M Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-08-27 3-0906-0414 2009-06-12 M 3980-09. Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm"

Transkript

1 Datum Beteckning Ert datum Er beteckning M Vår referens Bengt Rosén Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box Stockholm Remissyttrande Mål rörande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken om bortledande av grundvatten från spårtunnel Tomteboda-Riddarholmen, tillfartstunnel vid bangårdsområdet och arbetstunnel vid Norra Station m.m. för den s.k. Citybanan i Stockholms och Solna kommuner Miljööverdomstolen anhåller om ett yttrande från Statens geotekniska institut, SGI, över bifogade handlingar i rubricerat ärende. SGI är en myndighet med ansvar för det geotekniska området, dvs. jords och bergs tekniska egenskaper och tillämpningen i markanvändning och byggande. Här ingår bland annat att beakta frågor avseende geologi, grundläggning med stabilitet, hydrogeologi, erosion samt miljö av geoteknisk natur. Sammanfattning SGI:s synpunkter är sammanfattningsvis: Villkoren för grundvatteninläckaget under såväl bygg- som driftskedet bör skärpas. Det är olyckligt att miljödomstolens krav på tätningsåtgärder är så generösa att man blir helt beroende av ett rigoröst kontrollprogram och skyddsinfiltration för att undvika skador på närliggande konstruktioner. Den tekniskt komplicerade skyddsinfiltrationen till jord och berg, som i miljödomstolens deldom begränsats i såväl tid som rum, innebär dessutom en ökad risk för negativ påverkan på omgivande miljö och grundvatten. Ett kontrollprogram bör utformas med hänsyn till angränsande skyddsobjekt omfattande varselnivåer, larmnivåer och förberedda åtgärder som skall vidtas då dessa nivåer överskrids. Bakgrund Banverkets ansökan avser vattenverksamhet i form av bortledande av inträngande grundvatten, temporär avsänkning av grundvattennivån och skyddsinfiltration samt byggande av anläggningar för de norra anläggningsdelarna mellan Tomteboda och Riddarholmen. Miljödomstolens deldom lämnar Banverket tillstånd enligt miljöbalken att: leda bort inläckande grundvatten vid angivna platser, under begränsad angiven tid avsänka grundvattennivån till lägst -20 m respektive -2 m inom angivna områden, vid behov inom angivet influensområde infiltrera vatten i jord eller i berg för att upprätthålla godtagbara grundvattennivåer. Statens geotekniska institut Tel: E-post: Postadress: LINKÖPING Fax: Postgiro: Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Internet: Org.nr:

2 SGI (5) Villkor, a-h, ges för tillståndet varav de för yttrandet relevanta, b-g, relateras nedan: b-d. Krav på tätningsåtgärder så att flödet av det inläckande grundvattnet begränsas till visst flöde angivet som ett månadsmedelvärde och riktvärde. e. Krav på att infiltrera vatten i jord eller i berg så att grundvattenbortledningen inte medför att grundvattennivåerna sjunker till nivåer som kan skada byggnader, anläggningar eller annan egendom och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras i syfte att undvika eller minska risken för skador. f. Inläckande grundvatten som vid varje tidpunkt bortleds inom viss angiven sträcka under byggnadstiden eller drifttiden skall, inom samma sträcka, återinfiltreras till samma mängd. g. Infiltrationssystem för mätning och styrning av grundvattennivåer skall utformas och funktionsprovas innan vattenbortledning får påbörjas. I domskälen påpekas att målet rör ansökan om vattenverksamhet. Beträffande miljöfarlig verksamhet som buller, vibrationer, utsläpp till luft, de gator och transportleder som masstransporter skall styras till, föroreningar, processvatten och avfall, har bestämts vad som för byggskedet och driftskedet skall gälla genom prövningar som skett enligt banlagen och genom de initierade ärendena hos berörda miljö- och hälsoskyddsnämnder. SGI:s överväganden och synpunkter De frågeställningar som SGI främst noterat i överklagandena beträffande vattenverksamheten är: 1. Tillåtet inläckage av grundvatten 2. Genomförande av infiltration för att upprätthålla grundvattennivåer 3. Utformning av kontrollprogram 4. Kompletterande geotekniska undersökningar 5. Avgränsning av influensområde 1. Tillåtet inläckage av grundvatten Grundvatteninläckaget regleras genom krav på tätningsåtgärder i miljödomstolens deldom och villkor b-d (se bakgrund ovan). Inläckage i bergtunnlar medför att grundvattnets trycknivå sjunker i omgivningen. Det kan i sin tur medföra att närliggande konstruktioner (byggnader och anläggningar) som är beroende av grundvattnet kan ta skada. Om grundvattnet sjunker under stödkonstruktioner som utgörs av trä (rustbäddar, träpålar) får syre tilltillträde så att träkonstruktionen ruttnar och att de konstruktioner som bärs av träkonstruktionen sjunker/kollapsar. Om grundvattentrycket sjunker minskar också portrycket i förekommande lerlager ovanför. Det innebär i sin tur att leran komprimeras (sätter sig) och att skador kan uppstå på konstruktioner ovanpå leran. För att undvika skador i omgivningen är det viktigt att grundvatteninläckaget inte blir för stort. För byggskedet har miljödomstolen villkorat grundvatteninläckaget i byggskedet till liter per minut och 100 m spårtunnel. Så långt SGI känner till finns det ingen standard eller norm att följa. Enligt överklaganden, aktbilaga 5, finns det en normal internationell standard som vid SGI:s uppgiftskontroll korrigerades till praxis. För spårtunneln skulle det innebära maximalt 4 liter per minut och 100 m tunnel och för arbetstunnlarna Norra Station och Bangården maximalt 1 liter per minut och 100 m tunnel. Dessa flöden överensstämmer med de uppgifter som SGI inhämtat från bergtunnlar i Norge och Götatunneln i Göteborg med villkor inom intervallet <0,5 några få liter per minut och 100 m

3 SGI (5) bergtunnel. SGI:s bedömning är att miljödomstolens villkor är mycket generöst satta för både byggskedet och driftskedet (10-30 liter per minut och 100 m spårtunnel). Enligt MKB:n till järnvägsutredningen gjordes grundvattenbedömningar utifrån förutsättningen att erfarenheter från andra projekt visar, att inläckaget av grundvatten kan begränsas till 1 liter per minut och 100 m tunnel genom noggranna tätningsåtgärder. Miljödomstolens tillstånd innebär att Banverket under byggskedet får arbeta med upp till 14 gånger större inläckage (genomsnittligt ca 7 gånger) än den ursprungliga målsättningen (3 liter per minut och 100 m tunnel). Under driftskedet får Banverket arbeta med upp till 30 gånger större inläckage (genomsnittligt ca 18 gånger) än den ursprungliga målsättningen (1 liter per minut och 100 m tunnel). Konsekvensen av detta blir enligt SGI:s bedömning att Banverket snarare kommer optimera arbetssättet efter ekonomiska kalkyler än efter risken för skador. SGI skulle hellre se att kravet på tätning ställs hårdare så att inte skaderiskerna villkoras av ett rigoröst kontrollprogram och långsiktigt fungerande infiltration. Med hårdare krav på tätning minskar behovet av tekniskt komplicerad skyddsinfiltration i jord och berg under såväl byggskedet (upp till 8 år) som många års driftstid. 2. Genomförande av infiltration för att upprätthålla grundvattennivåer Kompensationsåtgärder för inläckande grundvatten regleras i miljödomstolens deldom och villkor e-g (se bakgrund ovan). Om stora tillåtna inläckage kommer att utnyttjas, enligt punkt 1 ovan, leder det till mycket omfattande skyddsinfiltration. Det kan ifrågasättas om det finns naturliga förutsättningar för en så omfattande infiltration. Dessutom bedömer SGI att det är en teknisk utmaning att få infiltrationen att fungera för möjliga stora flöden och under många år. Banverket måste också ta hänsyn till risken för översvämningar kring infiltrationsplatserna om infiltrationen inte fungerar som avsett. Verksamheten kan också komma att påverkas av miljöföroreningar i jord och grund/läns-vatten vilket kan medföra att länshållningsvattnet måste behandlas tekniskt (t.ex. partikelavskiljning) och/eller kemiskt före återinfiltration. Sådan behandling bedöms bli tekniskt komplicerad med de stora tillåtna inläckageflödena och därmed stor mängd länshållningsvatten. Verksamheten kan också innebära att miljöstörande ämnen sprids till nya miljöer. 3. Utformning av kontrollprogram Det finns ett kontrollprogram som fastställdes ( ) efter samråd med länsstyrelsen. Där finns anvisningar beträffande hur uppföljning ska ske av meddelade tillstånd och föreskrivna villkor. Separata skyddsobjekt har åsatts åtgärdsnivåer rörande grundvattennivåer. Åtgärdsnivåernas betydelse är bl.a. att möjliggöra kontroll av vattenverksamhetens omgivningspåverkan och vid erforderlig tidpunkt planera för och vidtaga insatser till undvikande av skada eller risk för skada. Företrädare för Banverket och länsstyrelsen träffas vid tillsynsmöten ca en gång per månad för avstämning och kontroll. Kontrollprogrammet omfattar bl.a. åtgärdsnivåer, kontroll och utförande, tabeller och kartor över grundvattenkänsliga byggnader, källargolv och servisledningar, plankartor över observationspunkter för grundvatten och sättningar. SGI betonar att kontrollprogrammet skall innehålla erforderligt antal punkter (grundvattentrycknivåer respektive sättningspeglar kring känsliga grundkonstruktioner för byggnader och anläggningar samt krav på provtagning och analys av länshållningsvatten) med uppgifter om vilka åtgärder som ska vidtas vid varnande varselnivåer respektive vilka åtgärder som ska vidtas vid preciserade larmnivåer för respektive skadeobjekt. Av kontrollprogrammet bör det således klart framgå under vilka förutsättningar och vilka åtgärder som

4 SGI (5) ska vidtas. SGI har inte granskat och bedömt om kontrollprogrammet uppfyller dessa egenskaper fullt ut. Det är viktigt från ansvarsynpunkt, om skador uppkommer relaterade till Citybanan, att Banverket tydligt kan redovisa vilket tillstånd som gällt före byggstart och vilka åtgärder som vidtagits när vissa förutbestämda värden i kontrollprogrammet har uppnåtts. 4. Kompletterande geotekniska undersökningar I ett yrkande, aktbilaga 5, efterlyses kompletterande geotekniska undersökningar kring Norra Station och Station City. SGI har inte granskat underlaget så detaljerat men förutsätter att det finns tillräckligt underlag för att kunna göra tillfredsställande sättningsberäkningar för alla skadeobjekt vid olika grundvattennivåer. Dessa skall kunna ligga grund för varsel- och larmnivåer, se punkt 3 ovan, och har även betydelse för avgränsning av influensområde, se punkt 5 nedan. 5. Avgränsning av influensområde Influensområdet kring Citytunneln dvs. utbredningen av grundvattensänkningen är beroende av inläckaget i tunneln och hur väl man lyckas återinfiltrera vatten i grundvattenmagasinet. Att som yrkanden begär, aktbilaga 17, avgränsa influensområdet där grundvattenpåverkan kan vara större än 0,1 m är enligt SGI:s bedömning inte meningsfullt. Detta eftersom de naturliga variationerna sannolikt är betydligt större, förmodligen flera decimeter under ett år. Det innebär att omgivande geologiska formationer, speciellt lera, har anpassat sig till dessa variationer. Kortvariga variationer därutöver får normalt inte några allvarliga skadekonsekvenser. Med tanke på de naturliga variationerna är det dessutom svårt att praktiskt kartera ett influensområde med så stor precision som 0,1 m. SGI förespråkar att kontrollprogrammet täcker upp det centrala influensområdet och att man utanför detta lägger in kontrollpunkter i ett glesare nät som vid behov kan utbredas/förtätas. Tidigare yttranden SGI har underhand lämnat remissyttranden till såväl Banverket som Stockholms tingsrätt under perioden De tekniska synpunkter som SGI framhållit sammanfattas enligt följande: Sänkt grundvattennivå i övre grundvattenakviferen kan frilägga och därmed skada eventuellt förekommande rustbäddar och träpålar. Oönskade sättningar kan eventuellt uppstå om den övre grundvattennivån sjunker. Sänkt grundvattennivå i nedre grundvattenakviferen kan leda till minskat portryck i ovanförliggande lerlager med risk för skadliga sättningar på byggnader och anläggningar beroende på aktuell grundläggning. Befintliga eller nya miljöföroreningar i jord och vatten kan spridas i närheten av arbetstunneln. Underlag SGI har tagit del av miljödomstolens deldom daterad (Mål nr M , M och M ) samt de av miljööverdomstolen överlämnade aktbilagorna från sakägare som överklagar respektive Banverkets skrivning angående yrkanden om inhibition.

5

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M 3346-11 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader

Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader Banverket förvaltar, driver och utvecklar järnvägen och samordnar gods- och persontransporter. Östra banregionen Box 1070, 172 22 Sundbyberg Tfn: 08-762 20 20 E-post: ostrabanregionen@banverket.se www.banverket.se/citybanan

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

DOM 2013-05-02 Stockholm

DOM 2013-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2013-05-02 Stockholm Mål nr M 6589-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2012-06-19 i mål nr M 2681-08,

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

DOM 2009-11-10 Stockholm

DOM 2009-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-10 Stockholm Mål nr M 5960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

DOM 2013-06-28 Stockholm

DOM 2013-06-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-06-28 Stockholm Mål nr M 10715-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Naturvårdsverket

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. PM 1(11) Datum 2012-05-29 Diarienummer 10111-951/2012 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa

Läs mer

BESLUT 2012-01-24 Stockholm

BESLUT 2012-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 BESLUT 2012-01-24 Stockholm Mål nr M 568-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Kammarkollegiet,

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr M 5737-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-31 i mål nr M 6570-09, se bilaga

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer