Granskning av rutiner för bokning av flygresor. Bättre framförhållning kan ge fler medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av rutiner för bokning av flygresor. Bättre framförhållning kan ge fler medarbetare"

Transkript

1 Granskning av rutiner för bokning av flygresor Bättre framförhållning kan ge fler medarbetare

2 Titel Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Granskning av rutiner för bokning av flygresor. Länsstyrelsen Norrbotten. Rolf Gyllefjord Fotograf: Bildbyrån.se Rolf Gyllefjord, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå. Telefon: , fax: , E-post: Internet:

3 1 (15) Datum Landshövding Sven-Erik Österberg GRANSKNING AV RUTINER FÖR BOKNING AV FLYGRESOR Sammanfattning Jag har genomfört en granskning av myndighetens rutiner för bokning av resor. Omfattningen av resorna ingår däremot inte i granskningen. Granskningen visar att myndighetens resepolicy inte till fullo efterlevs. En stor andel resor bokas sent eller mycket sent och att en stor andel av dessa resor hade kunnat bokas tidigare. De sena bokningarna har medfört merkostnader för myndigheten. Bättre bokningsrutiner skulle kunna leda till besparing av betydande belopp, kanske uppemot kronor sammantaget för flygresor och inrikes hotellövernattning. Det finns all anledning att förbättra rutinerna för bokning av resor. Vidare visar granskningen att val av flygbolag till viss del präglas av subjektiva värderingar som saknar grund, i stället för att följa de urvalskriterier som gäller. Slutligen visar granskningen att samtliga granskade resor har bokats genom den resebyrå myndigheten har ramavtal med. Med hänsyn till resultatet av min granskning rekommenderar jag följande: Myndigheten bör informera om innebörden av resepolicyn och dess syfte för att öka möjligheten till bättre framförhållning vid bokning av resor. Myndigheten bör även informera om vilka kriterier som gäller vid val av flygbolag och hotell. Den enskilde tjänstemannen bör försöka påverka så att inbjudningar och kallelser till de olika sammankomsterna kommer i god tid. Detta för att möjliggöra bättre planering av både den egna arbetstiden och resorna. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

4 2 (15) Datum 1. Bakgrund och syfte Bakgrund Bokning av flygresor (inklusive hotell, marktransporter m m) görs företrädesvis av den som ska resa. Bokning sker vanligtvis genom den resebyrå vi har ramavtal med. Till och med 31 januari 2013 anlitades Norrbottens Resebyrå och från och med 1 februari 2013 har vi avtal med BIG Travel. Myndighetens resepolicy 1 anger på vilket sätt resor ska planeras och genomföras, bland annat: Därför är det väsentligt att tjänsteresor inklusive val av logi, är motiverade och planerade i samråd med ansvarig chef/attestantansvarig så att resorna kan genomföras på ett för myndigheten kostnadseffektivt sätt. Vidare framgår det av policyn att: Flygresa ska beställas i god tid för att få så billig biljett som möjligt. Myndighetens kostnader för flygresor uppgick 2012 till cirka 4,2 miljoner kronor och inrikes hotellövernattning till cirka 1,4 miljoner kronor. Under perioden 1 januari till och med 20 augusti 2013 uppgick kostnaderna för flygresor till cirka 2,1 miljoner kronor och inrikes hotell till cirka kronor. Vid en genomgång av ett antal fakturor avseende flygresor framgick att ett stort antal bokningar hade gjorts någon eller några dagar innan avgång, vilket oftast medför en kostnadsfördyring. Syftet med revisionen är att granska om resepolicyn och rutinerna för bokning av flygresor med mera efterlevs. Omfattningen av myndighetens resor har således inte granskats. 2. Revisionsfrågor och metod De övergripande revisionsfrågorna är: Sker bokning av resor i enlighet med resepolicyn? Sker bokning av resor genom den resebyrå vi har avtal med? Inledningsvis har jag tagit fram underlag ur ekonomisystemet Agresso, avseende perioden 1 januari till och med 20 augusti Av samtliga reserelaterade fakturor har jag därefter granskat cirka 230 fakturor, uppgående till en totalsumma av cirka kronor. Syftet med den delen av granskningen var att fånga upp ett antal bokningar som företrädesvis var genomförda relativt kort tid före avresa. 35 anställda vid myndigheten fick frågor om totalt 63 fakturor. Fakturornas totalbelopp uppgick till kronor, varav kronor avsåg flygresor och kr inrikes hotellövernattning. Övriga kronor avser marktransporter med mera. De tillfrågade har fått samma frågor, med något litet undantag. Grundfrågorna har varit:

5 3 (15) Datum Vad var syftet med resan? När fick du reda på att du ska genomföra resan? När har du bokat resan? Hade det varit möjligt att boka tidigare? Om ja, varför har du inte bokat tidigare? Hade det varit möjligt att välja billigare flyg? Om ja, varför valdes inte det? I något fall har även följande fråga ställts: Ovanstående resor har uteslutande bokats med SAS. Hade det varit möjligt att boka med Norwegian eller finns det någon speciell anledning till att SAS valts? Svaren har därefter sammanställts och analyserats. Granskningen har varit fokuserad på flygresor, eftersom de har utgjort cirka 2/3 av de totala resekostnaderna 2012 och Även omständigheten att priset på flygresor i regel stiger mer desto närmare avresedagen resan bokas har legat till grund för inriktningen av granskningen. Eftersom även kostnaden avseende inrikes hotellövernattning är betydande, så har en översiktlig granskning av bokningarna skett. Fakturerad kostnad har jämförts med kostnad enligt det statliga ramavtalet. Bokning av hyrbilar eller helikoptertjänster har inte ingått i granskningen. 3. Iakttagelser och rekommendationer Av ovanstående avsnitt framgår att myndighetens kostnader avseende flygresor och inrikes hotellövernattningar uppgår till cirka respektive kronor, 1 januari till och med 20 augusti Min granskning visar att det finns möjlighet till besparingar på nämnda bokningar. För att åstadkomma detta krävs förändrade bokningsrutiner hos den enskilde men även påverkan av mötestider. Det kan även krävas bättre rutiner hos den resebyrå vi anlitar. Vid granskningen har jag kunnat konstatera att bokning har skett genom den resebyrå som vi har avtal med. Jag har inte funnit några avvikelser från detta. Nedan följer en redovisning av mina iakttagelser vid granskningen. Det bör observeras att de beräkningar om kostnadsbesparing jag redovisar är endast teoretiska och visar möjliga besparingar vid bättre bokningsrutiner. 3.1 Flygresor Jag har granskat underlag (fakturor) som avser bokningar genomförda via både Norrbottens Resebyrå och BIG Travel. Från BIG Travel har jag fått en sammanställning avseende samtliga genomförda bokningar via deras resebyrå. Något liknande underlag

6 4 (15) Datum från Norrbottens Resebyrå har jag inte begärt eftersom bokningar via dem avser endast en månad. Underlagen från BIG Travel visar att under den granskade perioden enligt ovan har myndighetens anställda bokat totalt sträckor procent av bokningarna har skett inom 0 7 dagar före avresa. Totalt 47 procent av bokningarna har gjorts inom 14 dagar före avresa. Statistiken visar därmed att en stor del av våra resor bokas relativt sent innan avresa. Sena bokningar leder ofta till fördyrade resor. Av nedanstående tabell framgår hur lång tid före avresa bokningarna har gjorts. Tabell 1 Framförhållning Bokat antal dagar före avresa Antal sträckor Andel i procent Av de svar jag har erhållit bedömer jag att 29 av de 63 resor som granskats borde ha kunnat bokas tidigare eller betydligt tidigare än vad som gjorts. Samtliga 29 resor, utom en, hade enligt min bedömning kunnat bokas mer än 14 dagar före avresa. Två av resorna borde ha gått att boka tidigare än en dag före avresa. I Bilaga 1 framgår de granskade resorna (avidentifierade) med förkortad förklaring till att resorna har bokats sent. Några av de förklaringar som givits till sena bokningar är; väntat på besked från chef, bokar sent för att välja mellan olika åtaganden, missat eller glömt att boka tidigare, valt mellan två konferenser, privata skäl, osäkert om deltagande på grund av hög arbetsbelastning, sen inbjudan eller sent besked om deltagande, med mera. Bedömning Min bedömning är att det är fullt möjligt att förbättra rutinerna för bokning av resor så att det kan ske betydligt tidigare. Det kommer dock alltid att finnas tillfällen när deltagande vid ett möte eller en konferens kommer med kort varsel, men inte i så stor omfattning som sker idag. Några av de lämnade kommentarerna till sena bokningar är av den karaktären att jag får känslan av att deltagandet kanske inte var så angeläget, men att man till slut valt att delta. När en inbjudan om deltagande vid någon sammankomst kommer, så är det viktigt att ställa frågan - Är det angeläget att delta? Om svaret på frågan är Ja, så bör 2 Exempel en resa tur och retur Luleå Göteborg motsvarar fyra sträckor i underlaget.

7 5 (15) Datum den enskilde, själv eller tillsammans med närmaste chef avgöra om deltagande och därefter boka resan. En tidig bokning ger även en större möjlighet att till exempel hantera bemanningsfrågan på enheterna Flygresor prisutveckling För att få en uppfattning om vilken påverkan tiden för bokning av resan har på priset för resan har jag genomfört en kort undersökning av detta. Undersökningen har gått ut på att under en månads tid kontrollera flygpriser för ett visst datum. Kontrollerna har gjorts vid sex olika tillfällen, från en månad till en dag innan avresa. Resorna avser tur och retur från Luleå till Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar respektive Jönköping. Avresedatum bestämde jag till 24 september med returresa samma dag. Första kontrollen gjordes den 23 augusti och den sista 23 september. Bilagorna 2 och 3 visar prisutvecklingen. Undersökningen är inte på något sätt vetenskaplig, men ger en indikation om hur tid före avresa påverkar priset och därmed varför det är angeläget att boka i så god tid som möjligt. Att boka en tur och returresa den 23 augusti hade gett mellan 51 och 73 procent lägre pris än att boka en dag innan avresa. Genom att boka den 16 september hade priset varit mellan 18 och 54 procent lägre än bokning den 23 september. Undersökningen visar även att ju närmare avresedatum bokning sker, desto viktigare är det att jämföra priset för de två flygbolagen, vilket framgår tydligast av Bilaga 3 och som jag återkommer till i avsnitt Hur stor den totala besparingen hade kunnat bli om samtliga bokade resor görs i god tid är omöjligt att säga. Tabell 1 i avsnitt 3.1 ovan visar att 24 procent av resorna bokades 1 7 dagar och 23 procent mellan 8 och 14 dagar innan avresa. Min bedömning enligt Bilaga 1, är att 29 av de granskade 63 resorna (46 %) hade varit möjliga att boka tidigare. För att få en uppfattning om en möjlig besparing gör jag följande teoretiska beräkning: Den totala kostnaden för flygresor för den granskade perioden var cirka kronor. De 47 procent sena bokningar (1 14 dagar) motsvarar då cirka kronor (egentligen högre, eftersom sena bokningar ger högre pris per resa). Min bedömning att 46 procent skulle vara möjligt att boka tidigare skulle motsvara cirka kronor ( * 0,46). Prisjämförelsen i Bilaga 2 visar att det skulle gå att spara cirka 50 procent vid tidig bokning. Detta skulle motsvara upp till cirka kronor. Om samma teoretiska resonemang används för flygresor avseende 2012 skulle den teoretiska besparingen ha kunnat vara upp till cirka kronor avseende flygresor ( x 0,47 x 0,46 x 0,50). Bedömning Min bedömning är att det går att spara pengar genom bättre rutiner för bokning av resor. Granskningen visar att i en stor andel av de bokade resorna efterlevs inte resepolicyn, avseende att flygresor ska bokas i god tid. Att boka i god tid och att försöka få bästa möjliga pris innebär inte att vara tvungen att resa mycket tidigare hemifrån eller komma hem mycket senare. Jag bedömer att det är möjligt att genom god planering få ned

8 6 (15) Datum myndighetens totala resekostnader samtidigt som det är möjligt att bibehålla acceptabla restider Flygresor val av flygbolag I de fall jag har sett att den tillfrågade frekvent har rest med SAS har jag ställt frågan om vad orsaken till det är. Anledning till den frågan är att jag bland de granskade fakturorna inte har sett samma mönster avseende Norwegian. Några av förklaringarna har varit att SAS har bättre punktlighet, är svenskt, har bättre personalpolicy, har bättre miljötänk samt att den enskilde vill åka en specifik avgångstid eller att de litar på att resebyrån anvisar bästa alternativ. Enligt avtal med resebyrån ska de Lämna förslag på bästa restider och ge prisförslag på lägsta pris samt att Utföra bokningar på de statliga ramavtalen. Vid granskningen har det framkommit att resebyrån inte alltid ger alternativ med prisförslag, vilket medför att det för den som bokar är svårt att bedöma vad som är bästa möjliga pris. Vid samtal med chefen för affärsresor vid resebyrån har han angett att det inte ska vara något problem att ta fram olika alternativ. Att välja en specifik avgångstid så att det passar in med mötestider är givetvis eftersträvansvärt, samtidigt som det kan medföra kortare total restid och därmed lägre påverkan på flextider. Det bör dock beaktas att det för närvarande finns inte mindre än fem avgångar från Luleå till Stockholm på morgonen. Avgångstiderna är klockan 6.00, 6.25, 6.35, 6.50 och Det kan finnas anledning att jämföra avgångar med priset för resan, utan att bortovaron hemifrån förlängs avsevärt. Argumentet att SAS har bättre punktlighet håller inte. Enligt Flighstat.com har Norwegian sedan mars i år haft bättre punktlighet, färre inställda och omdirigerade flyg än SAS. Statistiken framgår av Bilaga 4. När det gäller övriga argument som lämnats till val av flygbolag så är det enbart subjektiva egna värderingar som inte har någon bärighet i avtalssammanhang. Båda flygbolagen ingår i det statliga ramavtalet och ska behandlas lika. Bedömning Min bedömning är att resebyrån måste förbättra sina rutiner så att de följer det avtal de har med myndigheten. Detta kan leda till ökad möjlighet till bättre prismedvetenhet hos den som bokar en resa. Vidare bedömer jag att det finns möjlighet att jämföra och välja alternativa avgångstider utan att det påverkar den totala restiden nämnvärt. I övrigt bedömer jag att val av flygbolag till viss del präglas av subjektiva värderingar som saknar grund. Val av flygbolag ska enbart ske med hänsyn till pris i förhållande till restid. 3.2 Inrikes hotell Som ovan nämnts, avsnitt 2, har jag granskat kostnader avseende inrikes hotellövernattning översiktligt. Fakturerad kostnad har jämförts med pris enligt det statliga

9 7 (15) Datum ramavtalet. Totalt 17 bokningar ingår i underlaget, till en totalkostnad om kr. Sju av de bokade hotellen har fakturerats till avtalspris, två av hotellen ingick inte i det statliga ramavtalet. I ett par fall har femstjärniga hotell bokats. Om avtalspris hade erhållits i samtliga fall hade det medfört en besparing på kronor, eller cirka 22 procent. Om samma förhållande råder för hela den granskade perioden skulle det motsvara en besparing på cirka kronor, då periodens totala kostnad avseende inrikes hotellövernattning uppgick till cirka kronor. Med samma besparing för helår 2012 hade besparingen kunnat vara upp till cirka kronor ( x 0,22). Tabell 2 Hotellbokningar Hotell Pris Avtalspris Anm Amaranten Sky City, 2 pers Rica Elite Karlstad Ok Clarion Karlstad Ok Clarion Västerås Ej avtal. Billigaste pris 800 Savoy Jönköping Ok Poseidon Göteborg Ok Rica Scandic Norra Ok Bant Nordic Light 5 * Ej avtal. Billigaste pris Exclusively hotels, Victory Hotel, Gamla stan Nordic Sea Ok Amaranten Best W Karlapl 5* Riverton Göteborg Nordic Sea Ok Summa om avtalspris hade följts, hade det gett en besparing på kr eller 22 % En orsak till att avtalspris inte har hållits kan vara att bokningarna är gjorda sent, vilket kan medföra att rum till avtalspriser är slut eller att det inte finns lediga rum på det hotell som omfattas av avtal. En annan orsak kan vara att man medvetet valt rum utanför avtalspris eller att hotell utanför ramavtalet valts. Bedömning Min bedömning är att de sena bokningar som gjorts även har medfört att pris enligt avtal avseende hotellövernattning inte erhållits. I de granskade fallen är totalbeloppet för

10

11 9 (15) Datum BILAGA 1 Orsak till sen bokning. Total kostnad är inklusive flyg och ev marktransporter och hotell Destination från Luleå tur och retur Total kostnad Varav kostnad flyg A B Orsak till sen bokning C D Stockholm Väntade på besked från chef Ja Ja Stockholm Bortrest, kunde inte boka tidigare Ja Stockholm Bortrest, kunde inte boka tidigare Ja Stockholm Kollega slutade, fick rycka in och delta Ja Stockholm ? Bokar sent, väljer mellan olika åtaganden Ja Stockholm ? Bokar sent, väljer mellan olika åtaganden Ja Stockholm ? Bokar sent, väljer mellan olika åtaganden Ja Stockholm ? Bokar sent, väljer mellan olika åtaganden Ja Stockholm > 90 Tidsbrist, osäkert om deltagande Ev St Petersburg Inbjudan sent, deltagare bestämdes därefter Ja Stockholm Sent besked om att delta Ja Stockholm Sent besked och var på andra tjänsteresor Ja Stockholm Var på tjänsteresa när besked erhölls Ja Stockholm > 30 Hög arbetsbelastning, osäkert om att delta Ev Stockholm Osäkert om mötet kunde genomföras Ev Stockholm Missade eller glömde bort att boka tidigare Ja Stockholm >? Missade att boka tidigare Ja Tallin ? Privata skäl Ja Oslo ? Privata skäl Ja Stockholm > 60 Datum sent, valde mellan två konferenser Ja Karlstad ? Privata skäl Ja Karlstad ? Privat skäl Ja Kalmar Var på tjänsteresa vid besked. Ja Jönköping Sen inbjudan Ja Stockholm Ofta snabba kontakter med konsulter Ja Göteborg Möte kort varsel, annars fördröjning 4-5 v, 2 Ja pers Stockholm Kunde ordna möte med kort varsel Ja Stockholm > 90 Privata skäl Ja Stockholm > 12 Privata skäl Ja Stockholm Program sent. Bokade till slut innan program Ja Ja Stockholm Bokade när inbjudan kom Ja Stockholm Bokat tidigt. Stockholm Bokat så snart fått klartecken från chef Ja Kalmar ? Samordnat två möten, därför sen bokning Stockholm > 60 Osäker mötestid, samordning m andra

12 Datum 10 (15) Stockholm > 30 Osäker mötestid samt andra tjänsteresor Stockholm ? Väntelista på utbildning, sent svar Ja Stockholm > 30 Oklart med vem som ska åka Ja Ja Stockholm > 60 Troligen kunnat boka tidigare, risk för ombok Ja Stockholm ? Hård arbetsbelastning samt privata skäl Ja Helsingfors Hade ej tänkt åka men det blev nödvändigt Ja Stockholm Samordnade med kollega Ja Stockholm Glömde boka tidigare Ja Stockholm Hade ev kunnat boka tidigare, reste mycket då Ja Ja Stockholm Slutligt beslut om dagen togs sent Stockholm Tidig bokning, men högt pris Stockholm Bokade i princip omgående efter besked Ja Stockholm Inbjudan kommer ca 1 vecka före mötet Ja Ja Stockholm Inbjudan kommer ca 1 vecka före mötet Ja Stockholm ? Länge oklart om mötet kunde genomföras Ja Stockholm Avvaktade arbets- o bemanningsläge på enh Ja Stockholm ? Kort varsel, var på tj resa, problem m bokning Ja Stockholm > 14 Gruppen försökte synka hotell Ja Jönköping > 60 Privata skäl Ja Jönköping Privata skäl Ja Göteborg Bokades när datum bestämdes. 2 personer Ja Stockholm Samordnades med kollega Ja Stockholm Omsäkert om deltagande Ja Stockholm Krock chefsmöte, samrått m avd chef Stockholm Glömde boka, hög belastning då Ja Stockholm ? Sent Omprioriterade sent för att kunna delta Ja Stockholm > 90 Osäkert deltagande p g a införande av telefoni Ja Stockholm Sent besked medförde privata skäl Summa Antal Ja Kolumn: A = Bokat resan, antal dagar innan avresa B = Fått besked om resan, antal dagar innan avresa C = Möjligt att boka tidigare, enligt min bedömning D = Fått sen inbjudan eller sent besked om att delta (1 14 dagar innan avresa).

13 Datum 11 (15) Bilaga 2 Tabell prisutveckling flygresor Prisjämförelse avseende resa tur och retur den 24 september, Luleå Arlanda, Luleå Göteborg, Luleå Malmö, Luleå Kalmar respektive Luleå Jönköping. I tabellen visas kontrollerad pris vid nedanstående datum och angivna avgångstider. De högra kolumnerna visar besparing i förhållande till om bokning hade gjorts den 23 september. Besparing jämfört m bokning 23 sept 23-aug 27-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 16-sep 09-sep 02-sep 27-aug 23-aug 24-sep 6.25 Arlanda SAS % 35% 44% 51% 58% Luleå SAS % 50% 50% 50% 50% % 42% 47% 50% 54% 6.35 Arlanda Norwegian % 37% 37% 56% 61% Luleå Norwegian % 32% 40% 44% 32% % 35% 38% 52% 51% 24-sep 6.25 Göteborg SAS % 32% 41% 49% 67% Luleå SAS % 67% 67% 67% 78% % 49% 54% 58% 73% 6.35 Göteborg Norwegian % 39% 41% 55% 59% Luleå Norwegian % 32% 12% 48% 48% % 37% 33% 53% 56% 24-sep 6.25 Malmö SAS % 36% 46% 53% 46% Luleå SAS % 67% 67% 67% 78% % 50% 55% 59% 60% 6.35 Malmö Norwegian % 42% 42% 56% 61% Luleå Norwegian % 36% 12% 48% 48% % 41% 34% 54% 57% 24-sep 6.25 Kalmar SAS % 48% 48% 55% 55% Luleå SAS % 61% 66% 66% 66% % 54% 57% 61% 61% 24-sep 6.25 Jönköping SAS % 17% 49% 40% 40% Luleå sep 31% 36% 36% 46% 46% % 26% 43% 43% 43%

14 Datum 12 (15) Bilaga 3 Diagram 1 5 prisutveckling flygresor, tur och returresor, jämför bilaga 2. Avresa för resorna är 24 september Diagram 1. Luleå Arlanda. Diagram 2. Luleå Göteborg SAS 1 visar priset för en enkelresa med SAS, för att illustrera att det i det här exemplet hade kostat nästan lika mycket med en enkel resa med SAS som tur och retur med Norwegian

15 Datum 13 (15) Diagram 3. Luleå Malmö SAS 1 visar priset för en enkelresa med SAS, för att illustrera att det i det här exemplet hade kostat nästan lika mycket med en enkel resa med SAS som tur och retur med Norwegian Diagram 4. Luleå Kalmar

16 Datum 14 (15) Diagram 5. Luleå Jönköping

17 Datum 15 (15) Bilaga 4 Punktlighet sammanställning från Flightstats.com månadsrapport. Månad 2013 Flygbolag Ranking I tid % Sen (15-29 min) % Mycket sen (30-44 min) % Orimligt sen (45 + min) % Inställda % Omdirigerad % Januari Norw SAS 80,23 84,24 12,42 9,07 3,79 3,17 3,56 3,49 0,28 0,89 0 0,04 Februari Norw SAS Har ej fått fram tabell Mars Norw SAS ,19 79,25 8,88 11,09 2,87 4,68 3,05 4,96 0,09 1,59 0 0,02 April Norw SAS ,01 84,08 5,23 9,19 1,72 3,32 2,04 3,38 0,44 1,92 0 0,03 Maj Norw SAS ,90 89,36 4,22 6,87 1,20 1,83 1,68 1,91 0,45 0, Juni Norw SAS ,77 85,30 5,85 8,79 1,51 3,05 1,87 2,85 0,46 1,08 0 0,01 Juli Norw SAS ,77 85,19 5,89 8,15 1,70 2,82 1,63 3,81 0,09 0,76 0 0,03 Augusti Norw SAS ,32 91,76 4,47 5,17 1,04 1,45 1,17 1,61 0,29 0,32 0 0,02

18

Granskning av rutiner för bokning av flygresor

Granskning av rutiner för bokning av flygresor Granskning av rutiner för bokning av flygresor Bättre framförhållning kan ge fler medarbetare i 05-1140-2013 Titel Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Granskning av rutiner för bokning av flygresor..

Läs mer

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument Tjänsteresor i Västerbottens läns landsting. Rutiner Bakgrund Rutinerna gäller samtliga resor som betalas av Västerbottens läns landsting (VLL). Syfte Rutinerna syftar till att planering av och genomförande

Läs mer

1 (7) AW/LL. Innehåll

1 (7) AW/LL. Innehåll 1 (7) 2016-10-10 AW/LL Innehåll Inledning... 2 Omfattning... 2 Allmänt om förmånsbeskattning... 2 Att tänka på när du planerar ett möte eller en resa... 3 Att tänka på när du bokar resor och boende...

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson Välkommen till oss Resecity i Västervik AB Sverige Telefoner: 0490 833 08 Affärsresor HÖGSTA PRIO e-mail bokning resecity@swetravel.se HÖGSTA PRIO 0490 833 00 Privatresor Direkttelefoner endast i undantagsfall

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017 för avrop från Flygresor inrikes 1.0 Datum Sid 2 (8) -11-22 Dnr 23.5-3672- Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information...

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

1"""""."'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy

1.'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har beslutat ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en resepolicy fiir Vallentuna kommun. Resepolicyn omfattar samtliga

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 1.1 KORTFATTAT OM APPLIKATIONEN... 3 1.2 ATT KOMMA IGÅNG... 3 2. TRAVEL ONLINE... 4 2.1 STARTSIDAN I TRAVEL ONLINE... 4 2.2 ATT GÖRA EN

Läs mer

7. Boende För närmare information om hotell se Bilaga 2 - Boende i tjänsten Coor

7. Boende För närmare information om hotell se Bilaga 2 - Boende i tjänsten Coor Dokumentsnamn Resepolicy Sverige Ersätter Riktlinjer_vid_resor Utgåva 1.0 Ägare Ann Hellman Sida 1 (3) Giltig fr.o.m: 2012-09-01 1. Omfattning och information Denna resepolicy gäller för tjänsteresor i

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 17 oktober 2007 96 Reviderad 7 februari 2008 29 1(8) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida BESKRIVNING D-LFV 2006-16377 0(12)

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida BESKRIVNING D-LFV 2006-16377 0(12) LFV Dokumenttyp Dokumentnummer Sida Koncern-HR BESKRIVNING D-LFV 2006-16377 0(12) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Per Edström 011-192583 GD 2009-10-19 04.00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Ansvar...2

Läs mer

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN (antagen av kommunstyrelsen 2000-09-13) ALLMÄNT Dessa regler gäller för samtliga anställda och uppdragstagare hos Landskrona kommun. Begreppen

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO)

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO) 1 INNEHÅLL Logga in... 2 Boka Flyg... 4 Sittplats ombord... 5 Avsluta bokning... 7 Boka flera resenärer samtidigt... 8 Hotellbokning... 9 Marktransport... 11 Tågbokning... 16 Sittplatsbokning... 19 elektronisk

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1 SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb Användarmanual 2010-1 1 Innehåll Boka en resa s. 3 Innehåll i Min profil s. 9 Första påloggningen s. 11 Reseadmininstratör s. 13 2 Boka

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet Innehåll: Inloggning Flygbokning Marktransport Tågbokning Jämför Flyg/Tåg Hotellbokning Hyrbilsbokning Teknisk support bild 3 bild 4-11 bild 12-18

Läs mer

Reseriktlinjer. Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi:

Reseriktlinjer. Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi: Reseriktlinjer Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi: Arbetar för jämställdhet och allas lika värde Arbetar för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt Värnar om rätten

Läs mer

Anbudslämnare. 4. Anbudsutvärdering. Utvärderingsrapport. Upphandlande organisation Utvärdering Annika Fridh

Anbudslämnare. 4. Anbudsutvärdering. Utvärderingsrapport. Upphandlande organisation Utvärdering Annika Fridh Utvärderingsrapport 2013-11-18 Upphandlande organisation Försäkringskassan Upphandling Resebyråtjänster Annika Fridh 033634-2013 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 (7) Personalbyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2004-02-09 och 2004-06-21 EKB-799-0069/04 Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 Allmänt I Polisens arbete utgör tjänsteresorna en

Läs mer

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK RESEENHETEN (FMLOG/ReseE) har det övergripande ansvaret för Kronflygs verksamhet. Kronflyg fungerar som Försvarsmaktens samt vissa andra statliga myndigheters flygbolag. Kronflyg

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Förslag till riktlinjer för resor i tjänsten

Förslag till riktlinjer för resor i tjänsten ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2012-11-08 Bilaga 2 Förslag till riktlinjer för resor i tjänsten Här nedan återfinns riktlinjer för resor i tjänsten som gäller för medarbetare inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB I ägardirektiven från Stockholms Stadshus AB anges att Stockholm Business Region (SBR), som moderbolag i koncernen, ska leda arbetet

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

En tjänsteresa end-to-end

En tjänsteresa end-to-end En tjänsteresa end-to-end Täcker hela reseprocessen från profilhantering, via planering, bokning, reseräkning och fakturering till utbetalning och uppföljning END-TO-END FÖR RESENÄREN PROFILHANTERING RESEORDER

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Granskning av resor, representation och företagskort

Granskning av resor, representation och företagskort Lycksele kommunkoncern Granskning av resor, representation och företagskort KPMG AB Innehåll 1. Uppdrag 2 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 2 4. Granskade bolag 3 5. Sammanfattning 4 6. Sammanställning

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 INLEDNING... 2 1.1 DEFINITIONER... 2 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 2.1 BESLUT OM RESA... 3 2.2 BETALKORT... 3 2.3 ÅRS/HALVÅRSKORT... 3 2.4 BONUS...

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Uddevalla kommun. Granskning av avrop från ramavtal - leverantörskontakter. Rapport 2015-04-09

Uddevalla kommun. Granskning av avrop från ramavtal - leverantörskontakter. Rapport 2015-04-09 Uddevalla kommun Granskning av avrop från ramavtal - leverantörskontakter EY Rapport 2015-04-09 1 Inledning 1.1 Bakgrund I början av 2015 har frågor om personal på Uddevalla kommuns (härefter kommunen)

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Besöksnäringsdag 14/10 2015!

Besöksnäringsdag 14/10 2015! Besöksnäringsdag 14/10 2015! Gotlands Förenade Besöksnäring bjuder in till Besöksnäringsdag tillsammans med Inspiration Gotland. Tema: Uppföljning av sommaren och hur utvecklar vi Gotland som besöksmål?

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Datum: 2012-05-30 Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Fix Travel Er resebyrå för en lyckad resa! We Fix It Kundansvarig/Projektansvarig Åsa Melander Fix Travel AB Brädgårdsvägen 28 236 32

Läs mer

Mötes- och resepolicy vid Högskolan i Skövde

Mötes- och resepolicy vid Högskolan i Skövde HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2016-07-01 DnrHS 2016/384 Mötes- och resepolicy vid Högskolan i Skövde Jag fastställer härmed Mötes- och resepolicy för Högskolan i Skövde. Policyn ska öka medvetenheten

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun Inbjudan & anmälan till Revisionskonferens i Visby 27-28 augusti 2009 Konferensen Revisionen i Gotlands kommun inbjuder, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, till konferens för revisorer i

Läs mer

Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB

Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB AB Karlskrona Moderbolag har 2016-08-23 beslutat genomföra en granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB under åren 2014, 2015 och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Att ta kontroll över resandet Travel management och tjänsteresor med tåg

Att ta kontroll över resandet Travel management och tjänsteresor med tåg Att ta kontroll över resandet Travel management och tjänsteresor med tåg Per Gustafson och Gunilla Bergström Casinowsky Forskningsprojektet Denna text är en populärsammanfattning av den vetenskapliga rapporten

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas.

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas. PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2007-11-29 07 111 44 Resepolicy för Regionförbundet Sörmland Styrelsen för Regionförbundet Sörmland behandlade enligt 39/2007 förslag till Resepolicy för Regionförbundet

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Riksfärdtjänst Vad är riksfärdtjänst? Riksfärdtjänst ersätter de kostnader som uppstår när du på grund av en funktionsnedsättning måste resa på ett sätt som är dyrare än vanligt.

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Du loggar in på startsidan på www.sj.se Resebokare företag: du som har behörighet att boka resor åt fler på ditt företag

Läs mer

Innehåll 1 Allmänt... 3

Innehåll 1 Allmänt... 3 Riktlinjer för mötes- och resebeställning 1(12) Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Reseförsäkring... 3 2.1 Försäkringar vid bilresa... 3 3 Säkerhet... 4 3.1 Om olyckan är framme... 4 4 Arbetsmiljö... 5

Läs mer

Destination per prisrad/artikel

Destination per prisrad/artikel Destination per prisrad/artikel 2017-09-11, Göran Gustafson, Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det här dokumentet beskriver hur man ska ställa in och arbeta med Rebus om man vill ha resenärernas artikel, leverantörs

Läs mer

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-06-10 Dnr: 500-1021-13 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktikoch

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgshem AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil BOKA RESOR I KTH-RES Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil Flik: Person Kontrollera att förnamn och efternamn är rätt stavade

Läs mer