MOS SE EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13"

Transkript

1 MOS SE MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING br 0 4

2 1 Art.nr.XXXXXX

3 Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel Frontpnel... 4 Inställningr Värmeutomtik... Grundinställning... Ändring v rumstempertur... Utgångsvärden för värmeutomtik... 7 Förskjutning v värmekurv Förskjutning v värmekurv Förskjutning v värmekurv Inställning efter digrm... 8 Klock Inställning v tid... Progrmmering v ur... Nttändring... Övervkning och underhåll Mxtermostt Triffstrning (tillvl) Säkerhetsventil Trckmätre Temperturmätre Mnöversäkring Orsker och åtgärder vid driftstörningr Låg rumstempertur... Uteblivet vrmvtten... Hög rumstempertur... eservläge... Återställning temperturbegränsre... 1 Hjälpstrt v cirkultionspump... 1 örinstlltion Trnsport och uppställning... 1 Anslutningr... 1 Spillvttenrör... 1 Påfllningsventil... 1 Avtppningsventil... 1 Cirkultionspump... 1 Pump- och trckfllsdigrm... 1 Expnsionskärl Mx rditorvolm Trckstrd bpssventil Avtppning v pnnvtten Elinstlltion Inkoppling... Kbelinföringr... Strömställre... Återvändnde effekt/självtest... 1 Effektstrning elptron... 1 undstrning/effektvkt... 1 Mxtermostt/Tempertur Utegivre Temperturbegränsre Pnn-/Frmledningsgivre t för temperturgivre Igångkörning och injustering Påfllning... Luftning... Efterjustering... Elschem Elschem stndrdutförnde... 1 Komponentplcering Komponentplcering... Komponentlist Komponentlist... Mått Mått och vsättningskoordinter... 4 Måttsättningsprincip... 4 Tillbehör Säkrings- och triffsts för elmtning v ttre elvttenvärmre... umsgivre... Teknisk dt Teknisk dt... Bipckningssts...

4 Allmänt För tt få bäst utbte v vill vi tt u som nvändre läser igenom den här Monterings- och Skötselnvisningen. är vsedd för villor med vttenburen värme. Elpnnn monters horisontellt, lämpligen på en elektrisk vttenvärmre v skåpmodell exempelvis NIBE COMPACT. Elpnnn är klr för rundstrning, hr inbggd effektvkt och hr tillbehörsutrustning för triffstrning v en elektrisk vttenvärmre, vilken kn mts elektriskt direkt från pnnn. eglgen sitter väl smlde och lättöverskådlig på frontpnelen. är en elpnn v hög kvlitet med lång livslängd, utveckld och tillverkd i Sverige för svensk förhållnden. Serienummer (10), sk lltid uppges vid korrespondens med NIBE. 08 _ Instlltionsdtum Instlltör Inställning Effekt Inställning Säkringsstorlek (effektvkt) Inställning Mxtermostt Inställning Tempertur Inställning Vl värmekurv Inställning Förskjutning värmekurv tum Sign enn produkt är ej vsedd tt nvänds v personer med nedstt fsisk/mentl förmåg eller brist på erfrenhet och kunskp, om de inte övervks eller instruers v en person med nsvr för ders säkerhet. Brn skll övervks för tt säkerhetställ tt de ldrig leker med produkten. Med förbehåll för konstruktionsändringr.

5 Sstembeskrivning Allmänt hr utetemperturstrd pnntempertur vrför shuntventil ej behövs. Utetemperturgivre medleverers. Effekten koppls in och ur med hjälp v två kontktorer och två reläer. hr inbggd cirkultionspump, expnsionskärl, säkerhetsventil, vtp pningsventil, effektvkt smt ingång för rund strning. Enligt gällnde regler skll pnnnläggningen undergå instlltionskontroll innn den ts i bruk. Kontrollen får endst utförs v person som hr kompetens för uppgiften och skll dokumenters. Ovn stå ende gäller el pnnor som är utrustde med slutn expnsionskärl. Utbte v pnn eller expnsionskärl får ej ske utn förnd kontroll. Funktionsprincip Från triffur Till VVB K* SÄK* B* U C Mtning GT1 SÄV GT P AV7 EP AV* A* CP AV1 AV* EXP Utrustning för mtning v ttre elvttenvärmre (tillbehör) AV4 GT1 GT SÄV EXP AV1 Utegivre Pnn-/frmledningsgivre Säkerhetsventil pnn Expnsionskärl Avtppningsventil AV * Avstängningsventil rditorkrets frmledning AV * Avstängningsventil rditorkrets returledning AV4 Påfllningsventil AV7 Trckstrd bpssventil denlämmittimeen CP Cirkultionspump EP Elptron C Värmeutomtik U Kopplingsur K * Kontktor triffstrning v elektrisk vttenvärmre B * Förbikoppling v triffstrning SÄK * Automtsäkringsgrupp A * ditorkrets * Ingår ej i stndrdleverns K* SÄK* B* U Söttö K1 Triffikellost

6 4 Frontpnel OF F OF F OF F Förskjutning, 1 värmekurv 1 4 OF F 1 1 Vl, värmekurv Nttändring 1 Klock Pnntempertur Strömställre 1 4 OF F 1 br OF F OF F OF F OF F 1 1 br Lmpindikeringr Omkopplre Säkring Pnntrck 1 br br b 1 br

7 OF F OF F 4 1 OF F 4 1 OF F Förskjutning, värmekurv 1 4 Frontpnel OF F Med den här inställningsrtten kn mn ök 4 eller minsk värmen, se vsnitt 1 Inställningr 1 1 Ändring v rumstemperturen. Vl, värmekurv 1 1 OF F OF F 4 Inställningen beror på det geogrfisk läget 1 och tpen v uppvärmningssstem. För korrekt in ställning, se vsnitt Inställningr Grundinställning. Nttändring en här inställningsrtten nvänds för tt ändr värmen under en viss tid på dgnet. Ändringen koppls in och ur enligt de tider mn ställt in på klockn, se även under Omkopplre. Lmpindikeringr en överst lmpn är tänd när elptronen är inkoppld. en underst lmpn är tänd: När eleffekten är begränsd på grund v över be ls tde huvud säkringr. e först två timmrn efter strt v pnnn. Vid ktiverd rund strning om sådn finns. Växelvis blinknde lmpor indikerr tt utegivren inte är korrekt nsluten (kortsluten led ning eller vbrott). Klock På klockn ställer mn in tider för in- och urkoppling v vld Nttändring, se även under Omkopplre. Säkring Säkring (, A) för mnöver, och cirkultionspump. 4 OF F 1 Strömställre med 4 lägen. 0 Pnnn helt vstängd. 1 Sommrläge. Endst klockn och eventuell triffstrning till beredre är i drift. Värmeläge Normlt driftsläge, ll funktioner inkopplde eservläge ett läge nvänds vid eventuell driftstörning. Pnn-/frm ledningstem perturen reg- 0 lers då v Mxtermostten. Cirkultionspump och elptron är i drift. Elptronen är 0 0 begränsd till. 0 Eventuell nsluten vrmvttenberedre är spänningstt. 0 1 br Pnntempertur Mätren visr ktuell pnntempertur, vilken är 0 10 densmm som frmledningstemperturen Pnntrck Här 0 viss 10 sstemets/pnnns trck. Mätrens grdering är 0 4 br. Normlt trck är 0, 1, br. 1 br br Omkopplre Omkopplingsknpp med tre lägen. Ständig dg Nttändring ej ktiv. Automtik. Klockstrd nttändring. Ständig ntt Nttändring ständigt ktiv. 0 1 br br br 1 br

8 Inställningr Värmeutomtik Inomhustemperturen är beroende v fler olik fktorer. Under den vrmre årstiden räcker solinstrålning och värmevgivning från människor och pprter för tt håll huset vrmt. När det blir kllre ute måste mn strt sitt värmesstem. Ju kllre det blir ute desto vrmre måste rditorern (elementen) vr. enn npssning sker utomtiskt, först måste dock pnnn ges rätt grundinställning (se nedn). Förskjutning, värmekurv Vl, värmekurv Nttändring Grundinställning För grundinställning nvänds rtten Vl, värmekurv 4 och rtten Förskjutning, 1 värmekurv. OF F Om mn inte känner till vilk värden som skll ställs in, kn utgångsvärden hämts ur vidstående krt. Blir inte rumstemperturen den önskde, kn efterjustering vr nödvändig. 1 OBS! Vänt ett dgn melln inställningrn så tt temperturern hinner stbiliser sig. Efterjustering v grundinställningen. Kll väderlek Om rumstemperturen är för låg, vrid rtten Vl, värmekurv ett steg medurs. Om rumstemperturen är för hög, vrid rtten Vl, Värmekurv ett steg moturs. Vrm väderlek Om rumstemperturen är för låg, vrid rtten Förskjutning värmekurv ett steg medurs. Om rumstemperturen är för hög, vrid rtten Förskjutning värmekurv ett steg moturs. Ändring v rumstempertur Mnuell förändring v rumstemperturen. Vill mn tillfälligt eller vrktigt sänk eller höj sin inomhustempertur i förhållnde till den tempertur mn hft tidigre, vrider mn rtten Förskjutning, värmekurv moturs eller medurs. Ett streck motsvrr c 1 grds förändring v rumstemperturen. Tidsstrd förändring v rumstemperturen. Vill mn under viss tider på dgnet sänk eller höj rumstemperturen, nvänds rtten Nttändring. enn rtt skll i utgångsläget stå i läge 0. Ett strecks förändring motsvrr c 1 grds förändring v rumstemperturen. Förändringen är verksm under de tider mn ställt in på klockn (se vsnitt Klock - Progrmmering v ur ). OBS! En höjning v rumstemperturen kn bromss v termosttern till rditorern eller golvvärmen, vrför dess i så fll måste vrids upp

9 Inställningr 7 Utgångsvärden för värmeutomtik Värden som nges på krtn gäller för Vl, värmekurv. Först värdet gäller för lågtemperert rditorsstem. Hr mn ett högtemperert rditorsstem bör ngivet värde öks med enheter. Förskjutning, värmekurv ställs i båd fllen på -. Värde inom prentes vser golvvärmesstem. Förskjutning, värmekurv ställs i dett fll på -1. Krtns värden är oftst ett br utgångsvl som sftr tt ge c 0 rumstempertur. Värden kn vid behov efter justers. 8 (4) (4) Kirun Gällivre Luleå Skellefteå Exempel på vl v utgångsvärden: 1. Hus med lågtemperert* rditorsstem Mrkrd = Område 10 (). Ställ in 10 på rtten Vl, värmekurv och - på rtten Förskjutning värmekurv.. Hus med högtemperert** rditorsstem Mrkrd = Område 10 (). Ställ in 10+=1 på rtten Vl värmekurv och - på rtten Förskjutning värmekurv.. Hus med golvvärme*** Mrkrd = Område 10 (). Ställ in på rtten Vl värmekurv och -1 på rtten Förskjutning värmekurv. Exempel: (4) () Göteborg 10 () 8 (4) Hlmstd Helsingborg () Mlmö Krlstd Borås Östersund Örebro Jönköping Flun Linköping Växjö Klmr Mrkrd Hässleholm Umeå Örnsköldsvik Sundsvll Hudiksvll Gävle Västerås Stockholm Norrköping Visb Krlskron Simrishmn Ystd Söderhmn Uppsl () () 1 () * Med lågtemperert rditorsstem vses ett sstem där frmledningstemperturen behöver vr den kllste dgen. ** Med högtemperert rditorsstem vses ett sstem där frmledningstemperturen behöver vr 70 den kllste dgen. *** Golvvärme kn dimensioners väldigt olik. I exempel ovn vses ett sstem där frmledningstemperturen behöver vr c den klllste dgen.

10 FA FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU 1 - Inställningr C Förskjutning värmekurv - Inställning efter digrm FAMLENINGSTEMPEATU C C VÄMEKUVA VÄMEKUVA C 10 FÖSKJUTNING 0 VÄMEKUVA UTETEMPEATU C FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU är försedd med en utetemperturstrd värmeutomtik. et innebär tt pnntemperturen och därmed också frmledningstemperturen reglers i förhållnde till den ktuell utetemperturen. Förhållndet melln utetempertur och frmledningstempertur ställes in med hjälp v rttrn Vl värmekurv och Förskjutning värmekurv. Först väljes Förskjutning värmekurv. Lämpligt värde för golvvärme är -1 och för ett rditorsstem -. I digrmmet utgår mn därefter från ortens dimensionernde utetempertur och värmesstemets dimensionerde frmledningstempertur. är dess två värden möts kn värmeutomtikens kurvlutning utläss. Förskjutning värmekurv 0 FAMLENINGSTEMPEATU + C VÄMEKUVA Förskjutning, värmekurv Vl, värmekurv C - FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU C 80 C FAMLENINGSTEMPEATU Förskjutning värmekurv VÄMEKUVA VÄMEKUVA - C 10 FÖSKJUTNING 0 VÄMEKUVA UTETEMPEATU C FÖSKJUTNING VÄMEKUVA UTETEMPEATU MPEATU C VÄMEKUVA

11 Inställning v tid Klock Nollställning v ur Genom tt för in ett smlt stift i hålet (), och trck till rders ll inprogrmmerd dt i uret. Görs i llmänhet vid uppstrt/ igångkörning. Inställning v tid Trck på tngenten. /OFF-indikeringen på urets LC-displ kommer då tt slockn. Genom tt håll tngenten intrckt så kommer timmrn tt stegs frm. Vid önskd timme släpps tngenten. Inställning v minut görs genom snbb kort trck på tngenten. Veckodg ställs in genom upprepde trck på tngenten, till önskd veckodg är inställd. Vänt till urets /OFF-indikering åter tänds, sekunder efter sist tngenttrck. När rätt tid och dg är inprogrmmerd kn uret funktionprogrmmers, se progrmmering v ur. Tidsktivering blå ntt gul dg Tid Tidsmrkering för ktiverd klockfunktion eset återställning OBS! Inställning krävs endst om klockutomtik önsks. Inställning v Timme-Minut 1 Veckodg Måndg-Söndg On/Off indikering relästtus 4 1 OF F Mnuell mnövrering Progrmmering v ur, dg tngent -minuters tngent enn progrmmering görs för tt bestämm vilk tider nttändring sk vr ktiverd. Progrmmering v uret görs enligt följnde: Välj dg med tngenten, tills önskd dg indikers i displen. Progrmer önskd tid för nttändring genom tt trck på tngentern, som är plcerde runt urets displ. Siffrorn runt displen mrkerr dgnets 4 timmr. Ett trck: Nttändring ktiverd hel timmen. Två trck: Nttändring ktiverd först hlvtimmen. Tre trck: Nttändring ktiverd ndr hlvtimmen. Fr trck: Nttändring vktiverd hel timmen. Välj n dg med tngenten, och upprep föregående procedur. När progrmmeringen är klr så trck på tngenten till verklig dg. Uret kn även progrmmers i -minuters intervll. Börj med tt välj önskd hlvtimme där -minuters ktiveringen önsks. Trck ner smm segmenttngent igen, och håll den intrckt. Genom tt i dett läget trck på tngenten kn mn välj önskt -minuters intervll. Uret kn även mnövrers mnuellt (nvänds normlt inte). ett görs enligt följnde: Trck in tngenten, och håll den intrckt i sekunder. eläet kommer då tt slå ifrån och OFF börjr blink. Trck på tngenten och reläet kommer tt skift melln från och till, hel tiden kommer /OFF tt blink. För tt återgå till utomtik så trck åter in tngenten och håll den intrckt i sekunder. /OFF indikeringen kommer nu tt ls konstnt. Vid stömbortfll/ vstängning behåller uret sin inställning i ett pr dgr. Nttändring enn inställning nvänds för tt ändr värmen under viss tider på dgnet. Nttändring ktivers v kopplingsuret. Läget väljs med omkopplre (). Urets progrmmerde till/frånslg bestämmer vilk tider frmledningstemperturen skll ändr sig för tt ge en förändring v rumstemperturen. indikerr nttändring till. OFF indikerr nttändring från. Önsks en sänkning v temperturen minsks värdet med rtten Nttändring. Önsks en förhöjning v rumstemperturen öks värdet med rtten Nttändring. Inställningsområdet är -10 till +10. Ett stegs förändring ger c 1 grds förändring v rumstemperturen. OBS! En höjning v rumstemperturen kn bromss v för lågt inställd termostter till rditorern eller golvvärmen, vrför i så fll dess måste vrids upp. Vill mn tillfälligt eller vrktigt förändr sin rumstempertur, kn dett förutom mnuellt till/frånslg på uret, även görs med omkopplren Nttändring. Knppen växlr läge melln Ständig dg, Ständig ntt och Automtik. Se vsnitt Frontpnelen.

12 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur 10 Övervkning och underhåll Mxtermostt För tt komm åt mxtermostten och brtren för triffstrning måste frontluckn öppns. Mxtermostten ställs in för tt begräns mx pnn-/ frmledningstempertur till värmesstemet. Lämplig inställning är c 10 över dimensionerd frm ledningstempertur. ett är speciellt viktigt vid golvvärme, för tt inte skd golvbeläggningen. Triffstrning (tillvl) Med strömbrtren intrckt så tt röd mrkering sns får den ttre vttenvärmren lltid mtning vi ovsett ttre strning. Säkerhetsventil För tt komm åt säkerhetsventilen måste frontluckn öppns. Vrid knppen moturs och öppn luckn. Säkerhetsventilen skll öppns mnuellt och åter stängs (vrid rtten ett snäpp moturs) cirk fr gånger per år, vrvid kontrollers tt en liten mängd vtten strömmr ut och tt ventilen därefter åter sluter tätt. Efter kontrollen skll tillses tt erforderligt trck finns i sstemet. Vid behov skll vtten flls på. ett göres med slng vi vtppningsventilen (1) eller vi v instlltören monterd påfllningsventil, se även v snitt Igångkörning och injustering Påfllning. GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br 7 1 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Tempertur GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br 7 1 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Säkringsstorlek Effekt Tempertur Tempertur 7 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt S s T b 1 4 OF F Trckmätre Temperturmätre Trckmätren som är plcerd på frontpnelens högr del skll vis ett trck melln expnsionskärlets förtrck (normlt 1 br 0, 1, br). 0 4 Om trcket är för lågt riskerr mn tt inte få vrmt i ll rditorer. Om trcket är för högt skll säkerhetsventilen släpp ut överflödigt vtten. et högst trc ket erhålles när det är som kllst ute. Vid behov skll vtten flls på, se även vsnitt Igångkörning och injustering Påfllning OF F Mnöversäkring Tempertur mätren som är plcerd på frontpnelens högr del visr ktuell pnn-/frmledningstempertur. 1 br Pnnns cirkultionspump och mnöverkrets är vsäk rd med en, A glsrörssäkring. enn sitter åtkomlig från frontpnelens 0 4 frmsid. Om säkringen löst ut skll felorsken konstters och felet åtgärds innn säkringen btes. ESEVLÄGE, SI 10

13 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur Orsker och åtgärder vid eventuell driftsstörning Låg rumstempertur Utlöst grupp- eller huvudsäkring. Utlöst mnöversäkring, se vsnitt Övervkning och underhåll Mnöversäkring. Fel inställd värmekurv, se vsnitt Inställningr Grundinställning. 0 Utlöst temperturbegränsre, 80 se vsnitt Orsker 0och åtgärder 100 vid eventuell driftstörning Återställning v temperturbegränsre Luft i pnnn/värmesstemet. Cirkultionspump stnnt se vsnitt Orsker och åtgärder vid eventuell driftstörning Hjälpstrt v cirkultionspump. För lågt ställd mxtermostt, eller tempertur, se vsnitt Inställningr 1 br Mxtermostt smt Elinstlltion Mxtermostt/Tempertur. 0Strömställren 4 ställd i läge 1 eller i läge 0. Luft i cirkultionspumpen, se vsnitt Orsker och åtgärder vid eventuell driftstörning Hjälpstrt v cirkultionspump. För låg kpcitet inställd på cirkultionspumpen. Omkopplre () ställd i läge Ständig ntt. För lågt ställd rditortermostter/rumstermostt. Effektvkten spärrr del v effekt på grund v för stor totl belstning på huvudsäkringen. Uteblivet vrmvtten I de fll mtr en elvttenvärmre kn uteblivet vrmvtten bero på någon v nednstående orsker: Utlöst grupp- eller huvudsäkring, Vttenvärmren blockerd v eventuell triffstrning. Hög vrmvttenförbrukning (speciellt vid triffstrning). Utlöst internsäkring (7) (endst vid intern vidremtning v elektrisk vttenvärmre). Hög rumstempertur Fel inställd värmekurv, se vsnitt Inställningr Grundinställning. För högt ställd rditortermostter/ rumstermostt. OBS! Vid korrespondens med NIBE sk produktens serienummer lltid uppges. 08 _ eservläge ESEVLÄGE, SI 10 är som en extr säkerhetsåtgärd försedd med ett eservläge (position ) på driftlägesomkopplren. ett läge kn nvänds om den ordinrie strutomtiken even tuellt inte skulle funger. Mxtermostten str i dett läge pnn-/frmledningstemperturen till inställt värde. Cirkultionspump och elptron är i drift. Elptronen är begränsd till. Eventuell vrmvttenberedre är spänningsstt GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K 0 Säkringsstorlek Effekt Tempertur 1 br 0 4 GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB Hz K

14 GUNFOS GUNFOS PC;0017NIB PC;0017NIB K K TF 0 Clss H Mx. 10br TF 0 Clss H Mx. 10br 1m P,(W) 1m P,(W) HEJSAN HEJSAN,uF 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur GUNFOS PC;0017NIB K TF 0 Clss H Mx. 10br 1m P,(W) GUNFOS HEJSAN PC;0017NIB K TF 0 Clss H Mx. 10br 1m P,(W) HEJSAN 1 Orsker och åtgärder vid eventuell driftsstörning Återställning temperturbegränsre Om temperturbegränsren löst ut återställes dett genom tt trck in återställningsknppen, exempelvis med hjälp v en skruvmejsel. GUNFOS 0V- 0Hz.uF 0V- 0Hz.uF 0V- 0Hz.uF 0V- 0Hz.uF Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K Effekt Säkringsstorlek Tempertur Luftningsskruv Tpe UPS P/N:447 Tpe UPS P/N: GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Hjälpstrt v cirkultionspump Luftningsskruv 7 1 Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Tempertur E Stäng v genom tt vrid strömställren (8) till läge 0. Loss luftskruven med en mejsel. Håll en trs runt mejselklingn eftersom en viss vttenmängd Entlüfterschrube kn träng ut. Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumprotorn. Skruv fst luftskruven. Strt och kontroller om cirkultionspumpen fungerr. et kn mång gånger vr lättre tt strt cirkultionspumpen med igång, strömställre (8) i läge. Om hjälpstrt v cirkultionspumpen 1 skll görs med igång, så vr beredd på tt skruvmejseln rcker till när pumpen strtr. Tpe UPS P/N:447 GB Venting screw Tpe UPS P/N:447 OBS! Om orsken till driftsstörningen ej kn loklisers och åtgärds med hjälp v ovnstående punkter bör service begärs. 1

15 örinstlltion 1 Trnsport och uppställning Elpnnn skll trnsporters och förvrs torrt. är vpssd tt plcers ovnpå en elektrisk vttenvärmre tp NIBE COMPACT. Tillse tt eventuell nod i vrmvttenberedren är åtkomlig. OBS! skll instllers horisontellt, minst 0 cm från golv. För tt få tillräcklig luftning v elkomponentern måste en luftsplt på minst 10 mm finns under pnnns bottenplåt. För instlltion och åtkomlighet vid eventuell service måste ett utrmme på c 0 cm finns över smt c 0 cm frmför pnnn. Anslutningr örinstlltionen skll utförs enligt gällnde regler. Pnnn är försedd med nslutningr 0, utvändig gäng. Avstängningsventiler bör monters utnför för tt underlätt eventuell frmtid service. OBS! örsstemet skll vr urspolt så tt föroreningr ej kn skd pprten. Spillvttenrör Spillvttenröret skll drgs enligt gällnde reg ler. Spill vt tenröret från säkerhetsventilen bör drs till golv brunn och nordns så tt stänk v hett vtten ej kn uppstå när ventilen skll kontrollers eller pnnn vlufts. Mnningen på spillröret skll vr snlig. 1 Vid montering på vttenvärmre NIBE COMPACT kn elpnnns spillvttenrör drgs rkt ner genom vtten värmrens topp-plåt. Påfllningsventil Påfllningsnslutningen (7), mm kopprrör, nsluts till sstemets färskvttenledning. Vid påfllning v värmesstemet öppns påfllningsventilen (4) vrvid sstemet flls med vtten. Iktt när trcket stiger på trckmätren. När visren når, br öppnr säkerhetsventilen () och börjr släpp ut luftblndt vtten. Avbrt då påfllningen. Vrid säkerhetsventilen tills pnntrcket når normlt rbetsområde (0,-1, br). Avtppningsventil är utrustd med vtppningsventil (1) på pnnn med ( 1 / ) slngkoppling. För tt tömm pnnn sk huven på ventilen demonters och slngkopplingen P skruvs fst. Avtppningsventilen öppns. kp ärefter mvp ställs Mx flöde: säkerhetsventilen 1700 l/h () i öppet läge kp för 0 lufttillförsel. 4 Avtppningsventil för rditorsstemet 0 skll plcers på lämplig plts. 0 4 Cirkultionspump Pnnn hr cirkultionspumpen plcerd i returledningen. Inställning 1 v pumpkpcitet sker med hjälp 0 v digrmmet. 0 Om en pump skulle h svårigheter tt strt (exempelvis efter en längre tids vstängning) kn den hjäl Flöde ps 0igång genom tt tillfälligt ställ kpcitetsomkopplren i 0högst 00 läget som 000 ger mximlt l/h strtmoment. 0 0 När pumpen strtt, återställs den till tidigre inställning. Om pumpen trots dett inte strtr, se vsnitt 0 0,1 0, 0, 0,4 0, l/s Orsker och åtgärder Tillgänglig pumpkpcitet vid eventuell driftsstörning (pnnns interntrckfll fråndrget) Hjälpstrt v cirkultionspump. För tt undvik Internt kvittionsproblem trckfll i pnn i rörledningrn (inklusive rmtur) bör flödet ej överstig l/h Pump- och trckfllsdigrm P kp mvp ,1 0, Mx flöde: 1700 l/h 0, Tillgänglig pumpkpcitet (pnnns interntrckfll fråndrget) ,4 0, 0 Flöde l/h l/s mvp 4 P 0 0 M 4 1 0, Kätet (vähen Sisäine (vrust

16 14 örinstlltion Expnsionskärl H Min, m Trckexpnsionskärlets (8) volm är 1 liter och hr som stndrd ett förtrck på 0 kp (0, br, mvp). ett medför tt mximl höjd (H) melln kärlet och den högst belägn rditorn är m, se vidstående figur. Är förtrcket ej tillräckligt kn dett öks genom påfllning v luft genom ventilen i expnsionskärlet. Expnsionskärlets förtrck skll vr infört i besiktningshndlingen. Ändring v förtrcket påverkr kärlets möjlighet tt t upp vttnets expnsion. Om värmenläggningen är försedd med öppet expnsionskärl får vståndet melln den högst rditorn och expnsionskärlet inte understig, m. Mx rditorvolm Mx tillåten rditorvolm är 0 liter vid ett förtrck v 0, br. Trckstrd bpssventil är försedd med en trckstrd bpssventil (48). ett för tt skdd cirkultionspumpen i nläggningr där rditorflödet helt kn upphör. å rditorsidn är stängd cirkulerr pnnvttnet över pumpen internt i. Avtppning v pnnvtten AB SOMATHEM AVIKA Godkänd v Arbetr skddsstrelsen 1, br VANING! Innn pnnvttnet tpps ur, måste elmtningen brts. HUMMEL Ptent Gmml Avtppningsventilen nvänds om mn vill tömm pnnn på vtten. Skruv bort skddshuven och monter en slng på vtppningsröret, öppn ventilen. Ordn lufttillförsel, exempelvis vi säkerhetsventilen genom tt ställ den i öppet läge. Förbikoppling triffstrning 0 Mx.termostt Återställning, överhettningsskdd

17 Elinstlltion 4 1 Inkoppling Vid eventuell isoltionstest v fstigheten skll pnnn bortkoppls. Om fstigheten hr jordfelsbrtre bör förses med en seprt sådn. Pnnn nslutes på plint () till 0 V -fs, noll + jord vi elcentrl med säkringr. innehåller ej llpolig brtre för inkommnde elektrisk mtning. Instlltionen skll föregås v en rbetsbrtre med minst mm brtvstånd. Inkoppling v pnnn får ej ske utn elleverntörens medgivnde och skll ske under överinseende v behörig elinstlltör. Vl v mxeffekt görs genom tt ställ in effektbegränsren, se vsnitt Elinstlltion Effektstrning elptron. Vld effekt skll dokumenters v instlltören. Fbriksinställd effekt är,0. All elektrisk utrustning förutom utegivren och strömkännre är internt färdigkoppld. Inkoppling v utegivre beskrivs i vsnitt Strning v frmledningstempertur Utegivre. Pnnn är försedd med effektvkt, förberedd för rundstrning smt hr utrustning för triffstrning v elektrisk vttenvärmre som tillvl. 1 OF F Kbelinföringr Kbelinföring sker på pnnns bksid eller top, se vsnitt Komponentplcering och Komponentlist. OBS! Elinstlltionen smt eventuell service skll görs under överinseende v behörig elinstlltör. Elektrisk instlltion och ledningsdrgning skll utförs enligt gällnde bestämmelser. 0 1 Strömställre Läge 0 Pnnn är helt vstängd, värme kn ej erhålls. OBS! Plint () är spänningsstt. Läge I Enbrt klock och eventuell triffstrning v vttenvärmre i drift. Läge Normlt driftläge. Som läge 1 men med klock, elptron, uto mtik och cirkultionspump in kopplde. Läge eservläge. ett läge kn nvänds tillfälligt om något i utomtiken ej skulle funger. Pnn-/frmledningstemperturen strs v mxtermostten. Pump och elptron (begränsd till ) är i drift. Eventuell nsluten vrmvttenberedre är spänningstt. OBS! Kontroller tt mxtermostten inte är för högt ställd. ett är särskilt viktigt om mn hr golvvärmesstem. OBS! 0 80 Strömställre 0 får ej 100vrids från läge 0 innn 0pnnvtten 10 fllts på. Tempertur begräns ren, termostten, termometern och elptronen kn då skds. 1 br 0 4

18 1/1 P1(W) ,uF 1/1 P1(W) TF 0,uF 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur 1 Elinstlltion Återvändnde effekt / Självtest GUNFOS pe UPS P/N:447 PC:00NIB 0Hz K Clss H Mx 10br Återstrtsknpp old bkom reläkortet! Snbbstrtsknpp (-timmrsfördröjning) old bkom reläkortet! Elpnnn är försedd med tidsfördröjning som blockerr en del v elptronen så tt mx,0 koppls in de först två timmrn efter det tt pnnn vrit bortkoppld. Tidsfördröjningen kn enkelt förbikoppls genom tt trck in snbbstrtsknppen. enn åtgärd kn nvänds vid service och funktionsprov på pnnn. OBS! et är dock lltid 4 minuter melln vrje stegstorlek (se tbell under rubrik Effektstrning elptron ). hr ett inbggt självtestprogrm. ett ktivers genom tt snbbstrtsknppen hålls intrckt, därefter trcks återstrtsknppen in. Snbbstrtsknppen släpps upp då först reläet går till. Självtestet går igenom nödvändig reläkombintioner. Efter vslutd självtest måste elpnnn strts om på ntt. Effektstrning elptron GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K Pnntemperturen strs v utetemperturen. eglerutrustningen kopplr in effekt i steg om 0 Säkringsstorlek och reglerr in sig i lämpligt effektområde Effekt Tempertur Begränsning v effekten ställs in med hjälp v potentiometer Effekt, se bild. För tt erhåll en jämn frmledningstempertur är instegningen tidsbegränsd till -4 minuter per effektsteg. GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF TF 0 Clss H Mx 10br % 100% Effektbegr nsning 1 7 Tehon rjoitus S kringsstorlek 0 0 C Tempertur begr nsning 1 0 Sulkekoko C L mp tiln rjoitus Effekt Stegstorlek Belstning per fs () () L1 L L,0,0 4 +,8,8,8 +,, 4, 8,7 8,7 8, ,1 10,1 10, ,7 1,7 8,7 + 1,0 1,0 1,0 ++,0,0 1, ,8,8,8 undstrning Sluten kontkt medför bortbruten effekt (tillbehör) Utegivre Strömkännre Anslutningsplint (14) Skddsklenspänning undstrning/effektvkt Om rundstrning eller effektvkt skll nvänds bör VP-rör för signlledningr drs till pnnn. Inställningen v effektvkt görs med hjälp v potentiometer Säkringsstorlek, se bild. Inkoppling v effektvktens strömkännre görs på nslutningsplint (14) för skddsklenspänning, se bild. Inkoppling för rundstrning görs med potentilfri kontkter på smm nslutningsplint.

19 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur Elinstlltion 17 Mxtermostt/Tempertur Vid normldrift begränss pnnns frmledningstempertur v potentiometern Tempertur, se bild i vsnitt Elinstlltion Effektstrning elptron. Normlinställning bör vr c över dimensionernde frmledningstempertur. GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K 0 Säkringsstorlek Utöver inställningen för Tempertur finns dessutom Effekt Tempertur en Mxtermostt, vrs uppgift också är tt säkerställ en v frmledningstemperturen. Normlinställning bör vr c 10 över dimensionernde frmledningstempertur. Vid drift i -läge kn frmledningstemperturen justers med hjälp v mxtermostten. Tempertur Temperturbegränsre Temperturbegränsre Mxtermostt Temperturbegränsren () brter strömtillförseln melln och kn mnuellt återställs genom tt mn trcker in återställningsknppen, se vsnitt Orsker och åtgärder vid eventuell driftstörning Återställning temperturbegränsre. GUNFOS 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Utegivre Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K,uF Effekt Säkringsstorlek Pnn-/Frmledningsgivre Pnn-/Frmledningsgivre (), se vsnitt Komponent plcering, mäter frmledningstemperturen och skickr en signl till värmeutomtiken, vilken i sin tur korri gerr frmledningstemperturen med hjälp v elptronen. Tempertur t för temperturgivre Ef be Tempertur () esistns (kω) Spänning (V) - 10, 4,78-7,1 4,70-0,44 4,0 -, 4,47-0,0 4,1 Utegivrens signl str reglercentrlen så tt korrekt pnn-/frmledningstempertur erhålls. Smbndet mel - ln utetempertur och pnn-/frmledningstempertur kn ställs in med hjälp v rttrn Förskjutning värmekurv och Vl värmekurv. Utegivren plcers normlt på nord- eller nordvästväggen väl skddd från meknisk åverkn. Givren skll mät korrekt utetempertur och får således ej påverks v exempelvis morgonsol. en elektrisk inkopplingen görs på reläkortets () kopplingsplint (14). Eventuellt kbelrör bör täts för tt ej orsk kondens i utegivrkpseln. Minst ren på kbeln skll vr 0,4 mm upp till 0 m, tex EKKX eller LiYY. - 1, 4,1-10 1,,0-1,71, 0,81,8 7,,0 10,7,80 4,71,0 0,7,,00 1, 0,4 1,70 1, 1,47 1,0 1,7 4 1,1 1,0 0 1,08 0,4 0 0,74 0, , 0,1

20 ,uf 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Effekt Säkringsstorlek Tempertur Igångkörning och injustering Påfllning 1 br 0 4 Påfllningsnslutningen (7), mm kopprrör, nsluts till sstemets färskvttenledning. Vid påfllning v värmesstemet öppns påfllningsventilen (4) vrvid sstemet flls med vtten. Iktt när trcket stiger på trckmätren. När visren når, br öppnr säkerhetsventilen () och börjr släpp ut luftblndt vtten. Avbrt då påfllningen. Vrid säkerhetsventilen tills pnntrcket når normlt rbetsområde (0,-1, br). GUNFOS Tpe UPS P/N: PC:00NIB 0Hz K Luftning 0 80 GUNFOS Tpe UPS P/N:447,uF 1/1 P1(W) TF 0 Clss H Mx 10br Efterjustering Efter vslutd luftning skll trcket justers in. Lämpligt trck är c 1, br om sstemet är vrmt och c 0, ESEVLÄGE, SI 10 om sstemet är kllt. Under den först tiden frigöres luft ur värmevttnet och vluftningr kn bli nödvändig. Hörs porlnde ljud från pnnn krävs tterligre vluftningr v hel sstemet. När sstemet stbiliserts (korrekt trck i pnnn och ll luft bortförd) kn värmeutomtiken ställs in på önskde värden. Se vsnitt Inställningr Värmeutomtik och Frontpnel. 7 1 Pnnn lufts genom säkerhetsventilen (). et övrig värmesstemet lufts genom sin respektive vluftningsventiler. Säkringsstorlek OBS! Säkerhetsventilen måste mnövrers mcket Effekt Tempertur försiktigt då den öppnr snbbt. 0- PC:00NIB 0Hz K Effekt Säkringsstorlek Tempertur 1 br 0 4

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA MAV 1115-2 031788 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt UKV består av ett kondensisolerat stålkärl med isolering av freonfri polyuretan. Ytterhöljet består av slagtålig plast. UKV har många användningsområden:

Läs mer

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK MOS 0725-2 EKS2 500 031048 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Varmvattenberedaren

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK MOS SE 119- ER : 100, 00, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 00, 300 Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS 0726-6 EVH-16: 35/55/100 611940 EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE FI GB MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 INSTALLATION INSTRUCTIONS EMINENT-E/CU/R

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK TIF SE 0927-3 M10506 Teknisk information LEK Innehållsförteckning Måttskiss NIBE / TMV 3 FOKUS / TMV 4 ALBIN 5 AQUATOR 5 ARIMAX 5 ATMOS 5 AUTOTERM 6 BAXI / PERIFAL 6 OMBIFIRE / VEDSOL 6 T / BENTONE 7

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Byte av beredare F1245/F1255 LEK

Byte av beredare F1245/F1255 LEK SIT SE 1413-1 yte av beredare F1245/F1255 431300 SERVICEINSTRUKTION yte av beredare F1245/F1255 llmänt llmänt Vid byte av beredare i F1245/F1255 flyttas kylmodul, rörkopplingar, isolering och all elektrisk

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1212-1 431266 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS SE 0850-5 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul AHB SE 0927-1 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5 A100 E100 KONTROLLKORT 1 5 6 7 9 10 11 1 1 F MOTOR ENCODER ON 1 J0A J16 J1 J1 J1 J5 DL J6 KEEPER J J DL9 DL10 RL1 J17 DL1 DL DL DL DL5 DL6 DL7 J7 DS1 SW1 J10 J19 SW SW SW IC1 J0 BATTERY BATTERI ST R ÖM

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM. Frånluftsmodul IHB SE 1214-3 031372 LEK

Installatörshandbok NIBE FLM. Frånluftsmodul IHB SE 1214-3 031372 LEK Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1214-3 031372 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter 5

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

MOS SE 0738-4 FIGHTER 100P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK

MOS SE 0738-4 FIGHTER 100P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 0738-4 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM Москва, Русаковская ул., 13А2 Тел\факс: +7 (499)703-4288 E-mail sales@grenergy.ru Веб-сайт www.grenergy.ru Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1214-2 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 04-5 EVC 40 5047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 40 5 4 Till Villaägaren Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Allmänt Systemprincip Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del 4 Synliga

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 097-8 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 5809 LEK LEK H U M M E L Pate nt LEK HUMMEL Patent LEK H U M M E L Patent OBS! Lite varningstext om ström och annat för syns skull. OBS! Lite varningstext

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1208-1 031978 LEK

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1208-1 031978 LEK LEK Installatörshandbok Tilluftsmodul IHB SE 1208-1 031978 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Demontering av

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 MOS SE 0320-1 M10192 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata...

Läs mer

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm Luftvärmepumpens inverkn på energiförbrukningen i ett gmmlt egnhemshus Mgnus Sederholm 1 EXAMENSARBETE Arcd Utbildningsprogrm: Identifiktionsnummer: Förfttre: Arbetets nmn: Hndledre (Arcd): Energi- och

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1218-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031509 För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 APH Innehållsförteckning Monterings- och skötselanvisning Allmänt Ifylles när kommunikationsenheten

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM. Frånluftsmodul IHB SE 1414-4 031372 LEK

Installatörshandbok NIBE FLM. Frånluftsmodul IHB SE 1414-4 031372 LEK Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1414-4 031372 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anslutningar 14 Säkerhetsinformation 2 6 Igångkörning och justering 19 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK Användarhandbok Luft/vatten-värmepump LEK UHB SE 1315-2 231026 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer