Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi"

Transkript

1 Institutionen för Informationsteknologi Department of Information Technology Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Arkivföreståndare... 2 Avdelningsadministratör... 3 Avdelningsföreståndare... 4 Chefsadministratör... 5 Ekonom... 6 Ekonomiadministratör... 7 Ekonomiassistent... 8 Forskarutbildningsadministratör... 9 Forskarutbildningsansvarig professor Forskningsadministratör SNIC Forskningsprefekt Förste forskningsingenjör Föreståndare för centrumbildning Handledare i forskarutbildningen Institutionstekniker Jämställdhetsombud Koordinator för samverkansgruppen Kursadministratör Ordförande för studievägledargruppen Personaladministratör Prefekt Programansvarig Registrator Samordnare för datordrift Studierektor Studierektor för forskarutbildningen Studievägledare Systemadministratör Systemexpert UPPMAX Teknisk koordinator UPPMAX Utbildningsprefekt Webbredaktör Ämneskoordinator... 40

2 Arkivföreståndare ska på uppdrag av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut hantering av institutionens arkiv upprätta och uppdatera arkivförteckning insamling och arkivering av handlingar delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 2

3 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Avdelningsadministratör ska på uppdrag av avdelningsföreståndare respektive chefsadministratör svara för: Intern administration vara behjälplig med information, administration och viss service vid disputationer och lic seminarier bistå avdelningen med bokning av resor, konferenser etc beställa böcker delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 3

4 Avdelningsföreståndare ska på delegation av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Diarienr IT 2013/91, rev Verksamhetsplanering ha ledningsansvar för avdelningens verksamhet och ansvar för avdelningens utveckling samt för intern styrning och kontroll ansvara för personal på avdelningen ansvara för budget på avdelningen utarbeta en plan för utveckling av avdelningen samt löpande följa upp och revidera den efter verksamhetens och omvärldens förändringar stimulera och skapa förutsättningar för strategiska diskussioner på avdelningen ansvara för avdelningens bemanningsplan ansvara för löpande komplettering och revidering av bemanningen ansvara för arvodesunderlag till personalhandläggare Löpande lägga förslag till fördelning av resurser inom avdelningen ansvara för arbetsmiljöarbetet inom avdelningen informationsansvarig för frågor rörande avdelningen både externt och internt framställa förslag till anställning av undervisande och forskande personal ansvara för att medarbetarsamtal med avdelningens personal hålls i enlighet med institutionens tidsplan. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 4

5 Chefsadministratör ska på delegation av prefekten svara för: Verksamhetsplanering Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Diarienr IT 2013/91, rev ha ledningsansvar för a-gruppens verksamhet och ansvar för a-gruppens utveckling samt för intern styrning och kontroll ansvara för personal i a-gruppen ansvara för budget för a-gruppen ansvara för personalplanering i a-gruppen uppmuntra ovanstående personal att tillgodose sitt kompetens- och vidareutvecklingsbehov. svara för utveckling av administrativa rutiner Löpande ansvara för arbetsmiljöarbetet inom a-gruppen. ansvara för att medarbetarsamtal hålls med a-gruppen i enlighet med institutionens tidsplan. handlägga ärenden rörande ledigheter, semester, sjukledighet, rehabilitering och omplacering för a-gruppen ansvara för minnesanteckningar i ledningsgruppen prefektstöd besökskoordinator vid institutionsbesök Övergripande ledningsansvar för informationsarbete verka för att ge en saklig och korrekt bild av institutionens professionalitet, mångfald och dynamik inom forskning och utbildning kontaktperson vid mediekontakter övergripande ansvar för institutionens webbsidor tillsammans med webbredaktören ansvara för kontinuerlig uppdatering av LäsIT biträda prefekten med extern och intern information upplysa om tillämpningen av Uppsala universitets grafiska profil vara rådgivare för policyfrågor avseende informationsförmedling delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 5

6 Ekonom ska på delegation av prefekten svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Verksamhetsplanering ansvara för att budget upprättas i enlighet med institutionens intentioner utifrån bemanningsplaner inhämtade från avdelningsföreståndare, studierektorer och forskare. ansvara för utarbetandet av utvecklingsplan för den ekonomiska verksamheten samt ansvara för genomförande och uppföljning av denna ansvara för att ekonomiadministrationen sköts enligt gällande regelverk ansvara för utvecklingen av de administrativa rutinerna inom ekonomiområdet Ekonomi vara rådgivare i ekonomifrågor för institutionen föredra ekonomifrågor inför institutionsstyrelsen upprätta budgetförslag för institutionens stödverksamhet upprätta budgetförslag för några av institutionens avdelningar sammanställa budgetförslag för institutionens totala verksamhet löpande följa upp ekonomi och resultat mot budget upprätta bokslut för stödverksamhet samt några av institutionens avdelningar uppföljning av bokslut ansvara för att realistiska projektkalkyler görs, att avtal och kontrakt tecknas med externa finansiärer och att återredovisning till dessa fungerar delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 6

7 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Ekonomiadministratör ska under ledning av ekonomen självständigt svara för ekonomihantering inom någon eller några av institutionens avdelningar: Ekonomi budget, bokslut och ekonomisk uppföljning löpande ekonomiadministration samt viss personaladministration projektkalkylering samt handläggning och redovisning av alla slags externa anslag svar för att informationen på ekonomi- och resesidorna på institutionens hemsida är aktuell delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter ekonomen och/eller chefsadministratörens anvisningar. 7

8 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Ekonomiassistent ska under ledning av ekonomen självständigt svara för: Löpande ekonomihantering hantera fakturor kontera och betala leverantörsfakturor, elektronisk hantering registrera kund- och internfakturor ombesörja rekvisitioner av externa anslag utifrån underlag begära upplägg av kunder/utländska leverantörer i resp. register göra omföringar i ekonomisystemet handlägga reseräkningar, arvoden och ersättningar vara behjälplig i bokslutsarbetet inköp av böcker utfärda rekvisitioner för inköp mot faktura inneha företagskort administrera anläggningar Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling och söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter ekonomen och/eller chefsadministratörens anvisningar. 8

9 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Forskarutbildningsadministratör ska på uppdrag av prefekt, studierektor för forskarutbildningen respektive chefsadministratör svara för: Intern administration vara behjälplig med service rörande forskarutbildning vara behjälplig med information och administration vid disputationer och lic seminarier ansvara för doktorandregistret (Uppdok) ta ut statistik och uppföljningsunderlag ur doktorandregistret distribuera institutionens rapportserier Löpande delta i introduktion av nyanställda doktorander delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 9

10 Forskarutbildningsansvarig professor Detta är ett fakultetsuppdrag och dess innehåll och omfattning definieras av fakultetsnämnden. Här återges fakultetens regelverk fastställd av områdesnämnden för naturvetenskap och teknik den 29 maj 2012, dnr teknat 2011/192. Se för aktuell information. En forskarutbildningsansvarig professor utses årligen för varje forskarutbildningsämne och inriktning, efter förslag från dekangruppen. Uppdraget kan förlängas. Det är ett krav att delta i den av fakulteten årligen anordnade informationen för forskarutbildningsansvariga professorer för att få förnyat förtroende. Forskarutbildningsansvarig professor har ett övergripande ansvar för forskarutbildningens kvalitet och utveckling inom sitt ämne. Däri ingår att tillse att språkkvaliteten i avhandlingar inom ämnet är god. Forskarutbildningsansvarig professor ska i samverkan med övriga professorer och lärare i ämnet svara för att ämnesstudieplan upprättas och översätts till engelska samt fortlöpande revideras (fastställs av forskarutbildningsnämnden på delegation av områdesnämnden/ fakultetsnämnden) och yttra sig över förslag till individuella studieplaner (fastställs av prefekten på delegation av områdesnämnden/ fakultetsnämnden, efter samråd med handledare och doktorand). Forskarutbildningsansvarig professor har ansvar för att doktoranderna kan erbjudas ett i omfattning och kvalitet relevant utbud av forskarutbildningskurser. Forskarutbildningsansvarig professor, eller annan professor som denne delegerar uppgiften till, bestämmer betyg på licentiatavhandling efter samråd med huvudhandledaren och extern granskare. Forskarutbildningsansvarig professor, eller professor som denne delegerat till, ska vid ansökan om docentur yttra sig om den sökandes kompetens, vetenskapliga och pedagogiska skicklighet och självständighet samt om den förväntade nyttan för forskningen och utbildningen av att anta sökanden som docent. 10

11 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Forskningsadministratör SNIC Att på föreståndarens uppdrag: Handlingar och skriftväxling Ansvara för arkiv och diarieföring Upprätta agenda och protokoll i SNIC s styrelse Kommunicera styrelsens beslut till berörda parter. Upprätta agenda och minnesanteckningar i STAC/Partnerkommittén, SNAC-kommittén samt SNAC WG Skriva ut och cirkulera finansieringsöverenskommelser med SNICanslutna centra Bistå föreståndaren med annan korrespondens, mail och påminnelser Löpande administration Ansvara för bokning av resor, lokaler, förtäring etc Ansvara för reseräkningar Ansvara för arvoden till SNAC-kommittén, styrelsen m fl Ansvara för leverantörsfakturor Ansvara för underhåll av SNICs hemsida Vara kontaktperson för allmän information SNIC Underhålla namn och telefonlistor för styrelse och arbetsgrupper Bevaka mandatperioder i kommittéer, styrelse osv. Ekonomi Upprätta budget och bokslut för SNICs administrativa verksamhet Infordra och granska årlig ekonomisk redovisning från anslutna centra Utföra betalningar till centra Rekvirera medel från Vetenskapsrådet Upprätta underlag för årlig ekonomisk rapportering till VR och TekNat EU-projekt: Infordra och validera time sheets månatligen/kvartalsvis Rekvirera medel (Form C) årsvis Ta kontakter med projektledning, berörda centra och ekonomiavdelning/juridisk avdelning vid upplägg/ändring och revision av projekt. 11

12 delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 12

13 Forskningsprefekt ska på delegation av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Strategiska uppgifter utarbeta strategidokument om hur vi vill utveckla forskningen, att användas vid framställningar till fakultet och avseende utveckling av forskning vid institutionen exponera institutionens forskning mot omvärlden stimulera och skapa förutsättningar för strategiska diskussioner i handledar/professorskollegiet, med syfte att synliggöra de olika forskningsinriktningarna samt stärka samverkan inom institutionen. Löpande representant utåt för forskningen inklusive kontakter med forskningsfinansiärer vid behov ordna möten med institutionens forskningsledare vara informationsmottagare mot omvärlden för institutionens samlade forskning ansvara för att förslag till verksamhetsplan för forskning och forskarutbildningen sammanställs utarbeta en plan för utveckling av forskning/forskarutbildning och löpande följa upp samt revidera den efter verksamhetens och omvärldens förändringar Samordna institutionens interna arbete i samband med utvärderingar av forskning och forskarutbildning. Bereda arbetet med fördelning av institutionsgemensamma forskningsresurser Ha ett övergripande ansvar för att forskningsinformationen på institutionens webb är överskådlig och aktuell delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 13

14 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Förste forskningsingenjör ska självständigt eller i samråd med samordnare för datordrift och i samråd med prefekten svara för: Övergripande verksamhet medverkan i datorrelaterad strategisk planering rådgivande vid inköp av datorer, inklusive sådana avsedda för enskilda forskargrupper hantera inköp av IT-utrustning installation av datorutrustning förvaltning av institutionens IT-system Drift och underhåll av: gemensamma datorsystem så som utrustning i labbsalar och personalens datorer servrar i datorhallarna kontraktsbundna externa resurser IT-infrastruktur IT-säkerhet Stöd för användare med egna datorer (t.ex. laptops): kännedom och information om hur persondatorer skall vara installerade (dock inte drift av dessa datorer). efter överenskommelse med institutionen och gemensamt planerat inköp, drift av serverdatorer avsedda för enskilda forskargrupper Handledning hjälpa till med problem av datorteknisk karaktär relaterade till institutionens datorer. felsökning och handhavandehjälp av administratörers PC viss medverkan i utbildning användarstöd, inklusive framtagande av användardokumentation utveckling och spridning av dokumentation som underlättar handhavandet av datorerna Utveckling Kontinuerlig omvärldsbevakning, så väl internt som externt, som ska leda till att hålla institutionens IT-stöd i teknikens yttersta framkant. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter anvisningar från samordnaren för datordrift. 14

15 Föreståndare för centrumbildning Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Institutionen är värd för ett antal centrumbildningar. Rollen som föreståndare för centrumbildningarna styrs av respektive verksamhet. 15

16 Handledare i forskarutbildningen Utdrag ur Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) : Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053), de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkoren fattas. Antagningsordningen skall fastställas av konsistoriet (2 kap 2 Högskoleförordningen). Antagningsordningen grundar sig på högskoleförordningens kapitel 5, 6 och 7 och förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. Därutöver har konsistoriet beslutat om föreskrifter för utbildning på forskarnivå (UFV 2006/1973). Fakultetsnämnderna kan härutöver komma att fastställa riktlinjer inom sina respektive ansvarsområden. (Se Tillträde till forskarutbildning - handledning 6 kap 31 HF: För varje doktorand skall fakultetsnämnden utse minst två handledare. En av dem skall utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte fakultetsnämnden med stöd av 37 beslutar något annat. En doktorand som begär det skall få byta handledare. 7 kap 34 HF: Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36. Lokala föreskrifter, Uppsala universitet: 1 AFUU: För varje forskarstuderande skall fakultetsnämnden utse två handledare, varav en huvudhandledare med huvudansvar för utbildningen, inklusive avhandlingsarbetet och en biträdande handledare. En av handledarna skall vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet. Åtminstone en av handledarna skall vara docentkompetent. Normalt skall arbetsplats och arbetsvillkor i övrigt som fordras för att kunna bedriva utbildning på forskarnivå tillhandahållas av institutionen. Lokala föreskrifter på fakultetsnivå Varje doktorand ska ha minst två handledare. Huvudhandledaren ska vara anställd/adjungerad vid Uppsala universitet. Minst en handledare ska vara docent och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens. Lokala föreskrifter på institutionsnivå Arbetsledaransvar: 16

17 ansvara för att medarbetarsamtal med doktoranden/doktoranderna hålls i enlighet med institutionens tidsplan. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 17

18 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Institutionstekniker ska självständigt under ledning av chefsadministratör svara för institutionens institutionsservice: Post- och godshantering handha post, dagstidningar och gods uträtta ärenden till post, bank, förvaltningen, affärer etc skicka ut pliktex av lic-avhandlingar Kopiering och kontorsmaterial kopiera och göra inbindningar hantera kompendieframställningen göra fakturaunderlag för kopiering inventera, beställa och packa upp papper, kontorsmaterial och förbrukningsvaror Inventarier, lokaler och nycklar handha nycklar till postfacken hus 1, plan 4 handha kodlås hantera specialmöbler, t.ex. höj-sänkbart bord Samarbete med intendenturen samarbeta med intendenturen i frågor om AV-utrustning, nycklar/lås, sophantering/återvinning, möblering, felanmälan m.m. vid behov beställa och hämta mat, ordna fika, hantera mjölk- och frukt till institutionen ha ett övergripande ansvar för det gemensamma lunchrummet elektronisk fakturahantering egen betalkortshantering telefoni (beställning av telefoner, jack, kontroll fakturor etc) viss service vid disputationer och lic seminarier frimärkskassa inköp AV-projektorer, installationer mm delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 18

19 Diarienr IT 2014/80, Styrelsebeslut Jämställdhetsombud ska på delegation av prefekt svara för: Strategiska uppgifter Leda jämställdhetsgruppen. Hålla sig uppdaterad om utvecklingen kring jämställdhet inom Uppsala universitet och övriga högskolevärlden. Löpande Sammankallande till jämställdhetsgruppens möten. Ansvara för uppföljning av jämställdhetsmötena. Ansvara för formulering av förslag till jämställdhetsplan. Informera ansvariga om vad de bör göra enligt jämställdhetsplanen. Begära in rapporter från ansvariga om vad som gjorts. Formulera uppföljningsdokument (bilaga till jämställdhetsplanen). Hantering av medel ur Prestationsresurs B: o Ansvara för formulering av förslag till principer och satsningar. o Ansvara för utlysningar. o Bereda inkomna ansökningar och sammanställa rekommendation om beslut. Ansvara för att jämställdhetsgruppens hemsida är överskådlig och aktuell. Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 19

20 Diarienr IT 2014/80, Styrelsebeslut Koordinator för samverkansgruppen Samverkanskoordinator ska på delegation av prefekt svara för: Strategiska uppgifter Leda samverkansgruppen. Utarbeta strategiska dokument och riktlinjer för institutionens samverkan med omgivningen. Hålla sig uppdaterad om hur fakulteten och universitetet i övrigt organiserar sig och agerar när det gäller samverkan med det omgivande samhället. Identifiera viktiga områden och former för samverkan. Initiera aktiviteter som olika avdelningar och grupper inom institutionen kan och vill genomföra. Ta hand om initiativ som avdelningar och grupper kommer med. Ge råd och stöd. Vara kontaktperson mot andra aktörer inom fakulteten och universitetet. Vara en kontaktperson mot olika aktörer som vill samverka med institutionen, när det gäller den aktuella typen av kontakter. Stödja med information, rådgivning, kontakter m.m., sådana aktiviteter som olika avdelningar och grupper inom institutionen avser att genomföra. Löpande Organisera och leda arbetet i samverkansgruppen. Informera om planerade aktiviteter och aktuella kontakter. Delta i relevanta möten inom fakulteten och universitetet. Sammanställa rapport om samverkansaktiviteter årsvis. På inbjudan delta i diskussionsmöten inom institutionens avdelningar och grupper. Koordinatorn ska inte ha en direkt operativ roll, som själv genomför samverkansaktiviteter, utan vara en strategisk resurs för att skapa och underlätta kontakter samt genom olika initiativ och stöd se till att IT-institutionen på ett bra sätt samverkar med det omgivande samhället. Denna roll ska ses som skild från forskningsprefektens, men kan gärna samverka. Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 20

21 I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 21

22 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Kursadministratör ska enligt anvisningar eller i samråd med chefsadministratör svara för: Kursadministration student- och lärarservice utföra sedvanlig kursadministration och använda därför avsedda administrativa system lokalbokning och schemaläggning inklusive tentamina administration kring utbytesstudenter och till viss del även masterstudenter delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 22

23 Ordförande för studievägledargruppen ska på uppdrag av utbildningsprefekt svara för Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Diarienr IT 2015/5, rev Verksamhetsplanering Utarbeta en plan för utveckling av studievägledning vid institutionen samt löpande följa upp och revidera den efter verksamhetens och omvärldens förändringar Skapa förutsättningar för strategiska diskussioner inom programoch institutionsstudievägledning vid institutionen Skapa förutsättningar för samverkan med kursadministratörer, antagningsenheten och andra relevanta intressenter Löpande Vara ordförande i studievägledargruppen Vidarebefodra information från studierektorer till studievägledargruppen Föredra studievägledningsärenden i studierektorsgruppen Vara rådgivande åt studierektorsgruppen gällande studievägledningsfrågor Verka för att arbetsuppgifter fördelas inom studievägledargruppen så att över tid skiftande behov tillgodoses i största möjliga utsträckning Uppmuntra studievägledare att tillgodose sitt kompetens- och utvecklingsbehov Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter grundutbildningsprefektens anvisningar. 23

24 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Personaladministratör ska på uppdrag av chefsadministratör respektive prefekten svara för: Personalfrågor - arbetsrätt, rekrytering och arbetsmiljö medverka till att gällande författningar och kollektivavtal samt universitetets eget regelverk, avtal, antagna riktlinjer och anvisningar följs och används medverka i rekryterings- och övertalighetsärenden biträda prefekten i frågor rörande arbetsrätt, rekrytering och arbetsmiljö ansvara för introduktionen av nyanställda tillsammans med afö/motsv Löpande personaladministration föredra personalfrågor inför institutionsstyrelsen och ledningsgruppen handlägga ärenden rörande ledighet, semester, sjukledighet, rehabilitering och omplacering ansvara för underlag till universitetskatalog och e-post-behörighet gästforskarservice Ekonomi Vid behov hjälpa till att upprätta underlag och registrera arvodes- och reseräkningar delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 24

25 Prefekt Utdrag ur Rektors beskrivning av prefektuppdraget (UFV 2011/619, , kompletterat beslut UFV 2009/7, UFV 2010/840) Prefektens övergripande uppgifter är att verka för att forskning och utbildning av högsta klass bedrivs inom institutionens verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället, att disponera institutionens personal och resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och i enlighet med gällande föreskrifter, att utveckla en god anda och kreativ miljö för alla anställda liksom för gästforskare, doktorander och studenter vid institutionen, att verka för hela universitetets utveckling och därvid vara en del av universitetets ledningsorganisation att verka för god intern styrning och kontroll av verksamheten Generell beskrivning av prefektuppdraget Prefekten skall inom ramen för uppdraget fullgöra de åligganden som enligt högskolelagen, högskoleförordningen, verksförordningen, lagen om likabehandling av studenter och övrig lagstiftning ankommer på rektor, inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt gällande lagar och avtal på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdena, inom sitt ansvarsområde fullgöra de skyldigheter som åvilar universitetet enligt miljölagstiftningen, fullgöra de skyldigheter som åvilar personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen, i förekommande fall fullgöra de skyldigheter som åvilar den som har tillstånd enligt djurskyddslagsstiftelsen att använda djur för vetenskapliga ändamål, i förekommande fall inom sitt ansvarsområde fullgöra de skyldigheter som åvilar universitetet enligt biobankslagstiftningen i förekommande fall i egenskap av forskningshuvudman fullgöra de skyldigheter som åvilar Uppsala universitet enligt etikprövningslagstiftningen. Utöver vad som regleras i författningar och kollektivavtal tillkommer ansvaret för att lokala beslut, riktlinjer, anvisningar och instruktioner följs. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 25

26 Programansvarig Uppgifter för programansvarig regleras av Arbetsordning för tekniskanaturvetenskapliga vetenskapsområdet fr.o.m. den 1 juni 2012 (TEKNAT ). Fastställd av Varje utbildningsprogram har en programansvarig med en operativ funktion inom programmet. Programansvarigs viktigaste övergripande uppgift är att ansvara för uppföljning av programmets kvalitet ur olika aspekter, samt att ta initiativ till utveckling och förbättring. Programansvarig ska bereda förslag till förändringar i samråd med programrådet, men också genom andra kontakter med studenter, lärare och institutioner. Programansvarig ska också vara beredd att delta i arbetsgrupper m.m. i anslutning till uppdraget. Uppgifter för programansvarig: vara ordförande i programrådet (i förekommande fall) ansvara för att programmets mål uppfylls och att gällande studieplan följs samt bevaka att kursplaner följs ansvara för att beslut i områdesnämnd/fakultetsnämnd och utbildningsnämnd genomförs i programmet årligen lämna förslag till utbildningsplan och studieplan för programmet för beslut i NUN respektive TUN lämna förslag till kursinnehåll för nya kurser och ändringar i befintliga kursplaner, samt samråda med studierektor vid kursansvarig institution kontinuerligt utvärdera programmet, t.ex. genom att följa upp kursvärderingar, yrkeslivsanknytning och internationalisering, samt ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet en gång per undervisningsperiod gå igenom föregående periods kursvärderingar tillsammans med representanter för studenterna. bevaka rekrytering, genomströmning och arbetsmarknad och vid behov ta initiativ till åtgärder och förnyelse utveckla och uppdatera underlag för broschyrer, webbsidor m.m. ha kontakter med studenter och vara tillgänglig, lämpligen på fasta tider, för att snabbt lösa problem och besvara frågor ansvara för information om val av kurser och inriktningar ansvara för att individuella studentärenden handläggs enligt fakultetens och universitets policy beträffande antagning och mottagning av nya studenter, tillgodoräknanden, validering av kompetens, antagning till senare del, examensfrågor m.m. och därvid samarbeta med studievägledare och studierektorer lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet i samråd med programrådet, inklusive redovisning av hur programmets medel till förfogande använts. Verksamhetsberättelsen lämnas till TUN, respektive till berörd samordningskommitté, MDF, KGB eller Master inom NUN. ha kontakter med studievägledare och ansvarig schemaläggare, lärare och studierektorer, samt övriga programansvariga 26

27 delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 27

28 Registrator ska på uppdrag av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut övergripande ansvar för institutionens diarium ansvara för diarieföring (både vanlig post och e-post) delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 28

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet För mer detaljerade råd och anvisningar, konsultera dokumentet "Frågor och svar om ansökan till utbildning

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Beslut 2009-12-17 dnr F 1 5443/09 Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Universitetets likabehandlingspolicy 2007-2010 Den strategiska planen för Göteborgs Universitet anger riktlinjerna

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m

Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m SAMFAK 011/70 Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslut 011-05-6 Innehållsförteckning Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m 3 Mottagande av nya studenter

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Institutionen för lingvistik och filologi 2009/2010

Arbetsmiljöplan för Institutionen för lingvistik och filologi 2009/2010 Arbetsmiljöplan för Institutionen för lingvistik och filologi 2009/2010 Inledning Institutionens arbetsmiljöarbete baseras på arbetsmiljöpolicyn för. Handlingsplanen ersätter tidigare plan för åren 2006/2007

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation

Skolan för datavetenskap och kommunikation Ingrid Melinder 2005-04-21 Skolan för datavetenskap och kommunikation Organisation och beslutsstruktur Denna interna föreskrift grundar sig på förslag till KTH:s organisation och beslutsstruktur Innehåll

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 Beslutat av styrgruppen 040318 Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer