VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR UTFORMAD ENLIGT UTMÄRKELSEN SVENSK KVALITET. Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR UTFORMAD ENLIGT UTMÄRKELSEN SVENSK KVALITET. Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ"

Transkript

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR UTFORMAD ENLIGT UTMÄRKELSEN SVENSK KVALITET av Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Innehållsförteckning Översiktlig verksamhetsbeskrivning 1. Ledarskap 2. Information o analys 3. Strategisk planering 4. Medarbetarnas utveckling 5. Verksamhetens processer 6. Verksamhetens resultat 7. Kundtillfredsställelse

2 YSTAD ENERGI AB VERKSAMHETSBESKRIVNING ( Fastställd av styrelsen februari 2012) 1. Verksamhetsområde Ystad Energi AB är ett av Ystads kommun helägt bolag. Företagets verksamhet regleras utöver tillämplig lagstiftning av nedanstående handlingar: - Bolagsordning, senast uppdaterad Ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige 2009 och fastställda vid bolagsstämma Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion som uppdateras årligen Levererar elnätstjänster till kommuninnevånarna inom nätkoncessionsområdet, c:a 1/3-del av ytan av Ystads kommun men med ¾ av kommuninnevånarna. YEAB äger, underhåller och bygger ut elnätet i monopol inom området med stöd av nätkoncession. Äger och underhåller gatubelysningen i Ystads kommun på uppdrag av kommunen. Vägverket äger viss belysning på det statliga vägnätet men underhållet sköts av YEAB. Producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i tätorten Ystad i konkurrens med andra uppvärmningsformer. Äger och underhåller fibernät för Öppet Stadsnät och IT-kommunikation i hela Ystads kommun Levererar med ovanstående verksamhet sammanhängande tilläggstjänster; te x ledningsförläggning, ställverksunderhåll, trygghetslarm och radiokommunikation 2. Ägarens inriktning Ystad Energi AB skall kombinera affärsmässighet med kommunal nytta och bedriva verksamhen så att ägarens avkastningskrav uppnås. Bolagets taxor bör inte överskrida genomsnittet för branschen. 3. Affärsidé Ystad Energi står för kompetens, säkerhet och prisvärda produkter inom elnät, fjärrvärmeförsörjning och kommunikation 4. Visioner och värderingar 1

3 Kommunen äger genom bolaget infrastrukturen avseende fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och eldistribution i kommunens tätort och vad avser IT-kommunikation och gatubelysning även i resten av kommunen. Detta ger bolaget goda möjligheter till samordning vid nybyggnation främst i tätorten både inom egna verksamhetsområden och med andra kommunala verksamheter. Elnätsverksamheten är ett juridiskt monopol där kommunen är nätägare i huvudsak i tätorten. Kommunen har därmed möjligheter att påverka priser, inriktning, utbyggnad samt samordning med andra kommunala verksamheter inom detta geografiska område men inte i andra delar av kommunen. Bolaget verkar därför att på lång sikt vara den enda nätägaren i Ystads kommun för att på så sätt utjämna och likställa elnätspriserna för alla kommuninnevånare. Fjärrvärmen är ett naturligt monopol när det gäller ledningsnätet men en konkurrerande verksamhet när det gäller leverans av uppvärmningsform hos den enskilde kunden. Kommunen vill genom ägandet kunna erbjuda, i första hand tätortens invånare, miljövänligt producerad värme till ett pris som inte är högre än vad kunden själv kan producera värme för i en egen anläggning. Alla nytillkommande bostadsområden i anslutning till tätorten skall ges möjlighet att installera fjärrvärme. Möjligheter till fjärrvärme utanför tätorten skall övervägas då sådana önskemål framkommer. Bolaget äger och ansvarar för ett omfattande fibernät för Öppet Stadsnät och ITkommunikation i hela kommunen. Alla kommuninnevånare har sedan 2007 möjlighet till bredbandsanslutning via ADSL. Kommunens arbetsplatser, vissa företag och en del enskilda har anslutning via hyrda fibernätsförbindelser. Bolaget har 2011 påbörjat ett arbete med att kunna erbjuda Öppet Stadsnät med fiber direkt till hemmen. Fibernätet ägs av bolaget och bolaget handlar upp kommunikationsoperatör med en marknadsplats för flera olika tjänsteleverantörer. Ytterligare konkurerande leverantörer av fiber samt IT-tjänster finns i kommunen. Gatubelysningen i Ystads kommun, som ägs av bolaget, skall skötas med en god belysningsstandard, en god teknisk standard och särskilt i de gamla stadsdelarna en hög estetisk utformning med hänsyn till de ekonomiska ramar Ystads kommun tillåter. Bolaget skall i första hand arbeta för att vara totalentreprenör för all vägbelysning i Ystads kommun det vill säga också för Vägverkets belysning, men också kunna erbjuda motsvarande tjänster i angränsande områden. Bolaget skall prioritera driftsäkerhet, kundtillfredsställelse, utveckling av personalens kompetens och deras delaktighet i företagets verksamhet. All verksamhet skall arbeta för god miljö och säkerhet. 2

4 5. Viktigaste kundkategorier Kundkategorier uppdelade varor/tjänster Kat. nr. Varor och tjänster Kund kategori El Värme Ser- Gatu- Entreprenad vice belys- avtal ving Radio kom. Konsultation Mätning Fibern ät. 1 Offentlig sektor x x x x x x x x x 2 Industri, större x x x x x x x företag 3 Jord- och skogsbruk x x x 4 Fastighetsförvaltning x x x x x x x x 5 Övriga, mindre ftg x x x x x x x Privat kunder 6 -småhus, x x x x x fjärrvärme 7 -småhus, el x x x 8 -småhus, olja ved x x x 9 -lägenheter x x x Eldistribution 2010 totalt kwh 67 MKr mellanspänning kwh 10 MKr lågspänning kwh 54 MKr förluster kwh 3 MKr Fjärrvärmeförsäljning 2010 totalt kwh 93 MKr Potentiella kunder Utöver nyproduktion av fastigheter i eller i anslutning till tätorten är alla fastighetsägare inom tätorten som har oljeeldning eller elpanna att betrakta som potentiella fjärrvärmekunder enligt kommunens miljöambitioner. Dessa fastighetsägare prioriteras vid marknadsföring av fjärrvärme. Företaget skal erbjuda serviceavtal för underhåll till mellanspänningskunder och avtal om installation av värmeväxlare och underhåll för fjärrvärmekunder. Alla bredbandsoperatörer, företag och enskilda fastighetsägare är tänkbara kunder i fibernätet och till det Öppna Stadsnätet. Bolaget är genom sitt monopol enda möjliga leverantör av elanslutningar inom nätområdet. Utbyggnad av vindkraft inom nätområdet skall stödjas. Bolaget skall vara kommunens konsultföretag vad avser el- o fjärrvärmeverksamhet. 6. Viktigaste varor o tjänster - Transport av elektrisk energi i eget ledningsnät - Värme producerad i egna anläggningar och i Svensk Lantmännens anläggning - Planering och utförande samt drift och underhåll av kommunala belysningsnät - Utbyggnad och underhåll och i fibernätet - Leverans av IT-tjänster på en öppen plattform 3

5 - Installation av värmeväxlare och underhåll av fjärrvärmeanläggningar - Service av elektriska anläggningar hos företag och andra organisationer - Mätar- och mätningsservice - Entreprenadverksamhet (el) - Kommunikationsnät, radio- och ledningsbundet - Trygghetslarm - Konsultverksamhet i anknytning till övriga tjänster 7. Viktigaste marknader - Eldistribution inom nätkoncessionsområdet som utgör en del av Ystads kommun med såväl hushållskunder som näringslivs- och kunder i offentlig verksamhet. - Fjärrvärmeförsäljning inom och i anslutning till Ystad tätort - Kommunikationsnät av olika slag och Öppet Stadsnät inom kommunen - Gatubelysning inom kommunen och angränsande områden 8. Konkurrenssituation och marknadsposition Elnätsverksamheten bedrivs i monopol och har därmed inga konkurrenter. Gatubelysningsanläggningarna i Ystads kommun ägs av bolaget förutom några anläggningar längs vissa statliga vägar som ägs av Vägverket. Ystads kommun betalar bolaget för byggande, skötsel och underhåll av belysningen. Vägverket anlitar bolaget för skötsel och underhåll av sin ägda gatubelysning inom kommunen. Fjärrvärmeverksamheten konkurrerar hos den enskilde kunden med andra uppvärmningsformer som olja, el, värmepump, ved mm. Målsättningen är att leverera miljövänlig värme, billigare än oljeuppvärmning. Marknadsandelen av vattenburen uppvärmning i tätorten skall vara mer än 80% av använd energi för uppvärmning. I dag finns entreprenörer, som utöver det konventionella telefonnätet, erbjuder tjänster i olika kommunikationsnät. Bolaget ger via sitt Öppna Stadsnät förutsättningar för kommuninnevånarna att välja olika tjänsteleverantör och om de så vill olika operatörer för andra kommunikationstjänster. I de med verksamheten sammanhängande tilläggstjänster som bolaget i övrigt producerar skall inte vara i en sådan omfattning att de upplevs konkurrera på den öppna marknaden. 9. Verksamhetens framgångsfaktorer. - leveranssäkerhet - kundtillfredsställelse som återredovisas till ägarens representanter - konkurrensmässiga priser för nättjänster, värmedistribution, Öppet Stadsnät och underhåll - avkastning på kapital och en avskrivningsnivå som medger nya investeringar - kompetensutveckling hos personalen - förnyelsebenägenhet och förmåga att följa utvecklingen i omvärden - miljömedvetenhet 4

6 10. Verksamhetens huvudprocesser och stödjande processer. Elnätstjänster HUVUDPROCESSER Fjärrvärmetjänster Gatubelysning Ledningsentreprenader Kommunikation Konsulttjänster STÖDJANDE PROCESSER 11. Organisationsschema Se bifogat schema. 12. Anställda Personalkategori Administration / Marknads- Planering/ Teknisk personalservice service utförande service Totalt Varav kvinnor Akademisk eller annan högre utb. Gymnasium Grundskola Medel-ålder VD, Avdch Arbetledning o proj fjv Marknad o kundtjänst Arbetsledn, beredning o projektering el Beredning o projektering kommunikationsnät Stödtjänster Elmontörer Värmetekniker Mätning Administration TOTAL Utöver ovanstående utbildning finns medarbetare med följande specialistkompetens/utbildning inom företaget: Arbete med spänningskon- Systematiskt brandskyddsarbete troll före spänningssättning Vägbelysningsdimensionering Elsäkerhetsanvisningar (ESA) Hjärt o Lungräddning Elbyggnadsrationalisering (EBR) Nedtagning av montör från stolpe Starkströmsföreskrifter Heta arbeten 5

7 Jordtagsmätning Arbete på/vid väg Motorsågsutbildning Truckutbildning ADR utbildning (farligt gods trpt.) Skyliftutbildning Fiberskarving Fastbränsleeldning Luftlinjemontage Rep o skötsel av högspänningsutr. Körkort för lastbil Elbehörighet Gasföreståndare 13. Struktur o sammansättning på leverantörer och återförsäljare YEAB har inga återförsäljare men vi har däremot cirka 40 leverantörer vilka är indelade efter tre principer: a - leverantörer vilka vi är i beroendeställning till Vår ägare Ystad Kommun som tillhandahåller kund- och ekonomitjänster samt kartunderlag för vår ledningsdokumentation. E.ON som transporterar elenergi via överliggande nät. E.ON är i monopolställning med hänsyn till lagen om nätkoncession. Fjärrvärmen är, via samarbetsavtal, till viss del ekonomiskt beroende av SYSAV som levererar deponigas från soptippen. Fjärrvärmen har också ett avtal med Lantmännen som levererar värmevatten under vinterhalvåret. b - leverantörer med ettårs- flerårs- eller tillsvidareavtal Elnät Onninen driftförråd Ingmars gräv markarbeten Firma Magnus markarbeten Lindholm Fjärrvärme PEAB markentreprenad Nybrostrands Rör- svetsentreprenad Svets AB Logstör Syd AB rörledningar Lantmännen varmvatten Olika bolag träflis (årlig upphandling) Shell olja Öppet Open Net kommunikationsoperatör Stadsnät FNC projektering fibernät AKEA markarbeten fiber LRF konsult administration fiberföreningar YEAB G4S bevakning YK städservice städning KPA pensionsförsäkringar Härutöver tillkommer ett antal mindre leverantörer. 6

8 14. Viktiga anläggningar och maskiner Mottagningsstation 50/10kV 1 st Fördelningsstation 50/10 kv 1 st Nätstationer 10/0,4 kv 192 st Elnät 724 km Mätvärdesinsamling 1 st Värmekulvertledningar 89 km Fastbränslepannanläggningar 5 st totalt 35,5 MW Deponigaspannor 1 st totalt 2 MV Oljepannor 4 st totalt 32 MV Stadsnätscentral Teknikbodar fiber 1 3 st st Fordon 19 st Reservkraftsaggregat 5 st totalt 1810 kva Kontors och förrådsfastighet 1 st Skylift, lastmaskin, traktorgrävare och mätbuss 15. Ägarförhållanden. Ystad Energi AB ägs till 100% av Ystads kommun via Ytornet AB. Styrelsen väljes av kommunfullmäktige för en mandatperiod i taget. Styrelsen består av 7 ledamöter samt två personalrepresentanter. 16. Lagar och förordningar specifika för energiverksamhet. A. Riksdagen reglerar elverksamheten i den nya lagen från B. EI (energimarknadsinspektionen) övervakar prissättning, ekonomisk avkastning och koncession för nätet. C. Elsäkerhetsverkets föreskrifter styr vår verksamhet angående elsäkerhet fram till fastighetsgränsen och vår övervakande roll gentemot utomstående installatörer, våra medarbetare och tredje man. D. Länsstyrelsen har en övervakande roll avseende värmeproduktionen och för utsläpp av miljöpåverkande ämnen vid förbränning. E. Verksamheten påverkas också av många andra i samhället gällande lagar. 7

9 1. Ledarskap 1.1 Verkställande ledning Den verkställande ledningen utgörs av ledningsgruppen som består av VD och avdelningscheferna. Till ledningsgruppen adjungeras vid behov annan personal. 1.2 Ledningsgruppen och dess ansvarsförhållanden Ledare Affärsområde/ Stödjande funktioner/ Huvudprocesser stödjande processer VD Ulf Östrand Verksamhetsledning Värmechef Värmetjänster Planering/utförande och Vinko Culjak teknisk service värmetjänster Elnätschef Elnätstjänster Distribution, mätning, Bengt Olsson Gatubelysning beredskap, dok- Kommunikation umentation för elnät, Konsulttjänster Schablonberäkning Planering/beredning och byggnation av elnät gatubelysning och ITkommunikationsnät Administrativ Chef Ann-Christine Olsson Företagets marknadsservice, kundtjänst administration och personal Öppet Stadsnät chef Fibertjänster Planering/utförande och vakant Öppet Stadsnätstjänster teknisk service för fibernät och Öppet Stadsnät 1.3 Ledningsgruppens arbetssätt Ledningsgruppens arbetssätt beskrivs i kapitel 3 Strategisk planering. Ledningsgruppens arbete fokuseras inom ramen för ägardirektiv och styrelsens beslut mot - en kundorienterad verksamhetsutveckling - att förmedla och tydliggöra verksamhetens mål inom organisationen - att skapa förutsättningar för medarbetarnas engagemang USK doc 1:1

10 - att verksamhetens processer fungerar och att tillhandahålla tjänster tillfredsställer kundernas behov - att mål förverkligas och ekonomiska ramar innehålls USK doc 1:2

11 2. Information och analys 2.1 Hantering av fakta Hantering av fakta har tack vare ny informationsteknologi ständigt förändrats under de senaste åren och kommer fortsätta att förändras ytterligare i riktning mot en allt större lagring i IT-media. Detta har fördelen att fakta också blir aktuellare och mer lättåtkomligt för fler. En lagenlig arkivering av fakta finns dock kvar. 2.1.A. Lagring, uppdatering, och distribution av fakta Fakta om Kunder: Källa Lagring Uppdatering Distribution - Offerter o avtal Datamedia (MS Word) Fortlöpande avtalspärmar, Diarie ansvariga - Kundsamtal - Kundenkäter - Felanmälan - Branschtidningar - Installatörskontakter Datamedia Logica NG Pärm Datamedia (IDA) Ingen Datamedia Fortlöpande Vartannat år Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Kundansvariga Kundansvariga Driftpersonal Cirkulation Besiktningsing Fakta om varor o tjänster. Källa Lagring Uppdatering Distribution - Prislista - Energistatistik - SE-medd - EBR - SvFjv-medd - Produktkataloger - Taxor / avgifter Timprislista, EBR kostnadskatalog Månadsstatistik Datamedia / Arkiv Datamedia (CD) Arkiv Datamedia Datamedia Datamedia Årligen Månadsvis Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Årligen Ledningsgrupp Cirkulation Cirkulation P-info + media Fakta om medarbetare Källa Lagring Uppdatering Distribution - Anställningshandlingar - PU samtal - Rehab-utredningar - Arbetsskaderapport - Personalstatistik - Personalkompetens Personalregister Ansvarig överordn. Personalregister Personalregister, EMI Internkontrollpärm Personalregister Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Årligen Fortlöpande + ASS Cirkulation Fakta om forskning o utveckling Källa Lagring Uppdatering Distribution - ELFORSK - VÄRMEFORSK - EI - Tekniksymposier - EBR - SSNF Datamedia(Internet) Datamedia (Internet) Datamedia (Internet) Resp. deltagare Datamedia Datamedia Kontinerligt Cirkulation Cirkulation Cirkulation Cirkulation Cirkulation USK2-12.doc 2:1

12 Fakta om ekonomi Källa Lagring Uppdatering Distribution - Målbeskrivning - Budget - Månadsrapporter - Tertialbokslut - Årsbokslut - Nyckeltal Datamedia Datamedia Datamedia Datamedia (Ekonomisystem) Datamedia Datamedia Årligen Årligen Månadsvis Tertialvis Årligen Årligen P-info + styrelse P-info + styrelse Avdch + ekonom Avdch + styrelse P-info + styrelse Avdch + ekonom Fakta om viktigaste processer Källa Lagring Uppdatering Distribution - Nätövervakning El Mätvärdesinsamlig - Processtyrning Fjv - Driftstörnings statistik Kartor - Ek. anläggningsreg. Ekonomisystem - Utbytesprogr. Lampor - Kommunikationsprov Datamedia (Uni-View) Datamedia Datamedia Logg Kartarkiv /Datamedia Datamedia Datamedia Svepbytesprogr GB Logg Dygnsvis Dagligen (vardag) Larm Larm Resp drifting Fakta om viktigaste leverantörer Källa Lagring Uppdatering Distribution - Leverantörsinformation Datamedia (Ekonomisystem) - Avtal / kontrakt - Leverantörsbedömn. - Mäss-/ studiebesök - Materielprisutveckling Diariet Upphandlingsdokument Resp. deltagare Datamedia (Förr. Reg) APT-möte Fakta om samhällsengagemang och miljöhänsyn Källa Lagring Uppdatering Distribution - SIS-standard - Internkontroll - Skyddsronder - Miljörapport Torget / Internet VD+avdch+skyddsomb Skyddsombud Diarie Vart 3:e år 2 ggr/år Årligen P-info + MoB Fakta om organisationer och konkurrenter Källa Lagring Uppdatering Distribution - Branschtidningar - Klipptjänst Individuellt Datamedia Dagligen (vardag) Cirkulation Cirkulation Fakta om lagar o förordningar Källa Lagring Uppdatering Distribution - ESA - AFS - Ellagen - ABH o ABL - Levbest. Fjv - Elsäkerhetsföreskr Driftingenjör VD + skyddsombud Datamedia (Internet) Datamedia Datamedia Alla berörda Cirkulation Cirkulation Cirkulation Cirkulation USK2-12.doc 2:2

13 Ordlista: SE SvFjv EBR PU-samtal P-info ELFORSK VÄRMEFORSK EI EM GB ESA AFS ABH ABL SIS APT ADB PTS SSNf Svensk Energi (branschorganisation el) Svensk Fjärrvärme (branschorganisation) Elbyggnadsrationalisering (arbetsstandard) Personalutvecklingssamtal Personalinformationsmöte Elbranschens forskningsorgan Fjärrvärmebranschens forskningsorgan Energimarknadsinspektionen (statlig myndighet) Energimyndigheten (statlig myndighet) Gatubelysning Elsäkerhetsanvisningar Arbertaskyddsstyrelsens författningssamling Allmänna bestämmelser för högspänning Allmänna bestämmelser för lågspänning Standard Arbetsplatsträffar Administrativ databehandling Post och telestyrelsen Stadsnätsförningen USK2-12.doc 2:3

14 2.1.B. Faktas relevans, tillförlitlighet o lättillgänglighet Fakta om kunder är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Genom kundsamtal, kundkorrenspondens och marknadsundersökningar VD, kundtjänst Debiteringsregister uppdateras dagligligen o upprepning av marknadsundersökningar Debiteringsregister finns på datamedia för alla kundansvariga. Marknadsundersökningar hos marknadsansvariga Fakta om varor o tjänster är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Genom kundsamtal, styrelsemöten, Ei:s kontroll, SCBjämförelser och branschsamtal Jämförelser med branschen Datamedia, protokoll, VD och resp avdch Fakta om medarbetare är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Genom PU-samtal, personalenkät, APTmöten, pesonalakt. Återkommande åtgärder Uppgifter finns hos respektive medarb o överordnade Personalansvariga Fakta om forskning och utveckling är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Branschkontakt Kollegor Litteratur Avdch Fakta om ekonomi Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Myndighetskontroll, Måluppföljning, Internkontroll och styrelsemöten Uppföljning i månadsstatistik och av revisorer Ekonomisystem, datamedia VD, ekonom Fakta om viktigaste processer är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Yrkeserfarenheter och arbetsbeskrivningar Uppföljning Resultatstatisik VD, avdch Fakta om viktigaste leverantörer är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Leverantörsbedömningar Leverantörsvärdering Upphandlingsdokument VD, avdch USK2-12.doc 2:4

15 Fakta om samhällsengagemang o miljöhänsyn är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Myndigheters anvisningar Internkontroll, miljörapport Diariet/ pärm VD, avdch Fakta om organisationer och konkurrenter är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga Yrkeserfarenhet Flera oberoende tidskrifter Cirkulation VD, avdch Fakta om lagar och förordningar är Relevanta Tillförlitliga Lättillgängliga Ansvariga INFO från branschföreningar Myndighetsutövning Datamedia (Internet) VD, avdch 2.1.C-D. Användning av fakta Insamlade fakta bearbetas och används i stort enligt nedanstående bild som ett led i företagets arbete med ständiga förbättringar. Insamling av fakta Analys och utvärdering vid - Ledningsgruppsmöten - APT-möten - Driftstörningsmöten - Skyddsronder och genom pojektarbeten samt förslagsverksamhet Insamling och analys av fakta används för att - tillgodose kundens behov - följa kundrelaterade trender för planering och uppföljning på längre sikt - förbättra processer inom företaget - följa verksamhetsrelaterade trender för planering och uppföljning på längre sikt - stimulera förbättringar och nya idéer - säkerställa att företaget når uppställda mål USK2-12.doc 2:5

16 3. Strategisk planering 3.1 Arbetsformer vid strategisk planering Framtagning av strategier, mål och handlingsplaner för verksamheten och förbättringsarbete. Planera Genomföra Utvärdera Förbättra Långsiktiga planer Årlig affärsplan med budget, mål och mätetal för affärsområden och processer Löpande verksamhet Uppföljning mot mål satta för avdelningar och processer Visioner Strategier Framgångsfaktorer Handlingsplaner Avdelningars årliga planer och budget. Ständiga förbättringar av processer Uppföljning av förbättringsarbetet Samverkan och delaktighet i planeringsarbetet FÖRETAGET OCH ÄGAREN / STYRELSEN Ägaren har i ägardirektiv angivit den inriktning verksamheten skall bedrivas inom och träffar ordförande och VD en gång i halvåret genom kommunstyrelsen. Dessutom genomförs återkommande dialoger med moderbolaget Ytornet AB Företagets styrelse träffas en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna. Styrelsen har för sin verksamhet en arbetsordning som ses över en gång om året. Styrelsen har också fastställt en VD-instruktion som också ses över årligen. VD och ordförande träffas som regel varannan vecka och går igenom aktuella frågor planerade styrelseärenden och övergripande planer. LEDNINGSGRUPPENS ARBETE I ledningsgruppen deltager alla avdelningschefer och VD. Ledningsgruppen träffas som regel varannan vecka och går igenom: aktuella frågor, uppföljning av pågående projekt och planer samt personalfrågor mm. FÖRETAGET OCH DE ANSTÄLLDA VD håller allmän information till samtliga 2 4 gånger per år om bla budget, årsresultat och viktigare förändringar. Avdelningscheferna håller APT-möten varje eller varannan månad med sin personal där aktuella frågor diskuteras och pågående och planerade arbeten diskuteras. USK :1

17 Varje år genomförs skyddsronder med ansvariga avdelningschefer och skyddsombud. Vid större förändringar i verksamheten kallas till särskilda MBL möten mellan fack och arbetsgivare. PU-samtal (personalutvecklingssamtal) genomföres regelbundet Övriga inflytelsefaktorer i planeringsarbetet. FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN - följer den tekniska utvecklingen och prövar nya metoder och materiel - medverkar i branschorganisationernas arbete - lyssnar och anpassar företaget efter myndigheternas krav - anpassar utbyggnad och underhåll efter samhällsutvecklingen KUNDERNAS FÖRVÄNTNINGAR - huvuddelen av personalen träffar i sitt ordinarie arbete företagets kunder och är därvid lyhörda för att bättre tillvarata kundens intresse - personalen uppträder affärsmässigt och korrekt mot kunderna - personalen har en hög tillgänglighet - beredskapsstyrka finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året VAROR OCH TJÄNSTERS EGENSKAPER - tekniska mätningar av el o fjärrvärme genomförs kontinuerligt - nyckeltal jämförs med andra företag i branschen KOMPETENSBEHOV OCH ARBETSTILLFREDSTÄLLELSE - åtgärder efter psykosocial utredning bland personalen - kontinuerlig fortbildning - behovsanpassad utbildning - åtgärder efter jämförelser av nyckeltal FORSKNING OCH UTVECKLING - personal deltager i seminarier om ny och förbättrad teknik för att implementera sådan i verksamheten - företaget är medlem i ELFORSK och VÄRMEFORSK samt i EBR-veksamheten som är branschens forskningsinstanser och rationaliseringsorgan (EBR). EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR - verksamheterna skall bära sina egna kostnader och ge avkastning enligt ägarnas direktiv - investeringar föregås av lönsamhetskalkyler med undantag för anslutningar av nya elkunder inom nätets täckningsområde. - kostnadskalkyler med uppföljning genomförs för alla arbeten - ekonomiska nyckeltal jämförs med andra liknande företag PROCESSENS UTVECKLING - kontrollerar nyckeltal - strävan att ligga under branschens medelpris mot kund USK :2

18 LEVERANTÖRSSITUATIONEN OCH DESS UTVECKLING - bevakning av priser och avtalsförmåner hos olika leverantörer SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH MILJÖHÄNSYN - dokumenterat eget internkontrollsarbete - deltagande i Ystads kommuns Agenda Nedbrytning av långsiktiga och årliga planer till planer för avdelningar och arbetslag. Ledningsgruppen samlar önskemål och nödvändiga förändringar i budgetarbetet som därefter diskuteras och jämföres med mål och medel. Styrelsen fastställer budgeten och målen för ett år i taget. Avdelningarna upprättar egna planer med hänsyn till fastställda mål och budget som i sin tur resulterar i arbetsorder till arbetslag och enskilda anställda Utvärdering och förbättring av planeringsmetoder. Avdelningarna samlar personal i APT-möten för diskussioner om förbättringar. Fjärrvärmen genomför dessutom veckomöten beträffande driftfrågor. Alla arbeten som kan följs upp mot kostnadskalkyler. 3.2 Strategier, mål och handlingsplaner Strategier beskrivs i affärsidén som sedan ligger till grund för mål och handlingsplaner (se ÖVERSIKTLIG VERKSAMHETSBESKRIVNING) Krav i stort för företagets framgång Konkurrenskraftiga / jämförbara priser med en lönsamhet för företaget som medger en realistisk investeringsnivå för att verksamheten skall uppnå ägarens målsättning Vikigaste mål för processer och tjänster En hög leveranssäkerhet med nöjda kunder till konkurrenskraftiga / jämförbara priser med en rimlig avkastning. USK :3

19 4 Medarbetarnas utveckling 4.1 Strategisk kompetensutveckling Strategier, mål och handlingsplaner för verksamhetens samlade kompetens bestäms av de varor, tjänster och processer som, med hänsynstagande till olika inflytelsefaktorer, tas fram för att tillgodose kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar. Kontroll av att varan/ tjänsten och processen möter interna och externa kunders krav Kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar Externa och interna verksamhetskrav Varor, tjänster och processer Tekniska, ekonomiska och tidsmässiga risker Ny teknik och nya teknologier Krav som genereras av produktens livscykel Anställningshandlingar Mål för kompetensutveckling Utvecklingssamtal Utbildning Belöning Förbättra Planera Strategisk kompetens- utveckling Utvärdera Utföra Kompetensmatriser Ekonomiska ramar Träning Personalstatistik Personalens engagemang och delaktighet Plan för kompetensutveckling USK :1

20 4.1.1 Arbetsgång för framtagning av mål och handlingsplaner för organisationens samlade kompetensutveckling. Företagets kompetensbehov sett mot kravet på varor, tjänster och processer Personalen nuvarande kompetens (kompetensmatriser) Önskemål/förslag till kompetensutveckling utifrån PU-samtal Sammanvägning av företagets behov och individers önskemål. Budgetäskande Ekonomisk ram för kompetensutveckling, styrelsebeslut. Plan för budgetårets kompetensutveckling. Genomförande och utvärdering 4.2 Individuell kompetensutveckling Företaget genomför, sett mot sin storlek, i huvudsak kompetensutveckling inom egen yrkeskategori. Kompetensutveckling utanför egen yrkeskategori syftar främst till att skapa större förståelse för andra yrkeskategorier och för att kunna genomföra vissa arbetsuppgifter utanför det egna kompetensområdet vid bortovaro. Den individuella kompetensutvecklingen sker främst genom det dagliga arbetet i en USK :2

21 lärande organisation där eget arbete och arbetet i arbetslaget genomförs mot målet ständiga förbättringar Planera Genomföra Utvärdera Förbättra Grunden för kompetensutvecklingen utgörs av individens nuvarande kompetens, företagets kompetensbehov och individens önskemål framkomna vid PU-samtal. Kompetensutvecklingen sker inom områdena - branschutveckling - branschlitteratur, mäss- och studiebesök, leverantörsbesök - eget yrkesområde - internutbildning och externa kurser - social kompetens - diskussioner och utbildning i relationer på arbetsplatsen och till kunder och leverantörer - studiebesök och viss utbildning för att skapa förståelse för andra yrkeskategorier inom företaget och för att kunna utföra arbetsuppgifter utanför ordinarie kompetensområde vid bortovaro - inre- och yttre arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. Nyanställd personal genomgår introduktionsutbildning. 4.3 Medarbetarnas engagemang och delaktighet Medarbetarna har stora möjligheter att själva påverka sättet att genomföra arbetet då flertalet arbetsuppgifter löses som enmansarbete. Arbeten, som genomförs enskilt eller i arbetslag utifrån utdelade planerings- och beredningsunderlag, är påverkbara inom ramen för i underlagen uppsatta mål. Medarbetarna har, utöver de möjligheter den dagliga verksamheten bjuder, även möjligheter att delta i förslagsverksamheten. 4.4 Erkännande och uppmuntran Företaget tillämpar individuell lönesättning. Grupper av medarbetare kan dock välja att fördela löneutvecklingen lika för alla. Företaget ger också sitt erkännande och uppmuntran till personalen genom - uppvaktningar - julgåva och julsammankomst - personalsamlingar delvis på arbetstid - belöningar för förslagsverksamhet - stöd till personalföreningen USK :3

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Delegering av arbetsmiljöuppgifter FLIK 9 FBI YSTAD (NiRfil AB Delegering av arbetsmiljöuppgifter l egenskap av VD för Ystad Energi AB delegerar Jag arbetsmiljöuppgifter till avdelningscheferna på förvaltningen. Avdelningscheferna har i

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats med fjärrvärmen Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Kvalitetshandbok för medarbetare

Kvalitetshandbok för medarbetare Kvalitetshandbok för medarbetare Itri Städ i Stockholm AB Itri startades år 1987 som enskild firma och nuvarande aktiebolag bildades 1996. Vårt organisationsnummer är 556537-3635. Itri är ett lokalvårdsföretag,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Första upplagan Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöverket 2004 Text: Carin Frostberg, Organisatoriska och medicinska

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Övervakningsplan för Skara Energi AB.

Övervakningsplan för Skara Energi AB. Övervakningsplan för Skara Energi AB. Skara Energi AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) Bakgrund Syftet

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Övik Energi Nät AB övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5)

Övik Energi Nät AB övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) ÖVERVAKNINGSPLAN 15 mars 2012 1 (7) Övik Energi Nät AB övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) Bakgrund Syftet

Läs mer