Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009

2

3 Innehåll Generaldirektören har ordet Arbetsförmedlingens uppgift... 4 Uppgifter... 4 Budgetårets inriktning Arbetsförmedlingens förutsättningar Arbetsmarknadens utveckling Sammanfattning av regeringens mål och inriktning för arbetsmarknadspolitiken Arbetsförmedlingens organisation Nya förutsättningar och prioriteringar... 7 Arbetsförmedlingens resultatredovisning... 9 Effektiv matchning Bryta utanförskapet Varaktigt öka sysselsättningen Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring Kompletterande aktörer Avgiftsfinansierad verksamhet Arbetsförmedlingens övriga rapporteringar Intern styrning och kontroll Arbetslivsinriktad rehabilitering Samverkan Arbetslivsintroduktion nytt uppdrag Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för unga med funktionshinder Nyanlända invandrare Nyanländas etablering nytt uppdrag Internationell verksamhet Lokal- och servicesamverkan Kompetensförsörjning Sjukfrånvaro Prestationernas kostnader och volymer Sammanställning av väsentliga uppgifter Arbetsförmedlingens styrelse Ersättningar och förmåner till styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare Ersättning och förmåner till ledande befattningshavare Ersättningar till ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse Arbetsförmedlingens styrelsemedlemmars övriga uppdrag Finansiell redovisning

4 2 arbetsförmedlingens årsredovisning 2009»Jag är både nöjd och stolt över det vi har uträttat under det gångna året och känner av den entusiasm som finns hos medarbetarna för våra uppdrag «2009 har varit ett av Sveriges tuffaste år på mycket länge. Finanskris och global ekonomisk instabilitet medförde att det blev ett år när vårt samhälle sattes på prov. Lågkonjunkturen tog ett stadigt grepp om arbetsmarknaden och ruskade om, vilket bland annat ledde till många och stora varsel. Arbetsförmedlingens ansvar och verksamhet ställdes inför stora utmaningar. Kombinationen av den kompetens som finns hos våra medarbetare tillsammans med utökade resurser och möjlighet till att arbeta i snabbspår gjorde att vi effektivt kunde anpassa verksamheten till det rådande arbetsmarknadsläget. En nationell beredskapsorganisation gjorde det möjligt att ge snabbt och nära stöd till människor som varslats. Tillfälliga förmedlingar upprättades, några direkt på särskilt stora varseldrabbade arbetsplatser. Rikstäckande jobbjakter och fler arbetsgivarkontakter, mässor och dörrknackning hos arbetsgivare har gett Arbetsförmedlingen legitimitet och ett ökat förtroende hos privata och offentliga arbetsgivare. Ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv har det svenska ordförandeskapet i EU stärkt banden med övriga Europa. Vi har utvecklat formen för ett fördjupat samarbete mellan landsgränserna. Samtidigt har det gångna året inneburit ett stort steg i utvecklingen av den svenska arbetsmarknadspolitiken. Den utökade upphandlingen av förmedlingstjänster från den privata sektorn har gjort det möjligt för oss att utveckla samarbetet med kompletterande aktörer. Därmed har vårt utbud av service och tjänster breddats på ett naturligt sätt. Mot slutet av året fick Arbetsförmedlingen två nya stora uppdrag av regeringen. Det ena innebär ett utökat ansvar för att hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Det andra handlar om ett

5 arbetsförmedlingens årsredovisning foto: christoffer landberg utökat ansvar för integration och etablering av nyanlända i samhället (föreslås träda i kraft 1 december 2010). Två uppdrag som vi välkomnar med stor ödmjukhet och respekt. Vårt behov av att rekrytera cirka nya medarbetare under de närmaste åren visar på omfattningen och digniteten. Det ökade förtroendet för Arbetsförmedlingen har gjort det möjligt att blicka framåt. Samtidigt som vi är en kontrollmyndighet har vårt interna strukturförändringsarbete tagit oss ett steg närmare servicemyndighet. Genom att sätta fokus på den stora frågan om generationsväxlingen på arbetsmarknaden har vi fått möjlighet att stärka Arbetsförmedlingens ansvarstagande i samhällsdebatten och att värna om välfärden. Under 2010 kommer matchningen även fortsättningsvis att vara en självklart viktig del i vårt arbete. Här blir samarbetet med olika aktörer på arbetsmarknaden en viktig uppgift. Vi går från samverkan till samarbete. Målet är att med en god kvalitet ge individen bra förutsättningar för jobb och framtidstro. Jag är både nöjd och stolt över det vi har uträttat under det gångna året och känner av den entusiasm som finns hos medarbetarna för våra uppdrag Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, chefer, fackliga företrädare, styrelse och ägare som under 2009 varit ett stort stöd och visat prov på samhällsansvar. Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör

6 4 arbetsförmedlingens årsredovisning 2009 Arbetsförmedlingens uppgift Uppgifter De långsiktiga målen och uppgifterna för Arbetsförmedlingen finns i instruktionen SFS 2007:1030. Där anges att Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Den arbetsmarknadspolitiska verksamhetens huvuduppgifter är enligt förordningen: att effektivt sammanföra den som söker arbete med den som söker arbetskraft prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbetet ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken ha särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden för Sveriges del fullgöra de uppgifter som åligger den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. Budgetårets inriktning Riksdagens och regeringens beslut på kort sikt sker genom den statliga budgetprocessen där inriktning, verksamhetsmål och medelstilldelning normalt fastslås för ett budgetår i taget. I regleringsbrevet anges hur de olika anslagen får användas och vilka begränsningar som finns för Arbetsförmedlingens rätt att fatta beslut om användningen. Den inriktning som regeringen angett i regleringsbrevet för 2009 finns sammanfattat i avsnittet om regeringens mål och inriktning för arbetsmarknadspolitiken för I Arbetsförmedlingens resultatredovisning redovisas olika indikatorer kopplade till regeringens mål och uppdrag. Dessutom redovisas måluppfyllelse av Arbetsförmedlingens egna mål som direkt eller indirekt relaterar till redovisade resultat.

7 arbetsförmedlingens årsredovisning Arbetsförmedlingens förutsättningar 2009 Arbetsmarknadens utveckling Konjunkturförsvagningen som fortsatte under första hälften av 2008 uppvisade ett snarast fritt konjunkturfall under slutet av året på grund av en global finansiell kris. Utvecklingen fortsatte under första kvartalet Detta har satt djupa spår på arbetsmarknaden och varslen om uppsägning nådde mycket höga nivåer under slutet av 2008 och början av Detta ledde till en stigande arbetslöshet och fallande sysselsättning och prognoserna som lades under första halvåret var mycket dystra. Under andra kvartalet, men framför allt under andra halvåret 2009, stod det dock klart att lågkonjunkturen hade bottnat och att en återhämtning från en låg nivå hade inletts. Arbetsmarknaden fortsatte visserligen att försvagas under andra halvåret men även där kom allt fler positiva tecken, bland annat dämpades varslen påtagligt och nedgången av antalet lediga platser upphörde. Vidare bromsade sysselsättningsnedgången in tydligt samtidigt som även ökningen av arbetslösheten saktade in. Det visade sig också att företagen trots stora personalneddragningar hade stora lediga personalresurser, vilket indikerar att företagen kan möta en ökad efterfrågan på varor och tjänster under en ganska lång tid med befintliga personalresurser. Nedgången i ekonomin var koncentrerad till industrin, vilken drabbades hårt av den globala recessionen. Under andra halvåret dök det upp allt fler tecken på att det värsta av nedgången inom industrin var överstånden och optimismen bland arbetsgivarna inom industrin ökade tydligt under slutet av Jobbförlusten blev mycket stor. Även byggnadsverksamheten drabbades av en kraftigt avmattning medan nedgången inom den privata tjänstesektorn blev förhållandevis mild. Den försvagning som drabbade arbetsmarknaden ledde till ett stort tapp av arbetade timmar vilket resulterade i att kommunala inkomsterna minskade samtidigt som kostnaden för arbetslösheten steg. Det ledde till kommunala besparningar som medförde att antalet anställda

8 6 arbetsförmedlingens årsredovisning 2009 inom den offentliga tjänstesektorn minskade. År 2009 blev ett år då försvagningen i ekonomin och arbetsmarknaden blev mycket stor. BNP beräknas komma att försvagas med cirka 4,5 procent, vilket är den kraftigaste försvagningen för ett enskilt år sedan andra världskriget. I det perspektivet stod arbetsmarknaden emot bra då nedgången av sysselsättningen uppgick till personer i åldrarna år. Arbetslösheten steg påtagligt under 2009, men under slutet av året dämpades ökningen tydligt. Antalet kvarstående sökande vid Arbetsförmedlingen ökade från år 2008 till år Även antalet inskrivna arbetslösa ökade kraftigt från år 2008 till år Sammantaget uppgick antalet nyanmälda platser vid Arbetsförmedlingen till under år 2009, att jämföra med under Ökningen av arbetslösheten skedde vid inledningen av 2009 främst genom ett ökat inflöde i arbetslöshet från grupper som trädde in på arbetsmarknaden och från grupper som förlorade en tillfällig anställning. Sedan kom en påfyllning från fast anställda som förlorade arbetet vid drift- och personalneddragningar. Under hösten började dock inflödet i arbetslöshet att dämpas. Istället berodde ökningen i arbetslöshet på förlängda tider i arbetslöshet, vilket är en varningssignal om att strukturarbetslösheten är på väg upp. Den arbetslöshetschock som skedde under 2009 riskerar att ge långsiktiga skadeverkningar på arbetsmarknaden via en permanent högre strukturarbetslöshet, vilket skedde efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Det är framför allt industritäta län som drabbades hårt under 2009, exempelvis Västra Götaland, Södermanland, Blekinge och de småländska länen. Däremot har län med en stor privat tjänstesektor klarat sig bättre, bland annat Stockholm och Uppsala. Även vissa skogslän har klarat av nuvarande nedgång relativt bra, exempelvis Jämtland och Norrbotten. Sammanfattning av regeringens mål och inriktning för arbetsmarknadspolitiken 2009 Målet för arbetsmarknadspolitiken, enligt instruktionen för Arbetsförmedlingen och regleringsbrevet för 2009, är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Detta övergripande mål har regeringen preciserat genom ange följande tre delmål: Effektiv matchning Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft. Bryta utanförskapet Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Varaktigt öka sysselsättningen Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen. I regleringsbrevet för 2009 framhålls några uppdrag särskilt: Prioritera resurser till regioner som drabbas av större varsel samt säkerställa att tidiga coachningsinsatser kommer till stånd. Utöka satsningen på praktikplatser för personer tidigt i en arbetslöshetsperiod samt införandet av praktisk kompetensutveckling. Säkerställ en hög kvalitet i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar. Skapa väl fungerande samverkan med Försäkringskassan för att underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Säkerställ att utbetalningar från välfärdssystemen endast sker till dem som är berättigade. Under 2009 tillförs ökade resurser för verksamheten. Dessa ska användas till att: öka volymen i arbetsmarknadspolitiska program väsentligt öka verksamheten med kompletterande aktörer rekrytera arbetsförmedlare samt visstidsanställa ett stort antal coacher.

9 arbetsförmedlingens årsredovisning Arbetsförmedlingens organisation styrelse internrevision generaldirektör bitr generaldirektör controlling ledningsstab presstab planeringsstab utvecklingsstab internationella säkerhet rehabilitering till arbete integration och etablering förmedlingsutveckling ekonomi juridik it kompletterande arbetsförmedlingstjänster marknad och relationer analys information personal stöd och service 10 marknadsområden och kundtjänst 69 arbetsmarknadsområden med arbetsförmedlingar specialistorganisation rehabilitering till arbete Nya förutsättningar och prioriteringar Arbetsförmedlingens verksamhet har genomgått en stark omställning genom den dramatiskt försämrade konjunkturen. Förutom en lägre efterfrågan på arbetskraft, omfattande varsel och snabbt ökad arbetslöshet har även förutsättningarna för olika programinsatser förändrats. Vid utgången av år 2007 uppgick antalet arbetslösa till personer för att stiga till respektive personer vid utgången av åren 2008 och I december 2008 presenterade regeringen det så kallade Arbetsmarknadspaketet. I detta paket ingick bland annat tidiga coachningsinsatser, satsning på utökade praktikplatser för personer tidigt i en arbetslöshetsperiod och praktisk kompetensutveckling. Arbetsförmedlingen har fått utökade resurser att genomföra insatser för personer som blivit arbetslösa och under våren 2009 utökades dessa möjligheter ytterligare. I jämförelse med det första halvåret 2009 har myndigheten gått från ett läge med prioriteringen av resurser att arbeta med arbetssökande med lång arbetslöshetstid, till ett läge med stora programresurser samt möjligheter att också arbeta med personer med kortare inskrivningstid. Organisationen har successivt anpassats till myndighetens nya uppdrag och förutsättningar. Antalet marknadsområden har utökats från fyra till elva och nya avdelningar har inrättats. Den nya strukturen har successivt införts under året och organisationen, som framgår av organisationsschemat ovan, gäller i sin helhet från 1 januari Effektivitet, rättssäkerhet och enhetlighet Arbetsförmedlingens verksamhet ska präglas av effektivitet, rättssäkerhet och enhetlighet. De tre begreppen, vägledande principerna, gäller både myndighetsuppgifterna och servicen till arbetsgivare och arbetssökande på såväl den lokala arbetsförmedlingen som via Internet och Kundtjänst.

10

11 arbetsförmedlingens årsredovisning Arbetsförmedlingens resultatredovisning

12 10 arbetsförmedlingens årsredovisning 2009 Arbetsförmedling Fram till och med budgetåret 2008 delades Arbetsförmedlingens verksamhet enligt regleringsbrevet i verksamhetsgrenen Arbetsförmedling. I regleringsbrevet för 2009 har regeringen upphört att dela in Arbetsförmedlingens verksamhet i några verksamhetsgrenar. Arbetsförmedlingen har dock valt att även i år dela in sin verksamhet till verksamhetsgren Arbetsförmedling. I resultatredovisningen redovisas verksamhetens resultat i förhållande till uppgifter som framgår av instruktionen och regleringsbrevet. Verksamhetsgrenen Arbetsförmedling består av prestationer som syftar till att uppnå de övergripande målen. Arbetsmarknadspolitiska program är de väsentligaste exemplen på prestationer som möjliggör och underlättar Arbetsförmedlingens uppdrag. Därutöver består verksamheten av övriga prestationer såsom matchning, coachning, vägledning etcetera. Dessa prestationer kan inte särskiljas på ett sådant sätt att volymer och kostnader kan redovisas för respektive prestation. Med anledning av ovan beskrivna restriktion har Arbetsförmedlingens kostnader för dessa sammanförts i en post (verksamhetens kostnader). Prestationernas kostnader och volymer redovisas under avsnittet Arbetsförmedlingens övriga rapporteringar.

13 arbetsförmedlingens årsredovisning Effektiv matchning Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbetskraft med dem som söker arbete. Strukturomvandlingen och den konjunkturella utvecklingen leder till obalanser mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft både i och mellan olika regioner och yrken. Hur varaktiga dessa obalanser blir på arbetsmarknaden kommer att spegla hur lång tid en arbetslös kommer att vara kvar i arbetslöshet och hur lång tid det tar för arbetsgivarna att tillsätta en ledig plats med en lämplig arbetssökande. På en väl fungerande arbetsmarknad är dessa tider korta. Arbetslöshetstider och rekryteringstider är följaktligen centrala indikatorer på arbetsmarknadens funktionssätt och Arbetsförmedlingens matchningsinsatser syftar till att minska dessa tider. Eftersom arbetslöshets- och rekryteringstider påverkas av faktorer som Arbetsförmedlingen inte ensam har kontroll över kommer utvecklingen på arbetsmarknaden att påverka förutsättningarna för Arbetsförmedlingens verksamhet. Under årens lopp har olika sätt att mäta och utvärdera matchningen genomförts. I avsnittet Effektiv matchning koncentreras redovisningen till begreppen arbetsmarknadens täthet, matchningsfunktionen och ökade insatser för att söka upp lediga arbeten. Tidigare mätmetoder och sätt att redovisa arbetet kring matchningen har fått ett mindre utrymme. Arbetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring har i hög grad betydelse för matchningen. Arbetsförmedlingens arbete inom detta område redovisas i ett särskilt avsnitt. Matchningens förutsättningar Rekryteringstiderna och tiderna i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd påverkas i hög grad av relationen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, alltså förhållandet mellan det antal personer som söker arbete och det antal lediga platser som finns att söka. Denna relation brukar kallas arbetsmarknadens täthet och varierar med konjunkturen. Det vanliga konjunkturmönstret är att när efterfrågan på arbetskraft minskar blir konkurrensen om den lediga arbetskraften samtidigt mindre. Detta brukar medföra kortare rekryteringstider, men samtidigt längre sammanlagda tider för de arbetssökande i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd. En sådan utveckling beror på konjunkturläget och behöver inte innebära att matchningens effektivitet har förändrats. Däremot kan det vara ett tecken på förändrad effektivitet när antalet matchningar inte följer det vanliga mönstret av konjunkturkänsliga variationer. För att bedöma utvecklingen av

14 12 arbetsförmedlingens årsredovisning 2009 matchningens effektivitet bör därför hänsyn tas till förändringar i arbetsmarknadens täthet. Under 2009 har tätheten på arbetsmarknaden fortsatt att minska efter trendbrottet 2008 som kom efter en lång period av hög täthet på arbetsmarknaden. Tätheten är nu nere på nivåer som rådde 2004, under den förra lågkonjunkturen. Förutsättningarna för kortare rekryteringstider har således ökat, men detta har samtidigt medfört ökade svårigheter att bibehålla kortare tider i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd. Hur stor andel av det totala antalet nyanställningar som kanaliseras genom Arbetsförmedlingen ger en uppfattning om vilken betydelse Arbetsförmedlingen har i de sök- och rekryteringsprocesser som sker på arbetsmarknaden. Under 2009 minskade antalet anmälda platser till Arbetsförmedlingen kraftigt jämfört med Minskningen är ännu större, nästan en halvering, i relation till 2007 års resultat, då ett historiskt sett mycket stort antal platser anmäldes. Tabell 1: Antal hos Arbetsförmedlingen anmälda lediga platser med varaktighet mer än tio dagar Lediga platser Arbetsförmedlingens marknadsandel när det gäller de lediga platserna var under första halvåret procent att jämföra med över 50 procent under högkonjunkturen i början av Det är emellertid ett normalt konjunkturmönster. När konjunkturen vänder uppåt och konkurrensen om arbetskraft ökar använder arbetsgivarna fler kanaler för att söka lämpliga personer och kontaktar då i större utsträckning Arbetsförmedlingen. När konjunkturen vänder nedåt gäller i stället det omvända beteendet. Den minskande marknadsandelen säger således ingenting om hur matchningseffektiviteten har förändrats. Detta visas bland annat av att arbetsgivarna är nöjda med Arbetsförmedlingens hantering Figur 1: Arbetsmarknadens täthet per kvartal, Täthet 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Kvartal av platstillsättningen och anser sig ha fått tillräckligt med lämpliga sökande till de lediga platserna. I Arbetsförmedlingens kundundersökning anger 86,5 procent av arbetsgivarna som anmält en ledig plats till Arbetsförmedlingen att man varit nöjda med Arbetsförmedlingens hantering av deras ärende. Utfallet var något lägre jämfört med resultaten för åren 2007 och I samma undersökning anger 88 procent att man fått tillräckligt med lämpliga sökande för att kunna anställa. För åren 2007 och 2008 var motsvarande andelar 83 respektive 85 procent. Matchningsindikator Under 2008 etablerade Arbetsförmedlingen en ny mätmetod för att mäta matchningens effektivitet; matchningsfunktionen. För att få en uppfattning om hur Arbetsförmedlingen har påverkat matchningseffektiviteten är det nödvändigt att kunna skilja ut förändringar i rekryteringstider och arbetslöshetstider som har en konjunkturell orsak respektive en strukturell orsak. Genom att skatta en matchningsfunktion som kontrollerar för konjunkturens inflytande på antalet nyanställningar är det under vissa förutsättningar möjligt att få en uppfattning om matchningseffektivitetens utveckling. I matchningsfunktionen bestäms antalet nya anställningar av kvoten mellan lediga platser och antalet personer som söker arbete. Nyanställningarna och tätheten på arbetsmarknaden varierar positivt med konjunkturen. Ju högre (lägre) tätheten är på arbetsmarknaden desto fler (färre) lediga jobb kan de arbetslösa söka och därmed ökar (minskar) möjligheterna till nyanställningar. Med hjälp av matchningsfunktionen beräknas en matchningsindikator som visar hur många matchningar som faktiskt skett under en period i förhållande till det förväntade resultatet under givna förutsättningar. Sedan hösten 2008 har indikatorn visat på en försämrad matchningseffektivitet och därmed färre tillsatta jobb än förväntat. Detta trots att sökaktiviteten bland de arbetssökande inte minskat och att arbetsgivarnas upplevelse av att de får lämpliga sökande är oförändrad. Arbetsförmedlingens arbete för att korta rekryteringstiderna Ur ett arbetsgivarperspektiv är målet med matchning en så kort rekryteringstid som möjligt. Arbetsförmedlingen kan påverka rekryteringstiden genom platsförmedling, men även genom aktiviteter som ökar arbetsgivarens möjligheter att nå arbetssökande med rätt kompetens. En ledig plats kan anmälas till Arbetsförmedlingen på olika sätt, antingen genom direkt kontakt med en arbetsförmedlare eller genom självserviceverktyg på Arbetsformedlingen. se där arbetsgivaren själv lägger in sin annons på

15 arbetsförmedlingens årsredovisning Figur 2: Matchningsfunktionen Indikator (skattning utfall) Konfidensintervall 95% År Platsbanken. När den lediga platsen kommit in gör Arbetsförmedlingen en bedömning vilket stöd som krävs för att platsen ska kunna tillsättas så snabbt som möjligt. Detta dokumenteras i en överenskommelse om ett aktivt förmedlingsarbete mellan arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen, något som visat sig kunna bidra till kortare rekryteringstider. Ofta räcker en annonsering via Platsbanken på arbetsformedlingen.se. I andra fall kan överenskommelsen vara att Arbetsförmedlingen ska anvisa arbetssökande till den lediga platsen. Arbetsförmedlingen har även möjlighet att ge arbetssökande information om den lediga platsen utan att ge en anvisning. Den arbetssökande ges då möjlighet att själv bedöma om arbetet är lämpligt utifrån efterfrågad kompetens. Arbetsförmedlingens matchningsarbete har under 2009 i större utsträckning än under högkonjunkturen haft fokus på att söka upp platser där arbetsgivaren har ett behov av att anställa men platsen ännu ej annonserats ut. Med hjälp av rikstäckande Jobbjakter har Arbetsförmedlingen arbetat för att synliggöra de lediga platser som inte anmälts till Arbetsförmedlingen. Rekryteringskampanjen Jobb till tusen där arbetsgivare och arbetssökande möts på Arbetsförmedlingen genomfördes i mars 2009 för tredje gången, med inriktning på nyanlända ungdomar, och inordnades därefter i ordinarie verksamhet. Vårens träff ledde till att 1500 människor fick arbete. Som ett led i arbetet med att synliggöra oanmälda lediga platser har också många rekryteringsmässor anordnats med syftet att försöka öka kontaktytorna mellan arbetskraften och arbetsgivarna. I november 2009 inleddes Stafetten, en stor informationsinsats för att nå arbetsgivare med information om kommande generationsväxling, och om Arbetsförmedlingens möjligheter att ge stöd vid rekryteringsarbetet. Under året har Arbetsförmedlingen arbetat vidare med att införa Servicekonceptet på samtliga kontor. Däri ingår att matcha arbetssökande utifrån arbetsgivarens behov, och att öka arbetsförmedlarnas kompetens kring tillgång på arbetskraft och hur kompetenskraven ser ut inom olika yrkesområden och regioner. Alla arbetsförmedlare ska ha arbetsgivarkontakter. Från juli 2009 finns ett fastställt mål gällande hur många arbetsgivarkontakter varje arbetsförmedling ska ha under ett verksamhetsår. Ökat fokus på arbetsgivarna bör i sin tur kunna ge som resultat att fler platser anmäls till Arbetsförmedlingen. Arbetet med att korta tiderna i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd Trots lågkonjunkturen ökade antalet inskrivna arbetslösa och programdeltagare som fick ett jobb under För hela 2009 handlar det en ökning med personer, eller cirka 18 procent, jämfört med Ökningen har dock inte varit tillräckligt stor för att uppväga det ökande antalet inskrivna arbetslösa och programdeltagare. Övergångsfrekvensen, det vill säga andelen av arbetslösa och programdeltagare som får arbete har således minskat när efterfrågan på arbetskraft dämpats. Kurvan följer arbetsmarknadens täthet. Efterfrågan på arbetskraft har liksom tätheten minskat betydligt under året jämfört med Att antalet personer som lämnar Arbetsförmedlingen för ett jobb ökar trots att det totala antalet rekryteringar minskar speglar att en större andel av de nya jobben tillsätts med arbetslösa sökande i en lågkonjunktur än vad som är fallet i en högkonjunktur. Arbetsförmedlingen kan påverka tiden i arbetslöshet direkt genom platsförmedling, men även genom att påverka sökbeteendet. Arbetsförmedlarna bedömer därför kontinuerligt, tillsammans med den arbetssökande, behovet av stöd som krävs för att tiden i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd ska bli så kort som möjligt. Den fortsatta etableringen av Arbetsförmedlingens branschråd och särskilda branschutbildningsdagar för arbetsförmedlarna är ett sätt att arbeta för ökade möjligheter till en mer träffsäker och därmed mer effektiv matchning av arbetssökande till lediga arbeten. Arbetsförmedlingen erbjuder självserviceverktyg

16 14 arbetsförmedlingens årsredovisning 2009 Figur 3: Sambandet mellan andel arbetslösa och programdeltagare som fått arbete utan stöd och arbetsmarknadens täthet Andel övergångar respektive täthetens kvot. Täthet 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 Övergång till arbete via Platsbanken och databasen Mitt CV på arbetsformedlingen.se. Arbetsförmedlingens medverkan till att de sökande hittar ett arbete har under 2009 minskat i betydelse jämfört med 2008, enligt intervjuer med arbetslösa och deltagare i program som erhållit arbete under året. Under hösten 2009 var det drygt 13 procent av dessa som uppgav att de fått information om det nya arbetet via arbetsförmedlare eller arbetsformedlingen.se att jämföra med drygt 20 procent under För dem som varit inskrivna mer än två år var siffran dock tre procentenheter högre. Minskningen ska också ses mot bakgrund av den kraftiga ökningen av antalet sökande. En förklaring till att Arbetsförmedlingens medverkan minskat i betydelse kan vara att det funnits färre jobb att söka i Platsbanken. Samtidigt har Arbetsförmedlingen i ökande omfattning fått rollen av att tipsa och coacha till nya vägar till arbete, snarare än att föreslå platser att söka. Då frågan i undersökningen är väldigt tydligt kopplad till det senast erhållna arbetet kanske svaren inte fullt ut fångar in Arbetsförmedlingens insatser. Ett exempel är Mitt CV på arbetsformedlingen.se, som i december 2009 innehöll presentationer av arbetssökande. Denna tjänst är möjlig att använda utan att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. Under 2009 har Arbetsförmedlingen arbetat intensivt med att införa coachningsinsatser, både från egna, tillfälligt anställda coacher och genom externa coacher, dit arbetssökande i behov av stöd för att söka arbete kan vända sig. Insatsen är tänkt att användas tidigt under arbetslösheten, eller redan när en person riskerar arbetslöshet, för att snabbt skapa nya jobböppningar. Likaså utökades antalet praktikplatser för dem som nyligen blivit arbetslösa Nationell beredskapsorganisation Nationell samordnare har funnits på huvudkontoret sedan februari Uppdraget har bestått av att stötta speciellt varseldrabbade orter där det framförallt handlat om att omfördela erfarna arbetsförmedlare till dessa orter. Dessutom har två nya tillfälliga arbetsfömedlingar etablerats för att hantera situationen: Volvoförmedlingen i Göteborg verksam under Industriförmedlingen i Trollhättan som startade augusti Förutom den omfördelning som gjorts med stöd av den nationella samordningen så har varje arbetsmarknadsområde själva gjort omfördelningar mellan de arbetsförmedlingskontor som finns i området. De interna jobbcoacher som anställts under året har också bidragit till att förstärka upp på speciellt drabbade orter. Coacherna har fördelats ut till samtliga kontor i landet men de drabbade orterna har fått ett större antal jobbcoacher. Medlen för jobbcoacherna har behållits centralt vilket har gjort att Arbetsförmedlingen har kunnat förändra fördelningen av antalet jobbcoacher i landet utifrån förändrade situationer på orterna. Jobbcoacherna har också utgjort en rekryteringsbas till arbetsförmedlare vilket har kunnat snabba upp processen vid nyanställningar av arbetsförmedlare. Sökaktiviteten Arbetsförmedlingen har enligt lag skyldighet att bevaka sökaktiviteten hos personer som uppbär eller ansöker om arbetslöshetsersättning. Det är dessutom rimligt att förutsätta att hög sökaktivitet främjar en effektiv matchning. Samtidigt är det viktigt att arbetsgivaren i största möjliga mån endast får ansökningar från arbetssökande med rätt kompetens då rekryteringsprocessen därmed kan effektiviseras. Både rekryteringstid och tid i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd kan bli onödigt Figur 4: Genomsnittlig sökaktivitet samt medianen på söktid (arbetslösa och programdeltagare) per kvartal, kv 3. Sökta jobb per månad Söktid per vecka Söktid per vecka; medianen Kvartal

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Frågor Den aktiva arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen - konjunkturberoende ersättning? - allmän och

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Tema: Trygghetssystemen i staten

Tema: Trygghetssystemen i staten Tema: Trygghetssystemen i staten Andelen individer i så kallat utanförskap har minskat det senaste tre åren även om andelen fortfarande är hög, motsvarande drygt 25 procent av befolkningen mellan 2 och

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011 Arbetsförmedlingens 2012 Återrapportering Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 2012-05-01 2 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 3 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport

Arbetsmarknadsrapport Arbetsmarknadsrapport 2014 PROJEKTLEDARE: Ann-Christin Jans PROJEKTSAMORDNARE: Mohammad Taslimi PROJEKTDELTAGARE: Maria Cheung, Christer Gerdes, Anders Harkman, Fredrik Jansson Dahlén, Fredrik Johansson

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING Lönebildningsrapporten 9 FÖRDJUPNING Skattning av matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden I denna fördjupning analyseras hur matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden har

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Innehåll Generaldirektören har ordet........................................................................ 2 Arbetsförmedlingens uppgifter.....................................................................

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter RiR 2010:6 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ISBN 978 91 7086 215 1 RiR 2010:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum: 2010-04-19

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-11-27 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet) med låg

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland Mot full sysselsättning en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland 1 Sverige står starkt Tack vare ordning och reda i finanserna och en tydlig arbetslinje har Sverige klarat sig bättre ur

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Förhandlingssektionen Datum:

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin. en studie av sannolikheten att få jobb under programtiden

Jobb- och utvecklingsgarantin. en studie av sannolikheten att få jobb under programtiden Jobb- och utvecklingsgarantin en studie av sannolikheten att få jobb under programtiden Jobb- och utvecklingsgarantin en studie av sannolikheten att få jobb under programtiden 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 ARBETSGIVARKONTAKTER 2014-02-21 Tidsperiod: År 2013 Sida: 2 av 40 Sida: 3 av 40 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2014-02-21 Arbetsförmedlingen ska fortsätta att utveckla

Läs mer

Interna och externa coachningstjänster. en utvärdering av resultatet

Interna och externa coachningstjänster. en utvärdering av resultatet Interna och externa coachningstjänster en utvärdering av resultatet Interna och externa coachningstjänster en utvärdering av resultatet 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Jobbcoachning... 3 3.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-09-17 Emma Rosklint Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet)

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-03-15 Sida: 2 av 86 Sida: 3 av 86 Dnr: Af-2012/448633 Datum: 2013-03-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att kartlägga hur uppföljningen av arbetssökandet

Läs mer