SEGMENTVENTILER Serie R1 och R2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEGMENTVENTILER Serie R1 och R2"

Transkript

1 SEGMENTVENTILER Serie R1 och R2 Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 3 R 71 sv Utgåva 5/02

2 2 Innehåll 1 ALLMÄNT Omfattning Konstruktion Märkningar Tekniska data Godkännande av ventiler CE-märkning Återvinning och förstöring av kasserade ventiler och deras delar Säkerhetsåtgärder TRANSPORT, MOTTAGNING OCH FÖRVARING 5 3 MONTERING OCH ANVÄNDNING Allmänt Montering i rörledningen Manöverdon Idrifttagning UNDERHÅLL Allmänt Byte av boxpackning med ventilen monterad i rörledningen Lösgöring av manöverdonet Lösgöring av ventilen från rörledningen Byte av säte Lösgöring av sätet Montering av sätet Isärtagning av ventilen Kontroll av den isärtagna ventilens delar Hopsättning av ventilen PROVNING AV VENTILEN MONTERING AV MANÖVERDON Allmänt Montering av manöverdon B1C Montering av manöverdon BJ Typ BJ Typ BJA Montering av Quadra-Powr -manöverdon 11 7 DRIFTSTÖRNINGAR VERKTYG BESTÄLLNING AV RESERVDELAR SPRÄNGSKISS OCH DELFÖRTECKNING MÅTT OCH VIKTER Serie R Serie R Serie R2_S TYPKOD LÄS FÖRST DEN HÄR INSTRUKTIONEN! Instruktionen beskriver hur du ska hantera och använda ventilen för att undvika onödiga risker. Tillverkaren eller tillverkarens representant står gärna till tjänst med mera information. Adresser och telefonnummer finns på sista sidan. SPARA INSTRUKTIONEN! Alla märkes- eller varunamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga respektive ägare. Rätt till ändringar utan varsel förbehålls.

3 3 1 ALLMÄNT 1.1 Omfattning Denna monterings-, drifts- och underhållsinstruktion ger de väsentliga data om segmentventilerna i serierna R1 och R2. Också manöverdon och reglerutrustning behandlas i korthet. För utförligare information hänvisar vi till separata instruktioner om resp. manöverdon och utrustning. ANM: Såväl ventilvalet som användningen i en viss tillämpning kräver att en mångfald faktorer beaktas omsorgsfullt. På grund av produktens natur kan inte denna instruktion ta upp alla de situationer som eventuellt uppstår i praktiken. Är du osäker över något i samband med ventilens användning eller om den lämpar sig i det aktuella fallet, ring oss på Metso Automation, vi står gärna till tjänst. 1.2 Konstruktion Segmentventilerna i serie R1 är av s.k. Wafertyp och spänns in mellan flänsar. Segmentventilerna i serie R2 är flänsade. Ventilhuset är i ett stycke, drivspindeln och segmentet är separata delar. Genom att drivspindeln är försedd med en ansats som stoppar mot en delad bricka hindras den att kastas ut. Ventilen är antingen mjuk- eller metalltätad. Tätningen åstadkoms av en fjäder som pressar sätet mot segmentet. Ventilens konstruktion kan variera beroende på kundens krav. Den detaljerade konstruktionen anges av typkoden på märkplåten. Typkoden förklaras i avsnitt 12. Ventilen lämpar sig både för reglering och avstängning. 1.3 Märkningar Märkningarna på ventilhuset är gjutna eller inpräglade på ventilhuset. Dessutom är en märkplåt fäst på ventilen, se (bild 2). Storlekar -80 Storlekar 100 Bild 2. ATTENTION: BODY TRIM SHAFT SEAT ATTENTION: BODY TRIM SEAT No. TYPE (1) (3) (5) (6) (8) (9) READ INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION OR SERVICING. CONTACT METSO FIELD SYSTEMS FOR COPY. t max. t min. ps TYPE No. RATING På märkplåten anges: 1. Ventilhusets material 2. Spindelns material 3. Segmentets material 4. Sätets material 5. Max driftstemperatur 6. Min driftstemperatur 7. Max tryckdifferens i stängt-läge 8. Typkod 9. Tillverkningsdelförteckningens nummer 10. Tryckklass MADE BY METSO AUTOMATION 0045 (2) (4) (7) (10) Märkplåt (1) (3) (5) (6) (7) READ INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION OR SERVICING. t t max min ps MADE BY METSO AUTOMATION (4) (9) (8) 0045 Bild 1. Segmentventil

4 4 1.4 Tekniska data Bygglängd: R1: speciallängd R11, R21: enligt ISA S75.04 och IEC/DIN Husets tryckklass: DIN PN 40 eller ANSI Class Max. tryckdifferens:se bilderna 4 och 5 Temperaturer:se bild 3 Flödesriktning: anges av husets riktningspil Mått: se sidorna Vikt: se sidorna ON-OFF: DN -40 REGLERING: DN, 40 50, 80 WCB Bild 5. Max tillåten tryckdifferens för standardventiler av titan vid reglering och avstängning TITAN CF8M 1.5 Godkännande av ventiler Ventilen uppfyller kraven enligt BS 6755/API 607 Fire Safe. 1.6 CE-märkning Ventilen uppfyller kraven i EU-direktivet 97/23/EG om tryckbärande anordningar och är märkt så som direktivet föreskriver. Bild 3. Husets max tillåtna tryckdifferens för standardventiler i serie R ON-OFF: DN -40 REGLERING: DN, 40 50, Återvinning och förstöring av kasserade ventiler och deras delar Sorterade enligt material lämpar sig nästan alla ventilens delar för återvinning. Flertalet delar är försedda med materialbeteckning. En materialförteckning levereras med ventilen, och dessutom kan en särskild anvisning för återvinning och förstöring beställas av tillverkaren. Ventilen kan också returneras till tillverkaren som mot ersättning sörjer för återvinning och förstöring. Bild 4. Max tillåten tryckdifferens för standardventiler av syrafast stål och kolstål vid reglering och avstängning

5 5 1.8 Säkerhetsåtgärder Tillåtna värden får inte överskridas! Överskrids på ventilen angivna tillåtna värden kan den skadas och i värsta fall sprängas av trycket, med skada på person eller egendom som följd. Ta inte loss eller isär en trycksatt ventil! Försöker du ta loss eller isär en ventil som är under tryck utjämnas trycket okontrollerat. Stäng alltid rörledningen, gör ventilen tryckfri och avlägsna mediet innan du tar loss eller isär ventilen. Ta reda på mediets art och skydda dig själv och omgivningen mot giftiga eller på annat sätt hälsovådliga ämnen. Förhindra mediet att tränga in i rörnätet när du underhåller ventilen. Vidtas inte dessa försiktighetsmått kan följden bli skada på person eller utrustning. För den inte till monteringsplatsen och ta inte bort skydden för flödesöppningarna förrän strax innan den ska monteras. Ventilen levereras i stängt läge. Har ventilen manöverdon med fjäderretur bestäms läget av fjädern. 3 MONTERING OCH ANVÄNDNING 3.1 Allmänt Ta bort skydden för flödesöppningarna och kontrollera att ventilen är ren inuti. Rengör vid behov. Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! Se upp för segmentets skärande rörelse! Stick inte handen, någon annan kroppsdel, verktyg eller andra föremål i flödesöppningen när ventilen är öppen. Förhindra också att främmande föremål kommer in i rörnätet. När ventilen manövreras fungerar segmentet som en giljotin. Segmentet kan vrida sig också när man flyttar på ventilen. Stäng av tryckluftsmatningen till manöverdonet och koppla loss matningsledningarna innan du underhåller ventilen. Annars kan följden bli skada på person eller utrustning. Bild 6. Så här lyfter man ventilen Skydda dig mot buller! Ventilen kan alstra buller i rörnätet. Bullernivån varierar från fall till fall. Bullret kan mätas eller beräknas med datorprogrammet Metso Automation Nelprof TM. Beakta arbetarskyddsbestämmelserna om buller. Se upp för extrema temperaturer! Under driften kan ventilen bli mycket kall eller het. Skydda dig på lämpligt sätt. Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! När ventilen eller ventilenheten lyfts får stödpunkterna inte anbringas under manöverdon, lägesställare, gränslägesbrytare eller deras rör. Fäst bärremmarna runt ventilhuset, se bild 6. Faller ventilen eller dess komponenter kan följden bli skada på person eller utrustning. 3.2 Montering i rörledningen Spola eller blås rören noga rena innan ventilen monteras. Vid rengöringen ska ventilen vara helt öppen. Föroreningar som sand och svetsrester skadar segmentets tätningsyta och sätet. På sidan av ventilhuset finns en pil som anger flödesriktningen. Montera ventilen i rörnätet så att pilen överensstämmer med mediets flödesriktning. Monteringsläget medför inga restriktioner på ventilens, manöverdonets eller lägesställarens funktion. Vi avråder dock från att montera ventilen så att drivspindeln pekar nedåt ty föroreningar i röret kan då sjunka ned mellan drivspindel och hus och skada boxpackningen (se bild 7). Välj flänstätningar enligt driftförhållandena. 2 TRANSPORT, MOTTAGNING OCH FÖRVARING Kontrollera att ventilen med tillhörande utrustning inte skadats under transporten. Förvara ventilen på ändamålsenligt sätt innan den monteras, helst på ett torrt ställe inomhus. Bild 7. Montering av ventilen i rörnätet

6 6 ANM: Försök inte korrigera felriktade rör med hjälp av flänsbultarna. Rörledningen måste ibland stöttas för att inte rörvibrationerna ska utsätta ventilen för onödiga påfrestningar. Då vibrationerna i röret minskar fungerar också lägesställaren som den ska. Med tanke på underhållet är det bra om ventilen inte behöver stödas alls. Vid behov kan dock ventilhuset stöttas med normala rörhållare och upphängningsdon. Fäst inte stöden vid flänsbultarna eller manöverdonet, se bild 8. Bild Manöverdon ANM: När du monterar manöverdonet, försäkra dig om att ventil och manöverdon fungerar ihop som de ska. Detaljerade anvisningar för monteringen av manöverdonet ges i avsnitt 6 eller i separat instruktion för manöverdonet. Ventilens läge öppen/stängd indikeras av en indikator på manöverdonet eller av ett spår i ändan av drivspindeln. Båda anger segmentets läge i förhållande till flödeskanalen. Råder någon osäkerhet om indikatorns visning, kontrollera segmentets läge med hjälp av spåret i ändan av drivspindeln, se bild 9. Montera om möjligt ventilen i ett sådant läge att manöverdonet kan tas bort utan att man tar loss ventilen ur rörnätet. Rekommenderat monteringsläge är med cylindern uppåt. STÄNGD Så här stöttas ventilen ÖPPEN Manöverdonet får inte komma i kontakt med rörnätet eller andra fasta konstruktioner, eftersom vibrationerna kan skada det eller menligt påverka dess funktion. Om rörritningarna anger att manöverdonet ska stödas bör stöd monteras. I vissa fall kan det vara motiverat med extra stöd för manöverdonet, t.ex. vid stora manöverdon, förlängda spindlar eller kraftiga rörvibrationer. Vänd dig till Metso Automation för närmare anvisningar. 3.4 Idrifttagning Innan ventilen tas i bruk, kontrollera att inga föroreningar eller främmande föremål blivit kvar inuti ventilen eller rörledningen. Spola eller blås omsorgsfullt rören rena. Vid rengöringen ska ventilen vara helt öppen. Kontrollera att alla muttrar, fogar och anslutningar för styrutrustning och kablage är ordentligt fästa. Kontrollera att manöverdonet, lägesställaren och gränslägesbrytarna är korrekt inställda. Inställningen av manöverdonet beskrivs i avsnitt 6. Anvisningar för övrig styrutrustning ges i särskilda manualer för respektive komponent. Boxpackningen kan läcka efter en lång tids förvaring. Spänn den i så fall jämnt med båda glandskruvarna tills läckaget upphör. Spänn den inte för hårt eftersom det ökar manövermomentet och försämrar regleregenskaperna. 4 UNDERHÅLL Läs om säkerhetsåtgärderna i avsnitt 1.8 innan arbetet inleds! Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! Montera av säkerhetsskäl alltid den delade brickan (42) på det sätt som beskrivs i avsnitt Allmänt Även om segmentventilerna i serie R inte kräver regelbundet underhåll, rekommenderar vi att boxpackningens täthet kontrolleras med jämna mellanrum. Skulle underhåll av någon anledning behövas räcker det oftast med enkla åtgärder. I det här avsnittet beskrivs det underhåll som kunden själv kan utföra. Siffrorna inom parentes hänvisar till delförteckningen och sprängskissen i avsnitt 10, om inget annat anges. ANM: Om du sänder in ventilen för service till tillverkaren, ta inte isär den. Rengör den dock omsorgsfullt, också invändigt. Om mediet är hälsovådligt ska ett skriftligt meddelande om detta av säkerhetsskäl sändas med ventilen till tillverkaren. ANM: Använd alltid originalreservdelar så kan du vara säker på att ventilen fungerar som den ska. Bild 9. Ventilens öppet- och stängt-lägen

7 7 4.2 Byte av boxpackning med ventilen monterad i rörledningen Ta inte loss eller isär en trycksatt ventil! Boxpackningen tätar genom att den pressas samman av boxglanden. Om läckage förekommer trots att boxglandens muttrar () dragits måste boxpackningen (20) bytas ut. Försäkra dig om att ventilen är tryckfri. Lossa muttrarna () och ta bort den delade brickan (42) och boxglanden (9). Ta bort den gamla boxpackningen (20), 5 ringar. Rengör boxen invändigt och trä de nya tätningsringarna (20) på drivspindeln (11). Använd boxglanden för att trycka in ringarna i boxen. Var försiktig så att inte ringarna skadas av splines eller kilspår på drivspindeln. Sätt den delade brickan (42) på plats så att texten UPSIDE kommer uppåt, se bild 10. Stäng av tryckluftsmatningen till manöverdonet och lösgör tryckluftsledning, styrkablar och deras rör. Lossa fästets skruvar. Ta loss manöverdonet med en särskild utdragare som kan beställas hos tillverkaren, se avsnitt 8, VERKTYG. Lösgör fästet och den eventuella mellanhylsan. 4.4 Lösgöring av ventilen från rörledningen Ta inte loss eller isär en trycksatt ventil! Försäkra dig om att ventilen är tryckfri och rörledningen tom. Försäkra dig om att mediet inte kan ledas in i nätet medan ventilen underhålls. Placera bärremmarna omsorgsfullt kring ventilen och lossa flänsskruvarna. Lyft bort ventilen. Lyft på rätt sätt, se bild Byte av säte Lösgöring av sätet Ventilen ska vara löstagen ur rörledningen. Vrid segmentet (3) så att det inte rör vid sätet, se bild 11. Bild 10. Montering av den delade brickan Tabell 1. Gänga 5/16 UNC UNC UNC Trä sexkantmuttrarna på pinnskruvarna och spänn boxpackningen jämnt, se tabell 1. Åtdragningsmoment för boxpackningens muttrar Moment, Nm Arbetet underlättas om man tar loss manöverdonet. Bild 11. I storlekarna DN...40, lösgör (ej versioner med lågt Cv) blindflänsen (10) och skjut in segmentet så långt det går, se bild 12. I storlekarna DN underlättar isärtagning av ventilen enligt avsnitt 4.6 bytet av säte, i versioner med lågt Cv är isärtagning nödvändig. 4.3 Lösgöring av manöverdonet Beakta ventilens eller ventilenhetens vikt när du hanterar den! ANM: Innan du tar loss manöverdonet, markera noggrant manöverdonets och lägesställarens/gränslägesbrytarens lägen i förhållande till ventilen, så att du åter lätt kan sätta ihop ventilenheten. Oftast är det enklast att först ta loss manöverdonet med tillbehör från ventilen och först därefter ventilen från rörledningen. Är ventilenheten liten eller sitter svåråtkomligt kan det vara enklast att ta loss hela enheten på en gång. Bild 12.

8 8 Vänd ventilen så att inloppsöppningen kommer upp och knacka med en mjuk dorn jämnt på sätet (4) utefter hela dess omkrets så att det faller in i ventilhuset, se bild 13. Montera baktätningen (6) på sätet (4). Bild 13. Vänd på ventilen och lyft ut sätet ur utloppsöppningen, se bild 14. Rengör de löstagna delarna och kontrollera att de är felfria. Bild 16. Smörj flödesöppningen, sätet (4), baktätningen (6) och stoppfjädern (5) med ett flyktigt smörjmedel, exv. Hyprez. Smörjmedlen ska passa för mediet. Bild Montering av sätet Sätets (4) baktätning (6) är vanligen en s.k. läpptätning. Monteringen av sätet underlättas om baktätningen (6) är förspänd. O-ringstätningar behöver ingen förspänning. Rengör flödesöppningen som är närmast sätet. Ta bort eventuella grader. Runda av skarpa kanter med fin slipduk och rengör flödesöppningen noggrant, se bild 15. Bild 17. Endast läpptätningen: trä läpptätningen (6) på sätet och skjut försiktigt in uppsättningen i flödesöppningen, se bild 16. Vänta ca 15 min. De följande arbetsmomenten ska utföras innan förspänningen i tätningen (6) släppt. Placera stoppfjädern (5) på sätet. Fjäderns ändar ska vara mitt för segmentets V-öppning när ventilen är i öppet-läge, se bild 17. Skjut försiktigt in sätespaketet i ventilhuset som visas i bilderna 18 och 19. vassa kanter rundas av vassa kanter rundas av Bild 15. Bild 18.

9 9 Kontrollera om alla fjäderns hörn når in i husets styrspår. Bild 19. OBS. 2 spår i S-säte Placera en skruvmejsel mot varje synligt hörn av fjädern och knacka in hörnet i spåret, se bild 20. Bild Isärtagning av ventilen Vrid ventilen till stängt-läge. Ta bort pinnarnas låsning genom att slipa eller med dorn. Borra ur pinnarna (14), se bild 23. Undvik att skada pinnarnas hål. OBS! I version S av titan och syrafast stål för trögflytande massor är pinnarna och drivspindeln säkrade med svetsar. Konisk pinn del nr. 50 DN... Cylindrisk pinn del nr. 14 DN...40 A A L A - A Bild 20. Vrid segmentet 180 medurs och knacka in de resterande fjäderhörnen i styrspåret enligt bild 21. För arbetsmomenten i bilderna 20 och 21 kan du också använda ett specialverktyg som kan beställas hos tillverkaren. Kontrollera med en plastdorn att sätet sitter som det ska och rör sig lätt, se bild 22. Bild 24. DN BORR ł (mm) L (mm), 40 2, , 65 3,5 80, 100 4, ,0 43 7,0 52 0, 8, , 12,0 90 Cylindrisk pinn del nr. 14 DN Ta bort den delade brickan (42). Ta loss boxpackningen (20). Ta bort spindlarna (11, 12), se bild 24. Lyft ut segmentet (3) ur huset. Ta bort lagren (15, 16) och rengör lagerhusen. Ta bort sätet (4) genom att stadigt trycka det in i ventilhuset. Bild 21. Bild 23.

10 Kontroll av den isärtagna ventilens delar Rengör de löstagna delarna. Kontrollera att spindlarna (11, 12) och lagren (15, 16) är felfria. Kontrollera att segmentets och sätets (4) tätningsytor är felfria. Byt ut vid behov. 4.8 Hopsättning av ventilen Montera lagren (15, 16). Montera sätet (4) enligt avsnitt Montera segmentet (3) i stängt-läge. Rucka på segmentet så att spindeltappen (12) passar in i sitt hål. SPINDEL MED KILSPÅR SPINDEL MED SPLINES PLATTSPINDEL Bild. markeringslinje segmentets sfäriska yta markeringslinje segmentets sfäriska yta markeringslinje segmentets sfäriska yta Spindelns läge i förhållande till segmentet Montera drivspindeln (11). OBS! Pinnhålet och kilspåret ligger på samma diameter, se bild. Försäkra dig om att hålet för den koniska pinnen (15) har det i bild 23 angivna djupet L. Sätt pinnarna (14, 50) på plats och lås dem, se bild 26. OBS! I syrafast utförande för trögflytande massor och i titanversion standard samt i titanversion för trögflytande massor låses båda pinnarna med TIG-svets. Dessutom svetsas drivspindeln fast i segmentet i utförandet för trögflytande massor. Vänd Dig till tillverkaren för ytterligare information. 5 PROVNING AV VENTILEN Använd utrustning för rätt tryckklass vid tryckprovningen! Det rekommenderas att ventilhuset tryckprovas när ventilen är monterad. Utför tryckprovet enligt relevant standard med det tryck som föreskrivs enligt aktuell tryckklass eller flänsborrning. Under provet ska segmentet vara i öppet-läge. Ska också täthetsprov utföras, kontakta tillverkaren. 6 MONTERING AV MANÖVERDON 6.1 Allmänt Olika manöverdon från Metso Automation kan monteras med hjälp av lämpliga fästen och mellanhylsor. Ventilerna kan också manövreras med manöverdon B eller Quadra-Powr. 6.2 Montering av manöverdon B1C Se upp för segmentets skärande rörelse! Tör manöverdonets kolv till dess yttersta läge och vrid ventilen till stängt-läge, se bild 9. Rengör manöverdonets spindelhål och fila bort alla ojämnheter. Smörj spindelhålet. Om en mellanhylsa behövs mellan manöverdon och ventilspindel, smörj den och placera den i spindelhålet. Anolja skruvarna och skruva fast fästet löst vid ventilen. Trä manöverdonet varsamt på ventilspindeln. Använd inte våld eftersom segmentet och sätet då kan ta skada. Vi rekommenderar att manöverdonet monteras med cylindern uppåt. Montera manöverdonet så vertikalt som ventilen tillåter. Anolja manöverdonets fästskruvar. Sätt brickorna på plats och dra alla skruvarna, se tabell 2. Se till att inte manöverdonets läge ändras när skruvarna dras. Ställ in segmentets öppet- och stängt-lägen (kolvens ändlägen) med hjälp av stoppskruvarna i manöverdonet, se bild 24. Den rätta öppningsvinkeln är 90 och för typ R2_S 75. Det exakta läget kan kontrolleras i flödesöppningen. Kontrollera att manöverdonets gula riktningspil anger segmentets läge. Håll fingrarna från flödesöppningen! Tabell 2. Skruvarnas åtdragningsmoment (smorda skruvar). Skruv M6 M8 M10 M12 UNC 1/4 UNC 5/16 UNC UNC Moment, Nm Bild 26. Låsning av pinnen Montera blindflänsen (10) med tätningen (18) och dra muttrarna (26), se tabell 2. Montera boxpackningen (20) och den delade brickan (42), se avsnitt 4.2.

11 11 Stoppskruv för läge STÄNGD Bild 27. Stoppskruv för läge ÖPPEN Öppet- och stängt-lägena hos manöverdon B Någon justering av stoppskruvarna behövs inte om manöverdonet varit monterat på samma ventil. Då behöver man bara föra manöverdonets kolv till öppet-läget (husänden), vrida manöverdonet för hand tills ventilen är helt öppen (om den inte redan är det) och fixera manöverdonet i detta läge. Manöverdonet kan monteras i ett annat läge i förhållande till ventilen om man väljer manöverdonets andra kilspår, se bild 28. Montera fjäderreturdonet på samma sätt som manöverdon BC, med följande tillägg Typ BJ Manöverdonet ska monteras med kolven i yttre ändläget. Cylindern ska vara tryckfri och tryckluftsanslutningarna öppna. Ventilen ska vara stängd, se bild Typ BJA Manöverdonet monteras med kolven i inre ändläget, dvs. i cylinderns husände. Cylindern ska vara tryckfri och tryckluftsanslutningarna öppna. Ventilen ska vara öppen. Monteringen fortsätter enligt avsnitt 6.3 för manöverdon typ BC. 6.4 Montering av Quadra-Powr -manöverdon Se upp för segmentets skärande rörelse! Manöverdonet Quadra-Powr kan användas för såväl "fjädern stänger" som "fjädern öppnar"-funktion, beroende på monteringsläget. Det rätta monteringsläget för respektive funktion framgår av bild 29. Ventilen bakom manöverdonet! Lock FJÄDERN STÄNGER ÖPPEN-gräns STÄNGD-gräns STÄNGD-gräns ÖPPEN-gräns Bild 28. Ändring av manöverdonets läge FJÄDERN ÖPPNAR Kontrollera medan cylindern manövreras att gängan hos stoppskruven i cylinderns ända är tät. Gängan ska utefter hela sin längd tätas med ett icke härdande tätningsmedel t.ex. Loctite gänglåsning 2. Kontrollera att manöverdonet fungerar som det ska. När manöverdonet är monterat bör man kontrollera segmentets riktning och manöverdonets rotationsriktning relativt ventilen (medurs stänger, moturs öppnar). När kolven är i yttre ändläget ska ventilen vara stängd. Vrid vid behov på manöverdonets visarlock så att den gula riktningspilen anger segmentets riktning. 6.3 Montering av manöverdon BJ Manöverdon med fjäderretur används i fall där ventilen antingen ska stänga eller öppna vid bortfall av tryckluftsmatningen. Manöverdon BJ är av typ "fjädern stänger"; fjädern skjuter kolven mot cylinderns yttre ända. Manöverdon BJA är av typ "fjädern öppnar", fjädern sitter mellan kolven och cylinderns ytterända och skjuter in kolven mot huset. Bild 29. Hus Montering av Quadra-Powr-manöverdon samt inställning av öppet- och stängt-gränserna Manöverdonet ska vara trycklöst och tryckluftsanslutningen öppnad. Vrid segmentet till det läge som svarar mot fjäderfunktionen: medurs stänger, moturs öppnar. Spåret i spindelns ända visar läget, se bild 9. Rengör manöverdonets spindelhål och smörj det. Skjut manöverdonet försiktigt på ventilspindeln. Använd inte våld, det kan skada segmentet och sätet. Smörj manöverdonets fästskruvar och skruva dem på plats. Dra alla skruvarna, se tabell 2. Ställ in ventilens öppen- och stängd-gränser med stoppskruvarna på sidan av manöverdonet. Kom ihåg att dra åt låsmuttrarna. Se bild 29. Stick inte fingrarna i flödesöppningen!

12 12 7 DRIFTSTÖRNINGAR I tabell 3 anges driftstörningar som eventuellt kan förekomma efter lång tids användning. 8 VERKTYG Utöver vanliga verktyg behövs följande specialverktyg. Verktygen kan beställas hos tillverkaren. Uppge alltid ventilens typkod vid beställning. Löstagning av manöverdonet från ventilen - utdragare Löstagning av sätet - lösgöringsverktyg 9 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR ANM: Använd alltid originalreservdelar så kan du vara säker på att ventilen fungerar som den ska. Vid beställning ska följande uppgifter lämnas: ventilens typkod (märkplåten eller ventiles dokumentation delförteckningens nummer (eller numret på denna instruktion), delens nummer, namn och antal beställda delar Tabell 3. Driftstörningar Symptom Möjlig orsak Åtgärd Ventilen otät Manöverdonets stängd-gräns fel inställd Ställ in stängd-gränsen Lägesställarens nollinställning fel Ställ in lägesställaren Sätet skadat Byt ut sätet Segmentet skadat Byt ut segmentet Segmentet i fel läge relativt manöverdonet Välj manöverdonets andra kilspår Segmentet rör sig ojämnt Fel på manöverdon eller lägesställare Kontrollera manöverdonets och lägesställarens funktion Medieanhopning på segmentet Rengör segmentet Segmentet eller sätet skadat Byt ut segmentet eller sätet Kristalliserade medieanhopningar i lagren Spola lagren rena

13 13 10 SPRÄNGSKISS OCH DELFÖRTECKNING Märkplåt Märkplåt...80 Tillverkningsnummer Till Del Antal Namn 1 1 Ventilhus 3 1 Segment 4 1 Säte 5 1 Stoppfjäder 6 1 Baktätning 9 1 Boxgland 10 1 Blindfläns 11 1 Drivspindel 12 1 Spindeltapp 13 1 Kil 14 2 Cylindrisk pinne 15 1 Lager 16 1 Lager Tätning 20 5 Boxpackning 24 2 Pinnskruv 2 Sexkantmutter Sexkantskruv 29 1 Märkplåt 30 2 Nit 42 2 Delar bricka 50 1 Konisk pinne Delarna 4, 5 och 6 levereras som ett set Finns som reservdel Rekommenderad reservdel

14 14 11 MÅTT OCH VIKTER 11.1 Serie R1 R1/R11 R1LE (SPLINE) (SPLINES) N1 O E K C R1LA (KIL) (KEY) N O Ø B Ø D A 1 P 1 P A R DN DN / 1"-4" DN / 6"-10" S U S U M M T R1/R11 MÅTT, mm SPINDELMÅTT, mm DN R1 R11 R1 R11 R1/R11LA (KIL) R1/R11LE (SPLINE) D U A A1 A A1 B C S T UNC kg kg O E R K M P N Dl E R K N1 P1/DIN /38* ,5 3, W14x1x ,5 5, W14x1x , W14x1x W14x1x , W14x1x W18x1x Wx1x / Wx1x W34x1x32 * pienen kapasiteetin segmentillä maksimi Cv 0.5, 1.5, 5 tai 15

15 15 R1L-B1C, B1J/B1JA NPT SIGNAL 1/4 NPT MATNING NPT 1/4 NPT F A ø B C J R1L-QUADRA-POWR II 1/4 NPT QP1 NPT QP2-5 T FJÄDERN ÖPPNAR ø SIGNAL MATNING 1/4 NPT 1/4 NPT F A FJÄDERN STÄNGER T ø B C J

16 16 R1L-B1C TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT Vikt kg A B C F J R1L-B1C /4 10 R1L40-B1C /4 11 R1L50-B1C /4 13 R1L65-B1C /4 16 R1L80-B1C /4 17 R1L100-B1C /4 19 R1L150-B1C6 R1L150-B1C /4 1/ R1L-B1C9 R1L-B1C / R1L0-B1C11 R1L0-B1C13 * Matningstryck 5 bar R1L-B1J/B1JA TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT Vikt kg A B C F J R1L-B1J8/B1JA8 / R1L40-B1J8/B1JA8 / R1L50-B1J8/B1JA8 / R1L65-B1J8/B1JA8 / R1L80-B1J8/B1JA8 / R1L100-B1J8/B1JA8 / R1L150-B1J8/B1JA8 R1L150-B1J10/B1JA10 10/ / R1L-B1J10/B1JA10 R1L-B1J12/B1JA12 15/ / R1L0-B1J12/B1JA12 R1L0-B1J16/B1JA16 20/ / * Matningstryck B1J 4 bar / B1JA 5 bar R1L-QP II DN Manöverdon QP II Max. p bar* MÅTT, mm VIKT Fjädern stänger Fjädern öppnar A Ø B C F J Ø T kg * Matningstryck 4,1 bar (fjäder kod C)

17 Serie R21 R21/R23 E K C Ø B Ø D f b 1 R21_E (SPLINE) (SPLINES) N1 O1 R21_A (KIL) (KEY) N O P1 P A O R21_A R (KIL) (KEY) Ø / 1" Ø 30 /1.18" DN DN / 1"-4" M S U DN / 6"-16" M S U T R1L-B1J/B1JA MÅTT, mm SPINDELMÅTT, mm FLÄNSMÅTT, mm DN R21 R23C R23D U R21/R23_A (KIL) R21/R23_E (SPLINE) R21/R23C ANSI 150 R21/R23D ANSI D UNC R21C R23C R21D R23D A A A C S T O E R K M P N O1 E R K N1 P1/DIN5480 B b1 F B b1 F kg kg kg kg 33/38* W14x1x W14x1x W14x1x W14x1x W14x1x W18x1x Wx1x / Wx1x W34x1x / W34x1x / W34x1x / W34x1x * Lågkapacitetssegment; max Cv = 0,5, 1,5 eller 15 Cv 100% öppningsvinkel 95. Max tillåtna differenstryck i stängt-läge: bar

18 18 FLÄNSMÅTT, mm DN R21J PN10 R21K PN16 R21L PN R21M PN40 B b1 f kg B b1 f kg B b1 f kg B b1 f kg FLÄNSMÅTT, mm DN R21R JIS 10K R21S JIS 16K R21T JIS 20K B b1 f kg B b1 f kg B b1 f kg

19 19 R21-B1C, B1J/B1JA NPT 1/4 NPT NPT F 1/4 NPT A ø B C J R21-QUADRA-POWR II 1/4 NPT QP1 NPT QP2-5 T ø 1/4 NPT F 1/4 NPT A T ø B C J R21L-B1C TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT R21J PN 10 R21K PN 16 R21L PN R21M PN 40 R21C ANSI 150 R21D ANSI A C F J Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg R21_-B1C / R21_40-B1C / R21_50-B1C / R21_65-B1C / R21_80-B1C / R21_100-B1C / R21_150-B1C6 R21_150-B1C /4 1/ R21_-B1C9 R21_-B1C / R21_0-B1C11 R21_0-B1C R21_-B1C13 R21_-B1C R21_350-B1C13 R21_350-B1C17 R21_350-B1C20 R21_-B1C17 R21_-B1C20 R21_-B1C

20 20 R21-B1J/B1JA TYP Max. p bar * MÅTT, mm NPT R21J PN 10 R21K PN 16 R21L PN R21M PN 40 R21C ANSI 150 R21D ANSI A C F J Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg Ø B kg R21_-B1J8/B1JA8 / R21_40-B1J8/B1JA8 / R21_50-B1J8/B1JA8 / R21_65-B1J8/B1JA8 / R21_80-B1J8/B1JA8 / R21_100-B1J8/B1JA8 / R21_150-B1J8/B1JA8 R21_150-B1J10/B1JA10 10/ / R21_-B1J10/B1JA10 R21_-B1J12/B1JA12 15/ / R21_0-B1J12/B1JA12 R21_0-B1J16/B1JA16 20/ / R21_-B1J12/B1JA12 R21_-B1J16/B1JA16 R21_-B1J16/B1JA16 R21_350-B1J16/B1JA16 R21_350-B1J20/B1JA20 R21_-B1J20/B1JA20 R21_-B1J/B1JA 8/18 20/ / 12 / 19/ / * Matningstryck B1J 4 bar / B1JA 5 bar /4 3/4 3/4 3/ R21-QP II DN MANÖ- VERDON QP II Max. p bar * Fjädern Fjädern stänger öppnar MÅTT, mm A Ø B C F J Ø T PN10 PN16 PN PN40 ANSI ANSI JIS JIS JIS 1) K 16 K 20 K ) Vikt enligt ventil PN 16 * Matningstryck 4,1 bar (fjäder C) Vikt kg

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P Bruksanvisning 810824-00 Kondensatavledare UNA 14, UNA 16, UNA 16A Kondensatavledare för tryckluft och gaser UNA 14P 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

Typ 1 Typ 1u Typ 4 Typ 4u

Typ 1 Typ 1u Typ 4 Typ 4u Temperaturregulator Typ Typ u Typ 4 Typ 4u Bild Typ i GGG (GG) utförande och typ 4 med termostat typ. Konstruktion och funktion Temperaturregulatorn består av ventil, termostat och kapillärrör. Ventilen

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4 GESTRA GESTRA Steam Systems ERL 6- LRG 6-4 Monteringsanvisning 8078-0 Konduktivitetselektroder ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Dimensioner max. 60 C max. 60 C 99 0 Gänga G ¾" Tätningsring 7 x 3 DIN 7603

Läs mer

NELES AVANCERAT TRIPPELEXCENT- RISKT VRIDSPJÄLL, METALLTÄTANDE NELDISC, SERIE LW&LG

NELES AVANCERAT TRIPPELEXCENT- RISKT VRIDSPJÄLL, METALLTÄTANDE NELDISC, SERIE LW&LG NELES AVANCERAT TRIPPELEXCENT- RISKT VRIDSPJÄLL, METALLTÄTANDE NELDISC, SERIE LW&LG Metsos metalltätande vridspjällventiler är ett högpresterande vridspjäll. Det uppvisar en utmärkt täthet under lång tid,

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

BRUKSANVISNING Manöverdon - AL 77-200

BRUKSANVISNING Manöverdon - AL 77-200 Beteckningar och utförande DA = Double Acting. Pneumatisk manövrering i båda riktningarna. SR = Spring Return. Med fjäderretur. Storlekar 210, 230, 250 och 270 har 1 st kolv. Storlekar 220, 240, 260 och

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop Hydrocontrol gruppventil G-86/2 R reglerar olika värme-, kyl- och tappvarmvattensystem. Inregleringen görs genom förinställning av Ov-värdet (strypvärdet),

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG GPA Vatten & Avlopp VAG» Kvalitetsventiler från VAG EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll Hus: Säte: O-ringar: GSK kvalitet Går även att få i emalj, gummilinad eller stål Direktsvetsat

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* Reläer för volymförstärkning med hög kapacitet. Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* Reläer för volymförstärkning med hög kapacitet. Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig GE Oil & Gas BR200/BR400 Masoneilan* Reläer för volymförstärkning med hög kapacitet Instruktionsbok GE Dataklassificering: Offentlig 2 GE Oil & Gas 2014 General Electric Company. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok GE Oil & Gas Serie 28000 Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler Instruktionsbok DE HÄR INSTRUKTIONERNA GER KUNDEN/OPERATÖREN VIKTIG PROJEKTSPECIFIK REFERENSINFORMATION UTÖVER KUNDENS/OPERATÖRENS

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar www.jafo.eu JAFO AB, Lund 0910. Med reservation för eventuella ändringar. Utgåva 3 INFORMATION OM ÄLDRE GOLVBRUNNAR Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

ERIX Bakplaningsverktyg

ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg 89 Rationalisera produktionen med svensktillverkade ERIX-verktyg och utför: Bakplaning Bakfasning Fram- och bakplaning Fram- och bakfasning ERIX Teknisk

Läs mer

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 S Bruksanvisning 810519-02 Kondensatavledare UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h rostfri, UNA 27h Innehål Viktiga hänvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem.

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem. Fältenheter 1 VP223R, VP224R DN15-32 med MP140 Termiskt ställdon DN15-32 med MP200 Elektromotoriskt ställdon DN40-50 med AVU. Elektromotoriskt ställdon SPECIFIKATIONER Tryckklass.... PN25 Arbetstryck....

Läs mer

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN GENOMFÖRINGSBOX OCH HEMMABOX Genomföringsbox 1. Välj placeringsställe för hemmaboxen i fastigheten. Vid valet av placering lönar det sig att följa följande rekommendationer.

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Egenskaper. Tekniska data. Huvudtillämpningar. Storlekar: membran 950 cm 2 Volym: modell 20-55: 10300 cm 3 modell 20-90: 12500 cm 3

Egenskaper. Tekniska data. Huvudtillämpningar. Storlekar: membran 950 cm 2 Volym: modell 20-55: 10300 cm 3 modell 20-90: 12500 cm 3 Yarway tillverkar och levererar kylare för överhettad ånga, pneumatiska ställdon och filter i ett stort antal modeller, storlekar och material för att motsvara alla specifikationer inom kraftmassa- och

Läs mer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b SE Släpdel MFC Den information som finns i anvisningen är de som är aktuella när monteringsanvisningen framställs. VBG förbehåller sig rätten att göra ändringar

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans.

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. sida: 1/8 Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. Allmänt Systemet är installerat på alla kranar i High

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Översättning av monteringsanvisningar med bruksanvisning och teknisk bilaga

Översättning av monteringsanvisningar med bruksanvisning och teknisk bilaga BA 1.0 - DGRL/MRL Centriska, fodrade ventiler Serierna Z, F, M, T, TW, BE Z011 Z014 F012 T211 T214 Bilderna är endast exempel. Produkterna finns i fler modeller än de som återges på bilden. Översättning

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet BPW-NEWS Allg 7124703se BPW NEWS BPW BERGISCHE ACHSEN ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet Det beprövade BPW ECO-navet i ECO Plus utförande ersätts fr.o.m. september 2007 av

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING ENTRÈ DE LUXE SKJUTDÖRR MED HEL GOLVSKENA VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING ENTRÈ DE LUXE SKJUTDÖRR MED HEL GOLVSKENA VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN ENTRÈ DE LUXE SKJUTDÖRR MED HEL GOLVSKENA VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas. 2. Kontrollera

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer