ICA-handlarnas Förbund ÅRET I SIFFROR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICA-handlarnas Förbund ÅRET I SIFFROR"

Transkript

1 ÅRET I SIFFROR

2 Produktion: Forma Publishing Group, , Projektledning: Birgitta Linder Grafisk formgivning: Marie Landelius Texter: Agneta Renmark, Magdalena Sekkenes, Anders Hallgren Korrektur: Hans Mejdevi Foto: Svante Remshagen, Falkuggla, Per Svensson samt bilder från ICAs bildbank och Icanyheters arkiv 2

3 Innehållsförteckning Detta är...4 Förvaltningsberättelse...6 Rapport över totalresultatet i koncernen...8 Rapport över förändringar i eget kapital i koncernen...9 Rapport över finansiell ställning i koncernen...10 Rapport över kassaflödet i koncernen...12 Koncernens noter...13 Moderföreningens resultaträkning...34 Moderföreningens förändringar i eget kapital...35 Moderföreningens balansräkning...36 Moderföreningens kassaflödesanalys...38 Moderföreningens noter...39 Revisionsberättelse

4 Här är ICA-idén Handeln är i dag en av samhällets viktigaste tillväxtmotorer. ICA har starkt bidragit till detta som uppfinnare av ICA-idén en av världens främsta affärsmodeller för framgångsrik handel. ICA-idén bygger på ett samspel mellan entreprenörskap och stordrift. ICA-handlare och tjänstemän tar hänsyn till både enskilda handlarintressen och ICA-systemets bästa. ICA-handlaren är en lokal företagare och entreprenör som fattar sina egna ekonomiska beslut och inriktar sig på att skapa högsta möjliga kundförtroende. Dessutom ligger det i ICA-idén att ICA-handlaren tar ansvar och engagerar sig i sitt lokala samhälle samt för ICAsystemet som helhet. ICA-idén bygger på konkurrenskraft i hela systemet. Alla led ska vara lönsamma och sträva efter att skapa värden varje dag. Definition ICA-idén: Enskilda handlares frivilliga samverkan mellan sin delhet och helheten. Vårt uppdrag är medlemsorganisation för ICA-handlarna i Sverige samt majoritetsägare av börsnoterade ICA Gruppen. ICAhandlarnas Förbund har, förutom sina medlemmar, cirka 25 medarbetare och jobbar med följande huvuduppdrag: Säkerställa att ICA-idén upprätthålls och utvecklas. Skapa balans mellan ICA Sverige och Sveriges ICA-handlare samt förutsättningar för lönsamhet och konkurrenskraft i hela ICA-systemet. Agera i ett 100-års perspektiv. Vår vision är majoritetsägare i ett starkt ICA Gruppen. s medlemmar är aktiva och engagerade ICAhandlare som agerar i marknaden med livskraftiga butiker på likvärdiga villkor som andra aktörer. Vår verksamhet s verksamhet bygger på tre verksamhetsområden. Ägarfrågor ska ha ett majoritetsägande, med ett tydligt externt ägande, i ett starkt ICA Gruppen samt en stark kapitalbas som förvaltas med långsiktighet för att säkerställa sitt ägande. 51,3 % 10 % Industrivärden 38,7 % Övriga aktieägare ICA Gruppen AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka handlarägda och egna butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Fastigheter samt ICA Banken. Näringslivs- och samhällsfrågor ska underlätta konkurrenskraftigt och hållbart egenföretagande för landets ICA-handlare för att, med nuvarande affärsmodell ICA-idén, möjliggöra konkurrens på likvärdiga villkor som övriga aktörer på marknaden. Medlemsservice ska säkra medlemsinflytandet samt säkerställa avtal som ger långsiktiga förutsättningar för god lönsamhet och konkurrenskraft såväl för den enskilde ICAhandlaren som för ICA Gruppen. Våra medlemmar Medlemmarna i ICA-handlarnas Förbund är aktiva ICA-handlare. Vid utgången av 2013 fanns det 1 317* ICA-butiker i Sverige. Antalet medlemmar uppgick då till varav cirka 300 kompanjoner. Medlemskapet är en förutsättning för att få driva en butik med ICA som varumärke. * Exklusive ICA To Go-butikerna. I dag finns det ICA-butiker i 285 av Sveriges 290 kommuner. 285 Sveriges ICA-handlare erbjuder samhällsservice och försäljning av dagligvaror i 285 av Sveriges 290 kommuner. Vadstena, Dals Ed, Ydre, Älvkarleby och Eda kommun saknar ICA-butiker Sveriges ICA-butiker har cirka medarbetare. Ungefär hälften av dem är under 25 år. 5 I genomsnitt anställde varje ICAhandlare fem medarbetare under 25 år det senaste året. 13 I genomsnitt introducerade varje ICA-handlare 13 praktikanter till yrkeslivet det senaste året ICA grundades av Carl Hakon Swenson 1917 i Västerås. Han erbjöd då enskilda handlare delägarskap i sitt grossistbolag för att skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till den då snabbt växande konsumentkooperationen. Du kan läsa mer om ICAs historia på 46 ICA-handlarnas Förbund ICA-handlarnas Förbund 57

5 Förvaltningsberättelse, som är en ideell förening, är en riksorganisation för ICA-handlarna i Sverige. Dess uppgift är att stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft och högt kundförtroende. Endast aktiva ICA-handlare är medlemmar i ICA-handlarnas Förbund. Vid utgången av 2013 hade drygt medlemmar, varav knappt 300 är kompanjoner. Medlemskapet är en förutsättning för att få driva en butik med ICA som varumärke. Det finns drygt ICA-butiker i Sverige. Som medlemsorganisation ska vårda och utveckla ICA-idén. Förbundet ska även tillse att ICA-stadgan efterlevs samt företräda ICA-handlarna i gemensamma frågor mot såväl ICA AB som omvärlden. Organisatoriskt verkar genom distriktsstyrelser, förbundsstyrelse med presidium samt en verkställande ledning med stab. har två helägda dotterbolag: AB samt Finans AB. Finans AB har ansvar för s finansiella placeringar. Placeringar görs i räntebärande värdepapper, hedgefonder, aktier och fastigheter. Fastigheterna ägs via dotterbolaget Södra Fisken AB. Dessutom äger 56,2 procent av Retail Finance Europe AB, som bedriver finansiell verksamhet med inriktning på hyra av butiksinredningar. ICA-handlarnas Förbund AB driver serviceverksamhet som är riktad mot medlemmarna i och finansieras genom en serviceavgift som medlemmarna betalar. äger 51,3 procent av ICA Gruppen AB (tidigare Hakon Invest AB). ICA Gruppens stamaktier är sedan den 8 december 2005 noterade på Nasdaq OMX Stockholm. ICA Gruppen är Nordens ledande detaljhandelsföretag med egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Finland. I koncernen ingår även ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter och ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. saknar, enligt bolagsordningen, rätt till kontant vinstutdelning på sina C-aktier i ICA Gruppen. C-aktierna kan konverteras till stamaktier tidigast år ICAhandlarnas Förbund beslutade under 2010 att konvertera sitt innehav av icke utdelningsberättigade C-aktier till utdelningsberättigade stamaktier. Utdelning kan erhållas från och med räkenskapsåret Väsentliga händelser under året ICA Norge ingår samarbetsavtal med Norgesgruppen ICA Norge har ingått ett samarbetsavtal med Norgesgruppen inom inköp och distribution. Avtalet är viktigt för att ICA Norge ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser och nå långsiktig lönsamhet i verksamheten. Norska konkurrensmyndigheten varslade i februari 2013 om att de överväger att stoppa implementeringen av samarbetsavtalet mellan ICA och Norgesgruppen. Konkurrensmyndigheten har sedan förlängt granskningen två gånger. Hakon Invest förvärvar resterande aktier i ICA Hakon Invest förvärvade resterande 60 procent av aktierna i ICA för en kontant köpeskilling om 20 miljarder kr, motsvarande ca 33 miljarder kr för 100 procent av aktierna i ICA 27 mars Genom att ICA och Hakon Invest blir en koncern, ICA Gruppen, skapas de bästa förutsättningarna för ICA att fortsätta utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Hakon Invest finansierade förvärvet av ICA med befintliga likvida medel och en säkerställd bryggfinansiering från Handelsbanken och Nordea. Efter affärens fullföljande har 5 miljarder kr återbetalats genom en garanterad nyemission till Hakon Invests aktieägare, 5 miljarder kr återbetalats genom ett obligationslån och 3 miljarder kr tillförts via försäljning av preferensaktier i ICA Fastigheter. På grund av bryggfinansieringen och den efterföljande nyemissionen lämnade Hakon Invest inte någon utdelning under I samband med årsstämman 2013 tillträdde Per Strömberg som vd för ICA Gruppen. ICA Gruppen föreslår utdelning 2014 med 8 kr per aktie. ICA Gruppens årsstämma hålls 9 april I samband med transaktionens genomförande sålde ICAhandlarnas Förbund stamaktier i Hakon Invest, motsvarande 10 procent av kapital och röster, till Industrivärden. ICA-handlarnas Förbund sålde dessutom 6 procent av aktierna i Hakon Invest i en så kallad accelererande book-building. tecknade sin ägarandel i nyemissionen i Hakon Invest. Efter de två aktieförsäljningarna har 51,3 procent av kapital och röster i Hakon Invest. Transaktionen medförde en ökning av likvida medel i koncernen med Mkr (exklusive ICA Banken). I och med transaktionen omvärderades det 40-procentiga innehavet i ICA vid förvärvstillfället till 13,3 miljarder kronor, vilket innebar att en engångseffekt om Mkr redovisas i resultaträkningen. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Norska konkurrensmyndigheten varslar om stopp Den norska konkurrensmyndigheten varslade i februari 2014 om att de avser att stoppa samarbetsavtalet mellan ICA Norge och Norgesgruppen. ICA och Norgesgruppen har till den 25 april tid att inkomma med kommentarer och myndigheten återkommer därefter med besked. Ny vd i Fredrik Hägglund tillträdde som vd 1 februari 2014 efter avgående Claes-Göran Sylvén. Intäkter och resultat Koncernen Koncernens intäkter uppgick till Mkr (2 870). ICA AB redovisas som dotterbolag från och med 27 mars Rörelseresultatet i koncernen uppgick till Mkr (209). I rörelseresultatet ingår Mkr avseende effekter av förvärv av ICA AB. Finansnettot uppgick till -174 Mkr (98). Årets resultat uppgick till Mkr (309), varav hänförligt till innehavare av andelar i moderföreningen Mkr (397). Moderföreningen Moderföreningens intäkter uppgick till 4 Mkr (4). Rörelseresultatet uppgick till -124 Mkr (-26). Finansnettot uppgick till Mkr (165), varav Mkr avsåg resultat vid försäljning av aktier i Hakon Invest. investerade Mkr i nyemissionen i ICA Gruppen under året. Årets resultat uppgick till Mkr (146). Framtida utveckling Utvecklingen i världsekonomin har under senaste åren präglats av en återhämtning och skillnaderna mellan olika länder har blivit allt större. Detta har medfört att både konjunkturen och utvecklingen blivit allt svårare att bedöma. Splittringen mellan signaler om en ljusare konjunktur och spåren från en överhängande skuldkris har gjort att det finns en ökad optimism samtidigt som många av de långsiktiga problemen kvarstår. Utsikterna för världsekonomin är positiva och flera viktiga ekonomier verkar vara på väg åt rätt håll vilket gjort att konjunkturen har stabiliserats. Vägen kantas dock av allt ifrån politiska samarbetssvårigheter till strukturella utmaningar. I USA är återhämtningen i full gång. Tillverkningsindustrin går allt bättre, arbetslösheten fortsätter sjunka samtidigt som bostadsmarknaden visar på en god utveckling med stigande priser. I Europa har läget, om än sakta, börjat förbättras. Tyskland agerar draglok i euroområdet som kantas av stora skillnader mellan länder. Även de nordiska länderna visar på en splittrad utveckling. Sverige och Norge står fortfarande relativt starka och drivs av en ökad global efterfrågan och optimism. Danmark och Finland har däremot haft det tuffare och påverkas av en svag inhemsk efterfrågan. De tre baltiska länderna är på rätt köl, ökad inhemsk efterfrågan och stigande löner gynnar den privata konsumtionen och därmed handeln. I Sverige har ett sjunkande antal varsel och positivare signaler från omvärlden gjort att hushållen återfått konsumentförtroendet. Tillsammans med ett valår, ökade realinkomster och låga räntor innebär det att hushållen är köpstarka, vilket väntas gynna handeln. Dagligvaruhandelns starka utveckling senaste åren väntas fortsätta och sällanköpshandeln har goda förutsättningar för att stärkas, givet att konjunkturuppgången fortsätter. Övrig information Miljö- och personalfrågor s organisation är liten och verksamheten bedrivs i huvudsak i kontorsmiljö, vilket innebär en begränsad belastning på miljön. Det interna hållbarhetsarbetet är därför inriktat på medarbetarnas arbetsmiljö. Riktlinjerna för arbetsmiljöarbetet anges i en arbetsmiljöpolicy samt en jämställdhets- och mångfaldspolicy. har en strategi för hållbarhetsfrågor och personalvård är ett prioriterat område för. Samtliga medarbetare erbjuds att delta i ett friskvårdsprogram och har möjlighet att motionera på arbetstid. Inom ICA Gruppen pågår sedan länge ett omfattande arbete med att ta miljömässigt och socialt ansvar vilket ICA-handlarnas Förbund stödjer. har också antagit ett policydokument ICAs goda affärer för butik, vilket sammanfattar ICA-handlarnas gemensamma etik- och samhällsansvar. stödjer ICA-handlarna i arbetet med att efterleva gällande regelverk och policybeslut. Riskhantering arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. Detta regleras och hanteras via en arbetsordning för vd och styrelse. Alla investeringar är förenade med osäkerhet och inför varje investering görs en noggrann utvärdering som syftar till att identifiera och om möjligt reducera de risker som kan vara förknippade med investeringen. I Finans finns en omfattande kapitalförvaltning och där finns valutarisker, ränterisker, kreditrisker, likviditetsrisker, aktiekursrisker och risker relaterade till fastighetsinnehavet. Innehavet i ICA Gruppen utgör en väsentlig del av koncernens tillgångar. Via ICA Gruppen har en betydande exponering mot nordisk och baltisk dagligvaruhandel. De största riskerna i ICA Gruppen är risker relaterade till ICA Norges verksamhet, risker relaterade till avtal med ICAhandlare, marknadsrisker, IT-relaterade risker, distributionsrisker, medarbetarrisker, hållbarhetsrisker, varumärkesrisker, regulatoriska risker, finansiella risker och risker relaterade till fastigheter. En närmare beskrivning av finansiella risker och riskhantering i koncernen framgår av not 2 i koncernen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (Tkr) Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så: att i ny räkning överförs

6 Rapport över totalresultatet i koncernen Mkr Not Intäkter Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader 4,5,6, Administrationskostnader 4,5,6, Resultatandelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden Resultat från förvärv av ICA AB Resultat från andelar i koncernföretag - 94 Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Värdeförändring fastigheter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat, poster som inte kan överföras till resultatet Omvärdering förmånsbestämda pensioner, netto efter skatt Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet Förändring av verkligt värde reserv, netto efter skatt 0-28 Förändring av omräkningsreserv, netto efter skatt 81 8 Förändring av säkringsreserv, netto efter skatt 20-7 Poster överförda till resultatet vid förvärv av ICA AB Summa poster som kan överföras till resultatet Rapport över förändringar i eget kapital i koncernen Balanserade Majoritets- Innehav utan Summa vinstmedel inkl ägarens bestämmande eget Mkr Reserver årets resultat andel inflytande kapital Eget kapital vid årets ingång Effekt byte av redovisningsprincip Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Förskjutning mellan majoritet och minoritet Utdelning Eget kapital vid årets utgång Årets resultat Aktuariellt resultat pensioner Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Försäljning Hakon Invest-aktier Skillnad i teckningskurs Hakon Invest-aktier Föränding minoritet ICA Gruppen Förändring minoritet Nyemission ICA Gruppen Förvärv av dotterbolag Incitamentsprogram Nyemission av preferensaktier ICA Fastigheter Eget kapital vid årets utgång Totalresultat för året Årets resultat hänförligt till innehavare av andelar i moderföreningen Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat hänförligt till innehavare i moderföreningen Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

7 Rapport över koncernens finansiella ställning TILLGÅNGAR Mkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 13 Goodwill Varumärken Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader och mark Förvaltningsfastigheter Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden Fordringar hos joint venture ICA Bankens placeringar ICA Bankens utlåning Uppskjuten skattefordran Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar ICA Bankens placeringar ICA Bankens utlåning Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Likvida medel Tillgångar till försäljning Summa omsättningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Mkr Not Eget kapital 21 Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföreningens ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder 16 Avsättningar för pensioner Uppskjuten skatteskuld Obligationslån Långfristiga räntebärande skulder Övriga avsättningar 47 - Övriga långfristiga skulder 8 28 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 15 Leverantörsskulder Kortfristiga räntebärande skulder Inlåning i ICA Banken Övriga kortfristiga skulder Aktuella skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga avsättningar Summa kortfristiga skulder Skulder till försäljning SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser SUMMA TILLGÅNGAR

8 Rapport över kassaflödet i koncernen Koncernens noter Mkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Effekter av förvärv av ICA AB Justering för poster som inte påverkar kassaflödet Utdelning från företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder ICA Bankens netto av in- och utlåning samt placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Förvärv av joint ventures Förvärv av ICA AB Försäljning av dotterbolag Utgivande av lån -8 - Återbetalning av utgivna lån 11 - Förändring av finansiella anläggningstillgångar Förändringar av kortfristiga placeringar Försäljning av aktier i ICA Gruppen Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission ICA Gruppen Nyemission preferensaktier ICA Fastigheter Upplåning Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel 64 - Likvida medel vid årets slut Not 1 Redovisningsprinciper Föreningens säte m m (organisationsnummer ) bedriver verksamhet som en ideell förening och har sitt säte i Stockholms kommun. Föreningens huvudkontor har adressen, Solna. Föreningens telefonnummer är Koncernredovisningen ska framläggas för förbundsstämman 10 april 2014 för godkännande och har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 11 mars Föreningens verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen. Redovisningsprinciper Denna koncernredovisning är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), godkända av EU och de uttalanden som givits ut av IFRIC IFRS Interpretation Committee och som antagits av EU. De redovisningsprinciper som beskrivs gäller för -koncernen inklusive intressebolag och joint ventures, men flera av principerna har betydelse bara för redovisningen av innehavet i ICA Gruppen. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats. Samtliga tillämpade principer och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med föregående år, förutom vad som framgår i följande avsnitt. Ändrade redovisningsprinciper och upplysningskrav 2013 Ändrade redovisningsprinciper avseende sale and leasebacktransaktioner När ICA har avyttrat en fastighet med samtidig återhyra och vidareuthyrning till en icke konsoliderad ICA-handlare, har sådana transaktioner redovisats som sale and leasebacktransaktioner. Innebörden har varit att fastigheten ej betraktats som såld och att erhållen likvid redovisats som ett lån. Fastigheten har fortsatt redovisats i balansräkningen och skrivits av under sin nyttjandeperiod. Betalningen av hyra har redovisats som ränta och amortering på lånet. Vid den tidpunkt vidareuthyrningen till en fristående ICA-handlare upphört av något skäl har fastigheten redovisats som såld. Om fastigheten istället hyrts tillbaka för egen användning inom ICA Gruppen, har fastigheten betraktats som såld, förutsatt klassificering som operationellt leasingavtal och marknadsmässiga villkor vid både försäljningen och hyresavtalet. Denna princip utarbetades av styrelsen i samband med införandet av IFRS år Den är baserad på IAS 18 Intäkter samt regler inom US GAAP. Styrelsen i ICA Gruppen har gjort en förnyad bedömning av dessa transaktioner. Styrelsen anser inte att redovisningen återger innebörden av dessa transaktioner på ett tillräckligt relevant sätt. Avtalen om återhyran och vidareuthyrningen ska bedömas tillsammans eftersom dessa avtal upprättas samtidigt. ICA Gruppen har en begränsad risk och inblandning i fastigheten. Den hittillsvarande principen har beaktat återhyran till ICA Gruppen i större utsträckning än vidareuthyrningen till ICA-handlaren, trots att avtalen är avhängiga av varandra. Avtalsarrangemanget är dessutom likartat oavsett om ICAbutiken är konsoliderad i ICA Gruppen eller om butiken är fristående, icke konsoliderad. Då innebörden av avtalsupplägget i de båda fallen är likartad ska inte redovisningen vara olika, vilket varit fallet hittills. Att redovisa en fastighet som såld i ett sådant arrangemang, och hyresbetalningarna efter försäljningen som hyreskostnader, anser styrelsen därför ger en mer relevant och riktig bild av innebörden av dessa transaktioner, än den hittillsvarande redovisningen gjort. Bytet av redovisningsprincip har skett retroaktivt och ingående balans i ICA Gruppen för har räknats om vilket medfört att Andelar i joint ventures har ökat med 662 Mkr. Motposten har redovisats som byte av redovisningsprincip i eget kapital. Under 2012 har andelar i joint ventures resultat minskat med 44 Mkr, och för 2013 har resultat från ICA AB fram till förvärvet av ICA AB 27 mars inneburit ett minskat resultat med 17 Mkr. Effekt av förvärv av ICA AB har genom samma ändring av redovisningsprincip minskat med 601 Mkr till Mkr. Eftersom påverkan på balansräkningen av den ändrade redovisningsprincipen endast påverkar historiska värden för andelar i joint ventures och intresseföretag samt eget kapital, lämnas ingen jämförande balansräkning per den 1 januari Presentationsform för räkningar Presentationsformen för räkningarna i koncernens årsredovisning 2013 har inte förändrats jämfört med 2012 men de har i viss mån anpassats till följd av att ICA AB redovisas som dotterbolag till ICA Gruppen efter förvärvet av de resterande 60 procent av aktierna den 27 mars Nya eller ändrade standarder som har tillämpats från och med 2013 Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar IFRS 13 Värdering till verkligt värde Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Ändringarna i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar utökar upplysningskraven vid kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. har kompletterat med upplysningar avseende kvittningar i not

9 IFRS 13 Värdering till verkligt värde fastställer ett regelverk för värdering till verkligt värde där så krävs av andra standarder. Standarden är tillämplig vid värdering till verkligt värde av både finansiella och icke-finansiella poster. IFRS 13 kräver flera kvantitativa och kvalitativa upplysningar om värdering till verkligt värde. Ändringarna innebär att upplysningarna avseende verkligt värde har utökats i viss omfattning. Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter avseende presentationen av poster i övrigt totalresultat. Poster som kan återföras till resultatet presenteras separat från poster som inte kan återföras. IAS 19 Ersättningar till anställda är ändrad. Främst gäller ändringen att tidigare oredovisade aktuariella resultat redovisas genast i övrigt totalresultat. har haft som princip att redovisa aktuariella resultat i resultatet, vilket innebär att förändringen av IAS 19 har ringa effekt på de finansiella rapporterna. Inga andra nya eller ändrade, och av EU godkända, IFRS-standarder som har någon väsentlig påverkan på ICA-handlarnas Förbunds finansiella rapporter tillämpas Nya redovisningsprinciper 2014 och senare Följande av EU godkända IFRS-standarder med relevans för kommer att börja tillämpas 2014: IFRS 10 Koncernredovisningar IFRS 11 Samarbetsarrangemang IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag IFRIC 21 Levies IFRS 10 Koncernredovisning ersätter de delar av IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter som inriktar sig på när och hur ett ägarföretag ska upprätta koncernredovisning. IFRS 10 innefattar regler om när ett företag ska konsolideras och utgångspunkten är bestämmande inflytande. Syftet med IFRS 10 är att det endast ska finnas en grundförutsättning för konsolidering av samtliga företag oavsett karaktären på investeringsobjektet. Den grundförutsättningen är bestämmande inflytande. IFRS 10 kommer inte att få någon väsentlig effekt på s redovisning. IFRS 11 Samarbetsarrangemang ersätter IAS 31 Andelar i Joint Ventures och SIC-13 Överföring av icke-monetära tillgångar från en samägare till gemensamt styrt företag. IFRS 11 klassificerar samarbetsarrangemang antingen som en gemensam verksamhet eller som ett joint venture. Avgörande för klassificeringen som en gemensam verksamhet eller ett joint venture är parternas rättigheter och förpliktelser enligt avtal. Enligt IFRS 11 ska kapitalandelen användas för andelar i joint ventures. IFRS 11 kommer inte att få någon väsentlig effekt på redovisningen. IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag ska tillämpas för upplysningar om andelar i dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag eller strukturerade företag som inte konsolideras. IFRS 12 kommer att medföra förändrade upplysningskrav. IFRIC 21 Levies behandlar vid vilken tidpunkt en förpliktande händelse uppstår som föranleder skuldredovisning. En levy (avgift) definieras som ett utflöde av resurser som påförs företaget av statligt, eller motsvarande, organ genom lagar och regler. Införandet av IFRIC 21 kommer inte att ha någon effekt på s finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella instrument ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. EU har inte godkänt standarden och tidplan för godkännande saknas för närvarande. IFRS 9 är en del i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden kommer att kompletteras med regler om nedskrivningar och säkringsredovisning. Väsentliga uppskattningar, antaganden och bedömningar Vid tillämpning av redovisningsprinciperna gör styrelsen och verkställande direktören ett antal uppskattningar, antaganden och bedömningar. Faktiska utfall kan skilja från gjorda uppskattningar, antaganden och bedömningar, vilket kan påverka värdet på redovisade tillgångar och skulder. För ICAhandlarnas Förbund gäller detta främst redovisade värden för goodwill, andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod (se not 13) och andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden (se not 8). Investeringar i joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Ett joint venture är en ekonomisk verksamhet som drivs av två eller flera parter vars samarbete är avtalsreglerat och där avtalet innebär att dessa parter har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. Vid klassificering av aktieinnehav som joint ventures görs en bedömning av avtalsförhållanden och övriga omständigheter för att fastställa om ett gemensamt bestämmande inflytande föreligger eller ej. Förvaltningsfastigheter har värderats till verkligt värde enligt IAS 40. Fastigheterna värderas enligt vedertagna värderingsmodeller på marknaden. Härutöver har de väsentligaste uppskattningarna och bedömningarna rört skatter, sale and lease back, nedskrivning av anläggningstillgångar, redovisning av pensioner samt skadestånd och avsättningar. Grund för redovisningen Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med undantag för finansiella derivatinstrument, förvaltningsfastigheter och vissa finansiella tillgångar, vilka värderas till verkligt värde. Moderföreningens funktionella valuta är svenska kronor, som även utgör rapporteringsvalutan för moderföreningen och koncernen. Samtliga belopp i de finansiella rapporterna anges i miljoner svenska kronor (Mkr) om inte annat anges. Koncernredovisningen Koncernredovisningen omfattar moderföreningen ICA-handlarnas Förbund och dess dotterbolag. Ett dotterbolag tas med i koncernredovisningen från den tidpunkt då moderbolaget får ett bestämmande inflytande över bolaget och tas inte längre med från det datum då moderföreningens bestämmande inflytande över bolaget upphör. Dotterbolagen redovisas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt emitterade egetkapitalandelar i utbyte mot kontroll över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade utgifter redovisas i resultatet när de uppkommer. Vid stegvisa rörelseförvärv omvärderas tidigare egetkapitalandelar i det förvärvade bolaget till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Eventuell vinst eller förlust som uppkommer vid omvärderingen redovisas i resultatet. De finansiella rapporterna för moderföreningen och dotterbolagen som tas in i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen. För samtliga bolag som omfattas av koncernredovisningen gäller att enhetliga redovisningsprinciper tillämpas. Alla koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader, vinster eller förluster som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av koncernredovisningen elimineras i sin helhet. Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande (minoritet) Vid förvärv av ytterligare andelar, efter att bestämmande inflytande erhållits, redovisas hela skillnaden mellan köpeskilling och redovisat värde avseende innehav utan bestämmande inflytande som förvärvats direkt i eget kapital. Investeringar i intressebolag Ett intressebolag är en enhet i vilken koncernen har betydande men inte bestämmande inflytande. Innehav i intressebolag redovisas i enlighet med kapitalandelsmetoden. Tillämpning av kapitalandelsmetoden innebär att investeringar i intressebolag redovisas i rapport över finansiell ställning till anskaffningsvärde med tillägg för förändringar av koncernens andel av intressebolagets nettotillgångar och med avdrag för eventuell nedskrivning och utdelning. Årets resultat i rapport över totalresultatet avspeglar koncernens andel av intressebolagens resultat efter skatt. De finansiella rapporterna för intressebolagen som används vid tillämpning av kapitalandelsmetoden avser samma period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen. Koncernens investeringar i intresse bolag innefattar goodwillposter som behandlas i enlighet med de redovisningsprinciper för goodwill som anges nedan. Redovisat värde på andelar i intressebolag prövas med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov. Investeringar i joint ventures Ett joint venture är en ekonomisk verksamhet som drivs av två eller flera parter vars samarbete är avtalsreglerat och där avtalet innebär att dessa parter har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. redovisar joint ventures enligt kapitalandelsmetoden och nedskrivningsbehovet prövas på samma sätt som beskrivs ovan för intressebolag. Omräkning av utländsk valuta Moderföreningens funktionella valuta är svenska kronor (SEK) som även utgör rapporteringsvaluta för moderföreningen och koncernen. Transaktioner i utländsk valuta tas på transaktionsdagen in i redovisningen till avistakurs. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländska valutor redovisas i rapport över finansiell ställning per balansdagen omräknade till den kurs som då gäller. De valutakursdifferenser som därvid uppkommer redovisas i årets resultat. Intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i verksamheter vars funktionella valuta är annan än SEK, d v s normalt utländska dotterbolag, omräknas till SEK. I Rapport över finansiell ställning i koncernen redovisas dessa tillgångar och skulder omräknade till SEK enligt balansdagens valutakurser. Intäkter och kostnader redovisas i koncernens Rapport över totalresultatet i koncernen omräknade till genomsnittskurs. De valutakurs differenser som uppstår vid omräkningen redovisas i övrigt totalresultat. Vid avyttring av en sådan verksamhet ingår de ackumulerade kursdifferenserna i årets resultat som en del av vinsten eller förlusten vid avyttringen. Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Vissa fastigheter i koncernen klassificeras som förvaltningsfastigheter eftersom de innehas i syfte att generera hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa. Förvaltningsfastigheter redovisas initialt till anskaffningsvärde, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Efter den initiala redovisningen, redovisas förvaltningsfastigheter till verkligt värde på balansdagen definierat som det bedömda marknadsvärdet

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 2012 4 5 6 7 8 0 9 INNEHÅLL 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Rapport över totalresultatet i koncernen... 7 Rapport över finansiell ställning i koncernen... 8 Rapport över

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens finansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer