Trotsar tragedier och oro 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trotsar tragedier och oro 5"

Transkript

1 NUMMER 1 MaRs 2011 skagenfonder.se portföljförvaltarnas BeRäTTelse sidan 21 Trotsar tragedier och oro 5 Bra betyg Fondanalysföretaget Morningstar har börjat ge kvalitetsbetyg till fonder. Hittills har 2011 gett oss naturkatastrofer, oro i Mellanöstern och Nordafrika samt inflationsfruktan på tillväxtmarknaderna. Trots detta har dom globala aktiemarknaderna klarat sig bra och förväntningarna på den globala ekonomiska tillväxten är fortsatt hög. 8 Tema Japan Globalförvaltaren och Japankännaren søren Milo Christensen intervjuas. 12 Mot strömmen I turbulenta tidsperioder går ofta brasilianska Eletrobras sin egen väg. 14 Goda och onda drakar Porträttintervju med Kon-Tikis förvaltare och skagen-grundaren Kristoffer stensrud. KRÖNIKA 48 ToRKell eide Köp inte ekonomisk tillväxt KoNsTeN ATT ANväNdA s UNT f ÖRNUfT

2 2 INNeHåll skagen fonders MARKNAdsRAppoRT NR skagen fonder är en ledande skandinavisk fondförvaltare. Företaget grundades 1993 i stavanger och är sedan 2005 Norges största aktiefondförvaltare. skagen Fonder etablerade en filial i sverige 2004 och har kontor i stockholm och Göteborg. Besöksadresser Drottninggatan 86, stockholm Drottninggatan 31, Göteborg Tel: Fax: postadress Box 11, stockholm Redaktion Jonas a. Eriksson Tel: Michael Metzler Tel: skagen söker efter bästa förmåga att säkerställa att all information i Marknadsrapporten är korrekt, men vill reservera sig för eventuella fel och utelämnanden. Uttalanden som reflekterar portföljförvaltarnas syn är gjorda vid en bestämd tidpunkt och kan förändras utan varsel. Rapporten är inte menad att uppfattas som en uppmaning till investeringsbeslut som köp eller försäljning av finansiella instrument. skagen tar inte ansvar for direkta eller indirekta förluster eller utgifter som skylls på användandet av Marknadsrapporten. skagen Fonder rekommenderar personer som vill investera i fonderna att ta kontakt med en kvalificerad kundrådgivare. Innehåll eletrobras är ett av de största skagen-innehaven i samtliga aktiefonder. på bilden: världens största vattenkraftverk, Itaipu Binacional, på gränsen mellan Brasilien och paraguay (i vilken eletrobras äger 50 procent) foto: eletrobras I rapporten redovisas belopp och avkastningssiffror i svenska kronor om inget annat anges. Fondernas avkastningssiffror är per den porträttintevju med Kristoffer stensrud från tidningen Kapital. Kvartalets viktigaste händelse i skagen Global var försäljningen av innehavet i italienska mejerijätten parmalat. på bilden: en parmalatlastbil utanför Milanobörsen. omslag: Den globala tillväxten är fortsatt relativt intakt trots naturkatastrofer och oro i Mellanöstern. foto: istockphoto foton inlaga: Bloomberg News om inget annat anges. 3 Avkastningshistorik 4 ledare 5 Nyheter i korthet 8 Tema Japan 12 eletrobras mot strömmen 14 porträttet Kristoffer stensrud intervjuas av Niels Chr. Geelmuyden 21 portföljförvaltarnas berättelse 25 fondportföljer 44 skagen fonders investeringsfilosofi 45 Avkastnings- och riskredovisning 46 Kvartalsdata 47 det här är skagen fonder 48 Krönika Köp inte ekonomisk tillväxt

3 våra fon der 3 skagen fonders avkastningshistorik AKTIefoNdeN skagen vekst förvaltare: Beate Bredesen och Ross Porter start: 1 december 1993 Avkastning januari mars 2011 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,8% ,7% 5 0-0,7% -0,9% 5 Tabellerna visar avkastningen för respektive fond i förhållande till jämförelseindex sedan fondernas start samt hittills i år. skagen fonder har alltid använt ut delningsjusterade index som jämförelseindex och fondernas avkastning är beräknade efter att avgifterna räknats bort. -5 SKAGEN Vekst Viktat genomsnitt av MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return) och Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). Fram till 2010: Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). 0 AKTIefoNdeN skagen GloBAl förvaltare: Kristian Falnes, Torkell Eide, søren Milo Christensen och Chris-Tommy simonsen start: 5 april 2002 AKTIefoNdeN skagen KoN-TIKI förvaltare: Kristoffer stensrud, Knut Harald Nilsson och Cathrine Gether start: 5 april 2002 Avkastning januari mars 2011 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Avkastning januari mars 2011 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,2% -1,8% ,5% 1,9% ,9% -4,2% ,0% 10,8% -5 SKAGEN Global MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return). Fram till 2010: MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return). 0-5 SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (SEK) 0 RäNTefoNdeN skagen TellUs förvaltare: Torgeir Høien start: 29 september 2006 Avkastning januari mars ,4% -4,7% SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index (EUR) Avkastningen uttryckt i euro Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,6% 4,9% RäNTefoNdeN skagen KRoNA förvaltare: Ola sjöstrand och Elisabeth Gausel. start: 29 juni 2007 Avkastning januari mars Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,1% 2 0,5% 0,4% 1,6% 0 0 SKAGEN Krona OMRX Treasury Bill Index (SEK) För ytterligare information om fondernas avkastning och risk, se sidan 45.

4 4 ledare KRÖNIKA ledare per Wennberg, vd, skagen Fonder sverige pw skagenfonder.se Bäste andelsägare, Under det senaste året, som präglats av stor turbulens på finansmarknaderna, har världsindex totalt sett stått stilla. sett i det perspektivet är vi mycket nöjda med skagen Globals avkastning på omkring 6 procent. att det lönar sig att aktivt investera i undervärderade bolag med inneboende katalysatorer till värdestegring visade sig lyckat i mars. Globals kärninnehav Parmalat såldes då till en god premie i en affär som fick stor internationell uppmärksamhet. Närmare lösning i ppm-frågan En vanlig fråga vi får från våra kunder är vad som kommer hända med skagen på Pensionsmyndighetens plattform, tidigare PPM. Jag har i en tidigare krönika redogjort för de problem som många förvaltare upplever med massfondbyten och att vi kommer att tvingas lämna systemet om en lösning inte presenteras. Finansdepartementet gav i slutet av förra året Pensionsmyndigheten i uppdrag att lämna förslag på hur man ska kunna komma tillrätta med dessa massfondbyten. Denna utredning presenterades i mitten av mars och gav två vägval för politikerna att besluta om. skarpt förslag mot tandlöst Det första förslaget går ut på att helt enkelt förbjuda PPM-rådgivningstjänsterna i dess nuvarande form. De förvaltarföretag som vill fortsätta med sin rådgivning måste ansöka om att bilda fondbolag. Genom att bli fondbolag kan dessa förvaltarbolag erbjuda sina kunder samma typ av förvaltning som idag fast via fond-i-fonder. Principen blir att förvaltningstjänster som erbjuds skall vara i fonder. Precis som det var tänkt att vara från allra första början. Det andra alternativet innebär i korthet att införa flyttavgifter och andra typer av åtgärder för att komma tillrätta med massfondbyten. Förutom att det skulle kräva mycket mer resurser från Pensionsmyndighetens sida, och ta flera år att implementera, finns även frågetecken för hur väl dessa åtgärder skulle fungera. När den parlamentariska pensionsgruppen möttes den 5 april för att gå igenom förslagen valde de att stödja det första, mer ingripande förslaget. Det är något vi tycker är positivt. Dock vet vi inte när förslaget kommer implementeras. Tiden är en viktig faktor då problemen med massflyttar drabbar samtliga skagens fondsparare inte bara de som valt oss för sin premiepension. Vi hoppas därför på en snabb implementering av de föreslagna åtgärderna. självklart kommer vi hålla våra kunder informerade genom vår marknadsrapport, vår webbplats och på andra sätt allteftersom ny information kommer. fullt hus på informationsmöten Under våren har vi genomfört ett stort antal välbesökta inspirations- och motivationsmöten runtom i landet. Mer än åhörare har deltagit. Till hösten drar nästa vända av informationsträffar igång som avslutas med skagen Dagen i Göteborg och stockholm. Trevlig vår önskar jag våra läsare! Per Wennberg KRÖNIKA Jonas A eriksson kommunikationschef, skagen Fonder sverige jae skagenfonder.se svårt att göra prognoser det senaste kvartalet har varit omtumlande. En stor naturkatastrof i Japan har utlöst en kärnkraftsolycka som hotar att bli den mest omfattande världen någonsin upplevt. Folkliga uppror i Mellanöstern har satt igång en process där diktatorer faller som dominobrickor. oförutsägbara händelser har avlöst varandra Både upproren i Mellanöstern och kärnkraftsolyckan i Japan var omöjliga att förutspå. Dom är vad den libanesiske filosofen, författaren och investeraren Nassim Nicholas Taleb kallar svarta svanar. Händelser som kommer som en överraskning och får stora konsekvenser men som efter att dom har inträffat behandlas som om dom hade kunnat förutspås. så är det naturligtvis inte. Hade dessa händelser kunnat förutspås hade dom japanska kärnkraftverken byggts på andra platser än i Fukushima och europeiska toppolitiker haft lite mindre kärvänliga relationer med diktatorer från Mellanöstern och Nordafrika. men aktiemarknaden har fortsatt att gå upp Klart är att den underliggande kraften i den globala börsuppgången som varat sedan mars 2009 i alla fall så här långt är intakt. Vem hade i början av året kunnat tro att världsindex skulle vara nästan oförändrat samtidigt som härdsmältor pågår i Japan och en våg av turbulens sveper in över Mellanöstern med skenande oljepriser som följd? Detta visar på det svåra i att göra prognoser och är ett skäl till att skagens investeringsfilosofi fokuserar mer på utvecklingen på mikronivå, i de enskilda bolagen, istället för utvecklingen i stort, på makronivå. Jonas A Eriksson

5 NyHeTeR I KoRTHeT 5 Ny portföljförvaltare Toppbetyg till Kon-Tiki Morningstar har under de senaste två åren producerat en kvalitativ bedömning av skagens aktiefonder. Nu görs dessa rapporter tillgängliga för skagens kunder. Ole søeberg har rekryterats som portföljförvaltare i aktiefonden skagen Vekst. Han kommer att arbeta med analys av existerande och potentiella portföljbolag tillsammans med Beate Bredesen och Ross Porter. Ole søeberg är 50 år och har lång erfarenhet från den globala och danska kapitalmarknaden. Han startade sin karriär 1984 i Dansk aktie analyse i Köpenhamn. Han har därefter arbetat med analys av globala aktier för bland andra alfred Berg och Carnegie i Danmark. Ole søeberg har under de senaste fyra åren varit styrelseledamot i skagen Fonder (skagen as) men utträder ur styrelsen när han börjar sin anställning. Med sin långa erfarenhet från kapitalmarknaden kommer Ole søeberg vara ett gott tillskott till de existerande förvaltarna i ska- GEN Vekst-teamet. Vi är väldigt glada för att han valt att börja arbeta med oss i skagen, säger Kristian Falnes, investeringsdirektör. Ole søeberg börjar i skagen under det första halvåret Internationella fondanalysföretaget Morningstars fondutvärdering utgår från fondanalysföretagets egna principer och strävar att ge en bedömning över fonders framtida prestationer. Utvärderingen ger endast viss vikt till historiska prestationer och tillbakablickande riskmått. Mest betydelse ges en uppskattning av fondens portföljförvaltarteam samt processer, sammanvägt med en utvärdering av moderbolaget som står bakom fonden. Morningstars kvalitativa ranking har fem nivåer där den högsta nivån betraktas som elit. Detta betyg ges till fonder som tros vara kapabla att prestera bättre än liknande fonder på lång sikt. skagen Kon-Tiki är en av de fonder som tilldelats elitnivån och enligt Morningstars rapport så motiveras det med att förvaltarna utfört skagens investmentprocess på ett skickligt sätt och att fonden är en av de bästa tillväxtmarknadsfonderna tillgängliga. skagen Global har tilldelats betyget superior, som är det näst högsta betyget. superior innebär enligt Morningstar att fonden är bättre än genomsnittet och kapabel att prestera bättre än fonder i samma fondkategori. Morningstars rapport för skagen Global lyfter fram portföljförvaltaren Kristian Falnes långa erfarenhet och avslutar med att konstatera att det finns mycket att tycka om kring denna aktiefond. aktiefonden skagen Vekst har tilldelats betyget standard vilket är det mellersta betyget av skalan på fem nivåer. Beate Bredesen och Ross Porter förvaltar ska- GEN Vekst sedan ungefär ett år tillbaka då Kristian Falnes tog over rodret för skagen Global. Morningstar noterar att fonden styrs efter en bra bolagsprocess som är en nyckelstyrka, däremot vill Morningstar se mer från de nya förvaltarna. Morningstars kvalitativa utvärdering har som målsättning att hjälpa investerare att sätta ihop en diversifierad portfölj och ska vara tänkt att hjälpa placerare att ta investeringsbeslut vare sig det är privata fondsparare, rådgivare eller institutionella investerare enligt Chicagobaserade Morningstar. Morningstars rapporter kan laddas ner från respektive fonds sida på skagen Fonders webbplats. Läs mer om fonderna på skagenfonder.se Träffa skagen extrainsatt möte i växjö fram till 15 juni välkomnar vi besökare till en rad informationsmöten på våra kontor i Göteborg och stockholm. den 10 maj besöker vi även växjö för ett informationsmöte. För anmälan och mer infomation: skagenfonder.se/infotraffar en av Norges 10 bästa arbetsplatser skagen rankas som den nionde bästa arbetsplatsen i Norge enligt en undersökning av Great Place to Work Institute. sammanlagt tolv tusen personer på 136 arbetsplatser har deltagit i undersökningen som försöker besvara hur bra anställda trivs på sina jobb. Människorna är den viktigaste tillgången i skagen och det är därför glädjande att de trivs väl med sina arbeten. arbetsplatsen är krävande men unik och kompetens är viktig i alla led i företagsorganisationen säger Mette Helgevold Årstad, HR-chef i skagen.

6 6 NyHeTeR I Ko RTHeT Ny vd till Nederländerna Michiel Krauss utnämndes till vd för skagen Fonders filial i Nederländerna i februari Nederländerna är en viktig och växande marknad för skagen Fonder. Michiel har 25 års erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från företaget Wilton Investment services där han varit vd. Innan dess arbetade han för Van Lanschot Bankiers under 18 år. skagen Fonder har haft marknadsföringstillstånd i Nederländerna sedan 2006 och förvaltar idag cirka nio miljarder kronor för nederländska kunder. skagen Fonder öppnar ett kontor i amsterdam sommaren dags för schweiz skagen fonder har fått tillstånd att marknadsföra sina fonder i schweiz Beslutet att söka marknadsföringstillstånd i schweiz grundas i ett växande intresse och efterfrågan från schweiziska investerare. De fonder som görs tillgängliga på den schweiziska marknaden är skagen Global, skagen Kon-Tiki, skagen Vekst och skagen Tellus. Tack vare stark avkastning för våra nuvarande kunder och utmärkta betyg för våra fonder så har vi upplevt ett växande intresse från schweiz sedan ett antal år tillbaka. Vi glädjer oss åt att nu ha fått de nödvändiga tillstånden på plats för att mer aktivt bemöta de förfrågningar vi får och hoppas så sakta att bygga upp våra schweiziska aktiviteter, säger Timothy Warrington, chef för skagens internationella avdelning. skagen Fonders ambition har aldrig varit att försöka bygga upp så stort förvaltningskapital som möjligt utan målsättningen är alltjämt att ge kunderna bäst möjlig riskjusterad avkastning, service och kommunikation. Inledningsvis kommer förfrågningar från den schweiziska marknaden tas om hand från skagens huvudkontor i stavanger. Utöver de nordiska länderna så har skagen även marknadsföringstillstånd i Luxemburg, Nederländerna och storbritannien. Missade du Nyårskonferensen? ReseBRev från JeddAH ett resebrev från skagen fonders Midhat syed har publicerats på skagen fonders webbplats Midhat syed arbetar på skagen Fonders internationella avdelning. Hon växte upp i saudiarabien fram till sina universitetsstudier i England Med jämna mellanrum återvänder hon hem för korta årliga besök. I ett resebrev från Jeddah, från mars 2011, ger hon en inblick i en region som för närvarande dominerar tidningsrubrikerna. Bland annat berättar hon att det enligt världsbanken anses vara enklare att bedriva affärsverksamhet i saudiarabien än i länder som Frankrike och sverige. Midhat syeds resebrev är publicerat i sin helhet på engelska på Närmare 700 personer besökte skagen Fonders årliga Nyårskonferens 14 januari i stockholm. Dagen var uppdelad i ett förmiddags- och ett eftermiddagsevenemang. samtliga tal och presentationer finns tillgängliga på vår webbplats: https://www.skagenfonder.se/nyar2011 Niall ferguson, historieprofessor från Harvarduniversitetet Kristian falnes, portföljförvaltare aktiefonden skagen Global och investeringsdirektör i skagen Fonder Torgeir Høien, portföljförvaltare obligationsfonden skagen Tellus Terrance odean, professor inom finans med inriktning på investerarpsykologi vid universitetet i Berkeley Chen Zhao, managing editor och analytiker på Bank Credit analyst, BCa

7 KoMMe NTAR 7 svarta svanar, aktieinvesteringar och katastrofer I efterdyningarna av vårens turbulenta händelser i Mellanöstern och Japan frågar sig många investerare och sparare hur dom ska reagera på liknande händelser? eftersom det är mer eller mindre omöjligt att förutspå oväntade händelser som kan chocka den globala ekonomin i negativ riktning så fokuserar skagens aktiefondförvaltare på det dom gör bäst bolagsanalyser. Den före detta börshandlaren Nassim N. Taleb säger sig ha fått 600 intervjuförfrågningar efter de katastrofala händelserna i Japan i mars. Han har fått en status som expert på teman kring sannolikhet och oförutsedda händelser. Nassim Talebs bok med titeln The Black swan lånar sin titel från filosofen Karl Poppers induktionsproblem som säger att en vetenskaplig tes kan stödjas av miljontals av observationer. Men att det räcker med en enda observation för att omkullkasta hela teorin. Fram till 1697 så hade alla observationer av svanar visat att det endast fanns vita svanar. Därmed ansågs det omöjligt att det fanns svarta svanar. Den slutsatsen omkullkastades då en svart svan upptäcktes i australien. Det räckte alltså med en observation av en svart svan för att omkullasta sanningen om att det endast fanns vita svanar. kunnat förutspå exakt om eller när de skulle inträffa. Historiskt robusta aktiemarknader En historisk tillbakablick med illustrationer över hur aktiemarknaderna reagerat i samband med kriser och katastrofer har nyligen publicerats på skagen Fonders webbplats. Några exempel från publikationen; från första världskrigets start med skotten i sarajevo 1914 så föll aktiemarknaderna kraftigt men var tillbaka på plus redan När Usa drogs in i andra världskriget i samband med attacken på Pearl Harbor 1941 tog det mindre än ett år för aktiemarknaden att vända tillbaka på plus. oljekrisen Kärnkraftsolycka en på miljoner år Nassim Taleb anser att människan har en övertro på sin förmåga att förutspå oväntade händelser. Ett färskt exempel är den japanska kärnkraftskommissionens mål från 2003 som slog fast att risken för att en privatperson boende i närheten av kärnkraftverk skulle förolyckas inte fick vara högre än ett dödsfall per miljoner år. Åtta år senare var olyckan mer eller mindre redan framme. Poängen Nassim Taleb gör är att det är meningslöst att göra bedömningar av saker och ting som har extremt liten sannolikhet att inträffa och låta människor förlita sig på dessa högst teoretiska odds. Han argumenterar för att världen i grunden är helt oförutsägbar. Under våren har delar av världen upplevt omvälvande händelser som skulle kunna klassificeras som svarta svanar. Från översvämningar i australien och uppror i delar av Mellanöstern till jordbävningar, tsunami och en kärnkraftsolycka i Japan. Gemensamt för dessa händelser är att ingen med säkerhet Historiskt går det att observera att kriser och katastrofer gett starka reaktioner i aktie-, ränte- och råvarumarknaderna. Det har däremot inte tagit lång tid förrän marknaderna åter vänt tillbaka. Det är viktigt att påminna om att historisk utveckling inte ger något garanterat recept över hur framtiden kommer att se ut. I en oförutsägbar värld har skagen Fonders portföljförvaltare inte som specialitet att ta investeringsbeslut genom att försöka förutspå och prognosticera den framtida utvecklingen för världsekonomin som helhet. Det grundläggande fokuset är snarare Dow Jones Industrial Average Index effekter av kriser av olika slag har varit relativt begränsade. oljekrisen 1973 sänkte den amerikanska börsen med cirka 40 procent två år senare hade den emellertid återhämtat sig. att analysera och hitta enskilda bolag som är värda att investera i. Med det sagt följer portföljförvaltarna vaksamt med när liknande händelser inträffar som naturkatastrofen i Japan eftersom det kan vara bra tillfällen att investera i bolag med en långsiktig förmåga att skapa värden. Finns det då någon garanti att de investeringar som görs i skagens fonder är bra allesamman? Nej, absolut inte. som Kristoffer stensrud, en av skagens portföljförvaltare och grundare konstaterar i en intervju på sidorna 14-19; Under årens lopp har jag nog gjort ungefär 49 procent fel. Det gäller allt. Uppenbarligen har det gått bra för honom ändå, då han har lyckats överträffa jäm förelseindex varje år sedan han startade som förvaltare i skagen Poängen är strävan att försöka få rätt oftare än man har fel. Michael Metzler, Redaktör, Marknadsrapporten mm skagenfonder.se I samtliga givna fall illustreras aktiemarknaden med hjälp av amerikanska dow Jones industrials index.

8 8 TeMA JApAN Japan reser sig efter katastrofen I kölvattnet av att det japanska öriket drabbades av jordskalv, tsunami och kärnkraftsolycka så har aktiemarknaderna fått utstå ordentlig turbulens. Överlag är japanska företag billiga mätt på aktiekursen i förhållande till bokfört värde, men de har fortsatt svårt att skapa aktieägarvärde. ledningen för Tokyo electric power Co bugar under en presskonferens den 30 mars. verkställande direktör Masataka shimizu var inlagd på sjukhus för högt blodtryck i samband med att företaget stod inför utmaningen att hantera en av världens största kärnkraftverksolyckor. på bilden, från vänster: Takashi fujimoto, vice president, Tsunehisa Katsumata, styrelseordförande och sakae Muto, vice president. Det mänskliga lidandet efter naturkatastrofen i Japan fredag den 11 mars har varit oerhört. Tusentals har mist livet och hundratusentals har blivit hemlösa. Regeringen har uppskattat att den ekonomiska förlusten uppgår till astronomiska belopp på 1-2 tusen miljarder kronor. Våldsamma och oväntade händelser påverkar oftast aktiekurserna negativt, i synnerhet i berörda områden. Trots en allmän japansk strävan att skydda sig mot jordskalv stod inte elinstallationerna vid kärnkraftverken i Fukushima emot den tsunami som följde jordbävningen även om byggnaderna klarade sig. Då det stod värst till hade den japanska aktiemarknaden fallit med 17 procent. Det kraftiga kursfallet fick många iakttagare med investerarlegenden Warren Buffett i spetsen att rekommendera köp av japanska företag. En månad efter tragedin har den japanska aktiemarknaden hämtat sig något i takt med att kärnkrafthotet mot Tokyo av tagit. søren Milo Christensen är den av skagens portföljförvaltare, som har bäst kunskap om japansk mentalitet och samhällsförhållanden. Han har varit i Japan ett tjugotal gånger som investerare och besökt ett otal företag. Den kraftiga kursreaktionen var initialt förståelig eftersom en eventuell hel eller delvis evakuering av Tokyo, som under en period var en reell fruktan, skulle ha haft enorma konsekvenser. Inte bara för Japan utan även för den globala ekonomin, säger søren Milo Christensen, en av portföljförvaltarna i skagen Global-teamet. Billigt mätt på bokfört värde Historisk sett har naturkatastrofer och andra turbulenta händelser ofta visat sig vara en köpmöjlighet. I synnerhet i utvecklade länder, där återuppbyggnad går lättare än i mindre utvecklade länder, som en undersökning från 2010 av ekonomerna Eduardo Cavallo och Ilan Noy från Inter-american Development Bank visar. I förhållande till den japanska börsens storlek har skagen funnit relativt få investeringar för portföljerna. Det finns många företag i Japan, som framstår som billiga mätt på förhållandet mellan kurs och bokförda värden. Men förräntningen på det egna kapitalet är generellt låg, säger søren Milo Christensen. När vi analyserar enskilda företag, faller investeringscasen ofta bort, eftersom vi

9 TeMA JApAN 9 japanska el-nätet är uppdelat i en östlig och en västlig del, som använder olika tekniker. Reellt har de inte ett rikstäckande nät, och man kan i den drabbade östliga delen av Japan förutse en varm sommar med restriktioner för elförbrukningen. Ingenjörstunga företag skagen Fonders tre aktiefonder är långt mer investerade i koreanska än japanska företag. skagens investering i samsung Electronics har ingått i portföljerna sedan 1997, med ett lysande resultat för fondandelsägarna. De mycket ingenjörstunga och teknikfixerade japanerna har varit i frontlinjen av många av de verkliga nyheterna inom konsumentelektronik såsom plattskärmar och 3G-telefoni tekniker som andra varit med att popularisera. Koreanska samsung Electronics har förstått att design, användarvänlighet och marknadsföring är avgörande för skapandet av globala märkesvaror. Japanerna har historiskt sett varit mer fokuserade på de teknologiska spetsfundigheterna inne i produkterna, säger søren Milo Christensen. Japansk corporate governance För en europeisk eller amerikansk investerare kan det tyckas besynnerligt att japanska företagsledningar och styrelser överlever trots bristande utdelningar, dålig förräntning av det egna kapitalet och ständigt fallande värden. Enligt søren Milo Christensen finns en stor del av förklaringen i japansk mentalitet. ska det ske något på allvar, så måste de inhemska japanska investerarna sätta press på ledningarna i företagen, men de gör det inte. Det är kulturellt baserat. Det skulle uppfattas som om de gick ärenden för utländska investerare, vilket inte är väl ansett. så företagen får lov att sitta på enorma behållningar utan att veta vad de ska använda pengarna till, säger søren Milo Christensen. En annan utmaning för aktieägarna är att japanska företag har notoriskt svårt att göra sig av med affärsområden som inte skapar värde. Områden som andra ägare reellt skulle lågt värde på JApANsK INTJäNING 6,0x P/B inte kan hitta trovärdiga argument för att ledningen ska ändra beteende och öka förräntningen av kapitalet, lägger han till. Japansk elektronik i Kina Trots mycket tal om Kina som världens nya ekonomiska supermakt, så är det fortsatt världens tredje största ekonomi, Japan, som levererar många livsviktiga högteknologiska komponenter. Förhållandet mellan Japan och Kina är inte präglat av det högsta förtroendet. Japan håller generellt kritisk produktion till exempel bilar och elektronik i egna fabriker, också när de gör joint ventures med kinesiska företag, säger søren Milo Christensen. Kommande månader kommer visa om fortlöpande störningar gett upphov till en mer bestående effekt i produktionen. Det 5,0x 4,0x 3,0x 2,0x 1,0x TOPIX MSCI World 0,0x Källa: Morgan Stanley Japanska bolag är fortsättningsvis långt från nivåerna som uppnåddes 1989, då investerarna betalade fem gånger så mycket för bolagens bokförda egna kapital. Idag värderas Japan konsekvent lägre än bolag i resten av världen. lägre förräntning Av eget KApITAl I JApAN 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% TOPIX ROE MSCI World Källa: Morgan Stanley Japanska bolag ger konsekvent sämre förräntning på eget bokfört kapital än bolag i övriga världen. Det bidrar till att de japanska verksamheterna håller en låg värdering. Källa Bloomberg

10 10 TeMA JApAN skagens AKTIeINNeHAv I JApANsKA BolAG fond Holding Name pe_ratio px_to_book_ratio procent av fond skagen Vekst Kyocera Corp 16,48 1,15 0,35 skagen Vekst aska Pharmaceutical Co Ltd N/a 0,63 0,23 skagen Global Kyocera Corp 16,48 1,15 2,00 skagen Global Toyota Industries Corp N/a 0,81 1,32 skagen Global Osaka securities Exchange Co 18,28 2,38 0,70 skagen Global Yamaha Motor Co Ltd 22,77 1,77 0,52 skagen Global Japan securities Finance Co 12,34 0,43 0,44 skagen Global Mizuho Financial Group Inc 4,83 0,76 0,39 skagen Kon-Tiki softbank Corp 34,64 6,89 0,94 skagen Kon-Tiki Kuribayashi steamship Co Ltd 4,03 0,28 0,01 kunna uträtta mer med och därför borde säljas. Myten om att japanska företag är fullt strukturerade och supereffektiva håller inte annars hade de inte haft en förräntning av eget kapital motsvarande hälften av företag i resten av världen. De efterlever regler och är mycket miljömedvetna, men att skapa aktieägarvärden står uppenbart inte speciellt högt på ledningens agenda, lägger till han. Iakttagare har den senaste månaden påstått att den japanska katastrofen kan bidra till ett förnyat Japan. För skagen Fonder är det nog lite väl optimistiskt, men vi följer utvecklingen vaksamt för att försöka identifiera förbättringar i aktieägarvillkoren, som förhoppningsvis gör flera japanska företag relevanta för våra fondinvesteringar. Christian Jessen cje skagenfondene.dk slitna portföljförvaltare Under de senaste femton åren har en skara av hoppfulla globalt orienterade portföljförvaltare hoppats på en japansk aktieframgång som aldrig har kommit. Japanska aktier var våldsamt övervärderade under 80-talet och har varit på nedgång sedan dess. För skagen Fonder råder det därför inget tvivel om att huvuddelen av de japanska företagen lever upp till ett av våra väsentligaste krav på investeringar: De är impopulära på aktiemarknaden. Och trots att de analyseras flitigt av börsmäklarnas analytiker, så ignoreras ofta analyserna av internationella investerare, som är trötta på Japan. Frågan är då om vi hittar köpvärda företag? Vi gör noggranna analyser för att hitta aktieägarvänliga initiativ som skulle kunna leda till japanska företagsinvesteringar, säger søren Milo Christensen. Det är ett missförstånd att behovet för koncensus förhindrar japanska företag att förnya sig, anser han. Det tar tid, men när konsensus i samhället ändrar sig, så drar alla i samma riktning för inte att skilja sig från mängden. Ett av Japans största pensionsföretag, Tokio Marine asset Management, upprättar i år en speciell fond, som ska gå i aktiv dialog med företagsledningar om reformer. Vi tror att flera sådana framtida initiativ kommer bidra till att sätta igång en förnyelse av japanskt näringsliv. JApANsKA INNeHAv I skagen GloBAl Kyocera: 2% av skagen Global Industrikonglomerat, som har sin styrka inom keramisk inpackning av elektronik. I elektronisk utrustning finns det komponenter, som avger värme, och därför packas in i keramik för att skydda andra komponenter. Det är en bransch med ett fåtal aktörer och mycket höga marginaler. andra verksamheter är solenergi och kopiatorer. En förlustbringande verksamhet är mobiltelefoni vilket bidrar till att bolaget är impopulärt på aktiemarknaden. Toyota Industries: 1,3% av skagen Global Företaget äger en stor aktiepost i Toyota Motor. Deras egna industriella verksamheter får man på köpet till en mycket billig penning. Toyota Industries har en stark marknadsposition inom bland annat gaffeltruckar. En målinriktad ledning kommer att kunna fördubbla värdet av företaget med rätt enkla åtgärder, bedömer søren Milo Christensen. osaka securities exchange: 0,7% av skagen Global Det råder konsolidering bland världens börser i dessa tider och en sammanslagning av Osaka och Tokyo börserna är en möjlighet. Under tiden är Osaka securites Exchange starka inom den japanska derivatmarknaden och har också bra grepp om mindre företag. Företaget har en befintlig plattform som kan utnyttjas till nya produkter som till exempel råvarurelaterade instrument. Det ska få betydlig effekt på resultatet. skagen Globals portföljförvaltare søren Milo Christensen har besökt landet drygt tjugo gånger som investerare och känner igen den extrema japanska disciplin som rått under räddningsarbetet. Japanerna tycks reagera väsentligt annorlunda i samband med våldsamma katastrofer än andra folk på jorden. De håller sig på plats och arbetar stadigt med räddningsarbetet och återuppbyggnaden. Det ligger djupt i den japanska kulturen och folksjälen, att man är en del av något gemensamt. Det är inte bara förbjudet genom lagstiftning, utan även socialt helt oacceptabelt att till exempel att stjäla från andra. sett utifrån är det extremt, säger portföljförvaltare søren Milo Christensen. Japansk kutym Han är inte det minsta överraskad över att japanerna stillsamt klarar att röja upp och rädda vad som räddas kan. Det är i linje vad som skedde efter jordskalvet i Kobe 1995 som även det orsakade stor förödelse. Generellt sätt är inte japanerna ett folk som visar så mycket känslor. allt är extremt

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN N U M M E R 3 NOVEMBER 2 0 10 S K A G E N F O N D E R. S E PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN 21 Billig 6 Pris till SKAGEN Kon-Tiki Microsoft, med huvudägaren Bill Gates i spetsen, är ett av flera amerikanska

Läs mer

Uppgång med tillväxtmarknader

Uppgång med tillväxtmarknader Årsrapport 2010 Portföljförvaltarnas berättelse sidan 27: Uppgång med tillväxtmarknader Pessimisterna tog fel. Med tillväxtmarknaderna i förarsätet blev den globala tillväxten solida fem procent under

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Stabil kurs på orolig sjö

Stabil kurs på orolig sjö NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDER.SE Portföljförvaltarnas berättelse 5 SKAGEN Fonders tjejkväll Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt och det finns skäl varför det kan vara viktigare för kvinnor att spara

Läs mer

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT BANBRYTANDE INNOVATIONER OM PRISET ÄR RÄTT NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Sommarvädret har fram tills nyligen varit kylslaget men klimatet på världens

Läs mer

I en föränderlig värld

I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 Oupptäckta möjligheter I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 www.skagenfonder.se INNEHÅLL LEDARE Ett gott år på aktiemarknaderna > 3 Per Wennberg, vd SKAGEN i Sverige Talet 3 > 5 Harald

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

NYÅRS KONFERENS 10 ÅR I SVERIGE SKAGEN FONDERS. Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (manipulerad/beskuren).

NYÅRS KONFERENS 10 ÅR I SVERIGE SKAGEN FONDERS. Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (manipulerad/beskuren). Sommeraften på Skagen Sønderstrand, 1893. Av PS Krøyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (manipulerad/beskuren). SKAGEN FONDERS NYÅRS KONFERENS 10 ÅR I SVERIGE En resa längs den smala

Läs mer

SHB trotsar finanskrisen. Köp en portfölj och lägg i byrålådan. PETER BENSON PÄR BOMAN SVERIGES STÖRSTA AKTIE- OCH FONDMAGASIN

SHB trotsar finanskrisen. Köp en portfölj och lägg i byrålådan. PETER BENSON PÄR BOMAN SVERIGES STÖRSTA AKTIE- OCH FONDMAGASIN Köp en portfölj och lägg i byrålådan. PETER BENSON SVERIGES STÖRSTA AKTIE- OCH FONDMAGASIN FOKUS Klädföretag inte på modet FONDER OS och VM lyfter Brasilien BÖRSREPORTAGE Överdrivet ras i PA Resources

Läs mer

PRIVATA INVESTERINGAR

PRIVATA INVESTERINGAR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR DIN GUIDE TILL SÄKRARE PLACERINGAR VI HANTERAR PENGAR IRRATIONELLT Intervju med fondgurun Mats Wester, nu hos Länsförsäkringar.

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Den långsiktige får bra avkastning

Den långsiktige får bra avkastning 22013 ASSET LIABILITY MANAGEMENT Soppatorsk ingen tillväxt i Europa Hans Asplunds tips till kommuner: Klargör syftet med förvaltningen Ratos-Arne: Den långsiktige får bra avkastning Innehåll Redaktion

Läs mer

Vi ska leverera det vi säger och lite till

Vi ska leverera det vi säger och lite till 32014 Hyggliga börsutsikter trots stigande räntor Sigridur Albertsdottir, Ålandsbankens HR-chef i Sverige Vi ska leverera det vi säger och lite till Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking

Läs mer

Invänta inte kraschen!

Invänta inte kraschen! 62014 Invänta inte kraschen! En besiktning av din kropp kan ge ett längre och friskare liv. Generationsskifte i cement och betong Nu ska Stig Strand åka skidor Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Alla vill till Göteborg men det byggs för lite

Alla vill till Göteborg men det byggs för lite 22013 Alla vill till Göteborg men det byggs för lite For ever young En dröm på väg att uppfyllas? Åland flyttar till Avenyen Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Redaktion

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz 32013 Allt är bättre än på min förra bank Det säger författaren Rose Lagercrantz Entreprenören Filip Grufman: Balans i livet viktigare än pengar Gör en hälsokontroll på din portfölj Marknadsutsikter Entreprenörskap

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Räddning. Europas. magazine. Kan småföretagen ta oss ur krisen? kredithanteringen. Agerar snabbt på

Räddning. Europas. magazine. Kan småföretagen ta oss ur krisen? kredithanteringen. Agerar snabbt på Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 2 2010 MOBILISERA kredithanteringen Agerar snabbt på sena betalningar Intrum Justitia förbättrar kassaflödet för ledande gasolföretaget

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande AP7 årsredovisning 2014 Hållbarhet och långsiktigt sparande Innehåll Vd-ord 3 Svårt att tajma marknaden 4-6 Vad aktiemarknaden kan ge 7 Långsiktighet får pensionen att växa 8-9 Hållbarhet årets nyhet

Läs mer