MOS SE EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13"

Transkript

1 MOS SE MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING br 0 4

2 1 Art.nr.XXXXXX

3 Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel Frontpnel... 4 Inställningr Värmeutomtik... Grundinställning... Ändring v rumstempertur... Utgångsvärden för värmeutomtik... 7 Förskjutning v värmekurv Förskjutning v värmekurv Förskjutning v värmekurv Inställning efter digrm... 8 Klock Inställning v tid... Progrmmering v ur... Nttändring... Övervkning och underhåll Mxtermostt Triffstrning (tillvl) Säkerhetsventil Trckmätre Temperturmätre Mnöversäkring Orsker och åtgärder vid driftstörningr Låg rumstempertur... Uteblivet vrmvtten... Hög rumstempertur... eservläge... Återställning temperturbegränsre... 1 Hjälpstrt v cirkultionspump... 1 örinstlltion Trnsport och uppställning... 1 Anslutningr... 1 Spillvttenrör... 1 Påfllningsventil... 1 Avtppningsventil... 1 Cirkultionspump... 1 Pump- och trckfllsdigrm... 1 Expnsionskärl Mx rditorvolm Trckstrd bpssventil Avtppning v pnnvtten Elinstlltion Inkoppling... Kbelinföringr... Strömställre... Återvändnde effekt/självtest... 1 Effektstrning elptron... 1 undstrning/effektvkt... 1 Mxtermostt/Tempertur Utegivre Temperturbegränsre Pnn-/Frmledningsgivre t för temperturgivre Igångkörning och injustering Påfllning... Luftning... Efterjustering... Elschem Elschem stndrdutförnde... 1 Komponentplcering Komponentplcering... Komponentlist Komponentlist... Mått Mått och vsättningskoordinter... 4 Måttsättningsprincip... 4 Tillbehör Säkrings- och triffsts för elmtning v ttre elvttenvärmre... umsgivre... Teknisk dt Teknisk dt... Bipckningssts...

4 Allmänt För tt få bäst utbte v vill vi tt u som nvändre läser igenom den här Monterings- och Skötselnvisningen. är vsedd för villor med vttenburen värme. Elpnnn monters horisontellt, lämpligen på en elektrisk vttenvärmre v skåpmodell exempelvis NIBE COMPACT. Elpnnn är klr för rundstrning, hr inbggd effektvkt och hr tillbehörsutrustning för triffstrning v en elektrisk vttenvärmre, vilken kn mts elektriskt direkt från pnnn. eglgen sitter väl smlde och lättöverskådlig på frontpnelen. är en elpnn v hög kvlitet med lång livslängd, utveckld och tillverkd i Sverige för svensk förhållnden. Serienummer (10), sk lltid uppges vid korrespondens med NIBE. 08 _ Instlltionsdtum Instlltör Inställning Effekt Inställning Säkringsstorlek (effektvkt) Inställning Mxtermostt Inställning Tempertur Inställning Vl värmekurv Inställning Förskjutning värmekurv tum Sign enn produkt är ej vsedd tt nvänds v personer med nedstt fsisk/mentl förmåg eller brist på erfrenhet och kunskp, om de inte övervks eller instruers v en person med nsvr för ders säkerhet. Brn skll övervks för tt säkerhetställ tt de ldrig leker med produkten. Med förbehåll för konstruktionsändringr.

5 Sstembeskrivning Allmänt hr utetemperturstrd pnntempertur vrför shuntventil ej behövs. Utetemperturgivre medleverers. Effekten koppls in och ur med hjälp v två kontktorer och två reläer. hr inbggd cirkultionspump, expnsionskärl, säkerhetsventil, vtp pningsventil, effektvkt smt ingång för rund strning. Enligt gällnde regler skll pnnnläggningen undergå instlltionskontroll innn den ts i bruk. Kontrollen får endst utförs v person som hr kompetens för uppgiften och skll dokumenters. Ovn stå ende gäller el pnnor som är utrustde med slutn expnsionskärl. Utbte v pnn eller expnsionskärl får ej ske utn förnd kontroll. Funktionsprincip Från triffur Till VVB K* SÄK* B* U C Mtning GT1 SÄV GT P AV7 EP AV* A* CP AV1 AV* EXP Utrustning för mtning v ttre elvttenvärmre (tillbehör) AV4 GT1 GT SÄV EXP AV1 Utegivre Pnn-/frmledningsgivre Säkerhetsventil pnn Expnsionskärl Avtppningsventil AV * Avstängningsventil rditorkrets frmledning AV * Avstängningsventil rditorkrets returledning AV4 Påfllningsventil AV7 Trckstrd bpssventil denlämmittimeen CP Cirkultionspump EP Elptron C Värmeutomtik U Kopplingsur K * Kontktor triffstrning v elektrisk vttenvärmre B * Förbikoppling v triffstrning SÄK * Automtsäkringsgrupp A * ditorkrets * Ingår ej i stndrdleverns K* SÄK* B* U Söttö K1 Triffikellost

6 4 Frontpnel OF F OF F OF F Förskjutning, 1 värmekurv 1 4 OF F 1 1 Vl, värmekurv Nttändring 1 Klock Pnntempertur Strömställre 1 4 OF F 1 br OF F OF F OF F OF F 1 1 br Lmpindikeringr Omkopplre Säkring Pnntrck 1 br br b 1 br

7 OF F OF F 4 1 OF F 4 1 OF F Förskjutning, värmekurv 1 4 Frontpnel OF F Med den här inställningsrtten kn mn ök 4 eller minsk värmen, se vsnitt 1 Inställningr 1 1 Ändring v rumstemperturen. Vl, värmekurv 1 1 OF F OF F 4 Inställningen beror på det geogrfisk läget 1 och tpen v uppvärmningssstem. För korrekt in ställning, se vsnitt Inställningr Grundinställning. Nttändring en här inställningsrtten nvänds för tt ändr värmen under en viss tid på dgnet. Ändringen koppls in och ur enligt de tider mn ställt in på klockn, se även under Omkopplre. Lmpindikeringr en överst lmpn är tänd när elptronen är inkoppld. en underst lmpn är tänd: När eleffekten är begränsd på grund v över be ls tde huvud säkringr. e först två timmrn efter strt v pnnn. Vid ktiverd rund strning om sådn finns. Växelvis blinknde lmpor indikerr tt utegivren inte är korrekt nsluten (kortsluten led ning eller vbrott). Klock På klockn ställer mn in tider för in- och urkoppling v vld Nttändring, se även under Omkopplre. Säkring Säkring (, A) för mnöver, och cirkultionspump. 4 OF F 1 Strömställre med 4 lägen. 0 Pnnn helt vstängd. 1 Sommrläge. Endst klockn och eventuell triffstrning till beredre är i drift. Värmeläge Normlt driftsläge, ll funktioner inkopplde eservläge ett läge nvänds vid eventuell driftstörning. Pnn-/frm ledningstem perturen reg- 0 lers då v Mxtermostten. Cirkultionspump och elptron är i drift. Elptronen är 0 0 begränsd till. 0 Eventuell nsluten vrmvttenberedre är spänningstt. 0 1 br Pnntempertur Mätren visr ktuell pnntempertur, vilken är 0 10 densmm som frmledningstemperturen Pnntrck Här 0 viss 10 sstemets/pnnns trck. Mätrens grdering är 0 4 br. Normlt trck är 0, 1, br. 1 br br Omkopplre Omkopplingsknpp med tre lägen. Ständig dg Nttändring ej ktiv. Automtik. Klockstrd nttändring. Ständig ntt Nttändring ständigt ktiv. 0 1 br br br 1 br

8 Inställningr Värmeutomtik Inomhustemperturen är beroende v fler olik fktorer. Under den vrmre årstiden räcker solinstrålning och värmevgivning från människor och pprter för tt håll huset vrmt. När det blir kllre ute måste mn strt sitt värmesstem. Ju kllre det blir ute desto vrmre måste rditorern (elementen) vr. enn npssning sker utomtiskt, först måste dock pnnn ges rätt grundinställning (se nedn). Förskjutning, värmekurv Vl, värmekurv Nttändring Grundinställning För grundinställning nvänds rtten Vl, värmekurv 4 och rtten Förskjutning, 1 värmekurv. OF F Om mn inte känner till vilk värden som skll ställs in, kn utgångsvärden hämts ur vidstående krt. Blir inte rumstemperturen den önskde, kn efterjustering vr nödvändig. 1 OBS! Vänt ett dgn melln inställningrn så tt temperturern hinner stbiliser sig. Efterjustering v grundinställningen. Kll väderlek Om rumstemperturen är för låg, vrid rtten Vl, värmekurv ett steg medurs. Om rumstemperturen är för hög, vrid rtten Vl, Värmekurv ett steg moturs. Vrm väderlek Om rumstemperturen är för låg, vrid rtten Förskjutning värmekurv ett steg medurs. Om rumstemperturen är för hög, vrid rtten Förskjutning värmekurv ett steg moturs. Ändring v rumstempertur Mnuell förändring v rumstemperturen. Vill mn tillfälligt eller vrktigt sänk eller höj sin inomhustempertur i förhållnde till den tempertur mn hft tidigre, vrider mn rtten Förskjutning, värmekurv moturs eller medurs. Ett streck motsvrr c 1 grds förändring v rumstemperturen. Tidsstrd förändring v rumstemperturen. Vill mn under viss tider på dgnet sänk eller höj rumstemperturen, nvänds rtten Nttändring. enn rtt skll i utgångsläget stå i läge 0. Ett strecks förändring motsvrr c 1 grds förändring v rumstemperturen. Förändringen är verksm under de tider mn ställt in på klockn (se vsnitt Klock - Progrmmering v ur ). OBS! En höjning v rumstemperturen kn bromss v termosttern till rditorern eller golvvärmen, vrför dess i så fll måste vrids upp

9 Inställningr 7 Utgångsvärden för värmeutomtik Värden som nges på krtn gäller för Vl, värmekurv. Först värdet gäller för lågtemperert rditorsstem. Hr mn ett högtemperert rditorsstem bör ngivet värde öks med enheter. Förskjutning, värmekurv ställs i båd fllen på -. Värde inom prentes vser golvvärmesstem. Förskjutning, värmekurv ställs i dett fll på -1. Krtns värden är oftst ett br utgångsvl som sftr tt ge c 0 rumstempertur. Värden kn vid behov efter justers. 8 (4) (4) Kirun Gällivre Luleå Skellefteå Exempel på vl v utgångsvärden: 1. Hus med lågtemperert* rditorsstem Mrkrd = Område 10 (). Ställ in 10 på rtten Vl, värmekurv och - på rtten Förskjutning värmekurv.. Hus med högtemperert** rditorsstem Mrkrd = Område 10 (). Ställ in 10+=1 på rtten Vl värmekurv och - på rtten Förskjutning värmekurv.. Hus med golvvärme*** Mrkrd = Område 10 (). Ställ in på rtten Vl värmekurv och -1 på rtten Förskjutning värmekurv. Exempel: (4) () Göteborg 10 () 8 (4) Hlmstd Helsingborg () Mlmö Krlstd Borås Östersund Örebro Jönköping Flun Linköping Växjö Klmr Mrkrd Hässleholm Umeå Örnsköldsvik Sundsvll Hudiksvll Gävle Västerås Stockholm Norrköping Visb Krlskron Simrishmn Ystd Söderhmn Uppsl () () 1 () * Med lågtemperert rditorsstem vses ett sstem där frmledningstemperturen behöver vr den kllste dgen. ** Med högtemperert rditorsstem vses ett sstem där frmledningstemperturen behöver vr 70 den kllste dgen. *** Golvvärme kn dimensioners väldigt olik. I exempel ovn vses ett sstem där frmledningstemperturen behöver vr c den klllste dgen.

10 FA FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU 1 - Inställningr C Förskjutning värmekurv - Inställning efter digrm FAMLENINGSTEMPEATU C C VÄMEKUVA VÄMEKUVA C 10 FÖSKJUTNING 0 VÄMEKUVA UTETEMPEATU C FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU är försedd med en utetemperturstrd värmeutomtik. et innebär tt pnntemperturen och därmed också frmledningstemperturen reglers i förhållnde till den ktuell utetemperturen. Förhållndet melln utetempertur och frmledningstempertur ställes in med hjälp v rttrn Vl värmekurv och Förskjutning värmekurv. Först väljes Förskjutning värmekurv. Lämpligt värde för golvvärme är -1 och för ett rditorsstem -. I digrmmet utgår mn därefter från ortens dimensionernde utetempertur och värmesstemets dimensionerde frmledningstempertur. är dess två värden möts kn värmeutomtikens kurvlutning utläss. Förskjutning värmekurv 0 FAMLENINGSTEMPEATU + C VÄMEKUVA Förskjutning, värmekurv Vl, värmekurv C - FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU C 80 C FAMLENINGSTEMPEATU Förskjutning värmekurv VÄMEKUVA VÄMEKUVA - C 10 FÖSKJUTNING 0 VÄMEKUVA UTETEMPEATU C FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU MPEATU C VÄMEKUVA

11 Inställning v tid Klock Nollställning v ur Genom tt för in ett smlt stift i hålet (), och trck till rders ll inprogrmmerd dt i uret. Görs i llmänhet vid uppstrt/ igångkörning. Inställning v tid Trck på tngenten. /OFF-indikeringen på urets LC-displ kommer då tt slockn. Genom tt håll tngenten intrckt så kommer timmrn tt stegs frm. Vid önskd timme släpps tngenten. Inställning v minut görs genom snbb kort trck på tngenten. Veckodg ställs in genom upprepde trck på tngenten, till önskd veckodg är inställd. Vänt till urets /OFF-indikering åter tänds, sekunder efter sist tngenttrck. När rätt tid och dg är inprogrmmerd kn uret funktionprogrmmers, se progrmmering v ur. Tidsktivering blå ntt gul dg Tid Tidsmrkering för ktiverd klockfunktion eset återställning OBS! Inställning krävs endst om klockutomtik önsks. Inställning v Timme-Minut 1 Veckodg Måndg-Söndg On/Off indikering relästtus 4 1 OF F Mnuell mnövrering Progrmmering v ur, dg tngent -minuters tngent enn progrmmering görs för tt bestämm vilk tider nttändring sk vr ktiverd. Progrmmering v uret görs enligt följnde: Välj dg med tngenten, tills önskd dg indikers i displen. Progrmer önskd tid för nttändring genom tt trck på tngentern, som är plcerde runt urets displ. Siffrorn runt displen mrkerr dgnets 4 timmr. Ett trck: Nttändring ktiverd hel timmen. Två trck: Nttändring ktiverd först hlvtimmen. Tre trck: Nttändring ktiverd ndr hlvtimmen. Fr trck: Nttändring vktiverd hel timmen. Välj n dg med tngenten, och upprep föregående procedur. När progrmmeringen är klr så trck på tngenten till verklig dg. Uret kn även progrmmers i -minuters intervll. Börj med tt välj önskd hlvtimme där -minuters ktiveringen önsks. Trck ner smm segmenttngent igen, och håll den intrckt. Genom tt i dett läget trck på tngenten kn mn välj önskt -minuters intervll. Uret kn även mnövrers mnuellt (nvänds normlt inte). ett görs enligt följnde: Trck in tngenten, och håll den intrckt i sekunder. eläet kommer då tt slå ifrån och OFF börjr blink. Trck på tngenten och reläet kommer tt skift melln från och till, hel tiden kommer /OFF tt blink. För tt återgå till utomtik så trck åter in tngenten och håll den intrckt i sekunder. /OFF indikeringen kommer nu tt ls konstnt. Vid stömbortfll/ vstängning behåller uret sin inställning i ett pr dgr. Nttändring enn inställning nvänds för tt ändr värmen under viss tider på dgnet. Nttändring ktivers v kopplingsuret. Läget väljs med omkopplre (). Urets progrmmerde till/frånslg bestämmer vilk tider frmledningstemperturen skll ändr sig för tt ge en förändring v rumstemperturen. indikerr nttändring till. OFF indikerr nttändring från. Önsks en sänkning v temperturen minsks värdet med rtten Nttändring. Önsks en förhöjning v rumstemperturen öks värdet med rtten Nttändring. Inställningsområdet är -10 till +10. Ett stegs förändring ger c 1 grds förändring v rumstemperturen. OBS! En höjning v rumstemperturen kn bromss v för lågt inställd termostter till rditorern eller golvvärmen, vrför i så fll dess måste vrids upp. Vill mn tillfälligt eller vrktigt förändr sin rumstempertur, kn dett förutom mnuellt till/frånslg på uret, även görs med omkopplren Nttändring. Knppen växlr läge melln Ständig dg, Ständig ntt och Automtik. Se vsnitt Frontpnelen.

12 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur 10 Övervkning och underhåll Mxtermostt För tt komm åt mxtermostten och brtren för triffstrning måste frontluckn öppns. Mxtermostten ställs in för tt begräns mx pnn-/ frmledningstempertur till värmesstemet. Lämplig inställning är c 10 över dimensionerd frm ledningstempertur. ett är speciellt viktigt vid golvvärme, för tt inte skd golvbeläggningen. Triffstrning (tillvl) Med strömbrtren intrckt så tt röd mrkering sns får den ttre vttenvärmren lltid mtning vi ovsett ttre strning. Säkerhetsventil För tt komm åt säkerhetsventilen måste frontluckn öppns. Vrid knppen moturs och öppn luckn. Säkerhetsventilen skll öppns mnuellt och åter stängs (vrid rtten ett snäpp moturs) cirk fr gånger per år, vrvid kontrollers tt en liten mängd vtten strömmr ut och tt ventilen därefter åter sluter tätt. Efter kontrollen skll tillses tt erforderligt trck finns i sstemet. Vid behov skll vtten flls på. ett göres med slng vi vtppningsventilen (1) eller vi v instlltören monterd påfllningsventil, se även v snitt Igångkörning och injustering Påfllning. GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br 7 1 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Tempertur GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br 7 1 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Säkringsstorlek Effekt Tempertur Tempertur 7 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt S s T b 1 4 OF F Trckmätre Temperturmätre Trckmätren som är plcerd på frontpnelens högr del skll vis ett trck melln expnsionskärlets förtrck (normlt 1 br 0, 1, br). 0 4 Om trcket är för lågt riskerr mn tt inte få vrmt i ll rditorer. Om trcket är för högt skll säkerhetsventilen släpp ut överflödigt vtten. et högst trc ket erhålles när det är som kllst ute. Vid behov skll vtten flls på, se även vsnitt Igångkörning och injustering Påfllning OF F Mnöversäkring Tempertur mätren som är plcerd på frontpnelens högr del visr ktuell pnn-/frmledningstempertur. 1 br Pnnns cirkultionspump och mnöverkrets är vsäk rd med en, A glsrörssäkring. enn sitter åtkomlig från frontpnelens 0 4 frmsid. Om säkringen löst ut skll felorsken konstters och felet åtgärds innn säkringen btes. ESEVLÄGE, SI 10

13 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur Orsker och åtgärder vid eventuell driftsstörning Låg rumstempertur Utlöst grupp- eller huvudsäkring. Utlöst mnöversäkring, se vsnitt Övervkning och underhåll Mnöversäkring. Fel inställd värmekurv, se vsnitt Inställningr Grundinställning. 0 Utlöst temperturbegränsre, 80 se vsnitt Orsker 0och åtgärder 100 vid eventuell driftstörning Återställning v temperturbegränsre Luft i pnnn/värmesstemet. Cirkultionspump stnnt se vsnitt Orsker och åtgärder vid eventuell driftstörning Hjälpstrt v cirkultionspump. För lågt ställd mxtermostt, eller tempertur, se vsnitt Inställningr 1 br Mxtermostt smt Elinstlltion Mxtermostt/Tempertur. 0Strömställren 4 ställd i läge 1 eller i läge 0. Luft i cirkultionspumpen, se vsnitt Orsker och åtgärder vid eventuell driftstörning Hjälpstrt v cirkultionspump. För låg kpcitet inställd på cirkultionspumpen. Omkopplre () ställd i läge Ständig ntt. För lågt ställd rditortermostter/rumstermostt. Effektvkten spärrr del v effekt på grund v för stor totl belstning på huvudsäkringen. Uteblivet vrmvtten I de fll mtr en elvttenvärmre kn uteblivet vrmvtten bero på någon v nednstående orsker: Utlöst grupp- eller huvudsäkring, Vttenvärmren blockerd v eventuell triffstrning. Hög vrmvttenförbrukning (speciellt vid triffstrning). Utlöst internsäkring (7) (endst vid intern vidremtning v elektrisk vttenvärmre). Hög rumstempertur Fel inställd värmekurv, se vsnitt Inställningr Grundinställning. För högt ställd rditortermostter/ rumstermostt. OBS! Vid korrespondens med NIBE sk produktens serienummer lltid uppges. 08 _ eservläge ESEVLÄGE, SI 10 är som en extr säkerhetsåtgärd försedd med ett eservläge (position ) på driftlägesomkopplren. ett läge kn nvänds om den ordinrie strutomtiken even tuellt inte skulle funger. Mxtermostten str i dett läge pnn-/frmledningstemperturen till inställt värde. Cirkultionspump och elptron är i drift. Elptronen är begränsd till. Eventuell vrmvttenberedre är spänningsstt GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K 0 Säkringsstorlek Effekt Tempertur 1 br 0 4 GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB Hz K

14 GUNFOS GUNFOS PC;0017NIB PC;0017NIB K K TF 0 Clss H Mx. 10br TF 0 Clss H Mx. 10br 1m P,(W) 1m P,(W) HEJSAN HEJSAN,uF 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur GUNFOS PC;0017NIB K TF 0 Clss H Mx. 10br 1m P,(W) GUNFOS HEJSAN PC;0017NIB K TF 0 Clss H Mx. 10br 1m P,(W) HEJSAN 1 Orsker och åtgärder vid eventuell driftsstörning Återställning temperturbegränsre Om temperturbegränsren löst ut återställes dett genom tt trck in återställningsknppen, exempelvis med hjälp v en skruvmejsel. GUNFOS 0V- 0Hz.uF 0V- 0Hz.uF 0V- 0Hz.uF 0V- 0Hz.uF Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K Effekt Säkringsstorlek Tempertur Luftningsskruv Tpe UPS P/N:447 Tpe UPS P/N: GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Hjälpstrt v cirkultionspump Luftningsskruv 7 1 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Tempertur E Stäng v genom tt vrid strömställren (8) till läge 0. Loss luftskruven med en mejsel. Håll en trs runt mejselklingn eftersom en viss vttenmängd Entlüfterschrube kn träng ut. Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumprotorn. Skruv fst luftskruven. Strt och kontroller om cirkultionspumpen fungerr. et kn mång gånger vr lättre tt strt cirkultionspumpen med igång, strömställre (8) i läge. Om hjälpstrt v cirkultionspumpen 1 skll görs med igång, så vr beredd på tt skruvmejseln rcker till när pumpen strtr. Tpe UPS P/N:447 GB Venting screw Tpe UPS P/N:447 OBS! Om orsken till driftsstörningen ej kn loklisers och åtgärds med hjälp v ovnstående punkter bör service begärs. 1

15 örinstlltion 1 Trnsport och uppställning Elpnnn skll trnsporters och förvrs torrt. är vpssd tt plcers ovnpå en elektrisk vttenvärmre tp NIBE COMPACT. Tillse tt eventuell nod i vrmvttenberedren är åtkomlig. OBS! skll instllers horisontellt, minst 0 cm från golv. För tt få tillräcklig luftning v elkomponentern måste en luftsplt på minst 10 mm finns under pnnns bottenplåt. För instlltion och åtkomlighet vid eventuell service måste ett utrmme på c 0 cm finns över smt c 0 cm frmför pnnn. Anslutningr örinstlltionen skll utförs enligt gällnde regler. Pnnn är försedd med nslutningr 0, utvändig gäng. Avstängningsventiler bör monters utnför för tt underlätt eventuell frmtid service. OBS! örsstemet skll vr urspolt så tt föroreningr ej kn skd pprten. Spillvttenrör Spillvttenröret skll drgs enligt gällnde reg ler. Spill vt tenröret från säkerhetsventilen bör drs till golv brunn och nordns så tt stänk v hett vtten ej kn uppstå när ventilen skll kontrollers eller pnnn vlufts. Mnningen på spillröret skll vr snlig. 1 Vid montering på vttenvärmre NIBE COMPACT kn elpnnns spillvttenrör drgs rkt ner genom vtten värmrens topp-plåt. Påfllningsventil Påfllningsnslutningen (7), mm kopprrör, nsluts till sstemets färskvttenledning. Vid påfllning v värmesstemet öppns påfllningsventilen (4) vrvid sstemet flls med vtten. Iktt när trcket stiger på trckmätren. När visren når, br öppnr säkerhetsventilen () och börjr släpp ut luftblndt vtten. Avbrt då påfllningen. Vrid säkerhetsventilen tills pnntrcket når normlt rbetsområde (0,-1, br). Avtppningsventil är utrustd med vtppningsventil (1) på pnnn med ( 1 / ) slngkoppling. För tt tömm pnnn sk huven på ventilen demonters och slngkopplingen P skruvs fst. Avtppningsventilen öppns. kp ärefter mvp ställs Mx flöde: säkerhetsventilen 1700 l/h () i öppet läge kp för 0 lufttillförsel. 4 Avtppningsventil för rditorsstemet 0 skll plcers på lämplig plts. 0 4 Cirkultionspump Pnnn hr cirkultionspumpen plcerd i returledningen. Inställning 1 v pumpkpcitet sker med hjälp 0 v digrmmet. 0 Om en pump skulle h svårigheter tt strt (exempelvis efter en längre tids vstängning) kn den hjäl Flöde ps 0igång genom tt tillfälligt ställ kpcitetsomkopplren i 0högst 00 läget som 000 ger mximlt l/h strtmoment. 0 0 När pumpen strtt, återställs den till tidigre inställning. Om pumpen trots dett inte strtr, se vsnitt 0 0,1 0, 0, 0,4 0, l/s Orsker och åtgärder Tillgänglig pumpkpcitet vid eventuell driftsstörning (pnnns interntrckfll fråndrget) Hjälpstrt v cirkultionspump. För tt undvik Internt kvittionsproblem trckfll i pnn i rörledningrn (inklusive rmtur) bör flödet ej överstig l/h Pump- och trckfllsdigrm P kp mvp ,1 0, Mx flöde: 1700 l/h 0, Tillgänglig pumpkpcitet (pnnns interntrckfll fråndrget) ,4 0, 0 Flöde l/h l/s mvp 4 P 0 0 M 4 1 0, Kätet (vähen Sisäine (vrust

16 14 örinstlltion Expnsionskärl H Min, m Trckexpnsionskärlets (8) volm är 1 liter och hr som stndrd ett förtrck på 0 kp (0, br, mvp). ett medför tt mximl höjd (H) melln kärlet och den högst belägn rditorn är m, se vidstående figur. Är förtrcket ej tillräckligt kn dett öks genom påfllning v luft genom ventilen i expnsionskärlet. Expnsionskärlets förtrck skll vr infört i besiktningshndlingen. Ändring v förtrcket påverkr kärlets möjlighet tt t upp vttnets expnsion. Om värmenläggningen är försedd med öppet expnsionskärl får vståndet melln den högst rditorn och expnsionskärlet inte understig, m. Mx rditorvolm Mx tillåten rditorvolm är 0 liter vid ett förtrck v 0, br. Trckstrd bpssventil är försedd med en trckstrd bpssventil (48). ett för tt skdd cirkultionspumpen i nläggningr där rditorflödet helt kn upphör. å rditorsidn är stängd cirkulerr pnnvttnet över pumpen internt i. Avtppning v pnnvtten AB SOMATHEM AVIKA Godkänd v Arbetr skddsstrelsen 1, br VANING! Innn pnnvttnet tpps ur, måste elmtningen brts. HUMMEL Ptent Gmml Avtppningsventilen nvänds om mn vill tömm pnnn på vtten. Skruv bort skddshuven och monter en slng på vtppningsröret, öppn ventilen. Ordn lufttillförsel, exempelvis vi säkerhetsventilen genom tt ställ den i öppet läge. Förbikoppling triffstrning 0 Mx.termostt Återställning, överhettningsskdd

17 Elinstlltion 4 1 Inkoppling Vid eventuell isoltionstest v fstigheten skll pnnn bortkoppls. Om fstigheten hr jordfelsbrtre bör förses med en seprt sådn. Pnnn nslutes på plint () till 0 V -fs, noll + jord vi elcentrl med säkringr. innehåller ej llpolig brtre för inkommnde elektrisk mtning. Instlltionen skll föregås v en rbetsbrtre med minst mm brtvstånd. Inkoppling v pnnn får ej ske utn elleverntörens medgivnde och skll ske under överinseende v behörig elinstlltör. Vl v mxeffekt görs genom tt ställ in effektbegränsren, se vsnitt Elinstlltion Effektstrning elptron. Vld effekt skll dokumenters v instlltören. Fbriksinställd effekt är,0. All elektrisk utrustning förutom utegivren och strömkännre är internt färdigkoppld. Inkoppling v utegivre beskrivs i vsnitt Strning v frmledningstempertur Utegivre. Pnnn är försedd med effektvkt, förberedd för rundstrning smt hr utrustning för triffstrning v elektrisk vttenvärmre som tillvl. 1 OF F Kbelinföringr Kbelinföring sker på pnnns bksid eller top, se vsnitt Komponentplcering och Komponentlist. OBS! Elinstlltionen smt eventuell service skll görs under överinseende v behörig elinstlltör. Elektrisk instlltion och ledningsdrgning skll utförs enligt gällnde bestämmelser. 0 1 Strömställre Läge 0 Pnnn är helt vstängd, värme kn ej erhålls. OBS! Plint () är spänningsstt. Läge I Enbrt klock och eventuell triffstrning v vttenvärmre i drift. Läge Normlt driftläge. Som läge 1 men med klock, elptron, uto mtik och cirkultionspump in kopplde. Läge eservläge. ett läge kn nvänds tillfälligt om något i utomtiken ej skulle funger. Pnn-/frmledningstemperturen strs v mxtermostten. Pump och elptron (begränsd till ) är i drift. Eventuell nsluten vrmvttenberedre är spänningstt. OBS! Kontroller tt mxtermostten inte är för högt ställd. ett är särskilt viktigt om mn hr golvvärmesstem. OBS! 0 80 Strömställre 0 får ej 100vrids från läge 0 innn 0pnnvtten 10 fllts på. Tempertur begräns ren, termostten, termometern och elptronen kn då skds. 1 br 0 4

18 1/1 P1(W) ,uF 1/1 P1(W) TF 0,uF 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur 1 Elinstlltion Återvändnde effekt / Självtest GUNFOS pe UPS P/N:447 PC:00NIB 0Hz K Clss H Mx 10br Återstrtsknpp old bkom reläkortet! Snbbstrtsknpp (-timmrsfördröjning) old bkom reläkortet! Elpnnn är försedd med tidsfördröjning som blockerr en del v elptronen så tt mx,0 koppls in de först två timmrn efter det tt pnnn vrit bortkoppld. Tidsfördröjningen kn enkelt förbikoppls genom tt trck in snbbstrtsknppen. enn åtgärd kn nvänds vid service och funktionsprov på pnnn. OBS! et är dock lltid 4 minuter melln vrje stegstorlek (se tbell under rubrik Effektstrning elptron ). hr ett inbggt självtestprogrm. ett ktivers genom tt snbbstrtsknppen hålls intrckt, därefter trcks återstrtsknppen in. Snbbstrtsknppen släpps upp då först reläet går till. Självtestet går igenom nödvändig reläkombintioner. Efter vslutd självtest måste elpnnn strts om på ntt. Effektstrning elptron GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K Pnntemperturen strs v utetemperturen. eglerutrustningen kopplr in effekt i steg om 0 Säkringsstorlek och reglerr in sig i lämpligt effektområde Effekt Tempertur Begränsning v effekten ställs in med hjälp v potentiometer Effekt, se bild. För tt erhåll en jämn frmledningstempertur är instegningen tidsbegränsd till -4 minuter per effektsteg. GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF TF 0 Clss H Mx 10br % 100% Effektbegr nsning 1 7 Tehon rjoitus S kringsstorlek 0 0 C Tempertur begr nsning 1 0 Sulkekoko C L mp tiln rjoitus Effekt Stegstorlek Belstning per fs () () L1 L L,0,0 4 +,8,8,8 +,, 4, 8,7 8,7 8, ,1 10,1 10, ,7 1,7 8,7 + 1,0 1,0 1,0 ++,0,0 1, ,8,8,8 undstrning Sluten kontkt medför bortbruten effekt (tillbehör) Utegivre Strömkännre Anslutningsplint (14) Skddsklenspänning undstrning/effektvkt Om rundstrning eller effektvkt skll nvänds bör VP-rör för signlledningr drs till pnnn. Inställningen v effektvkt görs med hjälp v potentiometer Säkringsstorlek, se bild. Inkoppling v effektvktens strömkännre görs på nslutningsplint (14) för skddsklenspänning, se bild. Inkoppling för rundstrning görs med potentilfri kontkter på smm nslutningsplint.

19 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur Elinstlltion 17 Mxtermostt/Tempertur Vid normldrift begränss pnnns frmledningstempertur v potentiometern Tempertur, se bild i vsnitt Elinstlltion Effektstrning elptron. Normlinställning bör vr c över dimensionernde frmledningstempertur. GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K 0 Säkringsstorlek Utöver inställningen för Tempertur finns dessutom Effekt Tempertur en Mxtermostt, vrs uppgift också är tt säkerställ en v frmledningstemperturen. Normlinställning bör vr c 10 över dimensionernde frmledningstempertur. Vid drift i -läge kn frmledningstemperturen justers med hjälp v mxtermostten. Tempertur Temperturbegränsre Temperturbegränsre Mxtermostt Temperturbegränsren () brter strömtillförseln melln och kn mnuellt återställs genom tt mn trcker in återställningsknppen, se vsnitt Orsker och åtgärder vid eventuell driftstörning Återställning temperturbegränsre. GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Utegivre Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Pnn-/Frmledningsgivre Pnn-/Frmledningsgivre (), se vsnitt Komponent plcering, mäter frmledningstemperturen och skickr en signl till värmeutomtiken, vilken i sin tur korri gerr frmledningstemperturen med hjälp v elptronen. Tempertur t för temperturgivre Ef be Tempertur () esistns (kω) Spänning (V) - 10, 4,78-7,1 4,70-0,44 4,0 -, 4,47-0,0 4,1 Utegivrens signl str reglercentrlen så tt korrekt pnn-/frmledningstempertur erhålls. Smbndet mel - ln utetempertur och pnn-/frmledningstempertur kn ställs in med hjälp v rttrn Förskjutning värmekurv och Vl värmekurv. Utegivren plcers normlt på nord- eller nordvästväggen väl skddd från meknisk åverkn. Givren skll mät korrekt utetempertur och får således ej påverks v exempelvis morgonsol. en elektrisk inkopplingen görs på reläkortets () kopplingsplint (14). Eventuellt kbelrör bör täts för tt ej orsk kondens i utegivrkpseln. Minst ren på kbeln skll vr 0,4 mm upp till 0 m, tex EKKX eller LiYY. - 1, 4,1-10 1,,0-1,71, 0,81,8 7,,0 10,7,80 4,71,0 0,7,,00 1, 0,4 1,70 1, 1,47 1,0 1,7 4 1,1 1,0 0 1,08 0,4 0 0,74 0, , 0,1

20 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur Igångkörning och injustering Påfllning 1 br 0 4 Påfllningsnslutningen (7), mm kopprrör, nsluts till sstemets färskvttenledning. Vid påfllning v värmesstemet öppns påfllningsventilen (4) vrvid sstemet flls med vtten. Iktt när trcket stiger på trckmätren. När visren når, br öppnr säkerhetsventilen () och börjr släpp ut luftblndt vtten. Avbrt då påfllningen. Vrid säkerhetsventilen tills pnntrcket når normlt rbetsområde (0,-1, br). GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K Luftning 0 80 GUNFOS Tpe UPS P/N:447,uF 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Efterjustering Efter vslutd luftning skll trcket justers in. Lämpligt trck är c 1, br om sstemet är vrmt och c 0, ESEVLÄGE, SI 10 om sstemet är kllt. Under den först tiden frigöres luft ur värmevttnet och vluftningr kn bli nödvändig. Hörs porlnde ljud från pnnn krävs tterligre vluftningr v hel sstemet. När sstemet stbiliserts (korrekt trck i pnnn och ll luft bortförd) kn värmeutomtiken ställs in på önskde värden. Se vsnitt Inställningr Värmeutomtik och Frontpnel. 7 1 Pnnn lufts genom säkerhetsventilen (). et övrig värmesstemet lufts genom sin respektive vluftningsventiler. Säkringsstorlek OBS! Säkerhetsventilen måste mnövrers mcket Effekt Tempertur försiktigt då den öppnr snbbt. 0- PC:00NIB 0Hz K Effekt Säkringsstorlek Tempertur 1 br 0 4

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13

Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13 METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 54 KALMAR TEL 0480-420 730 FAX 0480-420 731 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 2006-05 Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer