SAS SVerige cc FÖRETAGSBILAGOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAS SVerige cc 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR"

Transkript

1 0295 SAS SVerige cc FÖRETAGSBILAGOR

2

3 Innehållsförteckning Bilaga A Uniformbestämmelser för i SAS anställda CC. 3 Bilaga B Bestämmelser rörande flygtid, tjänstgöringstid och fritid för CC. 4 Bilaga C Instruktörer 11 Bilaga D Traktamentsreglemente för SAS kabinpersonal 12 Bilaga E Överenskommelse avseende moduler 14 Bilaga F Social trygghet 15 Bilaga G Pension för kabinpersonal som avlönas enligt svensk löneskala 16 Bilaga H Avlöningsbestämmelser för CC anställda i SAS 18 Bilaga I Försäkringar 20 Bilaga J Semester 22 Bilaga L Cabin Crew Resurspool 25 1

4 2

5 BILAGA A UNIFORMBESTÄMMELSER FÖR I SAS ANSTÄLLDA CC Uniformbestämmelser för i SAS anställda CC (Gäller fr o m ) Bilaga A Den anställde är skyldig att i tjänsten bära uniform i enlighet med gällande uniformsbestämmelser. Anskaffande av uniform och utbyte av uniformsdelar vid behov bekostas av SAS. Bestämmelserna om tvätt mm framgår i övrigt av företagets uniformsreglemente. 3

6 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC Bilaga B Bestämmelser rörande flygtid, tjänstgöringstid och fritid för CC Beträffande flygtid, tjänstgöringstid, vila och fritid gäller, utöver regler angivna i SAS OM-A 7.1, nedanstående mellan parterna överenskomna bestämmelser. (Gäller fr o m ) 1. Definitioner. Blank dag: Check-in: Omdisponering: Flygtid: Flygtjänstgöringsperiod: Fridag: Fridagsperiod: Longhaulflygplan: Longhaulproduktion: Shorthaulproduktion: Slinga: Standby: Standbyblock: Standbyline: Tjänstgöringsblock: Tjänstgöringsblock: Blank dag är en tjänstgöringsdag utan fastlagd produktion vid publicering av roster. Med check-in avses tiden för fastställd inställelsepunkt före start. Med omdisponering avses alla ändringar till publicerad roster (crew slip). Med flygtid avses tiden från det flygplanet bringas i rörelse i avsikt att startas, till dess det e er flygning bringas att stanna. D v s tiden från block-off till block-on. En period med aktiv flygtjänst räknat från crew möter till tjänst för företaget (check-in) före en flygning eller serie av flygningar och avslutas e er sista flygning, där crew utför aktiv flygtjänst ombord (Block-on). I.e. samma som Flight Duty Period enligt OM-A 7.1. Kalenderdygn fri från all tjänst på hemmabas. En sammanhängande period fri från all tjänst på hemmabas på minimum 2 kalenderdygn. Flygplan med double aisle; p.t. A330 och A340 Flygproduktion som faller utanför begreppet shorthaulproduktion ; se nedan Flygproduktion inom en zon om +/- tre standardtidzoner räknat med utgångspunkt i skandinavisk standardtid; i.e. en zon, som omfattar tidzonerna -2 till och med +4 UTC, eller flygproduktion där flygtiden (single leg) inte överstiger 8 timmar. (Undantag: Flygningar till och från Grönland faller under begreppet shorthaulproudktion). Serie av flygningar (aktiv och/eller passiv) som startar och slutar på hemmabas. Period då besättningsmedlem ska vara förberedd för tjänstgöring; i.e. reservtjänstgöring. Sammanhängande period med standbydagar i tjänstgöringsblock upp till max fem dagar. Sammanhängande period med standbydagar över fem dagar. Med tjänstgöringsblock menas tjänstgöring mellan två fridagsperioder. En period med tjänstgöring räknat från tjänst påbörjas till crew är fri från all tjänst (t.ex. från check-in till check-out) och avgränsad av minimum vila före och e er. I.e. samma som Duty Period enligt OM-A

7 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC 2. Administrativa bestämmelser. 2.1 Roster Företaget skall utarbeta ett arbetsschema (roster/schedule), som omfattar en hel kalendermånad. Detta arbetsschema skall innehålla översikt över all tjänstgöring beordrat av företaget. Roster skall publiceras senast den 16 månaden före aktuell tjänstgöringsmånad. 2.2 Slingförhandling Om viss flyglinje eller linjekombination är upplagd så att e erföljandet av dessa bestämmelser medför olägenheter, äger SAS och berörda förening överenskomma om undantag från desamma. Överenskommelse om undantag kan ske i s.k. slingförhandling, som skall äga rum inför resp. trafikprogram. Vid förhandlingarna tas hänsyn till bl.a. flygplanstyp, flygningens längd och art och graden av servicenivå. 2.3 Gruppindelning En tjänstgöringsgrupp är baserad på kategori, kvalifikation och bas. CC kvalificerad på longhaulflygplan placeras alltid i VG I tillägg gäller för besättningsmedlem enbart kvalificerade på shorthaulflygplan nedanstående på baserna OSL, STO och CPH: Om det totala antalet CC i en tjänstgöringsgrupp överstiger 30, skall SAS uppfylla önskan om fast grupp upp till 60 % av antalet CC inom tjänstgöringsgruppen. CC i FG får bara förflyttas från FG med ett varsel om 3 kalendermånader, eller om han/hon skolas till annan tjänstgöringsgrupp. Om det antal CC, som ingår i FG, måste reduceras, är det den seniorietsmässigt yngste i varje grupp som flyttas till VG, om frivillig flyttning inte kan åstadkommas. Vi vakanser i FG sker flyttning från VG. Förtur till flyttning har CC med högst senioritet. CC i FG, som vid semester eller tjänstledighet, inklusive militärtjänst, eller en kombination av dessa ej kan följa sin fasta modul, placeras i VG. CC, som fungerar som instruktör, administrativ CC, facklig förtroendeman, skyddsombud etc. placeras alltid i VG (om inte SAS beslutar annat) och räknas inte med vid fördelning FG resp VG. 3. Tjänstgöring. All tidsangivelse i detta avtal refererar till lokal tid på hemmabas (L T homebase) om inte annat explicit framgår av nedanstående. 3.1 Begränsning av tjänstgöring Nedanstående gäller inte vid privat byte Planerad tjänstgöring a) Högst 47:30 timmars tjänstgöringstid får planeras under en period om sju rullande kalenderdygn. Planerad tjänstgöringstid per månad får inte överstiga 166 timmar. b) Extensions shorthaul. CC får maximalt planeras till 3 flygtjänstgöringsperioder med extension (enligt OM-A 7.1) per månad. 5

8 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC Vid mer än två extensions inom samma kalendermånad utbetalas per diem med faktor 1,5 per tjänstgöringsperiod med extension. Maximalt 3 aktiva sectors (legs) i flygtjänstgöringsperiod med extension. c) Tjänstgöringsblock Vid shorthaulproduktion eller kombination short- och longhaulproduktion får det max planeras 5 sammanhängande tjänstgöringsdagar i tjänstgöringsblock. Vid longhaulproduktion gäller följande: Slingor på longhaul får inte planeras att överstiga 12 dagar. Det får max planeras 2 dagars tjänst (excl. Standby) innehållande sammanlagt 20 timmars tjänstgöring på shorthaul före longhaulproduktion. d) En tjänstgöringsperiod får inte planeras innehålla både nödträning/tjänst i flygsimulator och aktiv flygtjänst. e) Check-in och check-out skall som minimum planeras till 45 resp 15 minuter Tjänstgöring vid förseningar Vid förseningar och oregelbundenheter i trafiken, som påverkar egen roster, gäller OM-A Omdisponering. För att avveckla trafiken kan produktionsdagar omdisponeras. Mellan ursprungligt schedulerad check-in på hemmabas och ursprunglig schedulerad checkout på hemmabas får SAS fritt omdisponera CC. SAS kan kontakta den enskilde CC om omdisponering, även om varseltiden och övriga tidsgränser eller regler inte uppfylls. 4.1 Omdisponering vid shorthaulproduktion Tidigareläggande av check-in på hemmabas med upp till 1 timme får göras med iakttagande av en varseltid senast vid check-out dagen före. Tidigareläggande av första check-in e er ledig dag, får endast ske i samråd med berörd CC Omdisponering som innebär upp till 2 timmars senarelagd check-out/stand-by slut på hemmabas, kan ske utan varsel; dock inte på sista dag före ledig dag. 4.2 Omdisponering vid lonhaulproduktion Tidigare check-in Om CC får besked senast 12 timmar före ny check-in/standby-start, får check-in/standby-start tidigareläggas med upp till 7 timmar i f.t. ursprunglig planerad check-in Senare check-out Vid omdisponering skall CC alltid säkras min. 72 timmar ledigt vid ankomst till hemmabas. Om planlagd F-dag omdisponeras ersätts CC enligt Omdisponering vid sjukdom Vid friskanmälan e er sjukdom skall CC tillbaka på ursprunglig schedule snarast möjligt. Om det är nödvändigt, får CC enbart kvalificerad på longhaulflygplan disponeras fram till fridagar i den andra fridagsperioden e er friskanmälan. 6

9 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC 4.3 Blank dag (BL) CC får max scheduleras 15 BL-dagar på ett kalenderår BL kan disponeras för produktion (flygtjänst eller marktjänst) dock ej till stand-by. För produktion på blank dag gäller vanliga omdisponeringsregler enligt ovan Om meddelande om produktion inte är mottagen av den enskilde CC senast kl 18:00 sista produktionsdag före BL, skall CC e er kl 18:00 samma dag, checka sin roster alternativt kontakta Crew Control för att konfirmera produktion eller att BL konverteras till tjänstefri dag BL-dag, som följer direkt e er en F-dag eller annan ledig dag, får konverteras till produktion med check-in tidigast kl 06: Vid tjänstgöring på schedulerad blank dag, vilken har blivit omvandlad till tjänstefri dag, kompenseras CC enligt 10.1 nedan. 5. Vila. Uppehåll för vila på hemmabas skall vara 13 timmar eller motsvarande föregående tjänstgöringsperiod, om denna är längre än 13 timmar. Uppehåll för vila på utestation skall vara 10 timmar eller motsvarande föregående tjänstgöringsperiod, om denna är längre än 10 timmar. I båda fall skall CC ha möjlighet till 8 timmars sömn. Se övrigt OM-A 7.1 Vid longhaulproduktion skall uppehåll för vila på utestation vara minst 15 timmar. 6. Fridagar. 6.1 CC i fast grupp (FG) CC i FG följer ett kontinuerligt roterande system med fem på varandra följande produktionsdagar följda av tre sammanhängande fridagar (5P/3F). 6.2 CC i variabel grupp (VG) Fritid skall tilldelas i perioder på minimum 2 kalenderdygn. I övrigt gäller följande: a) Minimum 11 F/månad resp. 138/kalenderår. Vid frånvaro (semester, LoA, sjukdom etc) reduceras antalet fridagar i motsvarande grad. Om CC under ett kalenderår byter från VG till FG eller v.v. gäller inte min. antal F per kalenderår. b) Minimum 3 F tilldelas besättningsmedlem e er 5 sammanhängande produktionsdagar på shorthaul eller kombination av short- och longhaul, om tjänstgöringsblocken innehåller aktiv flygtjänst. Anmärkning: 3:e F-dag kan ersättas med annan tjänstledig dag. 7

10 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC c) Minimum 1 gång per kalendermånad skall CC tilldelas weekend-ledighet; i.e. sammanhängande fri från fredag kl 18:00 till måndag kl 06:00. Weekend-ledigheten räknas till den månad, söndagen tillhör. d) Om CC scheduleras till kombinationen 4P/2F, skall fridagsperioden planeras till minimum 60 tim. sammanhängande fri. e) Minimum 3 F tilldelas besättningsmedlem på hemmabas e er longhaulproduktion. f) Vid byte mellan flygning på destination i östlig resp. västlig riktning eller v.v. skall det, när tidsskillnaden överstiger 4 tim. i f.t. skandinavisk lokaltid, planeras med min. 3 dagars ledighet mellan två slingor med sådana flygningar. (I detta sammanhang är Grönland undantaget.) Prioriterade fridagar; ( Superfridagar. Gäller ej CC på longhaulflygplan.) CC, som tjänstgör i variabel grupp, har möjlighet att requesta två fridagar under varje kalendermånad. Superfridag får max beröra en weekend varje kalendermånad. Icke utnyttjade dagar kan icke överföras och kompenseras icke på annat sätt. Prioriterade fridagar uppfylls före övriga bids. SAS förbehåller sig rätt att inte uppfylla tilldelad fridag, om CC planeras till skolningsaktivitet. 7. Standby. 7.1 Vid standby-tjänst skall CC inställa sig till tjänst utan dröjsmål, dock senast 80 minuter e er utkall. CC kan senast börja tjänst (check-in) 80 minuter e er slut av standby-tjänst. 7.2 Under ett kalenderår får CC max scheduleras till 35 standbydagar. Om standby scheduleras i lines, får antalet schedulerade standbydagar utökas med faktor 1, En standbyperiod får maximalt planeras upp till 10 timmar sammanhängande. CC enbart kvalificerad på longhaulflygplan får dock planeras till standby överstigande 10 timmar, när denna tjänst planeras som split-duty med break under dagen. 7.4 Start och sluttidspunkt för standby får ändras, när detta sker senast vid check-out dagen före. Standby på första dag i tjänstgöringsblock får dock inte tidigareläggas. 7.5 Airport-standby: a) Airport-standby får max. planeras till 4 timmar. b) Vid utkall på standby till produktion med mindre än sex timmars tjänst, får airportstandby tilldelas i upp till två timmar i anslutning till produktionen. 7.6 För CC kvalificerad på lonhaulflygplan gäller vidare: a) Standby får planeras i lines upp till 14 dagar. Det ska minimum vara 56 dagar mellan två standbyline, och CC får max. planeras till två standbylines per kalenderår. (Standby-line räknas till det kalenderåret, där första dag i en standby-line ligger.) b) Då fem standbydagar i följd utan utkall avvecklats, skall CC tilldelas två fridagar. c) Vid utkall på standby, får CC enbart kvalificerad på longhaulflygplan disponeras fram till fridagarna i den andra fridagsperioden. SAS ska dock e ersträva att få CC tillbaka på ursprunglig schedule så fort som möjligt. 8

11 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC 8. Meals. 8.1 Om tiden mellan check-in och sista block-on i en serie flygningar under en flygtjänstgöringsperiod överskrider 6 timmar skall tjänstgöringen planeras med ett måltidsuppehåll. Om flygtjänstgöringsperioden överstiger 10:00 tim. skall det planeras med två måltidsuppehåll. Det får max planeras med fem timmar mellan två måltidsuppehåll. 8.2 Måltidsuppehållet på marken skall på bas CPH, OSL och STO planeras att uppgå till 1:30 tim från block-on till block-off. Vid förseningar under tjänstgöringspasset kan måltidsuppehållet förkortas till 1:15 tim. På övriga stationer skall måltidsuppehåll på marken planeras att uppgå till 0:50 tim. från blockon till block-off förutsatt måltid ombord och samma flygplansindivid. 8.3 Alla måltidsuppehåll kan ersättas av måltid ombord på sträcka där flygtiden överskrider: Pilot; 1:00 tim Cabin Crew: 2:00 tim. Utrikse. Cabin Crew: 1:30 tim. Inrikes. 9. Kompensationsledighet. 9.1 F3-dagar. En kompensationsfridag (F3) motsvarar en produktionsdag. CC kan få sina kompensationsfridagar utbetalda i pengar. Kompensationsfridag ersättes med 5,6 % av 100 % månadslön för varje såld dag vid tidpunkt för utbetalning. SAS kan en gång om året utbetala innestående kompensationsfridagar överstigande 5 på varje CCs saldo. 9.1 Utläggning av F3-dagar. CC kan söka om utlägg av F3-dag (ar) upp till 5 dagar i block. SAS förbehåller sig rätt att maximera antalet utlagda kompensationsfridagar. Om antalet återstående F3-dagar överstiger 5, kan SAS fritt schedulera överstigande dagar i anslutning till annan ledighet, dock max 5 per kalendermånad. 9.2 F36-dagar. En kompensationsfridag (F36) motsvarar en produktionsdag. CC intjänar under ett kalenderår F36-dagar enligt följande: FG 100 % % % n.a % 7 7 F36-dagar utbetalas icke och kompenseras inte på annat sätt Utläggning av F36-dagar. F36 scheduleras av SAS i anslutning till annan ledighet. VG 9

12 BILAGA B BESTÄMMELSER RÖRANDE FLYGTID, TJÄNSTGÖRINGSTID OCH FRITID FÖR CC För CC i FG 100 % gäller i tillägg följande: Två F36-dagar är reserverade för utläggning i samband med sommarsemester. Under perioden 01. nov. 30. apr. läggs ut 5 F36-dagar i anslutning till annan ledighet, så enskild CCs tjänstgöringsblock under denna period fem gånger reduceras till fyra arbetsdagar; t.ex.: P/P/P/P/F36/F/F/F. Övriga 5 F36-dagar scheduleras enskilt eller samlat av SAS i anslutning till annan ledighet under samma period. 9.3 F7-dagar Varje enskild CC intjänar 5 F7-dagar per semesterintjänandeår oavsett tjänstgörings- /sysselsättningsgrad. F7-dagar motsvarar kalenderdagar och hanteras och läggs ut av SAS som semesterdagar (dock utan semesterlön/-ersättning eller annan kompensation); jmf. Bilaga J nedan. 10. Sälj/köp av fridagar CC kan frivilligt på SAS begäran utföra tjänst på schedulerad/publicerad fritid. Sådan tjänst skall ersättas med 14 % av 100 % månadslön per såld heldag med tjänstgöring överstigande 6 timmar samt med 8 % av 100 % månadslön per såld dag med max 6 timmar tjänstgöring Tjänstgöring på såld fridag räknas inte med vid beräkning av begränsning i tjänstgöring. 11. Övertidsersättning För arbete utöver 47:30 timmar under en period om sju rullande kalenderdygn eller arbete utöver 166 timmar per månad kompenseras CC med övertidsersättning; i.e. 1 % av 100 % månadslön för varje påbörjad timme. CC kompenseras endast för den primära överskridelsen; d v s samma överskridelse kompenseras bara en gång. Överskridande som beror på försäljning av fridag berättigar inte till övertidsersättning Om check-out sker i planerad fridagasperiod kompenseras CC enligt följande: a) E er kl 00:00 i planerad fridagsperiod utbetalas övertidsersättning upp till två timmar. b) E er kl 02:00 i planerad fridagsperiod kompenseras CC med 1 F3-dag per fridag som tas i anspråk. CC kompenseras då inte enligt a). 12. Tjänstledighet/Deltid. Tjänstledighet/deltid kan sökas enligt följande tjänstgöringsschema: FG VG* min per månad min per kalenderår 20 % 4P / 4F 15 F 182 F 25 % n.a. 16 F 193 F 40 % 3P / 5F 19 F 228 F * Vid frånvaro (semester, LoA, sjukdom etc) reduceras antalet fridagar i motsvarande grad. Om CC under ett kalenderår byter från VG till FG eller v.v. gäller inte min. antal F per kalenderår. För CC kvalificerad på longhaulflygplan gäller max. 25 % tjänstledighet. Vid behov kan SAS erbjuda tjänstledighet i andra varianter. 10

13 Instruktörer BILAGA C INSTRUKTÖRER Bilaga C Nedanstående gäller för svenskavlönade Cabin Crew med bas STO, som fungerar som instruktör/coach i SAS eller annat sällskap, som SAS måtte träffa avtal med. Nedanstående gäller även Cabin Crew, som är under utbildning till instruktör/coach. 1 Tjänstens art och omfattning Tjänsten som instruktör omfattar undervisning i allt, som är relaterat till arbetet som Cabin Crew; jf. myndighetsbestämmelser och kollektivavtal. CC, som tjänstgör som instruktör, är pliktig att arbeta det ställe, SAS anvisar. 2 Tjänstgöringsbestämmelser M.h.t. tjänstgöringsbestämmelser gäller kollektivavtalens 6 med nedanstående tilllägg/ändringar: Planerad flygtjänst och BL-dag får disponeras till tjänst som instruktör. Om tjänst som instruktör avlyses, får CC disponeras till flygtjänst i SAS. 3 Försäkringar CC är försäkrad på samma vis och i samma omfattning, som vid tjänstgöring i SAS. I speciella tillfällen beroende på tjänstens speciella art kan särskild försäkring om nödvändigt tecknas. 4 Lönevillkor CC, som jobbar som instruktör/coach, uppbär utöver normal lön ett särskilt tillägg på 153:- SEK för var timme, de tjänstgör som instruktör. Gäller fr o m Semester, LoA och annan ledighet Semester intjänas och tilldelas i enlighet med gällande avtal. SAS kan välja att betrakta instruktörer som särskild tjänstgöringsgrupp. 11

14 BILAGA D TRAKTAMENTSREGLEMENTE FÖR SAS KABINPERSONAL Traktamentsreglemente för SAS kabinpersonal Bilaga D (Gäller fr o m ) 1. Traktamente i samband med flygtjänst. Flygande personal erhåller under flygtjänst för SAS ersättning för i samband därmed uppkommande verkliga merkostnader enligt nedanstående grunder: 1.1 Traktamente utgår enligt nedanstående regler: a) Traktamentet beräknas för varje dygn (24 t) räknat från 1 timme före tidtabellsenlig start från hemmastation (stationeringsort) och till 30 minuter e er "block on" på hemmastation (stationeringsorten). Om "block-on" sker före tidtabellsenlig landningstidpunkt tillämpas dock tiden för tidtabellsenlig "block-on" om differensen är mindre än 30 minuter. För överskjutande del av dygn eller för frånvaro understigande 24 timmar beräknas traktamentet enligt följande: Mindre än 3 timmar inget traktamente 3-6 timmar 1/4 traktamente 6-12 timmar 1/2 traktamente 12 timmar och därutöver 1/1 traktamente b) Uppehåll på hemmastation (stationeringsort) mellan två flygningar, där uppehållet är av kortare varaktighet än fem timmar, medräknas vid beräkningen av frånvarons längd. Vid utresa senare och/eller hemresa tidigare än schedulerat, grundas beräkning på aktuell flygning. c) Vid airport standby som icke föregås eller e erföljs av flygtjänst i samma tjänstgöringsperiod utbetalas inget traktamente. Vid airport standby e er flygtjänst som icke e erföljs av ytterligare flygtjänst avslutas beräkning av traktamente vid slut av airport standby. d) Traktamentet enligt pkt a. ovan fördelas enligt övernattnings- och måltidsplanering. e) Vid flygtjänst på svenska nationella helgdagar utgår traktamente med faktor 2,0. Om CC bara tjänstgör under del av helgdagen utgår traktamente med faktor 2,0 endast för den del av tjänstgöringen, som faller på helgdagen. Om tjänstgöringen faller på helgdag beräknas alltid med utgångspunkt i skandinavisk lokaltid, oavsett om CC måtte vara inom annan tidszon under tjänstgöringen. f) Vid sjukhusvistelse utanför hemmastation (stationeringsort) i samband med flygtjänst utbetalas inget traktamente. 1.2 Grundnivå för traktamentessats är de satser som gällde Gällande satser per dags datum sänks den 01 december 2012 med 50 %. 2. Traktamente i samband med övriga resor i tjänsten. Beträffande detta reglemente skall gälla vad som till envar tid fastställes för tjänstemannapersonalen. 12

15 BILAGA D TRAKTAMENTSREGLEMENTE FÖR SAS KABINPERSONAL 3. Hotell. Vid övernattning eller uppehåll där sängvila erfordras ombesörjer SAS rum av tillfredsställande beskaffenhet i hotell motsvarande god skandinavisk standard, varvid enskilt rum med toalett eller dusch tillhandahålles. 3.1 Regler för val av besättningshotell SAS val av hotell skall ske med särskild hänsyn till: a) Hotellets säkerhetsstandard, och härmed avses både personlig och brandsäkerhet, innebärande: att det skall ha goda detekteringsmöjligheter för brand att det skall ha goda bekämpningsmöjligheter mot brand att det skall ha brandlarm att det inte finns några tveksamheter att utrymning kan ske utan hinder vid nöd att det skall finnas tydliga nödinstruktioner för gäster, såsom tydlig markering av utrymningsvägar i alla utrymmen som används av besättningar plus information för övriga nödsituationer att det är bemannat med personal hela dygnet b) Crews möjligheter till vila, vilket innebär att rummen skall vara belägna (eller tillfredsställande ljudisolerade) så att störning p g a trafikljud, ljud från hissmaskinerier, restauranger, barer etc ej uppkommer. Detta är av speciell betydelse när hotell väljs där besättningar vilar dagtid. c) Crews tillgång till restaurang eller mat på hotellet eller dess närhet. Om hotellet inte uppfyller ovanstående kriterier kan SCCA kräva att SAS snarast säkrar att förhållanden åtgärdas eller finner andra hotell inom en tidsfrist på två månader. 13

16 BILAGA E ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MODULER Överenskommelse avseende moduler 1 Parterna träffar följande överenskommelse: Bilaga E Airbus 330/340:Vilomodul (med väggar) bakre delen vänster sida (motsvarande 8 passagerarsäten) är för båda flygplanstyperna godkända vilomoduler enligt myndighetsbestämmelserna. Därutöver skall vissa ytor i flygplanet disponeras för måltids intagande mm: I anslutning till dörrpar 1 skall fyra stycken s k High Comfort Seat (HCS) finnas, varav två skall vara High HCS (en på varje sida), samt vid dörrpar 4 en stycken HCS finnas. Modul jämte nämnda ytor framgår av bilagda ritningar (Bil 1, 330;Bil 2, 340) Om SAS av marknadsmässiga eller andra skäl är i behov att disponera (leasing e dy) A340, är sådant flygplan godkänt i det skick den befinner sig i (europeisk standard, med vilomodul) för en tid av maximalt ett år per flygplan, räknat från dag för respektive flygplans första flygning i SAS trafik. 2 SAS skall i samråd med representanter för skyddsorganisationerna i form av en arbetsgrupp, utreda och genomgå inredningsdetaljer rörande moduler och High HCS mm. Målsättningen är att standarden på vilomodulerna skall ligga i linje med standarden på befintliga moduler, inom ramen för de betingelser som ges av överenskommelsen i 3. Vid avgörandet av arbetsmiljöns beskaffenhet skall SAS HMS-expertis konsulteras. Skulle det vara så att, pga certificeringsskäl, High HCS icke kan installeras i tid för introduktion av flygplanen, skall standardlösning interimistiskt användas. Arbetet skall bedrivas skyndsamt för att nå en slutlig lösning. 3 I och med ovanstående är vilomodulfrågan jämte övriga ytor för måltids intagande mm avseende Airbus 340 och 330 slutligt reglerat. 14

17 Social trygghet BILAGA F SOCIAL TRYGGHET Bilaga F Mellan SAF och PTK i tre förhandlingsprotokoll träffade uppgörelser om överenskommelse om "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m", "Bestämmelser i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring" och "Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring" gäller som kollektivavtal mellan parterna med följande undantag angående ITP-planen, e ersom CC redan har motsvarande försäkringsskydd via allmän försäkring och kollektivavtal antas endast i vad den avser TFA. Protokollsanteckning Därest CC i en oförutsedd situation inte skulle omfattas härav garanterar SAS motsvarande försäkringsskydd. 15

18 BILAGA G PENSION FÖR KABINPERSONAL SOM AVLÖNAS ENLIGT SVENSK LÖNESKALA Bilaga G Pension för kabinpersonal som avlönas enligt svensk löneskala Överenskommelse mellan Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan samt Unionen å den andra avseende pension för kabinpersonal som avlönas enligt svensk löneskala. Denna överenskommelse gäller fr o m och ersätter samtliga tidigare muntliga och skri liga överenskommelser. 1. Pensionsålder ITP-planen avdelning 1 och 2 mellan Svenskt Näringsliv och PTK med 65 års pensionsålder tillämpas för CC med iakttagande av följande speciella bestämmelser: Pension för CC fr o m 01 januari 2013 Parterna är eniga om att för samtliga CC som är anställda per 1 januari 2013 oavsett ålder eller anställningstid gäller 65 års pensionsålder. 2. Samordning För CC som under tjänsten i SAS upptjänat pensionsrätt i andra länder skall den i Alecta försäkrade tjänstepensionen samordnas i enlighet med vid var tid gällande lagsti ning och regelverk för samordning av pensionsintjäning i annat land. 3. Giltighetstid Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2013 t o m den 31 december Därest under avtalets löptid Svenskt Näringsliv och PTK skulle överenskomma om förändringar i ITPplanen skall förhandlingar under fredplikt upptagas mellan SAS och Unionen om anpassning härtill. Därest avtalet inte sagts upp senast 6 månader före utlöpningsdatum förlängs det med 12 månader. 4. Övergångsregler Parterna är eniga om att följande övergångsregler ska tillämpas e er att detta kollektivavtal om pensions- och försäkringsförmåner ( Gällande Pensionsavtal ) har trätt i kra. 1) Regler som följer av det mellan parterna tidigare gällande kollektivavtalet av den 1 januari 1988 samt den 16 november 1999 ( Tidigare Pensionsavtalet ) såvitt avser nedan angivna förmåner ska fortsatt gälla och tillämpas på kabinanställda, som vid tidpunkten för ikra trädandet av Gällande Pensionsavtal äger rätt till a) fullt intjänad ålderspension enligt Tidigare Pensionsavtalet, b) förtidspension enligt Tidigare Pensionsavtalet, dock under förutsättning att sådan beviljats senast per den 15 december 2012 kl 12:00. c) extra ålderspension mellan 60 och 65 år för kabinanställd vars anställning upphört vid ikra trädandet av Gällande Pensionsavtal. d) delpension enligt Tidigare Pensionsavtalet, dock under förutsättning att sådan beviljats senast per den 18 november 2012 kl 12:00 CET eller e) flygförlustförsäkring enligt Tidigare Pensionsavtalet, dock under förutsättning att sådan beviljats senast per den 18 november 2012 kl 12:00 CET. 16

19 BILAGA G PENSION FÖR KABINPERSONAL SOM AVLÖNAS ENLIGT SVENSK LÖNESKALA 2) Parterna är eniga om att kabinanställd som vid ikra trädandet av Gällande Pensionsavtal är 55 år eller yngre omfattas av bestämmelsen i punkt 1 och 65 års pensionsålder. För kabinanställda som vid ikra trädandet av Gällande Pensionsavtal är 56 år eller 57 år gäller 62 års pensionsålder, och för kabinanställda som är 58 år eller äldre, gäller 60 års pensionsålder under förutsättning att sådan kabinanställd senast 15 december 2012 ingår ett ömsesidigt avtal med arbetsgivaren om att den kabinanställdes anställning ska upphöra i samband med att den kabinanställde uppnår 60 års ålder. För det fall sådan kabinanställd som är 58 år eller äldre vägrar att ingå sådant avtal är parterna eniga om att 62 års pensionsålder ska gälla för sådan kabinanställd. 3) Parterna är eniga om att kabinanställda som omfattas av punkt 1a) följaktligen saknar rätt till pensionspremier för ålderspension enligt Gällande Pensionsavtal. 4) För kabinanställda som vid ikra trädandet inte har intjänat full rätt till ålderspension enligt Tidigare Pensionsavtalet, och som inte omfattas av punkt 1 enligt dessa övergångsregler, kommer uppsamlat pensionsintjänande kvarstå men omdisponeras till att gälla ålderspension från 65 år. 17

20 BILAGA H AVLÖNINGSBESTÄMMELSER FÖR CC ANSTÄLLDA I SAS Avlöningsbestämmelser för CC anställda i SAS Gäller fr o m Mom 1 Till fast anställda C/A utgår månadslön enligt nedanstående. Bilaga H Anställning före Revisionstidpunkt (2,2 %) Under första anställningsåret E er första anställningsåret Till tillfälligt, extra och fast anställda C/A, som anställs e er , utgår månadslön enligt nedanstående löneskala. Revisionstidpunkt (2,2 %) Under första anställningsåret E er första anställningsåret Steward och flygvärdinna, som befordras till purser, erhåller en höjning av den aktuella månadslönen med kr. 18

Primera Air Scandinavia A/S 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR

Primera Air Scandinavia A/S 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR 0301 Primera Air Scandinavia A/S 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR Innehållsförteckning Bilaga A Bestämmelser om fritid, flygning och tjänstgöringsprogram 3 Bilaga B Löner 7 Bilaga C Semester 8 1

Läs mer

Norwegian Air Shuttle Sweden AB 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR

Norwegian Air Shuttle Sweden AB 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR 0281 Norwegian Air Shuttle Sweden AB 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR Innehållsförteckning Bilaga A Bestämmelser om fritid, flygning och tjänstgöringsprogram 3 Bilaga B Löner 7 Bilaga C Rese- och

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2015-09-30 FM2015-18293:1 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Avtal intendenturbefäl - fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal intendenturbefäl - fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal intendenturbefäl - fartyg med passagerarfartygscertifikat Ramavtal för färjetrafiken mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående löner och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

LOKALFLYG cc med kombitjänst 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR

LOKALFLYG cc med kombitjänst 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR 2320 LOKALFLYG cc med kombitjänst 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR Innehållsförteckning Bilaga A Tjänstgöringsbestämmelser för C/C med kombinerad mark- och kabintjänst 3 Bilaga B Traktamentsbestämmelser

Läs mer

Den ordinarie arbetstiden skall förläggas på helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl 06.00-18.00 och på helgfri lördag mellan kl 06.00-12.00.

Den ordinarie arbetstiden skall förläggas på helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl 06.00-18.00 och på helgfri lördag mellan kl 06.00-12.00. KOLLEKTIVAVTAL mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående löne- och allmänna anställningsvillkor för FARTYGSBEFÄL, som är anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund,

Läs mer

Överenskommelse om premielön

Överenskommelse om premielön Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Överenskommelse om premielön

Läs mer

För maskinbefäl gäller nedanstående bestämmelser, vilka ersätter respektive kompletterar motsvarande bestämmelser i storsjöavtalet.

För maskinbefäl gäller nedanstående bestämmelser, vilka ersätter respektive kompletterar motsvarande bestämmelser i storsjöavtalet. KOLLEKTIVAVTAL mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsförbundet för MASKINBEFÄL, som är anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund och som i huvudsak bedriver

Läs mer

MALMÖ AVIATION AB 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR

MALMÖ AVIATION AB 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR 0158 MALMÖ AVIATION AB 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR Innehållsförteckning Bilaga A Tjänstgöringsbestämmelser 3 Bilaga B Lönebilaga 10 Bilaga C Traktamentsbestämmelser m m 12 Bilaga D Semester

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT 0161 SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT KEOLIS SVERIGE AB 2016-05-01 2017-04-30 TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT Innehållsförteckning Supplement avseende Keolis Sverige AB (ej vid dotterbolagen)... 3 5 Tillägg

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

TUIfly Nordic AB 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR

TUIfly Nordic AB 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR 0150 TUIfly Nordic AB 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR Innehållsförteckning Bilaga A Tjänstgöringsbestämmelser 3 Bilaga B Långdistansavtal 8 Bilaga C Passiv tjänstgöring på externt bolag 9 Bilaga

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg 4-6 7-10 10-14 Om semester Vanliga frågor om ledighet Vanliga frågor om lön Vanliga frågor

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor, Privatteateravtalet Svensk Scenkonst Teaterförbundet Datum Den 14 och 24 juni 2013 Plats Närvarande för Svensk Scenkonsts lokaler

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

fört vid förhandlingar mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Rederiet XXX och Sjöbefälsföreningen den angående utlandsavtal för..

fört vid förhandlingar mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Rederiet XXX och Sjöbefälsföreningen den angående utlandsavtal för.. Protokoll fört vid förhandlingar mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Rederiet XXX och Sjöbefälsföreningen den. 201.. angående utlandsavtal för.. Närvarande För rederiet: För Sjöbefälsföreningen: 1 Parterna

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

thomas cook cc 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR

thomas cook cc 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR 0198 thomas cook cc 2013-04-01 2016-03-31 FÖRETAGSBILAGOR Innehållsförteckning Bilaga A Tjänstgöringsbestämmelser 3 Bilaga B Bestämmelser om lön 9 Bilaga C Provision och traktamente 11 Bilaga D Semester

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2016-11-25 RiB Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

8 kap. Lön under föräldraledighet

8 kap. Lön under föräldraledighet . LÄSVERSION 1 (6) 8 kap. Lön under föräldraledighet 8 kap. Lön under föräldraledighet Löneavdrag 1 Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje kalenderdag som föräldraledigheten omfattar med ett belopp

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT

SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT 0160 SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB 2016-05-01 2017-04-30 TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT Innehållsförteckning Supplement avseende Merresor AB... 3 4 Övertid... 3 5 Tillägg för obekväm arbetstid...

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING intendenturbefäl Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för intendenturbefäl gällande fr o m

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer