Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget Investeringsbudget Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Nyckeltal Investeringsbudget Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunchef Medborgarservice Sociala enheten Kultur och fritid Gemensam service Gata park VA-enhet Renhållningsenhet Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg

3 Vision för Tierps kommun 3

4 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Bakgrund Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 11 mars där bl.a. fackliga företrädare och gruppledarna för de olika partierna deltagit. För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bl.a. presentation av så kallade framgångsfaktorer och indikatorer/mått. Budgetförutsättningar Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag mm. innevarande års budget och bokslut 2012 samt fastställd flerårsplan Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats till 20 kronor och 99 öre/skattekrona. Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 1,5 %. Kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten. Liksom för år 2013 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren samt åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande av olika aktörer. Detsamma gäller det förebyggande arbetet mot utanförskap och arbetet med Tierp kommuns varumärke. För år 2014 ska dessutom arbetet med marknadsföring av kommunen och utvecklingen av kundcenter ( en väg in ) också prioriteras. Större verksamhetsförändringar För att göra en kraftsamling inom ett sammanhållet verksamhetsövergripande förebyggande arbete och därmed förstärka insatserna för främst barn och unga i riskzonen skapas en pott på 6,0 mnkr varav 2,3 mnkr omförs från individ och familjeomsorgen. Denna pott läggs tills vidare under kommunchefen men ska kunna nyttjas både av omsorgsverksamhet och skolan. Medlen kommer bl.a. att användas för att kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Med denna kartläggning/utvärdering som bas kommer insatser som bedöms framgångsrika för att motverka att barn och unga far illa i skolan, på fritiden eller i hemmet att intensifieras. Insatserna ska bygga på samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid och denna samverkan gestaltas i en styrgrupp som ska undanröja hinder för samverkan mellan olika nivåer och verksamhetskulturer. Medborgarservice tillförs utöver tidigare beskrivna uppräkning 14,6 mnkr av vilket 13,0 mnkr tillförs sociala enheten. Övriga medel utgör en förstärkning av näringslivsarbetet/turism, marknadsföring och kundcenter. Förskoleverksamheten har fått ett ökat anslag med 2,0 mnkr för att möta ökad volym/efterfrågan. Äldreomsorgen får ett ökat anslag med 1,4 mnkr för förstärkning av sjuksköterske-resurserna. Funktionshindradeomsorgen tillförs 2,0 mnkr för etablering av servicelägenheter och dagcentral i Karlholm. Utöver ovanstående har vissa justeringar gjorts avseende hyror mellan verksamheterna. 4

5 När det gäller miljösatsningar ska arbetet med ett långsiktigt hållbarhetsprogram intensifieras och en tjänst för detta destineras. En energiplan för energieffektiviseringar och övergång till förnyelsebara energikällor ska också tas fram under Andelen av kommunens bilar som drivs av förnyelsebara bränslen ska öka och elbilar ska introduceras i verksamheten. Dessutom ska andelen ekologiska produkter inom livsmedelsområdet öka för att år 2020 uppgå till minst 50 %. Upplåningsvolym och borgensavgift Den lånestock som kommunen har omsätts regelbundet. Detta har tidigare kunnat ske inom ramen för fastställd delegationsordning. Vissa kreditgivare kräver dock numera att volymen av omsättning och eventuell nyupplåning framgår av budgeten. För år 2014 föreslås därför att ett totalt rambelopp om 100,0 mnkr för omsättning och eventuell nyupplåning fastställs. Borgensavgiften föreslås för år 2014 vara oförändrad jämfört med 2013 det vill säga 0,22 %. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till 33,6 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA-och renhållning), vilket ligger drygt 3 mnkr under budgeterat avskrivningsbelopp. I sammanhanget bör det dock nämnas att investeringar i de flesta lokaler som kommunen nyttjar ombesörjs av det nybildade fastighetsbolaget. Av de större investeringarna kan nämnas 6,0 mnkr till gång-och cykelvägar samt 4,5 mnkr till fastighetsbildning/inköp av mark. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Vad avser verksamhetsmål så har kommunfullmäktige den 20 april 2004, 41 fastställt nedanstående övergripande mål. För att kunna bedöma måluppfyllelsen tillämpas nedanstående mått Perspektiv Övergripande mål Mått Medborgar/kundperspektiv Processperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen Utveckla effektivare arbetssätt Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år Nystartade företag Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Fler nöjda kunder i enkätundersökning Medarbetarperspektiv Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar Ekonomiperspektiv Öka det ekonomiska ansvarstagandet NMI (Nöjd medarbetarindex) Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram Uppfyller de ekonomiska styrreglerna 5

6 Utöver måtten har kommunfullmäktige även fastställt nedanstående verksamhetsorienterade mål. Elevernas resultat mätt i form av nationella prov och betyg ska kontinuerligt förbättras Fler personer ska vara oberoende av långvarigt försörjningsstöd Den affärsdrivande verksamheten (VA och renhållning) ska till 100 % finansieras av avgifter Att planera, bygga och underhålla infrastrukturen och fastighetsbeståndet för långsiktig användbarhet och minskad miljöbelastning med undvikande av kapitalförstöring Att öka ungdomars möjlighet till aktiviteter och engagemang inom kultur- och fritidsområdet. RUS-mål Regionförbundet i Uppsala län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för Uppsala län med s.k. RUS-mål. Ett övergripande sådant mål är att år 2020 ska minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ha tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 Mbits/s. Detta mål kommer Tierps kommun att uppfylla. När det gäller övriga RUS-mål så hänvisas till de olika verksamhetsplanerna. Flerårsplan Personalkostnaderna har räknats upp med 3,0 % år 2015 och 3,6 % år Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 1,9 % respektive 2,3 %. Därutöver har vissa hyreskorrigeringar beaktats. Där kan bl.a. nämnas ökade kostnader för ny sporthall vid centralskolan samt C-huset vid gymnasieskolan. Dessutom är det beaktat en successiv sänkning av budgeten för sociala enheten med 3,0 mnkr per år. 6

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2014 att fastställa skattesatsen för år 2014 till 20 kr och 99 öre/skattekrona att fastställa borgensavgiften för år 2014 till 0,22 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2014 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan samt att fastställa det nya förslaget till ekonomiska styrregler Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 7

8 Ekonomin i sammandrag (mnkr om inget annat anges) Budget 2014 Prognos 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Externa inkomster 1) 1 309, ,7 1183, , ,6 Externa utgifter 1) 1 300, ,0 1174, , ,1 Från resultaträkningen Nettokostnader 1005,4 984,4 945,3 961,5 917,3 därav avskrivningar 46,7 48,1 45,5 44,8 44,0 Förändring av eget kapital årets resultat 20,6-6,8 3,4-17,5 9,9 Från balansräkningen Tillgångar 918,7 906,5 887,5 869,9 873,3 Eget kapital 443,0 422,4 429,2 425,8 443,3 Långfristiga skulder och avsättning 254,5 266,1 243,7 283,4 193,1 Nettoinvesteringar 58,5 67,6 48,4 71,0 67,9 Soliditet % 48,2 46,6 48, Personalkostnader 715,0 686,1 661,1 669,5 640,7 Utdebitering kr 20:99 20:99 20:99 21:08 21:08 Antal invånare 31/ I externa inkomster och utgifter ingår totala externa betalningsflödet, d v s både drift, investering och finansiering. 8

9 Ekonomisk översikt Inkomster och utgifter (exkl. interna poster) Budget 2014 Prognos 2013 Bokslut 2012 Budget 2014 Prognos 2013 Bokslut 2012 kkr kkr kkr % % % Inkomster Skatter ,8 78,6 80,7 (inkl statligt utjämningsbidrag) Bidrag ,3 5,3 5,9 Avgifter ,5 9,7 8,6 (inkl landstingsbidrag och ersättningar från andra kommuner) Övrigt ,3 6,3 4,9 (hyror, räntor, försäljningsmedel, upplåning) Summa ,0 100,0 100,0 Utgifter Personal ,0 53,6 56,3 Material ,9 5,2 5,0 Tjänster ,1 33,0 30,2 Transfereringar ,9 6,7 7,0 Skatter ,0 0,0 0,0 Övrigt ,2 1,5 1,5 (räntor, amorteringar, utlåningar mm) Summa ,0 100,0 100,0 4% 8% Externa inkomster Skatter 5% Externa utgifter 6% 1% Personal 9% Avgifter Tjänster Bidrag Övrigt 33% 55% Material Bidrag mm Övrigt 79% 9

10 Driftbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Förslag Förslag augusti förslag till till plan till plan budget Nämnd/Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice* Gemensam service** Produktion: Samhällsbyggnad Gata Park Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ o familjeomsorg Nettokostnad Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettokostnad Nettokostnad totalt * Varav Kultur och fritid tkr och Sociala enheten tkr 2014 **Delar av gamla Samhällsbyggnad ingår i Gemensam service from

11 Investeringsbudget (tkr) Utfall Prognos Förslag till Förslag till Förslag till augusti budget plan plan Nämnd/Ansvarsområde Revision Lönenämnd It-nämnd Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice* Gemensam service** Produktion: Samhällsbyggnad Gata park** Kultur och fritid* Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ o familjeomsorg Nettoutgift Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettoutgift Nettoutgift totalt *Kultur och fritid ingår i Medborgarservice from 2013 **Delar av gamla Samhällsbyggnad ingår i Gemensam service from

12 Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

13 Finansieringsbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Ö (-) / M (+) av exploateringsverksamhet m.m Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag och försäljningar Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Nyupptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Amortering långfristig fordran Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel

14 Balansbudget (tkr) Tillgångar Utfall Prognos Budget Plan Plan Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anl.tillg Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Pensionsskuld Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital avsättningar och skulder

15 Nyckeltal Utfall Prognos Budget Plan Plan Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 94,2% 95,0% 92,9% 93,3% 93,4% Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% Årets resultat Soliditet 48% 47% 48% 50% 52% 15

16 Investeringsbudget (tkr) Medborgarservice Inventarier/utrustning Medborgarservice Inventarier/utrustning/konst Kultur o fritid Gemensam service Inventarier/utrustning Tidsmätningssystem Försäljning av mark Fastighetsbildning, inköp av mark Exploateringsverksamhet Rivning av ej säljbara byggnader Kulturbyggnader Gata park Maskiner Dammluckor Skärplinge 450 Karlholm (vid klockstapel) 450 Centrummiljöer Gång- och cykelvägar, Tierp-Ersta Gång- och cykelvägar, Skärplinge-Österänge Gång- och cykelvägar, Upplanda-Örbyhus Gång- och cykelvägar, Tierp-Vallby Gång- och cykelvägar Pendlarparkering, Tierp Pendlarparkering, Tobo 600 Trafiksäkerhetsåtgärder Sveaplan Trafikmiljö ny idrottshall Centralskolan Trafikmiljö ombyggnation Örbyhus skola 800 Trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar Gatubelysning utbyte äldre stolpar Utbyte gamla driftssystem Tillgänglighet enkla åtgärder Parker/grönområden/lekplatser Bryggor

17 Va-enhet Reinvestering vattenverk Avhärdning Odens källa vattenverk 200 Revidering vattenskyddsområde 300 Energisparåtgärder vattenverk 150 Skalskydd vattenverk 500 Vattenförsörjning Månkarbo vattenverk 400 Tak Månkarbo vattenverk 1000 Låssystem vattenverk 700 Reinvestering reningsverk Energisparåtgärder reningsverk Tryckstegring till press Tierps reningsverk 300 Västlands vattenverk 6000 Inloppspumpar Karlholms reningsverk 300 Renstvättpress Vavd reningsverk 400 Renstvättpress Lövstabruk reningsverk 400 Tierps reningsverk ny ventilation 700 Låssystem reningsverk 1200 Västland-Karlholm vattenledning 5000 Vattenmätare i ledningsnätet 100 Separering dag/spillvatten Reinvestering pumpstationer Utbyggnad VA-nät Snatrabodarna, avloppsledningar Bräddning Stånkan pumpstation 700 Inläckage spill Edvalla 1000 Bräddrening Örbyhus 400 Renhållningsenhet Sopkärl Renhållningsfordon Iordningsställande av återvinningscentraler Projekt nybyggnad återvinningscentral Tierp 500 Projekt organiskt avfall 500 Sluttäckning av Gatmot Förskola Inventarier/utrustning Grundskola Inventarier/utrustning Gymnasieskola Inventarier/utrustning Äldreomsorg Inventarier/utrustning Funktionshindradeomsorg Inventarier/utrustning Individ och familjeomsorg Inventarier/utrustning Summa nettoinvesteringar (tkr)

18 Revision Uppdrag Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad Valnämnd Uppdrag Valnämndens uppdrag är att ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting, kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2014 Under 2014 genomförs allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt val till Europaparlamentet. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad Jävsnämnd Uppdrag Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad

19 Lönenämnd Uppdrag Lönenämnden bildades 1 januari 2012 för att möjliggöra en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Möjligheten att samverka i form av gemensamma nämnder infördes Lönenämnden sorterar under Regionförbundets effektiviseringsberedning. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommun samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Ett lönecentrum har bildats med Tierp som värdkommun. Inrättandet av ett gemensamt lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt lönecentrum kommer även att säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad It-nämnd Uppdrag Tierps kommun är värdkommun för IT-Centrum som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby kommuner. IT-nämnden styr och beställer IT-verksamheten av IT-enheten som inordnas under blocket Gemensam Service. IT-nämnden beställer och samordnar de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. IT-Centrum driver supportar och servar IT-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad

20 Kommunchef Uppdrag Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Driftbudget Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnad

21 Medborgarservice Uppdrag Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv. Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt. Medborgarservice har ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövande, och ansvarar även för rådgivning, vägledning, marknadsföring/kommunikation och service. Inom myndighetsutövningen fullgör Medborgarservice kommunens uppgifter enligt bland annat PBL plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagaen, lagarna som styr färdtjänst samt tillsyn av vissa receptfria läkemedel. Medborgarservice ansvarar även för näringslivsfrågor, energirådgivning, kommunikation och marknadsföring, lokalbokning, konsument- skuld- och budgetrådgivning, lotteritillstånd, utskänkningstillstånd och marknadsföringsbidrag. Separata verksamhetsplaner upprättas för Kultur och Fritid samt Sociala Enheten. Styrkort Medborgarservice Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Nöjd kund Serviceinriktat bemötande Hög tillgänglighet 70 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt NKI i Insikt 90 % nöjda eller mycket nöjda kunder hos Kommunikation, intern undersökning Process Utveckla effektivare arbetssätt. Kvalitativa, rättssäkra och effektiva interna och externa processer Skapa nya process- och rutinbeskrivningar Samtliga process- och rutinbeskrivningar är upprättade Medarbetare Öka engagemanget. Engagerade, delaktiga och friska medarbetare Delaktighet och förtroende Sjukfrånvaro < 4,5 Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka intäkter där så är möjligt Överväg alternativ för kostnader Ekonomi i balans med budget Aktiviteter för att uppnå styrkortets mål Bygg & Miljö samt Kommunikation ska slutföra arbetet med kvalitetssystem för samtliga sina processer och rutiner. Bygg & Miljö ska säkerställa en högre kundnöjdhet gentemot företagskunderna genom prioritering och förbättrat bemötande och med målet att tillsynsbehovet ska tillgodoses. Genom att förbättra processer och rutiner samt att skapa ett gott ledarskap, så skall sjukfrånvaron minskas. Bilden av Tierp, varumärkesarbetet fortsätter och kommer att ha en betydande påverkan. 21

22 Övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål Kund Rättsäkra beslut och ett professionellt bemötande. Lägre kostnadsnivå än 2013 Process Samtliga processer och rutiner skall vara dokumenterade under 2014 Medarbetare Lägre personalomsättning än 2013 Lägre sjukfrånvaro än 2013, mål < 4,5 Ekonomi Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Strategier Aktivt arbeta med mottagandet i Kundcenter Avsätta resurser för att aktivt arbeta med processer och rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete Aktivt deltagande i verksamhetsplanering Respekt för, och kunskap om varandras yrkesroller Strategisk kompetensutveckling Hög kostnadsmedvetenhet och medvetenhet om uttag av intäkter Övriga övergripande verksamhetsmål Mål Strategier Kund 2 nya e-tjänster Ständig utveckling av nya och befintliga e-tjänster Process Samtliga processer och rutiner ska vara dokumenterade Medarbetare Juridisk utbildning Nytt intranät för hela kommunens personal Ekonomi Rätt insats till rätt kostnad Varje enhet arbetar fram sina processer och rutiner, utifrån ledningens mål Handledning Möjlighet till kommunikation och delaktighet Genomgång av befintliga avtal RUS-mål 2020 Mål Nyföretagande, 13 nya företag/ innevånare. Strategier Långsiktig satsning i skolan. Deltagande i regionala och lokala projekt som stöttar utveckling och förnyelse i befintliga och nya företag. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning. 22

23 RUS-mål 2014 Mål Nyföretagande, 9 nya företag/ innevånare. Strategier Påbörja satsning i skolan. Fortsätta samarbetet med Ung företagsamhet och Roligaste sommarjobbet. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning. Aktivt verka för att nya projekt startas upp regionalt eller i kommunen inom ramen för ERUF och ESF, för att stärka befintliga företag och för att få nya att starta, särskild inriktning mot besöksnäringen när det gäller nya företag. Redovisning av budgetdirektiv Tjänstegarantier Kundtjänst, återkoppling inom 24 timmar helgfria dagar. Om ej uppfyllt kompenseras kunden med en trisslott. Bygglov, ledtid < 5 veckor för planenliga bygglov ersättning 10 % av bygglovsavgift. Omarbetade verksamhetsmål Inga stora förändringar. Stärka det första intrycket Vidareutveckling av Medborgarservice kundcenter. Aktivt delta tillsammans med markförsörjning hos Samhällsbyggnad vid Tierp Arenas event Öka tillgängligheten Enheten Näringsliv tar ansvar för turismverksamheten i kommunen. Fortsatt utveckling av webben. Utveckling av e-tjänster som ger nytta åt innevånare och vår personal. Mottagningsgrupper, telefontider, information samt bra tillgänglighet genom reception hos Sociala enheten. Tillsyn av enkelt avhjälpta hinder fortsätter. Öka bostadsbyggandet Näringsliv arbetar aktivt med sökandet efter aktörer som är intresserade av att bygga bostäder. Nytta Tierps Arena Aktiviteter vid Tierp Arena i samband med större event, försäljning/förmedling av mark för bostäder och näringsliv. Turistinformation ska också finnas vid större event. Bedriva ett aktivt näringslivsarbete i samband med event, ex. bjuda in företagare för informationsutbyte, samt bjuda in presumtiva företag som kan komma att etablera sig i kommunen. Marknadsföring av kommunen Kommunikationsavdelningen har ansvaret för kommunens marknadsföring, marknadsföringen kommer från 2014 att utgå från "Bilden av Tierp". 23

24 Kundcenter ( en väg in ) Arbetet med "en väg in" via receptionen i kommunhuset har varit mycket framgångsrikt, både ur medborgarperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv för kommunen. I dag hanteras över ärenden i månaden av 3-4 personer. Av dessa anledningar vill vi skapa ett utvidgat "Kundcenter" i kommunhuset som inom ett par år servar de flesta verksamheterna och deras kunder. Bedömning görs att verksamheten fullt utbyggd med nuvarande befolkningsnivå kräver ca 8 tjänster. För 2014 räknas med ett behov av ytterligare två tjänster. Lokalerna i kommunhuset behöver byggas om på entreplanet för att tillgodose behoven av ett nytt kundcenter med arbetsplats för 8 personer. En ombyggnation kan vara färdig under första halvåret De nya personerna som kommer in i verksamheten behöver ha ett kundbemötande i nivå med nuvarande personal, de behöver vara stora generalister men ha en spetskompetens inom sitt specialområde. En utveckling som verksamheten också ser är att vissa enklare ärende kan hanteras och beslutas direkt av ett kundcenter. Förebyggande arbete Skapa tidiga insatser i hemmen och skolan, beslut via Sociala enheten. Nya öppenvårdsinsatser inrättas i kommunen med stöd från Sociala enheten. Öka kostnadseffektiviteten En ny handlingsplan för 2014 tas fram av Sociala enheten för att minska kostnaderna 2014 och framåt. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2014 Under förutsättning att beslut fattas kommer nedanstående förändringar att genomföras: Kommunikationsenheten behöver anställa ytterligare 2 tjänster under andra halvåret för att bemanna ett utbyggt kundcenter i kommunhuset. Kommunikationsenhetens arbete med "Bilden av Tierp" ska verkställas, kan komma att kräva ytterligare marknadsföringssatsningar. Finskt språkområde flyttas från Kommunikation till Produktion, vakant deltidstjänst. Beviljande och tillsyn av strandskydd flyttas från Kultur & Fritid till Bygg & Miljö avser 0,5 tjänst. En samordning av Turismverksamheten skall ske hos Näringslivsavdelningen som fortsättningsvis kommer att heta Näringsliv & Turism. Detta sker genom överföring av ekonomiska resurser från K&F samt att nuvarande bemanning på Näringsliv kvarstår med en utökning på 0,3 tjänst, vilket innebär en tjänst på 0,8 samt Chef Medborgarservice del av tid. Antalet bokningsbara objekt hos lokalbokningen ökar kraftigt, organisation och resurs behöver ses över. Skuldsanering, ny lag för "skuldsanering för evighetsgäldenärer" kan komma att införas 2014, påverkan på oss är oklar. Verksamhetsförändringar 2015 En fortsatt utbyggnad av kommunens Kundcenter. Verksamhetsförändringar 2016 Inga kända. 24

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19 Illustration Nya Torg Hörby (Atkins, Malmö) Ombyggnaden beräknas bli klar under våren 2011 2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Mandatfördelning

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2011 Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 6 november 2007 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Budget 2014 med verksamhetsplan 2015 2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014... 4 Nettoinvestering 2014... 4 Resultatbudget...

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

3. VERKSAMHETSBESKRIVNING

3. VERKSAMHETSBESKRIVNING Sockerbruksparken Foto: Anita Wallin INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Mandatperiodsbeställning 2011-2014 (god hushållning) 1 1.2 Ekonomistyrdirektiv 6 1.3 Övriga förutsättningar 7 1.4 Driftsammandrag

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer