ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING

2 SÄFFLE KOMMUN 2

3 ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisningen är ett förslag inför kommunstyrelsens sammanträde 15 april Bildtemat för årets förvaltningsberättelse är Skördefesten som firade 10-årsjubileum Fotograf där inget annat anges: Therese Tingberg Produktion Aztek Design Grafisk formgivning: Lars Johansson, Säffle kommun 3

4 SÄFFLE KOMMUN Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Sveriges yngsta stad 5 Omvärld, befolkning och arbetsmarknad 5 Kommunens organisation 11 Process för styrning och uppföljning Vision för stärkt attraktivitet åren Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 17 Säffles kvalitet i korthet en jämförelse med andra kommuner 32 Utveckling på sikt 34 Fem år i sammandrag 36 Ekonomisk översikt och analys 38 Investeringar 50 Nämnderna 53 Sammanställd redovisning 57 Personalredovisning 61 Miljöredovisning 68 Räkenskaper 75 Resultaträkning 76 Balansräkning 77 Kassaflödesanalys 78 Noter 79 Redovisningsprinciper 86 Vaverksamhet 82 Ord och begreppsförklaringar 91 Bilaga Redovisningen från nämnder och bolag finns i separat bilaga 4

5 ÅRSREDOVISNING 2012 Kommunstyrelsens ordförande 2012 har varit ett omtumlande år för Säffle. Allt det glädjande som skedde under året, kom att stå i bakgrunden för Volvobussars besked om nedläggning av större delen av verksamheten. För kommunen som organisationen blev bytet av fokus tvärt och omfattande. Ett stort arbete lades ned tillsammans med arbetsförmedling, länsstyrelse, Region Värmland och Volvobussar för att klarlägga behov av ersättningsarbeten, kompetensutveckling, eventuella stöd och bidrag m.m. som skulle kunna komma ifråga. Näringslivsarbetet med att stötta befintliga företag och att söka företag som skulle kunna vara i behov av och arbetskraft fick högsta prioritet. Samtidigt får vi inte glömma de positiva saker som skedde i kommunen. Områden Brännsvall söder om tätorten färdigställdes för villaboende i slutet av året. Kanalen firade 175 år med aktiviteter under säsongen. Vår fina gästhamn fick dokumenterat goda omdömen av båtgästerna. En uppställningsplats för husbilar togs i bruk i närheten av gästhamnen. Ett markanvisningsavtal tecknades för byggande av köpcentrum vid Guttane. Sagabiografen ditigaliserades och antalet besökare ökade. SäffleOperan gjorde succé med föreställningen Annie get your gun. Tillsammans med många fler positiva händelser. Efter en omfattande process med deltagande från ett stort antal invånare, politiker och anställda i kommunen beslutade fullmäktige under våren om en ny vision för kommunen. Visionen Säffle 2026: Säffle vågar leda hållbar utveckling visar vår dröm eller det önskvärda tillstånd vi tillsammans har önskat oss för framtiden. Konjunkturen i omvärlden är fortsatt osäker även om signalerna i slutet av 2012 visar något positivare tongångar än under hösten. Den lokala konjunkturen visar tyvärr inte på samma ljusning. Säffle har en av de högsta andelarna arbetslösa ungdomar i landet. Här har vi en av de absolut viktigaste utmaningarna för framtiden. Kommunikationerna till och från Säffle fortsätter att vara avgörande för möjligheterna att bo och leva i vår bygd. Det är mycket glädjande att busshållplatserna vid E 45 tagits i bruk och blivit flitigt nyttjade. Den största investeringen under året var renoveringen och ombyggnaden av avloppsreningsverket med ytterligare en steg för rening. Kommunen är en stor organisation som ska ge bästa möjliga service till dem som bor och verkar här. Jag vill avsluta med att tacka alla anställda och förtroendevalda för det fina arbete och det engagemang som läggs ned inom kommunens verksamheter. Daniel Bäckström 5

6 SÄFFLE KOMMUN Förvaltningsberättelse 6

7 ÅRSREDOVISNING 2012 Säffle Sveriges yngsta stad Säffle fick som sista köping i Sverige stadsprivilegier och det krönta stadsvapnet 1951! Trots sina unga år som stad är Säffle belägen i en urgammal bygd, full med resurser som jordbruksmark, skog och vattenleder för kommunikation. Inom kommunen finns det gott om fornlämningar från Olof Trätäljas tid, men också från pilgrimsresande som passerade Säffle på resan längs Byälven mot Nidaros och Domen i nuvarande Trondheim, Norge. Byälven fick stor betydelse för Säffle också under förstadiet till industrialismen när järnbruken nyttjade den för transporter. I och med tillkomsten av Trollhätte kanal och Säffle kanal tog industrialiseringen fart på allvar. Sågverk, pappersbruk, glasbruk och verkstäder växte fram. Många av företagen från denna period finns kvar även idag. I början av 1900-talet bodde det omkring i det som idag är Säffle kommun., knappt av dem bodde inne i tätorten. Idag bor personer i centralorten och på landsbygden. Säffles stora fibernätsprojekt är ett exempel på hur kommunen jobbar för att göra det möjligt att få det bästa ur båda världar, arbetet med att ta fram områden för vattennära boenden ett annat. Omvärld, befolkning och arbetsmarknad Samhällsekonomisk utveckling Konjunkturinstitutet gör fyra bedömningar av det ekonomiska läget om året. Nedanstående text bygger på institutets bedömning av läget i december BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet och det globala konjunkturläget fortsatte att försvagas. Förtroendeindikatorerna i Europa ligger på en låg nivå, men det finns ljusglimtar i USA och i tillväxtekonomierna. Skuldkrisen i euroområdet har inte förvärrats under hösten och de politiska åtgärder som har vidtagits tycks ha ökat de finansiella marknadernas förtroende för statsfinanser och banker i Europa. I Sverige har både hushåll och företag blivit mer pessimistiska och BNP väntas falla med ca 0,5 procent under fjärde kvartalet Tillväxten blir svag även under inledningen av 2013 och sysselsättningen faller. Arbetslösheten stiger till ca 8,5 procent Inflationen har fallit under 2012 och KPIF ökar med endast 1,9 procent Riksbanken sänker reporäntan till 0,75 procent i början av Finanspolitiken blir expansiv 2013 men stramas åt för att uppnå överskottsmålet. Den svaga BNP-tillväxten i OECD-länderna beror bland annat på stram finanspolitik och hög osäkerhet om hållbarheten i statsfinanserna i flera länder i Europa. Under andra halvan av 2012 har flera politiska initiativ tagits som har ökat finansmarknadernas förtroende för statsfinanser och banker i Europa. Hushållens framtidsförväntningar har dock inte blivit bättre utan snarare sämre. Möjligen beror det på att hushållen inser att den nödvändiga förstärkningen av statsfinanserna i euroområdet kommer att kräva stora uppoffringar i termer av höjda skatter och nedskärningar av offentlig service som leder till förlorade arbetstillfällen. Konjunkturinstitutet konstaterar vidare att konsument och företagsförtroendet är lågt i euroområdet. Det tyder på att tillväxten blir fortsatt svag, eller till och med negativ, de kommande kvartalen. Men om inte nya problem med skuldhanteringen uppdagas i euroområdet anser konjunkturinstitutet att det är rimligt att anta att tillväxten repar sig under Stram finanspolitik med åtstramningar motsvarande ca 1 procent av BNP även 2013 kommer dock att hålla tillbaka tillväxten. Utanför Europa syns tecken på att tillväxten är på väg att ta litet mera fart. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin ligger exempelvis på en betydligt högre nivå i USA och Kina än i Europa. De amerikanska hushållens tillförsikt har stigit sedan det senaste halvåret och bostadsmarknaden har vänt 7

8 SÄFFLE KOMMUN uppåt. I flera tillväxtekonomier har stabiliseringspolitiken lagts om i expansiv riktning vilket har börjat ge avtryck i högre tillväxt. Under de första tre kvartalen 2012 klarade sig Sverige bättre än OECD-länderna med en genomsnittlig BNP-tillväxt på strax över 0,6 procent per kvartal. I euroområdet har utvecklingen varit särskilt svag med en fallande BNP-nivå de senaste fyra kvartalen. Nu dämpas tillväxten även i Sverige till en utveckling som är mer lik den i övriga OECD-länder. De flesta indikatorer för BNP-tillväxten har fallit rejält under hösten. Inköpschefsindex har exempelvis fallit ner till samma låga nivås om i euroområdet. Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar informationen i Konjunkturbarometern, har också fallit hastigt under senare delen av hösten. Även om BNP växte i hygglig takt tredje kvartalet var den underliggande utvecklingen svag. Det som höll upp efterfrågetillväxten var lagerinvesteringar och offentlig konsumtion. Den offentliga konsumtionen bedöms växa långsammare framöver och företagen beräknas dra ner på lagren redan fjärde kvartalet. Hushållens konsumtion ökade tredje kvartalen, men långsammare än de disponibla inkomsterna och sparandet steg därmed. Under 2012 ökade arbetslösheten i Sverige från 7,5 procent första kvartalet till ca 8 procent i slutet av året. Andelen sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder låg i princip still. Förklaringen till den ökade arbetslösheten är alltså främst att arbetskraften har ökat. Under första halvåret var företagen relativt optimistiska om framtiden och anställningsplanerna tydde på svagt stigande sysselsättning, vilket också blev fallet. Under hösten har dock utsikterna i på arbetsmarknaden hastigt försämrats. Anställningsplaner och antal varsel om uppsägning tyder på fallande sysselsättning från och med första kvartalet Inflationen har under hösten utvecklats svagare än väntat och överraskat i stort sett alla prognosmakare, inklusive Riksbanken. Mätt med KPIF (KPI med fast bostadsränta) har inflationen varit omkring 1 procent under hela Kronförstärkningen under sommaren har sannolikt bidragit till att dämpa inflationen mer och snabbare än väntat. Med den svaga efterfrågesituation som nu råder inom detaljhandeln väntas inte företagen höja konsumentpriserna särskilt mycket den närmaste tiden och inflationen ligger därmed kvar på en låg nivå Konjunkturinstitutet bedömer att Riksbanken kommer att sänka reporäntan till 0,75 procent i februari Riksbanken har det senaste året lyft fram hushållens skuldsättning som ett argument för att inte sänka räntan lika mycket som skulle kunna vara motiverat av den svaga konjunkturutvecklingen. Ett argument som bedöms få allt mindre vikt i takt med att ökningstakten i hushållens skulder fortsätter att dämpas. Riksbanken bedöms dock inte vilja bedriva en så expansiv politik utan väljer en försiktigare väg till priset av något lägre inflation och högre arbetslöshet. Reporäntan kommer att börja höjas i slutat av 2014 när inflationen stiger och tillväxten blir mera robust. De låga räntorna i omvärlden innebär dock att reporäntan i slutet av 2017 fortfarande kommer att vara lägre än vad som historiskt sett har varit förenligt med ett balanserat konjunkturläge. För stora skillnader i ränteläge mot omvärlden skulle förstärka kronan och dämpa efterfrågan och inflationen i Sverige. Finanspolitiken blir expansiv 2013 i och med att budgetpropositionen för 2013 innehåller ofinansierade åtgärder om sammanlagt 23 miljarder kronor. Konjunkturinstitutets bedömning är att finanspolitiken blir ungefär neutral 2014, vilket är motiverat med det fortfarande svaga konjunkturläget, och den långsiktigt nödvändiga åtstramningen påbörjas först år

9 ÅRSREDOVISNING 2012 VÄRMLAND VÄXER OCH KÄNNER INGA GRÄNSER VÄRMLAND VÄXER Regionalt utvecklingsprogram Version 1 Fastställt av regionfullmäktige OCH KÄNNER INGA GRÄNSER Visionen för år 2020: Utveckling i regionen Värmland växer på många sätt. Region Värmland, som är kommunernas samarbetsorgan i länet, genomförde 2007 och 2008 en mycket Mångfald, kompetens och upplevelser får omfattande process i länet för att ta fram nuvarande oss att växa som människor. regionala utvecklingsprogram: Värmland växer Kunskap och innovation ger våra företag en och känner inga gränser Samtidigt togs stark position i världen. nuvarande varumärkesplattform för regionen fram. Utvecklingsprogrammet beskriver hur Värmland Vi kliver över invanda gränser. ska bli en ännu bättre plats att leva, bo och arbeta i. Av alla slag, varje dag och överallt. Värmland växer är regionens framtidsdokument för Vi vågar utmana oss själva. att skapa en hållbar tillväxt. Programmet innehåller en vision och fem insatsområden: ledarskap, innovativa miljöer, kompetensförsörjning, tillgänglighet Vi lever i ett samhälle där alla kommer till sin rätt. Kvinna som man, inflyttare som samt livskvalitet. Det är första gången Värmland har värmlänning, barn som vuxen. en gemensam vision. Under 2011 genomfördes ett regeringsuppdrag Världen mår bra av mer Värmland och med syftet att identifiera Värmlands utmaningar, Värmland av mer värld. möjligheter och framtida prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet från och med Värmland växer och känner Regionalt inga gränser. utvecklingsprogram I april bestämde Region Värmland att Version 1 Fastställt av regionfullmäktige det var dags att aktualisera och vidareutveckla det regionala utvecklingsprogrammet och varumärkesplattformen för Värmland. Under 2012 har arbetet varit inriktat insamling av information, dialog och insamling av synpunkter. Bland annat har referensgrupper träffats under hösten för att lämna synpunkter. Planen är att en remissutgåva ska bli färdig under Regionalt utvecklingsprogram Version 1 Fastställt av regionfullmäktige januari-februari

10 SÄFFLE KOMMUN 9 Befolkning Befolkning ningsminskningen kommer att avstanna helt inom Antalet invånare i Säffle kommun minskade med Enligt en nära den framtid. befolkningsprognos som kommunen 86 personer till invånare vid 2012 års utgång. beställt beräknas folkmängden minska med ytterligare 989 personer från till personer Antalet invånare i Säffle kommun minskade med Enligt den befolkningsprognos som kommunen Minskningen berodde på att 90 personer fler avled 86 personer till invånare vid 2012 års utgång. Minskningen berodde på att 90 personer fler ligare 989 personer från till perso- beställt beräknas folkmängden minska med ytter- än vad som föddes samtidigt som 3 personer fler år Antalet invånare vid slutet av 2012 blev 51 flyttade till Säffle än från kommunen (SCB gjorde personer fler än föregående års prognos. avled än vad som föddes samtidigt som 3 personer ner år Antalet invånare vid slutet av 2012 dessutom en justering med 1 person av statistiken). fler flyttade till Säffle än från kommunen (SCB blev 51 personer fler än föregående års prognos... För att vara exakt flyttade 626 personer till kommunen samtidigt som 623 personer flyttade från gjorde dessutom en justering med 1 person av statistiken). För Folkmäng och förändringskomponenter i Säffle kommun kommunen. 121 att barn vara föddes exakt under flyttade 2012, 626 vilket personer var till fler kommunen än året innan. samtidigt 211 personer som 623 avled, personer vilket var flyttade fler från än året kommunen. innan. Befolkningsminskningen 121 barn föddes under blev 2012, Födda därmed vilket var glädjande 9 fler än inte året lika innan. hög som 211 förra personer årets avled, siffra Döda Födelsenetto på vilket 153 personer. var 24 fler än året innan. Befolkningsminskningen En uppdelning blev av därmed befolkningsförändringarna glädjande inte lika hög per Inflyttade Utflyttade församling som förra visar årets att siffra tre församlingar på 153 personer. ökat medan Flyttnetto övriga En 6 uppdelning minskat i invånarantal av befolkningsförändringarna under Kila Folkökning ökade per församling med 8 personer, visar att Tveta tre med församlingar 6 personer ökat och medan Folkmängd övriga 6 med minskat 1 person. i invånarantal Södra Värmlandsnäs under NYHuggenäs minskade Kila ökade med med 28 8 personer, Säffle Tveta med med 22 6 personer, Långserud och NY-Huggenäs med 18 personer, med 1 person. Bro med Södra 16 personer, Värmlandsnäs med minskade 11 personer med 28 och personer, Gillberga Säffle med 6 med Svanskog personer. 22 personer, Sedan Långserud 2008 har centralorten med 18 personer, minskat Bro med med invånare personer, och Svanskog landsbygdsförsamlingarna med 11 personer och med Gillberga med 6 personer. Sedan 2008 har centralorten 372 invånare, totalt 476 invånare. Folkmängd per församling Säffle delar utvecklingen med många kommuner minskat med 104 invånare och landsbygdsförsamlingarna med 372 invånare, totalt 476 invånare. Säffle i landet utanför storstadsregionerna. Befolkningsantalet är idag betydligt lägre än för 10 och 20 år Tveta Säffle delar utvecklingen med många kommuner i landet utanför storstadsregionerna. Befolk- sedan. Utflyttning sker av ungdomar och familjer i Bro yrkesverksam ålder. Befolkningens förändringar är S:a V-näs ningsantalet är idag betydligt lägre än för 10 och av avgörande betydelse för bedömningen av behovet Ny-huggenäs av 20 kommunal år sedan. service. Utflyttning Befolkningsantalet sker av ungdomar påverkar och Gillberga också familjer kommunens i yrkesverksam intäkter ålder. via skatter Befolkningens och bidrag. förändringar Kila Som mest är invånare av avgörande hade Säffle betydelse år 1970, för bedöm- då 20 Svanskog ningen personer av behovet var folkbokförda av kommunal i kommunen. service. Befolkningsantalet År 1980 Långserud befolkningen påverkar minskat också med kommunens personer intäkter till hade Summa via 984 skatter en genomsnittlig och bidrag. minskning med 125 personer Som året. mest År invånare 1990 hade Säffle kommun år 1970, 17 då Källa:SCB invånare. 234 personer Tio år var senare folkbokförda hade befolkningen i kommunen. minskat År med hade personer befolkningen till minskat invånare med 1 en 250 genomsnittlisoner per- minskning till med en 134 genomsnittlig personer om minskning året. År 2010 med hade 125 befolkningen personer om minskat året. År med hade 092 personer Säffle Näringsliv och arbetsmarknad till kommun invånare invånare. en genomsnittlig Tio år senare minskning hade befolkningen 109 personer minskat om året. med Vid det personer senaste årsskiftet till med hade invånare antalet invånare en genomsnittlig minskat med minskning ytterligare med Totalt finns arbetsställen, inklusive offentlig personer. personer Tyvärr om året. finns År inget 2010 som hade tyder befolkningen på att den förvaltning, organisationer och företag utan anställda, registrerade i Säffle kommun. Flest an- pågående befolkningsminskningen kommer att minskat med personer till invånare avstanna helt inom en nära framtid. en genomsnittlig minskning med 109 personer om ställda finns inom tillverkningsindustrin med 28 % året. Vid det senaste årsskiftet hade antalet invånare av arbetstillfällena. minskat med ytterligare 239 personer. Tyvärr En av målsättningarna näringslivsarbetet är att finns inget som tyder på att den pågående befolk- 10 det minst ska flytta 35 företag om året till kom- Källa: Befolkningsprognos Säffle kommun, Statisticon

11 10 Näringsliv och arbetsmarknad ÅRSREDOVISNING 2012 munen. Totalt Samtidigt finns ska arbetsställen, antalet nyaktiverade inklusive offentlig arbetsställen förvaltning, vara minst organisationer 120 om året. och I bägge företag fallen utan an- är visar stärka tydligt handeln att den har konjunkturnedgång ett antal företag har genomgått som drab-en det ställda, SCB:s statistik registrerade som i Säffle används kommun. som mått. Flest anställda bade skyltnings världen och under marknadsföringskurs. slutet av år 2008 fortfarande 16 personer har Arbetsförmedlingens fokus på upphandlingar statistik arrangerades över arbetslösa i mars. För att finns 10 inom tillverkningsindustrin med 28 % av 2012 deltagit har ett i startaegetkurser. genomslag i Säffle kommun. Den arbetstillfällena. trendförändring Arbetsförmedlingens som började statistik år 2008 över gäller arbetslösa tyvärr Antalet inflyttade nyaktiverade företag/arbetsställen i Säffle kommun En av målsättningarna näringslivsarbetet är att det fortfarande visar tydligt och att har den ökat konjunkturnedgång något Tidigare som drabbade världen under slutet av år 2008 fortfarande 2012 var minst ska flytta 35 företag om året till komkom- Helår andelen personer utanför arbetsmarknaden i kom- munen. Samtidigt ska antalet nyaktiverade arbetsställeställen vara vara minst minst om om året. året. I bägge I bägge fallen fallen är är visar dring tydligt som började att den konjunkturnedgång år 2008 gäller tyvärr som fortfar- drab- arbets- har Arbetsförmedlingens ett genomslag i Säffle statistik kommun. över Den arbetslösa trendförän munen lägre än såväl i länet som i riket. Från och med år 2008 har Säffle högre arbetslöshet än såväl Inflyttade det SCB:s företag statistik som används som mått bade ande världen och har under ökat något slutet av år 2008 Tidigare fortfarande var andelen Nyaktiverade länet som riket. Under 2010 skedde en kraftig försämring av arbetslösheten i kommunen. År personer har ett utanför genomslag arbetsmarknaden i Säffle kommun. i kommunen Den lägre arbetsställen trendförändring såväl i länet som började i riket. Från år 2008 och med gäller år tyvärr 2008 har Antalet inflyttade nyaktiverade företag/arbetsställen i Säffle minskade Säffle högre arbetslösheten arbetslöshet i såväl än såväl Säffle, länet som som länet kommun fortfarande och har ökat något Tidigare riket. var och Helår Under riket Tyvärr skedde har arbetslösheten en kraftig försämring ökat igen andelen personer utanför arbetsmarknaden av i kommunen lägre än såväl i länet som i riket. Från och arbetslösheten Den genomsnittliga i kommunen. År arbetslösheten 2011 minskade år arbetslösh Antalet inflyttade företag minskade till år Antalet nyaktiverade arbetsställen har ökat varje år var med eten med år i 2008 såväl 4,3 % har Säffle, något Säffle som lägre högre länet i Säffle arbetslöshet och riket. än i länet Tyvärr än 4,4 såväl har % Inflyttade företag sedan 2009 och blev hela 155 stycken år Ett och arbetslösheten ökat igen Den genomsnittliga Nyaktiverade länet riket som 4,6 riket. %. Räknas Under 2010 antalet skedde personer en kraftig i program försämring så blir av bilden arbetslösheten en annan. i kommunen. Säffle hade År i genom antal arbetslösheten år 2012 var med 4,3 % något lägre i arbetsställen aktiviteter har genomförts under året för att med Säffle än i länet 4,4 % och riket 4,6 %. Räknas antalet personer i program med så blir bilden en annan. stärka näringslivsklimatet. En stor satsning på snitt minskade 6,5 % arbetslösheten av arbetskraften i såväl i program Säffle, under som länet året i platsbesök har genomförts under året för att nå fler länet och riket. var motsvarande Tyvärr har arbetslösheten siffra 4,9 % och ökat i riket igen 3,9 Antalet inflyttade företag minskade till 27 år Säffle hade i genomsnitt 6,5 % av arbetskraften i program under året i länet var motsvarande siffra 4,9 % företagare Antalet Antalet och nyaktiverade inflyttade att för företag att långsiktigt arbetsställen minskade förbättra har till ökat 27 varje år % I december Den genomsnittliga hade andelen arbetslösheten arbetslösa i Säffle år 2012 år näringslivsklimatet. sedan Antalet 2009 nyaktiverade och blev En hela arbetsställen entreprenörskapsmässa 155 stycken har år ökat varje Ett antal sedan särskilt aktiviteter 2009 fokus och har på blev genomförts upphandlingar hela 155 under stycken arrangerades året år för att stärka Ett och De riket kommunala 4,6 %. Räknas enheterna antalet Lärcenter, personer närings- i program år ökat var till med 4,5% 4,3 % och något andelen lägre i program Säffle än till i länet 7,2 4,4 %. % och i riket 3,9 %. I december hade andelen arbetslösa med i Säffle ökat till 4,5% och andelen i program till 7,2 %. i mars. näringslivsklimatet. antal För aktiviteter att stärka har handeln En genomförts stor har satsning ett under antal på året platsbesök företag att livsenheten, med så blir bilden arbetsmarknadsenheten en annan. Säffle hade har i under genomsnitt 6,5 % av arbetskraften i program under året i året De kommunala enheterna Lärcenter, näringslivsenheten, har har stärka genomgått genomförts näringslivsklimatet. skyltnings- under året för En och att stor nå satsning fler företagare på inlett en systematisk arbetsmarknadsenheten samverkan med arbetsförmedlingen året inlett kring en systematisk aktuella samverkan målgrupperna. med arbets- har under och platsbesök att att har långsiktigt genomförts förbättra under året näringslivsklimatet. företagare En entreprenörskapsmässa och att för att långsiktigt med förbättra särskilt för att nå fler länet var motsvarande siffra 4,9 % och i riket 3,9 marknadsföringskurs. 16 personer har deltagit i %. I december hade andelen arbetslösa i Säffle starta-eget-kurser. förmedlingen kring de aktuella målgrupperna. näringslivsklimatet. En entreprenörskapsmässa ökat till 4,5% och andelen i program till 7,2 %. med särskilt fokus på upphandlingar arrangerades De kommunala enheterna Lärcenter, näringslivsenheten, länet arbetsmarknadsenheten och riket har under året i mars. För att Andel stärka handeln arbetslösa har ett antal o i program företag Säffle, har Andel genomgått av bef en årskyltnings- och inlett en systematisk samverkan med arbetsförmedlingen kring de aktuella målgrupperna. 12,0 marknadsföringskurs. 16 personer har deltagit i starta-eget-kurser. 10,0 Andel 8,0 av bef år 12,0 6,0 10,0 Andel arbetslösa o i program Säffle, länet och riket I progr Arb lösa 4,0 8,0 2,0 6,0 I progr Arb lösa 0,0 4,07 Sä 07 Vä 07 Ri 08 Sä 08 Vä 08 Ri 09 Sä 09 Vä 09 Ri 10 Sä 10 Vä 10 Ri 11 Sä 11 Vä 11 Ri 12 Sä 12 Vä 12 Ri 2,0 År och kommun, länet, riket 0,0 07 Sä 07 Vä 07 Ri 08 Sä 08 Vä 08 Ri 09 Sä 09 Vä 09 Ri Sä 10 Vä 10 Ri 11 Sä 11 Vä 11 Ri 12 Sä 12 Vä 12 Ri

12 SÄFFLE KOMMUN 12

13 12 12 ÅRSREDOVISNING Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunfullmäktige Parti Kommunfullmäktige Parti Parti Centerpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Sjukvårdspartiet Socialdemokraterna i Värmland i Värmland Moderata Sjukvårdspartiet Moderata samlingspartiet i Värmland 6 6 Kristdemokraterna Moderata samlingspartiet 1 61 Folkpartiet Kristdemokraterna liberalerna 1 1 Miljöpartiet Folkpartiet de gröna liberalerna de gröna 1 1 Sverigedemokraterna Miljöpartiet gröna 2 12 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 0 20 Totalt Vänsterpartiet Totalt Totalt 41 Kommunfullmäktiges presidium Kommunfullmäktiges presidium Ledamöter Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ledamöter Ordförande Ledamöter 2012 Daniel Daniel Bäckström c c v ordförande Ordförande v Ulrika Daniel Ulrika Simonsson Bäckström m cm Ledamöter v ordförandedag Ulrika Dag Rogne Rogne Simonsson c mc Ledamöter Birgitta Dag Birgitta Edvardsson Rogne Kyrk Kyrkc c Christer Birgitta Christer Tengelin Edvardsson Tengelin Kyrkc c Bo Andersson Christer Bo Tengelin m cm Ingegerd Bo Ingegerd Andersson Welin Welin Fogelberg siv msiv Ann Ingegerd Ann Melitschenko Welin Fogelbergsiv siv Ulla Ann Ulla Heidrick Heidrick Melitschenko fp siv fp Bo Augustsson Ulla Bo Heidrick s fp s Stefan Bo Stefan Augustsson Olsson Olsson s s Ann Stefan Ann Mlakar Mlakar Olsson s s Jan Ann Jan Andersson Mlakar s s Ledamöter Jan Andersson s Ordförande Margareta Bäckström c c v ordförande Ordförande v Ann Margareta Ann Mlakar MlakarBäckström s cs Ledamöter v ordförande Bo Andersson Ann Bo Mlakar m sm Ledamöter Bo Andersson m 13

14 SÄFFLE KOMMUN 13 Nämnder och styrelser Nämnder och styrelser Kommunfullmäktige Ordf Margareta Bäckström Kommunstyrelsen Ordf Daniel Bäckström Kommunrevisionen Ordf Richard Svensson Miljö- och byggnadsnämnden Ordf Agneta Petterson Kommunföretag i Säffle AB Ordf Daniel Bäckström Kulturnämnden Ordf Kerstin Einevik Bäckstrand Forskningen i Säffle AB Ordf Ragnar Törner Teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål Ordf Roger Carlson, Åmål v ordf Erik Blakstad, Säffle Barn- och utbildningsnämnden Ordf Stina Höök Socialnämnden Ordf Lisbet Westerberg Krisledningsnämnden Ordf Daniel Bäckström Innovations- och teknikcenter i Säffle KB Ordf Ragnar Törner Säfflebostäder AB Ordf Claes Scott Säffle kommunikation AB Ordf Dag Rogne Säffle Fjärrvärme AB, 49 % ägarandel Kommunens representanter Christer Tengelin Jan Norlin Valnämnden Ordf Marianne Olsson Överförmyndare Ordf Bengt Rosén Säffle kommun 14

15 ÅRSREDOVISNING 2012 Process för styrning och uppföljning 2012 Vision, mål och uppföljning Säffle kommun arbetar sedan många år med en övergripande vision som bryts ned i långsiktiga och kortsiktiga mål på nämndsnivå. Varje förvaltning och dess enheter reviderar årligen sina måldokument. För den ekonomiska förvaltningen finns finansiella mål för god ekonomisk hushållning kompletterades målsättningarna med verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Budgetramar för nästkommande år beslutas i kommunfullmäktige i juni, varefter nämndernas arbete med de interna budgetarna vidtar. Verksamhetens ekonomi följs upp och rapporteras till respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter april, augusti (delårsbokslutet) och december (årsredovisningen). Verksamhetsmålen följs upp samlat i delårsbokslut och årsredovisning. 15

16 SÄFFLE KOMMUN Ny vision antagen 2012 Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny vision för kommunen den 26 mars i år. Vision 2026 lyder: Säffle vågar leda hållbar utveckling I Säffle kan vi, vill vi, vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och vårt samhälles växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap. Med stolthet säger vi att vi är Säfflebor. Centrum för grön utveckling Forskning och lokalt engagemang ger försprång inom utveckling av förnybar energi och förädling av resurser från jord, skog och vatten. Våra utbildningar ger möjligheter till livslångt lärande med spetsinriktning som ger kompetens för ett differentierat näringsliv. Företagandet står på topp. Lockande levande livsmiljö I vår kommun finns attraktiva bostäder för alla. Här känner vi trygghet och livsglädje med närhet till god vård och omsorg. Här är rikt på upplevelser och kultur med ett par juveler i kronan. Vår landsbygd lever och utvecklas och vår mysiga stadskärna sjuder av liv. Säffle är en pärla bland småstäder. Säffle mitt i världen Vårt hypersnabba nät har fått digitala företag att växa som svampar ur jorden. Det går snabbt att pendla, resa och frakta. Broar byggs, regionen växer och Säffle blomstrar. Vision 2026 som antogs i mars ersätter den gamla från början av 2000-talet och ska påverka verksamhetens inriktning framöver. För 2012 och 2013 blir det emellertid något av mellanår då det tar något år för den nya Visionen att fasas in i kommunens planeringscykel. Målsättningarna och uppdragen som gäller verksamhetsår 2012 lades ju fast våren och hösten 2011 alltså innan den nya Visionen fanns på plats. Den nya visionen kommer istället till del att påverka 2013 års verksamhet. Nämnderna fick i uppdrag att inför sina ramskrivelser för 2013 försöka anpassa målsättningarna i den mån det gick till den nya Visionen. För verksamhetsår 2014 kommer däremot den nya Visionen att få fullt genomslag på målsättningar och verksamhetsplaner. Under hösten påbörjades arbetet med att utifrån Vision 2026 ta fram en ny verksamhetsstyrningsoch målstruktur för kommunen och koncernen. Målen för år 2014 ska därmed bli anpassade efter den nya visionen. 16

17 ÅRSREDOVISNING 2012 Vision för stärkt attraktivitet åren Säffle kommuns vision för åren anger inriktningen för det långsiktiga arbetet med att stärka Säffles attraktivitet för boende och företagande. Visionen utgår från fyra utmaningar: Det är attraktivt och speciellt att bo och verka i Säffle kommun Företagsklimatet i Säffle kommun är generöst och välkomnande Alla känner sig alltid säkra och trygga i Säffle kommun Kommunens verksamheter utvecklas genom gott ledarskap Under varje punkt beskrivs inriktning på arbetet i visionen. För att visionen ska kunna förverkligas måste alla känna delaktighet och vilja arbeta mot de mål som stödjer visionen. Det är attraktivt och speciellt att bo och verka i Säffle kommun Den lilla kommunens och stadens kvaliteter med närhet mellan boende, arbete och fritid liksom närheten mellan beslutsfattare och kommuninvånare uppskattas av alla. Alla är engagerade och delaktiga i de demokratiska processerna och tar sitt ansvar för en ekologisk, ekonomisk och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Banden mellan stad och landsbygd är fortsatt starka. Säffles miljökvaliteter för arbete, boende och fritid värnas och förädlas ständigt. För ungdomar finns ett varierat utbud av aktiviteter. Boendet planeras för ytterligare 1000 invånare år Det är hög standard på väg och järnvägsnät och det finns goda kommunikationer som möjliggör arbetspendling och övrigt resande. Kommunen är offensiv vad gäller införande och utnyttjande av snabb elektronisk dataöverföring. Företagsklimatet i Säffle kommun är generöst och välkomnande Den positiva utvecklingen av samarbetsformerna mellan näringslivet och kommunen, den välkända Säffleandan, uppmuntrar till kreativitet och vilja att pröva nya idéer. Näringslivet och kommunen tar gemensamt ansvar för marknadsföring och arrangemang för att ytterligare stärka Säffles position i världen. En förutsättning för ett positivt företagsklimat är att det erbjuds rika tillfällen till utbildning och fortbildning av god kvalité. Alla känner sig alltid säkra och trygga i Säffle kommun Kommunen samverkar med andra aktörer för att skapa en trygg omvärld. Kommunala arbetsplatser erbjuder en miljö där ingen far illa. Service, vård och omsorg håller hög kvalité samt anpassas till livets olika skeenden. Kommunens verksamheter utvecklas genom gott ledarskap Arbetsgivaren Säffle kommun arbetar aktivt för att erbjuda sina medarbetare attraktiva och utvecklande arbeten. Verksamheten bedrivs i bra fysisk och psykosocial miljö där medarbetarna vet att de är sedda, får uppskattning och medinflytande. Kommunen är känd som en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom sitt omfattande program för ledarskapsutveckling och fortbildning av medarbetare. Frisktalet är i topp. Därför är vi den friskaste kommunen i Sverige. 17

18 SÄFFLE KOMMUN 18

19 ÅRSREDOVISNING 2012 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning har två huvudbeståndsdelar. I det finansiella perspektivet säkerställs att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen fastställer finansiella mål som mäts årligen. I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt De verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som antagits av fullmäktige ska ses som de viktigaste målsättningarna att fokusera på för kommunen som helhet och för respektive nämnds verksamhet. Målen tas med i budgetarnas verksamhetsbeskrivningar och följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Verksamhetsmålen ska ses som ett förtydligande och en konkretisering av det begränsade antal mål som antas av fullmäktige. Varje nämnd har fler mål utifrån redan tagna verksamhetsidéer, syften samt lång- och kortsiktiga mål som revideras i samband med nämndens beslut om den interna budgeten. De verksamhetsmål som kommunfullmäktige antagit utifrån nämndernas föreslag är litet olika till karaktär och innehåll. Kommunen genomförde för ett antal år sedan ett omfattande arbete med att ta fram målformuleringar för verksamheterna. Utifrån det arbetet har bildats olika praxis kring styrningen som även påverkat målen för god ekonomisk hushållning. Några är mer konkreta, andra något vidare till sin karaktär. Några är lättare att mäta, andra saknar mått. Här följer en redovisning av de åtgärder och resultat som kommit fram för perioden januariaugusti 2012 sorterade efter visionens huvudrubriker. Måluppfyllelse Här beskrivs kommunens verksamhet under året ur perspektivet God ekonomisk hushållning. Fokus ligger på de verksamhetskrav som fullmäktige har godkänt för respektive nämnd. En fylligare beskrivning av måluppfyllelsen återfinns i bilagan med nämndernas verksamhetsberättelser. Vision : Det är attraktivt och speciellt att bo och verka i Säffle kommun Kommunstyrelsen Mål: Säffle kommun ska upplevas som en attraktiv plats att bo och leva på Mått: Nöjd medborgarindex. Senaste undersökningen våren Säffle 56 indexpoäng medel 61. Mål minst 62 våren 2013 Måluppfyllelse: Kommunstyrelsen arbetar med ett antal processer för att öka kommunens attraktivitet. Arbetet med Vision Säffle 2026 som fastställdes i mars är en långsiktig strategisk process. Översiktsplanearbetet som pågår är en annan sådan process. LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är en viktig beståndsdel. Exploateringsarbetena för de första 11 tomterna vid bostadsområdet Brännsvall blev färdiga under året. Ett markanvisningsavtal har tecknats för exploatering av mark för byggande av köpcentrum i Guttane. Digitala informationsskyltar har satts upp vid infarterna. Säffle kanals 175 år firades med flera aktiviteter under året. Konferensanläggningen Krokstad öppnade på nytt under entreprenör. Mål: Säffle kommuns invånare ska uppleva att de har goda möjligheter till insyn och inflytande på beslut inom kommunen. Mått: Nöjdmedborgarindex. Senaste undersökningen våren 2011: Säffle 40 indexpoäng medel 42. Mål minst index 43 våren Måluppfyllelse: Arbetet med vision Säffle 2026 gav nya tankar kring medborgardialog och inflytande. Ett förslag till medborgardialog har tagits fram under året. Samtliga nämnders diarier har under hösten lagts över till kommunens hemsida saffle.se så att alla kommuninvånare och andra intresserade kan läsa handlingarna. Testsändningar av kommunfullmäktiges möten har genomförts. 19

20 SÄFFLE KOMMUN Mål: Säffle kommun ska upplevas ha goda kommunikationer Mått: Nöjdmedborgarindex. Senaste undersökning våren Säffle 51 % medel 58 % Mål: Att upprätta förslag till fördjupade översiktsplaner och detaljplaner för nya attraktiva bostads och verksamhetsområden i den omfattning som krävs för att stödja en hållbar samhällsbyggnad. Måluppfyllelse: Det är främst möjligheterna till kollektivtrafik och tillgången till förbindelser för längre resor som drar ner betyget för kommunens kommunikationer. Två hållplatser vid E 45 har byggts genom projektet Full Koll. Den ena ligger vid Sporthälla och den andra i anslutning till Vintergatan/Lugnadalsskolan. Hållplatserna har kompletterats med cykelparkeringar och en pendlarparkering vid Vintergatan. Diskussionerna med Sjöfartsverket om ett eventuellt övertagande av kanalen har inte kunnat slutföras En lokal trafikförsörjningsstrategi är påbörjad. Kommunens politiker och tjänstemän har fortsatt att vara aktiva i olika forum kring förbättrade kommunikationer med bäring på Säffle kommun. Miljö och byggnadsnämnden Mål: Minst 85 % av dem som nyttjar miljö och byggnadsnämndens tjänster skall vara nöjda med handläggningen av sina ärenden. Måluppfyllelse: Målet bedöms tillfredsställande uppnått. Bedömning grundas på subjektiva iakttagelser. Mål: Att slutföra arbetet med att revidera kommunens översiktsplan så att kommunfullmäktige kan anta översiktsplanen under första halvåret Måluppfyllelse: Sannolikt kommer översikts planen antas under första halvåret Kommentar: Det är mycket viktigt att processen för att ta fram översiktsplanen får ta den tid som krävs för att planen successivt kan förankras hos medborgare och beslutsfattare. Måluppfyllelse: Planberedskapen i kommunen bedöms vara tillfredsställande och arbetet med översiktsplanen har prioriterats. Kulturnämnden Mål: Biblioteket ska ha många nöjda besökare Mått: Antal program och samarbetspartners, Antal inköpta medier på efterfrågan, Antal besök av bokbussen, Antal bokpresentationer i skolor mm, Antal besök Måluppfyllelse: Biblioteket har haft sex programkvällar på vuxenavdelningen och samarbetat med alla studieförbund. På barnavdelningen har man haft 8 skaparverkstäder och därutöver 6 andra program. Ca 220 medier har köpts in på efterfrågan, vilket är marginellt fler än förra året. Bokbussen besöker 155 hållplatser varav 8 är skolor och 20 förskolor (till och med förskoleklass). Biblioteket har haft besök (att jfr med under 2011). Antal besökare sjunker lite för varje år men den moderna tekniken med väl utvecklade etjänster gör att låntagare kan uträtta många av sina ärenden från sin hemdator. Den gemensamma webbsidan hade nästan besökare under året varav unika besök. Utlåningen ökar både när det gäller fysiska medier och nedladdningar av emedier. Fysiska medier har ökat med ca medan utlåningen av emedier har stigit från 835 år 2011 till 1520 år I samband med delårsbokslutet konstaterades att antal besök ökat under året och då framförallt under sommarmånaderna. Den regniga sommaren och bibliotekets öppettider kan vara troliga orsaker till uppgången under årets åtta första månader. Därefter har besöksantalet minskat. 20

Sammanfattning. BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet

Sammanfattning. BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet Konjunkturläget december 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet och det globala konjunkturläget fortsatte att försvagas. Förtroendeindikatorerna i Europa ligger

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-12-11 anna-karin.crutze@academedia.se josephine.wallenberg@pysslingen.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Rudanskolan i Pysslingen Förskolor och Skolor AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Verksamhetsplan bildningsnämnden

Verksamhetsplan bildningsnämnden Verksamhetsplan bildningsnämnden 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Väg till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 3 Rapporteringar... 5 Utvärdering och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bes if LA k - upektio] m Dnr 44-2015:4033 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Enhagen belägen i Täby kommun Beftit 2 (7)

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg Enhetsplan läsåret 2014-2015 Rektor Sture Wängberg Information och dialog i Resam den 29 sep 2014 Verksamhetsidé: Beskrivning av verksamheten på Vårbergskolan. Skolan ligger i ett område med fin natur

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer