Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan"

Transkript

1 Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009

2 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt... 2 Tre spår i planen men de hänger ihop... 3 Vision för Ystad-Österlenregionen... 4 Visionens utmaningar övergripande strategiska områden... 5 En gemensam målgrupp för Ystad-Österlen... 5 En regional kommunikationsplattform för ökad attraktionskraft... 6 Regional organisering för att kunna driva attraktionsskapandet med kraft... 6 Besöksregionen Ystad-Österlen... 8 Övergripande inriktning... 8 Marknader och målgrupper... 8 Konkurrenter och konkurrensfördelar... 9 Strategiområde 1 Marknadsföring Strategiområde 2 Samverkan & organisering Strategiområde 3 Kompetensutveckling Strategiområde 4 Produktutveckling Näringslivsregionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Målgrupper och konkurrensfördelar Strategiområde 1 Näringsutveckling Strategiområde 2 Marknadskommunikation och tillgänglighet, en väg in i regionen Strategiområde 3 Nätverksskapande Inriktning Strategiområde 4 Samhällsplanering, samsyn på kommunernas roll och ansvar Boenderegionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Målgrupper och huvudbudskap Strategiområde 1 Marknadskommunikation Strategiområde 2 Nyskapande samhällsbyggnad Strategiområde 3 Skola + näringsliv = sant Strategiområde 4 evenemang och aktiviteter Slutord Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

3 Inledning om strategiplanen Varför en strategisk plan - syftet Syftet med arbetet är att stärka Ystad-Österlenregionens konkurrens- och attraktionskraft för boende, besökare och näringslivsetableringar. Denna strategiska plan ska skapa ett gemensamt och tydligt agerande hos alla aktörer som påverkar och påverkas av Ystad-Österlenregionens attraktionskraft. Detta är ett arbetsmaterial Detta är en strategiplan under framtagande. Under våren har offentliga och privata aktörer gemensamt arbetat med vision och strategier för Ystad- Österlenregionens utveckling de kommande 5-10 åren. Deltagarna har dels arbetat gemensamt i stora workshops runt visionsfrågan, dels uppdelade i mindre grupper med fokus på var sitt segmenten i planen besökare, bofasta eller näringsliv. Detta är en sammanfattande dokument av gruppernas arbete. Som läsare kan det vara bra att veta att grupperna har kommit olika långt i det detaljerade strategiformulerandet. Ett system utan makt Ystad-Österlenregionen som system kännetecknas av samma karaktäristiska drag som alla andra samverkande system det saknar maktstruktur. En plats eller en region är ett komplext system av aktörer, offentliga, kommersiella och idédrivna, som inte har samma drivkrafter och motiv för sitt agerande. Att stärka Ystad- Österlenregionens attraktionskraft kräver dock att samtliga dessa aktörer går åt samma håll och agerar som en aktör gentemot marknaden och omvärlden. Det är detta som är strategiplanens syfte Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

4 Tre spår i planen men de hänger ihop I denna plan finns ställningstaganden för tre olika målgrupper eller segment som vi vill öka vår attraktionskraft för. Dessa tre spår i planen och det framtida arbetet är dock nära relaterade till varandra och växelverkar. Det är mycket svårt att få någon att överväga att flytta till en plats som han eller hon inte ens kan tänka sig att besöka på sin fritid. Besöket oavsett om det sker i tjänsten eller på fritiden är Ystad-Österlenregionens inkörsport. Genom ett besök kan vi skapa en relation till nya potentiella inflyttare, och visa upp regionen som en attraktiv plats att bo och verka på. Det innebär att våra resmål och upplevelser ofta blir ett skyltfönster för att visa regionens övriga företräden. Boende och näringsliv hänger också ihop intimt med varandra. I denna strategi ser vi den stora potentialen i form av livsstilsföretagare, som flyttar med sitt företag till en kreativ miljö och en attraktiv boendeplats för hela familjen. De tre cirklarna nedan måste stötta varandra och sända samma grundbudskap för att skapa attraktivitet. BOENDE BESÖKARE NÄRINGSLIV Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

5 Vision för Ystad-Österlenregionen Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska ge oss livskraft. Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar alla i Ystad-Österlenregionen och som man kan bära med sig, komma ihåg och känna stolthet över. Den ska också kunna omsättas i aktörenas vardag och konkretiseras i olika verksamheter. Ystad-Österlenregionen är en kreativ växtzon där vi välkomnar det lilla och vågar utveckla det unika. Detta är platsen för inspiration och äventyr varje dag, där det oväntade är nära. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

6 Visionens utmaningar övergripande strategiska områden När temagrupperna fört en dialog och börjat lägga samman sina strategiska ställningstaganden har det konstaterats att det finns ett antal övergripande strategiska områden som gäller över de olika temana och målgrupperna. Dessa områden kan ses som bärande processer för att öka attraktions- och konkurrenskraft för boende, besökare och näringslivsetableringar. En gemensam målgrupp för Ystad-Österlen Ystad-Österlenregionen har ett starkt namn idag, och kopplas till positiva värden. I processen har tidigt konstaterats att det inte alltid är relevant att prata om olika målgrupper för de olika spåren boende, besök och näringsliv. Regionens utmaning är att skapa en tydlig profil och en relation till människor, och få dem att gå från en besökare till fritidsboende, från fritidsboende till permanentboende och från boende utpendlare till etablerade av ett eget företag. Istället för att bara se de tre spåren som olika uppgifter ska vi också börja se dem som en värdespiral. Fokus på två skeden i livet... Det finns två perioder i livet då människor är mest flyttbenägna. Den första perioden är när man får småbarn, och därmed omprövar livssituationen. Krav på trygghet, god uppväxtmiljö för barnen och tid för familjen ställer nya krav på boendeorten. Den andra perioden är när barnen flugit ut. Trenden är att flytta till mindre tätorter med stort kulturutbud, närhet och trygghet. Många i den generationen spenderar allt mer tid i fritidshus som ofta är avsedda för permanentboende....och på en grupp med livsstil och värderingar som Ystad- Österlenregionen är svaret på. De vi vänder oss mot: Agerar utifrån ett livsstilsbeslut, både i val av boende-, etablerings- och besöksort. Uppskattar våra värden, med ett rikt kulturliv, god och naturlig livsmiljö, småskalighet med god service. Uppskattar tryggheten och det sociala nätverket, men vill ha närheten till storstadsregionen för arbete och fritid. Vill kunna skaffa större egna hem till andra priser än i storstadsregionerna Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

7 Och de är redan här! Det är lättast att kommunicera med de som redan känner till oss. Vi har en möjlighet att kommunicera med de i våra målgrupper som har en relation till Ystad-Österlenregionen genom fritidshus, eller återkommande besök i regionen som fritidsresenärer eller i tjänsten. Vi ska utnyttja den möjlighet till cross selling som evenemang, möten och konferenser innebär för att visa upp regionen ur ett boende- och företagarperspektiv. Framförallt ska nya evenemang och reseanledningar till regionen planeras strategiskt syftet är inte bara att göra lönsamma och lyckade evenemang, utan också att gestalta den bild av Ystad- Österlenregionen som vi vill förmedla. En regional kommunikationsplattform för ökad attraktionskraft En grundförutsättning för att bli betraktad som en attraktiv region är att börja agera som en region. Varumärket är inte enbart en fråga om logotyp och marknadskommunikation, utan en bild av regionen i kundens medvetande som sedan också måste levereras i mötet med omvärlden när de kommer till Ystad- Österlenregionen. Arbetet med att stärka attraktions- och konkurrenskraften för boende, besökare och näringslivsetableringar kommer att påverka den bilden. Det finns ett stort behov av att tydliggöra den övergripande varumärkesplattformen för regionen, och ta fram en kommunikationsstrategi som kan användas som stöd för den mer produkt- och relationsinriktade marknadsföringen gentemot besökare, boende och företagare. I processen har ett antal USP:ar och kärnvärden för Ystad-Österlenregionen identifierats. Dessa måste renodlas och stämmas av mot marknaden. Med en tydlig varumärkesplattform och ett tydligt ägande av varumärket finns möjligheterna att kommunicera en vidgad bild av Ystad- Österlenregionen som en plats värd att besöka året runt, en attraktiv plats för boende och en attraktiv plats att driva verksamhet på. Det handlar om att förstärka det som Ystad-Österlenregionen redan är känt för på nya marknader, men det viktigaste är att skapa nya associationer till varumärket på gamla marknader. Regional organisering för att kunna driva attraktionsskapandet med kraft Att realisera visionen och driva utvecklingen enligt strategiplanen kommer att ställa krav på samverkan, samsyn och regionalt tänkande över kommungränserna, och krav på tydliga arbetsformer, nätverk och processer för samverkan och dialog mellan offentliga, kommersiella och ideella aktörer i regionen. Regionskapandet ställer krav på tydlig extern kommunikation som tydliggörs i avsnittet ovan, men i minst lika hög grad på att driva interna utvecklingsområden med kraft. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

8 Att hitta en regional organisering ska inte innebära att lägga till uppgifter och en mängd nya aktörer i regionen, utan att lyfta upp frågor på en regional nivå. Detta bör innebära ett mer effektivt resursutnyttjande. Som ett exempel föreslås i strategin för besöksnäringen att det ska finnas en turistorganisation med en ansvarig för regionen, som sedan kan ha kundservice för besökare där de stora resandeströmmarna finns under olika säsonger. De frågor som behöver hanteras gemensamt på regional nivå: är: Varumärket Ystad-Österlenregionen och imagemarknadsföringen av regionen samt produkt- och relationsmarknadsföring gentemot identifierade målgrupper möten och konferenser, privatresemarkanden, evenemang, investeringar och etableringar. Intern marknadsföring. En intern marknadsförings- och kommunikationsplan behöver tas fram för att starta en dialog om självbild, attityder till varandra och till regionen Ystad-Österlen. Vi kan aldrig förmedla och sälja en bild av en attraktiv region som inte invånarna står bakom och förmedlar. Konkreta utvecklingsinsatser inom ramen för strategin.. Strategiplanen identifierar ett antal entrala frågor för utvecklingen av regionens attraktionsoch konkurrenskraft. Exempel på detta är kompetensinsatser inom näringslivet i termer av entrreprenörskap och affärsutveckling, samt framtagande av en tydlig portal för regionen. Gemensamt marknads- och utvecklingsbolag En möjlig lösning som drivs framgångsrikt på andra platser i Sverige är en gemensam marknads- och utvecklingsbolag där både näringsliv och offentliga aktörer finns med som ägare och finansiärer. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

9 Besöksregionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Ystad-Österlenregionens varumärke och position som sommarresmål på den svenska marknaden är så starkt och självsäljande att nya marknadsföringsinsatserna under ett antal år kan prioriteras till att bredda varumärket till en plats värd att besöka höst, vinter och vår. Detta görs genom definiera målgrupper som har ett intresse där det är möjligt att skapa nya aktivitets/intressebaserade produkter och erbjudanden under höst, vinter och vår. Ystad-Österlenregionens målgrupper finns hos oss sommartid, och det är viktigt att på plats via olika kanaler sälja in budskapet om hur härligt Ystad- Österlenregionen är att besöka höst-vinter-vår för konferenser eller långhelger för det goda livet. Evenemangen är ett exempel som har potential för denna typ av cross-selling. Under ett sommarevenemang har vi möjligheten att gestalta Ystad-Österlenregionen som en plats värd att besöka under andra tider på året, och att bo och verka på. Marknader och målgrupper Det är centralt för utveckling att vi fokuserar våra resurser på de målgrupper och geografiska marknader där vi har förutsättningar att nå ut, och som har behov och efterfrågan som vi kan tillfredsställa. Vi ser Sverige och Danmark som våra närmarknader, där vi själva ska agera avsändare. På övriga utlandsmarknader ska vi agera via eller tillsammans med partners som Tourism in Skåne, Visit Sweden eller operatörer. DINKS* WHOPS** Möten/MICE*** Familjer StorKöpenhamn Storstäder i Sverige Närföretagen Sverige Svenska storstäder Stockholm, Öresundsregionen Danmark Stockholm, Malmö Göteborg, Malmö Malmö + Lund Norge Göteborg Mälardalen Internationellt Norra Tyskland Tyska storstäder i Själland verksamma företag Holland norra Tyskland Norra Tyskland som har koppling Finland Polen Kanaler: media och till Sverige Polen Själland föreningar inom golf, Landsting, Storbrittanien historia, kultur, kommuner antikviteter, konst och Medicon Valley övriga specialintressen September-Maj USP/konkurrensfördel USP/konkurrensfördel USP/konkurrensfördel USP/konkurrensfördel o småskalighet o mat & måltid o Lugnet o Naturen o natur o Trädgård o Avskildheten o Aktiviteter o mat & måltid o Natur o Kreativ miljö o Upplevelser kring o ny design o Film naturen o Film Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

10 Vedertagna begrepp för att definiera målgrupper och som används bl a av VisitSweden som marknadsför Sverige som resmål på utländska marknader. * Double income no kids par med två inkomster och utan barn ** Wealthy, healthy, olderly people äldre par med hälsa och god ekonom *** Meetings, incentives, conferences, events mötet, belöningsresor, konferenser, evenemang Konkurrenter och konkurrensfördelar Våra främsta konkurrenter på dessa målgrupper är: Sydvästra Skåne Småland Southeast Sweden Skåne nordost/nordväst Danmark och Bornholm Norra Polen Konkurrensfördelar för Ystad-Österlenregionen Våra konkurrensfördelar är de delar av utbudet som vi ska lyfta fram och gestalta i kommunikation och produktutveckling för att skilja ut oss från våra konkurrenter. De viktigaste konkurrensfördelarna är: Naturen Maten och måltidsupplevelser Kultur och konst, med design, musik, film och trädgårdar Övriga konkurrensfördelar för Ystad-Österlenregionen är: Småskaligheten Närheten Ljuset Kvalitet och äkthet Marknadsveckorna Arkeologi Historia Lugnet Avskildheten Kluster i besöksnäringen: Vin Konsthantverk Antikviteter Mat Golf Konst Trädgård Gårdsbutiker Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

11 Strategiområde 1 Marknadsföring Huvudsyftet med strategiområde Marknadsföring är att skapa en tydlig, köpbar destination ur ett marknadspespektiv. För att åstadkomma detta krävs marknadsarbete i flera olika perspektiv: Extern marknadsföring vi ska samla utbudet och marknadsresurserna i ett regionalt perspektiv, med fokus på webbaserad marknadsföring och försäljning. Intern marknadsföring sälja in vision och strategiplan i regionen, och skapa en gemensam syn bland aktörerna i besöksnäringen samt en gemensam kunskap om regionens utbud. Vi behöver också arbeta med attityderna i regionen gentemot varandra och besökare. Relationsmarknadsföring tydligare arbete med de gäster vi har på plats för att sälja in Ystad-Österlenregionen i andra perspektiv. Inriktning Gemensam portal med lagerhylla för självplock. Innehåll: Rullande presentationer av månadens företag/evenemang/nyheter Pressum för intressanta nyheter Ystad-Österlenregionen 365 dagar om året. Visualisera bredden på utbudet och vikten av besöksnäringen genom kalendarium, påskrundan har haft xx antal besökare. Intern marknadsföring av vision och varumärke i regionen. Syfte: Gemensam bild av regionens utveckling Bort med storebrors-lillebrorskomplex Höjd blick och svansföring - sikta mot stjärnorna Göra varumärket känt i Sverige och på de närliggande internationella marknaderna. Strategiområde 2 Samverkan & organisering Hur vi organiserar oss och fördelar roller och ansvar är avgörande för långsiktiga utvecklingen av Ystad-Österlenregionens attraktionskraft för besökare. De flera hundra aktörer som är besöksnäringen ideella, offentliga och kommersiella behöver en fungerande gemensam marknads- och back office-funktion. Det är också vitalt att at vi kan samordna och optimera resurser och kompetens inom Ystad-Österlenregionen för att vara vinnare i den internationella konkurrensen. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

12 Inriktning Gemensamt agerande. En turistchef för regionen, men med service/mottagningsbyråer i tätorterna och andra välbesökta ställen. (ska också kunna skifta beroende på säsong.) Gemensam turismorganisation eller destinationsbolag, med ansvar för: Gemensam portal Varumärke och varumärkesvård Marknadsföring (se vidare regional organisering på s. 6 för uppgifter) Utveckling av regionala nätverk och kluster med fokus på affärsskapande. Strategiområde 3 Kompetensutveckling I takt med en ökande konkurrens om gästernas tid och pengar ökar kraven på producenter och leverantörer i besöksnäringen. Kundernas krav och förväntningar är i ständig förändring, och med en ökad internationalisering av gästerna kommer fler krav på de enskilda aktörernas kunskap och kompetens, En nyckelfråga i utvecklingen av besöksnäringen i Ystad-Österlenregionen är kompetensförsörjningen, både till företagsledarna och till frontpersonalen. Ett regionalt utvecklingsområde blir därför att skapa en struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. Inriktning Utbildningsportfölj till företagare: Affärsmannaskap, affärsplanering, marknadskunskap, produktutveckling, internationalisering etc. Internationellt värdskap. Lära mer om utländska besökare, kulturella skillnader, krav och förväntningar. Ökad kunskap inom och om regionen om våra produkter, erbjudanden för öka gästernas stanntid i regionen, merförsäljning och bättre service. Skapa affärsnätverk och kontakter för att lära känna kollegorna och hitta nya affärsmöjligheter. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

13 Strategiområde 4 Produktutveckling För att uppnå en besöksnäring under 365 dagar om året är produktutvecklig en avgörande fråga. Det är också runt produktutveckling som vi kan samla näringen och visa på fördelarna med regional samverkan. Produktutvecklingen i ett regionalt perspektiv måste delas upp i två delar: dels vad vi kan göra för att stärka produktutvecklingen i näringen, dels vilka produkter/evenemang som vi själva kan äga och driva på regional nivå. Mycket av produktutvecklingen i näringen kommer att genereras genom de nätverksträffar och utbildningar som beskrivits i de strategiska områdena ovan. Det finns dock ett ansvar för produktutveckling också på en regional samverkansnivå, vi ska fokusera på tidssatta evenemang / teman och starka reseanledningar byggda kring våra prioriterade målgruppers behov och intressen. Här måste vi utveckla nya erbjudanden, prissatta och bokningsbara med fokus på nuvarande lågsäsonger. Genom att skapa tydliga evenemang skapar vi det som behövs för att få inresande besökare på nya säsonger en konkret reseanledning som bara finns under denna period i Ystad-Österlenregionen. Vi sidan om detta skapar evenemangen medial uppmärksamhet och redaktionell reklam. Vi ska inspireras av exempel på hur man med evenemang har öppnat nya säsonger på andra destinationer Skördefesten på Öland och Primörpremiären på Gotland är två exempel. Dessa evenemang fungerar också som skyltfönster för de reseanledningar som regionen erbjuder under andra delar av året. Inriktning 365 dagar Ystad-Österlenregionen Evenemangsinventering och evenemangsstrategi för att täcka döda punkter under året och skapa nya reseanledninger där det finns ledig kapacitet. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

14 Näringslivsregionen Ystad- Österlen Övergripande inriktning Ystad-Österlenregionen ska bygga vidare på och utnyttja sin starka ställning som en region för livsstilsdrivna entreprenörer inom service, tjänster, speciellt måltid och turism, och den kreativa sektorn. De två segmenten boende och företagande går ihop, då vi vill fokusera på de företagare vars flytt är ett livsstilsbeslut där man söker både en ny livsmiljö och en ny plattform för sitt företag. Det är viktigt att profilera sig mot de entreprenörer inom de kluster som identifierats som redan har en relation till Ystad-Österlenregionen genom fritidshus eller som har bott/växt upp i Ystad-Österlenregionen, har familj, vänner eller släkt här. Många av de skulle säkert kunna etablera eller flytta med företaget samt flytta till/skriva sig i Ystad-Österlenregionen om rätt förutsättningar finns. Det gäller att få en dialog med denna målgrupp. På sommaren besöks Ystad-Österlenregionen av många människor. Många av de har någon gång tänkt tanken att kunna flytta till Ystad-Österlenregionen. Det är viktigt att komma i kontakt med denna målgrupp och profilera Ystad- Österlenregionen som en attraktiv plats för boende och företagande. Ingången är oftast att påverka företagaren som person och påvisa fördelar både för boendet och företagandet. Målgrupper och konkurrensfördelar Målgrupper Entreprenörer... inom miljövänliga småföretagarsektorn. som prioriterar den livsstil som gynnas av vår region. som inte prioriterar sitt företag framför sin familj. med flexibilitet som kan stå på flera ben Distansarbetande. Kulturutövare (kultur som försörjning). Konsulter inom tjänstesektorn. Entreprenörer inom servicesektorn, där främst besöksnäringen och livsmedel är starka tillväxtområden. Pensionerade entreprenörssjälar som har sin stabila ekonomiska grund. Konkurrensfördelar / USP Livsstilen Småskaligheten Nätverksbyggena Korta avstånd till marknaden Många andra småskaliga entreprenörer, Föreningslivet Naturen, klimatet Tryggheten Helheten Stora besöksströmmar...ett bättre sätt att leva helt enkelt! Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

15 Målgruppernas krav och förväntningar (urval ur analysen) Bra och trygga skolor för sina barn. Bra möjlighet att skaffa större egnahem (med utrymme för kontor) utan att det kostar så mycket som där man kommer ifrån. God och naturlig livsmiljö. God tillgänglighet till kommunens näringslivsansvariga. Raka och snabba besked från kommunen. Småskalighet även hos konkurrenterna och leverantörerna. Öppna nätverk för att kunna etablera sig snabbare. Tjockt bredband & pålitlig elförsörjning. Lägre priser i än i storstäderna. Möjligheter att inom rimligt avstånd kunna kompetensutveckla sig och sin ev. personal, gärna ihop med andra entreprenörer och yrkesverksamma inom branschen man jobbar i. Goda kommunikationer till marknaden och egen stimulans. Möjlighet att arrangera större konferenser/möten (gynnar nätverksaffärer). Hantverkare och service för egna bostaden och bilen inom rimliga avstånd och kostnader. Strategiområde 1 Näringsutveckling En ökad delaktighet i det interkommunala och regionala utvecklingsarbetet, skapar nya förutsättningar för det lokala näringslivets del. Nya arbetsformer och nya arenor ger dynamik och ökad professionalism och öppnar för nya kompetenser och grundlägger även en opolitisk näringslivsutveckling. Inriktning En tankesmedja bildas i och för Ystad-Österlenregionen. Tankesmedjan ska arbeta med idéer och opinionsbildning för en näringslivsutveckling enligt visionen för vår region. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

16 Strategiområde 2 Marknadskommunikation och tillgänglighet, en väg in i regionen Ystad-Österlenregionen har ett starkt varumärke idag, men sannolikt inte som företags- och etableringsort. Det finns ett starkt behov av att börja kommunicera våra fördelar för det goda företagsklimatet och livet, och att göra det under en gemensam flagg varumärket Ystad-Österlenregionen. Österlen är inte så känt i breda lager i Sverige och på våra utlandsmarknader som vi kanske tror. Vi ska vara lätta att hitta och definiera. Marknadsplanen ska även ta ställning till den interna marknadsföringen bland regionens befintliga företag. Det starkaste budskapet och etableringsargumentet som finns är att de befintliga företagen både tycker och säger att det är bra att leva och driva företag i Ystad-Österlenregionen. Inriktning Skapa en, med besöksnäring och boende, integrerad marknads- och aktivitetsplan. Strategiområde 3 Nätverksskapande Aktiv samverkan mellan olika intressenter gagnar regionen mer än skarp konkurrens. Det finns plats för fler aktörer inom samma sektorer och affärerna ökar genom just god samverkan. Trots att vår region har ett mycket stort antal småföretagare, är väldigt många inte med i någon företagarförening eller annan sammanslutning. Det vore viktigt med en ny, gemensam, övergripande regional organisation för att bli en starkare kraft. All sorts nätverkande är befruktande för näringslivet och stärker inflytandet. Inriktning Aktivt verka för att skapa arenor och mötesplatser för samverkan mellan nätverk samt eftersträva en föryngring och större mångfald. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

17 Strategiområde 4 Samhällsplanering, samsyn på kommunernas roll och ansvar Vi ska vårda vårt ursprung, men våga utveckla i dagens formspråk. Vi ska vårda vårt varumärke och känna till och arbeta för det det står för. Därför ska vi ha ett gemensamt ansikte i kommunikationen utåt. Våra byar och fiskelägen ska utvecklas, inte avvecklas, i samverkan mellan alla intressenter. Våra stadsmiljöer ska vara lockande och stimulerande och samtidigt inte för storstadsbetonade. Mindre saluhallar kan till exempel erbjudas lokala handlare och odlare på centrala platser i tätorterna så att producenter och marknad lättare når varandra. Kommunerna måste ge en effektivt hjälpande hand när näringslivet ber om det och vara en uppfinningsrik, informativ initiativtagande nätverksskapare för att locka hit näringsidkare och ge dem en bra etableringsstart utifrån en positiv attityd. Myndighetsutövningen ska ske så smidigt att småföretagare känner sig prioriterade. Besöksnäringen måste få större och självklarare fokus i den politiska beslutsprocessen, då den är viktig redan idag, men också den största tillväxtmöjligheten för vår region. Då behöver också kommunens planmonopol användas för att förhindra att våra unika värden och förutsättningar inte byggs bort. Inriktning Identifiera och påverka den regionala infrastrukturutvecklingen genom gemensamt agerande med det privata näringslivet. Långsiktigt skapa hållbara infrastrukturlösningar ur klimat- och miljösynpunkt. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

18 Boenderegionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Det finns två perioder i livet då människor är mest flyttbenägna. Den första perioden när man får småbarn omprövas livssituationen. Krav på trygghet, god uppväxtmiljö för barnen och tid för familjen ställer nya krav på boendeorten. Den andra perioden är när barnen flugit ut. Trenden är att flytta till mindre tätorter med stort kulturutbud, närhet och trygghet. Många i den generationen spenderar allt mer tid i fritidshus som ofta är avsedda för permanentboende. Precis som i företagsspåret ovan har vi många i vår målgrupp här redan. Vi har en möjlighet att kommunicera med de i våra målgrupper som har en relation till Ystad-Österlenregionen genom fritidshus, eller återkommande besök i regionen som fritidsresenärer eller i tjänsten. Många av de skulle säkert kunna tänka sig att flytta till/skriva sig på Ystad-Österlenregionen om rätt förutsättningar finns med jobb och/eller att starta eller flytta med företag. Det gäller att få en dialog med denna målgrupp och profilera Ystad-Österlenregionen som en attraktiv plats för boende och företagande. Målgrupper och huvudbudskap Målgrupper Familjer 30+ samt DINK:s i familjebildarfas Västra Skåne Mälardalen Personer som har fritidshus, familj, vänner eller annan relation till Ystad- Österlenregionen. Huvudbudskap/USP Levande aktiv närmiljö, med många evenemang. Kommunikationer Trygghet Gott om plats Attraktivt kustnära boende. Rikt förenings-, kultur- och restaurangutbud Levande året runt. Trygghet för alla. Bra boendepriser Konkurrenter Södra Sveriges kustområden De natursköna delarna av Skånes och Smålands inland Dalarna Gotland Konkurrentanalys finns framtagen i processen. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

19 WHOP.s: Par 55+ Södra Sverige Mälardalen Personer som har fritidshus, familj, vänner eller annan relation till Ystad-Österlenregionen. Invandrare Norra europa, asylsökande Naturvärden och ett aktivt liv Rikt förenings-, kulturoch restaurangutbud Social service Trygghet Indivduellt boende Lätt att etablera företag Lätt att komma in i samhället och byarna Södra sveriges kustområden De natursköna delarna av Skånes och smålands inland Dalarna Gotland Strategiområde 1 Marknadskommunikation Ystad-Österlenregionen som boendeort behöver kommuniceras, och våra kärnvärden och konkurrensfördelar lyftas upp. En stor tonvikt bör läggas på kommunikation och gestaltning av Ystad-Österlenregionen som boendeort till besökare som redan är på plats i området, och som fattat ett aktivt val att besöka oss utifrån intresse. Inriktning Skapa ett gemensamt kampanj-/marknadsföringsuttryck i en gemensam portal under den övergripande portalen. Ex. Boiystad-österlenregionen.nu. Samma uttryck eller gestaltning används för att skapa ett flexibelt mässpaket som kan användas i alla sammanhang som det finns ett värde att lyfta boendemarknadsföring. Skapa en, med besöksnäring och boende, integrerad marknads- och aktivitetsplan. Arbeta med riktad marknadsföring mot målgrupperna. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

20 Strategiområde 2 Nyskapande samhällsbyggnad En av deltagarna i boendegruppen, Karl Gustavson, har på gruppens inrådan tagit fram ett idédokument om hur Ystad-Österlenregionen kan arbeta med samhällsbyggnad som en strategisk utvecklingsfaktor och attraktivitetskapare för regionen. Hela detta dokument bifogas som bilaga 1: Kan landet ta det bästa från stan? Inriktning En bomässa för Ystad-Österlenregionen En hel region ställer ut och visar hållbar långsiktigt samhälls- och stadsplanering utifrån en gemensam vision, en attraktivitetshöjande och nyskapande process utifrån förutsättningarna i vår delregion. Att skapa stor uppmärksamhet kring Ystad-Österlenregionen som en ort att bo, etablera och verka i, genom arkitektävlingar och spännande utställningar som delmål till det stora målet Att skapa organisatoriska och resursmässiga förutsättningar för att hantera målet med en bomässa. Strategiområde 3 Skola + näringsliv = sant Skolan och kvaliteten på skolan är en avgörande faktor för ett flyttbeslut hos målgruppen familjer. Det bör också vara en prioriterad utvecklingsfaktor i Ystad- Österlenregionen för att kunna attrahera inflyttning. Närmare samarbete och synergier bör hittas mellan skolan och regionens näringsliv inför framtiden. Inriktning Att från en gemensam plattform mellan skola, kommun och näringsliv skapa fler tillgängliga och attraktiva lösningar för att starta eget företag, rekrytera och kompetensutveckla människor i vår region. Att regionens näringsliv och dess kompetens tas tillvara för att skapa skola och utbildningar som är kända som något utöver det vanliga. Att skola och utbildning i regionen är så känt som något utöver det vanliga att man kan använda det i vår marknadsföring. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Östergötlands besöksnäringsstrategi

Östergötlands besöksnäringsstrategi Östergötlands besöksnäringsstrategi www.regionostergotland.se 1 Östergötlands besöksnäringsstrategi Besöksnäringen är speciell. Det finns få aktörer som ensamma står som anledning till besöket och själva

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 NORDMALINGS KOMMUN 1 (6) STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 Fastställd av kommunfullmäktige den 24 april 2006, 14 Inledning Den 7 juni 2004 fastställde fullmäktige den

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Delaktighet Samarbete Tillväxt Omvärld M A R K N A D S P L A N 2 0 0 6 Från ord till handling VÅREN 2004 ANTOG KOMMUNFULLMÄKTIGE i Tomelilla ett kommunalt utvecklingsprogram. En medveten vision, verksamhetsidé,

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när: Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer