Våga se framåt. Kumla bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våga se framåt. Kumla bibliotek"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla Vuxenavd, 2 tr, tel Barnavd, by. tel Utställningshall, bv Måndag-torsdag Fredag SANNAHED Lördag Söndag Servicehuset Ha'a,lel Sommartid juni-augusti Tisdag 10-13, Måndag-torsdag Fredag Fredag ÅBYTORP Lördag, söndag stängt Biblioteket, tel Filialer Tisdag HÄL.LABROTTET Fredag Tallängens skola,lel BOKMAGASINET Tisdag Hagendalsvägen 26,Iel Onsdag, torsdag 10-14,17-19 Tisdag ObslOnsdag 27 maj och torsdag 18 Lån ur äldre bokbestånd, köp av juni endast Kumlakrukor, häradskartor, vykort. BIBLIOTEKET HÄLLER STÄNGT fredag 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, annandag pingst samt midsommarafton. Lördag-söndag 2-3 maj ordinarie öppethållande. Onsdag 27 maj öppet 12-17, fredag 5 juni och torsdag 18juni 14-17, Samtliga filialer håller stängt 29 juni-5 augusti. Bokmagasinet håller stängt 16 juni-25 augusti. Skoindustrimuseet Sveavägen 19, Kumla, har öppet dagligen mellan klockan och För gruppbesök var god ring FRI ENTRE! KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kommundirektör Thage Arvidsson Assistent Sigbrit Hagghult Postadress: KUMLA 2 Besöksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: 019/88100 (växeq Nästa nummer utkommer mitten september 1992 Våga se framåt A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Sverige - liksom många andra länder i Europa och i viiriden - har kommit in i en lång och djup ekonomisk nedgångsperiod. Del finns till och med de som järnrör dagens situation med 1930 talets depressionstider. Tyvärr finns det ännu inga tecken på att den ekonomiska tillbakagången skall avta och återigen vändas i utveckling och framtidstro, Delta pågår samtidigt som landets regering genomför ett så kallat systemskifte för Svcrige, Ett systcmskiftesom bland annat medför kraftigt neddragna statsbidraggentemot kommunerna. En medicin vi fått vänja oss vid under senare år - oavsett regering. Detta ger till slut myckct illavarslandc effekter för kommuncn och dcss vcrksamhet. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att möjliggöra eh snabbt medlemskap för Sverige i EG. I dessa snabba förändringar och anpassningar är det givetvis den ekonomiska hotbilden, depressionen och den eftcrföljande arbetslösheten som påverkar oss mest och direkt: i Sverige i sin helhet och i kommunerna lokalt. Sverige - en av de rikaste nationerna i världen - kan med ekonomiska mått mätt klara en tillbakagång. Däremot kan vi inte acceptera effekterna aven sådan tillbakagång, del vill säga arbetslösheten. Arbetslöshet är människoovärdigt och ett totalt ekonomiskt slöseri. Kommunen måste därför på alla sätt försöka motverka effekterna av den kris och den arbetslöshet som drabbar enskilda människor. Tyvärr utsätts också vi som kommun för samma hårda press att banta i takt med att statliga bidragdras in. Vi stårinför del hart när omöjliga kravet att gasa och bromsa på samma gång. Under år 1992 satsar vi trots della omfattande resurser för att motverka arbetslösheten genom att tidigarelägga investeringsprojekl Investeringar som medför låga eller hclst inga fortsatta driftkostnader. J ust nu byggs det fem gång- och cykeltunnlar i Kumla. Det ger arbete inte bara åt byggnadsarbetare på byggplatsen, utan även välbehövliga order åt järnverken, som tillverkar armeringsjärn liksom åt betong- och träindustrin. I en separat artikel på sidan 4 redovisas vilka övriga särskilda insatser som görs för att motverka arbetslösheten och dess verkningar. Den kommunala verksamheten måste som nämnts också bromsa. Om regeringens nuvarande hårda bud kvarstår kommer de statliga bidragen till Kumla kommun att minska med 25 miljoner kronor från och med Därför måste väsentliga delar i den kommunala verksamhetcn omprövas och ifrågasättas. Ambitionen är givetvis att undvika sådana åtgärder som får starkt negativa effekter för den enskilde kommuninvånaren, det vill säga en social tillbakagång. Det finns tyvärr en övertro att offentlig verksamhet - och kommunal verksamhet i synnerhet - bedrivs med en alldeles för stor byråkrati och administration, Med en större effektivitet så löser sig det kommunala sparbetinget, tycks en del tro. En avsevärd dcl i den kommunala byråkratin, med tonvikt på byråkrati, 3

3 pappersproduktion elc. har sin grund i demokralipo!itisk verksamhet, det vill säga allmänhetensoch massmedias lagstadgade möjlighet att ta del av vad som händer och sker i kommunerna. Är då allt som sker enbart nattsvart? Vågar vi se framåt? Ja vi måste! I Kumla måste vi tala om att vi finns. att vi är dukt.i.ga. Vi ska finnas med på Bomässan i Orebro under juli/augusti för att ta med oss besökare till Kumla och visa Smedstorp. vårt centrum. vattenlornet. Jerk Altons arkiteklbyrå. Ytong etc. Vi ska fira 50 år som siad. Vi ska fira det med tävlingar, föreningsarrangemang, företagsmässa och mycket, mycket mera. Vi vill och vi ska ta kraft- Bekämpa arbetslösheten A v personalchef Birgitta Nilsson Dagligen läser vi i tidningarna om lågkonjukturens \'erkningar. Läser om varsel och uppsägningar. om fler och fler arbetslösa. Kumla är inget undantag. Även i vår kommun blir allt fler arbetslösa. Dock ligger vi. jämfört med kommuner i länet. relativt lågt - "endast" 3.2 procent. Kommunens ekonomi har försämrats. Stora sparbeting ligger framför oss. Trots detta vill och måste kommunen vidta åtgärderför attdämpa effekterna aven alltmer tilltagande arbetslöshet. Konsekvenserna av långvarig arbetslöshet blir ofta bådesociala och ekonomiska. Konsekvenser som drabbarden enskilde kommuninvånaren. A ktiveringsprojekl Nyligen beslöt kommunstyrelsen att kommunen skall stå som huvudman för 4 tag för bällre tider. Mcn det är inte en mans uppgift. Del är i aura högsta grad ett lagarbete. där varje kommuninvånare har sin betydelse. Rom byggdes inte på en dag. men varje liten framgång är värd att nmera. Aven de inom föreningsvärlden. Därför säger vi ett stort grattis till IFK Kumla hockey för kraftfull satsning med goda framgång~ ar som resultat. Vi vill och vi skall också tro på framtiden. Därför ser vi framåt. I första hand mot en sommar. då det känns lättare och enklare au leva och då vi samlar krafter till vardagens arbetsuppgifter. Därför en uppriktig önskan till alla Kumlabor om en skön och stimulerande sommar! D ett "aktiveringsprojekt för arbetslösa". Projektets syfte är att ge personer som idag är utan arbete - möjlighet till aktiviteter. Det kan vara att delta i studiecirklar, i friskvård, i motionsprogram eller bara att träffas några timmar över en kopp kaffe. Projektet är planerat starta under våren och pågå året ut. Ungdomsbyrå - for alla Kommunens samlade arbetsmarknadspolitiska insatser sköts idag av den så kallade Ungdomsbyrån. Ungdomsbyrån finns i egna lokaler på Hagendalsvägen. Trots namnet är det en majoritet av vuxna personersom genom Ungdomsbyrån får hjälp med arbete/sysselsättning på olika arbetsplatser i kommunen. Arbetsfrämjande åtgärder som kommunen har till sitt förfogande är följande: Beredskapsarbeten Drygt 20 personer är idag sysselsatta i beredskapsarbeten. De finns på olika arbetsplatser inom barn- och äldreomsorg. på idrottsanläggningar, skolor, kontor etc. Dessutom finns det ett särskilt arbetslag som arbetar med lättare skogsröjning. Ett beredskapsarbete varar cirka sex månader. varefter det omprövas och/eller förnyas. Offentligt skyddat anställda Cirka tio personer med socialmedicinskt arbetshandikapp har särskilda anställningar på arbetsplatser i kommunen. Några av dessa arbetarpå kommunens vanliga arbetsplatser med skogsröjning eller mindre reparationsarbeten etc på föreningslokaler. Under sommarhalvåret kan delar av arbetet bestå av gräsklippning hos äldre och handikappade m m, m m. Ungdomsgaranti För ungdomar i åldern 18-20årär kommunen skyldig att enligt lagen om särskilda inskolningsplatser bereda ungdomar arbete. Enså kallad inskolningsplats ställs till förfogande för ungdom som inte kan beredas annat arbete eller erbjudas utbildning. Under 1991 var totalt 93 ungdomar sysselsatta på dettasätt inom kommunens arbetsplatser. Syftet med ungdomsgarantin är bland annat att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet och praktik. En inskolningsplats upphör automatiskt närden anställde fyller 20 år. Flyktingprojekt Invandrarelfiykting, som är sysselsatt inom flyktingprojekt, studerarsvenska på halvtid och arbetarden andra delen av dagen. En del flyktingar bereds arbete direkt ute på arbetsmarknaden medan andra bereds arbete via Ungdomsbyrån. Målet för projektet är att invandrarenlflyktingen efter cirka sex månader skall ha möjlighet till fortsatt arbete eller till utbildning för vidare kompetens. Deltagare i detta projekt utses isamråd med socialtjänstensflyktingmonagning. Idag deltar cirka tio personer i delta projekt. Projekt Unga kvinnor är ett särskilt projekt. som drivs av socialtjänsten. Det vänder sig till unga kvinnor med speciella behov. Projektets syfte är att erbjuda arbetsträning. För närvarande deltar fem kvinnor i arbetsträning fyra timmar per dag. U tbildnillgsvikariat Utöver detta har kommunen ett antal personer- främst inom äldreomsorgen - som arbetar på så kallade utbildningsvikariat. Det innebär att de vika rierar för fast anställd personal som genomgår utbildning. Arbetsförmedlingens roll Samtliga personer. som idag arbetar inom något av dessa 'projekt'. har anvisats via arbetsförmedlingen. Ung domsbyrån har därefter förmedlat en arbetsplats, varvid hänsyn tagits till utbildning. tidigare erfarenheter och den platssökandes egna önskemål. Allt ska betalas Ingen verksamhet är gratis. Inte ens verksamhet för bekämpandeav arbetslöshet. Allt ska betalas. Stat och kommun delarpå kostnaderna genom alt staten står för viss del av lönekostnaderna. I övrigt finansieras insatserna via kommunala skattemedel. D 5

4 Det gamla vattentornet A v fasrighetschej RolfNilsson En stad växer fram A v administrative chefen Torild Hilmern'on Runt om i Sverige Slår mango gamla outnyttjade vattenlorn och förfaller. En del har redan rivits. Några - ell knappl tiolal- har b}"ggls om till bostäder. Den uppmärksamme Kumlabon har säkerluppläckt att än'n vårt gamla valtentom är under ombn:gnad, Det gamla vallentornet uppfördes av en skånsk byggmästare år Det togs ur bruk då det nya vattentornet i norra delen av Kumla blev färdigt. Sedan dess har den exteriört vackra byggnaden stått tom och endast tjänstgjort somskräpkammare.tornet finns med i bevarandeplanen och får inte rivas eller nämnvärt förändras i exteriören. Omb)'ggnad ror n) funktion Med hjälp av Jerk Altons arkitektkontor i Kumla och i samråd med länsantikvarie Olle Lindqvist i Örebro kommertornct all eftcrombyggnad inrymma sex lägenheter. Tornets invändiga diameter är endast 7.5 meter och är därmed del hillills smalaste i Sverige som blir ombyggt. Arkitekt Stig Robertsson har - Irots tornets ringa diameter - lyckals att lösa lägenheternas utformning på el! förträffligt sätt. Givetvis kan en ombyggnad med givna runda väggar inte fullt uppfylla samma krav på utrymmen och tillgänglighet som vid konvcnlionell ombyggnad. Tornlägenhctcrna förses med såväl Irappasom invändig hiss. Bottenlägen~ heten ligger helt i markplanet. Övriga fem lägenheter om två rum och kök är utformade iså kallat halvplan. Kök och sovrum haren rumshöjd o meter medan vardagsrummets höjd är 3,40 meter. ToppJägenhetcn har dessutom ett rum itorncts högsta läge. Detta rum kan nås via en spiraltrappa. Lägenhcten i markplanct uppfyller 6 L~lI 4 Lr.lll,I re: Den nyfödda sladen När Kumla blev stad år 1942 hade samhällets fysiska struktur redan fäll de drag som är Kumlas särprägel, Stationssamhället som det såg ut i mitten av 1800-talet karakteriseras i Kumla kommuns bevarandeprogram som "en glest byggd 'kåkstad' med några större offentliga byggnader". Centrum var rörlagt till området kring järnvägsstationen. Odengatan och Hagendalsvägen. är hemskomakeriet gick över i mer industrialiserad form. förlades fabrikerna till tätorten. Tillgången till mark var mycket god och större delen av de inflyttande skofabriksarbetarna byggde sina egna villor. ofta i närheten av den fabrik där de arbetade, Den glest bebyggda "kåkstaden" hade utvecklats till "en vidsträckt villastad med inslag av skofabriker och förnä mare direktörsvillor bland de mångtaliga skoarbetarnas bostadshus". I ett reportagc i Svenska Dagbladet år 1941 beskrivs Kumla så här: Hl/r ser Sveriges yngsta stad ut? - den som ärså /lng att den ännu bara kommit till i en födelseannoils med I jalllwri angivet som datwll för del/lyckliga liii- ~''''>-l~l~ ~,.'" (;Q, handikappkraven, vilket inte de övriga lägenheternagör. Lägenheterna haren högre standard än normalt vad gäller snickerier och golvytor. Topplägenhe ten har utrustats med bastu. Det är emellertidsparsamt med förrådsutrymmen i lägenheterna. Tvättstuga och lägenhetsförråd är inrymda i en tillbyggnad i markplanet. Vad kostar det atl bygga? Totalkostnaden för ombyggnaden är Stadshuset Den nyblivna stadens första större byggprojekt blev au anlägga ell repre~ sentativt stadshus. Kommunen och municipalsamhället hade tidigare hyrda kontorslokaler i Solgården. Hagendalsvägen l. I april 1941 presenterades ett förslag till stadshus ritat av arkitekterna Tore Axtn, Stockholm och LarsArborelius. Kumla. Förslaget innehöll dels kontorslokaler i tre våningar och dels hoberäknad till 7.9 miljoner kronor inklusive mervärdesskatt. Finansieringen sker genom statliga lån. I delta speciella fall har kommunen. tack vare alt tornct är klassat som kulturbyggnad och eftergodkännande av länsantikvarien i Örebro län, erhållit ett förhöjt lånebidrag från länsbostadsnämnden. dragelsen? Den ser hell enkelt ul som småsyskonen i den mellansvenska kllllen. Som elllilen stadmed bred huvlldgala och låga hus och ett torg medplats för M(le parader och follläner - och festligt firande av skons dag om den skulle komma... Varannan Slllga är liten ochrödoch varannan ärstoroch vit, i den lilla bor en skomakare och i den stora en skofabrik... Men samhällel har påfallande många nätta smlf arbemrbo Släder och fabriker, som ser ut som sljjrre vira villor. Lägger man så li1l smilckra björkalleer, ettfriluftsbad, dör i/lfödingen badar i lika Jim vatten som han dricker, så har man den första bilden av Kumla ; dagsljus. Vad koslar det att bo? Genomsnittshyran är beräknad till 840 kronor per kvadratmeter och år. Inflyttningen är beräknad kunna ske under augusti månad Minst två lägenheter ska dock stå klara för visning i anslutning till Bomässsan under vecka 30. det vill säga juli D 7

5 tell och restaurang. Två år senare. den 12 april 1943, kunde stadsfullmäktige hålla sill första sammanträde i det nya stadshuset. Hotell- och restaurangdelen uppfördes dock inte förrän tio år senare. Medstadshuset och hotellet fick Kumla torg ett tillskoll som ytterligare förstärkte dess karaktär av centrum för tätorten. Bebyggelsen runt torget var annarsavmycket blandad karaktärmed bostadshus, en skofabrik. Frälsningsarmens lokaler och det efter Kumlamått mätt pampiga Odinslund - huset där nu Kumla resebyrå har sin lokal. Offentliga institutioner Många av de större byggnaderna som präglar stadsbilden utanför de direkta centrumkvarteren består av byggnader förden kommunala servicen, varav flertalet tillkommit under de senare 50 åren. Ett nytt ålderdomshem med sjukavdelning var. jämte behovet av skollokaler. det mest akuta under Kumla stads första årtionde. Fylsta skola byggdes till under åren och Hagaskolan år Trots upprustning och tillbyggnad av de äldre skolorna räckte lokalerna inte till. Flera klasser, som mest 17 stycken. fick inrymmas i hyrda lokaler i olika delar av staden. r 1950 föreslog skolstyrelsen att den s k grusgropen omedelbart öster om Kyrkogatan skulle upplåtas för "Östra skolan". Efter det all ärendet behandlats över 100 gånger i olika statliga och kommunala instanser kunde skolan byggas under åren Skolan fick namnet Malmens skola. Inför genomförandet av den 9-åriga grundskolan blevbehovet av lokalerstörre och år 1957 anhöll KumJa stads folkskolestyrelse att skolöverstyrelsen skulle pröva frågan om lokalbehovet för höga stadiet. r 1959 fick arkitekterna Tore Moxness och Lennart Björklund i upp- drag att rita "Västraskolan". År t962 tog idrottsplatsnämnden upp frågan om upp- förande aven sport- och simhall i anslutning till högstadieskolan. År 1964 beslöt stadsfullmäktige attanläggningarnaskulle uppföras och i februari 1968 togs Vialundskolan i bruk och i januari 1969 invigdes Kumlahallen. Nästa stora skolbyggnadsprojekt aktualiserades i och med utbyggnaden av bostadsområdet Kumlaby. År 1976 behandladeskolstyrelsen en utredning om behovet av skollokaler i Kumlaby. l januari 1983 togs den nya skolan i bruk. När Kumla blev stad fanns det inte något ålderdomshem inom stadens område. De av stadens åldringar som behövde plats inackorderades i grannkommunernasålderdomshem, främst i Sannahed. Behovet av ett ålderdomshem varslort,och planeringen påbörjades år Ar 1951 kunde byggandet av ålderdomshemmet Solbacka påbörjas. Det togs i bruk i september Därefter har Solbacka byggts om och byggts till i [lera omgångar. Det dröjde sedan 30 år innan nästa stora byggnadsprojekt inom äldreomsorgen kom. Della präglades aven ny syn påomvårdnaden. Resultatet blev servicehuset Kvarngården med 70 lägenheter för eget boende. Kvarngården invigdes år Landstinget uppförde på 1960-talet sjukhemmet Kungsgården vid norra Kungsvägen. År 1980 byggdes det ut till praktiskt taget dubbel storlek. Bostäder Det växandc samhällets bostadsförsörjning kunde illle klaras enbart med egnahemsbyggande. Det fanns ett stort behov av hyreslägenher. Det var först på 3D-talet som större flerfamiljshus började byggas. Det privata byggandet av hyreshus räckte dock inte till och på initiativ av Örebro-Kurirens lokalredaktör och HSB-ombudsmannen EricSamuelsson bildades år 1946 stiftelsen Hyresbostäder i Kumla. numera stiftelsen Kumlabostäder. Stiftelsens första projekt blev hyresfastigheterna i Prästgårdsskogen. De första lägenheterna var infl Yttningsk lara år 1948 och tioårsenare stod de sista av Prästgårdsskogens 544 lägenheter klara. Nästa större projekt blev punkthusen i Kvarnparken med 322lägenheler, som uppfördes under åren Därefter följde Kumlaby-området, som med ett längre uppehåll under 1980-talet, för stiftelsens del avslutades först år 1990 med WilIengården och som nu omfattar 440 lägenheter. Utöver här uppräknade förvaltar stiftelsen ytterligare cirka 400 lägenheter. Icentrumkvarterenoch kvarteren närmast därintill dominerar hyreshus i privat ägo samt bostadsrättsföreningar. Försla maj firande på Kumla torg Den traditionella villabebyggelsen är ett dominerande inslag i den del av villakvarteren som var bebyggda fram lill och med 1940-talet. Från och med 1950-taletgenomgick villabebyggelsen en märkbar förändring. Villorna fick en annan karaktär med oputsadetegel fasader. storaglaspartier och platta tak. Från 1960 har den största delen av nyproduktionen varit gruppbyggda småhus förlagda till områden utanför de äldre villaområdena. Centrum Hur skiljer man en småstad från en storstad? Kanske enklast genom att i småstaden talar man om 'Torget" i bestämd form singularis. Det finns bara ett torg och dct är stadens självklara centrum. Torget speglar småstadens själ. Kumla torg har genomgått flcra olika faser. Det första årtiondet var det inte mycket mer än en öppen plats som användes för olika ändamål. Så småningom fick det karaktären av ett "riktigl" torg, och bilder från 30- och 40 talen visar ett torg med mycket Liv. 9

6 o '0' l' r //./ \./ Torghandel i Kumla på 1930-laJel. Med den ökande bilismen och kraven på au lätt komma fram till affärer och annan service förändrades torgets användning. här liksom i de flesta städer. till att bli nästan uteslutande en centralt belägen parkeringsplats. I omedelbar närhet till torget etablerades varuhus och livsmedelshallar i stora lådliknande byggnader. Under senare delen av 1980-talet har en medveten satsning på förnyelse av torget och de kringliggande kvarteren gjorts. Bilparkeringen har får maka sig åt sidan till förmån för springbrunn och särskilda ytor för torghandel och olika aktiviteter. Torget och Hagendalsvägen kantas åter av gröna träd. om ock ännu inte så stora. Asfalten har ersatts av stenbeläggning. Till centrumförnyelsen hör också komplettering av bebyggelsen med hus utformade i en stil som understryker 10 karaktären av slutna innerstadskvarter. Centrumförnyelsen består inte bara i fysiska förändringar. Det är aktiviteterna som i lika hög grad präglar stadens centrum. Även om torghandeln inte ärstor har det märkts ett betydligt ökat intresse för torget som saluplats. På somrarna finns uteserveringar och uteschacket samlar både spelare och åskådare, för att nu ta några exempel på aktiviteter. En blandning av nyn och gammalt När Kumla blev stad hade samhället en 80-årig historia bakom sig. som redan gett Kumla mycket av dess särprägel. Undcr de 50 år som förn u] it från siadsblivandet har tätorten blivit tre gånger så stor i folkmängd och lidens nya krav har satt sin prägel på tätortens utfortllning både på gall och onl. D Varsagodl Under jubileumsåret kommer det att hända en hel del i Kumla. Den här sammanställningen visar en del av detta. Riv gärna ur den ur Kumlan och spar den så att du och din familj kan planera in de evenemang ni vill se och uppleva. Säkert kommer det att hända åtskilligt mer i Kumla under året, men vi hoppas att den här sammanställningen ska vara till god hjälp för dig som vill uppleva jubileumsåret och alla dess evenemang.

7 maj "Kumla-Mark'en" Lions vårmarknad 4-5 aug "Cup-Kommunal" Slutspel i fotboll, flickor maj SM nr 2, Enskrovs modellbåtar 22 maj "Sjön -sång" Kumla MUsikskolor konserterar vid Kumlasjön 23 maj "Torgets Dag" Centrala Gatuföreningen bjuder på underhållning vid Kumla torg 3 juni Konsert vid Kumlasjön med Kumla Musikskolor 6 juni Svenska Flaggans Dag vid Kumlasjön 13 juni "Stora Kaffekalaset" Centrala Gatuföreningen bjuder på kaffekalas vid Torget juni Alla 50-åringar bosatta i Kumla har fri entre till Djupadalsbadet 17 juni 24 juni juni Swedish Open i vattenskidåkning, Norrtorp 1 juli 15juli 24juli Kumla Storband och Tre Tjejer underhåller vid Kumlasjön "Kumla-SjÖnt" med Arne Domnerus och Black River Band "Kumla-SjÖnt" (program ej fastställt) "Kumla-Sjönt" (program ej fastställt) "Kumla-SjÖnt" underhållningskväll i samband med NM i Simhopp juli Nordiska Mästerskapen i Simhopp, Djupadalsbadet 5 aug "Kumla-Sjönt" Företagen i Kumla bjuder på underhållning (program ej fastställt) l I l 8-9 aug 9 aug Öppna SM i barfotaåkning, vattenskidor, Norrtorp Alla Kumlabor har fri entre till Djupadalsbadet. Cirkus Brazil Jack ger en föreställning till subventionerade biljettpriser aug SM för FSR1,8 cc modellbåtar 21 aug "I afton dans" Centrala Gatuföreningen bjuder upp till torgdans aug Föreningsmässa i BOB-Hallen aug Företagsmässa i BOB - Hallen 6-9 sept 11 sept 13 sept svenska 19 sept 26 sept 24 sept 20 okt Teater "Hamlet" i Kumlahallen "Kumla-Mark'en" Lions höstmarknad "Folksam-Cup" och "Cup-Kommunal" Final, ungdomseliten i fotboll. (TV-sänt) Lag-vM-finall speedway, Sannahed Talangtävling i Folket Hus. Final i Stockholm "Skons Dag" Skoindustrimuseet världen största varmkorv med bröd presenteras på Kumla torg Ej tidsbestämda evenemang: Europa-:Cup i Bordtennis (okt) SM i Rotweilerdressyr VM i Svartkrutsskytte

8 ._-_. --._- På upptäcktsfärd i Kumlabygd A v kl/ltllrimendelll Mats Rlllleriflg Vi önskar alla Kumlabor, besökare och gäster från andra delar av landet ett trivsamt jubileumsår. samtidigt hoppas vi naturligtvis på stor uppslutning kring de evenemang som kommer att prägla staden under året Säkert kommer det att hända åtskilligt mycket mer, inte minst idrottsevenemang av olika slag som vi inte haft möjlighet att redovisa i den här sammanställningen. Vi kommer att fortsätta informera om jubileumsåret och tillsammans med annonser i lokalpressen hoppas vi att informationen ska bli tillgänglig för var och en. KUMLA KOMMUN Jubileumskommitten Förra året kunde vi tyvärr inle presentera någon cykeltur i Kumlan nr 2. Men i år återkommer,"i. Det blir en tur på 25 km genom '[Uer.Närke", där cykel är en nödvändighet for alt'a sig fram. Du passerar platser, där vi kan utgå Urin alt det bodde människor mycket tidigt, dtersum mild har hittat mängder liv fornfynd av olika Slag. Turen U1går från Kumla torg. Cykla Vattugatan östcr ul. Tag åt vänster (norr ut) när du kommer till Kungsvägen. Strax före viadukten ser du en av kommunens tio milstenar. Vi noterar all samtliga tio är från 178l. Korsa gamla E3 vid Vägtorget- skylt Täby. Passera avtagsvägar. bland annat en mot Ö Ekeby. I trevägskorsning cyklar du rakt fram mot VEkeby. Så småningom följer du vägen åt höger - rakt fram är det skyltat '-återvändsgränd". Cykla försiktigt över tillfartsvägen till"nya" E3. Håll till vänster in på en grusväg. Du har nu E3 på din vänstra sida och så småningom -en bit in- Ekebymossen pådin högrasida. Gammal bro och gamla vägar Innan du kommer fram till gamla E3 mellan Kumla och Mosås - ser du till vänster platsen för den gamla Sundsbron (1). en tvåvalvigstenbro. som tyvärr revs för ett tiotal år sedan. Bron uppfördes 1883 och logs ur Irafik då vägen delvis gavs annan sträckning. Dcn rivna bron var 65 meter lång i nord-sydlig riktning. Du står nu på resterna av den gamla landsvägen Kumla-Örebro, som anslöt till den rivna bron. Bredvid landsvägen lill höger. ser du en gammal hålväg (2) - rid- oeh gångväg - från järnåldern, en av länets intressantaste i sitt slag. Den är 2-4 mc tcr bred, ini iii 0,7 meter djup oeh cirka 110 meter lång. På mitten är den otydlig och på cirka 10 meters längd avbrulen aveli gammalt grustag. Vägen hade underbar utsikt övermosjän och följde givetvis den torrlänta grusåsen. Härgår tre vägar av olika åldrar parallelll: hålvägen från järnåldern.dcn gamla landsvägen Kumla-Örcbro, (1700- KUMLA ~-~B~rånSla 11

9 1800-tal) och den gamla E3:an (1900 tal). Intressant är också att dessa vägar ligger i anslutning till valtenförbindelse genom åsen-vilket medförde behov av bro eller färja. Tidigare gick gränsen mellan Kumla och Mosjö socknar längre norrut mill i det smala sundet mellan Mosjön och västra Mosjön. Här gick förr en färja, som enligt uppgift tog 22 passagerare. Färjan togs ur bruk då den första Sundsbron - av trä - tillkom. Nästa bro. landsvägsbron med två stenvalv tillkom 1883 och den nya landsvägsbron av betong tillkom år 1938 i samband med ombyggnaden av landsvägen. När färjan fanns fick vägfarande betala farjavgift vid en bom strax norr om Mosjö kyrka. Bommen var låst vid två stcnar tvärs över vägen. "Tullstenarna" finns fortfarande kvar Ivå meter östcr om vägen. Krutbruk och gamla gravfalt Fortsätt rakt fram på den gamla landsvägen och ta åt vänster på gamla E3:an. Cirka 400 meter efter betongbron och till vänsterom vägen kan du ana dig till platsen för det gamla Krutbmkel(3). Där finns en rest efter krutkällaren i form aven förhöjning i nord-sydlig riktning lox 8 meter och 0,7 meter hög. Fortsätt norrut 100 meter. På höger hand ser du ett gravfält 100 X60 meter (4) mcd cirka 15 fornlämningar_ varav fem runda högar. nio runda stensättningar samt domarring, där endast två av de urwrungligen tio stenarna finns kvar. Ak norrut 400 meter och du är framme vid den sevärda Mosås kyrka (5) från llod-talet. Den finns utförligt bcskriven i en tidigare cykeltur. Kumlan nr Ekebymossclt Återvänd mot Kumla. Snart har du Gamla Sundsbron - i bruk mellan Ekebymossen (6) på häger hand. Eke bymossen är en så kallad högmosse. som snördes av från Liltorinahavet för 4000 år sedan. En mängd fossiler har tillvaratagits här. Ett \ackert bärnstenshalsband har hittats i mossen och finns alt se på länsmuseet. Man har också hittat en mängd 5000 åriga tallstubbar med gnagmärken efter djur. hackspcttsmärken. ugglebon, bävergnag och skalbaggsspår liksom en 3QOO.-årig stockkanot. På mossen bröts torv under lång tid av Säbylunds Torfaktiebolag. På grusåsen vid mossens kant fanns då baracker, som förutom torvarbetarna inrymde allehanda människor. Ibland gjorde länsman razzia här och hämtade lösdrivare. Författaren Bernhard Nord har i sin bok Kämpa mot ödet beskrivit sin tid som torvarbetare och sin bekantskap mcd förmanncns dottcr EsterSahlin, senare författaren Ester Salmillcn. l Kumla julblad har Carl Ohlin beskrivit hur han som l2-åring.1ir 1896 upplevdc en dag med ackordsarbete på Ekcbymosscn. Det var Kumla ångkvarn, som ville ha pojkar att stapla bränntorv. Ångkvarn använde stora mängder torv, som forslades frän mosscn mcd hästdragna "riiisvagnar" pä nuvarande Mossbanegatan., Intressant natur Första vägen efter industrispåret till Ekebymossen tar du till vänster vid en lorvlada. Korsa försiktigt den tvåspåriga västra stambanan. Om du gör en avstickare till vänster utefter järnvägen kommer du efter cirka 50 meterbortom banvaktarbostätlet- till enste,, åldersboplols. (7) där man hittat enstaka krukskärvor. Människornasom bodde här fiskade och jagade säl i Mosjön. som då var en havsvik av Östersjön. Gammal kultur Fortsäu allen rakt fram mot Säbyllt"ds herrgård, (8) som är privatbostad. Åk imeinpågrusplanen. Frammevid herrgården tar du till vänster och följer vägen fram till slutet av hästhagen, där vägen svänger till vänster. Du är framme vid Säbylundsparkcn ellcr Engelska parken. Dessförinnan har du kanske sett en skymt av Barockträdgården öster om 3000-Arig stockkanoi funnen i Ekebymossen. huvudbyggnaden. Den Engelska parken är det vackraste exemplet i Närke på en engelsk park. Parken ligger på en svagt kullig moränslätt, som i sin norra del gränsar till den forna Mosjön. Parken skapades av Claes de Frietzcky i början av 1800-talet. Säbylund och dess ägare Säbylund (eller Säby) finns dokumenterat från 1200-talet. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes med två flyglar vända mot väster mot den pampiga kilometerlånga allen. Dessutom ligger på gården ett antal mindre bostadshusoch en före dettaskola. När det ståtliga träslottet uppfördes av Hedvig Margareta Gyllenspetz, född de Frietzcky, på platsen för en äldre anläggning av okänt utseende. hade det ett naturskönt läge vid Mosjön. På gården bodde också Margaretas bror. mösspolitikern och den mot Gustav 1lI och dennes maktaspirationer kände oppositionsmannen Claes de Frietzcky. Han var en högt bildad och boksynt man. Av rikspolitikerna fick han hedersnamnet "Riddarhusets farbror". Qaes de Frietzcky bodde på Säbylund till sin död år Herrgården innehades senare av Charlotta Elisabet Silfverschöld, född von Essen. Hon umgicks flitigt med bland andra skalden Frans Michael Franzen. Dennevar kyrkoherde i Kumla åren Flera av hans dikterär tillägnade friherrinnan eller har annan anknytning till Säbylund. Engelska parken - en rastplats (9) Parkera cykeln och gå in i parken. En skylt vid ingången lämnar upplysningarom parkens ovanliga växtlighet. Stora delar av vegetationen är inplanterad. Det är främst vårfloran som är värdefull med blåsippa, vitsippa, gul

10 sippa, gulplister och vårlök. Här finns också Slora bestånd av pestskråp. vitskråp. Ålandsrot och vildlulpaner. På försommaren är marken täckt av Hässleklockan. T parken finns fina promenadvägar. som ibland går på toppen av randrnoräner. och bänkar ah sina på. Parken vårdas av Kumla biologiska förening. En bit österut ligger en fornlämningenstensättning 14meteridiameteroch 0,6 meter hög. På åsen söderut finns stora odlingsröscn. Lövskogsparken karaktäriseras av randmoränvallar (ändmorän) som ligger i nordväst-sydostlig riktning. Trädskiktet domineras av bok. ek, lind och lönn med inslag av flera andra lövträd. t ex alm. Bland de enstaka barrträden märks speciellt en 200-årig Weymouthtall (Phinus Strobus). som är en av de största och äldsta i Sverige. Fågellivet är mycket rikt med flera arter av sångare. Barrskogsområdet nordväst om parken är av blandtyp och kallas Djurskogen. Djur- och fågellivet är även här rikt. Beteshagarna söder om Djurskogen består av moränvallar med ett glesl trädskikt av björk och är särskilt vack '3. Mosjön - en före delta Går du norrut kommer du fram till den gamla strandlinjen och kan se ut över Mosjödalen. där Mosjön bredde ut sig fram till slutet av 18OO-talel. Mosjön var ungefär lika stor som Tisaren är idag. Den var en grund slättsjö mitt i Närke. djupast 3-4 meter. Den var rik på fisk och kräftor. Under vi kingatiden gick Mosjön Sflnnolikt ända fram till Kumla. Under lång tid hade de som brukade marken runt Mosjön klagat över vattendränkningen av Närkes bästa jordbruksmark. Det ovanligt höga valtenståndet sommaren 1851 med åtföljande översvämningar salte extra fart på diskussionerna om sänkningav vattenståndet i sjön. Är 1853 bildades Föreningen för Mosjönssänkning. Man fick statsbidrag till den första Sänkningen av vattenytan Den åstadkoms genom upprensning av Kumlaån. Teljeån. Åby vallendrag samt genom fördjupning och utvidgning av utloppet vid Allersta. På talen fanns det Kumlabor som gjorde dagsverken vid Krutbruket. som var beläget söder om Mosjö kyrka. I Folkctorp har funnits torpställen som hetat Sjudaretorp - minnen från den tid det i samband med krutlillverkning var salpetersjuderi vid Krutbruket. Traditionen vet berättaatt ägarna eller innehavarna till dessa torp rodde ibåtarrätt över Mosjön till Krutbruket för att göra sina dagsverken. Krutbrukct var verksamt omkringåren 1580 till Erfarenheterna av sjösänkningen blev goda. Då Kumlaboma sammankallades till extra kommunalstämma 1879 för att yttra sig angående ynerligare sänkningav Mosjön framfördes enhälligt att hela ortcn - inte bara berörda jordbrukare-hade fördel avsänkningen. Vägen hem Efter uppehållct i parken vänder du tillbaka mot herrgården och cyklar rak t fram. Vänstersväng. Högersväng före nybyggd stor ladugård. Fortsätt rakt fram där ladugården slutaroch du kommer in på en ganska knagglig väg. Fortsätt rakt fram vid nästa trevägsskäl. Närdu kommer till Brånsta tardu till höger in på asfalterad väg och återvänder till Kumla IOrg. D,, Minnen från Kvarntorp I Kumlan nr 3 t990 berätlade Anna-Lisa N)'blolll om hur det var att bo i Kvarntorp under talen. I samband härmed uppmanade vi de av Kundans läsare,som hade minnen från eller som bou i Kvarntorp under skirreroljeperioden, alt höra av sig till Kumlan. Resultatet blev magert. tp'ärr. Visst måste det finnas marga som har minnen frin krigsårens K"arntoTp, som upplevde den unika perioden genom nära boendekontakt eller genom arbete inom S"enska skir"erolje AB. Hör i så fall av Dig till Kumlan, Sigbrit Hägghult. tel I detla nummer låter ti Birgit Eklund. Orebro, minnas tillbaka. Eftersom jag upplevt Svenska skifferolje A B:s storhetstid. vill jagskriva ned några rader från de åren. Min far arbetade åt bolaget under några år. Han arbetade vid ugnarna och det var. som jag förstår. det smutsigaste och mest ohälsosamma jobb man kan tänka sig. Där lastades askan. som kom från ugnarna. på vagnar för vidare befordran med lastbil till det som så småningom blev askhögenjaskberget. Troligen fanns det inte skyddsombud på den tiden. för detta arbete måste varit direkt hälsovådligt. Som jag minns det var min far inpyrd av sot. både in- och utvärtes. En episod [rån den tiden vill jag be rätta. Vi bodde i Sånnersta. så min far hade lång väg till arbetet i Kvarntorp. Han cyklade året om. utom de gånger han fick kapitulera för vädrets makter. Då gick han hela den långa vägen till Kvarntorp. Det måste varit 6-7 kilometer. En gång när det på grund av snö även var svårt att gå, tänkte han åka med bussen som kom från Kumla och skulle till Kvarntorp. Han fick då gå till hållplatsen vid Elvesta. cirka två kilometer. Bussen stannade, men då han stiger på. säger chaufförcn: "Denna buss är bara för tjänstemän". Så far fick vackert stiga av igcn. Och ingen i bussen protesterade! Inte smickrande precis. varken för chaufföreller rcsenärer. Men det finns trevliga minnen också. Jag minns när K varntorps Folkets park hade sina glansdagar. Jag har för mig att parken låg i skogen till höger om Katrineholmsvägen. Dit cyklade vi för att dansa på lördagskvällarna. när jag var ung. Parkenengagerademånga fina artister. Karl-Gerhard uppträdde där till exempel. Det var nog år 1945 eller Om jag inte minns fel så spelade Whispcringockså där någon gång. Det var inte dåligt. Hela Kvarntorp levde upp under de här åren, blev nästan som en hel liten stad. Men allt var ju inte idyll. Det fanns baksidor också. Så var det med den förstörda naturen. som förgiftades av alla utsläpp. För Kvarntorpsboma påtagliga besvär var den otäcka röken och den obehagliga KvarnlOrpslukten. Numera börjar naturen att återhämta sig. Och askhögen. som min far var med om att "bygga". är verkligen värd att bestiga. Det kan jag av egen erfarenhet intyga. D Glöm inte Midsommarfirandet i Sannahed 14 15

11 Uppslaget... -ett par sidor för konsumenten Barncykel utan fotbroms - rena vansinnet Småbarnscyklar med enbart handbroms föreslås bli tillåtna i en kommande Europastandard. Om detta godkänns. kommer det ganska snart att finnas farliga barncyklar i svenska butiker. skriver Råd & Rön i sitt aprilnummer. - Det är rena vansinnet. säger docent Jan Gierup. överläkare vid barnkirur gen S:t Görans sjukhus i Stockholm. Elt litet barn har försmå händer för att kunna gripa om en handbroms. Det klarar inte atl både bromsa och styra samtidigt. Påföljden blir att detsläpper styret. På kontinenten är det vanligt med småbarnscyklar med enbart handbroms. Vuxencyklarnasaknarofla fotbroms och småbarnscyklarna tillver kas för alt efterlikna dessa. utan all man närmare tänker på barnsäkerheten. - Vi kommer aldrig att acceptera en standardsom tillåterenbart handbroms på en småbarnscykel, säger Stig Håkansson, byråchef vid Konsumentverket. Numera säljs små läckra tvåhjulingar med fastmonterade stödhjul (ör trefyraåringar. Ett så litet barn är varken mentalt eller motoriskt moget för alt cykla på en tvåhjuling. Stödhjulen gör alt de kommer upp i en hastighet. som de inte klarar av. Undersökningar visar, att de flesta cykelolyckor bland barn drabbar just fyraåringar. Ha mod som förälder! Säg nej till den läckra- men farliga - tvåhjulingen. Låt dill barn ha trehjulingen ytterligare något åroch satsa pengarna på en större 17 tums cykel, när barnet är fem-sex år och mera moget att verkligen cykla. Råd & Rön nr 4/92. Vill Du veta mera? Kontakta kommunens konsument vägledning. Telefon {( -.l/ Nya krav på cykelhjälmar - Spännen till små barns cykelhjälmar måste lossna om de utsätts för belastning. Annars riskerar vi att få ner tragiska olyckor, där barn stryps av hakbandeltill hjälmen. säger byråchefstig Håkansson. Konsumentverket. Aven om den europeiska standardiseringen för cykelhjälmar befinner sig i eh slutskede. lär det dröja eh par år innan de gemensamma kraven kan trä da i kraft. Konsumentverket kommer därförsnarast att ändra gällandesvenska riktlinjer för cykel- och lekhjälmar så att de ger möjlighet att utrusta hjälmarna med spännen som löser ut vid viss belastning. - Det är viktigt alt barn fortsätter att bära cykelhjälmar och att förtroendet inte rubbas. Risken för att skadas vid en cykelolycka är mycket större än au strypas, säger Stig Håkansson. O Sommardäck godkända i vått och torrt Så länge däcken ska användas på barmark, kan köparen låta plånboken bestämma valet. Det bekräftas i en test av arton olika sommardäck. Provtagningsresultaten visar au alla testade däck fungerar bra på sommarvägar. redovisar Råd & Rön i sitt senaste nummer. Ett prov på is- och snöllnderlag är del däremot endast ett par däck som kla rar. Samtliga 18 testade däck är säkra ah köra på sommarvägar och alla är dessutom slitstarka. Det som skiljer dem åt är komforten och hur de fungerar på vintervägar. Det enda året-runt-däckel. Goodyear Vector. var det enda som klarade alla typer av vägunderlag toft väg. våt väg. snö. is. Men det fick inte. som många andra däck. högsta betyg på torr väg. Av sommardäcken var det bara eh, Michelin MXT, som ~ungeradetillfredsställande påsnö och IS. Enligt uppgift från gummiverkstäder och bensinmackar. som Råd & Rön ringt kostardäcken mellan 550 och 960 kronor per styck. Priserna påverkas mer av var de såldes än av kvalitet och fabrikat. Det billigaste däcket klarade sig bättre i provningarna än det dyraste. Och det varstörre skillnader mellan orlerna än mellan fabrikaten. Det är till exempel högre priser i Stockholmsområdet än i Göteborgsområdet. Råd & Rön nr 4/

12 Soldater i Kumla E/rer nolerillgar av Evert Omell Den 29 december 1826 var det bröllop i Samsala i Hallsberg. Da vigdes Gustaf Persson från Hallsbergsgården och Stina Nilsdollcr från Samsala. De unga IU bos3ttcsig j Samsala och Gustafbruka <!e svärfaderns gård under CH tiotal år. Ar 1836 klarade han inte ekonomin längre-han "kom på obestånd" -och tvingades lämna gården till en svåger. Gustafs och Slinasfamilj växte snabbt. Vid flyttningen från gården i Samsala (anns del fem barn. Familjen bosattesig i elllorp i SamsaIaskogen - Sköllermohagen. Det torpet finns inte kvar längre. På Sköllermohagcn föddes ytterligare sex barn. Under åren 1826 till 1853 föddes alllså elva barn i familjen. En dotter och ensondogi ettårsåldern och Ivå söner i 18-årsåldcrn. Ett litet torp kunde inte ge försörj~ ning åt så stor familj. Oeh inte heller kunde det gearbete åt de sexsönersom fanns kvar ifamiljen. Möjlighet all överta någon gård fanns inte heller. De små. för all inte säga obefintliga möjligheterna till försörjning bidrog helt visst till att tre av bröderna Gustafsson blevsoldater/knektaroch alla tre inom grannsocknen Kumla. Detta var under indelningsverkcts tid. då roten var ansvarig för rekrytering och underhåll aven soldat. då rotarna var sammanförda till korpralskap om cirka 25 rotar och korpralskapen till kompanier om cirka 150 rotar. Om allt detta och mer till om indelningsverket och dess organisation har Björn Gerhardsson skrivit i skriften Soldattorp i Kumla, Hardemo och Ekeby. Näst äldste sonen Lars, född 1833, anlags lill soldat år 1852 och blev placerad i rote nr 69 Dynningeberg. Lars 18 blev under sin tid i Dynningebergs rote soldaten Lars Hag. Närhan senare nyt~ tade till rote nr 56 Björka blev han soldaten Lars Björk. När han avgick år år gammal. var det som korpral Lars Björk. Sonen Per. född antogs som soldat 11 september år gammal. Han var soldat för rote nr 57 Byrsta. Som soldat fick han namnet BUlow. Han tog avsked från tjänsten den 5 september Den tredjesoldaten ifamiljen varyngste sonen Gustaf. född Knappt fyllda 20 år antogs han år 1873 som soldat för rote nr 70 Orsta. Soldatnamnet blev Öm. Det namnet fiek han emellertid inte behålla under hela sin tid som soldat. r 1893 upplöstes Kumla kompani och soldaten GustafÖrn överfördes till Askersunds kompani. Där fanns redan en soldat med namnet Örn och eftersom han var äldre hade han förtur till namnet. Soldaten GuslafÖm blev därför soldaten Gustaf Örnel!. Kring år 1890 köpte Gustaf Örn en torplägenhel i Dynningeberg. där han bosatte sig med sin familj. I familjen fanns då sex barn. Syskonskaran utökades sedermeraochfamiljen Örn hade sammanlagt nio barn. Isamband med att soldaten Örn skaffade egen bostad fick han roteböndernas tillåtelse all arrendera ut soldattorpet till en gruvarbetare Oskar Svensson från Vesta ägor. Arrendet var 156 kronor per år. Gustaf ÖrnIÖrnelI hade inte inhämtat regementets tillstånd att arrendera ut soldattorpet. Detta föranledde en hel del skrivelser mellan kaptenen och riddaren herr O W Smith och Emil Adlers. Yxhult. vilken företrädde arrendatorn. Den segslitna tvisten löstes bland annal genom att det i arrendekontraktet stadgades. att kofoder och gödsel inte fick bortföras från torpet. Soldattorp i Kumla Sedan januari 1988 har tio deltagare i en studiecirkel inom studieförbundet Vuxenskolan och med Even ÖrnelI som ledare arbetat med inventering av soldattorp i Kumla kommun. det vill säga i Kumla. Hardemo och Ekcby socknar. Genom forskning i arkiv och med hjälp av kartor och militära handlingar har studiecirkeln funnit 106 torp inom kommunen. De flesta torpen finns kvar. mer eller mindre ombyggda.trefyra stycken är nästan helt oförändra~ de. Vid torpen och torpplatscrna har skyltar satis upp med uppgift om regemente, kompani samt rotens namn och nummer. Cirkeln avslutade sitt arbete med att i samarbete med kulturehefcn i Kumla kommun. Mats Runering.sammanställa boken Soldattorp i Kumla. Hardemo och Ekeby socknar. Utöver ett sjuttiotal bilder av torp och av några soldater innehåller boken aniklaromsoldatlivet. Björn Gerhardsson redogör i sin artikel för indelningsverket. Kjell Nordqvist och Göte Björklund skriver om soldaternas liv från 16{X}-talet fram till då indelningsverket upphörde. Det finns även en karta som visar de olika soldattorpens läge, en förteckning över den siste soldaten på varje rote med namn. födelseår och familj. l bokens andra del finns 35 bilagor med varierande innehåll som Ytterligare belyser soldatens liv och leverne. Soldatkontrakt och betyg i olika for- Det omtvistade torpet finns kvar idag i ombyggt och renoverat skick. Soldaten Gustaf Gustafsson/ÖrnlÖrnell tog avsked från kronans tjänst den 7 september O mer kompletterar förnämligt bilden över en soldat i Kumlatrakten. I utdrag ur Kumla sockenstämmoprotokoll från 1800~talets början kan man bland annat läsa om vargplågan och om utbetalda ersättningar för rivna djur. Eli annat protokoll visar all den indelta armen inte alltid räckte till i krigstider. Är 1811 utskrevs som förslärkningsmanskap looman från Kum~ la socken. Till detta protokoll finns en storpolitisk bakgrund. Några artiklar ur gamla tidningar finns också med liksom räd till släkt- och hembygds~ forskare om hur man går till väga för att nå fram till ett galt resultat. Dc 160 kulturhistoriskt värdefulla sidorna avslutas med separata kartor över de tre socknarna. Bokensäljs genom kultur- och fritids~ kontoret. biblioteket och Bokmagasi~ net till ett pris om 80 kronor. O For/J_fr/m Jid 20 Fritidsgårdar FrilldsgArdarna Malmen och Kumlaby kommer att halla öp~t fram till skolavslutningen. Tall ängen och Sannahed haller stangt från maj till och med september. Fritidsgårdarna i Kumla ordnar nattbio i som mar. För vidare information se anslag pa går. darna eller ring Lokalbokning An~ökan för bokning av tid i kommunens gym na~tiksalar skall inlämnas senasl den 15 juni Allsökan sker på särskild blankell som bämlas oeh liimnas på kultur- oeh fritidskonioret i stadshuset. Detta gäller både föreningar och privatpersoner. 19

13 Gruppkorsband Kultur och fritid Arrangemang barn och ungdom 3/ maj kl/8.oo Bodils minicirkus Familjekväll på servicehuset He'a Sannahed 1/-/6 juni fantasiverkstad Skaparvecka för Kumlas ungdomar, från 13 år. 12 augusti Ungdomens kväll vid Knmlasjön Lokala band och kända 3rtister medverkar. Preliminärr. Utställningar 25 april- 21 maj Ljus och lult Bengt Bosshammar. måleri 23 maj -18 juni 40-talsutställning Konstnärer verksamma i Kumla på 40-talel. 22 juni - 15 augu.ui Sommarutställning - lototävling Kumlahor inbjuds att deltaga med egna foto grafier. Musik 24 maj och 7 juni kl /8.00 Musik i försommarkvällen Friluftskonsert vid officersmässen. Sannahed. Sporthallen Under månaderna maj-augusti är sporthallen Slängd. Simhallen har ordinarie öppethållande till dess Djupadalsbadet öppnar. Djupadalsbadet Telefon: kassa , expedition Öppningsdatum slutet maj, se annons i lokalpressen. Öppettider: måndag-fredag lördag-söndag tisdag och fredag morgonbad 07.()()"{)8.30 Kassan stänger 30 minuter före badtidens slut. Provtagning för simmärken varje dag kl Serveringoch kiosk öppna varje dag under badperioden. Simskolor Instruktion sker i tre olika simskolor under juni, juli och augusti. Varje simskola har två grupper alla vardagar ki 09.Ql}.-{)9.40 och Simskolan är i första hand avsedd för icke simkunniga barn i skolåldern. I mån av plats kan även förskolebarn tas emot. Anmälan sker på anmälningsblankett som delas ut i skolorna. Se även annons i lokalpressen. Badavgifter Vuxna Rabatthäfte vuxna. 10 besök Barnlom6år Ungdom t o m 16 år, studerande, 12: 100; fritt pensionär. och militär 6:- Rabatthäfte. 10 besök 50:- Säsongskorr. familj 250:- Hyra av skåp 3:- Hyra av skåp, hel säsong 60:- Hyra av simdräkt 5:- Hyra av handduk 5:- Blankett för ansökan om familjekort kan under maj månad hämtas i Kumlahallens kassa. Fyll i blanketten och lämna i god tid så att Du har famijjekotlct när Djupadalsbadct öppnar. Tennisbanor Tennisballorna vid Kumlahallen oeh Kumlaby sportfält får undersommarperioden disponeras kostnadsfritt - under ansvar. Tennisbanorna "id Länsmansskogen är öppna förspel perioden maj-september, Bokningsker vid banorna med spelkupong som köps vid Kajs Minilivs, Trädgårdsgatan 3. Kvarnturps tennisbana bokas enligt instruktioner vid banan. Forts. sid /9 KO...ANC!IT60...GET KU""'" TRYCKERI 1iXl2

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av Storgatan Nossebro är centralort i Essunga kommun. Kommunen tidigare bestod

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika.

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika. 2015 SÖNDAG 25 OKTOBER NKF NIGHTSESH Nerikes Kickbikeförening arrangerar en kickbikenatt. Åkning, film, musik, häng m.m. Dag: 25-26 okt Tid: kl. 20.00-09.00 Plats: Aktivitetshuset Ålder: 12-19 år Max antal

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009!

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! 14, 15, 16 maj 2009 Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! Företagare i branschen har försäljning av garn, vävstolar, vävredskap m m i Holma-Helsinglands fabrikslokaler i Sörforsa. Textila utställningar,

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Boende i Västergarn. En bygd med historiens vingslag bakom sig och framtiden för sig

Boende i Västergarn. En bygd med historiens vingslag bakom sig och framtiden för sig Boende i Västergarn En bygd med historiens vingslag bakom sig och framtiden för sig Västergarn då Västergarn ligger ca 25 km söder om Visby Bygden är rik på historia och fina naturområden. Paviken Norr

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Kvarnstugan för 100 år sen

Kvarnstugan för 100 år sen Kvarnstugan för 100 år sen Lars Gezelius Fältstationens högkvarter kallas ju för Kvarnstugan och tillhör Renstad Gård på Tåkerns sydvästra strand. Men den har väl inte alltid varit fältstation kan man

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

RYDEBÄCKS KULTURSLINGA i BILDFORM (plus några kompletteringsbilder på nya och gamla rydebäckshus längs stigen)

RYDEBÄCKS KULTURSLINGA i BILDFORM (plus några kompletteringsbilder på nya och gamla rydebäckshus längs stigen) RYDEBÄCKS KULTURSLINGA i BILDFORM (plus några kompletteringsbilder på nya och gamla rydebäckshus längs stigen) 1. Rydebäcks gård1920-talet Stigens vågvisningspålar Flygbild mot öster Fotografi från 1951

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

SMC KURSER NORRA 2015.

SMC KURSER NORRA 2015. 1 SMC KURSER NORRA 2015. REV: 2015 03 09 SMC Västernorrland. Bana Sundsvall. http://www.sundsvallraceway.se/satna/ Sättna, SHRA Raceway Sundsvall. Från söder E4 norrut. Följ skyltar väg 86 mot Bispgården.

Läs mer

Fabrikören. FALKÖPINg. Nya, fräscha lägenheter i anrik industrimiljö.

Fabrikören. FALKÖPINg. Nya, fräscha lägenheter i anrik industrimiljö. Fabrikören FALKÖPINg Nya, fräscha lägenheter i anrik industrimiljö. KVARTERET FABRIKÖREN Parkgatan Frejagatan Trädgårdsgatan Kvarteret Fabrikören har inhyst Haglunds rullgardinsfabrik under större delen

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Turkiet. Här finner du endast ett fåtal av alla hundratals vi har över hela Turkiet. Kontakta oss om du söker andra orter eller hotell.

Turkiet. Här finner du endast ett fåtal av alla hundratals vi har över hela Turkiet. Kontakta oss om du söker andra orter eller hotell. Turkiet Trots att det var först i slutet av åttiotalet som Turkiet på allvar klev in i semesterarrangörernas värld har landet verkligen lyckats etablera sig som ett av skandinavernas favoritresmål. Det

Läs mer

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla S:t Ilian Bostadsrätter med plats för alla Gott om plats, både inne och ute Ulla Kolb är arkitekt SAR/MSA med 30 års erfarenhet av bostäder, alltifrån småhus till flerfamiljshus, och arbetar vid det stora

Läs mer