ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar"

Transkript

1 Sverige Årgång 10 ÅRETS RESULTAT TEMA: Det dagliga arbetet Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

2 Ledare Engagerade medarbetare hjälper Sverige ut ur krisen. Följer ditt företag med? Förändringens vindar blåser Det svenska samhället - och därmed de flesta företag och organisationer - står inför ett antal utmaningar som kommer att dominera den offentliga debatten under flera år framåt: minskande produktivitet, större försörjningsbörda och offentlig skuldsättning. Det kommer att finnas många och varierande lösningar, men de kommer alla att ha en gemensam nämnare: Engagerade och kompetenta medarbetare. 2 Kunskap och insikt visar vägen Med resultaten från European Employee Index 2010 bidrar Ennova för 10:e året i rad med faktisk kunskap om svenskarnas arbetsglädje och ett perspektiv av resultaten i förhållande till ett antal aktuella ämnen inom HR området. Det är glädjande att vi kan konstatera att den ekonomiska krisen inte har fått svenskarna att mista arbetsglädjen. Det är framför allt glädjande att undersökningen avslöjar ett antal metoder och verktyg för att öka arbetsglädjen. Det finns möjligheter för alla. Följ med! Henrik D. Sørensen, VD, Ennova

3 Innehåll Ljus i sikte för den svenska arbetsmarknaden... 5 arbetsliv Fokus på ett meningsfullt arbete... 6 Tydliga chefer belönas av medarbetarna... 9 Bra utvecklingssamtal guld värt strategi Skapa engagemang efter uppsägningar Vad är Performance culture? Svensk arbetsglädje på femte plats Visste du att Om undersökningen... 19

4 4 Årets undersökning visar att svenskarna klamrar sig fast vid sina jobb. Inte av vilja, utan för att de menar att de inte har några attraktiva alternativ.

5 Ljus i sikte för den svenska arbetsmarknaden Under 2009 fylldes medierna med historier om bristande orderingångar, personalnedskärningar och fabriksnedläggningar. I början av 2010 ser vi den reella effekten av krisen och dess verkningar på en arbetsmarknad som har historisk hög arbetslöshet. Men det är inte bara uppförsbacke. Det finns också ljuspunkter på den svenska arbetsmarknaden. Färre jobbalternativ Medarbetarna i Sverige känner sig osäkra på om de kan byta jobb. I årets mätning ser vi en tydlig minskning när det gäller medarbetarnas upplevelse av tillgången på reella jobbalternativ på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet har en tydlig koppling till arbetslösheten, som ökat betydligt under senare år. En ytterligare analys Fortsatt arbetsglädje Som enda land i Norden visar Sverige faktiskt en marginellt stigande arbetsglädje. Denna ökning av arbetsglädje om än marginell står i kontrast till både Danmark, Norge och Finland som visar minskande resultat för arbetsglädjen. För Sveriges del drivs den positiva utvecklingen av den offentliga sektorn. Arbetslöshet och svenskarnas tro på alternativa jobbmöjligheter 68 Svenskarnas tro på alternativa jobbmöjligheter Arbetslöshet januari månad (Källa: SCB, AKU) 10% ,4% 64 8% 62 7,3% 60 6,4% 58 6% % % 0% Bedömningen av tillgång till alternativa jobb på den svenska arbetsmarknaden minskar kraftigt i årets undersökning. bland åldersgrupperna visar att det särskilt är personer i åldersgruppen år, som upplever en väsentlig försämring när det gäller deras alternativa jobbmöjligheter. Värsta delen av krisen över? Trots att det ser ut som om tillgången på alternativa jobb minskar, är det positivt att svenska medarbetare fortfarande känner sig trygga i sina anställningar. Resultaten visar nämligen att medarbetarnas bedömning av anställningstryggheten ligger på en hög nivå. Det kan vara ett tecken på att man anser att den värsta delen av krisen är över och att det nu handlar om att blicka framåt. Tätare dialog med medarbetarna När krisen vänder, kan man förvänta sig en markant ökande personalomsättning som kan bli dyrbar för verksamheten. Utmaningen är därför att verksamheterna för en tät dialog med sina anställda, fokuserar på medarbetarnas trivsel och därmed kommer stärkta ut ur krisen. Och med ljusare framtidsutsikter för den svenska arbetsmarknaden är det idag inte imorgon som den dialogen ska påbörjas.

6 Arbetsliv Fokus på ett meningsfullt arbete Ett meningsfullt arbete och inflytande är nyckeln till svenskarnas arbetsglädje. Därför ska fokus sättas på utveckling av arbetsuppgifterna, tillsammans med medarbetaren. 6 Under det ekonomiska uppsvinget lockade flera företag med lönetillägg och stora budgetar för utbildning mm för att locka till sig och behålla de kvalificerade medarbetarna. Efter att krisen slog till har många företag dragit ned på sådana resurser. Nu finns det behov av att tänka i andra banor för att attrahera och behålla de kvalificerade medarbetarna. Arbetsglädje skapas i vardagen Faktum är att lön och kurser inte skapar motivation och engagemang. I varje fall inte på längre sikt. Spännande arbetsuppgifter och hur de utförs är utan tvekan avgörande för den enskilda medarbetarens arbetsglädje, och framgår tydligt av resultaten från årets EEI-undersökning. Hur skapas arbetsglädje? 45% Detta gäller, oavsett om du är ung eller äldre, ingenjör eller snickare, chef eller medarbetare, har en lång eftergymnasial utbildning eller inte har någon utbildning alls. Det är ingen överraskning att det är själva innehållet i arbetet och de meningsfulla arbetsuppgifterna som har störst betydelse. Det är de spännande arbetsuppgifterna och de intressanta sammanhangen man berättar om när någon frågar vad man gör, oavsett vilket jobb man har. Det positiva är att det som skapar motivation för medarbetarna också är det som arbetsgivarna efterfrågar nämligen utförande av arbetsuppgifter. 14% 14% 10% 8% 5% 4% Det dagliga arbetet Anseende Yrkesmässig och personlig utveckling Överordnad ledning Samarbete Närmaste chef Lön och anställningsförhållanden Arbetsglädjen skapas främst av Det dagliga arbetet som innefattar de dagliga arbetsuppgifterna och innehållet i arbetet. Det är ingen överraskning. Det positiva är att det som skapar motivation för medarbetarna också är det som arbetsgivarna efterfrågar nämligen utförande av arbetsuppgifter.

7 Medarbetarna vill känna att deras arbete är meningsfullt. Det ställer stora krav på cheferna att tydliggöra vad den enskilde medarbetaren bidrar med till helheten. 7 Vad är ett spännande jobb? Tyvärr är inte alla arbetsuppgifter lika motiverande. Medarbetare ställer vissa krav på arbetsuppgifterna och hur de utförs, för att de ska skapa motivation. Några väsentliga aspekter är: Inflytande på hur arbetsuppgifterna ska utföras. Inflytande har man när man själv kan planera sitt arbete och välja hur man vill utföra det samt kan påverka vad som sker i den egna avdelningen. Generellt är nivån på inflytande hög i Sverige, dock ligger branscherna Transport, Post & Telekommunikation samt Livsmedel lågt. Meningsfulla arbetsuppgifter handlar om att man som medarbetare kan se syftet med sina arbetsuppgifter och generellt är nöjd med det arbete man utför. Det upplevs särskilt på arbetsplatser inom den offentliga sektorn. I varje fall anser de offentligt anställda att deras arbetsuppgifter känns mer meningsfulla jämfört med anställda inom den privata sektorn. Arbetsprocesser och verktyg är de redskap som står till förfogande när arbetsuppgifterna ska utföras. Det är särskilt Post & Telekommunikation, Tillverkningsindustri, Livsmedel samt Offentlig myndighet, härunder Försvar & Polis som får lägre resultat här. Kunskaper och färdigheter är medarbetarens bedömning av om hon eller han har vad som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Det är inte förvånande att de yngsta medarbetarna, med kort tid på arbetsmarknaden, är mer återhållsamma i värderingen av sina egna kunskaper och färdigheter än vad äldre medarbetare är. Avdelningen Avdelningens betydelse är den kollektiva aspekten i själva arbetet. Det handlar om den rådande arbetskulturen och om hur samarbetet fungerar mellan kollegerna inom avdelningen. Arbetar man tillsammans för att nå gemensamma mål? Får man feedback på sitt arbete från kolleger, såväl på goda som på mindre goda insatser? Detta värderas högre inom den privata sektorn än inom den offentliga.

8 8 Sverige långt framme De nordiska länderna har under många år förknippats med möjlighet till demokratiskt medbestämmande på arbetsplatsen och fokus på meningsfulla arbetsuppgifter och samarbete. Detta kan tydligt ses i resultaten från årets undersökning, där Sverige, Danmark och Norge är bland de länder där innehållet i arbetet och arbetsuppgifterna har störst betydelse för arbetsglädjen. Resultaten är i stort sett positiva inom alla branscher i Sverige. Det är ingen överraskning att det är själva innehållet i arbetet och de meningsfulla arbetsuppgifterna som har störst betydelse. Det är de spännande arbetsuppgifterna och de intressanta sammanhangen man berättar om när någon frågar vad man gör, oavsett vilket jobb man har. Om man som företag eller chef inte förmår att skapa ett arbetsinnehåll med meningsfulla uppgifter leder det till låg motivation och svagt engagemang hos medarbetaren. Ett sätt att skapa mer mening och innehåll i arbetet är att öka inflytandet. Genom att erbjuda bredare ramar får man större ägarskap och nya sätt att genomföra arbetsuppgifterna på. Att delegera ansvar till medarbetarna eller grupper av medarbetare har stått i centrum under många år och kommer framöver också att vara betydelsefullt. Tydliggör innehållet i arbetet Medarbetare och chefer ska tillsammans och löpande ha fokus på arbetets innehåll och arbetsuppgifter. Tydliga ramar ska sättas där medarbetaren får inflytande över att skapa ett spännande jobb som känns meningsfullt naturligtvis med effektivitet som förutsättning. Fördelarna blir markanta. Förutom ett ökat engagemang leder det också till en framtida säkring av medarbetaren och jobbet. Medarbetaren kommer framöver att självständigt kunna hantera flera arbetsuppgifter. Dessutom kommer medarbetaren också att stå bättre rustad inför den tilltagande förändringsprocess som är en av de viktigaste parametrarna i dagens kunskapssamhälle.

9 Tydliga chefer belönas av medarbetarna Chefer som ger medarbetarna inflytande och tydliga ramar belönas med engagemang, tillit och lojalitet. Ett recept på hur man kan behålla talangfulla medarbetare när konjunkturen vänder. Arbetsliv Inflytande över det egna arbetet är nyckeln till att skapa ett spännande och meningsfullt arbete för medarbetarna. Chefer som visar stor tillit till medarbetarna och ger dem möjlighet att påverka såväl sitt eget som avdelningens arbete, blir belönade med medarbetare som är mer engagerade och mer benägna att vara organisationen trogen, än medarbetare som inte ges motsvarande inflytande. Chefen är den som i praktiken ger inflytande till medarbetaren och till avdelningen. Därför har hon eller han en nyckelroll. Men avgörande för chefens möjligheter att ge inflytande är de ramar som företagsledningen sätter upp. Därför spelar den högsta ledningen också en central roll. Inflytande skapar lojalitet Litet medinflytande Ju större inflytande medarbetare har på sitt arbete, desto högre lojalitet mot arbetsplatsen. Lojalitet är ett samlingsbegrepp för engagemang och viljan att stanna kvar i verksamheten. Intressanta skillnader Årets undersökning visar intressanta skillnader på hur stort inflytande medarbetare har. Generellt har högutbildade och medarbetare i mindre verksamheter stort inflytande på hur de planerar och utför sitt arbete, samt vad som sker i avdelningen. Ett stort inflytande kräver att medarbetarna har tydliga mandat. Att de vet vad vad de ska leverera och vad som förväntas av dem. En av vägarna till det är att löpande ge 71 Medelstort medinflytande 81 Stort medinflytande medarbetarna konstruktiv feedback på utfört arbete och ha en öppen dialog om hur den enskilde medarbetaren och avdelningen kan förbättra sin insats. Undersökningens resultat visar att ju färre medarbetare en chef har under sig, desto större medinflytande har medarbetarna. Chefer med mindre avdelningar har större möjlighet att ge inflytande och dessutom ha tillräckligt med resurser för att aktivt följa upp att gemensamma mål uppnås. Manliga chefer ger större inflytande till sina medarbetare än sina kvinnliga kollegor. I gengäld ger kvinnliga chefer bättre konstruktiv feedback på utfört arbete och är skickligare på att utveckla medarbetarens styrkor. Anpassa inflytande efter situationen Vissa arbetsbeskrivningar är snävt definierade och svåra att få inflytande över. Hur och när arbetet ska utföras kan i vissa fall styras av externa faktorer, som medarbetarna och närmsta chefen endast kan påverka till liten del. Det gäller därför att anpassa sitt ledarskap efter de behov och den grad av inflytande, som varje medarbetare har och kan få. Är det inte möjligt att ge medarbetarna inflytande, handlar det om att ge arbetet betydelse och sätta in det i ett sammanhang som skapar mening för den enskilda medarbetaren. Det handlar också om att ge konstruktiv feedback på utfört arbete och att ha en öppen dialog om hur egna och enhetens insatser kan förbättras. Ska genomsyra hela företaget Om verksamheten vill skapa mer inflytande och fria tyglar till medarbetarna kräver det att företagsledningen står bakom. Företagsledningen skapar den ledarskapskultur som ska genomsyra organisationen. Om inflytandet ökar, ger det i retur ökad tillit till ledningen. Medarbetare med stort inflytande har nämligen en betydligt större tillit till ledningen, än medarbetare med mindre inflytande. Inflytande och fokus på utveckling i vardagen bör därför placeras högt på chefernas prioriteringslista för att skapa det extra engagemang och den lojalitet, som krävs för att hålla kvar talangfulla medarbetare när konjunkturen vänder. 9

10 Arbetsliv Bra utvecklingssamtal guld värt Ett bra utvecklingssamtal är värdefullt både för medarbetaren och för verksamheten. Ett dåligt utvecklingssamtal däremot är inte bara bortkastad tid, det är till och med sämre än inget utvecklingssamtal alls. 10 Många svenska medarbetare har varje år utvecklingssamtal med sin chef. Men kvaliteten och utbytet av samtalet varierar. Det visar resultaten av årets EEI-undersökning. Flera chefer och medarbetare har upplevt utvecklingssamtalet som ett ostrukturerat och intetsägande samtal om trivsel och samarbete, där de avslutningsvis har enats om vilka kurser medarbetaren ska delta i det kommande året. Den sortens samtal tar tid och energi och skapar inga goda resultat. Det gör däremot ett bra utvecklingssamtal, såväl för medarbetaren som för verksamheten. Påverkar resultatraden positivt Medarbetare som har haft ett bra utvecklingssamtal känner markant större arbetsglädje och är betydligt mer engagerade i sitt arbete än övriga medarbetare. Bra utvecklingssamtal gör också medarbetarna mer lojala och mer positivt inställda till sin arbetsplats än de med inget eller dåligt utvecklingssamtal. Stor arbetsglädje ger positiva resultat på resultatraden. Medarbetare med stor arbetsglädje har nämligen färre sjukdagar, är mer produktiva, levererar högre kvalitet i arbetet och ger en högre kund- och brukarnöjdhet. Så ett bra utvecklingssamtal betalar sig. Fokus hela året Sex av sju medarbetare som har fått ett bra utbyte av utvecklingssamtalet upplever också att samtalet har följts upp. Det tyder på att medarbetarna inte skiljer på själva samtalet och uppföljningen. Samtalet upplevs med andra ord som bra om det också följs upp. Därför kräver ett utvecklingssamtal inte bara förberedelse och närvaro i själva samtalet. Det kräver också uppföljning hela året. Ett dåligt utvecklingssamtal är sämre än inget alls 100 Arbetglädje Yrkesmässig och personlig utveckling Inget samtal Dåligt samtal Medel samtal Bra samtal Inget samtal Dåligt samtal Medel samtal Bra samtal Medarbetare, som har haft ett dåligt utvecklingssamtal har lägre arbetsglädje än medarbetare som inte har haft utvecklingssamtal. Primärt fokus i utvecklingssamtalen är medarbetarnas yrkesmässiga och personliga utveckling. Det är i värderingen av detta område som skillnaderna är störst mellan medarbetare som har haft ett bra utvecklingssamtal och de som har haft ett dåligt eller inget utvecklingssamtal.

11 Ett bra utvecklingssamtal skapar arbetsglädje och engagerade medarbetare, som är lojala till sin arbetsplats. Skillnad mellan branscher och medarbetare Sju av tio svenska medarbetare har haft ett utvecklingssamtal under det senaste året. Siffran är lite lägre inom den privata sektorn än inom det offentliga. Men det finns stora skillnader mellan branscher. Utvecklingssamtal förekommer mest inom Forskning & Utveckling, där fler än åtta av tio medarbetare haft utvecklingssamtal under det senaste året. Det är också den bransch där medarbetarna är mest positiva till sin yrkesmässiga och personliga utveckling. Även inom följande branscher har åtta av tio medarbetare haft utvecklingssamtal under det senaste året, nämligen Post & Telekommunikation, Social verksamhet, Hälsa & Friskvård, Offentlig myndighet samt Finans & Försäkring. När utvecklingssamtalet lyckas Medarbetare med goda erfarenheter av utvecklingssamtal upplever långsiktigt fokus på sin yrkesmässiga och personliga utveckling där de erbjuds relevanta utvecklingsvägar. Dessa medarbetare berömmer särskilt sina chefer för att de: Hjälper dem att utveckla sina starka sidor Bidrar till att de utvecklas i vardagen Diskuterar med dem hur de ökar sin prestation Ger konstruktiv feedback på deras arbete De upplever också att goda prestationer får uppskattning inom avdelningen. Resultaten tyder också på att i de goda utvecklingssamtalen klargörs medarbetarnas och chefernas förväntningar på varandra. Medarbetarna presenteras för de mål de förväntas att infria och får en realistisk bild av vad de ska bidra med samt en uppskattning av hur det värdesätts i organisationen. Medarbetare med bra utvecklingssamtal är också mer positiva till sin lön och till företagsledningen än de medarbetare med inget eller dåligt utvecklingssamtal. Närmsta chefen klandras Ett bra utvecklingssamtal är alltså en bra investering. I gengäld är ett dåligt utvecklingssamtal sämre än inget utvecklingssamtal alls. Årets resultat visar att medarbetare som har haft dåliga utvecklingssamtal upplever mindre arbetsglädje och är mindre engagerade i sitt arbete, än medarbetare som inte har haft något utvecklingssamtal alls. När utvecklingssamtalen inte blir bra, klandras närmsta chefen eftersom den största skillnaden mellan ett bra och ett dåligt utvecklingssamtal är medarbetarens upplevelse av sin närmsta chef. Medarbetare med dåliga utvecklingssamtal är i alla dimensioner mycket kritiska gentemot närmsta chefen. Vad är orsaken till att många utvecklingssamtal inte lyckas? Det finns indikationer på att utvecklingssamtalen är utformade efter den självgående medarbetaren, det vill säga den medarbetare som har stort inflytande över att planera och utföra sina arbetsuppgifter samt över vad som sker inom enheten. Det är särskilt bland de minst självgående medarbetarna som utvecklingssamtal inte är någon succé.

12 Strategi Skapa engagemang efter uppsägningar En trovärdig företagsledning och meningsfulla arbetsuppgifter är viktiga ingredienser när engagemanget, viljan att stanna kvar och tilliten till ledningen ska återuppbyggas efter en uppsägningsrunda. 12 De flesta företag förmår att hantera personalnedskärningar på ett rättvist och korrekt sätt, men fokus på processen före, under och efter uppsägningarna räcker inte. De uppsagda medarbetarna är nämligen inte de enda som berörs av uppsägningarna. De medarbetare som är kvar ska plötsligt förhålla sig till en ny och mer osäker jobbsituation. Det går ut över deras motivation, trofasthet och engagemang. Dessutom blir medarbetarna väsentligt mer kritiska i sin värdering av företagsledningen. Det framgår av årets EEI-undersökning, som också visar att 35 procent av medarbetarna har upplevt en eller flera uppsägningsrundor under det senaste året. Det är främst i den privata sektorn, men 30 procent av de medarbetare som har upplevt uppsägningsrundor är anställda i den offentliga sektorn. Effekten syns även på resultatraden Det är kostsamt för företagen om medarbetarnas motivation, trofasthet och engagemang inte snabbt hittar tillbaka till sitt tidigare läge efter uppsägningarna. Orsaken är att det finns ett tydligt samband mellan medarbetarnas motivation och engagemang och deras produktivitet, antal frånvaroperioder och den generella kvaliteten på arbetet. Utöver det finns det en potentiell merkostnad kopplad till att trofastheten minskar, då det resulterar i högre personalomsättning. Meningsfullt arbete värdesätts högt En rad faktorer har betydelse för medarbetarnas engagemang och vilja att stanna kvar på företaget efter en uppsägningsrunda. Årets undersökning ger tydliga rekommendationer om hur företagen kan minska konsekvenserna. Meningsfulla och väsentliga arbetsuppgifter betyder mest för de kvarvarande medarbetarna. Medarbetare med sådana arbetsuppgifter upplever mindre risk att bli utpekade vid nästa personalnedskärning om den kommer. De visar därför ett större engagemang och är villiga att göra en extra insats. De medarbetare som är kvar efter en uppsägningsrunda måste tas om hand Det meningsfulla arbetet uppnås när medarbetarna vet exakt vad de kan bidra med till företaget och varför deras insats är både meningsfull och väsentlig. Företagen kan med fördel också intressera sig för med- Faktorer som betyder mest för engagemanget efter uppsägningar Meningsfulla arbetsuppgifter 35% Företagsledningens trovärdighet 24% Tillräcklig kompetens 14% Inflytande på arbetsuppgifterna 10% Närmaste chefs trovärdighet Omsorg från verksamheten 6% 7% Saklig och rättvis uppsägningsprocess 4% Meningsfulla arbetsuppgifter och företagsledningens trovärdighet betyder mest för medarbetarnas trofasthet och engagemang efter uppsägningsrundor

13 Strategi Närmaste chefs trovärdighet Den närmsta chefen ska upprätthålla trovärdighet före, under och efter en uppsägningsrunda. Medarbetarna ska ha förtroende för deras närmsta chef och inte känna sig mer utsatta än de redan är. Anser medarbetarna att deras chef är ärlig och överlag fattar de rätta besluten? Har chefen det nödvändiga förtroendet? Engagemang Engagemang handlar om att få medarbetarna att ta egna initiativ. Medarbetare med ett högt engagemang upplever att de har kontroll över sitt arbetsliv. Årets undersökning belyser förhållanden kring engagemang. Arbetsuppgifter Har medarbetarna meningsfulla arbetsuppgifter som har betydelse för medarbetaren själv och omgivningen? Kompetens Har medarbetarna nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter? Inflytande Har medarbetarna stort inflytande på sina egna arbetsuppgifter, planering och andra förhållanden på avdelningen? Företagsledningens trovärdighet En trovärdig företagsledning ökar tryggheten hos medarbetarna, så att de i högre grad vågar stanna kvar i en osäker jobbsituation efter en uppsägningsrunda. Anser medarbetarna att företagsledningen är ärlig och överlag fattar de rätta besluten? Har företagsledningen det nödvändiga förtroendet? Omsorg och rättvisa Medarbetarnas upplevelse av rättvisa vid uppsägningar påverkar hur medarbetarna värderar möjligheterna att få vara kvar i verksamheten. Processen Upplevde medarbetarna att varsel och uppsägningar genomfördes på saklig och rättvis grund? Omsorg Upplevde medarbetarna att de kvarvarande och de uppsagda medarbetarna blev omhändertagna på rätt sätt? Blev de erbjudna rimliga villkor och hjälp att komma vidare? 13 I årets EEI-undersökning har Ennova undersökt en rad faktorer som har betydelse för hur medarbetaren reagerar efter en uppsägningsrunda. Det är främst ledningens trovärdighet, rättvisan under uppsägningsprocessen och medarbetarnas egna möjligheter efteråt som påverkar dem. arbetarnas bedömning av sin egen kompetens och sina möjligheter att få inflytande över sin egen jobbsituation. Stort ansvar hos företagsledningen Det vilar ett stort ansvar på företagsledningen när det gäller att ta hand om den otrygghet som medarbetarna som jobbar kvar upplever. Undersökningen visar att det primärt är en ärlig och rationell ledning, som kan upprätthålla tilliten. Upplever medarbetaren en trovärdig företagsledning, vågar de i högre utsträckning stanna i den nya, osäkra jobbsituationen. Undersökningen visar också att det speciellt är omsorgen om de uppsagda och om de som jobbar kvar, som är avgörande för hur medarbetarna på sikt uppfattar företagsledningens trovärdighet. Företagsledningens trovärdighet betyder mer än trovärdigheten för närmsta chefen. Det är inte överraskande eftersom det är företagsledningen som har beslutat om nedskärningarna. En duktig och trovärdig närmsta chef kan inte ensam återställa trovärdigheten hos medarbetarna, men är däremot en viktig medspelare i en öppen dialog. Viljan att stanna kvar i företaget Det finns åtskilliga insatser som skapar engagemang hos medarbetarna och ger dem lust att stanna kvar i företaget. Engagemanget påverkas av hur medarbetarna värderar sina egna kompetenser och hur de upplever sina möjligheter att påverka, medan ledningen såväl företagsledningen som närmsta chefen särskilt påverkar önskan om att stanna kvar i företaget. Meningsfulla och väsentliga arbetsuppgifter är dock fortfarande den faktor som betyder mest för medarbetarnas engagemang och trofasthet.

14 Strategi Vad är Performance culture? Just nu talar många företag om att komma först ut ur krisen och att dra långsiktiga fördelar av det. För att detta ska bli möjligt är det nödvändigt att alla medarbetare aktivt bidrar till att både uppnå och överträffa företagets mål. I detta sammanhang växer begreppet performance culture mer och mer fram som ett centralt koncept för att driva företagets prestationer och resultat framåt. Performance culture varför? Företagen står idag inför vitt skilda utmaningar. För vissa företag handlar det om att utnyttja de förändrade förhållanden som krisen medfört och vinna konkurrenternas marknadsandelar. För andra handlar det om ren överlevnad och att även framöver kunna existera på marknaden. Oavsett vilken situation man befinner sig i är det väsentliga här att man med hjälp av medarbetarnas prestationer lyckas nå sina mål i en tid när resurserna i de flesta fall blir mindre och mindre och målen ofta större. Ett strategiskt såväl som operationellt fokus på performance culture kan vara nyckeln till att lösa denna motsättning. Centrala dimensioner i en performance culture Idag definieras performance culture på många olika sätt i såväl teoretiska som praktiska sammanhang. Ennova definierar en performance culture som en verksamhetskultur innehållande följande dimensioner: 14 Möjlighet att påverka Medarbetarens möjlighet att kunna påverka resultat och bidra positivt i avdelningen/företaget Belöning En motiverande balans mellan personlig insats och belöning Fokus på prestation Medarbetarens personliga drivkraft för att nå uppsatta mål Företagets värderingar Stärka verksamhetens värderingar som fundamentet i företagskulturen Uppföljning av prestation Systematisk uppföljning av prestation mellan medarbetare och chef Feedback kan främja performance culture 100 Litet utbyte av utvecklingssamtal Stort utbyte av utvecklingssamtal Möjlighet att påverka Fokus på prestation Uppföljning av prestation Belöning Företagets värderingar Systematisk feedback är avgörande för en stark performance culture och utvecklingssamtalet är ett av de verktyg som chefer använder för att ge feedback. Medarbetare som har haft ett bra utvecklingssamtal har en klart mer positiv bild av dimensioner som är avgörande för en välfungerande performance culture än medarbetare som har haft ett dåligt samtal. Medarbetarens utbyte av utvecklingssamtalet är därför betydelsefull när det gäller att skapa förutsättningar för en resultatskapande kultur.

15 Performance culture kan vara nyckeln till att lösa motsättningen mellan högre mål och färre resurser 15 Gammalt vin på nya flaskor? Som utgångspunkt är dessa dimensioner, var för sig, på inget vis nya i förhållande till att arbeta systematiskt med prestationsförbättringar och generell medarbetarutveckling. När nu performance culture trots detta stadigt får mer uppmärksamhet, beror det förmodligen i högre grad på att det nya just består i att man kopplar ihop existerande faktorer och förstärker fokus på den systematiska uppföljningen totalt sett. Samtidigt är en viktig poäng också att effekten av en organisatorisk performance culture ska vara större än exempelvis effekten av ostrukturerade återkopplingar på den enskilde medarbetarens prestation under löpet av året. Detta gagnar såväl företaget som den enskilde medarbetaren. Feedback ett viktigt redskap i performance culture Ett av chefens centrala ansvarsområden i en performance culture är att göra det möjligt för medarbetarna att leverera de resultat som förväntas av dem. Med andra ord, att säkra att ramarna för att göra ett bra arbete finns där. I det sammanhanget är dialogen mellan chef och medarbetare och feedback ett viktigt redskap, eftersom en gemensam förståelse och engagemang för de individuella avtalen som ingås är avgörande för att kunna lyckas med en performance culture. Utvecklingssamtalet är ett viktigt verktyg för både chefer och medarbetare att stämma av förväntningar, fastställa mål, diskutera ramar med mera. Medarbetarnas upplevda utbyte av utvecklingssamtalet har stor betydelse för hennes eller hans bedömning av de centrala dimensionerna i en performance culture. Man ser tydligt att medarbetare som har haft ett bra utbyte av sitt utvecklingssamtal också har en betydligt positivare uppfattning av de dimensioner som är avgörande för en välfungerande performance culture. Därmed har medarbetaren också i högre utsträckning större möjlighet att skapa goda resultat.

16 Svensk arbetsglädje på femte plats Sverige har klättrat upp två steg på den globala listan över arbetsglädje och intar nu femte plats. 16 Årets internationella EEI-undersökning visar att arbetsglädjen är hög i Sverige och ligger på samma nivå som året innan. Undersökningen som jämför 23 länder från hela världen visar att status quo är ett bra resultat. Det innebär nämligen att Sverige klättrar upp två steg på listan och nu intar plats nummer fem. Svenskarnas arbetsglädje fortsätter därmed den positiva utveckling som har pågått de senaste fyra åren. Nordiska topplaceringar De fyra nordiska länderna, Sverige, Danmark, Norge och Finland hamnar alla bland de sex främsta på årets lista över arbetsglädje. Det är därför frestande att uppfatta de fyra länderna som homogena, men det skulle vara en grov generalisering. Länderna uppvisar nämligen skillnader inom en rad områden. Det är till exempel stora skillnader på hur lön och anställningsförhållanden upplevs och även medarbetarnas bedömning av företagets anseende och ledning. Det innebär exempelvis att det för en organisation inte är relevant att jämföra två avdelningar rakt av utan även att väga in att den ena ligger i Sverige och den andra i Finland. Danmark och Norge behåller sina topplaceringar i årets undersökning. Danmark ligger fortfarande i toppen, men Norge som knappt märkt av krisen knappar in på Danmark. De skandinaviska länderna uppvisar stora skillnader trots att de är nära grannar Finland upplever i likhet med Danmark en motgång i arbetsglädjen och är nu passerad av Sverige. En minskning med två indexpoäng gör att Finland rasar hela tre platser ner på listan, från en tredje till en sjätte plats. Arbetsglädjen är oförändrad det senaste året i Norge och Sverige och länderna kan som de enda skandinaviska länderna se tillbaka på en fyraårsperiod utan tillbakagång i arbetsglädjen. För Sveriges del drivs den positiva utvecklingen av den offentliga sektorn. Stora skillnader i Europa Resultaten för enskilda länder i Europa visar en mosaik av kulturella skillnader. Fluktuationerna mellan de enskilda länderna är på mer än 20 indexpoäng på en skala från 0 till 100. De lägsta nivåerna ser man i de östeuropeiska länderna, såsom Ungern, Tjeckien och Polen. I Nordeuropa ligger de skandinaviska länderna på en markant högre nivå än Irland och Storbritannien. I Sydeuropa är trivseln medelmåttlig på en europeisk skala, men området visar uteslutande positiv utvecklingstakt i årets mätning. Sundhetstecken hos Europas sjuke man Spanien är enligt The Economist Europas sjuke man. Den krisbenämningen gäller dock inte arbetsglädjen. De spanjorer som är i arbete, glädjer sig av allt att döma så mycket över vardagen på jobbet, att arbetsglädjen i år stiger markant i Spanien. Mexiko ny i toppen Årets toppaktörer är Mexiko, Kina och Spanien som rycker fram två till tre platser på listan. Mexiko är ny på tredjeplatsen, endast omkörd av Danmark och Norge. Irland, Finland, Ungern och Ryssland backar alla på listan och upplever de kraftigaste försämringarna. Ungern, som är bland de EU-länder som har tvåsiffrig arbetslöshet, intar för första gången bottenplaceringen. På en global skala skiljer Indien i år ut sig som det enda landet utanför Europa, som upplever en markant tillbakagång på arbetsglädjen. Som nytt EEI-land i Sydamerika lägger Chile sig i årets mätning tätt inpå grannlandet Brasiliens nivå för arbetsglädje. Kina tar ett tigersprång På samtliga kontinenter finns exempel på länder som utvecklar sig antingen i positiv eller i negativ riktning. Årets resultat avspeglar i hög grad de globala ekonomiska villkoren. Högkonjunkturen knuffade fram tills för fyra år sedan fram tillväxten i BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). I dag visar EEI-undersökningen att den ekonomiska avmattningen i BRIK-länderna har

17 Arbetsglädje jorden runt Skandinavien Amerika Europa Asien Placering Utveckling 1 Danmark 2 Norge 3 Mexiko 4 Holland 5 Sverige 6 Finland 7 USA 8 Indien 9 Brasilien Chile Frankrike Ny Estland Tyskland 14 Spanien 15 Kina Italien Polen 18 Irland Storbritannien Tjeckien Ryssland Japan Ungern I ett internationellt perspektiv har Sverige klättrat upp två platser och ligger nu på en femteplats när det gäller arbetsglädje. Kina tar ett tigersprång och landar på samma nivå som för fyra år sedan. slagit igenom på medarbetarnivå. Sedan högkonjunkturen vände har just dessa länder utvecklats påfallande negativt. Utvecklingen är markant i förhållande till fluktuationerna hos de övriga länderna i undersökningen. Kina är det enda BRIK-landet som inte utvecklas negativt, när det gäller arbetsglädje. Landets tillväxt på hemmamarknaden bryter mönstret. Kina är därmed det enda landet i fyrklövern som tar ett tigersprång och landar på den nivå, som landet befann sig på för fyra år sedan. I Nordamerika visar Mexiko framåtanda och ökar avståndet ännu mer till grannlandet USA. Årets resultat visar att arbetsglädjen i de enskilda länderna varierar från år till år och avspeglar bland annat de ekonomiska villkoren. Undersökningen visar också att det finns stora kulturella skillnader mellan länderna. 17

18 Visste du att... Offentliga sektorn har landets bästa arbetsplatser Arbetsglädjen på de svenska arbetsplatserna är hög. Den ligger på femte plats bland 23 länder i undersökningen. Inom landets gränser har de offentliga arbetsplatserna den högsta arbetsglädjen. Liksom förra året är arbetsglädjen störst i landsting och kommun. Kommunerna är på stark uppgång medan landstingen ligger kvar på samma nivå som förra året. Både privat och statlig sektor bibehåller samma arbetsglädje som förra året. Arbetsglädje inom olika sektorer i Sverige Privat sektor Landsting Sverige Statlig sektor Kommun Sverige har samarbete av yppersta världsklass I ett internationellt perspektiv är samarbete en av svenskarnas starka sidor. Bland 23 länder världen över ligger Sverige på delad andra plats, tillsammans med sina nordiska grannar Danmark och Finland. Endast norrmännen har ett bättre samarbete på sina arbetsplatser. I den motsatta delen av skalan hittar vi Japan, Irland och Storbritannien. Å andra sidan har de svenska medarbetarna en betydligt lägre uppfattning om företagsledningen. Svenskarnas värdering av de som leder högsta ledningen hamnar först på trettonde plats bland de 23 länderna. Här är USA i topp. Äldre medarbetare är nöjdare än yngre Medarbetare under 30 år har lägst arbetsglädje, är mindre lojala och mer kritiska mot den högsta ledningen än sina äldre kolleger. Äldre medarbetare anser att de har mer att säga till om och ser också syftet med sitt arbete i högre grad än den yngsta åldersgruppen. Anställningstryggheten ökar inte oväntat med stigande ålder och det är en markant skillnad mellan medarbetare under 30 år och de som är 60 år eller äldre. Vi har många fler intressanta resultat. Kontakta oss om du vill veta mer.

19 Om undersökningen European Employee Index (EEI) 2010 För att bistå med perspektiv och inspiration har Ennova etablerat ett European Employee Index Advisory Board. Gruppen består av en blandning av erfarna HR-personer från olika branscher. Uppgiften består i att fastlägga teman för undersökningen samt tolkning av resultaten från en praktisk vinkel. Arbetsglädje - hur mäts det? Ennovas modell ger svar på vad det innebär att vara motiverad och nöjd på arbetet och hur detta påverkar vårt beteende. Medarbetarens arbetsglädje, som Ennova definierar som summan av motivation och nöjdhet, är resultatet av en rad faktorer kopplat till medarbetarens uppfattning av sitt arbete och arbetsplatsen. Som modellen visar är dessa faktorer grupperade i sju fokusområden baserat på vedertagen HR-teori och över tio års omfattande globala analyser. Fokusområdena fungerar som de»kranar«som organisationen och den enskilde chefen kan vrida på för att förbättra arbetsglädjen i organisationen. Ennova har genomfört undersökningen årligen i Sverige sedan 2000, vilket innebär en unik historik över de centrala aspekter som blir belyst i undersöknigen år efter år. Vi förnyar oss varje år och ställer temafrågor, som matchar den aktuella debatten. I år har vi samlat in data i 23 länder världen över. Länderna är utvalda efter deras viktigthet för globala verksamheter med säte i Nordeuropa. I Sverige har vi samlat in svar från personer. Det ger oss underlag till att bryta ned svar på branscher, befattningar, utbildningsinriktningar och många andra undergrupper. Läs mer på Anseende 19 Överordnad ledning Närmaste chef Samarbete Motivation Arbetsglädje Nöjdhet Det dagliga arbetet Lön och anställningsförhållanden Yrkesmässig och personlig utveckling Engagemang Lojalitet Trofasthet FOKUSOMRÅDEN RESULTAT Utgivare Ansvarig för EEI 2010 Tryck Ennova AB Östermalmsgatan 87 b, Stockholm T +46 (0) E Agneta Saxeby Project Manager Ennova AB Ecco Print A/S Upplaga Ennova A/S Alla rättigheter till resultat, metoder och samlade resultat förbehålles. Det är tillåtet att citera från publikationen om Ennova A/S tydligt anges som källa.

20 Ennova genomför några av de mest avancerade medarbetarundersökningarna i världen, och med en gedigen referenslista är vi ledande inom vårt område i Skandinavien. Under de senaste 20 åren har vi utvecklat vår expertis inom medarbetarundersökningar och rådgivning till våra kunder. Utöver att genomföra medarbetarundersökningar för några av de största verksamheterna i Nordeuropa, genomför Ennova årligen den globala benchmarkundersökningen European Employee Index. Kompetenta advisory boards, som består av ledande forskare och HR-ledare från olika branscher, bidrar varje år med att välja de teman som undersökningen ska fokusera på. CHR. HANSEN DANFOSS DANSKE BANK DONG ENERGY FINANSDEPARTEMENTET FLSMIDTH GRUNDFOS INTRUM JUSTITIA KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET THE LEGO GROUP LUNDBECK MORSØ KOMMUNE NCC NORDEA NOVOZYMES NSG GROUP RIGSREVISIONEN SAS SIEMENS TV2 UDENRIGSMINISTERIET VESTAS Ennova AB Stockholm Köpenhamn Aarhus Oslo Östermalmsgatan 87 b, 1 St. Kongensgade 81 Daugbjergvej 26 Rådhusgaten etg Stockholm DK-1264 Köpenhamn DK-8000 Århus C N-0151 Oslo Tel. +46 (0) Tel Tel Tel Sverige Danmark Danmark Norge

European Employee Index

European Employee Index European Employee Index Sverige 2011 - Årgång 11 Vägen till arbetsglädje Sverige håller greppet om arbetsglädjen Ledningen under hård press Duktiga er är mångsidiga Starka värderingar attraherar talanger

Läs mer

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap European Employee Index Sverige 2012 - Årgång 12 Vägen till högre arbetsglädje Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap Ledare Sverige har klarat de senaste årens

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Ennova & DN presenterar

Ennova & DN presenterar Ennova & DN presenterar European Employee Index 2013 Agenda: 09.00-09.10 09.10-09.40 09.40-10.10 10.10-10.30 10.30-11.00 11.00-11.25 11.25 11.30 VÄLKOMNA VILKA ÄR NYCKLARNA TILL EN SKANDINAVISK PRESTATIONSKULTUR?

Läs mer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index SVERIGE ÅRGÅNG 16 Ennovas globala benchmarkundersökning Innehåll Årets resultat 4 Gott anseende är guld värt 8 Hellre för många än för få förändringar 10 Världen runt

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Utvecklingssamtal våren Åbo Akademi Domkyrkotorget Åbo

Utvecklingssamtal våren Åbo Akademi Domkyrkotorget Åbo Utvecklingssamtal våren 2014 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 25.4.2014 1 Agenda Varför utvecklingssamtal Utvecklingssamtal under förändringsprocesser Nya utvecklingssamtalsblanketter Samtalsteknik

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13 European Employee Index 2013 Sverige 2013 - Årgång 13 INNEHÅLL 04 06 08 10 Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädje & prestationskultur Sverige

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Utvecklingssamtal inom Fackförbundet ST

Utvecklingssamtal inom Fackförbundet ST 2013-04-05 Utvecklingssamtal inom Fackförbundet ST Utvecklingssamtalen är en del av HR-året på ST. Samtalen är en viktig del i dialogen kring mål och arbetsresultat samt verksamhetsplanering och personalutveckling.

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer