Rev Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring"

Transkript

1 Torpskolan Lerums kommun Rev Torpskolan - mitt i en föränderlig värld Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolans systematiska kvalitetsarbete Allmän och strategisk del Dokumentet beskriver i korthet organisationen, verksamheten, vad den skall åstadkomma och vilka dess planer för utveckling och förbättring är. Den innehåller en allmän del och en strategidel.

2 Innehållsförteckning ALLMÄN DEL 2 Verksamhetens idé och uppdrag... 2 Elevgruppen... 2 Kunders behov, önskemål och förväntningar... 2 Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan... 2 Verksamhetens organisations- och ledningsstruktur... 3 Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer... 3 Studie och yrkesvägledning... 4 Elevinflytande... 4 Samverkan med vårdnadshavare... 4 Särskilt stöd... 5 Trygghet och studiero... 5 Medarbetare... 5 Lokalresurser... 5 Materiella resurser... 6 Ekonomiska resurser... 6 Samverkan med andra... 6 Förbättringsområden de senaste åren... 6 RESULTAT 8 Sammanställning av resultat på Torpskolan... 8 Källor... 9 Kunskapsresultat... 9 Statistik lärare Enkäter Verksamhetens mål STRATEGISK DEL 12 Vision Skolans värderingar/värdegrund nedbruten från övergripande mål Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen Betyg och bedömning Sammanfattning av åtgärder för läsåret BILAGOR 15 Bilaga 1: Styrkor, svagheter, hot och möjligheter Bilaga 2: Torpskolans årshjul för systematiskt kvalitetsarbete sid. 1

3 Allmän del Verksamhetens idé och uppdrag Vi på Torpskolan vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring. Skolan har både ett kunskaps- och ett socialt uppdrag. Torpskolan är en kommunal skola som tar utgångspunkt i skollag och Lgr11 i all verksamhet. Inspektörerna från skolinspektionen bedömde 2007 att: "Torpskolan är en väl fungerande skola som erbjuder en utbildning som uppfyller statens krav utifrån skollagen, läroplanen och övriga författningar. Eleverna utvecklar normer och värden som ligger väl i linje med dem som skolan skall främja. Inspektörerna ser hur värdegrundsarbetet avspeglas i det goda förhållningssättet mellan vuxna och elever liksom mellan elever och elever. Många vuxna rör sig i skolans korridorer. Det råder lugn i skolan." Inspektionen 2007 följdes upp 2010 med en granskning av skolans ledarskap och våren 2012 med ytterligare en tillsyn av verksamheten. Skolinspektionen bedömde att ledarskapet fungerade väl och att skolan 2012 höll fortsatt god standard och inga anmärkningar gavs på verksamheten. Skolan arbetar mot Lerums kommuns vision 2025, att bli "Sveriges ledande miljökommun". Arbetet är indelat i tre områden; hållbarhet, kreativitet och inflytande. Elevgruppen Torpskolan har ca 530 elever i årskurserna 6-9. Eleverna är fördelade på 20 klasser i fem arbetslag där två arbetslag ingår i Torpskolan enhet 1 och tre arbetslag i enhet 2. Skolan ligger i ett upptagningsområde som är ekonomiskt stabilt och där en stor del av föräldrarna har en högre utbildning. Kunders behov, önskemål och förväntningar Under 2012 hade vi en workshop där elever, föräldrar och personal deltog. Målet var att ta fram hemmens förväntningar på skolan, vad skolan kan förvänta sig av hemmen och vad eleverna skall ha med sig när de lämnar skolan. Föräldrarna i området uttrycker höga förväntningar på skolan. Eleverna skall ha hög måluppfyllelse och vara trygga. Eleverna skall vara väl rustade för högre studier och de skall fungera som människor i ett modernt samhälle. De förväntar sig välutbildad personal med hög kvalité på undervisningen och ett nära samarbete mellan skola och hem. Det är viktigt att tydliggöra gränserna för vad som är skolans respektive hemmens roll och uppgift. Materialet är sammanställt och resultatet ligger till grund för det fortsatta samverkansarbetet mellan skola och hem. Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan Skolan är centralt belägen i Lerums centrum. Vi känner i nuläget inte av konkurrensen av andra skolor i närområdet trots att det är enkelt att pendla med hjälp av tåg eller buss. Vi har en hög behörighetsgrad i personalgruppen. Våra elever har goda studieresultat, viket vi tror bidrar till att många elever från andra upptagningsområden söker till oss. sid. 2

4 Verksamhetens organisations- och ledningsstruktur Torpskolan är uppdelad i två skolenheter, Torpskolan 1 och Torpskolan 2. Vardera skolenheten leds av en rektor, som förutom ansvaret för sin enhet, har övergripande ansvar för större områden som spänner över hela skolan. Övergripande ansvar finns dokumenterade, är väl avgränsade och tydliga för elever, föräldrar och personal. Undervisningen är organiserad i fem pedagogiska arbetslag. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och trygghet. Alla elever har en mentor, som har den närmsta kontakten med eleven och dennes hem. Mentorn har en helhetsbild av elevens situation i skolan, både socialt och kunskapsmässigt. Skolans servicearbetslag består av administratör, vaktmästare, IT- tekniker och skolvärd. Elevhälsan består av skolsköterska, två specialpedagoger, två kuratorer och psykolog. Alla arbetar inte heltid. Varje pedagogiskt arbetslag och elevhälsan har samordnare som träffar rektor varje vecka. Arbetslagen träffas varje vecka minst en gång, ämnesgrupper träffas på studiedagar och ansvarsgrupper träffas enligt ett rullande schema var fjärde vecka. Elevhälsan träffar arbetslagen kontinuerligt enligt fastställt schema. Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer En process är för oss en kedja av återkommande aktiviteter som skapar värde för våra kunder. Våra primära kunder är elever, föräldrar och samhället. Inom ramen för Huvudprocessen, Lärandet, har vi ett antal Delprocesser som vi ser som viktiga för att nå en ökad måluppfyllelse. Vi har också Stödprocesser vars funktion är att underhålla huvudprocessen. Som grund för våra processer ligger de förväntningar vi har på oss ifrån våra kunder. För att identifiera våra förbättringsområden använder vi oss av enkäter, kommunens mätning av kvalitet, läsårsutvärderingar och samtal med elever, föräldrar och personal. För att hela tiden utveckla vår verksamhet och höja elevernas resultat söker vi skolor att jämföra oss med och att lära oss av. Skolor vi letar efter har liknande socioekonomiska förutsättningar som Torpskolan samt de skolor i Sverige som har bäst resultat. sid. 3

5 När vi identifierat en ny process, ett nytt behov uppstår, ställer vi oss frågan "gynnar processen vår verksamhet"? Om svaret är ja, så utvecklar vi den annars så lägger vi den åt sidan. En person utses till processägare. Denna ansvarar för att arbetet förs framåt och tar fram förslag på hur vi skall arbeta, förankra, genomföra och utvärdera enligt vår mall för processbeskrivning. Vi har ett årshjul som vi följer i vårt systematiska kvalitetsarbete, se Bilaga 2. För systematiken i vårt arbete använder vi oss av en PDSA- cykel (Plan-Do-Study-Act). Enligt denna planerar vi först vad som behöver göras, därefter prövar vi vad vi kommit fram till utvärderar detta och implementerar i stor skala om allt gått bra. Har det inte det börjar vi om på planeringsnivån. Studie och yrkesvägledning Studie och yrkesvägledare, SYV, finns på skolan två dagar i veckan. SYV:s främsta uppgift är att vägleda eleverna i åk 9 i deras gymnasieval, men också att delta i det främjande elevhälsoarbetet. Standardisera förbättring Studera resultaten Kontinuerlig förbättring S A D Pröva förbättring Definiera systemet P Analysera orsaker Bedöm Situationen Elevinflytande För elevernas formella inflytande har vi klassråd, elevråd, elevskyddsombud och ett kaféråd. Elevrådet arbetar med intressegrupper; ekonomi, IT, mat och miljö. Rektorerna träffar elevrådet enligt schema framtaget tillsammans med eleverna. Enhetens skyddsombud träffar regelbundet elevskyddsombuden. För elevernas reella inflytande träffar eleverna varje vecka sin mentor, som tillsammans med eleven går igenom hur denne ligger till i skolan. Mentorsuppdraget är inriktat mot hela elevens situation. Under detta läsår prövar vi ett nytt upplägg av elevens val där eleverna ges tillfälle att välja fördjupning utifrån sina studiebehov. Varje termin erbjuds elever och vårdnadshavare, utvecklingssamtal där man går igenom elevens hela skolsituation och utifrån det tar man fram en individuell utvecklingsplan. Vårt arbete med att utveckla mentorskapet syftar också till stora delar mot att eleven i större utsträckning skall se sina behov och ta fram strategier för lärande. Vi använder det digitala verktyget Unikum, som skall vara ett arbetsforum i vardagen. Samverkan med vårdnadshavare Förutom utvecklingssamtalen har vi för dialogen mellan vårdnadshavare, elever, personal och skolledning öppna forum 3-4 gånger per läsår. Där hanterar vi frågor som vi gemensamt kommit överens om, t.ex. arbetsmiljö och kunskapsbedömning. Önskemål för har kommit om elevers vanor på internet. Rektorerna skickar informationsbrev till alla vårdnadshavare 2-3 ggr/termin. sid. 4

6 Särskilt stöd Det finns rutiner för vad som gäller hur det särskilda stödet skall organiseras. Särskilt stöd organiseras utifrån varje elevs specifika behov. Arbetslagen har som uppdrag att, tillsammans med specialpedagog, organisera och ge elever stöd inom lagets ram. Om en utredning visar att en elev skall ha särskilt stöd, skall ett åtgärdsprogram upprättas. Specialpedagog beslutar om åtgärdsprogram skall upprättas eller inte. Detta beslut kommer att delegeras till specialpedagogerna och gäller från och med januari Resurser till de elever som behöver särskilt stöd, styrs av rektor tillsammans med elevhälsan. Vi har en flexibel verksamhet som kallas "Torpet". Där kan flera elever få särskilt stöd. Inom denna verksamhet arbetar tre lärare på deltid. Elevhälsan och rektor styr vilka elever som ges stöd på Torpet. För elever som har behov av svenska som andraspråk organiserar vi det med hjälp av utbildade lärare på skolan och för studiehandledning på modersmålet har vi ett gott samarbete med modersmålslärare. Verksamheten anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Trygghet och studiero För att värna om elevernas trygghet och studiero, har vi för respektive skolenhet en plan mot diskriminering och kränkande behandling, Denna plan är framtagen i samråd med elever, föräldrar och personal. Vi har också ordningsregler och klassregler som uppdateras varje hösttermin tillsammans med elevråd och personal. Medarbetare På skolan arbetar 55 medarbetare i olika yrkestillhörigheter. Personalkategori Antal Personalkategori Antal Lärare med olika ämnesbehörighet 42 Administratör 2 Elevassistent 2 Kurator 2 Skolvärd 1 Skolsköterska 1 Vaktmästare 2 Psykolog 1 Specialpedagog 2 Lokalresurser Torpskolan är en tegelbyggnad som invigdes Alla klasser, i både Torpskolan 1 och Torpskolan 2, har hemklassrum. I hemklassrummen bedrivs den största delen av elevernas undervisning. Arbetslagen, i både Torpskolan 1 och Torpskolan 2, är samgrupperade i största möjliga mån. Lärarnas arbetsplatser finns i direkt anslutning lagets klassrum och elevernas skåp. Då skolan har flera ingångar kan eleverna direkt nå sina utrymmen. Vi har en stor aula som vi kan möblera på olika sätt utifrån behov. Vi har endast ett fåtal klassrum som inte är renoverade och kompletterade med ljudabsorbenter. Samtliga ljusarmaturer och lampor är miljövänliga. Vi har en idrottshall i "Vattenpalatset" mitt i Lerum. Där finns också ett gym och en simhall. sid. 5

7 Förutom lokaler för slöjd, bild och hemkunskap har vi två stora utrymmen som vi använder för ämnesövergripande projekt. De är bl.a. utrustade för teknik. Vi har länge saknat ett miljöhus för källsortering. Vi har ansökt internt i kommunen och fått beviljat att ett miljöhus byggs. Arbetet med detta skall komma igång under hösten. Materiella resurser För eleverna har vi fasta datorer i mindre utrymmen, bokningsbara mobila datorsalar och under läsåret kommer vi att ha 2 årskurser (åk 7 och 8) med egna ipads. Eleverna har tillgång till böcker och andra läromedel, som uppdateras hela tiden utifrån behov och kompletteras med olika digitala undervisningsverktyg. Vi har ett skolbibliotek med skönlitteratur och referensmaterial. Lärarna har datorer och ipads och vi har digitalprojektorer i nästan alla klassrum. Ekonomiska resurser Skolan har ca 30 miljoner kronor i omslutning, förutom fastighetskostnader som ligger centralt i förvaltningen. Pengarna kommer till största delen av den skolpeng som Lerums kommun beslutat om. För läsåret ser ekonomin god ut. Vi har fler elever som valt skolan än kalkylerat. Detta innebär att vi kan utöka vår verksamhet och samtidigt betala av en stor del av det underskott vi hade med oss in i budgetåret. Förutom elevpengen finns ett resurstilldelningssystem med socioekonomiskt index. Torpskolan får inte del av de pengar som ligger inom den ramen. En viss tilldelning får skolan av förvaltningens centrala pengar för elever i behov av särskilt stöd. Samverkan med andra Vi har ett gott samarbete med de f-5 skolor som är i vårt upptagningsområde. Vi har gemensamt arbetat med läroplan och kursplaner, så att eleverna, när de kommer till oss, är gemensamt rustade. Just nu arbetar vi parallellt i hela förvaltningen med bedömning. Detta vill vi på sikt knyta ihop i vårt upptagningsområde. Maten köper vi internt av kommunens måltidsorganisation och vi köper lokalvård externt från ISS. Lokalerna hyr vi internt av kommunen som också sköter underhållet. När det gäller inköp är vi hänvisade till att handla inom kommunens upphandlingsavtal. Vi samarbetar med gymnasiet i matematik där elever har möjlighet att studera mot högre måluppfyllelse. Vi har också startat upp ett gemensamt arbete där vi vill se hur väl våra elever lyckas på gymnasiet. Vi tittar på betygen i åk 2 och ämnena vi tittat på vid första tillfället är svenska, engelska, matematik, tyska, franska, spanska och idrott och hälsa. Förbättringsområden de senaste åren Under tre år har vi arbetat med att begränsa oss i antalet områden att utveckla. När Lgr11 och ny skollag kom 2010, utsåg vi snabbt 4 stycken läroplanspiloter. Dessa ledde vår interna utveckling när det gäller att tolka dokumenten och ta fram rutiner för bedömning. De deltog också i föräldramöten och i större forum där vi bjöd in föräldrar till aulaföreläsningar om läroplan och bedömning. Vi fortsätter att bjuda in föräldrar till öppna forum i ämnet. Vi har också samarbetat med avlämnande F- 5 skolor (Knappekulla och Aspenäs) runt den nya läroplanen och kommit fram till en bra övergång i respektive ämne. Nästa steg är att vi tittar vidare på hur vi bedömer eleverna. sid. 6

8 För att leva upp till den nya läroplanen satte vi som mål 2011/2012 att samtliga lärare skulle ta fram planeringar och matriser för ämnen och arbetsområden. De skulle också lägga ut dem på vårt digitala dokumentationssystem, Unikum. Detta i syfte att tydliggöra lärandeprocesserna för elever och föräldrar. På våren 2012 hade vi i personalen en workshop där vi tog fram hur vi på Torpskolan vill arbeta om två år. Detta blev grunden i det arbete vi är inne i nu, hur vi kan ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring. Vi har avsatt mycket tid till kompetensutveckling för lärarna inom IT, vi genomförde Torp- PIM. Detta är vår anpassade version av det arbete som Skolverket drivit i hela Sverige. Lärarna har en hög individuell kompetens och nu fortsätter vi att utveckla arbetet med eleverna. Våren 2011 ansökte vi om och fick pengar för att långsiktigt utveckla personalens ledarskap. Detta arbete syftade till att på sikt ge effekt i klassrummet. Under två år har arbetet gått ut på att utveckla varje individ och arbetslag. Hösten startade vi tillsammans med Me-university upp arbetet på elevnivå, att arbeta med elevernas självkunskap och att ta fram ett utvecklat mentorskap. sid. 7

9 Resultat Sammanställning av resultat på Torpskolan Elevresultat Torpskolan Riket Andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Andel (%) elever behöriga till Yrkesprogram Andel (%) elever behöriga till Estetiska Andel (%) elever behöriga till Ekonomi- humanistiska Andel (%) elever behöriga till NV och TK 10/11 11/12 12/13 12/13 Flickor 12/13 pojkar 10/11 11/12 90, ,3 77, , ,7 90, , ,7 90,9 95,9 96, ,2 88,7 96,6 95, ,6 87,3 Genomsnittlig meritpoäng 224,7 224,9 218,5 218,1 219,1 210,6 211,4 Andel (%) elever som nått målen i matematik Andel (%) elever som nått målen i engelska Andel (%) elever som nått målen i svenska 98,6 98, ,4 91,2 99,7 97, ,9 93,7 99,7 98, ,1 97,1 Lärare, statistik Torpskolan Lerum Riket Lärartäthet (elever/heltidsstjänst) Lärare med pedagogisk högskole-examen (%) 12/13 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 11/12 12/ ,4 13,1 13, ,9 12,1 12,1 90,3 96,2 96,2 89,4 90, ,8 86,3 Enkätresultat (åk 8) Torpskolan Lerum GR GR enkät Flickor Pojkar Nöjd Kund Index, åk Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Trivsel och trygghet sid. 8

10 Entreprenöriellt lärandeindex, ELI Torpskolan Lerum GR Örebroenkäten Torpskolan Lerum Flickor Pojkar Flickor Pojkar Duktiga lärare (3-15, högst bäst) Trygga lärare (3-15, högst bäst) Förekomst av sociala trakasserier (3-9, lägst bäst) Förekomst av fysiska/verbala trakasserier (4-12, lägst bäst) hälsoindex (1-4, lägst bäst) KASAM - totalt + lärarrelationer (13-36, högst bäst) 12,12 11,77 12,46 11,42 11,05 11,76 11,13 10,92 11,34 10,65 10,33 10,92 3,69 3,88 3,53 3,65 3,76 3,55 4,64 4,49 4,76 4,72 4,58 4,85 1,77 1,79 29,09 29,07 29,10 28,41 28,47 28,36 Luckor i matriserna ovan förklaras av att det inte vid tillfället fanns mätvärden att tillgå. Värdena kompletteras när de finns tillgängliga. Källor För att ta reda på våra resultat så arbetar vi kvalitativt med djupare frågeställningar i olika grupper, t.ex. enhetsråd, elevråd, APT. Vi arbetar också kvantitativt med enkäter där föräldrar, elever och personal svarar. Detta ger oss både bredd och djup inför vår analys. Vi hämtar också resultat från nationell statistik, t.ex. skolverkets databaser SIRIS och SALSA och från statistiska centralbyrån, SCB. Kunskapsresultat Meritvärde åk 9 Resultat: Torpskolans meritvärde för åk 9 har de senaste åren legat runt 220 poäng. Riksgenomsnittet ligger runt 210 poäng. Pojkarna ligger ca 20 poäng lägre än flickorna. Totala meritpoängen ligger något lägre år än tidigare. Alla klassers meritpoäng har höjts från vårterminen 2012 till, en klass har höjt sin meritpoäng med 21 %. Måluppfyllelse åk 9 Resultat: Torpskolan har en hög måluppfyllelse i de flesta ämnen från åk 6-9. I vissa ämnen som hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, geografi, slöjd och teknik saknar 10 elever eller färre betyg. Vi ser i alla årskurser att fler pojkar än flickor saknar mer än 10 betyg; färre elever vårtermin jämfört med hösttermin 2012, både bland flickor och bland pojkar. sid. 9

11 Vi har samverkat med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) när det gäller bedömning av elever i matematik. Detta gav oss ytterligare verktyg att använda vid anpassning för elever med särskilda behov. Måluppfyllelse åk 6 Elevresultat åk 6 Torpskolan Andel elever som uppnått målen i ämnet, % 2012 Flickor Pojkar 2012 Svenska Matematik Engelska Bild Hem och konsumentkunskap 100 Idrott och hälsa Moderna språk 100 Musik NO Geografi Historia Religion Samhällskunskap Slöjd Teknik Luckor i matriserna ovan förklaras av att det inte vid tillfället fanns mätvärden att tillgå. Värdena kompletteras när de finns tillgängliga. Resultat: Det är endast i tre ämnen Torpskolans åk 6 har en total måluppfyllelse lägre än 98 %; svenska (94 %), engelska (94 %) och bild (97 %). I engelska, bild och idrott och hälsa har det totala resultatet minska med 1-3 %. I övriga ämnen är resultaten på samma nivå eller högre än 2012, i historia har det ökat med 10 %. Skillnaden i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor är mer än 3 % i tre ämnen, alla till flickornas fördel: i svenska skiljer det 7 % (98-91), bild 5 % (100-95) och i historia 4 % (100-96). Behörighet till gymnasiet Resultat: Från 2012 till ser vi att behörigheten till gymnasiets yrkes och estetiska program ligger på samma nivå och för ekonomi/humanistiska och naturvetenskap/teknik har behörigheten sjunkit med 1-2 %. Vi ser att vi i, jämförelse med andra skolor i kommunen och i riket, har hög andel elever med behörighet till vidare studier på gymnasiet. sid. 10

12 Statistik lärare Lärartäthet Resultat: Vi har sedan 2010/2011 gått från 16 elever/heltidstjänst (nationell statistik) till att idag ha 13,1 elever/heltidstjänst. Lerum har på samma period gått från 13,9 till 12,9 elever/heltidstjänst. Riket har 2012/ 12,1 elever/heltidstjänst. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Resultat: Enligt nationell statistik hade Torpskolan 2010/2011, 90,3% lärare med pedagogisk högskoleexamen och 2012/ har vi 96,2%. Lerum har på samma tidsperiod gått från 89,4% till 88%. Riket har 2012/ 86,3% lärare med pedagogisk högskoleexamen. Enkäter GR- enkät (Göteborgsregionens enkät) Resultat: Nöjd kundindex (NKI) har från 2012 till ökat från 48 till 55. har Lerum NKI-värde 52 och GR har 53. På alla redovisade områden på GR-enkäten ligger pojkar högre än flickor, särskilt inom områdena bemötande, trivsel och trygghet. Vi har lägre resultat än GR inom områdena miljö och kunskap och lärande. Vi ser att resultaten varierar mellan årskurserna. Åk 6 och 7 har högre NKI än åk 8 och 9. Entreprenöriellt lärandeindex, ELI Utifrån frågor i GR- enkäten med entreprenöriell anknytning. Resultat: Torpskolans ELI har sedan 2011 höjts med 8 enheter (från 65, år 2011 till 73, år ). Lerum har på samma tid sänkt sig från 70 till 69. Göteborgsregionen ligger på 65. Örebroenkät De resultat som förvaltningen valt att lyfta fram ur Örebroenkäten har anknytning till relationer, trakasserier och hälsa. Resultat: Vi ligger bättre till än Lerum på alla områden utom ett; förekomsten av sociala trakasserier. Flickornas resultat sticker ut negativt i förhållande till Lerum totalt, medan pojkarnas är bättre än Lerum totalt. hälsoindex på Torpskolan är bättre än Lerum totalt. Verksamhetens mål Ledarskap Resultat: All personal har gjort en individuell profilering enligt Myer- Briggs teorier (MBTI). De som kommit till under resans gång har direkt genomfört sin profilering och kommit med i det fortsatta arbetet i laget. I diskussioner ser vi en nöjdhet hos personalen, de tar till sig teorierna och tillämpar dem i lagarbetet. Det har varit ett stort intresse för vårt arbete från andra enheter, både inom och utom kommunen 1:1, ett utvecklat arbetssätt Resultat: Alla lärare har nått minst nivå 2 i vår egen IKT- satsning kallad Torp- PIM. Målet var att alla skulle nå nivå 2 eller högre. Vår måluppfyllelse är mycket god. I jämförelse med kommunens skolor (enligt ordinarie PIM- uppgifter) ligger vi högt. sid. 11

13 Eleverna i åk 7 har vid tre tillfällen genomfört en intern enkät. De uttrycker i enkät att det är roligare att arbeta, att de snabbare kommer åt internet, att de har fler sätt att redovisa arbeten, att kreativiteten ökat, all information finns samlad. Det finns elever som vill begränsa tillgången till sociala medier. Att ta fram tydliga planer för arbete med entreprenöriellt lärande, IT och för ämnesgrupper Resultat: Vi har tagit fram planer för IT och för ämnesgrupper men inte för entreprenöriellt lärande. Att ha fler diskussioner angående kunskap och bedömning mellan lärare i åk 1-5, vid avlämnande skolor, och lärare på Torpskolan Resultat: Vi har haft diskussioner med avlämnande f-5 skolor. Detta har inte skett i alla ämnen utan i de vi sett störst behov, matematik och svenska. Strategisk del Vision Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Skolans värderingar/värdegrund nedbruten från övergripande mål Vi har i en längre process tagit fram fem områden, som vi tycker är viktiga att leva upp till för att Torpskolan skall bli ytterligare mer framgångsrik än idag. Vi ser tryggheten som en förutsättning för att varje elev skall kunna lära sig utifrån sin fulla potential. Vi vet också att det är viktigt att eleverna är motiverade i sitt arbete och har ett stort formellt och reellt inflytande över sin vardag. Vidare ser vi att dagens och framtidens samhälle kräver medborgare som är kreativa och hela tiden har miljö och hållbar utveckling för sina ögon. Viktiga framgångsfaktorer Under vårterminen 2012 tog vi fram en SWOT-analys för Torpskolan (Bilaga 1). Vi kommer att fortsätta fokusera på alla våra styrkor. Alla styrkorna är viktiga för att möta våra kunders behov och konkurrensen från andra skolor. Alla våra styrkor hänger ihop och påverkar varandra. Hög trivsel hos personal påverkar arbetet med eleverna i positiv riktning och vårt trygghetsarbete är viktigt för elevernas trygghet. Elevernas höga måluppfyllelse vill vi arbeta vidare med och ser det som utmaning att bli ännu bättre. Vi vill att alla elever skall nå ännu högre måluppfyllelse. Strategier och övergripande planer för långsiktig utveckling Som stöd för arbetet med våra delprocesser har vi tagit fram indikatorer och strategier så att vi systematiskt kan utveckla våra processer. Torpskolan är en skola där alla är trygga Hur vet vi det: Ett ökat resultat på elevenkäter Hur tar vi reda på det: Hur gör vi (strategier): Elevenkät, oktober/ maj varje år Ett nära mentorskap EHT utvärderar och analyserar elevenkäter Kamratstödjararbetet lever sid. 12

14 Skolan arbetar med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Torpskolan är en skola med hög måluppfyllelse Hur vet vi det: Högre meritvärde än förväntat enligt SALSA En ökande betygstrend i jämförelse med ledande skolor. Hur tar vi reda på det: Sammanställning av resultat. Dec och jan. Skolverksstatistik (pojkar/ flickor och alla ämnen). Hur gör vi (strategier): Att analysera resultat och rikta stöd till elever Individanpassad undervisning Tydligt gå igenom undervisningens mål för eleverna Strategisk kompetensutveckling Behöriga lärare i varje ämne Torpskolan är en skola där eleverna är motiverade i sitt lärande Hur vet vi det: En ökad resultattrend i delaktighet och inflytande på elevenkät, Markör Hur tar vi reda på det: Hur gör vi (strategier): Elevenkät, maj varje år (Markör) Utveckla mentorskapet Arbeta med elevernas självkunskap Torpskolan är en skola där eleverna har ett stort inflytande Hur vet vi det: En ökad resultattrend i delaktighet och inflytande på elevenkät, Markör Ett väl fungerande klass- och elevråd En individuell planering av elevens studier Hur tar vi reda på det: Hur gör vi (strategier): Elevenkät, maj varje år (Markör) Elevråd med intressegrupper, elevskyddsombud Individuell uppföljning av elevernas kunskaper Rektors aulasamling med fokus på inflytande Elevens val, med en stor bredd Torpskolan är en skola där eleverna utvecklar sin kreativitet Hur vet vi det: Eleverna använder varierande redovisningssätt Hur tar vi reda på det: Hur gör vi (strategier): Ett ökat ELI- index på GR enkät jämfört med föregående år Arbetslagsplan där projekt för året finns inlagda Eleverna är med och planerar elevens val Digitala hjälpmedel i undervisningen sid. 13

15 Betyg och bedömning På skolan arbetar vi hela tiden med att utveckla vår förmåga att bedöma eleverna, både summativt (prov, nationella prov, betyg) och formativt (löpande bedömning i vardagen). För att få djup och bredd i arbetet med bedömning så har vi haft utbyte med våra två avlämnande F-5 skolor. Skolans lärare möts kontinuerligt enligt konferensschema i olika forum (ämnesvis, ämnesövergripande, hela kollegiet) och arbetar med aktuella frågor. Hela lärarkollegiet deltar sedan januari i en central utbildningssatsning runt Bedömning för lärande BFL. Denna utbildning syftar till att i större utsträckning arbeta formativt. Sammanfattning av åtgärder för läsåret Vi skall: innevarande läsår fokusera på att utveckla Individanpassning, Självkunskap, Bedömning för lärande och Mentorskap samarbeta med de överlämnande skolorna om lärande och bedömning fortsätta vårt samarbete med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) hålla fast vid planen för arbetet med personalens ledarskap följa vår framtagna plan i arbetet med 1:1 starta upp ett långsiktigt arbete med målet att höja Torpskolans elevers meritvärde med 30 poäng sid. 14

16 Bilagor Bilaga 1: SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) Strengths Weaknesses Måluppfyllelse Trygg miljö Profillösa Broschyrlösa Fungerande trygghetsarbete Hög trivsel hos personalen Måluppfyllelse, pojkar Centralt läge Mentorskapet Nätverket Bibliotek Professionell personal Stor skola ger möjligheter Elevinflytandet över sitt lärande, Det finns dolda utrymmen på skolan Lite tid för extra duktiga elever Elevkaféet Ryktet Kreativa miljöer Få grupprum Individanpassat stöd skapar arbetsro för alla Gott elevhälsoarbete Dålig trivselfaktor i skolbyggnaden Resurser för att ta emot elever med behov av extra stöd Opportunities Stressade lärare Få internationella kontakter Erbjuda spetskompetens i olika ämnen EL, tydliga riktlinjer, samsyn på skolan Otydlighet i mentorskapet Bristande likvärdighet mellan lagen på skolan Det goda ryktet Eleverna Låg datortäthet Teknisk utrustning Ny teknik till eleverna Samarbetet över ämnesgränser Svårt få till mentorstid Läxhjälp Profiler Threats Föräldramöten som involverar Tydliga riktlinjer för bedömning Vikande elevunderlag Bristfällig rastvaktsorganisation Omorganisation för elever med särskilda behov 1:1 Skapa traditioner Rykten Minskade resurser Kontinuitet och samsyn i arbetslagen Fokus formativa bedömning En elevanpassad vision - ex. "i nian åker vi till Paris" Ökad konkurrens från närliggande skolor SWOT- analys av Torpskolan genomförd av all personal i maj 2012 För mycket administrativa uppgifter för lärare sid. 15

17 Bilaga 2: Torpskolans årshjul för systematiskt kvalitetsarbete sid. 16

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda Informationsmöte Linghemsskolan Personal och vårdnadshavare 23 januari 2014 Agenda Skolinspektionens granskningar av Linghemsskolan 2005 - Vad är regelbunden tillsyn? Syfte Kontrollera att skolan/verksamheten

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Linnéskolan läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Linnéskolan läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 2 2. Normer och värden... 2 2.1 Likabehandlingsplan och trivselenkät... 2 2.2 Trygghetsteam... 3 2.3 Friends... 3 2.4 Övergripande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola

Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola Innehållsförteckning Uppgifter om grundskolorna 140115.............................. 2 1. Normer och värden...................................... 3 1.1 Nuläge.................................................

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Sammanfattningsvis kan konstateras att Johannes Petris verksamhet fortfarande är en enhet som kännetecknas av en stark tillväxt och utveckling

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit grundskolans uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt arbetslagens utvärdering

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet i Gnesta

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet i Gnesta Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet i Gnesta Läsåret 2015-2016 Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet i Gnesta Alice Horsman rektor 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar Praktiska

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Information om Segrande Liv Grundskola... 1 2 Kvalitetsredovisningens syfte och disposition... 3 2.1 Segrande Liv Grundskolas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer