Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan"

Transkript

1 Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009

2 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt... 2 Tre spår i planen men de hänger ihop... 3 Vision för Ystad-Österlenregionen... 4 Visionens utmaningar övergripande strategiska områden... 5 En gemensam målgrupp för Ystad-Österlen... 5 En regional kommunikationsplattform för ökad attraktionskraft... 6 Regional organisering för att kunna driva attraktionsskapandet med kraft... 6 Besöksregionen Ystad-Österlen... 8 Övergripande inriktning... 8 Marknader och målgrupper... 8 Konkurrenter och konkurrensfördelar... 9 Strategiområde 1 Marknadsföring Strategiområde 2 Samverkan & organisering Strategiområde 3 Kompetensutveckling Strategiområde 4 Produktutveckling Näringslivsregionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Målgrupper och konkurrensfördelar Strategiområde 1 Näringsutveckling Strategiområde 2 Marknadskommunikation och tillgänglighet, en väg in i regionen Strategiområde 3 Nätverksskapande Inriktning Strategiområde 4 Samhällsplanering, samsyn på kommunernas roll och ansvar Boenderegionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Målgrupper och huvudbudskap Strategiområde 1 Marknadskommunikation Strategiområde 2 Nyskapande samhällsbyggnad Strategiområde 3 Skola + näringsliv = sant Strategiområde 4 evenemang och aktiviteter Slutord Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

3 Inledning om strategiplanen Varför en strategisk plan - syftet Syftet med arbetet är att stärka Ystad-Österlenregionens konkurrens- och attraktionskraft för boende, besökare och näringslivsetableringar. Denna strategiska plan ska skapa ett gemensamt och tydligt agerande hos alla aktörer som påverkar och påverkas av Ystad-Österlenregionens attraktionskraft. Detta är ett arbetsmaterial Detta är en strategiplan under framtagande. Under våren har offentliga och privata aktörer gemensamt arbetat med vision och strategier för Ystad- Österlenregionens utveckling de kommande 5-10 åren. Deltagarna har dels arbetat gemensamt i stora workshops runt visionsfrågan, dels uppdelade i mindre grupper med fokus på var sitt segmenten i planen besökare, bofasta eller näringsliv. Detta är en sammanfattande dokument av gruppernas arbete. Som läsare kan det vara bra att veta att grupperna har kommit olika långt i det detaljerade strategiformulerandet. Ett system utan makt Ystad-Österlenregionen som system kännetecknas av samma karaktäristiska drag som alla andra samverkande system det saknar maktstruktur. En plats eller en region är ett komplext system av aktörer, offentliga, kommersiella och idédrivna, som inte har samma drivkrafter och motiv för sitt agerande. Att stärka Ystad- Österlenregionens attraktionskraft kräver dock att samtliga dessa aktörer går åt samma håll och agerar som en aktör gentemot marknaden och omvärlden. Det är detta som är strategiplanens syfte Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

4 Tre spår i planen men de hänger ihop I denna plan finns ställningstaganden för tre olika målgrupper eller segment som vi vill öka vår attraktionskraft för. Dessa tre spår i planen och det framtida arbetet är dock nära relaterade till varandra och växelverkar. Det är mycket svårt att få någon att överväga att flytta till en plats som han eller hon inte ens kan tänka sig att besöka på sin fritid. Besöket oavsett om det sker i tjänsten eller på fritiden är Ystad-Österlenregionens inkörsport. Genom ett besök kan vi skapa en relation till nya potentiella inflyttare, och visa upp regionen som en attraktiv plats att bo och verka på. Det innebär att våra resmål och upplevelser ofta blir ett skyltfönster för att visa regionens övriga företräden. Boende och näringsliv hänger också ihop intimt med varandra. I denna strategi ser vi den stora potentialen i form av livsstilsföretagare, som flyttar med sitt företag till en kreativ miljö och en attraktiv boendeplats för hela familjen. De tre cirklarna nedan måste stötta varandra och sända samma grundbudskap för att skapa attraktivitet. BOENDE BESÖKARE NÄRINGSLIV Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

5 Vision för Ystad-Österlenregionen Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska ge oss livskraft. Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar alla i Ystad-Österlenregionen och som man kan bära med sig, komma ihåg och känna stolthet över. Den ska också kunna omsättas i aktörenas vardag och konkretiseras i olika verksamheter. Ystad-Österlenregionen är en kreativ växtzon där vi välkomnar det lilla och vågar utveckla det unika. Detta är platsen för inspiration och äventyr varje dag, där det oväntade är nära. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

6 Visionens utmaningar övergripande strategiska områden När temagrupperna fört en dialog och börjat lägga samman sina strategiska ställningstaganden har det konstaterats att det finns ett antal övergripande strategiska områden som gäller över de olika temana och målgrupperna. Dessa områden kan ses som bärande processer för att öka attraktions- och konkurrenskraft för boende, besökare och näringslivsetableringar. En gemensam målgrupp för Ystad-Österlen Ystad-Österlenregionen har ett starkt namn idag, och kopplas till positiva värden. I processen har tidigt konstaterats att det inte alltid är relevant att prata om olika målgrupper för de olika spåren boende, besök och näringsliv. Regionens utmaning är att skapa en tydlig profil och en relation till människor, och få dem att gå från en besökare till fritidsboende, från fritidsboende till permanentboende och från boende utpendlare till etablerade av ett eget företag. Istället för att bara se de tre spåren som olika uppgifter ska vi också börja se dem som en värdespiral. Fokus på två skeden i livet... Det finns två perioder i livet då människor är mest flyttbenägna. Den första perioden är när man får småbarn, och därmed omprövar livssituationen. Krav på trygghet, god uppväxtmiljö för barnen och tid för familjen ställer nya krav på boendeorten. Den andra perioden är när barnen flugit ut. Trenden är att flytta till mindre tätorter med stort kulturutbud, närhet och trygghet. Många i den generationen spenderar allt mer tid i fritidshus som ofta är avsedda för permanentboende....och på en grupp med livsstil och värderingar som Ystad- Österlenregionen är svaret på. De vi vänder oss mot: Agerar utifrån ett livsstilsbeslut, både i val av boende-, etablerings- och besöksort. Uppskattar våra värden, med ett rikt kulturliv, god och naturlig livsmiljö, småskalighet med god service. Uppskattar tryggheten och det sociala nätverket, men vill ha närheten till storstadsregionen för arbete och fritid. Vill kunna skaffa större egna hem till andra priser än i storstadsregionerna Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

7 Och de är redan här! Det är lättast att kommunicera med de som redan känner till oss. Vi har en möjlighet att kommunicera med de i våra målgrupper som har en relation till Ystad-Österlenregionen genom fritidshus, eller återkommande besök i regionen som fritidsresenärer eller i tjänsten. Vi ska utnyttja den möjlighet till cross selling som evenemang, möten och konferenser innebär för att visa upp regionen ur ett boende- och företagarperspektiv. Framförallt ska nya evenemang och reseanledningar till regionen planeras strategiskt syftet är inte bara att göra lönsamma och lyckade evenemang, utan också att gestalta den bild av Ystad- Österlenregionen som vi vill förmedla. En regional kommunikationsplattform för ökad attraktionskraft En grundförutsättning för att bli betraktad som en attraktiv region är att börja agera som en region. Varumärket är inte enbart en fråga om logotyp och marknadskommunikation, utan en bild av regionen i kundens medvetande som sedan också måste levereras i mötet med omvärlden när de kommer till Ystad- Österlenregionen. Arbetet med att stärka attraktions- och konkurrenskraften för boende, besökare och näringslivsetableringar kommer att påverka den bilden. Det finns ett stort behov av att tydliggöra den övergripande varumärkesplattformen för regionen, och ta fram en kommunikationsstrategi som kan användas som stöd för den mer produkt- och relationsinriktade marknadsföringen gentemot besökare, boende och företagare. I processen har ett antal USP:ar och kärnvärden för Ystad-Österlenregionen identifierats. Dessa måste renodlas och stämmas av mot marknaden. Med en tydlig varumärkesplattform och ett tydligt ägande av varumärket finns möjligheterna att kommunicera en vidgad bild av Ystad- Österlenregionen som en plats värd att besöka året runt, en attraktiv plats för boende och en attraktiv plats att driva verksamhet på. Det handlar om att förstärka det som Ystad-Österlenregionen redan är känt för på nya marknader, men det viktigaste är att skapa nya associationer till varumärket på gamla marknader. Regional organisering för att kunna driva attraktionsskapandet med kraft Att realisera visionen och driva utvecklingen enligt strategiplanen kommer att ställa krav på samverkan, samsyn och regionalt tänkande över kommungränserna, och krav på tydliga arbetsformer, nätverk och processer för samverkan och dialog mellan offentliga, kommersiella och ideella aktörer i regionen. Regionskapandet ställer krav på tydlig extern kommunikation som tydliggörs i avsnittet ovan, men i minst lika hög grad på att driva interna utvecklingsområden med kraft. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

8 Att hitta en regional organisering ska inte innebära att lägga till uppgifter och en mängd nya aktörer i regionen, utan att lyfta upp frågor på en regional nivå. Detta bör innebära ett mer effektivt resursutnyttjande. Som ett exempel föreslås i strategin för besöksnäringen att det ska finnas en turistorganisation med en ansvarig för regionen, som sedan kan ha kundservice för besökare där de stora resandeströmmarna finns under olika säsonger. De frågor som behöver hanteras gemensamt på regional nivå: är: Varumärket Ystad-Österlenregionen och imagemarknadsföringen av regionen samt produkt- och relationsmarknadsföring gentemot identifierade målgrupper möten och konferenser, privatresemarkanden, evenemang, investeringar och etableringar. Intern marknadsföring. En intern marknadsförings- och kommunikationsplan behöver tas fram för att starta en dialog om självbild, attityder till varandra och till regionen Ystad-Österlen. Vi kan aldrig förmedla och sälja en bild av en attraktiv region som inte invånarna står bakom och förmedlar. Konkreta utvecklingsinsatser inom ramen för strategin.. Strategiplanen identifierar ett antal entrala frågor för utvecklingen av regionens attraktionsoch konkurrenskraft. Exempel på detta är kompetensinsatser inom näringslivet i termer av entrreprenörskap och affärsutveckling, samt framtagande av en tydlig portal för regionen. Gemensamt marknads- och utvecklingsbolag En möjlig lösning som drivs framgångsrikt på andra platser i Sverige är en gemensam marknads- och utvecklingsbolag där både näringsliv och offentliga aktörer finns med som ägare och finansiärer. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

9 Besöksregionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Ystad-Österlenregionens varumärke och position som sommarresmål på den svenska marknaden är så starkt och självsäljande att nya marknadsföringsinsatserna under ett antal år kan prioriteras till att bredda varumärket till en plats värd att besöka höst, vinter och vår. Detta görs genom definiera målgrupper som har ett intresse där det är möjligt att skapa nya aktivitets/intressebaserade produkter och erbjudanden under höst, vinter och vår. Ystad-Österlenregionens målgrupper finns hos oss sommartid, och det är viktigt att på plats via olika kanaler sälja in budskapet om hur härligt Ystad- Österlenregionen är att besöka höst-vinter-vår för konferenser eller långhelger för det goda livet. Evenemangen är ett exempel som har potential för denna typ av cross-selling. Under ett sommarevenemang har vi möjligheten att gestalta Ystad-Österlenregionen som en plats värd att besöka under andra tider på året, och att bo och verka på. Marknader och målgrupper Det är centralt för utveckling att vi fokuserar våra resurser på de målgrupper och geografiska marknader där vi har förutsättningar att nå ut, och som har behov och efterfrågan som vi kan tillfredsställa. Vi ser Sverige och Danmark som våra närmarknader, där vi själva ska agera avsändare. På övriga utlandsmarknader ska vi agera via eller tillsammans med partners som Tourism in Skåne, Visit Sweden eller operatörer. DINKS* WHOPS** Möten/MICE*** Familjer StorKöpenhamn Storstäder i Sverige Närföretagen Sverige Svenska storstäder Stockholm, Öresundsregionen Danmark Stockholm, Malmö Göteborg, Malmö Malmö + Lund Norge Göteborg Mälardalen Internationellt Norra Tyskland Tyska storstäder i Själland verksamma företag Holland norra Tyskland Norra Tyskland som har koppling Finland Polen Kanaler: media och till Sverige Polen Själland föreningar inom golf, Landsting, Storbrittanien historia, kultur, kommuner antikviteter, konst och Medicon Valley övriga specialintressen September-Maj USP/konkurrensfördel USP/konkurrensfördel USP/konkurrensfördel USP/konkurrensfördel o småskalighet o mat & måltid o Lugnet o Naturen o natur o Trädgård o Avskildheten o Aktiviteter o mat & måltid o Natur o Kreativ miljö o Upplevelser kring o ny design o Film naturen o Film Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

10 Vedertagna begrepp för att definiera målgrupper och som används bl a av VisitSweden som marknadsför Sverige som resmål på utländska marknader. * Double income no kids par med två inkomster och utan barn ** Wealthy, healthy, olderly people äldre par med hälsa och god ekonom *** Meetings, incentives, conferences, events mötet, belöningsresor, konferenser, evenemang Konkurrenter och konkurrensfördelar Våra främsta konkurrenter på dessa målgrupper är: Sydvästra Skåne Småland Southeast Sweden Skåne nordost/nordväst Danmark och Bornholm Norra Polen Konkurrensfördelar för Ystad-Österlenregionen Våra konkurrensfördelar är de delar av utbudet som vi ska lyfta fram och gestalta i kommunikation och produktutveckling för att skilja ut oss från våra konkurrenter. De viktigaste konkurrensfördelarna är: Naturen Maten och måltidsupplevelser Kultur och konst, med design, musik, film och trädgårdar Övriga konkurrensfördelar för Ystad-Österlenregionen är: Småskaligheten Närheten Ljuset Kvalitet och äkthet Marknadsveckorna Arkeologi Historia Lugnet Avskildheten Kluster i besöksnäringen: Vin Konsthantverk Antikviteter Mat Golf Konst Trädgård Gårdsbutiker Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

11 Strategiområde 1 Marknadsföring Huvudsyftet med strategiområde Marknadsföring är att skapa en tydlig, köpbar destination ur ett marknadspespektiv. För att åstadkomma detta krävs marknadsarbete i flera olika perspektiv: Extern marknadsföring vi ska samla utbudet och marknadsresurserna i ett regionalt perspektiv, med fokus på webbaserad marknadsföring och försäljning. Intern marknadsföring sälja in vision och strategiplan i regionen, och skapa en gemensam syn bland aktörerna i besöksnäringen samt en gemensam kunskap om regionens utbud. Vi behöver också arbeta med attityderna i regionen gentemot varandra och besökare. Relationsmarknadsföring tydligare arbete med de gäster vi har på plats för att sälja in Ystad-Österlenregionen i andra perspektiv. Inriktning Gemensam portal med lagerhylla för självplock. Innehåll: Rullande presentationer av månadens företag/evenemang/nyheter Pressum för intressanta nyheter Ystad-Österlenregionen 365 dagar om året. Visualisera bredden på utbudet och vikten av besöksnäringen genom kalendarium, påskrundan har haft xx antal besökare. Intern marknadsföring av vision och varumärke i regionen. Syfte: Gemensam bild av regionens utveckling Bort med storebrors-lillebrorskomplex Höjd blick och svansföring - sikta mot stjärnorna Göra varumärket känt i Sverige och på de närliggande internationella marknaderna. Strategiområde 2 Samverkan & organisering Hur vi organiserar oss och fördelar roller och ansvar är avgörande för långsiktiga utvecklingen av Ystad-Österlenregionens attraktionskraft för besökare. De flera hundra aktörer som är besöksnäringen ideella, offentliga och kommersiella behöver en fungerande gemensam marknads- och back office-funktion. Det är också vitalt att at vi kan samordna och optimera resurser och kompetens inom Ystad-Österlenregionen för att vara vinnare i den internationella konkurrensen. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

12 Inriktning Gemensamt agerande. En turistchef för regionen, men med service/mottagningsbyråer i tätorterna och andra välbesökta ställen. (ska också kunna skifta beroende på säsong.) Gemensam turismorganisation eller destinationsbolag, med ansvar för: Gemensam portal Varumärke och varumärkesvård Marknadsföring (se vidare regional organisering på s. 6 för uppgifter) Utveckling av regionala nätverk och kluster med fokus på affärsskapande. Strategiområde 3 Kompetensutveckling I takt med en ökande konkurrens om gästernas tid och pengar ökar kraven på producenter och leverantörer i besöksnäringen. Kundernas krav och förväntningar är i ständig förändring, och med en ökad internationalisering av gästerna kommer fler krav på de enskilda aktörernas kunskap och kompetens, En nyckelfråga i utvecklingen av besöksnäringen i Ystad-Österlenregionen är kompetensförsörjningen, både till företagsledarna och till frontpersonalen. Ett regionalt utvecklingsområde blir därför att skapa en struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. Inriktning Utbildningsportfölj till företagare: Affärsmannaskap, affärsplanering, marknadskunskap, produktutveckling, internationalisering etc. Internationellt värdskap. Lära mer om utländska besökare, kulturella skillnader, krav och förväntningar. Ökad kunskap inom och om regionen om våra produkter, erbjudanden för öka gästernas stanntid i regionen, merförsäljning och bättre service. Skapa affärsnätverk och kontakter för att lära känna kollegorna och hitta nya affärsmöjligheter. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

13 Strategiområde 4 Produktutveckling För att uppnå en besöksnäring under 365 dagar om året är produktutvecklig en avgörande fråga. Det är också runt produktutveckling som vi kan samla näringen och visa på fördelarna med regional samverkan. Produktutvecklingen i ett regionalt perspektiv måste delas upp i två delar: dels vad vi kan göra för att stärka produktutvecklingen i näringen, dels vilka produkter/evenemang som vi själva kan äga och driva på regional nivå. Mycket av produktutvecklingen i näringen kommer att genereras genom de nätverksträffar och utbildningar som beskrivits i de strategiska områdena ovan. Det finns dock ett ansvar för produktutveckling också på en regional samverkansnivå, vi ska fokusera på tidssatta evenemang / teman och starka reseanledningar byggda kring våra prioriterade målgruppers behov och intressen. Här måste vi utveckla nya erbjudanden, prissatta och bokningsbara med fokus på nuvarande lågsäsonger. Genom att skapa tydliga evenemang skapar vi det som behövs för att få inresande besökare på nya säsonger en konkret reseanledning som bara finns under denna period i Ystad-Österlenregionen. Vi sidan om detta skapar evenemangen medial uppmärksamhet och redaktionell reklam. Vi ska inspireras av exempel på hur man med evenemang har öppnat nya säsonger på andra destinationer Skördefesten på Öland och Primörpremiären på Gotland är två exempel. Dessa evenemang fungerar också som skyltfönster för de reseanledningar som regionen erbjuder under andra delar av året. Inriktning 365 dagar Ystad-Österlenregionen Evenemangsinventering och evenemangsstrategi för att täcka döda punkter under året och skapa nya reseanledninger där det finns ledig kapacitet. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

14 Näringslivsregionen Ystad- Österlen Övergripande inriktning Ystad-Österlenregionen ska bygga vidare på och utnyttja sin starka ställning som en region för livsstilsdrivna entreprenörer inom service, tjänster, speciellt måltid och turism, och den kreativa sektorn. De två segmenten boende och företagande går ihop, då vi vill fokusera på de företagare vars flytt är ett livsstilsbeslut där man söker både en ny livsmiljö och en ny plattform för sitt företag. Det är viktigt att profilera sig mot de entreprenörer inom de kluster som identifierats som redan har en relation till Ystad-Österlenregionen genom fritidshus eller som har bott/växt upp i Ystad-Österlenregionen, har familj, vänner eller släkt här. Många av de skulle säkert kunna etablera eller flytta med företaget samt flytta till/skriva sig i Ystad-Österlenregionen om rätt förutsättningar finns. Det gäller att få en dialog med denna målgrupp. På sommaren besöks Ystad-Österlenregionen av många människor. Många av de har någon gång tänkt tanken att kunna flytta till Ystad-Österlenregionen. Det är viktigt att komma i kontakt med denna målgrupp och profilera Ystad- Österlenregionen som en attraktiv plats för boende och företagande. Ingången är oftast att påverka företagaren som person och påvisa fördelar både för boendet och företagandet. Målgrupper och konkurrensfördelar Målgrupper Entreprenörer... inom miljövänliga småföretagarsektorn. som prioriterar den livsstil som gynnas av vår region. som inte prioriterar sitt företag framför sin familj. med flexibilitet som kan stå på flera ben Distansarbetande. Kulturutövare (kultur som försörjning). Konsulter inom tjänstesektorn. Entreprenörer inom servicesektorn, där främst besöksnäringen och livsmedel är starka tillväxtområden. Pensionerade entreprenörssjälar som har sin stabila ekonomiska grund. Konkurrensfördelar / USP Livsstilen Småskaligheten Nätverksbyggena Korta avstånd till marknaden Många andra småskaliga entreprenörer, Föreningslivet Naturen, klimatet Tryggheten Helheten Stora besöksströmmar...ett bättre sätt att leva helt enkelt! Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

15 Målgruppernas krav och förväntningar (urval ur analysen) Bra och trygga skolor för sina barn. Bra möjlighet att skaffa större egnahem (med utrymme för kontor) utan att det kostar så mycket som där man kommer ifrån. God och naturlig livsmiljö. God tillgänglighet till kommunens näringslivsansvariga. Raka och snabba besked från kommunen. Småskalighet även hos konkurrenterna och leverantörerna. Öppna nätverk för att kunna etablera sig snabbare. Tjockt bredband & pålitlig elförsörjning. Lägre priser i än i storstäderna. Möjligheter att inom rimligt avstånd kunna kompetensutveckla sig och sin ev. personal, gärna ihop med andra entreprenörer och yrkesverksamma inom branschen man jobbar i. Goda kommunikationer till marknaden och egen stimulans. Möjlighet att arrangera större konferenser/möten (gynnar nätverksaffärer). Hantverkare och service för egna bostaden och bilen inom rimliga avstånd och kostnader. Strategiområde 1 Näringsutveckling En ökad delaktighet i det interkommunala och regionala utvecklingsarbetet, skapar nya förutsättningar för det lokala näringslivets del. Nya arbetsformer och nya arenor ger dynamik och ökad professionalism och öppnar för nya kompetenser och grundlägger även en opolitisk näringslivsutveckling. Inriktning En tankesmedja bildas i och för Ystad-Österlenregionen. Tankesmedjan ska arbeta med idéer och opinionsbildning för en näringslivsutveckling enligt visionen för vår region. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

16 Strategiområde 2 Marknadskommunikation och tillgänglighet, en väg in i regionen Ystad-Österlenregionen har ett starkt varumärke idag, men sannolikt inte som företags- och etableringsort. Det finns ett starkt behov av att börja kommunicera våra fördelar för det goda företagsklimatet och livet, och att göra det under en gemensam flagg varumärket Ystad-Österlenregionen. Österlen är inte så känt i breda lager i Sverige och på våra utlandsmarknader som vi kanske tror. Vi ska vara lätta att hitta och definiera. Marknadsplanen ska även ta ställning till den interna marknadsföringen bland regionens befintliga företag. Det starkaste budskapet och etableringsargumentet som finns är att de befintliga företagen både tycker och säger att det är bra att leva och driva företag i Ystad-Österlenregionen. Inriktning Skapa en, med besöksnäring och boende, integrerad marknads- och aktivitetsplan. Strategiområde 3 Nätverksskapande Aktiv samverkan mellan olika intressenter gagnar regionen mer än skarp konkurrens. Det finns plats för fler aktörer inom samma sektorer och affärerna ökar genom just god samverkan. Trots att vår region har ett mycket stort antal småföretagare, är väldigt många inte med i någon företagarförening eller annan sammanslutning. Det vore viktigt med en ny, gemensam, övergripande regional organisation för att bli en starkare kraft. All sorts nätverkande är befruktande för näringslivet och stärker inflytandet. Inriktning Aktivt verka för att skapa arenor och mötesplatser för samverkan mellan nätverk samt eftersträva en föryngring och större mångfald. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

17 Strategiområde 4 Samhällsplanering, samsyn på kommunernas roll och ansvar Vi ska vårda vårt ursprung, men våga utveckla i dagens formspråk. Vi ska vårda vårt varumärke och känna till och arbeta för det det står för. Därför ska vi ha ett gemensamt ansikte i kommunikationen utåt. Våra byar och fiskelägen ska utvecklas, inte avvecklas, i samverkan mellan alla intressenter. Våra stadsmiljöer ska vara lockande och stimulerande och samtidigt inte för storstadsbetonade. Mindre saluhallar kan till exempel erbjudas lokala handlare och odlare på centrala platser i tätorterna så att producenter och marknad lättare når varandra. Kommunerna måste ge en effektivt hjälpande hand när näringslivet ber om det och vara en uppfinningsrik, informativ initiativtagande nätverksskapare för att locka hit näringsidkare och ge dem en bra etableringsstart utifrån en positiv attityd. Myndighetsutövningen ska ske så smidigt att småföretagare känner sig prioriterade. Besöksnäringen måste få större och självklarare fokus i den politiska beslutsprocessen, då den är viktig redan idag, men också den största tillväxtmöjligheten för vår region. Då behöver också kommunens planmonopol användas för att förhindra att våra unika värden och förutsättningar inte byggs bort. Inriktning Identifiera och påverka den regionala infrastrukturutvecklingen genom gemensamt agerande med det privata näringslivet. Långsiktigt skapa hållbara infrastrukturlösningar ur klimat- och miljösynpunkt. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

18 Boenderegionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Det finns två perioder i livet då människor är mest flyttbenägna. Den första perioden när man får småbarn omprövas livssituationen. Krav på trygghet, god uppväxtmiljö för barnen och tid för familjen ställer nya krav på boendeorten. Den andra perioden är när barnen flugit ut. Trenden är att flytta till mindre tätorter med stort kulturutbud, närhet och trygghet. Många i den generationen spenderar allt mer tid i fritidshus som ofta är avsedda för permanentboende. Precis som i företagsspåret ovan har vi många i vår målgrupp här redan. Vi har en möjlighet att kommunicera med de i våra målgrupper som har en relation till Ystad-Österlenregionen genom fritidshus, eller återkommande besök i regionen som fritidsresenärer eller i tjänsten. Många av de skulle säkert kunna tänka sig att flytta till/skriva sig på Ystad-Österlenregionen om rätt förutsättningar finns med jobb och/eller att starta eller flytta med företag. Det gäller att få en dialog med denna målgrupp och profilera Ystad-Österlenregionen som en attraktiv plats för boende och företagande. Målgrupper och huvudbudskap Målgrupper Familjer 30+ samt DINK:s i familjebildarfas Västra Skåne Mälardalen Personer som har fritidshus, familj, vänner eller annan relation till Ystad- Österlenregionen. Huvudbudskap/USP Levande aktiv närmiljö, med många evenemang. Kommunikationer Trygghet Gott om plats Attraktivt kustnära boende. Rikt förenings-, kultur- och restaurangutbud Levande året runt. Trygghet för alla. Bra boendepriser Konkurrenter Södra Sveriges kustområden De natursköna delarna av Skånes och Smålands inland Dalarna Gotland Konkurrentanalys finns framtagen i processen. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

19 WHOP.s: Par 55+ Södra Sverige Mälardalen Personer som har fritidshus, familj, vänner eller annan relation till Ystad-Österlenregionen. Invandrare Norra europa, asylsökande Naturvärden och ett aktivt liv Rikt förenings-, kulturoch restaurangutbud Social service Trygghet Indivduellt boende Lätt att etablera företag Lätt att komma in i samhället och byarna Södra sveriges kustområden De natursköna delarna av Skånes och smålands inland Dalarna Gotland Strategiområde 1 Marknadskommunikation Ystad-Österlenregionen som boendeort behöver kommuniceras, och våra kärnvärden och konkurrensfördelar lyftas upp. En stor tonvikt bör läggas på kommunikation och gestaltning av Ystad-Österlenregionen som boendeort till besökare som redan är på plats i området, och som fattat ett aktivt val att besöka oss utifrån intresse. Inriktning Skapa ett gemensamt kampanj-/marknadsföringsuttryck i en gemensam portal under den övergripande portalen. Ex. Boiystad-österlenregionen.nu. Samma uttryck eller gestaltning används för att skapa ett flexibelt mässpaket som kan användas i alla sammanhang som det finns ett värde att lyfta boendemarknadsföring. Skapa en, med besöksnäring och boende, integrerad marknads- och aktivitetsplan. Arbeta med riktad marknadsföring mot målgrupperna. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

20 Strategiområde 2 Nyskapande samhällsbyggnad En av deltagarna i boendegruppen, Karl Gustavson, har på gruppens inrådan tagit fram ett idédokument om hur Ystad-Österlenregionen kan arbeta med samhällsbyggnad som en strategisk utvecklingsfaktor och attraktivitetskapare för regionen. Hela detta dokument bifogas som bilaga 1: Kan landet ta det bästa från stan? Inriktning En bomässa för Ystad-Österlenregionen En hel region ställer ut och visar hållbar långsiktigt samhälls- och stadsplanering utifrån en gemensam vision, en attraktivitetshöjande och nyskapande process utifrån förutsättningarna i vår delregion. Att skapa stor uppmärksamhet kring Ystad-Österlenregionen som en ort att bo, etablera och verka i, genom arkitektävlingar och spännande utställningar som delmål till det stora målet Att skapa organisatoriska och resursmässiga förutsättningar för att hantera målet med en bomässa. Strategiområde 3 Skola + näringsliv = sant Skolan och kvaliteten på skolan är en avgörande faktor för ett flyttbeslut hos målgruppen familjer. Det bör också vara en prioriterad utvecklingsfaktor i Ystad- Österlenregionen för att kunna attrahera inflyttning. Närmare samarbete och synergier bör hittas mellan skolan och regionens näringsliv inför framtiden. Inriktning Att från en gemensam plattform mellan skola, kommun och näringsliv skapa fler tillgängliga och attraktiva lösningar för att starta eget företag, rekrytera och kompetensutveckla människor i vår region. Att regionens näringsliv och dess kompetens tas tillvara för att skapa skola och utbildningar som är kända som något utöver det vanliga. Att skola och utbildning i regionen är så känt som något utöver det vanliga att man kan använda det i vår marknadsföring. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av sverige och SWEDISH LAPLAND. För ökad tillväxt och lönsamhet. 6 9 14 17 Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen BLEKINGE Strategi för besöksnäringen FÖRORD Allt hänger på Nässelfrossan. På Orranäs mejeri, Kreativum, Sandvikens badplats, Ronneby Brunnspark och på alla Skärgårdsbåtarna. Blekinges besöksnäring står

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Turismstrategi 2012-2021

Turismstrategi 2012-2021 Turismstrategi 2012-2021 Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer