Rev Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring"

Transkript

1 Torpskolan Lerums kommun Rev Torpskolan - mitt i en föränderlig värld Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolans systematiska kvalitetsarbete Allmän och strategisk del Dokumentet beskriver i korthet organisationen, verksamheten, vad den skall åstadkomma och vilka dess planer för utveckling och förbättring är. Den innehåller en allmän del och en strategidel.

2 Innehållsförteckning ALLMÄN DEL 2 Verksamhetens idé och uppdrag... 2 Elevgruppen... 2 Kunders behov, önskemål och förväntningar... 2 Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan... 2 Verksamhetens organisations- och ledningsstruktur... 3 Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer... 3 Studie och yrkesvägledning... 4 Elevinflytande... 4 Samverkan med vårdnadshavare... 4 Särskilt stöd... 5 Trygghet och studiero... 5 Medarbetare... 5 Lokalresurser... 5 Materiella resurser... 6 Ekonomiska resurser... 6 Samverkan med andra... 6 Förbättringsområden de senaste åren... 6 RESULTAT 8 Sammanställning av resultat på Torpskolan... 8 Källor... 9 Kunskapsresultat... 9 Statistik lärare Enkäter Verksamhetens mål STRATEGISK DEL 12 Vision Skolans värderingar/värdegrund nedbruten från övergripande mål Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen Betyg och bedömning Sammanfattning av åtgärder för läsåret BILAGOR 15 Bilaga 1: Styrkor, svagheter, hot och möjligheter Bilaga 2: Torpskolans årshjul för systematiskt kvalitetsarbete sid. 1

3 Allmän del Verksamhetens idé och uppdrag Vi på Torpskolan vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring. Skolan har både ett kunskaps- och ett socialt uppdrag. Torpskolan är en kommunal skola som tar utgångspunkt i skollag och Lgr11 i all verksamhet. Inspektörerna från skolinspektionen bedömde 2007 att: "Torpskolan är en väl fungerande skola som erbjuder en utbildning som uppfyller statens krav utifrån skollagen, läroplanen och övriga författningar. Eleverna utvecklar normer och värden som ligger väl i linje med dem som skolan skall främja. Inspektörerna ser hur värdegrundsarbetet avspeglas i det goda förhållningssättet mellan vuxna och elever liksom mellan elever och elever. Många vuxna rör sig i skolans korridorer. Det råder lugn i skolan." Inspektionen 2007 följdes upp 2010 med en granskning av skolans ledarskap och våren 2012 med ytterligare en tillsyn av verksamheten. Skolinspektionen bedömde att ledarskapet fungerade väl och att skolan 2012 höll fortsatt god standard och inga anmärkningar gavs på verksamheten. Skolan arbetar mot Lerums kommuns vision 2025, att bli "Sveriges ledande miljökommun". Arbetet är indelat i tre områden; hållbarhet, kreativitet och inflytande. Elevgruppen Torpskolan har ca 530 elever i årskurserna 6-9. Eleverna är fördelade på 20 klasser i fem arbetslag där två arbetslag ingår i Torpskolan enhet 1 och tre arbetslag i enhet 2. Skolan ligger i ett upptagningsområde som är ekonomiskt stabilt och där en stor del av föräldrarna har en högre utbildning. Kunders behov, önskemål och förväntningar Under 2012 hade vi en workshop där elever, föräldrar och personal deltog. Målet var att ta fram hemmens förväntningar på skolan, vad skolan kan förvänta sig av hemmen och vad eleverna skall ha med sig när de lämnar skolan. Föräldrarna i området uttrycker höga förväntningar på skolan. Eleverna skall ha hög måluppfyllelse och vara trygga. Eleverna skall vara väl rustade för högre studier och de skall fungera som människor i ett modernt samhälle. De förväntar sig välutbildad personal med hög kvalité på undervisningen och ett nära samarbete mellan skola och hem. Det är viktigt att tydliggöra gränserna för vad som är skolans respektive hemmens roll och uppgift. Materialet är sammanställt och resultatet ligger till grund för det fortsatta samverkansarbetet mellan skola och hem. Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan Skolan är centralt belägen i Lerums centrum. Vi känner i nuläget inte av konkurrensen av andra skolor i närområdet trots att det är enkelt att pendla med hjälp av tåg eller buss. Vi har en hög behörighetsgrad i personalgruppen. Våra elever har goda studieresultat, viket vi tror bidrar till att många elever från andra upptagningsområden söker till oss. sid. 2

4 Verksamhetens organisations- och ledningsstruktur Torpskolan är uppdelad i två skolenheter, Torpskolan 1 och Torpskolan 2. Vardera skolenheten leds av en rektor, som förutom ansvaret för sin enhet, har övergripande ansvar för större områden som spänner över hela skolan. Övergripande ansvar finns dokumenterade, är väl avgränsade och tydliga för elever, föräldrar och personal. Undervisningen är organiserad i fem pedagogiska arbetslag. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och trygghet. Alla elever har en mentor, som har den närmsta kontakten med eleven och dennes hem. Mentorn har en helhetsbild av elevens situation i skolan, både socialt och kunskapsmässigt. Skolans servicearbetslag består av administratör, vaktmästare, IT- tekniker och skolvärd. Elevhälsan består av skolsköterska, två specialpedagoger, två kuratorer och psykolog. Alla arbetar inte heltid. Varje pedagogiskt arbetslag och elevhälsan har samordnare som träffar rektor varje vecka. Arbetslagen träffas varje vecka minst en gång, ämnesgrupper träffas på studiedagar och ansvarsgrupper träffas enligt ett rullande schema var fjärde vecka. Elevhälsan träffar arbetslagen kontinuerligt enligt fastställt schema. Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer En process är för oss en kedja av återkommande aktiviteter som skapar värde för våra kunder. Våra primära kunder är elever, föräldrar och samhället. Inom ramen för Huvudprocessen, Lärandet, har vi ett antal Delprocesser som vi ser som viktiga för att nå en ökad måluppfyllelse. Vi har också Stödprocesser vars funktion är att underhålla huvudprocessen. Som grund för våra processer ligger de förväntningar vi har på oss ifrån våra kunder. För att identifiera våra förbättringsområden använder vi oss av enkäter, kommunens mätning av kvalitet, läsårsutvärderingar och samtal med elever, föräldrar och personal. För att hela tiden utveckla vår verksamhet och höja elevernas resultat söker vi skolor att jämföra oss med och att lära oss av. Skolor vi letar efter har liknande socioekonomiska förutsättningar som Torpskolan samt de skolor i Sverige som har bäst resultat. sid. 3

5 När vi identifierat en ny process, ett nytt behov uppstår, ställer vi oss frågan "gynnar processen vår verksamhet"? Om svaret är ja, så utvecklar vi den annars så lägger vi den åt sidan. En person utses till processägare. Denna ansvarar för att arbetet förs framåt och tar fram förslag på hur vi skall arbeta, förankra, genomföra och utvärdera enligt vår mall för processbeskrivning. Vi har ett årshjul som vi följer i vårt systematiska kvalitetsarbete, se Bilaga 2. För systematiken i vårt arbete använder vi oss av en PDSA- cykel (Plan-Do-Study-Act). Enligt denna planerar vi först vad som behöver göras, därefter prövar vi vad vi kommit fram till utvärderar detta och implementerar i stor skala om allt gått bra. Har det inte det börjar vi om på planeringsnivån. Studie och yrkesvägledning Studie och yrkesvägledare, SYV, finns på skolan två dagar i veckan. SYV:s främsta uppgift är att vägleda eleverna i åk 9 i deras gymnasieval, men också att delta i det främjande elevhälsoarbetet. Standardisera förbättring Studera resultaten Kontinuerlig förbättring S A D Pröva förbättring Definiera systemet P Analysera orsaker Bedöm Situationen Elevinflytande För elevernas formella inflytande har vi klassråd, elevråd, elevskyddsombud och ett kaféråd. Elevrådet arbetar med intressegrupper; ekonomi, IT, mat och miljö. Rektorerna träffar elevrådet enligt schema framtaget tillsammans med eleverna. Enhetens skyddsombud träffar regelbundet elevskyddsombuden. För elevernas reella inflytande träffar eleverna varje vecka sin mentor, som tillsammans med eleven går igenom hur denne ligger till i skolan. Mentorsuppdraget är inriktat mot hela elevens situation. Under detta läsår prövar vi ett nytt upplägg av elevens val där eleverna ges tillfälle att välja fördjupning utifrån sina studiebehov. Varje termin erbjuds elever och vårdnadshavare, utvecklingssamtal där man går igenom elevens hela skolsituation och utifrån det tar man fram en individuell utvecklingsplan. Vårt arbete med att utveckla mentorskapet syftar också till stora delar mot att eleven i större utsträckning skall se sina behov och ta fram strategier för lärande. Vi använder det digitala verktyget Unikum, som skall vara ett arbetsforum i vardagen. Samverkan med vårdnadshavare Förutom utvecklingssamtalen har vi för dialogen mellan vårdnadshavare, elever, personal och skolledning öppna forum 3-4 gånger per läsår. Där hanterar vi frågor som vi gemensamt kommit överens om, t.ex. arbetsmiljö och kunskapsbedömning. Önskemål för har kommit om elevers vanor på internet. Rektorerna skickar informationsbrev till alla vårdnadshavare 2-3 ggr/termin. sid. 4

6 Särskilt stöd Det finns rutiner för vad som gäller hur det särskilda stödet skall organiseras. Särskilt stöd organiseras utifrån varje elevs specifika behov. Arbetslagen har som uppdrag att, tillsammans med specialpedagog, organisera och ge elever stöd inom lagets ram. Om en utredning visar att en elev skall ha särskilt stöd, skall ett åtgärdsprogram upprättas. Specialpedagog beslutar om åtgärdsprogram skall upprättas eller inte. Detta beslut kommer att delegeras till specialpedagogerna och gäller från och med januari Resurser till de elever som behöver särskilt stöd, styrs av rektor tillsammans med elevhälsan. Vi har en flexibel verksamhet som kallas "Torpet". Där kan flera elever få särskilt stöd. Inom denna verksamhet arbetar tre lärare på deltid. Elevhälsan och rektor styr vilka elever som ges stöd på Torpet. För elever som har behov av svenska som andraspråk organiserar vi det med hjälp av utbildade lärare på skolan och för studiehandledning på modersmålet har vi ett gott samarbete med modersmålslärare. Verksamheten anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Trygghet och studiero För att värna om elevernas trygghet och studiero, har vi för respektive skolenhet en plan mot diskriminering och kränkande behandling, Denna plan är framtagen i samråd med elever, föräldrar och personal. Vi har också ordningsregler och klassregler som uppdateras varje hösttermin tillsammans med elevråd och personal. Medarbetare På skolan arbetar 55 medarbetare i olika yrkestillhörigheter. Personalkategori Antal Personalkategori Antal Lärare med olika ämnesbehörighet 42 Administratör 2 Elevassistent 2 Kurator 2 Skolvärd 1 Skolsköterska 1 Vaktmästare 2 Psykolog 1 Specialpedagog 2 Lokalresurser Torpskolan är en tegelbyggnad som invigdes Alla klasser, i både Torpskolan 1 och Torpskolan 2, har hemklassrum. I hemklassrummen bedrivs den största delen av elevernas undervisning. Arbetslagen, i både Torpskolan 1 och Torpskolan 2, är samgrupperade i största möjliga mån. Lärarnas arbetsplatser finns i direkt anslutning lagets klassrum och elevernas skåp. Då skolan har flera ingångar kan eleverna direkt nå sina utrymmen. Vi har en stor aula som vi kan möblera på olika sätt utifrån behov. Vi har endast ett fåtal klassrum som inte är renoverade och kompletterade med ljudabsorbenter. Samtliga ljusarmaturer och lampor är miljövänliga. Vi har en idrottshall i "Vattenpalatset" mitt i Lerum. Där finns också ett gym och en simhall. sid. 5

7 Förutom lokaler för slöjd, bild och hemkunskap har vi två stora utrymmen som vi använder för ämnesövergripande projekt. De är bl.a. utrustade för teknik. Vi har länge saknat ett miljöhus för källsortering. Vi har ansökt internt i kommunen och fått beviljat att ett miljöhus byggs. Arbetet med detta skall komma igång under hösten. Materiella resurser För eleverna har vi fasta datorer i mindre utrymmen, bokningsbara mobila datorsalar och under läsåret kommer vi att ha 2 årskurser (åk 7 och 8) med egna ipads. Eleverna har tillgång till böcker och andra läromedel, som uppdateras hela tiden utifrån behov och kompletteras med olika digitala undervisningsverktyg. Vi har ett skolbibliotek med skönlitteratur och referensmaterial. Lärarna har datorer och ipads och vi har digitalprojektorer i nästan alla klassrum. Ekonomiska resurser Skolan har ca 30 miljoner kronor i omslutning, förutom fastighetskostnader som ligger centralt i förvaltningen. Pengarna kommer till största delen av den skolpeng som Lerums kommun beslutat om. För läsåret ser ekonomin god ut. Vi har fler elever som valt skolan än kalkylerat. Detta innebär att vi kan utöka vår verksamhet och samtidigt betala av en stor del av det underskott vi hade med oss in i budgetåret. Förutom elevpengen finns ett resurstilldelningssystem med socioekonomiskt index. Torpskolan får inte del av de pengar som ligger inom den ramen. En viss tilldelning får skolan av förvaltningens centrala pengar för elever i behov av särskilt stöd. Samverkan med andra Vi har ett gott samarbete med de f-5 skolor som är i vårt upptagningsområde. Vi har gemensamt arbetat med läroplan och kursplaner, så att eleverna, när de kommer till oss, är gemensamt rustade. Just nu arbetar vi parallellt i hela förvaltningen med bedömning. Detta vill vi på sikt knyta ihop i vårt upptagningsområde. Maten köper vi internt av kommunens måltidsorganisation och vi köper lokalvård externt från ISS. Lokalerna hyr vi internt av kommunen som också sköter underhållet. När det gäller inköp är vi hänvisade till att handla inom kommunens upphandlingsavtal. Vi samarbetar med gymnasiet i matematik där elever har möjlighet att studera mot högre måluppfyllelse. Vi har också startat upp ett gemensamt arbete där vi vill se hur väl våra elever lyckas på gymnasiet. Vi tittar på betygen i åk 2 och ämnena vi tittat på vid första tillfället är svenska, engelska, matematik, tyska, franska, spanska och idrott och hälsa. Förbättringsområden de senaste åren Under tre år har vi arbetat med att begränsa oss i antalet områden att utveckla. När Lgr11 och ny skollag kom 2010, utsåg vi snabbt 4 stycken läroplanspiloter. Dessa ledde vår interna utveckling när det gäller att tolka dokumenten och ta fram rutiner för bedömning. De deltog också i föräldramöten och i större forum där vi bjöd in föräldrar till aulaföreläsningar om läroplan och bedömning. Vi fortsätter att bjuda in föräldrar till öppna forum i ämnet. Vi har också samarbetat med avlämnande F- 5 skolor (Knappekulla och Aspenäs) runt den nya läroplanen och kommit fram till en bra övergång i respektive ämne. Nästa steg är att vi tittar vidare på hur vi bedömer eleverna. sid. 6

8 För att leva upp till den nya läroplanen satte vi som mål 2011/2012 att samtliga lärare skulle ta fram planeringar och matriser för ämnen och arbetsområden. De skulle också lägga ut dem på vårt digitala dokumentationssystem, Unikum. Detta i syfte att tydliggöra lärandeprocesserna för elever och föräldrar. På våren 2012 hade vi i personalen en workshop där vi tog fram hur vi på Torpskolan vill arbeta om två år. Detta blev grunden i det arbete vi är inne i nu, hur vi kan ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring. Vi har avsatt mycket tid till kompetensutveckling för lärarna inom IT, vi genomförde Torp- PIM. Detta är vår anpassade version av det arbete som Skolverket drivit i hela Sverige. Lärarna har en hög individuell kompetens och nu fortsätter vi att utveckla arbetet med eleverna. Våren 2011 ansökte vi om och fick pengar för att långsiktigt utveckla personalens ledarskap. Detta arbete syftade till att på sikt ge effekt i klassrummet. Under två år har arbetet gått ut på att utveckla varje individ och arbetslag. Hösten startade vi tillsammans med Me-university upp arbetet på elevnivå, att arbeta med elevernas självkunskap och att ta fram ett utvecklat mentorskap. sid. 7

9 Resultat Sammanställning av resultat på Torpskolan Elevresultat Torpskolan Riket Andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Andel (%) elever behöriga till Yrkesprogram Andel (%) elever behöriga till Estetiska Andel (%) elever behöriga till Ekonomi- humanistiska Andel (%) elever behöriga till NV och TK 10/11 11/12 12/13 12/13 Flickor 12/13 pojkar 10/11 11/12 90, ,3 77, , ,7 90, , ,7 90,9 95,9 96, ,2 88,7 96,6 95, ,6 87,3 Genomsnittlig meritpoäng 224,7 224,9 218,5 218,1 219,1 210,6 211,4 Andel (%) elever som nått målen i matematik Andel (%) elever som nått målen i engelska Andel (%) elever som nått målen i svenska 98,6 98, ,4 91,2 99,7 97, ,9 93,7 99,7 98, ,1 97,1 Lärare, statistik Torpskolan Lerum Riket Lärartäthet (elever/heltidsstjänst) Lärare med pedagogisk högskole-examen (%) 12/13 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 11/12 12/ ,4 13,1 13, ,9 12,1 12,1 90,3 96,2 96,2 89,4 90, ,8 86,3 Enkätresultat (åk 8) Torpskolan Lerum GR GR enkät Flickor Pojkar Nöjd Kund Index, åk Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Trivsel och trygghet sid. 8

10 Entreprenöriellt lärandeindex, ELI Torpskolan Lerum GR Örebroenkäten Torpskolan Lerum Flickor Pojkar Flickor Pojkar Duktiga lärare (3-15, högst bäst) Trygga lärare (3-15, högst bäst) Förekomst av sociala trakasserier (3-9, lägst bäst) Förekomst av fysiska/verbala trakasserier (4-12, lägst bäst) hälsoindex (1-4, lägst bäst) KASAM - totalt + lärarrelationer (13-36, högst bäst) 12,12 11,77 12,46 11,42 11,05 11,76 11,13 10,92 11,34 10,65 10,33 10,92 3,69 3,88 3,53 3,65 3,76 3,55 4,64 4,49 4,76 4,72 4,58 4,85 1,77 1,79 29,09 29,07 29,10 28,41 28,47 28,36 Luckor i matriserna ovan förklaras av att det inte vid tillfället fanns mätvärden att tillgå. Värdena kompletteras när de finns tillgängliga. Källor För att ta reda på våra resultat så arbetar vi kvalitativt med djupare frågeställningar i olika grupper, t.ex. enhetsråd, elevråd, APT. Vi arbetar också kvantitativt med enkäter där föräldrar, elever och personal svarar. Detta ger oss både bredd och djup inför vår analys. Vi hämtar också resultat från nationell statistik, t.ex. skolverkets databaser SIRIS och SALSA och från statistiska centralbyrån, SCB. Kunskapsresultat Meritvärde åk 9 Resultat: Torpskolans meritvärde för åk 9 har de senaste åren legat runt 220 poäng. Riksgenomsnittet ligger runt 210 poäng. Pojkarna ligger ca 20 poäng lägre än flickorna. Totala meritpoängen ligger något lägre år än tidigare. Alla klassers meritpoäng har höjts från vårterminen 2012 till, en klass har höjt sin meritpoäng med 21 %. Måluppfyllelse åk 9 Resultat: Torpskolan har en hög måluppfyllelse i de flesta ämnen från åk 6-9. I vissa ämnen som hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, geografi, slöjd och teknik saknar 10 elever eller färre betyg. Vi ser i alla årskurser att fler pojkar än flickor saknar mer än 10 betyg; färre elever vårtermin jämfört med hösttermin 2012, både bland flickor och bland pojkar. sid. 9

11 Vi har samverkat med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) när det gäller bedömning av elever i matematik. Detta gav oss ytterligare verktyg att använda vid anpassning för elever med särskilda behov. Måluppfyllelse åk 6 Elevresultat åk 6 Torpskolan Andel elever som uppnått målen i ämnet, % 2012 Flickor Pojkar 2012 Svenska Matematik Engelska Bild Hem och konsumentkunskap 100 Idrott och hälsa Moderna språk 100 Musik NO Geografi Historia Religion Samhällskunskap Slöjd Teknik Luckor i matriserna ovan förklaras av att det inte vid tillfället fanns mätvärden att tillgå. Värdena kompletteras när de finns tillgängliga. Resultat: Det är endast i tre ämnen Torpskolans åk 6 har en total måluppfyllelse lägre än 98 %; svenska (94 %), engelska (94 %) och bild (97 %). I engelska, bild och idrott och hälsa har det totala resultatet minska med 1-3 %. I övriga ämnen är resultaten på samma nivå eller högre än 2012, i historia har det ökat med 10 %. Skillnaden i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor är mer än 3 % i tre ämnen, alla till flickornas fördel: i svenska skiljer det 7 % (98-91), bild 5 % (100-95) och i historia 4 % (100-96). Behörighet till gymnasiet Resultat: Från 2012 till ser vi att behörigheten till gymnasiets yrkes och estetiska program ligger på samma nivå och för ekonomi/humanistiska och naturvetenskap/teknik har behörigheten sjunkit med 1-2 %. Vi ser att vi i, jämförelse med andra skolor i kommunen och i riket, har hög andel elever med behörighet till vidare studier på gymnasiet. sid. 10

12 Statistik lärare Lärartäthet Resultat: Vi har sedan 2010/2011 gått från 16 elever/heltidstjänst (nationell statistik) till att idag ha 13,1 elever/heltidstjänst. Lerum har på samma period gått från 13,9 till 12,9 elever/heltidstjänst. Riket har 2012/ 12,1 elever/heltidstjänst. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Resultat: Enligt nationell statistik hade Torpskolan 2010/2011, 90,3% lärare med pedagogisk högskoleexamen och 2012/ har vi 96,2%. Lerum har på samma tidsperiod gått från 89,4% till 88%. Riket har 2012/ 86,3% lärare med pedagogisk högskoleexamen. Enkäter GR- enkät (Göteborgsregionens enkät) Resultat: Nöjd kundindex (NKI) har från 2012 till ökat från 48 till 55. har Lerum NKI-värde 52 och GR har 53. På alla redovisade områden på GR-enkäten ligger pojkar högre än flickor, särskilt inom områdena bemötande, trivsel och trygghet. Vi har lägre resultat än GR inom områdena miljö och kunskap och lärande. Vi ser att resultaten varierar mellan årskurserna. Åk 6 och 7 har högre NKI än åk 8 och 9. Entreprenöriellt lärandeindex, ELI Utifrån frågor i GR- enkäten med entreprenöriell anknytning. Resultat: Torpskolans ELI har sedan 2011 höjts med 8 enheter (från 65, år 2011 till 73, år ). Lerum har på samma tid sänkt sig från 70 till 69. Göteborgsregionen ligger på 65. Örebroenkät De resultat som förvaltningen valt att lyfta fram ur Örebroenkäten har anknytning till relationer, trakasserier och hälsa. Resultat: Vi ligger bättre till än Lerum på alla områden utom ett; förekomsten av sociala trakasserier. Flickornas resultat sticker ut negativt i förhållande till Lerum totalt, medan pojkarnas är bättre än Lerum totalt. hälsoindex på Torpskolan är bättre än Lerum totalt. Verksamhetens mål Ledarskap Resultat: All personal har gjort en individuell profilering enligt Myer- Briggs teorier (MBTI). De som kommit till under resans gång har direkt genomfört sin profilering och kommit med i det fortsatta arbetet i laget. I diskussioner ser vi en nöjdhet hos personalen, de tar till sig teorierna och tillämpar dem i lagarbetet. Det har varit ett stort intresse för vårt arbete från andra enheter, både inom och utom kommunen 1:1, ett utvecklat arbetssätt Resultat: Alla lärare har nått minst nivå 2 i vår egen IKT- satsning kallad Torp- PIM. Målet var att alla skulle nå nivå 2 eller högre. Vår måluppfyllelse är mycket god. I jämförelse med kommunens skolor (enligt ordinarie PIM- uppgifter) ligger vi högt. sid. 11

13 Eleverna i åk 7 har vid tre tillfällen genomfört en intern enkät. De uttrycker i enkät att det är roligare att arbeta, att de snabbare kommer åt internet, att de har fler sätt att redovisa arbeten, att kreativiteten ökat, all information finns samlad. Det finns elever som vill begränsa tillgången till sociala medier. Att ta fram tydliga planer för arbete med entreprenöriellt lärande, IT och för ämnesgrupper Resultat: Vi har tagit fram planer för IT och för ämnesgrupper men inte för entreprenöriellt lärande. Att ha fler diskussioner angående kunskap och bedömning mellan lärare i åk 1-5, vid avlämnande skolor, och lärare på Torpskolan Resultat: Vi har haft diskussioner med avlämnande f-5 skolor. Detta har inte skett i alla ämnen utan i de vi sett störst behov, matematik och svenska. Strategisk del Vision Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Skolans värderingar/värdegrund nedbruten från övergripande mål Vi har i en längre process tagit fram fem områden, som vi tycker är viktiga att leva upp till för att Torpskolan skall bli ytterligare mer framgångsrik än idag. Vi ser tryggheten som en förutsättning för att varje elev skall kunna lära sig utifrån sin fulla potential. Vi vet också att det är viktigt att eleverna är motiverade i sitt arbete och har ett stort formellt och reellt inflytande över sin vardag. Vidare ser vi att dagens och framtidens samhälle kräver medborgare som är kreativa och hela tiden har miljö och hållbar utveckling för sina ögon. Viktiga framgångsfaktorer Under vårterminen 2012 tog vi fram en SWOT-analys för Torpskolan (Bilaga 1). Vi kommer att fortsätta fokusera på alla våra styrkor. Alla styrkorna är viktiga för att möta våra kunders behov och konkurrensen från andra skolor. Alla våra styrkor hänger ihop och påverkar varandra. Hög trivsel hos personal påverkar arbetet med eleverna i positiv riktning och vårt trygghetsarbete är viktigt för elevernas trygghet. Elevernas höga måluppfyllelse vill vi arbeta vidare med och ser det som utmaning att bli ännu bättre. Vi vill att alla elever skall nå ännu högre måluppfyllelse. Strategier och övergripande planer för långsiktig utveckling Som stöd för arbetet med våra delprocesser har vi tagit fram indikatorer och strategier så att vi systematiskt kan utveckla våra processer. Torpskolan är en skola där alla är trygga Hur vet vi det: Ett ökat resultat på elevenkäter Hur tar vi reda på det: Hur gör vi (strategier): Elevenkät, oktober/ maj varje år Ett nära mentorskap EHT utvärderar och analyserar elevenkäter Kamratstödjararbetet lever sid. 12

14 Skolan arbetar med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Torpskolan är en skola med hög måluppfyllelse Hur vet vi det: Högre meritvärde än förväntat enligt SALSA En ökande betygstrend i jämförelse med ledande skolor. Hur tar vi reda på det: Sammanställning av resultat. Dec och jan. Skolverksstatistik (pojkar/ flickor och alla ämnen). Hur gör vi (strategier): Att analysera resultat och rikta stöd till elever Individanpassad undervisning Tydligt gå igenom undervisningens mål för eleverna Strategisk kompetensutveckling Behöriga lärare i varje ämne Torpskolan är en skola där eleverna är motiverade i sitt lärande Hur vet vi det: En ökad resultattrend i delaktighet och inflytande på elevenkät, Markör Hur tar vi reda på det: Hur gör vi (strategier): Elevenkät, maj varje år (Markör) Utveckla mentorskapet Arbeta med elevernas självkunskap Torpskolan är en skola där eleverna har ett stort inflytande Hur vet vi det: En ökad resultattrend i delaktighet och inflytande på elevenkät, Markör Ett väl fungerande klass- och elevråd En individuell planering av elevens studier Hur tar vi reda på det: Hur gör vi (strategier): Elevenkät, maj varje år (Markör) Elevråd med intressegrupper, elevskyddsombud Individuell uppföljning av elevernas kunskaper Rektors aulasamling med fokus på inflytande Elevens val, med en stor bredd Torpskolan är en skola där eleverna utvecklar sin kreativitet Hur vet vi det: Eleverna använder varierande redovisningssätt Hur tar vi reda på det: Hur gör vi (strategier): Ett ökat ELI- index på GR enkät jämfört med föregående år Arbetslagsplan där projekt för året finns inlagda Eleverna är med och planerar elevens val Digitala hjälpmedel i undervisningen sid. 13

15 Betyg och bedömning På skolan arbetar vi hela tiden med att utveckla vår förmåga att bedöma eleverna, både summativt (prov, nationella prov, betyg) och formativt (löpande bedömning i vardagen). För att få djup och bredd i arbetet med bedömning så har vi haft utbyte med våra två avlämnande F-5 skolor. Skolans lärare möts kontinuerligt enligt konferensschema i olika forum (ämnesvis, ämnesövergripande, hela kollegiet) och arbetar med aktuella frågor. Hela lärarkollegiet deltar sedan januari i en central utbildningssatsning runt Bedömning för lärande BFL. Denna utbildning syftar till att i större utsträckning arbeta formativt. Sammanfattning av åtgärder för läsåret Vi skall: innevarande läsår fokusera på att utveckla Individanpassning, Självkunskap, Bedömning för lärande och Mentorskap samarbeta med de överlämnande skolorna om lärande och bedömning fortsätta vårt samarbete med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) hålla fast vid planen för arbetet med personalens ledarskap följa vår framtagna plan i arbetet med 1:1 starta upp ett långsiktigt arbete med målet att höja Torpskolans elevers meritvärde med 30 poäng sid. 14

16 Bilagor Bilaga 1: SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) Strengths Weaknesses Måluppfyllelse Trygg miljö Profillösa Broschyrlösa Fungerande trygghetsarbete Hög trivsel hos personalen Måluppfyllelse, pojkar Centralt läge Mentorskapet Nätverket Bibliotek Professionell personal Stor skola ger möjligheter Elevinflytandet över sitt lärande, Det finns dolda utrymmen på skolan Lite tid för extra duktiga elever Elevkaféet Ryktet Kreativa miljöer Få grupprum Individanpassat stöd skapar arbetsro för alla Gott elevhälsoarbete Dålig trivselfaktor i skolbyggnaden Resurser för att ta emot elever med behov av extra stöd Opportunities Stressade lärare Få internationella kontakter Erbjuda spetskompetens i olika ämnen EL, tydliga riktlinjer, samsyn på skolan Otydlighet i mentorskapet Bristande likvärdighet mellan lagen på skolan Det goda ryktet Eleverna Låg datortäthet Teknisk utrustning Ny teknik till eleverna Samarbetet över ämnesgränser Svårt få till mentorstid Läxhjälp Profiler Threats Föräldramöten som involverar Tydliga riktlinjer för bedömning Vikande elevunderlag Bristfällig rastvaktsorganisation Omorganisation för elever med särskilda behov 1:1 Skapa traditioner Rykten Minskade resurser Kontinuitet och samsyn i arbetslagen Fokus formativa bedömning En elevanpassad vision - ex. "i nian åker vi till Paris" Ökad konkurrens från närliggande skolor SWOT- analys av Torpskolan genomförd av all personal i maj 2012 För mycket administrativa uppgifter för lärare sid. 15

17 Bilaga 2: Torpskolans årshjul för systematiskt kvalitetsarbete sid. 16

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lextorpsskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lextorpsskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lextorpsskolan F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Berghultsskolan 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Berghultsskolan 2012-2013 1 (9) Lärande Berghultsskolan Ulrika Strömblad Maria Johansson Rektor Systematiskt kvalitetsarbete på Berghultsskolan 2012-2013 1. Allmän del LERUM400, v 1.0, 2008-05-26 Enheten erbjuder verksamhet och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bes if LA k - upektio] m Dnr 44-2015:4033 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Enhagen belägen i Täby kommun Beftit 2 (7)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4579 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Örtagårdsskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Hjortmosseskolan

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Hjortmosseskolan Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Hjortmosseskolan 1-5 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Verksamhetsplan. Sundby skola. Skola: Läsåret 2016/2017

Verksamhetsplan. Sundby skola. Skola: Läsåret 2016/2017 ! Läsåret 2016/2017 Skola: Sundby skola 1 Innehållsförteckning Nulägesanalys... 3... 3 Aktuella utvecklingsområden... 4 Handlingsplan... 5 Vilka åtgärder planeras för att utveckla era målområden?... 5

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468 Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr 43-2015:468 Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Linköpings kommun kommun@linkoping.se Rektorn vid Ljungs och Ljungsbro skolenhet Margareta.lundgren@linkoping.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ljungs och Ljungsbro skolenhet i Linköpings

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer