av Avtalet om sådana begärts och annan kommunikation; det för framtida referens. Genom att underteckna ett Ansökningsformulär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av Avtalet om sådana begärts och annan kommunikation; det för framtida referens. Genom att underteckna ett Ansökningsformulär"

Transkript

1 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis These 1. Introdukti/Godkänne Cardmember Terms & Cditis Avtalet are effective fr 28 January This is a translated Meddelen versi ser Swedish Kutdrag, Terms & Cditis skriftliga meddelen f reference ly. (inklusive The Detta governing dokument versi innehåller is Swedish villken versi. för s In event användning cflict between SAS English ändringar Swedish Avtalet), versi, servicemeddelen, Swedish versi shall upplysningar, prevail. All ytterligare terms shall kopi be interpreted in accdance Cpate with Swedish Card. legal Läs noga terminology. igen dokumentet spara Avtalet sådana begärts annan kmunikati; det för framtida referens. Gen underteckna ett Ansökningsfmulär Mitt K Online ser Internettjänst 1. Acceptance / Subject mer Agreement Recurring Cges means where you allow a Merchant bill your Account (, så skulle ske tidigare, gen skriva sin namnteckning på för transaktisinfmati ger gång This document sets out terms cditis f your use SAS f a specified unspecified amount, at regular irregular intervals f använda Ktet) godkänner villken i Avtalet. Om transaktisinfmati via webbplats; Card. Please read it very carefully keep it f your goods services; gör några ändringar i Avtalet anses ha Närstående Företag ser varje företag ktrollerar, ktrolleras reference. By submitting an Applicati Fm (, if earlier, signing using Replacement Card means a renewal replacement Card issued you by us; godkänt dessa enligt snitt 25 Ändring Avtalet i Avtalet. står under gemensam ktroll med det relevanta företaget, inklusive Card), you agree terms this Agreement. If we make any changes Security Infmati means your user ID passwd f use our Avtalet löper s vidare på obestämd tid gäller dess dess dotterbolag; this Agreement you will be deemed he accepted m subject Online Statement Service; slutar det. Programadministratör ser den pers Kharen Changes secti this Agreement. Statements means statements sent by us in respect your Account; kan när helst under Avtalets löptid begära ytterligare gett behörighet för Kharens räkning (i) administrera SAS This Agreement is open ended, it has no fixed durati will ctinue We, our us means Services Europe Ltd, Engl, en kopia Avtalet gratis. Om så sker kan göra kopi Cpate Card-programmet; (ii) kmunicera until you we end it. filial, g. nr ( Swedish Cpanies Register s branch gängliga gen Programadministratören, Kundservice med angående Kn kopplade Kt inklusive You can request a furr copy this Agreement free cge at any time register), Magnus Ladulåsgatan 5, Sckholm, Sweden, includes på s K (iii) vidarebefdra viss during term Agreement if you do, we can make copies ailable our successs assignees. Services Europe Limited has Avtalet är på svenska alla Meddelen mellan infmati hahåller seende Ktet via Programme Administrar, Cusmer Relatis its registered Address at Cpanies House: Belgre House, 76 Buckingham kmer ske på svenska. Viss service kan dock vid vissa s K enligt vad följer Avtalet; at Palace Road, Ld SW1W 9AX, UK. Registered Number at Cpanies tidpunkter kma erhållas på engelska. Säkerhetsinfmati ser s användar-id lösend This Agreement all Cmunicatis between you us ccerning House: Services Europe Limited is authised 2. this Definitier för användning Mitt K Online; Agreement will be in Swedish. However, e services may at times be by Financial Services Authity under Payment Services Regulatis provided De definitier in English. används i Avtalet ska ha den innebörd anges nedan: Återkme Debiteringar ser när åter en 2009, reference number , f provisi payment services); Affärspartner ser den enskilda firma, det bolag, annan verksamhet Affärspartner belasta s K med visst bestämt belopp 2. Definitis You Cardmember means pers whose name appears accepterar Kt betalningsmedel för var olika belopp vid variere regelbundet återkme tidpunkter In this Agreement: Card; / tjänster; för inköp var tjänster. Account Cpate Card Account means any account we maintain in Your Cpany means cpany, business firm that we he an ser Services Europe Ltd, Engl, Ytterligare definitier framgår Avtalet. relati Card; agreement with f provisi Card by wh you are authised filial, g. nr (Bolagsverkets filialregister), Magnus Ladulåsgatan 3. Affiliate means any entity that ctrols, is ctrolled by, is under cm Användning incur business Kt expenditure Koder Card. 5, Sckholm, Sverige, den träder i dettas ställe den a. ctrol with relevant party, including its subsidiaries; Additial definitis samtycker can be found in Kt Agreement. belastas när Avtalet delar Avtalet överlåts. Services Europe använder Ktet hos en Affärspartner accepterar Ktet betalning Agreement means this agreement with you; 3. Use Card/Code(s) Limited adress Belgre House, 76 Buckingham Palace Road, Ld, : Entity means each our Affiliates ganisatis a. You agree that your Account will be debited when you present Card a SW1W 9AX, Srbritannien är ett aktiebolag, bildat i Engl Wales i) slår in sin PIN-kod undertecknar ett kvit utfärdat Affärspartnern; that issue Cards Entities means Merchant that accepts Card as payment you: med registreringsnummer Services Europe ii) uppger Ktets ktnummer annan höre infmati any e me Entity; i) enter your PIN sign a paper slip issued by Merchant; Limited är aukriserat Financial Services Authity i Srbritannien i Ktet Kt Affärspartnern enligt instruktierna för Applicati Fm means Account applicati fm cpleted by you; ii) provide your Card number related Card Account details by enlighet med Payment Services Regulatis 2009 (registreringsnummer fullfölja ett inköp vid Internet-, telef- posrderbetalningar, Card means SAS Cpate Card any following Merchant s instructis f processing your payment in ) för hahålle betaltjänster; Återkme Debiteringar vid någ annan fm betalning, Account access device we issue f purpose accessing your Account case line, telephe, mail der purchases, Recurring Cges -företag ser varje Närstående Företag så gen telefaumat parkeringsaumat; purchase goods / services f Your Cpany s business purposes; through any device such as telephe boxes parking permit ra ganisatier utfärdar Kt; iii) ingår ett tal med en Affärspartner samtycker Card Anniversary Date means day each year anniversary Card dispensers; Ansökningsfmulär ser ansökan K fyllts i ; Affärspartnern belastar s K med det belopp membership; iii) cclude an agreement with a Merchant you csent Avtalet ser detta tal med ; framgår sådant tal; Cash Advance means withdrawal cash in any currency through a Merchant cging your Account f an amount that is specified in Debiteringar ser alla betalningar sker med hjälp ett Kt, iv) godkänner en ktaktlös Debitering gen föra Ktet över en range methods including Cash any cash products as such agreement; transaktier på annat sätt belastar Kt, innefar Ktantuttag ktaktlös ktläsare; agreed separately with us; iv) authise a ctactless Cge by passing your Card over a ctactless (där överenskmit detta med Kharen), köp, i efterh muntligen samtycker bekräftar en överenskmelse Cges means all any payments made using a Card transactis card reader; gifter, provisier, premier, ränr, sker alla ra belopp seende en Debitering helt delvis. wise cged your Account includes Cash Advances (where we v) verbally csent, cfirm your agreement, all part a Cge / Kharen (beroende på vilken ansvarsfördelning En Debitering kan inte återkallas efter godkänt he agreed with Your Cpany), purchases, fees, cmissis, interest, after Cge has been submitted. valts för Kt, se snitt 12 Ansvar för Debiteringar i Avtalet) åtagit den. Återkme Debiteringar kan dock slutas så inga framtida taxes all amounts you / Your Cpany (dependent which You cannot cancel Cges ce you he authised m, except f sig betala på annat sätt är ansvarig för enligt Avtalet; Återkme Debiteringar sker, vänligen se snitt 16 Återkme liability structure is chosen f Account, please see Liability f Cges Recurring Cges which can be cancelled f future. Please see Ersättningskt ser ett Kt utfärdat Debiteringar i Avtalet. secti this Agreement) he agreed pay us are liable f under this Recurring Cges secti this Agreement. förnyar ersätter ett Kt; b. rätt ämpa när helst ändra olika Agreement; b. We may impose vary limits restrictis your use your Card Koder ser s samtliga PIN-koder, telefkoder, Internetlösend alla ra koder tagits fram för användning Kt: ktaktlösa Debiteringar, exempelvis ett högsta åtna belopp per begränsningar seende s användning Ktet vid Code(s) means each your Persal Identificati Number(s) (PIN), f ctactless Cges such as a maximum amount f each Cge, day, telephe code(s), -line passwds any codes established f statement period wise a requirement enter your PIN after a K ser alla kn Ktet är anslutet ; Debitering, dag kutdragsperiod, gen ra begränsningar use your Account; certain number value ctactless Cges. Khare ser den enskilda firma, det bolag, annan verksamhet kr på måste uppge sin PIN-kod efter ett visst Cmunicatis means Statements, notices (including changes this c. You agree that we will csider your instructi f paying a Merchant ett tal ska hahålla Kt antal Debiteringar vid ett visst belopp. Agreement), servicing messages, disclosures, additial copies this be made date when you must make any payment us in relati godkänt använder Ktet för affärsrelaterade utgifter; c. godkänner betraktar tidpunkten för Agreement if requested cmunicatis; a Cge appearing your Statement. Kutdrag ser kutdrag skickar ut seende sitt mottage s betalningsder en Affärspartner Merchant(s) means a cpany, firm ganisati accepting d. To prevent misuse your Account Card, you must ensure that you: s K; en instrukti betala Affärspartnern den dag då Cards as a means payment f goods / services; i) sign Card as so as it is received; Ktantuttag ser uttag ktanter i alla valur gen olika meder, måste erlägga betalning för en Debitering framgår Online Statement Service means our Online Statement Service allowing ii) keep Card secure at all times; inklusive Cash Service alla ra ktantbaserade tjänster för Kutdraget. you access transacti data via our website; iii) regularly check that you s he Card in your possessi; vilka särskild överenskmelse träffats med ; d. För förhindra missbruk Kt Ktet ska Programme Administrar means pers designated by Your Cpany iv) do not let anye else use Card; Kt ser det SAS Cpate Card alla ra försäkra sig : act its behalf in (i) administrati SAS v) retrieve Card after making a Cge; fmer för kåtkst erbjuder utfärdar för i) skriva sin namnteckning på Ktet edelbart vid mottaget; Cpate Card programme; (ii) cmunicating with us about Cpate vi) never give out Card details, except when using Card in accdance möjliggöra gång s K för köp var / ii) alltid förvara Ktet på ett betrygge sätt; Card Accounts including your Account ; (iii) passing you certain with this Agreement; tjänster för Kharens affärssyften; iii) regelbundet ktrollera Ktet finns i säkert förvar hos ; infmati we provide in relati Card your Account as explained vii) when transferring number Card in payment f a Cge Årsdag ser varje årsdag från det datum s iv) inte åta någ annan pers använder Ktet; within this Agreement; (line mail der purchases), cply with applicable instructis medlemskap inleddes; v) se Ktet återlämnas efter det använts ser persen vilken Kt utfärdats; för Debitering; Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 1

2 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis vi) aldrig recmendatis lämna infmati issued Ktet, by us an det inte sker vid användning Entity Ktet each occasi. i enlighet med Avtalet; e. To vii) protect följa ämpliga your Codes instruktier (including your PIN), rekmendatier you must in each case utfärdats ensure that you: ett -företag när Ktets i) memise ktnummer uppges Code; vid Debitering (vid Internet- posrderbetalning). e. ii) För destroy skydda our Koderna cmunicati (inklusive PIN-koden) infming you ska Code (if alltid applicable); försäkra iii) sig do : not write Code Card; iv) i) do memera not keep Koden; a recd Code with near Card Account ii) details; i förekme fall förstöra meddelen från v) do not tell Code innehåller anye Koden; wise allow access it (except iii) f inte skriva telephe Koden code på Ktet; established f use your Account that may be iv) provided inte förvara us uppgift when you Koden ctact i närheten us by telephe); Ktet i närheten vi) do uppgifter not choose Kt; a Code (if you select a Code) that can easily be associated v) with inte slöja you such Koden as your för name, någ date annan birth telephe på annat number; sätt ge någ vii) gång take care prevent Koden (med anye undantag else seeing för telefkoden Code when entering möjliggör it in användning electric device Kt, (including vilken får an hahållas ATM). när 4. Permitted Uses ktaktar per telef); a. You vi) are vid eget ly val pers Kod who inte may välja use en Kod Card. The Card något is samb issued med you solely f purchase så goods namn, persnummer services f Your Cpany s telefnummer; business purposes. vii) vara aktsam så inte någ kan se Koden när den används i elektrisk b. You may utrustning use (så Card, subject uttagsaumater). any restrictis set out in this Agreement, 4. Tillåten pay f användning goods services fr Merchants, except where Your Cpany a. has Ktet restricted är persligt use Card får bara at a Merchant. användas i syfte c. If betala we agree, för Kharens you may also affärsrelaterade use your Account utgifter obtain för var Cash Advances tjänster. in b. accdance Ktet kan, with inte Cash annat Advances framgår secti Avtalet, this användas Agreement. för betalning 5. Prohibited var tjänster Uses hos Affärspartners, såvida inte Kharen gen sina a. You instruktier must not: på annat sätt förbjudit begränsat användning i) Ktet give hos Affärspartnern. Card Account number any pers allow m use c. Kt kan Card också, Account f Cges, identificati medger detta, any användas purpose, för Ktantuttag than i enlighet give your med csent villken i a snitt transacti 6 Ktantuttag in accdance i Avtalet. with 5. Förbjuden Use användning Card/Code(s) secti this Agreement; a. ii) allow an åtar pers sig inte: use Card Codes f any reas; iii) i) return ge någ goods annan services gång obtained Ktets using your Kts Account nummer Card f a cash åta refund. någ If permitted annan använder by Merchant, Ktet goods Kt för services Debiteringar, cged identifikati a Card may be returned i något annat syfte, Merchant förum f då a credit that Card; ger iv) use sitt medgive Card obtain en transakti cash fr a i enlighet Merchant med f snitt a Cge 3 Användning recded as purchase; Kt Koder i Avtalet; v) ii) obtain låta en a annan credit pers your på Account något sätt except använda by way Ktet a refund Koderna; f goods iii) services lämna baka previously var purchased tjänster your Account; inhlats gen användning vi) use Kt Card if Ktet you are i bankrupt syfte erhålla wise ktanter. insolvent, Om Affärspartners he applied f åter debt det, recstructi kan var tjänster if You do not debiterats hestly ett Kt expect lämnas be baka able pay mot us en any kreditering sums You på owe Ktet; us under this Agreement; vii) iv) use använda Card Ktet if You för know få ut could ktanter reasably hos en be Affärspartner expected gen know that låta Cpany Debiteringen is insolvent, registreras has cancelled ett köp its payments, vara he en tjänst; initiated a v) judicial låta en cpositi Affärspartner procedure kreditera is ett subject belopp cpany på Kt, reganisati inte krediteringen under bankruptcy samb procedures med liquidati; var tjänster tidigare viii) use inköpts Card med Kt your Account återlämnats; obtain cash unless we he agreed with vi) you använda separately Ktet permit Cash Advances; är förs i kkurs på annat ix) use sätt a insolvent, Card that has ansökt been repted skuldsanering us as lost slen until such time as uppriktigt we issue inte a new tr Card sig kunna new Account betala details (in which case belopp you must use new details) är skyldig we wise betala cfirm enligt Avtalet; that you may resume use vii) använda Account/Card; Ktet känner, rimligen x) use kan a förväntas Card after känna it has been, suspended Kharen cancelled, är insolvent, after Account ställt expires in sina betalningar, after valid thru inlett date shown ackdsförfare, frt föremål Card; för xi) use företagsrekstrukti Card f any purpose förss than i kkurs genuine purchase likvidati; goods viii) / använda services Ktet ( Cash Kt Advances, för if erhålla applicable); ktanter utan särskild xii) use överenskmelse Card purchase åtelse anything f Ktantuttag purpose re-sale träffats unless med we he previously ; agreed this with Your Cpany; xiii) ix) use använda Card Ktet purchase det anything rappterats fr a Merchant stulet that Your förlat Cpany any third party related innan Your Cpany has any utfärdat ownership ett nytt interest Kt nya uppgifter Kt (i så fall ska de nya uppgifterna Kt användas) på annat sätt bekräftat Ktet/ Kt får användas igen; x) in, använda where Ktet such ownership för Debiteringar interest does efter not det include spärrats, ses quoted sagts upp a recognised upphört, sck efter exchange. Kt upphört efter utgången det b. Subject giltighetsdatum Lost/Slen framgår Cards, på Increctly Ktets framsida; Executed Transactis Misuse xi) använda Your Ktet Account för något secti annat this syfte Agreement, än ett faktiskt you will köp be respsible var / f any prohibited tjänster (, use your ämpligt, Account even för Ktantuttag); if we did not prevent sp prohibited xii) använda use, Ktet unless för wise köp provided något i syfte by law. detta ska vidareförsäljas, 6. Cash såvida Advances inte träffat särskild överenskmelse med If we Kharen permit you obtain detta Cash innan Advances köpet; with Card, n: i) xiii) you använda must Ktet enrol för in köpa något Cash en Affärspartner Service ( any Cash Kharen, Advance facility), en Kharen obtain a Code närstående access tredje ATMs part, that accept ägarintresse Card; i, såvitt ii) we inte may detta impose ägarintresse limits ser restrictis aktier är Cash upptagna Advances hel such as på en minimum reglerad marknadsplats. maximum limits that apply Cash Advances f each b. Såvida transacti, inte annat day, följer Statement tvinge period lag är wise; ansvarig för iii) all förbjuden participating användning financial institutis Kt, med de ATM begränsningar operars may also följer impose snitt ir 22 own Förlade/stulna limits restrictis kt, felaktiga Cash transaktier Advances such samt as K limits använts obehörigen number Cash i Avtalet, Advances, även amount each Cash inte Advance förhindrat sppat access den förbjudna ailable användningen. services at ATMs; 6. iv) Ktantuttag we reserve right, without cause without providing any notice Om you, terminate medger your access ATMs, even if får your göra Account Ktantuttag is not gäller in följe: default; v) i) fees apply as set out måste in registrera Fees sig secti för tjänsten this Agreement Cash Service ATM ( provider någ annan may tjänst also cge möjliggör a fee; Ktantuttag) erhålla en vi) you Kod must för cply få gång with any uttagsaumater additial terms accepterar cditis Ktet; that we ii) may provide you. kan ämpa olika limiter begränsningar seende 7. Statements Ktantuttag, Queries så ett lägsta högsta belopp per transakti, dag a. Unless Kutdragsperiod Card is subject Full Cpate gen ra Liability begränsningar; as described in Liability iii) de finansiella f Cges institut secti operatörer this Agreement uttagsaumater Your Cpany deltar is respsible i transaktien f centrally kan settling också payment ämpa egna your limiter Account with begränsningar us, we will make seende ailable Ktantuttag, you, in manner så set begränsningar out Cmunicating seende antal With You Ktantuttag, secti this belopp Agreement, per Ktantuttag Statements periodically åtkst uttagsaumater at least ce a mth if de re tjänster has been erbjuds any Account gen activity. uttagsaumater; We may also make your Statement iv) ailable via förbehåller Programme sig Administrar. rätten sluta Terms s cditis apply gång your use uttagsaumater our Online Statement utan anledning Service are utan set föregående out in Online meddele Statement Service, Terms Cditis även secti det inte föreligger this Agreement. något Your Statement talsbrott will seende show imptant Kt; infmati about your Account, such as v) outsting de gifter balance framgår last snitt day 9 Avgifter Statement i Avtalet period, ämpas payment för due, Ktantuttag payment due date, operatören currency uttagsaumaten cversi rate kan också applicable kma fees will ta ut include en gift; Cges made by you. We reserve right make e Account vi) data ailable måste you följa request alla de ce eventuella a mth ytterligare, in such villk case, we will notify you in your Statement. meddelar. b. 7. Always Kutdrag check each fakturafråg Statement f accuracy ctact us as so as possible a. if Såvida you need inte Fullt me infmati Kharansvar about a gäller Cge för Ktet any Statement. enligt snitt If you 12 Ansvar he a questi för Debiteringar about i a Avtalet ccern with Kharen your Statement således är any ansvarig Cge centralt it, infm för us betala immediately. We will nmally seende expect s this be within Debiteringar e (1) på mth Kt, receipt kmer your Statement. periodiskt, minst månatligen, gängliggöra c. If Kutdrag you Your på det Cpany sätt framgår does not snitt query 20 a Meddelen Cge that you i Avtalet, believe under is unauthised förutsättning det increctly förekmit executed någ within aktivitet this på period, Kt under in e perioden. cases within up thirteen kan (13) också mths, göra Kutdraget you / gängligt Your Cpany för dependent which gen liability Programadministratören. structure is chosen De f villk Account gäller (please för Mitt see K Liability Online f framgår Cges i snitt secti 8 Villk this Agreement) för Mitt K may Online be liable i f Avtalet. this unauthised Kutdraget increctly innehåller viktig executed infmati Cge. If we Kt, request, så you utestående agree prptly saldo på provide Kt per us with sista dagen written för cfirmati Kutdraget, belopp your questi betala, förfallodatum, ccern valutäxlingskurs, any infmati we ämpliga may reasably gifter samt require uppgifter that relates de Debiteringar your questi ccern. d. You genfört. agree we may send you förbehåller notices, including sig rätten notices göra viss variati infmati this Agreement, Kt gänglig with your för Statement (wher på begäran line en gång paper i månaden. copy). I så fall 8. Online kmer Statement Service Terms meddela Cditis detta i Kutdraget. a. b. If you are enrolled in ska our alltid Online ktrollera Statement Service, Kutdraget you may access ktakta service via our website, using snarast your möjligt Security vid Infmati. behov ytterligare infmati b. Each en Debitering line Statement ett Kutdrag. is kept ailable Vid fråg line f six klagål (6) mths. seende en viss Debitering Kutdraget ska meddelas edelbart senast in en månad från det datum Kutdraget mottagits. c. Om Kharen inte reklamerar en Debitering anses vara obehörigt felaktigt utförd in ovan angivna period, Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 2

3 SAS Cpate Card Cardmember Medlemsvillk Terms för mar Cditis c. You i vissa are fall respsible in upp f obtaining tretn (13) månader, maintaining kan your own cpatible cputer Kharen, system, beroende stware, på vilken cmunicatis ansvarsfördelning lines required valts för properly Kt, access bli betalningsansvarig Online Statement för denna Service. obehöriga We he no respsibility felaktiga Debitering. liability Vid in respect begäran ska your stware skyndsamt equipment. intyga bekräfta en reklamati d. You are ett respsible klagål skriftligen f all telecmunicatis sända in den relevanta similar infmati cges incurred by you in accessing skäligen using kan begära. Online Statement Service. e. d. We may alter facilities samtycker ailable under Online Statement skickar meddelen, Service at any time. inklusive We meddelen will infm you ändringar se changes Avtalet, sammans any crespding med Kutdraget changes (osett terms Kutdraget cditis hahålls in accdance via Internet with Changes i pappersfm). secti 8. Villk this Agreement. för Mitt K Online a. f. Your Security Infmati är registrerad cfidential för Mitt K you Online kan must få gång not be sed tjänsten with any via pers recded webbplats in gen an insecure använda locati sin Säkerhetsinfmati. accessible anye b. else. Kutdrag We are not via respsible Internet är gängliga f any misuse under tre (3) Online månader. Statement Service c. by you anye ansvarar else n för f any införskaffa disclosure det darsystem, cfidential den infmati mjukvara by us den where kmunikatisförbindelse you he failed take reasable krävs precautis för fullgod protect gång your Security Mitt K Infmati. Online. ansvarar inte på något sätt för g. s We may terminate mjukvara suspend utrustning. use an Online Statement Service at any d. time. We will give ansvarar you pri för notice alla kostnader any withdrawal för telekmunikati suspensi ra Online kostnader Statement Service uppkmer in accdance för with Changes vid användning secti this Mitt Agreement K except Online. (i) in circumstances beyd our ctrol; (ii) in event e. suspici unauthised kan när use helst breach ändra de tjänster terms use är gängliga f an Online via Statement Internettjänsten Service för Kutdrag. (iii) f security reass. kmer infmera h. We will not be respsible vid sådana if any ändringar infmati vid made motsvare ailable via ändringar Online Statement villken i Service enlighet is med not ailable snitt 25 Ändring is inaccurately Avtalet. displayed due systems f. failure, s interruptis Säkerhetsinfmati cmunicatis är systems kfidentiell reass får outside inte slöjas our ctrol. för någ annan förvaras på en osäker plats är gänglig i. You för annan. may cancel participati in ansvarar Online inte Statement för s Service at any time. någ 9. Fees annans obehöriga felaktiga användning Mitt K Online för a. The hahålle fees that apply kfidentiell your Account infmati are set out från below. We are entitled sida cge se fees your underlåtit Account when vidta due. skäliga försiktighetsåtgärder för b. A Statement skydda sin copy Säkerhetsinfmati. fee 45 kr plus VAT may be payable f a request any g. paper Statement copies. kan när helst sluta spärra gången Mitt K c. An Online. annual fee will apply as meddelar agreed with Cpany innan tjänsten shall be slutas paid in cnecti spärras with i enlighet first med Statement snitt 25 Ändring n annually Avtalet. at beginning each kmer new dock twelve inte mth meddelas period fr vid (i) händelser day Card utanför was issued. d. If ktroll; payment (ii) has misstänkt not been obehörig received by användning us due date set brott out mot in villken Statement, för we Mitt are K entitled Online apply (iii) a fee slut SEK 50 spärrning a mthly på grund interest säkerhetsskäl. rate f late h. payments 2.5 percent. ansvarar Payment inte shall för be deemed någ he infmati beem made görs day gänglig which we via can Mitt dispose K Online amounts. inte är F gänglig notices late payment, visas felaktigt dem på grund letters systemfel, establishing brott a payment i kmunikatissystem plan, costs will be cged ra in accdance händelser utanför with Regulatis (1981:1057) ktroll. fees f debt collecti. i. e. If your Account kan is sixty när (60) helst days återta me sin registrering overdue f i Mitt payment K Online. we 9. Avgifter cancel Card close your Account, we will cge a fee SEK 490 f a. De re-instatement gifter kan Card kma your Account. belasta Kt återfinns nedan. f. In cases n-payment, rätt we will belasta cge Kt Account med dessa f costs gifter incurred när by de förfaller us including betalning. costs f using debt collecti cpanies lawyers, costs f b. Vid our begäran own debt collecti en kopia measures Kutdrag costs i pappersfm in cnecti with applying f rätt injunctis ta ut en gift pay, judicial 45 kr assistance plus ms för similar varje exemplar measures. These hahålls. costs may c. Årsgift be added utgår enligt existing vad debt. talats med Kharen, ska betalas i g. samb If your Account med första is paid Kutdraget with a cheque direct därefter debit belastas your Kt bank årligen does not vid varje hour ny lvmånadersperiod cheque direct beräknat debit, we från will det cge datum you då f Ktet any utfärdats. reasable d. Om costs betalning we incur. inte är ha senast på den i Kutdraget h. angivna If you make förfallodagen a Cge in a currency than Swedish rätt Krer, påföra we en will gift apply på 50 a currency kr samt cversi en månatlig rate dröjsmålsränta Cge a n-sterling 2,5 procent. transacti Betalning ska fee anses 2%. ha Please skett see den dag Cges Made in Feign kan dispera Currencies beloppet. secti För betalningspåminnelse, this Agreement. krbrev samt upprätte betalningsplan i. debiteras A Cash Advance kostnader Fee i enlighet SEK 25 med 3% Fördning (whichever is (1981:1057) greater) ersättning amount för any inkassokostnader cash you request m.m. is payable A fee may also be cged by provider e. Om any en ATM betalning you use seende in obtaining Kt är cash. försenad med sextio (60) dagar mer slutar Ktet Kt, tar ut en gift 490 kr för aktivera Ktet Kt igen. f. Vid utebliven betalning kmer belasta Kt med kostnader åsamkas, så kostnader för anlite j. We inkassöretag may, at any time, jurister, as a ctinuous kostnader för right, egna without inkassoåtgärder pri notice samt kostnader befe f begäran after dem, betalningsförelägge, set f against any credit hräckning your Account likne. any amount Dessa due by kostnader you us läggs any den befintliga account you skulden. he with us do so may cvert g. Om e s currency any amount betalning which is sker in a different med check currency. augiro 10. Right s Change Fees bank inte Cmissis betalar enligt checken augiredgivet a. We may change circumstances rätt ersättning which för any skäliga kostnader fees your Account uppstår are på grund cged, detta. amount those fees introduce additial fees in h. accdance Om with Changes gör en Debitering secti i en this annan Agreement. valuta än svenska kr 11. Cges ämpar Made in Feign Currencies valutäxlingskurs seende Debiteringen a. If tar you ut en carry gift out för a transaktien Cge in a currency i utländsk valuta than på 2 Swedish procent. Krer, Vänligen that se Cge snitt 11 will Debiteringar be cverted i in utländsk Swedish valuta Krer i Avtalet. using i. Exchange Vid Ktantuttag Rate (as ämpas described en below). gift The motsvare cversi det will högsta take place 25 kr date 3 procent Cge is det processed ktantbelopp by us, which may not be same tar date ut. En which gift you kan authise också kma Cge tas ut as it depends den hahåller when Cge uttagsaumaten was submitted us. används If vid Cge Ktantuttaget. is not in U.S. dollars, cversi will be made through j. U.S. dollars, by cverting kan när Cge helst, utan amount föregående in U.S. meddele, dollars kvitta n alla by belopp cverting U.S. dollar amount ska betala in Swedish Krer., If Cge förfallit is in U.S. betalning, dollars, it mot will be saldot cverted på Kt directly in mot Swedish belopp på Krer. ra kn b. Unless a specific rate is hos required by applicable. Sådan law, you kvittning underst kan ske antingen agree that innan efter det kr treasury framställts. system Vid is sådant based kvittningsförfare interbank rates that it selects fr cusmary rätt vla industry belopp sources på sådana business kn day ra pri valur. 10. processing Rätt ändra date gifter (called ra kostnader Exchange Rate), which a n- Krer transacti fee rätt 2% will ändra be förutsättningarna applied. för påföra Kt c. gifter, If Cges srleken are cverted på gifterna by third samt parties pri införa nya being gifter submitted i enlighet us, med any snitt cversis 25 Ändring made by those Avtalet third i parties Avtalet. will be at rates may include a fee 11. Debitering selected by m. i utländsk In such valuta cases, we will csider transacti as a Swedish a. Debitering Krer transacti i en annan valuta accept än svenska cversi kr perfmed räknas by svenska third kr party gen without ämpning cging a cversi fee. You may however Växlingskurs be liable (beskrivs f a cversi nedan). Omräkningen fee cged by sker third den dag party, please Debiteringen ask m behlas f details any fees y, apply. d. The vilket inte alltid sammanfaller Exchange med Rate den is dag set daily. You agree that any godkänner changes in Debiteringen, utan ber på Exchange när Debiteringen Rate will skickades be applied immediately. without Om Debiteringen notice. The skett rate i en cged annan valuta is not än necessarily amerikanska dollar rate ( USD ) ailable kmer date räkning your först transacti ske as USD rate sedan applicable svenska is determined kr. Om by Debiteringen date which skett i Merchant USD kmer ATM den operar, räknas in case svenska Cards kr that direkt. can be used at b. Om ATMs, inte submits ämplig a Cge lag which föreskriver may not annat be gäller date vid which räkningen you authise den referensväxelkurs transacti. Fluctuatis be significant. ämpar The vid tidpunkten för räkningen Exchange Rate med may ett be ägg found motsvare our website 2 procent. (www.americanexpress.c) Referensväxelkursen beräknas you may gen ctact us använda by telephe de interbankkurser obtain systemet rate. väljer från 12. etablerade Liability F käll Cges in branschen affärsdagen före räkningen (benämnd You / Your Cpany Växlingskurs). shall be liable us f all Cges in accdance c. Belopp with liability räknas type that tredje is identified man innan in de Applicati sänds Fm that Your faktureras Cpany has enligt wise de räkningskurser agreed with us in writing. sådan tredje Subject man ämpar terms kan Statements påföras en gift Queries ämpas Lost/Slen sådan tredje Cards, man. Increctly I sådana fall Executed kmer Transactis Misuse betrakta Your transaktien Account sectis utförd this i Agreement: svenska kr i) acceptera Full Cpate räkningen Liability utan means Your ämpa Cpany en valutäxlingsgift. shall be fully liable us f all Cges; kan dock vara betalningsskyldig för den räkningsgift ii) ämpas Cbined tredje Liability man. means Your Cpany uppmanas you därför shall be be jointly tredje man infmati severally liable seende f all Cges gifter incurred ämpas. by you; provided, however, d. that Your Cpany Växlingskurs shall bestäms not be liable dagligen. f Cges (a) incurred godkänner by you ändringar that are persal in nature Växlingskurs which did kmer not accrue ämpas a benefit edelbart Your utan Cpany föregående (b) meddele f which Your Cpany. has reimbursed Notera you; det inte nödvändigtvis iii) Individual är kursen Liability den means dagen that, Debiteringen except as godkänts wise expressly provided ämpas in this Agreement, efter det you är tidpunkten are liable när us Debiteringen f all Cges. mottas från Affärspartnern, i ämpliga fall, från hahållaren 13. Payment uttagsaumaten gör vilken kurs ämpas. Växelkursen kan ha a. All Cges are due payable us in full in Swedish Krer date förändrats väsentligt mellan dessa tidpunkter. Växlingskurs set out your mthly Statement. återfinns på webbplats (www.americanexpress.c) kan b. Any payment made in any currency than Swedish Krer, if accepted fås gen ktakta per telef e-post. by us, is cverted in Swedish Krer. This will delay credit your 12. Ansvar för Debiteringar Account may involve cging currency cversi fees. Kharen / betalningsansvar för alla Debiteringar i enlighet med den ansvarsfördelning framgår Ansökningsfmuläret, i enlighet med vad annars skriftligen överenskmits med. Med de begränsningar följer Services Europe Limited, Ltd, Engl, Engl, filial, branch,g. nr no (Bolagsverkets (The Swedish filialregister), Cpanies Magnus Registrar s Ladulåsgatan Register 5, f 106 Feign 82 Sckholm, Branches), Magnus Sverige - Ladulåsgatan Säte Belgre 5, House, Sckholm, Buckingham Sweden. Palace Registered Road, Ld fice: SW1W Belgre 9AX, House, Srbritannien. 76 Buckingham Ett aktiebolag Palace Road, bildat Ld i Engl SW1W Wales 9AX, vars United registreringsnummer Kingd. A limited är cpany in Engl Wales with registered number at Cpanies House: Services Europe Limited is är authised aukriserad by Financial Services Services Authity in i Srbritannien United Kingd i enlighet in accdance med Payment with Services Payment Services Regulatis 2009 (reg. (registreringsnummer no ) f ) provisi för hahålle payment services betaltjänster. 3

eller som står under gemensam kontroll med det relevanta företaget, inklusive This document sets out the Terms and Conditions for your use of the

eller som står under gemensam kontroll med det relevanta företaget, inklusive This document sets out the Terms and Conditions for your use of the AMERICAN EXPRESS CORPORATE Cpate CARD member Medlemsvllk Terms Ktlemmar Condtons 1. These Introdukton/Godkänne member Terms & Condtons Avtalet are effectve fr 28 January 2013. Ths s a Mtt translated Kon

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Bättre reglering gav konsumentinformation på området för finansiellai tjänstert Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Terms of Service AT&T Postpaid TERMS OF SERVICE By checking

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

DEFINITIONER / DEFINITIONS

DEFINITIONER / DEFINITIONS Bilaga B Appendix B VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2013/2016 I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB TERMS FOR CONVERTIBLE LOAN 2013/2016 IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB 1. DEFINITIONER

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Table of content Page 2 5 Swedish version Page 6 10 English version SignGuard Europe AB (556633-0220) Stockholm, Sweden Drottninggatan

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer