ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING

2 SÄFFLE KOMMUN 2

3 ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisningen är ett förslag inför kommunstyrelsens sammanträde 15 april Bildtemat för årets förvaltningsberättelse är Skördefesten som firade 10-årsjubileum Fotograf där inget annat anges: Therese Tingberg Produktion Aztek Design Grafisk formgivning: Lars Johansson, Säffle kommun 3

4 SÄFFLE KOMMUN Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Sveriges yngsta stad 5 Omvärld, befolkning och arbetsmarknad 5 Kommunens organisation 11 Process för styrning och uppföljning Vision för stärkt attraktivitet åren Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 17 Säffles kvalitet i korthet en jämförelse med andra kommuner 32 Utveckling på sikt 34 Fem år i sammandrag 36 Ekonomisk översikt och analys 38 Investeringar 50 Nämnderna 53 Sammanställd redovisning 57 Personalredovisning 61 Miljöredovisning 68 Räkenskaper 75 Resultaträkning 76 Balansräkning 77 Kassaflödesanalys 78 Noter 79 Redovisningsprinciper 86 Vaverksamhet 82 Ord och begreppsförklaringar 91 Bilaga Redovisningen från nämnder och bolag finns i separat bilaga 4

5 ÅRSREDOVISNING 2012 Kommunstyrelsens ordförande 2012 har varit ett omtumlande år för Säffle. Allt det glädjande som skedde under året, kom att stå i bakgrunden för Volvobussars besked om nedläggning av större delen av verksamheten. För kommunen som organisationen blev bytet av fokus tvärt och omfattande. Ett stort arbete lades ned tillsammans med arbetsförmedling, länsstyrelse, Region Värmland och Volvobussar för att klarlägga behov av ersättningsarbeten, kompetensutveckling, eventuella stöd och bidrag m.m. som skulle kunna komma ifråga. Näringslivsarbetet med att stötta befintliga företag och att söka företag som skulle kunna vara i behov av och arbetskraft fick högsta prioritet. Samtidigt får vi inte glömma de positiva saker som skedde i kommunen. Områden Brännsvall söder om tätorten färdigställdes för villaboende i slutet av året. Kanalen firade 175 år med aktiviteter under säsongen. Vår fina gästhamn fick dokumenterat goda omdömen av båtgästerna. En uppställningsplats för husbilar togs i bruk i närheten av gästhamnen. Ett markanvisningsavtal tecknades för byggande av köpcentrum vid Guttane. Sagabiografen ditigaliserades och antalet besökare ökade. SäffleOperan gjorde succé med föreställningen Annie get your gun. Tillsammans med många fler positiva händelser. Efter en omfattande process med deltagande från ett stort antal invånare, politiker och anställda i kommunen beslutade fullmäktige under våren om en ny vision för kommunen. Visionen Säffle 2026: Säffle vågar leda hållbar utveckling visar vår dröm eller det önskvärda tillstånd vi tillsammans har önskat oss för framtiden. Konjunkturen i omvärlden är fortsatt osäker även om signalerna i slutet av 2012 visar något positivare tongångar än under hösten. Den lokala konjunkturen visar tyvärr inte på samma ljusning. Säffle har en av de högsta andelarna arbetslösa ungdomar i landet. Här har vi en av de absolut viktigaste utmaningarna för framtiden. Kommunikationerna till och från Säffle fortsätter att vara avgörande för möjligheterna att bo och leva i vår bygd. Det är mycket glädjande att busshållplatserna vid E 45 tagits i bruk och blivit flitigt nyttjade. Den största investeringen under året var renoveringen och ombyggnaden av avloppsreningsverket med ytterligare en steg för rening. Kommunen är en stor organisation som ska ge bästa möjliga service till dem som bor och verkar här. Jag vill avsluta med att tacka alla anställda och förtroendevalda för det fina arbete och det engagemang som läggs ned inom kommunens verksamheter. Daniel Bäckström 5

6 SÄFFLE KOMMUN Förvaltningsberättelse 6

7 ÅRSREDOVISNING 2012 Säffle Sveriges yngsta stad Säffle fick som sista köping i Sverige stadsprivilegier och det krönta stadsvapnet 1951! Trots sina unga år som stad är Säffle belägen i en urgammal bygd, full med resurser som jordbruksmark, skog och vattenleder för kommunikation. Inom kommunen finns det gott om fornlämningar från Olof Trätäljas tid, men också från pilgrimsresande som passerade Säffle på resan längs Byälven mot Nidaros och Domen i nuvarande Trondheim, Norge. Byälven fick stor betydelse för Säffle också under förstadiet till industrialismen när järnbruken nyttjade den för transporter. I och med tillkomsten av Trollhätte kanal och Säffle kanal tog industrialiseringen fart på allvar. Sågverk, pappersbruk, glasbruk och verkstäder växte fram. Många av företagen från denna period finns kvar även idag. I början av 1900-talet bodde det omkring i det som idag är Säffle kommun., knappt av dem bodde inne i tätorten. Idag bor personer i centralorten och på landsbygden. Säffles stora fibernätsprojekt är ett exempel på hur kommunen jobbar för att göra det möjligt att få det bästa ur båda världar, arbetet med att ta fram områden för vattennära boenden ett annat. Omvärld, befolkning och arbetsmarknad Samhällsekonomisk utveckling Konjunkturinstitutet gör fyra bedömningar av det ekonomiska läget om året. Nedanstående text bygger på institutets bedömning av läget i december BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet och det globala konjunkturläget fortsatte att försvagas. Förtroendeindikatorerna i Europa ligger på en låg nivå, men det finns ljusglimtar i USA och i tillväxtekonomierna. Skuldkrisen i euroområdet har inte förvärrats under hösten och de politiska åtgärder som har vidtagits tycks ha ökat de finansiella marknadernas förtroende för statsfinanser och banker i Europa. I Sverige har både hushåll och företag blivit mer pessimistiska och BNP väntas falla med ca 0,5 procent under fjärde kvartalet Tillväxten blir svag även under inledningen av 2013 och sysselsättningen faller. Arbetslösheten stiger till ca 8,5 procent Inflationen har fallit under 2012 och KPIF ökar med endast 1,9 procent Riksbanken sänker reporäntan till 0,75 procent i början av Finanspolitiken blir expansiv 2013 men stramas åt för att uppnå överskottsmålet. Den svaga BNP-tillväxten i OECD-länderna beror bland annat på stram finanspolitik och hög osäkerhet om hållbarheten i statsfinanserna i flera länder i Europa. Under andra halvan av 2012 har flera politiska initiativ tagits som har ökat finansmarknadernas förtroende för statsfinanser och banker i Europa. Hushållens framtidsförväntningar har dock inte blivit bättre utan snarare sämre. Möjligen beror det på att hushållen inser att den nödvändiga förstärkningen av statsfinanserna i euroområdet kommer att kräva stora uppoffringar i termer av höjda skatter och nedskärningar av offentlig service som leder till förlorade arbetstillfällen. Konjunkturinstitutet konstaterar vidare att konsument och företagsförtroendet är lågt i euroområdet. Det tyder på att tillväxten blir fortsatt svag, eller till och med negativ, de kommande kvartalen. Men om inte nya problem med skuldhanteringen uppdagas i euroområdet anser konjunkturinstitutet att det är rimligt att anta att tillväxten repar sig under Stram finanspolitik med åtstramningar motsvarande ca 1 procent av BNP även 2013 kommer dock att hålla tillbaka tillväxten. Utanför Europa syns tecken på att tillväxten är på väg att ta litet mera fart. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin ligger exempelvis på en betydligt högre nivå i USA och Kina än i Europa. De amerikanska hushållens tillförsikt har stigit sedan det senaste halvåret och bostadsmarknaden har vänt 7

8 SÄFFLE KOMMUN uppåt. I flera tillväxtekonomier har stabiliseringspolitiken lagts om i expansiv riktning vilket har börjat ge avtryck i högre tillväxt. Under de första tre kvartalen 2012 klarade sig Sverige bättre än OECD-länderna med en genomsnittlig BNP-tillväxt på strax över 0,6 procent per kvartal. I euroområdet har utvecklingen varit särskilt svag med en fallande BNP-nivå de senaste fyra kvartalen. Nu dämpas tillväxten även i Sverige till en utveckling som är mer lik den i övriga OECD-länder. De flesta indikatorer för BNP-tillväxten har fallit rejält under hösten. Inköpschefsindex har exempelvis fallit ner till samma låga nivås om i euroområdet. Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar informationen i Konjunkturbarometern, har också fallit hastigt under senare delen av hösten. Även om BNP växte i hygglig takt tredje kvartalet var den underliggande utvecklingen svag. Det som höll upp efterfrågetillväxten var lagerinvesteringar och offentlig konsumtion. Den offentliga konsumtionen bedöms växa långsammare framöver och företagen beräknas dra ner på lagren redan fjärde kvartalet. Hushållens konsumtion ökade tredje kvartalen, men långsammare än de disponibla inkomsterna och sparandet steg därmed. Under 2012 ökade arbetslösheten i Sverige från 7,5 procent första kvartalet till ca 8 procent i slutet av året. Andelen sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder låg i princip still. Förklaringen till den ökade arbetslösheten är alltså främst att arbetskraften har ökat. Under första halvåret var företagen relativt optimistiska om framtiden och anställningsplanerna tydde på svagt stigande sysselsättning, vilket också blev fallet. Under hösten har dock utsikterna i på arbetsmarknaden hastigt försämrats. Anställningsplaner och antal varsel om uppsägning tyder på fallande sysselsättning från och med första kvartalet Inflationen har under hösten utvecklats svagare än väntat och överraskat i stort sett alla prognosmakare, inklusive Riksbanken. Mätt med KPIF (KPI med fast bostadsränta) har inflationen varit omkring 1 procent under hela Kronförstärkningen under sommaren har sannolikt bidragit till att dämpa inflationen mer och snabbare än väntat. Med den svaga efterfrågesituation som nu råder inom detaljhandeln väntas inte företagen höja konsumentpriserna särskilt mycket den närmaste tiden och inflationen ligger därmed kvar på en låg nivå Konjunkturinstitutet bedömer att Riksbanken kommer att sänka reporäntan till 0,75 procent i februari Riksbanken har det senaste året lyft fram hushållens skuldsättning som ett argument för att inte sänka räntan lika mycket som skulle kunna vara motiverat av den svaga konjunkturutvecklingen. Ett argument som bedöms få allt mindre vikt i takt med att ökningstakten i hushållens skulder fortsätter att dämpas. Riksbanken bedöms dock inte vilja bedriva en så expansiv politik utan väljer en försiktigare väg till priset av något lägre inflation och högre arbetslöshet. Reporäntan kommer att börja höjas i slutat av 2014 när inflationen stiger och tillväxten blir mera robust. De låga räntorna i omvärlden innebär dock att reporäntan i slutet av 2017 fortfarande kommer att vara lägre än vad som historiskt sett har varit förenligt med ett balanserat konjunkturläge. För stora skillnader i ränteläge mot omvärlden skulle förstärka kronan och dämpa efterfrågan och inflationen i Sverige. Finanspolitiken blir expansiv 2013 i och med att budgetpropositionen för 2013 innehåller ofinansierade åtgärder om sammanlagt 23 miljarder kronor. Konjunkturinstitutets bedömning är att finanspolitiken blir ungefär neutral 2014, vilket är motiverat med det fortfarande svaga konjunkturläget, och den långsiktigt nödvändiga åtstramningen påbörjas först år

9 ÅRSREDOVISNING 2012 VÄRMLAND VÄXER OCH KÄNNER INGA GRÄNSER VÄRMLAND VÄXER Regionalt utvecklingsprogram Version 1 Fastställt av regionfullmäktige OCH KÄNNER INGA GRÄNSER Visionen för år 2020: Utveckling i regionen Värmland växer på många sätt. Region Värmland, som är kommunernas samarbetsorgan i länet, genomförde 2007 och 2008 en mycket Mångfald, kompetens och upplevelser får omfattande process i länet för att ta fram nuvarande oss att växa som människor. regionala utvecklingsprogram: Värmland växer Kunskap och innovation ger våra företag en och känner inga gränser Samtidigt togs stark position i världen. nuvarande varumärkesplattform för regionen fram. Utvecklingsprogrammet beskriver hur Värmland Vi kliver över invanda gränser. ska bli en ännu bättre plats att leva, bo och arbeta i. Av alla slag, varje dag och överallt. Värmland växer är regionens framtidsdokument för Vi vågar utmana oss själva. att skapa en hållbar tillväxt. Programmet innehåller en vision och fem insatsområden: ledarskap, innovativa miljöer, kompetensförsörjning, tillgänglighet Vi lever i ett samhälle där alla kommer till sin rätt. Kvinna som man, inflyttare som samt livskvalitet. Det är första gången Värmland har värmlänning, barn som vuxen. en gemensam vision. Under 2011 genomfördes ett regeringsuppdrag Världen mår bra av mer Värmland och med syftet att identifiera Värmlands utmaningar, Värmland av mer värld. möjligheter och framtida prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet från och med Värmland växer och känner Regionalt inga gränser. utvecklingsprogram I april bestämde Region Värmland att Version 1 Fastställt av regionfullmäktige det var dags att aktualisera och vidareutveckla det regionala utvecklingsprogrammet och varumärkesplattformen för Värmland. Under 2012 har arbetet varit inriktat insamling av information, dialog och insamling av synpunkter. Bland annat har referensgrupper träffats under hösten för att lämna synpunkter. Planen är att en remissutgåva ska bli färdig under Regionalt utvecklingsprogram Version 1 Fastställt av regionfullmäktige januari-februari

10 SÄFFLE KOMMUN 9 Befolkning Befolkning ningsminskningen kommer att avstanna helt inom Antalet invånare i Säffle kommun minskade med Enligt en nära den framtid. befolkningsprognos som kommunen 86 personer till invånare vid 2012 års utgång. beställt beräknas folkmängden minska med ytterligare 989 personer från till personer Antalet invånare i Säffle kommun minskade med Enligt den befolkningsprognos som kommunen Minskningen berodde på att 90 personer fler avled 86 personer till invånare vid 2012 års utgång. Minskningen berodde på att 90 personer fler ligare 989 personer från till perso- beställt beräknas folkmängden minska med ytter- än vad som föddes samtidigt som 3 personer fler år Antalet invånare vid slutet av 2012 blev 51 flyttade till Säffle än från kommunen (SCB gjorde personer fler än föregående års prognos. avled än vad som föddes samtidigt som 3 personer ner år Antalet invånare vid slutet av 2012 dessutom en justering med 1 person av statistiken). fler flyttade till Säffle än från kommunen (SCB blev 51 personer fler än föregående års prognos... För att vara exakt flyttade 626 personer till kommunen samtidigt som 623 personer flyttade från gjorde dessutom en justering med 1 person av statistiken). För Folkmäng och förändringskomponenter i Säffle kommun kommunen. 121 att barn vara föddes exakt under flyttade 2012, 626 vilket personer var till fler kommunen än året innan. samtidigt 211 personer som 623 avled, personer vilket var flyttade fler från än året kommunen. innan. Befolkningsminskningen 121 barn föddes under blev 2012, Födda därmed vilket var glädjande 9 fler än inte året lika innan. hög som 211 förra personer årets avled, siffra Döda Födelsenetto på vilket 153 personer. var 24 fler än året innan. Befolkningsminskningen En uppdelning blev av därmed befolkningsförändringarna glädjande inte lika hög per Inflyttade Utflyttade församling som förra visar årets att siffra tre församlingar på 153 personer. ökat medan Flyttnetto övriga En 6 uppdelning minskat i invånarantal av befolkningsförändringarna under Kila Folkökning ökade per församling med 8 personer, visar att Tveta tre med församlingar 6 personer ökat och medan Folkmängd övriga 6 med minskat 1 person. i invånarantal Södra Värmlandsnäs under NYHuggenäs minskade Kila ökade med med 28 8 personer, Säffle Tveta med med 22 6 personer, Långserud och NY-Huggenäs med 18 personer, med 1 person. Bro med Södra 16 personer, Värmlandsnäs med minskade 11 personer med 28 och personer, Gillberga Säffle med 6 med Svanskog personer. 22 personer, Sedan Långserud 2008 har centralorten med 18 personer, minskat Bro med med invånare personer, och Svanskog landsbygdsförsamlingarna med 11 personer och med Gillberga med 6 personer. Sedan 2008 har centralorten 372 invånare, totalt 476 invånare. Folkmängd per församling Säffle delar utvecklingen med många kommuner minskat med 104 invånare och landsbygdsförsamlingarna med 372 invånare, totalt 476 invånare. Säffle i landet utanför storstadsregionerna. Befolkningsantalet är idag betydligt lägre än för 10 och 20 år Tveta Säffle delar utvecklingen med många kommuner i landet utanför storstadsregionerna. Befolk- sedan. Utflyttning sker av ungdomar och familjer i Bro yrkesverksam ålder. Befolkningens förändringar är S:a V-näs ningsantalet är idag betydligt lägre än för 10 och av avgörande betydelse för bedömningen av behovet Ny-huggenäs av 20 kommunal år sedan. service. Utflyttning Befolkningsantalet sker av ungdomar påverkar och Gillberga också familjer kommunens i yrkesverksam intäkter ålder. via skatter Befolkningens och bidrag. förändringar Kila Som mest är invånare av avgörande hade Säffle betydelse år 1970, för bedöm- då 20 Svanskog ningen personer av behovet var folkbokförda av kommunal i kommunen. service. Befolkningsantalet År 1980 Långserud befolkningen påverkar minskat också med kommunens personer intäkter till hade Summa via 984 skatter en genomsnittlig och bidrag. minskning med 125 personer Som året. mest År invånare 1990 hade Säffle kommun år 1970, 17 då Källa:SCB invånare. 234 personer Tio år var senare folkbokförda hade befolkningen i kommunen. minskat År med hade personer befolkningen till minskat invånare med 1 en 250 genomsnittlisoner per- minskning till med en 134 genomsnittlig personer om minskning året. År 2010 med hade 125 befolkningen personer om minskat året. År med hade 092 personer Säffle Näringsliv och arbetsmarknad till kommun invånare invånare. en genomsnittlig Tio år senare minskning hade befolkningen 109 personer minskat om året. med Vid det personer senaste årsskiftet till med hade invånare antalet invånare en genomsnittlig minskat med minskning ytterligare med Totalt finns arbetsställen, inklusive offentlig personer. personer Tyvärr om året. finns År inget 2010 som hade tyder befolkningen på att den förvaltning, organisationer och företag utan anställda, registrerade i Säffle kommun. Flest an- pågående befolkningsminskningen kommer att minskat med personer till invånare avstanna helt inom en nära framtid. en genomsnittlig minskning med 109 personer om ställda finns inom tillverkningsindustrin med 28 % året. Vid det senaste årsskiftet hade antalet invånare av arbetstillfällena. minskat med ytterligare 239 personer. Tyvärr En av målsättningarna näringslivsarbetet är att finns inget som tyder på att den pågående befolk- 10 det minst ska flytta 35 företag om året till kom- Källa: Befolkningsprognos Säffle kommun, Statisticon

11 10 Näringsliv och arbetsmarknad ÅRSREDOVISNING 2012 munen. Totalt Samtidigt finns ska arbetsställen, antalet nyaktiverade inklusive offentlig arbetsställen förvaltning, vara minst organisationer 120 om året. och I bägge företag fallen utan an- är visar stärka tydligt handeln att den har konjunkturnedgång ett antal företag har genomgått som drab-en det ställda, SCB:s statistik registrerade som i Säffle används kommun. som mått. Flest anställda bade skyltnings världen och under marknadsföringskurs. slutet av år 2008 fortfarande 16 personer har Arbetsförmedlingens fokus på upphandlingar statistik arrangerades över arbetslösa i mars. För att finns 10 inom tillverkningsindustrin med 28 % av 2012 deltagit har ett i startaegetkurser. genomslag i Säffle kommun. Den arbetstillfällena. trendförändring Arbetsförmedlingens som började statistik år 2008 över gäller arbetslösa tyvärr Antalet inflyttade nyaktiverade företag/arbetsställen i Säffle kommun En av målsättningarna näringslivsarbetet är att det fortfarande visar tydligt och att har den ökat konjunkturnedgång något Tidigare som drabbade världen under slutet av år 2008 fortfarande 2012 var minst ska flytta 35 företag om året till komkom- Helår andelen personer utanför arbetsmarknaden i kom- munen. Samtidigt ska antalet nyaktiverade arbetsställeställen vara vara minst minst om om året. året. I bägge I bägge fallen fallen är är visar dring tydligt som började att den konjunkturnedgång år 2008 gäller tyvärr som fortfar- drab- arbets- har Arbetsförmedlingens ett genomslag i Säffle statistik kommun. över Den arbetslösa trendförän munen lägre än såväl i länet som i riket. Från och med år 2008 har Säffle högre arbetslöshet än såväl Inflyttade det SCB:s företag statistik som används som mått bade ande världen och har under ökat något slutet av år 2008 Tidigare fortfarande var andelen Nyaktiverade länet som riket. Under 2010 skedde en kraftig försämring av arbetslösheten i kommunen. År personer har ett utanför genomslag arbetsmarknaden i Säffle kommun. i kommunen Den lägre arbetsställen trendförändring såväl i länet som började i riket. Från år 2008 och med gäller år tyvärr 2008 har Antalet inflyttade nyaktiverade företag/arbetsställen i Säffle minskade Säffle högre arbetslösheten arbetslöshet i såväl än såväl Säffle, länet som som länet kommun fortfarande och har ökat något Tidigare riket. var och Helår Under riket Tyvärr skedde har arbetslösheten en kraftig försämring ökat igen andelen personer utanför arbetsmarknaden av i kommunen lägre än såväl i länet som i riket. Från och arbetslösheten Den genomsnittliga i kommunen. År arbetslösheten 2011 minskade år arbetslösh Antalet inflyttade företag minskade till år Antalet nyaktiverade arbetsställen har ökat varje år var med eten med år i 2008 såväl 4,3 % har Säffle, något Säffle som lägre högre länet i Säffle arbetslöshet och riket. än i länet Tyvärr än 4,4 såväl har % Inflyttade företag sedan 2009 och blev hela 155 stycken år Ett och arbetslösheten ökat igen Den genomsnittliga Nyaktiverade länet riket som 4,6 riket. %. Räknas Under 2010 antalet skedde personer en kraftig i program försämring så blir av bilden arbetslösheten en annan. i kommunen. Säffle hade År i genom antal arbetslösheten år 2012 var med 4,3 % något lägre i arbetsställen aktiviteter har genomförts under året för att med Säffle än i länet 4,4 % och riket 4,6 %. Räknas antalet personer i program med så blir bilden en annan. stärka näringslivsklimatet. En stor satsning på snitt minskade 6,5 % arbetslösheten av arbetskraften i såväl i program Säffle, under som länet året i platsbesök har genomförts under året för att nå fler länet och riket. var motsvarande Tyvärr har arbetslösheten siffra 4,9 % och ökat i riket igen 3,9 Antalet inflyttade företag minskade till 27 år Säffle hade i genomsnitt 6,5 % av arbetskraften i program under året i länet var motsvarande siffra 4,9 % företagare Antalet Antalet och nyaktiverade inflyttade att för företag att långsiktigt arbetsställen minskade förbättra har till ökat 27 varje år % I december Den genomsnittliga hade andelen arbetslösheten arbetslösa i Säffle år 2012 år näringslivsklimatet. sedan Antalet 2009 nyaktiverade och blev En hela arbetsställen entreprenörskapsmässa 155 stycken har år ökat varje Ett antal sedan särskilt aktiviteter 2009 fokus och har på blev genomförts upphandlingar hela 155 under stycken arrangerades året år för att stärka Ett och De riket kommunala 4,6 %. Räknas enheterna antalet Lärcenter, personer närings- i program år ökat var till med 4,5% 4,3 % och något andelen lägre i program Säffle än till i länet 7,2 4,4 %. % och i riket 3,9 %. I december hade andelen arbetslösa med i Säffle ökat till 4,5% och andelen i program till 7,2 %. i mars. näringslivsklimatet. antal För aktiviteter att stärka har handeln En genomförts stor har satsning ett under antal på året platsbesök företag att livsenheten, med så blir bilden arbetsmarknadsenheten en annan. Säffle hade har i under genomsnitt 6,5 % av arbetskraften i program under året i året De kommunala enheterna Lärcenter, näringslivsenheten, har har stärka genomgått genomförts näringslivsklimatet. skyltnings- under året för En och att stor nå satsning fler företagare på inlett en systematisk arbetsmarknadsenheten samverkan med arbetsförmedlingen året inlett kring en systematisk aktuella samverkan målgrupperna. med arbets- har under och platsbesök att att har långsiktigt genomförts förbättra under året näringslivsklimatet. företagare En entreprenörskapsmässa och att för att långsiktigt med förbättra särskilt för att nå fler länet var motsvarande siffra 4,9 % och i riket 3,9 marknadsföringskurs. 16 personer har deltagit i %. I december hade andelen arbetslösa i Säffle starta-eget-kurser. förmedlingen kring de aktuella målgrupperna. näringslivsklimatet. En entreprenörskapsmässa ökat till 4,5% och andelen i program till 7,2 %. med särskilt fokus på upphandlingar arrangerades De kommunala enheterna Lärcenter, näringslivsenheten, länet arbetsmarknadsenheten och riket har under året i mars. För att Andel stärka handeln arbetslösa har ett antal o i program företag Säffle, har Andel genomgått av bef en årskyltnings- och inlett en systematisk samverkan med arbetsförmedlingen kring de aktuella målgrupperna. 12,0 marknadsföringskurs. 16 personer har deltagit i starta-eget-kurser. 10,0 Andel 8,0 av bef år 12,0 6,0 10,0 Andel arbetslösa o i program Säffle, länet och riket I progr Arb lösa 4,0 8,0 2,0 6,0 I progr Arb lösa 0,0 4,07 Sä 07 Vä 07 Ri 08 Sä 08 Vä 08 Ri 09 Sä 09 Vä 09 Ri 10 Sä 10 Vä 10 Ri 11 Sä 11 Vä 11 Ri 12 Sä 12 Vä 12 Ri 2,0 År och kommun, länet, riket 0,0 07 Sä 07 Vä 07 Ri 08 Sä 08 Vä 08 Ri 09 Sä 09 Vä 09 Ri Sä 10 Vä 10 Ri 11 Sä 11 Vä 11 Ri 12 Sä 12 Vä 12 Ri

12 SÄFFLE KOMMUN 12

13 12 12 ÅRSREDOVISNING Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunfullmäktige Parti Kommunfullmäktige Parti Parti Centerpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Sjukvårdspartiet Socialdemokraterna i Värmland i Värmland Moderata Sjukvårdspartiet Moderata samlingspartiet i Värmland 6 6 Kristdemokraterna Moderata samlingspartiet 1 61 Folkpartiet Kristdemokraterna liberalerna 1 1 Miljöpartiet Folkpartiet de gröna liberalerna de gröna 1 1 Sverigedemokraterna Miljöpartiet gröna 2 12 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 0 20 Totalt Vänsterpartiet Totalt Totalt 41 Kommunfullmäktiges presidium Kommunfullmäktiges presidium Ledamöter Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ledamöter Ordförande Ledamöter 2012 Daniel Daniel Bäckström c c v ordförande Ordförande v Ulrika Daniel Ulrika Simonsson Bäckström m cm Ledamöter v ordförandedag Ulrika Dag Rogne Rogne Simonsson c mc Ledamöter Birgitta Dag Birgitta Edvardsson Rogne Kyrk Kyrkc c Christer Birgitta Christer Tengelin Edvardsson Tengelin Kyrkc c Bo Andersson Christer Bo Tengelin m cm Ingegerd Bo Ingegerd Andersson Welin Welin Fogelberg siv msiv Ann Ingegerd Ann Melitschenko Welin Fogelbergsiv siv Ulla Ann Ulla Heidrick Heidrick Melitschenko fp siv fp Bo Augustsson Ulla Bo Heidrick s fp s Stefan Bo Stefan Augustsson Olsson Olsson s s Ann Stefan Ann Mlakar Mlakar Olsson s s Jan Ann Jan Andersson Mlakar s s Ledamöter Jan Andersson s Ordförande Margareta Bäckström c c v ordförande Ordförande v Ann Margareta Ann Mlakar MlakarBäckström s cs Ledamöter v ordförande Bo Andersson Ann Bo Mlakar m sm Ledamöter Bo Andersson m 13

14 SÄFFLE KOMMUN 13 Nämnder och styrelser Nämnder och styrelser Kommunfullmäktige Ordf Margareta Bäckström Kommunstyrelsen Ordf Daniel Bäckström Kommunrevisionen Ordf Richard Svensson Miljö- och byggnadsnämnden Ordf Agneta Petterson Kommunföretag i Säffle AB Ordf Daniel Bäckström Kulturnämnden Ordf Kerstin Einevik Bäckstrand Forskningen i Säffle AB Ordf Ragnar Törner Teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål Ordf Roger Carlson, Åmål v ordf Erik Blakstad, Säffle Barn- och utbildningsnämnden Ordf Stina Höök Socialnämnden Ordf Lisbet Westerberg Krisledningsnämnden Ordf Daniel Bäckström Innovations- och teknikcenter i Säffle KB Ordf Ragnar Törner Säfflebostäder AB Ordf Claes Scott Säffle kommunikation AB Ordf Dag Rogne Säffle Fjärrvärme AB, 49 % ägarandel Kommunens representanter Christer Tengelin Jan Norlin Valnämnden Ordf Marianne Olsson Överförmyndare Ordf Bengt Rosén Säffle kommun 14

15 ÅRSREDOVISNING 2012 Process för styrning och uppföljning 2012 Vision, mål och uppföljning Säffle kommun arbetar sedan många år med en övergripande vision som bryts ned i långsiktiga och kortsiktiga mål på nämndsnivå. Varje förvaltning och dess enheter reviderar årligen sina måldokument. För den ekonomiska förvaltningen finns finansiella mål för god ekonomisk hushållning kompletterades målsättningarna med verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Budgetramar för nästkommande år beslutas i kommunfullmäktige i juni, varefter nämndernas arbete med de interna budgetarna vidtar. Verksamhetens ekonomi följs upp och rapporteras till respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter april, augusti (delårsbokslutet) och december (årsredovisningen). Verksamhetsmålen följs upp samlat i delårsbokslut och årsredovisning. 15

16 SÄFFLE KOMMUN Ny vision antagen 2012 Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny vision för kommunen den 26 mars i år. Vision 2026 lyder: Säffle vågar leda hållbar utveckling I Säffle kan vi, vill vi, vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och vårt samhälles växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap. Med stolthet säger vi att vi är Säfflebor. Centrum för grön utveckling Forskning och lokalt engagemang ger försprång inom utveckling av förnybar energi och förädling av resurser från jord, skog och vatten. Våra utbildningar ger möjligheter till livslångt lärande med spetsinriktning som ger kompetens för ett differentierat näringsliv. Företagandet står på topp. Lockande levande livsmiljö I vår kommun finns attraktiva bostäder för alla. Här känner vi trygghet och livsglädje med närhet till god vård och omsorg. Här är rikt på upplevelser och kultur med ett par juveler i kronan. Vår landsbygd lever och utvecklas och vår mysiga stadskärna sjuder av liv. Säffle är en pärla bland småstäder. Säffle mitt i världen Vårt hypersnabba nät har fått digitala företag att växa som svampar ur jorden. Det går snabbt att pendla, resa och frakta. Broar byggs, regionen växer och Säffle blomstrar. Vision 2026 som antogs i mars ersätter den gamla från början av 2000-talet och ska påverka verksamhetens inriktning framöver. För 2012 och 2013 blir det emellertid något av mellanår då det tar något år för den nya Visionen att fasas in i kommunens planeringscykel. Målsättningarna och uppdragen som gäller verksamhetsår 2012 lades ju fast våren och hösten 2011 alltså innan den nya Visionen fanns på plats. Den nya visionen kommer istället till del att påverka 2013 års verksamhet. Nämnderna fick i uppdrag att inför sina ramskrivelser för 2013 försöka anpassa målsättningarna i den mån det gick till den nya Visionen. För verksamhetsår 2014 kommer däremot den nya Visionen att få fullt genomslag på målsättningar och verksamhetsplaner. Under hösten påbörjades arbetet med att utifrån Vision 2026 ta fram en ny verksamhetsstyrningsoch målstruktur för kommunen och koncernen. Målen för år 2014 ska därmed bli anpassade efter den nya visionen. 16

17 ÅRSREDOVISNING 2012 Vision för stärkt attraktivitet åren Säffle kommuns vision för åren anger inriktningen för det långsiktiga arbetet med att stärka Säffles attraktivitet för boende och företagande. Visionen utgår från fyra utmaningar: Det är attraktivt och speciellt att bo och verka i Säffle kommun Företagsklimatet i Säffle kommun är generöst och välkomnande Alla känner sig alltid säkra och trygga i Säffle kommun Kommunens verksamheter utvecklas genom gott ledarskap Under varje punkt beskrivs inriktning på arbetet i visionen. För att visionen ska kunna förverkligas måste alla känna delaktighet och vilja arbeta mot de mål som stödjer visionen. Det är attraktivt och speciellt att bo och verka i Säffle kommun Den lilla kommunens och stadens kvaliteter med närhet mellan boende, arbete och fritid liksom närheten mellan beslutsfattare och kommuninvånare uppskattas av alla. Alla är engagerade och delaktiga i de demokratiska processerna och tar sitt ansvar för en ekologisk, ekonomisk och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Banden mellan stad och landsbygd är fortsatt starka. Säffles miljökvaliteter för arbete, boende och fritid värnas och förädlas ständigt. För ungdomar finns ett varierat utbud av aktiviteter. Boendet planeras för ytterligare 1000 invånare år Det är hög standard på väg och järnvägsnät och det finns goda kommunikationer som möjliggör arbetspendling och övrigt resande. Kommunen är offensiv vad gäller införande och utnyttjande av snabb elektronisk dataöverföring. Företagsklimatet i Säffle kommun är generöst och välkomnande Den positiva utvecklingen av samarbetsformerna mellan näringslivet och kommunen, den välkända Säffleandan, uppmuntrar till kreativitet och vilja att pröva nya idéer. Näringslivet och kommunen tar gemensamt ansvar för marknadsföring och arrangemang för att ytterligare stärka Säffles position i världen. En förutsättning för ett positivt företagsklimat är att det erbjuds rika tillfällen till utbildning och fortbildning av god kvalité. Alla känner sig alltid säkra och trygga i Säffle kommun Kommunen samverkar med andra aktörer för att skapa en trygg omvärld. Kommunala arbetsplatser erbjuder en miljö där ingen far illa. Service, vård och omsorg håller hög kvalité samt anpassas till livets olika skeenden. Kommunens verksamheter utvecklas genom gott ledarskap Arbetsgivaren Säffle kommun arbetar aktivt för att erbjuda sina medarbetare attraktiva och utvecklande arbeten. Verksamheten bedrivs i bra fysisk och psykosocial miljö där medarbetarna vet att de är sedda, får uppskattning och medinflytande. Kommunen är känd som en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom sitt omfattande program för ledarskapsutveckling och fortbildning av medarbetare. Frisktalet är i topp. Därför är vi den friskaste kommunen i Sverige. 17

18 SÄFFLE KOMMUN 18

19 ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning har två huvudbeståndsdelar. I det finansiella perspektivet säkerställs att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen fastställer finansiella mål som mäts årligen. I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt De verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som antagits av fullmäktige ska ses som de viktigaste målsättningarna att fokusera på för kommunen som helhet och för respektive nämnds verksamhet. Målen tas med i budgetarnas verksamhetsbeskrivningar och följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Verksamhetsmålen ska ses som ett förtydligande och en konkretisering av det begränsade antal mål som antas av fullmäktige. Varje nämnd har fler mål utifrån redan tagna verksamhetsidéer, syften samt lång- och kortsiktiga mål som revideras i samband med nämndens beslut om den interna budgeten. De verksamhetsmål som kommunfullmäktige antagit utifrån nämndernas föreslag är litet olika till karaktär och innehåll. Kommunen genomförde för ett antal år sedan ett omfattande arbete med att ta fram målformuleringar för verksamheterna. Utifrån det arbetet har bildats olika praxis kring styrningen som även påverkat målen för god ekonomisk hushållning. Några är mer konkreta, andra något vidare till sin karaktär. Några är lättare att mäta, andra saknar mått. Här följer en redovisning av de åtgärder och resultat som kommit fram för perioden januariaugusti 2012 sorterade efter visionens huvudrubriker. Måluppfyllelse Här beskrivs kommunens verksamhet under året ur perspektivet God ekonomisk hushållning. Fokus ligger på de verksamhetskrav som fullmäktige har godkänt för respektive nämnd. En fylligare beskrivning av måluppfyllelsen återfinns i bilagan med nämndernas verksamhetsberättelser. Vision : Det är attraktivt och speciellt att bo och verka i Säffle kommun Kommunstyrelsen Mål: Säffle kommun ska upplevas som en attraktiv plats att bo och leva på Mått: Nöjd medborgarindex. Senaste undersökningen våren Säffle 56 indexpoäng medel 61. Mål minst 62 våren 2013 Måluppfyllelse: Kommunstyrelsen arbetar med ett antal processer för att öka kommunens attraktivitet. Arbetet med Vision Säffle 2026 som fastställdes i mars är en långsiktig strategisk process. Översiktsplanearbetet som pågår är en annan sådan process. LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är en viktig beståndsdel. Exploateringsarbetena för de första 11 tomterna vid bostadsområdet Brännsvall blev färdiga under året. Ett markanvisningsavtal har tecknats för exploatering av mark för byggande av köpcentrum i Guttane. Digitala informationsskyltar har satts upp vid infarterna. Säffle kanals 175 år firades med flera aktiviteter under året. Konferensanläggningen Krokstad öppnade på nytt under entreprenör. Mål: Säffle kommuns invånare ska uppleva att de har goda möjligheter till insyn och inflytande på beslut inom kommunen. Mått: Nöjdmedborgarindex. Senaste undersökningen våren 2011: Säffle 40 indexpoäng medel 42. Mål minst index 43 våren Måluppfyllelse: Arbetet med vision Säffle 2026 gav nya tankar kring medborgardialog och inflytande. Ett förslag till medborgardialog har tagits fram under året. Samtliga nämnders diarier har under hösten lagts över till kommunens hemsida saffle.se så att alla kommuninvånare och andra intresserade kan läsa handlingarna. Testsändningar av kommunfullmäktiges möten har genomförts. 19

20 SÄFFLE KOMMUN Mål: Säffle kommun ska upplevas ha goda kommunikationer Mått: Nöjdmedborgarindex. Senaste undersökning våren Säffle 51 % medel 58 % Mål: Att upprätta förslag till fördjupade översiktsplaner och detaljplaner för nya attraktiva bostads och verksamhetsområden i den omfattning som krävs för att stödja en hållbar samhällsbyggnad. Måluppfyllelse: Det är främst möjligheterna till kollektivtrafik och tillgången till förbindelser för längre resor som drar ner betyget för kommunens kommunikationer. Två hållplatser vid E 45 har byggts genom projektet Full Koll. Den ena ligger vid Sporthälla och den andra i anslutning till Vintergatan/Lugnadalsskolan. Hållplatserna har kompletterats med cykelparkeringar och en pendlarparkering vid Vintergatan. Diskussionerna med Sjöfartsverket om ett eventuellt övertagande av kanalen har inte kunnat slutföras En lokal trafikförsörjningsstrategi är påbörjad. Kommunens politiker och tjänstemän har fortsatt att vara aktiva i olika forum kring förbättrade kommunikationer med bäring på Säffle kommun. Miljö och byggnadsnämnden Mål: Minst 85 % av dem som nyttjar miljö och byggnadsnämndens tjänster skall vara nöjda med handläggningen av sina ärenden. Måluppfyllelse: Målet bedöms tillfredsställande uppnått. Bedömning grundas på subjektiva iakttagelser. Mål: Att slutföra arbetet med att revidera kommunens översiktsplan så att kommunfullmäktige kan anta översiktsplanen under första halvåret Måluppfyllelse: Sannolikt kommer översikts planen antas under första halvåret Kommentar: Det är mycket viktigt att processen för att ta fram översiktsplanen får ta den tid som krävs för att planen successivt kan förankras hos medborgare och beslutsfattare. Måluppfyllelse: Planberedskapen i kommunen bedöms vara tillfredsställande och arbetet med översiktsplanen har prioriterats. Kulturnämnden Mål: Biblioteket ska ha många nöjda besökare Mått: Antal program och samarbetspartners, Antal inköpta medier på efterfrågan, Antal besök av bokbussen, Antal bokpresentationer i skolor mm, Antal besök Måluppfyllelse: Biblioteket har haft sex programkvällar på vuxenavdelningen och samarbetat med alla studieförbund. På barnavdelningen har man haft 8 skaparverkstäder och därutöver 6 andra program. Ca 220 medier har köpts in på efterfrågan, vilket är marginellt fler än förra året. Bokbussen besöker 155 hållplatser varav 8 är skolor och 20 förskolor (till och med förskoleklass). Biblioteket har haft besök (att jfr med under 2011). Antal besökare sjunker lite för varje år men den moderna tekniken med väl utvecklade etjänster gör att låntagare kan uträtta många av sina ärenden från sin hemdator. Den gemensamma webbsidan hade nästan besökare under året varav unika besök. Utlåningen ökar både när det gäller fysiska medier och nedladdningar av emedier. Fysiska medier har ökat med ca medan utlåningen av emedier har stigit från 835 år 2011 till 1520 år I samband med delårsbokslutet konstaterades att antal besök ökat under året och då framförallt under sommarmånaderna. Den regniga sommaren och bibliotekets öppettider kan vara troliga orsaker till uppgången under årets åtta första månader. Därefter har besöksantalet minskat. 20

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Årsredovisningen fastställdes av kommunfullmäktige 23 april 2012. Omslagets bild visar Rävgårdens förskola i Svanskog på utflykt. Årsredovisning 2011

Årsredovisningen fastställdes av kommunfullmäktige 23 april 2012. Omslagets bild visar Rävgårdens förskola i Svanskog på utflykt. Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Årsredovisningen fastställdes av kommunfullmäktige 23 april 2012. Omslagets bild visar Rävgårdens förskola i Svanskog på utflykt. Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Säffle Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer