Kl Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ekonomichef Veronica Hedlund Lundgren och budgetchef Agneta Gustavsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ekonomichef Veronica Hedlund Lundgren och budgetchef Agneta Gustavsson"

Transkript

1 Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Fördelning av ramar för divisioner och övriga verksamheter 2016 Ekonomichef Veronica Hedlund Lundgren och budgetchef Agneta Gustavsson -Redovisning av effekter av intensifierade åtgärder med fokus på kompetens- och anställningseffektivitet för att komma i ekonomisk balans 2015 Hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg -Samlad månadsrapport Landstingsdirektör Gunilla Andersson m.fl. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Ärendebehandling Justering Förslag till justerare: Ulric Andersson (Monica Gundahl) ÄRENDEN LK/ Samlad månadsrapport (utsänds senare) 2. LK/ Fördelning av ramar för divisioner och övriga verksamheter LK/ Svar på remiss Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20) 4. LK/ Svar på remiss För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) 5. LK/ Svar på remiss Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar 6. LK/ Svar på remiss För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 7. LK/ Svar på remiss Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 8. LK/ Uppdrag till arbetsutskottet att svara på remisser sommaren LK/ Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk - från upptäckt till behandling 10. LK/ m.fl. Ärenden för kännedom

3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Landstingsstyrelsen Utvecklingsenheten Ida Lundblad Kullgren Dnr LK/ Svar på remiss Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss../. Sammanfattning av remissen bifogas. Landstinget i Värmland är positivt till förslag som syftar till en mera strukturerad utskrivningsprocess med fokus på samarbete och samverkan mellan huvudmän och ställer sig därför i stort positiv till den föreslagna lagen och instämmer i att lösningarna i första hand ska vara lokala och lokalt anpassade. Landstinget delar den bild som beskrivs i utredningen gällande behovet av en lagstiftning som är bättre anpassad till nuvarande och framtidens behov. Landstinget i Värmland tror att man med den nya lagstiftningen i högre grad kan undvika de oönskade effekter som skapas vid tillämpningen av dagens lagstiftning, så som överbeläggningar och undvikbara återinskrivningar. Landstinget anser dock att det kommer att kräva ett omfattande utvecklingsarbete i flera olika delar, till exempel gällande arbetssätt, kommunikation, systemkrav och så vidare, för att den föreslagna lagen ska få avsedd effekt. Det bör skapas övergångsbestämmelser som innebär att lagen träder i kraft som planerat men att bestämmelsen om antalet fristdagar inte ska börja tilllämpas förrän senare. Landstinget anser också att en del förtydliganden behöver göras i den föreslagna lagen så att landstinget skyldighet i flera delar framgår på ett tydligare sätt. Förslag till beslut att godkänna upprättat förslag till svar på remiss, samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad. Gunilla Andersson Landstingsdirektör Kjersti Berg Marthinsen Chef staben för verksamhets- och ledningsstöd

4 Datum Vår beteckning Utvecklingsenheten LK/ Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Ida Kullgren S2015/1650/FS Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Svar på remiss Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Landstinget i Värmland har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss och vill lämna följande synpunkter. Allmänna synpunkter Landstinget i Värmland är positivt till förslag som syftar till en mera strukturerad utskrivningsprocess och som har fokus på samarbete och samverkan mellan huvudmän. Landstinget är även positivt till att utgångspunkten är att lösningarna i första hand ska vara lokala och lokalt anpassade. Landstinget delar den bild som beskrivs i utredningen gällande behovet av en lagstiftning som är bättre anpassad till nuvarande och framtidens behov. Sjukvården har sedan nuvarande lagstiftnings utformande utvecklats mycket och bland annat är vårdtiderna kortare. Landstinget tror att man med den nya lagstiftningen i högre grad kan undvika de oönskade effekter som skapas vid tillämpningen av dagens lagstiftning, så som överbeläggningar och undvikbara återinskrivningar. Landstinget anser dock att det kommer att kräva ett omfattande utvecklingsarbete i flera olika delar, till exempel gällande arbetssätt, kommunikation, systemkrav och så vidare, för att den föreslagna lagen ska få avsedd effekt. Särskilda synpunkter på delar i betänkandet Allmänna utgångspunkter för förslagen Landstinget ser positivt på resonemangen kring god vård och kvalitet i socialtjänsten. Det är viktigt att förflytta perspektivet från organisation och tids- Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress Telefax Org.nr

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2 (3) frister till patient- och brukarperspektiv och tidsvinster för patienten/brukaren Lagen och dess tillämpningsområden Landstinget anser det klokt att exkludera patienter som vårdas enl. LRV. Det finns dock brister och staten borde överväga ett förtydligande i LRV kring kommunernas ansvar att samverka vid upprättandet av en SIP Landstinget ser positivt på att genomföra en särskild uppföljning och bevaka att dessa patienter inte blir kvar onödigt länge inom rättspsykiatrin En modern och mer flexibel planering av patientens vård och omsorg Landstinget anser att det måste framgå i lagtexten att inskrivningsmeddelande alltid ska skickas även till landstingets öppna vård om utredningen avser att det ska ske, vilket anges i utredningen på s Om den fasta vårdkontakten ska kunna kalla till SIP förutsätter det att landstingets öppna vård har kännedom om patienten. Landstinget ställer sig dock frågande till om landstingets öppna vård ska ansvara för kallelse till SIP även i de fall då insatser från landstingets öppna vård inte är aktuellt Landstinget menar, till skillnad från utredningen, att när ett behov av insatser från socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård upptäcks senare i vårdförloppet ska 24 timmarsregeln för inskrivningsmeddelande gälla från denna tidpunkt Landstinget anser att det tvingande kravet att i inskrivningsmeddelandet ange beräknat utskrivningsdatum torde kunna ha samma undantag som gällande 24 timmarsregeln, alltså att det kan anges senare i vårdförloppet. Att skapa en ökad kommunikation mellan landstingets slutna vård och landstingets öppna vård och dessutom i ett tidigt skede kommer att kräva ett förändrat arbetssätt och därmed ett utvecklingsarbete, de stödinsatser som föreslås i utredningen är därför centrala Huvudmännen ska lokalt definiera vilka enheter som ska vara mottagare av inskrivningsmeddelanden m.m. Landstinget ser positivt på detta men det handlar snarare om att i varje individuellt fall klarlägga vem som ska vara mottagare. Landstinget ser även utmaningar med tanke på den utvidgade patientrörligheten och valfriheten. Här krävs en god kommunikation och lyhördhet för patientens önskemål Av utredningen framgår att sekretesslättnaden endast avser själva inskrivningsmeddelandet. Om detta är utredarens avsikt menar landstinget att det bör framgå tydligare av lagtexten. Landstinget ser positivt på möjligheten till fast vårdkontakt men menar att det måste vara möjligt för patienten att avstå. Viktigt att tydligt klargöra hur samverkan kring vårdplaneringen ska organiseras då. Det saknas tydliga resonemang kring hur detta ska gå till. Landstinget anser dock att detta är en fråga som bör regleras i de lokala överenskommelserna mellan huvudmännen. Generella bestämmelser om fast vårdkontakt finns i patientlagen och i hälso- och sjukvårdslagen. Landstinget menar att det är där som ett förtydlagande bör göras i stället för i den här aktuella lagstiftningen

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND 3 (3) Den fasta vårdkontakten ska inom tre dagar efter att patienten bedömts som utskrivningsklar kalla till SIP. Landstinget menar att dagens resurssituation både gällande läkar- och sjuksköterskeresurser i landstinget öppna vård kan komma att skapa ett hinder för att denna bestämmelse får avsedd effekt Kommunens betalningsansvar Enligt förslaget krävs inskrivningsmeddelande och kallelse till vårdplanering. Utredaren har övervägt alternativ. T.ex. att den kommunala hälso- och sjukvården ska ha tillgång till läkarkonsultationer dygnet runt, korrekta läkemedelslistor, klart med vilken läkare som ta över det medicinska ansvaret. Landstinget delar utredarens bedömning att sådana krav skulle skapa ett svårhanterligt tolkningsutrymme och att det är tveksamt om lagstiftning är rätt väg. Dessa frågor är dock centrala förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande av utredningens förslag och blir därför med all sannolikhet viktiga i de lokala överenskommelserna Lagen ska reglera vad som ska gälla ifall huvudmännen inte har kommit överens Huvudspåret ska vara överenskommelser mellan huvudmännen. Att gå från 5 till 3 (30 till 3 för psykiatrin) fristdagar och där även helgdagar räknas är en stor förändring. Landstinget menar att huvudmännen måste ges god tid till både utvecklingsarbete och att förhandla för att skapa förutsättningar till korrekt utformade och väl förankrade överenskommelser. Det bör därför skapas övergångsbestämmelser som innebär att lagen träder i kraft som planerat men att bestämmelsen om tre fristdagar inte ska börja tillämpas förrän senare. Det skulle då innebära att gällande frister i betalningsansvarslagen skulle gälla under övergångstiden. 7.7 Förslag på övriga åtgärder Landstinget välkomnar många av de stödinsatser som föreslås. Många av uppdragen riktas till Socialstyrelsen, samtidigt sägs det att Socialstyrelsen bör kunna klara det inom befintlig ram. Detta signalerar att insatserna blir blygsamma. Reformen kommer att ställa krav på ett stort utvecklingsarbete , 10.1 Landstingsstyrelsen Fredrik Larsson Ordförande Gunilla Andersson Landstingsdirektör

7 Remiss REGERINGSKANSLIET S2015/1650/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Dnr RT7- SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (J0) 2. Datainspektionen 3. Socialstyrelsen 4. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 5. Myndigheten för vårdanalys 6. Statskontoret 7. Uppsala universitet 8. Göteborgs universitet 9. Arjeplogs kommun 10. Arvika kommun 11. Borgholms kommun 12. Borås kommun 13. Botkyrka kommun 14. Eskilstuna kommun 15. Eslövs kommun 16. Falköpings kommun 17. Gotlands kommun 18. Göteborgs kommun 19. Helsingborgs kommun 20. Hudiksvalls kommun 21. Härjedalens kommun 22. Jönköpings kommun 23. Kalmar kommun 24. Kiruna kommun 25. Kristianstads kommun 26. Kungälvs kommun 27. Leksands kommun 28. Lindesbergs kommun 29. Linköpings kommun 30. Ljungby kommun 31. Ljusdals kommun Postadress Telefonvaxel Stockholm E-post: iet. se Sesöksadress Telefax Fredsgatan

8 32. Ludvika kommun 33. Malmö kommun 34. Markaryds kommun 35. Munkedals kommun 36. Nora kommun 37. Norrtälje kommun 38. Nyköpings kommun 39. Nässjö kommun 40. Ovanåkers kommun 41. Piteå kommun 42. Sigtuna kommun 43. Simrishamns kommun 44. Skövde kommun 45. Sollefteå kommun 46. Stockholms kommun 47. Strömsunds kommun 48. Sundsvalls kommun 49. Torsby kommun 50. Umeå kommun 51. Uppsala kommun 52. Vilhelmina kommun 53. Västerviks kommun 54. Västerås kommun 55. Åre kommun 56. Åtvidabergs kommun 57. Älvdalens kommun 58. Örebro kommun 59. Övertorneå kommun 60. Stockholms läns landsting 61. Uppsala läns landsting 62. Södermanlands läns landsting 63. Östergötlands läns landsting 64. Jönköpings läns landsting 65. Kronobergs läns landsting 66. Kalmar läns landsting 67. Blekinge läns landsting 68. Skåne läns landsting 69. Hallands läns lands ting 70. Västra Götalands läns landsting 71. Värmlands läns landsting 72. Örebro läns landsting 73. Västmanlands läns landsting 74. Dalarnas läns landsting 75. Gävleborgs läns landsting 76. Västernorrlands läns landsting 77. Jämtlands läns landsting 78. Västerbottens läns landsting 79. Norrbottens läns landsting 2

9 3 80. Sveriges läkarförbund 81. Vårdförbundet 82. Akademikerförbundet (SSR) 83. Kommunal 84. Vision 85. Handikappförbunden 86. Lika Unika 87. Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) 88. Sveriges Kommuner och Landsting 89. PRO Pensionärernas Riksorganisation 90. Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 91. Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) 92. Vårdföretagarna 93. Praktikertjänst 94. Capio Remissvaren ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 30 juni Vi ser helst att ni endast skickar dem i elektronisk form och då både i wordformat och pdf-format. Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser: s.re istrator re erin skansliet.seoch s.fs re erin skansliet.se I remissvaren ska Socialdepartementets diarienummer2015/1650/fs åberopas. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. Myndigheter under regeringenär skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanserinnebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svarapå remiss hur och valför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats Torkel Nyman Departementsråd

10 Kopia till Fritzes kundservice, Stockholm 4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Tjänsteskrivelse 1 (1) Landstingsstyrelsen Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anders Andrén LK/ Svar på remiss För kvalitet Med gemensamt ansvar (S0U 2015:17) Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. Sammanfattning bifogas. Syftet med rubricerad utredning är att pröva möjligheten och lämpligheten av att tillgodose behovet av försäkringsmedicinska utredningar via landstingen. I ärenden som rör sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning finns tre olika försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan kan beställa: särskilt läkarutlåtande (SLU), teambaserad medicinsk utredning (TMU) och aktivitetsförmågeutredning (AFU). Landstinget i Värmland ställer sig genomgående bakom förslaget. Det ska vara landstingens ansvar att utföra försäkringsmedicinska utredningar och att detta ansvar regleras i lag. Via avtal ges möjlighet till samarbete mellan landsting. Det ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som gör utredningarna. Landstingen får ersättning från Försäkringskassan för de försäkringsmedicinska utredningarna. Landstinget föreslår månadsvis utbetalning per levererad utredning. Fast ersättning utgår för administration. Förslag till remissvar bifogas. Förslag till beslut att godkänna upprättat förslag till svar på remiss, samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad. Gunilla Andersson Landstingsdirektör Eva Stjernström Divisionschef

23 Datum Vår beteckning Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten LK/ Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Anders Andrén S2015/1590/SF Socialdepartementet Stockholm Svar på remiss gällande För kvalitet Med gemensamt ansvar (S0U 2015:17) Landstinget har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss och vill lämna följande synpunkter. Sammanfattande synpunkter Landstinget i Värmland ställer sig genomgående bakom förslaget. Det ska vara landstingens ansvar att utföra försäkringsmedicinska utredningar och att detta ansvar regleras i lag. Via avtal ges möjlighet till samarbete mellan landsting. Det ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som gör utredningarna. Landstingen får ersättning från Försäkringskassan för de försäkringsmedicinska utredningarna. Landstinget föreslår månadsvis utbetalning per levererad utredning. Fast ersättning utgår för administration. Kapitel 3 7 Kapitlen föranleder inga specifika kommentarer men landstinget vill ändå framhålla att texten är informativ och ger en bra sammanfattning gällande försäkringsmedicinska utredningar. 8.2 Landstingen ska ha det övergripande ansvaret Förslag: Landstingen ska på begäran av Försäkringskassan utföra försäkringsmedicinska utredningar och utfärda försäkringsmedicinska utlåtanden efter genomförd utredning. Landstinget stödjer förslaget att det är ett landsting som har det övergripande ansvaret för försäkringsmedicinska utredningar. Remissvar Värmland SOU För landstinget är det angeläget att det skapas en tydlig, långsiktig och stabil lösning gällande de försäkringsmedicinska utredningarna. Detta ger dels bättre förutsättningar för planering och dels en grund för möjligheter att bygga upp adekvat kompetens hos berörd personal som ska utföra utredningarna. Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress Landstinget i Värmland Rosenborgsgatan Karlstad Telefax Org.nr

24 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Vi delar också bedömningen att landstinget ska göra medicinska utredningar men att landstingen också kan samverka med varandra. Detta mot bakgrund av de förutsättningar som gäller för glesbygdslän med begränsad tillgång till personer som har kompetens att göra utredningarna dels kanske bara ha en extern leverantör att förlita sig till. Om landstinget ensam står som utförare av utredningar finns risk för sårbarhet att kunna hantera variationer i antalet beställningar. Med tillgång till fler leverantörer ges också möjlighet till en second opinion av det aktuella ärendet. 8.3 Landstingens ansvar att göra försäkringsmedicinska utredningar ska regleras i lag Förslag: Landstingens ansvar att utföra försäkringsmedicinska utredningar ska regleras i lag. Landstinget instämmer i att försäkringsmedicinska utredningar inte är hälsooch sjukvård men att hälso- och sjukvårdspersonal med sin medicinska kompetens är bäst lämpade i att göra utredningarna. 8.4 Det behövs en ny lag om försäkringsmedicinska utredningar Förslag: Bestämmelserna om ansvaret för försäkringsmedicinska utredningar och vad som gäller vid utförandet av de försäkringsmedicinska utredningarna samlas i en ny lag. Landstinget instämmer i att försäkringsmedicinska utredningar inte är att betrakta som hälso- och sjukvård. Landstinget stödjer förslaget att bestämmelser om ansvaret för försäkringsmedicinska utredningar och vad som gäller vid utförandet av dessa samlas i en ny lag. En lag ger tydlighet och skapar förutsättningar för landstinget att underlätta planering för att genomföra utredningarna. En lag bidrar också till ökad rättssäkerhet för den enskilde. 9.4 Tillämpningsområe Förslag: Lagen ska innehålla bestämmelser om försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan kan begära med stöd av 110 kap och 4 Socialförsäkringsbalken (2010:110). Regeringen får i föreskrifter specificera vilka försäkringsmedicinska utredningar som ska omfattas av lagen. Landstinget ser det som positivt att förtydliganden görs via föreskrifter från regeringen om vilka ytterligare utredningar som ett landsting kan förväntas göra. Utformningen av föreskrifter ger möjlighet att diskutera framtida nya behov av utredningar för att undvika undanträngningar i vårdutbudet.

25 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) 9.5 Ett gemensamt ansvar Förslag: Det införs en bestämmelse i lagen om att Försäkringskassan och landstingen ska samverka för att verksamheten med försäkringsmedicinska utredningar ska bedrivas effektivt. Landstinget instämmer med remissförslaget om värdet av att ha ett nära samarbete och gemensam planering mellan Försäkringskassan och landsting. Skulle något inte fungera återkopplar parterna till varandra. Detta sker redan idag och fungerar väl, bland annat via försäkringsmedicinsk kommitté och särskilt tillsatt Samverkansgrupp mellan Landstinget i Värmland och Försäkringskassan. Landstinget anser inte att det behövs en specifik lagreglering avseende samverkan med Försäkringskassan. 9.6 Möjlighet att samarbeta mellan landsting Förslag: Det införs en bestämmelse i lagen som ger landstingen möjlighet att sluta avtal med annat landsting eller någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt den föreslagna lagen. Genom ett sådant avtal för ett landsting utföra de uppgifter som ett annat landsting ansvarar för. Landstinget instämmer helt med förslaget Metoder Förslag: Försäkringskassan ska i samarbete med Socialstyrelsen och i samråd med landstingen fastställa de metoder som ska användas i de försäkringsmedicinska utredningarna. Metoderna ska överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. Landstinget ställer sig positiv till förslaget att samråd ska ske med landstingen. 9.8 Krav på kompetens hos den personal som ska utföra den försäkringsmedicinska utredningen Förslag: I lagen anges att försäkringsmedicinska utredningar får göras endast av den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården samt har den kompetens och utbildning som krävs för att utföra den försäkringsmedicinska utredningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav på utbildningen som gäller vid de olika försäkringsmedicinska utredningarna. Landstinget i Värmland anser att det ska vara legitimerad personal som utför de försäkringsmedicinska utredningarna. Samtidigt är det bra att det inte görs någon ytterligare precisering av krav på kompetens. Ingen detaljstyrning önskas av kompetens i lagtext utan bara i föreskrift. 9.9 Krav på objektivitet och undvikande av jäv Förslag: Den personal som gör den försäkringsmedicinska utredningen och utfärdar läkarutlåtande ska iaktta saklighet och opartiskhet vid utförandet

26 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) samt tillämpa bestämmelserna om jäv i 11 och 12 förvaltningslagen (1986:223) Landstinget anser att kravet på objektivitet och undvikande av jäv är viktigt. Detta talar till förmån för tillgång till flera utförare av försäkringsmedicinska utförare Försäkringsmedicinskt utlåtande Förslag: Av lagen ska det framgå att ett försäkringsmedicinskt utlåtande ska utfärdas av behörig personal efter en försäkringsmedicinsk utredning. Den försäkrade har rätt att ta del av det försäkringsmedicinska utlåtandet. Det försäkringsmedicinska utlåtandet ska vara Försäkringskassan tillhanda inom fastställd tid efter det att komplett underlag kommit in till utföraren från Försäkringskassan. Regeringen får meddela föreskrifter om inom vilken tid utlåtandet ska vara Försäkringskassan tillhanda. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om behörighet, vad det försäkringsmedicinska utlåtandet ska innehålla och övriga rutiner. Landstinget instämmer med förslaget med betoning på att regeringen genom utfärdande av föreskrifter reglerar tidskraven och möjlighet till anstånd. Samma gäller om behörighet, vad det försäkringsmedicinska utlåtandet ska innehålla och övriga rutiner kopplade till utredningsmomentet Ersättning till landstingen Förslag: Det är Försäkringskassan som ska ersätta landstingen för de försäkringsmedicinska utredningar som landstingen utför. Försäkringskassan ska ansvara för uppföljning, beräkning och beslut om utbetalning av ersättning. Regeringen får meddela föreskrifter om ersättningsnivåerna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor och förutsättningar som ska gälla för utbetalning av ersättning. Landstinget i Värmland föreslår månadsvis utbetalning. Detta underlättar kontroll, uppföljning och minskar problem vid årsskiften. Landstinget stödjer också förslaget med fast ersättning för administration utöver ersättning per levererad utredning - styckeersättning. Även tolkkostnader ska ersättas av Försäkringskassan. Vidare ska ersättningsnivåerna vara så rimligt satta så att de täcker fluktuationer i antalet beställningar Ikraftträdande m.m. Förslag: Denna lag ska träda ikraft den 1 januari 2016 och gäller för de försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär efter detta datum.

27 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) De tidigare rutinerna och ersättningsnivåerna gäller för de försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begärt av landsting före ikraftträdandet. Landstinget ställer sig bakom förslaget men vill samtidigt betona vikten av rimliga ersättningsnivåer och smidiga rutiner som underlättar övergången till den nya lagstiftningen Information till den försäkrade och samtycke Förslag: Av lagen ska det framgå att Försäkringskassan ska informera den försäkrade om vad en försäkringsmedicinsk utredning innebär, vad den ska användas till och vilka underlag Försäkringskassan kommer att bifoga beställningen. En försäkringsmedicinsk utredning får endast utföras med den försäkrades samtycke. Utredningen nämner vuxna försäkrade som brister i beslutsförmåga ska information om samtycke lämnas till någon behörig legal ställföreträdare, t.ex. en god man. Den gode mannen kan därmed samtycka till den försäkringsmedicinska utredningen. Försäkringsmedicinska utredningar är inte att betrakta som hälso- och sjukvård samtidigt som utredningarna utförs inom en hälso- och sjukvårdsorganisation. Det är tveksamt att införa en sådan lösning som är främmande för hälso- och sjukvårdsverksamhet i övrigt. Landstingsstyrelsen Fredrik Larsson Ordförande Gunilla Andersson Landstingsdirektör

28 Jr-tn Remiss REGERINGSKANSLIET S2015/ 1590/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Eva Stina Lönngren Telefon Dnr I VA;.!GUT R6,:') SOU 2015:17 För kvalitet - Med gemensamt ansvar Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (J0) 2. Riksrevisionen 3. Kammarrätten i Göteborg 4. Förvaltningsrätten i Malmö 5. Justitiekanslern (JK) 6. Domstolsverket 7, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 8. Rättsmedicinalverket 9. Datainspektionen 10. Försäkringskassan 11. Socialstyrelsen 12. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 13. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 14. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 15. Myndigheten för delaktighet 16. Barnombudsmannen 17. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 18. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 19. Statskontoret 20. Karolinska Institutet 21. Uppsala universitet 22. Linköpings universitet 23. Göteborgs universitet 24. Umeå universitet 25. Konkurrensverket 26. Regelrådet 27. Arbetsförmedlingen 28. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 29. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Postadress Telefonväxel Stockholm E-post: iet. se Besöksadress Telefax Fredsgatan

29 2 30. Stockholms läns landsting 31. Uppsala läns landsting 32. Södermanlands läns landsting 33. Östergötlands läns landsting 34. Jönköpings läns landsting 35. Kronobergs läns landsting 36. Kalmar läns landsting 37. Blekinge Iäns landsting 38. Skåne läns landsting 39. Hallands läns landsting 40. Västra Götalands läns landsting 41. Värmlands läns landsting 42. Örebro läns landsting 43. Västmanlands läns landsting 44. Dalarnas läns landsting 45. Gävleborgs läns landsting 46. Västernorrlands läns landsting 47. Jämtlands läns landsting 48. Västerbottens läns landsting 49. Norrbottens läns landsting 50. Gotlands kommun 51. Rädda barnen 52. Handikappförbunden (HSO) 53. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 54. Svenska Läkaresällskapet 55. Svenskt Näringsliv 56. Företagarna 57. Kommunala Företagens Samorganisation - KFS 58. Arbetsgivarföreningen - KFO 59. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 60. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 61. Landsorganisationen i Sverige (LO) 62. Akademikerförbundet (SSR) 63. Sveriges läkarförbund 64. Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) 65. Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) 66. Sveriges Psykologförbund 67. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 68. Fysioterapeuterna 69. Kommunal 70. Sveriges Företagshälsor 71. Vårdförbundet 72. Vision 73. Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) 74. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) 75. Reumatikerförbundet 76. Lika Unika 77. Personskadeförbundet RTP

30 3 78. Nätverket Unga för tillgänglighet (NUFT) 79. De handikappades Riskförbund DHR 80. Neurologiskt Handikappades Riksförbund 81. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 82. FUB för barn och unga och vuxna med utvecklingsstörning 83. Intressegruppen för Assistansberättigade (Ifa) 84. Föreningen JAG 85. STIL 86. Inera AB 87. Vårdföretagarna Almega 88. FAMNA 89. Manpower Hälsopartner 90. Svenska Rygginstitutet AB Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast fredagen den 26 juni 2015 per e-post (både word och pdf-format) till s.re istrator cure erin skansliet.se och s.sf ctre erin skansliet.se. Remissvaren ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. Myndigheter under regeringenär skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanserinnebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svarapå remiss hur och va7för(sb PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats Maria Hemström Hemmingsson Departementsråd Kopia till Fritzes kundservice, Stockholm

För kvalitet Med gemensamt ansvar

För kvalitet Med gemensamt ansvar För kvalitet Med gemensamt ansvar Betänkande av FörMed-utredningen Stockholm 2015 SOU 2015:17 Innehåll Sammanfattning... 11 1 Författningsförslag... 19 1.1 Förslag till lag om försäkringsmedicinska utredningar...

Läs mer

Socialdepartementet har lämnat Stockholms läns landsting tillfälle att yttra sig över betänkandet För kvalitet - Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17).

Socialdepartementet har lämnat Stockholms läns landsting tillfälle att yttra sig över betänkandet För kvalitet - Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17). Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0546 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För kvalitet - Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) Föredragande

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remiss 2017-06-21 S2017/03403/FS Socialdepartementet Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Justitiekanslern (JK) 3 Datainspektionen 4 Socialstyrelsen

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remiss 2017-01-10 S2017/00117/FS Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Justitiekanslern (JK) 4 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Remiss 2017-03-17 S2017/01743/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Tommy Sundholm Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän, JO 2 Riksrevisionen 3

Läs mer

Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna DS2016:42

Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna DS2016:42 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Britt Arrelöv TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-12 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31, P [xx] 1 (3) HSN 2016-4765 Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser Regeringskansliet Remiss 2017-04-20 S2017/00606/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser 1 Kammarrätten i

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remiss 2017-11-22 S2017/06371/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Remiss REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Socialdepartementet SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga1 2015-06-12 Avdelning för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet Fredsgatan 8 Postadress 103 33Stockholm För kvalitet

Läs mer

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) ---------~--------- Remiss REG ERI N G SKAN S LI ET 2012-05-15 S2012/ 2766/ FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU

Läs mer

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Remiss 2016-11-24 Fi2016/04014/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Sara Westerlund 08-4054023 072-7012593 Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden

Läs mer

Yttrande SOU 2015:17 För kvalitet Med gemensamt ansvar Dnr S2015/1590/SF

Yttrande SOU 2015:17 För kvalitet Med gemensamt ansvar Dnr S2015/1590/SF MISSIV 1(1) 2015-05-05 RJL 2015/727 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande SOU 2015:17 För kvalitet Med gemensamt ansvar Dnr S2015/1590/SF Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Remiss. Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)

Remiss. Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) .~ ---- 1------ Remiss REG ERI NG SKAN SLI ET 2013-02-20 S2013/ 818/ FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) Remissinstanser: 1. Riksdagens

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss 2017-05-04 U2017/00778/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-03-24 U2013/4160/SF Utbildni ngsdepartementet Enheten för studiefinansiering Marie Mäkk Telefon 08-405 32 21 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remissinstanser:

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringsmedicinska utredningar Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2016-10-06 nr I:XX genomga Försäkringsmedicinska utredningar Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för perioden 1 november 2016

Läs mer

Regeringen godkänner överenskommelsen om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 (se bilaga).

Regeringen godkänner överenskommelsen om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 (se bilaga). Utdrag Protokoll III:8 vid regeringssammanträde 2013-12-12 S2013/8821/SF Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remiss 2017-06-05 S2017/03374/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Hovrätten för Västra Sverige

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Remittering av betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre Remiss 2017-05-31 S2017/02040/FST Socialdepartementet Remittering av betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre Remissinstanser 1 Justitieombudsmannen 2 Kammarrätten

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06555 2017-01-20 - Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Regeringen godkänner överenskommelsen om försäkringsmedicinska. utredningar i form av TMU och SLU 2016.

Regeringen godkänner överenskommelsen om försäkringsmedicinska. utredningar i form av TMU och SLU 2016. Protokoll I:11 vid regeringssammanträde 2015-12-17 S2015/08166/SF Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU 1 bilaga Regeringens beslut

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 15 2015-12-18 Vårt dnr 15/0081 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remiss 2017-06-07 U2017/02586/RS Utbildningsdepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Tyri Öhman +46 72 244 56 92 Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remissinstanser

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remiss 2017-06-21 Ju2017/04519-1 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Tove Axelsson Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remissinstanser

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Utvidgat försök med AFU 2013

Utvidgat försök med AFU 2013 Wimi 2005 FK90010_004_G 1 (7) Utvidgat försök med AFU 2013 Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av AFU 2013 Detta dokument innehåller gällande villkor och förutsättningar för en utvidgad

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

genomga Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU

genomga Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU genomga Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 INNEHÅLL FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA UTREDNINGAR I FORM AV TMU OCH SLU 1

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Remiss - Delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) - svar på remiss från socialdepartementet

Remiss - Delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) - svar på remiss från socialdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-03-19 SN-2013/933.839 KS-2013.298/839 1 (7) HANDLÄGGARE Johanna Sopo 08-53531207 johanna.sopo@huddinge.se Socialnämnden Remiss - Delbetänkandet

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remissvar 2015-06-23 Dnr 10.1-9035/2015 1(12) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar

För kvalitet Med gemensamt ansvar För kvalitet Med gemensamt ansvar Betänkande av FörMed-utredningen Stockholm 2015 SOU 2015:17 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Försöksverksamhet med AFU 2015

Försöksverksamhet med AFU 2015 Wimi 2005 FK90010_004_G 1 (8) Försöksverksamhet med AFU 2015 Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av AFU 2015 Detta dokument innehåller gällande villkor och förutsättningar för en förlängd

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) Remiss 2017-05-17 Ku2016/02814 /DISK Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Anna Schölin 08-405 14 04 anna.scholin@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering

Läs mer

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förtydligande i föräldraledighetslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Elisabeth Svantesson Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringskansliet. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Remissinstanser:

Regeringskansliet. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Remissinstanser: Regeringskansliet Remiss 2017-02-23 S2017/00671/FS Socialdepartementet SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket Remissinstanser: 1 Arbetsförmedlingen 2 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU

Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU 1 (9) Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU Redovisningskrav och rutiner 2016 2 (9) Generella utgångspunkter Det här dokumentet innehåller gällande redovisningskrav och rutiner för hantering

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Bakgrund och omfattning Syfte och grundläggande förutsättningar Kvalitet, åtagande och rutiner...

Innehållsförteckning. 1 Bakgrund och omfattning Syfte och grundläggande förutsättningar Kvalitet, åtagande och rutiner... 1(7) KRAVSPECIFIKATION Referens Datum Diarienr Jessica Grufstedt 2015-08-28 RS 1514-2015 Innehållsförteckning Sid nr 1 Bakgrund och omfattning... 2 2 Syfte och grundläggande förutsättningar... 2 3 Kvalitet,

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Yttrande avseende Socialdepartementets slutbetänkande av klagomålsutredningen Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)

Yttrande avseende Socialdepartementets slutbetänkande av klagomålsutredningen Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) upeel.fi ÄLDREFÖRVALTNINGEN 3 Handläggare Datum Diarienummer Helén Jaktlund 2016-02-29 ALN-2016-0032 Äldrenämnden Yttrande avseende Socialdepartementets slutbetänkande av klagomålsutredningen Fråga patienten

Läs mer

JÖL Socialstyrelsen Dnr /2016

JÖL Socialstyrelsen Dnr /2016 JÖL Socialstyrelsen 2016-10-27 Dnr 4.1.1-14325/2016 Avdelningen för regler och behörighet Jessica Storm Jessica.Storm@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till Socialstyrelens föreskrifter

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

2014-03-12 N2014/743/E

2014-03-12 N2014/743/E Remiss 2014-03-12 N2014/743/E Näringsdepartementet Energi Martin Palm 08-405 28 24 Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remissinstanser 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Förvaltlningsrätten

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0570 Landstingsstyrelsen Yttrande över remiss - Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-05-23 Kompetensområde medicin Malin Josephson malin.josephson@inspsf.se Effektiv vård SOU 2016:2 Sammanfattning ISF avstyrker förslaget att kraven på

Läs mer

Remiss. Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

Remiss. Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92) Remiss 2017-02-06 Ku2017/00232/D Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas

Läs mer

REGERING S KA N S TT ET S2016/01918/FST

REGERING S KA N S TT ET S2016/01918/FST Remiss REGERING S KA N S TT ET 2016-04-12 S2016/01918/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Charlotte Palmstierna Telefon 08-405 22 18f Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Läs mer

2011-07- U. I MOTALA KOMMUN Biidnmgsnämnden. Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G. Utbildningsdepartementet

2011-07- U. I MOTALA KOMMUN Biidnmgsnämnden. Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G. Utbildningsdepartementet Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G Utbildningsdepartementet Gymnasieenheten Anna Barklund Telefon 08-405 5264 li Vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor och internationella

Läs mer

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland 8 Regeringskansliet Remiss 2017-03-10 N2017/01869/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet, rättsenheten för landsbygd Kansliråd Eva Kalling Lundberg 08-405 5023 Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar

För kvalitet Med gemensamt ansvar För kvalitet Med gemensamt ansvar Betänkande av FörMed-utredningen Stockholm 2015 SOU 2015:17 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Remiss. Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)

Remiss. Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Remiss REGERINGSKANSLIET 2014-06-03 N2014/1345/ITP Näringsdepartementet Enheten för it-politik Nicklas Liss-Larsson nicklas.liss-larsson@regeringskansliet.se Remiss av delbetänkandet En digital agenda

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-05 Diarienummer 150272 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Förslag

Läs mer

---------ii5i---------

---------ii5i--------- ~ Remiss ---------ii5i--------- REG ERI NGSKANSLI ET 2013-03-13 S2013/ 1826/ RU Socialdepartementet Upphandlingsutredningen 2010 - slutbetänkande (SO U 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig

Läs mer

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 2013-02-06 LJ 2013/94 Förvaltningsnamn Anders Liif Landstingsstyrelsen Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 Sammanfattning Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle

Läs mer