Riksbyggens verksamhet 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbyggens verksamhet 2006"

Transkript

1 Riksbyggen Verksamhet 2006

2

3 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport 41 Styrelsen 46 ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse 51 Koncernen 55 Moderföreningen 61 Noter 67 Revisionsberättelse 96

4 KOLUMNTITEL 2

5 Rum för hela livet Riksbyggen bygger bostäder med rum för hela livet. Vi förvaltar och utvecklar trygga bostäder, miljöer och mötesplatser tillsammans med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Våra nybyggda lägenheter, radhus och villor finns runt om i hela Sverige. Vår fastighetsförvaltning omfattar allt från pålitlig daglig skötsel till avancerad analys inom energi, drift och ekonomi. Vi utvecklar ständigt nya tjänster, och förbättrar redan etablerade, för att tryggt och effektivt kunna tillmötesgå myndigheternas krav och våra uppdragsgivares önskemål. Sedan starten 1940 har vi utvecklats från att vara ett renodlat byggherreföretag till att bli ett allsidigt serviceföretag. Vi arbet ar också aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt och bra till ett rimligt pris. Idag är vi cirka medarbetare i Sverige som arbetar mot samma mål att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning av attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Kort och gott, bostäder med rum för hela livet. 3

6 KOLUMNTITEL 4

7 K0LUMNTITEL En spännande detalj i vårt hus är det extra takrummet med en stor terass utanför. Ingemar Waldemarsson, boende i brf Eken, Växjö. 5

8 KOLUMNTITEL Natasa ˇ Korác är ordförande i brf Malmöhus nr 45, Malmö. 6

9 VD Det finns ett fantastiskt engagemang för Riksbyggen. Sten-Åke Karlsson tillträdde under 2006 som vd för Riksbyggen. Han var tidigare vice vd och chef för Riksbyggens affärsområde Förvaltning. I den här intervjun blickar han tillbaka på det gångna året och noterar att Riksbyggen kan lägga ytterligare ett händelserikt och framgångsrikt år till handlingarna. Intervjun ger också utrymme för tankar om fram - tiden. Sten-Åke Karlsson tror att företaget har goda möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen. Han betonar särskilt betydelsen av den nya ut ma n- ande strategiska planen och de målmedvetna satsningarna på att kompetensutveckla medarbetarna. Är du nöjd med Riksbyggens resultat och ekonomiska ställning? Vi har sedan tidigare en stark finansiell ställning och har under senare år levererat goda resultat blev också ett väldigt bra år. Vi har haft en målmedveten strävan att successivt stärka kapital basen så att vi kan klara eventuella framtida påfrestningar, men även göra viktiga och strategiska satsningar. Idag ligger vi i nivå med uppsatta mål för vår soliditet och det är givetvis viktigt att vi framöver kan bibehålla en stark ekonomisk ställning. För Riksbyggen är det av stor betydelse att andelsägare, kunder och medarbetare, utifrån sina olika roller, kan känna trygghet och veta att företaget står på en stabil grund. Hur står det till med nyproduktionen av bostäder? 2006 innebar en fortsatt volymökning av nyproduktionen. Vi har till och med överträffat våra ambitiöst uppsatta mål. Försäljningen går mycket bra och vi kan inte notera några speciella tecken på avmattning. Även marknader som ligger utanför de tre storstadsregionerna har visat sig mycket starka. Men allt förutsätter naturligtvis att vi har rätt produkter i rätt lägen till priser som respektive marknad efterfrågar. Vd Sten-Åke Karlsson. 7

10 VD Hur riskbenägna är ni när det gäller att starta nya projekt? För oss är försiktighetslinjen mycket viktig. Det innebär att vi i princip inte startar någon ny byggnation innan förhandsavtal är tecknade för 50 procent av bostäderna i de olika projekten. Undantag kan möjligen ske när det handlar om mycket efterfrågade lägen i de mest attraktiva regionerna. Kommer volymen av nyproduktion att öka ytterligare? Det gör den sannolikt, men då i något lugnare takt. I sammanhanget måste vi även beakta de nya villkor som politikerna satt upp för bostadsbyggandet och naturligtvis hur räntan utvecklas. För övrigt fokuserar vi inte bara på volym. Det är viktigt att vi kan leva upp till de värden som Riks byggen står för: kvalitet, trygghet, estetik och miljö. Det är inte för inte som vi har Rum för hela livet som en övergripande företagsdevis. När vi talar om byggnation får vi inte heller glömma bort om byggnadsverksamheten. Den är väldigt viktig för Riksbyggen och framför allt för våra bostadsrättsföreningar som genom ett gott underhåll bibehåller och utvecklar sina boendemiljöer. Det gäller inte minst ombyggnads åtgärder som behövs för att öka tillgängligheten. Den frågan blir, i takt med att vi blir allt fler äldre, viktigare och viktigare. Vi startar i princip inga nya byggprojekt om inte 50 procent av lägenheterna är förhandstecknade. Riksbyggens huvudprodukt är ju bostadsrätter, men ni förvaltar väl andra fastigheter också? Det stämmer. Visserligen dominerar bostadsrättssidan inom affärsområde Förvaltning, och så kommer det säkert att vara även i fortsättningen, men vi har en växande förvaltningsvolym med privata fastighetsföretag, ägare av kommersiella fastigheter och olika anläggningar av infrastrukturell karaktär som kunder till Riksbyggen. Har ni köpt er till nya förvaltningsvolymer, eller? Det har varit en organisk tillväxt i kombination med ett par strategiska förvärv. Vår ambition är att växa genom att attrahera marknaden med ett sammansatt tjänsteutbud av hög kvalitet. Det handlar både om att få fler kunder och att intressera befintliga kunder att köpa fler tjänster. Och jag är övertygad om att våra möjligheter är stora. Vad innebär det konkret att Riksbyggen är ett kooperativt företag? I vårt fall handlar det om att vi har den ägarbilden. Initiativtagarna kom från den fackliga sidan och de utgör en stor och viktig ägargrupp. Med åren har de boende, via sina bostadsrätts föreningar, och de regionala intresseföreningarna också 8

11 VD blivit stora ägare av företaget. Detta tillsammans med företagsformen ekonomisk förening konstituerar ett kooperativt folkrörelseföretag. I Riksbyggens ägar- och medlemsorganisationer finns ett stort intresse och ett fantastiskt engagemang för företaget. Det gäller i alla led: i den ekonomiska föreningen, i intresseföreningar, i lokalföreningar och i bostadsrättsföreningar. Jag tror att detta förhållande är en del av förklaringen till den påtagliga kundtroheten och stoltheten över företaget. Hur märker man i vardagen att det är ett folkrörelseföretag? Dels i den omfattande föreningsverksamheten, som i först a hand berör medlemmar och boende, men där även många anställ da på olika sätt medverkar och bidrar till aktivite ter, dels i Riksbyggens roll som konsumentföreträdare. Ett av företagets viktigaste uppdrag är att vara en bra företrädare för de boende. Vi svarar på remisser från exempelvis statliga utredningar, deltar i uppvaktningar, medverkar i statliga kom mittéer, skriver debattartiklar och mycket annat. Riksbyggen har, förutom utdelning till ägarna på sitt andelskapital, infört en grundläggande kooperativ princip: återbäring. Om företaget går bra och förvaltningsverksamheten ger överskott kan en viss del av detta överskott delas ut i form av återbäring. Detta är ett klassiskt kooperativt signum som jag är stolt över att Riksbyggen kunnat införa. Jag är också stolt över att Riksbyggen på det internationella området försöker leva upp till något som varit kännetecknade för många svenska folkrörelser, nämligen att göra konkreta insatser för fattiga människor i utvecklingsländer. I vårt fall rör det sig om utbildningsbistånd till bostadskooperativ i El Salvador och Vietnam, så att människor där kan lära sig att organisera en form av bostadsrättsföreningar och på sikt få ett värdigare boende. Det är ett handfast och konstruktivt bistånd som bygger på principen hjälp till självhjälp. Folkrörelse låter inte det lite gammaldags? Det gör det nog i vissa öron, även om jag själv inte upplever det så. Men det kan å andra sidan bero på att jag har en bakgrund i den miljön. Men det finns nog anledning att ibland fundera över olika benämningar, även om det inte får ske till priset av att man blir otydlig. Vi kanske behöver prata mer om föreningsverksamhet när Riks byggens parlamentariska arbete är på tal. Det är ju till stor del det som den verksamheten handlar om. Riksbyggen är ett folkrörelseföretag, som ägs av medlemmarna. 9

12 VD Har Riksbyggen svårt att rekrytera ny personal? Många företag går bra, vilket ju är positivt. Men det innebär naturligtvis att konkurrensen om arbetskraften ökar, det kan man inte komma ifrån. Det är bland annat därför vi jobbar medvetet med att presentera Riksbyggen, och vad vi gör, på olika skolor och utbildningsenheter. Det gäller att sprida kunskap om alla spännande arbetsuppgifter vi kan erbjuda. På det här området är det också väsentligt att vi ser till att behålla vår personal och att kontinuerligt arbeta med kompe tensutveckling. De som redan arbetar i Riksbyggen ska känna att det är ett företag som kan erbjuda olika utvecklingsmöj ligheter. Jag tror att vi varit ganska framgångsrika i den strävan. Att KompetensGruppen i Sverige AB utsåg oss till Årets kompetensföretag 2006 känns därför lite som en fjäder i hatten! Vårt goda samarbete med de fackliga organisationerna som finns inom företaget är också av stor betydelse när vi försöker leva upp till som vi brukar säga det goda medarbetarföretaget. Hur är det ställt med jämställdheten inom Riksbyggen? Bättre och bättre, men det finns mer att göra. Vi behöver ännu fler kvinnliga chefer och vi måste få en annan balans mellan män och kvinnor i en del strukturer. Därutöver behöver vi också få fler medarbetare på tjänstemannanivå som har invandrar bakgrund. Det är också en del i arbetet med att få väl avvägda och allsidiga arbetsplatser. Inom jämställdhetsområdet har vi gjort framsteg, men det återstår mer att göra. Och vi jobbar målmedvetet med detta. Riksbyggen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling. Har Riksbyggen en ändamålsenlig organisation? Vi har en väl fungerande organisation, men den kan bli ännu bättre! Redan när jag tillträdde som vd klargjorde jag min syn på hur ett företag ska vara organiserat för att möta framtidens kunder och uppgifter så framgångsrikt som möjligt. Det synsättet har sin grund i en stark tro på platta organisationer med få chefsnivåer. Jag är en förespråkare av gränsöverskridande och kunskapsbaserade organisationer som har ett mer konsultativt arbetssätt och tar stöd av olika nätverk. Det är också viktigt att vi har en öppenhet för att fort löpande pröva olika arbetssätt och möjligheter att ta hjälp av teknikutvecklingen. Konkreta och aktuella exempel på detta är våra tre servicecenters: Ekonomicenter (EKC) i Västerås, Kommunikationoch driftcenter (KDC) i Kalmar och Personaladministrativt center (PAC) i Östersund. De är alla exempel på etableringar som innebär att vi kan höja servicenivån, öka kvaliteten och skapa mer spännande arbetsplatser samtidigt som vi effektiviserar. 10

13 VD Vilka är de viktigaste utmaningarna om du blickar framåt? Det övergripande är naturligtvis att Riksbyggen också i fortsättningen är ett välskött företag som har förmåga att klara av sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt. Vi vill givetvis stärka vår marknadsposition både beräffande bygg- och förvaltningsverksamheten. Sedan anser jag att miljöfrågorna blir allt viktigare och då speciellt klimatfrågorna. Där står bostadssektorn, med sin stora andel av koldioxidbelastningen, inför stora utmaningar. De här frågorna måste stå högt på Riksbyggens dagordning. Hela bostadsbranschen och samhället i stort måste ta ansvar för att vi skapar en mer hållbar utveckling och på allvar tar ansvar för kommande generationers möjligheter att leva anständiga liv. Det gäller såväl lokalt som globalt. Riksbyggens styrelse har antagit en strategisk plan som jag tror kommer att betyda mycket för utvecklingen under kommande år. Den berör naturligtvis i stor utsträckning affärsverksamheten och ekonomin, men den känns också som ett bra och utmanande dokument när vi ska jobba med bland annat miljöproblematiken, medarbetarfrågor och föreningsverksamheten. Den strategiska planen innehåller också viktiga och stimulerande mål för oss som arbetar i Riksbyggen. Det låter som att Riksbyggen har en nöjd vd! I den meningen att jag har ett spännande arbete med förmånen att få jobba tillsammans med en mängd duktiga och engagerade medarbetare och därtill ha nära relationer med ett stort antal förtroendevalda och kunder. Men jag är inte nöjd på det sättet att jag tycker vi kan slå oss till ro. Det som gör arbetet i Riksbyggen spännande är att vi ständigt jobbar med att utveckla och förbättra företaget! Miljöfrågorna blir allt viktigare. Vi står inför stora utmaningar. Affärsorganisation Vd Koncerngemensamt Affärsområde Bygg Affärsområde Förvaltning 4 Byggregioner 7 Förvaltningsregioner Ca 35 Serviceområden 11

14 12

15 Jag fick mycket bra stöd när jag, helt utan erfarenhet av styrelsearbete, blev ordförande i bostadsrättsföreningen. Idag köper vi all förvaltning av Riksbyggen. De tar initiativ och kommer med förslag som både förenklar för styrelsen och förbättrar boendet och miljön. Natasa ˇ Korác, ordförande i Riksbyggens brf Malmöhus nr 45, Malmö. 13

16 KOLUMNTITEL 14

17 FÖRVALTNING Trygghet och ut veckling går hand i hand. Oavsett om det handlar om vardagen i en bostadsrättsförening eller framtiden i ett köpcentrum. Bra fastighetsförvaltning är effektiv och kundnära, och bidrar till trygghet och utveckling. För Natasa ˇ Korác var tryggheten särskilt viktig när hon valdes till ordförande i Riksbyggens brf Malmöhus nr 45 i maj 2006, utan någon som helst erfarenhet av styrelsearbete. Jag har en värdefull sparringpartner i Riksbyggen och får mycket stöd i min nya roll som ordförande. De sköter också själva förvaltningen på ett bra sätt, samtidigt som de tar initiativ till förändringar och förbättringar. Malmöhus brf 45 har 86 lägenheter i bostadsrättsradhus och ligger en mil från Malmö, på vägen till Sturup. När den nya, helt oerfarna, styrelsen valdes i maj 2006 hade den gamla styrelsen slutit ett avtal med Riksbyggen så sent som 14 dagar innan. Eftersom vi, den nya styrelsen, inte hade varit med och valt Riksbyggen var vi ganska kritiska i början. De var helt enkelt tvungna att visa vad de gick för. Idag sköter de vår ekonomi, fastighetsdrift och fastighetsskötsel. Dialogen är öppen, de är lyhörda för våra behov. De tar också ansvar för föreningens ekonomi och försöker inte sälja på oss tjänster som vi inte har råd med, eller nytta av. Däremot har de bland annat förhandlat fram ett bra pris på el som vi tjänar mycket på, berättar Natasa ˇ Korác. Den positiva utvecklingen fortsätter Förvaltningen av Riksbyggens bostadsrättsförening Malmöhus nr 45 är ett av många nya uppdrag som Riksbyggen började arbet a med under Samtidigt har uppdragen från ägare av bostadsfastigheter och fastighetsägare inom service och infrastruktur ökat. Det innebär att den positiva resultatutvecklingen som affärsområde Förvaltning inledde 2000 fortsätter. Under 2006 har affärsområde Förvaltning etablerat en lönsamhets nivå som står i proportion till de lång siktigt ställda målsättningarna, vilket bådar gott för framtiden. Utvecklingen av våra nya servicecenters är nu under process och vi fortsätter satsa på nya tjänster och produkter med inriktning på bland annat energi och miljö. Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Förvaltning. 15

18 FÖRVALTNING Resultatutveckling Ao Förvaltning (Prisnivå 2006) Nu fortsätter vi i Riksbyggen vårt utvecklingsarbete och satsar på både ökad kompetens och nya tjänster på alla områden. Vi gör det för att ligga i framkant av utvecklingen där den nya generationens bostadsrättsinnehavare ställer nya krav på expertkunskap, service och tillgänglighet. Samtidigt som myndigheterna ställer nya krav i form av regler och lagar som berör bostäder och fastigheter Satsningar på ökad kompetens och nya tjänster Under 2006 har vi satsat på kompetenshöjning av både medarbetare och kunder på området elsäkerhet, med målet Ett Elsäkert Riksbyggen. Samtidigt lanserades en ny tjänst, Statuskontroll, där vi går igenom fastighetens installationer i lägenheterna. Den blev snabbt populär bland kunderna. Kungsleden arbetar med förvaltning och strukturering av fastighetsbestånd. Riksbyggens organisation är komplett med alla typer av människor som behövs, de är duktiga och ser till så att hyresgästerna är nöjda. Genom att de är lyhörda och observanta så kommer de med förslag på hur det framtida underhållet kan förbättras. Lars Lindström, marknadsansvarig fastighetsutveckling, Kungsleden, Stockholm. På vårt nya ekonomicenter i Västerås hanteras bland annat bokföring och deklarationer. Foto: Lennart Didrik 16

19 FÖRVALTNING Vi köper yttre fastighetsskötsel av Riksbyggen. Det var inget lätt beslut att lägga ut arbetet, eftersom egna fastighetsskötare alltid har varit Lundbergs signum. Nu hittade vi en lösning där våra fastighetsskötare ägnar sig åt inre skötsel medan Riksbyggen ansvarar för yttre skötsel av de fastigheter det handlar om. Samarbetet fungerar mycket bra och det ger våra fastighetsskötare mer tid för hyresgästerna. Roger Ekström, vice vd Fastighets AB LE Lundberg, Norrköping. Under året startade vi Energilyftet med kompetenshöjning av medarbetarna, produktutveckling och organisationsutveckling. Här är målet att vi både ska kunna bidra till att våra kunder får lägre energiförbrukning och bättre förutsättningar att ta sitt ansvar för miljön. Andra kompetenshöjande insatser under året var vidare - utbildningen av serviceområdeschefer i samarbete med IFL vid Handels högskolan i Stockholm, och utbildning av kundansvariga. Båda med strategiskt viktiga roller i företaget. Vi har arbetat långsiktigt och metodiskt med kompetens - utveckling. Det resulterade i utmärkelsen Årets kompetensföretag 2006 av KompetensGruppen i Sverige AB och Kva lite t s Akademien (läs mer på sid 35 37). Nya centers för ekonomi och kommunikation För att erbjuda våra kunder snabbare och mer kostnadseffektiv service startade vi under året två nya centra. Deras huvuduppgift är att svara för våra administrativa stödprocesser, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att tillgodose våra kunders behov. På vårt nya ekonomicenter i Västerås hanteras bland annat bokföring och deklarationer, och vårt nya kommunikationoch driftcenter i Kalmar sköter bland annat felanmälan och Riksbyggens växel. Växeln är en funktion som vi redan tidigare samordnat med goda erfarenheter. I Östersund finns vårt personaladministrativa center. Övergången till våra gemen samma servicecenters kommer att ske successivt under året, och måle t är att allt ska vara klart under andra halvåret Förvaltningstjänster fördelade enligt omsättning Fastighetsekonomi och finansiering 13% Fastighetsdrift 16% Ägare av bostadsfastigheter 20% Övriga tjänster 6% Ägare av fastigheter och anläggningar inom service och infrastruktur 13% Fastighetsskötsel 65% Förvaltningsuppdrag fördelade enligt omsättning Bostadsrättsföreningar 67% 17

20 KOLUMNTITEL Vi föll för huset med sina moderna, rena linjer och trädgårdsstaden med sina häckar längs svängda gator. Ingemar Waldemarsson, boende i brf Eken, Växjö. 18

21 K0LUMNTITEL 19

22 BYGGNATION Många är intresserade av våra nyproducerade bostäder. Det är ett bra betyg till våra projektledare, arkitekter och byggare. I början av december 2006 flyttade Ingemar Walde - mar sson och hans sambo in i det nya radhuset i bostadsrättsföreningen Eken i Växjö. Vi fastnade för ljuset, den öppna planlösningen och de moderna, rena linjerna. De stora fönstren, och deras placering, gör att det känns som att vara ute även när vi är inomhus. Omgivningarna, en trädgårdsstad med rötter från England, spelade också stor roll. Här finns lugn och grönska, men också närhet till stade n. Allt är mycket väl genomtänkt, säger Ingemar Waldemarsson. Tidigare bodde vi på 3:e våningen i en äldre fastighet utan hiss, med en liten balkong. Nu har vi 3 egna våningar med både takterrass och markaltan. Vi föll för huset med sina moderna, rena linjer och trädgårdsstaden med sina häckar längs svängda gator. Hela området känns mycket genomtänkt och trevligt. Ingemar Waldemarsson, boende i brf Eken, Växjö. Ingemar Waldemarsson har bott i Riksbyggenlägenheter sedan 1980 och varit aktiv i sina bostadsrättsföreningars styrelser. Nu sitter han med i den byggande styrelsen i brf Eken. Det är roligt, jag har följt bygget från första början. Jag gillar arkitekturen av Henrik Jais-Nielsen, han har också ritat bland annat Konserthuset här i Växjö. En spännande detalj i vårt hus är det extra takrummet med en stor terrass utanför. Det gör att vi har två uteplatser att välja mellan, en på taket och en på marken, berättar Ingemar Waldemarsson. Fler vill köpa nya bostäder Intresset för de 30 radhusen i Biskopshagen i Växjö var stort, och alla hus var sålda redan i början av 2006 trots att inflyttningen startade först i december. Intresset för nybyggda bostäder har ökat i hela landet. Under 2006 startade Riksbyggen upp totalt 1276 nya lägenheter i bostadsrätt och småhus med äganderätt. Det kan jämföras med 2005 då bostäder påbörjades. Orsakerna till att efterfrågan har ökat är bland annat gynnsamt ränteläge, ökad tillväxt och fortsatt god investeringsvilja. 20

23 K0LUMNTITEL 21

24 BYGGNATION Positiv utveckling i sikte Med fortsatt stabilt ränteläge, och en konjunktur som går i rätt riktning, ser prognoserna inför 2007 mycket positiva ut för affärsområde Bygg. Det är ännu för tidigt att säga hur beslutet att ta bort den statliga räntesubventionen på byggandet påverkar efterfrågan. Det ger en merkostnad på i snitt 115 kr/kvm, vilket innebär en något högre insats och månadsavgift för en nyproducerad lägenhet. Vi bevakar månad för månad olika faktorer som påverkar efterfrågan på bostäder, till exempel ränteläge, tillväxt, folkomflyttningar och ansamling av investeringar. I våra satsningar fortsätter vi att prioritera storstadsregionerna och tillväxtorter med växande näringsliv, bra studiemöjligheter och stort kulturutbud. För att öka tryggheten har Riksbyggen gjort en överenskommelse med Konsumentverket om konsumentinformation i samband med marknadsföring och försäljning. Påbörjade och färdigställda lägenheter Tryggare för konsumenterna För att öka tryggheten för konsumenterna har vi tagit fram en rad åtgärder. Som första företag i branschen har vi träffat en överenskommelse med Konsumentverket om konsumentinformation i samband med marknadsföring och försäljning. Det innebär att vi redovisar långsiktiga kalkyler, informerar om vad bostadsrätt innebär och erbjuder utbildning i viktiga frågor. Vårt så kallat Riksbyggenavtal ger bostadsrättsföreningen ett fast pris på sitt nybyggnadsprojekt och full kontroll över kostnaderna. Om någon lägenhet inte är såld när den är inflyttningsklar åtar vi oss, efter en fastställd tidsperiod, att köpa lägenheten. I avtalet ingår också en 5-årig garanti på bygget. Riksbyggenbostaden växer Vi fortsätter utvecklingsarbetet med Riksbyggenbostaden som inleddes 2004 med Lenahuset och Camillavillan som lanserades Riksbyggenbostaden är en bostad som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, tillgänglighet, funktionalitet, arkitektur, estetik och miljövänlighet. Här tar vi hänsyn till både samhällets krav på till exempel energieffektivitet och boendes önskemål om bland annat bättre tillgänglighet i form av större hallar och badrum. Kraven styr hur vi planerar ett byggande, från idé till färdigt hus. Det bidrar till att effektivisera byggets olika delprocesser och säkerställa en hög kvalitet. Målet är att man ska känna igen sig i en Riksbyggenbostad, oavsett om det är en lägenhet i ett flerfamiljshus eller en fristående villa Påbörjade Färdigställda 2006 Populära BoSpar Riksbyggens BoSpar är ett av marknadens mest förmånliga bosparande som ger förtur till alla våra nyproducerade bostäder. Alla sparmedel är placerade i värdepapper utfärdade av staten, 22

25 BYGGNATION svenska bostadsinstitut, svenska banker eller på annat betryggande sätt. För närvarande sparar cirka personer i BoSpar. Bästa Riksbyggenprojektet 2006 Bostadsrättsföreningen Saturnus i Växjö, ritad av arkitekten Henrik Jais-Nielsen, har utsetts till bästa Riksbyggenprojekt Juryn lovordar allt från placeringen av husen, hustyp, lägenhetslösningar till detaljer både inom- och utomhus. Tomten är en före detta skolträdgård till en äldre skola och juryn prisar också den varsamma anpassningen till platsen. Juryn består av Claes Caldenby, professor vid Chalmers Arkitektur och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent. Riksbyggen på TenstaBo06 Riksbyggen var en av tolv medarrangörer till bomässan Tensta- Bo06 som besöktes av människor. Temat var miljonprogrammets möjligheter och förortens utmaningar. Vår ambition var att visa att Riksbyggen kan vara en aktör i utvecklingen av miljonprogrammen och ett stöd till bostadsrättsföreningar. Vi deltog med ett besöks- och aktivitetstält med temat Rum för hela livet och var värdar för mässans Speakers Corner. Under året som gått har vi fortsatt att utveckla vår byggherreroll för att få större inflytande över projekten från idé och planering till utformning av hela bostadsområdet. Vi har också utvecklat säljsidan genom nyrekrytering och kompetensutveckling. Vi ser positivt på framtiden, under förutsättning att ränteläget är stabilt och investeringsviljan fortsätter öka. Roger Pohjanen, chef affärsområde Bygg. Intresset för nybyggda bostäder har ökat i hela landet. 23

26 KOLUMNTITEL 24

27 Jag är särskilt förtjust i den öppna planlösningen och ljusgården, med 18 meters takhöjd, i mitten. Den K-märkta muralmålningen är också häftig. Ricky Karström, platschef på Cision, Östersund. 25

28 FASTIGHETER Oavsett om man hyr en lägenhet, affärs lokal eller ett kontor av oss ska servicen alltid vara i toppklass. Vi har en bra relation med Riksbyggen. Uppstår det problem, vilket det alltid gör när ett relativt stort föret ag hyr en lokal, så blir jag seriöst bemött och får snabb service. Det känns som om de är måna om oss, säger Ricky Karström, platschef för Cision (f.d. Observe r) i Östersund, med 75 anställda. Vi köper inte för att sälja. Vårt fastighets innehav är en lång siktig kapitalplacering och vi har ambitionen att vara en bra hyresvärd för både familjer och företag. Vi jobbar mycket med energi- och miljöfrågor, och satsar bland annat på driftoptimering i våra fastigheter för att minska energikostnaderna och miljöpåverkan. Tommy Fritz, fastighetschef. Muralmålningen är också häftig, säger Ricky Karström. 26

29 FASTIGHETER Areatyper Butiker 1% Övrigt 3% Att Cision hamnade i det kvm stora kontoret i Pos tens gamla lokaler mitt i centrala Östersund var en slump. Vi letade så smått efter nya lokaler och fick kontakt med Riksbyggen. När vi kom hit visade det sig att de var exakt lika stora som våra gamla lokaler, men mycket bättre lämpade för våra behov. Det var nyrenoverat och superfräscht och vi kunde flytta in utan några extra kostnader för ombyggnad och annat, säger Ricky Karström. Riksbyggen äger fastigheten på Rådhusgatan 56 i Östersund tillsammans med Fabege AB och Kungsleden AB, och sköter förvaltningen av fastigheten. Att äga fastigheter är en mycket bra kapitalplacering för Riksbyggen. I samtliga egna fastigheter sköter Riksbyggen också förvaltningen. I dagsläget äger Riksbyggen fastigheter med en sammanlagd yta på kvm, varav kvm är bostadsfastigheter. När det gäller bostadsfastigheter är ambitionen att öka innehavet under kommande år. De flesta fastigheterna finns i Linköping och Jönköping, men vi hel- och deläger även fastigheter i bland annat Stockholm, Karlstad, Södertälje, Östersund, Skövde, Umeå, Skellefteå och Ronneby. Det bokförda värdet för Riksbyggens helägda fastighetsbestånd är drygt 1 mdr. Marknadsvärdet bedöms överstiga bokfört värde med cirka 800 mkr. Kontor 13% Geografisk fördelning Norrköping 4% Övriga orter 5% Stockholm 6% Jönköping 30% Bostäder 83% Linköping 55% 27

30 KOLUMNTITEL Trots att Riksbyggens olika föreningar har sina särskilda ansvars områden, utgår allt i slutändan från det organisationen en gång bildades för: att skapa ett gott boende åt så många människor som möjligt. 28

31 K0LUMNTITEL 29

32 FÖRENINGSVERKSAMHET Vi står stadigt på en demokratisk grund, och utvecklas genom engagemanget i alla våra föreningar. Inom Riksbyggen finns en livlig föreningsverksam het, som i första hand ryms på fyra arenor: i bostads rättsföreningarna, i intresseföreningarna, i lokalföreningarna och i de byggande styrelserna. Men också bland Riksbyggens centrala ägarorganisationer finns ett stort engagemang som bidrar till att folkrörelsekaraktären inte bara bibehålls, utan också utvecklas. Att få höra hur andra bostadsrätts - föreningar hanterar olika frågeställningar är väldigt intressant. Lise-Lott Fjell, styrelseledamot i brf Uddevallahus nr 12, Uddevalla. Lise-Lott Fjell som sitter i styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Uddevallahus nr 12 har under året deltagit i flera utbildningsaktiviteter som arrangerats i samverkan mellan Riksbyggen och intresseföreningen i Bohus-Älvsborg. För att kunna fungera på ett bra sätt i rollen som styrelseledamot är det av stor betydelse att man får ett kontinuerligt tillflöde av aktuell information och direkta kunskaper om sådan t som berör en förening ekonomi, juridik med mera. De utbildningar som jag deltagit i har varit mycket givande. Då tänker jag inte bara på de formella föreläsningarna och olika grupparbeten. Lika viktigt är faktiskt kontakten med representanter för andra bostadsrättsföreningar. Att få höra hur de arbetar och hanterar olika frågeställningar är väldigt intressant. Att Riksbyggen och intresseföreningarna gemensamt arrangerar kurser och konferenser tycker jag är en oerhörd styrka. Vi som har förtroendeuppdrag kan bidra med infallsvinklar och perspektiv som utgår från vår vardag i föreningslivet, medan Riksbyggen kan organisera och ordna med duktiga och kunniga föreläsare. 30

PROTOKOLL 1(6) Datum 2006-06-08

PROTOKOLL 1(6) Datum 2006-06-08 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Rickard Hellmark och Lars Holmqvist Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09 PROTOKOLL 1(6) Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Rickard Hellmark och Roland Schüler Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Lindholm och Jill Bengtsson Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Riksbyggen Verksamhet 2005

Riksbyggen Verksamhet 2005 Riksbyggen Verksamhet 2005 Riksbyggen Verksamhet 2005 Rum för hela livet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Inledning 5 Förvaltning 9 Byggnation 13 Fastigheter 17 Medlemsorganisationerna 19 Personal 23 Bolagskod 26

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2010

Delårsrapport januari - augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 Verkställande direktören lämnar på styrelsens uppdrag följande delårsrapport för Riksbyggen ekonomisk förening, org.nr 702001-7781, och konsoliderade bolag/föreningar.

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Blomsterfondens kodrapport 2012

Blomsterfondens kodrapport 2012 Blomsterfondens kodrapport 2012 Friis kvalitetskod Följs Kommentar Hur informationen finns tillgänglig 1. Övergripande principer 1.1-1.5 Organisationens värdegrund Vision och värdeord Verksamhetsplan,

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Bolagsstyrning Avega Group (publ)

Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget styrs och drivs ur ett aktieägarperspektiv. Styrning, ledning och kontroll av Avega Group fördelas mellan

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 1 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 2 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Ägare Swedesurvey AB ägs till 100 % av svenska staten. Bolaget tillhör företagsgruppen med marknadsmässiga krav på verksamheten.

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för 2012

Bolagsstyrningsrapport för 2012 Bolagsstyrningsrapport för 2012 Bolagsstyrning i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, utgår från svensk lagstiftning, främst Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 10 Bolagsstyrningsrapport Sedan 2010 är upprättande av bolagsstyrningsrapport ett krav enligt Årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrnings

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och är

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer