Årsredovisning Hållbarhetsredovisning. Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Hållbarhetsredovisning. Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Årsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Bergvik Skog hållbarhetsredovisning

3 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Rapport över totalresultat för koncernen 14 Rapport över finansiell ställning för koncernen 15 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen 16 Rapport över kassaflöde för koncernen 17 Resultaträkning för moderbolaget 18 Balansräkning för moderbolaget 19 Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget 20 Kassaflödesanalys för moderbolaget 21 Noter till de finansiella rapporterna 24 Revisionsberättelse 54

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bergvik Skog AB (publ), org nr , med säte i Falun, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Uppgifterna avser koncernen om inte annat anges. Allmänt om verksamheten Bergvik Skog AB äger och förvaltar skog, mark och vatten i Sverige och Lettland. Den huvudsakliga verksamheten består av skogsbruk och produktion av skogsplantor, dessutom utarrenderas jakträttigheter, bergtäkter mm. Sedan något år tillbaka är utveckling av vindkraftparker och försäljning av byggrätter för vindkraftverk en ny verksamhetsgren. I de fall vindkraftsparker eller byggrätter har sålts ingår även ett framtida arrendeavtal där Bergvik Skog får ersättning kopplad till intäkterna från vindkraftverken. Vid bildandet av Bergvik Skog 2004 träffades, mellan Bergvik Skog och Stora Enso respektive Korsnäs,ett 15-årigt virkesavtal som ger Bergvik Skog skyldighet att sälja och Stora Enso och Korsnäs skyldighet att köpa en avtalad årlig volym av avverkningsrätter i Sverige. Bergvik Skog i Sverige har dessutom kortare avtal med Stora Enso och Korsnäs där de åtar sig att på uppdrag av Bergvik Skog utföra skogsvård och andra operativa tjänster samt allmän skoglig service och tillsyn. Båda avtalen bygger på principen att marknadsmässiga priser skall tillämpas. I händelse av tvist i tolkning eller tillämpning av dessa avtal finns etablerat en oberoende expertpanel som med kort varsel kan agera. Bergvik Skog i Lettland har kortare avtal med flera olika bolag för framförallt gallringsavverkning. Slutavverkningsposter säljs huvudsakligen som rotposter på öppna marknaden. Bolagets ledning och administration är placerad i Falun med funktioner för skoglig verksamhet, fastighetsrelaterade frågor, vindkraft, affärsutveckling samt ekonomi/finans, IT och juridik sammanlagt 25 årsanställda. På plantskolorna finns totalt 50 årsanställda varav 20 är säsongsanställda. Bergvik Skogs bolag i Lettland har 15 årsanställda. Bergvik Skog är finansierat med riskkapital på (16 960), varav (13 024) som eget kapital och (3 936) som förlagslån, och sammanlagda kreditlöften på (9 348). Av kreditlöften var utnyttjade per 31 december Banklånen ges ut av Nordea, Handelsbanken, SEB, DnB samt Svensk Export Kredit. Lånen är uppdelade med kvarvarande löptider om 5, 4, 3 respektive 2 år. Det föreligger ett aktieägaravtal mellan Bergvik Skog AB (publ.) och dess aktieägare. Avtalet reglerar bl. a. hur Bergvik Skog AB:s (publ.) styrelse skall vara sammansatt. Korsnäs AB äger en av tusen aktier i Bergvik Skog Öst AB samt en option, att under vissa omständigheter köpa återstående. Övriga aktier i Bergvik Skog Öst AB ägs av Bergvik Skog AB (publ). I Bergvik Skog Väst AB äger Bergvik Skog AB (publ.) samtliga aktier. Avverkningsvolymer i Sverige Den samlade avverkningen uppgick till (6 186) km3 fub, varav slutavverkning utgjort (4 048), gallring (1 808) och sk övrig avverkning 618 (330) km3 fub. Övrig avverkning bestod främst av tillvaratagande av stormfälld skog i Årlig avverkning, areal. Hektar Årlig avverkning, volym. Km 3 fub Årlig tillväxt och avverkning. Milj m 3 sk Slutavverkning Gallring Slutavverkning+Övrigt Gallring År Årlig avverkning milj m 3 sk Årlig tillväxt milj m 3 sk Hälsingland från stormen Dagmar. Därtill har 439 (476) km3s toppar och grenar (GROT) levererats som biobränsle. Minskningen av biobränsle avser levererad volym. I en biobränslemarknad med svag efterfrågan har betydande volymer tillretts och lagrats för senare leverans, vilket innebär att tillvaratagandet av biobränsle överträffar föregående år. Skogsinnehav i Sverige Vid utgången av året uppgick den totala produktiva skogsarealen till ca 1,9 (1,9) Mha med en total virkesvolym på ca 242 (239) miljoner m3sk eller 127 (126) m3sk/ha. Under året har (2 142) ha produktiv skogsmark köpts År År 4 Bergvik Skog årsredovisning 2012

5 och (9 013) ha sålts. För reservatändamål har även 2 (25) ha produktiv skogsmark avståtts till staten mot intrångsersättning. Skogsvård i Sverige Under 2012 har följande skogsvårdsåtgärder genomförts: Markberedning (19 769) ha Plantering (17 891) ha Röjning (39 095) ha Gödsling (8 840) ha Bergvik Skogs ambition är att plantera ca 95 % av aktuell föryngringsyta med plantor producerade i egna plantskolor. Planteringsarealerna markbereds i största möjliga utsträckning. Efter några år med stora röjningsarealer är nu röjningarnas omfattning på en mer normal nivå. Bergvik Skog strävar efter att gödsla all mark där gödsling är tillåten och samtidigt lönsam. Under året har den gödslade arealen ökat jämfört med föregående år. Skogsinnehav i Lettland Vid utgången av 2012 uppgick den totala arealen till ca ha (95 000), varav det på ca ha (75 000) avses att bedriva skogsbruk. Den genomsnittliga volymen per ha är ca 110 m3sk/ha (100). Under året har ca m3fub (91.000) avverkats. Följande skogsvårdsåtgärder har utförts: Markberedning Plantering Röjning ha (1 500 ha) ha (2 000 ha) ha (4 000 ha) la tillstånd för elanslutning. Tillstånden, vind- och produktionsberäkningar samt arrendeavtal överlåts i bolagsform till annan part som har avsikt att bygga parken. Affärsmodellen för utveckling av mindre parker sker i sk arrendeprojekt. Arrendeprojekt innebär att en vindkraftsexploatör förvärvar en option att bygga en vindpark inom ett arrendeområde. Området möjliggör i normalfallet att ca 5 30 verk kan byggas. Exploatören ansvarar för tillståndsprocessen och utvecklingen av parken. Därutöver upplåts även enskilda arrenden på Bergvik Skogs mark för mindre vindparker. Arise Windpowers och Platina Partners byggnation av den första större vindkraftsparken belägen på Bergvik Skogs mark, Jädraås, har fortlöpt enligt plan. Vid slutet av 2012 stod ca 50 av de planerade 66 vindkraftverken på plats. Bollnäs kommun tillstyrkte inte Annefors vindkraftpark (149 verk), vilket innebar att Anneforsprojektet lades ned, gjorda projektinvesteringar kostnadsfördes och belastade årets resultat. Mark- och miljödomstolens beslut att inte bevilja miljötillstånd för vindkraftparken i Svartnäs har Bergvik Skog överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Efter förvaltningsårets slut har domstolen beslutat att ta upp ärendet till prövning. Skaftåsens vindkraftpark i Härjedalens kommun (130 verk) har drivits med låg intensitet under ett par år. Detta p. g. a att kommunen tidigare sagt nej till vindkraft i den östra kommundelen. Kommunens inställning ändrades, projektet erhöll kommunal tillstyrkan och har överlåtits till Arise Windpower. Lingbo Vindkraft har tillstånd för 85 verk i Bollnäs och Ockelbo kommuner. Optionsavtal kring förvärv av detta projekt ingicks 2010 med Platina Partners. För att projektet skall kunna realiseras krävs att en ny stamnätsstation byggs. Den årliga tillväxten på den areal som avses att användas till skogsbruk uppgår till ca m3sk. En ny avverkningsberäkning har gjorts som ligger till grund för ökade avverkningsvolmer. Under året har det lettiska innehavet varit föremål för en FSC-process som avslutades med ett erhållet FSC-certifikat Vindkraft i Sverige Bergvik Skogs vindkraftsaffär bedrivs enligt tre affärsmodeller, stora projekt, arrendeprojekt och enskilt arrende. Huvudinriktningen är att i projektform utveckla större vindkraftsparker. Dessa parker är i normalfallet tillståndgivna för vindkraftverk. Utvecklingsprocessen omfattar identifikation av lämpligt område, vindmätning och beskrivning av miljökonsekvenser för att erhålla miljötillstånd, samt arbete för att erhål- Markberedning och plantering, areal Röjning, areal Hektar Hektar År År Markberedning Plantering Bergvik Skog årsredovisning

6 Ekonomiskt utfall Intäkter Den genomsnittliga virkesintäkten sjönk med ca 11 % och uppgick till 363 (409), kr/m3fub. Efterfrågan på timmer och massaved har under 2012 varit något lägre än under föregående år och priserna har successivt sjunkit. Avverkningsvolymen sjönk med 5 % i förhållande till föregående år och uppgick totalt till (6 277) km3fub. Kostnader De sammantagna operativa kostnaderna utryckt i kronor per m3fub uppgick till 251 (241). Bergvik Skog arbetar aktivt tillsammans med Stora Enso Skog och Billerud Korsnäs Skog för att åstadkomma produktivitets- och kvalitetsförbättringar i drivning och operativ skogsvård. I de operativa kostnaderna ingår även kostnader för försäljning av vindkraftparker. Resultat Årets rörelseresultat uppgick till och blev 1494 lägre jämfört med Av försämringen är 940 hänförlig till marknadsvärdering av den växande skogen. Lägre virkespriser har försämrat resultatet med 291. Lägre avverkningsvolymer har påverkat resultatet negativt med 68. Realisationsvinsten från fastighetsförsäljning blev 175 (228 ). Marknadsvärdeförändringen av den växande skogen har beräknats till 799 (1739 ). Vid marknadsvärderingen av den växande skogen är den långsiktiga prisförväntningen baserad på av konsultföretaget Pöyry under 2011 prognostiserad realprisutveckling för massaved och timmer. Endast en del av den av konsultföretaget Pöyry förväntade positiva realprisförändringen har tagits med i beräkningen. Beräkningen baseras på samma prisantaganden som under Diskonteringsräntan (6,25 %) samt den långsiktiga avverkningsplanen är oförändrad i jämförelse med Liksom tidigare har kommande års budgeterade kostnader använts i beräkningarna. (se vidare not 36). Den av riksdag beslutad ändring av bolagsskattesatsen från 26,3% till 22% påverkar bolagets uppskjutna skatteskulder med en minskning med Denna minskning redovisas som positiv skatt i koncernens resultaträkning. Resultatsammanfattning Kr/m³ fub Kr/m³ fub Virkesintäkter Övriga intäkter Operativa kostnader (inkl avskrivningar) Operativt resultat Omvärdering av växande skog Rörelseresultat Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 7,0% (13,8) och på redovisat eget kapital till 16,6% (15,5). 6 Bergvik Skog årsredovisning 2012

7 Fakturering Operativt resultat kr/m År Övrigt Virke kr/m 3 År Resultat Eget kapital och skulder Kassaflöde År Operativt resultat Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Förlagslån Banklån Värdet på växande skog och mark År År Operativt kassaflöde Avyttringar Investeringar År kr/ha Avkastning % Skuldsättningsgrad ggr 2,00 1,50 1,00 0, År Eget kapital Sysselsatt kapital År Bergvik Skog årsredovisning

8 Ägarförhållanden Ägare i Bergvik Skog AB (publ) 31 december 2012 antal aktier % Stora Enso AB ,3 Länsförsäkringar ,9 Foundation Asset Management Sweden AB ,5 SPP Livförsäkring AB 578 8,2 Korsnäs AB 353 5,0 Kåpan pensioner försäkringsförening 353 5,0 3:e Ap-fonden 347 4,9 AB Persson-Invest 117 1,7 Tham Invest AB 83 1,2 Nordea Liv Sverige 70 1,0 Stockholms Sjukhem 64 0,9 Proventus 39 0,6 Stora Enso Gemensamma Pensionsstiftelse 15 0,2 Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond 5 0,1 Privatpersoner 47 0, ,0 Information om risker och osäkerhetsfaktorer Bergvik Skogs intäkter påverkas huvudsakligen av de volymer Stora Enso Skog respektive Billerud Korsnäs Skog avverkar på Bergvik Skogs marker, vidare påverkas intäkterna av i virkesmarknaden tillämpade priser. I det korta perspektivet påverkas resultatet framför allt av prisförändringar. En procents prisförändring på sågtimmer påverkar resultatet (före skatt) med ca 13 och lika stor prisförändring på massaved påverkar resultatet med ca 8. Bergvik Skogs kassaflöde påverkas enbart i mindre grad av eventuellt minskade avverkningsvolymer. De gällande virkesavtalen med Stora Enso och Korsnäs garanterar kassaflöden genom avtalade årliga kontrakteringsvolymer. Den enskild största operationella kostnaden för Bergvik Skog är drivningskostnaden, d.v.s. kostnaden att fälla, kvista och kapa träden samt transportera dem till bilväg. En procents prisförändring av drivningskostnader påverkar resultatet med ca 8. En annan väsentlig kostnadspost är räntekostnader på Bergvik Skogs lån. Dessa beskrivs närmare i not 29 längre fram i årsredovisningen. Från tid till annan aktualiseras Bergvik Skog ABs dotterbolags primäransvar för miljöproblem som förorsakats av industriell verksamhet som bedrivits av tidigare ägare till dotterbolagen. Som framgår nedan har Stora Enso samt Korsnäs lämnat vissa garantier i detta sammanhang. 8 Bergvik Skog årsredovisning 2012

9 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Köp av mark i Lettland Under året har ca ha (40 000) mark köpts och 200 ha (0 ha) mark sålts i Lettland, varför det sammanlagda innehavet per årsskiftet uppgick till ca ha (95 000). Försäljning av bolag Under året har 1 (3) helägt skogsägande bolag sålts: NySkog10 AB (Mogårds Kronopark). Den sammanlagda arealen i bolaget uppgick till 680 ha, av dessa var 609 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca m3sk. Omfinansiering Ett banklån som skulle förfalla i mars 2013 har ersatts med två nya lån, ett på med drygt tre års löptid och ett på 91 M EUR med drygt fem års löptid. Se vidare not 29. Extra utdelning I en extra bolagsstämma den 22 oktober 2012 beslutades att dela ut kr per aktie, sammanlagt kr som extra utdelning. Ny utdelningspolicy Styrelsen har under året antagit en ny utdelningspolicy: Bergvik Skog AB eftersträvar en långsiktigt stabil utdelning. Ordinarie utdelning bör över en konjunkturcykel utgöra minst femtio procent av resultatet efter finansiella poster och betald skatt, exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändringar av växande skog. Dock skall bolagets kassaflöde och finansiella ställning beaktas. Ledning Bergvik Skogs ABs ledning består av VD Elisabet Salander Björklund, skogschef Lars-Erik Wigert, fastighetschef Mikael Perérs, chef för affärsutveckling/vindkraft Björn Risby, chef för hållbarhet och kommunikation, Sofia Eriksson samt chef för ekonomi och finans Juhani Toivonen. Dessa ingår i ledningsgruppen. Camilla Rolig-Schölin har under året utsetts till chef för IT. Hon medverkar i ledningsgruppen vid behov. Sofia Berg är bolagsjurist och sekreterare i ledningsgruppen. Bergvik Skog årsredovisning

10 Finansiella instrument och riskhantering Finanspolicy Bergvik Skog är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker, samt valutaförändringar. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker beslutas av styrelsen. Finanspolicyn bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av moderbolagets finansavdelning. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat på grund av marknadsfluktuationer. Ränterisker För att minska ränterisken har Bergvik Skog AB (publ) ingått räntesäkringskontrakt, s.k. ränteswapar där lån med rörlig ränta (STIBOR 3 månader) har bytts mot lån med fast ränta, enligt nedan: till 24 september 2021, ränta 2,632 % 500 till 11 april 2022, ränta 2,54 % 500 till 4 april 2022, ränta 2,63 % 500 till 28 mars 2022, ränta 2,57 % 500 till 30 mars 2022, ränta 2,655 % Bolaget har därutöver räntesäkring i form av räntetak för lån motsvarande : till 25 mars 2013, lösenränta 6,0 % till 25 mars 2015, lösenränta 6,0 % till 29 mars 2016, lösenränta 6,0 % Detta innebär att 95 % av koncernens banklån är säkrade mot STIBOR över 6 %. Kostnaden för säkring är inkluderad i koncernens räntekostnad. Marknadsvärdering av räntesäkringskontrakten sker i koncernen och i moderbolaget. Se vidare not 29. Miljöinformation Bergvik Skog har under 2012 utarbetat målsättningar för hållbarhetsarbetet baserat på koncernens övergripande strategier. Som ett led i utvecklingen producerar Bergvik Skog i år sin andra Hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer, som komplement till Årsredovisningen. Under 2012 har även en intressentdialog baserad på 26 intervjuer och en materialitetsanalys genomförts. Mer information om intressentdialogen och Bergvik Skogs övriga hållbarhetsarbete finns i den separata publikationen Bergvik Skog Hållbarhetsredovisning Certifiering Bergvik Skogs externa revision för att vidmakthålla skogsbrukscertifikat enligt FSC och PEFC utförs av Det Norske Veritas. Resultaten för årets revision visar att Bergvik Skog väl följer de uppställda certifieringskraven. Samtliga avvikelser som noterats vid föregående revision 2011 var åtgärdade och stängdes. Vid årets revision noterades elva mindre avvikelser. Utvecklingen av ett ISO certifierat ledningssystem har fortsatt under På sikt kommer systemet att omfatta samtliga verksamhetsområden. Den skogliga verksamheten i Lettland har under 2012 genomgått FSC-certifiering och har erhållit FSC-certifikat. I Lettland anlitas Smartwood som extern certifieringsrevisor. Översyn av frivilliga avsättningar Under 2009 påbörjades en större översyn av Bergvik Skogs frivilliga avsättningar. Syftet med översynen är att förbättra naturvårdskvaliteten i avsättningarna och att göra arbetssättet mer homogent sett över hela Bergvik Skogs innehav. Under 2012 har arbetet inletts i ytterligare ett område i Dalarna, samtidigt som översynen fortsätter bland annat i Jämtlands län. På Bergvik Skogs hemsida presenteras från och med 2011 de skogar som är frivilligt avsatta av naturvårdsskäl. De avsatta skogarna nedanför fjällnära gränsen omfattar cirka hektar produktiv skogsmark. Miljömålsarbete Bergvik Skogs kontinuerliga förbättringsarbete för att nå de egna uppsatta miljömålen har fortsatt under Under perioden har målsättningen varit att varje naturvårdsfunktion till minst 90 % uppfyller Bergvik Skogs riktlinjer för lämnad hänsyn vid de uppföljda slutavverkningarna. Många av funktionerna fungerar idag bra men det finns tydliga förbättringsmöjligheter bland annat rörande kulturlämningar och hänsynskrävande biotoper. Körskador är ett fokusområde inom skogsbruket där Bergvik Skog anslutit sig till en ny branschgemensam policy om vad som är allvarliga körskador och hur dessa ska undvikas. Bergvik Skogs egna miljömål syftar till att minska allvarliga körskador bl a i anslutning till känsliga områden nära vatten. Uppföljningarna visar att det fortfarande finns en stor förbättringspotential för att undvika allvarliga körskador. Bergvik Skog arbetar med och genom Stora Enso och Billerud Korsnäs kontinuerligt med utbildning av arbetslag och förbättring av rutiner och arbetssätt. Ett annat miljömål som Bergvik Skog drivit under perioden har omfattat och medfört uppföljningsverksamhet som berört naturvärdesbedömning inför skogliga åtgärder, för att till exempel identifiera nyckelbiotopskvalitéer och undvika skador på fornlämningar. Inom detta område har det noterats tydliga förbättringar under miljömålsperioden. Under 2012 har målområden och målformuleringar för perioden diskuterats, förankrats och beslutats. Nya fokusområden kommer att bli kvalitetssäkringen av Bergvik Skogs frivilliga naturvårdsavsättningar, undvikandet av allvarliga körskador vid slutavverkning och markberedning, samt bra miljöhänsyn i anslutning till kulturlämningar. 10 Bergvik Skog årsredovisning 2012

11 Övrigt Bergvik Skog Väst AB samt Bergvik Skog Öst AB har bedrivit industriell verksamhet långt innan de förvärvades av Bergvik Skog AB. Det primära miljöansvaret avseende Bergvik Skog Väst AB och Bergvik Skog Öst AB finns i Bergvik Skog koncernen men Stora Enso och Korsnäs har lämnat garantier avseende kostnader hänförliga till eventuella miljöåtaganden på grund av Stora Ensos respektive Korsnäs tidigare verksamheter på Bergvik Skog Väst AB:s respektive Bergvik Skog Öst AB:s fastigheter. Bergvik Skog Plantor AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 21 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd i form av odling i växthus > m2 vid bolagets tre plantskolor. Redogörelse för styrelsearbetet under året Styrelsen har under året antagit en skriftlig arbetsordning för styrelsen och en instruktion för verkställande direktören med instruktion för den ekonomiska rapporteringen. Under året har styrelsen haft sju möten. För bland annat beredande av verkställande direktörens anställningsförmåner har styrelsen utsett en ersättningskommitté. I ersättningskommittéen har ingått Hans Jonsson, Björn Hägglund och Mikael Larsson. För nominering av styrelseledamöter (exklusive de tre som nomineras av Stora Enso och Korsnäs) samt förslag till styrelsearvoden finns en nomineringskommitté bestående av ledamöter utanför styrelsen. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men är föredragande, även bolagets ekonomi- och finansdirektör deltar i styrelsearbetet. Bolagsjuristen tjänstgör som sekreterare i styrelsen. Styrelsen har under året beslutat att ytterligare räntesäkra lån motsvarand år framåt till fast ränta. Styrelsen har vidare antagit en ny utdelningspolicy, vilket närmare beskrivs på s 9 i denna årsredovisning. Årsstämman beslutade att rekommendera aktieägarna att ta bort den nuvarande skrivningen avseende utdelningspolicy ur aktieägaravtalet. Styrelsen kallade till extra bolagsstämma den 28 juni där beslut fattades om att minska bolagets reservfond med för avsättning till fri fond. Styrelsen har vidare fattat beslut om att uppta nya lån om maximalt i syfte, dels att refinansiera ett befintligt lån som förfaller till betalning i mars 2013, dels att genomföra en extra utdelning. Refinansieringen slutfördes i september. Styrelsen beslutade att kalla till en extra bolagsstämma den 22 oktober, där det beslutades om en extra utdelning om kronor/aktie, totalt ca Styrelsen har under året beslutat om mindre justeringar i avverkningspolicyn och miljöpolicyn, samt antagit personalpolicy och kommunikationspolicy. Inga förändringar har gjorts i bolagets etiska riktlinjer. Bergvik Skog årsredovisning

12 Styrelseledamöter Hans Jonsson, styrelseordförande Född 1949, invald Lantbrukare. Hans Aasnæs Född 1963, invald Administrerende Direktør i Storebrand Kapitalförvaltning AS. Styreleder i Storebrand Eiendom AS. Styremedlem i Værdalsbruket AS. Styremedlem i SIA FORAN Real Estate. Styreformann Storebrand Realinvesteringer, Styreformann Storebrand Eiendomsfondene, Styremedlem Hadrian Eiendom,Styremedlem VFF (Verdipapirenes Foretakenes sikringsfond), og styremedlem NAU (Næringslivets Aksjemarkeds Utvalg). Roger Asserståhl Född 1943, invald Civiljägmästare Styrelseledamot i Rottneros AB. Gunnar Balsvik Född 1959, invald Verkställande direktör Kåpan pensioner försäkringsförening. Styrelseledamot i Roxanne Fastighetsfond AB och Profi fastigheter AB Björn Hägglund Född 1945, invald 2004 Styrelseledamot i Alfa Laval AB, Karl Hedin AB, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt UN Global Compact. Styrelseordförande i SweTree Technologies AB samt Wallenberg Wood Science Center. Ordförande i WWF i Sverige. Anna Karlsson Född 1976, invald 2008 Arbetstagarrepresentant Mikael Larsson Född 1968, invald Civilekonom. Ekonomidirektör Investment AB Kinnevik. Styrelseledamot i BillerudKorsnäs AB, Transcom WorldWide SA samt Vireo Energy AB. Bolagsstyrning Styrelsen beslutar om verkställande direktörens befogenheter genom fastställande av budget för respektive verksamhetsår samt genom fastställande av en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen äger rätt att utse kommittéer för att förbereda styrelsefrågor inför styrelsesammanträden. En nomineringskommitté skall till styrelsen innan årsstämman presentera förslag till ledamöter samt ersättning till styrelsen. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 2012 har varit ett konjunkturellt svagt år, men efterfrågan på skogsprodukter är god och förväntas så fortsatt vara, men påverkas starkt av den globala utvecklingen. Bergvik Skogs avverkningsvolymer förväntas ligga kvar på nuvarande nivå de närmaste åren, men kan i köparnas val variera ett enskilt år. Resultat varierar främst med förändringar i virkespriser och avverkningskostnader. God beredskap för relativt kraftiga förändringar av resultat och kassaflöde är därför viktigt. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor disponeras enligt följande: Utdelning, [7 062 * ,00 kr] Balanseras i ny räkning Summa De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 7 mars Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till följande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Johan Lindman Född 1958, invald Jägmästare. Senior Vice President, Global Forestry and Supply Chain, Stora Enso Biomaterials Forest Operations. Styrelseledamot i SLU och Skogsindustrierna. Ledamot i IVA. Richard Nilsson Född 1970, invald Civilekonom. Investment Manager på Foundation Asset Management. Styrelseledamot i Boston-Power Inc. Per Lyrvall Född 1959, invald Chefsjurist Stora Enso. Lars-Eric Åström Född 1946, invald 2011, Gymnasieingenjör. Länsförsäkringar Östgöta ordförande. Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB. 12 Bergvik Skog årsredovisning 2012

13 Bergvik Skog årsredovisning

14 Ekonomisk översikt för koncernen Rapport över totalresultat för koncernen 1 januari 31 december Not Nettoomsättning 2, Förändring av produkter i arbete och färdiga varor 7 2 Övriga rörelseintäkter Orealiserade värdeförändringar i växande skog Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Redovisat värde av sålt virke Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10, Rörelseresultat Finansiella intäkter 17 3 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat 1) Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar Årets förändring av omräkningsreserv Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande ) Resultat per aktie (kr) Bergvik Skog årsredovisning 2012

15 Rapport över finansiell ställning för koncernen Per 31 december Not Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Biologiska tillgångar Finansiella placeringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Finansiella fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital 20 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder 22, Övriga räntebärande långfristiga skulder Derivat Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 22,29-67 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 30. Bergvik Skog årsredovisning

Innehåll. Kalendarium

Innehåll. Kalendarium Årsredovisning 2014 Innehåll 01 Förvaltningsberättelse 04 Riskhantering och resultatpåverkande faktorer 06 Resultaträkning för koncernen 06 Rapport över totalresultat 07 Balansräkning för koncernen 08

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) Org nr: 556859-4187 Säte: Stockholm Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse f ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s e Förvaltningsberättelse ÅF AB (publ) Organisationsnummer 556120-6474 Styrelsen och verkställande direktören för ÅF AB (publ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 2 8,,,,,,,,,, Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Bolagsstyrningsrapport 7 Styrelse 11 Resultaträkningar Koncernen 12 Balansräkningar Koncernen 13 Resultaträkningar

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året Årsredovisning 2011 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 2012 4 5 6 7 8 0 9 INNEHÅLL 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Rapport över totalresultatet i koncernen... 7 Rapport över finansiell ställning i koncernen... 8 Rapport över

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer