällande aktiviteter 2013, 2014 och Uppdra till kommunchefen återkomma med förslag till finansiering efter avslutad förhandling

10 Kommunstyrelsen Ks 213 Dnr KA12/422 Fastställande av ny krisledningsplan Ärendebeskrivning I Lag ( 2006:544 ) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är fastslaget att kommunen varje mandatperiod skall fastställa en krisledningsplan att använda vid extra ordinära händelser. Planen skall ange hur kommunen organiserar sin krisledning och beskriver ansvar, arbetsuppgifter och resurser mm Förslag till krisledningsplan i samband med extraordinära händelser för Säters kommun har upprättats av kommunkansliet. Planens syfte är att vara ett hjälpmedel för hur kommunens krisledning ska hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse och i tillämpliga delar vara ett stöd vid andra svåra samhällsstörningar som inte bedöms som extraordinära händelser t ex långvariga snöoväder, längre elavbrott. Planen redovisar framför allt funktioner som ledning, information, samordning och rapportering. Den tar upp resursbehoven i den anpassade organisationen i fråga om t ex personal, lokaler, samband och hjälpmedel, den redovisar befogenheter, särskilda rutiner och beskriver samverkan och med andra berörda myndigheter vid krishantering. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar säkerhetssamordnare Torbjörn Orr innehållet i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstig och höjd beredskap från 1 juni Vidare redovisas förslag till reviderad krisledningsplan. Förvaltningens förslag till beslut: Fastställa förslag till krisledningsplan för Säters kommun i samband med extraordinära händelser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Uppdra till kommunkansliet genomföra en översyn av reglementet för krisledningsnämnden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till krisledningsplan för Säters kommun i samband med extraordinära händelser. Vid sammanträdet konstateras att planen redaktionellt inte är anpassad till den nya organisationen. Planen justeras till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till krisledningsplan för Säters kommun i samband med extraordinära händelser.

11 Kommunstyrelsen Ks 214 Dnr KA06/077 Redovisning av genomförda tekniska åtgärder för kommunal ledning Ärendebeskrivning: Säters kommun har ansökt om statsbidrag för att genomföra tekniska förstärkningsåtgärder i avsikt att stärka den kommunala ledningsförmågan enligt lagen om extraordinära händelser. Kommunen har genomfört åtgärder för ökad teknisk ledningsförmåga enligt MSB:s förslag och rekommendationer. De har omfattat strömförsörjning, skal- och brandskydd, IT-säkerhet och förbättrad möjlighet till gemensam lägesbild i lokaler för ledning vid extraordinära händelser. Torbjörn Orr, säkerhetssamordnare och Birger Eklund, fastighetskontoret, deltar vid sammanträdet och lämnar en redovisning av genomförda åtgärder samt en sammanställning över kostnader och ersättningar. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen Ks 215 Dnr KA12/411 Direktiv till upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören 1. Ärendebeskrivning: Vid sammanträdet deltar Jan Burell, arkitekt som redovisar förslag till ny förskola Öster Filargatan. Direktiv till upphandling av byggentreprenad för ny förskola Aktören 1, Öster Filargatan. Förskolan öster Filargatan är under projektering. Bygglov har nyligen inlämnats till Miljö- och byggnadskontoret. Förfrågningsunderlag håller på att sammanställas. Upphandlingen är beräknad att genomföras före årsskiftet. Förskolan planeras tas i drift strax före årsskiftet 2013/2014. Upphandlingen sker i form av totalentreprenad. Prövning av anbudet: Prövning av anbudsgivare sker i två steg: 1. Prövning om anbudsgivaren uppfyller kraven enligt LOU kap Prövning om anbudsgivaren uppfyller uppställda skall-krav Skallkrav: Ekonomi - Krav på stabil ekonomisk ställning; kreditbetyg A hos Dun & Bradstreet alt minst riskklass 3 hos UC Tidigare erfarenhet - Erfarenhet av liknade uppdrag under de senaste fem åren Organisation - Personer i nyckelbefattning har kompetens och erfarenhet av likvärdiga projekt med BTA > 500kvm under senaste fem åren. Miljöledningssystem - Redovisning av miljöpolicy och system för miljöledning med krav på extern eller intern revision. Kvalitetssystem - Redovisning av kvalitetspolicy och system för kvalitetsledningssystem med krav på extern eller intern revision Värderingsgrunder vid prövning av anbudet: Det anbud som har lägst pris kommer att antas. Priset omfattar entreprenadens kontraktsumma plus en jämförelsesumma för ett antal upptagna tjänster för snickare, målare, rörmontörer etc. forts

13 Kommunstyrelsen Ks 215 forts Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Uppdra till fastighetschefen till kommande sammanträde ta fram förslag och kostnader för olika alternativ för energiförbrukning i fastigheten samt val av energislag. Lennart Eriksson redovisar jämförelse mellan krav för minienergihus och krav som ställs i bygghandlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Entreprenaden omfattar byggnation av tillagningskök 2. I skallkraven ställs energikrav på 69 kwh/m 2 3. Entreprenaden genomförs inom fastställd investeringsram 4. I övrigt genomföra upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören 1 enligt ovanstående upphandlingsdirektiv. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Entreprenaden omfattar byggnation av tillagningskök 2. I skallkraven ställs energikrav på 69 kwh/m 2 /år. 3. Entreprenaden genomförs inom fastställd investeringsram 4. I övrigt genomföra upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören 1 enligt ovanstående upphandlingsdirektiv. 5. Uppföljning av energiförbrukningen sker efter ett år efter färdigställande.

14 Kommunstyrelsen Ks 216 Dnr KA12/156 Förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB Ärendebeskrivning: Förslag till ägardirektiv har upprättats för Säterbostäder AB. Direktiven har sakgranskats av jurist. Arbetsutskottets ledamöter enas om att de övergripande målen, fastställda av kommunfullmäktige, bör inarbetas i direktiven. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde justera direktiven med målen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB. Vid sammanträdet tydliggörs direktiven under punkten samordningsfrågor med att bolaget ska av kommunen följa av kommunfullmäktige antagna mål. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB. Mats Nilsson (s), Göran Johansson (v), Lars-Evert Dahlberg (kd) och Ingemar Nygren (mp) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.

15 Kommunstyrelsen Ks 217 Dnr KA 12/428 Ändring av bolagsordning för Säterbostäder AB Ärendebeskrivning: 4 om ändamål med bolagets verksamhet i gällande bolagsordning för Säterbostäder AB bör ändras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar ändra 4 i bolagsordningen till bolagets syfte är att inom Säters kommun främja bostads- och lokalförsörjningen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar ändra 4 i bolagsordningen till bolagets syfte är att inom Säters kommun främja bostads- och lokalförsörjningen Mats Nilsson (s), Göran Johansson (v), Lars-Evert Dahlberg (kd) och Ingemar Nygren (mp) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.

16 Kommunstyrelsen Ks 218 Dnr KA12/431 Strategi avseende exploatering av Skönviks Strand Ärendebeskrivning: Genom att behandla Skönviks Strand som 4 separata områden så kan man välja 4 stycken olika exploateringsstrategier inom området. Genom exploateringsavtal gentemot extern part så kan man styra karaktär på området. Vid försäljning av tomter i kommunal regi är det gällande detaljplan som delvis styr karaktär på bebyggelse. Strategi avseende exploatering Alternativ byggnation 1. Villatomter: Alternativ 1 2. Hyresrätter: Kan vara aktuellt på del av området 3. Bostadsrätter: Ej aktuellt pga av för hög insats+avgift 4. Äganderätter: Oklart Alternativ exploatering - Försäljning av separata villatomter i kommunal regi - Privata exploatörer bygger och säljer hus. Regleras genom exploateringsavtal. - Extern part bygger hyreslägenheter (Säterbostäder bör tillfrågas först avseende intresse). Marknadsföring - Läge: Ovanligt med tomter med så bra läge. Vårt huvudkonkurrensmedel är läge (inga närliggande kommuner erbjuder liknande i nuläget). Pris kan även vara ett konkurrensmedel. - Illustration: bör tas fram av arkitekt/konstnär - Modell: över området kan ställas ut i reception alt. Kupolen - IKEA m.fl.: Kontakt bör tas med IKEA (samt andra berörd företag) för att få kontakt med anställda - Få Skönvik Strand känt utanför kommunen (Media, Bomässor, Julmarknad) Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna kommunledningskontorets förslag till strategi för Skönviks Strand

17 Kommunstyrelsen Ks 219 Dnr KA12/448 Taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har , 191 beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd fr.o.m Nuvarande miljö- och byggnämnden upphör fr.o.m Redaktionella justeringar av den nya nämndens gällande taxor är nödvändig. Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas fr.o.m och verksamheter flyttas från kommunstyrelsen till den nya nämnden. Dessutom tillförs Miljö- och byggnämndens ansvarsområde, exklusive myndighetsutövningen där kommunen själv är part. Miljö- och byggnämnden upphör fr.o.m Följande taxor ska justeras utifrån den nya organisationen: - Avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla - Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken - Plan- och bygglovtaxa - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder - Taxa för uttag ur fastighetsregistret AutoKa-Vy-avgifter för kopiering - VA-taxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxorna justeras utifrån den nya organisationen med justering av huvudman från miljö- och byggnämnden till samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen samt när det gäller VA-taxan från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden att gälla fr o m

18 Kommunstyrelsen Ks 220 Dnr KA12/415 Ändring av reglementen för kommunstyrelse och nämnder Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har , 191 och , 97 beslutat om ny organisation och ny nämndsorganisation. Således har en översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen genomförts. Förslag till nytt huvudreglemente för kommunstyrelsen och nämnder, nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden samt ändring av kommunstyrelens, socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och kulturnämndens reglemente har arbetats fram. Det nu gällande allmänna reglementet har omarbetats till ett huvudreglemente. Huvudreglementet samlar de gemensamma regler som styr kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsens reglemente och nämndernas reglementen har omarbetats utifrån den nya organisationen. Nämndernas/styrelsens reglementen innehåller de regler som specifikt berör nämnden/kommunstyrelsen. Föreslagen i förändring resulterar i ett mer omfattande huvudreglemente och minskade reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna. Förvaltningens förslag till beslut: Fastställa förslag till huvudreglemente, reglemente för kommunstyrelsen, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Till kommunstyrelsens sammanträde justera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden mot kommunstyrelsens gällande ansvar och förvaltning av kommunens skogsinnehav. Arbetsutskottets förslag till kommunstyresen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till huvudreglemente, reglemente för kommunstyrelsen, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Vid sammanträdet justeras 6 om inkallande av ersättare till: Ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon anställd vid styrelsens/nämndens kansli som kallar personlige ersättare. Därefter kallas den ersättare som står i tur att tjänstgöra. forts

19 Kommunstyrelsen Ks 220 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till huvudreglemente, reglemente för kommunstyrelsen, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

20 Kommunstyrelsen Ks 221 Dnr KA12/446 Förslag till omfördelning av ramar utifrån ny organisation Ärendebeskrivning Säters kommun genomför från 2013 en omorganisation som innebär att ansvaret för vissa verksamheter flyttas. Då inte alla delar i omorganisationen blivit klara förrän sent under hösten 2012, har budget- och planarbetet för bedrivits utifrån befintlig organisation. Ett förslag till omfördelning utifrån den nya organisationens ansvarsområden har upprättats av ekonomikontoret i samråd med berörda förvaltningschefer. Förslaget innebär en omfördelning av 20,7 mkr från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetramarna för 2013 enligt bilagt förslag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetramarna för Bilaga 1 Au 296/12. Kommunstyrelsen beslutar: Omfördela budgetramarna för Bilaga 1 Ks 221/12.

21 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , 221 DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos Preliminär Politisk Förslag Org. Omfördelad Bokslut Beslut sep ram prioritering ram förändr. ram Nämnd/förvaltning Samhällyggnadsnämnd summa Nämndövergripande Miljö- och byggenhet Fastighetsenhet Skönvikshallen Gatuenhet VA/Renhållningsenhet Kostenhet Städenhet Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Grundskola/Förskola/Kulturskola Fritidsgårdar/Ungdomens hus Gymnasieskola/Vuxenutbildning Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Kommunkansli Näringslivs- och utvecklingsenhet Personalkontor Pensioner IT-enheten Verksamhet i samverkan Räddningstjänst Dalamitt Överförmyndare i samverkan ÖiS Upphandling FBR Central reserv SUMMA Kontroll

Kommunstyrelsen 2013-01-08

Kommunstyrelsen 2013-01-08 Kommunstyrelsen 2013-01-08 Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4... 3 Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och Roger Karlsson

Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och Roger Karlsson KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-13 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer