SEGMENTVENTILER Serie R1 och R2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEGMENTVENTILER Serie R1 och R2"

Transkript

1 SEGMENTVENTILER Serie R1 och R2 Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 3 R 71 sv Utgåva 5/02

2 2 Innehåll 1 ALLMÄNT Omfattning Konstruktion Märkningar Tekniska data Godkännande av ventiler CE-märkning Återvinning och förstöring av kasserade ventiler och deras delar Säkerhetsåtgärder TRANSPORT, MOTTAGNING OCH FÖRVARING 5 3 MONTERING OCH ANVÄNDNING Allmänt Montering i rörledningen Manöverdon Idrifttagning UNDERHÅLL Allmänt Byte av boxpackning med ventilen monterad i rörledningen Lösgöring av manöverdonet Lösgöring av ventilen från rörledningen Byte av säte Lösgöring av sätet Montering av sätet Isärtagning av ventilen Kontroll av den isärtagna ventilens delar Hopsättning av ventilen PROVNING AV VENTILEN MONTERING AV MANÖVERDON Allmänt Montering av manöverdon B1C Montering av manöverdon BJ Typ BJ Typ BJA Montering av Quadra-Powr -manöverdon 11 7 DRIFTSTÖRNINGAR VERKTYG BESTÄLLNING AV RESERVDELAR SPRÄNGSKISS OCH DELFÖRTECKNING MÅTT OCH VIKTER Serie R Serie R Serie R2_S TYPKOD LÄS FÖRST DEN HÄR INSTRUKTIONEN! Instruktionen beskriver hur du ska hantera och använda ventilen för att undvika onödiga risker. Tillverkaren eller tillverkarens representant står gärna till tjänst med mera information. Adresser och telefonnummer finns på sista sidan. SPARA INSTRUKTIONEN! Alla märkes- eller varunamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga respektive ägare. Rätt till ändringar utan varsel förbehålls.

3 3 1 ALLMÄNT 1.1 Omfattning Denna monterings-, drifts- och underhållsinstruktion ger de väsentliga data om segmentventilerna i serierna R1 och R2. Också manöverdon och reglerutrustning behandlas i korthet. För utförligare information hänvisar vi till separata instruktioner om resp. manöverdon och utrustning. ANM: Såväl ventilvalet som användningen i en viss tillämpning kräver att en mångfald faktorer beaktas omsorgsfullt. På grund av produktens natur kan inte denna instruktion ta upp alla de situationer som eventuellt uppstår i praktiken. Är du osäker över något i samband med ventilens användning eller om den lämpar sig i det aktuella fallet, ring oss på Metso Automation, vi står gärna till tjänst. 1.2 Konstruktion Segmentventilerna i serie R1 är av s.k. Wafertyp och spänns in mellan flänsar. Segmentventilerna i serie R2 är flänsade. Ventilhuset är i ett stycke, drivspindeln och segmentet är separata delar. Genom att drivspindeln är försedd med en ansats som stoppar mot en delad bricka hindras den att kastas ut. Ventilen är antingen mjuk- eller metalltätad. Tätningen åstadkoms av en fjäder som pressar sätet mot segmentet. Ventilens konstruktion kan variera beroende på kundens krav. Den detaljerade konstruktionen anges av typkoden på märkplåten. Typkoden förklaras i avsnitt 12. Ventilen lämpar sig både för reglering och avstängning. 1.3 Märkningar Märkningarna på ventilhuset är gjutna eller inpräglade på ventilhuset. Dessutom är en märkplåt fäst på ventilen, se (bild 2). Storlekar -80 Storlekar 100 Bild 2. ATTENTION: BODY TRIM SHAFT SEAT ATTENTION: BODY TRIM SEAT No. TYPE (1) (3) (5) (6) (8) (9) READ INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION OR SERVICING. CONTACT METSO FIELD SYSTEMS FOR COPY. t max. t min. ps TYPE No. RATING På märkplåten anges: 1. Ventilhusets material 2. Spindelns material 3. Segmentets material 4. Sätets material 5. Max driftstemperatur 6. Min driftstemperatur 7. Max tryckdifferens i stängt-läge 8. Typkod 9. Tillverkningsdelförteckningens nummer 10. Tryckklass MADE BY METSO AUTOMATION 0045 (2) (4) (7) (10) Märkplåt (1) (3) (5) (6) (7) READ INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION OR SERVICING. t t max min ps MADE BY METSO AUTOMATION (4) (9) (8) 0045 Bild 1. Segmentventil

4 4 1.4 Tekniska data Bygglängd: R1: speciallängd R11, R21: enligt ISA S75.04 och IEC/DIN Husets tryckklass: DIN PN 40 eller ANSI Class Max. tryckdifferens:se bilderna 4 och 5 Temperaturer:se bild 3 Flödesriktning: anges av husets riktningspil Mått: se sidorna Vikt: se sidorna ON-OFF: DN -40 REGLERING: DN, 40 50, 80 WCB Bild 5. Max tillåten tryckdifferens för standardventiler av titan vid reglering och avstängning TITAN CF8M 1.5 Godkännande av ventiler Ventilen uppfyller kraven enligt BS 6755/API 607 Fire Safe. 1.6 CE-märkning Ventilen uppfyller kraven i EU-direktivet 97/23/EG om tryckbärande anordningar och är märkt så som direktivet föreskriver. Bild 3. Husets max tillåtna tryckdifferens för standardventiler i serie R ON-OFF: DN -40 REGLERING: DN, 40 50, Återvinning och förstöring av kasserade ventiler och deras delar Sorterade enligt material lämpar sig nästan alla ventilens delar för återvinning. Flertalet delar är försedda med materialbeteckning. En materialförteckning levereras med ventilen, och dessutom kan en särskild anvisning för återvinning och förstöring beställas av tillverkaren. Ventilen kan också returneras till tillverkaren som mot ersättning sörjer för återvinning och förstöring. Bild 4. Max tillåten tryckdifferens för standardventiler av syrafast stål och kolstål vid reglering och avstängning

5 5 1.8 Säkerhetsåtgärder Tillåtna värden får inte överskridas! Överskrids på ventilen angivna tillåtna värden kan den skadas och i värsta fall sprängas av trycket, med skada på person eller egendom som följd. Ta inte loss eller isär en trycksatt ventil! Försöker du ta loss eller isär en ventil som är under tryck utjämnas trycket okontrollerat. Stäng alltid rörledningen, gör ventilen tryckfri och avlägsna mediet innan du tar loss eller isär ventilen. Ta reda på mediets art och skydda dig själv och omgivningen mot giftiga eller på annat sätt hälsovådliga ämnen. Förhindra mediet att tränga in i rörnätet när du underhåller ventilen. Vidtas inte dessa försiktighetsmått kan följden bli skada på person eller utrustning. För den inte till monteringsplatsen och ta inte bort skydden för flödesöppningarna förrän strax innan den ska monteras. Ventilen levereras i stängt läge. Har ventilen manöverdon med fjäderretur bestäms läget av fjädern. 3 MONTERING OCH ANVÄNDNING 3.1 Allmänt Ta bort skydden för flödesöppningarna och kontrollera att ventilen är ren inuti. Rengör vid behov. Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! Se upp för segmentets skärande rörelse! Stick inte handen, någon annan kroppsdel, verktyg eller andra föremål i flödesöppningen när ventilen är öppen. Förhindra också att främmande föremål kommer in i rörnätet. När ventilen manövreras fungerar segmentet som en giljotin. Segmentet kan vrida sig också när man flyttar på ventilen. Stäng av tryckluftsmatningen till manöverdonet och koppla loss matningsledningarna innan du underhåller ventilen. Annars kan följden bli skada på person eller utrustning. Bild 6. Så här lyfter man ventilen Skydda dig mot buller! Ventilen kan alstra buller i rörnätet. Bullernivån varierar från fall till fall. Bullret kan mätas eller beräknas med datorprogrammet Metso Automation Nelprof TM. Beakta arbetarskyddsbestämmelserna om buller. Se upp för extrema temperaturer! Under driften kan ventilen bli mycket kall eller het. Skydda dig på lämpligt sätt. Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! När ventilen eller ventilenheten lyfts får stödpunkterna inte anbringas under manöverdon, lägesställare, gränslägesbrytare eller deras rör. Fäst bärremmarna runt ventilhuset, se bild 6. Faller ventilen eller dess komponenter kan följden bli skada på person eller utrustning. 3.2 Montering i rörledningen Spola eller blås rören noga rena innan ventilen monteras. Vid rengöringen ska ventilen vara helt öppen. Föroreningar som sand och svetsrester skadar segmentets tätningsyta och sätet. På sidan av ventilhuset finns en pil som anger flödesriktningen. Montera ventilen i rörnätet så att pilen överensstämmer med mediets flödesriktning. Monteringsläget medför inga restriktioner på ventilens, manöverdonets eller lägesställarens funktion. Vi avråder dock från att montera ventilen så att drivspindeln pekar nedåt ty föroreningar i röret kan då sjunka ned mellan drivspindel och hus och skada boxpackningen (se bild 7). Välj flänstätningar enligt driftförhållandena. 2 TRANSPORT, MOTTAGNING OCH FÖRVARING Kontrollera att ventilen med tillhörande utrustning inte skadats under transporten. Förvara ventilen på ändamålsenligt sätt innan den monteras, helst på ett torrt ställe inomhus. Bild 7. Montering av ventilen i rörnätet

6 6 ANM: Försök inte korrigera felriktade rör med hjälp av flänsbultarna. Rörledningen måste ibland stöttas för att inte rörvibrationerna ska utsätta ventilen för onödiga påfrestningar. Då vibrationerna i röret minskar fungerar också lägesställaren som den ska. Med tanke på underhållet är det bra om ventilen inte behöver stödas alls. Vid behov kan dock ventilhuset stöttas med normala rörhållare och upphängningsdon. Fäst inte stöden vid flänsbultarna eller manöverdonet, se bild 8. Bild Manöverdon ANM: När du monterar manöverdonet, försäkra dig om att ventil och manöverdon fungerar ihop som de ska. Detaljerade anvisningar för monteringen av manöverdonet ges i avsnitt 6 eller i separat instruktion för manöverdonet. Ventilens läge öppen/stängd indikeras av en indikator på manöverdonet eller av ett spår i ändan av drivspindeln. Båda anger segmentets läge i förhållande till flödeskanalen. Råder någon osäkerhet om indikatorns visning, kontrollera segmentets läge med hjälp av spåret i ändan av drivspindeln, se bild 9. Montera om möjligt ventilen i ett sådant läge att manöverdonet kan tas bort utan att man tar loss ventilen ur rörnätet. Rekommenderat monteringsläge är med cylindern uppåt. STÄNGD Så här stöttas ventilen ÖPPEN Manöverdonet får inte komma i kontakt med rörnätet eller andra fasta konstruktioner, eftersom vibrationerna kan skada det eller menligt påverka dess funktion. Om rörritningarna anger att manöverdonet ska stödas bör stöd monteras. I vissa fall kan det vara motiverat med extra stöd för manöverdonet, t.ex. vid stora manöverdon, förlängda spindlar eller kraftiga rörvibrationer. Vänd dig till Metso Automation för närmare anvisningar. 3.4 Idrifttagning Innan ventilen tas i bruk, kontrollera att inga föroreningar eller främmande föremål blivit kvar inuti ventilen eller rörledningen. Spola eller blås omsorgsfullt rören rena. Vid rengöringen ska ventilen vara helt öppen. Kontrollera att alla muttrar, fogar och anslutningar för styrutrustning och kablage är ordentligt fästa. Kontrollera att manöverdonet, lägesställaren och gränslägesbrytarna är korrekt inställda. Inställningen av manöverdonet beskrivs i avsnitt 6. Anvisningar för övrig styrutrustning ges i särskilda manualer för respektive komponent. Boxpackningen kan läcka efter en lång tids förvaring. Spänn den i så fall jämnt med båda glandskruvarna tills läckaget upphör. Spänn den inte för hårt eftersom det ökar manövermomentet och försämrar regleregenskaperna. 4 UNDERHÅLL Läs om säkerhetsåtgärderna i avsnitt 1.8 innan arbetet inleds! Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! Montera av säkerhetsskäl alltid den delade brickan (42) på det sätt som beskrivs i avsnitt Allmänt Även om segmentventilerna i serie R inte kräver regelbundet underhåll, rekommenderar vi att boxpackningens täthet kontrolleras med jämna mellanrum. Skulle underhåll av någon anledning behövas räcker det oftast med enkla åtgärder. I det här avsnittet beskrivs det underhåll som kunden själv kan utföra. Siffrorna inom parentes hänvisar till delförteckningen och sprängskissen i avsnitt 10, om inget annat anges. ANM: Om du sänder in ventilen för service till tillverkaren, ta inte isär den. Rengör den dock omsorgsfullt, också invändigt. Om mediet är hälsovådligt ska ett skriftligt meddelande om detta av säkerhetsskäl sändas med ventilen till tillverkaren. ANM: Använd alltid originalreservdelar så kan du vara säker på att ventilen fungerar som den ska. Bild 9. Ventilens öppet- och stängt-lägen

7 7 4.2 Byte av boxpackning med ventilen monterad i rörledningen Ta inte loss eller isär en trycksatt ventil! Boxpackningen tätar genom att den pressas samman av boxglanden. Om läckage förekommer trots att boxglandens muttrar () dragits måste boxpackningen (20) bytas ut. Försäkra dig om att ventilen är tryckfri. Lossa muttrarna () och ta bort den delade brickan (42) och boxglanden (9). Ta bort den gamla boxpackningen (20), 5 ringar. Rengör boxen invändigt och trä de nya tätningsringarna (20) på drivspindeln (11). Använd boxglanden för att trycka in ringarna i boxen. Var försiktig så att inte ringarna skadas av splines eller kilspår på drivspindeln. Sätt den delade brickan (42) på plats så att texten UPSIDE kommer uppåt, se bild 10. Stäng av tryckluftsmatningen till manöverdonet och lösgör tryckluftsledning, styrkablar och deras rör. Lossa fästets skruvar. Ta loss manöverdonet med en särskild utdragare som kan beställas hos tillverkaren, se avsnitt 8, VERKTYG. Lösgör fästet och den eventuella mellanhylsan. 4.4 Lösgöring av ventilen från rörledningen Ta inte loss eller isär en trycksatt ventil! Försäkra dig om att ventilen är tryckfri och rörledningen tom. Försäkra dig om att mediet inte kan ledas in i nätet medan ventilen underhålls. Placera bärremmarna omsorgsfullt kring ventilen och lossa flänsskruvarna. Lyft bort ventilen. Lyft på rätt sätt, se bild Byte av säte Lösgöring av sätet Ventilen ska vara löstagen ur rörledningen. Vrid segmentet (3) så att det inte rör vid sätet, se bild 11. Bild 10. Montering av den delade brickan Tabell 1. Gänga 5/16 UNC UNC UNC Trä sexkantmuttrarna på pinnskruvarna och spänn boxpackningen jämnt, se tabell 1. Åtdragningsmoment för boxpackningens muttrar Moment, Nm Arbetet underlättas om man tar loss manöverdonet. Bild 11. I storlekarna DN...40, lösgör (ej versioner med lågt Cv) blindflänsen (10) och skjut in segmentet så långt det går, se bild 12. I storlekarna DN underlättar isärtagning av ventilen enligt avsnitt 4.6 bytet av säte, i versioner med lågt Cv är isärtagning nödvändig. 4.3 Lösgöring av manöverdonet Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! ANM: Innan du tar loss manöverdonet, markera noggrant manöverdonets och lägesställarens/gränslägesbrytarens lägen i förhållande till ventilen, så att du åter lätt kan sätta ihop ventilenheten. Oftast är det enklast att först ta loss manöverdonet med tillbehör från ventilen och först därefter ventilen från rörledningen. Är ventilenheten liten eller sitter svåråtkomligt kan det vara enklast att ta loss hela enheten på en gång. Bild 12.

8 8 Vänd ventilen så att inloppsöppningen kommer upp och knacka med en mjuk dorn jämnt på sätet (4) utefter hela dess omkrets så att det faller in i ventilhuset, se bild 13. Montera baktätningen (6) på sätet (4). Bild 13. Vänd på ventilen och lyft ut sätet ur utloppsöppningen, se bild 14. Rengör de löstagna delarna och kontrollera att de är felfria. Bild 16. Smörj flödesöppningen, sätet (4), baktätningen (6) och stoppfjädern (5) med ett flyktigt smörjmedel, exv. Hyprez. Smörjmedlen ska passa för mediet. Bild Montering av sätet Sätets (4) baktätning (6) är vanligen en s.k. läpptätning. Monteringen av sätet underlättas om baktätningen (6) är förspänd. O-ringstätningar behöver ingen förspänning. Rengör flödesöppningen som är närmast sätet. Ta bort eventuella grader. Runda av skarpa kanter med fin slipduk och rengör flödesöppningen noggrant, se bild 15. Bild 17. Endast läpptätningen: trä läpptätningen (6) på sätet och skjut försiktigt in uppsättningen i flödesöppningen, se bild 16. Vänta ca 15 min. De följande arbetsmomenten ska utföras innan förspänningen i tätningen (6) släppt. Placera stoppfjädern (5) på sätet. Fjäderns ändar ska vara mitt för segmentets V-öppning när ventilen är i öppet-läge, se bild 17. Skjut försiktigt in sätespaketet i ventilhuset som visas i bilderna 18 och 19. vassa kanter rundas av vassa kanter rundas av Bild 15. Bild 18.

9 9 Kontrollera om alla fjäderns hörn når in i husets styrspår. Bild 19. OBS. 2 spår i S-säte Placera en skruvmejsel mot varje synligt hörn av fjädern och knacka in hörnet i spåret, se bild 20. Bild Isärtagning av ventilen Vrid ventilen till stängt-läge. Ta bort pinnarnas låsning genom att slipa eller med dorn. Borra ur pinnarna (14), se bild 23. Undvik att skada pinnarnas hål. OBS! I version S av titan och syrafast stål för trögflytande massor är pinnarna och drivspindeln säkrade med svetsar. Konisk pinn del nr. 50 DN... Cylindrisk pinn del nr. 14 DN...40 A A L A - A Bild 20. Vrid segmentet 180 medurs och knacka in de resterande fjäderhörnen i styrspåret enligt bild 21. För arbetsmomenten i bilderna 20 och 21 kan du också använda ett specialverktyg som kan beställas hos tillverkaren. Kontrollera med en plastdorn att sätet sitter som det ska och rör sig lätt, se bild 22. Bild 24. DN BORR ł (mm) L (mm), 40 2, , 65 3,5 80, 100 4, ,0 43 7,0 52 0, 8, , 12,0 90 Cylindrisk pinn del nr. 14 DN Ta bort den delade brickan (42). Ta loss boxpackningen (20). Ta bort spindlarna (11, 12), se bild 24. Lyft ut segmentet (3) ur huset. Ta bort lagren (15, 16) och rengör lagerhusen. Ta bort sätet (4) genom att stadigt trycka det in i ventilhuset. Bild 21. Bild 23.

10 Kontroll av den isärtagna ventilens delar Rengör de löstagna delarna. Kontrollera att spindlarna (11, 12) och lagren (15, 16) är felfria. Kontrollera att segmentets och sätets (4) tätningsytor är felfria. Byt ut vid behov. 4.8 Hopsättning av ventilen Montera lagren (15, 16). Montera sätet (4) enligt avsnitt Montera segmentet (3) i stängt-läge. Rucka på segmentet så att spindeltappen (12) passar in i sitt hål. SPINDEL MED KILSPÅR SPINDEL MED SPLINES PLATTSPINDEL Bild. markeringslinje segmentets sfäriska yta markeringslinje segmentets sfäriska yta markeringslinje segmentets sfäriska yta Spindelns läge i förhållande till segmentet Montera drivspindeln (11). OBS! Pinnhålet och kilspåret ligger på samma diameter, se bild. Försäkra dig om att hålet för den koniska pinnen (15) har det i bild 23 angivna djupet L. Sätt pinnarna (14, 50) på plats och lås dem, se bild 26. OBS! I syrafast utförande för trögflytande massor och i titanversion standard samt i titanversion för trögflytande massor låses båda pinnarna med TIG-svets. Dessutom svetsas drivspindeln fast i segmentet i utförandet för trögflytande massor. Vänd Dig till tillverkaren för ytterligare information. 5 PROVNING AV VENTILEN Använd utrustning för rätt tryckklass vid tryckprovningen! Det rekommenderas att ventilhuset tryckprovas när ventilen är monterad. Utför tryckprovet enligt relevant standard med det tryck som föreskrivs enligt aktuell tryckklass eller flänsborrning. Under provet ska segmentet vara i öppet-läge. Ska också täthetsprov utföras, kontakta tillverkaren. 6 MONTERING AV MANÖVERDON 6.1 Allmänt Olika manöverdon från Metso Automation kan monteras med hjälp av lämpliga fästen och mellanhylsor. Ventilerna kan också manövreras med manöverdon B eller Quadra-Powr. 6.2 Montering av manöverdon B1C Se upp för segmentets skärande rörelse! Tör manöverdonets kolv till dess yttersta läge och vrid ventilen till stängt-läge, se bild 9. Rengör manöverdonets spindelhål och fila bort alla ojämnheter. Smörj spindelhålet. Om en mellanhylsa behövs mellan manöverdon och ventilspindel, smörj den och placera den i spindelhålet. Anolja skruvarna och skruva fast fästet löst vid ventilen. Trä manöverdonet varsamt på ventilspindeln. Använd inte våld eftersom segmentet och sätet då kan ta skada. Vi rekommenderar att manöverdonet monteras med cylindern uppåt. Montera manöverdonet så vertikalt som ventilen tillåter. Anolja manöverdonets fästskruvar. Sätt brickorna på plats och dra alla skruvarna, se tabell 2. Se till att inte manöverdonets läge ändras när skruvarna dras. Ställ in segmentets öppet- och stängt-lägen (kolvens ändlägen) med hjälp av stoppskruvarna i manöverdonet, se bild 24. Den rätta öppningsvinkeln är 90 och för typ R2_S 75. Det exakta läget kan kontrolleras i flödesöppningen. Kontrollera att manöverdonets gula riktningspil anger segmentets läge. Håll fingrarna från flödesöppningen! Tabell 2. Skruvarnas åtdragningsmoment (smorda skruvar). Skruv M6 M8 M10 M12 UNC 1/4 UNC 5/16 UNC UNC Moment, Nm Bild 26. Låsning av pinnen Montera blindflänsen (10) med tätningen (18) och dra muttrarna (26), se tabell 2. Montera boxpackningen (20) och den delade brickan (42), se avsnitt 4.2.

11 11 Stoppskruv för läge STÄNGD Bild 27. Stoppskruv för läge ÖPPEN Öppet- och stängt-lägena hos manöverdon B Någon justering av stoppskruvarna behövs inte om manöverdonet varit monterat på samma ventil. Då behöver man bara föra manöverdonets kolv till öppet-läget (husänden), vrida manöverdonet för hand tills ventilen är helt öppen (om den inte redan är det) och fixera manöverdonet i detta läge. Manöverdonet kan monteras i ett annat läge i förhållande till ventilen om man väljer manöverdonets andra kilspår, se bild 28. Montera fjäderreturdonet på samma sätt som manöverdon BC, med följande tillägg Typ BJ Manöverdonet ska monteras med kolven i yttre ändläget. Cylindern ska vara tryckfri och tryckluftsanslutningarna öppna. Ventilen ska vara stängd, se bild Typ BJA Manöverdonet monteras med kolven i inre ändläget, dvs. i cylinderns husände. Cylindern ska vara tryckfri och tryckluftsanslutningarna öppna. Ventilen ska vara öppen. Monteringen fortsätter enligt avsnitt 6.3 för manöverdon typ BC. 6.4 Montering av Quadra-Powr -manöverdon Se upp för segmentets skärande rörelse! Manöverdonet Quadra-Powr kan användas för såväl "fjädern stänger" som "fjädern öppnar"-funktion, beroende på monteringsläget. Det rätta monteringsläget för respektive funktion framgår av bild 29. Ventilen bakom manöverdonet! Lock FJÄDERN STÄNGER ÖPPEN-gräns STÄNGD-gräns STÄNGD-gräns ÖPPEN-gräns Bild 28. Ändring av manöverdonets läge FJÄDERN ÖPPNAR Kontrollera medan cylindern manövreras att gängan hos stoppskruven i cylinderns ända är tät. Gängan ska utefter hela sin längd tätas med ett icke härdande tätningsmedel t.ex. Loctite gänglåsning 2. Kontrollera att manöverdonet fungerar som det ska. När manöverdonet är monterat bör man kontrollera segmentets riktning och manöverdonets rotationsriktning relativt ventilen (medurs stänger, moturs öppnar). När kolven är i yttre ändläget ska ventilen vara stängd. Vrid vid behov på manöverdonets visarlock så att den gula riktningspilen anger segmentets riktning. 6.3 Montering av manöverdon BJ Manöverdon med fjäderretur används i fall där ventilen antingen ska stänga eller öppna vid bortfall av tryckluftsmatningen. Manöverdon BJ är av typ "fjädern stänger"; fjädern skjuter kolven mot cylinderns yttre ända. Manöverdon BJA är av typ "fjädern öppnar", fjädern sitter mellan kolven och cylinderns ytterända och skjuter in kolven mot huset. Bild 29. Hus Montering av Quadra-Powr-manöverdon samt inställning av öppet- och stängt-gränserna Manöverdonet ska vara trycklöst och tryckluftsanslutningen öppnad. Vrid segmentet till det läge som svarar mot fjäderfunktionen: medurs stänger, moturs öppnar. Spåret i spindelns ända visar läget, se bild 9. Rengör manöverdonets spindelhål och smörj det. Skjut manöverdonet försiktigt på ventilspindeln. Använd inte våld, det kan skada segmentet och sätet. Smörj manöverdonets fästskruvar och skruva dem på plats. Dra alla skruvarna, se tabell 2. Ställ in ventilens öppen- och stängd-gränser med stoppskruvarna på sidan av manöverdonet. Kom ihåg att dra åt låsmuttrarna. Se bild 29. Stick inte fingrarna i flödesöppningen!

12 12 7 DRIFTSTÖRNINGAR I tabell 3 anges driftstörningar som eventuellt kan förekomma efter lång tids användning. 8 VERKTYG Utöver vanliga verktyg behövs följande specialverktyg. Verktygen kan beställas hos tillverkaren. Uppge alltid ventilens typkod vid beställning. Löstagning av manöverdonet från ventilen - utdragare Löstagning av sätet - lösgöringsverktyg 9 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR ANM: Använd alltid originalreservdelar så kan du vara säker på att ventilen fungerar som den ska. Vid beställning ska följande uppgifter lämnas: ventilens typkod (märkplåten eller ventiles dokumentation delförteckningens nummer (eller numret på denna instruktion), delens nummer, namn och antal beställda delar Tabell 3. Driftstörningar Symptom Möjlig orsak Åtgärd Ventilen otät Manöverdonets stängd-gräns fel inställd Ställ in stängd-gränsen Lägesställarens nollinställning fel Ställ in lägesställaren Sätet skadat Byt ut sätet Segmentet skadat Byt ut segmentet Segmentet i fel läge relativt manöverdonet Välj manöverdonets andra kilspår Segmentet rör sig ojämnt Fel på manöverdon eller lägesställare Kontrollera manöverdonets och lägesställarens funktion Medieanhopning på segmentet Rengör segmentet Segmentet eller sätet skadat Byt ut segmentet eller sätet Kristalliserade medieanhopningar i lagren Spola lagren rena

13 13 10 SPRÄNGSKISS OCH DELFÖRTECKNING Märkplåt Märkplåt...80 Tillverkningsnummer Till Del Antal Namn 1 1 Ventilhus 3 1 Segment 4 1 Säte 5 1 Stoppfjäder 6 1 Baktätning 9 1 Boxgland 10 1 Blindfläns 11 1 Drivspindel 12 1 Spindeltapp 13 1 Kil 14 2 Cylindrisk pinne 15 1 Lager 16 1 Lager Tätning 20 5 Boxpackning 24 2 Pinnskruv 2 Sexkantmutter Sexkantskruv 29 1 Märkplåt 30 2 Nit 42 2 Delar bricka 50 1 Konisk pinne Delarna 4, 5 och 6 levereras som ett set Finns som reservdel Rekommenderad reservdel

14 14 11 MÅTT OCH VIKTER 11.1 Serie R1 R1/R11 R1LE (SPLINE) (SPLINES) N1 O E K C R1LA (KIL) (KEY) N O Ø B Ø D A 1 P 1 P A R DN DN / 1"-4" DN / 6"-10" S U S U M M T R1/R11 MÅTT, mm SPINDELMÅTT, mm DN R1 R11 R1 R11 R1/R11LA (KIL) R1/R11LE (SPLINE) D U A A1 A A1 B C S T UNC kg kg O E R K M P N Dl E R K N1 P1/DIN /38* ,5 3, W14x1x ,5 5, W14x1x , W14x1x W14x1x , W14x1x W18x1x Wx1x / Wx1x W34x1x32 * pienen kapasiteetin segmentillä maksimi Cv 0.5, 1.5, 5 tai 15

15 15 R1L-B1C, B1J/B1JA NPT SIGNAL 1/4 NPT MATNING NPT 1/4 NPT F A ø B C J R1L-QUADRA-POWR II 1/4 NPT QP1 NPT QP2-5 T FJÄDERN ÖPPNAR ø SIGNAL MATNING 1/4 NPT 1/4 NPT F A FJÄDERN STÄNGER T ø B C J

16 16 R1L-B1C TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT Vikt kg A B C F J R1L-B1C /4 10 R1L40-B1C /4 11 R1L50-B1C /4 13 R1L65-B1C /4 16 R1L80-B1C /4 17 R1L100-B1C /4 19 R1L150-B1C6 R1L150-B1C /4 1/ R1L-B1C9 R1L-B1C / R1L0-B1C11 R1L0-B1C13 * Matningstryck 5 bar R1L-B1J/B1JA TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT Vikt kg A B C F J R1L-B1J8/B1JA8 / R1L40-B1J8/B1JA8 / R1L50-B1J8/B1JA8 / R1L65-B1J8/B1JA8 / R1L80-B1J8/B1JA8 / R1L100-B1J8/B1JA8 / R1L150-B1J8/B1JA8 R1L150-B1J10/B1JA10 10/ / R1L-B1J10/B1JA10 R1L-B1J12/B1JA12 15/ / R1L0-B1J12/B1JA12 R1L0-B1J16/B1JA16 20/ / * Matningstryck B1J 4 bar / B1JA 5 bar R1L-QP II DN Manöverdon QP II Max. p bar* MÅTT, mm VIKT Fjädern stänger Fjädern öppnar A Ø B C F J Ø T kg * Matningstryck 4,1 bar (fjäder kod C)

17 Serie R21 R21/R23 E K C Ø B Ø D f b 1 R21_E (SPLINE) (SPLINES) N1 O1 R21_A (KIL) (KEY) N O P1 P A O R21_A R (KIL) (KEY) Ø / 1" Ø 30 /1.18" DN DN / 1"-4" M S U DN / 6"-16" M S U T R1L-B1J/B1JA MÅTT, mm SPINDELMÅTT, mm FLÄNSMÅTT, mm DN R21 R23C R23D U R21/R23_A (KIL) R21/R23_E (SPLINE) R21/R23C ANSI 150 R21/R23D ANSI D UNC R21C R23C R21D R23D A A A C S T O E R K M P N O1 E R K N1 P1/DIN5480 B b1 F B b1 F kg kg kg kg 33/38* W14x1x W14x1x W14x1x W14x1x W14x1x W18x1x Wx1x / Wx1x W34x1x / W34x1x / W34x1x / W34x1x * Lågkapacitetssegment; max Cv = 0,5, 1,5 eller 15 Cv 100% öppningsvinkel 95. Max tillåtna differenstryck i stängt-läge: bar

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359 Model 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service Manual November 1998 P/N 1980359 Modell 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service manual November 1998 P/N 1980359 Skicka till: Skriv

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3

Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3 Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning GS 50.3 GS 250.3 Läs först driftinstruktionen! Beakta säkerhetsanvisningarna. Denna driftinstruktion

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok Svenska Radne Motor AB Användar Handbok Introduktion Vi på Radne Motor gratulerar dej till din nya kartmotor - Raket 85. Vi har gjort allt vad som står i vår makt för att du skall få en bra motor som skall

Läs mer

Termostatblandare FMM 1185

Termostatblandare FMM 1185 Teknisk information Tillbaka Hem 1131 Termostatblandare FMM 1185 Tillverkad 1988-1995 87.11 Montering 1:Skruva ut mängdratten till fullt öppet läge och vrid temperaturratten moturs till stopp utan att

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT innehåll BRUKSANVISNING TILL VIKING TORRDRÄKT - inledning... 6 eg-typgodkännande... 7 Torrdräkter i vulkaniserat gummi... 7 Varmvattendräkt... 7 PU-dräkter... 7 Trelaminatdräkter...

Läs mer

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI R13453C-0 Rexair 2007 REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Yellow Cat BORSTAGGREGAT

Yellow Cat BORSTAGGREGAT Yellow Cat BORSTAGGREGAT BRUKSANVISNING MARS 2011 VERSION 1.2. 03/11 TILLVERKARE: Oy LAIMU Ab Niittaajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358-2 - 8387 2400 Fax: +358-2 - 8387 2444 laimu@laimu.fi www.laimu.fi

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) MODELLER CA-1 OCH CA- MOTTRYCKSREGULATORER (Swedish) IDU-CA 11-0 I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA- är tryckregulatorer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 13 3. Rengöring och Underhåll 26 4. Problemlösning

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 NSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) IDU-CA MODELLER CA-1 OCH CA-2 MOTTRYCKSREGULATORER I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA-2 är tryckregulatorer som används för

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer