Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-12-04"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla Helt Enkelt... 5 Ks 212 Deltagande Beyond Skiing-skid VM Ks 213 Fastställande av ny krisledningsplan... 9 Ks 214 Redovisning av genomförda tekniska åtgärder för kommunal ledning Ks 215 Direktiv till upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören Ks 216 Förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB Ks 217 Ändring av bolagsordning för Säterbostäder AB Ks 218 Strategi avseende exploatering av Skönviks Strand Ks 219 Taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Ks 220 Ändring av reglementen för kommunstyrelse och nämnder Ks 221 Förslag till omfördelning av ramar utifrån ny organisation Ks 222 Avtal med GävleDala företagshälsovård Ks 223 Riktlinjer för facklig arbete Ks 224 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Ks 225 Analys av försörjningsstöd Ks 226 Rapportering av ej verkställda beslut Ks 227 Utvärdering av trafikomläggning Ks 228 Förslag till nämndernas delegationsordning Ks 229 Information om projektplan för arbetet med Barnkonventionen Ks 230 Förslag till kalendarium Ks 231 Ungdomsledarstipendium Ks 232 Verksamhetsinformation Ks 233 Redovisning av delegationsärenden Ks 234 Delgivningar Ks 235 Anställning av gatu- och fastighetschef Ks 236 Övriga ärenden... 36

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten Carlsson (s) ersättare för Annaklara Levin (s) Ingemar Nygren (mp) ersättare för Erik Kall (mp) , Göran Johansson (v) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Birgitta Andersson (c), , , , 231 Lars-Evert Dahlberg (kd) ersättare för Marie Richaud (m) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Stina Stenberg, administrativ chef Stefan Lundqvist, kommunchef Marianne Trana, socialchef Lars Andersson, förslagsställare Malin Karhu-Birgersson, personalchef Anna Nygren, VA/Renhållningschef Bert Stabforsmo, ekonomichef Torbjörn Orr, säkerhetssamordnare Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare Birger Eklund, teknisk chef Lennart Eriksson, fastighetschef Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Nilsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Mats Nilsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 209 Dnr KA12/328 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag om vatten och avlopp lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Lars Andersson, Säter. Medborgarnas förslag: Om nytt vatten läggs i en del av gatan eller om en ventil läcker utanför en fastighet, skall kommunen ta som regel att alltid fråga om man inte är intresserad av, att passa på och kosta på en ny slang, när ventilen i gatan i alla fall är åtkomlig. Beredning: VA/Renhållningsenheten har infört det som en del i informationen inför kommande större renoveringar. I informationsbrevet uppmanas nu fastighetsägarna att överväga om deras egna ledningar behöver åtgärdas i samband med arbetet i gatan. Däremot kan inte kommunen göra åtgärder på privata fastigheter om dessa inte belastas av allmänna ledningar. Fastighetsägarna ansvarar själva för alla ledningsarbeten på sina egna ledningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Lars Andersson och informerar om förslaget. Kommunstyrelsen beslutar: Bifalla medborgarförslaget

4 Kommunstyrelsen Ks 210 Dnr KA12/217 Förslag till avfallsplan för Säters kommun Ärendebeskrivning: För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen gäller för perioden Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsprogram som förankras i kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras löpande. Underlaget för avfallsplanearbetet finns samlat i en underlagsdel (som bifogas handlingarna). Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika samråd under planprocessen. Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod. Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås. Samrådsredogörelsen redovisar de synpunkter som har inkommit via remiss- och utställningsfasen med svar från ansvariga projekt- och arbetsgrupper. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Godkänna kommunal avfallsplan - mål och strategier daterad vilken skall antas av Kommunfullmäktige 2. Godkänna kommunal avfallsplan - åtgärdsprogram daterat vilken skall antas av Kommunstyrelsen med möjlighet till löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut 3. Ge befintlig projektorganisation (nuvarande VA/Renhållningsenhet och Miljökontor) i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram forts

5 Kommunstyrelsen Ks 210 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen beslutar anta kommunal avfallsplan - åtgärdsprogram daterat Möjlighet till löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut 2. Kommunstyrelsen beslutar ge befintlig projektorganisation (nuvarande VA/Renhållningsenhet och Miljökontor) i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram. 3. Kommunfullmäktige beslutar anta kommunal avfallsplan - mål och strategier daterad Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen justeras planen. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Anta kommunal avfallsplan - åtgärdsprogram daterat Möjlighet till löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut 2. Ge befintlig projektorganisation (nuvarande VA/Renhållningsenhet och Miljökontor) i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta kommunal avfallsplan - mål och strategier daterad

6 Kommunstyrelsen Ks 211 Dnr KA12/470 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla Helt Enkelt Ärendebeskrivning: Kommunstyrelsen beslutade , 124, godkänna en handlingsplan för insatser för ett förbättrat företagsklimat. Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström lämnar rapport om det interna förbättringsarbetet mot företag. Under vintern har Säters kommun deltagit i SKL:s utbildning Förenkla Helt enkelt. Ett tjugotal medarbetare och politiker har medverkat i arbetet som har resulterat i en plan för hur vi mer konkret kan arbeta för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Målet med utbildningen är att: - ge deltagarna ökade insikter om näringslivets betydelse för att skapa resurser till välfärden, och insikter om företagens villkor - ge inblick i hur regelverk påverkar företagen och hur regelverken kan förenklas och handläggningsrutiner förbättras - ge deltagarna ökat engagemang och ansvarstagande när de som tjänstemän eller politiker möter företag i sin vardag - ge deltagarna verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning - visa på vinsterna för både företag och kommun med ett samarbete mellan förvaltningar där alla bidrar till en gemensam utveckling - tydliggöra roller och ansvar mellan förvaltningar, mellan politiker, tjänstemän och företag - ge deltagande kommuner grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på hemmaplan. Förvaltningsöverskridande aktiviteter (allas ansvar) Personal från olika förvaltningar i större utsträckning träffas i olika forum för att få kännedom och kunskap om varandras arbetsuppgifter/uppdrag. Detta kan ske både i interna och externa sammanhang. Mål Ökat erfarenhetsutbyte mellan personal Höja personalens kompetens Höjd kvalité för företagen som får svar fortare/hänvisas till rätt person. forts

7 Kommunstyrelsen Ks 211 forts Förbättrad informationsspridning, internt och externt (Förvaltningschefer, webbansvariga): I kommunen händer massor av positiva saker, stort och smått. För att sprida detta internt och externt finns redan etablerade kanaler som skulle kunna nyttjas i mycket större omfattning. Mål: Öka självbilden hos medarbetarna/ kommunmedborgarna och känna stolthet över att jobba/ bo i Säters kommun Sprida positiva nyheter om vad som händer i kommunen Öka kännedomen om vad som händer/ är på gång Höjd kompetens vid mediakontakter Exempel: Medieutbildning, nyttja lokalpressen mer Ökad tillgänglighet (Miljö- och byggkontoret och Gatukontor): Vår tillgänglighet kan förbättras. Det finns många lösningar för att totalt sätt bidra till en ökad tillgänglighet för våra kunder. Att styra öppettider/telefontider för att under dessa tider finnas tillgängliga och underlätta för kund att komma i kontakt samt att göra nätbaserade tjänster så enkla som möjligt att finna och hantera. Mål: Ökad tillgänglighet för kundens bästa Förbättra medarbetarens arbetsmiljö Exempel: broschyrer från miljö, telefontider mm Gemensam arena Skapa en gemensam mötesplats mellan berörda tjänstemän och företagare för att vid ett och samma tillfälle lyfta/besvara de frågor företagaren har. Möten inlagda på kontinuerligt, bokningsbara tider. Mål Underlätta för företag att komma i kontakt med kommunen ( en dörr in ) Ökat samarbete mellan förvaltningar Besparing av tid o resurser för alla inblandade Kompetenshöjande för personalen Åtgärd Arbeta fram modell som alla är överens om och som passar vår organisation/kunder. En del i detta arbete består i att hämta info från t.ex. Mora, Orsa o Borlänge som jobbar på liknande sätt. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 211 forts Tidplan: Påbörjas omgående. Arbetssättet ska tas i bruk i hösten Ansvar: Näringsliv Uppföljning: Presentation av modell & arbetet vid årets sista KS From 2013 årsskiftet i och med den nya organisationsförändringen innebär hög arbetsbelastning och svårigheter att hitta möjlig dag. Har redan testkört gott resultat! En mycket framgångsrik modell för många före oss. Handlar om det enkla, vi har olika roller och uppdrag, men samma kunder. Vi-känsla :-) Första steg, värdskapsutbildningen en naturlig fortsättning Tajmingen har inte varit optimal med organisationsförändringar då stor arbetsbelastning saktar tempot. Mycket ligger på nya samhällsbyggnadsnämnden och näringslivs- och utvecklingsenheten. From 1 jan kommer ledningsgruppen jobba med många av dessa frågor (de mjuka). Kommunstyrelsen beslutar Godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen Ks 212 Dnr KA12/447 Deltagande Beyond Skiing-skid VM 2015 Ärendebeskrivning: Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström redovisar förslag till Säters kommuns deltagande i Beyond Skiing skid VM Skid-VM 2015 för med sig stora möjligheter för vår region. Konceptet Beyond skiing bygger på att det är Falu och Dalarnas som agerar värd för världsmästerskapet. Ett led är att länets kommuner erbjuds möjligheten att gå in i företagsnätverket Beyond Skiing som founders via ett speciellt kommunpaket. Paketet innebär bla att kommunen får associationsrättigheter, exponering och marknadsföringsmöjligheter på plats under arrangemanget. Kostnaden är kr årligen 2013 och 2014 samt kr för Vid samarbete mellan flera kommuner kan kostnaden bli lägre. En satsning på plats i Falun, på hemmaplan samt under de två år som återstår krävs personella och ytterligare ekonomiska resurser. För att dra maximal nytta av arrangemanget vore ett samarbete mellan kommunerna i Falun Borlänge-regionen inför och under Skid-VM eftersträvansvärt. Kommunernas ambitionsnivå skiljer sig sannolikt åt, men att ett samarbete utifrån en gemensam miniminivå skulle vara en framkomlig väg. Det finns en styrka i att 6 kommuners många olika aktörer internt inom respektive kommun involveras, men även externa i form av näringsliv och föreningsliv mm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Till kommunstyrelsens sammanträde uppdra till kommunchefen ta fram förslag till deltagande inklusive finansiering Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström redovisar förslag till Säters kommuns deltagande i Beyond Skiing skid VM Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdra till näringslivs- och utvecklingsenheten undersöka samverkansmöjligheterna inom Falun Borlänge regionen avseende tiden fram tills VM, aktiviteter på plats i Falun som i kommunerna under VM. 2. Ta fram ett kostnadsförslag gällande aktiviteter 2013, 2014 och Uppdra till kommunchefen återkomma med förslag till finansiering efter avslutad förhandling

10 Kommunstyrelsen Ks 213 Dnr KA12/422 Fastställande av ny krisledningsplan Ärendebeskrivning I Lag ( 2006:544 ) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är fastslaget att kommunen varje mandatperiod skall fastställa en krisledningsplan att använda vid extra ordinära händelser. Planen skall ange hur kommunen organiserar sin krisledning och beskriver ansvar, arbetsuppgifter och resurser mm Förslag till krisledningsplan i samband med extraordinära händelser för Säters kommun har upprättats av kommunkansliet. Planens syfte är att vara ett hjälpmedel för hur kommunens krisledning ska hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse och i tillämpliga delar vara ett stöd vid andra svåra samhällsstörningar som inte bedöms som extraordinära händelser t ex långvariga snöoväder, längre elavbrott. Planen redovisar framför allt funktioner som ledning, information, samordning och rapportering. Den tar upp resursbehoven i den anpassade organisationen i fråga om t ex personal, lokaler, samband och hjälpmedel, den redovisar befogenheter, särskilda rutiner och beskriver samverkan och med andra berörda myndigheter vid krishantering. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar säkerhetssamordnare Torbjörn Orr innehållet i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstig och höjd beredskap från 1 juni Vidare redovisas förslag till reviderad krisledningsplan. Förvaltningens förslag till beslut: Fastställa förslag till krisledningsplan för Säters kommun i samband med extraordinära händelser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Uppdra till kommunkansliet genomföra en översyn av reglementet för krisledningsnämnden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till krisledningsplan för Säters kommun i samband med extraordinära händelser. Vid sammanträdet konstateras att planen redaktionellt inte är anpassad till den nya organisationen. Planen justeras till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till krisledningsplan för Säters kommun i samband med extraordinära händelser.

11 Kommunstyrelsen Ks 214 Dnr KA06/077 Redovisning av genomförda tekniska åtgärder för kommunal ledning Ärendebeskrivning: Säters kommun har ansökt om statsbidrag för att genomföra tekniska förstärkningsåtgärder i avsikt att stärka den kommunala ledningsförmågan enligt lagen om extraordinära händelser. Kommunen har genomfört åtgärder för ökad teknisk ledningsförmåga enligt MSB:s förslag och rekommendationer. De har omfattat strömförsörjning, skal- och brandskydd, IT-säkerhet och förbättrad möjlighet till gemensam lägesbild i lokaler för ledning vid extraordinära händelser. Torbjörn Orr, säkerhetssamordnare och Birger Eklund, fastighetskontoret, deltar vid sammanträdet och lämnar en redovisning av genomförda åtgärder samt en sammanställning över kostnader och ersättningar. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen Ks 215 Dnr KA12/411 Direktiv till upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören 1. Ärendebeskrivning: Vid sammanträdet deltar Jan Burell, arkitekt som redovisar förslag till ny förskola Öster Filargatan. Direktiv till upphandling av byggentreprenad för ny förskola Aktören 1, Öster Filargatan. Förskolan öster Filargatan är under projektering. Bygglov har nyligen inlämnats till Miljö- och byggnadskontoret. Förfrågningsunderlag håller på att sammanställas. Upphandlingen är beräknad att genomföras före årsskiftet. Förskolan planeras tas i drift strax före årsskiftet 2013/2014. Upphandlingen sker i form av totalentreprenad. Prövning av anbudet: Prövning av anbudsgivare sker i två steg: 1. Prövning om anbudsgivaren uppfyller kraven enligt LOU kap Prövning om anbudsgivaren uppfyller uppställda skall-krav Skallkrav: Ekonomi - Krav på stabil ekonomisk ställning; kreditbetyg A hos Dun & Bradstreet alt minst riskklass 3 hos UC Tidigare erfarenhet - Erfarenhet av liknade uppdrag under de senaste fem åren Organisation - Personer i nyckelbefattning har kompetens och erfarenhet av likvärdiga projekt med BTA > 500kvm under senaste fem åren. Miljöledningssystem - Redovisning av miljöpolicy och system för miljöledning med krav på extern eller intern revision. Kvalitetssystem - Redovisning av kvalitetspolicy och system för kvalitetsledningssystem med krav på extern eller intern revision Värderingsgrunder vid prövning av anbudet: Det anbud som har lägst pris kommer att antas. Priset omfattar entreprenadens kontraktsumma plus en jämförelsesumma för ett antal upptagna tjänster för snickare, målare, rörmontörer etc. forts

13 Kommunstyrelsen Ks 215 forts Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Uppdra till fastighetschefen till kommande sammanträde ta fram förslag och kostnader för olika alternativ för energiförbrukning i fastigheten samt val av energislag. Lennart Eriksson redovisar jämförelse mellan krav för minienergihus och krav som ställs i bygghandlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Entreprenaden omfattar byggnation av tillagningskök 2. I skallkraven ställs energikrav på 69 kwh/m 2 3. Entreprenaden genomförs inom fastställd investeringsram 4. I övrigt genomföra upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören 1 enligt ovanstående upphandlingsdirektiv. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Entreprenaden omfattar byggnation av tillagningskök 2. I skallkraven ställs energikrav på 69 kwh/m 2 /år. 3. Entreprenaden genomförs inom fastställd investeringsram 4. I övrigt genomföra upphandling av byggentreprenad för ny förskola, Öster Filargatan, Aktören 1 enligt ovanstående upphandlingsdirektiv. 5. Uppföljning av energiförbrukningen sker efter ett år efter färdigställande.

14 Kommunstyrelsen Ks 216 Dnr KA12/156 Förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB Ärendebeskrivning: Förslag till ägardirektiv har upprättats för Säterbostäder AB. Direktiven har sakgranskats av jurist. Arbetsutskottets ledamöter enas om att de övergripande målen, fastställda av kommunfullmäktige, bör inarbetas i direktiven. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde justera direktiven med målen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB. Vid sammanträdet tydliggörs direktiven under punkten samordningsfrågor med att bolaget ska av kommunen följa av kommunfullmäktige antagna mål. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ägardirektiv för Säterbostäder AB. Mats Nilsson (s), Göran Johansson (v), Lars-Evert Dahlberg (kd) och Ingemar Nygren (mp) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.

15 Kommunstyrelsen Ks 217 Dnr KA 12/428 Ändring av bolagsordning för Säterbostäder AB Ärendebeskrivning: 4 om ändamål med bolagets verksamhet i gällande bolagsordning för Säterbostäder AB bör ändras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar ändra 4 i bolagsordningen till bolagets syfte är att inom Säters kommun främja bostads- och lokalförsörjningen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar ändra 4 i bolagsordningen till bolagets syfte är att inom Säters kommun främja bostads- och lokalförsörjningen Mats Nilsson (s), Göran Johansson (v), Lars-Evert Dahlberg (kd) och Ingemar Nygren (mp) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.

16 Kommunstyrelsen Ks 218 Dnr KA12/431 Strategi avseende exploatering av Skönviks Strand Ärendebeskrivning: Genom att behandla Skönviks Strand som 4 separata områden så kan man välja 4 stycken olika exploateringsstrategier inom området. Genom exploateringsavtal gentemot extern part så kan man styra karaktär på området. Vid försäljning av tomter i kommunal regi är det gällande detaljplan som delvis styr karaktär på bebyggelse. Strategi avseende exploatering Alternativ byggnation 1. Villatomter: Alternativ 1 2. Hyresrätter: Kan vara aktuellt på del av området 3. Bostadsrätter: Ej aktuellt pga av för hög insats+avgift 4. Äganderätter: Oklart Alternativ exploatering - Försäljning av separata villatomter i kommunal regi - Privata exploatörer bygger och säljer hus. Regleras genom exploateringsavtal. - Extern part bygger hyreslägenheter (Säterbostäder bör tillfrågas först avseende intresse). Marknadsföring - Läge: Ovanligt med tomter med så bra läge. Vårt huvudkonkurrensmedel är läge (inga närliggande kommuner erbjuder liknande i nuläget). Pris kan även vara ett konkurrensmedel. - Illustration: bör tas fram av arkitekt/konstnär - Modell: över området kan ställas ut i reception alt. Kupolen - IKEA m.fl.: Kontakt bör tas med IKEA (samt andra berörd företag) för att få kontakt med anställda - Få Skönvik Strand känt utanför kommunen (Media, Bomässor, Julmarknad) Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna kommunledningskontorets förslag till strategi för Skönviks Strand

17 Kommunstyrelsen Ks 219 Dnr KA12/448 Taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har , 191 beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd fr.o.m Nuvarande miljö- och byggnämnden upphör fr.o.m Redaktionella justeringar av den nya nämndens gällande taxor är nödvändig. Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas fr.o.m och verksamheter flyttas från kommunstyrelsen till den nya nämnden. Dessutom tillförs Miljö- och byggnämndens ansvarsområde, exklusive myndighetsutövningen där kommunen själv är part. Miljö- och byggnämnden upphör fr.o.m Följande taxor ska justeras utifrån den nya organisationen: - Avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla - Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken - Plan- och bygglovtaxa - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder - Taxa för uttag ur fastighetsregistret AutoKa-Vy-avgifter för kopiering - VA-taxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxorna justeras utifrån den nya organisationen med justering av huvudman från miljö- och byggnämnden till samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen samt när det gäller VA-taxan från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden att gälla fr o m

18 Kommunstyrelsen Ks 220 Dnr KA12/415 Ändring av reglementen för kommunstyrelse och nämnder Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har , 191 och , 97 beslutat om ny organisation och ny nämndsorganisation. Således har en översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen genomförts. Förslag till nytt huvudreglemente för kommunstyrelsen och nämnder, nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden samt ändring av kommunstyrelens, socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och kulturnämndens reglemente har arbetats fram. Det nu gällande allmänna reglementet har omarbetats till ett huvudreglemente. Huvudreglementet samlar de gemensamma regler som styr kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsens reglemente och nämndernas reglementen har omarbetats utifrån den nya organisationen. Nämndernas/styrelsens reglementen innehåller de regler som specifikt berör nämnden/kommunstyrelsen. Föreslagen i förändring resulterar i ett mer omfattande huvudreglemente och minskade reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna. Förvaltningens förslag till beslut: Fastställa förslag till huvudreglemente, reglemente för kommunstyrelsen, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Till kommunstyrelsens sammanträde justera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden mot kommunstyrelsens gällande ansvar och förvaltning av kommunens skogsinnehav. Arbetsutskottets förslag till kommunstyresen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till huvudreglemente, reglemente för kommunstyrelsen, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Vid sammanträdet justeras 6 om inkallande av ersättare till: Ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon anställd vid styrelsens/nämndens kansli som kallar personlige ersättare. Därefter kallas den ersättare som står i tur att tjänstgöra. forts

19 Kommunstyrelsen Ks 220 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till huvudreglemente, reglemente för kommunstyrelsen, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

20 Kommunstyrelsen Ks 221 Dnr KA12/446 Förslag till omfördelning av ramar utifrån ny organisation Ärendebeskrivning Säters kommun genomför från 2013 en omorganisation som innebär att ansvaret för vissa verksamheter flyttas. Då inte alla delar i omorganisationen blivit klara förrän sent under hösten 2012, har budget- och planarbetet för bedrivits utifrån befintlig organisation. Ett förslag till omfördelning utifrån den nya organisationens ansvarsområden har upprättats av ekonomikontoret i samråd med berörda förvaltningschefer. Förslaget innebär en omfördelning av 20,7 mkr från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetramarna för 2013 enligt bilagt förslag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetramarna för Bilaga 1 Au 296/12. Kommunstyrelsen beslutar: Omfördela budgetramarna för Bilaga 1 Ks 221/12.

21 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , 221 DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos Preliminär Politisk Förslag Org. Omfördelad Bokslut Beslut sep ram prioritering ram förändr. ram Nämnd/förvaltning Samhällyggnadsnämnd summa Nämndövergripande Miljö- och byggenhet Fastighetsenhet Skönvikshallen Gatuenhet VA/Renhållningsenhet Kostenhet Städenhet Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Grundskola/Förskola/Kulturskola Fritidsgårdar/Ungdomens hus Gymnasieskola/Vuxenutbildning Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Kommunkansli Näringslivs- och utvecklingsenhet Personalkontor Pensioner IT-enheten Verksamhet i samverkan Räddningstjänst Dalamitt Överförmyndare i samverkan ÖiS Upphandling FBR Central reserv SUMMA Kontroll

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Brukarrådets protokoll 2013-05-13

Brukarrådets protokoll 2013-05-13 Brukarrådets protokoll 2013-05-13 Brukarrådet, Kungsgårdsskolan/Prästgärdet Plats Kungsgårdsskolan Tid Måndagen 13/5 2013, kl. 18.00-19.30 Närvarande Laila Wiolet Edvinsson personal, Tina Silvertun Pg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-05-08 Ks 102 Rapportering av ej verkställda beslut... 2 Ks 103 Uppföljning av Folkhälsoarbetet 2011... 3 Ks 104 Granskningsrapport verkställighet av beslut... 4 Ks 105 Förlängning

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-11-24

Kommunstyrelsen 2015-11-24 Kommunstyrelsen 2015-11-24 Ks 226 Kommunalt handlingsprogram LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 2015-2018... 2 Ks 227 Delegering av beslutanderätt att träffa avtal med Migrationsverket om asylplatser för

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-27

Kommunstyrelsen 2013-08-27 Kommunstyrelsen 2013-08-27 Ks 122 Begäran om utökad kommunal borgen... 2 Ks 123 Reviderade ramar 2013 kommunstyrelsens förvaltningar... 4 Ks 124 Översiktlig inventering av stipendier... 6 Ks 125 Överenskommelse

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Lars-Evert Dahlberg (kd)

Lars-Evert Dahlberg (kd) Kommunstyrelsen 2011-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.20. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Annaklara

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-10

Socialnämnden 2014-09-10 189 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 2 190 Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom... 3 191 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen...

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-20.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2013-12-18 Jn 27 Detaljplan för industrihuset del av Fabriken 6... 2 Jn 28 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 29 Kalendarium 2014... 6 Jn 30 Delgivningar... 7 Jävsnämnden 2013-12-18

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer