Nyhetsbrev om EU-rätt nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 3 2013"

Transkript

1 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M Processrätt... 1 Skatterätt... 2 Förvaltningsrätt... 2 Arbetsrätt... 3 EU-DOMSTOLEN... 3 Avgöranden rörande Sverige... 3 Förslag till avgöranden rörande Sverige... 6 Institutionell rätt och allmänna principer... 6 Processrätt... 8 Skatterätt... 9 Konkurrensrätt och statligt stöd Inre marknaden Övriga rättsområden NYA MÅL DET HÄNDER I EU-DOMSTOLEN ÖVRIGT INLEDNING Välkommen till ett nytt nummer av Nyhetsbrevet. Även i denna utgåva behandlas efterspelet till EU-domstolens svar på Haparanda tingsrätts begäran om förhandsavgörande i mål C-617/10, åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. Högsta domstolen har i mål B , se nedan under processrätt, nu meddelat prövningstillstånd för avgörande i plenum. Se mer nedan. Vidare har Högsta förvaltningsdomstolen fått svar på sin begäran om förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet sjukvårdstjänster i mervärdesskattehänseende, och närmare bestämt om eller i vilken mån estetiskt motiverade ingrepp kan anses vara sjukvårdstjänster, se nedan under Avgöranden rörande Sverige. Under rubriken Det händer i EU-domstolen berättas att EU-domstolen kommer att meddela dom angående kommissionens talan mot Sverige om fördragsbrott och löpande vite för Sveriges underlåtenhet att följa domen om underlåtet införande av bestämmelserna i det s.k. datalagringsdirektivet den 30 maj. Mer om detta i nästa nummer, alltså. Till slut noterar vi att Carl Wetter den 18 mars 2013 tillträdde sin tjänst som domare vid tribunalen. Han efterträdde Nils Wahl som avgått för att bli generaladvokat vid EU-domstolen. AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M. Processrätt Som sades inledningsvis beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd för avgörande av mål B , att avgöras av HD i plenum. Som prejudikatfråga har angivits följande: Fråga om åtal för skattebrott, som avser lämnande av oriktiga uppgifter om ingående mervärdesskatt och lön m.m. samt om inkomster av tjänst och kapital, får

2 2 väckas när skattetillägg redan har påförts den tilltalade avseende samma beskattningsfråga. Även fråga om samma skattetillägg utgör hinder för åtal för bokföringsbrott, när gärningen avser felaktig respektive underlåten bokföring av samma tran saktioner som omfattas av skattebrottet. Av skattetilläggen har vissa men inte alla vunnit laga kraft. Målet har föredragits för avgörande och två s.k. återställningar har hållits. Förhoppningsvis kommer det ett avgörande innan sommarens semestrar tar vid. Riksåklagaren har vidhållit sin inställning att åtalen inte ska avvisas, medan den tilltalade hävdar motsatsen. Den tilltalade har gett in ett rättsutlåtande från professor Ulf Bernitz, som menar att åtalen för skattebrott bör avvisas. Bernitz framhåller bl.a. att punkt 36 i den svenska lydelsen av domen skiljer sig från andra språkversioner. Han menar att den korrekta översättningen bör vara Det ankommer på Haparanda tingsrätt att utifrån dessa kriterier bedöma huruvida det finns anledning att pröva den kombination av (tillägg kursiverat). De flesta domstolar förefaller ha vilandeförklarat sina mål där dessa frågor aktualiseras i avvaktan på Högsta domstolens prövning. Två hovrättsavgöranden har dock meddelats i mål där EU-domstolens förhandsavgörande meddelats mellan huvudförhandling och det att hovrättens avgörande meddelats. Det rör sig om Hovrätten över Skåne och Blekinge i mål B , beslut , och Hovrätten för Övre Norrland i mål B , dom I båda fallen har hovrätten avvisat åtalet (målet i HfÖN rörde även andra brott). Motiveringarna skiljer sig dock åt en smula. Skatterätt Högsta förvaltningsdomstolen har prövat en fråga som förekommit relativt flitigt i Nyhetsbrevets rapportering under senare år, nämligen frågan om betydelse av om den som begär avdrag för ingående debiterad och betald mervärdesskatt känner till att affärstransaktionerna utgjort ett led i ett mervärdesskattebedrägeri. Kammarrätten hade underlåtit att pröva hur det faktiskt förhöll sig med bolagets goda tro eftersom bolaget enligt dess mening inte lagligen kunde vägras avdragsrätt oavsett ond eller god tro. Högsta förvaltningsdomstolen gör en omfattande genomgång av EU-rättsliga bestämmelser och avgöranden och fastslår i dom den 15 mars 2013 i målen och att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt enligt mervärdesskattedirektivet inte föreligger vid bedrägeri eller andra former av missbruk av EU-rätten, och att det därför är relevant om den skattskyldige varit i ond eller god tro med avseende på detta. Den regeln kan utifrån en direktivkonform tolkning tillämpas i svenska förfaranden om tillämpning av mervärdesskattelagens bestämmelser. Målet återförvisades till kammarrätten för prövning av huruvida bolaget faktiskt varit i ond eller god tro. Förvaltningsrätt Förvaltningsrätten i Stockholm, Migrationsdomstolen, har den 15 mars 2013 i mål UM beslutat återförvisa ett ärende till Migrationsverket för fortsatt utredning. Migrationsdomstolens skäl kan sammanfattas på följande sätt. De asylsökande är syrier. Förhållandena i Syrien är sådana att asylsökande inte får utvisas till Syrien. Italien ansvarar för prövningen av asylansökan. Det är inte utrett om de asylsökande skulle riskera att utvisas från Italien till Syrien om de överlämnas dit. Det finns en möjlighet för Sverige att enligt artikel 3.2 i Dublinförordningen självmant ta på sig

3 3 ansvaret för prövning av asylansökan. Sverige är folkrättsligt skyldigt (enligt bl.a. principen om non-refoulment) att ta på sig den uppgiften om asylsökandena riskerar att utvisas till Syrien om de överförs till Italien. Migrationsverket ålades därför att utreda detta. Arbetsrätt Stockholms tingsrätt har i dom i mål T m.fl. mål ogillat den talan som ett antal piloter eller f.d. piloter fört mot SAS. Piloterna var anställda i Linjeflyg när det bolaget år 1992 förvärvades av SAS. Löne- och anställningsvillkorens innehåll för SAS-piloter bestäms utifrån senioritet. Den överenskommelse som träffades när Linjeflygs piloter övergick till att arbeta för SAS innebar bl.a. att f.d. LINpiloter som hade längre anställningstid än fem år fick tillgodoräkna sig senioritetssdatum med avdrag för fem år, medan piloter som hade kortare anställningstid inte fick tillgodoräkna sig någon senioritet alls. Kärandena i målet drabbades av avdrag i fråga om senioritet jämfört med om de hade fortsatt att arbeta i Linjeflyg. Kärandena väckte talan mot SAS om skadestånd och gjorde gällande att SAS särbehandlat dem på grund av deras nationalitet i förhållande till piloter inom SAS med liknande erfarenheter. SAS gjorde gällande att avtalet inte omfattades av EU-rätten eftersom piloterna gått från ett svenskt bolag till ett annat och att avtalet inte innebar någon diskriminering på grund av nationalitet. Tingsrätten, som avslog kärandenas begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen, gick på samma linje som SAS i båda dessa frågor EU-rätten ansågs inte tillämplig och avtalet innebar ingen diskriminering på grund av nationalitet. EU-DOMSTOLEN Avgöranden rörande Sverige Högsta förvaltningsdomstolen ( HFD ) begärde i februari 2012 med fyra frågor förhandsavgörande i målet Skatteverket mot PFC Clinic AB, vilket gäller undantag från skatteplikt. HFD ville få klarhet i hur begreppen sjukvård och sjukvårdande behandling ska tolkas i samband med medicinska tjänster som består i att utföra olika operativa ingrepp och behandlingar. Den frågade sig om dessa begrepp ska tolkas så, att de omfattar alla slags kirurgiska ingrepp eller andra estetiska behandlingar som utförs av läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal, eller om det bakomliggande syftet med åtgärderna har avgörande betydelse. EU-domstolen (mål C 91/12) preciserade tolkningsfrågorna på följande sätt: HFD har ställt frågorna, som prövas gemensamt, för att få klarhet i om artikel b och c i mervärdesskattedirektivet ska tolkas på så sätt att sådana tjänster som består i estetiska operationer och estetiska behandlingar är undantagna från skatteplikt. Den andra tolkningsfrågan har ställts för att få klarhet i om den bedömning som avses i den första tolkningsfrågan, det vill säga om tjänsterna ska anses vara undantagna från skatteplikt, påverkas av att tjänsterna eventuellt utförs i förebyggande eller terapeutiskt syfte. Om den frågan besvaras jakande, vill HFD med sin tredje fråga få klarhet i om tjänstemottagarnas subjektiva uppfattning om tjänsterna ska beaktas vid bedömningen av om det föreligger ett sådant syfte. Den fjärde frågan har ställts för att få klarhet i om det har någon betydelse för bedömningen om sådana tjänster som de som är aktuella i målet utförs av legitimerad sjukvårdspersonal. EU-domstolen kom fram till följande i dom :

4 4 Artikel b och c i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas på följande sätt: Sådana tjänster som de som är aktuella i det nationella målet och som består i estetiska operationer och estetiska behandlingar omfattas av begreppen sjukvård eller sjukvårdande behandling i artikel b och c i direktivet, när de utförs i syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård för och bota sjukdomar eller hälsoproblem eller i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa. Den rent subjektiva uppfattning som en person som genomgår ett estetiskt ingrepp har om ingreppet är inte i sig avgörande vid bedömningen av om ingreppet har ett terapeutiskt syfte. Omständigheter som att sådana tjänster som de som är aktuella i det nationella målet tillhandahålls eller utförs av legitimerad sjukvårdspersonal, eller att det är sådan personal som tar ställning till syftet med ingreppen, kan påverka bedömningen av om sådana ingrepp omfattas av begreppet sjukvård i artikel b i direktiv 2006/112 eller av begreppet sjukvårdande behandling i artikel c i direktivet. Bedömningen av om sådana tjänster är undantagna från skatteplikt enligt artikel b eller c i direktiv 2006/112 ska ske med beaktande av samtliga de krav som ställs upp i dessa två bestämmelser samt med beaktande av andra relevanta bestämmelser i kapitel 1 och 2 i avdelning IX i direktivet, som till exempel vad beträffar artikel b i direktivet artiklarna 131, 133 och 134 i direktivet april meddelade tribunalen domar i 22 mål, samtliga gällande frågor om konkurrensbegränsande samverkan mellan upphovsrättsorganisationer. Bland dessa fanns målet T-451/08, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a., Stim, mot kommissionen. Bakgrund till målen var i korthet följande. International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) är en icke-statlig organisation utan vinstsyfte som företräder upphovsrättsorganisationer som förvaltar upphovsrätter till särskilt musikaliska verk i ett hundratal länder. Upphovsrättsorganisationerna erhåller rätten att förvalta dessa rättigheter antingen direkt från upphovsmännen eller från en annan upphovsrättsorganisation, som förvaltar motsvarande typer av rättigheter i ett annat land. De meddelar licenser för användning av rättigheterna till kommersiella användare. Avgifterna för licenserna utgör källan till de ersättningar som erhålls av upphovsrättsinnehavarna, efter avdrag för organisationernas förvaltningskostnader. CISAC utarbetade år 1936 ett standardavtal för ömsesidiga representationsavtal mellan sina medlemmar. Standardavtalet är en icke-bindande modell för de ömsesidiga representationsavtal som ingås mellan medlemmarna för licensiering av rättigheter till offentligt framförande av musikaliska verk. Varje upphovsrättsorganisation åtar sig, på ömsesidig basis, att upplåta rättigheterna till sin repertoar till alla andra upphovsrättsorganisationer, för användning av repertoaren inom sina respektive territorier. Till följd av det nätverk som skapats genom alla ömsesidiga representationsavtal har varje upphovsrättsorganisation möjlighet att erbjuda ett globalt utbud av musikaliska verk till kommersiella användare, men bara för användning inom respektive organisations eget territorium. År 2000 ingav RTL ett klagomål till kommissionen beträffande det förhållandet att en organisation som är medlem i CISAC vägrade att meddela RTL en licens som täckte hela EU för alla RTL:s musiksändningar. År 2003 ingavs ytterligare ett klagomål, denna gång av Music Choice Europe Ltd, som erbjuder radio- och TV- sändningar via internet, mot CISAC, gällande CISAC:s standardavtal. Kommissionen förbjöd i juli europeiska upphovsrättsorganisationer att begränsa konkurrensen genom att

5 5 begränsa sin kapacitet att erbjuda sina tjänster till kommersiella användare utanför det egna nationella territoriet. Kommissionens beslut rörde enbart användning av upphovsrätten via internet, över satellit och för vidaresändning genom kabel. Kommissionen riktade i beslutet inte kritik mot förekomsten av ömsesidiga representationsavtal. I beslutet förbjöds emellertid medlemskapsklausulerna: klausuler som utformats med standardavtalet som modell och som begränsar upphovsmännens möjlighet att fritt ansluta sig till vilka upphovsrättsorganisationer de vill, ensamrättsklausulerna: klausuler som utformats med standardavtalet som modell och som har till resultat att varje upphovsrättsorganisation ges ett absolut territoriellt skydd, inom det territorium där den är etablerad, i förhållande till andra upphovsrättsorganisationer vad gäller meddelande av licenser till kommersiella användare, ett samordnat förfarande, vilket befunnits föreligga mellan upphovsrättsorganisationerna och genom vilket varje organisation i de ömsesidiga representationsavtalen begränsat rätten att meddela licenser för sin repertoar på den andra avtalsslutande upphovsrättsorganisationens territorium. Kommissionen påförde inte organisationerna böter, men krävde att dessa skulle ta bort klausulerna och upphöra med det samordnade förfarandet. - Flertalet av organisationerna och CISAC väckte talan vid tribunalen mot kommissionens beslut. - Genom domarna ogiltigförklarade tribunalen, såvitt gäller CISAC och 20 av de berörda organisationerna, kommissionens beslut i den del det i beslutet konstaterats föreligga ett samordnat förfarande. Tribunalen anser att kommissionen inte har uppfyllt sin bevisbörda. Kommissionen förfogade nämligen inte över handlingar som bevisade förekomsten av ett samordnat förfarande mellan upphovsrättsorganisationerna i fråga om den geografiska räckvidden av den licensieringsrätt som de gav varandra. Dessutom har kommissionen inte lyckats visa att sökandenas förklaring, att upphovsrättsorganisationernas parallella beteende inte berodde på ett samordnat förfarande utan på nödvändigheten av att effektivt bekämpa otillåten användning av musikaliska verk, var orimlig. Tribunalen ogillade talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut i den del beslutet rört medlemskaps- och ensamrättsklausulerna. - I målet T-451/08, Stim mot kommissionen, underkände tribunalen samtliga argument som framförts av organisationen, som inte i tid åberopat att kommissionen inte hade styrkt det samordnade förfarandet. EU-domstolen meddelade domar i sex fördragsbrottmål rörande frågor om mervärdesskattegrupper (mål: C-65/11 Nederländerna, C-74/11 Finland, C-86/11 UK, C-95/11 Danmark, C-109/11 Tjeckien och C-480/10 Sverige). I målet mot Sverige hade kommissionen yrkat att EU-domstolen skulle fastställa att Sverige underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt genom att i praktiken förbehålla tillhandahållare av finansiella tjänster och försäkringstjänster möjligheten att bilda en grupp av personer som anses som en enda beskattningsbar person för mervärdesskatteändamål ( mervärdesskattegrupp ). Sverige hade anfört bl.a. att bestämmelserna i mervärdesskattelagen inte strider mot mervärdesskattedirektivet. EU-domstolen antecknade att Sverige, i enlighet med artikel 11 andra stycket i mervärdesskattedirektivet, i syfte att förhindra skatteundandragande och skatteflykt beslutat att begränsa möjligheten att bilda en mervärdesskattegrupp till att avse företag som direkt eller indirekt står under Finansinspektionens tillsyn och som således omfattas av ett regelverk för offentlig kontroll. EU-domstolen konstaterade därefter att kommissionen inte på ett övertygande sätt visat att det saknades fog för

6 6 denna åtgärd, mot bakgrund av syftet att förhindra skatteundandragande och skatteflykt. Kommissionen hade enligt EU-domstolen således inte visat att det strider mot unionsrätten att begränsa ordningen enligt artikel 11 i mervärdesskattedirektivet till att endast gälla företag i finans- och försäkringssektorn. EU-domstolen ogillade därmed kommissionens talan mot Sverige. Förslag till avgöranden rörande Sverige Högsta domstolen begärde i juni 2012 i mål mellan Billerud Karlsborg Aktiebolag och Billerud Skärblacka Aktiebolag mot Naturvårdsverket förhandsavgörande avseende tolkning av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. HD ställde följande frågor till EU-domstolen: 1) Innebär artikel 16.3 och 16.4 i direktivet att en verksamhetsutövare som inte har överlämnat tillräckligt antal utsläppsrätter den 30 april ska betala en avgift oavsett orsaken till underlåtenheten, t.ex. när verksamhetsutövaren visserligen hade ett tillräckligt antal utsläppsrätter den 30 april men på grund av ett förbiseende, ett administrativt fel eller tekniska problem inte överlämnar dem då? 2) Om svaret på fråga 1 är ja, innebär artikel 16.3 och 16.4 att avgiften ska eller kan efterges eller jämkas exempelvis i sådana fall som anges i fråga 1? Generaladvokaten har i sitt lämnade förslag till avgörande (mål C-203/12) anfört: Artikel 16.3 och 16.4 i direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av direktiv 96/61/EG ska tolkas så, att den inte omfattar en verksamhetsutövares åsidosättande av skyldigheten att överlämna utsläppsrätter när vederbörande den 30 april det aktuella året hade ett tillräckligt antal utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp under föregående år och denne inte har gjort sig skyldig till någon förorening som överstiger tillåtna mängder. Artikel 16.1 i direktiv 2003/87 utgör den rättsliga grunden för påföljd för en verksamhetsutövares åsidosättande av skyldigheten att överlämna utsläppsrätter, när det är utrett att verksamhetsutövaren innehar ett tillräckligt antal utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp under föregående år och att denne inte har gjort sig skyldig till någon förorening som överstiger tillåtna mängder. Proportionalitetskravet i artikel 16.1 i direktiv 2003/87 ska, under sådana omständigheter som de som är för handen i det nationella målet, tolkas så, att det utgör hinder med förbehåll för vad som framkommer vid den hänskjutande domstolens nödvändiga kontroller av de faktiska omständigheterna för ett sådant påföljdssystem som det som föreskrivs i 8 kap 6 lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eftersom det, under samma förutsättningar, har tillämpats med automatik, omedelbart och utan undersökning av omständigheterna i det enskilda fallet på en verksamhetsutövare som inte har fullgjort skyldigheten att överlämna utsläppsrätter, trots att vederbörande hade ett tillräckligt antal utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp och inte har gjort sig skyldig till någon förorening som överstiger tillåtna mängder. Institutionell rätt och allmänna principer I mål C 260/11 avsåg begäran om förhandsavgörande av Supreme Court of the UK tolkning av direktiv om bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt och direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Begäran hade framställts i ett mål mellan, å ena sidan, David Edwards och Lilian Pallikaropoulos och, å andra sidan, Environment Agency, First Secretary of State och Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs rörande ett drifttillstånd för en cementfabrik som Environment Agency beviljat. Talan avser frågan om House of

7 7 Lords beslut att Lilian Pallikaropoulos, vars överklagande ogillats, ska ersätta motparternas rättegångskostnader (yrkade belopp GBP respektive GBP) är förenligt med unionsrätten. I målet diskuteras därför konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, godkänd på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2005/370/EG ( Århuskonventionen ). EU-domstolen uttalade i dom : Kravet att domstolsförfarandet inte får vara oöverkomligt kostsamt vilket föreskrivs i artikel 10a femte stycket i direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt och i artikel 15a femte stycket i direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, - - -, innebär att de personer som omfattas av dessa bestämmelser inte, till följd av det kostnadsansvar som detta kan medföra, får hindras från att vid domstol väcka eller föra en talan som faller inom tillämpningsområdet för dessa artiklar. När en nationell domstol har att avgöra en fråga om förpliktande för en rättssökande som inte vunnit bifall för sin talan i ett miljörättsligt mål att ersätta rättegångskostnaderna eller när den, mer allmänt, har att under ett tidigare skede i handläggningen ta ställning till om kostnadsansvaret för den tappande parten ska begränsas, - - -, måste den försäkra sig om att detta krav iakttas och därvid beakta såväl den rättssökandes intressen som allmänintresset av miljöskydd. Vid denna bedömning får den nationella domstolen inte grunda sig enbart på den rättssökandes ekonomiska situation, utan den måste även göra en objektiv analys av kostnadernas storlek. Den nationella domstolen får härutöver beakta de aktuella parternas situation, om det föreligger rimliga utsikter att den rättssökande når framgång med sin talan, den betydelse som talan har för den rättssökande och för miljöskyddet, om de materiella och processuella rättsreglerna är komplicerade, om talan i något skede har varit att anse som grundlös samt förekomsten av ett nationellt system för rättshjälp eller en nationell ordning för begränsning av betalningsansvaret för rättegångskostnaderna. Den omständigheten att rättssökanden i praktiken inte har avskräckts från att föra talan är däremot inte i sig tillräcklig för att förfarandet inte ska anses oöverkomligt kostsamt för vederbörande. Slutligen får bedömningen inte grunda sig på olika kriterier beroende på om den görs i första, andra eller tredje instans. I mål C 103/11 P hade kommissionen yrkat att EU-domstolen skulle upphäva den dom som meddelats av tribunalen i mål T 19/07, Systran och Systran Luxembourg mot kommissionen. Genom denna dom hade kommissionen förpliktats att utge skadestånd med ett schablonbelopp på drygt 12 miljoner euro till Systran SA som ersättning för den skada som företaget lidit på grund av intrång i dess upphovsrätt och otillåtet röjande av know-how till följd av kommissionens anbudsinfordran avseende underhåll och språklig förbättring av kommissionens system för maskinöversättning. EU-domstolen upphävde genom dom den överklagade domen och avvisade samtidigt den talan som väckts av Systran SA och Systran Luxembourg SA i mål T 19/07. Tribunalen hade enligt EU-domstolen felaktigt tillämpat de principer som anger hur behörig domstol ska fastställas i skadeståndsmål mot gemenskapen. Vidare hade tribunalen gjort en felaktig rättslig kvalificering av avtalsförhållandena vilket medfört att tribunalen åsidosatt reglerna rörande dess behörighet. Tribunalen hade vidare felaktigt slagit fast att behörighetsprövningen innefattade en specifik och konkret analys av innehållet i olika

8 8 avtal. Tribunalen hade även gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i de punkter som avsåg den rättsliga kvalificeringen av de avtal som slutits mellan WTC/Systrankoncernen och kommissionen under åren Tribunalen hade gjort fel då den slog fast att tvisten avsåg utomobligatoriskt skadeståndsansvar i den mening som avses i artiklarna 235 EG och 288 andra stycket EG. Den överklagade domen upphävs, eftersom tribunalen åsidosatt reglerna rörande dess behörighet, såsom denna behörighet anges i artiklarna EG, 235 EG och 240 EG. Begäran om förhandsavgörande med fyra frågor av rumänsk domstol i mål C-81/12 avsåg tolkning av direktiv rörande likabehandling i arbetslivet. Begäran hade framställts i ett mål mellan Asociaţia ACCEPT och den rumänska nationella myndigheten för bekämpning av diskriminering ( CNCD ). Målet rör CNCD:s beslut att delvis avslå ett klagomål som ingetts med anledning av offentliga uttalanden från en person som utgett sig för att vara och som av allmänheten uppfattats som direktör för en professionell fotbollsklubb om att det var uteslutet för klubben att värva en fotbollsspelare som angetts vara homosexuell. EU-domstolen uttalade följande i dom : 1) Artiklarna 2.2 och 10.1 i direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas på så sätt att sådana omständigheter som de som gett upphov till det nationella målet kan anses utgöra ˮfakta som ger anledning att anta att det har förekommit diskriminering med avseende på en professionell fotbollsklubb, trots att uttalandena gjorts av en person som utger sig för att vara och som av massmedier och i samhället uppfattas som fotbollsklubbens huvudsakliga direktör, utan att denne nödvändigtvis har firmateckningsrätt eller rätt att företräda klubben med avseende på anställningar. 2) Artikel 10.1 i direktiv 2000/78 ska tolkas på så sätt att de bevisbörderegler som föreskrivs i artikel 10.1 i direktiv 2000/78 inte innebär att det krävs bevisning som är omöjlig att ge in utan att kränka rätten till privatliv. 3) Artikel 17 i direktiv 2000/78 utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka det vid konstaterad diskriminering på grund av sexuell läggning i den mening som avses i detta direktiv endast är möjligt att utfärda en varning när diskrimineringen konstateras efter utgången av preskriptionsfristen på sex månader från och med tidpunkten för de faktiska omständigheterna, om tillämpningen av nationella bestämmelser leder till att det inte vidtas några sanktionsåtgärder mot diskrimineringen som är effektiva, proportionerliga och avskräckande Processrätt I mål C-415/11 avsåg begäran om förhandsavgörande tolkning av direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal. Men här diskuterades också fråga om nationella processrättsliga bestämmelser om exekutionsförfarande avseende intecknad eller pantsatt egendom, vilka innebär att de invändningsgrunder som den som är gäldenär i ett exekutionsförfarande kan åberopa är begränsade. EUdomstolen kom fram till följande i dom : 1) Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal utgör hinder för sådan lagstiftning i en medlemsstat som den som är i fråga i det nationella målet, som innebär att samtidigt som det inom ramen för utsökningsförfarandet inte finns någon möjlighet att till grund för en invändning åberopa att ett avtalsvillkor som legat till grund för en exekutionstitel är oskäligt, får den domstol som dömer i målet om fastställelse, och som är behörig att pröva om ett sådant avtalsvillkor är oskäligt, inte förordna om säkerhetsåtgärder, som till exempel inhibition av exekutionsförfarandet i

9 9 fråga, när ett sådant förordnande behövs för att säkerställa att domstolens slutliga avgörande får full verkan. 2) Artikel 3.1 i direktivet ska tolkas på följande sätt: - Begreppet betydande obalans till nackdel för konsumenten ska tolkas med beaktande av de nationella regler som är tillämpliga om inget har avtalats mellan parterna, för att avgöra om, och i så fall i vilken grad, avtalet försätter konsumenten i ett sämre läge än vad som följer av gällande nationell rätt. Det är likaså av relevans i detta sammanhang att undersöka konsumentens rättsliga ställning vad gäller de medel som enligt den nationella lagstiftningen står till hans eller hennes förfogande för att hindra fortsatt användning av oskäliga avtalsvillkor. - Vid bedömningen av om en sådan obalans har uppkommit i strid med kravet på god sed ska en prövning göras av om näringsidkaren, som förutsätts ha handlat lojalt och rättvist mot konsumenten, rimligen kunde utgå från att konsumenten skulle godta det aktuella avtalsvillkoret efter en individuell avtalsförhandling. Artikel 3.3 i direktivet ska tolkas så, att den bilaga till vilken det hänvisas i denna bestämmelse endast innehåller en vägledande, inte uttömmande, lista på villkor som kan anses oskäliga. Begäran om förhandsavgörande av Bundesgerichtshof (Tyskland) i mål C 645/11 avsåg tolkning av förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Begäran hade framställts i ett mål mellan Land Berlin och Ellen Mirjam Sapir samt tio andra personer. Målet rör återbetalning av ett av misstag för högt utbetalt belopp till följd av ett förvaltningsförfarande avseende ersättning för skada förorsakad av förlust av fast egendom vid förföljelser under den nationalsocialistiska regimen. EUdomstolen slog fast följande i dom : 1) Artikel 1.1 i förordning (EG) nr 44/2001 ska tolkas på så sätt att uttrycket privaträttens område omfattar en talan avseende krav på återbetalning av ett felaktigt utbetalt belopp när ett statligt organ, som av en myndighet som inrättats genom en lag om kompensation för förföljelser av en totalitär regim ålagts att såsom gottgörelse utbetala en del av köpeskillingen enligt ett avtal om fastighetsförvärv till skadelidande, till följd av ett oavsiktligt misstag överfört hela köpeskillingen till denna person och sedan vid domstol begär återbetalning av det felaktigt utbetalda beloppet. 2) Artikel 6 led 1 i förordning nr 44/2001 ska tolkas på så sätt att det finns ett nära samband, i den mening som avses i denna bestämmelse, mellan käromål mot flera svarande med hemvist i andra medlemsstater i det fall dessa svaranden, - - -, åberopar längre gående ersättningsanspråk med avseende på vilka det är nödvändigt att fatta ett enhetligt beslut. 3) Artikel 6 led 1 i förordning nr 44/2001 ska tolkas på så sätt att den inte är avsedd att tillämpas på svarande som saknar hemvist i en medlemsstat när dessa personer är svarande inom ramen för en talan som väckts mot flera svarande, bland vilka det även finns personer med hemvist i Europeiska unionen. Skatterätt Begäran om förhandsavgörande i mål C-527/11 av domstol i Lettland gällde tolkning av direktiv 2006/112/EG om mervärdesskatt. Här diskuterades fråga rörande nationell lagstiftning enligt vilken en beskattningsbar person kan nekas inskrivning i mervärdesskatteregistret om den beskattningsbara personen inte lämnar uppgifter eller lämnar felaktiga uppgifter om dess förmåga att bedriva den uppgivna ekonomiska verksamheten. Begäran hade framställts i ett

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Migrationsrätt... 1 Allmänna principer... 2 Fri rörlighet... 2 EU-DOMSTOLEN... 3 Avgöranden rörande Sverige... 3

Läs mer

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Allmänna principer... 1 Skatterätt... 2 Straffrätt... 2 Civilrätt... 2 EU-DOMSTOLEN... 2 Avgöranden rörande Sverige...

Läs mer

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON föredraget den 16 februari 2012(1) Mål C-542/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket

Läs mer

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:62008j0271:sv:ht... 2010-07-19

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:62008j0271:sv:ht... 2010-07-19 Sida 1 av 16 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 15 juli 2010 (*) "Fördragsbrott - Direktiven 92/50/EEG och 2004/18/EG - Offentlig upphandling av tjänster - Tjänstepensionsförsäkring för kommunalt anställda

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året 2010 05 SOLVIT Sverige 2009 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium, Maj 2010 första tryckningen. ISBN: 978-91-86575-03-8 MISSIV Enheten för Inre marknaden och tekniska

Läs mer

Förbudet mot åldersdiskriminering

Förbudet mot åldersdiskriminering Förbudet mot åldersdiskriminering Identifiering av gränsdragningen mellan berättigad särbehandling och åldersdiskriminering Rebecca Holm Student VT 2011 Examensarbete, 15 hp Magisterprogrammet med inriktning

Läs mer

FÖRHANDLINGSRAPPORT *

FÖRHANDLINGSRAPPORT * FÖRHANDLINGSRAPPORT * 2006/24/EG 2002/58/EG 2004/48/EG Skydd för uppgifter Immaterialrätt Behandling av uppgifter på Internet Ensamrätt för förlag att göra ljudböcker tillgängliga för allmänheten Påstått

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Inremarknadsguide för myndigheter. Augusti 2014

Inremarknadsguide för myndigheter. Augusti 2014 Inremarknadsguide för myndigheter Augusti 2014 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Katarina Menzel Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet Examensarbete 20 poäng Mats

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 37/11 Mål nr A 110/10. Sammanfattning

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 37/11 Mål nr A 110/10. Sammanfattning ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/11 Mål nr A 110/10 Sammanfattning Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a. 25 kabinanställda på grund av arbetsbrist. De lokala avtalsparterna

Läs mer

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2006 Företrädaransvar - enligt Skattebetalningslagen 12:6 Författare: Malin Mälarstig Handledare: Stephan Alm Förord

Läs mer

F-skattsedelns rättsverkningar

F-skattsedelns rättsverkningar F-skattsedelns rättsverkningar Professor Christer Silfverberg, Stockholms universitet Docent Roger Persson Österman, Ernst & Young Juni 2010 Förord 1 Förord För några år sedan gav sig några företagare,

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483)

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) HFD 2014 ref 14 Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig. Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Genomförande av återvändandedirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 november 2011 Tobias Billström Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer