Strategisk plan och verksamhetens inriktning 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016"

Transkript

1 1/ Strategisk plan och verksamhetens inriktning 2016

2 2/23 Inledning Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag Vi är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor som gäller bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Inom vårt ansvarsområde ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Vi är också ansvariga för samordning av uppföljning och utvärdering av tre av miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Vi har kommit till för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av våra vattenekosystem och vattenresurser. Att vi är en ung myndighet är en styrka, vi är nära politiken och vi vet att våra frågor är prioriterade. Vi levererar kvalificerade underlag till flera departement och integrerar ekosystemansatsen i våra tre förvaltningsområden vattenförvaltning, havsförvaltning och fiskförvaltning. Vi är en åtgärdsinriktad myndighet som engagerar många fler Vi stödjer genomförandet av en sammanhållen vattenpolitik. Med vår nationella samordning blir det övergripande helhetsperspektivet på vatten tydligare. Genom att öka samordningen inom havs- och vattenmiljöarbetet, ökar möjligheten att väga samman och prioritera insatser. Vi stödjer löpande regeringskansliet med underlag, analyser och deltagande i en rad olika frågor inom EU och internationellt såsom olika miljödirektiv, miljörelaterade internationella konventioner, arktiska rådet, havsfrågor och arbetet med den gemensamma fiskeripolitiken. Många aktörer arbetar med frågor som berör vårt ansvarsområde. Vi väljer därför att engagera många fler för det gemensamma arbetet för levande hav sjöar och vattendrag. Vi väljer dialogformen för att skapa delaktighet med många samhällssektorer. Vi lägger stora beställningar på universitet och andra myndigheter för att få bra underlag för våra beslut och vi engagerar inte minst länsstyrelserna i det omfattande genomförandearbetet runt om i landet. Vi tar på det sättet ansvar för fler och större leveranser än det som utgör myndighetens egna prestationer I en föränderlig omvärld behöver vi navigera väl och sätta kurs Både politiken och regelverket utvecklas snabbt inom vårt område, såväl nationellt som inom EU och internationellt. Vi behöver ha en god omvärldsbevakning och ha god beredskap för att både påverka och ta in det som är nytt. Det pågår flera utredningar som rör våra frågor och vi ser till att ta fram underlag och vara flexibla för de ändringar som beslutas. För att hålla god kurs behöver vi läsa sjökortet och kompassen väl och vi behöver en långsiktig riktning. Vi sätter den för de närmaste åren genom

3 3/23 denna strategiska plan för Det är ett av våra sätt att blicka in i framtiden för att skapa tydlighet och utgångspunkt för resan. Havs och vattenmyndigheten har 5 övergripande målsättningar. Mål 1. God miljö i sjöar, vattendrag och kustvatten. Mål 2. God miljö i havet. Mål 3. Ett långsiktigt hållbart fiske. Mål 4. Den kompetenta myndigheten. Mål 5. Den goda arbetsplatsen. För varje mål har vi pekat ut ett antal strategier som utgör valda handlingsalternativ för att vi skall nå ett bättre resultat i vårt arbete. Förhoppningen är att mål och strategier är så tydliga att inte bara vi själva utan också vår omgivning förstår vilken väg vi väljer för vår verksamhet. Mål och strategier skall vara ett stöd vid vår årliga verksamhetsplanering men också vid löpande operationella vägval. Björn Risinger Generaldirektör

4 4/23 Vår vision, vår verksamhetsidé och vårt uppdrag Vår vision är Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vår verksamhetsidé lyder: Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Vårt övergripande uppdrag framgår av instruktionens tre första paragrafer enligt följande: Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

5 5/23 Vår värdegrund Statsförvaltningen ska bygga på och understödja demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet samtidigt som den erbjuder en effektiv verksamhet med ett tydligt medborgarperspektiv. Behovet av att kunna hantera komplexitet och samverka över myndighets- och sektorsgränser är därför en given förutsättning. Detta ställer höga krav på den enskilda statstjänstemannens kompetens såväl som på myndighetsledningens arbete med att organisera och utveckla verksamheten. Vi har därför utarbetat en gemensam värdegrund för att skapa samsyn kring hur vi samarbetar, samverkar och bemöter varandra och omvärlden samt om vad som är viktiga förhållningssätt för just Havs- och vattenmyndigheten. Värdegrunden är en gemensam kompass vilket syftar till ökad tydlighet, högre effektivitet och bättre förståelse för varandra. Vi har enats om att uttrycka vår värdegrund i tre ord: Öppna Vi är lyhörda och förstår varandras och omvärldens behov och intressen och skapar goda förutsättningar för delaktighet och påverkan. Detta gör oss till en synlig och efterfrågad miljömyndighet som välkomnar åsiktsutbyte och dialog. Genom tydliga mål och arbetssätt där vi involverar alla berörda skapar vi tillgänglighet och bygger förtroende. Kompetenta I samarbete med omvärlden samlar och sprider vi kunskap. Vi är skickliga på att dela, förädla och använda kunskap och utvecklar på så sätt ständigt vår kompetens och effektiva arbetsmetoder. Vi är professionella i vårt agerande och levererar i tid med rätt kvalitet. Vårt arbete är avgörande för en god miljö i hav och sötvatten. Ansvarstagande Vi har respekt för olika åsikter och idéer och tror på alla människors lika värde. Var och en av oss tar ansvar för mål, resultat och relationer och vi arbetar utifrån helheten i vårt uppdrag. Genom samarbete och långsiktighet tar vi ansvar för våra resurser. På så sätt uppfyller vi våra uppdragsgivares och intressenters förväntningar.

6 6/23 Politikens mål i sammanfattning Det övergripande målet för miljöpolitiken är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Flera av riksdagens 16 miljökvalitetsmål har direkt anknytning till vatten Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt och djurliv och Myllrande våtmarker. Utöver dessa har flertalet av miljökvalitetsmålen en nära koppling till vatten, t.ex. Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och God bebyggd miljö. Havs- och vattenmyndigheten är en av de 25 myndigheterna med ansvar inom miljömålssystemet med uppgift att verka för att generationsmålet och alla 16 miljökvalitetsmålen nås. I det ansvaret ligger också att vi vid behov ska föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Genom Miljömålsrådet har politikens ambition att åstadkomma resultat ytterligare förtydligats, dvs. att åtgärder ska ge positiva effekter i miljön. Havs- och vattenmyndigheten har också ett särskilt utpekat uppföljningsansvar för tre av miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Levande sjöar och vattendrag "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." Hav i balans samt levande kust och skärgård "Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar." Ingen övergödning "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." HaV bidrar till genomförandet av den av Sveriges riksdag antagna Politiken för Global Utveckling (PGU) inom vårt verksamhetsområde. Detta innebär att hänsyn ska tas till effekter för utvecklingsländer i myndighetens beslut. Under hösten antas FN:s nya hållbarhetsmål de s.k. SDG-målen. Dessa mål

7 7/23 kommer vara viktiga för myndighetens internationella engagemang de närmaste åren. Målen är universella vilket innebär att de omfattar såväl utvecklade- som utvecklingsländer. Regeringen har angivit fem prioriteringar inom post-2015-agendan: (i) Hållbarhet i dess tre dimensioner, (ii) Klimat, (iii) Jämställdhet, (iv) Sysselsättning och (v) Samstämmighet (PGU och den genom Lissabonfördraget 2009 antagna Policy Coherence for Development, PCD). Inom ramen för dessa prioriteringar kommer HaV under perioden särskilt inrikta arbetet mot åtgärder som främjar en rättvis och jämlik tillgång till och förvaltning av naturresurser, lika möjligheter oavsett kön, samt till ett engagemang i det internationella miljö- och klimatarbetet. Vattenpolitiken hanteras ofta tillsammans med havspolitiken. Inom arbetet med vattenmiljön ligger fokus i första hand på att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Giftfri miljö uppnås. Målen ska nås främst genom genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten och art- och habitatdirektivet. Arbetet ska ske med helhetssyn, i samverkan och integrerat med genomförandet av andra förordningar och direktiv inom vattenområdet och naturvården. Havspolitiken omfattar en rad åtgärder för att restaurera och skydda havsmiljön, motverka övergödningen och minimera påverkan av miljögifter i havet. Fokus ligger på att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. EU:s havsmiljödirektiv, art- och habitatdirektivet och kommande havsplaneringsförordning är styrande i arbetet. När det gäller genomförandet pekar politiken på att de olika mål, processer och handlingsplaner som är styrande för havs- och vattenmiljöarbetet behöver effektiviseras, samordnas och integreras. De etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som regeringen har beslutat utgör tillsammans med de insatser som beskrivs i propositionen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster den samlade strategin på området biologisk mångfald till En god miljö är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar. Regeringen satsar på ökat skydd och skötsel av värdefull natur bland annat för att tillgängliggöra dessa värden för allmänheten. Blå tillväxt utgör EU:s långsiktiga strategi för tillväxt inom den maritima sektorn. Blå tillväxt relaterar till EU 2020 såväl som till den nationella Innovationsstrategin och Miljöteknikstrategin. Regeringen har utpekat den maritima sektorn som viktig för tillväxt och utveckling. En nationell maritim strategi utvecklas. Strategin ska redovisa regeringens ambitioner för en hållbar utveckling av de maritima näringarna för fler jobb, ökad välfärd och livskvalité. Utöver utveckling av traditionella branscher som

8 8/23 fiske och sjöfart bedöms det finnas utvecklingspotentialer för bland annat energiproduktion till havs, nya former för vattenbruk, miljöteknik, bioteknik och turism. Regeringen vill se ett hållbart fiske i såväl Sverige och Europa som globalt. Att bidra till detta ligger i linje med Sveriges politik för global utveckling En hållbar fiskeriförvaltning är förutsättningen för ett långsiktigt hållbart fiske som kan bidra till sysselsättningen. Fiskeriförvaltningen är också central för att uppnå god miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet. Bland annat ska fisket och haven skyddas genom att fler marina reservat inrättas. Resultatet av reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik är ett stort steg framåt och skapar bättre förutsättningar att uppnå målet och ett långsiktigt hållbart fiske. Regeringen betonar också att en fortsatt god och ändamålsenlig fiskeriförvaltning och fiskevård både i kustnära områden och i inlandet skapar stora möjligheter för ökat företagande inom såväl vattenbruk som fritidsfiske och fisketurism. Fritidsfisket är en utbredd och uppskattad friluftsaktivitet i Sverige och betydelsefull rekreationsmöjlighet för allmänheten. De nationella miljömålen betonar vikten av att skydda hotade arter, bevara genetisk variation, vidmakthålla ekosystemtjänster och att naturligt förekommande fiskarter ska fortleva i livskraftiga bestånd. Alla statliga myndigheter ska bidra till att uppnå det förvaltningspolitiska mål riksdagen fastställt: En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Statsförvaltningen har en central roll i Sveriges utveckling. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin och har en avgörande betydelse för utvecklingen av en hållbar ekonomisk tillväxt. En väl fungerande och tillgänglig förvaltning tillsammans med välskötta offentliga finanser ligger till grund för ett starkt och välmående Sverige. Som arbetsgivare vill regeringen att: Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Statliga myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning. Statsanställda ska avspegla befolkningens sammansättning, vilket har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen. Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har också betydelse för förtroendet. Inom staten finns en gemensam strategi för arbetsgivarpolitiken. Den är uppbyggd av fem visionära arbetsgivarpolitiska prioriteringar fem

9 9/23 avgörande områden för den statliga arbetsgivarpolitiken och för verksamheternas utveckling. En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet Verksamhetens behov av utveckling styr kompetensförsörjningen Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling Tillsammans vill den statliga arbetsgivaren: Göra statliga arbeten mer attraktiva och kända Se till att mångfald, jämställdhet och integration präglar verksamheten Göra chefens arbetsgivarroll tydlig Öka effektiviteten genom arbetsgivarsamverken

10 10/23 Mål 1 God miljö i sjöar, vattendrag och kustvatten Vad vi vill uppnå Andelen sjöar, vattendrag och kustvatten som uppnår god ekologisk och kemisk status har ökat i enlighet med Vattendirektivets mål. Det finns etablerade åtgärdsprogram som innebär att målet om god kemisk och ekologisk status i alla vattenförekomster kan nås. Vi tar ansvar för hela vattnets kretslopp där även grundvatten och dricksvatten ingår. Arbetet med områdesskydd har accelererat och fördjupats med målsättning att skydda, bevara och restaurera habitat så att ekosystemets funktioner bevaras. Etablerade åtgärdsprogram finns för hotade och värdefulla akvatiska arter. Vi har god kunskap om invasiva arter vilket gör att lämpliga åtgärder kan genomföras. Grön infrastruktur, ekosystemtjänster och blå tillväxt är etablerade begrepp som bidrar till en helhetssyn på naturens värden och främjar ett hållbart nyttjande av vattenmiljöer och kustvatten. Våra samarbetspartners uppfattar att Havs- och vattenmyndigheten har en tydlig ledande roll i åtgärdsarbetet kopplat till miljökvalitetsmålen och i genomförandet av vattenförvaltningsförordningen och andra vattenrelaterade förordningar. Vi har god kunskap om tillståndet i miljön. Miljöövervakningsprogrammen uppfyller de nationella behoven och kraven enligt vattenförvaltningsförordningen. Vi bidrar till att värdet av ekosystemtjänster integreras i miljömålsarbetet och i myndighetens förvaltningsbeslut. Vi bidrar till att miljömålen inklusive generationsmålet samt FN:s hållbarhetsmål uppnås bl.a. genom att stärka det internationella samarbetet kring vattenmiljöfrågor. Våra strategier Genom en sammanhållen och klimatanpassad åtgärdsstrategi samordnar vi genomförande av EU-direktiven och uppfyllandet av miljökvalitetsmålen. Genom vägledning: o o stödjer vi arbetet med genomförande av åtgärder och övervakning inom vattenförvaltningen stödjer vi arbetet med operativ tillsyn.

11 11/23 o o utvecklar vi arbetet med akvatiskt områdesskydd för att öka skyddet av vattentäkter och värdefulla vattenmiljöer. förhindrar vi spridning och introduktion av invasiva främmande arter. Genom att prioritera deltagande i principiellt viktiga miljöprövningar vägleder vi och bidrar till en utveckling av domstolspraxis Vi samarbetar med andra myndigheter om grön infrastruktur för att upprätthålla viktiga ekologiska samband i landskapet Tillsammans med andra europeiska länder medverkar vi i framtagandet av forskningsutlysningar inom Joint Programming Initiative Water. Vi utvecklar miljöövervakningen i sjöar, vattendrag och kustvatten och vägleder länsstyrelser och kommuner i arbetet med att få ett tillräckligt effektiva program för kontrollerande, operativ och undersökande övervakning. Vi är engagerade i internationellt utvecklingssamarbete som syftar till att öka kunskapen och bidra till en hållbar förvaltning av världens vattenresurser och kustvatten. Vi beaktar klimatförändringens långsiktiga effekter på vattenresurserna i vårt beslutsfattande och vid utformning av åtgärdsprogram. Viktiga leveranser under perioden Föreskrifter och vägledningar för vattenförvaltningen Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens åtgärder enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärdsprogram för hotade arter Internationella rapporteringar till bl.a. EU-kommissionen Metoder för påverkansanalyser inför statusbedömningar inom vattenförvaltningen 2017 Årlig uppföljning samt underlag inför fördjupad utvärdering 2019 av de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens Globala program med fokus på hållbar vattenförvaltning

12 12/23 Prioriterad verksamhet 2016 Vi rapporterar vattenmyndigheternas förvaltningsplaner till EUkommissionen Vi utarbetar och beslutar om vägledning för kraftigt modifierade vatten Vi utarbetar och beslutar om vägledning för miljökvalitetsnormer Vi fortsätter vattenkraftsdialogen genom att etablera fyra regionala tillämpningar av den nationella strategin Vi fortsätter dialogen kring jordbruket och dess påverkan på vattenmiljön genom att ta fram vägledningar om jordbrukets vattenanläggningar och tillämpning av kraftigt modifierade vatten i jordbrukslandskapet. Vi deltar i regeringsuppdrag om grön infrastruktur och ekosystemtjänster Vi anpassar miljöövervakningen av yt- och grundvattenför att tillgodose vattenförvaltningens behov. Vi fortsätter utveckla vår internationella samverkan kring Östersjön och med länder som Brasilien, Kina och Sydafrika för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar vattenförvaltning. Vi genomför årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen. Vi utvecklar och beslutar om vägledning för skydd av vattentäkter och värdefulla vattenmiljöer. Vi inriktar arbetet med miljöprövningar främst mot tillämpningar som stödjer vattenförvaltningens genomförande. Vi utvecklar och vägleder kring samfinansiering via EU:s regionala fonder. Vi utvecklar samverkan med berörda myndigheter för att lyfta frågor om åtgärder för att begränsa tillförsel av miljögifter till vattenmiljön. Vi synliggör det lokala vattenvårdsarbetet genom att presentera och analysera åtgärdsarbetet bl.a. genom införandet av projektkatalogen på webben. Vi har utvecklat effektredovisningen av havs- och vattenmiljöanslaget. Vi utvecklar ett effektivt sätt att följa upp åtgärder och vägleder kring detta.

13 13/23 Mål 2 God miljö i havet Vad vi vill uppnå Arbetet för en god miljöstatus i Östersjön och Västerhavet har resulterat i minskad övergödning, minskad belastning av farliga ämnen och bevarande av den biologiska mångfalden i enlighet med Havsmiljöförordningen och överenskommelserna inom Helcom och Ospar. Åtgärdsprogramet för havsmiljön innefattar de regionala konventionernas krav och är samordnat med åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen. Därmed uppfyller Sverige sina åtaganden inom havsmiljöförvaltningen. Vi har utvecklat och utökat det marina områdesskyddet och förvaltningen av dessa i enlighet med Konventionen för biologisk mångfald och det s.k. Aichimålet om 10 % skyddade marina miljöer till Vi har etablerat åtgärdsprogram för de mest hotade marina arterna. Vi tar hänsyn till effekterna av klimatförändringarna i våra förvaltningsbeslut. Blå tillväxt, grön infrastruktur och ekosystemtjänster har blivit etablerade begrepp för ett hållbart nyttjande av vattenmiljöerna. Havsplaneringen är etablerad och havsplanerna bidrar till ett långsiktigt hållbart nyttjande av havet. Vi har god kunskap om miljötillståndet i havet och är drivande i arbetet med att kartlägga havets livsmiljöer. Vi bidrar till att miljömålen inklusive generationsmålet samt FN:s hållbarhetsmål uppnås genom att bl.a. stärka det internationella samarbetet kring havsmiljöfrågor. Våra strategier Genom en sammanhållen och klimatanpassad åtgärdsstrategi samordnar vi genomförande av EU-direktiven och uppfyllandet av miljökvalitetsmålen. För att effektivisera, skapa tydlighet och sammanhang integrerar vi åtgärdsarbetet inom havsmiljöförvaltningen med åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen och de regionala- (HELCOM och OSPAR), och globala havskonventionerna samt Arktis. För att genomföra Sveriges åtaganden inom havsmiljöarbetet har vi samarbete med andra länders myndigheter och dialog med berörda intressenter Genom vägledning och riktade satsningar gentemot berörda länsstyrelser stödjer vi deras arbete med att utöka det marina områdesskyddet främst i Östersjön

14 14/23 Genom en öppen och tydlig process kring formulering av havsplaneringens mål och syfte och för framtagande av havsplanerna, samverkar vi brett med berörda myndigheter och andra intressenter nationellt och internationellt. Genom att föra in miljöaspekterna i arbetet med Blå tillväxt stödjer vi ett hållbart nyttjande av havets resurser Tillsammans med andra europeiska länder medverkar vi i gemensamma forskningsutlysningar med fokus på Östersjöns miljö (BONUS) samt inom Joint Programming Initiative Ocean Vi utvecklar miljöövervakningen av havet för att få tillräckligt effektiva program som beskriver tillståndet i miljön Vi är engagerade i internationellt utvecklingssamarbete som syftar till att öka kunskapen och bidra till en hållbar förvaltning av världens hav. Viktiga leveranser under perioden Genomförande av åtgärder enligt havsmiljöförordningens åtgärdsprogram Internationell rapportering till bl.a. EU-kommissionen Genomförande av övervakningsprogram enligt havsmiljöförordningen Kartläggning av marina livsmiljöer som stöd för havsförvaltningen och havsplaneringen Genomförande av utökat skydd av marina områden Utveckla och samordna statusbedömningar inom de regionala konventionerna (HOLAS och QSR) och havsmiljödirektivet. Förslag till havsplaner för Västerhavet, egentliga Östersjön och Bottniska viken Årlig uppföljning samt underlag inför fördjupad utvärdering 2019 av de havsrelaterade miljökvalitetsmålen Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens Globala program med fokus på hållbar havsförvaltning Prioriterad verksamhet 2016 Rapportering av havsmiljöförvaltningens förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer till EU Kommissionen Vi kartlägger marina livsmiljöer som stöd för havsförvaltningen och havsplaneringen

15 15/23 Vi genomför planen för ett utökat skydd och förvaltning av marina områden Vi fortsätter utveckla vår internationella samverkan med länder som Brasilien, Vietnam och länderna runt Östersjön för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar havsförvaltning. Vi uppdaterar havsmiljöförvaltningens föreskrift om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer En plan för prioriteringar och genomförande av åtgärder enligt havsmiljöförordningens åtgärdsprogram Vi utvecklar metoder för och genomför övervakningsprogram enligt havsmiljöförordningen Vi arbetar med att ta fram förslag till Havsplaner för Västerhavet, egentliga Östersjön och Bottniska viken Vi inriktar arbetet med miljöprövningar främst mot tillämpningar som stödjer havsmiljöförvaltningens genomförande Vi tar fram den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen och kopplar det till åtgärdsarbetet Vi utvecklar åtgärdsarbetet gällande kustvatten, vikar och skär. Vi utvecklar vägledning och stöd till kustlänsstyrelser och kustkommuner att havsplanera i samverkan med Boverket Vi fortsätter utveckla vår internationella samverkan kring Östersjön för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar vattenförvaltning och havsplanering.

16 16/23 Mål 3 Ett långsiktigt hållbart fiske Vad vi vill uppnå Förvaltningen utgår från ekosystem- och försiktighetsansatsen samt baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga bedömningar. Viktiga livsmiljöer för fisk är återskapade och skyddade. Fiskbestånden är livskraftiga och förvaltas hållbart. Fiskbestånd förvaltas över nivåer som ger maximal hållbar avkastning och har en storleks- och åldersstruktur som upprätthåller ekosystemfunktionerna. Fiskets negativa effekt på miljön och ekosystemen är minimerad. Genom ett hållbart fiske har vi ökat möjligheterna att uppnå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Förvaltningen av bestånd har som lägsta utgångspunkt MSY-målet som det är formulerat i EU:s grundförordning. De näringar som är beroende av fiskbestånden är bärkraftiga inom ramen för långsiktigt hållbart nyttjande av den biologiska resursen. Vårt arbete med vatten-, havs- och fiskeförvaltning resulterar i att ekosystemtjänster i och i anslutning till hav, sjöar och vattendrag ger förutsättningar för ett rikt och hållbart friluftsliv. Reglerna är enkla, lätta att följa och skapar förutsättningar för god efterlevnad. Vi bidrar till att miljömålen inklusive generationsmålet samt FN:s hållbarhetsmål uppnås genom att stärka det internationella samarbetet kring hållbar fiskförvaltning. Våra strategier I arbetet med EU- förhandlingar och regleringar beaktar vi effekter av fiske på ekosystemen och tar särskild hänsyn till känsliga arter och biotoper. Vi skapar acceptans för våra beslut och regelverk genom att dessa är faktabaserade, transparenta och begripliga. Genom väl anpassade kommunikationsinsatser, dialog och öppenhet skapar vi förståelse mellan forskare, förvaltare och de som nyttjar fiskbestånden. Fiskemöjligheter fördelas genom tillämpning av transparenta och objektiva kriterier, inbegripet resurs- och miljömässiga samt sociala och ekonomiska kriterier.

17 17/23 I samverkan med Naturvårdsverket, övriga berörda myndigheter, kommuner och organisationer medverkar vi i genomförandet av regeringens friluftslivspolitik. Genom ett riskbaserat förhållningssätt och god samordning av fiskerikontrollens olika delar, skapar vi en effektiv och ändamålsenlig fiskerikontroll. Genom datainsamling och biologisk rådgivning säkerställer vi underlag för en ekosystembaserad fiskförvaltning Genom engagerade i internationellt utvecklingssamarbete som syftar till att öka kunskapen bidrar vi till en hållbar förvaltning av världens fiskbestånd. Viktiga leveranser under perioden Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken En strategi för hur ekosystemansatsen och försiktighetsansatsen ska tillämpas i fiskförvaltningen En plan för förvaltning av fisk i kust- och sötvattensområden som tar hänsyn till åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön Regleringar av fiske i skyddade områden System för fördelning av fiskemöjligheter som för att möjliggöra genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken Genomföra datainsamling och förbereda nytt program för datainsamling enligt DC-MAP Införa en strategi för fiskerikontroll som bygger på uppföljning av efterlevnad av regler Fortsatt utveckling av IT-system för att uppfylla EU:s krav på fiskerikontroll Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens Globala program med fokus på hållbar fiskförvaltning Prioriterad verksamhet 2016 Fortsatt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken med fokus på införande av landningsskyldigheten i Västerhavet Utarbeta principer för nationella förvaltningsmål (stora sjöarna och kuster) Fiskereglering och kontroll i skyddade områden Genomföra lämpliga delar av Havsmiljöförordningens åtgärdsprogram

18 18/23 Utökat program för övervakning i de stora sjöarna Slutföra utvecklingen av Servicecenter för fisket Anpassning av fiskerikontroll och tillståndsgivning till EU:s reformerade fiskeripolitik Fortsatt genomförande av åtgärder för regelförenkling En problematiserande analys om tillämpningen av ekosystemansatsen och försiktighetsansatsen fiskförvaltningen Fortsatt framtagande av kunskapsunderlag som stöd för en ekosystembaserad fiskförvaltning

19 19/23 Mål 4 Den kompetenta myndigheten Vad vi vill uppnå Organisationen präglas av en effektiv ledning och tydlig ansvarsfördelning. Verksamhetens mål, ambitioner och de förväntningar de för med sig på varje medarbetare är tydligt kommunicerade och följs upp kontinuerligt. Myndigheten lever upp till kraven på god intern styrning och kontroll samt ett effektivt resursutnyttjande. Vårt arbete utförs på ett genomtänkt och kvalitetssäkrat sätt. Information förmedlas på ett effektivt sätt så att samtliga medarbetare har den informationen som efterfrågas vid rätt tidpunkt. Som miljömyndighet ligger vi i framkant när det gäller att utveckla vårt interna miljöarbete för att minska negativ miljöpåverkan från driften av vår verksamhet. Vi bidrar till Sveriges jämställdhetspolitiska mål, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Vi ligger steget före och identifierar kunskapsluckor för att bidra till att relevant forskning genomförs som bidrar till att lösa prioriterade miljöproblem och samhällsutmaningar inom myndighetens område. För att få ökad samhällsnytta av myndighetens miljödata strävar vi efter att dessa ska vara öppna och tillgängliga för alla. Vårt arbete får genomslag i samhället genom att resultatet av vår verksamhet är tillgängligt och att vår omgivning upplever att vårt arbetssätt präglas av öppenhet och kvalitet. Våra prioriterade samarbetspartner och intressenter känner väl till myndighetens uppdrag och ansvarsområden. I dialog utvecklar vi samverkan och skapar förtroende för vårt arbete vilket underlättar genomförandet av rätt insatser för en bättre havs- och vattenmiljö och ett hållbart fiske. Våra strategier För att skapa god kontroll på myndighetens verksamhet arbetar vi efter väl beskrivna processer, tydliga rutiner med IT-system som ger stöd för arbetet. I beredning av sakfrågor säkerställer vi god samordning och integration mellan myndighetens sakområden För ett effektivt användande av våra resurser arbetar vi efter en effektiv och tillförlitlig planerings- och uppföljningsprocess och arbetar löpande med aktiva prioriteringar och rätt ambitionsnivå.

20 20/23 Genom konsekvensanalyser tydliggör vi hur verksamhetsutövare påverkas samt tydliggör de samhällsekonomiska effekterna av våra beslut. Genom ett systematiskt utvärderingsarbete utvecklar och förbättrar vi vår verksamhet bl.a. genom att analysera resultatet och den brukarupplevda kvaliteten på verksamhet Genom att utveckla e-tjänster ökar vi vår tillgänglighet och ökar servicen till de som är beroende av oss För att minska vår miljö- och klimatpåverkan utvecklar vi e-tjänster, reser klokt, och använder IT-hårdvara med låg miljöpåverkan. Genom att synliggöra hur myndighetens leveranser och aktiviteter bidrar till respektive miljökvalitetsmål ökar vi möjligheten att mäta/uppskatta effekterna av myndighetens arbete för uppnående av miljökvalitetsmålen. Genom att etablera långsiktiga samarbeten med expertmyndigheter och universitet tillgodoser vi vårt kontinuerliga behov av miljöövervakning och vetenskaplig rådgivning. I samarbete med andra myndigheter och datavärdar utvecklar vi och använder standarder och vedertagna format för att samla, lagra och tillgängliggöra data och information för allmänheten Vi ligger steget före och identifierar kunskapsluckor för att kunna bereda forskningsutlysningar och utredningar som främjar åtgärdsarbete som bygger på vetenskaplig grund. Genom väl planerad kommunikation når vi rätt målgrupper med rätt budskap. Vi agerar på både egnas och andras arenor och är delaktiga i relevanta nätverk och projekt, både nationellt och internationell. Vi stödjer och kommunicerar goda exempel för att utveckla och främja åtgärdsarbetet. Vi söker aktivt efter möjligheter till samfinansiering av projekt inom ramen för åtgärdsanslaget för att växla upp och skapa mervärde för Sveriges åtgärdsarbete och öka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålen. Viktiga leveranser under perioden Fortsatt utveckling av ledningssystem med fokus på att bibehålla ISO certifiering och genomföra ISO 9001 certifiering Utveckla och fortsätta arbetet med processkartläggning Genomföra strategi för miljödatahantering

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Hydrotekniska Sällskapet 25 januari 2011 Björn Risinger Särskild utredare En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8 Helhetssyn

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål. Innehåll. Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål 2014-01-31

Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål. Innehåll. Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål 2014-01-31 Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål 2014-01-31 Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål Innehåll Miljökvalitetsmål på nationell, regional och lokal nivå... 2 1 Risk och säkerhet... 4 2 Sjöfart och hamnar... 4

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Nytt system för havsplanering byggt på ekosystemansatsen

Nytt system för havsplanering byggt på ekosystemansatsen Nytt system för havsplanering byggt på ekosystemansatsen Ekosystemansatsen i teori och praktik Havsmiljöinstitutet 21 oktober 2010 Ekologisk grundsyn 70-talet: ekologisk grundsyn Fysiska riksplaneringen

Läs mer

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Nätverksträff VA-teknik i Dalarna 4/4 2011 Björn Risinger Särskild utredare En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8 Helhetssyn

Läs mer

Länsstyrelsens prioriteringar 2014. Det bästa för Skånes människor, djur och natur

Länsstyrelsens prioriteringar 2014. Det bästa för Skånes människor, djur och natur Länsstyrelsens prioriteringar 2014 Det bästa för Skånes människor, djur och natur 2 Foto: ANDERS HALLENGREN Länsstyrelsens prioriteringar 2014 3 Vi arbetar för Skånes bästa Att vara landshövding i en av

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken. Gäller från och med 2012-11-14

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken. Gäller från och med 2012-11-14 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Gäller från och med 2012-11-14 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2013 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Miljötillståndet i Bottniska viken Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Hur mår havet? BSEP 122 EU Vattendirektivet Havsmiljödirektivet Sveriges 16 miljömål - Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Nationell hearing om Svenska LifeWatch

Nationell hearing om Svenska LifeWatch Nationell hearing om Svenska LifeWatch Reflektioner Hannah Östergård Enheten för natur och biologisk mångfald Anders Foureaux Enheten för integrerad miljödataförsörjning Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer