Strategisk inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk inriktning 2010-2015"

Transkript

1 Strategisk inriktning för Södertälje Sjukhus AB Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund Allmänt Verksamhet, organisation och företagskultur Strategisk position Ägardirektiv Styrelsebeslut Marknad Förändringsbehov 7 3 Vision 8 4 Företagskultur 8 5 Positionering 8 6 Strategi Fokusområden Lokal förankring och samverkan Arbetssätt och organisation 12 7 Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet 13 8 Utveckling av styrning och kontroll 13 9 Kompetensförsörjning och -utveckling Incitamentsmodeller Lokaler Kommunikation Referenser 16 2

3 1 Sammanfattning Sjukhuset kommer inom basuppdraget att rikta in sig på tre fokusområden och i samverkan med andra sjukvårdsaktörer säkerställa ett brett utbud av sjukvårdstjänster med hög kvalitet och tillgänglighet. Södertälje Sjukhus AB utvecklar verksamheten genom att införa nya arbetssätt och arbetsformer riktade mot processorientering. För att stödja detta kommer organisationsmodellen att utgöras av en matrisorganisation. Ägarens uppdrag Stockholms Läns Landsting är ägare till Södertälje Sjukhus AB. Ägarens uppdrag är att Södertälje Sjukhus ska bedriva akut och planerad specialistvård inklusive förlossningsvård primärt riktad till invånarna i de omgivande kommunerna Nykvarn, Salem och Södertälje. Vår vision Vår vision är att Södertälje Sjukhus ska vara det självklara valet när det gäller akut och planerad specialistvård för invånarna i de berörda kommunerna. Sjukhuset ska genom god tillgänglighet och kvalitet vara ett attraktivt val även för andra patienter inom och utom Stockholms Läns Landsting. Vår värdegrund Vår värdegrund baserar vi på det redan etablerade personalutvecklingsprogrammet inspirerat av Humanistisk Medicin. Programmet ska utgöra grunden för sjukhusets företagskultur och utgå från patientens behov, prioritera det individuella mötet och ha en helhetssyn på patienten. Vårt mål Vårt mål är att ge befolkningen inom Södertörnsområdet en personlig, nära och högkvalitativ specialistvård med hög tillgänglighet utan väntetider. Patienterna ska erbjudas rätt vård, av rätt vårdgivare, i rätt tid med en prioritering av patientsäkerhet och ekonomi i balans. En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna vidareutveckla sjukhuset. Strategi För att leva upp till den uppsatta visionen krävs att sjukhuset har strategier som har patienternas behov i fokus, en professionalism som genomsyrar hela organisationen från system- till individnivå och en ansvarsfull resurshushållning som skapar ett långsiktigt förtroende för sjukhuset och dess verksamhet. Detta uppnås bland annat genom fokusering, lokalförankring, samverkan och processorientering. Fokusering Både av kvalitets- och resurshushållningsskäl krävs en fokusering alla akutsjukhus kan inte göra allt. Södertälje Sjukhus ska fokusera på de områden där sjukhusets kompetensprofil på bästa sätt möter medborgarnas och patienternas behov och därmed bidrar till en ekonomi i balans. Tre fokusområden som identifierats är: - Barn med speciella behov och livsstilsrelaterade sjukdomar - Äldre med kroniska och akuta internmedicinska och geriatriska (åldrandets) sjukdomstillstånd samt patienter i behov av rehabilitering efter akut sjukdom - Planerad kirurgi, ortopedi, gynekologi och urologi samt behandling av ämnesomsättningssjukdomar. 3

4 Lokal förankring Södertälje Sjukhus ska vara väl förankrat i samhället och eftersträva samverkan med såväl kommunala organ som civila intressenter. Samverkan Sjukhuset ska samverka med andra sjukvårdsaktörer som levererar landstingsfinansierad sjukvård och som stödjer sjukhusets förutsättningar att utveckla vårdprocesser med god kvalitet, korta ledtider och en helhetssyn som inger förtroende och trygghet. Denna samverkan kommer att öka sjukhusets möjligheter till kontinuerlig kompetensöverföring och därmed tillförsäkra sjukhuset en långsiktig konkurrenskraft. Processorientering Sjukhuset ska eftersträva förändrade arbetssätt med en tydligare processorientering (strukturerat arbetssätt som tar ett helhetsgrepp på patientens behov). Vi ska ge en individualiserad vård samtidigt som vi eftersträvar en rationalitet och standardisering. Framgångsfaktorer Avgörande för sjukhusets möjligheter att förverkliga det strategiska arbetet är att vi nu tar itu med vissa konkreta förändringar. De viktigaste områdena är: Kvalitetsutveckling För att kunna attrahera morgondagens allt mer välinformerade patienter måste sjukhusets arbete med kvalitetssäkring, avvikelsehantering, och patientsäkerhet ligga i framkant. Genom validerade och välfungerade registreringssystem, rapportering till nationella kvalitetsregister och en målmedveten satsning på ett kontinuerligt förbättringsarbete ska en nationell och internationell konkurrenskraft uppnås. Affärsledning Ekonomistyrning och kontroll har successivt förstärkts. De ska utvecklas ytterligare och respektive chefs ansvar för resultatet tydliggöras. Ny organisation För att nå målen krävs en förändrad organisation där klinikerna ersätts av processområden i en matrisstruktur (ansvaret för verksamheten organiseras i flera dimensioner). Verksamheten organiseras i tre verksamhetsområden: kvinno- och barnblocket, kirurgiblocket samt medicin- och geriatrikblocket. Nya lokaler För att kunna svara upp mot hygieniska och medicintekniska krav samt tillfredställa patienternas behov krävs ändamålsenliga lokaler. Nuvarande lokaler är otidsenliga och resurskrävande vilket gör det nödvändigt att inom en snar framtid modernisera sjukhuset. Kommunikation Ytterligare en förutsättning för framgång är att sjukhuset kan kommunicera på ett effektivt sätt med medarbetare, patienter, medborgare, kommuner och samarbetsparter. Denna funktion måste utvecklas. 4

5 2 Bakgrund 2.1 Allmänt Södertälje Sjukhus ingick till den 31 mars 2009 som en del i Sjukvården Salem, Nykvarn och Södertälje (SNS). Genom beslut i Landstingsfullmäktige i februari 2009 blev Södertälje Sjukhus ett landstingsägt aktiebolag samtidigt som de tidigare ingående primärvårdsenheterna och den psykiatriska kliniken överfördes till Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO). Sjukhuset är Stockholms Läns Landstings sydligaste leverantör av både akutsomatisk och geriatrisk slutenvård och försörjer invånarna med basal specialistsjukvård i de tre kommunerna Nykvarn, Salem och Södertälje. I regionen bor ca invånare, vilka utgör grunden för de akutsomatiska och geriatriska uppdragen. När det gäller planerad vård har sjukhuset vårdansvar för ytterligare ca invånare. Enligt Folkhälsorapporten1 (2007) finns det ett större sjukvårdsbehov i Södertälje kommun än inom många andra primärkommuner i Stockholmsregionen. Regionen har också en extremt hög befolkningstillväxt i form av invånare från andra länder. Sjukhuset har ett stort förtroende bland bygdens invånare, som grundas på närhet, tillgänglighet och kompetens. Sjukhuset är också en stor arbetsgivare i Södertälje med omnejd, vilket bidrar till ett stort intresse och engagemang för sjukhusets utveckling både hos medborgare och omgivande kommuner. 2.2 Verksamhet, organisation och företagskultur Vid sjukhuset bedrivs öppen och sluten akut och planerad sjukvård inom specialiteterna kirurgi, ortopedi, urologi, invärtesmedicin, gynekologi, obstetrik och geriatrik. Vid barn- och öronklinikerna ges företrädesvis akut och planerad öppenvård. Som stöd till de patientansvariga klinikerna finns anestesi- och röntgenklinikerna. Sjukhusets nuvarande organisation bygger på traditionell klinikindelning där viss samverkan mellan ett antal kliniker redan har utvecklats. De administrativa resurserna är till största delen centraliserade. Någon tydligt framarbetad och uttalad företagskultur finns inte, men ett personalutvecklingsprogram inspirerat av Humanistisk Medicin har blivit en naturlig kulturbärare på sjukhuset. Programmet är utformat utifrån en holistisk människosyn baserad på landstingets värdegrund. Hittills har 225 medarbetare genomgått utbildningsprogrammet. 2.3 Strategisk position Enligt landstingets definitioner är Södertälje Sjukhus ett kategori C sjukhus med basal specialistsjukvård med tillägg av förlossningsvård. Sjukhuset omsätter en fjärdedel av Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset samt en tiondel jämfört med Karolinska Universitetssjukhuset. Sjukhuset har geografiskt och storleksmässigt många likheter med Norrtälje sjukhus. I takt med att antalet privata leverantörer har ökat inom specialistsjukvården ses en tilltagande konkurrens gentemot dessa aktörer. Med införandet av vårdval, tillgänglighetskrav och ökande patientinflytande blir de andra sjukhusen både potentiella samarbetspartners och konkurrenter. Södertälje Sjukhus har ett antal utmaningar som behöver adresseras: Sjukhusets storlek gör att vissa kostnader för exempelvis akutmottagning, förlossning, operationsavdelning och intensivvårdsavdelningen blir höga 2,3. Den framtida teknikutvecklingen med krav på dyra högteknologiska plattformar kan riskera att minska det lilla sjukhusets möjligheter att inom rimliga ekonomiska gränser möta berättigade sjukvårdsbehov. Det geografiska läget, relativt långt söderut inom landstingets område, är något som blir en begränsning i konkurrensen på Stockholms sjukvårdsmarknad. Sjukhuset står av dessa skäl inför ett vägval där hänsyn måste tas till vilken storlek sjukhuset ska ha i framtiden samt vilket vårdutbud som ska finnas. 5

6 2.4 Ägardirektiv Enligt gällande ägardirektiv ska Södertälje Sjukhus AB bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård inklusive förlossningsvård i samverkan med Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten ska omfatta de tjänster som i avtal överenskommits med beställaren eller andra uppdragsgivare. Högspecialiserad vård ska inte bedrivas av bolaget. Södertälje Sjukhus AB ska utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och landstingsfinansierade privata vårdgivare. Undervisning och viss klinisk forskning relaterad till sjukvårdsuppdraget ska bedrivas i samverkan med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 4,5. En övergripande målsättning för hela landstingskoncernen är att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att det skapas en ekonomi i balans, hög tillgänglighet och god kvalitet. 2.5 Styrelsebeslut Styrelsen för Södertälje Sjukhus AB har gett VD i uppdrag att tillsammans med sjukhusledningen ta fram ett förslag till inriktningsbeslut för sjukhusets strategiska utveckling. Förslaget ska inom ramen för ägardirektiven skapa förutsättningar för ökad kvalitet, produktivitet, patientorienterade flöden, utvecklad intern och extern samverkan samt skapa transparens i personalresursallokeringen. 2.6 Marknad Den framtida sjukvårdsmarknaden kommer visa på en ökad konkurrens, både från andra landstingsdrivna enheter och från ett ökat antal privata aktörer. I takt med att antalet diagnoser inom ramen för vårdval ökar, kommer också kraven på Södertälje Sjukhus att öka. Här kommer det framför allt att krävas att sjukhuset har patienternas förtroende, men också att den efterfrågade sjukvården kan produceras på ett kostnadseffektivt sätt och inom rimlig tid. Det är av av yttersta vikt för sjukhuset att identifiera patientgrupper och sjukdomstillstånd som i framtiden kan utgöra lämpliga marknader att profilera sig inom. Sannolikt är det patientgrupper som redan i dag behandlas på någon av sjukhusets enheter, men det kan också vara nya grupper eller diagnoser. En förutsättning för det senare är dock att det då rör sig om relativt stora volymer och över en relativt lång tid. Med stora volymer följer möjligheten till standardiserad diagnostik och behandling, vilket ökar förutsättningarna för en rationell processorientering av sjukhusets vårdtjänster. På den framtida sjukvårdsmarknaden, både inom Stockholms Läns Landsting och nationellt, kommer det bli allt mer uppenbart att alla vårdproducenter inte kan ha all verksamhet i egen regi. Av både kvalitetsoch rationalitetsskäl kommer det att krävas en ökad specialisering av såväl högspecialiserad vård, sällandiagnoser som vanliga vårdåtgärder. För Södertälje Sjukhus är det av yttersta vikt att hitta de marknadssegment där sjukhuset har bäst förutsättningar att långsiktigt skapa ett stort förtroende hos patienterna, uppnå goda medicinska resultat samtidigt som en ekonomi i balans befrämjas. Områden där kraftig tillväxt kan förväntas: Multisjuka äldre Palliativ vård Akut sjukvård i hemmet Exacerbationer av kroniska folksjukdomar Rehabiliteringsmedicin Vård i efterförloppet till högspecialiserad vård 6

7 Livsstilssjukdomar Ämnesomsättningssjukdomar Barn med speciella behov Planerad sjukvård med behov av akutsjukhusets stödresurser. Inom ett flertal av de ovan nämnda områdena finns ett ökat behov bland invånarna inom sjukhusets geografiska upptagningsområde, vilket gör att det finns kraftiga lokala marknadsbehov att svara upp mot 1. Med det geografiska läget och, ännu så länge, näst intill monopolliknande situationen gällande akut slutenvårdskapacitet finns det goda möjligheter att över tid försvara och expandera marknadsandelarna inom ovan nämnda områden. Marknader där sjukhuset har goda förutsättningar att hävda sig i är framför allt inom planerad vård samt inom de patientgrupper som prognostiskt kommer att öka i framtiden. Dessa patientgrupper utgörs framför allt av barn med speciella sjukvårdsbehov samt äldre patienter med kroniska och akuta internmedicinska och geriatriska (åldrandets) sjukdomstillstånd. 2.7 Förändringsbehov Södertälje Sjukhus AB har som en ny organisatorisk enhet behov av att ta fram en ny vision med tillhörande strategier för att positionera sjukhuset i önskvärt läge på den framtida sjukvårdsmarknaden. En företagskultur måste också etableras som stödjer utvecklingen av varumärket Södertälje Sjukhus. Sjukhuset har under många år brottats med ekonomisk obalans. Sjukhusets litenhet jämfört med andra sjukhus inom Stockholms Läns Landsting förutsätter en utvecklad intern och extern samverkan för att kunna vara konkurrenskraftig gentemot andra sjukvårdsproducenter i närområdet, både inom Stockholms Läns Landsting och nationellt. Styrningen av sjukhuset behöver utvecklas där kopplingen mellan ägarnas krav, styrelsens strategiska beslut och sjukhusledningens operativa ledning av verksamheter och enheter tydliggörs. I dag saknas verktyg för styrning som säkerställer ekonomi i balans, hög tillgänglighet och god kvalitet. Tydligare uppföljning av och kunskap om personalresursallokering till olika diagnosgrupper och enheter är ett annat område som väsentligt kan förbättras. Bilden av hur personalresursallokeringen ser ut är otydlig, vilket försvårar lönsamhetskalkyler och som därmed skapar osäkerhet kring olika affärsutvecklingsprojekt 6. Omvärldskunskap och marknadsanalys av framtida sjukvårdsbehov, inom ramen för sjukhusets ägardirektiv och kompetensmässiga förutsättningar, behöver också klargöras för att skapa bättre underlag för framtida prioriterade satsningar 7. Morgondagens sjukvård kommer att ställa mycket högre krav på ett mer patientorienterat och effektivt sjukvårdsystem. De utvecklingstrender som genomsyrar tankarna bakom det Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (NKS) 8 och den generalplan för Stockholms Läns Landstings sjukvårdssystem som är under framtagande kommer att bli vägledande för den framtida utvecklingen. Södertälje Sjukhus måste utveckla nya arbetssätt och organisationsformer för att kunna lösa sina uppgifter i Stockholms akademiska sjukvårdssystem (SAS). Med dessa resonemang följer också behov av en mer utvecklad samverkan och prioritering där de ingående enheterna i det fullt utvecklade sjukvårdssystemet kommer att ha ett antal olika fokusområden med möjlighet till egna eller landstingsövergripande centrumbildningar. Ytterligare en strategiskt viktig fråga är den framtida kompetensförsörjningen. Det kommer att vara en högprioriterad uppgift att attrahera morgondagens arbetskraft för att säkerställa att sjukhuset har en god 7

8 kompetens på individ-, process- och systemnivå. Som ett led i detta kommer sjukhuset att öka verksamheten inom FoUU-området. En annan viktig framtidsfråga är lokalförsörjningen. För att bedriva sjukvård med framtidens medicintekniska krav och samtidigt leva upp till patienternas förväntningar på bekväma och ändamålsenliga sjukvårdsfaciliteter kommer det att vara nödvändigt att investera i nya sjukhusbyggnader 9. 3 Vision Södertälje Sjukhus - Din nära specialistvård Södertälje Sjukhus ska vara det självklara valet när det gäller akut och planerad specialistvård för invånarna i de berörda kommunerna. Sjukhuset ska se till att rätt vård utförs på rätt vårdnivå i rätt tid och i god samverkan mellan primärvården, specialistvården, den högspecialiserade vården, kommunerna och de privata sjukvårdsleverantörerna. Sjukhuset ska utgöra det naturliga navet i det lokala sjukvårdssystemet och underlätta patienternas väg genom sjukvårdssystemet. 4 Företagskultur En tydligare företagskultur som alla medarbetare ska kunna stå för och känna sig stolta över ska arbetas fram. Plattformen för värdegrundsarbetet ska utgöras av det framgångsrikt utvecklade personalutvecklingsprogrammet 10, inspirerat av Humanistisk Medicin, som redan finns etablerat på sjukhuset. I det nu modifierade programmet finns en modul med processorientering och lean health care metodik. Den koppling som skapas mellan de mjukare frågorna och modernt tänkande kring sjukvårdsproduktion och rationellt resursutnyttjande utgör en utmärkt fundament för det som skall utvecklas till Södertälje sjukhus företagskultur. Programmet tar ansats i följande: Landstingets värdegrund Patientens behov Värdeskapande möten Holistisk människosyn Kontinuerligt lärande Interaktivitet Förbättringsprojekt Processorientering. 5 Positionering Utifrån de beskrivna förutsättningarna måste sjukhuset initialt krympa något genom en konsolidering av nuvarande verksamhet. Detta kräver en ny organisationsstruktur baserad på processorientering i samverkan med andra vårdaktörer. Genom standardiserade arbetssätt och inriktning på strategiskt viktiga fokusområden kan sjukhusets vårdtjänster förädlas vilket gynnar kvalitet, tillgänglighet, produktivitet och ekonomi. I en framtid med ökande befolkningsunderlag kan ökade volymuppdrag bli aktuella (figur 1). Den över tid föränderliga utvecklingen ställer också krav på ändamålsenliga lokaler som skapar flexibilitet för att svara upp mot morgondagens föränderliga sjukvårdsbehov. 8

9 Figur 1 De förändringsmöjligheter som illustreras i bilden kan tidsmässigt delas upp enligt tabell 1. Tema Förutsättning Tidsperiod Anmärkning Ansvarig Styrning Bemanning Jourlinjer Ekonomiskt resultatansvar Tillgänglighet Kvalitet Processorientering Organisation Operations Sjukhusledning Struktur Samverkan Fokusering Operations och strategi Styrelse och sjukhusledning Skala Storregion Befolkningsunderlag Sjukvårdsbehov Sjukhusbyggnad Nya marknader Befolkningsunderlag Regionalt sjukvårdssystem Strategi och politik Ägare och styrelse Politik Ägare Förändringarna av de framtida förutsättningarna interagerar över tid med de åtgärder som genomförs. Det kommer att ställa krav på en kontinuerlig ut- och omvärdering av sjukhusets inriktning, dimensionering och diversifiering. Flexibilitet och anpassningsförmåga kommer att vara betydelsefulla framgångsfaktorer för att över tid svara upp mot patienters, medborgare och ägarnas förväntningar på sjukhusets verksamhet. 6 Strategi Patientens behov i fokus - Professionalism - Resurshushållning Med visionen Din nära specialistvård menas att sjukhuset ska förtjäna befolkningens, patienternas och ägarnas förtroende att vara den primära och givna leverantören av specialistvård inom sjukhusets geografiska område. För att uppnå visionen kommer det att krävas en målmedveten satsning och tydligt uttalade strategier för hur detta ska uppnås. 9

10 Övergripande sammanfattning av strategier Patientens behov i fokus Professionalism Resurshushållning Helhetssyn Värdeskapande möte Delaktighet Trygghet Information Tillgänglighet Behandlingsresultat Kvalitet och säkerhet Kompetens Engagemang Innovationskraft Flexibilitet Samverkansförmåga Affärsmässighet Ansvarstagande Prioriteringsförmåga Tydlighet Handlingskraft För att uppnå visionen, genomföra strategierna, landa på önskad framtida positionering samt att i framtiden stå beredd att axla ett större och mer varierat sjukvårdsuppdrag krävs ett mobiliserat ledarskap och en engagerad organisation. Det strategiska arbetet kommer att vara en kontinuerlig process, där krav kommer att ställas på varje chef och medarbetare för att vi ska nå visionen Fokusområden En möjlighet att skapa bättre förutsättningar för att inom givna ägardirektiv kunna leverera en mer högkvalitativ och kostnadseffektiv vård är att identifiera och skapa prioritet kring vissa fokusområden. Marknad + Processinnehav + Samverkan = Potentiellt fokusområde Förutsättningar Med fokus på vissa huvudområden kan ekonomisk bärkraft skapas, som gör det möjligt att fördela kostnaderna för de tekniska plattformarna (anestesi, intensivvårdsavdelningen, operation, röntgen och förlossning) på en bredare bas. Marknad För att överväga en prioritering och framtidssatsning inom vissa områden måste det finnas starka indikationer för att patientbehov och volymer som kommer att vara bestående över tid. Processinnehav En grundläggande förutsättning är att det på system-, organisations- och individnivå finns en god kompetens för att införa rationella patientprocesser som i sin tur attraherar de identifierade patientgrupperna. Samverkan En tredje fundamental förutsättning är att det både internt och externt finns ett samverkansklimat som säkerställer sjukhusets möjligheter att på lång sikt utveckla de potentiella fokusområdena med en ökad kvalitet och rationalitet. Fokusområden Tre vårdområden är identifierade där sjukhuset och samverkande parter har god kompetens och uppfyller ovanstående förutsättningar. Utan inbördes rangordning benämnes de tre fokusområden:. Fokusområde I Barn med speciella behov och livsstilsrelaterade sjukdomar. 10

11 Fokusområde II Äldre med kroniska och akuta internmedicinska och geriatriska sjukdomstillstånd samt patienter i behov av rehabilitering efter akut sjukdom. Fokusområde III Planerad kirurgi, ortopedi, gynekologi och urologi samt behandling av ämnesomsättningssjukdomar. 6.2 Lokal förankring och samverkan Södertälje Sjukhus ska vara väl förankrat i samhället och eftersträva samverkan med såväl kommunala organ som civila intressenter. Samverkan syftar till att sjukhuset tillsammans med en annan vårdgivare skapar ett för patienten ökat värde samtidigt skapas en resursoptimering. Samarbetsparter för Södertälje Sjukhus är i första hand övriga akutsjukhus, primärvården i närområdet samt de omgivande kommunerna. Tänkta samarbetsparter kan givetvis vara drivna både i offentlig och privat regi. De olika parternas roller i vårdkedjan ska tydliggöras och avgränsas. En förutsättning för lyckad samverkan är att alla parter, inte minst patienten, tjänar på samarbetet. I figur 3 ses de viktigaste nuvarande och potentiellt framtida samarbetsparterna. Det finns stora möjligheter att resursoptimera i de viktigaste samverkanszonerna gentemot kommunerna, de andra sjukhusen och primärvården. Här kan incitamentsystem på organisationsnivå stödja utvecklingen till gagn för den övergripande patientnyttan och de ekonomiska utfallet. De mest givna samarbetsformerna är de kring: färdigbehandlade patienter i väntan på kommunal omsorg diagnosbyten och joursamarbete med de övriga sjukhusen remisshantering och informationsöverföring mot primärvården Figur 3 Summorna i fyrkanten är uppskattningar av merkostnader för det totala sjukvårdssystemet där en mer rationell hantering skulle kunna minska kostnaderna avsevärt. 11

12 6.3 Arbetssätt och organisation En allt större del 6.3 av sjukvårdsproduktionen Arbetssätt och utförs organisation nu på ett teambaserat, multiprofessionellt och tvärvetenskapligt vis 9. En En traditionellt allt större organiserad del av sjukvårdsproduktionen underlättar utförs inte alltid nu på detta arbetssätt. teambaserat, multiprofessionellt och tvärvetenskapligt vis 9. En traditionellt organiserad sjukvård underlättar inte alltid detta arbetssätt. För att med ökad rationalitet kunna ta hand om ett tilltagande antal patienter men ändå bibehålla känslan av en individualiserad För att vård, med kommer ökad rationalitet det att krävas kunna förändrade ta hand arbetssätt. om ett tilltagande Processorienterade antal patienter arbetsformer men ändå bibehålla baserade på noggranna känslan flödesanalyser av en individualiserad med hög grad vård, av kommer standardisering det att krävas av vissa förändrade moment kommer arbetssätt. att bidra till möjligheten att Processorienterade hantera större patientvolymer arbetsformer utan baserade att sänka på noggranna patientsäkerheten flödesanalyser eller kvaliteten. med hög grad av standardisering av vissa moment kommer att bidra till möjligheten att hantera större patientvolymer Patientens enskilda utan möten att sänka med sjukvården patientsäkerheten ska fortfarande eller kvaliteten. upplevas som ytterst personliga, värdeskapande och genomsyras av en helhetssyn. En sådan produktionsinriktad Lean Health Care - metodik rimmar väl med det värdegrundsarbete Patientens enskilda som finns möten utvecklat med sjukvården inom Södertälje ska fortfarande Sjukhus personalutvecklingsprogram upplevas som ytterst personliga, Humanistisk Medicin. värdeskapande och genomsyras av en helhetssyn. En sådan produktionsinriktad Lean Health Care - metodik rimmar väl med det värdegrundsarbete som finns utvecklat inom Södertälje Sjukhus personalutvecklingsprogram Humanistisk Medicin. En processorientering kommer att ställa stora krav på både intern och extern samverkan då de flesta patientprocesser sträcker sig utanför de traditionella enhetsgränserna. Vården ska anpassas till rätt nivå och En processorientering kommer att ställa stora krav på både intern och extern samverkan då de flesta en matchande resursallokering patientprocesser ska sträcker ske med sig hänsyn utanför till patientbehoven de traditionella och enhetsgränserna. dess variation Vården över tid. ska Inom anpassas till rätt klinikerna finns redan nivå och ett stort en matchande processkunnande resursallokering och många ska sjukvårdsprocesser ske med hänsyn inbegriper till patientbehoven av naturliga och skäl dess variation ett stort antal verksamheter. över tid. Inom Processägarskap, klinikerna finns resursallokering redan ett stort samt processkunnande budget- och styrmodeller och många ska sjukvårdsprocesser utvecklas och vara tydliga för inbegriper att en framgångsrik av naturliga processorientering skäl ett stort antal ska verksamheter. uppnås. Processägarskap, resursallokering samt budget- och styrmodeller ska utvecklas och vara tydliga för att en framgångsrik processorientering En möjlighet att anpassa ska uppnås. organisationen efter processer är att bryta upp de gängse klinikbegreppen och övergå till en matrisorganisation (figur 2). Fördelarna med denna organisationsform är att det tydliggör processägarskapet En och möjlighet ansvaret för att anpassa de kliniska organisationen specialiteternas efter utveckling. processer är att bryta upp de gängse klinikbegreppen och övergå till en matrisorganisation (figur 2). Fördelarna med denna organisationsform är att det Genom den mer tydliggör tematiska processägarskapet organisationen kommer och ansvaret det att utvecklas för de kliniska ökade specialiteternas möjligheter att skapa utveckling. rationella patientflöden med Genom kortare den ledtider. mer tematiska Samtidigt organisationen kan de primärt kommer resursförbrukande det att utvecklas enheterna ökade samordnas möjligheter och att skapa fokusera på sina respektive rationella områden. patientflöden Processerna med kortare kan då ledtider. också ges Samtidigt ett tillräckligt kan de strukturellt primärt resursförbrukande stöd och i enheterna vissa fall samordnas samordnas till fokusområden. och fokusera på sina respektive områden. Processerna kan då också ges ett tillräckligt strukturellt stöd och i vissa fall samordnas till fokusområden. Figur MS 12(16) 12

13 I verksamhetsområdena, som leds av en verksamhetschef, finns ansvaret för processerna och de ingående specialiteternas utveckling. I verksamhetsområdet ligger också ansvaret för att den accepterade beställningen levereras samt PAL-skapet (Patientansvarig läkare). Resursområdena leds av en enhetschef/verksamhetschef med ansvar för att de gemensamma resurserna inom respektive område utnyttjas på ett för hela sjukhuset optimalt sätt. Stödprocesserna kommer även fortsättningsvis att ligga centraliserade och synergieffekter uppnås genom att samverka med andra landstingsenheter, ska detta eftersträvas. 7 Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet På en konkurrensutsatt sjukvårdsmarknad kommer det att vara en absolut förutsättning att sjukhuset kan hävda sig både när det gäller medicinsk och patientupplevd kvalitet. Kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete är och ska vara en naturlig del av den företagskultur som etableras. Detta kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete med lokala rutiner, sjukhusövergripande policies samt anpassning till nationella och internationella riktlinjer. Att rapportera resultat till aktuella nationella register och utifrån dessa resultat sträva efter ständiga förbättringar till gagn för behandlingsresultat och patientsäkerhet kommer med största sannolikhet vara en överlevnadsstrategi för sjukhuset. Som ett led i en utvecklad patientsäkerhetskultur ska rapportering till och återrapportering från vårt avvikelsesystem göras strukturerat, regelbundet och med absolut transparens. Engagemang och noggrannhet hos sjukhusets chefer och medarbetare gällande dessa frågor kommer att vara avgörande för sjukhusets utveckling, då morgondagens patientgrupper kommer vara mer välinformerade och ha större möjlighet att välja vårdgivare. 8 Utveckling av styrning och kontroll Sjukhuset har successivt skärpt de månatliga uppföljningarna med ökat krav på budget i balans, produktionsplanering, kontroll av väntelistor och kvalitetsparametrar relevanta för de olika verksamheterna. Ett KPP-system (KPP = kostnad per patient) är under implementering. Att anpassa bemanningen efter de reella krav och behov som finns hos patienterna är något som ständigt måste eftersträvas. Det gäller årstids-, veckodags- och dygnsvariationer men också att det finns en matchande kompetensprofil hos personalen. För många typer av patientbesök finns det både relativt tillförlitlig statistik och förutsägbarhet i dessa variationer. Ett sätt att skapa ytterligare förutsägbarhet i dessa mönster är att öka den planerbara vården och i möjligaste mån genom preventivt arbete försöka planera/schemalägga den akuta sjukvården. För att kartlägga avdelningsbemanningen finns det möjligheter att genom vårdtyngdsmätningsinstrumentet RUSH få en god uppfattning om bemanningsstrukturen i relation till vårdtyngden. När det gäller andra enheter och läkarpersonal har detta visat sig vara betydligt svårare. Fördelningsnycklar rörande läkarresursallokeringen har tagits fram, men måste ytterligare förädlas innan de blir ett verksamt instrument i den mer detaljerade uppföljningen av kostnader för olika enheter och åtgärder. Ansvaret för styrning och kontroll är ytterst en chefsfråga och något som cheferna i hela linjen måste ge högsta prioritet. Det personliga ansvarstagandet för ekonomi och styrning är något som tydligare ska kopplas till den individuella löneutvecklingen för varje chef. 13

14 9 Kompetensförsörjning och -utveckling En kritisk förutsättning för sjukhusets utveckling är att höja den generella kompetensnivån och samtidigt attrahera kritiska kompetensprofiler. Vår förmåga att utveckla både organisationens och enskilda medarbetares kompetens kommer att vara avgörande för sjukhusets förmåga att skapa det förtroende hos medborgarna, patienterna och våra ägare som krävs för att över tid få vara din nära specialistvård i regionen. Genom samverkan Samarbete med andra större sjukhus i regionen kommer att vara av yttersta vikt, då det gäller att utveckla kompetensen på individ- och processnivå. Joursamarbeten, rotationstjänstgöringar, forsknings- och utbildningssamarbeten är nödvändiga samarbetsformer för att stödja kompetensutvecklingen. Genom forskning Inom FoUU-området kommer en utveckling av Stockholms Akademiska Sjukvårdssystem (SAS) att utöka möjligheterna för sjukhusets personal att delta i forsknings- och utvecklingsaktiviteter, vilket ytterligare kan vara rekryteringsbefrämjande. Här kan till exempel läkemedelsprövningar, underleverantörsforskning och forskning kring de breda folksjukdomarna vara grenar som knyter sjukhuset närmare den mer forskningsintensiva universitetssjukvården. Genom utbildning På utbildningssidan kommer det fördjupade samarbetet med Mälardalens högskola kring en sjuksköterskeutbildning lokaliserad till Södertälje att höja den akademiska nivån och skapa en förbättrad rekryteringsgrund för denna viktiga yrkesgrupp. Detta initiativ från Södertälje kommun är något som sjukhuset stöder fullt ut. Medicine kandidater kommer inom en snar framtid att beredas utbildningsplatser på sjukhuset. I framtiden kan sjukhuset också komma att starta ett vidareutbildningsprogram för undersköterskor i samverkan med Södertälje kommun. 10 Incitamentsmodeller För att incitamentsmodeller inte bara ska vara produktivitetsbefrämjande utan även stimulera till ökad effektivitet krävs en tydlig koppling till kvalitetssäkringsparametrar. För Södertälje Sjukhus, beaktat ovan nämnda reservation, kan incitament vara en framkomlig väg för att uppnå en ökad produktivitet. Dessa kan läggas ut på olika nivåer men måste oavsett detta även befrämja nedan definierade absoluta krav. Nivåer: Sjukhus Process/Verksamhet Enhet Chefer Medarbetare I interaktionen med andra vårdgivare I interaktionen inom sjukhusets processer Absoluta krav: Befrämjar produktiviteten och därmed ekonomin Ökar tillgängligheten Säkrar och utvecklar kvaliteten. 14

15 11 Lokaler Lokalbeståndet behöver utvecklas och till stora delar förnyas. Modern sjukvård kräver helt andra förutsättningar lokalmässigt än de lokaler som sjukhuset har idag, både när det gäller såväl prestanda hos de tekniska plattformarna som vårdavdelningar och mottagningar. Framtidens krav på barriärvård i kombination med patienter och anhörigas krav på integritet kommer att göra enkelrum till ett måste. Förutsättningarna att i nuvarande lokaler skapa dessa möjligheter finns inte, vilket klargjorts i den nyligen fastställda fastighetsutvecklingsplanen 8. Därför pågår ett intensivt arbete för att tillsammans med Locum genomföra en förstudie där förutsättningar för ett nytt sjukhus utreds. Förstudien, som förväntas vara färdig i slutet av oktober 2009, ska utgöra underlag för en hemställan om igångsättande av ett programarbete, vilket är nästa steg i beslutsprocessen i skapandet av nya moderna sjukhuslokaler. Detta arbete ges högsta prioritet och ska drivas med stor kraft. 12 Kommunikation Kommunikationsverksamheten ska strategiskt stötta arbetet med att uppnå sjukhusets vision, verksamhetsidé, mål, strategier, policies och värderingar. Sjukhusets kommunikation ska vara sann, begriplig, uppriktig och legitim. Genom att arbeta med planerad intern och extern kommunikation som en integrerad del av sjukhusets verksamhet ska varumärket Södertälje Sjukhus AB stärkas och utvecklas enligt den strategiska plan som belyses i detta dokument. Den interna kommunikationen med och mellan medarbetare ska ha stort fokus. En öppen och dialogfylld intern kommunikation, med hög grad av delaktighet, skapar också engagemang som i sig är en god plattform för en gemensam kultur och värdegrund. Utifrån marknads- och affärsplan ska en marknadskommunikationsplan arbetas fram. 3 september 2009 Mikael Runsiö Verkställande direktör 15

16 13 Referenser 1) Folkhälsorapporten 2) Helseplan I (opublicerade data) ) Helseplan II (opublicerade data) ) Stockholms Läns Landstings Ägarpolicy ) Specifikt ägardirektiv till Södertälje Sjukhus AB ) Svennerståls rapport Strategisk kompetensinventering 2009 (opublicerade data) 7) Långtidsutredningen om hälso- och sjukvården i Stockholms län 8) Remiss Förslag Koncept Verksamhetsinnehåll Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus 9) Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje Sjukhus ) Utbildningsprogrammet Humanistisk Medicin 11) The strategy focused organization; R.Kaplan, D.Norton Strategisk inriktning Södertälje Sjukhus AB - Styrelsebeslut Södertälje Sjukhus AB Södertälje Telefon vxl: sodertaljesjukhus.se Tryck: Östertälje Tryckeri AB Art nr:

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Capio Årsredovisning 2014

Capio Årsredovisning 2014 Capio Årsredovisning 2014 Kvalitet, medkänsla, omsorg Quality, compassion, care Qualité, compassion, responsabilité Qualität, mitgefühl, fürsorge Innehåll Detta är Capio flik 2014 i korthet 1 Koncernchefens

Läs mer

Capio Årsöversikt 2011

Capio Årsöversikt 2011 Capio Årsöversikt 2011 23 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 3 2 9 2 18 8 9 2 4 10 4 8 9 9 9 9 9 9 10 1 9 5 9 5 7 1 2 3 4 5 6 11 17 6 10 39 9 8 3 8 9 10 HELSINKII

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer

Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2013 och planering för 2014 och 2015 Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer Den 22 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Capio. Årsöversikt 2012

Capio. Årsöversikt 2012 Capio Årsöversikt 2012 23 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 3 2 9 2 18 8 9 2 4 10 4 8 9 9 9 9 9 9 10 1 9 5 9 5 7 1 2 3 4 5 6 11 17 6 10 39 9 8 3 8 9 10 HELSINKII

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskningsrapport mars 2010 Björn Jansson Thomas Nerd Gert Paulsson Anders Anell 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER

Läs mer

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2013-10-28 13 (49) Dnr CK 2013-0334 186 Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget Förslag till

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades:

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28 LKD 03324 68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 (Lf) Bakgrund Med bilagda direktiv beslutar landstingsfullmäktige om riktlinjerna för budget- och flerårsplanearbetet.

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer