SEGMENTVENTILER Serie R1 och R2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEGMENTVENTILER Serie R1 och R2"

Transkript

1 SEGMENTVENTILER Serie R1 och R2 Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 3 R 71 sv Utgåva 5/02

2 2 Innehåll 1 ALLMÄNT Omfattning Konstruktion Märkningar Tekniska data Godkännande av ventiler CE-märkning Återvinning och förstöring av kasserade ventiler och deras delar Säkerhetsåtgärder TRANSPORT, MOTTAGNING OCH FÖRVARING 5 3 MONTERING OCH ANVÄNDNING Allmänt Montering i rörledningen Manöverdon Idrifttagning UNDERHÅLL Allmänt Byte av boxpackning med ventilen monterad i rörledningen Lösgöring av manöverdonet Lösgöring av ventilen från rörledningen Byte av säte Lösgöring av sätet Montering av sätet Isärtagning av ventilen Kontroll av den isärtagna ventilens delar Hopsättning av ventilen PROVNING AV VENTILEN MONTERING AV MANÖVERDON Allmänt Montering av manöverdon B1C Montering av manöverdon BJ Typ BJ Typ BJA Montering av Quadra-Powr -manöverdon 11 7 DRIFTSTÖRNINGAR VERKTYG BESTÄLLNING AV RESERVDELAR SPRÄNGSKISS OCH DELFÖRTECKNING MÅTT OCH VIKTER Serie R Serie R Serie R2_S TYPKOD LÄS FÖRST DEN HÄR INSTRUKTIONEN! Instruktionen beskriver hur du ska hantera och använda ventilen för att undvika onödiga risker. Tillverkaren eller tillverkarens representant står gärna till tjänst med mera information. Adresser och telefonnummer finns på sista sidan. SPARA INSTRUKTIONEN! Alla märkes- eller varunamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga respektive ägare. Rätt till ändringar utan varsel förbehålls.

3 3 1 ALLMÄNT 1.1 Omfattning Denna monterings-, drifts- och underhållsinstruktion ger de väsentliga data om segmentventilerna i serierna R1 och R2. Också manöverdon och reglerutrustning behandlas i korthet. För utförligare information hänvisar vi till separata instruktioner om resp. manöverdon och utrustning. ANM: Såväl ventilvalet som användningen i en viss tillämpning kräver att en mångfald faktorer beaktas omsorgsfullt. På grund av produktens natur kan inte denna instruktion ta upp alla de situationer som eventuellt uppstår i praktiken. Är du osäker över något i samband med ventilens användning eller om den lämpar sig i det aktuella fallet, ring oss på Metso Automation, vi står gärna till tjänst. 1.2 Konstruktion Segmentventilerna i serie R1 är av s.k. Wafertyp och spänns in mellan flänsar. Segmentventilerna i serie R2 är flänsade. Ventilhuset är i ett stycke, drivspindeln och segmentet är separata delar. Genom att drivspindeln är försedd med en ansats som stoppar mot en delad bricka hindras den att kastas ut. Ventilen är antingen mjuk- eller metalltätad. Tätningen åstadkoms av en fjäder som pressar sätet mot segmentet. Ventilens konstruktion kan variera beroende på kundens krav. Den detaljerade konstruktionen anges av typkoden på märkplåten. Typkoden förklaras i avsnitt 12. Ventilen lämpar sig både för reglering och avstängning. 1.3 Märkningar Märkningarna på ventilhuset är gjutna eller inpräglade på ventilhuset. Dessutom är en märkplåt fäst på ventilen, se (bild 2). Storlekar -80 Storlekar 100 Bild 2. ATTENTION: BODY TRIM SHAFT SEAT ATTENTION: BODY TRIM SEAT No. TYPE (1) (3) (5) (6) (8) (9) READ INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION OR SERVICING. CONTACT METSO FIELD SYSTEMS FOR COPY. t max. t min. ps TYPE No. RATING På märkplåten anges: 1. Ventilhusets material 2. Spindelns material 3. Segmentets material 4. Sätets material 5. Max driftstemperatur 6. Min driftstemperatur 7. Max tryckdifferens i stängt-läge 8. Typkod 9. Tillverkningsdelförteckningens nummer 10. Tryckklass MADE BY METSO AUTOMATION 0045 (2) (4) (7) (10) Märkplåt (1) (3) (5) (6) (7) READ INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION OR SERVICING. t t max min ps MADE BY METSO AUTOMATION (4) (9) (8) 0045 Bild 1. Segmentventil

4 4 1.4 Tekniska data Bygglängd: R1: speciallängd R11, R21: enligt ISA S75.04 och IEC/DIN Husets tryckklass: DIN PN 40 eller ANSI Class Max. tryckdifferens:se bilderna 4 och 5 Temperaturer:se bild 3 Flödesriktning: anges av husets riktningspil Mått: se sidorna Vikt: se sidorna ON-OFF: DN -40 REGLERING: DN, 40 50, 80 WCB Bild 5. Max tillåten tryckdifferens för standardventiler av titan vid reglering och avstängning TITAN CF8M 1.5 Godkännande av ventiler Ventilen uppfyller kraven enligt BS 6755/API 607 Fire Safe. 1.6 CE-märkning Ventilen uppfyller kraven i EU-direktivet 97/23/EG om tryckbärande anordningar och är märkt så som direktivet föreskriver. Bild 3. Husets max tillåtna tryckdifferens för standardventiler i serie R ON-OFF: DN -40 REGLERING: DN, 40 50, Återvinning och förstöring av kasserade ventiler och deras delar Sorterade enligt material lämpar sig nästan alla ventilens delar för återvinning. Flertalet delar är försedda med materialbeteckning. En materialförteckning levereras med ventilen, och dessutom kan en särskild anvisning för återvinning och förstöring beställas av tillverkaren. Ventilen kan också returneras till tillverkaren som mot ersättning sörjer för återvinning och förstöring. Bild 4. Max tillåten tryckdifferens för standardventiler av syrafast stål och kolstål vid reglering och avstängning

5 5 1.8 Säkerhetsåtgärder Tillåtna värden får inte överskridas! Överskrids på ventilen angivna tillåtna värden kan den skadas och i värsta fall sprängas av trycket, med skada på person eller egendom som följd. Ta inte loss eller isär en trycksatt ventil! Försöker du ta loss eller isär en ventil som är under tryck utjämnas trycket okontrollerat. Stäng alltid rörledningen, gör ventilen tryckfri och avlägsna mediet innan du tar loss eller isär ventilen. Ta reda på mediets art och skydda dig själv och omgivningen mot giftiga eller på annat sätt hälsovådliga ämnen. Förhindra mediet att tränga in i rörnätet när du underhåller ventilen. Vidtas inte dessa försiktighetsmått kan följden bli skada på person eller utrustning. För den inte till monteringsplatsen och ta inte bort skydden för flödesöppningarna förrän strax innan den ska monteras. Ventilen levereras i stängt läge. Har ventilen manöverdon med fjäderretur bestäms läget av fjädern. 3 MONTERING OCH ANVÄNDNING 3.1 Allmänt Ta bort skydden för flödesöppningarna och kontrollera att ventilen är ren inuti. Rengör vid behov. Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! Se upp för segmentets skärande rörelse! Stick inte handen, någon annan kroppsdel, verktyg eller andra föremål i flödesöppningen när ventilen är öppen. Förhindra också att främmande föremål kommer in i rörnätet. När ventilen manövreras fungerar segmentet som en giljotin. Segmentet kan vrida sig också när man flyttar på ventilen. Stäng av tryckluftsmatningen till manöverdonet och koppla loss matningsledningarna innan du underhåller ventilen. Annars kan följden bli skada på person eller utrustning. Bild 6. Så här lyfter man ventilen Skydda dig mot buller! Ventilen kan alstra buller i rörnätet. Bullernivån varierar från fall till fall. Bullret kan mätas eller beräknas med datorprogrammet Metso Automation Nelprof TM. Beakta arbetarskyddsbestämmelserna om buller. Se upp för extrema temperaturer! Under driften kan ventilen bli mycket kall eller het. Skydda dig på lämpligt sätt. Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! När ventilen eller ventilenheten lyfts får stödpunkterna inte anbringas under manöverdon, lägesställare, gränslägesbrytare eller deras rör. Fäst bärremmarna runt ventilhuset, se bild 6. Faller ventilen eller dess komponenter kan följden bli skada på person eller utrustning. 3.2 Montering i rörledningen Spola eller blås rören noga rena innan ventilen monteras. Vid rengöringen ska ventilen vara helt öppen. Föroreningar som sand och svetsrester skadar segmentets tätningsyta och sätet. På sidan av ventilhuset finns en pil som anger flödesriktningen. Montera ventilen i rörnätet så att pilen överensstämmer med mediets flödesriktning. Monteringsläget medför inga restriktioner på ventilens, manöverdonets eller lägesställarens funktion. Vi avråder dock från att montera ventilen så att drivspindeln pekar nedåt ty föroreningar i röret kan då sjunka ned mellan drivspindel och hus och skada boxpackningen (se bild 7). Välj flänstätningar enligt driftförhållandena. 2 TRANSPORT, MOTTAGNING OCH FÖRVARING Kontrollera att ventilen med tillhörande utrustning inte skadats under transporten. Förvara ventilen på ändamålsenligt sätt innan den monteras, helst på ett torrt ställe inomhus. Bild 7. Montering av ventilen i rörnätet

6 6 ANM: Försök inte korrigera felriktade rör med hjälp av flänsbultarna. Rörledningen måste ibland stöttas för att inte rörvibrationerna ska utsätta ventilen för onödiga påfrestningar. Då vibrationerna i röret minskar fungerar också lägesställaren som den ska. Med tanke på underhållet är det bra om ventilen inte behöver stödas alls. Vid behov kan dock ventilhuset stöttas med normala rörhållare och upphängningsdon. Fäst inte stöden vid flänsbultarna eller manöverdonet, se bild 8. Bild Manöverdon ANM: När du monterar manöverdonet, försäkra dig om att ventil och manöverdon fungerar ihop som de ska. Detaljerade anvisningar för monteringen av manöverdonet ges i avsnitt 6 eller i separat instruktion för manöverdonet. Ventilens läge öppen/stängd indikeras av en indikator på manöverdonet eller av ett spår i ändan av drivspindeln. Båda anger segmentets läge i förhållande till flödeskanalen. Råder någon osäkerhet om indikatorns visning, kontrollera segmentets läge med hjälp av spåret i ändan av drivspindeln, se bild 9. Montera om möjligt ventilen i ett sådant läge att manöverdonet kan tas bort utan att man tar loss ventilen ur rörnätet. Rekommenderat monteringsläge är med cylindern uppåt. STÄNGD Så här stöttas ventilen ÖPPEN Manöverdonet får inte komma i kontakt med rörnätet eller andra fasta konstruktioner, eftersom vibrationerna kan skada det eller menligt påverka dess funktion. Om rörritningarna anger att manöverdonet ska stödas bör stöd monteras. I vissa fall kan det vara motiverat med extra stöd för manöverdonet, t.ex. vid stora manöverdon, förlängda spindlar eller kraftiga rörvibrationer. Vänd dig till Metso Automation för närmare anvisningar. 3.4 Idrifttagning Innan ventilen tas i bruk, kontrollera att inga föroreningar eller främmande föremål blivit kvar inuti ventilen eller rörledningen. Spola eller blås omsorgsfullt rören rena. Vid rengöringen ska ventilen vara helt öppen. Kontrollera att alla muttrar, fogar och anslutningar för styrutrustning och kablage är ordentligt fästa. Kontrollera att manöverdonet, lägesställaren och gränslägesbrytarna är korrekt inställda. Inställningen av manöverdonet beskrivs i avsnitt 6. Anvisningar för övrig styrutrustning ges i särskilda manualer för respektive komponent. Boxpackningen kan läcka efter en lång tids förvaring. Spänn den i så fall jämnt med båda glandskruvarna tills läckaget upphör. Spänn den inte för hårt eftersom det ökar manövermomentet och försämrar regleregenskaperna. 4 UNDERHÅLL Läs om säkerhetsåtgärderna i avsnitt 1.8 innan arbetet inleds! Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! Montera av säkerhetsskäl alltid den delade brickan (42) på det sätt som beskrivs i avsnitt Allmänt Även om segmentventilerna i serie R inte kräver regelbundet underhåll, rekommenderar vi att boxpackningens täthet kontrolleras med jämna mellanrum. Skulle underhåll av någon anledning behövas räcker det oftast med enkla åtgärder. I det här avsnittet beskrivs det underhåll som kunden själv kan utföra. Siffrorna inom parentes hänvisar till delförteckningen och sprängskissen i avsnitt 10, om inget annat anges. ANM: Om du sänder in ventilen för service till tillverkaren, ta inte isär den. Rengör den dock omsorgsfullt, också invändigt. Om mediet är hälsovådligt ska ett skriftligt meddelande om detta av säkerhetsskäl sändas med ventilen till tillverkaren. ANM: Använd alltid originalreservdelar så kan du vara säker på att ventilen fungerar som den ska. Bild 9. Ventilens öppet- och stängt-lägen

7 7 4.2 Byte av boxpackning med ventilen monterad i rörledningen Ta inte loss eller isär en trycksatt ventil! Boxpackningen tätar genom att den pressas samman av boxglanden. Om läckage förekommer trots att boxglandens muttrar () dragits måste boxpackningen (20) bytas ut. Försäkra dig om att ventilen är tryckfri. Lossa muttrarna () och ta bort den delade brickan (42) och boxglanden (9). Ta bort den gamla boxpackningen (20), 5 ringar. Rengör boxen invändigt och trä de nya tätningsringarna (20) på drivspindeln (11). Använd boxglanden för att trycka in ringarna i boxen. Var försiktig så att inte ringarna skadas av splines eller kilspår på drivspindeln. Sätt den delade brickan (42) på plats så att texten UPSIDE kommer uppåt, se bild 10. Stäng av tryckluftsmatningen till manöverdonet och lösgör tryckluftsledning, styrkablar och deras rör. Lossa fästets skruvar. Ta loss manöverdonet med en särskild utdragare som kan beställas hos tillverkaren, se avsnitt 8, VERKTYG. Lösgör fästet och den eventuella mellanhylsan. 4.4 Lösgöring av ventilen från rörledningen Ta inte loss eller isär en trycksatt ventil! Försäkra dig om att ventilen är tryckfri och rörledningen tom. Försäkra dig om att mediet inte kan ledas in i nätet medan ventilen underhålls. Placera bärremmarna omsorgsfullt kring ventilen och lossa flänsskruvarna. Lyft bort ventilen. Lyft på rätt sätt, se bild Byte av säte Lösgöring av sätet Ventilen ska vara löstagen ur rörledningen. Vrid segmentet (3) så att det inte rör vid sätet, se bild 11. Bild 10. Montering av den delade brickan Tabell 1. Gänga 5/16 UNC UNC UNC Trä sexkantmuttrarna på pinnskruvarna och spänn boxpackningen jämnt, se tabell 1. Åtdragningsmoment för boxpackningens muttrar Moment, Nm Arbetet underlättas om man tar loss manöverdonet. Bild 11. I storlekarna DN...40, lösgör (ej versioner med lågt Cv) blindflänsen (10) och skjut in segmentet så långt det går, se bild 12. I storlekarna DN underlättar isärtagning av ventilen enligt avsnitt 4.6 bytet av säte, i versioner med lågt Cv är isärtagning nödvändig. 4.3 Lösgöring av manöverdonet Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! ANM: Innan du tar loss manöverdonet, markera noggrant manöverdonets och lägesställarens/gränslägesbrytarens lägen i förhållande till ventilen, så att du åter lätt kan sätta ihop ventilenheten. Oftast är det enklast att först ta loss manöverdonet med tillbehör från ventilen och först därefter ventilen från rörledningen. Är ventilenheten liten eller sitter svåråtkomligt kan det vara enklast att ta loss hela enheten på en gång. Bild 12.

8 8 Vänd ventilen så att inloppsöppningen kommer upp och knacka med en mjuk dorn jämnt på sätet (4) utefter hela dess omkrets så att det faller in i ventilhuset, se bild 13. Montera baktätningen (6) på sätet (4). Bild 13. Vänd på ventilen och lyft ut sätet ur utloppsöppningen, se bild 14. Rengör de löstagna delarna och kontrollera att de är felfria. Bild 16. Smörj flödesöppningen, sätet (4), baktätningen (6) och stoppfjädern (5) med ett flyktigt smörjmedel, exv. Hyprez. Smörjmedlen ska passa för mediet. Bild Montering av sätet Sätets (4) baktätning (6) är vanligen en s.k. läpptätning. Monteringen av sätet underlättas om baktätningen (6) är förspänd. O-ringstätningar behöver ingen förspänning. Rengör flödesöppningen som är närmast sätet. Ta bort eventuella grader. Runda av skarpa kanter med fin slipduk och rengör flödesöppningen noggrant, se bild 15. Bild 17. Endast läpptätningen: trä läpptätningen (6) på sätet och skjut försiktigt in uppsättningen i flödesöppningen, se bild 16. Vänta ca 15 min. De följande arbetsmomenten ska utföras innan förspänningen i tätningen (6) släppt. Placera stoppfjädern (5) på sätet. Fjäderns ändar ska vara mitt för segmentets V-öppning när ventilen är i öppet-läge, se bild 17. Skjut försiktigt in sätespaketet i ventilhuset som visas i bilderna 18 och 19. vassa kanter rundas av vassa kanter rundas av Bild 15. Bild 18.

9 9 Kontrollera om alla fjäderns hörn når in i husets styrspår. Bild 19. OBS. 2 spår i S-säte Placera en skruvmejsel mot varje synligt hörn av fjädern och knacka in hörnet i spåret, se bild 20. Bild Isärtagning av ventilen Vrid ventilen till stängt-läge. Ta bort pinnarnas låsning genom att slipa eller med dorn. Borra ur pinnarna (14), se bild 23. Undvik att skada pinnarnas hål. OBS! I version S av titan och syrafast stål för trögflytande massor är pinnarna och drivspindeln säkrade med svetsar. Konisk pinn del nr. 50 DN... Cylindrisk pinn del nr. 14 DN...40 A A L A - A Bild 20. Vrid segmentet 180 medurs och knacka in de resterande fjäderhörnen i styrspåret enligt bild 21. För arbetsmomenten i bilderna 20 och 21 kan du också använda ett specialverktyg som kan beställas hos tillverkaren. Kontrollera med en plastdorn att sätet sitter som det ska och rör sig lätt, se bild 22. Bild 24. DN BORR ł (mm) L (mm), 40 2, , 65 3,5 80, 100 4, ,0 43 7,0 52 0, 8, , 12,0 90 Cylindrisk pinn del nr. 14 DN Ta bort den delade brickan (42). Ta loss boxpackningen (20). Ta bort spindlarna (11, 12), se bild 24. Lyft ut segmentet (3) ur huset. Ta bort lagren (15, 16) och rengör lagerhusen. Ta bort sätet (4) genom att stadigt trycka det in i ventilhuset. Bild 21. Bild 23.

10 Kontroll av den isärtagna ventilens delar Rengör de löstagna delarna. Kontrollera att spindlarna (11, 12) och lagren (15, 16) är felfria. Kontrollera att segmentets och sätets (4) tätningsytor är felfria. Byt ut vid behov. 4.8 Hopsättning av ventilen Montera lagren (15, 16). Montera sätet (4) enligt avsnitt Montera segmentet (3) i stängt-läge. Rucka på segmentet så att spindeltappen (12) passar in i sitt hål. SPINDEL MED KILSPÅR SPINDEL MED SPLINES PLATTSPINDEL Bild. markeringslinje segmentets sfäriska yta markeringslinje segmentets sfäriska yta markeringslinje segmentets sfäriska yta Spindelns läge i förhållande till segmentet Montera drivspindeln (11). OBS! Pinnhålet och kilspåret ligger på samma diameter, se bild. Försäkra dig om att hålet för den koniska pinnen (15) har det i bild 23 angivna djupet L. Sätt pinnarna (14, 50) på plats och lås dem, se bild 26. OBS! I syrafast utförande för trögflytande massor och i titanversion standard samt i titanversion för trögflytande massor låses båda pinnarna med TIG-svets. Dessutom svetsas drivspindeln fast i segmentet i utförandet för trögflytande massor. Vänd Dig till tillverkaren för ytterligare information. 5 PROVNING AV VENTILEN Använd utrustning för rätt tryckklass vid tryckprovningen! Det rekommenderas att ventilhuset tryckprovas när ventilen är monterad. Utför tryckprovet enligt relevant standard med det tryck som föreskrivs enligt aktuell tryckklass eller flänsborrning. Under provet ska segmentet vara i öppet-läge. Ska också täthetsprov utföras, kontakta tillverkaren. 6 MONTERING AV MANÖVERDON 6.1 Allmänt Olika manöverdon från Metso Automation kan monteras med hjälp av lämpliga fästen och mellanhylsor. Ventilerna kan också manövreras med manöverdon B eller Quadra-Powr. 6.2 Montering av manöverdon B1C Se upp för segmentets skärande rörelse! Tör manöverdonets kolv till dess yttersta läge och vrid ventilen till stängt-läge, se bild 9. Rengör manöverdonets spindelhål och fila bort alla ojämnheter. Smörj spindelhålet. Om en mellanhylsa behövs mellan manöverdon och ventilspindel, smörj den och placera den i spindelhålet. Anolja skruvarna och skruva fast fästet löst vid ventilen. Trä manöverdonet varsamt på ventilspindeln. Använd inte våld eftersom segmentet och sätet då kan ta skada. Vi rekommenderar att manöverdonet monteras med cylindern uppåt. Montera manöverdonet så vertikalt som ventilen tillåter. Anolja manöverdonets fästskruvar. Sätt brickorna på plats och dra alla skruvarna, se tabell 2. Se till att inte manöverdonets läge ändras när skruvarna dras. Ställ in segmentets öppet- och stängt-lägen (kolvens ändlägen) med hjälp av stoppskruvarna i manöverdonet, se bild 24. Den rätta öppningsvinkeln är 90 och för typ R2_S 75. Det exakta läget kan kontrolleras i flödesöppningen. Kontrollera att manöverdonets gula riktningspil anger segmentets läge. Håll fingrarna från flödesöppningen! Tabell 2. Skruvarnas åtdragningsmoment (smorda skruvar). Skruv M6 M8 M10 M12 UNC 1/4 UNC 5/16 UNC UNC Moment, Nm Bild 26. Låsning av pinnen Montera blindflänsen (10) med tätningen (18) och dra muttrarna (26), se tabell 2. Montera boxpackningen (20) och den delade brickan (42), se avsnitt 4.2.

11 11 Stoppskruv för läge STÄNGD Bild 27. Stoppskruv för läge ÖPPEN Öppet- och stängt-lägena hos manöverdon B Någon justering av stoppskruvarna behövs inte om manöverdonet varit monterat på samma ventil. Då behöver man bara föra manöverdonets kolv till öppet-läget (husänden), vrida manöverdonet för hand tills ventilen är helt öppen (om den inte redan är det) och fixera manöverdonet i detta läge. Manöverdonet kan monteras i ett annat läge i förhållande till ventilen om man väljer manöverdonets andra kilspår, se bild 28. Montera fjäderreturdonet på samma sätt som manöverdon BC, med följande tillägg Typ BJ Manöverdonet ska monteras med kolven i yttre ändläget. Cylindern ska vara tryckfri och tryckluftsanslutningarna öppna. Ventilen ska vara stängd, se bild Typ BJA Manöverdonet monteras med kolven i inre ändläget, dvs. i cylinderns husände. Cylindern ska vara tryckfri och tryckluftsanslutningarna öppna. Ventilen ska vara öppen. Monteringen fortsätter enligt avsnitt 6.3 för manöverdon typ BC. 6.4 Montering av Quadra-Powr -manöverdon Se upp för segmentets skärande rörelse! Manöverdonet Quadra-Powr kan användas för såväl "fjädern stänger" som "fjädern öppnar"-funktion, beroende på monteringsläget. Det rätta monteringsläget för respektive funktion framgår av bild 29. Ventilen bakom manöverdonet! Lock FJÄDERN STÄNGER ÖPPEN-gräns STÄNGD-gräns STÄNGD-gräns ÖPPEN-gräns Bild 28. Ändring av manöverdonets läge FJÄDERN ÖPPNAR Kontrollera medan cylindern manövreras att gängan hos stoppskruven i cylinderns ända är tät. Gängan ska utefter hela sin längd tätas med ett icke härdande tätningsmedel t.ex. Loctite gänglåsning 2. Kontrollera att manöverdonet fungerar som det ska. När manöverdonet är monterat bör man kontrollera segmentets riktning och manöverdonets rotationsriktning relativt ventilen (medurs stänger, moturs öppnar). När kolven är i yttre ändläget ska ventilen vara stängd. Vrid vid behov på manöverdonets visarlock så att den gula riktningspilen anger segmentets riktning. 6.3 Montering av manöverdon BJ Manöverdon med fjäderretur används i fall där ventilen antingen ska stänga eller öppna vid bortfall av tryckluftsmatningen. Manöverdon BJ är av typ "fjädern stänger"; fjädern skjuter kolven mot cylinderns yttre ända. Manöverdon BJA är av typ "fjädern öppnar", fjädern sitter mellan kolven och cylinderns ytterända och skjuter in kolven mot huset. Bild 29. Hus Montering av Quadra-Powr-manöverdon samt inställning av öppet- och stängt-gränserna Manöverdonet ska vara trycklöst och tryckluftsanslutningen öppnad. Vrid segmentet till det läge som svarar mot fjäderfunktionen: medurs stänger, moturs öppnar. Spåret i spindelns ända visar läget, se bild 9. Rengör manöverdonets spindelhål och smörj det. Skjut manöverdonet försiktigt på ventilspindeln. Använd inte våld, det kan skada segmentet och sätet. Smörj manöverdonets fästskruvar och skruva dem på plats. Dra alla skruvarna, se tabell 2. Ställ in ventilens öppen- och stängd-gränser med stoppskruvarna på sidan av manöverdonet. Kom ihåg att dra åt låsmuttrarna. Se bild 29. Stick inte fingrarna i flödesöppningen!

12 12 7 DRIFTSTÖRNINGAR I tabell 3 anges driftstörningar som eventuellt kan förekomma efter lång tids användning. 8 VERKTYG Utöver vanliga verktyg behövs följande specialverktyg. Verktygen kan beställas hos tillverkaren. Uppge alltid ventilens typkod vid beställning. Löstagning av manöverdonet från ventilen - utdragare Löstagning av sätet - lösgöringsverktyg 9 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR ANM: Använd alltid originalreservdelar så kan du vara säker på att ventilen fungerar som den ska. Vid beställning ska följande uppgifter lämnas: ventilens typkod (märkplåten eller ventiles dokumentation delförteckningens nummer (eller numret på denna instruktion), delens nummer, namn och antal beställda delar Tabell 3. Driftstörningar Symptom Möjlig orsak Åtgärd Ventilen otät Manöverdonets stängd-gräns fel inställd Ställ in stängd-gränsen Lägesställarens nollinställning fel Ställ in lägesställaren Sätet skadat Byt ut sätet Segmentet skadat Byt ut segmentet Segmentet i fel läge relativt manöverdonet Välj manöverdonets andra kilspår Segmentet rör sig ojämnt Fel på manöverdon eller lägesställare Kontrollera manöverdonets och lägesställarens funktion Medieanhopning på segmentet Rengör segmentet Segmentet eller sätet skadat Byt ut segmentet eller sätet Kristalliserade medieanhopningar i lagren Spola lagren rena

13 13 10 SPRÄNGSKISS OCH DELFÖRTECKNING Märkplåt Märkplåt...80 Tillverkningsnummer Till Del Antal Namn 1 1 Ventilhus 3 1 Segment 4 1 Säte 5 1 Stoppfjäder 6 1 Baktätning 9 1 Boxgland 10 1 Blindfläns 11 1 Drivspindel 12 1 Spindeltapp 13 1 Kil 14 2 Cylindrisk pinne 15 1 Lager 16 1 Lager Tätning 20 5 Boxpackning 24 2 Pinnskruv 2 Sexkantmutter Sexkantskruv 29 1 Märkplåt 30 2 Nit 42 2 Delar bricka 50 1 Konisk pinne Delarna 4, 5 och 6 levereras som ett set Finns som reservdel Rekommenderad reservdel

14 14 11 MÅTT OCH VIKTER 11.1 Serie R1 R1/R11 R1LE (SPLINE) (SPLINES) N1 O E K C R1LA (KIL) (KEY) N O Ø B Ø D A 1 P 1 P A R DN DN / 1"-4" DN / 6"-10" S U S U M M T R1/R11 MÅTT, mm SPINDELMÅTT, mm DN R1 R11 R1 R11 R1/R11LA (KIL) R1/R11LE (SPLINE) D U A A1 A A1 B C S T UNC kg kg O E R K M P N Dl E R K N1 P1/DIN /38* ,5 3, W14x1x ,5 5, W14x1x , W14x1x W14x1x , W14x1x W18x1x Wx1x / Wx1x W34x1x32 * pienen kapasiteetin segmentillä maksimi Cv 0.5, 1.5, 5 tai 15

15 15 R1L-B1C, B1J/B1JA NPT SIGNAL 1/4 NPT MATNING NPT 1/4 NPT F A ø B C J R1L-QUADRA-POWR II 1/4 NPT QP1 NPT QP2-5 T FJÄDERN ÖPPNAR ø SIGNAL MATNING 1/4 NPT 1/4 NPT F A FJÄDERN STÄNGER T ø B C J

16 16 R1L-B1C TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT Vikt kg A B C F J R1L-B1C /4 10 R1L40-B1C /4 11 R1L50-B1C /4 13 R1L65-B1C /4 16 R1L80-B1C /4 17 R1L100-B1C /4 19 R1L150-B1C6 R1L150-B1C /4 1/ R1L-B1C9 R1L-B1C / R1L0-B1C11 R1L0-B1C13 * Matningstryck 5 bar R1L-B1J/B1JA TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT Vikt kg A B C F J R1L-B1J8/B1JA8 / R1L40-B1J8/B1JA8 / R1L50-B1J8/B1JA8 / R1L65-B1J8/B1JA8 / R1L80-B1J8/B1JA8 / R1L100-B1J8/B1JA8 / R1L150-B1J8/B1JA8 R1L150-B1J10/B1JA10 10/ / R1L-B1J10/B1JA10 R1L-B1J12/B1JA12 15/ / R1L0-B1J12/B1JA12 R1L0-B1J16/B1JA16 20/ / * Matningstryck B1J 4 bar / B1JA 5 bar R1L-QP II DN Manöverdon QP II Max. p bar* MÅTT, mm VIKT Fjädern stänger Fjädern öppnar A Ø B C F J Ø T kg * Matningstryck 4,1 bar (fjäder kod C)

17 Serie R21 R21/R23 E K C Ø B Ø D f b 1 R21_E (SPLINE) (SPLINES) N1 O1 R21_A (KIL) (KEY) N O P1 P A O R21_A R (KIL) (KEY) Ø / 1" Ø 30 /1.18" DN DN / 1"-4" M S U DN / 6"-16" M S U T R1L-B1J/B1JA MÅTT, mm SPINDELMÅTT, mm FLÄNSMÅTT, mm DN R21 R23C R23D U R21/R23_A (KIL) R21/R23_E (SPLINE) R21/R23C ANSI 150 R21/R23D ANSI D UNC R21C R23C R21D R23D A A A C S T O E R K M P N O1 E R K N1 P1/DIN5480 B b1 F B b1 F kg kg kg kg 33/38* W14x1x W14x1x W14x1x W14x1x W14x1x W18x1x Wx1x / Wx1x W34x1x / W34x1x / W34x1x / W34x1x * Lågkapacitetssegment; max Cv = 0,5, 1,5 eller 15 Cv 100% öppningsvinkel 95. Max tillåtna differenstryck i stängt-läge: bar

18 18 FLÄNSMÅTT, mm DN R21J PN10 R21K PN16 R21L PN R21M PN40 B b1 f kg B b1 f kg B b1 f kg B b1 f kg FLÄNSMÅTT, mm DN R21R JIS 10K R21S JIS 16K R21T JIS 20K B b1 f kg B b1 f kg B b1 f kg

19 19 R21-B1C, B1J/B1JA NPT 1/4 NPT NPT F 1/4 NPT A ø B C J R21-QUADRA-POWR II 1/4 NPT QP1 NPT QP2-5 T ø 1/4 NPT F 1/4 NPT A T ø B C J R21L-B1C TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT R21J PN 10 R21K PN 16 R21L PN R21M PN 40 R21C ANSI 150 R21D ANSI A C F J Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg R21_-B1C / R21_40-B1C / R21_50-B1C / R21_65-B1C / R21_80-B1C / R21_100-B1C / R21_150-B1C6 R21_150-B1C /4 1/ R21_-B1C9 R21_-B1C / R21_0-B1C11 R21_0-B1C R21_-B1C13 R21_-B1C R21_350-B1C13 R21_350-B1C17 R21_350-B1C20 R21_-B1C17 R21_-B1C20 R21_-B1C

20 20 R21-B1J/B1JA TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT R21J PN 10 R21K PN 16 R21L PN R21M PN 40 R21C ANSI 150 R21D ANSI A C F J Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg R21_-B1J8/B1JA8 / R21_40-B1J8/B1JA8 / R21_50-B1J8/B1JA8 / R21_65-B1J8/B1JA8 / R21_80-B1J8/B1JA8 / R21_100-B1J8/B1JA8 / R21_150-B1J8/B1JA8 R21_150-B1J10/B1JA10 10/ / R21_-B1J10/B1JA10 R21_-B1J12/B1JA12 15/ / R21_0-B1J12/B1JA12 R21_0-B1J16/B1JA16 20/ / R21_-B1J12/B1JA12 R21_-B1J16/B1JA16 R21_-B1J16/B1JA16 R21_350-B1J16/B1JA16 R21_350-B1J20/B1JA20 R21_-B1J20/B1JA20 R21_-B1J/B1JA 8/18 20/ / 12 / 19/ / * Matningstryck B1J 4 bar / B1JA 5 bar /4 3/4 3/4 3/ R21-QP II DN MANÖ- VERDON QP II Max. p bar * Fjädern Fjädern stänger öppnar MÅTT, mm A Ø B C F J Ø T PN10 PN16 PN PN40 ANSI ANSI JIS JIS JIS 1) K 16 K 20 K ) Vikt enligt ventil PN 16 * Matningstryck 4,1 bar (fjäder C) Vikt kg

PNEUMATISKA CYLINDERDON. Serie BC, B1C. Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 6 BC 71 sv Utgåva 5/02

PNEUMATISKA CYLINDERDON. Serie BC, B1C. Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 6 BC 71 sv Utgåva 5/02 PNEUMATISKA CYLINDERDON Serie BC, B1C Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 6 BC 71 sv Utgåva 5/02 2 Innehåll 1 ALLMÄNT.......................... 3 1.1 Instruktionens omfattning................

Läs mer

Låsanordning för cylindermanöverdon. Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner

Låsanordning för cylindermanöverdon. Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner Låsanordning för cylindermanöverdon Låsanordning för cylindermanöverdon Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner 6 B 70 sv 4/2015 2 6 B 20 sv Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 Delar och

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Säkerhetsinformation Se till att ingen kan skada sig vid provmanövrering av en ventil utanför rörsystemet. Om ventilen

Läs mer

FINETROL. REGLERVENTIL Serie FC. Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 5 FT 70 sv Utgåva 5/02

FINETROL. REGLERVENTIL Serie FC. Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 5 FT 70 sv Utgåva 5/02 FINETROL REGLERVENTIL Serie F Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 5 FT 7 sv Utgåva 5/2 2 Innehåll 1 ALLMÄNT.......................... 3 1.1 Instruktionens omfattning................ 3 1.2 Ventilens

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150

NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150 NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150 Fk 41.55(9)SE 11.04 Primära egenskaper NAF-ProCap, flisfyllningsventil för automatiserad flisfyllning av diskontinuerliga

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve Bruksanvisning kulventil VM 4500-4521 Fabrikat Vexve Helsvetsad kulventil med reducerat genomlopp för fjärrkyla och fjärrvärme, kylsystem och värmesystem, etanol, metanol, glykol och freezium samt rörsystem

Läs mer

NELDISC. Serie L1 och L2. Monterings-, driftsoch underhållsinstruktion 2 L1 71 sv Utgåva 5/02

NELDISC. Serie L1 och L2. Monterings-, driftsoch underhållsinstruktion 2 L1 71 sv Utgåva 5/02 NELDISC METALLTÄTAD VRIDSPJÄLLVENTIL Serie L1 och L2 Monterings-, driftsoch underhållsinstruktion 2 L1 71 sv Utgåva 5/02 2 Innehåll 1 ALLMÄNT.......................... 3 1.1 Instruktionens omfattning................

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på MV skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

NAF Trunnball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4168-01-A4 03/15

NAF Trunnball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4168-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Trunnball DL kulventiler FCD NFSVIM4168-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bruksanvisning för Vexve kulventil

Bruksanvisning för Vexve kulventil 30.03.2010 Bruksanvisning för Vexve kulventil Innehåll 1. Allmänt 2. Förberedelser och anmärkningar 3. Märkning 4. Transportera och förvara ventilerna 5. Installera och svetsa fast på rörledningar 5.1

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e)

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e) NAF-Triball kulventiler för max. 40 bar(e) Fk 25.622(10)SE 05.05 Primära egenskaper NAF-Triball är en kulventil med fullt genomlopp avsedd för avstängning och on-off, samt i hårdtätat utförande även för

Läs mer

Innehåll. 3. Ankomstkontroll. 2. Lyftning. 1. Allmänt. Skötsel- och monteringsanvisningar

Innehåll. 3. Ankomstkontroll. 2. Lyftning. 1. Allmänt. Skötsel- och monteringsanvisningar Skötsel- och monteringsanvisningar Fi 41.51()ASE 8.9 Ersätter Fi 41.51(1)ASE 1.90 Innehåll Allmänt... 1 Lyftning... Ankomstkontroll... 3 Inmontering... 4 Flänspackningar... 5 Igångsättning... 6 Material-

Läs mer

Drift- och serviceinstruktioner IN125, Mi-101 SE för kalottventiler Utgåva

Drift- och serviceinstruktioner IN125, Mi-101 SE för kalottventiler Utgåva Drift- och serviceinstruktioner IN125, Mi-101 SE för kalottventiler Utgåva 2001-08 Typ KVT / KVX Typ KVTF / KVXF Innehåll Inspänningsutförande Flänsat utförande Nominellt tryck PN 50 Anslutning DN 25/2-65

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278. Typ 3310 Segmenterad kulventil. Fig.

Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278. Typ 3310 Segmenterad kulventil. Fig. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278 Typ 3310 Segmenterad kulventil Fig. 1 Typ 3310/AT Fig. 2 Typ 3310/3278 with attached positioner Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV Utgåva maj

Läs mer

Instruktion och reservdelslista för Ramén KulSektorventil typ KS

Instruktion och reservdelslista för Ramén KulSektorventil typ KS Instruktion och reservdelslista för Ramén KulSektorventil typ KS Allmän beskrivning KulSektorventilen består av en halv kula, dvs en kulsektor, som via axeltappar är stabilt lagrade i ventilhuset. Ena

Läs mer

Skjutspjällventil med handratt KLA-WGE-MW

Skjutspjällventil med handratt KLA-WGE-MW _skjutspjallventil_handratt_130716 Sida 1(5) DN50-400, PN10 Beskrivning Ventilhus i 1-del För montage mellan flänsar enligt EN 1092-1 typ 11 form B (PN10), ANSI 150 på begäran. Bygglängd enligt EN 558-1

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8015/8018 SV. Serie 240 Pneumatisk reglerventil Typ 241-1 och Typ 241-7 Mikroventil Typ 241

Monterings- och bruksanvisning EB 8015/8018 SV. Serie 240 Pneumatisk reglerventil Typ 241-1 och Typ 241-7 Mikroventil Typ 241 Serie 240 Pneumatisk reglerventil Typ 241-1 och Typ 241-7 Mikroventil Typ 241 Bild 1 Ventil typ 241-1 Bild 2 Ventil typ 241-7 Monterings- och bruksanvisning EB 8015/8018 SV Utgåva april 1999 ,QQHKnOOVI

Läs mer

BV-80-300-sv-07 2003-36 1/5 BV Skjutspjällsventil DN 80-300

BV-80-300-sv-07 2003-36 1/5 BV Skjutspjällsventil DN 80-300 1/5 Stafsjös skjutspjällsventil är en dubbelsidig tät avstängningsventil med fullt genomlopp. Den är främst framtagen för att hantera olika vätskor i vatten- och avloppsverk men kan också användas i andra

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 32

Bruksanvisning kulventil VM Serie 32 Bruksanvisning kulventil VM 4490-4491 Serie 32 3-delad kulventil med fullt genomlopp för vätskor, ånga och gaser. Utblåsningssäker spindel. Flytande kula med cylindriskt genomlopp. Ansättningsbar packbox.

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

NAF Trunnball DL kulventiler FCD NFSVTB A4 06/15 TEKNISKT DATABLAD

NAF Trunnball DL kulventiler FCD NFSVTB A4 06/15 TEKNISKT DATABLAD NAF Trunnball DL kulventiler FCD NFSVTB4168-01-A4 06/15 TEKNISKT DATABLAD Primära egenskaper NAF Trunnball DL är en dubbellagrad kulventil med fullt genomlopp vars konstruktion är baserad på mer än 80

Läs mer

Fk 41.41(15)SE. Valtabell (Tabell 1) PN 10, DN 450,

Fk 41.41(15)SE. Valtabell (Tabell 1) PN 10, DN 450, NAF-Unex vridspjällventiler PN 10, 50, 600-1000 Fk 1.1(15)SE 07.12 Primära egenskaper NAF-Unex är en vridspjällventil med metall- eller mjuking. Den är både regler- och avstängningsventil och levereras

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden A Roterande säte B Säteshållare J C Packning D Sätestätning B E O-Ring F Fästskruv E G Stationär tätningsring A H Låsring I Fjäderadapter sats J O-Ring (delad) K Glandplatta L Glandpackning M Specialskruvar

Läs mer

SEMPELL. Smidda backventiler i stål för högtryckssystem, med svängande eller vippande klaff Ändar med stumsvets eller flänsar

SEMPELL. Smidda backventiler i stål för högtryckssystem, med svängande eller vippande klaff Ändar med stumsvets eller flänsar SEMPELL Smidda backventiler i stål för högtryckssystem, med svängande eller vippande klaff Ändar med stumsvets eller flänsar Innehåll 1 Förvaring av ventiler 1 1.1 Förberedelser och skyddande åtgärder

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 Används som styrventil enligt DIN 32730 i värme-, ventilations- och luftbehandlingsanläggningar. Endast för slutna hydraliska kretsar (kavitation beaktas). Flänsad anslutning,

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande

Säkerhetsventil höglyftande höglyftande AT 4541, 4542, 4543, 4545, Dimensionsområde PN Temperaturområde Material AT 4541, 4542, 4543, 4545, DN 25-100 40-60 C till 350 ºC Segjärn DN 125-150 16 Segjärn DN200 25 Segjärn DN 20-150 40-85

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

WAFER-TYP VRIDSPJÄLLSVENTIL INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, BRUK, OCH SERVICE

WAFER-TYP VRIDSPJÄLLSVENTIL INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, BRUK, OCH SERVICE Serie 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 BRUK OCH SERVICE 1. Allmänt Läs denna instruktion grundligt innan installation och idrifttagande

Läs mer

METALLTÄTAD VRIDSPJÄLLVENTIL NELDISC. Serie LW, LG. Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 2 LW 70 sv Utgåva 8/05

METALLTÄTAD VRIDSPJÄLLVENTIL NELDISC. Serie LW, LG. Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 2 LW 70 sv Utgåva 8/05 METALLTÄTAD VRIDSPJÄLLVENTIL NELDISC Serie LW, LG Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 2 LW 70 sv Utgåva 8/05 2 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1. Omfattning... 3 1.2. Ventilens konstruktion... 3

Läs mer

NELES RA SERIE KULSEKTORVENTIL MED V-PORT

NELES RA SERIE KULSEKTORVENTIL MED V-PORT NELES R SERIE KULSEKTORVENTIL MED V-PORT Metsos Kulsektorvetnil i R-serien är främst avsedd som reglerventil, men den kan även användas för avstängningsändamål. En kulsektorventil i serie R är en bra reglerventil

Läs mer

Skjutspjällventil med pneumatiskt manöverdon KLA-WGE-PD

Skjutspjällventil med pneumatiskt manöverdon KLA-WGE-PD _skjutspjallventil_pneumatisk_141021 Sida 1(7) Skjutspjällventil med handratt DN50-400, PN10 Beskrivning Ventilhus i 1-del För montage mellan flänsar enligt EN 1092-1 typ 11 form B (PN10), ANSI 150 på

Läs mer

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150.

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150. Typblad 7150.1/5-55 BOA R -H Underhållsfri metalliskt tätande avstängningsventil med bälgtätning med flänsar enligt ny europeisk norm 1092-2 typ 21 Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val!

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val! Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601 Mjuktätande kalottventil i flänsat utförande med fullt genomlopp och kalott helt invulkad i gummi för vätskor och gaser, utmärkt för reglering, tät i båda

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

KEYSTONE. Spjällventiler ParaSeal Underhålls- & installationsanvisningar. www.pentair.com/valves. Var god läs igenom dessa anvisningar noggrant

KEYSTONE. Spjällventiler ParaSeal Underhålls- & installationsanvisningar. www.pentair.com/valves. Var god läs igenom dessa anvisningar noggrant KEYSTONE Var god läs igenom dessa anvisningar noggrant Denna symbol hänvisar till viktiga meddelanden och säkerhetsinstruktioner. Riskfaktorer: ignorering av anvisningarna felaktig användning av produkten

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde PN 25 DN 80-700 Högfors spjällventil ANVÄNDNINGsområde Avstängnings- eller reglerventil för krävande media inom industri eller fjärrvärme. BESKRIVNING Hus av stål och spjällskiva av syrafast stål. Spjället

Läs mer

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref..6 0/05. www.axellarsson.se L 33 eskrivning L 33 är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347.

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347. Innehåll Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. 1. Ventilernas typskyltning 2. Utförande och tekniska data 3. Installation 4.

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

KULVENTIL AL 32. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 32. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref. 1.6-02/07. www.axel-larsson.se eskrivning är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28 Installationsanvisning BoilerMag 22-28 Produkten innehåller mycket starka magneter. Iakttag försiktighet vid all hantering. Placera inte magneten på en järn eller stål yta där den kan fästa. Elektroniska

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande (XXL, big size)

Säkerhetsventil höglyftande (XXL, big size) Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 200-250 25-85 C till +450 ºC Stål DN 300-400 16-85 C till +450 ºC Stål DN 200-250 25-196 C till +550 ºC Rostfritt syrafast stål DN 300-400 16-196 C till

Läs mer

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL 1(5) NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL STÅL MATERIAL ROSTFRITT MATERIAL DEL BENÄMNING 1 HUS P235GH 1.4404 2 KULA AISI 304 1.4404 3 SÄTESRING

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

Säkerhetsventil proportionell

Säkerhetsventil proportionell proportionell Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-150 40-85 C till +450 ºC Stål DN 15-100 40-270 C till +400 ºC Rostfritt syrafast stål Användningsområde Säkerhetsventil för tryckkärl och

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Installation. EFX 25/S RSK nr VIKTIGT!

Installation. EFX 25/S RSK nr VIKTIGT! EFX 25/S19-2100 RSK nr 755 9752 Inkommande vatten: 3/4" Utgående vatten: 1" Temperaturområde: 18-35 C Fabriksinställd temperatur: 29 C Max tryckdifferens mellan KV & VV: 10% Max arbetstryck: 8,6 bar Inkommande

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

Driftinstruktion MV, XV, HG, HP, RKO, D2G, TV, BV, WB & SLV

Driftinstruktion MV, XV, HG, HP, RKO, D2G, TV, BV, WB & SLV Driftinstruktion MV, XV, HG, HP, RKO, D2G, TV, BV, WB & SLV 1 Inledning 2 2 Stafsjös skjutspjällsventiler 2 3 Teknisk information 2 3.1 Provtryckning 2 3.2 Märkning 2 4 Lagerhållning 2 5 Transport och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Web: www.scanmatic.se Phone: +46 42 504 25 Fax: +46 42 515 71

Web: www.scanmatic.se Phone: +46 42 504 25 Fax: +46 42 515 71 Handmanövrerad tvådelad TS0-0 Handmanövrerad tvådelad kulventil Kulventil i CFM med kula i rostfritt stål. Finns i dimensioner från DN till DN0. åsanordning för att motverka oavsiktlig manövrering. 13

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

Säkerhetsventil med gummibälg, höglyftande

Säkerhetsventil med gummibälg, höglyftande Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-150 16-10 C till +150 ºC Gråjärn/EPDM Användningsområde Säkerhetsventil för t.ex lågtrycksångpannor och ångkärl. Även lämplig för vattensystem med krav

Läs mer

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212 BK 212 Installationsanvisning 810777-00 Kondensatavledare BK 212 1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Seite Säkerhetsanvisning... 7 Fara... 7 Förklaringar Förpackningsinnehåll... 8 Systembeskrivning...

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer som är

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur)

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur) 1 Allmänna data Max styrtryck: 8 bar Luftkvalitet: Torr instrumentluft (STANDARD). Specialutförande: olika gaser och vätskor som styrmedia. Temperaturområde: från -20 C till +85 C för standardutförande

Läs mer

LAT/ROW MACHINE Art nr

LAT/ROW MACHINE Art nr A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW MACHINE 210 www.jtc-power.se Art nr 16-210 Denna dragmaskin är tillverkat och avsedd för hemmabruk. Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket

Läs mer

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX Dessa instruktioner gäller vridspjällsventiler under: Kontrollera - Europa Direktiv 97/23/CE - CNPP (APSAD) Agreement - Factory Mutual (FM) Agreement Före montaget av ventilen, vg kontrollera att driftsvillkoren

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll (Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll Inledning Den här bruksanvisningen innehåller riktlinjer

Läs mer

Låsmuttrar. Muttrar med låsbricka eller låskrampa Låsmuttrar med inbyggd låsanordning Låsmuttrar med låsskruv...

Låsmuttrar. Muttrar med låsbricka eller låskrampa Låsmuttrar med inbyggd låsanordning Låsmuttrar med låsskruv... Låsmuttrar Muttrar med låsbricka eller låskrampa... 1010 Låsmuttrar med inbyggd låsanordning... 1020 Låsmuttrar med låsskruv... 1022 Precisionslåsmuttrar med låstappar... 1024 Produkttabeller... 1012 Muttrar

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4 GESTRA GESTRA Steam Systems ERL 6- LRG 6-4 Monteringsanvisning 8078-0 Konduktivitetselektroder ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Dimensioner max. 60 C max. 60 C 99 0 Gänga G ¾" Tätningsring 7 x 3 DIN 7603

Läs mer

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version:

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version: HITIM Instruktionsmanual Smutsfilter Y-format EGO : B Kontor : 8F, Nr.201, Tiding Blvd. Sec.2, Taipei, 114, Taiwan Webb-sida: www.haitima.com.tw Fax: +886-2-2658-3830, 2658-2266 Tel:+886-2-2658-5800 E-post:

Läs mer

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM 6590-6591, fabrikat Castflow Dubbelklaffbackventil med lågt tryckfall och fastvulkaniserat säte samt fjäderbelastade klaffar för vätskor. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer