Strategisk plan och verksamhetens inriktning 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016"

Transkript

1 1/ Strategisk plan och verksamhetens inriktning 2016

2 2/23 Inledning Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag Vi är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor som gäller bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Inom vårt ansvarsområde ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Vi är också ansvariga för samordning av uppföljning och utvärdering av tre av miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Vi har kommit till för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av våra vattenekosystem och vattenresurser. Att vi är en ung myndighet är en styrka, vi är nära politiken och vi vet att våra frågor är prioriterade. Vi levererar kvalificerade underlag till flera departement och integrerar ekosystemansatsen i våra tre förvaltningsområden vattenförvaltning, havsförvaltning och fiskförvaltning. Vi är en åtgärdsinriktad myndighet som engagerar många fler Vi stödjer genomförandet av en sammanhållen vattenpolitik. Med vår nationella samordning blir det övergripande helhetsperspektivet på vatten tydligare. Genom att öka samordningen inom havs- och vattenmiljöarbetet, ökar möjligheten att väga samman och prioritera insatser. Vi stödjer löpande regeringskansliet med underlag, analyser och deltagande i en rad olika frågor inom EU och internationellt såsom olika miljödirektiv, miljörelaterade internationella konventioner, arktiska rådet, havsfrågor och arbetet med den gemensamma fiskeripolitiken. Många aktörer arbetar med frågor som berör vårt ansvarsområde. Vi väljer därför att engagera många fler för det gemensamma arbetet för levande hav sjöar och vattendrag. Vi väljer dialogformen för att skapa delaktighet med många samhällssektorer. Vi lägger stora beställningar på universitet och andra myndigheter för att få bra underlag för våra beslut och vi engagerar inte minst länsstyrelserna i det omfattande genomförandearbetet runt om i landet. Vi tar på det sättet ansvar för fler och större leveranser än det som utgör myndighetens egna prestationer I en föränderlig omvärld behöver vi navigera väl och sätta kurs Både politiken och regelverket utvecklas snabbt inom vårt område, såväl nationellt som inom EU och internationellt. Vi behöver ha en god omvärldsbevakning och ha god beredskap för att både påverka och ta in det som är nytt. Det pågår flera utredningar som rör våra frågor och vi ser till att ta fram underlag och vara flexibla för de ändringar som beslutas. För att hålla god kurs behöver vi läsa sjökortet och kompassen väl och vi behöver en långsiktig riktning. Vi sätter den för de närmaste åren genom

3 3/23 denna strategiska plan för Det är ett av våra sätt att blicka in i framtiden för att skapa tydlighet och utgångspunkt för resan. Havs och vattenmyndigheten har 5 övergripande målsättningar. Mål 1. God miljö i sjöar, vattendrag och kustvatten. Mål 2. God miljö i havet. Mål 3. Ett långsiktigt hållbart fiske. Mål 4. Den kompetenta myndigheten. Mål 5. Den goda arbetsplatsen. För varje mål har vi pekat ut ett antal strategier som utgör valda handlingsalternativ för att vi skall nå ett bättre resultat i vårt arbete. Förhoppningen är att mål och strategier är så tydliga att inte bara vi själva utan också vår omgivning förstår vilken väg vi väljer för vår verksamhet. Mål och strategier skall vara ett stöd vid vår årliga verksamhetsplanering men också vid löpande operationella vägval. Björn Risinger Generaldirektör

4 4/23 Vår vision, vår verksamhetsidé och vårt uppdrag Vår vision är Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vår verksamhetsidé lyder: Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Vårt övergripande uppdrag framgår av instruktionens tre första paragrafer enligt följande: Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

5 5/23 Vår värdegrund Statsförvaltningen ska bygga på och understödja demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet samtidigt som den erbjuder en effektiv verksamhet med ett tydligt medborgarperspektiv. Behovet av att kunna hantera komplexitet och samverka över myndighets- och sektorsgränser är därför en given förutsättning. Detta ställer höga krav på den enskilda statstjänstemannens kompetens såväl som på myndighetsledningens arbete med att organisera och utveckla verksamheten. Vi har därför utarbetat en gemensam värdegrund för att skapa samsyn kring hur vi samarbetar, samverkar och bemöter varandra och omvärlden samt om vad som är viktiga förhållningssätt för just Havs- och vattenmyndigheten. Värdegrunden är en gemensam kompass vilket syftar till ökad tydlighet, högre effektivitet och bättre förståelse för varandra. Vi har enats om att uttrycka vår värdegrund i tre ord: Öppna Vi är lyhörda och förstår varandras och omvärldens behov och intressen och skapar goda förutsättningar för delaktighet och påverkan. Detta gör oss till en synlig och efterfrågad miljömyndighet som välkomnar åsiktsutbyte och dialog. Genom tydliga mål och arbetssätt där vi involverar alla berörda skapar vi tillgänglighet och bygger förtroende. Kompetenta I samarbete med omvärlden samlar och sprider vi kunskap. Vi är skickliga på att dela, förädla och använda kunskap och utvecklar på så sätt ständigt vår kompetens och effektiva arbetsmetoder. Vi är professionella i vårt agerande och levererar i tid med rätt kvalitet. Vårt arbete är avgörande för en god miljö i hav och sötvatten. Ansvarstagande Vi har respekt för olika åsikter och idéer och tror på alla människors lika värde. Var och en av oss tar ansvar för mål, resultat och relationer och vi arbetar utifrån helheten i vårt uppdrag. Genom samarbete och långsiktighet tar vi ansvar för våra resurser. På så sätt uppfyller vi våra uppdragsgivares och intressenters förväntningar.

6 6/23 Politikens mål i sammanfattning Det övergripande målet för miljöpolitiken är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Flera av riksdagens 16 miljökvalitetsmål har direkt anknytning till vatten Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt och djurliv och Myllrande våtmarker. Utöver dessa har flertalet av miljökvalitetsmålen en nära koppling till vatten, t.ex. Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och God bebyggd miljö. Havs- och vattenmyndigheten är en av de 25 myndigheterna med ansvar inom miljömålssystemet med uppgift att verka för att generationsmålet och alla 16 miljökvalitetsmålen nås. I det ansvaret ligger också att vi vid behov ska föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Genom Miljömålsrådet har politikens ambition att åstadkomma resultat ytterligare förtydligats, dvs. att åtgärder ska ge positiva effekter i miljön. Havs- och vattenmyndigheten har också ett särskilt utpekat uppföljningsansvar för tre av miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Levande sjöar och vattendrag "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." Hav i balans samt levande kust och skärgård "Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar." Ingen övergödning "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." HaV bidrar till genomförandet av den av Sveriges riksdag antagna Politiken för Global Utveckling (PGU) inom vårt verksamhetsområde. Detta innebär att hänsyn ska tas till effekter för utvecklingsländer i myndighetens beslut. Under hösten antas FN:s nya hållbarhetsmål de s.k. SDG-målen. Dessa mål

7 7/23 kommer vara viktiga för myndighetens internationella engagemang de närmaste åren. Målen är universella vilket innebär att de omfattar såväl utvecklade- som utvecklingsländer. Regeringen har angivit fem prioriteringar inom post-2015-agendan: (i) Hållbarhet i dess tre dimensioner, (ii) Klimat, (iii) Jämställdhet, (iv) Sysselsättning och (v) Samstämmighet (PGU och den genom Lissabonfördraget 2009 antagna Policy Coherence for Development, PCD). Inom ramen för dessa prioriteringar kommer HaV under perioden särskilt inrikta arbetet mot åtgärder som främjar en rättvis och jämlik tillgång till och förvaltning av naturresurser, lika möjligheter oavsett kön, samt till ett engagemang i det internationella miljö- och klimatarbetet. Vattenpolitiken hanteras ofta tillsammans med havspolitiken. Inom arbetet med vattenmiljön ligger fokus i första hand på att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Giftfri miljö uppnås. Målen ska nås främst genom genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten och art- och habitatdirektivet. Arbetet ska ske med helhetssyn, i samverkan och integrerat med genomförandet av andra förordningar och direktiv inom vattenområdet och naturvården. Havspolitiken omfattar en rad åtgärder för att restaurera och skydda havsmiljön, motverka övergödningen och minimera påverkan av miljögifter i havet. Fokus ligger på att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. EU:s havsmiljödirektiv, art- och habitatdirektivet och kommande havsplaneringsförordning är styrande i arbetet. När det gäller genomförandet pekar politiken på att de olika mål, processer och handlingsplaner som är styrande för havs- och vattenmiljöarbetet behöver effektiviseras, samordnas och integreras. De etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som regeringen har beslutat utgör tillsammans med de insatser som beskrivs i propositionen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster den samlade strategin på området biologisk mångfald till En god miljö är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar. Regeringen satsar på ökat skydd och skötsel av värdefull natur bland annat för att tillgängliggöra dessa värden för allmänheten. Blå tillväxt utgör EU:s långsiktiga strategi för tillväxt inom den maritima sektorn. Blå tillväxt relaterar till EU 2020 såväl som till den nationella Innovationsstrategin och Miljöteknikstrategin. Regeringen har utpekat den maritima sektorn som viktig för tillväxt och utveckling. En nationell maritim strategi utvecklas. Strategin ska redovisa regeringens ambitioner för en hållbar utveckling av de maritima näringarna för fler jobb, ökad välfärd och livskvalité. Utöver utveckling av traditionella branscher som

8 8/23 fiske och sjöfart bedöms det finnas utvecklingspotentialer för bland annat energiproduktion till havs, nya former för vattenbruk, miljöteknik, bioteknik och turism. Regeringen vill se ett hållbart fiske i såväl Sverige och Europa som globalt. Att bidra till detta ligger i linje med Sveriges politik för global utveckling En hållbar fiskeriförvaltning är förutsättningen för ett långsiktigt hållbart fiske som kan bidra till sysselsättningen. Fiskeriförvaltningen är också central för att uppnå god miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet. Bland annat ska fisket och haven skyddas genom att fler marina reservat inrättas. Resultatet av reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik är ett stort steg framåt och skapar bättre förutsättningar att uppnå målet och ett långsiktigt hållbart fiske. Regeringen betonar också att en fortsatt god och ändamålsenlig fiskeriförvaltning och fiskevård både i kustnära områden och i inlandet skapar stora möjligheter för ökat företagande inom såväl vattenbruk som fritidsfiske och fisketurism. Fritidsfisket är en utbredd och uppskattad friluftsaktivitet i Sverige och betydelsefull rekreationsmöjlighet för allmänheten. De nationella miljömålen betonar vikten av att skydda hotade arter, bevara genetisk variation, vidmakthålla ekosystemtjänster och att naturligt förekommande fiskarter ska fortleva i livskraftiga bestånd. Alla statliga myndigheter ska bidra till att uppnå det förvaltningspolitiska mål riksdagen fastställt: En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Statsförvaltningen har en central roll i Sveriges utveckling. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin och har en avgörande betydelse för utvecklingen av en hållbar ekonomisk tillväxt. En väl fungerande och tillgänglig förvaltning tillsammans med välskötta offentliga finanser ligger till grund för ett starkt och välmående Sverige. Som arbetsgivare vill regeringen att: Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Statliga myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning. Statsanställda ska avspegla befolkningens sammansättning, vilket har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen. Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har också betydelse för förtroendet. Inom staten finns en gemensam strategi för arbetsgivarpolitiken. Den är uppbyggd av fem visionära arbetsgivarpolitiska prioriteringar fem

9 9/23 avgörande områden för den statliga arbetsgivarpolitiken och för verksamheternas utveckling. En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet Verksamhetens behov av utveckling styr kompetensförsörjningen Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling Tillsammans vill den statliga arbetsgivaren: Göra statliga arbeten mer attraktiva och kända Se till att mångfald, jämställdhet och integration präglar verksamheten Göra chefens arbetsgivarroll tydlig Öka effektiviteten genom arbetsgivarsamverken

10 10/23 Mål 1 God miljö i sjöar, vattendrag och kustvatten Vad vi vill uppnå Andelen sjöar, vattendrag och kustvatten som uppnår god ekologisk och kemisk status har ökat i enlighet med Vattendirektivets mål. Det finns etablerade åtgärdsprogram som innebär att målet om god kemisk och ekologisk status i alla vattenförekomster kan nås. Vi tar ansvar för hela vattnets kretslopp där även grundvatten och dricksvatten ingår. Arbetet med områdesskydd har accelererat och fördjupats med målsättning att skydda, bevara och restaurera habitat så att ekosystemets funktioner bevaras. Etablerade åtgärdsprogram finns för hotade och värdefulla akvatiska arter. Vi har god kunskap om invasiva arter vilket gör att lämpliga åtgärder kan genomföras. Grön infrastruktur, ekosystemtjänster och blå tillväxt är etablerade begrepp som bidrar till en helhetssyn på naturens värden och främjar ett hållbart nyttjande av vattenmiljöer och kustvatten. Våra samarbetspartners uppfattar att Havs- och vattenmyndigheten har en tydlig ledande roll i åtgärdsarbetet kopplat till miljökvalitetsmålen och i genomförandet av vattenförvaltningsförordningen och andra vattenrelaterade förordningar. Vi har god kunskap om tillståndet i miljön. Miljöövervakningsprogrammen uppfyller de nationella behoven och kraven enligt vattenförvaltningsförordningen. Vi bidrar till att värdet av ekosystemtjänster integreras i miljömålsarbetet och i myndighetens förvaltningsbeslut. Vi bidrar till att miljömålen inklusive generationsmålet samt FN:s hållbarhetsmål uppnås bl.a. genom att stärka det internationella samarbetet kring vattenmiljöfrågor. Våra strategier Genom en sammanhållen och klimatanpassad åtgärdsstrategi samordnar vi genomförande av EU-direktiven och uppfyllandet av miljökvalitetsmålen. Genom vägledning: o o stödjer vi arbetet med genomförande av åtgärder och övervakning inom vattenförvaltningen stödjer vi arbetet med operativ tillsyn.

11 11/23 o o utvecklar vi arbetet med akvatiskt områdesskydd för att öka skyddet av vattentäkter och värdefulla vattenmiljöer. förhindrar vi spridning och introduktion av invasiva främmande arter. Genom att prioritera deltagande i principiellt viktiga miljöprövningar vägleder vi och bidrar till en utveckling av domstolspraxis Vi samarbetar med andra myndigheter om grön infrastruktur för att upprätthålla viktiga ekologiska samband i landskapet Tillsammans med andra europeiska länder medverkar vi i framtagandet av forskningsutlysningar inom Joint Programming Initiative Water. Vi utvecklar miljöövervakningen i sjöar, vattendrag och kustvatten och vägleder länsstyrelser och kommuner i arbetet med att få ett tillräckligt effektiva program för kontrollerande, operativ och undersökande övervakning. Vi är engagerade i internationellt utvecklingssamarbete som syftar till att öka kunskapen och bidra till en hållbar förvaltning av världens vattenresurser och kustvatten. Vi beaktar klimatförändringens långsiktiga effekter på vattenresurserna i vårt beslutsfattande och vid utformning av åtgärdsprogram. Viktiga leveranser under perioden Föreskrifter och vägledningar för vattenförvaltningen Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens åtgärder enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärdsprogram för hotade arter Internationella rapporteringar till bl.a. EU-kommissionen Metoder för påverkansanalyser inför statusbedömningar inom vattenförvaltningen 2017 Årlig uppföljning samt underlag inför fördjupad utvärdering 2019 av de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens Globala program med fokus på hållbar vattenförvaltning

12 12/23 Prioriterad verksamhet 2016 Vi rapporterar vattenmyndigheternas förvaltningsplaner till EUkommissionen Vi utarbetar och beslutar om vägledning för kraftigt modifierade vatten Vi utarbetar och beslutar om vägledning för miljökvalitetsnormer Vi fortsätter vattenkraftsdialogen genom att etablera fyra regionala tillämpningar av den nationella strategin Vi fortsätter dialogen kring jordbruket och dess påverkan på vattenmiljön genom att ta fram vägledningar om jordbrukets vattenanläggningar och tillämpning av kraftigt modifierade vatten i jordbrukslandskapet. Vi deltar i regeringsuppdrag om grön infrastruktur och ekosystemtjänster Vi anpassar miljöövervakningen av yt- och grundvattenför att tillgodose vattenförvaltningens behov. Vi fortsätter utveckla vår internationella samverkan kring Östersjön och med länder som Brasilien, Kina och Sydafrika för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar vattenförvaltning. Vi genomför årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen. Vi utvecklar och beslutar om vägledning för skydd av vattentäkter och värdefulla vattenmiljöer. Vi inriktar arbetet med miljöprövningar främst mot tillämpningar som stödjer vattenförvaltningens genomförande. Vi utvecklar och vägleder kring samfinansiering via EU:s regionala fonder. Vi utvecklar samverkan med berörda myndigheter för att lyfta frågor om åtgärder för att begränsa tillförsel av miljögifter till vattenmiljön. Vi synliggör det lokala vattenvårdsarbetet genom att presentera och analysera åtgärdsarbetet bl.a. genom införandet av projektkatalogen på webben. Vi har utvecklat effektredovisningen av havs- och vattenmiljöanslaget. Vi utvecklar ett effektivt sätt att följa upp åtgärder och vägleder kring detta.

13 13/23 Mål 2 God miljö i havet Vad vi vill uppnå Arbetet för en god miljöstatus i Östersjön och Västerhavet har resulterat i minskad övergödning, minskad belastning av farliga ämnen och bevarande av den biologiska mångfalden i enlighet med Havsmiljöförordningen och överenskommelserna inom Helcom och Ospar. Åtgärdsprogramet för havsmiljön innefattar de regionala konventionernas krav och är samordnat med åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen. Därmed uppfyller Sverige sina åtaganden inom havsmiljöförvaltningen. Vi har utvecklat och utökat det marina områdesskyddet och förvaltningen av dessa i enlighet med Konventionen för biologisk mångfald och det s.k. Aichimålet om 10 % skyddade marina miljöer till Vi har etablerat åtgärdsprogram för de mest hotade marina arterna. Vi tar hänsyn till effekterna av klimatförändringarna i våra förvaltningsbeslut. Blå tillväxt, grön infrastruktur och ekosystemtjänster har blivit etablerade begrepp för ett hållbart nyttjande av vattenmiljöerna. Havsplaneringen är etablerad och havsplanerna bidrar till ett långsiktigt hållbart nyttjande av havet. Vi har god kunskap om miljötillståndet i havet och är drivande i arbetet med att kartlägga havets livsmiljöer. Vi bidrar till att miljömålen inklusive generationsmålet samt FN:s hållbarhetsmål uppnås genom att bl.a. stärka det internationella samarbetet kring havsmiljöfrågor. Våra strategier Genom en sammanhållen och klimatanpassad åtgärdsstrategi samordnar vi genomförande av EU-direktiven och uppfyllandet av miljökvalitetsmålen. För att effektivisera, skapa tydlighet och sammanhang integrerar vi åtgärdsarbetet inom havsmiljöförvaltningen med åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen och de regionala- (HELCOM och OSPAR), och globala havskonventionerna samt Arktis. För att genomföra Sveriges åtaganden inom havsmiljöarbetet har vi samarbete med andra länders myndigheter och dialog med berörda intressenter Genom vägledning och riktade satsningar gentemot berörda länsstyrelser stödjer vi deras arbete med att utöka det marina områdesskyddet främst i Östersjön

14 14/23 Genom en öppen och tydlig process kring formulering av havsplaneringens mål och syfte och för framtagande av havsplanerna, samverkar vi brett med berörda myndigheter och andra intressenter nationellt och internationellt. Genom att föra in miljöaspekterna i arbetet med Blå tillväxt stödjer vi ett hållbart nyttjande av havets resurser Tillsammans med andra europeiska länder medverkar vi i gemensamma forskningsutlysningar med fokus på Östersjöns miljö (BONUS) samt inom Joint Programming Initiative Ocean Vi utvecklar miljöövervakningen av havet för att få tillräckligt effektiva program som beskriver tillståndet i miljön Vi är engagerade i internationellt utvecklingssamarbete som syftar till att öka kunskapen och bidra till en hållbar förvaltning av världens hav. Viktiga leveranser under perioden Genomförande av åtgärder enligt havsmiljöförordningens åtgärdsprogram Internationell rapportering till bl.a. EU-kommissionen Genomförande av övervakningsprogram enligt havsmiljöförordningen Kartläggning av marina livsmiljöer som stöd för havsförvaltningen och havsplaneringen Genomförande av utökat skydd av marina områden Utveckla och samordna statusbedömningar inom de regionala konventionerna (HOLAS och QSR) och havsmiljödirektivet. Förslag till havsplaner för Västerhavet, egentliga Östersjön och Bottniska viken Årlig uppföljning samt underlag inför fördjupad utvärdering 2019 av de havsrelaterade miljökvalitetsmålen Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens Globala program med fokus på hållbar havsförvaltning Prioriterad verksamhet 2016 Rapportering av havsmiljöförvaltningens förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer till EU Kommissionen Vi kartlägger marina livsmiljöer som stöd för havsförvaltningen och havsplaneringen

15 15/23 Vi genomför planen för ett utökat skydd och förvaltning av marina områden Vi fortsätter utveckla vår internationella samverkan med länder som Brasilien, Vietnam och länderna runt Östersjön för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar havsförvaltning. Vi uppdaterar havsmiljöförvaltningens föreskrift om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer En plan för prioriteringar och genomförande av åtgärder enligt havsmiljöförordningens åtgärdsprogram Vi utvecklar metoder för och genomför övervakningsprogram enligt havsmiljöförordningen Vi arbetar med att ta fram förslag till Havsplaner för Västerhavet, egentliga Östersjön och Bottniska viken Vi inriktar arbetet med miljöprövningar främst mot tillämpningar som stödjer havsmiljöförvaltningens genomförande Vi tar fram den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen och kopplar det till åtgärdsarbetet Vi utvecklar åtgärdsarbetet gällande kustvatten, vikar och skär. Vi utvecklar vägledning och stöd till kustlänsstyrelser och kustkommuner att havsplanera i samverkan med Boverket Vi fortsätter utveckla vår internationella samverkan kring Östersjön för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar vattenförvaltning och havsplanering.

16 16/23 Mål 3 Ett långsiktigt hållbart fiske Vad vi vill uppnå Förvaltningen utgår från ekosystem- och försiktighetsansatsen samt baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga bedömningar. Viktiga livsmiljöer för fisk är återskapade och skyddade. Fiskbestånden är livskraftiga och förvaltas hållbart. Fiskbestånd förvaltas över nivåer som ger maximal hållbar avkastning och har en storleks- och åldersstruktur som upprätthåller ekosystemfunktionerna. Fiskets negativa effekt på miljön och ekosystemen är minimerad. Genom ett hållbart fiske har vi ökat möjligheterna att uppnå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Förvaltningen av bestånd har som lägsta utgångspunkt MSY-målet som det är formulerat i EU:s grundförordning. De näringar som är beroende av fiskbestånden är bärkraftiga inom ramen för långsiktigt hållbart nyttjande av den biologiska resursen. Vårt arbete med vatten-, havs- och fiskeförvaltning resulterar i att ekosystemtjänster i och i anslutning till hav, sjöar och vattendrag ger förutsättningar för ett rikt och hållbart friluftsliv. Reglerna är enkla, lätta att följa och skapar förutsättningar för god efterlevnad. Vi bidrar till att miljömålen inklusive generationsmålet samt FN:s hållbarhetsmål uppnås genom att stärka det internationella samarbetet kring hållbar fiskförvaltning. Våra strategier I arbetet med EU- förhandlingar och regleringar beaktar vi effekter av fiske på ekosystemen och tar särskild hänsyn till känsliga arter och biotoper. Vi skapar acceptans för våra beslut och regelverk genom att dessa är faktabaserade, transparenta och begripliga. Genom väl anpassade kommunikationsinsatser, dialog och öppenhet skapar vi förståelse mellan forskare, förvaltare och de som nyttjar fiskbestånden. Fiskemöjligheter fördelas genom tillämpning av transparenta och objektiva kriterier, inbegripet resurs- och miljömässiga samt sociala och ekonomiska kriterier.

17 17/23 I samverkan med Naturvårdsverket, övriga berörda myndigheter, kommuner och organisationer medverkar vi i genomförandet av regeringens friluftslivspolitik. Genom ett riskbaserat förhållningssätt och god samordning av fiskerikontrollens olika delar, skapar vi en effektiv och ändamålsenlig fiskerikontroll. Genom datainsamling och biologisk rådgivning säkerställer vi underlag för en ekosystembaserad fiskförvaltning Genom engagerade i internationellt utvecklingssamarbete som syftar till att öka kunskapen bidrar vi till en hållbar förvaltning av världens fiskbestånd. Viktiga leveranser under perioden Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken En strategi för hur ekosystemansatsen och försiktighetsansatsen ska tillämpas i fiskförvaltningen En plan för förvaltning av fisk i kust- och sötvattensområden som tar hänsyn till åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön Regleringar av fiske i skyddade områden System för fördelning av fiskemöjligheter som för att möjliggöra genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken Genomföra datainsamling och förbereda nytt program för datainsamling enligt DC-MAP Införa en strategi för fiskerikontroll som bygger på uppföljning av efterlevnad av regler Fortsatt utveckling av IT-system för att uppfylla EU:s krav på fiskerikontroll Genomförande av Havs- och vattenmyndighetens Globala program med fokus på hållbar fiskförvaltning Prioriterad verksamhet 2016 Fortsatt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken med fokus på införande av landningsskyldigheten i Västerhavet Utarbeta principer för nationella förvaltningsmål (stora sjöarna och kuster) Fiskereglering och kontroll i skyddade områden Genomföra lämpliga delar av Havsmiljöförordningens åtgärdsprogram

18 18/23 Utökat program för övervakning i de stora sjöarna Slutföra utvecklingen av Servicecenter för fisket Anpassning av fiskerikontroll och tillståndsgivning till EU:s reformerade fiskeripolitik Fortsatt genomförande av åtgärder för regelförenkling En problematiserande analys om tillämpningen av ekosystemansatsen och försiktighetsansatsen fiskförvaltningen Fortsatt framtagande av kunskapsunderlag som stöd för en ekosystembaserad fiskförvaltning

19 19/23 Mål 4 Den kompetenta myndigheten Vad vi vill uppnå Organisationen präglas av en effektiv ledning och tydlig ansvarsfördelning. Verksamhetens mål, ambitioner och de förväntningar de för med sig på varje medarbetare är tydligt kommunicerade och följs upp kontinuerligt. Myndigheten lever upp till kraven på god intern styrning och kontroll samt ett effektivt resursutnyttjande. Vårt arbete utförs på ett genomtänkt och kvalitetssäkrat sätt. Information förmedlas på ett effektivt sätt så att samtliga medarbetare har den informationen som efterfrågas vid rätt tidpunkt. Som miljömyndighet ligger vi i framkant när det gäller att utveckla vårt interna miljöarbete för att minska negativ miljöpåverkan från driften av vår verksamhet. Vi bidrar till Sveriges jämställdhetspolitiska mål, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Vi ligger steget före och identifierar kunskapsluckor för att bidra till att relevant forskning genomförs som bidrar till att lösa prioriterade miljöproblem och samhällsutmaningar inom myndighetens område. För att få ökad samhällsnytta av myndighetens miljödata strävar vi efter att dessa ska vara öppna och tillgängliga för alla. Vårt arbete får genomslag i samhället genom att resultatet av vår verksamhet är tillgängligt och att vår omgivning upplever att vårt arbetssätt präglas av öppenhet och kvalitet. Våra prioriterade samarbetspartner och intressenter känner väl till myndighetens uppdrag och ansvarsområden. I dialog utvecklar vi samverkan och skapar förtroende för vårt arbete vilket underlättar genomförandet av rätt insatser för en bättre havs- och vattenmiljö och ett hållbart fiske. Våra strategier För att skapa god kontroll på myndighetens verksamhet arbetar vi efter väl beskrivna processer, tydliga rutiner med IT-system som ger stöd för arbetet. I beredning av sakfrågor säkerställer vi god samordning och integration mellan myndighetens sakområden För ett effektivt användande av våra resurser arbetar vi efter en effektiv och tillförlitlig planerings- och uppföljningsprocess och arbetar löpande med aktiva prioriteringar och rätt ambitionsnivå.

20 20/23 Genom konsekvensanalyser tydliggör vi hur verksamhetsutövare påverkas samt tydliggör de samhällsekonomiska effekterna av våra beslut. Genom ett systematiskt utvärderingsarbete utvecklar och förbättrar vi vår verksamhet bl.a. genom att analysera resultatet och den brukarupplevda kvaliteten på verksamhet Genom att utveckla e-tjänster ökar vi vår tillgänglighet och ökar servicen till de som är beroende av oss För att minska vår miljö- och klimatpåverkan utvecklar vi e-tjänster, reser klokt, och använder IT-hårdvara med låg miljöpåverkan. Genom att synliggöra hur myndighetens leveranser och aktiviteter bidrar till respektive miljökvalitetsmål ökar vi möjligheten att mäta/uppskatta effekterna av myndighetens arbete för uppnående av miljökvalitetsmålen. Genom att etablera långsiktiga samarbeten med expertmyndigheter och universitet tillgodoser vi vårt kontinuerliga behov av miljöövervakning och vetenskaplig rådgivning. I samarbete med andra myndigheter och datavärdar utvecklar vi och använder standarder och vedertagna format för att samla, lagra och tillgängliggöra data och information för allmänheten Vi ligger steget före och identifierar kunskapsluckor för att kunna bereda forskningsutlysningar och utredningar som främjar åtgärdsarbete som bygger på vetenskaplig grund. Genom väl planerad kommunikation når vi rätt målgrupper med rätt budskap. Vi agerar på både egnas och andras arenor och är delaktiga i relevanta nätverk och projekt, både nationellt och internationell. Vi stödjer och kommunicerar goda exempel för att utveckla och främja åtgärdsarbetet. Vi söker aktivt efter möjligheter till samfinansiering av projekt inom ramen för åtgärdsanslaget för att växla upp och skapa mervärde för Sveriges åtgärdsarbete och öka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålen. Viktiga leveranser under perioden Fortsatt utveckling av ledningssystem med fokus på att bibehålla ISO certifiering och genomföra ISO 9001 certifiering Utveckla och fortsätta arbetet med processkartläggning Genomföra strategi för miljödatahantering

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 1/5 HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Uppdraget Regeringen gav i april 2016 Havs- och vattenmyndigheten och 84 andra myndigheter i uppdrag 1 att bidra med underlag för Sveriges genomförande

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Kajsa Berggren 16 nov 2011 2011-11-08 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se 2011-11-08

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag?

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? 2012-09-17 1 Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? Björn Risinger Vattenorganisationernas riksmöte 17 sept 2012 2012-09-17 2 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden och att ta fram en handlingsplan för marint områdeskydd

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden och att ta fram en handlingsplan för marint områdeskydd Regeringsbeslut I:4 2015-02-12 M2015/771/Nm Miljö- och energidepartementet Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Anna Ek, vik. miljömålssamordnare, 3 december 2015 Varför ett nytt åtgärdsprogram? Länsstyrelsens instruktion 5a: Länsstyrelsen ska

Läs mer

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Proposition 2013/14:141 2010 CBD Nagoya 2011 EU-strategi 2011-2013 Uppdrag och utredningar 2014 Regeringsbeslut i mars Riksdagen i juni Strategi

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Hydrotekniska Sällskapet 25 januari 2011 Björn Risinger Särskild utredare En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8 Helhetssyn

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Yttrande över miljömyndighetsutredningens betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43

Yttrande över miljömyndighetsutredningens betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 1/5 Yttrande Datum Dnr Mottagare 2015-10-12 2304-15 Miljö- och energidepartementet Handläggare Direkt 103 33 Stockholm Maria Hellsten 010-698 60 02 Maria.hellsten@havochvatten.se Yttrande över miljömyndighetsutredningens

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Regional miljöstrategi för vatten

Regional miljöstrategi för vatten 1 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms läns landstings miljöstrategiska arbete med vatten Beslutad av landstingsfullmäktige 17 september 2013 2 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 1. Nationella miljömål Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-14, 85 En höstpromenad vid Ellenösjön kan vara ett trevligt mål! Foto: Maritha Johansson Dalslandskommunernas

Läs mer

Vad gör Länsstyrelsen?

Vad gör Länsstyrelsen? Vad gör Länsstyrelsen? inom kust och hav Vattenförvaltningen 2015 Samråd: 1 november - 30 april VM och Lst bearbetar inkomna synpunkter. I VISS senast 30/8 2015 Komplettering av åtgärdsunderlag senast

Läs mer

Regeringens vattenarbete nationellt och internationellt

Regeringens vattenarbete nationellt och internationellt Regeringens vattenarbete nationellt och internationellt Lisa Emelia Svensson Havs- och vattenambassadör @EmeliaLisa Diskussionspunkter Vatten - en internationell utblick Nationellt och EU perspektiv Dricksvattenutredningen

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Vattendirektivet i Sverige

Vattendirektivet i Sverige Vattendirektivet i Sverige - Implementering generellt - Tillståndet i kustzonen av Östersjön - Utmaningar - Planer framåt Ann-Karin Thorén 2014-11-11 1 HaV ansvarar för att samordna genomförandet av: Tre

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Vattenförvaltning i grannlandet Sverige

Vattenförvaltning i grannlandet Sverige Vattenförvaltning i grannlandet Sverige Jakob Granit, Generaldirektör Nasjonal vannmiljøkonferanse 2 3 november 2016 Struktur Global utblick Svensk vatten och havsförvaltning Utmaningar, möjligheter, nästa

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3. 2016-03-08 sid 1 (5) Fiskerienheten Jordbruksverket 551 82 Jönköping Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.17-985/16

Läs mer

Forskning för miljömålen

Forskning för miljömålen FORSKNING FÖR MILJÖMÅLEN naturvardsverket.se/forskning Forskning för miljömålen 2012 2016 Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014 De nationella miljömålen ska klaras. Budgetproppen 2014/15:1 Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Workshop VAD? Smartare Miljöinformation - ger ringar på vattnet

Workshop VAD? Smartare Miljöinformation - ger ringar på vattnet Workshop VAD? Smartare Miljöinformation - ger ringar på vattnet Miljöinformation - en strategisk resurs i samhället Syfte nå en ökad användning av miljöinformation bidra till att möta klimatutmaningen

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Nyheter inom Miljömålssystemet

Nyheter inom Miljömålssystemet Illustration: Tobias Flygar Nyheter inom Miljömålssystemet Petronella Troselius Historik - Varför miljömålssystemet? 172 olika miljömål mellan 1980-1994: Ingen överblick eller samordning Oklart vem som

Läs mer

Näringsdepartementet 1

Näringsdepartementet 1 2017-01-26 Näringsdepartementet 1 En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö Näringsdepartementet Ida Björklund 2 Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Marint centrum. där havet är en tillgång

Marint centrum. där havet är en tillgång Marint centrum där havet är en tillgång Program 10 FEB 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Forskningsstudien ECOSIMP i ett Simrishamnsperspektiv, Thomas Palo 13.30 14.00 Rapport från Innovatten, Marint Centrum

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer