Vallkärra kyrkliga syförening 90 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallkärra kyrkliga syförening 90 år"

Transkript

1 Vallkärra kyrkliga syförening 90 år Syföreningen bildades som Vallkärra arbetsförening i slutet av november 1909 hemma hos pastor Widèn, Slättebo, Stångby stn:s samhälle. I samband med att föreningen skulle fira 40 årsjubileum nedtecknades följande minnen av lärarinnan Amelie Bergstrand. I slutet av november 1909 hölls i Vallkärra kyrka skördevesper av församlingens nye pastor, Bror Widén. Efter gudstjänstens slut läste han upp följande kungörelse: De utav församlingens damer, som äro intresserade av att en arbetsförening bildas, äro välkomna till pastorsbostaden nästa onsdag kl. 3 e.m. Församlingens damer mötte i stort antal upp. Dels vore alla intresserade av att föreningen bildades, och dels var det ju av intresse att gästa det unga hemmet och få möta den nya pastorskan. Värdfolket blevo glada åt den stora tillslutningen. Föreningen bildades under namnet Vallkärra arbetsförening. Sedan diskuterades om ändamålet för dess verksamhet. Alla enades om att våra framtida medel skulle gå till församlingens gamla och sjuka samt hjälp till kläder åt barn i fattiga hem. Vidare skulle bidrag lämnas åt missionen. Diakonien m.fl. sådana stif- 16 Vallkärra kyrkliga arbetsförening hos Rönnströms Vkt. 4 omkring år Foto: Ivar Rönnström

2 telser. Någon kom med förslag att bidraga till kyrkans prydande. Men som kyrkan helt nyss blivit omrestaurerad, ansågs det inte att den var i behov av hjälp av föreningen. Detta hindrade emellertid ej, att flera vackra saker skänkts åt kyrkan under senare år. Men huvudsyftet var i alla fall att hjälpa varhelst hjälp behövdes. Vidare skulle så bestämmas om det s.k. tekniska. Vi beslöt att träffas var 14:e dag, vilket dock senare ändrades till månadssamkväm. Dessa skulle hållas i hemmen. Förtäringen skulle bli kaffe med 4 slags kakor: vetebröd, mjuk kaka och två slags småbröd. Tyvärr överträddes dessa regler. Det har visat sig, att skåningarna har svårt att frångå regeln möen mad, goer mad. Så skulle det vara en stunds högläsning och till sist aftonbön och psalmsång. Följande samkväm skulle hållas hos fru Ida C.B Jönsson, Vallkärra boställe. Då föreningen bildades vore vi 25 medlemmar. De flesta gårdarna vore representerade, och så småningom droppade det in allt flera medlemmar från olika håll. Starten var god och fortsättningen likaså. Pastor Widén med sin pojkaktiga humor var som en frisk fläkt, och alla längtade vi efter den dag, då vi skulle mötas. Alltid hade pastorn någon trevlig upplevelse vilken han skulle ge oss del av. När han sedan skaffade sig en bil från anno dazumal, var det ingen ände på lustigheter. Lektyren han valde ville han inte skulle vara för högtidlig. Han Bror Widéns första bil utanför sitt nybyggda hus, Slättebo, Bärnstensvägen Foto: Bror Widèn 17

3 tyckte, att de flitiga damerna skulle riktigt koppla av vardagsbekymren. Bland annat läste han den förlorade sonen av Hall Caine, vilken bok sedan cirkulerade bland medlemmarna, ty alla ville läsa om den. En annan berättelse var Patron Jönssons memoarer av Sigurd. Vi ömsom skrattade och grät, då vi följde nämnde Jönssons levnadssaga. Men innan vi skildes, fingo vi alltid något allvarets ord till livs av den barnafromme pastorn. Sist sjöngs en psalm i anslutning till vad som var sagt. Ungefär så fortsatte föreningen sina möten, och många vackra saker tillverkades, som sedan såldes på den årliga auktionen. Denna hölls varje år i samband med skördevespern i slutet av november. Till en början var det endast föreningsmedlemmarna som skänkte och köpte, och med den tidens penningvärde blev det ganska stora utgifter för de enskilda. Men en dag kom ett barn i skolan med en förfrågan, om inte andra kunde få skänka och köpa. Det var ju föräldrarna som undrade. Naturligtvis blevo vi mycket glada för detta. Vi sände ut propagandacirkulär och satte ut anslag i alla affärer, där vi bad om bidrag. Detta hörsammades över förmodan, och så ville naturligtvis allmänheten vara med om auktionen och göra sina inköp. Denna sed har nu blivit så inrotad, att skördevespern med auktionen blivit en riktig församlingshögtid, besökt av både gamla och unga. Sedan pastor Widén blivit vald till kyrkoherde i Lövestad år 1914 efterträddes han av pastor Lundh. Efter denne kom kyrkoherde Samuelsson år 1925 (kyrkoherde Bergström var här ) och för närvarande leder kyrkoherde Sven ninger. Det är kanske ej rätt att kalla pastorerna föreningens ledare, ty vi vore från början överens om att vi skulle s.a.s. vara ledare allihop, d.v.s. att det skulle vara alldeles fritt och otvunget. År 1934 firade arbetsföreningen sitt 25- års jubileum. Då hade vi inbjudit prosten Widen med fru från Lövestad. Likaså skulle syföreningsdamerna medtaga sina familjer. Även medlemmar, som avflyttat från orten eller eljest avgått, inbjödos, och många av dem anlände också, och under glädje och feststämning gick kvällen. Under 1920-talet började föreningen ha sina årliga utfärder. Dessa företogos med omnibuss. Utfärden blev vår stora glädjedag. Den företogs i mitten av juni. Då var i regel hela familjen med. Bussarna körde runt och hämtade oss där vi stodo vid vägskälen, lastade med matkorgar och andra grejor. Matsäcken fick vara ganska innehållsrik, till två måltider skulle den räcka. Vi reste kl. 8 på morgonen och kommo i regel ej hem förrän vid 10-draget på kvällen. Vid någon lämplig plats i en vacker skogsdunge dukades upp, och det skämtades och glammades av hjärtans lust. Handlande Scharffenberg var förtänksam och hade en stor låda läskedrycker med, vilken han och hans vän smedmästare Olsson kånkade på. Utfärden ställdes till olika platser i Skåne och det är ej många orter i vårt landskap som ej någon gång har hemsökts av oss. Det var av stor vikt att vi bestämde om dem i god tid, ty en av medlemmarna ville ha lång tid att glädja sig åt dem. Blev det för kort varsel, blev den alldeles förfelad för henne. På så 18

4 sätt blev det genom föreningen en viss samhörighet mellan församlingsborna, och vi fingo många gemensamma glada minnen. Av en tablå över arbetsföreningens inkomster kan man nästan delvis avläsa det politiska läget. Under krigsåren måste auktionerna inställas vissa år, men under mellankrigsåren spårades en viss ökning av inkomsterna. Under ransoneringspe rioderna voro ransonerade varor synnerligen begärliga och betalades med höga priser. Angående pengarnas användning voro vi överens om att vi skulle ha en relativt stor summa på banken, så att köparna skulle få betalningsfrist in på det nya året, och på så sätt kunde vi ju ändå till julen dela ut de olika posterna. Även ville vi ju spara för att ha medel, En av Amelie Bergstrands många teckningar ifall vi av en och annan anledning ej fick in pengar. Pastor Widen var ej riktigt belåten med vår sparsamhet. Vi ska varje år skaffa nya pengar, sa han helt optimistiskt, men hur det var, segrade medlemmarnas förslag. Pengarna delades ut till åldriga och sjuka inom församlingen, Under de första åren bekläddes barn från fattiga hem. Pengar sändes till anstalter och stiftelser, t.ex. Missionen, Diakonistyrelsen, Samariterhemmet, Israelsmissionen, Lapparna m.fl. Vidare har lämnats bidrag till ungdomskretsen, söndagsskolan, kon-firmanderna, församlingsaftnar och föredrag. Till kyrkan har skänkts en nattvardskalk av äkta silver och ett krucifix. Även så har medlemmarna arbetat på ett antependium för fastlagstiden. År 1922 började kretsen anordna De gamles dag, d.v.s. alla församlingsmedlemmar över 70 år inbjödos till ett samkväm med kaffe. Avslutningen hölls i kyrkan med nattvardsgudstjänst. Att syföreningen inom landet har en stor uppgift att fylla, är allmänt erkänt, och jag önskar innerligt, att Vallkärra arbetsförening även länge får fortsätta att arbeta i den anda i vilken den stiftats. Att glömma sig själv för att hjälpa de arma Och alla de svaga, vår väg råkar på, Åt nödställda likar sig hjärtligt förbarma Att lindring och tröst i bekymren de få. Och nu, när all världen förblöder, Vår uppgift är oändligt stor, Att hjälpa de lidande bröder, Som runt om i värden här bor. 19

5 Sammanställning över arbetsföreningens inkomster åren Må detta bliva vårt motto, nu och allt framgent. År Auktion Lotterier Kaffe- Fiskdamm Gåvor Summa servering :90 21:20 12:- 584: :30 23:81 7:- 454: :- 22:35 321: :90 17:79 13:87 312: :10 19:75 4:08 333: :25 29:39 306: Ingen auktion på grund av kriget :28 148:50 114: : :65 148:50 114: : :10 150:04 109:33 673: :73 97:95 99: :05 51:30 101:35 641: Inställt på grund av mul- och klövsjuka :20 50:16 80:12 17:38 585: :25 50:02 61:21 446: :20 50:- 61:- 599: :95 449: :65 100:28 54:70 561: :65 99:25 71:75 14:77 20:- 636: :25 49: :- 532: :80 49:45 52:50 489: :05 84:78 60:50 17:- 587: :- 497: :50 87:50 73:75 12:- 10:- 755: :15 100:- 84:50 17: : :35 137:25 53:90 53:42 16:- 970: :40 155:- 71:50 47:25 20:70 805: :15 235:50 8:74 38:25 813: :30 225:- 103:75 25:30 20:- 1021: :75 150:- 144:- 51:75 20:- 1386: :15 150:- 163:76 68:20 28: : :35 189:- 128:50 51:75 25: :03 20

6 :15 140:73 138:50 85: : :60 150:55 147:50 29:75 46:- 1565: :15 149:50 139:50 7:75 120:- 1605:90 Utdrag av kassaboken för år 1910 Inkomster Aukt. medel 550:90 Kaffet 21:40 Gåva 12:- Summa 584:30 Utgifter Kand.Vestesson: predikan 5:20 Mor Jöns Nilsson kaffekokn. 2:- Till åldriga o. sjuka 165:- Kläder till barn 163:60 Lappmissionen 150:- Insatt på bank 98:50 Summa 584:30 En tackvisa. I alla, som i Vallkärra byggen och bon, Ett innerligt tack ska ni ha För allt, vad ni köpte och gav till auktion. Ni skött er förunderligt bra. Vi hoppas att åter få se er som gäst, Då härnäst vi på gong- gongen slår. Ja, välkommen hit, då vi samlats till fest I november ett följande år. En fröjdefull julhögtid önska vi er Och ett lyckosamt kommande år. Vi hoppas, att glädjesol jämt er ler Och ett medvind i livet ni får. Så långt A. Bergstrands nedteckningar. Föreningen fortsatte med sina auktioner i Vallkärra skola fram till mitten av sextiotalet. Härefter hölls de i Torngården, f.d. prästbostaden, Stångby stationssamhälle. Efter 1987 har det inte anordnats några auktioner eftersom medlemsantalet i föreningen minskat. Lotteri har emellertid fortsatt att anordnas med ett antal olika vinster som t.ex. trasmatta, någon virkad duk, andra handarbeten, ostbricka, bröd och ibland någon blomma. Dragningen på lotterierna har förrättats i samband med andra försam lingsarrangemang. Vid auktionerna i Vallkärra var läraren Gösta Eddert auktionsförrättare under ett antal år och under perioden med auktionerna i Torngården sågs oftast dåvarande kyrkvaktmästare Gunnar Karlsson. Det har berättats om en episod från auktionerna i Vallkärra skola då Axel Nilsson som ägde nuvarande Axelgård vann en docka vid dragningen på ett lotteri. Eftersom Axel inte hade något behov av denna vinst skänkte han dockan tillbaka till nästa års lotteri. Men det bar sig inte bättre än när dragningen genomfördes visade det sig att Axel Nilsson åter vann sin docka. Vad som hände med dockan sedan förtäljer inte historien. Föreningen firade sitt 50-årsjubileum med samkväm i Vallkärra skola. Ett trettiotal personer deltog och förutvarande medlemmar var särskilt inbjudna. Firandet inleddes med vesper i Vallkärra kyrka med kyrkoherde Svenninger som liturg och prosten Lundblad, Dalby predikade. Kyrkoherdar efter Svenninger har varit Ragnar Torell, följd av Nils Erik Fors ell som vid sin pensionering efter- 21

7 träddes av Per Thorell och sedan 10 år är Klas Olsson vår ledare. Träffarna är sedan början av 1980-talet på kvällen sista onsdagen i månaden och cirkulerar i medlemmarnas hem. Dessförinnan träffades man några år på eftermiddagarna i Torngården. De regler som från början bestämdes vad gäller bl.a. förtäring följes fortfarande. Föreningen har sedan ett antal år tillbaka ett fadderbarn genom stiftelsen SOS Barnbyar. Vi har haft ett fadderbarn tidigare, en kille som hjälptes tills han fyllt 18 år. Till kyrkan i Vallkärra har under de senaste årtiondena skänkts: Altarmatta 1963 tillverkad av Hillevi Nilsson, Tomelilla, två smidesljusstakar 1976, designa- de församlingsbon Tore Ekelin. År 1968 skänktes matta till det nya dopkapellet, den kom från Malmö Hemslöjdsförening, designad av Kerstin Mauritsson. Till nattvardsuppsatsen skänktes 1991 en liten konsekrationsask i silver, tillverkad hos silversmed Albrechtson, Lund.. Till jul ger vi blomma (julstjärna) till de församlingsbor, som fyllt 80 år och äldre och bor i f.d Vallkärra församling. År 1992 sammanslogs de sex församlingarna i pastoratet till en ny församling som fick namnet Torn. Syföreningarna från de gamla församlingarna fortsätter dock var för sig även om de ungefär en gång om året har en träff eller utfärd tillsammans med de andra syföreningarna i den nya församlingen. Även om antalet medlemmar i föreningen har minskat så lever föreningen troget vidare enligt samma principer Delar av arbetsgruppen samlad hemma hos Marianne Nilsson februari 1999, fr.v. Marianne Nilsson, Maja Olsson, Ingegärd Persson och Gull-Britt Hansson. 22

8 Reklamblad infför en av auktionerna. Framstäld av Amelie Bergstrand och tryckt med hjälp av hektografmassa 23

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Min levnadsbeskrivning

Min levnadsbeskrivning Gunborg Carlsson Min levnadsbeskrivning (2010) 1 Förord Det är nu två år sedan jag avslutade min levnadsbeskrivning. Det är mycket som har hänt de senaste åren. År 2010 ramlade jag framåt och slog i pannan

Läs mer

Den 16 okt. 1932. Förra söndagen började vi med söndagsskola. Afga hade texten och Gebre Jesus minnesversen. I dag var det omvänt.

Den 16 okt. 1932. Förra söndagen började vi med söndagsskola. Afga hade texten och Gebre Jesus minnesversen. I dag var det omvänt. Lakamte-Krönika 1932- Den 5 febr. anlände vi lyckligen hit till Lakamte. Resan hade tagit 12 dagar. Sedan hölls här konferens. I slutet på månaden voro pastor Nilssons o. fr. Sigrid Berggren, som följt

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum Nyheter * Nummer 2 2005 * Årgång 1 Ge dom ni att äta Från Mark 6:35-37 läser vi: När det redan var sent på dagen, kom lärjungarna till honom och sade: "Trakten är öde, och det är sent. [36] Låt dem ge

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com ÖLMSTAD PINGST www.olmstadpingst.com P R O G R A M - I N F O R M AT I O N - R E P O R TAG E SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 VÄLKOMMEN HEM! Av: Thore Johansson Jag hörde en berättelse om en man i ett amerikanskt

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

En Ängel utanför Åhléns

En Ängel utanför Åhléns En Ängel utanför Åhléns Texten till boken är till största delen hämtad från hennes egna berättelser och minnen utav vad hon kom ihåg fram till hon gick bort. Från stadshusets hemsida. Uppfattar folk oss

Läs mer

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden.

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden. Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 90 NR 1 2009 Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2 Mästareskiften i fem tempel sid 4 58 bröder recipierade i nya tionde graden

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09 I nöd och lust Kärleken firas i vigselakten I vigseln firas kärleken Att gifta sig är ett viktigt steg i livet och blir en oförglömlig upplevelse för de

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

En tidning för Kälarnebygden årgång 11nr 1. En Tradition som utvecklats till ett 25-års Jubileum

En tidning för Kälarnebygden årgång 11nr 1. En Tradition som utvecklats till ett 25-års Jubileum En tidning för Kälarnebygden årgång 11nr 1 Jan 2015 En Tradition som utvecklats till ett 25-års Jubileum Den senaste byggboomen i Kälarne samhälle skedde under de sista åren på 70-talet och första hälften

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Vem är min vän? Tema för de olika dagarna: Dag 2: Vän med andra Dag 1: Vän med Gud Dag 3: Vän med Guds familj Dag 4: Vän med Guds värld Inledning: Årets bibelstudier kan ses

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

A D A K S S K O L K U R I R.

A D A K S S K O L K U R I R. A D A K S S K O L K U R I R. Årgång 1. Nr: 1 April 1951. Adak skolkurir är en tidning, som utkommit till förmån för 5-7:ans skolresa 1951. Således hoppas vi, att den skall bli lättsåld, så pengarna för

Läs mer

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap dop tidningen Allt om dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap Danny Saucedo berättar om sin tro Poesi i en dopskål 1 Är ditt barn döpt?

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund LEKMAN i KYRKAN Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 2 2007 TULLGARN 12 maj 2007 VÄRLDENS FEST I ÅRE Temat för dagarna är Mellan himmel och jord. Vi möts i Åre 10-12 augusti 2007 För information 018-169500

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer