Våga se framåt. Kumla bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våga se framåt. Kumla bibliotek"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla Vuxenavd, 2 tr, tel Barnavd, by. tel Utställningshall, bv Måndag-torsdag Fredag SANNAHED Lördag Söndag Servicehuset Ha'a,lel Sommartid juni-augusti Tisdag 10-13, Måndag-torsdag Fredag Fredag ÅBYTORP Lördag, söndag stängt Biblioteket, tel Filialer Tisdag HÄL.LABROTTET Fredag Tallängens skola,lel BOKMAGASINET Tisdag Hagendalsvägen 26,Iel Onsdag, torsdag 10-14,17-19 Tisdag ObslOnsdag 27 maj och torsdag 18 Lån ur äldre bokbestånd, köp av juni endast Kumlakrukor, häradskartor, vykort. BIBLIOTEKET HÄLLER STÄNGT fredag 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, annandag pingst samt midsommarafton. Lördag-söndag 2-3 maj ordinarie öppethållande. Onsdag 27 maj öppet 12-17, fredag 5 juni och torsdag 18juni 14-17, Samtliga filialer håller stängt 29 juni-5 augusti. Bokmagasinet håller stängt 16 juni-25 augusti. Skoindustrimuseet Sveavägen 19, Kumla, har öppet dagligen mellan klockan och För gruppbesök var god ring FRI ENTRE! KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kommundirektör Thage Arvidsson Assistent Sigbrit Hagghult Postadress: KUMLA 2 Besöksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: 019/88100 (växeq Nästa nummer utkommer mitten september 1992 Våga se framåt A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Sverige - liksom många andra länder i Europa och i viiriden - har kommit in i en lång och djup ekonomisk nedgångsperiod. Del finns till och med de som järnrör dagens situation med 1930 talets depressionstider. Tyvärr finns det ännu inga tecken på att den ekonomiska tillbakagången skall avta och återigen vändas i utveckling och framtidstro, Delta pågår samtidigt som landets regering genomför ett så kallat systemskifte för Svcrige, Ett systcmskiftesom bland annat medför kraftigt neddragna statsbidraggentemot kommunerna. En medicin vi fått vänja oss vid under senare år - oavsett regering. Detta ger till slut myckct illavarslandc effekter för kommuncn och dcss vcrksamhet. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att möjliggöra eh snabbt medlemskap för Sverige i EG. I dessa snabba förändringar och anpassningar är det givetvis den ekonomiska hotbilden, depressionen och den eftcrföljande arbetslösheten som påverkar oss mest och direkt: i Sverige i sin helhet och i kommunerna lokalt. Sverige - en av de rikaste nationerna i världen - kan med ekonomiska mått mätt klara en tillbakagång. Däremot kan vi inte acceptera effekterna aven sådan tillbakagång, del vill säga arbetslösheten. Arbetslöshet är människoovärdigt och ett totalt ekonomiskt slöseri. Kommunen måste därför på alla sätt försöka motverka effekterna av den kris och den arbetslöshet som drabbar enskilda människor. Tyvärr utsätts också vi som kommun för samma hårda press att banta i takt med att statliga bidragdras in. Vi stårinför del hart när omöjliga kravet att gasa och bromsa på samma gång. Under år 1992 satsar vi trots della omfattande resurser för att motverka arbetslösheten genom att tidigarelägga investeringsprojekl Investeringar som medför låga eller hclst inga fortsatta driftkostnader. J ust nu byggs det fem gång- och cykeltunnlar i Kumla. Det ger arbete inte bara åt byggnadsarbetare på byggplatsen, utan även välbehövliga order åt järnverken, som tillverkar armeringsjärn liksom åt betong- och träindustrin. I en separat artikel på sidan 4 redovisas vilka övriga särskilda insatser som görs för att motverka arbetslösheten och dess verkningar. Den kommunala verksamheten måste som nämnts också bromsa. Om regeringens nuvarande hårda bud kvarstår kommer de statliga bidragen till Kumla kommun att minska med 25 miljoner kronor från och med Därför måste väsentliga delar i den kommunala verksamhetcn omprövas och ifrågasättas. Ambitionen är givetvis att undvika sådana åtgärder som får starkt negativa effekter för den enskilde kommuninvånaren, det vill säga en social tillbakagång. Det finns tyvärr en övertro att offentlig verksamhet - och kommunal verksamhet i synnerhet - bedrivs med en alldeles för stor byråkrati och administration, Med en större effektivitet så löser sig det kommunala sparbetinget, tycks en del tro. En avsevärd dcl i den kommunala byråkratin, med tonvikt på byråkrati, 3

3 pappersproduktion elc. har sin grund i demokralipo!itisk verksamhet, det vill säga allmänhetensoch massmedias lagstadgade möjlighet att ta del av vad som händer och sker i kommunerna. Är då allt som sker enbart nattsvart? Vågar vi se framåt? Ja vi måste! I Kumla måste vi tala om att vi finns. att vi är dukt.i.ga. Vi ska finnas med på Bomässan i Orebro under juli/augusti för att ta med oss besökare till Kumla och visa Smedstorp. vårt centrum. vattenlornet. Jerk Altons arkiteklbyrå. Ytong etc. Vi ska fira 50 år som siad. Vi ska fira det med tävlingar, föreningsarrangemang, företagsmässa och mycket, mycket mera. Vi vill och vi ska ta kraft- Bekämpa arbetslösheten A v personalchef Birgitta Nilsson Dagligen läser vi i tidningarna om lågkonjukturens \'erkningar. Läser om varsel och uppsägningar. om fler och fler arbetslösa. Kumla är inget undantag. Även i vår kommun blir allt fler arbetslösa. Dock ligger vi. jämfört med kommuner i länet. relativt lågt - "endast" 3.2 procent. Kommunens ekonomi har försämrats. Stora sparbeting ligger framför oss. Trots detta vill och måste kommunen vidta åtgärderför attdämpa effekterna aven alltmer tilltagande arbetslöshet. Konsekvenserna av långvarig arbetslöshet blir ofta bådesociala och ekonomiska. Konsekvenser som drabbarden enskilde kommuninvånaren. A ktiveringsprojekl Nyligen beslöt kommunstyrelsen att kommunen skall stå som huvudman för 4 tag för bällre tider. Mcn det är inte en mans uppgift. Del är i aura högsta grad ett lagarbete. där varje kommuninvånare har sin betydelse. Rom byggdes inte på en dag. men varje liten framgång är värd att nmera. Aven de inom föreningsvärlden. Därför säger vi ett stort grattis till IFK Kumla hockey för kraftfull satsning med goda framgång~ ar som resultat. Vi vill och vi skall också tro på framtiden. Därför ser vi framåt. I första hand mot en sommar. då det känns lättare och enklare au leva och då vi samlar krafter till vardagens arbetsuppgifter. Därför en uppriktig önskan till alla Kumlabor om en skön och stimulerande sommar! D ett "aktiveringsprojekt för arbetslösa". Projektets syfte är att ge personer som idag är utan arbete - möjlighet till aktiviteter. Det kan vara att delta i studiecirklar, i friskvård, i motionsprogram eller bara att träffas några timmar över en kopp kaffe. Projektet är planerat starta under våren och pågå året ut. Ungdomsbyrå - for alla Kommunens samlade arbetsmarknadspolitiska insatser sköts idag av den så kallade Ungdomsbyrån. Ungdomsbyrån finns i egna lokaler på Hagendalsvägen. Trots namnet är det en majoritet av vuxna personersom genom Ungdomsbyrån får hjälp med arbete/sysselsättning på olika arbetsplatser i kommunen. Arbetsfrämjande åtgärder som kommunen har till sitt förfogande är följande: Beredskapsarbeten Drygt 20 personer är idag sysselsatta i beredskapsarbeten. De finns på olika arbetsplatser inom barn- och äldreomsorg. på idrottsanläggningar, skolor, kontor etc. Dessutom finns det ett särskilt arbetslag som arbetar med lättare skogsröjning. Ett beredskapsarbete varar cirka sex månader. varefter det omprövas och/eller förnyas. Offentligt skyddat anställda Cirka tio personer med socialmedicinskt arbetshandikapp har särskilda anställningar på arbetsplatser i kommunen. Några av dessa arbetarpå kommunens vanliga arbetsplatser med skogsröjning eller mindre reparationsarbeten etc på föreningslokaler. Under sommarhalvåret kan delar av arbetet bestå av gräsklippning hos äldre och handikappade m m, m m. Ungdomsgaranti För ungdomar i åldern 18-20årär kommunen skyldig att enligt lagen om särskilda inskolningsplatser bereda ungdomar arbete. Enså kallad inskolningsplats ställs till förfogande för ungdom som inte kan beredas annat arbete eller erbjudas utbildning. Under 1991 var totalt 93 ungdomar sysselsatta på dettasätt inom kommunens arbetsplatser. Syftet med ungdomsgarantin är bland annat att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet och praktik. En inskolningsplats upphör automatiskt närden anställde fyller 20 år. Flyktingprojekt Invandrarelfiykting, som är sysselsatt inom flyktingprojekt, studerarsvenska på halvtid och arbetarden andra delen av dagen. En del flyktingar bereds arbete direkt ute på arbetsmarknaden medan andra bereds arbete via Ungdomsbyrån. Målet för projektet är att invandrarenlflyktingen efter cirka sex månader skall ha möjlighet till fortsatt arbete eller till utbildning för vidare kompetens. Deltagare i detta projekt utses isamråd med socialtjänstensflyktingmonagning. Idag deltar cirka tio personer i delta projekt. Projekt Unga kvinnor är ett särskilt projekt. som drivs av socialtjänsten. Det vänder sig till unga kvinnor med speciella behov. Projektets syfte är att erbjuda arbetsträning. För närvarande deltar fem kvinnor i arbetsträning fyra timmar per dag. U tbildnillgsvikariat Utöver detta har kommunen ett antal personer- främst inom äldreomsorgen - som arbetar på så kallade utbildningsvikariat. Det innebär att de vika rierar för fast anställd personal som genomgår utbildning. Arbetsförmedlingens roll Samtliga personer. som idag arbetar inom något av dessa 'projekt'. har anvisats via arbetsförmedlingen. Ung domsbyrån har därefter förmedlat en arbetsplats, varvid hänsyn tagits till utbildning. tidigare erfarenheter och den platssökandes egna önskemål. Allt ska betalas Ingen verksamhet är gratis. Inte ens verksamhet för bekämpandeav arbetslöshet. Allt ska betalas. Stat och kommun delarpå kostnaderna genom alt staten står för viss del av lönekostnaderna. I övrigt finansieras insatserna via kommunala skattemedel. D 5

4 Det gamla vattentornet A v fasrighetschej RolfNilsson En stad växer fram A v administrative chefen Torild Hilmern'on Runt om i Sverige Slår mango gamla outnyttjade vattenlorn och förfaller. En del har redan rivits. Några - ell knappl tiolal- har b}"ggls om till bostäder. Den uppmärksamme Kumlabon har säkerluppläckt att än'n vårt gamla valtentom är under ombn:gnad, Det gamla vallentornet uppfördes av en skånsk byggmästare år Det togs ur bruk då det nya vattentornet i norra delen av Kumla blev färdigt. Sedan dess har den exteriört vackra byggnaden stått tom och endast tjänstgjort somskräpkammare.tornet finns med i bevarandeplanen och får inte rivas eller nämnvärt förändras i exteriören. Omb)'ggnad ror n) funktion Med hjälp av Jerk Altons arkitektkontor i Kumla och i samråd med länsantikvarie Olle Lindqvist i Örebro kommertornct all eftcrombyggnad inrymma sex lägenheter. Tornets invändiga diameter är endast 7.5 meter och är därmed del hillills smalaste i Sverige som blir ombyggt. Arkitekt Stig Robertsson har - Irots tornets ringa diameter - lyckals att lösa lägenheternas utformning på el! förträffligt sätt. Givetvis kan en ombyggnad med givna runda väggar inte fullt uppfylla samma krav på utrymmen och tillgänglighet som vid konvcnlionell ombyggnad. Tornlägenhctcrna förses med såväl Irappasom invändig hiss. Bottenlägen~ heten ligger helt i markplanet. Övriga fem lägenheter om två rum och kök är utformade iså kallat halvplan. Kök och sovrum haren rumshöjd o meter medan vardagsrummets höjd är 3,40 meter. ToppJägenhetcn har dessutom ett rum itorncts högsta läge. Detta rum kan nås via en spiraltrappa. Lägenhcten i markplanct uppfyller 6 L~lI 4 Lr.lll,I re: Den nyfödda sladen När Kumla blev stad år 1942 hade samhällets fysiska struktur redan fäll de drag som är Kumlas särprägel, Stationssamhället som det såg ut i mitten av 1800-talet karakteriseras i Kumla kommuns bevarandeprogram som "en glest byggd 'kåkstad' med några större offentliga byggnader". Centrum var rörlagt till området kring järnvägsstationen. Odengatan och Hagendalsvägen. är hemskomakeriet gick över i mer industrialiserad form. förlades fabrikerna till tätorten. Tillgången till mark var mycket god och större delen av de inflyttande skofabriksarbetarna byggde sina egna villor. ofta i närheten av den fabrik där de arbetade, Den glest bebyggda "kåkstaden" hade utvecklats till "en vidsträckt villastad med inslag av skofabriker och förnä mare direktörsvillor bland de mångtaliga skoarbetarnas bostadshus". I ett reportagc i Svenska Dagbladet år 1941 beskrivs Kumla så här: Hl/r ser Sveriges yngsta stad ut? - den som ärså /lng att den ännu bara kommit till i en födelseannoils med I jalllwri angivet som datwll för del/lyckliga liii- ~''''>-l~l~ ~,.'" (;Q, handikappkraven, vilket inte de övriga lägenheternagör. Lägenheterna haren högre standard än normalt vad gäller snickerier och golvytor. Topplägenhe ten har utrustats med bastu. Det är emellertidsparsamt med förrådsutrymmen i lägenheterna. Tvättstuga och lägenhetsförråd är inrymda i en tillbyggnad i markplanet. Vad kostar det atl bygga? Totalkostnaden för ombyggnaden är Stadshuset Den nyblivna stadens första större byggprojekt blev au anlägga ell repre~ sentativt stadshus. Kommunen och municipalsamhället hade tidigare hyrda kontorslokaler i Solgården. Hagendalsvägen l. I april 1941 presenterades ett förslag till stadshus ritat av arkitekterna Tore Axtn, Stockholm och LarsArborelius. Kumla. Förslaget innehöll dels kontorslokaler i tre våningar och dels hoberäknad till 7.9 miljoner kronor inklusive mervärdesskatt. Finansieringen sker genom statliga lån. I delta speciella fall har kommunen. tack vare alt tornct är klassat som kulturbyggnad och eftergodkännande av länsantikvarien i Örebro län, erhållit ett förhöjt lånebidrag från länsbostadsnämnden. dragelsen? Den ser hell enkelt ul som småsyskonen i den mellansvenska kllllen. Som elllilen stadmed bred huvlldgala och låga hus och ett torg medplats för M(le parader och follläner - och festligt firande av skons dag om den skulle komma... Varannan Slllga är liten ochrödoch varannan ärstoroch vit, i den lilla bor en skomakare och i den stora en skofabrik... Men samhällel har påfallande många nätta smlf arbemrbo Släder och fabriker, som ser ut som sljjrre vira villor. Lägger man så li1l smilckra björkalleer, ettfriluftsbad, dör i/lfödingen badar i lika Jim vatten som han dricker, så har man den första bilden av Kumla ; dagsljus. Vad koslar det att bo? Genomsnittshyran är beräknad till 840 kronor per kvadratmeter och år. Inflyttningen är beräknad kunna ske under augusti månad Minst två lägenheter ska dock stå klara för visning i anslutning till Bomässsan under vecka 30. det vill säga juli D 7

5 tell och restaurang. Två år senare. den 12 april 1943, kunde stadsfullmäktige hålla sill första sammanträde i det nya stadshuset. Hotell- och restaurangdelen uppfördes dock inte förrän tio år senare. Medstadshuset och hotellet fick Kumla torg ett tillskoll som ytterligare förstärkte dess karaktär av centrum för tätorten. Bebyggelsen runt torget var annarsavmycket blandad karaktärmed bostadshus, en skofabrik. Frälsningsarmens lokaler och det efter Kumlamått mätt pampiga Odinslund - huset där nu Kumla resebyrå har sin lokal. Offentliga institutioner Många av de större byggnaderna som präglar stadsbilden utanför de direkta centrumkvarteren består av byggnader förden kommunala servicen, varav flertalet tillkommit under de senare 50 åren. Ett nytt ålderdomshem med sjukavdelning var. jämte behovet av skollokaler. det mest akuta under Kumla stads första årtionde. Fylsta skola byggdes till under åren och Hagaskolan år Trots upprustning och tillbyggnad av de äldre skolorna räckte lokalerna inte till. Flera klasser, som mest 17 stycken. fick inrymmas i hyrda lokaler i olika delar av staden. r 1950 föreslog skolstyrelsen att den s k grusgropen omedelbart öster om Kyrkogatan skulle upplåtas för "Östra skolan". Efter det all ärendet behandlats över 100 gånger i olika statliga och kommunala instanser kunde skolan byggas under åren Skolan fick namnet Malmens skola. Inför genomförandet av den 9-åriga grundskolan blevbehovet av lokalerstörre och år 1957 anhöll KumJa stads folkskolestyrelse att skolöverstyrelsen skulle pröva frågan om lokalbehovet för höga stadiet. r 1959 fick arkitekterna Tore Moxness och Lennart Björklund i upp- drag att rita "Västraskolan". År t962 tog idrottsplatsnämnden upp frågan om upp- förande aven sport- och simhall i anslutning till högstadieskolan. År 1964 beslöt stadsfullmäktige attanläggningarnaskulle uppföras och i februari 1968 togs Vialundskolan i bruk och i januari 1969 invigdes Kumlahallen. Nästa stora skolbyggnadsprojekt aktualiserades i och med utbyggnaden av bostadsområdet Kumlaby. År 1976 behandladeskolstyrelsen en utredning om behovet av skollokaler i Kumlaby. l januari 1983 togs den nya skolan i bruk. När Kumla blev stad fanns det inte något ålderdomshem inom stadens område. De av stadens åldringar som behövde plats inackorderades i grannkommunernasålderdomshem, främst i Sannahed. Behovet av ett ålderdomshem varslort,och planeringen påbörjades år Ar 1951 kunde byggandet av ålderdomshemmet Solbacka påbörjas. Det togs i bruk i september Därefter har Solbacka byggts om och byggts till i [lera omgångar. Det dröjde sedan 30 år innan nästa stora byggnadsprojekt inom äldreomsorgen kom. Della präglades aven ny syn påomvårdnaden. Resultatet blev servicehuset Kvarngården med 70 lägenheter för eget boende. Kvarngården invigdes år Landstinget uppförde på 1960-talet sjukhemmet Kungsgården vid norra Kungsvägen. År 1980 byggdes det ut till praktiskt taget dubbel storlek. Bostäder Det växandc samhällets bostadsförsörjning kunde illle klaras enbart med egnahemsbyggande. Det fanns ett stort behov av hyreslägenher. Det var först på 3D-talet som större flerfamiljshus började byggas. Det privata byggandet av hyreshus räckte dock inte till och på initiativ av Örebro-Kurirens lokalredaktör och HSB-ombudsmannen EricSamuelsson bildades år 1946 stiftelsen Hyresbostäder i Kumla. numera stiftelsen Kumlabostäder. Stiftelsens första projekt blev hyresfastigheterna i Prästgårdsskogen. De första lägenheterna var infl Yttningsk lara år 1948 och tioårsenare stod de sista av Prästgårdsskogens 544 lägenheter klara. Nästa större projekt blev punkthusen i Kvarnparken med 322lägenheler, som uppfördes under åren Därefter följde Kumlaby-området, som med ett längre uppehåll under 1980-talet, för stiftelsens del avslutades först år 1990 med WilIengården och som nu omfattar 440 lägenheter. Utöver här uppräknade förvaltar stiftelsen ytterligare cirka 400 lägenheter. Icentrumkvarterenoch kvarteren närmast därintill dominerar hyreshus i privat ägo samt bostadsrättsföreningar. Försla maj firande på Kumla torg Den traditionella villabebyggelsen är ett dominerande inslag i den del av villakvarteren som var bebyggda fram lill och med 1940-talet. Från och med 1950-taletgenomgick villabebyggelsen en märkbar förändring. Villorna fick en annan karaktär med oputsadetegel fasader. storaglaspartier och platta tak. Från 1960 har den största delen av nyproduktionen varit gruppbyggda småhus förlagda till områden utanför de äldre villaområdena. Centrum Hur skiljer man en småstad från en storstad? Kanske enklast genom att i småstaden talar man om 'Torget" i bestämd form singularis. Det finns bara ett torg och dct är stadens självklara centrum. Torget speglar småstadens själ. Kumla torg har genomgått flcra olika faser. Det första årtiondet var det inte mycket mer än en öppen plats som användes för olika ändamål. Så småningom fick det karaktären av ett "riktigl" torg, och bilder från 30- och 40 talen visar ett torg med mycket Liv. 9

6 o '0' l' r //./ \./ Torghandel i Kumla på 1930-laJel. Med den ökande bilismen och kraven på au lätt komma fram till affärer och annan service förändrades torgets användning. här liksom i de flesta städer. till att bli nästan uteslutande en centralt belägen parkeringsplats. I omedelbar närhet till torget etablerades varuhus och livsmedelshallar i stora lådliknande byggnader. Under senare delen av 1980-talet har en medveten satsning på förnyelse av torget och de kringliggande kvarteren gjorts. Bilparkeringen har får maka sig åt sidan till förmån för springbrunn och särskilda ytor för torghandel och olika aktiviteter. Torget och Hagendalsvägen kantas åter av gröna träd. om ock ännu inte så stora. Asfalten har ersatts av stenbeläggning. Till centrumförnyelsen hör också komplettering av bebyggelsen med hus utformade i en stil som understryker 10 karaktären av slutna innerstadskvarter. Centrumförnyelsen består inte bara i fysiska förändringar. Det är aktiviteterna som i lika hög grad präglar stadens centrum. Även om torghandeln inte ärstor har det märkts ett betydligt ökat intresse för torget som saluplats. På somrarna finns uteserveringar och uteschacket samlar både spelare och åskådare, för att nu ta några exempel på aktiviteter. En blandning av nyn och gammalt När Kumla blev stad hade samhället en 80-årig historia bakom sig. som redan gett Kumla mycket av dess särprägel. Undcr de 50 år som förn u] it från siadsblivandet har tätorten blivit tre gånger så stor i folkmängd och lidens nya krav har satt sin prägel på tätortens utfortllning både på gall och onl. D Varsagodl Under jubileumsåret kommer det att hända en hel del i Kumla. Den här sammanställningen visar en del av detta. Riv gärna ur den ur Kumlan och spar den så att du och din familj kan planera in de evenemang ni vill se och uppleva. Säkert kommer det att hända åtskilligt mer i Kumla under året, men vi hoppas att den här sammanställningen ska vara till god hjälp för dig som vill uppleva jubileumsåret och alla dess evenemang.

7 maj "Kumla-Mark'en" Lions vårmarknad 4-5 aug "Cup-Kommunal" Slutspel i fotboll, flickor maj SM nr 2, Enskrovs modellbåtar 22 maj "Sjön -sång" Kumla MUsikskolor konserterar vid Kumlasjön 23 maj "Torgets Dag" Centrala Gatuföreningen bjuder på underhållning vid Kumla torg 3 juni Konsert vid Kumlasjön med Kumla Musikskolor 6 juni Svenska Flaggans Dag vid Kumlasjön 13 juni "Stora Kaffekalaset" Centrala Gatuföreningen bjuder på kaffekalas vid Torget juni Alla 50-åringar bosatta i Kumla har fri entre till Djupadalsbadet 17 juni 24 juni juni Swedish Open i vattenskidåkning, Norrtorp 1 juli 15juli 24juli Kumla Storband och Tre Tjejer underhåller vid Kumlasjön "Kumla-SjÖnt" med Arne Domnerus och Black River Band "Kumla-SjÖnt" (program ej fastställt) "Kumla-Sjönt" (program ej fastställt) "Kumla-SjÖnt" underhållningskväll i samband med NM i Simhopp juli Nordiska Mästerskapen i Simhopp, Djupadalsbadet 5 aug "Kumla-Sjönt" Företagen i Kumla bjuder på underhållning (program ej fastställt) l I l 8-9 aug 9 aug Öppna SM i barfotaåkning, vattenskidor, Norrtorp Alla Kumlabor har fri entre till Djupadalsbadet. Cirkus Brazil Jack ger en föreställning till subventionerade biljettpriser aug SM för FSR1,8 cc modellbåtar 21 aug "I afton dans" Centrala Gatuföreningen bjuder upp till torgdans aug Föreningsmässa i BOB-Hallen aug Företagsmässa i BOB - Hallen 6-9 sept 11 sept 13 sept svenska 19 sept 26 sept 24 sept 20 okt Teater "Hamlet" i Kumlahallen "Kumla-Mark'en" Lions höstmarknad "Folksam-Cup" och "Cup-Kommunal" Final, ungdomseliten i fotboll. (TV-sänt) Lag-vM-finall speedway, Sannahed Talangtävling i Folket Hus. Final i Stockholm "Skons Dag" Skoindustrimuseet världen största varmkorv med bröd presenteras på Kumla torg Ej tidsbestämda evenemang: Europa-:Cup i Bordtennis (okt) SM i Rotweilerdressyr VM i Svartkrutsskytte

8 ._-_. --._- På upptäcktsfärd i Kumlabygd A v kl/ltllrimendelll Mats Rlllleriflg Vi önskar alla Kumlabor, besökare och gäster från andra delar av landet ett trivsamt jubileumsår. samtidigt hoppas vi naturligtvis på stor uppslutning kring de evenemang som kommer att prägla staden under året Säkert kommer det att hända åtskilligt mycket mer, inte minst idrottsevenemang av olika slag som vi inte haft möjlighet att redovisa i den här sammanställningen. Vi kommer att fortsätta informera om jubileumsåret och tillsammans med annonser i lokalpressen hoppas vi att informationen ska bli tillgänglig för var och en. KUMLA KOMMUN Jubileumskommitten Förra året kunde vi tyvärr inle presentera någon cykeltur i Kumlan nr 2. Men i år återkommer,"i. Det blir en tur på 25 km genom '[Uer.Närke", där cykel är en nödvändighet for alt'a sig fram. Du passerar platser, där vi kan utgå Urin alt det bodde människor mycket tidigt, dtersum mild har hittat mängder liv fornfynd av olika Slag. Turen U1går från Kumla torg. Cykla Vattugatan östcr ul. Tag åt vänster (norr ut) när du kommer till Kungsvägen. Strax före viadukten ser du en av kommunens tio milstenar. Vi noterar all samtliga tio är från 178l. Korsa gamla E3 vid Vägtorget- skylt Täby. Passera avtagsvägar. bland annat en mot Ö Ekeby. I trevägskorsning cyklar du rakt fram mot VEkeby. Så småningom följer du vägen åt höger - rakt fram är det skyltat '-återvändsgränd". Cykla försiktigt över tillfartsvägen till"nya" E3. Håll till vänster in på en grusväg. Du har nu E3 på din vänstra sida och så småningom -en bit in- Ekebymossen pådin högrasida. Gammal bro och gamla vägar Innan du kommer fram till gamla E3 mellan Kumla och Mosås - ser du till vänster platsen för den gamla Sundsbron (1). en tvåvalvigstenbro. som tyvärr revs för ett tiotal år sedan. Bron uppfördes 1883 och logs ur Irafik då vägen delvis gavs annan sträckning. Dcn rivna bron var 65 meter lång i nord-sydlig riktning. Du står nu på resterna av den gamla landsvägen Kumla-Örebro, som anslöt till den rivna bron. Bredvid landsvägen lill höger. ser du en gammal hålväg (2) - rid- oeh gångväg - från järnåldern, en av länets intressantaste i sitt slag. Den är 2-4 mc tcr bred, ini iii 0,7 meter djup oeh cirka 110 meter lång. På mitten är den otydlig och på cirka 10 meters längd avbrulen aveli gammalt grustag. Vägen hade underbar utsikt övermosjän och följde givetvis den torrlänta grusåsen. Härgår tre vägar av olika åldrar parallelll: hålvägen från järnåldern.dcn gamla landsvägen Kumla-Örcbro, (1700- KUMLA ~-~B~rånSla 11

9 1800-tal) och den gamla E3:an (1900 tal). Intressant är också att dessa vägar ligger i anslutning till valtenförbindelse genom åsen-vilket medförde behov av bro eller färja. Tidigare gick gränsen mellan Kumla och Mosjö socknar längre norrut mill i det smala sundet mellan Mosjön och västra Mosjön. Här gick förr en färja, som enligt uppgift tog 22 passagerare. Färjan togs ur bruk då den första Sundsbron - av trä - tillkom. Nästa bro. landsvägsbron med två stenvalv tillkom 1883 och den nya landsvägsbron av betong tillkom år 1938 i samband med ombyggnaden av landsvägen. När färjan fanns fick vägfarande betala farjavgift vid en bom strax norr om Mosjö kyrka. Bommen var låst vid två stcnar tvärs över vägen. "Tullstenarna" finns fortfarande kvar Ivå meter östcr om vägen. Krutbruk och gamla gravfalt Fortsätt rakt fram på den gamla landsvägen och ta åt vänster på gamla E3:an. Cirka 400 meter efter betongbron och till vänsterom vägen kan du ana dig till platsen för det gamla Krutbmkel(3). Där finns en rest efter krutkällaren i form aven förhöjning i nord-sydlig riktning lox 8 meter och 0,7 meter hög. Fortsätt norrut 100 meter. På höger hand ser du ett gravfält 100 X60 meter (4) mcd cirka 15 fornlämningar_ varav fem runda högar. nio runda stensättningar samt domarring, där endast två av de urwrungligen tio stenarna finns kvar. Ak norrut 400 meter och du är framme vid den sevärda Mosås kyrka (5) från llod-talet. Den finns utförligt bcskriven i en tidigare cykeltur. Kumlan nr Ekebymossclt Återvänd mot Kumla. Snart har du Gamla Sundsbron - i bruk mellan Ekebymossen (6) på häger hand. Eke bymossen är en så kallad högmosse. som snördes av från Liltorinahavet för 4000 år sedan. En mängd fossiler har tillvaratagits här. Ett \ackert bärnstenshalsband har hittats i mossen och finns alt se på länsmuseet. Man har också hittat en mängd 5000 åriga tallstubbar med gnagmärken efter djur. hackspcttsmärken. ugglebon, bävergnag och skalbaggsspår liksom en 3QOO.-årig stockkanot. På mossen bröts torv under lång tid av Säbylunds Torfaktiebolag. På grusåsen vid mossens kant fanns då baracker, som förutom torvarbetarna inrymde allehanda människor. Ibland gjorde länsman razzia här och hämtade lösdrivare. Författaren Bernhard Nord har i sin bok Kämpa mot ödet beskrivit sin tid som torvarbetare och sin bekantskap mcd förmanncns dottcr EsterSahlin, senare författaren Ester Salmillcn. l Kumla julblad har Carl Ohlin beskrivit hur han som l2-åring.1ir 1896 upplevdc en dag med ackordsarbete på Ekcbymosscn. Det var Kumla ångkvarn, som ville ha pojkar att stapla bränntorv. Ångkvarn använde stora mängder torv, som forslades frän mosscn mcd hästdragna "riiisvagnar" pä nuvarande Mossbanegatan., Intressant natur Första vägen efter industrispåret till Ekebymossen tar du till vänster vid en lorvlada. Korsa försiktigt den tvåspåriga västra stambanan. Om du gör en avstickare till vänster utefter järnvägen kommer du efter cirka 50 meterbortom banvaktarbostätlet- till enste,, åldersboplols. (7) där man hittat enstaka krukskärvor. Människornasom bodde här fiskade och jagade säl i Mosjön. som då var en havsvik av Östersjön. Gammal kultur Fortsäu allen rakt fram mot Säbyllt"ds herrgård, (8) som är privatbostad. Åk imeinpågrusplanen. Frammevid herrgården tar du till vänster och följer vägen fram till slutet av hästhagen, där vägen svänger till vänster. Du är framme vid Säbylundsparkcn ellcr Engelska parken. Dessförinnan har du kanske sett en skymt av Barockträdgården öster om 3000-Arig stockkanoi funnen i Ekebymossen. huvudbyggnaden. Den Engelska parken är det vackraste exemplet i Närke på en engelsk park. Parken ligger på en svagt kullig moränslätt, som i sin norra del gränsar till den forna Mosjön. Parken skapades av Claes de Frietzcky i början av 1800-talet. Säbylund och dess ägare Säbylund (eller Säby) finns dokumenterat från 1200-talet. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes med två flyglar vända mot väster mot den pampiga kilometerlånga allen. Dessutom ligger på gården ett antal mindre bostadshusoch en före dettaskola. När det ståtliga träslottet uppfördes av Hedvig Margareta Gyllenspetz, född de Frietzcky, på platsen för en äldre anläggning av okänt utseende. hade det ett naturskönt läge vid Mosjön. På gården bodde också Margaretas bror. mösspolitikern och den mot Gustav 1lI och dennes maktaspirationer kände oppositionsmannen Claes de Frietzcky. Han var en högt bildad och boksynt man. Av rikspolitikerna fick han hedersnamnet "Riddarhusets farbror". Qaes de Frietzcky bodde på Säbylund till sin död år Herrgården innehades senare av Charlotta Elisabet Silfverschöld, född von Essen. Hon umgicks flitigt med bland andra skalden Frans Michael Franzen. Dennevar kyrkoherde i Kumla åren Flera av hans dikterär tillägnade friherrinnan eller har annan anknytning till Säbylund. Engelska parken - en rastplats (9) Parkera cykeln och gå in i parken. En skylt vid ingången lämnar upplysningarom parkens ovanliga växtlighet. Stora delar av vegetationen är inplanterad. Det är främst vårfloran som är värdefull med blåsippa, vitsippa, gul

10 sippa, gulplister och vårlök. Här finns också Slora bestånd av pestskråp. vitskråp. Ålandsrot och vildlulpaner. På försommaren är marken täckt av Hässleklockan. T parken finns fina promenadvägar. som ibland går på toppen av randrnoräner. och bänkar ah sina på. Parken vårdas av Kumla biologiska förening. En bit österut ligger en fornlämningenstensättning 14meteridiameteroch 0,6 meter hög. På åsen söderut finns stora odlingsröscn. Lövskogsparken karaktäriseras av randmoränvallar (ändmorän) som ligger i nordväst-sydostlig riktning. Trädskiktet domineras av bok. ek, lind och lönn med inslag av flera andra lövträd. t ex alm. Bland de enstaka barrträden märks speciellt en 200-årig Weymouthtall (Phinus Strobus). som är en av de största och äldsta i Sverige. Fågellivet är mycket rikt med flera arter av sångare. Barrskogsområdet nordväst om parken är av blandtyp och kallas Djurskogen. Djur- och fågellivet är även här rikt. Beteshagarna söder om Djurskogen består av moränvallar med ett glesl trädskikt av björk och är särskilt vack '3. Mosjön - en före delta Går du norrut kommer du fram till den gamla strandlinjen och kan se ut över Mosjödalen. där Mosjön bredde ut sig fram till slutet av 18OO-talel. Mosjön var ungefär lika stor som Tisaren är idag. Den var en grund slättsjö mitt i Närke. djupast 3-4 meter. Den var rik på fisk och kräftor. Under vi kingatiden gick Mosjön Sflnnolikt ända fram till Kumla. Under lång tid hade de som brukade marken runt Mosjön klagat över vattendränkningen av Närkes bästa jordbruksmark. Det ovanligt höga valtenståndet sommaren 1851 med åtföljande översvämningar salte extra fart på diskussionerna om sänkningav vattenståndet i sjön. Är 1853 bildades Föreningen för Mosjönssänkning. Man fick statsbidrag till den första Sänkningen av vattenytan Den åstadkoms genom upprensning av Kumlaån. Teljeån. Åby vallendrag samt genom fördjupning och utvidgning av utloppet vid Allersta. På talen fanns det Kumlabor som gjorde dagsverken vid Krutbruket. som var beläget söder om Mosjö kyrka. I Folkctorp har funnits torpställen som hetat Sjudaretorp - minnen från den tid det i samband med krutlillverkning var salpetersjuderi vid Krutbruket. Traditionen vet berättaatt ägarna eller innehavarna till dessa torp rodde ibåtarrätt över Mosjön till Krutbruket för att göra sina dagsverken. Krutbrukct var verksamt omkringåren 1580 till Erfarenheterna av sjösänkningen blev goda. Då Kumlaboma sammankallades till extra kommunalstämma 1879 för att yttra sig angående ynerligare sänkningav Mosjön framfördes enhälligt att hela ortcn - inte bara berörda jordbrukare-hade fördel avsänkningen. Vägen hem Efter uppehållct i parken vänder du tillbaka mot herrgården och cyklar rak t fram. Vänstersväng. Högersväng före nybyggd stor ladugård. Fortsätt rakt fram där ladugården slutaroch du kommer in på en ganska knagglig väg. Fortsätt rakt fram vid nästa trevägsskäl. Närdu kommer till Brånsta tardu till höger in på asfalterad väg och återvänder till Kumla IOrg. D,, Minnen från Kvarntorp I Kumlan nr 3 t990 berätlade Anna-Lisa N)'blolll om hur det var att bo i Kvarntorp under talen. I samband härmed uppmanade vi de av Kundans läsare,som hade minnen från eller som bou i Kvarntorp under skirreroljeperioden, alt höra av sig till Kumlan. Resultatet blev magert. tp'ärr. Visst måste det finnas marga som har minnen frin krigsårens K"arntoTp, som upplevde den unika perioden genom nära boendekontakt eller genom arbete inom S"enska skir"erolje AB. Hör i så fall av Dig till Kumlan, Sigbrit Hägghult. tel I detla nummer låter ti Birgit Eklund. Orebro, minnas tillbaka. Eftersom jag upplevt Svenska skifferolje A B:s storhetstid. vill jagskriva ned några rader från de åren. Min far arbetade åt bolaget under några år. Han arbetade vid ugnarna och det var. som jag förstår. det smutsigaste och mest ohälsosamma jobb man kan tänka sig. Där lastades askan. som kom från ugnarna. på vagnar för vidare befordran med lastbil till det som så småningom blev askhögenjaskberget. Troligen fanns det inte skyddsombud på den tiden. för detta arbete måste varit direkt hälsovådligt. Som jag minns det var min far inpyrd av sot. både in- och utvärtes. En episod [rån den tiden vill jag be rätta. Vi bodde i Sånnersta. så min far hade lång väg till arbetet i Kvarntorp. Han cyklade året om. utom de gånger han fick kapitulera för vädrets makter. Då gick han hela den långa vägen till Kvarntorp. Det måste varit 6-7 kilometer. En gång när det på grund av snö även var svårt att gå, tänkte han åka med bussen som kom från Kumla och skulle till Kvarntorp. Han fick då gå till hållplatsen vid Elvesta. cirka två kilometer. Bussen stannade, men då han stiger på. säger chaufförcn: "Denna buss är bara för tjänstemän". Så far fick vackert stiga av igcn. Och ingen i bussen protesterade! Inte smickrande precis. varken för chaufföreller rcsenärer. Men det finns trevliga minnen också. Jag minns när K varntorps Folkets park hade sina glansdagar. Jag har för mig att parken låg i skogen till höger om Katrineholmsvägen. Dit cyklade vi för att dansa på lördagskvällarna. när jag var ung. Parkenengagerademånga fina artister. Karl-Gerhard uppträdde där till exempel. Det var nog år 1945 eller Om jag inte minns fel så spelade Whispcringockså där någon gång. Det var inte dåligt. Hela Kvarntorp levde upp under de här åren, blev nästan som en hel liten stad. Men allt var ju inte idyll. Det fanns baksidor också. Så var det med den förstörda naturen. som förgiftades av alla utsläpp. För Kvarntorpsboma påtagliga besvär var den otäcka röken och den obehagliga KvarnlOrpslukten. Numera börjar naturen att återhämta sig. Och askhögen. som min far var med om att "bygga". är verkligen värd att bestiga. Det kan jag av egen erfarenhet intyga. D Glöm inte Midsommarfirandet i Sannahed 14 15

11 Uppslaget... -ett par sidor för konsumenten Barncykel utan fotbroms - rena vansinnet Småbarnscyklar med enbart handbroms föreslås bli tillåtna i en kommande Europastandard. Om detta godkänns. kommer det ganska snart att finnas farliga barncyklar i svenska butiker. skriver Råd & Rön i sitt aprilnummer. - Det är rena vansinnet. säger docent Jan Gierup. överläkare vid barnkirur gen S:t Görans sjukhus i Stockholm. Elt litet barn har försmå händer för att kunna gripa om en handbroms. Det klarar inte atl både bromsa och styra samtidigt. Påföljden blir att detsläpper styret. På kontinenten är det vanligt med småbarnscyklar med enbart handbroms. Vuxencyklarnasaknarofla fotbroms och småbarnscyklarna tillver kas för alt efterlikna dessa. utan all man närmare tänker på barnsäkerheten. - Vi kommer aldrig att acceptera en standardsom tillåterenbart handbroms på en småbarnscykel, säger Stig Håkansson, byråchef vid Konsumentverket. Numera säljs små läckra tvåhjulingar med fastmonterade stödhjul (ör trefyraåringar. Ett så litet barn är varken mentalt eller motoriskt moget för alt cykla på en tvåhjuling. Stödhjulen gör alt de kommer upp i en hastighet. som de inte klarar av. Undersökningar visar, att de flesta cykelolyckor bland barn drabbar just fyraåringar. Ha mod som förälder! Säg nej till den läckra- men farliga - tvåhjulingen. Låt dill barn ha trehjulingen ytterligare något åroch satsa pengarna på en större 17 tums cykel, när barnet är fem-sex år och mera moget att verkligen cykla. Råd & Rön nr 4/92. Vill Du veta mera? Kontakta kommunens konsument vägledning. Telefon {( -.l/ Nya krav på cykelhjälmar - Spännen till små barns cykelhjälmar måste lossna om de utsätts för belastning. Annars riskerar vi att få ner tragiska olyckor, där barn stryps av hakbandeltill hjälmen. säger byråchefstig Håkansson. Konsumentverket. Aven om den europeiska standardiseringen för cykelhjälmar befinner sig i eh slutskede. lär det dröja eh par år innan de gemensamma kraven kan trä da i kraft. Konsumentverket kommer därförsnarast att ändra gällandesvenska riktlinjer för cykel- och lekhjälmar så att de ger möjlighet att utrusta hjälmarna med spännen som löser ut vid viss belastning. - Det är viktigt alt barn fortsätter att bära cykelhjälmar och att förtroendet inte rubbas. Risken för att skadas vid en cykelolycka är mycket större än au strypas, säger Stig Håkansson. O Sommardäck godkända i vått och torrt Så länge däcken ska användas på barmark, kan köparen låta plånboken bestämma valet. Det bekräftas i en test av arton olika sommardäck. Provtagningsresultaten visar au alla testade däck fungerar bra på sommarvägar. redovisar Råd & Rön i sitt senaste nummer. Ett prov på is- och snöllnderlag är del däremot endast ett par däck som kla rar. Samtliga 18 testade däck är säkra ah köra på sommarvägar och alla är dessutom slitstarka. Det som skiljer dem åt är komforten och hur de fungerar på vintervägar. Det enda året-runt-däckel. Goodyear Vector. var det enda som klarade alla typer av vägunderlag toft väg. våt väg. snö. is. Men det fick inte. som många andra däck. högsta betyg på torr väg. Av sommardäcken var det bara eh, Michelin MXT, som ~ungeradetillfredsställande påsnö och IS. Enligt uppgift från gummiverkstäder och bensinmackar. som Råd & Rön ringt kostardäcken mellan 550 och 960 kronor per styck. Priserna påverkas mer av var de såldes än av kvalitet och fabrikat. Det billigaste däcket klarade sig bättre i provningarna än det dyraste. Och det varstörre skillnader mellan orlerna än mellan fabrikaten. Det är till exempel högre priser i Stockholmsområdet än i Göteborgsområdet. Råd & Rön nr 4/

12 Soldater i Kumla E/rer nolerillgar av Evert Omell Den 29 december 1826 var det bröllop i Samsala i Hallsberg. Da vigdes Gustaf Persson från Hallsbergsgården och Stina Nilsdollcr från Samsala. De unga IU bos3ttcsig j Samsala och Gustafbruka <!e svärfaderns gård under CH tiotal år. Ar 1836 klarade han inte ekonomin längre-han "kom på obestånd" -och tvingades lämna gården till en svåger. Gustafs och Slinasfamilj växte snabbt. Vid flyttningen från gården i Samsala (anns del fem barn. Familjen bosattesig i elllorp i SamsaIaskogen - Sköllermohagen. Det torpet finns inte kvar längre. På Sköllermohagcn föddes ytterligare sex barn. Under åren 1826 till 1853 föddes alllså elva barn i familjen. En dotter och ensondogi ettårsåldern och Ivå söner i 18-årsåldcrn. Ett litet torp kunde inte ge försörj~ ning åt så stor familj. Oeh inte heller kunde det gearbete åt de sexsönersom fanns kvar ifamiljen. Möjlighet all överta någon gård fanns inte heller. De små. för all inte säga obefintliga möjligheterna till försörjning bidrog helt visst till att tre av bröderna Gustafsson blevsoldater/knektaroch alla tre inom grannsocknen Kumla. Detta var under indelningsverkcts tid. då roten var ansvarig för rekrytering och underhåll aven soldat. då rotarna var sammanförda till korpralskap om cirka 25 rotar och korpralskapen till kompanier om cirka 150 rotar. Om allt detta och mer till om indelningsverket och dess organisation har Björn Gerhardsson skrivit i skriften Soldattorp i Kumla, Hardemo och Ekeby. Näst äldste sonen Lars, född 1833, anlags lill soldat år 1852 och blev placerad i rote nr 69 Dynningeberg. Lars 18 blev under sin tid i Dynningebergs rote soldaten Lars Hag. Närhan senare nyt~ tade till rote nr 56 Björka blev han soldaten Lars Björk. När han avgick år år gammal. var det som korpral Lars Björk. Sonen Per. född antogs som soldat 11 september år gammal. Han var soldat för rote nr 57 Byrsta. Som soldat fick han namnet BUlow. Han tog avsked från tjänsten den 5 september Den tredjesoldaten ifamiljen varyngste sonen Gustaf. född Knappt fyllda 20 år antogs han år 1873 som soldat för rote nr 70 Orsta. Soldatnamnet blev Öm. Det namnet fiek han emellertid inte behålla under hela sin tid som soldat. r 1893 upplöstes Kumla kompani och soldaten GustafÖrn överfördes till Askersunds kompani. Där fanns redan en soldat med namnet Örn och eftersom han var äldre hade han förtur till namnet. Soldaten GuslafÖm blev därför soldaten Gustaf Örnel!. Kring år 1890 köpte Gustaf Örn en torplägenhel i Dynningeberg. där han bosatte sig med sin familj. I familjen fanns då sex barn. Syskonskaran utökades sedermeraochfamiljen Örn hade sammanlagt nio barn. Isamband med att soldaten Örn skaffade egen bostad fick han roteböndernas tillåtelse all arrendera ut soldattorpet till en gruvarbetare Oskar Svensson från Vesta ägor. Arrendet var 156 kronor per år. Gustaf ÖrnIÖrnelI hade inte inhämtat regementets tillstånd att arrendera ut soldattorpet. Detta föranledde en hel del skrivelser mellan kaptenen och riddaren herr O W Smith och Emil Adlers. Yxhult. vilken företrädde arrendatorn. Den segslitna tvisten löstes bland annal genom att det i arrendekontraktet stadgades. att kofoder och gödsel inte fick bortföras från torpet. Soldattorp i Kumla Sedan januari 1988 har tio deltagare i en studiecirkel inom studieförbundet Vuxenskolan och med Even ÖrnelI som ledare arbetat med inventering av soldattorp i Kumla kommun. det vill säga i Kumla. Hardemo och Ekcby socknar. Genom forskning i arkiv och med hjälp av kartor och militära handlingar har studiecirkeln funnit 106 torp inom kommunen. De flesta torpen finns kvar. mer eller mindre ombyggda.trefyra stycken är nästan helt oförändra~ de. Vid torpen och torpplatscrna har skyltar satis upp med uppgift om regemente, kompani samt rotens namn och nummer. Cirkeln avslutade sitt arbete med att i samarbete med kulturehefcn i Kumla kommun. Mats Runering.sammanställa boken Soldattorp i Kumla. Hardemo och Ekeby socknar. Utöver ett sjuttiotal bilder av torp och av några soldater innehåller boken aniklaromsoldatlivet. Björn Gerhardsson redogör i sin artikel för indelningsverket. Kjell Nordqvist och Göte Björklund skriver om soldaternas liv från 16{X}-talet fram till då indelningsverket upphörde. Det finns även en karta som visar de olika soldattorpens läge, en förteckning över den siste soldaten på varje rote med namn. födelseår och familj. l bokens andra del finns 35 bilagor med varierande innehåll som Ytterligare belyser soldatens liv och leverne. Soldatkontrakt och betyg i olika for- Det omtvistade torpet finns kvar idag i ombyggt och renoverat skick. Soldaten Gustaf Gustafsson/ÖrnlÖrnell tog avsked från kronans tjänst den 7 september O mer kompletterar förnämligt bilden över en soldat i Kumlatrakten. I utdrag ur Kumla sockenstämmoprotokoll från 1800~talets början kan man bland annat läsa om vargplågan och om utbetalda ersättningar för rivna djur. Eli annat protokoll visar all den indelta armen inte alltid räckte till i krigstider. Är 1811 utskrevs som förslärkningsmanskap looman från Kum~ la socken. Till detta protokoll finns en storpolitisk bakgrund. Några artiklar ur gamla tidningar finns också med liksom räd till släkt- och hembygds~ forskare om hur man går till väga för att nå fram till ett galt resultat. Dc 160 kulturhistoriskt värdefulla sidorna avslutas med separata kartor över de tre socknarna. Bokensäljs genom kultur- och fritids~ kontoret. biblioteket och Bokmagasi~ net till ett pris om 80 kronor. O For/J_fr/m Jid 20 Fritidsgårdar FrilldsgArdarna Malmen och Kumlaby kommer att halla öp~t fram till skolavslutningen. Tall ängen och Sannahed haller stangt från maj till och med september. Fritidsgårdarna i Kumla ordnar nattbio i som mar. För vidare information se anslag pa går. darna eller ring Lokalbokning An~ökan för bokning av tid i kommunens gym na~tiksalar skall inlämnas senasl den 15 juni Allsökan sker på särskild blankell som bämlas oeh liimnas på kultur- oeh fritidskonioret i stadshuset. Detta gäller både föreningar och privatpersoner. 19

13 Gruppkorsband Kultur och fritid Arrangemang barn och ungdom 3/ maj kl/8.oo Bodils minicirkus Familjekväll på servicehuset He'a Sannahed 1/-/6 juni fantasiverkstad Skaparvecka för Kumlas ungdomar, från 13 år. 12 augusti Ungdomens kväll vid Knmlasjön Lokala band och kända 3rtister medverkar. Preliminärr. Utställningar 25 april- 21 maj Ljus och lult Bengt Bosshammar. måleri 23 maj -18 juni 40-talsutställning Konstnärer verksamma i Kumla på 40-talel. 22 juni - 15 augu.ui Sommarutställning - lototävling Kumlahor inbjuds att deltaga med egna foto grafier. Musik 24 maj och 7 juni kl /8.00 Musik i försommarkvällen Friluftskonsert vid officersmässen. Sannahed. Sporthallen Under månaderna maj-augusti är sporthallen Slängd. Simhallen har ordinarie öppethållande till dess Djupadalsbadet öppnar. Djupadalsbadet Telefon: kassa , expedition Öppningsdatum slutet maj, se annons i lokalpressen. Öppettider: måndag-fredag lördag-söndag tisdag och fredag morgonbad 07.()()"{)8.30 Kassan stänger 30 minuter före badtidens slut. Provtagning för simmärken varje dag kl Serveringoch kiosk öppna varje dag under badperioden. Simskolor Instruktion sker i tre olika simskolor under juni, juli och augusti. Varje simskola har två grupper alla vardagar ki 09.Ql}.-{)9.40 och Simskolan är i första hand avsedd för icke simkunniga barn i skolåldern. I mån av plats kan även förskolebarn tas emot. Anmälan sker på anmälningsblankett som delas ut i skolorna. Se även annons i lokalpressen. Badavgifter Vuxna Rabatthäfte vuxna. 10 besök Barnlom6år Ungdom t o m 16 år, studerande, 12: 100; fritt pensionär. och militär 6:- Rabatthäfte. 10 besök 50:- Säsongskorr. familj 250:- Hyra av skåp 3:- Hyra av skåp, hel säsong 60:- Hyra av simdräkt 5:- Hyra av handduk 5:- Blankett för ansökan om familjekort kan under maj månad hämtas i Kumlahallens kassa. Fyll i blanketten och lämna i god tid så att Du har famijjekotlct när Djupadalsbadct öppnar. Tennisbanor Tennisballorna vid Kumlahallen oeh Kumlaby sportfält får undersommarperioden disponeras kostnadsfritt - under ansvar. Tennisbanorna "id Länsmansskogen är öppna förspel perioden maj-september, Bokningsker vid banorna med spelkupong som köps vid Kajs Minilivs, Trädgårdsgatan 3. Kvarnturps tennisbana bokas enligt instruktioner vid banan. Forts. sid /9 KO...ANC!IT60...GET KU""'" TRYCKERI 1iXl2

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Konst på Hög Ett av Sveriges främsta skulpturområden! På Kvarntorpshögen öster om Kumla hittar du Konst på Hög-ett av Sveriges främsta skulpturområden. Flera av Sveriges

Läs mer

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön TEC Täby Extreme Challenge 21-22 mars, 2009 Banbeskrivning: Blåa Sjörundan runt Rönningesjön Vätskekontroll Tidtagningskontroll Start/mål för blå sjörundan. Mållinjen finns vid tidtagningskontrollen. Banlängden

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-11-17 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2, Söderala socken, Söderhamns kommun

Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2, Söderala socken, Söderhamns kommun BESLUT 1 (2) 2008-05-12 Dnr 432-11184-06 delgivningskvitto Kulturmiljöenheten Ingela Broström Tel: 026-1712 64 ingela.brostrom@x.lst.se Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2,

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Anders Herman och Klara Josefina Alm

Anders Herman och Klara Josefina Alm Sid 1 av 5 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 84 i inventeringen. Torpets namn: Torp på Bro ägor Tillhört gården: Bro. Torpets art: Backstuga. Siste brukare av torpet: Före detta grenadjären Anders

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001 Vimpelås. Torp 324 Foto från 2001 Anders Bengtsson född den 11/9 1843 i Hägnen och hans hustru Christina Olausdotter född 23/10 1845 på Stensgård i Kärrsgärde, båda i Sätila socken. Paret gifter sig år

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2011. Datum: 20-21:a Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2011. Datum: 20-21:a Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2011. Datum: 20-21:a Augusti. Bakgrund: Stärkta av de två tidigare årens körningar föddes under förra årets Vättern runt idén med att göra 2011 års event till ett

Läs mer

Karlshöjdbrons Historia

Karlshöjdbrons Historia Karlshöjdbrons Historia Förlösa Hembygdsförening Kjell Juneberg har gjort denna sammanställning 2015, över byggnationen av bro och väg vid Karlshöjd åren 1942 1944 År 1940 påbörjades två stora torrläggningsföretag

Läs mer

Minisemester i Hälsingland

Minisemester i Hälsingland Minisemester i Hälsingland 130605-130612 Onsdag kväll vid 23 tiden parkerar vi utanför Alftas camping vid Forsparken. Efter frukost morgonen därpå, på svenska flaggans dag parkerar vi bredvid övriga Kristinehamnare.

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Foto Berne Gustafsson. SÖDRA KYRKOGÅRDEN år

Foto Berne Gustafsson. SÖDRA KYRKOGÅRDEN år Foto Berne Gustafsson SÖDRA KYRKOGÅRDEN 1863-2013 150 år Foto över Södra kyrkogården 150 års jubileum Södra kyrkogården Lördag den 7september kl. 11.00-14.00 Kl. 11.00 Musikstund utmot havet intill röda

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska Selma Fingal, torparhustru och tvätterska I Glimtar från 2005 finns en artikel som bygger på en intervju med Selma Fingal som gjordes på Hagagården 1982 av Elsie Lindholm och Ulla Nygren Selma som barn,

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

Vår skala är 1:1000 Vi har många bostadshus nära till affär, skola och dagis. Husen är flerfamiljshus som flera familjer kan bo i. Våra höghus har trädgårdar på taket där man kan odla, vilket främjar jordbruk

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Kungsängens. Rapport 2013:12

Kungsängens. Rapport 2013:12 Rapport 2013:12 Kungsängens och Västra Ryds kyrkor Antikvarisk medverkan vid omläggning av bogårdsmurarna vid Kungsängens och Västra Ryds kyrkor, Kungsängens och Västra Ryds socknar, Upplands-Bro kommun,

Läs mer

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 Banbeskrivning i bild Bilderna är till som hjälp för den som vill testa banan innan den snitslas dagarna innan loppet Se även övriga banbeskrivningar på hemsidan

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Såtenäs herrgård Flygfoto från 1924 som visar herrgården efter de stora ombyggnaderna 1915. Mellan åldriga alléträd och flygledartorn Såtenäs herrgård är vackert belägen

Läs mer

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren Märta Viola föddes tisdagen den 11 maj 1909 som tredje barn till Augusta och Carl Sigfrid. De båda äldre barnen var tvillingar, och de föddes före äktenskapet. Båda dog efter tre dagar. Hon växte således

Läs mer

Boende i Västergarn. En bygd med historiens vingslag bakom sig och framtiden för sig

Boende i Västergarn. En bygd med historiens vingslag bakom sig och framtiden för sig Boende i Västergarn En bygd med historiens vingslag bakom sig och framtiden för sig Västergarn då Västergarn ligger ca 25 km söder om Visby Bygden är rik på historia och fina naturområden. Paviken Norr

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe.

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe. Vikingaturen Vikingaturen Cykla två vikingaleder som slingrar sig fram genom jordbrukslandskapet exakt på samma plats i dag som för tusen år sedan. Dessa rid- och vandringsleder gick högt på grusåsarna

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Plan 7, 625 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 135 Alviks Strand Ledig yta: 625 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 45 Tillträde: Omgående Yteffektivitet

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Fastigheten Landshövdingen 16 omfattar idag nästan halva kvarteret och visar hur den regionala statsförvaltningens vuxit sedan mitten av 1600-talet. Det började med

Läs mer

Konstgräs. Låt dig inspireras. Fler än 300 projekt. Mer än bara konstgräs. Lek för aktiv utveckling. Svenska Konstgräs Akademin lär ut och utvecklar

Konstgräs. Låt dig inspireras. Fler än 300 projekt. Mer än bara konstgräs. Lek för aktiv utveckling. Svenska Konstgräs Akademin lär ut och utvecklar Konstgräs Låt dig inspireras Fler än 300 projekt Sedan starten 2012 har vi haft en stark utveckling Mer än bara konstgräs Svenska Konstgräs Akademin lär ut och utvecklar Lek för aktiv utveckling Stimulerande

Läs mer

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 750.000 Konstruerad (år) 1983 område (län) Tomtarea 2000 m² Stad Konstruktion område 437 m² sida 3/5 Precis ovanför den vackra Spa orten Caldas de har vi denna storslagna

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Hällkistan. Spåtistel (Carlina vulgaris) Foto: Arne Holmer

Hällkistan. Spåtistel (Carlina vulgaris) Foto: Arne Holmer Hällkistan Spåtistel (Carlina vulgaris) Foto: Arne Holmer 1. Blåsippeområde 2. Spåtistel 3. Anslagstavla 4. Hällkistan 5. P-plats och anslagstavla 6. Ängsnycklar Gräns för reservatet Stig ³ Varför naturreservat

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Sanna Hed. Militär- och friluftsmuseum Regementsmarschen Persedelförrådet

Sanna Hed. Militär- och friluftsmuseum Regementsmarschen Persedelförrådet Sanna Hed Militär- och friluftsmuseum Regementsmarschen Persedelförrådet Sanna Hed är sedan 1815 en av Sveriges största mötesplatser för två regementen, från 1815 Nerikes regemente och från 1846 Lifregementets

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Välkommen till Julita gård!

Välkommen till Julita gård! Julita gård 2014 23 Grind till lantbruksområdet M WC 22 21 20 26 Buss 27 WC P 24 Buss Lantbruksområdet Välkommen till Julita gård! 25 1. Entré & utgång Museibutik 2. Wärdshus 3. Bäckstugan 4. Pettsongården

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-02-23 Tid: Torsdagen den 1 mars 2012 Nämndens ledamöter och ersättare samlas: Kl. 14.30 Kaffe Måldiskussion Smörgås Kl. 19.00 Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av Storgatan Nossebro är centralort i Essunga kommun. Kommunen tidigare bestod

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Bröderna Gustafssons charkuteriaffär

Bröderna Gustafssons charkuteriaffär Bröderna Gustafssons charkuteriaffär Hösten 1937 öppnade bröderna Johan och Gustav Gustafsson en charkuteriaffär på tomten Tallåsen, nuvarande Tivedsvägen 18. I slutet på 1936 hade de lämnat in en ansökan

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Besök kulturbyggnader på Gotland!

Besök kulturbyggnader på Gotland! Besök kulturbyggnader på Gotland! Öppet hus 2-3 juni Byggnadsvårdsföretag och fastighetsägare visar restaureringsarbeten. Se intressanta byggnader och få tips om god byggnadsvård av specialister! Ett arrangemang

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Tisdagen den 4 september 2007, kl 14:00 Kumlahallen ande Björn Eriksson (s) Mats Sköld (kd) Annica Eriksson (s) Herje Fahlén (fp) Eva Wilhelmsson (s) Mats Hellgren (m) 60-63 Lisbet Björklund

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer