SAS SVerige cc FÖRETAGSBILAGOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAS SVerige cc 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR"

Transkript

1 0295 SAS SVerige cc FÖRETAGSBILAGOR

2

3 Innehållsförteckning Bilaga A Uniformbestämmelser för i SAS anställda CC. 3 Bilaga B Bestämmelser rörande flygtid, tjänstgöringstid och fritid för CC. 4 Bilaga C Instruktörer 11 Bilaga D Traktamentsreglemente för SAS kabinpersonal 12 Bilaga E Överenskommelse avseende moduler 14 Bilaga F Social trygghet 15 Bilaga G Pension för kabinpersonal som avlönas enligt svensk löneskala 16 Bilaga H Avlöningsbestämmelser för CC anställda i SAS 18 Bilaga I Försäkringar 20 Bilaga J Semester 22 Bilaga L Cabin Crew Resurspool 25 1

4 2

5 BILAGA A UNIFORMBESTÄMMELSER FÖR I SAS ANSTÄLLDA CC Uniformbestämmelser för i SAS anställda CC (Gäller fr o m ) Bilaga A Den anställde är skyldig att i tjänsten bära uniform i enlighet med gällande uniformsbestämmelser. Anskaffande av uniform och utbyte av uniformsdelar vid behov bekostas av SAS. Bestämmelserna om tvätt mm framgår i övrigt av företagets uniformsreglemente. 3

6 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC Bilaga B Bestämmelser rörande flygtid, tjänstgöringstid och fritid för CC Beträffande flygtid, tjänstgöringstid, vila och fritid gäller, utöver regler angivna i SAS OM-A 7.1, nedanstående mellan parterna överenskomna bestämmelser. (Gäller fr o m ) 1. Definitioner. Blank dag: Check-in: Omdisponering: Flygtid: Flygtjänstgöringsperiod: Fridag: Fridagsperiod: Longhaulflygplan: Longhaulproduktion: Shorthaulproduktion: Slinga: Standby: Standbyblock: Standbyline: Tjänstgöringsblock: Tjänstgöringsblock: Blank dag är en tjänstgöringsdag utan fastlagd produktion vid publicering av roster. Med check-in avses tiden för fastställd inställelsepunkt före start. Med omdisponering avses alla ändringar till publicerad roster (crew slip). Med flygtid avses tiden från det flygplanet bringas i rörelse i avsikt att startas, till dess det e er flygning bringas att stanna. D v s tiden från block-off till block-on. En period med aktiv flygtjänst räknat från crew möter till tjänst för företaget (check-in) före en flygning eller serie av flygningar och avslutas e er sista flygning, där crew utför aktiv flygtjänst ombord (Block-on). I.e. samma som Flight Duty Period enligt OM-A 7.1. Kalenderdygn fri från all tjänst på hemmabas. En sammanhängande period fri från all tjänst på hemmabas på minimum 2 kalenderdygn. Flygplan med double aisle; p.t. A330 och A340 Flygproduktion som faller utanför begreppet shorthaulproduktion ; se nedan Flygproduktion inom en zon om +/- tre standardtidzoner räknat med utgångspunkt i skandinavisk standardtid; i.e. en zon, som omfattar tidzonerna -2 till och med +4 UTC, eller flygproduktion där flygtiden (single leg) inte överstiger 8 timmar. (Undantag: Flygningar till och från Grönland faller under begreppet shorthaulproudktion). Serie av flygningar (aktiv och/eller passiv) som startar och slutar på hemmabas. Period då besättningsmedlem ska vara förberedd för tjänstgöring; i.e. reservtjänstgöring. Sammanhängande period med standbydagar i tjänstgöringsblock upp till max fem dagar. Sammanhängande period med standbydagar över fem dagar. Med tjänstgöringsblock menas tjänstgöring mellan två fridagsperioder. En period med tjänstgöring räknat från tjänst påbörjas till crew är fri från all tjänst (t.ex. från check-in till check-out) och avgränsad av minimum vila före och e er. I.e. samma som Duty Period enligt OM-A

7 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC 2. Administrativa bestämmelser. 2.1 Roster Företaget skall utarbeta ett arbetsschema (roster/schedule), som omfattar en hel kalendermånad. Detta arbetsschema skall innehålla översikt över all tjänstgöring beordrat av företaget. Roster skall publiceras senast den 16 månaden före aktuell tjänstgöringsmånad. 2.2 Slingförhandling Om viss flyglinje eller linjekombination är upplagd så att e erföljandet av dessa bestämmelser medför olägenheter, äger SAS och berörda förening överenskomma om undantag från desamma. Överenskommelse om undantag kan ske i s.k. slingförhandling, som skall äga rum inför resp. trafikprogram. Vid förhandlingarna tas hänsyn till bl.a. flygplanstyp, flygningens längd och art och graden av servicenivå. 2.3 Gruppindelning En tjänstgöringsgrupp är baserad på kategori, kvalifikation och bas. CC kvalificerad på longhaulflygplan placeras alltid i VG I tillägg gäller för besättningsmedlem enbart kvalificerade på shorthaulflygplan nedanstående på baserna OSL, STO och CPH: Om det totala antalet CC i en tjänstgöringsgrupp överstiger 30, skall SAS uppfylla önskan om fast grupp upp till 60 % av antalet CC inom tjänstgöringsgruppen. CC i FG får bara förflyttas från FG med ett varsel om 3 kalendermånader, eller om han/hon skolas till annan tjänstgöringsgrupp. Om det antal CC, som ingår i FG, måste reduceras, är det den seniorietsmässigt yngste i varje grupp som flyttas till VG, om frivillig flyttning inte kan åstadkommas. Vi vakanser i FG sker flyttning från VG. Förtur till flyttning har CC med högst senioritet. CC i FG, som vid semester eller tjänstledighet, inklusive militärtjänst, eller en kombination av dessa ej kan följa sin fasta modul, placeras i VG. CC, som fungerar som instruktör, administrativ CC, facklig förtroendeman, skyddsombud etc. placeras alltid i VG (om inte SAS beslutar annat) och räknas inte med vid fördelning FG resp VG. 3. Tjänstgöring. All tidsangivelse i detta avtal refererar till lokal tid på hemmabas (L T homebase) om inte annat explicit framgår av nedanstående. 3.1 Begränsning av tjänstgöring Nedanstående gäller inte vid privat byte Planerad tjänstgöring a) Högst 47:30 timmars tjänstgöringstid får planeras under en period om sju rullande kalenderdygn. Planerad tjänstgöringstid per månad får inte överstiga 166 timmar. b) Extensions shorthaul. CC får maximalt planeras till 3 flygtjänstgöringsperioder med extension (enligt OM-A 7.1) per månad. 5

8 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC Vid mer än två extensions inom samma kalendermånad utbetalas per diem med faktor 1,5 per tjänstgöringsperiod med extension. Maximalt 3 aktiva sectors (legs) i flygtjänstgöringsperiod med extension. c) Tjänstgöringsblock Vid shorthaulproduktion eller kombination short- och longhaulproduktion får det max planeras 5 sammanhängande tjänstgöringsdagar i tjänstgöringsblock. Vid longhaulproduktion gäller följande: Slingor på longhaul får inte planeras att överstiga 12 dagar. Det får max planeras 2 dagars tjänst (excl. Standby) innehållande sammanlagt 20 timmars tjänstgöring på shorthaul före longhaulproduktion. d) En tjänstgöringsperiod får inte planeras innehålla både nödträning/tjänst i flygsimulator och aktiv flygtjänst. e) Check-in och check-out skall som minimum planeras till 45 resp 15 minuter Tjänstgöring vid förseningar Vid förseningar och oregelbundenheter i trafiken, som påverkar egen roster, gäller OM-A Omdisponering. För att avveckla trafiken kan produktionsdagar omdisponeras. Mellan ursprungligt schedulerad check-in på hemmabas och ursprunglig schedulerad checkout på hemmabas får SAS fritt omdisponera CC. SAS kan kontakta den enskilde CC om omdisponering, även om varseltiden och övriga tidsgränser eller regler inte uppfylls. 4.1 Omdisponering vid shorthaulproduktion Tidigareläggande av check-in på hemmabas med upp till 1 timme får göras med iakttagande av en varseltid senast vid check-out dagen före. Tidigareläggande av första check-in e er ledig dag, får endast ske i samråd med berörd CC Omdisponering som innebär upp till 2 timmars senarelagd check-out/stand-by slut på hemmabas, kan ske utan varsel; dock inte på sista dag före ledig dag. 4.2 Omdisponering vid lonhaulproduktion Tidigare check-in Om CC får besked senast 12 timmar före ny check-in/standby-start, får check-in/standby-start tidigareläggas med upp till 7 timmar i f.t. ursprunglig planerad check-in Senare check-out Vid omdisponering skall CC alltid säkras min. 72 timmar ledigt vid ankomst till hemmabas. Om planlagd F-dag omdisponeras ersätts CC enligt Omdisponering vid sjukdom Vid friskanmälan e er sjukdom skall CC tillbaka på ursprunglig schedule snarast möjligt. Om det är nödvändigt, får CC enbart kvalificerad på longhaulflygplan disponeras fram till fridagar i den andra fridagsperioden e er friskanmälan. 6

9 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC 4.3 Blank dag (BL) CC får max scheduleras 15 BL-dagar på ett kalenderår BL kan disponeras för produktion (flygtjänst eller marktjänst) dock ej till stand-by. För produktion på blank dag gäller vanliga omdisponeringsregler enligt ovan Om meddelande om produktion inte är mottagen av den enskilde CC senast kl 18:00 sista produktionsdag före BL, skall CC e er kl 18:00 samma dag, checka sin roster alternativt kontakta Crew Control för att konfirmera produktion eller att BL konverteras till tjänstefri dag BL-dag, som följer direkt e er en F-dag eller annan ledig dag, får konverteras till produktion med check-in tidigast kl 06: Vid tjänstgöring på schedulerad blank dag, vilken har blivit omvandlad till tjänstefri dag, kompenseras CC enligt 10.1 nedan. 5. Vila. Uppehåll för vila på hemmabas skall vara 13 timmar eller motsvarande föregående tjänstgöringsperiod, om denna är längre än 13 timmar. Uppehåll för vila på utestation skall vara 10 timmar eller motsvarande föregående tjänstgöringsperiod, om denna är längre än 10 timmar. I båda fall skall CC ha möjlighet till 8 timmars sömn. Se övrigt OM-A 7.1 Vid longhaulproduktion skall uppehåll för vila på utestation vara minst 15 timmar. 6. Fridagar. 6.1 CC i fast grupp (FG) CC i FG följer ett kontinuerligt roterande system med fem på varandra följande produktionsdagar följda av tre sammanhängande fridagar (5P/3F). 6.2 CC i variabel grupp (VG) Fritid skall tilldelas i perioder på minimum 2 kalenderdygn. I övrigt gäller följande: a) Minimum 11 F/månad resp. 138/kalenderår. Vid frånvaro (semester, LoA, sjukdom etc) reduceras antalet fridagar i motsvarande grad. Om CC under ett kalenderår byter från VG till FG eller v.v. gäller inte min. antal F per kalenderår. b) Minimum 3 F tilldelas besättningsmedlem e er 5 sammanhängande produktionsdagar på shorthaul eller kombination av short- och longhaul, om tjänstgöringsblocken innehåller aktiv flygtjänst. Anmärkning: 3:e F-dag kan ersättas med annan tjänstledig dag. 7

10 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC c) Minimum 1 gång per kalendermånad skall CC tilldelas weekend-ledighet; i.e. sammanhängande fri från fredag kl 18:00 till måndag kl 06:00. Weekend-ledigheten räknas till den månad, söndagen tillhör. d) Om CC scheduleras till kombinationen 4P/2F, skall fridagsperioden planeras till minimum 60 tim. sammanhängande fri. e) Minimum 3 F tilldelas besättningsmedlem på hemmabas e er longhaulproduktion. f) Vid byte mellan flygning på destination i östlig resp. västlig riktning eller v.v. skall det, när tidsskillnaden överstiger 4 tim. i f.t. skandinavisk lokaltid, planeras med min. 3 dagars ledighet mellan två slingor med sådana flygningar. (I detta sammanhang är Grönland undantaget.) Prioriterade fridagar; ( Superfridagar. Gäller ej CC på longhaulflygplan.) CC, som tjänstgör i variabel grupp, har möjlighet att requesta två fridagar under varje kalendermånad. Superfridag får max beröra en weekend varje kalendermånad. Icke utnyttjade dagar kan icke överföras och kompenseras icke på annat sätt. Prioriterade fridagar uppfylls före övriga bids. SAS förbehåller sig rätt att inte uppfylla tilldelad fridag, om CC planeras till skolningsaktivitet. 7. Standby. 7.1 Vid standby-tjänst skall CC inställa sig till tjänst utan dröjsmål, dock senast 80 minuter e er utkall. CC kan senast börja tjänst (check-in) 80 minuter e er slut av standby-tjänst. 7.2 Under ett kalenderår får CC max scheduleras till 35 standbydagar. Om standby scheduleras i lines, får antalet schedulerade standbydagar utökas med faktor 1, En standbyperiod får maximalt planeras upp till 10 timmar sammanhängande. CC enbart kvalificerad på longhaulflygplan får dock planeras till standby överstigande 10 timmar, när denna tjänst planeras som split-duty med break under dagen. 7.4 Start och sluttidspunkt för standby får ändras, när detta sker senast vid check-out dagen före. Standby på första dag i tjänstgöringsblock får dock inte tidigareläggas. 7.5 Airport-standby: a) Airport-standby får max. planeras till 4 timmar. b) Vid utkall på standby till produktion med mindre än sex timmars tjänst, får airportstandby tilldelas i upp till två timmar i anslutning till produktionen. 7.6 För CC kvalificerad på lonhaulflygplan gäller vidare: a) Standby får planeras i lines upp till 14 dagar. Det ska minimum vara 56 dagar mellan två standbyline, och CC får max. planeras till två standbylines per kalenderår. (Standby-line räknas till det kalenderåret, där första dag i en standby-line ligger.) b) Då fem standbydagar i följd utan utkall avvecklats, skall CC tilldelas två fridagar. c) Vid utkall på standby, får CC enbart kvalificerad på longhaulflygplan disponeras fram till fridagarna i den andra fridagsperioden. SAS ska dock e ersträva att få CC tillbaka på ursprunglig schedule så fort som möjligt. 8

11 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC 8. Meals. 8.1 Om tiden mellan check-in och sista block-on i en serie flygningar under en flygtjänstgöringsperiod överskrider 6 timmar skall tjänstgöringen planeras med ett måltidsuppehåll. Om flygtjänstgöringsperioden överstiger 10:00 tim. skall det planeras med två måltidsuppehåll. Det får max planeras med fem timmar mellan två måltidsuppehåll. 8.2 Måltidsuppehållet på marken skall på bas CPH, OSL och STO planeras att uppgå till 1:30 tim från block-on till block-off. Vid förseningar under tjänstgöringspasset kan måltidsuppehållet förkortas till 1:15 tim. På övriga stationer skall måltidsuppehåll på marken planeras att uppgå till 0:50 tim. från blockon till block-off förutsatt måltid ombord och samma flygplansindivid. 8.3 Alla måltidsuppehåll kan ersättas av måltid ombord på sträcka där flygtiden överskrider: Pilot; 1:00 tim Cabin Crew: 2:00 tim. Utrikse. Cabin Crew: 1:30 tim. Inrikes. 9. Kompensationsledighet. 9.1 F3-dagar. En kompensationsfridag (F3) motsvarar en produktionsdag. CC kan få sina kompensationsfridagar utbetalda i pengar. Kompensationsfridag ersättes med 5,6 % av 100 % månadslön för varje såld dag vid tidpunkt för utbetalning. SAS kan en gång om året utbetala innestående kompensationsfridagar överstigande 5 på varje CCs saldo. 9.1 Utläggning av F3-dagar. CC kan söka om utlägg av F3-dag (ar) upp till 5 dagar i block. SAS förbehåller sig rätt att maximera antalet utlagda kompensationsfridagar. Om antalet återstående F3-dagar överstiger 5, kan SAS fritt schedulera överstigande dagar i anslutning till annan ledighet, dock max 5 per kalendermånad. 9.2 F36-dagar. En kompensationsfridag (F36) motsvarar en produktionsdag. CC intjänar under ett kalenderår F36-dagar enligt följande: FG 100 % % % n.a % 7 7 F36-dagar utbetalas icke och kompenseras inte på annat sätt Utläggning av F36-dagar. F36 scheduleras av SAS i anslutning till annan ledighet. VG 9

12 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC För CC i FG 100 % gäller i tillägg följande: Två F36-dagar är reserverade för utläggning i samband med sommarsemester. Under perioden 01. nov. 30. apr. läggs ut 5 F36-dagar i anslutning till annan ledighet, så enskild CCs tjänstgöringsblock under denna period fem gånger reduceras till fyra arbetsdagar; t.ex.: P/P/P/P/F36/F/F/F. Övriga 5 F36-dagar scheduleras enskilt eller samlat av SAS i anslutning till annan ledighet under samma period. 9.3 F7-dagar Varje enskild CC intjänar 5 F7-dagar per semesterintjänandeår oavsett tjänstgörings- /sysselsättningsgrad. F7-dagar motsvarar kalenderdagar och hanteras och läggs ut av SAS som semesterdagar (dock utan semesterlön/-ersättning eller annan kompensation); jmf. Bilaga J nedan. 10. Sälj/köp av fridagar CC kan frivilligt på SAS begäran utföra tjänst på schedulerad/publicerad fritid. Sådan tjänst skall ersättas med 14 % av 100 % månadslön per såld heldag med tjänstgöring överstigande 6 timmar samt med 8 % av 100 % månadslön per såld dag med max 6 timmar tjänstgöring Tjänstgöring på såld fridag räknas inte med vid beräkning av begränsning i tjänstgöring. 11. Övertidsersättning För arbete utöver 47:30 timmar under en period om sju rullande kalenderdygn eller arbete utöver 166 timmar per månad kompenseras CC med övertidsersättning; i.e. 1 % av 100 % månadslön för varje påbörjad timme. CC kompenseras endast för den primära överskridelsen; d v s samma överskridelse kompenseras bara en gång. Överskridande som beror på försäljning av fridag berättigar inte till övertidsersättning Om check-out sker i planerad fridagasperiod kompenseras CC enligt följande: a) E er kl 00:00 i planerad fridagsperiod utbetalas övertidsersättning upp till två timmar. b) E er kl 02:00 i planerad fridagsperiod kompenseras CC med 1 F3-dag per fridag som tas i anspråk. CC kompenseras då inte enligt a). 12. Tjänstledighet/Deltid. Tjänstledighet/deltid kan sökas enligt följande tjänstgöringsschema: FG VG* min per månad min per kalenderår 20 % 4P / 4F 15 F 182 F 25 % n.a. 16 F 193 F 40 % 3P / 5F 19 F 228 F * Vid frånvaro (semester, LoA, sjukdom etc) reduceras antalet fridagar i motsvarande grad. Om CC under ett kalenderår byter från VG till FG eller v.v. gäller inte min. antal F per kalenderår. För CC kvalificerad på longhaulflygplan gäller max. 25 % tjänstledighet. Vid behov kan SAS erbjuda tjänstledighet i andra varianter. 10

13 Instruktörer BILAGA C INSTRUKTÖRER Bilaga C Nedanstående gäller för svenskavlönade Cabin Crew med bas STO, som fungerar som instruktör/coach i SAS eller annat sällskap, som SAS måtte träffa avtal med. Nedanstående gäller även Cabin Crew, som är under utbildning till instruktör/coach. 1 Tjänstens art och omfattning Tjänsten som instruktör omfattar undervisning i allt, som är relaterat till arbetet som Cabin Crew; jf. myndighetsbestämmelser och kollektivavtal. CC, som tjänstgör som instruktör, är pliktig att arbeta det ställe, SAS anvisar. 2 Tjänstgöringsbestämmelser M.h.t. tjänstgöringsbestämmelser gäller kollektivavtalens 6 med nedanstående tilllägg/ändringar: Planerad flygtjänst och BL-dag får disponeras till tjänst som instruktör. Om tjänst som instruktör avlyses, får CC disponeras till flygtjänst i SAS. 3 Försäkringar CC är försäkrad på samma vis och i samma omfattning, som vid tjänstgöring i SAS. I speciella tillfällen beroende på tjänstens speciella art kan särskild försäkring om nödvändigt tecknas. 4 Lönevillkor CC, som jobbar som instruktör/coach, uppbär utöver normal lön ett särskilt tillägg på 153:- SEK för var timme, de tjänstgör som instruktör. Gäller fr o m Semester, LoA och annan ledighet Semester intjänas och tilldelas i enlighet med gällande avtal. SAS kan välja att betrakta instruktörer som särskild tjänstgöringsgrupp. 11

14 BILAGA D TRAKTAMENTSREGLEMENTE FÖR SAS KABINPERSONAL Traktamentsreglemente för SAS kabinpersonal Bilaga D (Gäller fr o m ) 1. Traktamente i samband med flygtjänst. Flygande personal erhåller under flygtjänst för SAS ersättning för i samband därmed uppkommande verkliga merkostnader enligt nedanstående grunder: 1.1 Traktamente utgår enligt nedanstående regler: a) Traktamentet beräknas för varje dygn (24 t) räknat från 1 timme före tidtabellsenlig start från hemmastation (stationeringsort) och till 30 minuter e er "block on" på hemmastation (stationeringsorten). Om "block-on" sker före tidtabellsenlig landningstidpunkt tillämpas dock tiden för tidtabellsenlig "block-on" om differensen är mindre än 30 minuter. För överskjutande del av dygn eller för frånvaro understigande 24 timmar beräknas traktamentet enligt följande: Mindre än 3 timmar inget traktamente 3-6 timmar 1/4 traktamente 6-12 timmar 1/2 traktamente 12 timmar och därutöver 1/1 traktamente b) Uppehåll på hemmastation (stationeringsort) mellan två flygningar, där uppehållet är av kortare varaktighet än fem timmar, medräknas vid beräkningen av frånvarons längd. Vid utresa senare och/eller hemresa tidigare än schedulerat, grundas beräkning på aktuell flygning. c) Vid airport standby som icke föregås eller e erföljs av flygtjänst i samma tjänstgöringsperiod utbetalas inget traktamente. Vid airport standby e er flygtjänst som icke e erföljs av ytterligare flygtjänst avslutas beräkning av traktamente vid slut av airport standby. d) Traktamentet enligt pkt a. ovan fördelas enligt övernattnings- och måltidsplanering. e) Vid flygtjänst på svenska nationella helgdagar utgår traktamente med faktor 2,0. Om CC bara tjänstgör under del av helgdagen utgår traktamente med faktor 2,0 endast för den del av tjänstgöringen, som faller på helgdagen. Om tjänstgöringen faller på helgdag beräknas alltid med utgångspunkt i skandinavisk lokaltid, oavsett om CC måtte vara inom annan tidszon under tjänstgöringen. f) Vid sjukhusvistelse utanför hemmastation (stationeringsort) i samband med flygtjänst utbetalas inget traktamente. 1.2 Grundnivå för traktamentessats är de satser som gällde Gällande satser per dags datum sänks den 01 december 2012 med 50 %. 2. Traktamente i samband med övriga resor i tjänsten. Beträffande detta reglemente skall gälla vad som till envar tid fastställes för tjänstemannapersonalen. 12

15 BILAGA D TRAKTAMENTSREGLEMENTE FÖR SAS KABINPERSONAL 3. Hotell. Vid övernattning eller uppehåll där sängvila erfordras ombesörjer SAS rum av tillfredsställande beskaffenhet i hotell motsvarande god skandinavisk standard, varvid enskilt rum med toalett eller dusch tillhandahålles. 3.1 Regler för val av besättningshotell SAS val av hotell skall ske med särskild hänsyn till: a) Hotellets säkerhetsstandard, och härmed avses både personlig och brandsäkerhet, innebärande: att det skall ha goda detekteringsmöjligheter för brand att det skall ha goda bekämpningsmöjligheter mot brand att det skall ha brandlarm att det inte finns några tveksamheter att utrymning kan ske utan hinder vid nöd att det skall finnas tydliga nödinstruktioner för gäster, såsom tydlig markering av utrymningsvägar i alla utrymmen som används av besättningar plus information för övriga nödsituationer att det är bemannat med personal hela dygnet b) Crews möjligheter till vila, vilket innebär att rummen skall vara belägna (eller tillfredsställande ljudisolerade) så att störning p g a trafikljud, ljud från hissmaskinerier, restauranger, barer etc ej uppkommer. Detta är av speciell betydelse när hotell väljs där besättningar vilar dagtid. c) Crews tillgång till restaurang eller mat på hotellet eller dess närhet. Om hotellet inte uppfyller ovanstående kriterier kan SCCA kräva att SAS snarast säkrar att förhållanden åtgärdas eller finner andra hotell inom en tidsfrist på två månader. 13

16 BILAGA E ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MODULER Överenskommelse avseende moduler 1 Parterna träffar följande överenskommelse: Bilaga E Airbus 330/340:Vilomodul (med väggar) bakre delen vänster sida (motsvarande 8 passagerarsäten) är för båda flygplanstyperna godkända vilomoduler enligt myndighetsbestämmelserna. Därutöver skall vissa ytor i flygplanet disponeras för måltids intagande mm: I anslutning till dörrpar 1 skall fyra stycken s k High Comfort Seat (HCS) finnas, varav två skall vara High HCS (en på varje sida), samt vid dörrpar 4 en stycken HCS finnas. Modul jämte nämnda ytor framgår av bilagda ritningar (Bil 1, 330;Bil 2, 340) Om SAS av marknadsmässiga eller andra skäl är i behov att disponera (leasing e dy) A340, är sådant flygplan godkänt i det skick den befinner sig i (europeisk standard, med vilomodul) för en tid av maximalt ett år per flygplan, räknat från dag för respektive flygplans första flygning i SAS trafik. 2 SAS skall i samråd med representanter för skyddsorganisationerna i form av en arbetsgrupp, utreda och genomgå inredningsdetaljer rörande moduler och High HCS mm. Målsättningen är att standarden på vilomodulerna skall ligga i linje med standarden på befintliga moduler, inom ramen för de betingelser som ges av överenskommelsen i 3. Vid avgörandet av arbetsmiljöns beskaffenhet skall SAS HMS-expertis konsulteras. Skulle det vara så att, pga certificeringsskäl, High HCS icke kan installeras i tid för introduktion av flygplanen, skall standardlösning interimistiskt användas. Arbetet skall bedrivas skyndsamt för att nå en slutlig lösning. 3 I och med ovanstående är vilomodulfrågan jämte övriga ytor för måltids intagande mm avseende Airbus 340 och 330 slutligt reglerat. 14

17 Social trygghet BILAGA F SOCIAL TRYGGHET Bilaga F Mellan SAF och PTK i tre förhandlingsprotokoll träffade uppgörelser om överenskommelse om "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m", "Bestämmelser i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring" och "Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring" gäller som kollektivavtal mellan parterna med följande undantag angående ITP-planen, e ersom CC redan har motsvarande försäkringsskydd via allmän försäkring och kollektivavtal antas endast i vad den avser TFA. Protokollsanteckning Därest CC i en oförutsedd situation inte skulle omfattas härav garanterar SAS motsvarande försäkringsskydd. 15

18 BILAGA G PENSION FÖR KABINPERSONAL SOM AVLÖNAS ENLIGT SVENSK LÖNESKALA Bilaga G Pension för kabinpersonal som avlönas enligt svensk löneskala Överenskommelse mellan Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan samt Unionen å den andra avseende pension för kabinpersonal som avlönas enligt svensk löneskala. Denna överenskommelse gäller fr o m och ersätter samtliga tidigare muntliga och skri liga överenskommelser. 1. Pensionsålder ITP-planen avdelning 1 och 2 mellan Svenskt Näringsliv och PTK med 65 års pensionsålder tillämpas för CC med iakttagande av följande speciella bestämmelser: Pension för CC fr o m 01 januari 2013 Parterna är eniga om att för samtliga CC som är anställda per 1 januari 2013 oavsett ålder eller anställningstid gäller 65 års pensionsålder. 2. Samordning För CC som under tjänsten i SAS upptjänat pensionsrätt i andra länder skall den i Alecta försäkrade tjänstepensionen samordnas i enlighet med vid var tid gällande lagsti ning och regelverk för samordning av pensionsintjäning i annat land. 3. Giltighetstid Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2013 t o m den 31 december Därest under avtalets löptid Svenskt Näringsliv och PTK skulle överenskomma om förändringar i ITPplanen skall förhandlingar under fredplikt upptagas mellan SAS och Unionen om anpassning härtill. Därest avtalet inte sagts upp senast 6 månader före utlöpningsdatum förlängs det med 12 månader. 4. Övergångsregler Parterna är eniga om att följande övergångsregler ska tillämpas e er att detta kollektivavtal om pensions- och försäkringsförmåner ( Gällande Pensionsavtal ) har trätt i kra. 1) Regler som följer av det mellan parterna tidigare gällande kollektivavtalet av den 1 januari 1988 samt den 16 november 1999 ( Tidigare Pensionsavtalet ) såvitt avser nedan angivna förmåner ska fortsatt gälla och tillämpas på kabinanställda, som vid tidpunkten för ikra trädandet av Gällande Pensionsavtal äger rätt till a) fullt intjänad ålderspension enligt Tidigare Pensionsavtalet, b) förtidspension enligt Tidigare Pensionsavtalet, dock under förutsättning att sådan beviljats senast per den 15 december 2012 kl 12:00. c) extra ålderspension mellan 60 och 65 år för kabinanställd vars anställning upphört vid ikra trädandet av Gällande Pensionsavtal. d) delpension enligt Tidigare Pensionsavtalet, dock under förutsättning att sådan beviljats senast per den 18 november 2012 kl 12:00 CET eller e) flygförlustförsäkring enligt Tidigare Pensionsavtalet, dock under förutsättning att sådan beviljats senast per den 18 november 2012 kl 12:00 CET. 16

19 BILAGA G PENSION FÖR KABINPERSONAL SOM AVLÖNAS ENLIGT SVENSK LÖNESKALA 2) Parterna är eniga om att kabinanställd som vid ikra trädandet av Gällande Pensionsavtal är 55 år eller yngre omfattas av bestämmelsen i punkt 1 och 65 års pensionsålder. För kabinanställda som vid ikra trädandet av Gällande Pensionsavtal är 56 år eller 57 år gäller 62 års pensionsålder, och för kabinanställda som är 58 år eller äldre, gäller 60 års pensionsålder under förutsättning att sådan kabinanställd senast 15 december 2012 ingår ett ömsesidigt avtal med arbetsgivaren om att den kabinanställdes anställning ska upphöra i samband med att den kabinanställde uppnår 60 års ålder. För det fall sådan kabinanställd som är 58 år eller äldre vägrar att ingå sådant avtal är parterna eniga om att 62 års pensionsålder ska gälla för sådan kabinanställd. 3) Parterna är eniga om att kabinanställda som omfattas av punkt 1a) följaktligen saknar rätt till pensionspremier för ålderspension enligt Gällande Pensionsavtal. 4) För kabinanställda som vid ikra trädandet inte har intjänat full rätt till ålderspension enligt Tidigare Pensionsavtalet, och som inte omfattas av punkt 1 enligt dessa övergångsregler, kommer uppsamlat pensionsintjänande kvarstå men omdisponeras till att gälla ålderspension från 65 år. 17

20 BILAGA H AVLÖNINGSBESTÄMMELSER FÖR CC ANSTÄLLDA I SAS Avlöningsbestämmelser för CC anställda i SAS Gäller fr o m Mom 1 Till fast anställda C/A utgår månadslön enligt nedanstående. Bilaga H Anställning före Revisionstidpunkt (2,2 %) Under första anställningsåret E er första anställningsåret Till tillfälligt, extra och fast anställda C/A, som anställs e er , utgår månadslön enligt nedanstående löneskala. Revisionstidpunkt (2,2 %) Under första anställningsåret E er första anställningsåret Steward och flygvärdinna, som befordras till purser, erhåller en höjning av den aktuella månadslönen med kr. 18

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 1928 SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med i avtalstrycket 3 Avtal 5 1 Avtalets

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 3238 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2004-2007 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 0004 0028 0029 0042 0085 0086 EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL 2013-2016

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL 2013-2016 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL 2013-2016 ARBETSGIVARALLIANSEN Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer UNIONEN VISION FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND AKADEMIKERFÖRBUNDEN* *Jusek är kontaktförbund för Akademikerförbunden.

Läs mer

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L VID 0

K O L L E K T I V A V T A L VID 0 KOLLEKTIVAVTAL VID 0 1. Organisatorisk tillhörighet SJ AB tillhör branschorganisationen Spårtrafik inom arbetsgivarorganisationen Almega. Det övergripande kollektivavtalet tecknas på Almega med de kollektivavtalsbärande

Läs mer

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 2 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

1/4 2012 31/3 2013 KOLLEKTIVAVTAL ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND. mellan. och. avseende. tjänstemän

1/4 2012 31/3 2013 KOLLEKTIVAVTAL ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND. mellan. och. avseende. tjänstemän 1/4 2012 31/3 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO och HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND avseende tjänstemän 1 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning... 5 3 Uppsägning... 7 4 Semester...

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 Innehållsförteckning 1 AVTALETS OMFATTNING... 3 2 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER... 3 3 ANSTÄLLNING M M... 4 4 ANSTÄLLNINGENS

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1024 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) 2013 2016 Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 4 2 Allmänna förhållningsregler... 4 3 Anställning m m... 5

Läs mer

Tjänstemannaavtal. 1 maj 2013 30 april 2016. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Tjänstemannaavtal. 1 maj 2013 30 april 2016. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal 1 maj 2013 30 april 2016 Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer TJÄNSTEMANNAAVTAL Parter Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges

Läs mer

Tjänstemannaavtal Allmänna anställningsvillkor

Tjänstemannaavtal Allmänna anställningsvillkor Tjänstemannaavtal Allmänna anställningsvillkor 2013 2016 Elektriska installatörsorganisationen EIO Glasbranschföreningen Maskinentreprenörerna Målaremästarna Plåtslageriernas Riksförbund VVS Företagen

Läs mer

Tjänstemannaavtal. Allmänna anställningsvillkor. 1 mars 2012 30 april 2013

Tjänstemannaavtal. Allmänna anställningsvillkor. 1 mars 2012 30 april 2013 1 mars 2012 30 april 2013 Tjänstemannaavtal Allmänna anställningsvillkor Elektriska installatörsorganisationen EIO Glasbranschföreningen Maskinentreprenörerna Målaremästarna Plåtslageriernas Riksförbund

Läs mer

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Gemensam värdegrund 3 Kollektivavtal 5 1 Avtalets omfattning och allmänna regler 5 2 Anställning 5 3 Lönebestämmelser

Läs mer

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal på avtalsområdet Avtal om samverkan och utveckling Telekom Avtal om pension enligt ITP (särskild pensionsplan gäller

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v.

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v. KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 t.v. Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 1 3 Allmänna

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 2013-05-07 12:53:38 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013

Läs mer

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade):

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade): Allmänna anställningsvillkor bransch Vård och behandlingsverksamhet & omsorgsverksamhet (E) samt bransch Äldreomsorg (F) Bilaga 2 Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare

Läs mer