Strategisk plan och verksamhetens inriktning 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016"

Transkript

1 1/ Strategisk plan och verksamhetens inriktning 2016

2 2/23 Inledning Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag Vi är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor som gäller bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Inom vårt ansvarsområde ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Vi är också ansvariga för samordning av uppföljning och utvärdering av tre av miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Vi har kommit till för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av våra vattenekosystem och vattenresurser. Att vi är en ung myndighet är en styrka, vi är nära politiken och vi vet att våra frågor är prioriterade. Vi levererar kvalificerade underlag till flera departement och integrerar ekosystemansatsen i våra tre förvaltningsområden vattenförvaltning, havsförvaltning och fiskförvaltning. Vi är en åtgärdsinriktad myndighet som engagerar många fler Vi stödjer genomförandet av en sammanhållen vattenpolitik. Med vår nationella samordning blir det övergripande helhetsperspektivet på vatten tydligare. Genom att öka samordningen inom havs- och vattenmiljöarbetet, ökar möjligheten att väga samman och prioritera insatser. Vi stödjer löpande regeringskansliet med underlag, analyser och deltagande i en rad olika frågor inom EU och internationellt såsom olika miljödirektiv, miljörelaterade internationella konventioner, arktiska rådet, havsfrågor och arbetet med den gemensamma fiskeripolitiken. Många aktörer arbetar med frågor som berör vårt ansvarsområde. Vi väljer därför att engagera många fler för det gemensamma arbetet för levande hav sjöar och vattendrag. Vi väljer dialogformen för att skapa delaktighet med många samhällssektorer. Vi lägger stora beställningar på universitet och andra myndigheter för att få bra underlag för våra beslut och vi engagerar inte minst länsstyrelserna i det omfattande genomförandearbetet runt om i landet. Vi tar på det sättet ansvar för fler och större leveranser än det som utgör myndighetens egna prestationer I en föränderlig omvärld behöver vi navigera väl och sätta kurs Både politiken och regelverket utvecklas snabbt inom vårt område, såväl nationellt som inom EU och internationellt. Vi behöver ha en god omvärldsbevakning och ha god beredskap för att både påverka och ta in det som är nytt. Det pågår flera utredningar som rör våra frågor och vi ser till att ta fram underlag och vara flexibla för de ändringar som beslutas. För att hålla god kurs behöver vi läsa sjökortet och kompassen väl och vi behöver en långsiktig riktning. Vi sätter den för de närmaste åren genom

3 3/23 denna strategiska plan för Det är ett av våra sätt att blicka in i framtiden för att skapa tydlighet och utgångspunkt för resan. Havs och vattenmyndigheten har 5 övergripande målsättningar. Mål 1. God miljö i sjöar, vattendrag och kustvatten. Mål 2. God miljö i havet. Mål 3. Ett långsiktigt hållbart fiske. Mål 4. Den kompetenta myndigheten. Mål 5. Den goda arbetsplatsen. För varje mål har vi pekat ut ett antal strategier som utgör valda handlingsalternativ för att vi skall nå ett bättre resultat i vårt arbete. Förhoppningen är att mål och strategier är så tydliga att inte bara vi själva utan också vår omgivning förstår vilken väg vi väljer för vår verksamhet. Mål och strategier skall vara ett stöd vid vår årliga verksamhetsplanering men också vid löpande operationella vägval. Björn Risinger Generaldirektör

4 4/23 Vår vision, vår verksamhetsidé och vårt uppdrag Vår vision är Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vår verksamhetsidé lyder: Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Vårt övergripande uppdrag framgår av instruktionens tre första paragrafer enligt följande: Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

5 5/23 Vår värdegrund Statsförvaltningen ska bygga på och understödja demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet samtidigt som den erbjuder en effektiv verksamhet med ett tydligt medborgarperspektiv. Behovet av att kunna hantera komplexitet och samverka över myndighets- och sektorsgränser är därför en given förutsättning. Detta ställer höga krav på den enskilda statstjänstemannens kompetens såväl som på myndighetsledningens arbete med att organisera och utveckla verksamheten. Vi har därför utarbetat en gemensam värdegrund för att skapa samsyn kring hur vi samarbetar, samverkar och bemöter varandra och omvärlden samt om vad som är viktiga förhållningssätt för just Havs- och vattenmyndigheten. Värdegrunden är en gemensam kompass vilket syftar till ökad tydlighet, högre effektivitet och bättre förståelse för varandra. Vi har enats om att uttrycka vår värdegrund i tre ord: Öppna Vi är lyhörda och förstår varandras och omvärldens behov och intressen och skapar goda förutsättningar för delaktighet och påverkan. Detta gör oss till en synlig och efterfrågad miljömyndighet som välkomnar åsiktsutbyte och dialog. Genom tydliga mål och arbetssätt där vi involverar alla berörda skapar vi tillgänglighet och bygger förtroende. Kompetenta I samarbete med omvärlden samlar och sprider vi kunskap. Vi är skickliga på att dela, förädla och använda kunskap och utvecklar på så sätt ständigt vår kompetens och effektiva arbetsmetoder. Vi är professionella i vårt agerande och levererar i tid med rätt kvalitet. Vårt arbete är avgörande för en god miljö i hav och sötvatten. Ansvarstagande Vi har respekt för olika åsikter och idéer och tror på alla människors lika värde. Var och en av oss tar ansvar för mål, resultat och relationer och vi arbetar utifrån helheten i vårt uppdrag. Genom samarbete och långsiktighet tar vi ansvar för våra resurser. På så sätt uppfyller vi våra uppdragsgivares och intressenters förväntningar.

6 6/23 Politikens mål i sammanfattning Det övergripande målet för miljöpolitiken är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Flera av riksdagens 16 miljökvalitetsmål har direkt anknytning till vatten Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt och djurliv och Myllrande våtmarker. Utöver dessa har flertalet av miljökvalitetsmålen en nära koppling till vatten, t.ex. Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och God bebyggd miljö. Havs- och vattenmyndigheten är en av de 25 myndigheterna med ansvar inom miljömålssystemet med uppgift att verka för att generationsmålet och alla 16 miljökvalitetsmålen nås. I det ansvaret ligger också att vi vid behov ska föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Genom Miljömålsrådet har politikens ambition att åstadkomma resultat ytterligare förtydligats, dvs. att åtgärder ska ge positiva effekter i miljön. Havs- och vattenmyndigheten har också ett särskilt utpekat uppföljningsansvar för tre av miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Levande sjöar och vattendrag "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." Hav i balans samt levande kust och skärgård "Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar." Ingen övergödning "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." HaV bidrar till genomförandet av den av Sveriges riksdag antagna Politiken för Global Utveckling (PGU) inom vårt verksamhetsområde. Detta innebär att hänsyn ska tas till effekter för utvecklingsländer i myndighetens beslut. Under hösten antas FN:s nya hållbarhetsmål de s.k. SDG-målen. Dessa mål

7 7/23 kommer vara viktiga för myndighetens internationella engagemang de närmaste åren. Målen är universella vilket innebär att de omfattar såväl utvecklade- som utvecklingsländer. Regeringen har angivit fem prioriteringar inom post-2015-agendan: (i) Hållbarhet i dess tre dimensioner, (ii) Klimat, (iii) Jämställdhet, (iv) Sysselsättning och (v) Samstämmighet (PGU och den genom Lissabonfördraget 2009 antagna Policy Coherence for Development, PCD). Inom ramen för dessa prioriteringar kommer HaV under perioden särskilt inrikta arbetet mot åtgärder som främjar en rättvis och jämlik tillgång till och förvaltning av naturresurser, lika möjligheter oavsett kön, samt till ett engagemang i det internationella miljö- och klimatarbetet. Vattenpolitiken hanteras ofta tillsammans med havspolitiken. Inom arbetet med vattenmiljön ligger fokus i första hand på att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Giftfri miljö uppnås. Målen ska nås främst genom genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten och art- och habitatdirektivet. Arbetet ska ske med helhetssyn, i samverkan och integrerat med genomförandet av andra förordningar och direktiv inom vattenområdet och naturvården. Havspolitiken omfattar en rad åtgärder för att restaurera och skydda havsmiljön, motverka övergödningen och minimera påverkan av miljögifter i havet. Fokus ligger på att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. EU:s havsmiljödirektiv, art- och habitatdirektivet och kommande havsplaneringsförordning är styrande i arbetet. När det gäller genomförandet pekar politiken på att de olika mål, processer och handlingsplaner som är styrande för havs- och vattenmiljöarbetet behöver effektiviseras, samordnas och integreras. De etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som regeringen har beslutat utgör tillsammans med de insatser som beskrivs i propositionen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster den samlade strategin på området biologisk mångfald till En god miljö är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar. Regeringen satsar på ökat skydd och skötsel av värdefull natur bland annat för att tillgängliggöra dessa värden för allmänheten. Blå tillväxt utgör EU:s långsiktiga strategi för tillväxt inom den maritima sektorn. Blå tillväxt relaterar till EU 2020 såväl som till den nationella Innovationsstrategin och Miljöteknikstrategin. Regeringen har utpekat den maritima sektorn som viktig för tillväxt och utveckling. En nationell maritim strategi utvecklas. Strategin ska redovisa regeringens ambitioner för en hållbar utveckling av de maritima näringarna för fler jobb, ökad välfärd och livskvalité. Utöver utveckling av traditionella branscher som

8 8/23 fiske och sjöfart bedöms det finnas utvecklingspotentialer för bland annat energiproduktion till havs, nya former för vattenbruk, miljöteknik, bioteknik och turism. Regeringen vill se ett hållbart fiske i såväl Sverige och Europa som globalt. Att bidra till detta ligger i linje med Sveriges politik för global utveckling En hållbar fiskeriförvaltning är förutsättningen för ett långsiktigt hållbart fiske som kan bidra till sysselsättningen. Fiskeriförvaltningen är också central för att uppnå god miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet. Bland annat ska fisket och haven skyddas genom att fler marina reservat inrättas. Resultatet av reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik är ett stort steg framåt och skapar bättre förutsättningar att uppnå målet och ett långsiktigt hållbart fiske. Regeringen betonar också att en fortsatt god och ändamålsenlig fiskeriförvaltning och fiskevård både i kustnära områden och i inlandet skapar stora möjligheter för ökat företagande inom såväl vattenbruk som fritidsfiske och fisketurism. Fritidsfisket är en utbredd och uppskattad friluftsaktivitet i Sverige och betydelsefull rekreationsmöjlighet för allmänheten. De nationella miljömålen betonar vikten av att skydda hotade arter, bevara genetisk variation, vidmakthålla ekosystemtjänster och att naturligt förekommande fiskarter ska fortleva i livskraftiga bestånd. Alla statliga myndigheter ska bidra till att uppnå det förvaltningspolitiska mål riksdagen fastställt: En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Statsförvaltningen har en central roll i Sveriges utveckling. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin och har en avgörande betydelse för utvecklingen av en hållbar ekonomisk tillväxt. En väl fungerande och tillgänglig förvaltning tillsammans med välskötta offentliga finanser ligger till grund för ett starkt och välmående Sverige. Som arbetsgivare vill regeringen att: Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Statliga myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning. Statsanställda ska avspegla befolkningens sammansättning, vilket har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen. Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har också betydelse för förtroendet. Inom staten finns en gemensam strategi för arbetsgivarpolitiken. Den är uppbyggd av fem visionära arbetsgivarpolitiska prioriteringar fem

9 9/23 avgörande områden för den statliga arbetsgivarpolitiken och för verksamheternas utveckling. En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet Verksamhetens behov av utveckling styr kompetensförsörjningen Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling Tillsammans vill den statliga arbetsgivaren: Göra statliga arbeten mer attraktiva och kända Se till att mångfald, jämställdhet och integration präglar verksamheten Göra chefens arbetsgivarroll tydlig Öka effektiviteten genom arbetsgivarsamverken

10 10/23 Mål 1 God miljö i sjöar, vattendrag och kustvatten Vad vi vill uppnå Andelen sjöar, vattendrag och kustvatten som uppnår god ekologisk och kemisk status har ökat i enlighet med Vattendirektivets mål. Det finns etablerade åtgärdsprogram som innebär att målet om god kemisk och ekologisk status i alla vattenförekomster kan nås. Vi tar ansvar för hela vattnets kretslopp där även grundvatten och dricksvatten ingår. Arbetet med områdesskydd har accelererat och fördjupats med målsättning att skydda, bevara och restaurera habitat så att ekosystemets funktioner bevaras. Etablerade åtgärdsprogram finns för hotade och värdefulla akvatiska arter. Vi har god kunskap om invasiva arter vilket gör att lämpliga åtgärder kan genomföras. Grön infrastruktur, ekosystemtjänster och blå tillväxt är etablerade begrepp som bidrar till en helhetssyn på naturens värden och främjar ett hållbart nyttjande av vattenmiljöer och kustvatten. Våra samarbetspartners uppfattar att Havs- och vattenmyndigheten har en tydlig ledande roll i åtgärdsarbetet kopplat till miljökvalitetsmålen och i genomförandet av vattenförvaltningsförordningen och andra vattenrelaterade förordningar. Vi har god kunskap om tillståndet i miljön. Miljöövervakningsprogrammen uppfyller de nationella behoven och kraven enligt vattenförvaltningsförordningen. Vi bidrar till att värdet av ekosystemtjänster integreras i miljömålsarbetet och i myndighetens förvaltningsbeslut. Vi bidrar till att miljömålen inklusive generationsmålet samt FN:s hållbarhetsmål uppnås bl.a. genom att stärka det internationella samarbetet kring vattenmiljöfrågor. Våra strategier Genom en sammanhållen och klimatanpassad åtgärdsstrategi samordnar vi genomförande av EU-direktiven och uppfyllandet av miljökvalitetsmålen. Genom vägledning: o o stödjer vi arbetet med genomförande av åtgärder och övervakning inom vattenförvaltningen stödjer vi arbetet med operativ tillsyn.

11 11/23 o o utvecklar vi arbetet med akvatiskt områdesskydd för att öka skyddet av vattentäkter och värdefulla vattenmiljöer. förhindrar vi spridning och introduktion av invasiva främmande arter. Genom att prioritera deltagande i principiellt viktiga miljöprövningar vägleder vi och bidrar till en utveckling av domstolspraxis Vi samarbetar med andra myndigheter om grön infrastruktur för att upprätthålla viktiga ekologiska samband i landskapet Tillsammans med andra europeiska länder medverkar vi i framtagandet av forskningsutlysningar inom Joint Programming Initiative Water. Vi utvecklar miljöövervakningen i sjöar, vattendrag och kustvatten och vägleder länsstyrelser och kommuner i arbetet med att få ett tillräckligt effektiva program för kontrollerande, operativ och undersökande övervakning. Vi är engagerade i internationellt utvecklingssamarbete som syftar till att öka kunskapen och bidra till en hållbar förvaltning av världens vattenresurser och kustvatten. Vi beaktar klimatförändringens långsiktiga effekter på vattenresurserna i vårt beslutsfattande och vid utformning av åtgärdsprogram. Viktiga leveranser under perioden Föreskrifter och vägledningar för vattenförvaltningen Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens åtgärder enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärdsprogram för hotade arter Internationella rapporteringar till bl.a. EU-kommissionen Metoder för påverkansanalyser inför statusbedömningar inom vattenförvaltningen 2017 Årlig uppföljning samt underlag inför fördjupad utvärdering 2019 av de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens Globala program med fokus på hållbar vattenförvaltning

12 12/23 Prioriterad verksamhet 2016 Vi rapporterar vattenmyndigheternas förvaltningsplaner till EUkommissionen Vi utarbetar och beslutar om vägledning för kraftigt modifierade vatten Vi utarbetar och beslutar om vägledning för miljökvalitetsnormer Vi fortsätter vattenkraftsdialogen genom att etablera fyra regionala tillämpningar av den nationella strategin Vi fortsätter dialogen kring jordbruket och dess påverkan på vattenmiljön genom att ta fram vägledningar om jordbrukets vattenanläggningar och tillämpning av kraftigt modifierade vatten i jordbrukslandskapet. Vi deltar i regeringsuppdrag om grön infrastruktur och ekosystemtjänster Vi anpassar miljöövervakningen av yt- och grundvattenför att tillgodose vattenförvaltningens behov. Vi fortsätter utveckla vår internationella samverkan kring Östersjön och med länder som Brasilien, Kina och Sydafrika för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar vattenförvaltning. Vi genomför årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen. Vi utvecklar och beslutar om vägledning för skydd av vattentäkter och värdefulla vattenmiljöer. Vi inriktar arbetet med miljöprövningar främst mot tillämpningar som stödjer vattenförvaltningens genomförande. Vi utvecklar och vägleder kring samfinansiering via EU:s regionala fonder. Vi utvecklar samverkan med berörda myndigheter för att lyfta frågor om åtgärder för att begränsa tillförsel av miljögifter till vattenmiljön. Vi synliggör det lokala vattenvårdsarbetet genom att presentera och analysera åtgärdsarbetet bl.a. genom införandet av projektkatalogen på webben. Vi har utvecklat effektredovisningen av havs- och vattenmiljöanslaget. Vi utvecklar ett effektivt sätt att följa upp åtgärder och vägleder kring detta.

13 13/23 Mål 2 God miljö i havet Vad vi vill uppnå Arbetet för en god miljöstatus i Östersjön och Västerhavet har resulterat i minskad övergödning, minskad belastning av farliga ämnen och bevarande av den biologiska mångfalden i enlighet med Havsmiljöförordningen och överenskommelserna inom Helcom och Ospar. Åtgärdsprogramet för havsmiljön innefattar de regionala konventionernas krav och är samordnat med åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen. Därmed uppfyller Sverige sina åtaganden inom havsmiljöförvaltningen. Vi har utvecklat och utökat det marina områdesskyddet och förvaltningen av dessa i enlighet med Konventionen för biologisk mångfald och det s.k. Aichimålet om 10 % skyddade marina miljöer till Vi har etablerat åtgärdsprogram för de mest hotade marina arterna. Vi tar hänsyn till effekterna av klimatförändringarna i våra förvaltningsbeslut. Blå tillväxt, grön infrastruktur och ekosystemtjänster har blivit etablerade begrepp för ett hållbart nyttjande av vattenmiljöerna. Havsplaneringen är etablerad och havsplanerna bidrar till ett långsiktigt hållbart nyttjande av havet. Vi har god kunskap om miljötillståndet i havet och är drivande i arbetet med att kartlägga havets livsmiljöer. Vi bidrar till att miljömålen inklusive generationsmålet samt FN:s hållbarhetsmål uppnås genom att bl.a. stärka det internationella samarbetet kring havsmiljöfrågor. Våra strategier Genom en sammanhållen och klimatanpassad åtgärdsstrategi samordnar vi genomförande av EU-direktiven och uppfyllandet av miljökvalitetsmålen. För att effektivisera, skapa tydlighet och sammanhang integrerar vi åtgärdsarbetet inom havsmiljöförvaltningen med åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen och de regionala- (HELCOM och OSPAR), och globala havskonventionerna samt Arktis. För att genomföra Sveriges åtaganden inom havsmiljöarbetet har vi samarbete med andra länders myndigheter och dialog med berörda intressenter Genom vägledning och riktade satsningar gentemot berörda länsstyrelser stödjer vi deras arbete med att utöka det marina områdesskyddet främst i Östersjön

14 14/23 Genom en öppen och tydlig process kring formulering av havsplaneringens mål och syfte och för framtagande av havsplanerna, samverkar vi brett med berörda myndigheter och andra intressenter nationellt och internationellt. Genom att föra in miljöaspekterna i arbetet med Blå tillväxt stödjer vi ett hållbart nyttjande av havets resurser Tillsammans med andra europeiska länder medverkar vi i gemensamma forskningsutlysningar med fokus på Östersjöns miljö (BONUS) samt inom Joint Programming Initiative Ocean Vi utvecklar miljöövervakningen av havet för att få tillräckligt effektiva program som beskriver tillståndet i miljön Vi är engagerade i internationellt utvecklingssamarbete som syftar till att öka kunskapen och bidra till en hållbar förvaltning av världens hav. Viktiga leveranser under perioden Genomförande av åtgärder enligt havsmiljöförordningens åtgärdsprogram Internationell rapportering till bl.a. EU-kommissionen Genomförande av övervakningsprogram enligt havsmiljöförordningen Kartläggning av marina livsmiljöer som stöd för havsförvaltningen och havsplaneringen Genomförande av utökat skydd av marina områden Utveckla och samordna statusbedömningar inom de regionala konventionerna (HOLAS och QSR) och havsmiljödirektivet. Förslag till havsplaner för Västerhavet, egentliga Östersjön och Bottniska viken Årlig uppföljning samt underlag inför fördjupad utvärdering 2019 av de havsrelaterade miljökvalitetsmålen Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens Globala program med fokus på hållbar havsförvaltning Prioriterad verksamhet 2016 Rapportering av havsmiljöförvaltningens förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer till EU Kommissionen Vi kartlägger marina livsmiljöer som stöd för havsförvaltningen och havsplaneringen

15 15/23 Vi genomför planen för ett utökat skydd och förvaltning av marina områden Vi fortsätter utveckla vår internationella samverkan med länder som Brasilien, Vietnam och länderna runt Östersjön för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar havsförvaltning. Vi uppdaterar havsmiljöförvaltningens föreskrift om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer En plan för prioriteringar och genomförande av åtgärder enligt havsmiljöförordningens åtgärdsprogram Vi utvecklar metoder för och genomför övervakningsprogram enligt havsmiljöförordningen Vi arbetar med att ta fram förslag till Havsplaner för Västerhavet, egentliga Östersjön och Bottniska viken Vi inriktar arbetet med miljöprövningar främst mot tillämpningar som stödjer havsmiljöförvaltningens genomförande Vi tar fram den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen och kopplar det till åtgärdsarbetet Vi utvecklar åtgärdsarbetet gällande kustvatten, vikar och skär. Vi utvecklar vägledning och stöd till kustlänsstyrelser och kustkommuner att havsplanera i samverkan med Boverket Vi fortsätter utveckla vår internationella samverkan kring Östersjön för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar vattenförvaltning och havsplanering.

16 16/23 Mål 3 Ett långsiktigt hållbart fiske Vad vi vill uppnå Förvaltningen utgår från ekosystem- och försiktighetsansatsen samt baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga bedömningar. Viktiga livsmiljöer för fisk är återskapade och skyddade. Fiskbestånden är livskraftiga och förvaltas hållbart. Fiskbestånd förvaltas över nivåer som ger maximal hållbar avkastning och har en storleks- och åldersstruktur som upprätthåller ekosystemfunktionerna. Fiskets negativa effekt på miljön och ekosystemen är minimerad. Genom ett hållbart fiske har vi ökat möjligheterna att uppnå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Förvaltningen av bestånd har som lägsta utgångspunkt MSY-målet som det är formulerat i EU:s grundförordning. De näringar som är beroende av fiskbestånden är bärkraftiga inom ramen för långsiktigt hållbart nyttjande av den biologiska resursen. Vårt arbete med vatten-, havs- och fiskeförvaltning resulterar i att ekosystemtjänster i och i anslutning till hav, sjöar och vattendrag ger förutsättningar för ett rikt och hållbart friluftsliv. Reglerna är enkla, lätta att följa och skapar förutsättningar för god efterlevnad. Vi bidrar till att miljömålen inklusive generationsmålet samt FN:s hållbarhetsmål uppnås genom att stärka det internationella samarbetet kring hållbar fiskförvaltning. Våra strategier I arbetet med EU- förhandlingar och regleringar beaktar vi effekter av fiske på ekosystemen och tar särskild hänsyn till känsliga arter och biotoper. Vi skapar acceptans för våra beslut och regelverk genom att dessa är faktabaserade, transparenta och begripliga. Genom väl anpassade kommunikationsinsatser, dialog och öppenhet skapar vi förståelse mellan forskare, förvaltare och de som nyttjar fiskbestånden. Fiskemöjligheter fördelas genom tillämpning av transparenta och objektiva kriterier, inbegripet resurs- och miljömässiga samt sociala och ekonomiska kriterier.

17 17/23 I samverkan med Naturvårdsverket, övriga berörda myndigheter, kommuner och organisationer medverkar vi i genomförandet av regeringens friluftslivspolitik. Genom ett riskbaserat förhållningssätt och god samordning av fiskerikontrollens olika delar, skapar vi en effektiv och ändamålsenlig fiskerikontroll. Genom datainsamling och biologisk rådgivning säkerställer vi underlag för en ekosystembaserad fiskförvaltning Genom engagerade i internationellt utvecklingssamarbete som syftar till att öka kunskapen bidrar vi till en hållbar förvaltning av världens fiskbestånd. Viktiga leveranser under perioden Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken En strategi för hur ekosystemansatsen och försiktighetsansatsen ska tillämpas i fiskförvaltningen En plan för förvaltning av fisk i kust- och sötvattensområden som tar hänsyn till åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön Regleringar av fiske i skyddade områden System för fördelning av fiskemöjligheter som för att möjliggöra genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken Genomföra datainsamling och förbereda nytt program för datainsamling enligt DC-MAP Införa en strategi för fiskerikontroll som bygger på uppföljning av efterlevnad av regler Fortsatt utveckling av IT-system för att uppfylla EU:s krav på fiskerikontroll Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens Globala program med fokus på hållbar fiskförvaltning Prioriterad verksamhet 2016 Fortsatt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken med fokus på införande av landningsskyldigheten i Västerhavet Utarbeta principer för nationella förvaltningsmål (stora sjöarna och kuster) Fiskereglering och kontroll i skyddade områden Genomföra lämpliga delar av Havsmiljöförordningens åtgärdsprogram

18 18/23 Utökat program för övervakning i de stora sjöarna Slutföra utvecklingen av Servicecenter för fisket Anpassning av fiskerikontroll och tillståndsgivning till EU:s reformerade fiskeripolitik Fortsatt genomförande av åtgärder för regelförenkling En problematiserande analys om tillämpningen av ekosystemansatsen och försiktighetsansatsen fiskförvaltningen Fortsatt framtagande av kunskapsunderlag som stöd för en ekosystembaserad fiskförvaltning

19 19/23 Mål 4 Den kompetenta myndigheten Vad vi vill uppnå Organisationen präglas av en effektiv ledning och tydlig ansvarsfördelning. Verksamhetens mål, ambitioner och de förväntningar de för med sig på varje medarbetare är tydligt kommunicerade och följs upp kontinuerligt. Myndigheten lever upp till kraven på god intern styrning och kontroll samt ett effektivt resursutnyttjande. Vårt arbete utförs på ett genomtänkt och kvalitetssäkrat sätt. Information förmedlas på ett effektivt sätt så att samtliga medarbetare har den informationen som efterfrågas vid rätt tidpunkt. Som miljömyndighet ligger vi i framkant när det gäller att utveckla vårt interna miljöarbete för att minska negativ miljöpåverkan från driften av vår verksamhet. Vi bidrar till Sveriges jämställdhetspolitiska mål, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Vi ligger steget före och identifierar kunskapsluckor för att bidra till att relevant forskning genomförs som bidrar till att lösa prioriterade miljöproblem och samhällsutmaningar inom myndighetens område. För att få ökad samhällsnytta av myndighetens miljödata strävar vi efter att dessa ska vara öppna och tillgängliga för alla. Vårt arbete får genomslag i samhället genom att resultatet av vår verksamhet är tillgängligt och att vår omgivning upplever att vårt arbetssätt präglas av öppenhet och kvalitet. Våra prioriterade samarbetspartner och intressenter känner väl till myndighetens uppdrag och ansvarsområden. I dialog utvecklar vi samverkan och skapar förtroende för vårt arbete vilket underlättar genomförandet av rätt insatser för en bättre havs- och vattenmiljö och ett hållbart fiske. Våra strategier För att skapa god kontroll på myndighetens verksamhet arbetar vi efter väl beskrivna processer, tydliga rutiner med IT-system som ger stöd för arbetet. I beredning av sakfrågor säkerställer vi god samordning och integration mellan myndighetens sakområden För ett effektivt användande av våra resurser arbetar vi efter en effektiv och tillförlitlig planerings- och uppföljningsprocess och arbetar löpande med aktiva prioriteringar och rätt ambitionsnivå.

20 20/23 Genom konsekvensanalyser tydliggör vi hur verksamhetsutövare påverkas samt tydliggör de samhällsekonomiska effekterna av våra beslut. Genom ett systematiskt utvärderingsarbete utvecklar och förbättrar vi vår verksamhet bl.a. genom att analysera resultatet och den brukarupplevda kvaliteten på verksamhet Genom att utveckla e-tjänster ökar vi vår tillgänglighet och ökar servicen till de som är beroende av oss För att minska vår miljö- och klimatpåverkan utvecklar vi e-tjänster, reser klokt, och använder IT-hårdvara med låg miljöpåverkan. Genom att synliggöra hur myndighetens leveranser och aktiviteter bidrar till respektive miljökvalitetsmål ökar vi möjligheten att mäta/uppskatta effekterna av myndighetens arbete för uppnående av miljökvalitetsmålen. Genom att etablera långsiktiga samarbeten med expertmyndigheter och universitet tillgodoser vi vårt kontinuerliga behov av miljöövervakning och vetenskaplig rådgivning. I samarbete med andra myndigheter och datavärdar utvecklar vi och använder standarder och vedertagna format för att samla, lagra och tillgängliggöra data och information för allmänheten Vi ligger steget före och identifierar kunskapsluckor för att kunna bereda forskningsutlysningar och utredningar som främjar åtgärdsarbete som bygger på vetenskaplig grund. Genom väl planerad kommunikation når vi rätt målgrupper med rätt budskap. Vi agerar på både egnas och andras arenor och är delaktiga i relevanta nätverk och projekt, både nationellt och internationell. Vi stödjer och kommunicerar goda exempel för att utveckla och främja åtgärdsarbetet. Vi söker aktivt efter möjligheter till samfinansiering av projekt inom ramen för åtgärdsanslaget för att växla upp och skapa mervärde för Sveriges åtgärdsarbete och öka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålen. Viktiga leveranser under perioden Fortsatt utveckling av ledningssystem med fokus på att bibehålla ISO certifiering och genomföra ISO 9001 certifiering Utveckla och fortsätta arbetet med processkartläggning Genomföra strategi för miljödatahantering

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013 Bilaga 1 S4013P03 Omställning Åland Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 Kommittén Omställning Åland, 2013 1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning... 3

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Allmän miljö- och. 20 naturvård

Allmän miljö- och. 20 naturvård Allmän miljö- och 20 naturvård Förslag till statens budget för 2015 Allmän miljö- och naturvård Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Allmän miljö- och naturvård... 11 2.1 Omfattning...

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:2

Regeringens proposition 2003/04:2 Regeringens proposition 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Prop. 2003/04:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Lena Sommestad

Läs mer

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Landskapsnoden Förutsättningar Anders Esselin, december 2014 på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Innehållsförteckning Förord 3 Möjligheter 4 Utmaningar 5 Sektorisering 5 Avsaknad

Läs mer

Sveriges modernaste myndighet 2013

Sveriges modernaste myndighet 2013 Sveriges modernaste myndighet 2013 SMHIs anmälan att delta i utmärkelsen En öppen och samverkande myndighet SMHI, en myndighet under miljödepartementet, har uppdrag att ta fram beslutsunderlag som bidrar

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Rapport 2012:23 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Boverket januari 2013 Titel: Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplaner

Läs mer