Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget Investeringsbudget Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Nyckeltal Investeringsbudget Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunchef Medborgarservice Sociala enheten Kultur och fritid Gemensam service Gata park VA-enhet Renhållningsenhet Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg

3 Vision för Tierps kommun 3

4 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Bakgrund Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 11 mars där bl.a. fackliga företrädare och gruppledarna för de olika partierna deltagit. För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bl.a. presentation av så kallade framgångsfaktorer och indikatorer/mått. Budgetförutsättningar Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag mm. innevarande års budget och bokslut 2012 samt fastställd flerårsplan Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats till 20 kronor och 99 öre/skattekrona. Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 1,5 %. Kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten. Liksom för år 2013 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren samt åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande av olika aktörer. Detsamma gäller det förebyggande arbetet mot utanförskap och arbetet med Tierp kommuns varumärke. För år 2014 ska dessutom arbetet med marknadsföring av kommunen och utvecklingen av kundcenter ( en väg in ) också prioriteras. Större verksamhetsförändringar För att göra en kraftsamling inom ett sammanhållet verksamhetsövergripande förebyggande arbete och därmed förstärka insatserna för främst barn och unga i riskzonen skapas en pott på 6,0 mnkr varav 2,3 mnkr omförs från individ och familjeomsorgen. Denna pott läggs tills vidare under kommunchefen men ska kunna nyttjas både av omsorgsverksamhet och skolan. Medlen kommer bl.a. att användas för att kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Med denna kartläggning/utvärdering som bas kommer insatser som bedöms framgångsrika för att motverka att barn och unga far illa i skolan, på fritiden eller i hemmet att intensifieras. Insatserna ska bygga på samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid och denna samverkan gestaltas i en styrgrupp som ska undanröja hinder för samverkan mellan olika nivåer och verksamhetskulturer. Medborgarservice tillförs utöver tidigare beskrivna uppräkning 14,6 mnkr av vilket 13,0 mnkr tillförs sociala enheten. Övriga medel utgör en förstärkning av näringslivsarbetet/turism, marknadsföring och kundcenter. Förskoleverksamheten har fått ett ökat anslag med 2,0 mnkr för att möta ökad volym/efterfrågan. Äldreomsorgen får ett ökat anslag med 1,4 mnkr för förstärkning av sjuksköterske-resurserna. Funktionshindradeomsorgen tillförs 2,0 mnkr för etablering av servicelägenheter och dagcentral i Karlholm. Utöver ovanstående har vissa justeringar gjorts avseende hyror mellan verksamheterna. 4

5 När det gäller miljösatsningar ska arbetet med ett långsiktigt hållbarhetsprogram intensifieras och en tjänst för detta destineras. En energiplan för energieffektiviseringar och övergång till förnyelsebara energikällor ska också tas fram under Andelen av kommunens bilar som drivs av förnyelsebara bränslen ska öka och elbilar ska introduceras i verksamheten. Dessutom ska andelen ekologiska produkter inom livsmedelsområdet öka för att år 2020 uppgå till minst 50 %. Upplåningsvolym och borgensavgift Den lånestock som kommunen har omsätts regelbundet. Detta har tidigare kunnat ske inom ramen för fastställd delegationsordning. Vissa kreditgivare kräver dock numera att volymen av omsättning och eventuell nyupplåning framgår av budgeten. För år 2014 föreslås därför att ett totalt rambelopp om 100,0 mnkr för omsättning och eventuell nyupplåning fastställs. Borgensavgiften föreslås för år 2014 vara oförändrad jämfört med 2013 det vill säga 0,22 %. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till 33,6 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA-och renhållning), vilket ligger drygt 3 mnkr under budgeterat avskrivningsbelopp. I sammanhanget bör det dock nämnas att investeringar i de flesta lokaler som kommunen nyttjar ombesörjs av det nybildade fastighetsbolaget. Av de större investeringarna kan nämnas 6,0 mnkr till gång-och cykelvägar samt 4,5 mnkr till fastighetsbildning/inköp av mark. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Vad avser verksamhetsmål så har kommunfullmäktige den 20 april 2004, 41 fastställt nedanstående övergripande mål. För att kunna bedöma måluppfyllelsen tillämpas nedanstående mått Perspektiv Övergripande mål Mått Medborgar/kundperspektiv Processperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen Utveckla effektivare arbetssätt Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år Nystartade företag Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Fler nöjda kunder i enkätundersökning Medarbetarperspektiv Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar Ekonomiperspektiv Öka det ekonomiska ansvarstagandet NMI (Nöjd medarbetarindex) Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram Uppfyller de ekonomiska styrreglerna 5

6 Utöver måtten har kommunfullmäktige även fastställt nedanstående verksamhetsorienterade mål. Elevernas resultat mätt i form av nationella prov och betyg ska kontinuerligt förbättras Fler personer ska vara oberoende av långvarigt försörjningsstöd Den affärsdrivande verksamheten (VA och renhållning) ska till 100 % finansieras av avgifter Att planera, bygga och underhålla infrastrukturen och fastighetsbeståndet för långsiktig användbarhet och minskad miljöbelastning med undvikande av kapitalförstöring Att öka ungdomars möjlighet till aktiviteter och engagemang inom kultur- och fritidsområdet. RUS-mål Regionförbundet i Uppsala län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för Uppsala län med s.k. RUS-mål. Ett övergripande sådant mål är att år 2020 ska minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ha tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 Mbits/s. Detta mål kommer Tierps kommun att uppfylla. När det gäller övriga RUS-mål så hänvisas till de olika verksamhetsplanerna. Flerårsplan Personalkostnaderna har räknats upp med 3,0 % år 2015 och 3,6 % år Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 1,9 % respektive 2,3 %. Därutöver har vissa hyreskorrigeringar beaktats. Där kan bl.a. nämnas ökade kostnader för ny sporthall vid centralskolan samt C-huset vid gymnasieskolan. Dessutom är det beaktat en successiv sänkning av budgeten för sociala enheten med 3,0 mnkr per år. 6

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2014 att fastställa skattesatsen för år 2014 till 20 kr och 99 öre/skattekrona att fastställa borgensavgiften för år 2014 till 0,22 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2014 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan samt att fastställa det nya förslaget till ekonomiska styrregler Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 7

8 Ekonomin i sammandrag (mnkr om inget annat anges) Budget 2014 Prognos 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Externa inkomster 1) 1 309, ,7 1183, , ,6 Externa utgifter 1) 1 300, ,0 1174, , ,1 Från resultaträkningen Nettokostnader 1005,4 984,4 945,3 961,5 917,3 därav avskrivningar 46,7 48,1 45,5 44,8 44,0 Förändring av eget kapital årets resultat 20,6-6,8 3,4-17,5 9,9 Från balansräkningen Tillgångar 918,7 906,5 887,5 869,9 873,3 Eget kapital 443,0 422,4 429,2 425,8 443,3 Långfristiga skulder och avsättning 254,5 266,1 243,7 283,4 193,1 Nettoinvesteringar 58,5 67,6 48,4 71,0 67,9 Soliditet % 48,2 46,6 48, Personalkostnader 715,0 686,1 661,1 669,5 640,7 Utdebitering kr 20:99 20:99 20:99 21:08 21:08 Antal invånare 31/ I externa inkomster och utgifter ingår totala externa betalningsflödet, d v s både drift, investering och finansiering. 8

9 Ekonomisk översikt Inkomster och utgifter (exkl. interna poster) Budget 2014 Prognos 2013 Bokslut 2012 Budget 2014 Prognos 2013 Bokslut 2012 kkr kkr kkr % % % Inkomster Skatter ,8 78,6 80,7 (inkl statligt utjämningsbidrag) Bidrag ,3 5,3 5,9 Avgifter ,5 9,7 8,6 (inkl landstingsbidrag och ersättningar från andra kommuner) Övrigt ,3 6,3 4,9 (hyror, räntor, försäljningsmedel, upplåning) Summa ,0 100,0 100,0 Utgifter Personal ,0 53,6 56,3 Material ,9 5,2 5,0 Tjänster ,1 33,0 30,2 Transfereringar ,9 6,7 7,0 Skatter ,0 0,0 0,0 Övrigt ,2 1,5 1,5 (räntor, amorteringar, utlåningar mm) Summa ,0 100,0 100,0 4% 8% Externa inkomster Skatter 5% Externa utgifter 6% 1% Personal 9% Avgifter Tjänster Bidrag Övrigt 33% 55% Material Bidrag mm Övrigt 79% 9

10 Driftbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Förslag Förslag augusti förslag till till plan till plan budget Nämnd/Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice* Gemensam service** Produktion: Samhällsbyggnad Gata Park Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ o familjeomsorg Nettokostnad Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettokostnad Nettokostnad totalt * Varav Kultur och fritid tkr och Sociala enheten tkr 2014 **Delar av gamla Samhällsbyggnad ingår i Gemensam service from

11 Investeringsbudget (tkr) Utfall Prognos Förslag till Förslag till Förslag till augusti budget plan plan Nämnd/Ansvarsområde Revision Lönenämnd It-nämnd Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice* Gemensam service** Produktion: Samhällsbyggnad Gata park** Kultur och fritid* Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ o familjeomsorg Nettoutgift Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettoutgift Nettoutgift totalt *Kultur och fritid ingår i Medborgarservice from 2013 **Delar av gamla Samhällsbyggnad ingår i Gemensam service from

12 Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

13 Finansieringsbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Ö (-) / M (+) av exploateringsverksamhet m.m Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag och försäljningar Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Nyupptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Amortering långfristig fordran Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel

14 Balansbudget (tkr) Tillgångar Utfall Prognos Budget Plan Plan Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anl.tillg Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Pensionsskuld Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital avsättningar och skulder

15 Nyckeltal Utfall Prognos Budget Plan Plan Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 94,2% 95,0% 92,9% 93,3% 93,4% Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% Årets resultat Soliditet 48% 47% 48% 50% 52% 15

16 Investeringsbudget (tkr) Medborgarservice Inventarier/utrustning Medborgarservice Inventarier/utrustning/konst Kultur o fritid Gemensam service Inventarier/utrustning Tidsmätningssystem Försäljning av mark Fastighetsbildning, inköp av mark Exploateringsverksamhet Rivning av ej säljbara byggnader Kulturbyggnader Gata park Maskiner Dammluckor Skärplinge 450 Karlholm (vid klockstapel) 450 Centrummiljöer Gång- och cykelvägar, Tierp-Ersta Gång- och cykelvägar, Skärplinge-Österänge Gång- och cykelvägar, Upplanda-Örbyhus Gång- och cykelvägar, Tierp-Vallby Gång- och cykelvägar Pendlarparkering, Tierp Pendlarparkering, Tobo 600 Trafiksäkerhetsåtgärder Sveaplan Trafikmiljö ny idrottshall Centralskolan Trafikmiljö ombyggnation Örbyhus skola 800 Trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar Gatubelysning utbyte äldre stolpar Utbyte gamla driftssystem Tillgänglighet enkla åtgärder Parker/grönområden/lekplatser Bryggor

17 Va-enhet Reinvestering vattenverk Avhärdning Odens källa vattenverk 200 Revidering vattenskyddsområde 300 Energisparåtgärder vattenverk 150 Skalskydd vattenverk 500 Vattenförsörjning Månkarbo vattenverk 400 Tak Månkarbo vattenverk 1000 Låssystem vattenverk 700 Reinvestering reningsverk Energisparåtgärder reningsverk Tryckstegring till press Tierps reningsverk 300 Västlands vattenverk 6000 Inloppspumpar Karlholms reningsverk 300 Renstvättpress Vavd reningsverk 400 Renstvättpress Lövstabruk reningsverk 400 Tierps reningsverk ny ventilation 700 Låssystem reningsverk 1200 Västland-Karlholm vattenledning 5000 Vattenmätare i ledningsnätet 100 Separering dag/spillvatten Reinvestering pumpstationer Utbyggnad VA-nät Snatrabodarna, avloppsledningar Bräddning Stånkan pumpstation 700 Inläckage spill Edvalla 1000 Bräddrening Örbyhus 400 Renhållningsenhet Sopkärl Renhållningsfordon Iordningsställande av återvinningscentraler Projekt nybyggnad återvinningscentral Tierp 500 Projekt organiskt avfall 500 Sluttäckning av Gatmot Förskola Inventarier/utrustning Grundskola Inventarier/utrustning Gymnasieskola Inventarier/utrustning Äldreomsorg Inventarier/utrustning Funktionshindradeomsorg Inventarier/utrustning Individ och familjeomsorg Inventarier/utrustning Summa nettoinvesteringar (tkr)

18 Revision Uppdrag Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad Valnämnd Uppdrag Valnämndens uppdrag är att ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting, kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2014 Under 2014 genomförs allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt val till Europaparlamentet. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad Jävsnämnd Uppdrag Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad

19 Lönenämnd Uppdrag Lönenämnden bildades 1 januari 2012 för att möjliggöra en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Möjligheten att samverka i form av gemensamma nämnder infördes Lönenämnden sorterar under Regionförbundets effektiviseringsberedning. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommun samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Ett lönecentrum har bildats med Tierp som värdkommun. Inrättandet av ett gemensamt lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt lönecentrum kommer även att säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad It-nämnd Uppdrag Tierps kommun är värdkommun för IT-Centrum som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby kommuner. IT-nämnden styr och beställer IT-verksamheten av IT-enheten som inordnas under blocket Gemensam Service. IT-nämnden beställer och samordnar de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. IT-Centrum driver supportar och servar IT-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad

20 Kommunchef Uppdrag Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad

21 Medborgarservice Uppdrag Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv. Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt. Medborgarservice har ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövande, och ansvarar även för rådgivning, vägledning, marknadsföring/kommunikation och service. Inom myndighetsutövningen fullgör Medborgarservice kommunens uppgifter enligt bland annat PBL plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagaen, lagarna som styr färdtjänst samt tillsyn av vissa receptfria läkemedel. Medborgarservice ansvarar även för näringslivsfrågor, energirådgivning, kommunikation och marknadsföring, lokalbokning, konsument- skuld- och budgetrådgivning, lotteritillstånd, utskänkningstillstånd och marknadsföringsbidrag. Separata verksamhetsplaner upprättas för Kultur och Fritid samt Sociala Enheten. Styrkort Medborgarservice Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Nöjd kund Serviceinriktat bemötande Hög tillgänglighet 70 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt NKI i Insikt 90 % nöjda eller mycket nöjda kunder hos Kommunikation, intern undersökning Process Utveckla effektivare arbetssätt. Kvalitativa, rättssäkra och effektiva interna och externa processer Skapa nya process- och rutinbeskrivningar Samtliga process- och rutinbeskrivningar är upprättade Medarbetare Öka engagemanget. Engagerade, delaktiga och friska medarbetare Delaktighet och förtroende Sjukfrånvaro < 4,5 Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka intäkter där så är möjligt Överväg alternativ för kostnader Ekonomi i balans med budget Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Bygg & Miljö samt Kommunikation ska slutföra arbetet med kvalitetssystem för samtliga sina processer och rutiner. Bygg & Miljö ska säkerställa en högre kundnöjdhet gentemot företagskunderna genom prioritering och förbättrat bemötande och med målet att tillsynsbehovet ska tillgodoses. Genom att förbättra processer och rutiner samt att skapa ett gott ledarskap, så skall sjukfrånvaron minskas. Bilden av Tierp, varumärkesarbetet fortsätter och kommer att ha en betydande påverkan. 21

22 Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Rättsäkra beslut och ett professionellt bemötande. Lägre kostnadsnivå än 2013 Process Samtliga processer och rutiner skall vara dokumenterade under 2014 Medarbetare Lägre personalomsättning än 2013 Lägre sjukfrånvaro än 2013, mål < 4,5 Ekonomi Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Strategier Aktivt arbeta med mottagandet i Kundcenter Avsätta resurser för att aktivt arbeta med processer och rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete Aktivt deltagande i verksamhetsplanering Respekt för, och kunskap om varandras yrkesroller Strategisk kompetensutveckling Hög kostnadsmedvetenhet och medvetenhet om uttag av intäkter Övriga övergripande verksamhetsmål Mål Strategier Kund 2 nya e-tjänster Ständig utveckling av nya och befintliga e-tjänster Process Samtliga processer och rutiner ska vara dokumenterade Medarbetare Juridisk utbildning Nytt intranät för hela kommunens personal Ekonomi Rätt insats till rätt kostnad Varje enhet arbetar fram sina processer och rutiner, utifrån ledningens mål Handledning Möjlighet till kommunikation och delaktighet Genomgång av befintliga avtal RUS-mål 2020 Mål Nyföretagande, 13 nya företag/ innevånare. Strategier Långsiktig satsning i skolan. Deltagande i regionala och lokala projekt som stöttar utveckling och förnyelse i befintliga och nya företag. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning. 22

23 RUS-mål 2014 Mål Nyföretagande, 9 nya företag/ innevånare. Strategier Påbörja satsning i skolan. Fortsätta samarbetet med Ung företagsamhet och Roligaste sommarjobbet. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning. Aktivt verka för att nya projekt startas upp regionalt eller i kommunen inom ramen för ERUF och ESF, för att stärka befintliga företag och för att få nya att starta, särskild inriktning mot besöksnäringen när det gäller nya företag. Redovisning av budgetdirektiv Tjänstegarantier Kundtjänst, återkoppling inom 24 timmar helgfria dagar. Om ej uppfyllt kompenseras kunden med en trisslott. Bygglov, ledtid < 5 veckor för planenliga bygglov ersättning 10 % av bygglovsavgift. Omarbetade verksamhetsmål Inga stora förändringar. Stärka det första intrycket Vidareutveckling av Medborgarservice kundcenter. Aktivt delta tillsammans med markförsörjning hos Samhällsbyggnad vid Tierp Arenas event Öka tillgängligheten Enheten Näringsliv tar ansvar för turismverksamheten i kommunen. Fortsatt utveckling av webben. Utveckling av e-tjänster som ger nytta åt innevånare och vår personal. Mottagningsgrupper, telefontider, information samt bra tillgänglighet genom reception hos Sociala enheten. Tillsyn av enkelt avhjälpta hinder fortsätter. Öka bostadsbyggandet Näringsliv arbetar aktivt med sökandet efter aktörer som är intresserade av att bygga bostäder. Nytta Tierps Arena Aktiviteter vid Tierp Arena i samband med större event, försäljning/förmedling av mark för bostäder och näringsliv. Turistinformation ska också finnas vid större event. Bedriva ett aktivt näringslivsarbete i samband med event, ex. bjuda in företagare för informationsutbyte, samt bjuda in presumtiva företag som kan komma att etablera sig i kommunen. Marknadsföring av kommunen Kommunikationsavdelningen har ansvaret för kommunens marknadsföring, marknadsföringen kommer från 2014 att utgå från "Bilden av Tierp". 23

24 Kundcenter ( en väg in ) Arbetet med "en väg in" via receptionen i kommunhuset har varit mycket framgångsrikt, både ur medborgarperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv för kommunen. I dag hanteras över ärenden i månaden av 3-4 personer. Av dessa anledningar vill vi skapa ett utvidgat "Kundcenter" i kommunhuset som inom ett par år servar de flesta verksamheterna och deras kunder. Bedömning görs att verksamheten fullt utbyggd med nuvarande befolkningsnivå kräver ca 8 tjänster. För 2014 räknas med ett behov av ytterligare två tjänster. Lokalerna i kommunhuset behöver byggas om på entreplanet för att tillgodose behoven av ett nytt kundcenter med arbetsplats för 8 personer. En ombyggnation kan vara färdig under första halvåret De nya personerna som kommer in i verksamheten behöver ha ett kundbemötande i nivå med nuvarande personal, de behöver vara stora generalister men ha en spetskompetens inom sitt specialområde. En utveckling som verksamheten också ser är att vissa enklare ärende kan hanteras och beslutas direkt av ett kundcenter. Förebyggande arbete Skapa tidiga insatser i hemmen och skolan, beslut via Sociala enheten. Nya öppenvårdsinsatser inrättas i kommunen med stöd från Sociala enheten. Öka kostnadseffektiviteten En ny handlingsplan för 2014 tas fram av Sociala enheten för att minska kostnaderna 2014 och framåt. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2014 Under förutsättning att beslut fattas kommer nedanstående förändringar att genomföras: Kommunikationsenheten behöver anställa ytterligare 2 tjänster under andra halvåret för att bemanna ett utbyggt kundcenter i kommunhuset. Kommunikationsenhetens arbete med "Bilden av Tierp" ska verkställas, kan komma att kräva ytterligare marknadsföringssatsningar. Finskt språkområde flyttas från Kommunikation till Produktion, vakant deltidstjänst. Beviljande och tillsyn av strandskydd flyttas från Kultur & Fritid till Bygg & Miljö avser 0,5 tjänst. En samordning av Turismverksamheten skall ske hos Näringslivsavdelningen som fortsättningsvis kommer att heta Näringsliv & Turism. Detta sker genom överföring av ekonomiska resurser från K&F samt att nuvarande bemanning på Näringsliv kvarstår med en utökning på 0,3 tjänst, vilket innebär en tjänst på 0,8 samt Chef Medborgarservice del av tid. Antalet bokningsbara objekt hos lokalbokningen ökar kraftigt, organisation och resurs behöver ses över. Skuldsanering, ny lag för "skuldsanering för evighetsgäldenärer" kan komma att införas 2014, påverkan på oss är oklar. Verksamhetsförändringar 2015 En fortsatt utbyggnad av kommunens Kundcenter. Verksamhetsförändringar 2016 Inga kända. 24

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2013-2015 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2013-2015... 4 Förslag till beslut... 7

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 TIERPS KOMMUN. em ms 1. rnini." S 14 h bild- t[å GAN...LAN--1-. I

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 TIERPS KOMMUN. em ms 1. rnini. S 14 h bild- t[å GAN...LAN--1-. I TIERPS KOMMUN Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 2017 rnini." S 14 h bild- t[å Lri ^,-...~.-. w 7 'At\ ; 4VA 2,A, ~ - em ms 1 illg --, Får '45 GAN...LAN--1-. I Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014-08-31 Verksamheternas redovisningar 0.14 lek ; 111.. umem. ke, -.0.6\j FA t.1 em i se ra as @EP th... 11 1.1 DIIP Knä' IF Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

TIERPS. Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 KOMMUN. (?1 32r. ok.3 errrr. ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i. r -

TIERPS. Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 KOMMUN. (?1 32r. ok.3 errrr. ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i. r - TIERPS KOMMUN Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 (?1 32r. ok.3 errrr r - ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i Innehållsförteckning Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2016-2018...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013 Ärende 19 Interpellationssvar Ordförande för utskottet barn och ungdom Jonas Nyberg, har den 4 november 2013 lämnat svar

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2013. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Valnämnd... 3 Jävsnämnd... 5 Lönenämnd... 7 It-nämnd... 9 Kommunchef... 11 Medborgarservice... 13 Kultur och

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport 2015-08-31. Verksamheternas redovisningar

Delårsrapport 2015-08-31. Verksamheternas redovisningar Delårsrapport 2015-08-31 Verksamheternas redovisningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 IT-nämnd...11 Kommunchef...13 Gemensam service...15

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer