Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet"

Transkript

1 Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

2 Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här har alla kommunens föreningar möjlighet att lämna in sina handlingar för förtecknande och bevarande. Föreningshandlingar betraktas inte som allmänna handlingar. Arkiv som tagits emot som gåva eller deponerats kan dock enligt avtal vara helt eller delvis tillgängliga för allmänheten. Alla föreningar med säte i Nybro kommun har rätt att löpande lämna in sina handlingar för arkivering. Förvaringen är kostnadsfri. Aktiva föreningars styrelse har alltid tillgång till sina handlingar under arkivets öppettider. För att annan person än styrelsemedlem ska få tillgång till en verksam förenings arkiv krävs fullmakt från styrelsemedlem i den aktuella föreningen Besökare får inte sitta och arbeta i arkivet vi har en speciellt avsatt arbetsplats utanför arkivet. Arkivet är alltid låst om ingen är där. Rensning, gallring och specificering av handlingar ska i möjligaste mån utföras av den som lämnar in arkivmaterialet. Arkivet kan bistå med hjälp om inlämnaren så önskar. Material för förvaring av handlingarna tillhandahålls av kommunarkivet. Arkivhandlingar som är skadade av fukt eller mögel kan kräva sanering och får inte lämnas till folkrörelsearkivet utan att materialet blivit kontrollerat av konservator. Ansvarsfördelning När en förening överlämnar sina handlingar till folkrörelsearkivet sker det oftast för att säkerställa att de förvaras på en trygg och mer arkivanpassad plats än i exempelvis det egna hemmet eller kanske det sker på grund av platsbrist eller att föreningens verksamhet upphört. Folkrörelsearkivet kan erbjuda brand- och stöldsäkra lokaler för både aktiva och avslutade föreningar. Bra att känna till är att olika regler gäller för aktiva och avslutade föreningar när handlingar lämnas till folkrörelsearkivet. Aktiva föreningar När en aktiv förening överlämnar sina handlingar till folkrörelsearkivet för enbart förvaring tecknas ett depositionsavtal (bilaga 1). Avtal om enbart förvaring medför inte att ansvaret för arkivet automatiskt övergår till kommunarkivet. Den aktiva föreningens ansvar för arkivets skötsel kvarstår fortfarande. Om en förening även önskar att kommunarkivet ska vårda och tillgängliggöra arkivet måste ett utökat depositionsavtal (bilaga 2) tecknas. Oavsett form av depositionsavtal garanterar arkivmyndigheten att inga obehöriga får tillgång till den aktiva föreningens arkiv och att handlingarna skyddas från stöld och skadegörelse. Om föreningen upphör Av de båda depositionsavtalen framgår att i händelse av att en förening/organisation senare upphör är kommunarkivet berett att överta ägande- och dispositionsrätten till arkivet under förutsättning att arkivbildarens styrelse så beslutar. En direkt överlåtelse av ett arkiv kan även ske genom tecknande av gåvoavtal (bilaga 3) utan föregående deposition. Om en förening äger bild- och upphovsrätt till fotografier är det önskvärt att även dessa överlåts så att kommunarkivet får rätt att använda dessa i publikationer, för internetpublicering och i utställningssyfte.

3 Vilka handlingar ska levereras? Föreningen eller annan arkivbildare beslutar själv vilka handlingar som ska överlämnas och vilka delar av materialet som ska bevaras eller gallras. Följande riktlinjer som kan vara bra att följa. Handlingar som bör bevaras är: Protokoll Stadgar Medlemsförteckningar och matriklar Medlems- och föreningsstatistik Historik Verksamhetsberättelser Kontrakt Avtal och överenskommelser Fastighetshandlingar och hyreskontrakt Kartor och ritningar In- och utgående skrivelser Egna upprättade handlingar, t ex egna medlemstidningar, egna flygblad, inbjudningar till fester och tävlingar m. m Egna affischer, banderoller, standar, fanor m. m. Handlingar från jubileum och fester Fotografier, film, video Tidningsurklipp Revisionsberättelser Räkenskapsböcker Verifikationer yngre än 10 år. Handlingar som kan gallras före leverans: Cirkulär och andra massutskick från centralorganisationer. Dubbletter och kopior. Tomma blanketter och formulär. Kladdar och minnesanteckningar Trycksaker och reklam som inte producerats av föreningen Månads- och kvartalsrapporter om motsvarande information återfinns i årsrapporten. Verifikationer äldre än 10 år Andra handlingar av ringa betydelse. Post-it -lappar ramlar bort när limmet åldras och informationen går förlorad eller kan inte härledas till rätt ärende. Om du har frågor rörande detta kontakta kommunarkivet. 2. Leverans Innan handlingar levereras till kommunarkivet ska föreningen redovisa de handlingar som man tänker leverera på blanketten Leveransreversal som finns att hämta på: aspx. Blanketten skall fyllas i av föreningens arkivansvarige och lämnas eller skickas in till kommunarkivet med en kopia av föreningens arkivförteckning eller arkivinventering. Mall för arkivinventering finns att ladda ned på: aspx En förutsättning för att kommunarkivet ska ta emot arkivhandlingar är att de är ordnade (ordnade innebär att dukumenten är sorterade enligt principen A-Ö, 1-10, , där A, 1 och 2011 ligger överst i arkivboxen) och sökbara. Handlingarna får heller inte vara angripna av mögel eller skadedjur. Om så behövs kan kommunarkivet komma på besök för att på plats inventera handlingarnas skick, ordning och vad som eventuellt bör göras innan handlingarna är i levererbart skick. Vid leveranstillfället skall arkivmaterialet vara förpackat i arkivboxar och nerpackat i flyttkartonger och åtföljas av ett undertecknat leveransreversal i två exemplar enligt ovan, där det framgår vilka arkivboxar som finns i respektive flyttkartong. Dessutom ska en arkivförteckning alt. arkivinventering som tidigare nämnts medfölja leveransen som mer i detalj redovisar vilka handlingar som överlämnas. Kommunarkivet granskar dokumentationen och levererat material. Vid eventuella brister tar kommunarkivet kontakt med levererande förening. Det som står i reversalen och i den bifogade bilagan ska överensstämma med det fysiska innehållet i det som levereras. Efter kontroll kvitterar och återsänder kommunarkivet ett exemplar av den undertecknade leveransreversalen. Detta utgör föreningens kvitto på att handlingarna mottagits och leveransen är avslutad, dvs. först då är arkivet formellt överlämnat till kommunarkivet. Saker som inte ska levereras: Böcker (om det inte är egen produktion) Servetter, dukar, muggar m m (det vill säga föremål som inte har med föreningen att göra). Om du är osäker kontakta kommunarkivet för mer information. Tillvägagångssätt vid leverans av arkivhandlingar 1. Rensning och gallring Rensning och gallring är två vitt skilda saker. Rensning innebär att ovidkommande saker rensas bort från handlingarna gallring innebär att handlingar och information förstörs /raderas. Handlingar ska vid leveransen till folkrörelsearkivet vara rensade. Det innebär att de ska vara fria från gem, nitar, plastfickor, tejp, post-it -lappar och annat som på sikt kan skada handlingarna eller orsaka att information går förlorad. Gem och nitar rostar och förstör papperet. Tejp och plastfickor bryter ner papperet och orsakar skador när texten efter några år sitter fast på tejpen eller plastfickan istället för på pappret.

4 Bilaga 1 Depositionsavtal Mellan X och Nybro kommunarkiv (KA) träffas följande avtal: 1 X deponerar sitt arkiv hos KA. Depositionens omfattning framgår av bifogad arkivförteckning. 2 KA åtar sig att förvara arkivet. 3 Det deponerade arkivet är enligt överenskommelse endast tillgängligt för X styrelse. För att annan person ska få tillgång till arkivet krävs fullmakt från medlem av X styrelse. 4 Efterleveranser till depositionen kan ske enligt särskild överenskommelse. 7 Om X upplöses eller avvecklas, övertar KA äganderätten till arkivet om X styrelse så beslutar. 8 Detta avtal gäller från och med datum för undertecknande av båda parter. Avtalet gäller tills vidare. Uppsägning sker med tre månaders varsel. 9 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bilaga 2 Utökat Depositionsavtal Mellan X och Nybro kommunarkiv (KA) träffas följande avtal: 1 X deponerar sitt arkiv hos KA. Depositionens omfattning framgår av bifogad arkivförteckning. 2 KA åtar sig att förvara, vårda och tillgängliggöra arkivet. 3 Det deponerade arkivet är enligt överenskommelse fritt till gängligt för forskning. Alternativ: Det deponerade arkivet är tillgängligt för forskning med följande inskränkningar/ på följande villkor... 4 Deponenten medger att kopior för eget bruk får tas/beställas av forskare. Alternativ 1 under förutsättning att det inte strider mot gällande upphovsrättslig lagstiftning. Alternativ 2 med undantag av följande serier/volymer vilka är tillgängliga för kopiering endast med särskilt tillstånd från deponenten. Alternativ 3: Att kopiera eller på annat sätt mångfaldiga arkiv materialet är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från deponenten. 5 Deponenten medger att KA får utgallra handlingar av ringa betydelse och vissa räkenskapshandlingar som har utgjort underlag till bokföringen (verifikationer, dagböcker etc.) när den i bokföringslagen (1999:1078) stadgade bevarandetiden har gått ut. 6 Efterleveranser till depositionen kan ske enligt särskild överenskommelse. 7 Om X upplöses eller avvecklas övertar KA äganderätten till arkivet om X styrelse så beslutar. 8 Detta avtal gäller från och med datum för undertecknande av båda parter. Avtalet gäller tills vidare. Uppsägning sker med tre månaders varsel. 9 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

5 Bilaga 3 Gåvoavtal Mellan X och Nybro kommunarkivet (KA) träffas följande avtal om överlåtelse av arkiv till KA: 1 X överlåter som gåva X arkiv till KA enligt bifogad bilaga alt arkivförteckning. 2 Genom överlåtelsen övertar KA hela ansvaret för arkivet och förbinder sig därmed att förvara, vårda och tillgängliggöra det. 3 Arkivet är enligt överenskommelse fritt tillgängligt för forskning. Alternativ. Arkivet är tillgängligt för forskning med följande inskränkningar/på följande villkor... 4 Efterleveranser till det överlåtna arkivet kan ske enligt särskild överenskommelse. 5 Detta avtal gäller från och med det datum det undertecknats av båda parter. 6 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har fått var sitt.

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2015-05-25 Avtalsnr. 201501 Skolförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för personlig elevdator Kristinehamns kommun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kommun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer