Granskning av rutiner för bokning av flygresor. Bättre framförhållning kan ge fler medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av rutiner för bokning av flygresor. Bättre framförhållning kan ge fler medarbetare"

Transkript

1 Granskning av rutiner för bokning av flygresor Bättre framförhållning kan ge fler medarbetare

2 Titel Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Granskning av rutiner för bokning av flygresor. Länsstyrelsen Norrbotten. Rolf Gyllefjord Fotograf: Bildbyrån.se Rolf Gyllefjord, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå. Telefon: , fax: , E-post: Internet:

3 1 (15) Datum Landshövding Sven-Erik Österberg GRANSKNING AV RUTINER FÖR BOKNING AV FLYGRESOR Sammanfattning Jag har genomfört en granskning av myndighetens rutiner för bokning av resor. Omfattningen av resorna ingår däremot inte i granskningen. Granskningen visar att myndighetens resepolicy inte till fullo efterlevs. En stor andel resor bokas sent eller mycket sent och att en stor andel av dessa resor hade kunnat bokas tidigare. De sena bokningarna har medfört merkostnader för myndigheten. Bättre bokningsrutiner skulle kunna leda till besparing av betydande belopp, kanske uppemot kronor sammantaget för flygresor och inrikes hotellövernattning. Det finns all anledning att förbättra rutinerna för bokning av resor. Vidare visar granskningen att val av flygbolag till viss del präglas av subjektiva värderingar som saknar grund, i stället för att följa de urvalskriterier som gäller. Slutligen visar granskningen att samtliga granskade resor har bokats genom den resebyrå myndigheten har ramavtal med. Med hänsyn till resultatet av min granskning rekommenderar jag följande: Myndigheten bör informera om innebörden av resepolicyn och dess syfte för att öka möjligheten till bättre framförhållning vid bokning av resor. Myndigheten bör även informera om vilka kriterier som gäller vid val av flygbolag och hotell. Den enskilde tjänstemannen bör försöka påverka så att inbjudningar och kallelser till de olika sammankomsterna kommer i god tid. Detta för att möjliggöra bättre planering av både den egna arbetstiden och resorna. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

4 2 (15) Datum 1. Bakgrund och syfte Bakgrund Bokning av flygresor (inklusive hotell, marktransporter m m) görs företrädesvis av den som ska resa. Bokning sker vanligtvis genom den resebyrå vi har ramavtal med. Till och med 31 januari 2013 anlitades Norrbottens Resebyrå och från och med 1 februari 2013 har vi avtal med BIG Travel. Myndighetens resepolicy 1 anger på vilket sätt resor ska planeras och genomföras, bland annat: Därför är det väsentligt att tjänsteresor inklusive val av logi, är motiverade och planerade i samråd med ansvarig chef/attestantansvarig så att resorna kan genomföras på ett för myndigheten kostnadseffektivt sätt. Vidare framgår det av policyn att: Flygresa ska beställas i god tid för att få så billig biljett som möjligt. Myndighetens kostnader för flygresor uppgick 2012 till cirka 4,2 miljoner kronor och inrikes hotellövernattning till cirka 1,4 miljoner kronor. Under perioden 1 januari till och med 20 augusti 2013 uppgick kostnaderna för flygresor till cirka 2,1 miljoner kronor och inrikes hotell till cirka kronor. Vid en genomgång av ett antal fakturor avseende flygresor framgick att ett stort antal bokningar hade gjorts någon eller några dagar innan avgång, vilket oftast medför en kostnadsfördyring. Syftet med revisionen är att granska om resepolicyn och rutinerna för bokning av flygresor med mera efterlevs. Omfattningen av myndighetens resor har således inte granskats. 2. Revisionsfrågor och metod De övergripande revisionsfrågorna är: Sker bokning av resor i enlighet med resepolicyn? Sker bokning av resor genom den resebyrå vi har avtal med? Inledningsvis har jag tagit fram underlag ur ekonomisystemet Agresso, avseende perioden 1 januari till och med 20 augusti Av samtliga reserelaterade fakturor har jag därefter granskat cirka 230 fakturor, uppgående till en totalsumma av cirka kronor. Syftet med den delen av granskningen var att fånga upp ett antal bokningar som företrädesvis var genomförda relativt kort tid före avresa. 35 anställda vid myndigheten fick frågor om totalt 63 fakturor. Fakturornas totalbelopp uppgick till kronor, varav kronor avsåg flygresor och kr inrikes hotellövernattning. Övriga kronor avser marktransporter med mera. De tillfrågade har fått samma frågor, med något litet undantag. Grundfrågorna har varit:

5 3 (15) Datum Vad var syftet med resan? När fick du reda på att du ska genomföra resan? När har du bokat resan? Hade det varit möjligt att boka tidigare? Om ja, varför har du inte bokat tidigare? Hade det varit möjligt att välja billigare flyg? Om ja, varför valdes inte det? I något fall har även följande fråga ställts: Ovanstående resor har uteslutande bokats med SAS. Hade det varit möjligt att boka med Norwegian eller finns det någon speciell anledning till att SAS valts? Svaren har därefter sammanställts och analyserats. Granskningen har varit fokuserad på flygresor, eftersom de har utgjort cirka 2/3 av de totala resekostnaderna 2012 och Även omständigheten att priset på flygresor i regel stiger mer desto närmare avresedagen resan bokas har legat till grund för inriktningen av granskningen. Eftersom även kostnaden avseende inrikes hotellövernattning är betydande, så har en översiktlig granskning av bokningarna skett. Fakturerad kostnad har jämförts med kostnad enligt det statliga ramavtalet. Bokning av hyrbilar eller helikoptertjänster har inte ingått i granskningen. 3. Iakttagelser och rekommendationer Av ovanstående avsnitt framgår att myndighetens kostnader avseende flygresor och inrikes hotellövernattningar uppgår till cirka respektive kronor, 1 januari till och med 20 augusti Min granskning visar att det finns möjlighet till besparingar på nämnda bokningar. För att åstadkomma detta krävs förändrade bokningsrutiner hos den enskilde men även påverkan av mötestider. Det kan även krävas bättre rutiner hos den resebyrå vi anlitar. Vid granskningen har jag kunnat konstatera att bokning har skett genom den resebyrå som vi har avtal med. Jag har inte funnit några avvikelser från detta. Nedan följer en redovisning av mina iakttagelser vid granskningen. Det bör observeras att de beräkningar om kostnadsbesparing jag redovisar är endast teoretiska och visar möjliga besparingar vid bättre bokningsrutiner. 3.1 Flygresor Jag har granskat underlag (fakturor) som avser bokningar genomförda via både Norrbottens Resebyrå och BIG Travel. Från BIG Travel har jag fått en sammanställning avseende samtliga genomförda bokningar via deras resebyrå. Något liknande underlag

6 4 (15) Datum från Norrbottens Resebyrå har jag inte begärt eftersom bokningar via dem avser endast en månad. Underlagen från BIG Travel visar att under den granskade perioden enligt ovan har myndighetens anställda bokat totalt sträckor procent av bokningarna har skett inom 0 7 dagar före avresa. Totalt 47 procent av bokningarna har gjorts inom 14 dagar före avresa. Statistiken visar därmed att en stor del av våra resor bokas relativt sent innan avresa. Sena bokningar leder ofta till fördyrade resor. Av nedanstående tabell framgår hur lång tid före avresa bokningarna har gjorts. Tabell 1 Framförhållning Bokat antal dagar före avresa Antal sträckor Andel i procent Av de svar jag har erhållit bedömer jag att 29 av de 63 resor som granskats borde ha kunnat bokas tidigare eller betydligt tidigare än vad som gjorts. Samtliga 29 resor, utom en, hade enligt min bedömning kunnat bokas mer än 14 dagar före avresa. Två av resorna borde ha gått att boka tidigare än en dag före avresa. I Bilaga 1 framgår de granskade resorna (avidentifierade) med förkortad förklaring till att resorna har bokats sent. Några av de förklaringar som givits till sena bokningar är; väntat på besked från chef, bokar sent för att välja mellan olika åtaganden, missat eller glömt att boka tidigare, valt mellan två konferenser, privata skäl, osäkert om deltagande på grund av hög arbetsbelastning, sen inbjudan eller sent besked om deltagande, med mera. Bedömning Min bedömning är att det är fullt möjligt att förbättra rutinerna för bokning av resor så att det kan ske betydligt tidigare. Det kommer dock alltid att finnas tillfällen när deltagande vid ett möte eller en konferens kommer med kort varsel, men inte i så stor omfattning som sker idag. Några av de lämnade kommentarerna till sena bokningar är av den karaktären att jag får känslan av att deltagandet kanske inte var så angeläget, men att man till slut valt att delta. När en inbjudan om deltagande vid någon sammankomst kommer, så är det viktigt att ställa frågan - Är det angeläget att delta? Om svaret på frågan är Ja, så bör 2 Exempel en resa tur och retur Luleå Göteborg motsvarar fyra sträckor i underlaget.

7 5 (15) Datum den enskilde, själv eller tillsammans med närmaste chef avgöra om deltagande och därefter boka resan. En tidig bokning ger även en större möjlighet att till exempel hantera bemanningsfrågan på enheterna Flygresor prisutveckling För att få en uppfattning om vilken påverkan tiden för bokning av resan har på priset för resan har jag genomfört en kort undersökning av detta. Undersökningen har gått ut på att under en månads tid kontrollera flygpriser för ett visst datum. Kontrollerna har gjorts vid sex olika tillfällen, från en månad till en dag innan avresa. Resorna avser tur och retur från Luleå till Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar respektive Jönköping. Avresedatum bestämde jag till 24 september med returresa samma dag. Första kontrollen gjordes den 23 augusti och den sista 23 september. Bilagorna 2 och 3 visar prisutvecklingen. Undersökningen är inte på något sätt vetenskaplig, men ger en indikation om hur tid före avresa påverkar priset och därmed varför det är angeläget att boka i så god tid som möjligt. Att boka en tur och returresa den 23 augusti hade gett mellan 51 och 73 procent lägre pris än att boka en dag innan avresa. Genom att boka den 16 september hade priset varit mellan 18 och 54 procent lägre än bokning den 23 september. Undersökningen visar även att ju närmare avresedatum bokning sker, desto viktigare är det att jämföra priset för de två flygbolagen, vilket framgår tydligast av Bilaga 3 och som jag återkommer till i avsnitt Hur stor den totala besparingen hade kunnat bli om samtliga bokade resor görs i god tid är omöjligt att säga. Tabell 1 i avsnitt 3.1 ovan visar att 24 procent av resorna bokades 1 7 dagar och 23 procent mellan 8 och 14 dagar innan avresa. Min bedömning enligt Bilaga 1, är att 29 av de granskade 63 resorna (46 %) hade varit möjliga att boka tidigare. För att få en uppfattning om en möjlig besparing gör jag följande teoretiska beräkning: Den totala kostnaden för flygresor för den granskade perioden var cirka kronor. De 47 procent sena bokningar (1 14 dagar) motsvarar då cirka kronor (egentligen högre, eftersom sena bokningar ger högre pris per resa). Min bedömning att 46 procent skulle vara möjligt att boka tidigare skulle motsvara cirka kronor ( * 0,46). Prisjämförelsen i Bilaga 2 visar att det skulle gå att spara cirka 50 procent vid tidig bokning. Detta skulle motsvara upp till cirka kronor. Om samma teoretiska resonemang används för flygresor avseende 2012 skulle den teoretiska besparingen ha kunnat vara upp till cirka kronor avseende flygresor ( x 0,47 x 0,46 x 0,50). Bedömning Min bedömning är att det går att spara pengar genom bättre rutiner för bokning av resor. Granskningen visar att i en stor andel av de bokade resorna efterlevs inte resepolicyn, avseende att flygresor ska bokas i god tid. Att boka i god tid och att försöka få bästa möjliga pris innebär inte att vara tvungen att resa mycket tidigare hemifrån eller komma hem mycket senare. Jag bedömer att det är möjligt att genom god planering få ned

8 6 (15) Datum myndighetens totala resekostnader samtidigt som det är möjligt att bibehålla acceptabla restider Flygresor val av flygbolag I de fall jag har sett att den tillfrågade frekvent har rest med SAS har jag ställt frågan om vad orsaken till det är. Anledning till den frågan är att jag bland de granskade fakturorna inte har sett samma mönster avseende Norwegian. Några av förklaringarna har varit att SAS har bättre punktlighet, är svenskt, har bättre personalpolicy, har bättre miljötänk samt att den enskilde vill åka en specifik avgångstid eller att de litar på att resebyrån anvisar bästa alternativ. Enligt avtal med resebyrån ska de Lämna förslag på bästa restider och ge prisförslag på lägsta pris samt att Utföra bokningar på de statliga ramavtalen. Vid granskningen har det framkommit att resebyrån inte alltid ger alternativ med prisförslag, vilket medför att det för den som bokar är svårt att bedöma vad som är bästa möjliga pris. Vid samtal med chefen för affärsresor vid resebyrån har han angett att det inte ska vara något problem att ta fram olika alternativ. Att välja en specifik avgångstid så att det passar in med mötestider är givetvis eftersträvansvärt, samtidigt som det kan medföra kortare total restid och därmed lägre påverkan på flextider. Det bör dock beaktas att det för närvarande finns inte mindre än fem avgångar från Luleå till Stockholm på morgonen. Avgångstiderna är klockan 6.00, 6.25, 6.35, 6.50 och Det kan finnas anledning att jämföra avgångar med priset för resan, utan att bortovaron hemifrån förlängs avsevärt. Argumentet att SAS har bättre punktlighet håller inte. Enligt Flighstat.com har Norwegian sedan mars i år haft bättre punktlighet, färre inställda och omdirigerade flyg än SAS. Statistiken framgår av Bilaga 4. När det gäller övriga argument som lämnats till val av flygbolag så är det enbart subjektiva egna värderingar som inte har någon bärighet i avtalssammanhang. Båda flygbolagen ingår i det statliga ramavtalet och ska behandlas lika. Bedömning Min bedömning är att resebyrån måste förbättra sina rutiner så att de följer det avtal de har med myndigheten. Detta kan leda till ökad möjlighet till bättre prismedvetenhet hos den som bokar en resa. Vidare bedömer jag att det finns möjlighet att jämföra och välja alternativa avgångstider utan att det påverkar den totala restiden nämnvärt. I övrigt bedömer jag att val av flygbolag till viss del präglas av subjektiva värderingar som saknar grund. Val av flygbolag ska enbart ske med hänsyn till pris i förhållande till restid. 3.2 Inrikes hotell Som ovan nämnts, avsnitt 2, har jag granskat kostnader avseende inrikes hotellövernattning översiktligt. Fakturerad kostnad har jämförts med pris enligt det statliga

9 7 (15) Datum ramavtalet. Totalt 17 bokningar ingår i underlaget, till en totalkostnad om kr. Sju av de bokade hotellen har fakturerats till avtalspris, två av hotellen ingick inte i det statliga ramavtalet. I ett par fall har femstjärniga hotell bokats. Om avtalspris hade erhållits i samtliga fall hade det medfört en besparing på kronor, eller cirka 22 procent. Om samma förhållande råder för hela den granskade perioden skulle det motsvara en besparing på cirka kronor, då periodens totala kostnad avseende inrikes hotellövernattning uppgick till cirka kronor. Med samma besparing för helår 2012 hade besparingen kunnat vara upp till cirka kronor ( x 0,22). Tabell 2 Hotellbokningar Hotell Pris Avtalspris Anm Amaranten Sky City, 2 pers Rica Elite Karlstad Ok Clarion Karlstad Ok Clarion Västerås Ej avtal. Billigaste pris 800 Savoy Jönköping Ok Poseidon Göteborg Ok Rica Scandic Norra Ok Bant Nordic Light 5 * Ej avtal. Billigaste pris Exclusively hotels, Victory Hotel, Gamla stan Nordic Sea Ok Amaranten Best W Karlapl 5* Riverton Göteborg Nordic Sea Ok Summa om avtalspris hade följts, hade det gett en besparing på kr eller 22 % En orsak till att avtalspris inte har hållits kan vara att bokningarna är gjorda sent, vilket kan medföra att rum till avtalspriser är slut eller att det inte finns lediga rum på det hotell som omfattas av avtal. En annan orsak kan vara att man medvetet valt rum utanför avtalspris eller att hotell utanför ramavtalet valts. Bedömning Min bedömning är att de sena bokningar som gjorts även har medfört att pris enligt avtal avseende hotellövernattning inte erhållits. I de granskade fallen är totalbeloppet för

10

11 9 (15) Datum BILAGA 1 Orsak till sen bokning. Total kostnad är inklusive flyg och ev marktransporter och hotell Destination från Luleå tur och retur Total kostnad Varav kostnad flyg A B Orsak till sen bokning C D Stockholm Väntade på besked från chef Ja Ja Stockholm Bortrest, kunde inte boka tidigare Ja Stockholm Bortrest, kunde inte boka tidigare Ja Stockholm Kollega slutade, fick rycka in och delta Ja Stockholm ? Bokar sent, väljer mellan olika åtaganden Ja Stockholm ? Bokar sent, väljer mellan olika åtaganden Ja Stockholm ? Bokar sent, väljer mellan olika åtaganden Ja Stockholm ? Bokar sent, väljer mellan olika åtaganden Ja Stockholm > 90 Tidsbrist, osäkert om deltagande Ev St Petersburg Inbjudan sent, deltagare bestämdes därefter Ja Stockholm Sent besked om att delta Ja Stockholm Sent besked och var på andra tjänsteresor Ja Stockholm Var på tjänsteresa när besked erhölls Ja Stockholm > 30 Hög arbetsbelastning, osäkert om att delta Ev Stockholm Osäkert om mötet kunde genomföras Ev Stockholm Missade eller glömde bort att boka tidigare Ja Stockholm >? Missade att boka tidigare Ja Tallin ? Privata skäl Ja Oslo ? Privata skäl Ja Stockholm > 60 Datum sent, valde mellan två konferenser Ja Karlstad ? Privata skäl Ja Karlstad ? Privat skäl Ja Kalmar Var på tjänsteresa vid besked. Ja Jönköping Sen inbjudan Ja Stockholm Ofta snabba kontakter med konsulter Ja Göteborg Möte kort varsel, annars fördröjning 4-5 v, 2 Ja pers Stockholm Kunde ordna möte med kort varsel Ja Stockholm > 90 Privata skäl Ja Stockholm > 12 Privata skäl Ja Stockholm Program sent. Bokade till slut innan program Ja Ja Stockholm Bokade när inbjudan kom Ja Stockholm Bokat tidigt. Stockholm Bokat så snart fått klartecken från chef Ja Kalmar ? Samordnat två möten, därför sen bokning Stockholm > 60 Osäker mötestid, samordning m andra

12 Datum 10 (15) Stockholm > 30 Osäker mötestid samt andra tjänsteresor Stockholm ? Väntelista på utbildning, sent svar Ja Stockholm > 30 Oklart med vem som ska åka Ja Ja Stockholm > 60 Troligen kunnat boka tidigare, risk för ombok Ja Stockholm ? Hård arbetsbelastning samt privata skäl Ja Helsingfors Hade ej tänkt åka men det blev nödvändigt Ja Stockholm Samordnade med kollega Ja Stockholm Glömde boka tidigare Ja Stockholm Hade ev kunnat boka tidigare, reste mycket då Ja Ja Stockholm Slutligt beslut om dagen togs sent Stockholm Tidig bokning, men högt pris Stockholm Bokade i princip omgående efter besked Ja Stockholm Inbjudan kommer ca 1 vecka före mötet Ja Ja Stockholm Inbjudan kommer ca 1 vecka före mötet Ja Stockholm ? Länge oklart om mötet kunde genomföras Ja Stockholm Avvaktade arbets- o bemanningsläge på enh Ja Stockholm ? Kort varsel, var på tj resa, problem m bokning Ja Stockholm > 14 Gruppen försökte synka hotell Ja Jönköping > 60 Privata skäl Ja Jönköping Privata skäl Ja Göteborg Bokades när datum bestämdes. 2 personer Ja Stockholm Samordnades med kollega Ja Stockholm Omsäkert om deltagande Ja Stockholm Krock chefsmöte, samrått m avd chef Stockholm Glömde boka, hög belastning då Ja Stockholm ? Sent Omprioriterade sent för att kunna delta Ja Stockholm > 90 Osäkert deltagande p g a införande av telefoni Ja Stockholm Sent besked medförde privata skäl Summa Antal Ja Kolumn: A = Bokat resan, antal dagar innan avresa B = Fått besked om resan, antal dagar innan avresa C = Möjligt att boka tidigare, enligt min bedömning D = Fått sen inbjudan eller sent besked om att delta (1 14 dagar innan avresa).

13 Datum 11 (15) Bilaga 2 Tabell prisutveckling flygresor Prisjämförelse avseende resa tur och retur den 24 september, Luleå Arlanda, Luleå Göteborg, Luleå Malmö, Luleå Kalmar respektive Luleå Jönköping. I tabellen visas kontrollerad pris vid nedanstående datum och angivna avgångstider. De högra kolumnerna visar besparing i förhållande till om bokning hade gjorts den 23 september. Besparing jämfört m bokning 23 sept 23-aug 27-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 16-sep 09-sep 02-sep 27-aug 23-aug 24-sep 6.25 Arlanda SAS % 35% 44% 51% 58% Luleå SAS % 50% 50% 50% 50% % 42% 47% 50% 54% 6.35 Arlanda Norwegian % 37% 37% 56% 61% Luleå Norwegian % 32% 40% 44% 32% % 35% 38% 52% 51% 24-sep 6.25 Göteborg SAS % 32% 41% 49% 67% Luleå SAS % 67% 67% 67% 78% % 49% 54% 58% 73% 6.35 Göteborg Norwegian % 39% 41% 55% 59% Luleå Norwegian % 32% 12% 48% 48% % 37% 33% 53% 56% 24-sep 6.25 Malmö SAS % 36% 46% 53% 46% Luleå SAS % 67% 67% 67% 78% % 50% 55% 59% 60% 6.35 Malmö Norwegian % 42% 42% 56% 61% Luleå Norwegian % 36% 12% 48% 48% % 41% 34% 54% 57% 24-sep 6.25 Kalmar SAS % 48% 48% 55% 55% Luleå SAS % 61% 66% 66% 66% % 54% 57% 61% 61% 24-sep 6.25 Jönköping SAS % 17% 49% 40% 40% Luleå sep 31% 36% 36% 46% 46% % 26% 43% 43% 43%

14 Datum 12 (15) Bilaga 3 Diagram 1 5 prisutveckling flygresor, tur och returresor, jämför bilaga 2. Avresa för resorna är 24 september Diagram 1. Luleå Arlanda. Diagram 2. Luleå Göteborg SAS 1 visar priset för en enkelresa med SAS, för att illustrera att det i det här exemplet hade kostat nästan lika mycket med en enkel resa med SAS som tur och retur med Norwegian

15 Datum 13 (15) Diagram 3. Luleå Malmö SAS 1 visar priset för en enkelresa med SAS, för att illustrera att det i det här exemplet hade kostat nästan lika mycket med en enkel resa med SAS som tur och retur med Norwegian Diagram 4. Luleå Kalmar

16 Datum 14 (15) Diagram 5. Luleå Jönköping

17 Datum 15 (15) Bilaga 4 Punktlighet sammanställning från Flightstats.com månadsrapport. Månad 2013 Flygbolag Ranking I tid % Sen (15-29 min) % Mycket sen (30-44 min) % Orimligt sen (45 + min) % Inställda % Omdirigerad % Januari Norw SAS 80,23 84,24 12,42 9,07 3,79 3,17 3,56 3,49 0,28 0,89 0 0,04 Februari Norw SAS Har ej fått fram tabell Mars Norw SAS ,19 79,25 8,88 11,09 2,87 4,68 3,05 4,96 0,09 1,59 0 0,02 April Norw SAS ,01 84,08 5,23 9,19 1,72 3,32 2,04 3,38 0,44 1,92 0 0,03 Maj Norw SAS ,90 89,36 4,22 6,87 1,20 1,83 1,68 1,91 0,45 0, Juni Norw SAS ,77 85,30 5,85 8,79 1,51 3,05 1,87 2,85 0,46 1,08 0 0,01 Juli Norw SAS ,77 85,19 5,89 8,15 1,70 2,82 1,63 3,81 0,09 0,76 0 0,03 Augusti Norw SAS ,32 91,76 4,47 5,17 1,04 1,45 1,17 1,61 0,29 0,32 0 0,02

18

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport Miljongranskningen Resultat av November 2008 Innehållsförteckning Contents 1. Sammanfattning 4 2. Bakgrund 7 3. Syfte 8 4. Mål 9 5. Inför etapp 2 9 5.1 Val av tillsynsmetod 9 5.2 Val av 200 arbetsgivare

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne INREGIA AB på uppdrag av Revisorerna Region Skåne Paula Bucht och Olle Löfgren November 2002 Sammanfattning Inregia har

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

5 Vad innebär eskd för skattemyndigheterna?

5 Vad innebär eskd för skattemyndigheterna? 5 Vad innebär eskd för skattemyndigheterna? 5.1 Minskar felen i deklarationerna? En av de fördelar man brukar framhålla för att motivera deklarationsinlämning via Internet är att felen i deklarationerna

Läs mer

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Ds 2013:46 Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet December 2014 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Genomförande... 3 1.3. Målgrupp och urval i undersökningen... 4 1.4. Disposition...

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

RiR 2010:7. Inställda huvudförhandlingar i brottmål

RiR 2010:7. Inställda huvudförhandlingar i brottmål RiR 2010:7 Inställda huvudförhandlingar i brottmål ISBN 978 91 7086 216 8 RiR 2010:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Justitiedepartementet Datum: 2010-04-22 Dnr: 31-2008-1028

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-06-03 DNR KS 2015.138 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredning

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING ESV 2007:15 Förord Tidredovisning behövs! Denna bok ska inspirera till att öka användningen av tidredovisning inom statsförvaltningen. Idag använder bara hälften av myndigheterna

Läs mer

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet en granskningsrapport från riksrevisionen Valuta för bistånds pengarna? tionella valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet rir 2014:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer