VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR UTFORMAD ENLIGT UTMÄRKELSEN SVENSK KVALITET. Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR UTFORMAD ENLIGT UTMÄRKELSEN SVENSK KVALITET. Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ"

Transkript

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR UTFORMAD ENLIGT UTMÄRKELSEN SVENSK KVALITET av Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Innehållsförteckning Översiktlig verksamhetsbeskrivning 1. Ledarskap 2. Information o analys 3. Strategisk planering 4. Medarbetarnas utveckling 5. Verksamhetens processer 6. Verksamhetens resultat 7. Kundtillfredsställelse

2 YSTAD ENERGI AB VERKSAMHETSBESKRIVNING ( Fastställd av styrelsen februari 2012) 1. Verksamhetsområde Ystad Energi AB är ett av Ystads kommun helägt bolag. Företagets verksamhet regleras utöver tillämplig lagstiftning av nedanstående handlingar: - Bolagsordning, senast uppdaterad Ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige 2009 och fastställda vid bolagsstämma Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion som uppdateras årligen Levererar elnätstjänster till kommuninnevånarna inom nätkoncessionsområdet, c:a 1/3-del av ytan av Ystads kommun men med ¾ av kommuninnevånarna. YEAB äger, underhåller och bygger ut elnätet i monopol inom området med stöd av nätkoncession. Äger och underhåller gatubelysningen i Ystads kommun på uppdrag av kommunen. Vägverket äger viss belysning på det statliga vägnätet men underhållet sköts av YEAB. Producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i tätorten Ystad i konkurrens med andra uppvärmningsformer. Äger och underhåller fibernät för Öppet Stadsnät och IT-kommunikation i hela Ystads kommun Levererar med ovanstående verksamhet sammanhängande tilläggstjänster; te x ledningsförläggning, ställverksunderhåll, trygghetslarm och radiokommunikation 2. Ägarens inriktning Ystad Energi AB skall kombinera affärsmässighet med kommunal nytta och bedriva verksamhen så att ägarens avkastningskrav uppnås. Bolagets taxor bör inte överskrida genomsnittet för branschen. 3. Affärsidé Ystad Energi står för kompetens, säkerhet och prisvärda produkter inom elnät, fjärrvärmeförsörjning och kommunikation 4. Visioner och värderingar 1

3 Kommunen äger genom bolaget infrastrukturen avseende fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och eldistribution i kommunens tätort och vad avser IT-kommunikation och gatubelysning även i resten av kommunen. Detta ger bolaget goda möjligheter till samordning vid nybyggnation främst i tätorten både inom egna verksamhetsområden och med andra kommunala verksamheter. Elnätsverksamheten är ett juridiskt monopol där kommunen är nätägare i huvudsak i tätorten. Kommunen har därmed möjligheter att påverka priser, inriktning, utbyggnad samt samordning med andra kommunala verksamheter inom detta geografiska område men inte i andra delar av kommunen. Bolaget verkar därför att på lång sikt vara den enda nätägaren i Ystads kommun för att på så sätt utjämna och likställa elnätspriserna för alla kommuninnevånare. Fjärrvärmen är ett naturligt monopol när det gäller ledningsnätet men en konkurrerande verksamhet när det gäller leverans av uppvärmningsform hos den enskilde kunden. Kommunen vill genom ägandet kunna erbjuda, i första hand tätortens invånare, miljövänligt producerad värme till ett pris som inte är högre än vad kunden själv kan producera värme för i en egen anläggning. Alla nytillkommande bostadsområden i anslutning till tätorten skall ges möjlighet att installera fjärrvärme. Möjligheter till fjärrvärme utanför tätorten skall övervägas då sådana önskemål framkommer. Bolaget äger och ansvarar för ett omfattande fibernät för Öppet Stadsnät och ITkommunikation i hela kommunen. Alla kommuninnevånare har sedan 2007 möjlighet till bredbandsanslutning via ADSL. Kommunens arbetsplatser, vissa företag och en del enskilda har anslutning via hyrda fibernätsförbindelser. Bolaget har 2011 påbörjat ett arbete med att kunna erbjuda Öppet Stadsnät med fiber direkt till hemmen. Fibernätet ägs av bolaget och bolaget handlar upp kommunikationsoperatör med en marknadsplats för flera olika tjänsteleverantörer. Ytterligare konkurerande leverantörer av fiber samt IT-tjänster finns i kommunen. Gatubelysningen i Ystads kommun, som ägs av bolaget, skall skötas med en god belysningsstandard, en god teknisk standard och särskilt i de gamla stadsdelarna en hög estetisk utformning med hänsyn till de ekonomiska ramar Ystads kommun tillåter. Bolaget skall i första hand arbeta för att vara totalentreprenör för all vägbelysning i Ystads kommun det vill säga också för Vägverkets belysning, men också kunna erbjuda motsvarande tjänster i angränsande områden. Bolaget skall prioritera driftsäkerhet, kundtillfredsställelse, utveckling av personalens kompetens och deras delaktighet i företagets verksamhet. All verksamhet skall arbeta för god miljö och säkerhet. 2

4 5. Viktigaste kundkategorier Kundkategorier uppdelade varor/tjänster Kat. nr. Varor och tjänster Kund kategori El Värme Ser- Gatu- Entreprenad vice belys- avtal ving Radio kom. Konsultation Mätning Fibern ät. 1 Offentlig sektor x x x x x x x x x 2 Industri, större x x x x x x x företag 3 Jord- och skogsbruk x x x 4 Fastighetsförvaltning x x x x x x x x 5 Övriga, mindre ftg x x x x x x x Privat kunder 6 -småhus, x x x x x fjärrvärme 7 -småhus, el x x x 8 -småhus, olja ved x x x 9 -lägenheter x x x Eldistribution 2010 totalt kwh 67 MKr mellanspänning kwh 10 MKr lågspänning kwh 54 MKr förluster kwh 3 MKr Fjärrvärmeförsäljning 2010 totalt kwh 93 MKr Potentiella kunder Utöver nyproduktion av fastigheter i eller i anslutning till tätorten är alla fastighetsägare inom tätorten som har oljeeldning eller elpanna att betrakta som potentiella fjärrvärmekunder enligt kommunens miljöambitioner. Dessa fastighetsägare prioriteras vid marknadsföring av fjärrvärme. Företaget skal erbjuda serviceavtal för underhåll till mellanspänningskunder och avtal om installation av värmeväxlare och underhåll för fjärrvärmekunder. Alla bredbandsoperatörer, företag och enskilda fastighetsägare är tänkbara kunder i fibernätet och till det Öppna Stadsnätet. Bolaget är genom sitt monopol enda möjliga leverantör av elanslutningar inom nätområdet. Utbyggnad av vindkraft inom nätområdet skall stödjas. Bolaget skall vara kommunens konsultföretag vad avser el- o fjärrvärmeverksamhet. 6. Viktigaste varor o tjänster - Transport av elektrisk energi i eget ledningsnät - Värme producerad i egna anläggningar och i Svensk Lantmännens anläggning - Planering och utförande samt drift och underhåll av kommunala belysningsnät - Utbyggnad och underhåll och i fibernätet - Leverans av IT-tjänster på en öppen plattform 3

5 - Installation av värmeväxlare och underhåll av fjärrvärmeanläggningar - Service av elektriska anläggningar hos företag och andra organisationer - Mätar- och mätningsservice - Entreprenadverksamhet (el) - Kommunikationsnät, radio- och ledningsbundet - Trygghetslarm - Konsultverksamhet i anknytning till övriga tjänster 7. Viktigaste marknader - Eldistribution inom nätkoncessionsområdet som utgör en del av Ystads kommun med såväl hushållskunder som näringslivs- och kunder i offentlig verksamhet. - Fjärrvärmeförsäljning inom och i anslutning till Ystad tätort - Kommunikationsnät av olika slag och Öppet Stadsnät inom kommunen - Gatubelysning inom kommunen och angränsande områden 8. Konkurrenssituation och marknadsposition Elnätsverksamheten bedrivs i monopol och har därmed inga konkurrenter. Gatubelysningsanläggningarna i Ystads kommun ägs av bolaget förutom några anläggningar längs vissa statliga vägar som ägs av Vägverket. Ystads kommun betalar bolaget för byggande, skötsel och underhåll av belysningen. Vägverket anlitar bolaget för skötsel och underhåll av sin ägda gatubelysning inom kommunen. Fjärrvärmeverksamheten konkurrerar hos den enskilde kunden med andra uppvärmningsformer som olja, el, värmepump, ved mm. Målsättningen är att leverera miljövänlig värme, billigare än oljeuppvärmning. Marknadsandelen av vattenburen uppvärmning i tätorten skall vara mer än 80% av använd energi för uppvärmning. I dag finns entreprenörer, som utöver det konventionella telefonnätet, erbjuder tjänster i olika kommunikationsnät. Bolaget ger via sitt Öppna Stadsnät förutsättningar för kommuninnevånarna att välja olika tjänsteleverantör och om de så vill olika operatörer för andra kommunikationstjänster. I de med verksamheten sammanhängande tilläggstjänster som bolaget i övrigt producerar skall inte vara i en sådan omfattning att de upplevs konkurrera på den öppna marknaden. 9. Verksamhetens framgångsfaktorer. - leveranssäkerhet - kundtillfredsställelse som återredovisas till ägarens representanter - konkurrensmässiga priser för nättjänster, värmedistribution, Öppet Stadsnät och underhåll - avkastning på kapital och en avskrivningsnivå som medger nya investeringar - kompetensutveckling hos personalen - förnyelsebenägenhet och förmåga att följa utvecklingen i omvärden - miljömedvetenhet 4

6 10. Verksamhetens huvudprocesser och stödjande processer. Elnätstjänster HUVUDPROCESSER Fjärrvärmetjänster Gatubelysning Ledningsentreprenader Kommunikation Konsulttjänster STÖDJANDE PROCESSER 11. Organisationsschema Se bifogat schema. 12. Anställda Personalkategori Administration / Marknads- Planering/ Teknisk personalservice service utförande service Totalt Varav kvinnor Akademisk eller annan högre utb. Gymnasium Grundskola Medel-ålder VD, Avdch Arbetledning o proj fjv Marknad o kundtjänst Arbetsledn, beredning o projektering el Beredning o projektering kommunikationsnät Stödtjänster Elmontörer Värmetekniker Mätning Administration TOTAL Utöver ovanstående utbildning finns medarbetare med följande specialistkompetens/utbildning inom företaget: Arbete med spänningskon- Systematiskt brandskyddsarbete troll före spänningssättning Vägbelysningsdimensionering Elsäkerhetsanvisningar (ESA) Hjärt o Lungräddning Elbyggnadsrationalisering (EBR) Nedtagning av montör från stolpe Starkströmsföreskrifter Heta arbeten 5

7 Jordtagsmätning Arbete på/vid väg Motorsågsutbildning Truckutbildning ADR utbildning (farligt gods trpt.) Skyliftutbildning Fiberskarving Fastbränsleeldning Luftlinjemontage Rep o skötsel av högspänningsutr. Körkort för lastbil Elbehörighet Gasföreståndare 13. Struktur o sammansättning på leverantörer och återförsäljare YEAB har inga återförsäljare men vi har däremot cirka 40 leverantörer vilka är indelade efter tre principer: a - leverantörer vilka vi är i beroendeställning till Vår ägare Ystad Kommun som tillhandahåller kund- och ekonomitjänster samt kartunderlag för vår ledningsdokumentation. E.ON som transporterar elenergi via överliggande nät. E.ON är i monopolställning med hänsyn till lagen om nätkoncession. Fjärrvärmen är, via samarbetsavtal, till viss del ekonomiskt beroende av SYSAV som levererar deponigas från soptippen. Fjärrvärmen har också ett avtal med Lantmännen som levererar värmevatten under vinterhalvåret. b - leverantörer med ettårs- flerårs- eller tillsvidareavtal Elnät Onninen driftförråd Ingmars gräv markarbeten Firma Magnus markarbeten Lindholm Fjärrvärme PEAB markentreprenad Nybrostrands Rör- svetsentreprenad Svets AB Logstör Syd AB rörledningar Lantmännen varmvatten Olika bolag träflis (årlig upphandling) Shell olja Öppet Open Net kommunikationsoperatör Stadsnät FNC projektering fibernät AKEA markarbeten fiber LRF konsult administration fiberföreningar YEAB G4S bevakning YK städservice städning KPA pensionsförsäkringar Härutöver tillkommer ett antal mindre leverantörer. 6

8 14. Viktiga anläggningar och maskiner Mottagningsstation 50/10kV 1 st Fördelningsstation 50/10 kv 1 st Nätstationer 10/0,4 kv 192 st Elnät 724 km Mätvärdesinsamling 1 st Värmekulvertledningar 89 km Fastbränslepannanläggningar 5 st totalt 35,5 MW Deponigaspannor 1 st totalt 2 MV Oljepannor 4 st totalt 32 MV Stadsnätscentral Teknikbodar fiber 1 3 st st Fordon 19 st Reservkraftsaggregat 5 st totalt 1810 kva Kontors och förrådsfastighet 1 st Skylift, lastmaskin, traktorgrävare och mätbuss 15. Ägarförhållanden. Ystad Energi AB ägs till 100% av Ystads kommun via Ytornet AB. Styrelsen väljes av kommunfullmäktige för en mandatperiod i taget. Styrelsen består av 7 ledamöter samt två personalrepresentanter. 16. Lagar och förordningar specifika för energiverksamhet. A. Riksdagen reglerar elverksamheten i den nya lagen från B. EI (energimarknadsinspektionen) övervakar prissättning, ekonomisk avkastning och koncession för nätet. C. Elsäkerhetsverkets föreskrifter styr vår verksamhet angående elsäkerhet fram till fastighetsgränsen och vår övervakande roll gentemot utomstående installatörer, våra medarbetare och tredje man. D. Länsstyrelsen har en övervakande roll avseende värmeproduktionen och för utsläpp av miljöpåverkande ämnen vid förbränning. E. Verksamheten påverkas också av många andra i samhället gällande lagar. 7

9 1. Ledarskap 1.1 Verkställande ledning Den verkställande ledningen utgörs av ledningsgruppen som består av VD och avdelningscheferna. Till ledningsgruppen adjungeras vid behov annan personal. 1.2 Ledningsgruppen och dess ansvarsförhållanden Ledare Affärsområde/ Stödjande funktioner/ Huvudprocesser stödjande processer VD Ulf Östrand Verksamhetsledning Värmechef Värmetjänster Planering/utförande och Vinko Culjak teknisk service värmetjänster Elnätschef Elnätstjänster Distribution, mätning, Bengt Olsson Gatubelysning beredskap, dok- Kommunikation umentation för elnät, Konsulttjänster Schablonberäkning Planering/beredning och byggnation av elnät gatubelysning och ITkommunikationsnät Administrativ Chef Ann-Christine Olsson Företagets marknadsservice, kundtjänst administration och personal Öppet Stadsnät chef Fibertjänster Planering/utförande och vakant Öppet Stadsnätstjänster teknisk service för fibernät och Öppet Stadsnät 1.3 Ledningsgruppens arbetssätt Ledningsgruppens arbetssätt beskrivs i kapitel 3 Strategisk planering. Ledningsgruppens arbete fokuseras inom ramen för ägardirektiv och styrelsens beslut mot - en kundorienterad verksamhetsutveckling - att förmedla och tydliggöra verksamhetens mål inom organisationen - att skapa förutsättningar för medarbetarnas engagemang USK doc 1:1

10 - att verksamhetens processer fungerar och att tillhandahålla tjänster tillfredsställer kundernas behov - att mål förverkligas och ekonomiska ramar innehålls USK doc 1:2

11 2. Information och analys 2.1 Hantering av fakta Hantering av fakta har tack vare ny informationsteknologi ständigt förändrats under de senaste åren och kommer fortsätta att förändras ytterligare i riktning mot en allt större lagring i IT-media. Detta har fördelen att fakta också blir aktuellare och mer lättåtkomligt för fler. En lagenlig arkivering av fakta finns dock kvar. 2.1.A. Lagring, uppdatering, och distribution av fakta Fakta om Kunder: Källa Lagring Uppdatering Distribution - Offerter o avtal Datamedia (MS Word) Fortlöpande avtalspärmar, Diarie ansvariga - Kundsamtal - Kundenkäter - Felanmälan - Branschtidningar - Installatörskontakter Datamedia Logica NG Pärm Datamedia (IDA) Ingen Datamedia Fortlöpande Vartannat år Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Kundansvariga Kundansvariga Driftpersonal Cirkulation Besiktningsing Fakta om varor o tjänster. Källa Lagring Uppdatering Distribution - Prislista - Energistatistik - SE-medd - EBR - SvFjv-medd - Produktkataloger - Taxor / avgifter Timprislista, EBR kostnadskatalog Månadsstatistik Datamedia / Arkiv Datamedia (CD) Arkiv Datamedia Datamedia Datamedia Årligen Månadsvis Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Årligen Ledningsgrupp Cirkulation Cirkulation P-info + media Fakta om medarbetare Källa Lagring Uppdatering Distribution - Anställningshandlingar - PU samtal - Rehab-utredningar - Arbetsskaderapport - Personalstatistik - Personalkompetens Personalregister Ansvarig överordn. Personalregister Personalregister, EMI Internkontrollpärm Personalregister Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Årligen Fortlöpande + ASS Cirkulation Fakta om forskning o utveckling Källa Lagring Uppdatering Distribution - ELFORSK - VÄRMEFORSK - EI - Tekniksymposier - EBR - SSNF Datamedia(Internet) Datamedia (Internet) Datamedia (Internet) Resp. deltagare Datamedia Datamedia Kontinerligt Cirkulation Cirkulation Cirkulation Cirkulation Cirkulation USK2-12.doc 2:1

12 Fakta om ekonomi Källa Lagring Uppdatering Distribution - Målbeskrivning - Budget - Månadsrapporter - Tertialbokslut - Årsbokslut - Nyckeltal Datamedia Datamedia Datamedia Datamedia (Ekonomisystem) Datamedia Datamedia Årligen Årligen Månadsvis Tertialvis Årligen Årligen P-info + styrelse P-info + styrelse Avdch + ekonom Avdch + styrelse P-info + styrelse Avdch + ekonom Fakta om viktigaste processer Källa Lagring Uppdatering Distribution - Nätövervakning El Mätvärdesinsamlig - Processtyrning Fjv - Driftstörnings statistik Kartor - Ek. anläggningsreg. Ekonomisystem - Utbytesprogr. Lampor - Kommunikationsprov Datamedia (Uni-View) Datamedia Datamedia Logg Kartarkiv /Datamedia Datamedia Datamedia Svepbytesprogr GB Logg Dygnsvis Dagligen (vardag) Larm Larm Resp drifting Fakta om viktigaste leverantörer Källa Lagring Uppdatering Distribution - Leverantörsinformation Datamedia (Ekonomisystem) - Avtal / kontrakt - Leverantörsbedömn. - Mäss-/ studiebesök - Materielprisutveckling Diariet Upphandlingsdokument Resp. deltagare Datamedia (Förr. Reg) APT-möte Fakta om samhällsengagemang och miljöhänsyn Källa Lagring Uppdatering Distribution - SIS-standard - Internkontroll - Skyddsronder - Miljörapport Torget / Internet VD+avdch+skyddsomb Skyddsombud Diarie Vart 3:e år 2 ggr/år Årligen P-info + MoB Fakta om organisationer och konkurrenter Källa Lagring Uppdatering Distribution - Branschtidningar - Klipptjänst Individuellt Datamedia Dagligen (vardag) Cirkulation Cirkulation Fakta om lagar o förordningar Källa Lagring Uppdatering Distribution - ESA - AFS - Ellagen - ABH o ABL - Levbest. Fjv - Elsäkerhetsföreskr Driftingenjör VD + skyddsombud Datamedia (Internet) Datamedia Datamedia Alla berörda Cirkulation Cirkulation Cirkulation Cirkulation USK2-12.doc 2:2

13 Ordlista: SE SvFjv EBR PU-samtal P-info ELFORSK VÄRMEFORSK EI EM GB ESA AFS ABH ABL SIS APT ADB PTS SSNf Svensk Energi (branschorganisation el) Svensk Fjärrvärme (branschorganisation) Elbyggnadsrationalisering (arbetsstandard) Personalutvecklingssamtal Personalinformationsmöte Elbranschens forskningsorgan Fjärrvärmebranschens forskningsorgan Energimarknadsinspektionen (statlig myndighet) Energimyndigheten (statlig myndighet) Gatubelysning Elsäkerhetsanvisningar Arbertaskyddsstyrelsens författningssamling Allmänna bestämmelser för högspänning Allmänna bestämmelser för lågspänning Standard Arbetsplatsträffar Administrativ databehandling Post och telestyrelsen Stadsnätsförningen USK2-12.doc 2:3

14 2.1.B. Faktas relevans, tillförlitlighet o lättillgänglighet Fakta om kunder är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Genom kundsamtal, kundkorrenspondens och marknadsundersökningar VD, kundtjänst Debiteringsregister uppdateras dagligligen o upprepning av marknadsundersökningar Debiteringsregister finns på datamedia för alla kundansvariga. Marknadsundersökningar hos marknadsansvariga Fakta om varor o tjänster är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Genom kundsamtal, styrelsemöten, Ei:s kontroll, SCBjämförelser och branschsamtal Jämförelser med branschen Datamedia, protokoll, VD och resp avdch Fakta om medarbetare är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Genom PU-samtal, personalenkät, APTmöten, pesonalakt. Återkommande åtgärder Uppgifter finns hos respektive medarb o överordnade Personalansvariga Fakta om forskning och utveckling är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Branschkontakt Kollegor Litteratur Avdch Fakta om ekonomi Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Myndighetskontroll, Måluppföljning, Internkontroll och styrelsemöten Uppföljning i månadsstatistik och av revisorer Ekonomisystem, datamedia VD, ekonom Fakta om viktigaste processer är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Yrkeserfarenheter och arbetsbeskrivningar Uppföljning Resultatstatisik VD, avdch Fakta om viktigaste leverantörer är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Leverantörsbedömningar Leverantörsvärdering Upphandlingsdokument VD, avdch USK2-12.doc 2:4

15 Fakta om samhällsengagemang o miljöhänsyn är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Myndigheters anvisningar Internkontroll, miljörapport Diariet/ pärm VD, avdch Fakta om organisationer och konkurrenter är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Yrkeserfarenhet Flera oberoende tidskrifter Cirkulation VD, avdch Fakta om lagar och förordningar är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga INFO från branschföreningar Myndighetsutövning Datamedia (Internet) VD, avdch 2.1.C-D. Användning av fakta Insamlade fakta bearbetas och används i stort enligt nedanstående bild som ett led i företagets arbete med ständiga förbättringar. Insamling av fakta Analys och utvärdering vid - Ledningsgruppsmöten - APT-möten - Driftstörningsmöten - Skyddsronder och genom pojektarbeten samt förslagsverksamhet Insamling och analys av fakta används för att - tillgodose kundens behov - följa kundrelaterade trender för planering och uppföljning på längre sikt - förbättra processer inom företaget - följa verksamhetsrelaterade trender för planering och uppföljning på längre sikt - stimulera förbättringar och nya idéer - säkerställa att företaget når uppställda mål USK2-12.doc 2:5

16 3. Strategisk planering 3.1 Arbetsformer vid strategisk planering Framtagning av strategier, mål och handlingsplaner för verksamheten och förbättringsarbete. Planera Genomföra Utvärdera Förbättra Långsiktiga planer Årlig affärsplan med budget, mål och mätetal för affärsområden och processer Löpande verksamhet Uppföljning mot mål satta för avdelningar och processer Visioner Strategier Framgångsfaktorer Handlingsplaner Avdelningars årliga planer och budget. Ständiga förbättringar av processer Uppföljning av förbättringsarbetet Samverkan och delaktighet i planeringsarbetet FÖRETAGET OCH ÄGAREN / STYRELSEN Ägaren har i ägardirektiv angivit den inriktning verksamheten skall bedrivas inom och träffar ordförande och VD en gång i halvåret genom kommunstyrelsen. Dessutom genomförs återkommande dialoger med moderbolaget Ytornet AB Företagets styrelse träffas en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna. Styrelsen har för sin verksamhet en arbetsordning som ses över en gång om året. Styrelsen har också fastställt en VD-instruktion som också ses över årligen. VD och ordförande träffas som regel varannan vecka och går igenom aktuella frågor planerade styrelseärenden och övergripande planer. LEDNINGSGRUPPENS ARBETE I ledningsgruppen deltager alla avdelningschefer och VD. Ledningsgruppen träffas som regel varannan vecka och går igenom: aktuella frågor, uppföljning av pågående projekt och planer samt personalfrågor mm. FÖRETAGET OCH DE ANSTÄLLDA VD håller allmän information till samtliga 2 4 gånger per år om bla budget, årsresultat och viktigare förändringar. Avdelningscheferna håller APT-möten varje eller varannan månad med sin personal där aktuella frågor diskuteras och pågående och planerade arbeten diskuteras. USK :1

17 Varje år genomförs skyddsronder med ansvariga avdelningschefer och skyddsombud. Vid större förändringar i verksamheten kallas till särskilda MBL möten mellan fack och arbetsgivare. PU-samtal (personalutvecklingssamtal) genomföres regelbundet Övriga inflytelsefaktorer i planeringsarbetet. FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN - följer den tekniska utvecklingen och prövar nya metoder och materiel - medverkar i branschorganisationernas arbete - lyssnar och anpassar företaget efter myndigheternas krav - anpassar utbyggnad och underhåll efter samhällsutvecklingen KUNDERNAS FÖRVÄNTNINGAR - huvuddelen av personalen träffar i sitt ordinarie arbete företagets kunder och är därvid lyhörda för att bättre tillvarata kundens intresse - personalen uppträder affärsmässigt och korrekt mot kunderna - personalen har en hög tillgänglighet - beredskapsstyrka finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året VAROR OCH TJÄNSTERS EGENSKAPER - tekniska mätningar av el o fjärrvärme genomförs kontinuerligt - nyckeltal jämförs med andra företag i branschen KOMPETENSBEHOV OCH ARBETSTILLFREDSTÄLLELSE - åtgärder efter psykosocial utredning bland personalen - kontinuerlig fortbildning - behovsanpassad utbildning - åtgärder efter jämförelser av nyckeltal FORSKNING OCH UTVECKLING - personal deltager i seminarier om ny och förbättrad teknik för att implementera sådan i verksamheten - företaget är medlem i ELFORSK och VÄRMEFORSK samt i EBR-veksamheten som är branschens forskningsinstanser och rationaliseringsorgan (EBR). EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR - verksamheterna skall bära sina egna kostnader och ge avkastning enligt ägarnas direktiv - investeringar föregås av lönsamhetskalkyler med undantag för anslutningar av nya elkunder inom nätets täckningsområde. - kostnadskalkyler med uppföljning genomförs för alla arbeten - ekonomiska nyckeltal jämförs med andra liknande företag PROCESSENS UTVECKLING - kontrollerar nyckeltal - strävan att ligga under branschens medelpris mot kund USK :2

18 LEVERANTÖRSSITUATIONEN OCH DESS UTVECKLING - bevakning av priser och avtalsförmåner hos olika leverantörer SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH MILJÖHÄNSYN - dokumenterat eget internkontrollsarbete - deltagande i Ystads kommuns Agenda Nedbrytning av långsiktiga och årliga planer till planer för avdelningar och arbetslag. Ledningsgruppen samlar önskemål och nödvändiga förändringar i budgetarbetet som därefter diskuteras och jämföres med mål och medel. Styrelsen fastställer budgeten och målen för ett år i taget. Avdelningarna upprättar egna planer med hänsyn till fastställda mål och budget som i sin tur resulterar i arbetsorder till arbetslag och enskilda anställda Utvärdering och förbättring av planeringsmetoder. Avdelningarna samlar personal i APT-möten för diskussioner om förbättringar. Fjärrvärmen genomför dessutom veckomöten beträffande driftfrågor. Alla arbeten som kan följs upp mot kostnadskalkyler. 3.2 Strategier, mål och handlingsplaner Strategier beskrivs i affärsidén som sedan ligger till grund för mål och handlingsplaner (se ÖVERSIKTLIG VERKSAMHETSBESKRIVNING) Krav i stort för företagets framgång Konkurrenskraftiga / jämförbara priser med en lönsamhet för företaget som medger en realistisk investeringsnivå för att verksamheten skall uppnå ägarens målsättning Vikigaste mål för processer och tjänster En hög leveranssäkerhet med nöjda kunder till konkurrenskraftiga / jämförbara priser med en rimlig avkastning. USK :3

19 4 Medarbetarnas utveckling 4.1 Strategisk kompetensutveckling Strategier, mål och handlingsplaner för verksamhetens samlade kompetens bestäms av de varor, tjänster och processer som, med hänsynstagande till olika inflytelsefaktorer, tas fram för att tillgodose kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar. Kontroll av att varan/ tjänsten och processen möter interna och externa kunders krav Kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar Externa och interna verksamhetskrav Varor, tjänster och processer Tekniska, ekonomiska och tidsmässiga risker Ny teknik och nya teknologier Krav som genereras av produktens livscykel Anställningshandlingar Mål för kompetensutveckling Utvecklingssamtal Utbildning Belöning Förbättra Planera Strategisk kompetens- utveckling Utvärdera Utföra Kompetensmatriser Ekonomiska ramar Träning Personalstatistik Personalens engagemang och delaktighet Plan för kompetensutveckling USK :1

20 4.1.1 Arbetsgång för framtagning av mål och handlingsplaner för organisationens samlade kompetensutveckling. Företagets kompetensbehov sett mot kravet på varor, tjänster och processer Personalen nuvarande kompetens (kompetensmatriser) Önskemål/förslag till kompetensutveckling utifrån PU-samtal Sammanvägning av företagets behov och individers önskemål. Budgetäskande Ekonomisk ram för kompetensutveckling, styrelsebeslut. Plan för budgetårets kompetensutveckling. Genomförande och utvärdering 4.2 Individuell kompetensutveckling Företaget genomför, sett mot sin storlek, i huvudsak kompetensutveckling inom egen yrkeskategori. Kompetensutveckling utanför egen yrkeskategori syftar främst till att skapa större förståelse för andra yrkeskategorier och för att kunna genomföra vissa arbetsuppgifter utanför det egna kompetensområdet vid bortovaro. Den individuella kompetensutvecklingen sker främst genom det dagliga arbetet i en USK :2

21 lärande organisation där eget arbete och arbetet i arbetslaget genomförs mot målet ständiga förbättringar Planera Genomföra Utvärdera Förbättra Grunden för kompetensutvecklingen utgörs av individens nuvarande kompetens, företagets kompetensbehov och individens önskemål framkomna vid PU-samtal. Kompetensutvecklingen sker inom områdena - branschutveckling - branschlitteratur, mäss- och studiebesök, leverantörsbesök - eget yrkesområde - internutbildning och externa kurser - social kompetens - diskussioner och utbildning i relationer på arbetsplatsen och till kunder och leverantörer - studiebesök och viss utbildning för att skapa förståelse för andra yrkeskategorier inom företaget och för att kunna utföra arbetsuppgifter utanför ordinarie kompetensområde vid bortovaro - inre- och yttre arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. Nyanställd personal genomgår introduktionsutbildning. 4.3 Medarbetarnas engagemang och delaktighet Medarbetarna har stora möjligheter att själva påverka sättet att genomföra arbetet då flertalet arbetsuppgifter löses som enmansarbete. Arbeten, som genomförs enskilt eller i arbetslag utifrån utdelade planerings- och beredningsunderlag, är påverkbara inom ramen för i underlagen uppsatta mål. Medarbetarna har, utöver de möjligheter den dagliga verksamheten bjuder, även möjligheter att delta i förslagsverksamheten. 4.4 Erkännande och uppmuntran Företaget tillämpar individuell lönesättning. Grupper av medarbetare kan dock välja att fördela löneutvecklingen lika för alla. Företaget ger också sitt erkännande och uppmuntran till personalen genom - uppvaktningar - julgåva och julsammankomst - personalsamlingar delvis på arbetstid - belöningar för förslagsverksamhet - stöd till personalföreningen USK :3

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298 GRÄNSDRAGNINGSLISTA A 2009-03-30 TEKNISKT ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER Beställaren erhåller tjänster av SBC avseende tekniskt administrativa arbetsuppgifter (teknisk förvaltare) som rör fastighetens

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Delegering av arbetsmiljöuppgifter FLIK 9 FBI YSTAD (NiRfil AB Delegering av arbetsmiljöuppgifter l egenskap av VD för Ystad Energi AB delegerar Jag arbetsmiljöuppgifter till avdelningscheferna på förvaltningen. Avdelningscheferna har i

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer