Avesta en plats för investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avesta en plats för investeringar"

Transkript

1 Avesta en plats för investeringar Metodutveckling för framgångsrik marknadsföring av Avesta kommun som etableringsort Skapad av: Marcus Andersson, Tendensor AB och Christer Asplund, Place Consulting Datum: 29 november 2013 Ställt till: Version: Kerstin Eriksson och projektgruppen för Avesta 2020, Avesta kommun Slutleverans Tendensor AB Kalmar Stockholm Öresund Helsingfors Web tendensor.com

2 Inledning I den här rapporten beskrivs en metod för framgångsrik och långsiktig marknadsföring av Avesta kommun med målet att attrahera företag och investeringar till regionen. Rapporten har tagits fram av Tendensor AB och Place Consulting i samarbete. Stockholm den 29 november 2013 Marcus Andersson Operativ chef, Tendensor AB Tendensor AB Sankt Eriksgatan Stockholm Kontaktperson för anbudet: Marcus Andersson E-post: mobil: Place Consulting KTH-Campus Drottning Kristinas väg Stockholm Kontaktperson: Christer Asplund E-post: mobil:

3 Metodkoncept för framgångsrik marknadsföring av Avesta kommun som etableringsort 1. Introduktion Syftet med rapporten är att beskriva en metod för framgångsrik och långsiktig marknadsföring av Avesta kommun med målet att attrahera företag och investeringar till regionen. Rapporten bygger på intervjuer med 17 nyckelpersoner inom kommunal förvaltning, näringsliv och civila samhället i Avesta (se alla intervjupersonerna i appendix 1). Vad som därvid sagts har varit avgörande för arbetets inriktning och slutresultat. Syftet med intervjuerna har varit att förstå Avestas nuläge när det gäller styrkor och utmaningar och vilka möjligheter framtiden erbjuder. Intervjupersonerna har fått frågor som rör områden såsom branschstyrkor, kompetenser och kunnande, platsens attraktivitet och tillgångar, kommunens verksamhet och fokus och entreprenörskap. När det gäller kommunens attraktivitet så kan två observationer göras kring två aspekter som var slående och som i princip kom fram i de flesta intervjuer: 1. Vikten av tätare och snabbare tågförbindelser till framför allt Stockholm, men också till Uppsala och Västerås. Även vikten av att tågen går till Avesta nämndes av en slående stor andel av intervjupersonerna. Flera framhåller att det skulle möjliggöra enklare pendling till Stockholm, vilket i sin tur skulle göra det lättare att attrahera nya invånare och företag. 2. Vikten av att skapa möjligheter för attraktiva boenden, framför allt i vattennära lägen. Flera av intervjupersonerna underströk att detta är en av de starkaste, potentiella attraktionsfaktorerna för kommunen, men att handläggningstiderna är långa och att det i praktiken är svårt att få undantag från strandskyddsregeln. Vi vill passa på att rikta ett varmt tack för det engagemang för Avestas framtid som visats under samtalen. I rapporten ingår följande sex delmoment: En beskrivning av relevanta omvärldstrender igår, idag och imorgon utifrån Avestas perspektiv. En analys och beskrivning av vad som göra företag flyttbenägna. En analys av hur ett nytänkande etableringsfrämjande bedrivs. En beskrivning av vilka branscher och nischer Avesta kommuns etableringsfrämjande insatser bör fokusera på. 2

4 Ett metodförslag för insatser på kort sikt och förslag på kanaler, insatser och arbetssätt för hur Avesta kommun i framtiden ska marknadsföra sig mot noggrant utvalda nischer av flytt- och investeringsbenägna företag. Avslutande rekommendationer från kort till lång sikt. 2. Investeringsmönster i ett platsperspektiv omvärldsfaktorer och trender I denna del av rapporten tar vi upp relevanta förutsättningar och trender i omvärlden som påverkar Avesta kommuns etableringsfrämjande genom att rikta fokus mot följande frågeställningar: 2.1 Trender igår, idag, imorgon Avesta befinner sig inte alls i utkanten av de stora marknaderna och dess trender. Det är viktigt att de platsledare som opererar i Avesta har en rimligt klar omvärldsbild rörande de trender, investerings- och konsumtionsmönster samt etableringsförutsättningar som rör sig i marknaden. Om inte detta finns har man ett betydande handikapp i all synnerhet om man vill vara proaktiv och vinna position. Att följa med i dessa svängningar är inte lätt då man har att göra med en ständig påverkan från interna och externa krafter, vilka ibland kan vara konfliktande och svårtolkade. Ändå är det viktigt att förhålla sig till omvärldsförutsättningarna och snabbt respondera på dessa. Om man inte gör det tillräckligt snabbt så är det normalt någon annan plats som tar täten i det möjlighetsfönster som står öppet. Det är tacksamt att lägga in platsen Avesta i denna omvärldskarta av flera skäl: En bruksmiljö som Avesta är extra tydligt utsatt för omvärldstrenderna. Bruken befinner sig i nischer, som ofta vilar på gjorda tekniska genombrott ibland för länge sedan. Dessa genombrott har därefter förfinats med produktionsteknisk utveckling i många små steg. Man kan därför betrakta ett brukssamhälle som en innovativ plats. (Ett faktum som inte alltid gör sig gällande i debatten). Avestas förmåga att fånga in omvärldstrenderna handlar ytterst om att vinna eller försvinna. Infångandet är en place management fråga, som faller tillbaks på några få personers kapacitet att organisera utvecklingsfrågorna även in i dess detaljer. Avesta har ambitionen att öka sitt befolkningsunderlag till 2020 så att kommunen omfattar invånare. Detta är den uttalade visionen. Då gäller det att snabbt parera de negativa influenserna och samtidigt se de tekniska och kommersiella möjligheterna. För en vinnande omvärldspositionering krävs att både den offentliga och privata sektorn i Avesta lyckas skapa en plattform för att snabbt och effektivt och helst i gemensakap fånga omvärldsbollarna. Denna förmåga blir extra angelägen när en viktig del av beslutsfattandet som rör kommunen idag sker på distans på huvudkontor i bl. a. Finland. Dessa beslutsfattare måste få en respekt för den lokala förmågan i Avesta att helst prestera något snabbare och bättre än på andra platser. 3

5 Illustrationen ovan speglar hur de viktigaste kommersiella investeringstrenderna har sett ut igår, idag och hur de sannolikt ser ut imorgon. Det är i denna omvärldskarta som Avesta måste navigera på i ett så professionellt sätt som möjligt. Låt oss därför kommentera dessa trender i korthet: 1950-talet. Åren efter andra världskriget innebar att Sverige och svenska företag fick ett betydande kommersiellt försprång. Industrin stod intakt medan våra konkurrenter tvingades börja från början. Den snabba uppgången i Sverige innebar bl. a att vi sökte oss utanför landets gränser för att rekrytera nya medarbetare till den växande industrisektorn. Bergslagen stod i blom, hjulen rullade och optimismen var stor. Medan kontinenten arbetade med en tuff återhämtning hade vi i Sverige t o m förmåga att arbeta med sådant som design. Flera platser kom att lyfta fram sina designmästare. Som exempel kan nämnas Bruno Mathsson med sitt säte i Värnamo. Begreppet Scandinavian Design började synas talet. Avesta stod nu på höjdpunkten av sitt befolkningsunderlag med sina drygt invånare. Detta var logiskt i betraktande av att Sverige under detta decennium fortsatte expansionen och nyinvesteringarna inom industrin. Framgångarna speglades på många fronter. I Avesta byggdes av byggmästare Ernst Sundh det s k Alvar Aaltohuset i centrum. Trots framgångarna började Sverige se orosmoln från en del konkurrentländer. I Sverige kom detta främst at märkas inom varvs- och textilindustrin. Lönerna steg snabbt hos oss och en viss utslagning började redan märkas. Den solidariska lönepolitiken innebar att denna utslagning skulle accepteras. Hypotesen var att andra mer betalningsstarka industrier skulle ersätta de utslagna. Några svenska platser fick dock inte skörda frukterna av denna hypotes för hur marknaden ska sköta sig. 4

6 Den inhemska konsumtionsökningen var betydande. Vi kom att ställa nya krav. Detta syntes bl a på boendemarknaden. I kölvattnet på det s k Miljonprogrammet behövdes material från bl a Avesta. Kommunens invånarantal speglade hela 60-talet denna omvärldssituation talet. Det svenska kostnadsläget i kombination med en allmän nedgång i efterfrågan öppnade för en allvarlig nedgång för industrin på många svenska platser. De första större utslagningarna började märkas i Sverige. Dåvarande Industridepartementet, under ledning av Nils G. Åsling, öppnade den s k Industriakuten. Rent ideologiskt kom den att gå under benämningen Åslingdoktrinen, med innebörden att det starka samhället skulle svara med ett fokuserat pakettänkande för de drabbade platserna/näringarna. En s.k. grön våg påverkade befolkningsunderlaget på många landsbygdsplatser. Massturismen började sätta sina avtryck också i Sverige. Dalarna fick lite av en särprägel i konkurrensen om turisterna. Avesta ingick inte i denna Dala-hype. Omstruktureringarna började nu slå mot svenska industriföretag. I synnerhet drabbades svensk varvsproduktion och textilindustri. 70-talet innebar också extremt snabba löneökningar i Sverige talet. Detta decennium kom att präglas av uttrycket K-orter eller K-samhället. 1 Det innebar i stark förenkling att en vinnande plats absolut måste vara bärare av unika kunskaper (K). Dessa unika kunskaper kom snabbt att göras liktydigt med etablering av en lokal högskola. De som till äventyrs stod vid sidan av denna megatrend uppfattades som klart mindre intressanta att etablera sig i. Platsen räknades ofta bort som en långsiktig överlevare. Samtidigt bortsåg denna starkt förenklade modell från de utomordentligt specialiserade kunskaperna i många konkurrenskraftiga bruksorter. Kunskaperna i produktions- och materialteknik var ofta i världstopp. Problemet var bara att det var andra typer av kunskaper som kom på dagordningen. Tilllämpandets praktiska förutsättningar var inte på modet. Parallellt med etableringarna av lokala högskolor började svenska platser ta intryck av de stora framgångar som krönte t ex Silicon Valley i USA eller Sophia Antipolis i sydfrankrike. Många platsledare reste dit för att insupa de nya välsignelsebringande recepten. Svaret kom att bli olika typer av science parks och så småningom också inkubatorer. Dessa parker fick successivt ett mycket stor genomslag liksom många alternativa utformningar. 2 På en del mindre platser kunde det handla om en närmare etableringssamverkan mellan ett antal företag med gemensamma intressen. En del av dessa erfarenheter kan idag, några decennier senare, komma väl till användning i Avestas Koppardalen talet. Internationaliseringen, inte minst markerad av den alltmer gränsöverskridande handeln inom EU och effekterna av den monetära unionen, drev på strukturrationaliseringarna i Sverige. Många svenska orter drabbades av nedgång och en påbörjad urbanisering slog allt hårdare mot landsbygden. Befolkningsutvecklingen i Avesta speglade denna utveckling. 1 Prof Åke E. Andersson lanserade begreppet på 1980-talet. 2 År 2013 finns ett drygt 60-tal parker organiserade i SISP, Swedish Incubators and Science Parks. 5

7 Avregleringarna i Europa skapade nya förutsättningar. I Sverige drevs dessa på än mer tydligt. Marknaden öppnades för nya aktörer (t ex telekom, energi och transport). En del platser gick i bräschen för utvecklingen. Många spektakulära utförsäljningar ägde rum, särskilt inom energisektorn. Inom denna sektor var det vanligt att kommuner sålde sina ägarandelar av energibolagen till Vattenfall eller dåvarande Sydkraft. (Idag ser vi hur pendeln på en del platser har svängt över åt andra hållet) talet. Avregleringarna fortsatte och fick alltmer fotfäste i den offentliga sektorn. Samtidigt bredde urbaniseringen ut sig och därigenom tunnades befolkningsunderlaget ut ytterligare på många platser, däribland Avesta. Innovation blev ett kännetecken i den konkurrensutsatta sektorn. I Financial Times handlade alltfler artiklar om budskapet Innovate or Die. Decenniet kom att präglas av innovationskampen och ständiga produktivitetsförbättringar. Men inte bara företagen omfattades av innovationskonkurrensen. Även platser tvingades ut på innovationsområdet. Detta omfattade i synnerhet platser med hemvist för större företag. Dessa ställer krav på den lokala företagsmiljön ska vara komparativt fördelaktig. Årtiondet kom därför att handla om bl. a. komparativa studier om det lokala näringslivets inställning till företagsvänligheten (jämför rankingarna typ Svenskt Näringslivs Näringslivsklimatet i min kommun eller Swedbanks Sveriges Tillväxtkommun. Nu börjar det lokala men också regionala arbetet med en mer strategiskt inriktad platsmarknadsföring att ta form. Nu handlar det inte längre om att skapa en s k platssloganeering med några mer eller mindre kluriga slogan. Istället börjar fokus läggas på målgruppstänkande, varumärke, hårda och mjuka attraktionsfaktorer, klusterutveckling och etableringsfrågor. Etableringsfrågorna omfattar nu både den målmarknad som rör befintliga företag och deras nyinvesteringar och externa företag och därmed Foreign Direct Investments (FDI). Denna förskjutning hade länge pågått men fick under det första decenniet på 2000-talet en mycket djupare innebörd. Denna trend innebar dessutom att kraven ökade på en mer professionell näringslivsorganisation i kommunerna. Påfallande ofta tar platserna nu initiativ till en rejäl stadsförnyelse. Förnyelseprocessen fokuserar ofta på stadskärnans utformning. S.k. landmarks-projekt planeras och sjösätts som en del i platsens attraktionsstrategi. (Kan gälla t ex sportarena, operahus, konserthus, lokal högskola eller nya bostadsområden med mer av sustainable-ambitioner). De internationella influenserna gör sig mycket ofta påminda talet. Den finansiella krisen, som egentligen startade redan 2008, har känts av i hela Europa och många platser har drabbats av en accelererande nedgång. Mycket talar för att nedgången fortsätter på många håll och att platsernas konkurrens om investeringar blir än mer knivskarp. På platser där huvudkontoren och de viktigaste produktionsanläggningarna ligger har man normalt en bättre position. Längst ut i kapillärerna är det mycket lättare att skära bort verksamhet. Avesta måste ta höjd för detta. Avestas befolkningsunderlag 2010 är nu nere i I Avestas Vision 2020 läggs målet fast om invånare till ingången av nästa decennium. Som en motkraft till nedgången har EU-kommissionen och många andra mejslat fast en strategi som har sammanfattats i begreppet smart specialisering. Med detta åsyftas att platsen 6

8 genomför en strategisk process för att identifiera den kunskapsinriktning som bäst passar deras innovationspotential, baserat på platsens tillgångar och resurser. De ska göra detta genom en process av att "upptäcka entreprenörskap", dvs med ledande innovationsintressenter och företag. Man talar här ofta i termer av t ex Smart mobility (och tänker då på att utveckla nya transportlösningar med mer miljötänk), Smart textile (nya textila materialblandningar som kan ge bättre egenskaper), Smart material (t ex rostfritt stål med bättre hållfasthetsegenskaper eller cellulosa som bas för nya fiberkompositer). Överhuvudtaget håller Avestas traditionella styrkefaktorer på materialteknikens områden få en ökad relevans i såväl forskningsvärlden som i det kommersiella sammanhanget. Här skapas i Avesta intressanta möjlighetsfönster under några år. I förlängningen handlar det om att för Avesta positionera sig på områden som håller på att bli heta. För att göra det effektivt gäller det också att identifiera de s.k. disruptive technologies (Se vidare avsnitt 2.3 nedan). En helt annan dominerande värdeförskjutning kretsar kring val av boendemiljöer ( Life-style migration ). Vi ser hur 2010-talet håller på att skapa nya inslag i flyttmönstren. Alltfler familjer och enskilda personer vill hitta livskvalitet och mening i sitt liv. På ett allmänt plan har väl alltid detta sökande pågått. Det nya inslaget, som begreppet söker fånga, är att den potentielle flyttaren är beredd att bortse från det traditionella steget med ett nytt arbete som det allena saliggörande. Det är snarast så att familjen söker brett efter livskvalitet, där miljö, skola, frisk luft, attraktivt boende väger tungt. Life-style migration pågår dessutom gränsöverskridande. Vi ser hur holländska, belgiska, danska och tyska familjer väljer att bosätta i Sverige och även på landsbygden i små samhällen. Många är specialister och för med sig eget kapital. Några regioner/platser i Sverige har börjat adressera denna marknad. Avesta, som en port till Dalarna, skulle mycket väl kunna positionera sig för den nya tidens vanligare flyttmönster. Life-style migration har ett direkt samband med genomslaget som kom i slutet av 2010-talet för den s.k. sinnesmarknadsföringen. För platsutveckling kom den att betyda mycket då de fem sinnena och deras hantering i en platsdimension bildade bas för det en plats kan erbjuda. Detta innefattar upplevelsen av bl. a. stadskärnan, köpcentra och enskilda butiker. 7

9 Successivt erkänns också den grundläggande influensen på våra sinnen och minnen av sinnesmarknadsföringen. De fem sinnena skapar m a o minneskrokar som sitter hela livet. I en relativt liten plats som Avesta kan platsledarna (t ex en köpmannaförening i samarbete med fastighetsägare och kommun) har relativt bättre förutsättningar att påverka sinnesmarknadsföringen än i en stor stad med sina komplexa särintressen. Ytterst handlar det om att skapa positiva minnen från besök i Avesta hos målgrupper som turister, potentiella boende, konsumenter som är där för att handla eller rent av investerare/företagare talet. Talangjakt håller nu på att bli ett dominerade inslag i alla etableringssammahang liksom i regional utveckling. Marknaden har upptäckt att det är individer med egna idéer och kanske också eget kapital som står för framgång och utveckling. Därmed ändras mycket av det vanliga etableringsarbetet, som ensidigt har varit inriktat på att flytta färdiga företag från utlandet eller från någon inhemsk plats. I sin tur betyder det att bl. a. näringslivskontoren (motsvarande) måste ställa om sitt fokus. Nu gäller det att paketera attraktionsfaktorer som biter på talanger från när och fjärran. Boendefrågorna och den anknytande tomt- och fastighetsplaneringen blir därmed en ännu mer central fråga. I Avesta innebär det bl. a. att boendeplaneringen med mer attraktiva inslag kommer högre upp på dagordningen. En mer proaktiv talangjakt, ibland kallad kompetensförsörjning, krävs i Avesta. Det innebär bl. a. att en individuell inflyttarservice måste växa fram. Den innehåller vid sidan av boendefrågorna också ting som tandemrekrytering, integration på platsen, skolerbjudanden och en allmän förstärkning av serviceandan. Den stora europeiska nedgången vid 2010-talets första hälft medförde att debatten alltmer kom att handla om de europeiska förutsättningarna för att skapa grogrund för en återindustrialisering. EU-kommissionen kom i en serie strategidokument att lyft fram den europeiska industrins konkurrenskraft och möjligheter att addera kunskapsvärden. In på 2020-talet började 8

10 denna industrirenässens att avsätta positiva spår. Detta äger rum på flera plan: 1) Återflyttning från låglöneländer i Asien av produktion; 2) Kraftsamling på industriell förnyelse i både teknisk och organisatorisk mening på den europeiska kontinenten. 3) Materialteknik i bred mening blev en av de allra mest prioriterade frågorna. För Avesta kom särskilt den tredje punkten om materialteknik betyda en välkommen chans till förnyelse. Materialtekniksatsningarna blev bredare och att de kom att stöttas av regionen och i viss utsträckning av nationen och EU. De nya chanserna kom också positivt att speglas i visionsarbetet om invånare. Den stora närodlings-vågen kändes också av i Avesta. En rad företag, som ingen räknat med under början av 2010-talet såg dagens ljus. Livsmedel och handel var rikligt företrädda i denna närodlings-våg. Parallellt kom livsstilsintresset i förening med hållbarhetsfokus och närodlings-vågen att driva på out-door -branschen. För Avestas del innebar det att flera oväntade etableringskontakter gav resultat talet. Begreppet multi-lokal och multi-lokala allianser fick ett genomslag. Det som en gång hade börjat som ett job shift paradigm, under i synnerhet 70- och 80-talen, utvecklade sig till en mer komplex företeelse. Job shift hade slagit hårt mot många bruksorter i och med att jobben helt enkelt hade flyttat bort (skiftat till andra platser). Kvar lämnades tomma fabriker till vilka lokalsamhället försökte hitta nya alternativ. Men med den multi-lokala ansatsen kom produktionsförutsättningarna att förbättras på en del nygamla platser. Man började se produktionsprocessen som en lång värdekedja där en rad platser kompletterar varandra över flera kontinenter. En drivkraft för denna utveckling stod att finna i konsumenternas allt starkare krav på närproducerat. Man ville helst inte se att varorna skeppades hit och dit över världen. Livsmedelsindustrin var tidigast ute. Men många andra kom att tvingas till motsvarande hänsynstaganden. Även om insatsvarorna kunde färdas långt så ville konsumenterna ha sina slutprodukter från Sverige eller Norden. Hållbara städer hade en gång startat som begrepp redan före millennieskiftet. Nu på 2030-talet fick begreppet sitt stora genomslag i en konservativ byggbransch. Många hade väntat sig att genomslagen skulle komma betydligt tidigare. Nu kom i alla fall Green Housing och Passivhus få ett brett kommersiellt genomslag. Det visade sig att på platser med en längre teknisk kunskapstradition så fick genomslagen ett snabbare förlopp. Avesta var en sådan plats. Med ett skickligt platsledarskap lyckades Avesta få en rad demonstrationsprojekt (s k "demo-siter") att landa inom kommunen liksom i sina samverkanskommuner som Fagersta och Norberg. Ett tätt samarbete mellan bl a lokala näringslivet och Miljö- och byggförvaltningen borgade för detta genombrott. Mass-skräddarsyning blev en viktig ingrediens i all marknadsföring. Med det avsågs att avsändaren av marknadsföringsbudskap hade förmåga att identifiera sina potentiella kunder med betydligt större precision. Man kunde dessutom anpassa budskapen till exakt de önskemål som mottagaren var bärare av. De tekniska förutsättningarna fanns nu att även i stora målgrupper hitta t ex personer med intresse för exempelvis jakt, golf, boende med visst innehåll eller fritidsintressen med de mest udda inslag. Man hade också lärt sig hur sådan kommunikation kan 9

11 upprätthållas över tid. Vissa platser såg här intressanta nätbaserade möjligheter att skapa en dialog baserad på sina attraktionsfaktorer även de mest udda sådana erbjudanden. 2.2 Målgrupper i förändring Trendutvecklingen från igår, idag till imorgon får stora effekter för målgruppsarbetet. Det är därför grundläggande att fundera över vilka exakta målgrupper Avesta bör vända sig till och hur detta ska gå till för att säkerställa maximal effektivitet. De huvudsakliga målgrupper som har med etableringsfrågor att göra framgår av bilden nedan. Avestas platsmarknadsföring lever under helt olika betingelser i de tre huvudmålgrupperna. 1. Besökare. Om vi börjar med den mittersta gruppen, besökarna, så ser man att denna målmarknad är av central betydelse för de två andra. En loop går till boendemarknaden och den andra till investeringsmarknaden. Detta innebär att platsen Avesta måste leverera positiv uppmärksamhet även för dessa två andra målgrupper när de besöker platsen. Detta gäller såväl första som sista intrycken. En besökare som t ex kommer till Krylbo med tåg har det inte så lätt när man tittar ut över den förslummade närmiljön från en station med stora anor. Denna minneskrok sitter tyvärr i eftersom First impressions last. Man kan också fråga sig varför tåget omöjligen kan gå till Avesta. 3 Möjligen kan dessa frågeställningar i viss mån kompenseras med den stationsbyggnad som inrymmer ett café med en ytterst ovanlig profil. Dessutom erbjuds en unik gratis transport med buss till Avesta. 4 Platser har allmänt börjat professionalisera sitt målgruppsarbete gentemot besökare. Detta har mest tydligt slagit rot i den expansiva marknad som flygplatsterminaler utgör. Platsmarknadsföreingens standard varierar givetvis beroende på vilka platsledare man har. Men rent allmänt kan konstateras att välkomnandet har förbättrats. Platser rankas också utifrån vilken standard man har på sina flygplatser och ibland också järnvägsstationer. Nytänkande behöver inte vara alltför kostnadsdrivande och pay-back potentialen kan vara väldigt hög. Precis som flygplatser kan skifta ägarskap för att få liv i verksamheten (t ex Jönköping) kan järnvägsstationer behöva förnyelse också på ägarsidan. 3 Under våra intervjuer har många, som redan nämnts, talat om järnvägren och den potential som här finns. 4 Hur vida känt är det egentligen det faktum att bussresan i Avesta är fri från avgifter? Går det att kommunicera ännu mer? 10

12 Väl inne i Avesta tätort är det lätt att inte fastna i några tydliga egenskaper. Det känns som om centrum saknar ett inre dynamik, som om man fastnat i den expansiva fasen från och 80- talen. En förnyelse måste dock vila på en aktiv och fokuserad centrumförening med aktiva privata och offentliga platsledare. Sådant har inte synts till. Därmed blir minneskrokarna få och otydliga. Under senare år har alltfler platser börjat anstränga sig att samla sin kommunikation till besökarna i olika uppföljande system. Sverige ligger långt ifrån topp på detta område. Hong Kong, Singapore och många asiatiska länder har dock kommit långt. Men det behöver inte stanna vid storstäder (jämför Jönköping). Egentligen har de små städerna extra anledning att lägga ned tid på området uppföljning. Vad som behöver göras är att systematiskt samla på sig en databas med personer som har uttryckt någon grad av intresse för Avesta och denna del av Dalarna. På denna grundval kommuniceras med regelbundenhet via olika relevanta erbjudanden och nyheter som kan sträcka sig från nya bostäder till de mest udda sportevent. En del platser börjar nu använda sig av mobila appar för att kommunicera platsbudskap till besökare. 2. Företagare och investerare. Erfarenhetsmässigt nås de bästa resultaten genom att upparbeta personliga nätverk. Att nå dessa nätverk är en konst som en del personer har fallenhet för. Här kan man dela företagare/investerare i två grupper som man måste möta på olika sätt. Den första målgruppen omfattar sådana personer som har en naturlig koppling till bygden. Det kan handla om att man t ex är född på platsen, gått i skola där eller har släktingar boende där. Hembygdsargumenten kan då ha avgörande betydelse. Case som vi samlat in eller själva har deltagit i vittnar om att denna typ av spår är förvånansvärt betydelsefulla även i stora och välanalyserade etableringar. Den andra målgruppen är mer neutrala eller rent av krassa. Här handlar det istället om att övertyga om att Avesta är bärare av ett antal attraktiva fakta. Dessa fakta måste vara kreativt paketerade med maximal energi och snabbhet. Det finns svenska platser som på bara 24 timmar kan utarbeta etableringsritningar och andra relevanta underlag. Dessa platser vinner ofta eftersom de överträffar förväntningarna. Ibland lägger man också in relevanta boendeunderlag och skolerbjudanden för nyckelpersonernas barn. Därmed vinner man respekt och hamnar i pool position. Den röda tråden här handlar om förmågan att leva sig in i den etablerande partens många frågor och utmaningar (vi brukar kalla denna förmåga för empatifaktorn ). Läs mer om olika attraktionsfaktorer i kapitel Boende. Varje kommun vet vad en normal inflyttad familj kan få för långsiktig ekonomisk nettoeffekt på kommunens ekonomi. En ytterligare ingenjörsfamilj till Avesta kan dessutom ha en multiplikatoreffekt på tre andra sysselsatta. Det finns en potentiell stor inflyttarmarknad för Avesta-regionen både sett ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Som ett aktuellt exempel kan nämnas en studie gjord av Stockholms Handelskammare. 5 Det visar sig att var tredje (37 %) ungdom mellan 18 och 35 överväger att flytta från Stockholmsregionen. Nära var tredje ungdom i regionen tror att de kommer att bo sämre än sina föräldrar i framtiden. Kostnadsbilden i förening med en rad quality-of-life förskjutningar skapar öppningar för de platser som liksom Avesta ligger på rimligt långt avstånd från Stockholm/Uppsalaregionen. 5 Studie gjord på unga Stockholmare och redovisad oktober

13 För att attrahera fler boende, vilket är ett uttalat mål för 2020, krävs ett batteri av åtgärder: En mångfald av boendealternativ. Hyresrätter, bostadsrätter, villor och även gårdar behövs i mixen Vattennära tomter med ögonhöjande attraktionsvärden. Fastighetsmäklare som förstår att de säljer en hel plats med sina attraktioner. Det är också väsentligt att fastighetsmäklarna har en nära dialog med kommunens place managers för att via denna kanal kan stärka boendeattraktionerna ytterligare. Tandemrekryteringsservice. God skolstandard, särskilt på gymnasieskolan (vilket redan finns). Fungerar inte detta finns överhängande risk för att eleverna drar till andra platser. Ett lokalt kulturliv som kan ge spänning och mervärden. Närheten till Dalarna ger redan idag en extra krydda. En snabb inflyttarservice dit man kan ringa om allsköns personliga frågor. (När sådan service fungerar som bäst brukar djungeltrumman mycket snabbt gå på t ex temat: I Avesta fungerar det och man får konkreta svar! Utvecklandet av företag och innovationsmiljöer inom tydliga nischer och som upplevs som ledande inom sin nisch. 2.3 Disruptive technologies, återindustrialisering och smart specialisering - utmaningar för Avesta Man brukar skilja på disruptive technologies (banbrytande teknologier) och teknologiutveckling baserad på continous improvements (löpande förbättringar). Som ett klassiskt exempel på disruptive technologies kan nämnas införandet av de elektroniska räknemaskinerna, som på kort tid slog ut Facits mekaniska räknemaskiner. Facits ledning hade inte insett i tid vad som höll på att hända. Motsatsen, de löpande förbättringarna, brukar exemplifieras med pappersindustrins ständiga små steg för att förbättra sina pappersmaskiner. Grundteknologin ligger med andra ord fast. Relativt snabbt kan nya konsumtionsmönster rycka undan grunden för den gamla papperskonsumtionen. Helt nya utmaningar och produkter måste då komma till, t ex nya cellulosabaserade material. 6 Historiskt har dessa genombrottsteknologier gjort entré med jämna intervall och då präglat gamla industriorter på gott och ont. Poängen här är att företagsledare på en plats, liksom deras platsledare, måste vara vaksamma och följa de vågor som går fram i enlighet med bilden nedan. Denna vaksamhet, eller mer positivt uttryckt deras nyfikenhet och kommersiella djärvhet, måste prägla det intellektuella klimatet i platsen. Senare decenniers snabba utveckling har än tydligare markerat detta behov. 6 På KTH finns ett forskningsprogram, stöttat av Wallenberg, kallat Forest Beyond. Programmet adresserar exakt den fråga som diskuteras i texten. 12

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle R-01-51 Näringsliv och besöksnäring i Tierp Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle Hans Bandhold, Anna Kessling, Göran Krafft, Pia Kronestedt Kairos Future AB Oktober

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Arbetsrapport 2005 38 Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Utredning av förutsättningar för fusion, allians eller annan samverkan Anders Broström, Enrico Deiaco & Göran Melin Institutet

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Slutrapport. Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt!

Slutrapport. Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt! Slutrapport Över projekt Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt! En förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden Utförd av Artes Liberales AB

Läs mer

DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE. Drivkrafter och förutsättningar för tillverkningsindustrin i Sverige 2015. Business Sweden

DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE. Drivkrafter och förutsättningar för tillverkningsindustrin i Sverige 2015. Business Sweden DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Drivkrafter och förutsättningar för tillverkningsindustrin i Sverige 2015 Business Sweden DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Drivkrafter och förutsättningar för tillverkningsindustrin

Läs mer

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Working paper/pm 2013:10 Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Svenska företag förlägger nästan hälften av sin verksamhet inom forskning och utveckling (FoU) till andra länder. Trots

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Innovativa kommuner. Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. vinnova Rapport VR 2013:10. vinnova I samarbete med:

Innovativa kommuner. Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. vinnova Rapport VR 2013:10. vinnova I samarbete med: Innovativa kommuner Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning vinnova Rapport VR 2013:10 vinnova I samarbete med: INNEHÅLL Förord 3 1. Bakgrund 4 1.1 SOU 2003:90 Innovativa processer

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Finns förutsättningar för utveckling av möten och evenemang på Verket, Avesta Art, i Koppardalen och i Avesta? Rapport på uppdrag av Avesta kommun projekt Avesta

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer