av Avtalet om sådana begärts och annan kommunikation; det för framtida referens. Genom att underteckna ett Ansökningsformulär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av Avtalet om sådana begärts och annan kommunikation; det för framtida referens. Genom att underteckna ett Ansökningsformulär"

Transkript

1 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis These 1. Introdukti/Godkänne Cardmember Terms & Cditis Avtalet are effective fr 28 January This is a translated Meddelen versi ser Swedish Kutdrag, Terms & Cditis skriftliga meddelen f reference ly. (inklusive The Detta governing dokument versi innehåller is Swedish villken versi. för s In event användning cflict between SAS English ändringar Swedish Avtalet), versi, servicemeddelen, Swedish versi shall upplysningar, prevail. All ytterligare terms shall kopi be interpreted in accdance Cpate with Swedish Card. legal Läs noga terminology. igen dokumentet spara Avtalet sådana begärts annan kmunikati; det för framtida referens. Gen underteckna ett Ansökningsfmulär Mitt K Online ser Internettjänst 1. Acceptance / Subject mer Agreement Recurring Cges means where you allow a Merchant bill your Account (, så skulle ske tidigare, gen skriva sin namnteckning på för transaktisinfmati ger gång This document sets out terms cditis f your use SAS f a specified unspecified amount, at regular irregular intervals f använda Ktet) godkänner villken i Avtalet. Om transaktisinfmati via webbplats; Card. Please read it very carefully keep it f your goods services; gör några ändringar i Avtalet anses ha Närstående Företag ser varje företag ktrollerar, ktrolleras reference. By submitting an Applicati Fm (, if earlier, signing using Replacement Card means a renewal replacement Card issued you by us; godkänt dessa enligt snitt 25 Ändring Avtalet i Avtalet. står under gemensam ktroll med det relevanta företaget, inklusive Card), you agree terms this Agreement. If we make any changes Security Infmati means your user ID passwd f use our Avtalet löper s vidare på obestämd tid gäller dess dess dotterbolag; this Agreement you will be deemed he accepted m subject Online Statement Service; slutar det. Programadministratör ser den pers Kharen Changes secti this Agreement. Statements means statements sent by us in respect your Account; kan när helst under Avtalets löptid begära ytterligare gett behörighet för Kharens räkning (i) administrera SAS This Agreement is open ended, it has no fixed durati will ctinue We, our us means Services Europe Ltd, Engl, en kopia Avtalet gratis. Om så sker kan göra kopi Cpate Card-programmet; (ii) kmunicera until you we end it. filial, g. nr ( Swedish Cpanies Register s branch gängliga gen Programadministratören, Kundservice med angående Kn kopplade Kt inklusive You can request a furr copy this Agreement free cge at any time register), Magnus Ladulåsgatan 5, Sckholm, Sweden, includes på s K (iii) vidarebefdra viss during term Agreement if you do, we can make copies ailable our successs assignees. Services Europe Limited has Avtalet är på svenska alla Meddelen mellan infmati hahåller seende Ktet via Programme Administrar, Cusmer Relatis its registered Address at Cpanies House: Belgre House, 76 Buckingham kmer ske på svenska. Viss service kan dock vid vissa s K enligt vad följer Avtalet; at Palace Road, Ld SW1W 9AX, UK. Registered Number at Cpanies tidpunkter kma erhållas på engelska. Säkerhetsinfmati ser s användar-id lösend This Agreement all Cmunicatis between you us ccerning House: Services Europe Limited is authised 2. this Definitier för användning Mitt K Online; Agreement will be in Swedish. However, e services may at times be by Financial Services Authity under Payment Services Regulatis provided De definitier in English. används i Avtalet ska ha den innebörd anges nedan: Återkme Debiteringar ser när åter en 2009, reference number , f provisi payment services); Affärspartner ser den enskilda firma, det bolag, annan verksamhet Affärspartner belasta s K med visst bestämt belopp 2. Definitis You Cardmember means pers whose name appears accepterar Kt betalningsmedel för var olika belopp vid variere regelbundet återkme tidpunkter In this Agreement: Card; / tjänster; för inköp var tjänster. Account Cpate Card Account means any account we maintain in Your Cpany means cpany, business firm that we he an ser Services Europe Ltd, Engl, Ytterligare definitier framgår Avtalet. relati Card; agreement with f provisi Card by wh you are authised filial, g. nr (Bolagsverkets filialregister), Magnus Ladulåsgatan 3. Affiliate means any entity that ctrols, is ctrolled by, is under cm Användning incur business Kt expenditure Koder Card. 5, Sckholm, Sverige, den träder i dettas ställe den a. ctrol with relevant party, including its subsidiaries; Additial definitis samtycker can be found in Kt Agreement. belastas när Avtalet delar Avtalet överlåts. Services Europe använder Ktet hos en Affärspartner accepterar Ktet betalning Agreement means this agreement with you; 3. Use Card/Code(s) Limited adress Belgre House, 76 Buckingham Palace Road, Ld, : Entity means each our Affiliates ganisatis a. You agree that your Account will be debited when you present Card a SW1W 9AX, Srbritannien är ett aktiebolag, bildat i Engl Wales i) slår in sin PIN-kod undertecknar ett kvit utfärdat Affärspartnern; that issue Cards Entities means Merchant that accepts Card as payment you: med registreringsnummer Services Europe ii) uppger Ktets ktnummer annan höre infmati any e me Entity; i) enter your PIN sign a paper slip issued by Merchant; Limited är aukriserat Financial Services Authity i Srbritannien i Ktet Kt Affärspartnern enligt instruktierna för Applicati Fm means Account applicati fm cpleted by you; ii) provide your Card number related Card Account details by enlighet med Payment Services Regulatis 2009 (registreringsnummer fullfölja ett inköp vid Internet-, telef- posrderbetalningar, Card means SAS Cpate Card any following Merchant s instructis f processing your payment in ) för hahålle betaltjänster; Återkme Debiteringar vid någ annan fm betalning, Account access device we issue f purpose accessing your Account case line, telephe, mail der purchases, Recurring Cges -företag ser varje Närstående Företag så gen telefaumat parkeringsaumat; purchase goods / services f Your Cpany s business purposes; through any device such as telephe boxes parking permit ra ganisatier utfärdar Kt; iii) ingår ett tal med en Affärspartner samtycker Card Anniversary Date means day each year anniversary Card dispensers; Ansökningsfmulär ser ansökan K fyllts i ; Affärspartnern belastar s K med det belopp membership; iii) cclude an agreement with a Merchant you csent Avtalet ser detta tal med ; framgår sådant tal; Cash Advance means withdrawal cash in any currency through a Merchant cging your Account f an amount that is specified in Debiteringar ser alla betalningar sker med hjälp ett Kt, iv) godkänner en ktaktlös Debitering gen föra Ktet över en range methods including Cash any cash products as such agreement; transaktier på annat sätt belastar Kt, innefar Ktantuttag ktaktlös ktläsare; agreed separately with us; iv) authise a ctactless Cge by passing your Card over a ctactless (där överenskmit detta med Kharen), köp, i efterh muntligen samtycker bekräftar en överenskmelse Cges means all any payments made using a Card transactis card reader; gifter, provisier, premier, ränr, sker alla ra belopp seende en Debitering helt delvis. wise cged your Account includes Cash Advances (where we v) verbally csent, cfirm your agreement, all part a Cge / Kharen (beroende på vilken ansvarsfördelning En Debitering kan inte återkallas efter godkänt he agreed with Your Cpany), purchases, fees, cmissis, interest, after Cge has been submitted. valts för Kt, se snitt 12 Ansvar för Debiteringar i Avtalet) åtagit den. Återkme Debiteringar kan dock slutas så inga framtida taxes all amounts you / Your Cpany (dependent which You cannot cancel Cges ce you he authised m, except f sig betala på annat sätt är ansvarig för enligt Avtalet; Återkme Debiteringar sker, vänligen se snitt 16 Återkme liability structure is chosen f Account, please see Liability f Cges Recurring Cges which can be cancelled f future. Please see Ersättningskt ser ett Kt utfärdat Debiteringar i Avtalet. secti this Agreement) he agreed pay us are liable f under this Recurring Cges secti this Agreement. förnyar ersätter ett Kt; b. rätt ämpa när helst ändra olika Agreement; b. We may impose vary limits restrictis your use your Card Koder ser s samtliga PIN-koder, telefkoder, Internetlösend alla ra koder tagits fram för användning Kt: ktaktlösa Debiteringar, exempelvis ett högsta åtna belopp per begränsningar seende s användning Ktet vid Code(s) means each your Persal Identificati Number(s) (PIN), f ctactless Cges such as a maximum amount f each Cge, day, telephe code(s), -line passwds any codes established f statement period wise a requirement enter your PIN after a K ser alla kn Ktet är anslutet ; Debitering, dag kutdragsperiod, gen ra begränsningar use your Account; certain number value ctactless Cges. Khare ser den enskilda firma, det bolag, annan verksamhet kr på måste uppge sin PIN-kod efter ett visst Cmunicatis means Statements, notices (including changes this c. You agree that we will csider your instructi f paying a Merchant ett tal ska hahålla Kt antal Debiteringar vid ett visst belopp. Agreement), servicing messages, disclosures, additial copies this be made date when you must make any payment us in relati godkänt använder Ktet för affärsrelaterade utgifter; c. godkänner betraktar tidpunkten för Agreement if requested cmunicatis; a Cge appearing your Statement. Kutdrag ser kutdrag skickar ut seende sitt mottage s betalningsder en Affärspartner Merchant(s) means a cpany, firm ganisati accepting d. To prevent misuse your Account Card, you must ensure that you: s K; en instrukti betala Affärspartnern den dag då Cards as a means payment f goods / services; i) sign Card as so as it is received; Ktantuttag ser uttag ktanter i alla valur gen olika meder, måste erlägga betalning för en Debitering framgår Online Statement Service means our Online Statement Service allowing ii) keep Card secure at all times; inklusive Cash Service alla ra ktantbaserade tjänster för Kutdraget. you access transacti data via our website; iii) regularly check that you s he Card in your possessi; vilka särskild överenskmelse träffats med ; d. För förhindra missbruk Kt Ktet ska Programme Administrar means pers designated by Your Cpany iv) do not let anye else use Card; Kt ser det SAS Cpate Card alla ra försäkra sig : act its behalf in (i) administrati SAS v) retrieve Card after making a Cge; fmer för kåtkst erbjuder utfärdar för i) skriva sin namnteckning på Ktet edelbart vid mottaget; Cpate Card programme; (ii) cmunicating with us about Cpate vi) never give out Card details, except when using Card in accdance möjliggöra gång s K för köp var / ii) alltid förvara Ktet på ett betrygge sätt; Card Accounts including your Account ; (iii) passing you certain with this Agreement; tjänster för Kharens affärssyften; iii) regelbundet ktrollera Ktet finns i säkert förvar hos ; infmati we provide in relati Card your Account as explained vii) when transferring number Card in payment f a Cge Årsdag ser varje årsdag från det datum s iv) inte åta någ annan pers använder Ktet; within this Agreement; (line mail der purchases), cply with applicable instructis medlemskap inleddes; v) se Ktet återlämnas efter det använts ser persen vilken Kt utfärdats; för Debitering; Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 1

2 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis vi) aldrig recmendatis lämna infmati issued Ktet, by us an det inte sker vid användning Entity Ktet each occasi. i enlighet med Avtalet; e. To vii) protect följa ämpliga your Codes instruktier (including your PIN), rekmendatier you must in each case utfärdats ensure that you: ett -företag när Ktets i) memise ktnummer uppges Code; vid Debitering (vid Internet- posrderbetalning). e. ii) För destroy skydda our Koderna cmunicati (inklusive PIN-koden) infming you ska Code (if alltid applicable); försäkra iii) sig do : not write Code Card; iv) i) do memera not keep Koden; a recd Code with near Card Account ii) details; i förekme fall förstöra meddelen från v) do not tell Code innehåller anye Koden; wise allow access it (except iii) f inte skriva telephe Koden code på Ktet; established f use your Account that may be iv) provided inte förvara us uppgift when you Koden ctact i närheten us by telephe); Ktet i närheten vi) do uppgifter not choose Kt; a Code (if you select a Code) that can easily be associated v) with inte slöja you such Koden as your för name, någ date annan birth telephe på annat number; sätt ge någ vii) gång take care prevent Koden (med anye undantag else seeing för telefkoden Code when entering möjliggör it in användning electric device Kt, (including vilken får an hahållas ATM). när 4. Permitted Uses ktaktar per telef); a. You vi) are vid eget ly val pers Kod who inte may välja use en Kod Card. The Card något is samb issued med you solely f purchase så goods namn, persnummer services f Your Cpany s telefnummer; business purposes. vii) vara aktsam så inte någ kan se Koden när den används i elektrisk b. You may utrustning use (så Card, subject uttagsaumater). any restrictis set out in this Agreement, 4. Tillåten pay f användning goods services fr Merchants, except where Your Cpany a. has Ktet restricted är persligt use Card får bara at a Merchant. användas i syfte c. If betala we agree, för Kharens you may also affärsrelaterade use your Account utgifter obtain för var Cash Advances tjänster. in b. accdance Ktet kan, with inte Cash annat Advances framgår secti Avtalet, this användas Agreement. för betalning 5. Prohibited var tjänster Uses hos Affärspartners, såvida inte Kharen gen sina a. You instruktier must not: på annat sätt förbjudit begränsat användning i) Ktet give hos Affärspartnern. Card Account number any pers allow m use c. Kt kan Card också, Account f Cges, identificati medger detta, any användas purpose, för Ktantuttag than i enlighet give your med csent villken i a snitt transacti 6 Ktantuttag in accdance i Avtalet. with 5. Förbjuden Use användning Card/Code(s) secti this Agreement; a. ii) allow an åtar pers sig inte: use Card Codes f any reas; iii) i) return ge någ goods annan services gång obtained Ktets using your Kts Account nummer Card f a cash åta refund. någ If permitted annan använder by Merchant, Ktet goods Kt för services Debiteringar, cged identifikati a Card may be returned i något annat syfte, Merchant förum f då a credit that Card; ger iv) use sitt medgive Card obtain en transakti cash fr a i enlighet Merchant med f snitt a Cge 3 Användning recded as purchase; Kt Koder i Avtalet; v) ii) obtain låta en a annan credit pers your på Account något sätt except använda by way Ktet a refund Koderna; f goods iii) services lämna baka previously var purchased tjänster your Account; inhlats gen användning vi) use Kt Card if Ktet you are i bankrupt syfte erhålla wise ktanter. insolvent, Om Affärspartners he applied f åter debt det, recstructi kan var tjänster if You do not debiterats hestly ett Kt expect lämnas be baka able pay mot us en any kreditering sums You på owe Ktet; us under this Agreement; vii) iv) use använda Card Ktet if You för know få ut could ktanter reasably hos en be Affärspartner expected gen know that låta Cpany Debiteringen is insolvent, registreras has cancelled ett köp its payments, vara he en tjänst; initiated a v) judicial låta en cpositi Affärspartner procedure kreditera is ett subject belopp cpany på Kt, reganisati inte krediteringen under bankruptcy samb procedures med liquidati; var tjänster tidigare viii) use inköpts Card med Kt your Account återlämnats; obtain cash unless we he agreed with vi) you använda separately Ktet permit Cash Advances; är förs i kkurs på annat ix) use sätt a insolvent, Card that has ansökt been repted skuldsanering us as lost slen until such time as uppriktigt we issue inte a new tr Card sig kunna new Account betala details (in which case belopp you must use new details) är skyldig we wise betala cfirm enligt Avtalet; that you may resume use vii) använda Account/Card; Ktet känner, rimligen x) use kan a förväntas Card after känna it has been, suspended Kharen cancelled, är insolvent, after Account ställt expires in sina betalningar, after valid thru inlett date shown ackdsförfare, frt föremål Card; för xi) use företagsrekstrukti Card f any purpose förss than i kkurs genuine purchase likvidati; goods viii) / använda services Ktet ( Cash Kt Advances, för if erhålla applicable); ktanter utan särskild xii) use överenskmelse Card purchase åtelse anything f Ktantuttag purpose re-sale träffats unless med we he previously ; agreed this with Your Cpany; xiii) ix) use använda Card Ktet purchase det anything rappterats fr a Merchant stulet that Your förlat Cpany any third party related innan Your Cpany has any utfärdat ownership ett nytt interest Kt nya uppgifter Kt (i så fall ska de nya uppgifterna Kt användas) på annat sätt bekräftat Ktet/ Kt får användas igen; x) in, använda where Ktet such ownership för Debiteringar interest does efter not det include spärrats, ses quoted sagts upp a recognised upphört, sck efter exchange. Kt upphört efter utgången det b. Subject giltighetsdatum Lost/Slen framgår Cards, på Increctly Ktets framsida; Executed Transactis Misuse xi) använda Your Ktet Account för något secti annat this syfte Agreement, än ett faktiskt you will köp be respsible var / f any prohibited tjänster (, use your ämpligt, Account even för Ktantuttag); if we did not prevent sp prohibited xii) använda use, Ktet unless för wise köp provided något i syfte by law. detta ska vidareförsäljas, 6. Cash såvida Advances inte träffat särskild överenskmelse med If we Kharen permit you obtain detta Cash innan Advances köpet; with Card, n: i) xiii) you använda must Ktet enrol för in köpa något Cash en Affärspartner Service ( any Cash Kharen, Advance facility), en Kharen obtain a Code närstående access tredje ATMs part, that accept ägarintresse Card; i, såvitt ii) we inte may detta impose ägarintresse limits ser restrictis aktier är Cash upptagna Advances hel such as på en minimum reglerad marknadsplats. maximum limits that apply Cash Advances f each b. Såvida transacti, inte annat day, följer Statement tvinge period lag är wise; ansvarig för iii) all förbjuden participating användning financial institutis Kt, med de ATM begränsningar operars may also följer impose snitt ir 22 own Förlade/stulna limits restrictis kt, felaktiga Cash transaktier Advances such samt as K limits använts obehörigen number Cash i Avtalet, Advances, även amount each Cash inte Advance förhindrat sppat access den förbjudna ailable användningen. services at ATMs; 6. iv) Ktantuttag we reserve right, without cause without providing any notice Om you, terminate medger your access ATMs, even if får your göra Account Ktantuttag is not gäller in följe: default; v) i) fees apply as set out måste in registrera Fees sig secti för tjänsten this Agreement Cash Service ATM ( provider någ annan may tjänst also cge möjliggör a fee; Ktantuttag) erhålla en vi) you Kod must för cply få gång with any uttagsaumater additial terms accepterar cditis Ktet; that we ii) may provide you. kan ämpa olika limiter begränsningar seende 7. Statements Ktantuttag, Queries så ett lägsta högsta belopp per transakti, dag a. Unless Kutdragsperiod Card is subject Full Cpate gen ra Liability begränsningar; as described in Liability iii) de finansiella f Cges institut secti operatörer this Agreement uttagsaumater Your Cpany deltar is respsible i transaktien f centrally kan settling också payment ämpa egna your limiter Account with begränsningar us, we will make seende ailable Ktantuttag, you, in manner så set begränsningar out Cmunicating seende antal With You Ktantuttag, secti this belopp Agreement, per Ktantuttag Statements periodically åtkst uttagsaumater at least ce a mth if de re tjänster has been erbjuds any Account gen activity. uttagsaumater; We may also make your Statement iv) ailable via förbehåller Programme sig Administrar. rätten sluta Terms s cditis apply gång your use uttagsaumater our Online Statement utan anledning Service are utan set föregående out in Online meddele Statement Service, Terms Cditis även secti det inte föreligger this Agreement. något Your Statement talsbrott will seende show imptant Kt; infmati about your Account, such as v) outsting de gifter balance framgår last snitt day 9 Avgifter Statement i Avtalet period, ämpas payment för due, Ktantuttag payment due date, operatören currency uttagsaumaten cversi rate kan också applicable kma fees will ta ut include en gift; Cges made by you. We reserve right make e Account vi) data ailable måste you följa request alla de ce eventuella a mth ytterligare, in such villk case, we will notify you in your Statement. meddelar. b. 7. Always Kutdrag check each fakturafråg Statement f accuracy ctact us as so as possible a. if Såvida you need inte Fullt me infmati Kharansvar about a gäller Cge för Ktet any Statement. enligt snitt If you 12 Ansvar he a questi för Debiteringar about i a Avtalet ccern with Kharen your Statement således är any ansvarig Cge centralt it, infm för us betala immediately. We will nmally seende expect s this be within Debiteringar e (1) på mth Kt, receipt kmer your Statement. periodiskt, minst månatligen, gängliggöra c. If Kutdrag you Your på det Cpany sätt framgår does not snitt query 20 a Meddelen Cge that you i Avtalet, believe under is unauthised förutsättning det increctly förekmit executed någ within aktivitet this på period, Kt under in e perioden. cases within up thirteen kan (13) också mths, göra Kutdraget you / gängligt Your Cpany för dependent which gen liability Programadministratören. structure is chosen De f villk Account gäller (please för Mitt see K Liability Online f framgår Cges i snitt secti 8 Villk this Agreement) för Mitt K may Online be liable i f Avtalet. this unauthised Kutdraget increctly innehåller viktig executed infmati Cge. If we Kt, request, så you utestående agree prptly saldo på provide Kt per us with sista dagen written för cfirmati Kutdraget, belopp your questi betala, förfallodatum, ccern valutäxlingskurs, any infmati we ämpliga may reasably gifter samt require uppgifter that relates de Debiteringar your questi ccern. d. You genfört. agree we may send you förbehåller notices, including sig rätten notices göra viss variati infmati this Agreement, Kt gänglig with your för Statement (wher på begäran line en gång paper i månaden. copy). I så fall 8. Online kmer Statement Service Terms meddela Cditis detta i Kutdraget. a. b. If you are enrolled in ska our alltid Online ktrollera Statement Service, Kutdraget you may access ktakta service via our website, using snarast your möjligt Security vid Infmati. behov ytterligare infmati b. Each en Debitering line Statement ett Kutdrag. is kept ailable Vid fråg line f six klagål (6) mths. seende en viss Debitering Kutdraget ska meddelas edelbart senast in en månad från det datum Kutdraget mottagits. c. Om Kharen inte reklamerar en Debitering anses vara obehörigt felaktigt utförd in ovan angivna period, Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 2

3 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis c. You i vissa are fall respsible in upp f obtaining tretn (13) månader, maintaining kan your own cpatible cputer Kharen, system, beroende stware, på vilken cmunicatis ansvarsfördelning lines required valts för properly Kt, access bli betalningsansvarig Online Statement för denna Service. obehöriga We he no respsibility felaktiga Debitering. liability Vid in respect begäran ska your stware skyndsamt equipment. intyga bekräfta en reklamati d. You are ett respsible klagål skriftligen f all telecmunicatis sända in den relevanta similar infmati cges incurred by you in accessing skäligen using kan begära. Online Statement Service. e. d. We may alter facilities samtycker ailable under Online Statement skickar meddelen, Service at any time. inklusive We meddelen will infm you ändringar se changes Avtalet, sammans any crespding med Kutdraget changes (osett terms Kutdraget cditis hahålls in accdance via Internet with Changes i pappersfm). secti 8. Villk this Agreement. för Mitt K Online a. f. Your Security Infmati är registrerad cfidential för Mitt K you Online kan must få gång not be sed tjänsten with any via pers recded webbplats in gen an insecure använda locati sin Säkerhetsinfmati. accessible anye b. else. Kutdrag We are not via respsible Internet är gängliga f any misuse under tre (3) Online månader. Statement Service c. by you anye ansvarar else n för f any införskaffa disclosure det darsystem, cfidential den infmati mjukvara by us den where kmunikatisförbindelse you he failed take reasable krävs precautis för fullgod protect gång your Security Mitt K Infmati. Online. ansvarar inte på något sätt för g. s We may terminate mjukvara suspend utrustning. use an Online Statement Service at any d. time. We will give ansvarar you pri för notice alla kostnader any withdrawal för telekmunikati suspensi ra Online kostnader Statement Service uppkmer in accdance för with Changes vid användning secti this Mitt Agreement K except Online. (i) in circumstances beyd our ctrol; (ii) in event e. suspici unauthised kan när use helst breach ändra de tjänster terms use är gängliga f an Online via Statement Internettjänsten Service för Kutdrag. (iii) f security reass. kmer infmera h. We will not be respsible vid sådana if any ändringar infmati vid made motsvare ailable via ändringar Online Statement villken i Service enlighet is med not ailable snitt 25 Ändring is inaccurately Avtalet. displayed due systems f. failure, s interruptis Säkerhetsinfmati cmunicatis är systems kfidentiell reass får outside inte slöjas our ctrol. för någ annan förvaras på en osäker plats är gänglig i. You för annan. may cancel participati in ansvarar Online inte Statement för s Service at any time. någ 9. Fees annans obehöriga felaktiga användning Mitt K Online för a. The hahålle fees that apply kfidentiell your Account infmati are set out från below. We are entitled sida cge se fees your underlåtit Account when vidta due. skäliga försiktighetsåtgärder för b. A Statement skydda sin copy Säkerhetsinfmati. fee 45 kr plus VAT may be payable f a request any g. paper Statement copies. kan när helst sluta spärra gången Mitt K c. An Online. annual fee will apply as meddelar agreed with Cpany innan tjänsten shall be slutas paid in cnecti spärras with i enlighet first med Statement snitt 25 Ändring n annually Avtalet. at beginning each kmer new dock twelve inte mth meddelas period fr vid (i) händelser day Card utanför was issued. d. If ktroll; payment (ii) has misstänkt not been obehörig received by användning us due date set brott out mot in villken Statement, för we Mitt are K entitled Online apply (iii) a fee slut SEK 50 spärrning a mthly på grund interest säkerhetsskäl. rate f late h. payments 2.5 percent. ansvarar Payment inte shall för be deemed någ he infmati beem made görs day gänglig which we via can Mitt dispose K Online amounts. inte är F gänglig notices late payment, visas felaktigt dem på grund letters systemfel, establishing brott a payment i kmunikatissystem plan, costs will be cged ra in accdance händelser utanför with Regulatis (1981:1057) ktroll. fees f debt collecti. i. e. If your Account kan is sixty när (60) helst days återta me sin registrering overdue f i Mitt payment K Online. we 9. Avgifter cancel Card close your Account, we will cge a fee SEK 490 f a. De re-instatement gifter kan Card kma your Account. belasta Kt återfinns nedan. f. In cases n-payment, rätt we will belasta cge Kt Account med dessa f costs gifter incurred när by de förfaller us including betalning. costs f using debt collecti cpanies lawyers, costs f b. Vid our begäran own debt collecti en kopia measures Kutdrag costs i pappersfm in cnecti with applying f rätt injunctis ta ut en gift pay, judicial 45 kr assistance plus ms för similar varje exemplar measures. These hahålls. costs may c. Årsgift be added utgår enligt existing vad debt. talats med Kharen, ska betalas i g. samb If your Account med första is paid Kutdraget with a cheque direct därefter debit belastas your Kt bank årligen does not vid varje hour ny lvmånadersperiod cheque direct beräknat debit, we från will det cge datum you då f Ktet any utfärdats. reasable d. Om costs betalning we incur. inte är ha senast på den i Kutdraget h. angivna If you make förfallodagen a Cge in a currency than Swedish rätt Krer, påföra we en will gift apply på 50 a currency kr samt cversi en månatlig rate dröjsmålsränta Cge a n-sterling 2,5 procent. transacti Betalning ska fee anses 2%. ha Please skett see den dag Cges Made in Feign kan dispera Currencies beloppet. secti För betalningspåminnelse, this Agreement. krbrev samt upprätte betalningsplan i. debiteras A Cash Advance kostnader Fee i enlighet SEK 25 med 3% Fördning (whichever is (1981:1057) greater) ersättning amount för any inkassokostnader cash you request m.m. is payable A fee may also be cged by provider e. Om any en ATM betalning you use seende in obtaining Kt är cash. försenad med sextio (60) dagar mer slutar Ktet Kt, tar ut en gift 490 kr för aktivera Ktet Kt igen. f. Vid utebliven betalning kmer belasta Kt med kostnader åsamkas, så kostnader för anlite j. We inkassöretag may, at any time, jurister, as a ctinuous kostnader för right, egna without inkassoåtgärder pri notice samt kostnader befe f begäran after dem, betalningsförelägge, set f against any credit hräckning your Account likne. any amount Dessa due by kostnader you us läggs any den befintliga account you skulden. he with us do so may cvert g. Om e s currency any amount betalning which is sker in a different med check currency. augiro 10. Right s Change Fees bank inte Cmissis betalar enligt checken augiredgivet a. We may change circumstances rätt ersättning which för any skäliga kostnader fees your Account uppstår are på grund cged, detta. amount those fees introduce additial fees in h. accdance Om with Changes gör en Debitering secti i en this annan Agreement. valuta än svenska kr 11. Cges ämpar Made in Feign Currencies valutäxlingskurs seende Debiteringen a. If tar you ut en carry gift out för a transaktien Cge in a currency i utländsk valuta than på 2 Swedish procent. Krer, Vänligen that se Cge snitt 11 will Debiteringar be cverted i in utländsk Swedish valuta Krer i Avtalet. using i. Exchange Vid Ktantuttag Rate (as ämpas described en below). gift The motsvare cversi det will högsta take place 25 kr date 3 procent Cge is det processed ktantbelopp by us, which may not be same tar date ut. En which gift you kan authise också kma Cge tas ut as it depends den hahåller when Cge uttagsaumaten was submitted us. används If vid Cge Ktantuttaget. is not in U.S. dollars, cversi will be made through j. U.S. dollars, by cverting kan när Cge helst, utan amount föregående in U.S. meddele, dollars kvitta n alla by belopp cverting U.S. dollar amount ska betala in Swedish Krer., If Cge förfallit is in U.S. betalning, dollars, it mot will be saldot cverted på Kt directly in mot Swedish belopp på Krer. ra kn b. Unless a specific rate is hos required by applicable. Sådan law, you kvittning underst kan ske antingen agree that innan efter det kr treasury framställts. system Vid is sådant based kvittningsförfare interbank rates that it selects fr cusmary rätt vla industry belopp sources på sådana business kn day ra pri valur. 10. processing Rätt ändra date gifter (called ra kostnader Exchange Rate), which a n- Krer transacti fee rätt 2% will ändra be förutsättningarna applied. för påföra Kt c. gifter, If Cges srleken are cverted på gifterna by third samt parties pri införa nya being gifter submitted i enlighet us, med any snitt cversis 25 Ändring made by those Avtalet third i parties Avtalet. will be at rates may include a fee 11. Debitering selected by m. i utländsk In such valuta cases, we will csider transacti as a Swedish a. Debitering Krer transacti i en annan valuta accept än svenska cversi kr perfmed räknas by svenska third kr party gen without ämpning cging a cversi fee. You may however Växlingskurs be liable (beskrivs f a cversi nedan). Omräkningen fee cged by sker third den dag party, please Debiteringen ask m behlas f details any fees y, apply. d. The vilket inte alltid sammanfaller Exchange med Rate den is dag set daily. You agree that any godkänner changes in Debiteringen, utan ber på Exchange när Debiteringen Rate will skickades be applied immediately. without Om Debiteringen notice. The skett rate i en cged annan valuta is not än necessarily amerikanska dollar rate ( USD ) ailable kmer date räkning your först transacti ske as USD rate sedan applicable svenska is determined kr. Om by Debiteringen date which skett i Merchant USD kmer ATM den operar, räknas in case svenska Cards kr that direkt. can be used at b. Om ATMs, inte submits ämplig a Cge lag which föreskriver may not annat be gäller date vid which räkningen you authise den referensväxelkurs transacti. Fluctuatis be significant. ämpar The vid tidpunkten för räkningen Exchange Rate med may ett be ägg found motsvare our website 2 procent. (www.americanexpress.c) Referensväxelkursen beräknas you may gen ctact us använda by telephe de interbankkurser obtain systemet rate. väljer från 12. etablerade Liability F käll Cges in branschen affärsdagen före räkningen (benämnd You / Your Cpany Växlingskurs). shall be liable us f all Cges in accdance c. Belopp with liability räknas type that tredje is identified man innan in de Applicati sänds Fm that Your faktureras Cpany has enligt wise de räkningskurser agreed with us in writing. sådan tredje Subject man ämpar terms kan Statements påföras en gift Queries ämpas Lost/Slen sådan tredje Cards, man. Increctly I sådana fall Executed kmer Transactis Misuse betrakta Your transaktien Account sectis utförd this i Agreement: svenska kr i) acceptera Full Cpate räkningen Liability utan means Your ämpa Cpany en valutäxlingsgift. shall be fully liable us f all Cges; kan dock vara betalningsskyldig för den räkningsgift ii) ämpas Cbined tredje Liability man. means Your Cpany uppmanas you därför shall be be jointly tredje man infmati severally liable seende f all Cges gifter incurred ämpas. by you; provided, however, d. that Your Cpany Växlingskurs shall bestäms not be liable dagligen. f Cges (a) incurred godkänner by you ändringar that are persal in nature Växlingskurs which did kmer not accrue ämpas a benefit edelbart Your utan Cpany föregående (b) meddele f which Your Cpany. has reimbursed Notera you; det inte nödvändigtvis iii) Individual är kursen Liability den means dagen that, Debiteringen except as godkänts wise expressly provided ämpas in this Agreement, efter det you är tidpunkten are liable när us Debiteringen f all Cges. mottas från Affärspartnern, i ämpliga fall, från hahållaren 13. Payment uttagsaumaten gör vilken kurs ämpas. Växelkursen kan ha a. All Cges are due payable us in full in Swedish Krer date förändrats väsentligt mellan dessa tidpunkter. Växlingskurs set out your mthly Statement. återfinns på webbplats (www.americanexpress.c) kan b. Any payment made in any currency than Swedish Krer, if accepted fås gen ktakta per telef e-post. by us, is cverted in Swedish Krer. This will delay credit your 12. Ansvar för Debiteringar Account may involve cging currency cversi fees. Kharen / betalningsansvar för alla Debiteringar i enlighet med den ansvarsfördelning framgår Ansökningsfmuläret, i enlighet med vad annars skriftligen överenskmits med. Med de begränsningar följer Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 3

4 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis c. Payments snitten will 7 Kutdrag be credited your fakturafråg Account when received, 22 Förlade/stulna cleared processed Kt, felaktiga by us. transaktier The time f payments samt K reach använts us f clearing obehörigen processing i Avtalet depends förekmer följe payment betalningsansvar: method, system provider used make payment i) us. Fullt You must Kharansvar allow sufficient betyder time f us Kharen receive, clear är fullständigt process payments ansvarig by för payment alla Debiteringar. due date. d. We ii) may, Delat our Betalningsansvar discreti, accept betyder late Kharen partial payment in full payment in settlement är solidariskt a dispute. betalningsansvariga In so doing we för do Debiteringar not lose csent, vary any our dock rights med under den begränsningen this Agreement Kharen under law. inte är betalningsskyldig e. We will för nmally Debiteringar apply (a) payments genförts your Account firstly amounts that he appeared en perslig your karaktär Statement inte medfört secdly någ amounts nytta för that Kharen he not yet appeared (b) your för vilka Statement. Kharen ers ; F iii) servicing, Persligt administrative, Betalningsansvar systems betyder business reass, är ansvarig we may apply för payments alla Debiteringar, your Account såvida in inget e annat framgår der manner Avtalet. that we may 13. determine Betalning at our discreti. You agree that we may do so in a way that is a. fourable Alla Debiteringar cvenient ska betalas us. i dess helhet i svenska f. We kr do not (SEK) pay på any den interest dag anges positive på balances det månatliga your Kutdraget. Account. 14. b. The Efter Card is Our Property godkänne kan betalning ske i annan valuta, The då räknas Card is ly valid svenska f kr. time Detta period kmer stated fördröja Card. Although krediteringen you use Kt Card kan your medföra Account, räkningsgifter. Card remains our property at all times. c. You Betalning may be krediteras asked destroy inte Kt Card förrän by cutting it up returning mottagit Card us stämt anye den we mot ask Kt. take it Den our tid behalf, det tar including för en betalning Merchants. We kma may also fram infm Merchants that är beroende Card is no lger den betalningsmed valid. den 15. Replacement betaltjänstleverantör Cards används för genföra betalningen. Betalning a. A ska Replacement därför ske i Card sådan will tid be sent you if Card hinner is lost, ta emot slen, damaged, stämma cancelled, betalningen renewed senast på switched förfallodagen. a different card type. The Card may also d. be Om cancelled no furr accepterar Cges en permitted försenad without betalning a Replacement delbetalning Card being utestående issued. skuldbelopp full betalning, exempelvis vid förlikning i en b. You tvist, authise innebär det us inte send you a Replacement står Card från befe går current med på Card expires. ändra någ You must rättighet destroy any följer expired Avtalet Cards by cutting lag. m up returning e. m Betalningar us. This räknas Agreement nmalt as i amended första h replaced mot belopp ctinues på Kt apply any Replacement redovisats på Cards Kutdraget we issue. i ra h mot belopp c. Please ännu inte note that redovisats we not provide på Kutdraget. Replacement Av Card administrativa infmati skäl, (such på as Card grund numbers Card expiry system dates) Merchants. ra affärsmässiga skäl, kan 16. Recurring Cges kma räkna betalningar på Kt i annan a. In dning der oid på det potential sätt disrupti Recurring bestämmer. Cges provisi godkänner goods services by Merchant får göra in detta case på ett a sätt Card being är fördelaktigt cancelled, you may praktiskt wish för ctact. Merchant provide your Replacement Card f. infmati make betalar alternate inte payment någ ränta arrangements. på eventuellt godohe b. Recurring på Kt. Cges may be aumatically cged a Replacement 14. Card Kt är without notice you egend in which case You / Your Cpany (dependent Kt är endast which giltigt liability under den structure period is chosen anges f på Ktet. Account, Kt please är see Liability f egend Cges secti ska återlämnas this Agreement) klippas are respsible sönder på f begäran any such Recurring Cges but please någ note annan, that we are exempelvis not obliged en provide Affärspartner Replacement agerar Card på uppdrag infmati (such as. Card numbers Card expiry kan också dates) meddela Merchants. Affärspartners ett Kt inte längre är giltigt. c. 15. To Ersättningskt sp Recurring Cges being billed your Account, you may wish a. advise Ett Ersättningskt Merchant skickas in writing in an way Kt permitted förlas by Merchant. blir stulet, d. If spärrat we permit, utbytt you may mot allow ett annat us slags our agent kt. Kt enrol kan you också with slutas a Merchant f spärras Recurring för ytterligare Cges. Debiteringar, You will remain utan respsible ett Ersättningskt make utfärdas. payment b. arrangements Ett Ersättningskt until skickas Recurring Cges begin före be sista applied giltighetsdatum your Account. för 17. Acceptance befintligt Kt. Cges Kt där by sista Us giltighetsdatum passerats ska klippas sönder a. We may återsändas require Cges be. approved Avtalet, by us osett befe y detta are ändrats accepted by a blivit Merchant. utbytt, ftsätter gälla även för Ersättningskt utfärdas. c. b. Each Observera Cge is approved based inte är skyldigt expense level hahålla credit hisry Affärspartners all your infmati / Your Ersättningskt Cpany s accounts ( Ktets established nummer with us, as giltighetsdatum). well as your 16. Återkme credit hisry with Debiteringar financial institutis your persal resources a. För ince undvika known eventuella by us. brott Återkme Debiteringar leveranser c. Even var though your tjänster Account när may Kt not be spärrats in default, kan we may refuse any infmera request f Affärspartnern approval a Cge, eventuellt reasable Ersättningskt grounds f ändra example sättet where för betalning. we suspect b. I unauthised, vissa fall improper kan ett / Ersättningskt fraudulent use, kma due technical debiteras difficulties, med Återkme Debiteringar utan meddele, i vilket fall / Kharen (beroende på security vilken ansvarsfördelning ccerns, unusual spending valts behiour, för Kt, increased snitt risk 12 that Ansvar you / för Debiteringar ) Your Cpany är ansvarig may not för be sådana able Återkme pay your Account Debiteringar. in full Observera time (including dock without limitati, inte är exceeding skyldigt limits hahålla that we impose Affärspartners Your Cpany s infmati outsting Ersättningskt obligatis ( us Ktets such as nummer global credit giltighetsdatum). limits that apply c. För e sluta all Cards), en Återkme late payment, Debitering problems repted Kt by ska credit reference agency vända sig if Affärspartnern use Card i fråga, is prohibited skriftligen pursuant i enlighet med Prohibited vad Uses talats secti med Affärspartnern. this Agreement. Where possible, we may provide you, at d. your request, kan our med reass f any refusal godkänne approval. You låta may ctact us 0771 någ via our website, uppdragstagare registrera. 18. Use för Återkme Persal Infmati Debiteringar hos en Affärspartner. är You ansvarig acknowledge för dna med agree annat that: betalningssätt dess de Återkme a. We Debiteringarna may exchange Kt infmati påbörjas. about you, your Account Cges 17. your Godkänne Account (including Debiteringar details goods services purchased) ( Data ) a. within kan kräva Entities, Affärspartners including ir agents, de processs måste erhålla suppliers; Your godkänne Cpany (including innan de accepterar Programme en Debitering. Administrar) b. its Godkänne Affiliates, including varje Debitering ir agents är beroende processs; dess srlek, any s party authised by you; Kharens cpanies samtliga who Kns distribute kredithisrik Card; samt any även s party whose name kredithisrik logo hos appears ra finansiella Card; institut Merchants s used by you persliga in der gångar administer inkst service your Account känner SAS. c. Cpate Card programme, kan, även process Kt skötts collect enligt Cges Avtalet, vägra it manage lämna any godkänne benefits, insurance, en Debitering trel på skäliga cpate grunder, programmes in exempel which you vid misstanke Your Cpany obehörig, are enrolled. felaktig, Where / you bedräglig purchase goods användning, / tekniska services skäl, behalf säkerhetsskäl, a third ovanligt party with köpbeteende, Card, you ökad are risk required för infm third party / ( Kharen obtain that third inte party s kmer csent kunna if necessary) betala de Debiteringar processing his uppkmit her infmati på Kt i dess us helhet f se purposes. i tid (inklusive, men inte begränsat, b. en begränsning Entities, cpanies s för Kharens appointed utestående processs specifically skyldigheter selected gentemot by us will he, access så globala Data kreditlimiter develop lists make gäller för relevant vissa fers alla Kt, you (by överskridits). mail, , telephe via kan i internet), vissa fall, provided möjligt, that efter you förfrågan he opted uppge in saken it where required. ett godkänne We may csolidate vägrats. Data fr various kan ktaktas på 0771 Entities in 29 der via manage, maintain webbplats develop [http://business.americanexpress.c/se/]. our overall relatiship with you. The Data used develop 18. se Infmatishantering lists may be obtained fr Applicati Fm process, fr Cges samtycker Card, fr följe: surveys research (which may involve a. ctacting Att you by, mail, , i syfte telephe administrera via internet Kt provided SAS that you he opted in Cpate it where required) Card-programmet sources rese-, such förmåns- as Merchants försäkringsprogram marketing ganisatis. vilka Kharen / är c. Recognising anslutna, samt that i syfte Card behla is ly be used inkassera f business Debiteringar, purposes får we delge may use infmati infmati, about you, your s Account Cges K made Debiteringar using Card, på s prepare repts K (inklusive statistics detaljer enable Your var Cpany tjänster uphold an köpts) effective ( Medlemsinfmati ) administrati procurement samtliga policy, as -företag well as in der fulfil dess leverantörer ctractual så obligatis exempelvis wards transaktisinsamlare, Your Cpany, this may Kharen also include infmati (inklusive Programadministratören) outsting debt. Such repts dess Närstående statistics Företag, may be ra made ailable företag utfärdar, Your Cpany säljer (including distribuerar Programme -Kt, Administrar varje designated annan part employees) vars namn its Affiliates, logo tryckts including på Ktet, ir agents Affärspartners processs f används purposes dig administrati någ annan SAS Kharen Cpate Card godkänt. programme När includes köper detailed var infmati tjänster per på uppdrag transacti en like tredje your name, pers Card med number, Ktet ska transacti descriptis infmera (including den f tredje example persen dates, values ( currencies), nödvändigt infmati erhålla den Merchant tredje persens Merchant samtycke industry. ) d. Unless infmati your Account denne has kan Full behlas Cpate för dessa Liability syften. as described in b. Liability Att f Cges -företag secti samt this ra Agreement särskilt we utvalda may: bolag anlitade i) transaktisinsamlare in accdance with får applicable gång law, Medlemsinfmati exchange infmati för with ta credit fram förteckningar reference i agencies syfte erbjuda parties within produkter financial secr tjänster regarding kan vara fered credits, intresse failure (via post, pay e-post, misuse telef credit. If via you Internet), owe a debt under us förutsättning do not repay in full time, samtyckt we may tell detta credit där reference så är nödvändigt. agencies recd outsting kan kma debt. This sammanställa infmati Medlemsinfmati may be used by från cpanies olika företag f instance in when making -gruppen decisis regarding i syfte applicatis sköta, bibehålla f financial utveckla services related services relati you an. individual Medlemsinfmati with an existing financial används associati för with ta fram you dessa f förteckningar preventing fraud kan hämtas från tracing Ansökningsfmulär debrs; ansökningsprocessen, från Debiteringar på Kt, från undersökningar efterfskningar (vilka kan innefa ktakter med via post, e-post, telef via Internet, under förutsättning samtyckt detta där så är nödvändigt) ra käll Affärspartners marknadsföringsganisatier. Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 4

5 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis c. ii) Att carry out, credit checks med while beakte any mey is Ktet owed inte your ska användas Account för privata (including ändamål, ctacting får använda your bank, Medlemsinfmati building society i approved syfte referee) ta fram rappter disclose statistik Data för collecti möjliggöra agencies för Kharen lawyers f upprätthålla purpose en effektiv collecting administrati debts your upphlingspolicy, Account; / likaså för fullfölja iii) carry out furr talsenliga credit checks, skyldigheter including gentemot at CRAs, Kharen. analyse your Detta Data kan kma assist in managing innefa infmati your Account, upplupna approve Cges kskulder. prevent Sådana rappter fraud sådan any statistik unlawful får göras activity. gänglig These för CRA Kharen searches will (inklusive not be Programadministratören seen used by ganisatis utsedda anställda) assess your ability dess obtain Närstående credit. e. We Företag, may exchange inklusive deras Data uppdragstagare with fraud preventi transaktisinsamlare agencies. If you give us i syfte false inaccurate administrera infmati SAS we suspect Cpate fraud, this Card-programmet. may be recded Dessa f security rappter purposes. kan inkludera These detaljerad recds may infmati be used by us t.ex. namn, Ktnummer, ganisatis beskrivning make decisis transaktier about fering (exempelvis products innefe such as credit datum, belopp, credit-related valuta), services, infmati m, Affärspartner household, life Affärspartnerns insurance bransch. products you d. any Såvida inte party Fullt with Kharansvar financial associati föreligger with you, enligt snitt make decisis 12 Ansvar about för insurance Debiteringar claims ovan, made kan by you any kma party with vidta a financial följe associati åtgärder: with i) you, i enlighet trace debrs, med ämplig recover debt, lag prevent utbyta fraud infmati mey laundering lämnade manage krediter, your betalningsförsummelser accounts insurance policies. kreditmissbruk med f. F kreditupplysningsföretag purpose ensuring high service ra levels, företag staff in training den finansiella follow sekrn up your ctractual med vilka angiven requests, infmati we may, accdance enligt lag får with utbytas. applicable Om law, mir recd en your skuld telephe cversatis with us, inte eir betalar by our hela own skulden measures i tid by kan measures by ganizatis kma selected be kreditupplysningsföretag by us. notera g. We may den undertake utestående all skulden. Dylik above infmati both within kan kma outside Sweden användas European ra Uni företag, ( EU ). exempelvis This includes vid bedömningar processing your ansökningar infmati in USA finansiella where data tjänster protecti närligge laws are not tjänster as cprehensive as EU. en In se annan cases, please pers note med that vilken we always take appropriate ekiska steps förbindelser, ensure same vid level åtgärder protecti för f förhindra your infmati bedrägerier, in USA vid inkassoärenden; countries outside ii) inhämta EU kreditupplysningar (where data protecti när laws may not be as cprehensive en förfallen skuld as in på European Kt Ecic Area) as in (inklusive EU. ktakter med s h. We use bank, advanced technology godkänd referens) well-defined lämna procedures Medlemsinfmati help ensure that your inkassobyråer Data is processed prptly, jurister accurately vid inkassering cpletely. förfallen skuld på i. Opt Out. Kt; Please / write if you wish opt out marketing programmes. iii) ta in ytterligare kreditinfmati, inklusive från kreditupplysningsföretag, j. You he a legal analysera right obtain Medlemsinfmati regarding för persal använda data that vid are held kadministratien by credit reference agencies. godkänne We will supply Debiteringar names samt addresses för förhindra agencies bedrägeri authities ra we he olagliga used hlingar. up request Detta inhämte us. k. We keep upplysningar Data about från you kreditupplysningsföretag ly f so lg as is kmer appropriate inte f lämnas above ut purposes kunna as required användas by applicable ra företag law. If för you ask, bedöma we will din provide kreditvärdighet. you with e. infmati Data kan we kma hold about you utbyta in accdance Medlemsinfmati with applicable med law. If myndigheter you believe that any bekämpar Data that we bedrägerier hold about you is annan increct brottslighet. incplete, Om you should write lämnar without felaktig delay infmati. Any Data which is found be increct incplete misstänker will bedrägeri crected kan infmati prptly. detta kma 19. Insurance sparas säkerhetsskäl. Sådan infmati kan kma användas You may benefit fr insurance ra taken ganisatier out by us with vid beslut third party insurance erbjuda providers. produkter så The ctinuing kreditprodukter provisi, scope närligge terms produkter, insurance fds-, benefits hem- may livförsäkring be changed ra cancelled försäkringsprodukter by us third party insurance provider någ at any annan time during term this Agreement. ekiska Wherever förbindelser possible, med, we för will fa give you beslut Your anspråk Cpany på at försäkringsersättning least sixty (60) days från advance notice any detrimental någ annan changes cancellati ekiska insurance förbindelser benefits. med, inkassoåtgärder, förhindra bedrägerier penningtvätt samt för 20. Cmunicating With You administrera s K försäkringar. a. Cmunicati will be made ailable you by post, , SMS, inserti f. I syfte försäkra en hög servicenivå, utbilda persal, säkerställa krekt relevant note in Statement ( Statement insert) via Online khantering, följa upp s fråg angående Avtalet samt för Statement Service through links webpages accessible via Online utreda tvister, får i enlighet med ämplig lag lyssna på Statement Service any cbinati se you agree that it is your / spela in s telefsamtal med antingen respsibility access all such Cmunicatis. You must maintain a valid gen egna åtgärder, gen åtgärder från särskilt utvalda företag. mailing address phe number in our recds f your Account (except g. får företa allt anges ovan såväl in um as Sverige set out below). den You Europeiska also agree Unien. that we may Detta cmunicate innefar with behling you via Your Medlemsinfmati Cpany Programme i USA Administrar där persuppgiftslagstiftningen by post, , SMS, inserti inte ett relevant lika fe note in Statement skydd ( Statement in EU. insert) I dessa via fall kmer Online Statement Service ( dock through alltid links vidta nödvändiga webpages accessible åtgärder via för se service) Medlemsinfmati får samma skydd i USA ra länder utanför EU (där persuppgiftslagstiftningen inte ett lika fe skydd) gäller i EU. h. that we may establish utnyttjar fr time ancerad time, teknik in which case fastställda a Cmunicati instruktier Your sina Cpany anställda Programme i syfte säkerställa Administrar Medlemsinfmati about Card, Account behlas this Agreement snabbt, krekt will be deemed fullständigt. be a notificati fr us you. b. i. Where Om Card is motsätter subject sig Full Medlemsinfmati Cpate Liability används as described för ändamål in Liability rör direkt f Cges marknadsföring secti får this Agreement anmäla Your detta Cpany skriftligen is respsible f. centrally settling payment your Account with us directly, j. we may give notice rätt enligt changes lag our få Cpate infmati Card programme de persuppgifter Your Cpany innehas your kreditupplysningsföretag behalf not you persally. myndigheter bekämpar c. You bedrägerier. must keep us up date hahåller with your name, infmati addresses, namn postal mailing adresser address beträffe phe de företag numbers myndigheter ctact details f delivering Cmunicatis använt sig efter under förfrågan this Agreement. We. shall not be respsible f any k. fees Medlemsinfmati cges any kmer damage endast suffered förvaras by you, if you fail infm us about under any sådan changes tid such är ändamålsenlig ctact details. för ovan angivna syften d. You följer must lag. infm us any changes äger enligt lag rätt infmati få besked previously infmati provided us Medlemsinfmati such as infmati you provided rör denne. when Skulle you applied f your Account. anta You Medlemsinfmati also agree give inte us any är krekt additial infmati fullständig, we bör reasably request. utan e. All dröjsmål electric skriva Cmunicatis. that we Medlemsinfmati provide including Statements inte befinns will be vara krekt fullständig, kmer justeras gående. deemed he been received day that we send notificati 19. post Försäkring Cmunicati line even if you do not access Cmunicati that day. kan i vissa fall kma ha fördel försäkringar f. If we he been unable tecknat deliver any med Cmunicati umstående försäkringsgivare. a Cmunicati has been returned after den empting umstående deliver försäkringsgivaren it via an address rätt telephe när helst ändra gången, villken för fningen sådana number previously advised us by you Programme Administrar, försäkringsförmåner. kmer med sextio (60) dagars we will csider you be in material breach this Agreement may varsel underrätta Khare eventuella försämringar sp empting send Cmunicatis until we receive accurate ctact upphöre försäkringsförmåner när så är möjligt. infmati. Our acti inacti does not limit your obligatis under 20. this Meddelen Agreement. All deliveries address most recently stated us are a. csidered Meddelen kmer he been delivered skickas you. per post, e-post, SMS, anges på Kutdrag ( i bilaga Kutdrag), göras gängliga via g. You agree that Your Cpany may provide us with your ctact details Mitt K Online via länkar på webbsid är gängliga gen including your telephe number(s), he address. Mitt K Online, gen en kbinati dessa. 21. Cplaints ansvarar för ta Problems del samtliga With Goods sådana Meddelen. Services Purchased a. If ansvarar you he för a cplaint infmati problem s with a Merchant adress any goods telefnummer services cged är krekt your hålls Account, uppdaterad you hos / Your Cpany (förum (dependent enligt vad which liability anges nedan). structure is chosen f kan sända Account, Meddelen please see Liability f Cges via Kharen secti this Programadministratören Agreement) must s pay per all post, Cges e-post, SMS, your Account anges på Kutdrag settle dispute ( i bilaga directly with Kutdrag) Merchant. via Mitt K b. If Online you he ( any via cplaints länkar på webbsid about your Account är gängliga service gen you tjänsten) he received så fr us, please beslutar ctact från our tid Cusmer annan, Relatis varvid Meddelet Department at Kharen, 106 Programadministratören 82 Sckholm. seende Ktet, Kt 22. Lost/Slen Avtalet anses Cards, ha sänts Increctly från Executed Transactis. Misuse Your b. Account: Vid Fullt Kharansvar, se snitt 12. Ansvar för Debiteringar, a. You Kharen must infm är skyldig us immediately centralt by betala telephe Debiteringarna 0771 på 29 s if: i) K a direkt Card is lost slen;, kan kma skicka ii) Meddelen you know a Card förändringar Replacement seende Card SAS has not been received; Cpate iii) Card-programmet you suspect that ee Kharen else has på s learnt a Code; vägnar istället för iv) you suspect that persligen. your Account is being misused a Cge has not c. been authised; ansvarar för infmati s namn, adress, v) e-postadresser you suspect that telefnummer a Cge has samt been ra processed ktaktuppgifter increctly; för distributi vi) Meddelen your Card enligt is used Avtalet f är a uppdaterade ctactless hos Cge without. your Om authisati; vii) underlåter you discover, infmera after reviewing your Statement, förändringar that a beträffe Recurring nämnda Cge ktaktuppgifter has been cged är your Account inte ansvarigt that you för previously eventuella requested gifter annan Merchant skada us cancel. drabbas på grund detta. b. d. If a Card is repted ansvarar lost för infmera slen we will cancel Card eventuella issue a Replacement förändringar Card. seende If a lost annan slen infmati Card is later found, tidigare it must hahållits not be used, t.ex. infmati lämnades när must be cut in two destroyed immediately. ansökte K. accepterar också ge c. Your Cpany s liability f any unauthised Cges ends when we den ytterligare infmati rimligen kan begära. he received a notificati pursuant a) above, unless you: e. Alla elektriska Meddelen (inklusive Kutdrag) anses ha mottagits i) did not cply with this Agreement (including Use Cards/ den dag sänder e-postmeddelet gör Meddelet Codes secti) intentially because you were grossly negligent; gängligt på Internet, även inte skulle få gång Meddelet den dagen. Om inte kunnat skicka ett Meddele, ett Meddele returnerats efter försök leverera det en adress ett telefnummer tidigare lämnats Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 5

6 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis ii) ctributed, were involved Programadministratören, in, benefited fr kan loss, ft misuse, in kma which case anse you may be liable f väsentligen full amount brutit mot unauthised Avtalet, Cge(s). upphöra med F försöken example, if skicka you ge Meddelen Card / Codes an pers dess use aktuella if you ktaktuppgifter fail take reasable erhållits. steps keep Card s security agere features safe, underlåtenhet n you may agera be liable begränsar f full dock amount inte s any unauthised skyldigheter Cges. d. Provided under Avtalet. you did Alla not Meddelen ctribute, were not in any way involved skickar in did den not benefit adress fr ft, loss senast misuse meddelade Card, n you will not anses be liable ha mottagits us f any unauthised. Cges ce you he godkänner notified us. Kharen e. You hahåller agree cooperate with us, including s giving us a declarati, ktaktuppgifter, affidit / inklusive a copy s an ficial telefnummer, police rept, if we adress ask. samt You e-postadress. also agree that we 21. Klagål may provide infmati reklamatier authities. a. f. Affärspartnern If re are errs in hahållit a transacti var this is our tjänster fault, mot we will betalning reverse med Ktet Cge ansvarar resre gentemot your Account as if transacti Kharen had not taken för inköpta place. vars We reserve tjänsters right kvalitet, resubmit beskaffenhet crect transacti utföre amount. enligt ämpliga g. talsvillk If up ctacting enligt us, gälle you wish lag i dispute det l a där transacti, inköpet skett. we will Reklamatier initiate an inquiry ra klagål place a tempary ska därför credit i första your h Account riktas mot in Affärspartnern. amount Utestående transacti. Kskuld Once investigatis ska därmed are cplete, betalas we will adjust your / Account Kharen accdingly. (beroende på vilken ansvarfördelning valts för det 23. aktuella Refunds Kt, f Authised snitt Transactis 12 Ansvar för Debiteringar ), även varan a. This secti tjänsten ly vilken applies viss Cges Debitering at Merchants är hänförlig in är föremål European för Ecic klagål Area. reklamati. visa fel brist föreligger. b. You request a refund ansvar f är a begränsat Cge if at vad time that följer you agreed eventuellt ämplig Cge, you tvinge did not know lagstiftning exact amount skydd f ksumenter. transacti amount b. Klagål which appears beträffe your Statement Kt is greater de tjänster than amount you reasably expected. hahållit ska meddelas skriftligen Klagålsansvarig, c. You must submit, your 106 request 82 Sckholm. f a refund within eight (8) weeks fr 22. Förlade/stulna Statement date kt, which felaktiga Cge transaktier applies. samt K d. använts We will investigate obehörigen your request f such a refund, taking in csiderati a. En your recent spending måste behiour edelbart meddela all relevant circumstances related per telef: 0771 Cge You 29 must : give us all infmati we reasably require about i) circumstances ett Kt förlats Cge stulits; we may give this infmati ii) cpanies ett Ersättningskt people investigating inte kmit mer. fram; e. iii) e. We misstanke will within föreligger ten (10) business en obehörig days pers us receiving fått fr gång you cplete en Kod; iv) infmati misstanke documentati föreligger about your Kt dispute använts including obehörigen, infmati utan we may require godkänne cfirming that your dispute relates Kharen a Cge falling på within annat this secti, sätt missbrukats; eir provide a refund an explanati f our refusal do v) so. We misstanke reserve föreligger right adjust en your Debitering Account accdingly. hanterats felaktigt; 24. vi) Limitati Ktet använts Our Liability för ktaktlösa Debiteringar utan s a. Nothing medgive; in this Agreement shall limit exclude any liability ( no vii) limitati exclusi vid liability granskning shall apply Kutdrag any liability) upptäcker any party: en Återkme Debitering gjts på Kt, trots i) f death persal injury caused by negligence a party its begärt hos Affärspartnern employees, agents subctracrs; den ska upphöra. ii) f any fraud fraudulent misrepresentati; b. Om ett Kt rappterats stulet förlat kmer iii) extent such limitati exclusi is not permitted by applicable spärra detta utfärda ett Ersättningskt. Om ett law. stulet förlat Kt senare återfinns får det inte användas måste b. Subject (a) above, we will not be respsible liable you Your genast klippas i två delar förstöras. Cpany any third party f any loss damage arising, wher in c. s Khares betalningsansvar för obehöriga ctract, rt (including negligence) wise in relati : Debiteringar upphör då anmälan skett enligt a) ovan. Detta gäller dock inte i) delay failure by a Merchant accept a Card, impositi by : a Merchant cditis use Card manner a i) uppsåtligen grov oaktsamhet underlåtit följa bestämmelserna Merchant s acceptance n-acceptance Card; i Avtalet (inklusive snitt 3 Användning Kt Koder ); ii) goods / services purchased with Card ir delivery ndelivery; ii) själv bidragit, deltagit i, vunnit någ fördel den obehöriga användningen Ktet Kt, iii) failure carry out our obligatis under this Agreement if that failure i vilket fall kan kma bli fullt ansvarig för samtliga is caused by a third party because an event outside our reasable obehöriga Debiteringar. Om exempelvis lämnar ut Ktet Koden ctrol, en tredje including pers but not limited, a systems underlåter failure, data vidta processing skäliga åtgärder failure, för industrial hålla Ktets dispute säkerhetsfunktier acti outside hemliga our kan ctrol; kma iv) defects bli fullt faults ansvarig in relati för samtliga ATMs. obehöriga debiteringar. d. Om inte själv bidragit, deltagit i, vunnit någ fördel den obehöriga användningen Ktet Kt är inte ansvarig för någ obehörig Debitering efter det underrättat. c. e. Subject (a) above, ska we samarbeta will not be med respsible liable vid you utredning Your Cpany obehörig any användning third party under Ktet any circumstances Kt, f vilket any: innefar i) hahålla loss prit, polisanmälan, interest, goodwill, ge undertecknat business opptunity, skriftligt intyg business, händelsen. revenue anticipated kan sings; kma lämna uppgifter myndigheter med ii) anledning losses related obehörig damage användning reputati ett Kt ett you K. any member f. Om en Your Debitering Cpany; visar sig vara felaktig felet ber på, iii) kmer any Kt indirect, special, krediteras punitive med aktuellt csequential belopp. losses damages, g. even Om if such losses ktaktar were feseeable notwithsting för bestrida that en a Debitering party had been kmer advised possibility that inleda such en losses utredning were in fälligt ctemplati kreditera Kt med party ett belopp any third motsvare party. Debiteringen. När utredningen är klar 25. Changes kmer justera Kt i enlighet med resultatet denna. a. 23. We Återbetalning may change vid any behöriga provisi transaktier this Agreement including (i) any fees a. Cges Detta snitt applicable gäller endast your Account Debiteringar introduce skett new fees hos Affärspartners Cges change in det Europeiska circumstances ekiska in which samarbetrådet. y are applied (ii) services we b. provide you, kan fr begära time återbetalning time. en Debitering b. We inte will kände give you den at exakta least summan two (2) mths för köpet notice när detta in advance gjdes any det changes. belopp You sedan will be anges deemed på Kutdraget he accepted är större changes än vad unless you notify skäligen us in writing kunnat förvänta pri sig. date which changes will take effect that you do c. not accept måste changes. begära If you återbetalning do not accept in any åtta changes (8) veck this från Agreement, det datum you can anges terminate på det Kutdrag your Account där Debiteringen at no cost befe framgår. date which d. changes will take effect. tar ställning s begäran återbetalning c. You utifrån / s Cpany köpbeteende will liable under f den all senaste Cges tiden (including alla relevanta fees late ständigheter payment fees) kring up Debiteringen. date your Account is måste closed. d. If lämna we he all infmati made maj change many min skäligen changes kan in begära any e angående year, we may ständigheterna make ailable kring you Debiteringen. an updated copy this Agreement rätt a summary lämna infmatien changes. vidare ra företag perser utreder saken. 26. e. Suspensi kmer göra en återbetalning hahålla a. We en förklaring may immediately varför sp återbetalning suspend you inte fr medges using in any Card tio (10) / vardagar your Account från det reasable grounds related tagit : emot (i) kplett security infmati Card från Account; (ii) if we suspect angående unauthised s / fraudulent begäran, use inklusive based, den f example, infmati a finding krävs suspicious för bedöma transactis det up är analysis fråga en transacti begäran data faller loss under events detta snitt. in event credit institutis förbehåller sig police rätten infm justera fraud behållningen cases på data Kt breaches i enlighet at third med parties detta. which may he cprised 24. Account Begränsning data ansvar re is infmati that data has been tapped; (iii) a a. significantly Avtalet begränsar increased utesluter risk that inte you någ / Your parternas Cpany ansvar: (as applicable) may i) not för dödsfall be able pay persskada us any amounts sakats due under underlåtenhet this Agreement hos en in part, full dess time. anställda, uppdragstagare underleverantörer; In ii) se för cases, bedrägerier we may notify svikligt you befe förlede; we sp suspend use immediately afterwards. iii) i den utsträckning We will, en where begränsning possible, tell ett you uteslute reass ansvar f strider our decisi. mot lag. b. Please Med undantag refer för Cmunicating a) ovan ansvarar with You secti this inte Agreement gentemot f details, how we will Kharen infm you. tredje man för skada förlust b. F uppkmit oidance på grund : doubt, Agreement will ctinue in effect notwithsting i) en Affärspartner suspensi inte kan, dröjer any Card med, Account, ställer subject upp särskilda Liability villk f för Cges acceptera secti Kt this betalningsmedel, Agreement you / det Your sätt på Cpany vilket en (as applicable) Affärspartner will be accepterar respsible f inte all accepterar Cges as Kt set out in betalningsmedel; this Agreement ii) f var cplying tjänster with terms inköpts gen cditis användning this Agreement. Ktet på c. We will grund remove dessa suspensi levereras Card inte levereras; Account when reass f iii) suspensi he ceased inte exist. kan You fullgöra may infm sina skyldigheter us by telephe, enligt using Avtalet telephe på grund number listed tredje man our website en händelse utanför ktroll, ctact innefe, infmati set men out ej in uteslute, Lost/Slen systemfel, Cards, Increctly fel i dataöverföring, Executed Transactis strejk Misuse lockout, Your Account annan secti likne this ständighet Agreement when utanför you believe reass f ktroll; suspensi he ceased exist. 27. Default iv) fel med anknytning uttagsaumater c. a. Med We may undantag treat your för Account a) ovan as ansvarar being in default at any time in inte event i något that you fall gentemot / Your Cpany (dependent Kharen which för: liability structure is chosen f i) Account, utebliven please vinst, see ränta Liability goodwill, f Cges uteblivna secti affärsmöjligheter, this Agreement) fail affärer, cply intäkter with obligatis förväntade under besparingar; this Agreement our Agreement ii) with Your förlust Cpany på grund such as a s failure make any payment Kharens when it is due övriga if any anställdas fm payment rykte skadats; is returned not houred in full. iii) ra indirekta skad, följdskad, skad varit svåra förutse, straffgifter, böter likne ålagts myndighet dsl, Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 6

7 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis b. We även may sådana also csider skad var your möjliga Account förutse be in default osett at any en time part if blivit any statement upplyst made sådana by you skad / kan Your uppstå. Cpany us in cnecti with your 25. Account Ändring was Avtalet false misleading, you / Your Cpany breach any a. agreement that you kan / ändra Your Avtalet, Cpany vilket innefar may he (i) with ändring us with samtliga any our gifter Affiliates, Debiteringar if bankruptcy kan påföras credir Kt, proceedings påföre are threatened nya gifter initiated Debiteringar against you / ändring Your Cpany det sätt på we vilket he dessa any reas påförs samt believe (ii) that ändring you / de tjänster Your Cpany may not be creditwthy. hahåller c. The från inclusi tid annan. previously billed minimum payments / any pti b. Ändring dishoured Avtalet payments ska ske shown gen meddele a Statement will not cstitute minst a waiver två by (2) us månader any innan default. ändringen träder i kraft. anses bunden d. In ändringen event inte any default, you / före Your ikraftträdet Cpany (dependent erhållit meddele which liability structure is chosen inte accepterar f Account, ändringen. please Om see Liability inte f Cges accepterar secti ändringen this kan Agreement) will also utan be respsible kostnad sluta f all reasable sitt K costs innan incurred ändringen by träder us i our kraft. agents including collecti, collecti agency c. legal adviser / fees Kharen costs, in recovering är ansvarig any för amounts samtliga unpaid Debiteringar in protecting (inklusive gifter ourselves fr förseningsgifter) any m we may suffer skett as på a result Kt default. med 28. Transfer den dag Claims Kt slutas. a. d. Although Om we may he no obligati företagit en väsentlig do so, if we ändring credit your flera Account små ändringar relati your Avtalet claim under against ett a (1) third år party kan such as a Merchant, kma you are aumatically hahålla deemed he assigned en ny transferred versi us, Avtalet any rights en claims sammanfning (excluding rt ändringarna. claims) that you he, had may he against any 26. third Spärr party K f an amount Kt equal amount we credited your Account. a. You hereby give csent kan edelbart in advance spärra such användning assignment, without ett K any / furr notificati ett Kt när being det finns: required. b. After i) risk we credit för an Ktet Account, You Kt / inte kan Cpany användas agree på ett not säkert pursue sätt; any claim ii) misstanke against reimbursement Kt fr Ktet any third använts party obehörigen, f amount exempelvis that we credited på grund Account. misstänkta transaktier upptäckts vid granskning c. You agree transaktisdata, cooperate with kreditupplysningsföretag us if we decide pursue a third polisen party lämnar f amount infmati credited. Cooperati bedrägerier includes dataintrång signing any hos documents tredje man providing kan ha any infmati påverkat infmatien that we require. på Kt, Crediting your det Account förekmer any uppgifter occasi does not obligate någ us kmit do so again. över infmati seende Kt; 29. You iii) May en väsentligt Close Your ökad Account risk för / Kharen a. You inte Your kan Cpany fullgöra sina your betalningsförpliktelser behalf may end this mot Agreement at. any time. If you do not wish kmer, be bound innan by åtgärden this Agreement, vidtas, men please annars destroy så snart return möjligt Card efteråt, us infmera us that you wish cancel åtgärden Card end möjligt this Agreement. skälen för åtgärden. Vänligen se snitt 20 Meddelen för närmare b. Any upplysningar annual fees paid hur infmati respect lämnas. year in which your Account is closed b. will, Att Kt subject Payments Ktet spärras secti påverkar this Agreement, inte Kharens be returned your s Account taking ansvar in enligt csiderati Avtalet. length time until your next c. Card Ktet Anniversary Kt Date. kmer återaktiveras skälet Kt 30. We Ktet May spärrats Close inte Your längre Account föreligger. Cancel Om Any Card anser det inte längre a. We föreligger can end skäl this för Agreement hålla Ktet cancel Kt any spärrat all Cards kan by giving you two (2) ktakta mths written notice. We per can telef end this via det Agreement telefnummer immediately if anges you he på broken this Agreement webbplats if [http://business.americanexpress.c/se/] your employment with Your Cpany is terminated med hjälp a decisi någ is annan taken ktaktinfmati terminate your employment. återfinns If we i take snitt such 22 acti, Förlade/stulna you / kt, Your felaktiga Cpany transaktier (dependent samt which K liability structure använts obehörigen. is chosen f Account, see Liability f Cges secti 27. Avtalsbrott this Agreement) will s be obligated pay all amounts owing a. your Account. kan betrakta det ett brott mot en talsförpliktelse b. This seende Agreement Kt will end immediately aumatically Khare up (beroende terminati på vilken agreement ansvarsfördelning between Your talats Cpany för Kt, us pursuant se snitt 12 which Ansvar this Agreement för Debiteringar ) has been inte entered uppfyller in. We sina shall skyldigheter not be respsible enligt Avtalet f notifying you terminati tal med Kharen, agreement between exempel Your Cpany någ betalning us. It is Your sker efter Cpany s förfallodagen, duty returneras infm you terminati förfallet belopp agreement endast delbetalats. entered b. in between Your Cpany kan också us. betrakta det ett brott mot en c. We talsförpliktelse may decline seende renew Kt Card issued you without / notice Khare where you he lämnar not felaktig used it f a vilselede period at infmati least twelve (12) mths. If this happens, seende this Kt, Agreement will not / aumatically Khare terminate. bryter You mot may något request annat that tal we issue med you a new Card within något twelve Närstående (12) mths Företag, expiry en ansökan Card kkurs inges ra indrivningsåtgärder inleds iseras seende / Khare, anledning tro / Khare inte är kreditvärdig. c. under Att tidigare this secti. fakturerade If you minimibetalningar do not request a / new Card någ within del this ej time, erlagda we will betalningar close your anges Account i ett Kutdrag this Agreement innebär inte will terminate. If we do stått so, we will från notify rätten you åberopa at least two ett talsbrott. (2) mths pri cancellati. 31. d. Csequences I händelse talsbrott any Terminati är / Khare (beroende a. If på this vilken Agreement ansvarsfördelning ends f any reas, talats you / för Kt, Your Cpany se snitt (dependent 12 Ansvar för which Debiteringar ) liability structure ansvarig för is chosen samtliga f skäliga Account, kostnader see Liability åsamkats f Cges secti this Agreement) must uppdragstagare, pay all mey innefe you owe us immediately, inkassokostnader including unbilled rättegångskostnader, Cges that may vid not indrivning be shown obetalda your last Statement. belopp We bevakning will ly close your Account when övriga you / intressen Your i Cpany samb he med talsbrottet. paid f all amounts you owe us. b. 28. You Överlåtelse / Your rättigheter Cpany vid (dependent reklamati which liability structure is chosen a. f Om Account, see väljer Liability kreditera f Cges Kt secti med visst belopp this Agreement) på grund will en ctinue s be respsible reklamati f all en Cges vara made tjänst using your hahållits Account until you tredje / man, Your exempelvis Cpany en (as Affärspartner, applicable) has innebär paid f det all amounts you / ( Your Kharen) Cpany (as överlåter applicable) sin owe fdran us mot your tredje Account man, is no lger sin grund used. 32. No i de Waiver förhållen Our Rights föranlett reklamatien, med motsvare det belopp If we krediterats fail exercise Kt. any our rights under godkänner this Agreement, härmed i förväg this will sådan not be överlåtelse a waiver our inget rights ytterligare will not meddele prevent us från fr exercising m krävs later. 33. Assignment för denna. a. b. We may assign, transfer, / sub-ctract Kharen sell our vid rights, kreditering benefits belopp obligatis enligt under punkt this a) i detta Agreement snitt, at inte any rätt time själv any driva our talan, Affiliates på annat unaffiliated sätt hävda third sin rätt party. gentemot We may tredje do man, this without för den giving fdran you notice föranlett befeh. krediteringen. b. c. Your Om rights under this Agreement driver ett kr mot your tredje legal rights man seende will not be det affected. belopp c. If we krediterats do so, intend enligt do ovan so, är you agree that we skyldig can give infmati samarbeta about med you your, Account så third underteckna party related nödvändiga party. hlingar d. You hahålla are not entitled all infmati transfer all any part your rights kan behöva. obligatis En under kreditering this Agreement s a third party. K vid ett fälle innebär inte skyldighet kreditera Kt vid ett annat fälle. 34. Severability a. 29. If Khares any provisi s this Agreement uppsägning cflicts with K any applicable Kt law a. regulati, Avtalet kan that när provisi helst slutas will be deemed be modified deleted Kharen. so as be Ktet csistent ska with då förstöras law regulati. returneras This will not affect parties obligatis which will ctinue infmeras amended. Kharen b. The önskar card sluta may Avtalet. ly be used f business related purchases you are b. refe Den del not eventuella acting as erlagda a csumer. årsgifter Csequentially, löper på csumer tiden efter protecti Ktet legislati slutats fram will not be med applicable Årsdagen, if wise återförs på indicated Kt, dock in this med Agreement. beakte The snitt parties 13 agree Betalning. that any infmati provided in this Agreement meets any 30. potential legal infmati Uppsägning requirements. K Kt samt Upphöre 35. Governing Avtalet Law Exchange Ctrol a. This Agreement is governed kan alltid by säga upp laws Avtalet, Sweden ett visst courts samtliga Sweden shall Kt höre he n-exclusive ett K, jurisdicti skriftligen med over två all (2) parties månaders uppsägningstid. Agreement. However, where you kan he säga liability upp under Avtalet this Agreement, edelbart you upphöre agree that we can carry out collecti bryter mot proceedings villken i in Avtalet, any country s where you may anställning be living. b. You hos Khare are respsible upphör f abiding by any beslut exchange anställningens ctrol regulatis upphöre local fats. regulatis s if y apply / use Khares Card Account. ansvar (beroende på vilken ansvarsfördelning talats för Kt, se snitt 12 Ansvar 36. Taxes, Duties för Debiteringar ) kvarstår för Debiteringar skett på Kt You / Your Cpany must pay any government taxes, duties före uppsägningen. amounts imposed by law in any country in respect Card, any Cge b. Avtalet upphör edelbart det tal mellan your Account any use Account by you. Kharen Avtalet träffats i enlighet med upphör. 37. SAS Programmes ansvarar EuroBus inte för meddela a. If talet a Cardmember mellan beces a member Kharen EuroBus upphört. programme, Det är in additi Kharens receiving skyldighet points fr infmera SAS f air trel SAS talet when mellan using qualifying partners Kharen (including f example upphört. several airlines, hotels c. car rentals), with cpany kan stå csent, från EuroBus sända ett Extra nytt Points Kt utan will be föregående awarded fr meddele f valid inte n-sas använt expenses sitt Kt cged under en period Card. EuroBus minst lv points (12) månader. are issued Avtalet by SAS upphör EuroBus; dock inte f aumatiskt terms på cditis grund detta. SAS EuroBus programme kan under en please period visit www. lv (12) sas. månader se/ eurobus från det b. 10 det senast EuroBus utsända Extra Ktets Points giltighetstid will be earned gått ut, per begära 100 SEK Qualifying Expenditure utfärdar ett nytt at n-sas Kt. Om Service så inte Establishments, sker slutas Kt, each varvid Individual Avtalet Cpate upphör Co-Bred gälla. Card. underrättar dock minst två månader innan Kt slutas. Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services (reg. no ) f provisi payment services Regulatis 2009 (registreringsnummer ) för hahålle betaltjänster. 7

8 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis c. 31. Qualifying Följder uppsägning Expenditure means Avtalets any amounts upphöre cged billed your Card a. excluding Vid uppsägning any cash withdrawals, upphöre annual Avtalet fees, balance ska transfers fr / cards Khare interest (beroende late på payment vilken ansvarsfördelning cge expenditure talats points för will Kt, not accrue se snitt in respect 12 Ansvar those för Debiteringar ) excluded amounts. edelbart betala utestående skuld d. EuroBus på Kt, vilket Extra inkluderar Points will belopp accrue in respect ännu inte spending fakturerats. in each Kt mth provided stängs först your när account samtliga is belopp not me than betalats. 60 days overdue f payment. Points b. will not accrue in respect / amounts Kharen which are subsequently (beroende recredited på vilken your ansvarsfördelning Account because refunds. talats för Kt, se snitt 12 Ansvar för e. EuroBus Debiteringar ) Extra är betalningsansvarig Points awarded fr för samtliga Debiteringar will show ftsätter EuroBus belasta Kt statements dess distributed by SAS. Kharen betalat för 38. SAS samtliga Cpate Debiteringar Programmes användningen Kt upphört. 32. Trel Rättigheter Pass Cpate enligt talet (TPC) Cardmembers will aumatically be enrolled in Att Trel Pass Cpate inte utnyttjar be able viss benefit rättighet fr enligt discounts Avtalet at medför SAS. When inte Cardmember trels står with Trel från denna Pass Cpate rättighet, utan cge den is kan applied kma Account åberopas after senare. cpleted trip, Pay as you fly. F TPC terms cditis, 33. please Överlåtelse visit Fetagsprogram a. äger rätt överlåta sina rättigheter skyldigheter enligt Avtalet ett annat -företag, tredje part, utan meddelas dessförinnan. får uppdra åt underleverantör fullgöra skyldigheter enligt Avtalet. b. s rätt enligt Avtalet, enligt lag, förändras inte vid överlåtelse anlite underleverantör enligt punkt a) i detta snitt. c. vid överlåtelse rätt överlåta Medlemsinfmati eventuell ny talspart annan tredje man. d. inte rätt överlåta sina rättigheter skyldigheter enligt Avtalet, vare sig helt delvis, tredje part. 34. Tillämpning ogiltigt villk villk strider mot lag m.m. a. Om något villk i Avtalet helt delvis blir, anses vara, ogiltigt, inte kan verkställas enligt ämplig lag, förfning, föreskrift annat ämpligt regelverk, ska villket btses ifrån, justeras i enlighet med ämpligt regelverk. Giltigheten verkställbarheten kvarvare villk i Avtalet påverkas inte detta. b. Ktet får endast användas för företagsrelaterade inköp uppträder därmed inte ksument. Av detta följer lagstiftning skydd för ksumenter inte är ämplig annat följer Avtalet. Parterna är vidare överens den infmati lämnas gen Avtalet uppfyller eventuella kr på infmati ska lämnas enligt lag. 35. Tillämplig lag valutaregleringar a. För talet allt samb därmed ämpas svensk lag. Eventuella tvister görs i svensk dsl. Skulle Khare / ha hemvist utanför Sverige, dock även rätt vidta indrivningsåtgärder i sådant l. b. är ansvarig för följa eventuella bestämmelser valutareglering ra lokala regleringar de är ämpliga på användningen Ktet. a. 36. If Sker Cpany tull beces a member SAS Credits Programme, Cpany will / earn a furr Kharen, 1 SAS Credit ansvarar per SEK för 100 eventuella SAS Group sker (flights with ra prefix gifter SK, KF, WG). gen F lag, cplete förfning infmati annan about föreskrift SAS Credits, ålagts please inköp visit annan användning Ktet Kt. b. 37. Alternatively SAS Program f - EuroBus cpanies that are members an SAS Cpate a. Programme, En Cpany blir medlem will earn i EuroBus-programmet 1 percent back-end bus erhåller, all utöver TPC spend, poäng in additi erhålls från any SAS TPC för upfrt flygres discount. med SAS för nyttje c. In definierade event samarbetsparter Cpany (innefe no lger participates exempel flera in flygbolag, SAS Credits hotell, Programme biluthyrningsfirm), is transferring efter Kharens an SAS godkänne, Cpate Programme, även EuroBus Cpany Extrapoäng acknowledges från that för Terms kvalificerade Cditis debiteringar outlined inte above är (Secti hänförliga 38.b) SAS will apply. debiteras Kt. EuroBus-poäng utfärdas SAS EuroBus, villken för SAS EuroBus finner du på b. 10 EuroBus Extrapoäng erhålles för varje 100 kr Kvalificerade Debiteringar hos Serviceställen icke höriga SAS debiteras på varje enskilt SAS Cpate Card. c. Kvalificerade Debiteringar utgörs varje belopp debiteras s Kt med undantag för ktantuttag, årsgifter, överföringar från ra kt, ränta förseningsgifter. EuroBus Extrapoäng erhålles inte på belopp undantagits från Kvalificerade Debiteringar. d. EuroBus Extrapoäng erhålles i förhålle genförda debiteringar för varje månad föruts det inte finns eglerade betalningsförpliktelser hänförliga Kt sedan mer än 60 dagar är förfallna betalning. EuroBus Extrapoäng kmer inte erhållas på belopp krediteras K följd återköp. e. EuroBus Extrapoäng erhållits från redovisas på kutdrag seende EuroBus skickas ut SAS. 38. Registrering i SAS Cpate Program Trel Pass Cpate (TPC) - Alla mar registreras aumatiskt i Trel Pass Cpate för ges möjlighet nyttja raber hos SAS. När reser med Trel Pass Cpate sker betalning efter slutad resa, Pay as you fly. För fullständiga villk TPC, vänligen besök a. Om Kharen blir medlem i SAS Credits får Kharen ytterligare 1 SAS Credit per 100 kr på allt sitt rese in SAS Group (flyg med prefix SK, KF, WF). För fullständig infmati SAS Credits, vänligen besök b. Alternativt Kharen en annan typ företagstal med SAS Group, får Kharen ytterligare 1 procent bus i efterskott på sitt TPC rese. c. Om Kharen lämnat SAS Credits övergår ett företagstal med talspriser med SAS, gäller medlemsvillken ovan (punkt 39. b). Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 8 GCP1093 ENG SWE 0113

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Påminnelse om inloggningsuppgifter

Påminnelse om inloggningsuppgifter Instructions ENGLISH Anvisningar SVENSKA This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

1. Company Uppgifter Information

1. Company Uppgifter Information Cpate expense Cpate Meetg Applicati Ansö Fm Företagskt 1. Cpany Uppgifter Infmati etaget Företagets/ ganatiens Cpany namn: Name: Department: Avdelng: 2. Applicant Uppgifter Infmati den söde First Förnamn:

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - Allmänt Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto - Allmänt Can I withdraw money in [country] without paying fees? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land What are the fees if I use external ATMs? Fråga om avgifterna om du

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-03-30 B E S L U T Melvin Capital Management LP FI Dnr 16-14664 527 Madison Avenue, New York NY 10022 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-06-14 B E S L U T Chilton Investment Company Limited FI Dnr 16-19065 33 Sackville Street London W15 3EB United Kingdom Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-05-11 BESLUT Altairis Offshore Levered FI Dnr 15-2100 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman Cayman Islands KY1-1108 Cayman Islands Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-18 BESLUT Indus Capital Partners, LLC 888 7th Avenue, 26th floor New York, NY 10019 USA Kopia till Advokaten Jesper Schönbeck Advokatfirman Vinge KB, Box 1703 111 87 Stockholm FI Dnr 14-3229 Finansinspektionen

Läs mer

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 RESEARRANGÖR I KONKURS / SKADEANMÄLANSBLANKETT (FINANCIAL FAILURE

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2010-11-17 B E S L U T Centaurus Capital FI Dnr 10-12012 Att. Mr Paul Leary Delgivning nr 2 Floor 16, Cavendish Square London W1G 0PW UNITED KINGDOM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-03-21 B E S L U T RWC Asset Management LLP FI Dnr 16-1342 60 Petty France, London SW1H 9EU United Kindgom Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-06-27 B E S L U T Oxford Asset Management FI Dnr 16-4013 OxAM House 6 George Street Oxford, OX1 2BW England Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Muonioälven Översiktskarta

Muonioälven Översiktskarta Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Fiskeregler Innan du ger dig ut på fisketuren ber vi dig uppmärksamma följande villkor och regler. Allmänna villkor

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2010-03-23 BESLUT Northern Cross Investments Limited FI Dnr 09-3463 Clarendon House Delgivning nr 2 2 Church Street PO Box HM 666 Hamilton HM CX Bermuda Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-03-21 B E S L U T Nordea Funds Oy FI Dnr 15-17465 Att. Chief Executive Officer Keskuskatu 3 00101 Helsinki Finland Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2013-05-08 B E S L U T Swiss Life (Liechtenstein) AG FI Dnr 12-6750 In der Specki 3 9494 Schaan Lichtenstein Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Athena Upptaktsseminarium

Athena Upptaktsseminarium 2013-09-04 Athena Upptaktsseminarium Karin Cedergren Karin.cedergren@uhr.se Ansökningar våren 2013 Beviljade Avslag kvalitet Avslag ogiltig Ansökningar per världsdel 7 6 5 4 3 2 Inkomna ansökningar Beviljade

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Agenda - Syftet med förslaget. - Vem berörs? - Vad gäller idag? - Förslaget i korthet. - Vad händer härnäst?

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Ansökningshandlingar till CIF-program

Ansökningshandlingar till CIF-program Ansökningshandlingar till CIF-program Ansökningshandlingen i pdf-format till CIF-program omfattar 4 sidor. Samma ansökningshandling används för samtliga program, utom till det franska och till det amerikanska

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Villkor för Handelsbankens inloggningskort m m

Villkor för Handelsbankens inloggningskort m m Villkor Gäller från 18 mars 2016 1 (3) Villkor för Handelsbankens inloggningskort m m ID 2016-03-16 16:22:22 A457 2.5 2016-03-18 1. Tillämpningsområde Dessa villkor gäller för Handelsbankens inloggningskort,

Läs mer

Kund First Card Företag, Föreningar och Stiftelser

Kund First Card Företag, Föreningar och Stiftelser Sid 1 (3) Enligt lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt, måste banker och kortföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, säkerställa god kundkännedom. Det innebär att vi måste be den som vill

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer