ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar"

Transkript

1 Sverige Årgång 10 ÅRETS RESULTAT TEMA: Det dagliga arbetet Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

2 Ledare Engagerade medarbetare hjälper Sverige ut ur krisen. Följer ditt företag med? Förändringens vindar blåser Det svenska samhället - och därmed de flesta företag och organisationer - står inför ett antal utmaningar som kommer att dominera den offentliga debatten under flera år framåt: minskande produktivitet, större försörjningsbörda och offentlig skuldsättning. Det kommer att finnas många och varierande lösningar, men de kommer alla att ha en gemensam nämnare: Engagerade och kompetenta medarbetare. 2 Kunskap och insikt visar vägen Med resultaten från European Employee Index 2010 bidrar Ennova för 10:e året i rad med faktisk kunskap om svenskarnas arbetsglädje och ett perspektiv av resultaten i förhållande till ett antal aktuella ämnen inom HR området. Det är glädjande att vi kan konstatera att den ekonomiska krisen inte har fått svenskarna att mista arbetsglädjen. Det är framför allt glädjande att undersökningen avslöjar ett antal metoder och verktyg för att öka arbetsglädjen. Det finns möjligheter för alla. Följ med! Henrik D. Sørensen, VD, Ennova

3 Innehåll Ljus i sikte för den svenska arbetsmarknaden... 5 arbetsliv Fokus på ett meningsfullt arbete... 6 Tydliga chefer belönas av medarbetarna... 9 Bra utvecklingssamtal guld värt strategi Skapa engagemang efter uppsägningar Vad är Performance culture? Svensk arbetsglädje på femte plats Visste du att Om undersökningen... 19

4 4 Årets undersökning visar att svenskarna klamrar sig fast vid sina jobb. Inte av vilja, utan för att de menar att de inte har några attraktiva alternativ.

5 Ljus i sikte för den svenska arbetsmarknaden Under 2009 fylldes medierna med historier om bristande orderingångar, personalnedskärningar och fabriksnedläggningar. I början av 2010 ser vi den reella effekten av krisen och dess verkningar på en arbetsmarknad som har historisk hög arbetslöshet. Men det är inte bara uppförsbacke. Det finns också ljuspunkter på den svenska arbetsmarknaden. Färre jobbalternativ Medarbetarna i Sverige känner sig osäkra på om de kan byta jobb. I årets mätning ser vi en tydlig minskning när det gäller medarbetarnas upplevelse av tillgången på reella jobbalternativ på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet har en tydlig koppling till arbetslösheten, som ökat betydligt under senare år. En ytterligare analys Fortsatt arbetsglädje Som enda land i Norden visar Sverige faktiskt en marginellt stigande arbetsglädje. Denna ökning av arbetsglädje om än marginell står i kontrast till både Danmark, Norge och Finland som visar minskande resultat för arbetsglädjen. För Sveriges del drivs den positiva utvecklingen av den offentliga sektorn. Arbetslöshet och svenskarnas tro på alternativa jobbmöjligheter 68 Svenskarnas tro på alternativa jobbmöjligheter Arbetslöshet januari månad (Källa: SCB, AKU) 10% ,4% 64 8% 62 7,3% 60 6,4% 58 6% % % 0% Bedömningen av tillgång till alternativa jobb på den svenska arbetsmarknaden minskar kraftigt i årets undersökning. bland åldersgrupperna visar att det särskilt är personer i åldersgruppen år, som upplever en väsentlig försämring när det gäller deras alternativa jobbmöjligheter. Värsta delen av krisen över? Trots att det ser ut som om tillgången på alternativa jobb minskar, är det positivt att svenska medarbetare fortfarande känner sig trygga i sina anställningar. Resultaten visar nämligen att medarbetarnas bedömning av anställningstryggheten ligger på en hög nivå. Det kan vara ett tecken på att man anser att den värsta delen av krisen är över och att det nu handlar om att blicka framåt. Tätare dialog med medarbetarna När krisen vänder, kan man förvänta sig en markant ökande personalomsättning som kan bli dyrbar för verksamheten. Utmaningen är därför att verksamheterna för en tät dialog med sina anställda, fokuserar på medarbetarnas trivsel och därmed kommer stärkta ut ur krisen. Och med ljusare framtidsutsikter för den svenska arbetsmarknaden är det idag inte imorgon som den dialogen ska påbörjas.

6 Arbetsliv Fokus på ett meningsfullt arbete Ett meningsfullt arbete och inflytande är nyckeln till svenskarnas arbetsglädje. Därför ska fokus sättas på utveckling av arbetsuppgifterna, tillsammans med medarbetaren. 6 Under det ekonomiska uppsvinget lockade flera företag med lönetillägg och stora budgetar för utbildning mm för att locka till sig och behålla de kvalificerade medarbetarna. Efter att krisen slog till har många företag dragit ned på sådana resurser. Nu finns det behov av att tänka i andra banor för att attrahera och behålla de kvalificerade medarbetarna. Arbetsglädje skapas i vardagen Faktum är att lön och kurser inte skapar motivation och engagemang. I varje fall inte på längre sikt. Spännande arbetsuppgifter och hur de utförs är utan tvekan avgörande för den enskilda medarbetarens arbetsglädje, och framgår tydligt av resultaten från årets EEI-undersökning. Hur skapas arbetsglädje? 45% Detta gäller, oavsett om du är ung eller äldre, ingenjör eller snickare, chef eller medarbetare, har en lång eftergymnasial utbildning eller inte har någon utbildning alls. Det är ingen överraskning att det är själva innehållet i arbetet och de meningsfulla arbetsuppgifterna som har störst betydelse. Det är de spännande arbetsuppgifterna och de intressanta sammanhangen man berättar om när någon frågar vad man gör, oavsett vilket jobb man har. Det positiva är att det som skapar motivation för medarbetarna också är det som arbetsgivarna efterfrågar nämligen utförande av arbetsuppgifter. 14% 14% 10% 8% 5% 4% Det dagliga arbetet Anseende Yrkesmässig och personlig utveckling Överordnad ledning Samarbete Närmaste chef Lön och anställningsförhållanden Arbetsglädjen skapas främst av Det dagliga arbetet som innefattar de dagliga arbetsuppgifterna och innehållet i arbetet. Det är ingen överraskning. Det positiva är att det som skapar motivation för medarbetarna också är det som arbetsgivarna efterfrågar nämligen utförande av arbetsuppgifter.

7 Medarbetarna vill känna att deras arbete är meningsfullt. Det ställer stora krav på cheferna att tydliggöra vad den enskilde medarbetaren bidrar med till helheten. 7 Vad är ett spännande jobb? Tyvärr är inte alla arbetsuppgifter lika motiverande. Medarbetare ställer vissa krav på arbetsuppgifterna och hur de utförs, för att de ska skapa motivation. Några väsentliga aspekter är: Inflytande på hur arbetsuppgifterna ska utföras. Inflytande har man när man själv kan planera sitt arbete och välja hur man vill utföra det samt kan påverka vad som sker i den egna avdelningen. Generellt är nivån på inflytande hög i Sverige, dock ligger branscherna Transport, Post & Telekommunikation samt Livsmedel lågt. Meningsfulla arbetsuppgifter handlar om att man som medarbetare kan se syftet med sina arbetsuppgifter och generellt är nöjd med det arbete man utför. Det upplevs särskilt på arbetsplatser inom den offentliga sektorn. I varje fall anser de offentligt anställda att deras arbetsuppgifter känns mer meningsfulla jämfört med anställda inom den privata sektorn. Arbetsprocesser och verktyg är de redskap som står till förfogande när arbetsuppgifterna ska utföras. Det är särskilt Post & Telekommunikation, Tillverkningsindustri, Livsmedel samt Offentlig myndighet, härunder Försvar & Polis som får lägre resultat här. Kunskaper och färdigheter är medarbetarens bedömning av om hon eller han har vad som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Det är inte förvånande att de yngsta medarbetarna, med kort tid på arbetsmarknaden, är mer återhållsamma i värderingen av sina egna kunskaper och färdigheter än vad äldre medarbetare är. Avdelningen Avdelningens betydelse är den kollektiva aspekten i själva arbetet. Det handlar om den rådande arbetskulturen och om hur samarbetet fungerar mellan kollegerna inom avdelningen. Arbetar man tillsammans för att nå gemensamma mål? Får man feedback på sitt arbete från kolleger, såväl på goda som på mindre goda insatser? Detta värderas högre inom den privata sektorn än inom den offentliga.

8 8 Sverige långt framme De nordiska länderna har under många år förknippats med möjlighet till demokratiskt medbestämmande på arbetsplatsen och fokus på meningsfulla arbetsuppgifter och samarbete. Detta kan tydligt ses i resultaten från årets undersökning, där Sverige, Danmark och Norge är bland de länder där innehållet i arbetet och arbetsuppgifterna har störst betydelse för arbetsglädjen. Resultaten är i stort sett positiva inom alla branscher i Sverige. Det är ingen överraskning att det är själva innehållet i arbetet och de meningsfulla arbetsuppgifterna som har störst betydelse. Det är de spännande arbetsuppgifterna och de intressanta sammanhangen man berättar om när någon frågar vad man gör, oavsett vilket jobb man har. Om man som företag eller chef inte förmår att skapa ett arbetsinnehåll med meningsfulla uppgifter leder det till låg motivation och svagt engagemang hos medarbetaren. Ett sätt att skapa mer mening och innehåll i arbetet är att öka inflytandet. Genom att erbjuda bredare ramar får man större ägarskap och nya sätt att genomföra arbetsuppgifterna på. Att delegera ansvar till medarbetarna eller grupper av medarbetare har stått i centrum under många år och kommer framöver också att vara betydelsefullt. Tydliggör innehållet i arbetet Medarbetare och chefer ska tillsammans och löpande ha fokus på arbetets innehåll och arbetsuppgifter. Tydliga ramar ska sättas där medarbetaren får inflytande över att skapa ett spännande jobb som känns meningsfullt naturligtvis med effektivitet som förutsättning. Fördelarna blir markanta. Förutom ett ökat engagemang leder det också till en framtida säkring av medarbetaren och jobbet. Medarbetaren kommer framöver att självständigt kunna hantera flera arbetsuppgifter. Dessutom kommer medarbetaren också att stå bättre rustad inför den tilltagande förändringsprocess som är en av de viktigaste parametrarna i dagens kunskapssamhälle.

9 Tydliga chefer belönas av medarbetarna Chefer som ger medarbetarna inflytande och tydliga ramar belönas med engagemang, tillit och lojalitet. Ett recept på hur man kan behålla talangfulla medarbetare när konjunkturen vänder. Arbetsliv Inflytande över det egna arbetet är nyckeln till att skapa ett spännande och meningsfullt arbete för medarbetarna. Chefer som visar stor tillit till medarbetarna och ger dem möjlighet att påverka såväl sitt eget som avdelningens arbete, blir belönade med medarbetare som är mer engagerade och mer benägna att vara organisationen trogen, än medarbetare som inte ges motsvarande inflytande. Chefen är den som i praktiken ger inflytande till medarbetaren och till avdelningen. Därför har hon eller han en nyckelroll. Men avgörande för chefens möjligheter att ge inflytande är de ramar som företagsledningen sätter upp. Därför spelar den högsta ledningen också en central roll. Inflytande skapar lojalitet Litet medinflytande Ju större inflytande medarbetare har på sitt arbete, desto högre lojalitet mot arbetsplatsen. Lojalitet är ett samlingsbegrepp för engagemang och viljan att stanna kvar i verksamheten. Intressanta skillnader Årets undersökning visar intressanta skillnader på hur stort inflytande medarbetare har. Generellt har högutbildade och medarbetare i mindre verksamheter stort inflytande på hur de planerar och utför sitt arbete, samt vad som sker i avdelningen. Ett stort inflytande kräver att medarbetarna har tydliga mandat. Att de vet vad vad de ska leverera och vad som förväntas av dem. En av vägarna till det är att löpande ge 71 Medelstort medinflytande 81 Stort medinflytande medarbetarna konstruktiv feedback på utfört arbete och ha en öppen dialog om hur den enskilde medarbetaren och avdelningen kan förbättra sin insats. Undersökningens resultat visar att ju färre medarbetare en chef har under sig, desto större medinflytande har medarbetarna. Chefer med mindre avdelningar har större möjlighet att ge inflytande och dessutom ha tillräckligt med resurser för att aktivt följa upp att gemensamma mål uppnås. Manliga chefer ger större inflytande till sina medarbetare än sina kvinnliga kollegor. I gengäld ger kvinnliga chefer bättre konstruktiv feedback på utfört arbete och är skickligare på att utveckla medarbetarens styrkor. Anpassa inflytande efter situationen Vissa arbetsbeskrivningar är snävt definierade och svåra att få inflytande över. Hur och när arbetet ska utföras kan i vissa fall styras av externa faktorer, som medarbetarna och närmsta chefen endast kan påverka till liten del. Det gäller därför att anpassa sitt ledarskap efter de behov och den grad av inflytande, som varje medarbetare har och kan få. Är det inte möjligt att ge medarbetarna inflytande, handlar det om att ge arbetet betydelse och sätta in det i ett sammanhang som skapar mening för den enskilda medarbetaren. Det handlar också om att ge konstruktiv feedback på utfört arbete och att ha en öppen dialog om hur egna och enhetens insatser kan förbättras. Ska genomsyra hela företaget Om verksamheten vill skapa mer inflytande och fria tyglar till medarbetarna kräver det att företagsledningen står bakom. Företagsledningen skapar den ledarskapskultur som ska genomsyra organisationen. Om inflytandet ökar, ger det i retur ökad tillit till ledningen. Medarbetare med stort inflytande har nämligen en betydligt större tillit till ledningen, än medarbetare med mindre inflytande. Inflytande och fokus på utveckling i vardagen bör därför placeras högt på chefernas prioriteringslista för att skapa det extra engagemang och den lojalitet, som krävs för att hålla kvar talangfulla medarbetare när konjunkturen vänder. 9

10 Arbetsliv Bra utvecklingssamtal guld värt Ett bra utvecklingssamtal är värdefullt både för medarbetaren och för verksamheten. Ett dåligt utvecklingssamtal däremot är inte bara bortkastad tid, det är till och med sämre än inget utvecklingssamtal alls. 10 Många svenska medarbetare har varje år utvecklingssamtal med sin chef. Men kvaliteten och utbytet av samtalet varierar. Det visar resultaten av årets EEI-undersökning. Flera chefer och medarbetare har upplevt utvecklingssamtalet som ett ostrukturerat och intetsägande samtal om trivsel och samarbete, där de avslutningsvis har enats om vilka kurser medarbetaren ska delta i det kommande året. Den sortens samtal tar tid och energi och skapar inga goda resultat. Det gör däremot ett bra utvecklingssamtal, såväl för medarbetaren som för verksamheten. Påverkar resultatraden positivt Medarbetare som har haft ett bra utvecklingssamtal känner markant större arbetsglädje och är betydligt mer engagerade i sitt arbete än övriga medarbetare. Bra utvecklingssamtal gör också medarbetarna mer lojala och mer positivt inställda till sin arbetsplats än de med inget eller dåligt utvecklingssamtal. Stor arbetsglädje ger positiva resultat på resultatraden. Medarbetare med stor arbetsglädje har nämligen färre sjukdagar, är mer produktiva, levererar högre kvalitet i arbetet och ger en högre kund- och brukarnöjdhet. Så ett bra utvecklingssamtal betalar sig. Fokus hela året Sex av sju medarbetare som har fått ett bra utbyte av utvecklingssamtalet upplever också att samtalet har följts upp. Det tyder på att medarbetarna inte skiljer på själva samtalet och uppföljningen. Samtalet upplevs med andra ord som bra om det också följs upp. Därför kräver ett utvecklingssamtal inte bara förberedelse och närvaro i själva samtalet. Det kräver också uppföljning hela året. Ett dåligt utvecklingssamtal är sämre än inget alls 100 Arbetglädje Yrkesmässig och personlig utveckling Inget samtal Dåligt samtal Medel samtal Bra samtal Inget samtal Dåligt samtal Medel samtal Bra samtal Medarbetare, som har haft ett dåligt utvecklingssamtal har lägre arbetsglädje än medarbetare som inte har haft utvecklingssamtal. Primärt fokus i utvecklingssamtalen är medarbetarnas yrkesmässiga och personliga utveckling. Det är i värderingen av detta område som skillnaderna är störst mellan medarbetare som har haft ett bra utvecklingssamtal och de som har haft ett dåligt eller inget utvecklingssamtal.

11 Ett bra utvecklingssamtal skapar arbetsglädje och engagerade medarbetare, som är lojala till sin arbetsplats. Skillnad mellan branscher och medarbetare Sju av tio svenska medarbetare har haft ett utvecklingssamtal under det senaste året. Siffran är lite lägre inom den privata sektorn än inom det offentliga. Men det finns stora skillnader mellan branscher. Utvecklingssamtal förekommer mest inom Forskning & Utveckling, där fler än åtta av tio medarbetare haft utvecklingssamtal under det senaste året. Det är också den bransch där medarbetarna är mest positiva till sin yrkesmässiga och personliga utveckling. Även inom följande branscher har åtta av tio medarbetare haft utvecklingssamtal under det senaste året, nämligen Post & Telekommunikation, Social verksamhet, Hälsa & Friskvård, Offentlig myndighet samt Finans & Försäkring. När utvecklingssamtalet lyckas Medarbetare med goda erfarenheter av utvecklingssamtal upplever långsiktigt fokus på sin yrkesmässiga och personliga utveckling där de erbjuds relevanta utvecklingsvägar. Dessa medarbetare berömmer särskilt sina chefer för att de: Hjälper dem att utveckla sina starka sidor Bidrar till att de utvecklas i vardagen Diskuterar med dem hur de ökar sin prestation Ger konstruktiv feedback på deras arbete De upplever också att goda prestationer får uppskattning inom avdelningen. Resultaten tyder också på att i de goda utvecklingssamtalen klargörs medarbetarnas och chefernas förväntningar på varandra. Medarbetarna presenteras för de mål de förväntas att infria och får en realistisk bild av vad de ska bidra med samt en uppskattning av hur det värdesätts i organisationen. Medarbetare med bra utvecklingssamtal är också mer positiva till sin lön och till företagsledningen än de medarbetare med inget eller dåligt utvecklingssamtal. Närmsta chefen klandras Ett bra utvecklingssamtal är alltså en bra investering. I gengäld är ett dåligt utvecklingssamtal sämre än inget utvecklingssamtal alls. Årets resultat visar att medarbetare som har haft dåliga utvecklingssamtal upplever mindre arbetsglädje och är mindre engagerade i sitt arbete, än medarbetare som inte har haft något utvecklingssamtal alls. När utvecklingssamtalen inte blir bra, klandras närmsta chefen eftersom den största skillnaden mellan ett bra och ett dåligt utvecklingssamtal är medarbetarens upplevelse av sin närmsta chef. Medarbetare med dåliga utvecklingssamtal är i alla dimensioner mycket kritiska gentemot närmsta chefen. Vad är orsaken till att många utvecklingssamtal inte lyckas? Det finns indikationer på att utvecklingssamtalen är utformade efter den självgående medarbetaren, det vill säga den medarbetare som har stort inflytande över att planera och utföra sina arbetsuppgifter samt över vad som sker inom enheten. Det är särskilt bland de minst självgående medarbetarna som utvecklingssamtal inte är någon succé.

12 Strategi Skapa engagemang efter uppsägningar En trovärdig företagsledning och meningsfulla arbetsuppgifter är viktiga ingredienser när engagemanget, viljan att stanna kvar och tilliten till ledningen ska återuppbyggas efter en uppsägningsrunda. 12 De flesta företag förmår att hantera personalnedskärningar på ett rättvist och korrekt sätt, men fokus på processen före, under och efter uppsägningarna räcker inte. De uppsagda medarbetarna är nämligen inte de enda som berörs av uppsägningarna. De medarbetare som är kvar ska plötsligt förhålla sig till en ny och mer osäker jobbsituation. Det går ut över deras motivation, trofasthet och engagemang. Dessutom blir medarbetarna väsentligt mer kritiska i sin värdering av företagsledningen. Det framgår av årets EEI-undersökning, som också visar att 35 procent av medarbetarna har upplevt en eller flera uppsägningsrundor under det senaste året. Det är främst i den privata sektorn, men 30 procent av de medarbetare som har upplevt uppsägningsrundor är anställda i den offentliga sektorn. Effekten syns även på resultatraden Det är kostsamt för företagen om medarbetarnas motivation, trofasthet och engagemang inte snabbt hittar tillbaka till sitt tidigare läge efter uppsägningarna. Orsaken är att det finns ett tydligt samband mellan medarbetarnas motivation och engagemang och deras produktivitet, antal frånvaroperioder och den generella kvaliteten på arbetet. Utöver det finns det en potentiell merkostnad kopplad till att trofastheten minskar, då det resulterar i högre personalomsättning. Meningsfullt arbete värdesätts högt En rad faktorer har betydelse för medarbetarnas engagemang och vilja att stanna kvar på företaget efter en uppsägningsrunda. Årets undersökning ger tydliga rekommendationer om hur företagen kan minska konsekvenserna. Meningsfulla och väsentliga arbetsuppgifter betyder mest för de kvarvarande medarbetarna. Medarbetare med sådana arbetsuppgifter upplever mindre risk att bli utpekade vid nästa personalnedskärning om den kommer. De visar därför ett större engagemang och är villiga att göra en extra insats. De medarbetare som är kvar efter en uppsägningsrunda måste tas om hand Det meningsfulla arbetet uppnås när medarbetarna vet exakt vad de kan bidra med till företaget och varför deras insats är både meningsfull och väsentlig. Företagen kan med fördel också intressera sig för med- Faktorer som betyder mest för engagemanget efter uppsägningar Meningsfulla arbetsuppgifter 35% Företagsledningens trovärdighet 24% Tillräcklig kompetens 14% Inflytande på arbetsuppgifterna 10% Närmaste chefs trovärdighet Omsorg från verksamheten 6% 7% Saklig och rättvis uppsägningsprocess 4% Meningsfulla arbetsuppgifter och företagsledningens trovärdighet betyder mest för medarbetarnas trofasthet och engagemang efter uppsägningsrundor

13 Strategi Närmaste chefs trovärdighet Den närmsta chefen ska upprätthålla trovärdighet före, under och efter en uppsägningsrunda. Medarbetarna ska ha förtroende för deras närmsta chef och inte känna sig mer utsatta än de redan är. Anser medarbetarna att deras chef är ärlig och överlag fattar de rätta besluten? Har chefen det nödvändiga förtroendet? Engagemang Engagemang handlar om att få medarbetarna att ta egna initiativ. Medarbetare med ett högt engagemang upplever att de har kontroll över sitt arbetsliv. Årets undersökning belyser förhållanden kring engagemang. Arbetsuppgifter Har medarbetarna meningsfulla arbetsuppgifter som har betydelse för medarbetaren själv och omgivningen? Kompetens Har medarbetarna nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter? Inflytande Har medarbetarna stort inflytande på sina egna arbetsuppgifter, planering och andra förhållanden på avdelningen? Företagsledningens trovärdighet En trovärdig företagsledning ökar tryggheten hos medarbetarna, så att de i högre grad vågar stanna kvar i en osäker jobbsituation efter en uppsägningsrunda. Anser medarbetarna att företagsledningen är ärlig och överlag fattar de rätta besluten? Har företagsledningen det nödvändiga förtroendet? Omsorg och rättvisa Medarbetarnas upplevelse av rättvisa vid uppsägningar påverkar hur medarbetarna värderar möjligheterna att få vara kvar i verksamheten. Processen Upplevde medarbetarna att varsel och uppsägningar genomfördes på saklig och rättvis grund? Omsorg Upplevde medarbetarna att de kvarvarande och de uppsagda medarbetarna blev omhändertagna på rätt sätt? Blev de erbjudna rimliga villkor och hjälp att komma vidare? 13 I årets EEI-undersökning har Ennova undersökt en rad faktorer som har betydelse för hur medarbetaren reagerar efter en uppsägningsrunda. Det är främst ledningens trovärdighet, rättvisan under uppsägningsprocessen och medarbetarnas egna möjligheter efteråt som påverkar dem. arbetarnas bedömning av sin egen kompetens och sina möjligheter att få inflytande över sin egen jobbsituation. Stort ansvar hos företagsledningen Det vilar ett stort ansvar på företagsledningen när det gäller att ta hand om den otrygghet som medarbetarna som jobbar kvar upplever. Undersökningen visar att det primärt är en ärlig och rationell ledning, som kan upprätthålla tilliten. Upplever medarbetaren en trovärdig företagsledning, vågar de i högre utsträckning stanna i den nya, osäkra jobbsituationen. Undersökningen visar också att det speciellt är omsorgen om de uppsagda och om de som jobbar kvar, som är avgörande för hur medarbetarna på sikt uppfattar företagsledningens trovärdighet. Företagsledningens trovärdighet betyder mer än trovärdigheten för närmsta chefen. Det är inte överraskande eftersom det är företagsledningen som har beslutat om nedskärningarna. En duktig och trovärdig närmsta chef kan inte ensam återställa trovärdigheten hos medarbetarna, men är däremot en viktig medspelare i en öppen dialog. Viljan att stanna kvar i företaget Det finns åtskilliga insatser som skapar engagemang hos medarbetarna och ger dem lust att stanna kvar i företaget. Engagemanget påverkas av hur medarbetarna värderar sina egna kompetenser och hur de upplever sina möjligheter att påverka, medan ledningen såväl företagsledningen som närmsta chefen särskilt påverkar önskan om att stanna kvar i företaget. Meningsfulla och väsentliga arbetsuppgifter är dock fortfarande den faktor som betyder mest för medarbetarnas engagemang och trofasthet.

14 Strategi Vad är Performance culture? Just nu talar många företag om att komma först ut ur krisen och att dra långsiktiga fördelar av det. För att detta ska bli möjligt är det nödvändigt att alla medarbetare aktivt bidrar till att både uppnå och överträffa företagets mål. I detta sammanhang växer begreppet performance culture mer och mer fram som ett centralt koncept för att driva företagets prestationer och resultat framåt. Performance culture varför? Företagen står idag inför vitt skilda utmaningar. För vissa företag handlar det om att utnyttja de förändrade förhållanden som krisen medfört och vinna konkurrenternas marknadsandelar. För andra handlar det om ren överlevnad och att även framöver kunna existera på marknaden. Oavsett vilken situation man befinner sig i är det väsentliga här att man med hjälp av medarbetarnas prestationer lyckas nå sina mål i en tid när resurserna i de flesta fall blir mindre och mindre och målen ofta större. Ett strategiskt såväl som operationellt fokus på performance culture kan vara nyckeln till att lösa denna motsättning. Centrala dimensioner i en performance culture Idag definieras performance culture på många olika sätt i såväl teoretiska som praktiska sammanhang. Ennova definierar en performance culture som en verksamhetskultur innehållande följande dimensioner: 14 Möjlighet att påverka Medarbetarens möjlighet att kunna påverka resultat och bidra positivt i avdelningen/företaget Belöning En motiverande balans mellan personlig insats och belöning Fokus på prestation Medarbetarens personliga drivkraft för att nå uppsatta mål Företagets värderingar Stärka verksamhetens värderingar som fundamentet i företagskulturen Uppföljning av prestation Systematisk uppföljning av prestation mellan medarbetare och chef Feedback kan främja performance culture 100 Litet utbyte av utvecklingssamtal Stort utbyte av utvecklingssamtal Möjlighet att påverka Fokus på prestation Uppföljning av prestation Belöning Företagets värderingar Systematisk feedback är avgörande för en stark performance culture och utvecklingssamtalet är ett av de verktyg som chefer använder för att ge feedback. Medarbetare som har haft ett bra utvecklingssamtal har en klart mer positiv bild av dimensioner som är avgörande för en välfungerande performance culture än medarbetare som har haft ett dåligt samtal. Medarbetarens utbyte av utvecklingssamtalet är därför betydelsefull när det gäller att skapa förutsättningar för en resultatskapande kultur.

15 Performance culture kan vara nyckeln till att lösa motsättningen mellan högre mål och färre resurser 15 Gammalt vin på nya flaskor? Som utgångspunkt är dessa dimensioner, var för sig, på inget vis nya i förhållande till att arbeta systematiskt med prestationsförbättringar och generell medarbetarutveckling. När nu performance culture trots detta stadigt får mer uppmärksamhet, beror det förmodligen i högre grad på att det nya just består i att man kopplar ihop existerande faktorer och förstärker fokus på den systematiska uppföljningen totalt sett. Samtidigt är en viktig poäng också att effekten av en organisatorisk performance culture ska vara större än exempelvis effekten av ostrukturerade återkopplingar på den enskilde medarbetarens prestation under löpet av året. Detta gagnar såväl företaget som den enskilde medarbetaren. Feedback ett viktigt redskap i performance culture Ett av chefens centrala ansvarsområden i en performance culture är att göra det möjligt för medarbetarna att leverera de resultat som förväntas av dem. Med andra ord, att säkra att ramarna för att göra ett bra arbete finns där. I det sammanhanget är dialogen mellan chef och medarbetare och feedback ett viktigt redskap, eftersom en gemensam förståelse och engagemang för de individuella avtalen som ingås är avgörande för att kunna lyckas med en performance culture. Utvecklingssamtalet är ett viktigt verktyg för både chefer och medarbetare att stämma av förväntningar, fastställa mål, diskutera ramar med mera. Medarbetarnas upplevda utbyte av utvecklingssamtalet har stor betydelse för hennes eller hans bedömning av de centrala dimensionerna i en performance culture. Man ser tydligt att medarbetare som har haft ett bra utbyte av sitt utvecklingssamtal också har en betydligt positivare uppfattning av de dimensioner som är avgörande för en välfungerande performance culture. Därmed har medarbetaren också i högre utsträckning större möjlighet att skapa goda resultat.

16 Svensk arbetsglädje på femte plats Sverige har klättrat upp två steg på den globala listan över arbetsglädje och intar nu femte plats. 16 Årets internationella EEI-undersökning visar att arbetsglädjen är hög i Sverige och ligger på samma nivå som året innan. Undersökningen som jämför 23 länder från hela världen visar att status quo är ett bra resultat. Det innebär nämligen att Sverige klättrar upp två steg på listan och nu intar plats nummer fem. Svenskarnas arbetsglädje fortsätter därmed den positiva utveckling som har pågått de senaste fyra åren. Nordiska topplaceringar De fyra nordiska länderna, Sverige, Danmark, Norge och Finland hamnar alla bland de sex främsta på årets lista över arbetsglädje. Det är därför frestande att uppfatta de fyra länderna som homogena, men det skulle vara en grov generalisering. Länderna uppvisar nämligen skillnader inom en rad områden. Det är till exempel stora skillnader på hur lön och anställningsförhållanden upplevs och även medarbetarnas bedömning av företagets anseende och ledning. Det innebär exempelvis att det för en organisation inte är relevant att jämföra två avdelningar rakt av utan även att väga in att den ena ligger i Sverige och den andra i Finland. Danmark och Norge behåller sina topplaceringar i årets undersökning. Danmark ligger fortfarande i toppen, men Norge som knappt märkt av krisen knappar in på Danmark. De skandinaviska länderna uppvisar stora skillnader trots att de är nära grannar Finland upplever i likhet med Danmark en motgång i arbetsglädjen och är nu passerad av Sverige. En minskning med två indexpoäng gör att Finland rasar hela tre platser ner på listan, från en tredje till en sjätte plats. Arbetsglädjen är oförändrad det senaste året i Norge och Sverige och länderna kan som de enda skandinaviska länderna se tillbaka på en fyraårsperiod utan tillbakagång i arbetsglädjen. För Sveriges del drivs den positiva utvecklingen av den offentliga sektorn. Stora skillnader i Europa Resultaten för enskilda länder i Europa visar en mosaik av kulturella skillnader. Fluktuationerna mellan de enskilda länderna är på mer än 20 indexpoäng på en skala från 0 till 100. De lägsta nivåerna ser man i de östeuropeiska länderna, såsom Ungern, Tjeckien och Polen. I Nordeuropa ligger de skandinaviska länderna på en markant högre nivå än Irland och Storbritannien. I Sydeuropa är trivseln medelmåttlig på en europeisk skala, men området visar uteslutande positiv utvecklingstakt i årets mätning. Sundhetstecken hos Europas sjuke man Spanien är enligt The Economist Europas sjuke man. Den krisbenämningen gäller dock inte arbetsglädjen. De spanjorer som är i arbete, glädjer sig av allt att döma så mycket över vardagen på jobbet, att arbetsglädjen i år stiger markant i Spanien. Mexiko ny i toppen Årets toppaktörer är Mexiko, Kina och Spanien som rycker fram två till tre platser på listan. Mexiko är ny på tredjeplatsen, endast omkörd av Danmark och Norge. Irland, Finland, Ungern och Ryssland backar alla på listan och upplever de kraftigaste försämringarna. Ungern, som är bland de EU-länder som har tvåsiffrig arbetslöshet, intar för första gången bottenplaceringen. På en global skala skiljer Indien i år ut sig som det enda landet utanför Europa, som upplever en markant tillbakagång på arbetsglädjen. Som nytt EEI-land i Sydamerika lägger Chile sig i årets mätning tätt inpå grannlandet Brasiliens nivå för arbetsglädje. Kina tar ett tigersprång På samtliga kontinenter finns exempel på länder som utvecklar sig antingen i positiv eller i negativ riktning. Årets resultat avspeglar i hög grad de globala ekonomiska villkoren. Högkonjunkturen knuffade fram tills för fyra år sedan fram tillväxten i BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). I dag visar EEI-undersökningen att den ekonomiska avmattningen i BRIK-länderna har

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE

SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE SVERIGESTUDIEN ÄR ETT INITIATIV FRÅN PREERA, SKANDIA OCH VOLVOKONCERNEN. SAMTLIGA ÄR FRISTÅENDE ORGANISATIONER SOM VILL BIDRA TILL ÖKAD

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker En deskriptiv studie ur ett ledar- och medarbetarperspektiv

Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker En deskriptiv studie ur ett ledar- och medarbetarperspektiv Södertörns Högskola Uppsatsseminarium 2008-01-17 Handledare Karin Winroth Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Inriktning Ledarskap i förändring Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer