Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi"

Transkript

1 Institutionen för Informationsteknologi Department of Information Technology Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Arkivföreståndare... 2 Avdelningsadministratör... 3 Avdelningsföreståndare... 4 Chefsadministratör... 5 Ekonom... 6 Ekonomiadministratör... 7 Ekonomiassistent... 8 Forskarutbildningsadministratör... 9 Forskarutbildningsansvarig professor Forskningsadministratör SNIC Forskningsprefekt Förste forskningsingenjör Föreståndare för centrumbildning Handledare i forskarutbildningen Institutionstekniker Jämställdhetsombud Koordinator för samverkansgruppen Kursadministratör Ordförande för studievägledargruppen Personaladministratör Prefekt Programansvarig Registrator Samordnare för datordrift Studierektor Studierektor för forskarutbildningen Studievägledare Systemadministratör Systemexpert UPPMAX Teknisk koordinator UPPMAX Utbildningsprefekt Webbredaktör Ämneskoordinator... 40

2 Arkivföreståndare ska på uppdrag av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut hantering av institutionens arkiv upprätta och uppdatera arkivförteckning insamling och arkivering av handlingar delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 2

3 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Avdelningsadministratör ska på uppdrag av avdelningsföreståndare respektive chefsadministratör svara för: Intern administration vara behjälplig med information, administration och viss service vid disputationer och lic seminarier bistå avdelningen med bokning av resor, konferenser etc beställa böcker delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 3

4 Avdelningsföreståndare ska på delegation av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Diarienr IT 2013/91, rev Verksamhetsplanering ha ledningsansvar för avdelningens verksamhet och ansvar för avdelningens utveckling samt för intern styrning och kontroll ansvara för personal på avdelningen ansvara för budget på avdelningen utarbeta en plan för utveckling av avdelningen samt löpande följa upp och revidera den efter verksamhetens och omvärldens förändringar stimulera och skapa förutsättningar för strategiska diskussioner på avdelningen ansvara för avdelningens bemanningsplan ansvara för löpande komplettering och revidering av bemanningen ansvara för arvodesunderlag till personalhandläggare Löpande lägga förslag till fördelning av resurser inom avdelningen ansvara för arbetsmiljöarbetet inom avdelningen informationsansvarig för frågor rörande avdelningen både externt och internt framställa förslag till anställning av undervisande och forskande personal ansvara för att medarbetarsamtal med avdelningens personal hålls i enlighet med institutionens tidsplan. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 4

5 Chefsadministratör ska på delegation av prefekten svara för: Verksamhetsplanering Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Diarienr IT 2013/91, rev ha ledningsansvar för a-gruppens verksamhet och ansvar för a-gruppens utveckling samt för intern styrning och kontroll ansvara för personal i a-gruppen ansvara för budget för a-gruppen ansvara för personalplanering i a-gruppen uppmuntra ovanstående personal att tillgodose sitt kompetens- och vidareutvecklingsbehov. svara för utveckling av administrativa rutiner Löpande ansvara för arbetsmiljöarbetet inom a-gruppen. ansvara för att medarbetarsamtal hålls med a-gruppen i enlighet med institutionens tidsplan. handlägga ärenden rörande ledigheter, semester, sjukledighet, rehabilitering och omplacering för a-gruppen ansvara för minnesanteckningar i ledningsgruppen prefektstöd besökskoordinator vid institutionsbesök Övergripande ledningsansvar för informationsarbete verka för att ge en saklig och korrekt bild av institutionens professionalitet, mångfald och dynamik inom forskning och utbildning kontaktperson vid mediekontakter övergripande ansvar för institutionens webbsidor tillsammans med webbredaktören ansvara för kontinuerlig uppdatering av LäsIT biträda prefekten med extern och intern information upplysa om tillämpningen av Uppsala universitets grafiska profil vara rådgivare för policyfrågor avseende informationsförmedling delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 5

6 Ekonom ska på delegation av prefekten svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Verksamhetsplanering ansvara för att budget upprättas i enlighet med institutionens intentioner utifrån bemanningsplaner inhämtade från avdelningsföreståndare, studierektorer och forskare. ansvara för utarbetandet av utvecklingsplan för den ekonomiska verksamheten samt ansvara för genomförande och uppföljning av denna ansvara för att ekonomiadministrationen sköts enligt gällande regelverk ansvara för utvecklingen av de administrativa rutinerna inom ekonomiområdet Ekonomi vara rådgivare i ekonomifrågor för institutionen föredra ekonomifrågor inför institutionsstyrelsen upprätta budgetförslag för institutionens stödverksamhet upprätta budgetförslag för några av institutionens avdelningar sammanställa budgetförslag för institutionens totala verksamhet löpande följa upp ekonomi och resultat mot budget upprätta bokslut för stödverksamhet samt några av institutionens avdelningar uppföljning av bokslut ansvara för att realistiska projektkalkyler görs, att avtal och kontrakt tecknas med externa finansiärer och att återredovisning till dessa fungerar delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 6

7 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Ekonomiadministratör ska under ledning av ekonomen självständigt svara för ekonomihantering inom någon eller några av institutionens avdelningar: Ekonomi budget, bokslut och ekonomisk uppföljning löpande ekonomiadministration samt viss personaladministration projektkalkylering samt handläggning och redovisning av alla slags externa anslag svar för att informationen på ekonomi- och resesidorna på institutionens hemsida är aktuell delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter ekonomen och/eller chefsadministratörens anvisningar. 7

8 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Ekonomiassistent ska under ledning av ekonomen självständigt svara för: Löpande ekonomihantering hantera fakturor kontera och betala leverantörsfakturor, elektronisk hantering registrera kund- och internfakturor ombesörja rekvisitioner av externa anslag utifrån underlag begära upplägg av kunder/utländska leverantörer i resp. register göra omföringar i ekonomisystemet handlägga reseräkningar, arvoden och ersättningar vara behjälplig i bokslutsarbetet inköp av böcker utfärda rekvisitioner för inköp mot faktura inneha företagskort administrera anläggningar Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling och söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter ekonomen och/eller chefsadministratörens anvisningar. 8

9 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Forskarutbildningsadministratör ska på uppdrag av prefekt, studierektor för forskarutbildningen respektive chefsadministratör svara för: Intern administration vara behjälplig med service rörande forskarutbildning vara behjälplig med information och administration vid disputationer och lic seminarier ansvara för doktorandregistret (Uppdok) ta ut statistik och uppföljningsunderlag ur doktorandregistret distribuera institutionens rapportserier Löpande delta i introduktion av nyanställda doktorander delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 9

10 Forskarutbildningsansvarig professor Detta är ett fakultetsuppdrag och dess innehåll och omfattning definieras av fakultetsnämnden. Här återges fakultetens regelverk fastställd av områdesnämnden för naturvetenskap och teknik den 29 maj 2012, dnr teknat 2011/192. Se för aktuell information. En forskarutbildningsansvarig professor utses årligen för varje forskarutbildningsämne och inriktning, efter förslag från dekangruppen. Uppdraget kan förlängas. Det är ett krav att delta i den av fakulteten årligen anordnade informationen för forskarutbildningsansvariga professorer för att få förnyat förtroende. Forskarutbildningsansvarig professor har ett övergripande ansvar för forskarutbildningens kvalitet och utveckling inom sitt ämne. Däri ingår att tillse att språkkvaliteten i avhandlingar inom ämnet är god. Forskarutbildningsansvarig professor ska i samverkan med övriga professorer och lärare i ämnet svara för att ämnesstudieplan upprättas och översätts till engelska samt fortlöpande revideras (fastställs av forskarutbildningsnämnden på delegation av områdesnämnden/ fakultetsnämnden) och yttra sig över förslag till individuella studieplaner (fastställs av prefekten på delegation av områdesnämnden/ fakultetsnämnden, efter samråd med handledare och doktorand). Forskarutbildningsansvarig professor har ansvar för att doktoranderna kan erbjudas ett i omfattning och kvalitet relevant utbud av forskarutbildningskurser. Forskarutbildningsansvarig professor, eller annan professor som denne delegerar uppgiften till, bestämmer betyg på licentiatavhandling efter samråd med huvudhandledaren och extern granskare. Forskarutbildningsansvarig professor, eller professor som denne delegerat till, ska vid ansökan om docentur yttra sig om den sökandes kompetens, vetenskapliga och pedagogiska skicklighet och självständighet samt om den förväntade nyttan för forskningen och utbildningen av att anta sökanden som docent. 10

11 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Forskningsadministratör SNIC Att på föreståndarens uppdrag: Handlingar och skriftväxling Ansvara för arkiv och diarieföring Upprätta agenda och protokoll i SNIC s styrelse Kommunicera styrelsens beslut till berörda parter. Upprätta agenda och minnesanteckningar i STAC/Partnerkommittén, SNAC-kommittén samt SNAC WG Skriva ut och cirkulera finansieringsöverenskommelser med SNICanslutna centra Bistå föreståndaren med annan korrespondens, mail och påminnelser Löpande administration Ansvara för bokning av resor, lokaler, förtäring etc Ansvara för reseräkningar Ansvara för arvoden till SNAC-kommittén, styrelsen m fl Ansvara för leverantörsfakturor Ansvara för underhåll av SNICs hemsida Vara kontaktperson för allmän information SNIC Underhålla namn och telefonlistor för styrelse och arbetsgrupper Bevaka mandatperioder i kommittéer, styrelse osv. Ekonomi Upprätta budget och bokslut för SNICs administrativa verksamhet Infordra och granska årlig ekonomisk redovisning från anslutna centra Utföra betalningar till centra Rekvirera medel från Vetenskapsrådet Upprätta underlag för årlig ekonomisk rapportering till VR och TekNat EU-projekt: Infordra och validera time sheets månatligen/kvartalsvis Rekvirera medel (Form C) årsvis Ta kontakter med projektledning, berörda centra och ekonomiavdelning/juridisk avdelning vid upplägg/ändring och revision av projekt. 11

12 delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 12

13 Forskningsprefekt ska på delegation av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Strategiska uppgifter utarbeta strategidokument om hur vi vill utveckla forskningen, att användas vid framställningar till fakultet och avseende utveckling av forskning vid institutionen exponera institutionens forskning mot omvärlden stimulera och skapa förutsättningar för strategiska diskussioner i handledar/professorskollegiet, med syfte att synliggöra de olika forskningsinriktningarna samt stärka samverkan inom institutionen. Löpande representant utåt för forskningen inklusive kontakter med forskningsfinansiärer vid behov ordna möten med institutionens forskningsledare vara informationsmottagare mot omvärlden för institutionens samlade forskning ansvara för att förslag till verksamhetsplan för forskning och forskarutbildningen sammanställs utarbeta en plan för utveckling av forskning/forskarutbildning och löpande följa upp samt revidera den efter verksamhetens och omvärldens förändringar Samordna institutionens interna arbete i samband med utvärderingar av forskning och forskarutbildning. Bereda arbetet med fördelning av institutionsgemensamma forskningsresurser Ha ett övergripande ansvar för att forskningsinformationen på institutionens webb är överskådlig och aktuell delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 13

14 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Förste forskningsingenjör ska självständigt eller i samråd med samordnare för datordrift och i samråd med prefekten svara för: Övergripande verksamhet medverkan i datorrelaterad strategisk planering rådgivande vid inköp av datorer, inklusive sådana avsedda för enskilda forskargrupper hantera inköp av IT-utrustning installation av datorutrustning förvaltning av institutionens IT-system Drift och underhåll av: gemensamma datorsystem så som utrustning i labbsalar och personalens datorer servrar i datorhallarna kontraktsbundna externa resurser IT-infrastruktur IT-säkerhet Stöd för användare med egna datorer (t.ex. laptops): kännedom och information om hur persondatorer skall vara installerade (dock inte drift av dessa datorer). efter överenskommelse med institutionen och gemensamt planerat inköp, drift av serverdatorer avsedda för enskilda forskargrupper Handledning hjälpa till med problem av datorteknisk karaktär relaterade till institutionens datorer. felsökning och handhavandehjälp av administratörers PC viss medverkan i utbildning användarstöd, inklusive framtagande av användardokumentation utveckling och spridning av dokumentation som underlättar handhavandet av datorerna Utveckling Kontinuerlig omvärldsbevakning, så väl internt som externt, som ska leda till att hålla institutionens IT-stöd i teknikens yttersta framkant. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter anvisningar från samordnaren för datordrift. 14

15 Föreståndare för centrumbildning Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Institutionen är värd för ett antal centrumbildningar. Rollen som föreståndare för centrumbildningarna styrs av respektive verksamhet. 15

16 Handledare i forskarutbildningen Utdrag ur Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) : Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053), de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkoren fattas. Antagningsordningen skall fastställas av konsistoriet (2 kap 2 Högskoleförordningen). Antagningsordningen grundar sig på högskoleförordningens kapitel 5, 6 och 7 och förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. Därutöver har konsistoriet beslutat om föreskrifter för utbildning på forskarnivå (UFV 2006/1973). Fakultetsnämnderna kan härutöver komma att fastställa riktlinjer inom sina respektive ansvarsområden. (Se Tillträde till forskarutbildning - handledning 6 kap 31 HF: För varje doktorand skall fakultetsnämnden utse minst två handledare. En av dem skall utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte fakultetsnämnden med stöd av 37 beslutar något annat. En doktorand som begär det skall få byta handledare. 7 kap 34 HF: Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36. Lokala föreskrifter, Uppsala universitet: 1 AFUU: För varje forskarstuderande skall fakultetsnämnden utse två handledare, varav en huvudhandledare med huvudansvar för utbildningen, inklusive avhandlingsarbetet och en biträdande handledare. En av handledarna skall vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet. Åtminstone en av handledarna skall vara docentkompetent. Normalt skall arbetsplats och arbetsvillkor i övrigt som fordras för att kunna bedriva utbildning på forskarnivå tillhandahållas av institutionen. Lokala föreskrifter på fakultetsnivå Varje doktorand ska ha minst två handledare. Huvudhandledaren ska vara anställd/adjungerad vid Uppsala universitet. Minst en handledare ska vara docent och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens. Lokala föreskrifter på institutionsnivå Arbetsledaransvar: 16

17 ansvara för att medarbetarsamtal med doktoranden/doktoranderna hålls i enlighet med institutionens tidsplan. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 17

18 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Institutionstekniker ska självständigt under ledning av chefsadministratör svara för institutionens institutionsservice: Post- och godshantering handha post, dagstidningar och gods uträtta ärenden till post, bank, förvaltningen, affärer etc skicka ut pliktex av lic-avhandlingar Kopiering och kontorsmaterial kopiera och göra inbindningar hantera kompendieframställningen göra fakturaunderlag för kopiering inventera, beställa och packa upp papper, kontorsmaterial och förbrukningsvaror Inventarier, lokaler och nycklar handha nycklar till postfacken hus 1, plan 4 handha kodlås hantera specialmöbler, t.ex. höj-sänkbart bord Samarbete med intendenturen samarbeta med intendenturen i frågor om AV-utrustning, nycklar/lås, sophantering/återvinning, möblering, felanmälan m.m. vid behov beställa och hämta mat, ordna fika, hantera mjölk- och frukt till institutionen ha ett övergripande ansvar för det gemensamma lunchrummet elektronisk fakturahantering egen betalkortshantering telefoni (beställning av telefoner, jack, kontroll fakturor etc) viss service vid disputationer och lic seminarier frimärkskassa inköp AV-projektorer, installationer mm delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 18

19 Diarienr IT 2014/80, Styrelsebeslut Jämställdhetsombud ska på delegation av prefekt svara för: Strategiska uppgifter Leda jämställdhetsgruppen. Hålla sig uppdaterad om utvecklingen kring jämställdhet inom Uppsala universitet och övriga högskolevärlden. Löpande Sammankallande till jämställdhetsgruppens möten. Ansvara för uppföljning av jämställdhetsmötena. Ansvara för formulering av förslag till jämställdhetsplan. Informera ansvariga om vad de bör göra enligt jämställdhetsplanen. Begära in rapporter från ansvariga om vad som gjorts. Formulera uppföljningsdokument (bilaga till jämställdhetsplanen). Hantering av medel ur Prestationsresurs B: o Ansvara för formulering av förslag till principer och satsningar. o Ansvara för utlysningar. o Bereda inkomna ansökningar och sammanställa rekommendation om beslut. Ansvara för att jämställdhetsgruppens hemsida är överskådlig och aktuell. Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 19

20 Diarienr IT 2014/80, Styrelsebeslut Koordinator för samverkansgruppen Samverkanskoordinator ska på delegation av prefekt svara för: Strategiska uppgifter Leda samverkansgruppen. Utarbeta strategiska dokument och riktlinjer för institutionens samverkan med omgivningen. Hålla sig uppdaterad om hur fakulteten och universitetet i övrigt organiserar sig och agerar när det gäller samverkan med det omgivande samhället. Identifiera viktiga områden och former för samverkan. Initiera aktiviteter som olika avdelningar och grupper inom institutionen kan och vill genomföra. Ta hand om initiativ som avdelningar och grupper kommer med. Ge råd och stöd. Vara kontaktperson mot andra aktörer inom fakulteten och universitetet. Vara en kontaktperson mot olika aktörer som vill samverka med institutionen, när det gäller den aktuella typen av kontakter. Stödja med information, rådgivning, kontakter m.m., sådana aktiviteter som olika avdelningar och grupper inom institutionen avser att genomföra. Löpande Organisera och leda arbetet i samverkansgruppen. Informera om planerade aktiviteter och aktuella kontakter. Delta i relevanta möten inom fakulteten och universitetet. Sammanställa rapport om samverkansaktiviteter årsvis. På inbjudan delta i diskussionsmöten inom institutionens avdelningar och grupper. Koordinatorn ska inte ha en direkt operativ roll, som själv genomför samverkansaktiviteter, utan vara en strategisk resurs för att skapa och underlätta kontakter samt genom olika initiativ och stöd se till att IT-institutionen på ett bra sätt samverkar med det omgivande samhället. Denna roll ska ses som skild från forskningsprefektens, men kan gärna samverka. Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 20

21 I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 21

22 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Kursadministratör ska enligt anvisningar eller i samråd med chefsadministratör svara för: Kursadministration student- och lärarservice utföra sedvanlig kursadministration och använda därför avsedda administrativa system lokalbokning och schemaläggning inklusive tentamina administration kring utbytesstudenter och till viss del även masterstudenter delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 22

23 Ordförande för studievägledargruppen ska på uppdrag av utbildningsprefekt svara för Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Diarienr IT 2015/5, rev Verksamhetsplanering Utarbeta en plan för utveckling av studievägledning vid institutionen samt löpande följa upp och revidera den efter verksamhetens och omvärldens förändringar Skapa förutsättningar för strategiska diskussioner inom programoch institutionsstudievägledning vid institutionen Skapa förutsättningar för samverkan med kursadministratörer, antagningsenheten och andra relevanta intressenter Löpande Vara ordförande i studievägledargruppen Vidarebefodra information från studierektorer till studievägledargruppen Föredra studievägledningsärenden i studierektorsgruppen Vara rådgivande åt studierektorsgruppen gällande studievägledningsfrågor Verka för att arbetsuppgifter fördelas inom studievägledargruppen så att över tid skiftande behov tillgodoses i största möjliga utsträckning Uppmuntra studievägledare att tillgodose sitt kompetens- och utvecklingsbehov Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter grundutbildningsprefektens anvisningar. 23

24 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Personaladministratör ska på uppdrag av chefsadministratör respektive prefekten svara för: Personalfrågor - arbetsrätt, rekrytering och arbetsmiljö medverka till att gällande författningar och kollektivavtal samt universitetets eget regelverk, avtal, antagna riktlinjer och anvisningar följs och används medverka i rekryterings- och övertalighetsärenden biträda prefekten i frågor rörande arbetsrätt, rekrytering och arbetsmiljö ansvara för introduktionen av nyanställda tillsammans med afö/motsv Löpande personaladministration föredra personalfrågor inför institutionsstyrelsen och ledningsgruppen handlägga ärenden rörande ledighet, semester, sjukledighet, rehabilitering och omplacering ansvara för underlag till universitetskatalog och e-post-behörighet gästforskarservice Ekonomi Vid behov hjälpa till att upprätta underlag och registrera arvodes- och reseräkningar delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 24

25 Prefekt Utdrag ur Rektors beskrivning av prefektuppdraget (UFV 2011/619, , kompletterat beslut UFV 2009/7, UFV 2010/840) Prefektens övergripande uppgifter är att verka för att forskning och utbildning av högsta klass bedrivs inom institutionens verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället, att disponera institutionens personal och resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och i enlighet med gällande föreskrifter, att utveckla en god anda och kreativ miljö för alla anställda liksom för gästforskare, doktorander och studenter vid institutionen, att verka för hela universitetets utveckling och därvid vara en del av universitetets ledningsorganisation att verka för god intern styrning och kontroll av verksamheten Generell beskrivning av prefektuppdraget Prefekten skall inom ramen för uppdraget fullgöra de åligganden som enligt högskolelagen, högskoleförordningen, verksförordningen, lagen om likabehandling av studenter och övrig lagstiftning ankommer på rektor, inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt gällande lagar och avtal på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdena, inom sitt ansvarsområde fullgöra de skyldigheter som åvilar universitetet enligt miljölagstiftningen, fullgöra de skyldigheter som åvilar personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen, i förekommande fall fullgöra de skyldigheter som åvilar den som har tillstånd enligt djurskyddslagsstiftelsen att använda djur för vetenskapliga ändamål, i förekommande fall inom sitt ansvarsområde fullgöra de skyldigheter som åvilar universitetet enligt biobankslagstiftningen i förekommande fall i egenskap av forskningshuvudman fullgöra de skyldigheter som åvilar Uppsala universitet enligt etikprövningslagstiftningen. Utöver vad som regleras i författningar och kollektivavtal tillkommer ansvaret för att lokala beslut, riktlinjer, anvisningar och instruktioner följs. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 25

26 Programansvarig Uppgifter för programansvarig regleras av Arbetsordning för tekniskanaturvetenskapliga vetenskapsområdet fr.o.m. den 1 juni 2012 (TEKNAT ). Fastställd av Varje utbildningsprogram har en programansvarig med en operativ funktion inom programmet. Programansvarigs viktigaste övergripande uppgift är att ansvara för uppföljning av programmets kvalitet ur olika aspekter, samt att ta initiativ till utveckling och förbättring. Programansvarig ska bereda förslag till förändringar i samråd med programrådet, men också genom andra kontakter med studenter, lärare och institutioner. Programansvarig ska också vara beredd att delta i arbetsgrupper m.m. i anslutning till uppdraget. Uppgifter för programansvarig: vara ordförande i programrådet (i förekommande fall) ansvara för att programmets mål uppfylls och att gällande studieplan följs samt bevaka att kursplaner följs ansvara för att beslut i områdesnämnd/fakultetsnämnd och utbildningsnämnd genomförs i programmet årligen lämna förslag till utbildningsplan och studieplan för programmet för beslut i NUN respektive TUN lämna förslag till kursinnehåll för nya kurser och ändringar i befintliga kursplaner, samt samråda med studierektor vid kursansvarig institution kontinuerligt utvärdera programmet, t.ex. genom att följa upp kursvärderingar, yrkeslivsanknytning och internationalisering, samt ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet en gång per undervisningsperiod gå igenom föregående periods kursvärderingar tillsammans med representanter för studenterna. bevaka rekrytering, genomströmning och arbetsmarknad och vid behov ta initiativ till åtgärder och förnyelse utveckla och uppdatera underlag för broschyrer, webbsidor m.m. ha kontakter med studenter och vara tillgänglig, lämpligen på fasta tider, för att snabbt lösa problem och besvara frågor ansvara för information om val av kurser och inriktningar ansvara för att individuella studentärenden handläggs enligt fakultetens och universitets policy beträffande antagning och mottagning av nya studenter, tillgodoräknanden, validering av kompetens, antagning till senare del, examensfrågor m.m. och därvid samarbeta med studievägledare och studierektorer lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet i samråd med programrådet, inklusive redovisning av hur programmets medel till förfogande använts. Verksamhetsberättelsen lämnas till TUN, respektive till berörd samordningskommitté, MDF, KGB eller Master inom NUN. ha kontakter med studievägledare och ansvarig schemaläggare, lärare och studierektorer, samt övriga programansvariga 26

27 delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 27

28 Registrator ska på uppdrag av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut övergripande ansvar för institutionens diarium ansvara för diarieföring (både vanlig post och e-post) delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 28

Befattningsbeskrivningar IT-institutionen 2011

Befattningsbeskrivningar IT-institutionen 2011 Institutionen för informationsteknologi Adress: Polacksbacken Box 337 751 05 Uppsala Telefon: 018-471 0000 018 471 3014 Telefax: 018 51 19 25 Hemsida: www.it.uu.se Epost: Information Technology Address:

Läs mer

Befattningsbeskrivningar vid Institutionen för lingvistik och filologi

Befattningsbeskrivningar vid Institutionen för lingvistik och filologi Befattningsbeskrivningar vid Institutionen för lingvistik och filologi Dokumentet har behandlats av institutionsstyrelsen 2009-03-27 och har reviderats 2010-03-08. BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR VID INSTITUTIONEN

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Kvalitetssystem Statistiska institutionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet

Kvalitetssystem Statistiska institutionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet Kvalitetssystem 2008 10 Statistiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet 18 december 2008 Innehåll 1 Allmänt om institutionens kvalitetsarbete 4 1.1 Syfte......................................

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad:

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad: Lokalt kvalitetssystem 2013-2015 Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2013-09-25 Reviderad: 2014-09-24 Sida 2(7) Inledning Detta dokument beskriver institutionens kvalitetssystem för året 2013-2015.

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Antagning av doktorander

Antagning av doktorander UFV 2013/433 Antagning av doktorander Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2013-04-10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 2.1 Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007, reviderad

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

Arbetsdokument: Specifikation av uppdrag kopplade till utbildningsverksamheten

Arbetsdokument: Specifikation av uppdrag kopplade till utbildningsverksamheten Malmö högskola 1(5) Senast uppdaterad Arbetsdokument: Specifikation av uppdrag kopplade till utbildningsverksamheten vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) 1 Inledning Detta dokument tar upp de centrala

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet Birgitta Gelin Kansliet för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten birgitta.gelin@uadm.uu.se Åsa Kassman Rudolphi Institutionen

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen Vem gör vad inom den gemensamma administrationen BASADMINISTRATION Ärende Kontakta i första respektive andra hand A Anläggning/låneregistrering Anhållan/annonsering av anställningar (ej doktorander se

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet UFV 2015/1242 Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2016-11-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Struktur och begrepp för styrande dokument

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna.

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna. Områdesstyrelse Beredningsgrupper till områdesstyrelsen: Anställningsnämnd Forskningsnämnd Utbildningsnämnd Organisation av verksamheten De fem enheterna är organiserade kring olika kunskapsfält och enheterna

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi

Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi 1(6) Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi Utbildning för doktorsexamen 1. Utbildningens uppläggning 1.1 Allmänt Utbildningen för doktorsexamen består av fyra års heltidsstudier.

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen 2006-09-13 Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi.. namn för personnummer. adress..... antagningsdatum.... handledare

Läs mer

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 e e LINKOPINGS UNIVERSITET 2017-02-13 DNR LIU-2017-00684 BESLUT 1(2) Beslut om inrättande av och instruktion för avtalscentrumet C-research Linköpings universitet har under en följd

Läs mer