Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan"

Transkript

1 Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009

2 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt... 2 Tre spår i planen men de hänger ihop... 3 Vision för Ystad-Österlenregionen... 4 Visionens utmaningar övergripande strategiska områden... 5 En gemensam målgrupp för Ystad-Österlen... 5 En regional kommunikationsplattform för ökad attraktionskraft... 6 Regional organisering för att kunna driva attraktionsskapandet med kraft... 6 Besöksregionen Ystad-Österlen... 8 Övergripande inriktning... 8 Marknader och målgrupper... 8 Konkurrenter och konkurrensfördelar... 9 Strategiområde 1 Marknadsföring Strategiområde 2 Samverkan & organisering Strategiområde 3 Kompetensutveckling Strategiområde 4 Produktutveckling Näringslivsregionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Målgrupper och konkurrensfördelar Strategiområde 1 Näringsutveckling Strategiområde 2 Marknadskommunikation och tillgänglighet, en väg in i regionen Strategiområde 3 Nätverksskapande Inriktning Strategiområde 4 Samhällsplanering, samsyn på kommunernas roll och ansvar Boenderegionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Målgrupper och huvudbudskap Strategiområde 1 Marknadskommunikation Strategiområde 2 Nyskapande samhällsbyggnad Strategiområde 3 Skola + näringsliv = sant Strategiområde 4 evenemang och aktiviteter Slutord Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

3 Inledning om strategiplanen Varför en strategisk plan - syftet Syftet med arbetet är att stärka Ystad-Österlenregionens konkurrens- och attraktionskraft för boende, besökare och näringslivsetableringar. Denna strategiska plan ska skapa ett gemensamt och tydligt agerande hos alla aktörer som påverkar och påverkas av Ystad-Österlenregionens attraktionskraft. Detta är ett arbetsmaterial Detta är en strategiplan under framtagande. Under våren har offentliga och privata aktörer gemensamt arbetat med vision och strategier för Ystad- Österlenregionens utveckling de kommande 5-10 åren. Deltagarna har dels arbetat gemensamt i stora workshops runt visionsfrågan, dels uppdelade i mindre grupper med fokus på var sitt segmenten i planen besökare, bofasta eller näringsliv. Detta är en sammanfattande dokument av gruppernas arbete. Som läsare kan det vara bra att veta att grupperna har kommit olika långt i det detaljerade strategiformulerandet. Ett system utan makt Ystad-Österlenregionen som system kännetecknas av samma karaktäristiska drag som alla andra samverkande system det saknar maktstruktur. En plats eller en region är ett komplext system av aktörer, offentliga, kommersiella och idédrivna, som inte har samma drivkrafter och motiv för sitt agerande. Att stärka Ystad- Österlenregionens attraktionskraft kräver dock att samtliga dessa aktörer går åt samma håll och agerar som en aktör gentemot marknaden och omvärlden. Det är detta som är strategiplanens syfte Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

4 Tre spår i planen men de hänger ihop I denna plan finns ställningstaganden för tre olika målgrupper eller segment som vi vill öka vår attraktionskraft för. Dessa tre spår i planen och det framtida arbetet är dock nära relaterade till varandra och växelverkar. Det är mycket svårt att få någon att överväga att flytta till en plats som han eller hon inte ens kan tänka sig att besöka på sin fritid. Besöket oavsett om det sker i tjänsten eller på fritiden är Ystad-Österlenregionens inkörsport. Genom ett besök kan vi skapa en relation till nya potentiella inflyttare, och visa upp regionen som en attraktiv plats att bo och verka på. Det innebär att våra resmål och upplevelser ofta blir ett skyltfönster för att visa regionens övriga företräden. Boende och näringsliv hänger också ihop intimt med varandra. I denna strategi ser vi den stora potentialen i form av livsstilsföretagare, som flyttar med sitt företag till en kreativ miljö och en attraktiv boendeplats för hela familjen. De tre cirklarna nedan måste stötta varandra och sända samma grundbudskap för att skapa attraktivitet. BOENDE BESÖKARE NÄRINGSLIV Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

5 Vision för Ystad-Österlenregionen Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska ge oss livskraft. Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar alla i Ystad-Österlenregionen och som man kan bära med sig, komma ihåg och känna stolthet över. Den ska också kunna omsättas i aktörenas vardag och konkretiseras i olika verksamheter. Ystad-Österlenregionen är en kreativ växtzon där vi välkomnar det lilla och vågar utveckla det unika. Detta är platsen för inspiration och äventyr varje dag, där det oväntade är nära. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

6 Visionens utmaningar övergripande strategiska områden När temagrupperna fört en dialog och börjat lägga samman sina strategiska ställningstaganden har det konstaterats att det finns ett antal övergripande strategiska områden som gäller över de olika temana och målgrupperna. Dessa områden kan ses som bärande processer för att öka attraktions- och konkurrenskraft för boende, besökare och näringslivsetableringar. En gemensam målgrupp för Ystad-Österlen Ystad-Österlenregionen har ett starkt namn idag, och kopplas till positiva värden. I processen har tidigt konstaterats att det inte alltid är relevant att prata om olika målgrupper för de olika spåren boende, besök och näringsliv. Regionens utmaning är att skapa en tydlig profil och en relation till människor, och få dem att gå från en besökare till fritidsboende, från fritidsboende till permanentboende och från boende utpendlare till etablerade av ett eget företag. Istället för att bara se de tre spåren som olika uppgifter ska vi också börja se dem som en värdespiral. Fokus på två skeden i livet... Det finns två perioder i livet då människor är mest flyttbenägna. Den första perioden är när man får småbarn, och därmed omprövar livssituationen. Krav på trygghet, god uppväxtmiljö för barnen och tid för familjen ställer nya krav på boendeorten. Den andra perioden är när barnen flugit ut. Trenden är att flytta till mindre tätorter med stort kulturutbud, närhet och trygghet. Många i den generationen spenderar allt mer tid i fritidshus som ofta är avsedda för permanentboende....och på en grupp med livsstil och värderingar som Ystad- Österlenregionen är svaret på. De vi vänder oss mot: Agerar utifrån ett livsstilsbeslut, både i val av boende-, etablerings- och besöksort. Uppskattar våra värden, med ett rikt kulturliv, god och naturlig livsmiljö, småskalighet med god service. Uppskattar tryggheten och det sociala nätverket, men vill ha närheten till storstadsregionen för arbete och fritid. Vill kunna skaffa större egna hem till andra priser än i storstadsregionerna Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

7 Och de är redan här! Det är lättast att kommunicera med de som redan känner till oss. Vi har en möjlighet att kommunicera med de i våra målgrupper som har en relation till Ystad-Österlenregionen genom fritidshus, eller återkommande besök i regionen som fritidsresenärer eller i tjänsten. Vi ska utnyttja den möjlighet till cross selling som evenemang, möten och konferenser innebär för att visa upp regionen ur ett boende- och företagarperspektiv. Framförallt ska nya evenemang och reseanledningar till regionen planeras strategiskt syftet är inte bara att göra lönsamma och lyckade evenemang, utan också att gestalta den bild av Ystad- Österlenregionen som vi vill förmedla. En regional kommunikationsplattform för ökad attraktionskraft En grundförutsättning för att bli betraktad som en attraktiv region är att börja agera som en region. Varumärket är inte enbart en fråga om logotyp och marknadskommunikation, utan en bild av regionen i kundens medvetande som sedan också måste levereras i mötet med omvärlden när de kommer till Ystad- Österlenregionen. Arbetet med att stärka attraktions- och konkurrenskraften för boende, besökare och näringslivsetableringar kommer att påverka den bilden. Det finns ett stort behov av att tydliggöra den övergripande varumärkesplattformen för regionen, och ta fram en kommunikationsstrategi som kan användas som stöd för den mer produkt- och relationsinriktade marknadsföringen gentemot besökare, boende och företagare. I processen har ett antal USP:ar och kärnvärden för Ystad-Österlenregionen identifierats. Dessa måste renodlas och stämmas av mot marknaden. Med en tydlig varumärkesplattform och ett tydligt ägande av varumärket finns möjligheterna att kommunicera en vidgad bild av Ystad- Österlenregionen som en plats värd att besöka året runt, en attraktiv plats för boende och en attraktiv plats att driva verksamhet på. Det handlar om att förstärka det som Ystad-Österlenregionen redan är känt för på nya marknader, men det viktigaste är att skapa nya associationer till varumärket på gamla marknader. Regional organisering för att kunna driva attraktionsskapandet med kraft Att realisera visionen och driva utvecklingen enligt strategiplanen kommer att ställa krav på samverkan, samsyn och regionalt tänkande över kommungränserna, och krav på tydliga arbetsformer, nätverk och processer för samverkan och dialog mellan offentliga, kommersiella och ideella aktörer i regionen. Regionskapandet ställer krav på tydlig extern kommunikation som tydliggörs i avsnittet ovan, men i minst lika hög grad på att driva interna utvecklingsområden med kraft. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

8 Att hitta en regional organisering ska inte innebära att lägga till uppgifter och en mängd nya aktörer i regionen, utan att lyfta upp frågor på en regional nivå. Detta bör innebära ett mer effektivt resursutnyttjande. Som ett exempel föreslås i strategin för besöksnäringen att det ska finnas en turistorganisation med en ansvarig för regionen, som sedan kan ha kundservice för besökare där de stora resandeströmmarna finns under olika säsonger. De frågor som behöver hanteras gemensamt på regional nivå: är: Varumärket Ystad-Österlenregionen och imagemarknadsföringen av regionen samt produkt- och relationsmarknadsföring gentemot identifierade målgrupper möten och konferenser, privatresemarkanden, evenemang, investeringar och etableringar. Intern marknadsföring. En intern marknadsförings- och kommunikationsplan behöver tas fram för att starta en dialog om självbild, attityder till varandra och till regionen Ystad-Österlen. Vi kan aldrig förmedla och sälja en bild av en attraktiv region som inte invånarna står bakom och förmedlar. Konkreta utvecklingsinsatser inom ramen för strategin.. Strategiplanen identifierar ett antal entrala frågor för utvecklingen av regionens attraktionsoch konkurrenskraft. Exempel på detta är kompetensinsatser inom näringslivet i termer av entrreprenörskap och affärsutveckling, samt framtagande av en tydlig portal för regionen. Gemensamt marknads- och utvecklingsbolag En möjlig lösning som drivs framgångsrikt på andra platser i Sverige är en gemensam marknads- och utvecklingsbolag där både näringsliv och offentliga aktörer finns med som ägare och finansiärer. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

9 Besöksregionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Ystad-Österlenregionens varumärke och position som sommarresmål på den svenska marknaden är så starkt och självsäljande att nya marknadsföringsinsatserna under ett antal år kan prioriteras till att bredda varumärket till en plats värd att besöka höst, vinter och vår. Detta görs genom definiera målgrupper som har ett intresse där det är möjligt att skapa nya aktivitets/intressebaserade produkter och erbjudanden under höst, vinter och vår. Ystad-Österlenregionens målgrupper finns hos oss sommartid, och det är viktigt att på plats via olika kanaler sälja in budskapet om hur härligt Ystad- Österlenregionen är att besöka höst-vinter-vår för konferenser eller långhelger för det goda livet. Evenemangen är ett exempel som har potential för denna typ av cross-selling. Under ett sommarevenemang har vi möjligheten att gestalta Ystad-Österlenregionen som en plats värd att besöka under andra tider på året, och att bo och verka på. Marknader och målgrupper Det är centralt för utveckling att vi fokuserar våra resurser på de målgrupper och geografiska marknader där vi har förutsättningar att nå ut, och som har behov och efterfrågan som vi kan tillfredsställa. Vi ser Sverige och Danmark som våra närmarknader, där vi själva ska agera avsändare. På övriga utlandsmarknader ska vi agera via eller tillsammans med partners som Tourism in Skåne, Visit Sweden eller operatörer. DINKS* WHOPS** Möten/MICE*** Familjer StorKöpenhamn Storstäder i Sverige Närföretagen Sverige Svenska storstäder Stockholm, Öresundsregionen Danmark Stockholm, Malmö Göteborg, Malmö Malmö + Lund Norge Göteborg Mälardalen Internationellt Norra Tyskland Tyska storstäder i Själland verksamma företag Holland norra Tyskland Norra Tyskland som har koppling Finland Polen Kanaler: media och till Sverige Polen Själland föreningar inom golf, Landsting, Storbrittanien historia, kultur, kommuner antikviteter, konst och Medicon Valley övriga specialintressen September-Maj USP/konkurrensfördel USP/konkurrensfördel USP/konkurrensfördel USP/konkurrensfördel o småskalighet o mat & måltid o Lugnet o Naturen o natur o Trädgård o Avskildheten o Aktiviteter o mat & måltid o Natur o Kreativ miljö o Upplevelser kring o ny design o Film naturen o Film Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

10 Vedertagna begrepp för att definiera målgrupper och som används bl a av VisitSweden som marknadsför Sverige som resmål på utländska marknader. * Double income no kids par med två inkomster och utan barn ** Wealthy, healthy, olderly people äldre par med hälsa och god ekonom *** Meetings, incentives, conferences, events mötet, belöningsresor, konferenser, evenemang Konkurrenter och konkurrensfördelar Våra främsta konkurrenter på dessa målgrupper är: Sydvästra Skåne Småland Southeast Sweden Skåne nordost/nordväst Danmark och Bornholm Norra Polen Konkurrensfördelar för Ystad-Österlenregionen Våra konkurrensfördelar är de delar av utbudet som vi ska lyfta fram och gestalta i kommunikation och produktutveckling för att skilja ut oss från våra konkurrenter. De viktigaste konkurrensfördelarna är: Naturen Maten och måltidsupplevelser Kultur och konst, med design, musik, film och trädgårdar Övriga konkurrensfördelar för Ystad-Österlenregionen är: Småskaligheten Närheten Ljuset Kvalitet och äkthet Marknadsveckorna Arkeologi Historia Lugnet Avskildheten Kluster i besöksnäringen: Vin Konsthantverk Antikviteter Mat Golf Konst Trädgård Gårdsbutiker Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

11 Strategiområde 1 Marknadsföring Huvudsyftet med strategiområde Marknadsföring är att skapa en tydlig, köpbar destination ur ett marknadspespektiv. För att åstadkomma detta krävs marknadsarbete i flera olika perspektiv: Extern marknadsföring vi ska samla utbudet och marknadsresurserna i ett regionalt perspektiv, med fokus på webbaserad marknadsföring och försäljning. Intern marknadsföring sälja in vision och strategiplan i regionen, och skapa en gemensam syn bland aktörerna i besöksnäringen samt en gemensam kunskap om regionens utbud. Vi behöver också arbeta med attityderna i regionen gentemot varandra och besökare. Relationsmarknadsföring tydligare arbete med de gäster vi har på plats för att sälja in Ystad-Österlenregionen i andra perspektiv. Inriktning Gemensam portal med lagerhylla för självplock. Innehåll: Rullande presentationer av månadens företag/evenemang/nyheter Pressum för intressanta nyheter Ystad-Österlenregionen 365 dagar om året. Visualisera bredden på utbudet och vikten av besöksnäringen genom kalendarium, påskrundan har haft xx antal besökare. Intern marknadsföring av vision och varumärke i regionen. Syfte: Gemensam bild av regionens utveckling Bort med storebrors-lillebrorskomplex Höjd blick och svansföring - sikta mot stjärnorna Göra varumärket känt i Sverige och på de närliggande internationella marknaderna. Strategiområde 2 Samverkan & organisering Hur vi organiserar oss och fördelar roller och ansvar är avgörande för långsiktiga utvecklingen av Ystad-Österlenregionens attraktionskraft för besökare. De flera hundra aktörer som är besöksnäringen ideella, offentliga och kommersiella behöver en fungerande gemensam marknads- och back office-funktion. Det är också vitalt att at vi kan samordna och optimera resurser och kompetens inom Ystad-Österlenregionen för att vara vinnare i den internationella konkurrensen. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

12 Inriktning Gemensamt agerande. En turistchef för regionen, men med service/mottagningsbyråer i tätorterna och andra välbesökta ställen. (ska också kunna skifta beroende på säsong.) Gemensam turismorganisation eller destinationsbolag, med ansvar för: Gemensam portal Varumärke och varumärkesvård Marknadsföring (se vidare regional organisering på s. 6 för uppgifter) Utveckling av regionala nätverk och kluster med fokus på affärsskapande. Strategiområde 3 Kompetensutveckling I takt med en ökande konkurrens om gästernas tid och pengar ökar kraven på producenter och leverantörer i besöksnäringen. Kundernas krav och förväntningar är i ständig förändring, och med en ökad internationalisering av gästerna kommer fler krav på de enskilda aktörernas kunskap och kompetens, En nyckelfråga i utvecklingen av besöksnäringen i Ystad-Österlenregionen är kompetensförsörjningen, både till företagsledarna och till frontpersonalen. Ett regionalt utvecklingsområde blir därför att skapa en struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. Inriktning Utbildningsportfölj till företagare: Affärsmannaskap, affärsplanering, marknadskunskap, produktutveckling, internationalisering etc. Internationellt värdskap. Lära mer om utländska besökare, kulturella skillnader, krav och förväntningar. Ökad kunskap inom och om regionen om våra produkter, erbjudanden för öka gästernas stanntid i regionen, merförsäljning och bättre service. Skapa affärsnätverk och kontakter för att lära känna kollegorna och hitta nya affärsmöjligheter. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

13 Strategiområde 4 Produktutveckling För att uppnå en besöksnäring under 365 dagar om året är produktutvecklig en avgörande fråga. Det är också runt produktutveckling som vi kan samla näringen och visa på fördelarna med regional samverkan. Produktutvecklingen i ett regionalt perspektiv måste delas upp i två delar: dels vad vi kan göra för att stärka produktutvecklingen i näringen, dels vilka produkter/evenemang som vi själva kan äga och driva på regional nivå. Mycket av produktutvecklingen i näringen kommer att genereras genom de nätverksträffar och utbildningar som beskrivits i de strategiska områdena ovan. Det finns dock ett ansvar för produktutveckling också på en regional samverkansnivå, vi ska fokusera på tidssatta evenemang / teman och starka reseanledningar byggda kring våra prioriterade målgruppers behov och intressen. Här måste vi utveckla nya erbjudanden, prissatta och bokningsbara med fokus på nuvarande lågsäsonger. Genom att skapa tydliga evenemang skapar vi det som behövs för att få inresande besökare på nya säsonger en konkret reseanledning som bara finns under denna period i Ystad-Österlenregionen. Vi sidan om detta skapar evenemangen medial uppmärksamhet och redaktionell reklam. Vi ska inspireras av exempel på hur man med evenemang har öppnat nya säsonger på andra destinationer Skördefesten på Öland och Primörpremiären på Gotland är två exempel. Dessa evenemang fungerar också som skyltfönster för de reseanledningar som regionen erbjuder under andra delar av året. Inriktning 365 dagar Ystad-Österlenregionen Evenemangsinventering och evenemangsstrategi för att täcka döda punkter under året och skapa nya reseanledninger där det finns ledig kapacitet. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

14 Näringslivsregionen Ystad- Österlen Övergripande inriktning Ystad-Österlenregionen ska bygga vidare på och utnyttja sin starka ställning som en region för livsstilsdrivna entreprenörer inom service, tjänster, speciellt måltid och turism, och den kreativa sektorn. De två segmenten boende och företagande går ihop, då vi vill fokusera på de företagare vars flytt är ett livsstilsbeslut där man söker både en ny livsmiljö och en ny plattform för sitt företag. Det är viktigt att profilera sig mot de entreprenörer inom de kluster som identifierats som redan har en relation till Ystad-Österlenregionen genom fritidshus eller som har bott/växt upp i Ystad-Österlenregionen, har familj, vänner eller släkt här. Många av de skulle säkert kunna etablera eller flytta med företaget samt flytta till/skriva sig i Ystad-Österlenregionen om rätt förutsättningar finns. Det gäller att få en dialog med denna målgrupp. På sommaren besöks Ystad-Österlenregionen av många människor. Många av de har någon gång tänkt tanken att kunna flytta till Ystad-Österlenregionen. Det är viktigt att komma i kontakt med denna målgrupp och profilera Ystad- Österlenregionen som en attraktiv plats för boende och företagande. Ingången är oftast att påverka företagaren som person och påvisa fördelar både för boendet och företagandet. Målgrupper och konkurrensfördelar Målgrupper Entreprenörer... inom miljövänliga småföretagarsektorn. som prioriterar den livsstil som gynnas av vår region. som inte prioriterar sitt företag framför sin familj. med flexibilitet som kan stå på flera ben Distansarbetande. Kulturutövare (kultur som försörjning). Konsulter inom tjänstesektorn. Entreprenörer inom servicesektorn, där främst besöksnäringen och livsmedel är starka tillväxtområden. Pensionerade entreprenörssjälar som har sin stabila ekonomiska grund. Konkurrensfördelar / USP Livsstilen Småskaligheten Nätverksbyggena Korta avstånd till marknaden Många andra småskaliga entreprenörer, Föreningslivet Naturen, klimatet Tryggheten Helheten Stora besöksströmmar...ett bättre sätt att leva helt enkelt! Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

15 Målgruppernas krav och förväntningar (urval ur analysen) Bra och trygga skolor för sina barn. Bra möjlighet att skaffa större egnahem (med utrymme för kontor) utan att det kostar så mycket som där man kommer ifrån. God och naturlig livsmiljö. God tillgänglighet till kommunens näringslivsansvariga. Raka och snabba besked från kommunen. Småskalighet även hos konkurrenterna och leverantörerna. Öppna nätverk för att kunna etablera sig snabbare. Tjockt bredband & pålitlig elförsörjning. Lägre priser i än i storstäderna. Möjligheter att inom rimligt avstånd kunna kompetensutveckla sig och sin ev. personal, gärna ihop med andra entreprenörer och yrkesverksamma inom branschen man jobbar i. Goda kommunikationer till marknaden och egen stimulans. Möjlighet att arrangera större konferenser/möten (gynnar nätverksaffärer). Hantverkare och service för egna bostaden och bilen inom rimliga avstånd och kostnader. Strategiområde 1 Näringsutveckling En ökad delaktighet i det interkommunala och regionala utvecklingsarbetet, skapar nya förutsättningar för det lokala näringslivets del. Nya arbetsformer och nya arenor ger dynamik och ökad professionalism och öppnar för nya kompetenser och grundlägger även en opolitisk näringslivsutveckling. Inriktning En tankesmedja bildas i och för Ystad-Österlenregionen. Tankesmedjan ska arbeta med idéer och opinionsbildning för en näringslivsutveckling enligt visionen för vår region. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

16 Strategiområde 2 Marknadskommunikation och tillgänglighet, en väg in i regionen Ystad-Österlenregionen har ett starkt varumärke idag, men sannolikt inte som företags- och etableringsort. Det finns ett starkt behov av att börja kommunicera våra fördelar för det goda företagsklimatet och livet, och att göra det under en gemensam flagg varumärket Ystad-Österlenregionen. Österlen är inte så känt i breda lager i Sverige och på våra utlandsmarknader som vi kanske tror. Vi ska vara lätta att hitta och definiera. Marknadsplanen ska även ta ställning till den interna marknadsföringen bland regionens befintliga företag. Det starkaste budskapet och etableringsargumentet som finns är att de befintliga företagen både tycker och säger att det är bra att leva och driva företag i Ystad-Österlenregionen. Inriktning Skapa en, med besöksnäring och boende, integrerad marknads- och aktivitetsplan. Strategiområde 3 Nätverksskapande Aktiv samverkan mellan olika intressenter gagnar regionen mer än skarp konkurrens. Det finns plats för fler aktörer inom samma sektorer och affärerna ökar genom just god samverkan. Trots att vår region har ett mycket stort antal småföretagare, är väldigt många inte med i någon företagarförening eller annan sammanslutning. Det vore viktigt med en ny, gemensam, övergripande regional organisation för att bli en starkare kraft. All sorts nätverkande är befruktande för näringslivet och stärker inflytandet. Inriktning Aktivt verka för att skapa arenor och mötesplatser för samverkan mellan nätverk samt eftersträva en föryngring och större mångfald. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

17 Strategiområde 4 Samhällsplanering, samsyn på kommunernas roll och ansvar Vi ska vårda vårt ursprung, men våga utveckla i dagens formspråk. Vi ska vårda vårt varumärke och känna till och arbeta för det det står för. Därför ska vi ha ett gemensamt ansikte i kommunikationen utåt. Våra byar och fiskelägen ska utvecklas, inte avvecklas, i samverkan mellan alla intressenter. Våra stadsmiljöer ska vara lockande och stimulerande och samtidigt inte för storstadsbetonade. Mindre saluhallar kan till exempel erbjudas lokala handlare och odlare på centrala platser i tätorterna så att producenter och marknad lättare når varandra. Kommunerna måste ge en effektivt hjälpande hand när näringslivet ber om det och vara en uppfinningsrik, informativ initiativtagande nätverksskapare för att locka hit näringsidkare och ge dem en bra etableringsstart utifrån en positiv attityd. Myndighetsutövningen ska ske så smidigt att småföretagare känner sig prioriterade. Besöksnäringen måste få större och självklarare fokus i den politiska beslutsprocessen, då den är viktig redan idag, men också den största tillväxtmöjligheten för vår region. Då behöver också kommunens planmonopol användas för att förhindra att våra unika värden och förutsättningar inte byggs bort. Inriktning Identifiera och påverka den regionala infrastrukturutvecklingen genom gemensamt agerande med det privata näringslivet. Långsiktigt skapa hållbara infrastrukturlösningar ur klimat- och miljösynpunkt. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

18 Boenderegionen Ystad-Österlen Övergripande inriktning Det finns två perioder i livet då människor är mest flyttbenägna. Den första perioden när man får småbarn omprövas livssituationen. Krav på trygghet, god uppväxtmiljö för barnen och tid för familjen ställer nya krav på boendeorten. Den andra perioden är när barnen flugit ut. Trenden är att flytta till mindre tätorter med stort kulturutbud, närhet och trygghet. Många i den generationen spenderar allt mer tid i fritidshus som ofta är avsedda för permanentboende. Precis som i företagsspåret ovan har vi många i vår målgrupp här redan. Vi har en möjlighet att kommunicera med de i våra målgrupper som har en relation till Ystad-Österlenregionen genom fritidshus, eller återkommande besök i regionen som fritidsresenärer eller i tjänsten. Många av de skulle säkert kunna tänka sig att flytta till/skriva sig på Ystad-Österlenregionen om rätt förutsättningar finns med jobb och/eller att starta eller flytta med företag. Det gäller att få en dialog med denna målgrupp och profilera Ystad-Österlenregionen som en attraktiv plats för boende och företagande. Målgrupper och huvudbudskap Målgrupper Familjer 30+ samt DINK:s i familjebildarfas Västra Skåne Mälardalen Personer som har fritidshus, familj, vänner eller annan relation till Ystad- Österlenregionen. Huvudbudskap/USP Levande aktiv närmiljö, med många evenemang. Kommunikationer Trygghet Gott om plats Attraktivt kustnära boende. Rikt förenings-, kultur- och restaurangutbud Levande året runt. Trygghet för alla. Bra boendepriser Konkurrenter Södra Sveriges kustområden De natursköna delarna av Skånes och Smålands inland Dalarna Gotland Konkurrentanalys finns framtagen i processen. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

19 WHOP.s: Par 55+ Södra Sverige Mälardalen Personer som har fritidshus, familj, vänner eller annan relation till Ystad-Österlenregionen. Invandrare Norra europa, asylsökande Naturvärden och ett aktivt liv Rikt förenings-, kulturoch restaurangutbud Social service Trygghet Indivduellt boende Lätt att etablera företag Lätt att komma in i samhället och byarna Södra sveriges kustområden De natursköna delarna av Skånes och smålands inland Dalarna Gotland Strategiområde 1 Marknadskommunikation Ystad-Österlenregionen som boendeort behöver kommuniceras, och våra kärnvärden och konkurrensfördelar lyftas upp. En stor tonvikt bör läggas på kommunikation och gestaltning av Ystad-Österlenregionen som boendeort till besökare som redan är på plats i området, och som fattat ett aktivt val att besöka oss utifrån intresse. Inriktning Skapa ett gemensamt kampanj-/marknadsföringsuttryck i en gemensam portal under den övergripande portalen. Ex. Boiystad-österlenregionen.nu. Samma uttryck eller gestaltning används för att skapa ett flexibelt mässpaket som kan användas i alla sammanhang som det finns ett värde att lyfta boendemarknadsföring. Skapa en, med besöksnäring och boende, integrerad marknads- och aktivitetsplan. Arbeta med riktad marknadsföring mot målgrupperna. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

20 Strategiområde 2 Nyskapande samhällsbyggnad En av deltagarna i boendegruppen, Karl Gustavson, har på gruppens inrådan tagit fram ett idédokument om hur Ystad-Österlenregionen kan arbeta med samhällsbyggnad som en strategisk utvecklingsfaktor och attraktivitetskapare för regionen. Hela detta dokument bifogas som bilaga 1: Kan landet ta det bästa från stan? Inriktning En bomässa för Ystad-Österlenregionen En hel region ställer ut och visar hållbar långsiktigt samhälls- och stadsplanering utifrån en gemensam vision, en attraktivitetshöjande och nyskapande process utifrån förutsättningarna i vår delregion. Att skapa stor uppmärksamhet kring Ystad-Österlenregionen som en ort att bo, etablera och verka i, genom arkitektävlingar och spännande utställningar som delmål till det stora målet Att skapa organisatoriska och resursmässiga förutsättningar för att hantera målet med en bomässa. Strategiområde 3 Skola + näringsliv = sant Skolan och kvaliteten på skolan är en avgörande faktor för ett flyttbeslut hos målgruppen familjer. Det bör också vara en prioriterad utvecklingsfaktor i Ystad- Österlenregionen för att kunna attrahera inflyttning. Närmare samarbete och synergier bör hittas mellan skolan och regionens näringsliv inför framtiden. Inriktning Att från en gemensam plattform mellan skola, kommun och näringsliv skapa fler tillgängliga och attraktiva lösningar för att starta eget företag, rekrytera och kompetensutveckla människor i vår region. Att regionens näringsliv och dess kompetens tas tillvara för att skapa skola och utbildningar som är kända som något utöver det vanliga. Att skola och utbildning i regionen är så känt som något utöver det vanliga att man kan använda det i vår marknadsföring. Ystad-Österlenregionen Strategisk plan

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum Vision & Strategier Enköping 2015 - vårt gröna livsrum Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen med 45.000 invånare. Här bor många attraktivt nära Mälaren, i staden eller på landet. Ett levande

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer