Medicinska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska Föreningen"

Transkript

1 Medicinska Föreningen Typ av sammanträde StorMUR 4 09/10 Mötessekreterare Lund Malmö Anja Nylander Närvarande kursombud Anton Romell T3 Stina Manhem T3 Sofia Sundell T11L Sophie Larsson T10M Karl Lundblad T6M Elin Isaksson T11M Sandra Jester T5M Jonathan Pontén T9M Johan Schoug T6L Agnes Holme T2 Mia Engström T2 Mathias Blom T8L Helena Hertzberg T8M Mikaela Dolk T10L (ersättare) Nina Sowinska T7L Max Engeström T7L Fredrika Blixt T4M Johannes Stjernquist T10L Malin Danielsson T10M Sara Lindberg T10M Jens Wretborn T4L Jonas Enander T4L Sammanträdesdatum Justerare PROTOKOLL Tid 18:00-21:00 Stina Manhem, Karl Lundblad Närvarande övriga Kenny Jäger Anja Nylander Lars Hellström Erika Kyhlberg Åse Feltborg (studievägledare) Martin Garwicz (ISEX ansvarig) Martin Stjernquist (programdirektör)

2 FORMALIA 1. OFMÖ 2. Närvarolista/adjungeringar/presentationsrunda Närvarolista upprättas enl ovan. Martin Stjernqvist, Åse Feltborg, Martin Garwicz inadjungeras. Alla närvarande presenterar sig. 3. Val av justeringspersoner (2 st) Stina Manhem och Karl Lundberg väljs till justeringspersoner av protokollet. 4. Föregående mötesprotokoll Protokollet från föregående StorMUR är justerat och finns uppsatt utanför MF-expen. Lars lovar att maila ut protokollet efter kvällens möte. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs utan ändringar. RAPPORTER 6. Presentation av lottningssystem Martin Garwicz, ISEX ansvarig, presenterar arbetsgruppens (Martin Garwicz, Åse Feltborg, Emma Carlsson, Mathias Blom, Mia Engström) arbete med att ta fram ett fördelningssystem för val av studieort Malmö, Lund och Helsingborg from T4. Mötet diskuterar det faktum att man bara kan skicka in sitt val EN gång. Fördelar finns för att både bara få välja en gång och för att få lov att välja om. Åse har tänkt att presentera systemet en dag, och ha systemet öppet i ca 10 dagar innan dead line. Frågan om att se statistik över hur folk valt för att kunna taktikvälja kommer upp. Åse är emot att publicera en sån prognos. Ev. kan en inofficiell lista upprättas inom klassen. StorMUR föreslår följande tillägg som Martin tar med sig till arbetsgruppen. Ett bekräftat-fönster där man kan se vilka val man är på väg att skicka in ska komma upp innan man slutgiltigt trycker på skicka in. Man ska kunna skriva över sitt val oändligt många gånger, så att man först kan göra ett preliminärt val och sen ev. ändra sig om man gör detta innan dead line. 7. Terminsrunda T10M: Nöjda, rolig och stimulerande termin. Hud: Bra undervisning och upplägg, dock mycket undervisad tid, brist på lästid. Barn: Bra handledare, mkt lästid som uppskattas, eftersom detta behövs då det är mycket repetition av tidigare terminer. Obs/gyn: Långa dagar, mycket att läsa, späckat schema. Detta överskuggas lite av att det är intressant. Dock lite svårt att komma till på kliniken. Bra undervisning. Stort problem med rasism på förlossningen, riktat mot patienter och studenter, en lista håller på att sammanställas. Detta har upplevts mycket kränkande och upprörande. Martin S ber att få ta del av skrivelsen. BUP har varit dåligt.

3 T10L: Hud: Bra, justeringar har gjorts i schemat för att minimera håltimmar. Barn; trevligt, bra. Har visat förståelse för problem som påtalats. KK: Dåligt planerad Practicum-undervisning av förlossning mitt på terminen, efter att många redan varit med på förlossningar. Denna dåliga planering sas bero på fullbokat Practicum. Obligatoriska seminarium flyttas/ställs in med en timmes varsel, pga att den kliniska verksamheten måste gå före. Dock har denna kritik förts fram tidigare... Kursombud kommer varna nästa kurs för att ha för höga förväntningar. Brister: gynekologiska infektioner föreläses inte. Praktiken på BUP har varit katastrof. Inget nytt framkom som inte förelästes under psyk. kursen. Bristande engagemang hos amanuensen på BUP. Martin kommenterar att ev ska tjänstgöring på BUP försvinna, och enbart undervisas genom föreläsningar. T2: Ny kursansvarig, Fredrik, som klassen är jättenöjd med. Antalet infostunder har minimerats, och ofta kommer han oanmäld. Dock svarar han på mailen. Han kommer att genomföra förändringar. Klagomål har framförts om anatomifallen, och de ska bort till nästa termin. Strul med föreläsningar som inte har synkats med PBL-fallen. Inför tentan är det problem med överbelamrat Morfologicentrum, 250 studenter som har det för trångt. Ev kunde detta avhjälpas med att tidigarelägga morfologitentan för T2, för att ytterliggare separera T2 och T3. T3: Spontan kommentar att Fredrik inte var uppskattad som kursansvarig T2... Beröm till Cecilia Holm, kursansvarig nuvarande T3. Hon tar till sig kritik och arbetar med förändringsarbete. Bla har mikroskopiprogrammet gjorts tillgängligt på Mac. Bra föreläsningar, speciellt nöjda med sammanfattningsföreläsningar. Cirkulation/kärl: mkt bra. Njure: ev dålig fördelning mellan de två veckorna, för mkt stoff första veckan. Nutrition: Tidgare häftet har tagits bort, ersatts med häftet Näringsrekommendationer från Livsmedelsverket, ingen tyckte de haft nytta av det. Onödigt inköp? Nutritionsbok rekommenderades att köpas, vilket verkade onödigt för en vecka. Kritik mot föreläsningar i nutrition som kändes otidsenliga. Farmakologi: Undervisningen kritiseras pga att den är integrerad i alla veckor. Svårt att förstå hur mycket man skulle läsa inom ämnet. Farmakologibok rekommenderas att köpas, kanske skulle biblioteket köpa in fler referensex? Kanske borde Marieb stå med som kursbok, den används av många. T4M: I början klagades det på immunologiveckorna. Humanpatogenerna upplevs som katalogkunskap. Hjärta, kärl, lung-patologi ligger precis innan tenta, känns som stort viktigt område, men det är lite svårt att fokusera på precis före tentan. PBL-fall har modifierats efter hand vilket gjort dem intressantare. Ev inför T4 valet på T3 borde skillnaderna mellan Malmö och Lund göras tydligare. Tex är det mer föreläsningar i Lund, och lite annorlunda upplägg på obduktionerna. Folk kände sig lite lurade av löftet att det inte skulle vara några skillnader mellan orterna. Detta ökade det traumatiska i att bli överlottad. T4L: Generellt mkt nöjda med kursledning och upplägg. Bra infostunder. Lite oklart med vad som gäller med kursmålen. Study guide har tillkommit vilket har underlättat.

4 T5M: ISEX: Bra statistikföreläsningar, men många andra föreläsningar upplevdes som flummiga. Patobiologi 2: Alla mycket nöjda. Bra tenta, ingen muntliga tentamen utan en skriftlig MEQ-tenta som fick bra respons. Missnöje med obduktionerna i Malmö pga inga organuttagningar och färre obduktionerna. T6M: Från början skeptisk kurs pga först ut i Bologna, med taggarna utåt. Diverse problem skyllts på detta. Dubbelundervisningen har varit ett problem, men inte fullt så illa som befarat. Njure och Gastro lidande pga mycket dåligt med patientkontakt via avdelningsplacering. Ersattes bra av mottagningsarbete på njuren vilket uppskattats. Gastro borde ta efter. Påsklov var uppskattat. Långa och tröttande föreläsningsfredagar men hög kvalitet. Enl uppskattning en stor andel av studenterna som funderar på att ta studieuppehåll. T6L: Mitterminsenkät genomfördes av kursombuden. Generellt nöjd kurs. KUM (klinisk undervisningsmottagning) på akuten har varit uppskattat. Bra organiserat. Gastroplaceringen har fått mycket kritik pga prioriteringen av T7 framför T6 vad gäller klinikarbete. Njure klarade dubbelundervisningen bra. Det råder skepsis inför framtida terminer vad gäller dubbelundervisning, många kommer nog att ta uppehåll. Portfolion har fått kritik pga att många moment aldrig undervisas eller är schemalagda, samt att det inte specificeras på vilken placering varje momentet ska genomföras. Vad som ska kunna göras på OSCE har också varit oklart. Missnöje också med att OSCE-tentan har flyttats pga någon missat att boka lokal. T7L: Kommenterar att mycket av kritiken som T6 framförde också framfördes förra terminen. Har inte märkt av dubbelundervisningen denna termin. Tyvärr går Inger Nilsson-Ehle i pension, en mkt bra kursansvarig. MEQ-tentan fick mkt kritik, det kändes som det var undantagen och inte det vanliga som tenterades. 20% kuggade tentan, upplevdes som ovanligt många men det tyckte inte kursledningen. Landsortsplaceringen får högt betyg. Man kan köpa kurslitteratur på placeringarna vilket uppskattas. Ingen är så imponerad av beroendeläraveckan vilket framförts tidigare på StorMUR. Lite bekymmer med frånvaro, kanske är det bra att närvaro på varje placering ska signeras på portfolio. T8M: Schema och handouts har strulat som vanligt. Anestesi: nöjda men gärna mer föreläsningar om farmakologi. Urologi: bra. Ortopedi: saker har förändrats under terminens gång efter kritik som framförts. Kirurgi: Svårtydbara mål. Kärl: bra. Handkirurgi: bra. Onkologi: Undervisning 2 dagar + häfte som delas ut + träffa onkologipatient, skiljer sig mot undervisningen i Lund. Dock hjälper undervisningen föga för vad som tenteras. Trots detta bra och lärorika dagar. Portfoliouppgifter upplevs tidskrävande utan att vara speciellt givande. Problem med att folk varit schemalagda under sin KUA placering. Det ska åtgärdas. Ev ska kursen rösta fram en förtroendevald student som kan fungera som bollplank när studenter har problem och inte vill ta upp det med kursledningen T8L: Narkos, lite för många dagar med narkossköterska, men generellt bra. Bra föreläsningar. Urologi: nöjda, ffa med kandidatmottagningen.

5 Ortopedi: Utbildningsenhet med ökat ansvar för studenterna som uppskattats. Kandidatansvarig läkare planerar veckans placeringen tillsammans med studenten inför varje vecka. Kirurgi: Ibland platsbrist, ibland bra. Avdelningsarbete har varit varierat. En avd har varit bra, en har varit dålig. Endoskopimottagning problem pga dubbelundervisning med T6 och T7. Onkologi: bra kompendium men kort tid med 4 dagar. Dock lite för lite kliniska placeringar. Kritik mot kurssekreteraren har framförts. T9M: Ögon: har blivit bättre under terminens gång efter enkät. ÖNH bra klink. Tentamen är inte rättad ännu och ingen info om varför den inte är klar (ÖNH att skylla?). Dåligt författad tenta vad gäller ÖNH-frågor. ÖNH-ansvariga närvarade inte heller vid tentamensgenomgång. Ev har nuvarande T9 lidit pga att terminsledning varit upprörd över att ÖNH nu ska ligga på T7. Problemen verkar nu vara lösta och Martin Stjernquist har stor tilltro till att ÖNH kursen kommer att bli bra på T7. Bolonga-reformen inför nya T7 diskuteras lite. Det verkar vara en bra planering och god ambition hos ansvariga. T11M: Examensarbete har spillt över på Individ & samhälle-kursen. Bättre info till handledare om hjälp att begränsa arbetet efterfrågas. Geriatrik: bra, mkt matnyttigt. Arbets&miljömedicin: mkt specialistkunskap, men mer kritierier för remittering har efterfrågats för framtida terminer. VC: kanonbra. Problem med inlogg i datorsystem och nycklar bör avhjälpas för att göra denna placering ännu bättre. T11L: Individ & samhälle: mkt nöjda. Geriatrik: inte så bra, lite för mkt forskning. Ledarskapskursen kunde ha komprimerats lite. Kul feedback på sitt ledarskap efter att ha vikarierat under förra sommaren. Rättsmedicin mkt bra och spännande. Allmänmedicin bästa casen på utbildningen! Arbetsmedicin: bra men lite väl specialiserat. 8. Rapport: NBMFU 9. Rapport: Operativa ledningsgruppen 10. Rapport: OMSiS 11. Rapport: Nationell examination

6 DISSKUSIONER OCH BESLUT 12. Diskussion/Beslut: Stadgeinstruktioner Punkten indelas i 2 delar. Först diskuteras på vilka nivåer det ska krävas kårmedlemskap. Livlig diskussion, där de flesta som uttrycker sin åsikt tycker att alternativ 3 är det bästa, där kursombud har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kårmedlemskap. Dock är vi inte överens, och alla har inte förankrat frågan i sina respektive kurser. Yrkar att gå till beslut, och StorMUR beslutar att gå till beslut i frågan. Går till beslut genom acklamation. Beslutar följande: Enhetligt bifall för alternativ 3. Uppdrar åt ordförande att redovisa MURs åsikt till FUM Uppdrar åt verksamhetsåret 10/11 s MUR-styrelse att revidera stadgeinstruktionen i enlighet med Stor-MURs och fullmäktiges beslut samt presentera stadgeinstruktionen på första Stor- MUR ht -10. Del 2, ang reviderade stadgeinstruktioner: Finner enhetligt bifall för stadgeinstruktioner i enl med bilaga till dagordningen. Finner enhetligt bifall för att MURs ordförande uppras att presentera förslag på stadgeinstruktioner inför FUM. 13. Beslut: Styrelse 10/11 och konsultativa medlemmar Följande förslag på styrelse verksamhetsår 10/11 lades fram: (Ordf: Anja Nylander T6L är nominerad och valet äger rum på valfum den 18/5) Styrelse: Vice ordf: Erika Kyhlberg T6M Sekr: Mia Engström T2 Vieri: Nina Sowinska T7L OMSiS: Stina Manhem T3 Kontinuitetsansv: Lars Hellström T7L Infoansvarig: Fredrika Blixt T4M Konsultativa medlemmar: Mikaela Dolk T10L Karl Lundblad T6M Mathias Blom T8L Sophie Larsson T10M Sara Lindberg T10M Jonas Enander T4L Jens Wretborn T4L Helena Hertzberg T8M Johan Schoug T6L. Beslutar att välja MUR styrelsen 10/11 enl ovan.

7 ÖVRIGT OCH MÖTETS AVSLUT 14. Övrigt Kenny berättar om Cor-märkningen som ska utgå till handledare och lärare som engagerat sig särskilt för utbildningen. Maila med ev förslag så tillser styrelsen att dessa personer belönas med pin Cor-märkt. 15. Utvärdering Vi går rundan och utvärderar mötet. 16. OFMA Lars Hellström Ordförande Anja Nylander Sekreterare Stina Manhem Justerare Karl Lundblad Justerare

Medicinska studierådet

Medicinska studierådet Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte 2015-03-02 Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson

Läs mer

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns.

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns. Protokoll fört vid Medicinska Studierådets möte 2010-12-13 Närvarande: Ann Westermark Maja Linderoth Katja Adolphson Mikaela Syk Per Skärdin Filippa Boijsen Jens Fälldin Filip Sand Carolina Morén Eva Lundqvist

Läs mer

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2)

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Birgitta Wallin I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013 inom

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad Utvärdering VFU Södersjukhuset, högskolestudenter 2013 Antal erhållna enkätsvar: 412 Introduktion och bemötande Antal svar på frågan: 409 (1) Kände du dig välkommen till (2) Är du nöjd med introduktionen?

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer