Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi"

Transkript

1 Institutionen för Informationsteknologi Department of Information Technology Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Arkivföreståndare... 2 Avdelningsadministratör... 3 Avdelningsföreståndare... 4 Chefsadministratör... 5 Ekonom... 6 Ekonomiadministratör... 7 Ekonomiassistent... 8 Forskarutbildningsadministratör... 9 Forskarutbildningsansvarig professor Forskningsadministratör SNIC Forskningsprefekt Förste forskningsingenjör Föreståndare för centrumbildning Handledare i forskarutbildningen Institutionstekniker Jämställdhetsombud Koordinator för samverkansgruppen Kursadministratör Ordförande för studievägledargruppen Personaladministratör Prefekt Programansvarig Registrator Samordnare för datordrift Studierektor Studierektor för forskarutbildningen Studievägledare Systemadministratör Systemexpert UPPMAX Teknisk koordinator UPPMAX Utbildningsprefekt Webbredaktör Ämneskoordinator... 40

2 Arkivföreståndare ska på uppdrag av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut hantering av institutionens arkiv upprätta och uppdatera arkivförteckning insamling och arkivering av handlingar delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 2

3 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Avdelningsadministratör ska på uppdrag av avdelningsföreståndare respektive chefsadministratör svara för: Intern administration vara behjälplig med information, administration och viss service vid disputationer och lic seminarier bistå avdelningen med bokning av resor, konferenser etc beställa böcker delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 3

4 Avdelningsföreståndare ska på delegation av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Diarienr IT 2013/91, rev Verksamhetsplanering ha ledningsansvar för avdelningens verksamhet och ansvar för avdelningens utveckling samt för intern styrning och kontroll ansvara för personal på avdelningen ansvara för budget på avdelningen utarbeta en plan för utveckling av avdelningen samt löpande följa upp och revidera den efter verksamhetens och omvärldens förändringar stimulera och skapa förutsättningar för strategiska diskussioner på avdelningen ansvara för avdelningens bemanningsplan ansvara för löpande komplettering och revidering av bemanningen ansvara för arvodesunderlag till personalhandläggare Löpande lägga förslag till fördelning av resurser inom avdelningen ansvara för arbetsmiljöarbetet inom avdelningen informationsansvarig för frågor rörande avdelningen både externt och internt framställa förslag till anställning av undervisande och forskande personal ansvara för att medarbetarsamtal med avdelningens personal hålls i enlighet med institutionens tidsplan. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 4

5 Chefsadministratör ska på delegation av prefekten svara för: Verksamhetsplanering Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Diarienr IT 2013/91, rev ha ledningsansvar för a-gruppens verksamhet och ansvar för a-gruppens utveckling samt för intern styrning och kontroll ansvara för personal i a-gruppen ansvara för budget för a-gruppen ansvara för personalplanering i a-gruppen uppmuntra ovanstående personal att tillgodose sitt kompetens- och vidareutvecklingsbehov. svara för utveckling av administrativa rutiner Löpande ansvara för arbetsmiljöarbetet inom a-gruppen. ansvara för att medarbetarsamtal hålls med a-gruppen i enlighet med institutionens tidsplan. handlägga ärenden rörande ledigheter, semester, sjukledighet, rehabilitering och omplacering för a-gruppen ansvara för minnesanteckningar i ledningsgruppen prefektstöd besökskoordinator vid institutionsbesök Övergripande ledningsansvar för informationsarbete verka för att ge en saklig och korrekt bild av institutionens professionalitet, mångfald och dynamik inom forskning och utbildning kontaktperson vid mediekontakter övergripande ansvar för institutionens webbsidor tillsammans med webbredaktören ansvara för kontinuerlig uppdatering av LäsIT biträda prefekten med extern och intern information upplysa om tillämpningen av Uppsala universitets grafiska profil vara rådgivare för policyfrågor avseende informationsförmedling delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 5

6 Ekonom ska på delegation av prefekten svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Verksamhetsplanering ansvara för att budget upprättas i enlighet med institutionens intentioner utifrån bemanningsplaner inhämtade från avdelningsföreståndare, studierektorer och forskare. ansvara för utarbetandet av utvecklingsplan för den ekonomiska verksamheten samt ansvara för genomförande och uppföljning av denna ansvara för att ekonomiadministrationen sköts enligt gällande regelverk ansvara för utvecklingen av de administrativa rutinerna inom ekonomiområdet Ekonomi vara rådgivare i ekonomifrågor för institutionen föredra ekonomifrågor inför institutionsstyrelsen upprätta budgetförslag för institutionens stödverksamhet upprätta budgetförslag för några av institutionens avdelningar sammanställa budgetförslag för institutionens totala verksamhet löpande följa upp ekonomi och resultat mot budget upprätta bokslut för stödverksamhet samt några av institutionens avdelningar uppföljning av bokslut ansvara för att realistiska projektkalkyler görs, att avtal och kontrakt tecknas med externa finansiärer och att återredovisning till dessa fungerar delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 6

7 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Ekonomiadministratör ska under ledning av ekonomen självständigt svara för ekonomihantering inom någon eller några av institutionens avdelningar: Ekonomi budget, bokslut och ekonomisk uppföljning löpande ekonomiadministration samt viss personaladministration projektkalkylering samt handläggning och redovisning av alla slags externa anslag svar för att informationen på ekonomi- och resesidorna på institutionens hemsida är aktuell delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter ekonomen och/eller chefsadministratörens anvisningar. 7

8 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Ekonomiassistent ska under ledning av ekonomen självständigt svara för: Löpande ekonomihantering hantera fakturor kontera och betala leverantörsfakturor, elektronisk hantering registrera kund- och internfakturor ombesörja rekvisitioner av externa anslag utifrån underlag begära upplägg av kunder/utländska leverantörer i resp. register göra omföringar i ekonomisystemet handlägga reseräkningar, arvoden och ersättningar vara behjälplig i bokslutsarbetet inköp av böcker utfärda rekvisitioner för inköp mot faktura inneha företagskort administrera anläggningar Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling och söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter ekonomen och/eller chefsadministratörens anvisningar. 8

9 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Forskarutbildningsadministratör ska på uppdrag av prefekt, studierektor för forskarutbildningen respektive chefsadministratör svara för: Intern administration vara behjälplig med service rörande forskarutbildning vara behjälplig med information och administration vid disputationer och lic seminarier ansvara för doktorandregistret (Uppdok) ta ut statistik och uppföljningsunderlag ur doktorandregistret distribuera institutionens rapportserier Löpande delta i introduktion av nyanställda doktorander delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 9

10 Forskarutbildningsansvarig professor Detta är ett fakultetsuppdrag och dess innehåll och omfattning definieras av fakultetsnämnden. Här återges fakultetens regelverk fastställd av områdesnämnden för naturvetenskap och teknik den 29 maj 2012, dnr teknat 2011/192. Se för aktuell information. En forskarutbildningsansvarig professor utses årligen för varje forskarutbildningsämne och inriktning, efter förslag från dekangruppen. Uppdraget kan förlängas. Det är ett krav att delta i den av fakulteten årligen anordnade informationen för forskarutbildningsansvariga professorer för att få förnyat förtroende. Forskarutbildningsansvarig professor har ett övergripande ansvar för forskarutbildningens kvalitet och utveckling inom sitt ämne. Däri ingår att tillse att språkkvaliteten i avhandlingar inom ämnet är god. Forskarutbildningsansvarig professor ska i samverkan med övriga professorer och lärare i ämnet svara för att ämnesstudieplan upprättas och översätts till engelska samt fortlöpande revideras (fastställs av forskarutbildningsnämnden på delegation av områdesnämnden/ fakultetsnämnden) och yttra sig över förslag till individuella studieplaner (fastställs av prefekten på delegation av områdesnämnden/ fakultetsnämnden, efter samråd med handledare och doktorand). Forskarutbildningsansvarig professor har ansvar för att doktoranderna kan erbjudas ett i omfattning och kvalitet relevant utbud av forskarutbildningskurser. Forskarutbildningsansvarig professor, eller annan professor som denne delegerar uppgiften till, bestämmer betyg på licentiatavhandling efter samråd med huvudhandledaren och extern granskare. Forskarutbildningsansvarig professor, eller professor som denne delegerat till, ska vid ansökan om docentur yttra sig om den sökandes kompetens, vetenskapliga och pedagogiska skicklighet och självständighet samt om den förväntade nyttan för forskningen och utbildningen av att anta sökanden som docent. 10

11 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Forskningsadministratör SNIC Att på föreståndarens uppdrag: Handlingar och skriftväxling Ansvara för arkiv och diarieföring Upprätta agenda och protokoll i SNIC s styrelse Kommunicera styrelsens beslut till berörda parter. Upprätta agenda och minnesanteckningar i STAC/Partnerkommittén, SNAC-kommittén samt SNAC WG Skriva ut och cirkulera finansieringsöverenskommelser med SNICanslutna centra Bistå föreståndaren med annan korrespondens, mail och påminnelser Löpande administration Ansvara för bokning av resor, lokaler, förtäring etc Ansvara för reseräkningar Ansvara för arvoden till SNAC-kommittén, styrelsen m fl Ansvara för leverantörsfakturor Ansvara för underhåll av SNICs hemsida Vara kontaktperson för allmän information SNIC Underhålla namn och telefonlistor för styrelse och arbetsgrupper Bevaka mandatperioder i kommittéer, styrelse osv. Ekonomi Upprätta budget och bokslut för SNICs administrativa verksamhet Infordra och granska årlig ekonomisk redovisning från anslutna centra Utföra betalningar till centra Rekvirera medel från Vetenskapsrådet Upprätta underlag för årlig ekonomisk rapportering till VR och TekNat EU-projekt: Infordra och validera time sheets månatligen/kvartalsvis Rekvirera medel (Form C) årsvis Ta kontakter med projektledning, berörda centra och ekonomiavdelning/juridisk avdelning vid upplägg/ändring och revision av projekt. 11

12 delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 12

13 Forskningsprefekt ska på delegation av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Strategiska uppgifter utarbeta strategidokument om hur vi vill utveckla forskningen, att användas vid framställningar till fakultet och avseende utveckling av forskning vid institutionen exponera institutionens forskning mot omvärlden stimulera och skapa förutsättningar för strategiska diskussioner i handledar/professorskollegiet, med syfte att synliggöra de olika forskningsinriktningarna samt stärka samverkan inom institutionen. Löpande representant utåt för forskningen inklusive kontakter med forskningsfinansiärer vid behov ordna möten med institutionens forskningsledare vara informationsmottagare mot omvärlden för institutionens samlade forskning ansvara för att förslag till verksamhetsplan för forskning och forskarutbildningen sammanställs utarbeta en plan för utveckling av forskning/forskarutbildning och löpande följa upp samt revidera den efter verksamhetens och omvärldens förändringar Samordna institutionens interna arbete i samband med utvärderingar av forskning och forskarutbildning. Bereda arbetet med fördelning av institutionsgemensamma forskningsresurser Ha ett övergripande ansvar för att forskningsinformationen på institutionens webb är överskådlig och aktuell delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 13

14 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Förste forskningsingenjör ska självständigt eller i samråd med samordnare för datordrift och i samråd med prefekten svara för: Övergripande verksamhet medverkan i datorrelaterad strategisk planering rådgivande vid inköp av datorer, inklusive sådana avsedda för enskilda forskargrupper hantera inköp av IT-utrustning installation av datorutrustning förvaltning av institutionens IT-system Drift och underhåll av: gemensamma datorsystem så som utrustning i labbsalar och personalens datorer servrar i datorhallarna kontraktsbundna externa resurser IT-infrastruktur IT-säkerhet Stöd för användare med egna datorer (t.ex. laptops): kännedom och information om hur persondatorer skall vara installerade (dock inte drift av dessa datorer). efter överenskommelse med institutionen och gemensamt planerat inköp, drift av serverdatorer avsedda för enskilda forskargrupper Handledning hjälpa till med problem av datorteknisk karaktär relaterade till institutionens datorer. felsökning och handhavandehjälp av administratörers PC viss medverkan i utbildning användarstöd, inklusive framtagande av användardokumentation utveckling och spridning av dokumentation som underlättar handhavandet av datorerna Utveckling Kontinuerlig omvärldsbevakning, så väl internt som externt, som ska leda till att hålla institutionens IT-stöd i teknikens yttersta framkant. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter anvisningar från samordnaren för datordrift. 14

15 Föreståndare för centrumbildning Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Institutionen är värd för ett antal centrumbildningar. Rollen som föreståndare för centrumbildningarna styrs av respektive verksamhet. 15

16 Handledare i forskarutbildningen Utdrag ur Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) : Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053), de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkoren fattas. Antagningsordningen skall fastställas av konsistoriet (2 kap 2 Högskoleförordningen). Antagningsordningen grundar sig på högskoleförordningens kapitel 5, 6 och 7 och förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. Därutöver har konsistoriet beslutat om föreskrifter för utbildning på forskarnivå (UFV 2006/1973). Fakultetsnämnderna kan härutöver komma att fastställa riktlinjer inom sina respektive ansvarsområden. (Se Tillträde till forskarutbildning - handledning 6 kap 31 HF: För varje doktorand skall fakultetsnämnden utse minst två handledare. En av dem skall utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte fakultetsnämnden med stöd av 37 beslutar något annat. En doktorand som begär det skall få byta handledare. 7 kap 34 HF: Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36. Lokala föreskrifter, Uppsala universitet: 1 AFUU: För varje forskarstuderande skall fakultetsnämnden utse två handledare, varav en huvudhandledare med huvudansvar för utbildningen, inklusive avhandlingsarbetet och en biträdande handledare. En av handledarna skall vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet. Åtminstone en av handledarna skall vara docentkompetent. Normalt skall arbetsplats och arbetsvillkor i övrigt som fordras för att kunna bedriva utbildning på forskarnivå tillhandahållas av institutionen. Lokala föreskrifter på fakultetsnivå Varje doktorand ska ha minst två handledare. Huvudhandledaren ska vara anställd/adjungerad vid Uppsala universitet. Minst en handledare ska vara docent och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens. Lokala föreskrifter på institutionsnivå Arbetsledaransvar: 16

17 ansvara för att medarbetarsamtal med doktoranden/doktoranderna hålls i enlighet med institutionens tidsplan. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 17

18 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Institutionstekniker ska självständigt under ledning av chefsadministratör svara för institutionens institutionsservice: Post- och godshantering handha post, dagstidningar och gods uträtta ärenden till post, bank, förvaltningen, affärer etc skicka ut pliktex av lic-avhandlingar Kopiering och kontorsmaterial kopiera och göra inbindningar hantera kompendieframställningen göra fakturaunderlag för kopiering inventera, beställa och packa upp papper, kontorsmaterial och förbrukningsvaror Inventarier, lokaler och nycklar handha nycklar till postfacken hus 1, plan 4 handha kodlås hantera specialmöbler, t.ex. höj-sänkbart bord Samarbete med intendenturen samarbeta med intendenturen i frågor om AV-utrustning, nycklar/lås, sophantering/återvinning, möblering, felanmälan m.m. vid behov beställa och hämta mat, ordna fika, hantera mjölk- och frukt till institutionen ha ett övergripande ansvar för det gemensamma lunchrummet elektronisk fakturahantering egen betalkortshantering telefoni (beställning av telefoner, jack, kontroll fakturor etc) viss service vid disputationer och lic seminarier frimärkskassa inköp AV-projektorer, installationer mm delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 18

19 Diarienr IT 2014/80, Styrelsebeslut Jämställdhetsombud ska på delegation av prefekt svara för: Strategiska uppgifter Leda jämställdhetsgruppen. Hålla sig uppdaterad om utvecklingen kring jämställdhet inom Uppsala universitet och övriga högskolevärlden. Löpande Sammankallande till jämställdhetsgruppens möten. Ansvara för uppföljning av jämställdhetsmötena. Ansvara för formulering av förslag till jämställdhetsplan. Informera ansvariga om vad de bör göra enligt jämställdhetsplanen. Begära in rapporter från ansvariga om vad som gjorts. Formulera uppföljningsdokument (bilaga till jämställdhetsplanen). Hantering av medel ur Prestationsresurs B: o Ansvara för formulering av förslag till principer och satsningar. o Ansvara för utlysningar. o Bereda inkomna ansökningar och sammanställa rekommendation om beslut. Ansvara för att jämställdhetsgruppens hemsida är överskådlig och aktuell. Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 19

20 Diarienr IT 2014/80, Styrelsebeslut Koordinator för samverkansgruppen Samverkanskoordinator ska på delegation av prefekt svara för: Strategiska uppgifter Leda samverkansgruppen. Utarbeta strategiska dokument och riktlinjer för institutionens samverkan med omgivningen. Hålla sig uppdaterad om hur fakulteten och universitetet i övrigt organiserar sig och agerar när det gäller samverkan med det omgivande samhället. Identifiera viktiga områden och former för samverkan. Initiera aktiviteter som olika avdelningar och grupper inom institutionen kan och vill genomföra. Ta hand om initiativ som avdelningar och grupper kommer med. Ge råd och stöd. Vara kontaktperson mot andra aktörer inom fakulteten och universitetet. Vara en kontaktperson mot olika aktörer som vill samverka med institutionen, när det gäller den aktuella typen av kontakter. Stödja med information, rådgivning, kontakter m.m., sådana aktiviteter som olika avdelningar och grupper inom institutionen avser att genomföra. Löpande Organisera och leda arbetet i samverkansgruppen. Informera om planerade aktiviteter och aktuella kontakter. Delta i relevanta möten inom fakulteten och universitetet. Sammanställa rapport om samverkansaktiviteter årsvis. På inbjudan delta i diskussionsmöten inom institutionens avdelningar och grupper. Koordinatorn ska inte ha en direkt operativ roll, som själv genomför samverkansaktiviteter, utan vara en strategisk resurs för att skapa och underlätta kontakter samt genom olika initiativ och stöd se till att IT-institutionen på ett bra sätt samverkar med det omgivande samhället. Denna roll ska ses som skild från forskningsprefektens, men kan gärna samverka. Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 20

21 I övrigt utföra arbetsuppgifter efter prefektens anvisningar. 21

22 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Kursadministratör ska enligt anvisningar eller i samråd med chefsadministratör svara för: Kursadministration student- och lärarservice utföra sedvanlig kursadministration och använda därför avsedda administrativa system lokalbokning och schemaläggning inklusive tentamina administration kring utbytesstudenter och till viss del även masterstudenter delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 22

23 Ordförande för studievägledargruppen ska på uppdrag av utbildningsprefekt svara för Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Diarienr IT 2015/5, rev Verksamhetsplanering Utarbeta en plan för utveckling av studievägledning vid institutionen samt löpande följa upp och revidera den efter verksamhetens och omvärldens förändringar Skapa förutsättningar för strategiska diskussioner inom programoch institutionsstudievägledning vid institutionen Skapa förutsättningar för samverkan med kursadministratörer, antagningsenheten och andra relevanta intressenter Löpande Vara ordförande i studievägledargruppen Vidarebefodra information från studierektorer till studievägledargruppen Föredra studievägledningsärenden i studierektorsgruppen Vara rådgivande åt studierektorsgruppen gällande studievägledningsfrågor Verka för att arbetsuppgifter fördelas inom studievägledargruppen så att över tid skiftande behov tillgodoses i största möjliga utsträckning Uppmuntra studievägledare att tillgodose sitt kompetens- och utvecklingsbehov Delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter grundutbildningsprefektens anvisningar. 23

24 Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut Personaladministratör ska på uppdrag av chefsadministratör respektive prefekten svara för: Personalfrågor - arbetsrätt, rekrytering och arbetsmiljö medverka till att gällande författningar och kollektivavtal samt universitetets eget regelverk, avtal, antagna riktlinjer och anvisningar följs och används medverka i rekryterings- och övertalighetsärenden biträda prefekten i frågor rörande arbetsrätt, rekrytering och arbetsmiljö ansvara för introduktionen av nyanställda tillsammans med afö/motsv Löpande personaladministration föredra personalfrågor inför institutionsstyrelsen och ledningsgruppen handlägga ärenden rörande ledighet, semester, sjukledighet, rehabilitering och omplacering ansvara för underlag till universitetskatalog och e-post-behörighet gästforskarservice Ekonomi Vid behov hjälpa till att upprätta underlag och registrera arvodes- och reseräkningar delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 24

25 Prefekt Utdrag ur Rektors beskrivning av prefektuppdraget (UFV 2011/619, , kompletterat beslut UFV 2009/7, UFV 2010/840) Prefektens övergripande uppgifter är att verka för att forskning och utbildning av högsta klass bedrivs inom institutionens verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället, att disponera institutionens personal och resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och i enlighet med gällande föreskrifter, att utveckla en god anda och kreativ miljö för alla anställda liksom för gästforskare, doktorander och studenter vid institutionen, att verka för hela universitetets utveckling och därvid vara en del av universitetets ledningsorganisation att verka för god intern styrning och kontroll av verksamheten Generell beskrivning av prefektuppdraget Prefekten skall inom ramen för uppdraget fullgöra de åligganden som enligt högskolelagen, högskoleförordningen, verksförordningen, lagen om likabehandling av studenter och övrig lagstiftning ankommer på rektor, inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt gällande lagar och avtal på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdena, inom sitt ansvarsområde fullgöra de skyldigheter som åvilar universitetet enligt miljölagstiftningen, fullgöra de skyldigheter som åvilar personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen, i förekommande fall fullgöra de skyldigheter som åvilar den som har tillstånd enligt djurskyddslagsstiftelsen att använda djur för vetenskapliga ändamål, i förekommande fall inom sitt ansvarsområde fullgöra de skyldigheter som åvilar universitetet enligt biobankslagstiftningen i förekommande fall i egenskap av forskningshuvudman fullgöra de skyldigheter som åvilar Uppsala universitet enligt etikprövningslagstiftningen. Utöver vad som regleras i författningar och kollektivavtal tillkommer ansvaret för att lokala beslut, riktlinjer, anvisningar och instruktioner följs. delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 25

26 Programansvarig Uppgifter för programansvarig regleras av Arbetsordning för tekniskanaturvetenskapliga vetenskapsområdet fr.o.m. den 1 juni 2012 (TEKNAT ). Fastställd av Varje utbildningsprogram har en programansvarig med en operativ funktion inom programmet. Programansvarigs viktigaste övergripande uppgift är att ansvara för uppföljning av programmets kvalitet ur olika aspekter, samt att ta initiativ till utveckling och förbättring. Programansvarig ska bereda förslag till förändringar i samråd med programrådet, men också genom andra kontakter med studenter, lärare och institutioner. Programansvarig ska också vara beredd att delta i arbetsgrupper m.m. i anslutning till uppdraget. Uppgifter för programansvarig: vara ordförande i programrådet (i förekommande fall) ansvara för att programmets mål uppfylls och att gällande studieplan följs samt bevaka att kursplaner följs ansvara för att beslut i områdesnämnd/fakultetsnämnd och utbildningsnämnd genomförs i programmet årligen lämna förslag till utbildningsplan och studieplan för programmet för beslut i NUN respektive TUN lämna förslag till kursinnehåll för nya kurser och ändringar i befintliga kursplaner, samt samråda med studierektor vid kursansvarig institution kontinuerligt utvärdera programmet, t.ex. genom att följa upp kursvärderingar, yrkeslivsanknytning och internationalisering, samt ta initiativ till utveckling och förbättring av programmet en gång per undervisningsperiod gå igenom föregående periods kursvärderingar tillsammans med representanter för studenterna. bevaka rekrytering, genomströmning och arbetsmarknad och vid behov ta initiativ till åtgärder och förnyelse utveckla och uppdatera underlag för broschyrer, webbsidor m.m. ha kontakter med studenter och vara tillgänglig, lämpligen på fasta tider, för att snabbt lösa problem och besvara frågor ansvara för information om val av kurser och inriktningar ansvara för att individuella studentärenden handläggs enligt fakultetens och universitets policy beträffande antagning och mottagning av nya studenter, tillgodoräknanden, validering av kompetens, antagning till senare del, examensfrågor m.m. och därvid samarbeta med studievägledare och studierektorer lämna årlig verksamhetsberättelse för programmet i samråd med programrådet, inklusive redovisning av hur programmets medel till förfogande använts. Verksamhetsberättelsen lämnas till TUN, respektive till berörd samordningskommitté, MDF, KGB eller Master inom NUN. ha kontakter med studievägledare och ansvarig schemaläggare, lärare och studierektorer, samt övriga programansvariga 26

27 delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. 27

28 Registrator ska på uppdrag av prefekt svara för: Diarienr IT 2013/49, Styrelsebeslut övergripande ansvar för institutionens diarium ansvara för diarieföring (både vanlig post och e-post) delta i institutionens utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling, söka information relevant för egna arbetsområdet. I övrigt utföra arbetsuppgifter efter chefsadministratörens anvisningar. 28

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 16 106 91 Stockholm www.su.se E-post: FC@adm.su.se 2 (55) Verksamhetsidé...

Läs mer

Dnr 724-919/06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Dnr 724-919/06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Dnr 724-919/06 Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Postadress: 801 76 Gävle Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle. Telefon: 026-64 85 00 (växel) Telefax: 026-64 86 40 Hemsida: www.hig.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2014:2 beslutade den 10 oktober 2014. Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 BESLUT 20131219 dnr SU FV1.1.4255913 Handläggare Karolina Pihlblad Controller Planeringsavdelningen Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 I föreliggande beslut fastställs verksamhetsplan för

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Verksamhetsplan för förvaltning och bibliotek 2012

Verksamhetsplan för förvaltning och bibliotek 2012 KONSTFACK (18) Förvaltningschef 2012-05-28 Elisabet Nordwall Verksamhetsplan för förvaltning och bibliotek 2012 Sammanställningen fastställd genom förvaltningschefsbeslut 2012-05-28 Huvuduppgiften för

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Version 2 Gäller perioden: 2014-01-01-- HiG:s beslut: 2014-01-30 Nr. Verksamhetsområde/

Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Version 2 Gäller perioden: 2014-01-01-- HiG:s beslut: 2014-01-30 Nr. Verksamhetsområde/ Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Version 2 Gäller perioden: 2014-01-01-- HiG:s beslut: 2014-01-30 Nr. Verksamhetsområde/ 1. STYRA VERKSAMHETEN 1.1 Hantera extern styrning Processen omfattar

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter PROTOKOLL Nr 1 Sammanträdesdag 1(6) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tid: Plats: Tisdagen den 11 september 2012 k18.l5 Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012 Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Innehållsförteckning Sida 1 Politik... 3 2 Förvaltningsövergripande... 4 3 Administrativa

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer