Riksbyggens verksamhet 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbyggens verksamhet 2006"

Transkript

1 Riksbyggen Verksamhet 2006

2

3 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport 41 Styrelsen 46 ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse 51 Koncernen 55 Moderföreningen 61 Noter 67 Revisionsberättelse 96

4 KOLUMNTITEL 2

5 Rum för hela livet Riksbyggen bygger bostäder med rum för hela livet. Vi förvaltar och utvecklar trygga bostäder, miljöer och mötesplatser tillsammans med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Våra nybyggda lägenheter, radhus och villor finns runt om i hela Sverige. Vår fastighetsförvaltning omfattar allt från pålitlig daglig skötsel till avancerad analys inom energi, drift och ekonomi. Vi utvecklar ständigt nya tjänster, och förbättrar redan etablerade, för att tryggt och effektivt kunna tillmötesgå myndigheternas krav och våra uppdragsgivares önskemål. Sedan starten 1940 har vi utvecklats från att vara ett renodlat byggherreföretag till att bli ett allsidigt serviceföretag. Vi arbet ar också aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt och bra till ett rimligt pris. Idag är vi cirka medarbetare i Sverige som arbetar mot samma mål att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning av attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Kort och gott, bostäder med rum för hela livet. 3

6 KOLUMNTITEL 4

7 K0LUMNTITEL En spännande detalj i vårt hus är det extra takrummet med en stor terass utanför. Ingemar Waldemarsson, boende i brf Eken, Växjö. 5

8 KOLUMNTITEL Natasa ˇ Korác är ordförande i brf Malmöhus nr 45, Malmö. 6

9 VD Det finns ett fantastiskt engagemang för Riksbyggen. Sten-Åke Karlsson tillträdde under 2006 som vd för Riksbyggen. Han var tidigare vice vd och chef för Riksbyggens affärsområde Förvaltning. I den här intervjun blickar han tillbaka på det gångna året och noterar att Riksbyggen kan lägga ytterligare ett händelserikt och framgångsrikt år till handlingarna. Intervjun ger också utrymme för tankar om fram - tiden. Sten-Åke Karlsson tror att företaget har goda möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen. Han betonar särskilt betydelsen av den nya ut ma n- ande strategiska planen och de målmedvetna satsningarna på att kompetensutveckla medarbetarna. Är du nöjd med Riksbyggens resultat och ekonomiska ställning? Vi har sedan tidigare en stark finansiell ställning och har under senare år levererat goda resultat blev också ett väldigt bra år. Vi har haft en målmedveten strävan att successivt stärka kapital basen så att vi kan klara eventuella framtida påfrestningar, men även göra viktiga och strategiska satsningar. Idag ligger vi i nivå med uppsatta mål för vår soliditet och det är givetvis viktigt att vi framöver kan bibehålla en stark ekonomisk ställning. För Riksbyggen är det av stor betydelse att andelsägare, kunder och medarbetare, utifrån sina olika roller, kan känna trygghet och veta att företaget står på en stabil grund. Hur står det till med nyproduktionen av bostäder? 2006 innebar en fortsatt volymökning av nyproduktionen. Vi har till och med överträffat våra ambitiöst uppsatta mål. Försäljningen går mycket bra och vi kan inte notera några speciella tecken på avmattning. Även marknader som ligger utanför de tre storstadsregionerna har visat sig mycket starka. Men allt förutsätter naturligtvis att vi har rätt produkter i rätt lägen till priser som respektive marknad efterfrågar. Vd Sten-Åke Karlsson. 7

10 VD Hur riskbenägna är ni när det gäller att starta nya projekt? För oss är försiktighetslinjen mycket viktig. Det innebär att vi i princip inte startar någon ny byggnation innan förhandsavtal är tecknade för 50 procent av bostäderna i de olika projekten. Undantag kan möjligen ske när det handlar om mycket efterfrågade lägen i de mest attraktiva regionerna. Kommer volymen av nyproduktion att öka ytterligare? Det gör den sannolikt, men då i något lugnare takt. I sammanhanget måste vi även beakta de nya villkor som politikerna satt upp för bostadsbyggandet och naturligtvis hur räntan utvecklas. För övrigt fokuserar vi inte bara på volym. Det är viktigt att vi kan leva upp till de värden som Riks byggen står för: kvalitet, trygghet, estetik och miljö. Det är inte för inte som vi har Rum för hela livet som en övergripande företagsdevis. När vi talar om byggnation får vi inte heller glömma bort om byggnadsverksamheten. Den är väldigt viktig för Riksbyggen och framför allt för våra bostadsrättsföreningar som genom ett gott underhåll bibehåller och utvecklar sina boendemiljöer. Det gäller inte minst ombyggnads åtgärder som behövs för att öka tillgängligheten. Den frågan blir, i takt med att vi blir allt fler äldre, viktigare och viktigare. Vi startar i princip inga nya byggprojekt om inte 50 procent av lägenheterna är förhandstecknade. Riksbyggens huvudprodukt är ju bostadsrätter, men ni förvaltar väl andra fastigheter också? Det stämmer. Visserligen dominerar bostadsrättssidan inom affärsområde Förvaltning, och så kommer det säkert att vara även i fortsättningen, men vi har en växande förvaltningsvolym med privata fastighetsföretag, ägare av kommersiella fastigheter och olika anläggningar av infrastrukturell karaktär som kunder till Riksbyggen. Har ni köpt er till nya förvaltningsvolymer, eller? Det har varit en organisk tillväxt i kombination med ett par strategiska förvärv. Vår ambition är att växa genom att attrahera marknaden med ett sammansatt tjänsteutbud av hög kvalitet. Det handlar både om att få fler kunder och att intressera befintliga kunder att köpa fler tjänster. Och jag är övertygad om att våra möjligheter är stora. Vad innebär det konkret att Riksbyggen är ett kooperativt företag? I vårt fall handlar det om att vi har den ägarbilden. Initiativtagarna kom från den fackliga sidan och de utgör en stor och viktig ägargrupp. Med åren har de boende, via sina bostadsrätts föreningar, och de regionala intresseföreningarna också 8

11 VD blivit stora ägare av företaget. Detta tillsammans med företagsformen ekonomisk förening konstituerar ett kooperativt folkrörelseföretag. I Riksbyggens ägar- och medlemsorganisationer finns ett stort intresse och ett fantastiskt engagemang för företaget. Det gäller i alla led: i den ekonomiska föreningen, i intresseföreningar, i lokalföreningar och i bostadsrättsföreningar. Jag tror att detta förhållande är en del av förklaringen till den påtagliga kundtroheten och stoltheten över företaget. Hur märker man i vardagen att det är ett folkrörelseföretag? Dels i den omfattande föreningsverksamheten, som i först a hand berör medlemmar och boende, men där även många anställ da på olika sätt medverkar och bidrar till aktivite ter, dels i Riksbyggens roll som konsumentföreträdare. Ett av företagets viktigaste uppdrag är att vara en bra företrädare för de boende. Vi svarar på remisser från exempelvis statliga utredningar, deltar i uppvaktningar, medverkar i statliga kom mittéer, skriver debattartiklar och mycket annat. Riksbyggen har, förutom utdelning till ägarna på sitt andelskapital, infört en grundläggande kooperativ princip: återbäring. Om företaget går bra och förvaltningsverksamheten ger överskott kan en viss del av detta överskott delas ut i form av återbäring. Detta är ett klassiskt kooperativt signum som jag är stolt över att Riksbyggen kunnat införa. Jag är också stolt över att Riksbyggen på det internationella området försöker leva upp till något som varit kännetecknade för många svenska folkrörelser, nämligen att göra konkreta insatser för fattiga människor i utvecklingsländer. I vårt fall rör det sig om utbildningsbistånd till bostadskooperativ i El Salvador och Vietnam, så att människor där kan lära sig att organisera en form av bostadsrättsföreningar och på sikt få ett värdigare boende. Det är ett handfast och konstruktivt bistånd som bygger på principen hjälp till självhjälp. Folkrörelse låter inte det lite gammaldags? Det gör det nog i vissa öron, även om jag själv inte upplever det så. Men det kan å andra sidan bero på att jag har en bakgrund i den miljön. Men det finns nog anledning att ibland fundera över olika benämningar, även om det inte får ske till priset av att man blir otydlig. Vi kanske behöver prata mer om föreningsverksamhet när Riks byggens parlamentariska arbete är på tal. Det är ju till stor del det som den verksamheten handlar om. Riksbyggen är ett folkrörelseföretag, som ägs av medlemmarna. 9

12 VD Har Riksbyggen svårt att rekrytera ny personal? Många företag går bra, vilket ju är positivt. Men det innebär naturligtvis att konkurrensen om arbetskraften ökar, det kan man inte komma ifrån. Det är bland annat därför vi jobbar medvetet med att presentera Riksbyggen, och vad vi gör, på olika skolor och utbildningsenheter. Det gäller att sprida kunskap om alla spännande arbetsuppgifter vi kan erbjuda. På det här området är det också väsentligt att vi ser till att behålla vår personal och att kontinuerligt arbeta med kompe tensutveckling. De som redan arbetar i Riksbyggen ska känna att det är ett företag som kan erbjuda olika utvecklingsmöj ligheter. Jag tror att vi varit ganska framgångsrika i den strävan. Att KompetensGruppen i Sverige AB utsåg oss till Årets kompetensföretag 2006 känns därför lite som en fjäder i hatten! Vårt goda samarbete med de fackliga organisationerna som finns inom företaget är också av stor betydelse när vi försöker leva upp till som vi brukar säga det goda medarbetarföretaget. Hur är det ställt med jämställdheten inom Riksbyggen? Bättre och bättre, men det finns mer att göra. Vi behöver ännu fler kvinnliga chefer och vi måste få en annan balans mellan män och kvinnor i en del strukturer. Därutöver behöver vi också få fler medarbetare på tjänstemannanivå som har invandrar bakgrund. Det är också en del i arbetet med att få väl avvägda och allsidiga arbetsplatser. Inom jämställdhetsområdet har vi gjort framsteg, men det återstår mer att göra. Och vi jobbar målmedvetet med detta. Riksbyggen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling. Har Riksbyggen en ändamålsenlig organisation? Vi har en väl fungerande organisation, men den kan bli ännu bättre! Redan när jag tillträdde som vd klargjorde jag min syn på hur ett företag ska vara organiserat för att möta framtidens kunder och uppgifter så framgångsrikt som möjligt. Det synsättet har sin grund i en stark tro på platta organisationer med få chefsnivåer. Jag är en förespråkare av gränsöverskridande och kunskapsbaserade organisationer som har ett mer konsultativt arbetssätt och tar stöd av olika nätverk. Det är också viktigt att vi har en öppenhet för att fort löpande pröva olika arbetssätt och möjligheter att ta hjälp av teknikutvecklingen. Konkreta och aktuella exempel på detta är våra tre servicecenters: Ekonomicenter (EKC) i Västerås, Kommunikationoch driftcenter (KDC) i Kalmar och Personaladministrativt center (PAC) i Östersund. De är alla exempel på etableringar som innebär att vi kan höja servicenivån, öka kvaliteten och skapa mer spännande arbetsplatser samtidigt som vi effektiviserar. 10

13 VD Vilka är de viktigaste utmaningarna om du blickar framåt? Det övergripande är naturligtvis att Riksbyggen också i fortsättningen är ett välskött företag som har förmåga att klara av sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt. Vi vill givetvis stärka vår marknadsposition både beräffande bygg- och förvaltningsverksamheten. Sedan anser jag att miljöfrågorna blir allt viktigare och då speciellt klimatfrågorna. Där står bostadssektorn, med sin stora andel av koldioxidbelastningen, inför stora utmaningar. De här frågorna måste stå högt på Riksbyggens dagordning. Hela bostadsbranschen och samhället i stort måste ta ansvar för att vi skapar en mer hållbar utveckling och på allvar tar ansvar för kommande generationers möjligheter att leva anständiga liv. Det gäller såväl lokalt som globalt. Riksbyggens styrelse har antagit en strategisk plan som jag tror kommer att betyda mycket för utvecklingen under kommande år. Den berör naturligtvis i stor utsträckning affärsverksamheten och ekonomin, men den känns också som ett bra och utmanande dokument när vi ska jobba med bland annat miljöproblematiken, medarbetarfrågor och föreningsverksamheten. Den strategiska planen innehåller också viktiga och stimulerande mål för oss som arbetar i Riksbyggen. Det låter som att Riksbyggen har en nöjd vd! I den meningen att jag har ett spännande arbete med förmånen att få jobba tillsammans med en mängd duktiga och engagerade medarbetare och därtill ha nära relationer med ett stort antal förtroendevalda och kunder. Men jag är inte nöjd på det sättet att jag tycker vi kan slå oss till ro. Det som gör arbetet i Riksbyggen spännande är att vi ständigt jobbar med att utveckla och förbättra företaget! Miljöfrågorna blir allt viktigare. Vi står inför stora utmaningar. Affärsorganisation Vd Koncerngemensamt Affärsområde Bygg Affärsområde Förvaltning 4 Byggregioner 7 Förvaltningsregioner Ca 35 Serviceområden 11

14 12

15 Jag fick mycket bra stöd när jag, helt utan erfarenhet av styrelsearbete, blev ordförande i bostadsrättsföreningen. Idag köper vi all förvaltning av Riksbyggen. De tar initiativ och kommer med förslag som både förenklar för styrelsen och förbättrar boendet och miljön. Natasa ˇ Korác, ordförande i Riksbyggens brf Malmöhus nr 45, Malmö. 13

16 KOLUMNTITEL 14

17 FÖRVALTNING Trygghet och ut veckling går hand i hand. Oavsett om det handlar om vardagen i en bostadsrättsförening eller framtiden i ett köpcentrum. Bra fastighetsförvaltning är effektiv och kundnära, och bidrar till trygghet och utveckling. För Natasa ˇ Korác var tryggheten särskilt viktig när hon valdes till ordförande i Riksbyggens brf Malmöhus nr 45 i maj 2006, utan någon som helst erfarenhet av styrelsearbete. Jag har en värdefull sparringpartner i Riksbyggen och får mycket stöd i min nya roll som ordförande. De sköter också själva förvaltningen på ett bra sätt, samtidigt som de tar initiativ till förändringar och förbättringar. Malmöhus brf 45 har 86 lägenheter i bostadsrättsradhus och ligger en mil från Malmö, på vägen till Sturup. När den nya, helt oerfarna, styrelsen valdes i maj 2006 hade den gamla styrelsen slutit ett avtal med Riksbyggen så sent som 14 dagar innan. Eftersom vi, den nya styrelsen, inte hade varit med och valt Riksbyggen var vi ganska kritiska i början. De var helt enkelt tvungna att visa vad de gick för. Idag sköter de vår ekonomi, fastighetsdrift och fastighetsskötsel. Dialogen är öppen, de är lyhörda för våra behov. De tar också ansvar för föreningens ekonomi och försöker inte sälja på oss tjänster som vi inte har råd med, eller nytta av. Däremot har de bland annat förhandlat fram ett bra pris på el som vi tjänar mycket på, berättar Natasa ˇ Korác. Den positiva utvecklingen fortsätter Förvaltningen av Riksbyggens bostadsrättsförening Malmöhus nr 45 är ett av många nya uppdrag som Riksbyggen började arbet a med under Samtidigt har uppdragen från ägare av bostadsfastigheter och fastighetsägare inom service och infrastruktur ökat. Det innebär att den positiva resultatutvecklingen som affärsområde Förvaltning inledde 2000 fortsätter. Under 2006 har affärsområde Förvaltning etablerat en lönsamhets nivå som står i proportion till de lång siktigt ställda målsättningarna, vilket bådar gott för framtiden. Utvecklingen av våra nya servicecenters är nu under process och vi fortsätter satsa på nya tjänster och produkter med inriktning på bland annat energi och miljö. Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Förvaltning. 15

18 FÖRVALTNING Resultatutveckling Ao Förvaltning (Prisnivå 2006) Nu fortsätter vi i Riksbyggen vårt utvecklingsarbete och satsar på både ökad kompetens och nya tjänster på alla områden. Vi gör det för att ligga i framkant av utvecklingen där den nya generationens bostadsrättsinnehavare ställer nya krav på expertkunskap, service och tillgänglighet. Samtidigt som myndigheterna ställer nya krav i form av regler och lagar som berör bostäder och fastigheter Satsningar på ökad kompetens och nya tjänster Under 2006 har vi satsat på kompetenshöjning av både medarbetare och kunder på området elsäkerhet, med målet Ett Elsäkert Riksbyggen. Samtidigt lanserades en ny tjänst, Statuskontroll, där vi går igenom fastighetens installationer i lägenheterna. Den blev snabbt populär bland kunderna. Kungsleden arbetar med förvaltning och strukturering av fastighetsbestånd. Riksbyggens organisation är komplett med alla typer av människor som behövs, de är duktiga och ser till så att hyresgästerna är nöjda. Genom att de är lyhörda och observanta så kommer de med förslag på hur det framtida underhållet kan förbättras. Lars Lindström, marknadsansvarig fastighetsutveckling, Kungsleden, Stockholm. På vårt nya ekonomicenter i Västerås hanteras bland annat bokföring och deklarationer. Foto: Lennart Didrik 16

19 FÖRVALTNING Vi köper yttre fastighetsskötsel av Riksbyggen. Det var inget lätt beslut att lägga ut arbetet, eftersom egna fastighetsskötare alltid har varit Lundbergs signum. Nu hittade vi en lösning där våra fastighetsskötare ägnar sig åt inre skötsel medan Riksbyggen ansvarar för yttre skötsel av de fastigheter det handlar om. Samarbetet fungerar mycket bra och det ger våra fastighetsskötare mer tid för hyresgästerna. Roger Ekström, vice vd Fastighets AB LE Lundberg, Norrköping. Under året startade vi Energilyftet med kompetenshöjning av medarbetarna, produktutveckling och organisationsutveckling. Här är målet att vi både ska kunna bidra till att våra kunder får lägre energiförbrukning och bättre förutsättningar att ta sitt ansvar för miljön. Andra kompetenshöjande insatser under året var vidare - utbildningen av serviceområdeschefer i samarbete med IFL vid Handels högskolan i Stockholm, och utbildning av kundansvariga. Båda med strategiskt viktiga roller i företaget. Vi har arbetat långsiktigt och metodiskt med kompetens - utveckling. Det resulterade i utmärkelsen Årets kompetensföretag 2006 av KompetensGruppen i Sverige AB och Kva lite t s Akademien (läs mer på sid 35 37). Nya centers för ekonomi och kommunikation För att erbjuda våra kunder snabbare och mer kostnadseffektiv service startade vi under året två nya centra. Deras huvuduppgift är att svara för våra administrativa stödprocesser, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att tillgodose våra kunders behov. På vårt nya ekonomicenter i Västerås hanteras bland annat bokföring och deklarationer, och vårt nya kommunikationoch driftcenter i Kalmar sköter bland annat felanmälan och Riksbyggens växel. Växeln är en funktion som vi redan tidigare samordnat med goda erfarenheter. I Östersund finns vårt personaladministrativa center. Övergången till våra gemen samma servicecenters kommer att ske successivt under året, och måle t är att allt ska vara klart under andra halvåret Förvaltningstjänster fördelade enligt omsättning Fastighetsekonomi och finansiering 13% Fastighetsdrift 16% Ägare av bostadsfastigheter 20% Övriga tjänster 6% Ägare av fastigheter och anläggningar inom service och infrastruktur 13% Fastighetsskötsel 65% Förvaltningsuppdrag fördelade enligt omsättning Bostadsrättsföreningar 67% 17

20 KOLUMNTITEL Vi föll för huset med sina moderna, rena linjer och trädgårdsstaden med sina häckar längs svängda gator. Ingemar Waldemarsson, boende i brf Eken, Växjö. 18

21 K0LUMNTITEL 19

22 BYGGNATION Många är intresserade av våra nyproducerade bostäder. Det är ett bra betyg till våra projektledare, arkitekter och byggare. I början av december 2006 flyttade Ingemar Walde - mar sson och hans sambo in i det nya radhuset i bostadsrättsföreningen Eken i Växjö. Vi fastnade för ljuset, den öppna planlösningen och de moderna, rena linjerna. De stora fönstren, och deras placering, gör att det känns som att vara ute även när vi är inomhus. Omgivningarna, en trädgårdsstad med rötter från England, spelade också stor roll. Här finns lugn och grönska, men också närhet till stade n. Allt är mycket väl genomtänkt, säger Ingemar Waldemarsson. Tidigare bodde vi på 3:e våningen i en äldre fastighet utan hiss, med en liten balkong. Nu har vi 3 egna våningar med både takterrass och markaltan. Vi föll för huset med sina moderna, rena linjer och trädgårdsstaden med sina häckar längs svängda gator. Hela området känns mycket genomtänkt och trevligt. Ingemar Waldemarsson, boende i brf Eken, Växjö. Ingemar Waldemarsson har bott i Riksbyggenlägenheter sedan 1980 och varit aktiv i sina bostadsrättsföreningars styrelser. Nu sitter han med i den byggande styrelsen i brf Eken. Det är roligt, jag har följt bygget från första början. Jag gillar arkitekturen av Henrik Jais-Nielsen, han har också ritat bland annat Konserthuset här i Växjö. En spännande detalj i vårt hus är det extra takrummet med en stor terrass utanför. Det gör att vi har två uteplatser att välja mellan, en på taket och en på marken, berättar Ingemar Waldemarsson. Fler vill köpa nya bostäder Intresset för de 30 radhusen i Biskopshagen i Växjö var stort, och alla hus var sålda redan i början av 2006 trots att inflyttningen startade först i december. Intresset för nybyggda bostäder har ökat i hela landet. Under 2006 startade Riksbyggen upp totalt 1276 nya lägenheter i bostadsrätt och småhus med äganderätt. Det kan jämföras med 2005 då bostäder påbörjades. Orsakerna till att efterfrågan har ökat är bland annat gynnsamt ränteläge, ökad tillväxt och fortsatt god investeringsvilja. 20

23 K0LUMNTITEL 21

24 BYGGNATION Positiv utveckling i sikte Med fortsatt stabilt ränteläge, och en konjunktur som går i rätt riktning, ser prognoserna inför 2007 mycket positiva ut för affärsområde Bygg. Det är ännu för tidigt att säga hur beslutet att ta bort den statliga räntesubventionen på byggandet påverkar efterfrågan. Det ger en merkostnad på i snitt 115 kr/kvm, vilket innebär en något högre insats och månadsavgift för en nyproducerad lägenhet. Vi bevakar månad för månad olika faktorer som påverkar efterfrågan på bostäder, till exempel ränteläge, tillväxt, folkomflyttningar och ansamling av investeringar. I våra satsningar fortsätter vi att prioritera storstadsregionerna och tillväxtorter med växande näringsliv, bra studiemöjligheter och stort kulturutbud. För att öka tryggheten har Riksbyggen gjort en överenskommelse med Konsumentverket om konsumentinformation i samband med marknadsföring och försäljning. Påbörjade och färdigställda lägenheter Tryggare för konsumenterna För att öka tryggheten för konsumenterna har vi tagit fram en rad åtgärder. Som första företag i branschen har vi träffat en överenskommelse med Konsumentverket om konsumentinformation i samband med marknadsföring och försäljning. Det innebär att vi redovisar långsiktiga kalkyler, informerar om vad bostadsrätt innebär och erbjuder utbildning i viktiga frågor. Vårt så kallat Riksbyggenavtal ger bostadsrättsföreningen ett fast pris på sitt nybyggnadsprojekt och full kontroll över kostnaderna. Om någon lägenhet inte är såld när den är inflyttningsklar åtar vi oss, efter en fastställd tidsperiod, att köpa lägenheten. I avtalet ingår också en 5-årig garanti på bygget. Riksbyggenbostaden växer Vi fortsätter utvecklingsarbetet med Riksbyggenbostaden som inleddes 2004 med Lenahuset och Camillavillan som lanserades Riksbyggenbostaden är en bostad som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, tillgänglighet, funktionalitet, arkitektur, estetik och miljövänlighet. Här tar vi hänsyn till både samhällets krav på till exempel energieffektivitet och boendes önskemål om bland annat bättre tillgänglighet i form av större hallar och badrum. Kraven styr hur vi planerar ett byggande, från idé till färdigt hus. Det bidrar till att effektivisera byggets olika delprocesser och säkerställa en hög kvalitet. Målet är att man ska känna igen sig i en Riksbyggenbostad, oavsett om det är en lägenhet i ett flerfamiljshus eller en fristående villa Påbörjade Färdigställda 2006 Populära BoSpar Riksbyggens BoSpar är ett av marknadens mest förmånliga bosparande som ger förtur till alla våra nyproducerade bostäder. Alla sparmedel är placerade i värdepapper utfärdade av staten, 22

25 BYGGNATION svenska bostadsinstitut, svenska banker eller på annat betryggande sätt. För närvarande sparar cirka personer i BoSpar. Bästa Riksbyggenprojektet 2006 Bostadsrättsföreningen Saturnus i Växjö, ritad av arkitekten Henrik Jais-Nielsen, har utsetts till bästa Riksbyggenprojekt Juryn lovordar allt från placeringen av husen, hustyp, lägenhetslösningar till detaljer både inom- och utomhus. Tomten är en före detta skolträdgård till en äldre skola och juryn prisar också den varsamma anpassningen till platsen. Juryn består av Claes Caldenby, professor vid Chalmers Arkitektur och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent. Riksbyggen på TenstaBo06 Riksbyggen var en av tolv medarrangörer till bomässan Tensta- Bo06 som besöktes av människor. Temat var miljonprogrammets möjligheter och förortens utmaningar. Vår ambition var att visa att Riksbyggen kan vara en aktör i utvecklingen av miljonprogrammen och ett stöd till bostadsrättsföreningar. Vi deltog med ett besöks- och aktivitetstält med temat Rum för hela livet och var värdar för mässans Speakers Corner. Under året som gått har vi fortsatt att utveckla vår byggherreroll för att få större inflytande över projekten från idé och planering till utformning av hela bostadsområdet. Vi har också utvecklat säljsidan genom nyrekrytering och kompetensutveckling. Vi ser positivt på framtiden, under förutsättning att ränteläget är stabilt och investeringsviljan fortsätter öka. Roger Pohjanen, chef affärsområde Bygg. Intresset för nybyggda bostäder har ökat i hela landet. 23

26 KOLUMNTITEL 24

27 Jag är särskilt förtjust i den öppna planlösningen och ljusgården, med 18 meters takhöjd, i mitten. Den K-märkta muralmålningen är också häftig. Ricky Karström, platschef på Cision, Östersund. 25

28 FASTIGHETER Oavsett om man hyr en lägenhet, affärs lokal eller ett kontor av oss ska servicen alltid vara i toppklass. Vi har en bra relation med Riksbyggen. Uppstår det problem, vilket det alltid gör när ett relativt stort föret ag hyr en lokal, så blir jag seriöst bemött och får snabb service. Det känns som om de är måna om oss, säger Ricky Karström, platschef för Cision (f.d. Observe r) i Östersund, med 75 anställda. Vi köper inte för att sälja. Vårt fastighets innehav är en lång siktig kapitalplacering och vi har ambitionen att vara en bra hyresvärd för både familjer och företag. Vi jobbar mycket med energi- och miljöfrågor, och satsar bland annat på driftoptimering i våra fastigheter för att minska energikostnaderna och miljöpåverkan. Tommy Fritz, fastighetschef. Muralmålningen är också häftig, säger Ricky Karström. 26

29 FASTIGHETER Areatyper Butiker 1% Övrigt 3% Att Cision hamnade i det kvm stora kontoret i Pos tens gamla lokaler mitt i centrala Östersund var en slump. Vi letade så smått efter nya lokaler och fick kontakt med Riksbyggen. När vi kom hit visade det sig att de var exakt lika stora som våra gamla lokaler, men mycket bättre lämpade för våra behov. Det var nyrenoverat och superfräscht och vi kunde flytta in utan några extra kostnader för ombyggnad och annat, säger Ricky Karström. Riksbyggen äger fastigheten på Rådhusgatan 56 i Östersund tillsammans med Fabege AB och Kungsleden AB, och sköter förvaltningen av fastigheten. Att äga fastigheter är en mycket bra kapitalplacering för Riksbyggen. I samtliga egna fastigheter sköter Riksbyggen också förvaltningen. I dagsläget äger Riksbyggen fastigheter med en sammanlagd yta på kvm, varav kvm är bostadsfastigheter. När det gäller bostadsfastigheter är ambitionen att öka innehavet under kommande år. De flesta fastigheterna finns i Linköping och Jönköping, men vi hel- och deläger även fastigheter i bland annat Stockholm, Karlstad, Södertälje, Östersund, Skövde, Umeå, Skellefteå och Ronneby. Det bokförda värdet för Riksbyggens helägda fastighetsbestånd är drygt 1 mdr. Marknadsvärdet bedöms överstiga bokfört värde med cirka 800 mkr. Kontor 13% Geografisk fördelning Norrköping 4% Övriga orter 5% Stockholm 6% Jönköping 30% Bostäder 83% Linköping 55% 27

30 KOLUMNTITEL Trots att Riksbyggens olika föreningar har sina särskilda ansvars områden, utgår allt i slutändan från det organisationen en gång bildades för: att skapa ett gott boende åt så många människor som möjligt. 28

31 K0LUMNTITEL 29

32 FÖRENINGSVERKSAMHET Vi står stadigt på en demokratisk grund, och utvecklas genom engagemanget i alla våra föreningar. Inom Riksbyggen finns en livlig föreningsverksam het, som i första hand ryms på fyra arenor: i bostads rättsföreningarna, i intresseföreningarna, i lokalföreningarna och i de byggande styrelserna. Men också bland Riksbyggens centrala ägarorganisationer finns ett stort engagemang som bidrar till att folkrörelsekaraktären inte bara bibehålls, utan också utvecklas. Att få höra hur andra bostadsrätts - föreningar hanterar olika frågeställningar är väldigt intressant. Lise-Lott Fjell, styrelseledamot i brf Uddevallahus nr 12, Uddevalla. Lise-Lott Fjell som sitter i styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Uddevallahus nr 12 har under året deltagit i flera utbildningsaktiviteter som arrangerats i samverkan mellan Riksbyggen och intresseföreningen i Bohus-Älvsborg. För att kunna fungera på ett bra sätt i rollen som styrelseledamot är det av stor betydelse att man får ett kontinuerligt tillflöde av aktuell information och direkta kunskaper om sådan t som berör en förening ekonomi, juridik med mera. De utbildningar som jag deltagit i har varit mycket givande. Då tänker jag inte bara på de formella föreläsningarna och olika grupparbeten. Lika viktigt är faktiskt kontakten med representanter för andra bostadsrättsföreningar. Att få höra hur de arbetar och hanterar olika frågeställningar är väldigt intressant. Att Riksbyggen och intresseföreningarna gemensamt arrangerar kurser och konferenser tycker jag är en oerhörd styrka. Vi som har förtroendeuppdrag kan bidra med infallsvinklar och perspektiv som utgår från vår vardag i föreningslivet, medan Riksbyggen kan organisera och ordna med duktiga och kunniga föreläsare. 30

PROTOKOLL 1(6) Datum 2006-06-08

PROTOKOLL 1(6) Datum 2006-06-08 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Rickard Hellmark och Lars Holmqvist Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09 PROTOKOLL 1(6) Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Rickard Hellmark och Roland Schüler Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Lindholm och Jill Bengtsson Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 2016-03-14 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riksbyggen Verksamhet 2005

Riksbyggen Verksamhet 2005 Riksbyggen Verksamhet 2005 Riksbyggen Verksamhet 2005 Rum för hela livet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Inledning 5 Förvaltning 9 Byggnation 13 Fastigheter 17 Medlemsorganisationerna 19 Personal 23 Bolagskod 26

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden )

Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden ) Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening ( Föreningskoden ) 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Kodens syfte... 3 1.2 Följ eller förklara... 3 1.3 Andelsägare, medlemmar... 3 2. FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE...

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan 2016-08-18 Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan Ordförande Väljs på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet Kallar till styrelsesammanträden och leder dem Ser till att sammanträden hålls när det behövs

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 HSBs kod för föreningsstyrning HSB där möjligheterna bor INLEDNING HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2010-05-27. Fullmäktigesammanträde. Hotel Anglais, Stockholm. Ingvar Högström. Pia Åberg och Lars Holmqvist

PROTOKOLL 1(6) Datum 2010-05-27. Fullmäktigesammanträde. Hotel Anglais, Stockholm. Ingvar Högström. Pia Åberg och Lars Holmqvist Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats Hotel Anglais, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Pia Åberg och Lars Holmqvist Ordföranden Hans Tilly hälsade på styrelsens

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS INTRESSEFÖRENING...3 INTRESSEFÖRENINGEN SÖDRA SMÅLAND.3 VISION...4 VERKSAMHETSIDÉ 4

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET. sedan Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande

Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET. sedan Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET sedan 1976 Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande Vi har skapat trivsel och trygghet sedan 1976 Michael Bergander och Mats Bergander Historik: Initiativet

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Micro Systemation AB (MSAB) tillämpar den reviderade svenska koden för bolagsstyrning (Koden) från den 1 juli 2008. En systematisk utvärdering av MSABs anpassning till koden

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer