H~GSKOLAN I BORAS BIBLIOTEKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H~GSKOLAN I BORAS BIBLIOTEKET"

Transkript

1 H~GSKOLAN I BORAS BIBLIOTEKET

2 l. INLEDNING Herrgards romaner tillhör den lxttare underhallning slitteraturen. Debatten om denna s k triviallitteratur eller liittare underhållningslitteratur contra den ambitiosa skonlitteratur en stkindigt. Fragan ar just nu för bibliotekens del aktuellare an någonsin, eftersom de allra flesta kommuner dras med ekonomiska. svarigheter och har skurit ner bokanslagen till biblioteken, varvid dessa tvingas göra ett strängare urval, Motstgndarna till triviallitteraturen hävdar, att den med sina schabloner, sin uppsattning Bterupprepade situationer och qina varderingar fr%n ftrrra seklet blir det perfekta instrumentet f6r bevarandet av vissa myter. I vilken utsträckning manniskor piiverkas av laening vet man emellertid relativt litet. En sk6nlitterar författare, nhligen Flaubert, har dock i Madame Bovary (1857) gett en intrangande skildring av vadan av att 1Clsa d%liga romaner. Huvudper sonen ar en ung kvinna, som blir ett offer för sina ri jalvillusioner och för aspirationer, som på intet satt stämmer med hennes liv som smått sentimental. srniiborgare. Hon drömmer om livet med utgångspunkt från sina romantiska böcker och glider aakta men siikert in i ledan, ltrgnen, otroheten och ser till slut s jalvmordet som sin enda utvag. Romanen ar en satir över kvinnlig romantik och knuten till sin epok. Men det rör sig också om ett. mycket allmtinmanakligt drag, som Flaubert hade iakttagit hos sig själv, Nar Flaubert skrev: "Ma pauvre Bovary souffre et pleure dans vingt villages de France1', menade han, att han i sin huvudperson skildrade en universell typ. Det finns en tendens hos manniskor att tro sig vara det de vill vara, och att drömma om en illusorisk lycka, som ar ouppnåelig för dem. Sitter det nu en massa hemmafruar i trista förorter och en rnaesa flickor p% lika trista arbetsplatser och tar skada av vår tids motsvarighet till Emma Bovarys lasning? Det vet man som sagt inte. Allt man kan siiga ar, att attityder, som redan finns, d)tminstone tillfalligt föls starks av lasning, Vad man med säkerhet kan saga ar, att denna typvav litteratur, som för övrigt aldrig recenseras i dagspressen, har betydligt större spridning an den ambitibsa litteraturen, som vill öppna våra ogon, rubba v%ra cirklar och ge vår tillvaro nya dimensioner. Underhållningslitteratur lases av alla, oberoende av utbildning. I den mån den finns på biblioteken Ix den standigt utlånad och beetaild. Finns den inte, tvingas bibliotekarierna att söka acceptabla alternativ. Ambitiösa bibliotekarier följer szkert med i utgivningen av den lättare litteraturen, Men vid en rundfr%ga p& nagra bibliotek har det visat sig, att många bibliotekarier har en något vag uppfattning om vad en herrggrdsroman ar. M%nga nyutbildade bibliotekarier saknar säkert ocks% mer ing%ende kannedom om gangbara genrer, Likväl maste man Ju stiindigt som bibliotekarie besvara fr%gor rörande dem och f6reslå alternativ.

3 Syftet 1,ed vc%r uvpgift, var att göra en annoterad lista Sver -lerrgårc-l - romanr P, scllnt alit fö* söka dra ut distinktiva drag ock däri,,enom ev n- tuellt k mm;' fra:- tili ett svar på frågan vad som mecas rr ed cn. he :- gårdsr flman. 3. DEFINITION För att få fram en första definition på begreppet herrgårdsroman koiisulterade vi olika uppslagsverk och lexika. Det enda, sorn tog upp herrgårdsroman var Svenska Akademiens Ordbok: "Herrnårdsroman, roman med ämne hämtat ur herrgårdslivet. Den för vår del mest användbara definitionen på herrgård fann vi i Nordisk Famil jebok: I1Herraård, i egentlig bemärkelse en lantegendom, vars innehavare tillhör herremannaklas sen ( i motsats till bondeklas sen)... den är numera icke beroende av ägarens samhallsställning. Begreppet h. innefattar även säteri och slott, dock icke de kungliga slotten." Vårt grundläggande kriterium på herrgårdsroman ar således miljön. 4. MATERIALINSAMLING Utgångspunkten för arbetet bestod i de genrelistor vi fått via BHS, handlingsreferat av åtta böcker som gjorts av elever vid BHS samt Btj:s annoterade lista över 29 herrgårdsromaner. För att komplettera och få med aktuella titlar gick vi igenom recensioner i BBL från 1966 t o m 1969 och Bokrevy 1970 t o m nr Vi har också fått tips av hjälpsamma bibliotekarier. 5. BEARBETNING AV MATERIALET Vi började med att låna in böckerna med ledning av ovan nämnda listor och recensioner. Därvid använde vi oss av 6 bibliotek, varav 2 är stadsbibliotek, 1 kommunbibliotek, 1 sjukhusbibliotek. De fåtaliga, många gånger gamla böcker vi inte funnit i deras kataloger har vi avfärdat som icke representativa för bibliotekens bestånd. Eftersom vi hade så mycket material, har vi uteslutit rena barn- och ungdomsböcker, liksom dokumentära skildringar av herrgårdsliv. De senare har vi listat, men inte annoterat. Genom att bläddra i böckerna och med hjälp av baksidestexter och recensioner sökte vi verifiera, att boken hörde hemma i genren och fick fram en preliminär lista. Vid en noggrannare läsning av dessa böcker fann vi ändå många, som föll utanför ramen och fick sållas bort, t ex de flesta av Alice Lyttkens böcker, eftersom handlingen i dessa tilldrar sig i högreståndskretsar i stadsmiljö. Samtidigt började det redan på detta stadium utkristallisera sig vissa genrer inom genren.

4 Nar det gällde utformningen av annotationerna sökte vi uppslag i Annelise Mark-Pe jtersen: Skönlitterär typologi, Romberg: Att lasa epik, samt PM för lektörer i Bibliotekstjänsts sambindning. Vi kom underfund med, att vi inte renodlat kunde använda någon av dessa analysmodeller, och enades om att försöka dra ut verkintention och läsbarhet (enligt ark- ejt tersen) och stoff som Romberg definierar det, d v s de abstrakta enheterna fabel och motiv fixerade i tid och rum. Detta sätt att analysera överensstämmer med vissa punkter i Btj:s PM. Vi har tagit fasta på de uppgifter vi tror, att man som bibliotekarie kan ha nytta av. Detta tyckte vi befästes, då vi under andra praktiktiden iakttog hur rutinerade bibliotekarier, och framför allt de, som sysslar med uppsökande verksamhet av något slag, arbetar och karakteriserar böckerna. 6. URVALSKRITERIER Nar vi satte igång med speialarbetet var vår uppfattning om vad begreppet herrgårdsroman innefattar ganska vag, Det visade sig, att vi inte var, ensamma om att tycka, att det är en ganska konturlös beteckning. Nar vi frågade bibliotekarier och låntagare vad de menade med herrgårdsroman, fick vi något svävande svar. Efterhand kom vi fram till, att begreppet associerades med romantisk kärlek i högreståndsmiljö, företrädesvis i förfluten tid. Även om de tillfrågade i första hand tänkte på författare som Sparre och Söderholm, betonades inte alltid kravet, att handlingen skulle utspelas i lantmiljö. Det har säkert sin grund i att miljöskildringen hos vissa för-, fattare är så oväsentlig, att man mycket val kan tanka sig en högrestånds-i miljö i staden. Romaner i stadsmiljö men med herrgårdsromanens övriga: karakteristika, har således ofta förts till denna genre. Exempel på detta är vissa böcker av Lyttkens, Graham, Winkelman, Giovene, som vi alltså uteslutet, eftersom vi anser, att det är lämpligare att hänföra dem till historiska kärleks - eller samhallsskildringar. Vidare har vi uteslutet de böcker, där stadsmiljön har dominerat över lantmiljön, t ex vissa böcker av ill le brand-~ollmkrus. Likaså böcker i storbondemiljö som Spongs Spelet på Harnevi. Historiska romaner typ Dumas har vi inte heller tagit med, ej heller deckare i herrgårdsmiljö, eller Wodehouse, som raljerar med överklassen och deras satt att leva. Däremot har vi tagit med plantageromaner, eftersom vi tycker, att plantager utgör den utomeuropeiska motsvarigheten till herrgårdar. Efterhand har vi kommit fram till följande urvalskriterier: Kärleksromaner i herrgårdsmiljö i förening med vissa återkommande motiv, som vi förtecknat på sid 8. Vi har stravat efter att göra urvalet så brett som möjligt, och låtit det innefatta aven vissa klassiker, som naturligtvis har många bottnar, men gå sitt ytligaste plan kan svara mot våra kriterier på herrgårdsromaner. Avsikten har varit, att försöka ge alternativ till genrens många schablonartade skildringar.

5 7. OLIKA TYPER AV HERRGARDSROMANER Under läsningens gång sökte vi efter gemensamma drag hos böckerna för att kunna gruppera dem. Därvid utkristalliserade sig följande grupper: släktromaner, thrillers i herrgårdsmiljö, guvernantromaner, herrgards 9 romaner med socialt tema, plantageromaner, herrggrdsromaner med psykologiskt tema, romaner med biografiskt stoff, religiösa romaner i herrgårdsmiljö och äktenskapsromaner.dessutom har vi förtecknat. romaner med handlingen förlagd till åren fr ån och med för sta världskriget, eftersom den moderna tidens genombrott da förtindrat förutsättningarna för herrgårdslivet. Undantag från detta ar Birgit Sparres Herrgårds serie, som omspanner tiden från sekelskiftet till 1960-talet. Har märks knappast någon förändring i herrgårdslivet förrän fr o m Vägen till Ekenäs, vars handling är förlagd till slutet av 1940-talet, Vi har därför tyckt, att det vore missvisande att föra upp de tidigare böckerna i serien under herrgårdsromaner i modern miljö. En bok kan givetvis höra hemma i flera underavdelningar, En roman med socialt tema kan t ex samtidigt vara en släktroman och har följaktligen tagits upp under båda dessa begrepp, Ett fåtal romaner går inte att passa in i någon av dessa grupper, men är ändå typiska herrgårdsromaner. En förteckning över böckerna inom de olika genrerna finns på sid 46, utmärkande för det vi kallar slaktroman är, att skildringen sträcker sig över flera generationer eller beskriver flera medlemmar i en släkt, samt satter gården och ibland trakten i centrum. De skildrar ofta livets skiften, såväl vardag som fester och högtider, umgängesliv, seder och bruk. Miljöskildringen är bredare, mer utförlig an i t ex herrgårdsthrillers eller guvernantromaner. HERRGARDSRYSARE Herrgårdsrysare liksom guvernantromaner är uppbyggda kring en dramatisk situation ofta under en kortare tidsperiod. Skildringen av gården och bygden är inte så central som i släktromaner, snarare utgör miljön en lämplig, lagom isolerad bakgrund till en thriller eller kärleksintrig. Huvudpersonen är nästan undantagslöst, liksom i guvernantromanerna, en ung kvinna, men hennes sociala roll ar merendels hustruns eller en ung slaktings. Fabel: Ung kvinna anländer till gods, anar att detta döljer en hemlighet. Denna avslöjas och hon möter kärleken. 1

6 GUVERNANTROMANER Guvernantromaner är en relativt enhetlig grupp, där det är lätt att peka på likheter. Med några få undantag utgör de en underavdelning till thrillers. Personuppsättningen och intrigen är likartad från bok till bok. Handlingen består i stort sett i, att en ung, men fattig föräldralös flicka av god familj tvingas ta plats som guvernant hos adlig familj med stort gods. Slottsherren ar ofta ankling eller bunden vid sjuklig eller illojal, osympatisk hustru. Barnet, som guvernanten skall ta hand om, är ett försummat karlekstörstande problembarn, vars förtroende hon snabbt vinner. Kärlek uppstår mellan guvernanten och slottsherren. Hustrun, ofta invecklad i brottslig hantering, går lagligt en våldsam död till mötes, och vägen ligger öppen för de båda älskandes lycka. Kanske det faktum, att fabeln i guvernantromaner och thrillers har likheter med kanda arketypiska mönster, som återfinns redan i sagorna förklarar deras popularitet. Prinsen - slottsherren väcker Törnrosaguvernanten ur hennes känslomässiga dvala till ett nytt och rikare liv. Men innan de två kan förenas, måste det Onda, mysteriet, hotet, förbannelsen övervinnas och avlägsnas. Herrgårdsthrillers och guvernantromaner med thrillerinslag är en romantyp, som blivit frekvent efter andra varldskriget och dominerar de senaste årtiondenas utgivning av romaner i herrgårdsmiljö. Förfat - tarinnorna ar genomgående engelskspråkiga, och den enda svenska efterföljaren, som vi funnit, 'är Margit Söderholm i Moln över Hellesta. HERRGARDSROMANER MED SOCIALT TEMA Det vi kallar sociala romaner ar en mer heterogen grupp. De skildrar olika klassers vilikor eller förändringar inom en samhällsklass och har blir naturligtvis beskrivningen av miljön viktig. Skildringen är mer realistisk än de romantiserade och glattade beskrivningar av herrgårds? liv som annars är vanliga. Tyngdpunkten ligger mer på det dagliga livet, inte enbart skildrat ur överklassens synvinkel. De tangerar ibland bygder omane rna. PLANTAGEROMANER OCH HERRGARDSROMANER MED PSYKO- LOGISKT TEMA Plantageromaner behöver knappast någon kommentar utöver det som sagts om urvalskriterier. Vad vi avser med begreppet herrgårdsromaner med psykologiskt tema ar kanske inte lika s jalvklart. Aven denna grupp ar heterogen, men gemensamt ar, att skeendet helt eller delvis är förlagt till det inre planet, den yttre handlingen och miljöslcildringen spelar en mer underordnad roll. Skildringen av relationerna människor emellan och personteckningen ar djupare, mer nyanserad och analyserande an den schablonmässiga och förenklade bild som ofta ges. Liksom när det galler sociala romaner, har det inte varit författarens.intention att enbart roa och underhålla, utan avsikten har varit att blottlägga förhållanden och skeenden.

7 ROMANER MED BIOGRAFISKT STOFF Undergruppen romaner med biografiskt stoff tangerar biografierna klassificerade på Lz. Eftersom det rör sig om ickefiktivt material är person- och miljöskildringen även här mer realistisk och mindre schematiserad. Författaren har fascinerats av en epok, en människas eller en släkts öden och velat vidarebefodra dessa. RELIGIÖSA ROMANER Vi har tagit upp två religiösa romaner, för att peka på,att man kan hitta romaner i herrgårdsmiljö även inom denna genre. De är mycket lättlästa och schablonartade och miljön är underordnad det religiösa budskapet. De romaner vi har listat under denna beteckning utmärker sig för en relativt individualiserad personskildring och en balanserad miljöskildring. Vissa romaner i Jalna- och Herrgårdsserien lägger tyngdpunkten på äktenskapsproblem men på ett så pass schablonartat sätt, att vi inte tror, att de kan tillfredsställa läsare, som söker Sktenskapsromanar. 8. VAD AR EN HERRGBRDSROMAN? Vi utgick alltså från den ovan nämnda definitionen på begreppet herrg årdsroman, given i Svenska akademiens ordbok. De ganska allmanna föreställningar folk hade om innehållet i herrgårdsromanerna, d v s miljö, motiv och tid, visade sig i stort sett stämma. Trots att, som vi tidigare påpekat, miljöskildringen har olika funktion i de olika under - grupperna, spelar släktgården en central roll, vilket gett upphov till återkommande motiv. Arvsproblematiken är något, som så gott som alltid förekommer i en eller annan form. Människornas bundenhet till gården är stark och gränsar ibland till besatthet. Den medför tvånget att producera en arvinge. Testamentsbedrägerier, mord och mordhot i försök att komma åt ett arv är vanliga motiv, framför allt i thrillers och guvernantromaner. Den trofaste tjänaren utan eget liv återkommer ofta. Hastar och ridning är andra motiv betingade av miljön. Barnet, som med guvernantens hjälp övervinner sin rädsla för ridning, för att vara sin hastälskande far till lags, är en vanlig utformning av detta motiv i guvernantromaner. Herrgårdsmisn beskrivs ofta mycket detaljerat, såväl byggnadens exteriör som interiör. Vissa författare verkar ha ingående kännedom om möbelstilar, arkitektur och inredningsdetaljer, medan andra mera ytligt antyder en luxuös överklassmiljö. Själva miljön ger också osökt tillfälle att skildra glansfulla baler och fester med utförliga beskrivningar över färgnyanser* tyger och modeller i damernas toiletter jämte håruppsättningar och smycken. Man får likaså i detalj reda på

8 förberedelser, dukningar och menyer. Vi tror, att detta för läsaren fyller något av samma behov som veckotidningarnas hemma-hos och kändisreportage. Kärlek är ett genomgående tema i romanerna. Det kan vara motivet mannen av börd - kvinnan av folket eller, mera sällan, vice versa. Andra motiv är olyckliga äktenskap, triangeldrama och tvångsäktenskap. Kärleken är övervägande romantisk och ödesbestämd. Den upplevs som det viktigaste i livet. Det är myten om den stora kärleken. Erotiken ar salongsmässig och antydd: eld, som rusar genom ådrorna, barmar som hävs, kyssar, skälvningar. I merparten av böckerna är tiden förfluten, oftast 1800-tal, men kan många gånger vara vagt indikerad och sv%r att bestamma. Förflyttningen till en svunnen tid, liksom kärleksmyten, underlättar verklighetsflykt undan aktuella problem. Det som driver romanen framåt är den yttre handlingen. Tempot är ofta högt, händelserna osannolika och ytterst dramatiska. Bredare, mer lugnt framflytande skildringar förekommer, men ar mindre vanliga. Det samhälle, som skildras är ett statiskt, oftast okritiskt anammat klassamhälle, där människorna har sin givna roll i en social hierarki. Det är en sluten värld med herrskapet i toppen, guvernanten och förvaltaren i mellanställning, därefter tjänare, pigor och drängar. Endast karleken går över klassgränserna.' Läsarens upplevelse av ett fixt, oföränderligt s amhälle ger en känsla av trygghet. Den litterära kvaliteen hos böckerna är mycket skiftande, även inom en och samma långserie, men många av romanfigurerna är stereotypt beskrivna. De är, vad man kallar flata per sonligheter. Huvudpersonerna är nästan genomgående kvinnor, männen ofta mer diffust skildrade. Herrgårdsromaner ar litteratur för kvinnor, nästan undantagslöst skriven av kvinnor. Dess syfte är att ge en känslomässig upplevelse, en flykt till en oproblematisk, statisk värld, en igenkännandets trygghet. KVINNLIGT - MANLIGT Kvinnans värde ligger i skönhet eller rikedom. Dessa tillgångar ger henne möjlighet att bli gift. Äktenskapet är livets mål och mening, och samtidigt hennes enda chans att klättra socialt. Hjältinnan skildras dock inte alltid som en frapperande skönhet. Hennes skönhet kan vara litet speciell, dold under tråkiga kläder i murriga färger, men blommar upp då hon plötsligt får tillfälle att klä sig vackert. Det förkommer även rent intetsägande, blyga och försagda kvinnor, som

9 lever upp genom karleken. De båda senare typerna ger ju stora möjligheter till identifikation. Givetvis saknar kvinnan utbildning och yrke. Hennes väg går från rollen som dotter, via fästmöns, till rollen som maka och mor. Hon har god hand med barn och lyckas framför allt få fin kontakt med dem som blivit problembarn genom en ensamstående fars brist på förståelse. I de fall då hon av omstandigheterna tvingas att försörja sig själv, återstår endast rollen som guvernant eller sällskapsdam. Alla rollerna innebär samma starka beroendeställning. Myten mannen-försör jaren förstärks. Det finns emellertid exempel på driftiga, till och med manhaftiga kvinnorssom i och med änkeståndet nått sitt oberoende. Mannen beskrivs Övervägande som mycket manlig: attraktiv (ibland tvålfager), kraftfull, dominerande, i en del fall arrogant och alltid viril. Oäkta barn är ett nastan genomgående motiv och påverkar intrigen. I ett fåtal romaner förekommer en vekare, mer romantisk hjälte, ofta med konstnärliga ambitioner, Till yrket är den manlige huvudper sonen nastan undantagslöst godsägare. Som framgår av ovanstående är polariseringen manligt -dynamiskt, kvinnligt-passivt ett framträdande drag. ATERKOMMANDE MOTIV Kärleken Mannen av börd - kvinnan av folket (eller vice - versa) Det oäkta barnet Kärleken till gården Tvånget att producera en arvinge Arvstvister, rika arvtagerskor, komplotter för att komma åt ett arv Den trogne tjänaren Den fattiga, föräldralösa guvernanten, som gifter sig.med slottsherren Änklingen med det försummade, svårhanterliga barnet - Guvernanten, som vinner barnets förtroende.- Slottet, som rymmer en gåta - Främlingen, som sätter händelserna i rullning - Mord, mordförsök - Den obetydliga flickan, förvandlad genom en vacker klänning och kärleken Olyckliga äktenskap Triangeldrama Svartsjuka Tvångsäktenskap (hotade eller verkställda) - Släktf örbannelse - Egendom, som brinner ner Sinnessjukdom Misstanken, att en person begatt ett mord - omgivningens osäkerhet.

10 ANNOTATIONER Aabve, Karen: Det hände i Kisumbacken. Första svenska upplaga rig:s titlar: Det skete ved Kisum Backe. Fruen til Kejsergaarden. Vi elsker livet. Lättläst trevlig romansvit i tre delar, som på svenska utgivits under gemensam titel. Den ger en bred skildring av danskt herrgårdsliv och omspanner åren 1832 till Handlingen utspelar sig huvudsakligen på två s jalländska herrgårdar men dessutom i den danska huvudstaden, i Paris och i Wien. Huvudpersonerna ar tre barn med sarpräglade personligheter, som växer upp och delvis uppfostras tillsammans och vilkas liv vi får följa till mogen ålder. Den blonda, blåögda och veka Birthe blir harskarinna på Kejsargården, medan den viljestarka, rödhåriga Irene tillbringar s in ungdom på kontinenten för att sedan åter - vända hem och överta farmoderns gård. Jesper blir en uppburen pianist med världen som arbetsplats s. Aksakov, Serge j Timofe jevit j: En familjekrönika. Första svenska upplaga rig:s titel: Semejnaja chronika. Aksakov ger i en lugnt framflytande, episk berattelse, utgiven i Ryssland 1856, en skildring av lantadelns liv i södra Ryssland under slutet av 1700-talet. Författarens farfar, Stepan Michajlovitj Bagrov är romanens centralgestalt, klok, varmhjärtad men hetlevrad, en gammaldags patriark, som myndigt regerar sin familj. Ende sonen Alekse js förälskelse i Sofia, en vacker, bildad, men icke adlig flicka från staden åstadkommer en brytning med familjen. Inför Aleksejs hot om s jalvmord ger fadern vika, och en varm vänskap utvecklas så småningom mellan Stepan Michajlovitj och Sofia, som i svärfadern ser ett stöd mot de fientligt installda, lantliga och obildade kvinnorna i huset s. Almedingen, ~/dith/ al art ha/: Katja Första svenska upplaga Engelska orig:s titel: Little Kath. Lättläst charmfull barnbiografi. Boken är en bearbetning av Catherine A. Almedingens s jälvbiografi, Berättelsen om en lit?n flicka från talets Ryssland. Den vuxna Katja berattar hur hon, sedan modern dött, uppfostrades av sin fars kusin, Sophie, bland släktingar, t jänare och guvernanter på godset Trostnikov i Ukraina. Hon kom att stanna dar i sex år. Efter Sophies död återvänder hon till sin far, som nu gift om sig och bor på sin hustrus gods i provinsen Tver. När boken slutar står Katja i begrepp att avsluta sin utbildning i en förnam flickskola i Moskva. #- 217 s. : ill,

11 Austen, Jane: Emma. Första svenska upplaga rig:s titel: Emma. Jane Austens Emma, skriven 1816, är en mycket levande klassiker, humoristisk och med psykologiskt insiktsfulla persovortratt. Huvudpersonen Emma, charmfull och självsvåldig, regerar på herrgården Hartfield och är tongivande i den lilla byn Highbury. Hennes relativa isolering i ett samhälle präglat av stora sociala skrankor parat med en stark självkänsla och avsky för sysslolösheten får henne att ingripa i andra människors liv och spela äktenskapsmäklerska. Steg för steg tvingas hon emellertid inse att hon gjort missbedömningar, att hon inte förstått sina egna känslor, och litet luttrad och något mer ödmjuk böjer hon sig för kärleken s. Austen, Jane: Stolthet och fördom, Första svenska upplaga rig:s titel: Pride and pre judise. CharmfulL, humoristisk skildring av en liten krets människor på engelsk landsbygd, med omsorgsfullt tecknade och psykologiskt avslöjande personporträtt. Utgiven i England I centrum står familjen Bennet. Mrs Bennets största bekymmer är att få de fem döttrarna bortgifta, och alla ogifta män av god familj ar lovligt byte. Turerna i äktenskaps - och kärleksleken hinner växla åtskilligt innan förlovningarna eklateras. Så måste t ex den bördstolte, högmodige Darcy och den egensinniga Elisabeth övervinna sin respektive stolthet innan de finner varandra s, Barbier, Elisabeth: Julia på Mogador, Första svenska upplaga rig:s titel: Julia Vernet de Mogador, - Fortsattes av: Unga frun på Mogador. Första delen i en serie om två lättlästa och romantiska äktenskapsoch släktromaner, där de historiska och politiska händelserna utgör bakgrund. Handlingen utspelar sig i Provence från ca 1850 till Julia Angellier är bara sexton år, när hon första gången träffar sin tillkommande Rudolph Vernet. Genom att hennes far och Rudolph har olika politisk uppfattning i regeringsfrågan, tvingas hon vänta i fem år och gifter sig mot sin fars vilja; nar hon blir myndig. Äktenskapet blir mycket lyckligt och som husfru på Mogador växlar hennes liv mellan dagliga bestyr och bekymmer samt fester och släktsammankomster. Men tillvaron får en mcrkare ton, då två av de fyra barnen dör och aven Rudolph går bort i sviterna efter en krigsskada s.

12 Barbier, Elisabeth: Unga frun på Mogador. Första svenska upplaga rig:s titel: Les gens de Mogador. - Angående förf:s härmed sammanhangande verk se: Julia ps Mogador. Handlingen utspelar sig från 1890 till tiden för första. världskriget. En ny generation residerar nu på Mogador. Den unga frun är den föräldralösa Luduvina, som gift sig med Julias äldste kvarlevande son Frédéric. Boken skildrar hennes anpassning till äktenskapet och livet i en stor familj. Tidshandelser som boerkriget, den nya. tidens intåg och slutligen första världskriget flätas in i skildringen. När boken slutar ar många av de inblandade döda och en ny generation tar över. Mogador s. Benedictsson, Victoria: Fru Marianne. Originalupplaga En psykologisk skildring av en ung kvinnas utveckling från aningslöshet till medvetenhet och mognad. Den ytliga och indolenta balsländan Marianne har gift sig med lantpatronen Börje, för pengar, och flyttar med honom till Tomtö. Äktenskapet innebar ett uppvaknande till verkligheten. Börje representerar en ny livsstil för henne, med krav på ärlighet, gemenskap och respekt. Bör jes motpol är vännen Pål, en pessimistisk, livsoduglig estet och nihilist. Marianne fascineras av På1 och det triangeldrama, som utspelas blir en vändpunkt för henne, och leder till att hon mognar som människa, att hennes karaktär fördjupas s. Beskow, Elisabeth /pseud. ~una/: Med blicken mot det osynliga, Originalupplaga Mycket lättläst religiös roman med handlingen förlagd till 1900-talets början, Huvudpersonen, den praktiske och begåvade sedermera professorn, Göran Scotte, gifter sig med Marianne, den föräldralösa arvtagerskan till Boholms herrgård. Nar Marianne, efter att ha fött en son, drabbas av simess jukdom, fäster sig Göran vid en ung sekreterare, Ulla Vrese. Av hänsyn till den sjuka avstår de ifrån varandra och går vidare på den vag de känner vara den rätta, men till slut kan deras öden ända förenas s.

13 Bowen, Elisabeth: Aldrig mer september. Första svenska upplaga rig:s titel: The last September. En psykologisk kärleksroman om en ung flicka p% ett irländskt gods några sommarveckor fram till hösten 1920, I stämning s skapande bilder skildras på det inre planet flickans osäkerhet inför sitt liv som vuxen, inför kärleken, hennes väntan på att hennes per sonlighet skall utformas. På det yttre händelseplanet finns ett motsvarande stillastående, ett lugn före händelserna som skall förändra allt, som Lägger gården i ruiner: striderna mellan rebellerna och de engelska polistrupperna s. Bowen, Elisabeth: En värld av karlek. Första svenska upplaga rig:s titel: A world of love. Berättelsen är relativt händelsefattig och kan därför uppfattas som mer svårläst. Den är förlagd till det förfallna godset Montefort på efterkrigstidens Irland. Huvudpersonen är en ung flicka, Jane, barn av ett förnuftsäktenskap och på tröskeln till vuxenvärlden. Under några heta sommardagar blottlägger hon genom agerande och samtal sin mors kärlekshistoria med en ung man, som stupade under första världskriget. Hon står därigenom beredd att möta kärleken, när den uppenbarar sig s. Bremer, Fredrika: Grannarna. Originalupplaga Trivsam psykologisk familje roman, som rymmer både humorfylld var - dagsidyll och mörk romantik på temat skuld - försoning, Nygifta Fransiska berättar i brevform om de människor hon möter i sin nya hembygd. Centralgestalter är den barska men under ytan hjärtevarma svärmodern Ma ch&re mére, som residerar på herrgården och dennas älsklingsson Bruno, som stämplas som tjuv och med moderns förbánnelse ger sig ut i världen. Han blir slavhandlare, men drivs av skuldkiinslan hemåt för att söka försoning och förlåtelse. Den slutliga försoningen uppnår han i kärleken till den rena, oskyldiga Serena s. Briatow,Gwen: Farväl till den gamla goda tiden, FiSrsta svenska upplaga rig:s titel: This side of glory. - Angående Törf:s härmed sammanhängande verk se: Högsommar. Romanens handling utspelar sig %ren 1912 till omkring andra världskrigets slut på plantagen Ardeith i Louisiana. Genom giftermålet mellan Kester Earne och Eleanor Up john möts två helt skilda livshållningar: hancharmerande, obekymrad, ständigt skuldsatt med generationer av plantageagare bakom sig, hon - handlingskraftig, rationell, dotter till en strandvallsingenjör, som arbetat sig upp från ingenting. De representerar

14 mot sättningen mellan södern och nordstaterna. Kampen för att få plantagen skuldfri och att överbrygga motsättningarna i temperamentet sätter äktenskapet på hårda prov s. Bristow, Gwen: Högsommar. Första svenska upplaga rig:s titel: Deep sommer. - Fortsättes av Stora vägen. Farväl till den gamla goda tiden. En lättläst underhållningsroman om ett ungt nybyggarpar i 1700-talets Louisiana, med des s sumpmarker och bomulls - och sockerplantager. Philip Larne, yngre son till en plantageagare och därför inte arvtagare, blir sjörövare och slavhandlare för att få kapital till en egen plantage. Han lägger, tillsammans med sin unga hustru Judith, grunden till en inflytelserik familjedynasti s. Bristow, Gwen: Stora vägen. Första svenska upplaga rig:s titel: The handsome road. - Angående förf:s härmed sammanhängande verk se: Högsommar. Handlingen ar förlagd till 1860-talets Louisiana. Mot bakgrund av inbördeskriget skildras två parallella kvinnoöden, vars vägar i omgångar korsas: den rika, vackra och bortskämda Ann Sheramy, som genom sitt giftermål blir härskarinna på plantagen Ardeith och Corrie May Upjohn, den fattiga flickan, som när drömmen att komma sig upp. Ams liv får en annan vändning, när hennes make dör i kriget liksom Corrie Mays, nar hon möter den nyrike f d plantageuppsyningsmannen Gilday s. Brontk!, Charlotte: Jane Eyre. Första svenska upplaga rig:s titel: Jane Eyre. Lättläst klassisk roman, där ett spännande och romantiskt händelseförlopp, förlagt till 1800-talets bör jan, förenas med övertygande verklighetsskildring. Efter en gläd jelös barndom kommer den blyga, föräldralösa Jane Eyre till Thornfield Hall som guvernant till Mr Rochesters dotter. Kärlek uppstår, men ögonblicket innan vigseln får Jane reda på, att hennes blivande make ar gift och håller sin vansinniga hustru insparrad. Hon flyr och är på vag utomlands, nar hon, kallad av Rochesters röst, återvänder till Thornfield Hall, endast för att finna huset nedbrunnet och Rochester blind efter försöket att rädda sin hustru. De gifter sig och hon hjälper den nedbrutne mannen tillbaka till livet s.

15 ~rowallius, Irja: Eldvakt: berättelse. Originalupplaga &attlast, realistisk, socialhistorisk roman med handlingen förlagd till ett svenskt järnbruk på talet, Bokens huvudperson ar springpojken, sedermera bokhållaren och förvaltaren Malcolm Hank, oäkta son till brukspatron. Genom att Malcolm rör sig i olika skikt kan författarinnan osökt ge en bild av såval de fattiga, hunsade arbetarna som av herrskapsfolket, liksom han blir ett naturligt språkrör för funderingar kring skillnaderna i villkor s. Bu& Martha: Den andra kvinnan. Originalupplaga Lattläst, psykologisk äktenskapsroman om den eviga kärlekstriangeln. Handlingen utspelar sig på ett sörrnlandskt gods omkring Två barndomsvänner, Betty och Camilla, varandras diamentrala motsatser, träffas på nytt, sedan Bettys man omkommit av ett vådaskott. Genom de båda kvinnornas samtal och tankar växer bilden fram av de tres inbördes förhållande s, B-x, Martha: Att gå vidare. -. Originalupplaga 1959, En psykologisk äktenskaps roman i svensk herrgårdsmiljö, nutid. På bruksgarden lever Anna, Roul och Rouls mor, Roul har ingen hand med pengar, gården är koxikursrnässig. Han döljer sitt misslyckande i cynism, sprit och kärleksaffärer. Modern lever i det förgångna, kräver att traditionerna skall vördas. Anna försöker hålla det hela flytande. Hennes förälskelse i en ung pojke förändrar deras positioner, ger dem perspektiv på aktenskapet, s, Barbara: Att aga, att älska. Första svenska upplaga Orig:$ titel: The fire of love. En lättläst triviallitterar guvernantroman med thriller inslag, var s handling utspelas på ett slott i England En ung orientalisk kvinna anställer den vackra, föräldralösa Carina Claverly som guvernant åt sonen Dipa, och ger henne uppdraget att föra honom till fadern, som uppges vara lord Lynche, Carina attraheras mot sin vilja av lorden och det mystikomvarvda, gåtfulla elottet. Hasardspel, lönndörrar, eldsvådor och mordförsök är några av ingredienserna i den dramatiska intrigen s,

16 Cookson, Catherine: Barbara: släkten Mallen. Första svenska upplaga rig:s titel: The Mallen girl. - Angående förf:s härmed. sammanhängande verk se: Det onda arvet. Aret ar Slottet High Banks har fått en ny agare i Harry Bensham, som driver spinnerier i den närbelägna staden. Miss Brigmore har anställts som guvernant till dottern Katie och undervisar samtidigt sin skyddsling, den döva och egensinniga Barbara. Harrys hustru blir sv%rt sjuk och dör. Barbara återfår under dramatiska omständigheter hörseln och gifter sig med sonen i familjen Bensham, medan Miss Brigmore blir slottsfru på High Banks s, Cookson, Catherine: Förbannelsens ar: slakten Mallen. Första svenska upplaga rig:s titel: The Mallen litter. - - Pingsende förf:s härmed sammanhängande verk se: Det onda arvet., Handlingen förs i denna avslutande del av trilogin fram till och med första världskriget. Här finns mycken dramatik och häftiga lidelser. En rad oms t ör tande händels er int räffar, innan boken kommer fram till ett lyckligt slut och ett hopp om, att den förbannelse, som vilat över den olycksdrabbade släkten äntligen försvunnit s. Cookson, Catherine: Glas jungfrun. Första svenska upplaga rig:s titel: The glass virgin. Kärleksroman av triviallitterär kvalitet, som utspelar sig i nordöstra England under senare halften av 1800-talet, Annabella Lagrange ar enda barnet och växer upp på godset Redford Hall med dess tillhörande glasbruk. När hon på ett brutalt satt konfronteras med sitt oäkta ursprung, rymmer hon och förenar sitt öde med Manuel Mendoza, godsets stalldräng, som kommit att utgöra tryggheten i hennes tillvaro. Tillsammans drar de sig fram på diverse jobb och för ett både slitsamt och dramatiskt liv, innan de tillsammans kommer att återvända till ~kdford Hall s, Cookson, Catherine: Det onda arvet: släkten Mallen. Första svenska upplaga 1974, - 0rig:s titel: The Mallen streak. - Fortsättes av: Barbara. Förbannelsens år. Släkten Mallen. Boken utgör första delen i en lättläst, romantisk och dramatisk trilogi varav två delar hittills utkommit på svenska. Händelserna utspelar sig kring slottet High Banks i närheten av Manchester vid mitten av 1800-talet. Godsets ägare, Thomas Mallen, befinns vara ruinerad med fortsatter sin tillvaro tack vare den uppoffrande guvernanten Miss Brigmore. Hon fostrar hans två systerdöttrar, som dock går dystra öden till mötes i en slakt, som tycks drabbad av förbannelse, s.

17 Cookson, Catherine: Odets lekar. Företa svenska upplaga 197'2, 0rig:s titel: Feathers in the fire. En lättläst, triviallitterar underhållning sroman med högt handling stempo, våldsamma effekter och ödesdigra kärlekshistorier, som utspelas på en herrgård någonstans i England från 1881 och n%gra årtionden framåt, Herrskapsfolkets och de underlydandes öden är nara förbundna med varandra. Herrns missbildade son, som hållits inlåst till han blivit stark nog att bryta sig ut och ta hamnd på sin far, och herrns oäkta dotter växer upp tillsammans. Incest hotar, Unga fröken Jame och herrns alskarinna gifter sig i tur och ordning med samwe man. BLmd övriga ingredienser: testamentsbedrägeri, eldsvåda, för sök till barnamord s. De la Roehe, Mazo: Arvet Första svenska upplaga rPg:s titel: Finch's fortune. Xven utgiven med titeln: Det unga Jalna. - Angående förf:s härmed sammanhängande verk se: Vårt eget Jalna. Rearny har gjort Alayne till sin hustru. Finch fyller tjugoett år och är ensam arvtagare till farmoderns stora förmögenhet. Han blir indragen i delyis trassliga affärer samt bjuder farbröderna med på en resa till fastern i England. Där förälskar han sig i den förbryllande kusinen Sarah Co'i~rt, som emellertid föredrar hans vän Arthur. Han förlorar dessutom förmögenheten på börsspekulationer, s,, Maao: BrQderna på galna, Första svenska upplaga rig:s titel: The Whiteoak brothers. Angående förf:s härmed sammanhängande verk se: Vårt eget Jalna. Aret är 1923 och Adeline, som är 98 år, lever omgiven av sina två söner samt sonsonen Renny och hans syster Meg, som ar i föräldrars stalle fqr sina fyra halvbröder, Den äldste, Eden, drar in familjen i vådliga aktiespekulationer E samband med en guldgruva. Piers ägnar sig åt hastuppfödning och lantbruk och förälskar sig i grannflickan Pheasant till familjens stora förskräckelse. 247 s. De la Roche, NLazo: Det våras på Jalna, Första svenska upplaga rig:s titel: Return to Jalna. C,Angående f0rf:s härmed sammanhängande verk se: Vårt eget Jalna. Skildringen kar nått fram till andra världskrigets slut. En efter en återvänd.er mannen till Jalna Renisys syster Meg har tvingats sälja sin egend31-t; rjcb Jalna har fått en ny granne i den rike Mr Clapperton. Men granns & ~!?-. får ~ sig en törn, då denne på ett mystiskt sätt blir bestulen på en a,risen!-i, penningsumma, s.

18 De la Roche, Mazo: Familjen Whiteoak. Första svenska upplaga rig:s titel: Whiteoaks of Jalna, - Även utgiven med titeln: Familjen på Jalna. - Angående förf:s härmed Sammanhängande verk se: Vårt eget Jalna. Huvudpersonen i denna del Cr Finch, en känslig och musikalisk yngling, som känner sig missförstådd i familjekretsen. Mellan honom och den nu 101-åriga Adeline etableras ett slags kontakt. Den övriga familjen är upptagen med att fundera över, vem som skall få CCrva vad, d% hon oförmodat meddelar att hon utsett en universalarvinge. Hon talar dock inte om vem ' han är, och nar hon kort därefter dör, blir bestörtningen stor s. &la Roche, Mazo: Hem till Jalna. Första svenska upplaga rig:s titel: Whiteoak heritage. - Angående förf:s härmed sammanhangande verk se: V%rt eget Jalna. Kärlek och äktenskapstrassel karakteriserar denna del. Alayne ser sig tvingad att överge Renny, flär hon överraskar honom i armarna p% en annan kvinna. Inte heller Sarah och Finch, som återvänder från smekmånadsresan, klarar av den äktenskapliga samlevnaden. Wakefield överc ger Pauline för att gå i kloster s. De la Roche, Mazo: er ren till Jalna. Första svenska upplaga rig:s titel: The master of Jalna. - Angående förf: harmed sammanhängande verk se: Vårt eget Jalna. Renny står i denna del i händelsernas centrum, då han tvingas inteckna gården för att få medel att köpa mark, som eljest skulle styckas i tomter. Halvbröderna har nu vuxit upp. Eden och Finch återvänder från vistelser utomlands, den förre för att snart gå bort i lungsot. Finch gifter sig och även Wakefield möter kärleken s. De la Roche, Mazo: Jalna. Första svenska upplaga rig:s titel: Jalna. - Angående förf:s härmed sammanhängande verk se: Vårt eget Jalna. Aret är Adeline fyller 100 år och hyllas som en drottning. Men dessförinnan har familjen skakats av flera kriser. Piers har gift sig med Pheasant utan att inhämta familjens tillstånd. Eden kommer hem från New York med sin hustru Alayne. Hon förälskar sig emellertid i Renny medan Eden uppvaktar Pheasant s.

19 Qe la R Q L ~ Mazo: ~ Jalna lever vidare. Första svenska upplaga rig:s titel: Wakefield's course. Angående förf:s härmed sammanhängande verk se: Vårt eget Jalna. Bokens handling tar sin början våren 1939 i London, där Wakefield och Pinch bosatt sig för att göra karriär som respektive skadespelare och kons ertpianist, W.akefield förälskar sig i sin motspeler ska men en tragisk upptäckt med rötter i det förflutna skiljer dem åt. Såväl han som de övriga männen i familjen ger sig ut i kriget s. De la Roche, Mazo: Kusinerna från Jalna. w- Första svenska upplaga rig:s titel: Renny's daughter. - Angående förf:s härmed sarrimanhängande verk se: Vårt eget Jalna. Adeline, Rennys adertonåriga dotter, reser tillsammans med Finch och kusinen Maurice, som är förälskad i henne, över till Irland, där Maurice skall tillträda ett arv. På resan över möter hon den stora kärleken. Han är fattig och frånskild och har dessutom en mor och en syster att ta hand om, varför familjen Whiteoak hårdnackat motsätter sig Adelines val s. la Roche, Mazo: Mary Wakefield, Första svenska upplaga rig:s titel: Mary Wakefield. Även utgiven med titeln: Nya tider på Jalna. - Angående förf:s härmed sammanhängande verk se: Vårt eget Jalna, Handlingen tilldrar sig på 1890-talet. Philip Whiteoak är död och herre till Jalna är hans och Adelines yngste son Philip, ankling sedan fem ar. Den unga föräldralösa Mary Wakefield kommer som guvernant till de tv% barnen, Meg och Reïiny. Trots den dominerande Adelines försök att få bort henne och efter många förvecklingar blir Mary till slut Philips hustru. 260 s, Mazo: Morgon på Jalna. Första svenska upplaga rig:s titel: Morning at Jalna. Angående f6rf:s härmed sammanhängande verk s e: Vårt eget Jalna. Aret är 1863 och i USA rasar inbördeskriget. FamiljenWhiteoak blir indirekt berörda, genom att de tar emot Lucy och Curtis Sinclair, plantageagare från Syd -,Carolina, som gäster. Friimlingarnas närvaro och agerande för att hjälpa sydstaterna blir en källa till oro i den nordstatvänliga trakten. 300 S.

20 De la Roche, Mazo: Unge Renny. Första svenska upplaga rig:s titel: Young Reinny, - Även utgiven med titeln: Gamla tider på Jalna, - Angående förf:s harmed sammanhangande verk se: Vårt eget Jalna. Man har hunnit fram till 1900-talets bör jan,adeline har blivit 80 ar. Her:;;es sondotter Meg står i begrepp att gifta sig men kärlekshistorien tar en ovan.- tad vandning och bröllopsplanerna får avstyras. De har emellertid redan fört kusin Malahilde från Irland till Jalna. Han lyckas så split i familjen så att denna delas i två läger och Renny råkar i fejd med sin farmor B,De la Roche, Mazo: Vår på Jalna, Första svenska upplaga 1946, - 0rig:s titel: Whiteoak heritage, - Aven utgiven med titeln: Jalna - vårt arv. - Angående förf:s härmed sammanhängande verk se: Vårt eget Jalna., Renny Whiteoak återvänder hem efter första varldskriget för att inta sin plats som herre på Jalna efter föräldrarnas död. Han slår sig på hästavel och förälskar sig i den unga stallflickan Chris Cummings, medan halvbrodern Eden faller för den tjugo år aldre ankan, Mrs Stroud, ett förh%lland som familjen inte kan acceptera och aven lyckas bryta s. De la Roche, Mazo: vårt eget Jalna. Första svenska upplaga rig:s titel: She building of Jalna. - Fortsättes av: Morgon på Jalna. Mary Wakefield. Unge Renny. Vår på Jalna. Bröderna på Jalna. Jalna. Familjen Whiteoak. Arvet. Herren till Jalna. Hem till Jalna. Jalna lever vidare. Det våras på Jalna. Kusinerna från Jalna. Böckerna i serien kan läsas helt fristående, eftersom påföljande delar innehåller förklarande tillbakablickar. De är lättlästa, handelsemattade och romantiska släktromaner av tämligen triviallitterar underhållning s - karaktar. I första delen är handlingen förlagd till ca Kapten Philip Whiteoak och hans vackra maka Adeline lämnar garnisonstaden i Indien och beger sig via England och Adelines hemland, Irland, till Kanada för att tillträda ett arv efter Philips farbror i Quebec. Efter någon tid tröttnar emellertid Philip på sysslolösheten i staden, varför de köper mark vid Ontariosjöns strand och låter uppföra egendomen Jalna, som står färdig lagom till deras tredje barns födelse s.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT. Fyra klassiska noveller. En lärarhandledning från Novellix

CARL-JOHAN MARKSTEDT. Fyra klassiska noveller. En lärarhandledning från Novellix CARL-JOHAN MARKSTEDT Fyra klassiska noveller En lärarhandledning från Novellix Detta är en lärarhandledning till fyra noveller av klassiska svenska författare: Ett dockhem av August Strindberg, Ella gör

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

>>VERKLIGHETENS FOLK HEJ! >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN. En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det«

>>VERKLIGHETENS FOLK HEJ! >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN. En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det« >>VERKLIGHETENS FOLK >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det«på en teater har man på uppdrag av regeringen dragit igång ett

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Förförde sin 13 åriga elev och gifte sig sedan med honom

Förförde sin 13 åriga elev och gifte sig sedan med honom MiniMaxNr 1-2014 Förförde sin 13 åriga elev och gifte sig sedan med honom von Sydowska morden Innan kvällen var till ända den 7 mars 1932 hade fem personer förlorat livet under dramatiska omständigheter.

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Biblioteksinfo. Filmer

Biblioteksinfo. Filmer Maj 2006 Biblioteksinfo 1

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Gösta Berling i undervisningen

Gösta Berling i undervisningen en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Gösta Berling i undervisningen Ämne: Svenska, SVA År: 7-9, Gym Lektionstyp: Individuell uppgift, Diskussion, Redovisning Lektionsåtgång:

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

LÄRARHAND LEDNING TILL SNÖBLANDAT REGN AV STIG DAGERMAN CARL-JOHAN MARKSTEDT

LÄRARHAND LEDNING TILL SNÖBLANDAT REGN AV STIG DAGERMAN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHAND LEDNING TILL SNÖBLANDAT REGN AV STIG DAGERMAN CARL-JOHAN MARKSTEDT Lärarhandledning till Snöblandat regn av Stig Dagerman Carl-Johan Markstedt www.novellix.se Carl-Johan Markstedt 2016 Introduktion

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i

Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i Hufvudstadsbladet den 17 april om Anna från Österbotten som vågade

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson Nu är det februari och Martina och Petra vill passa på att tipsa om nya och lite äldre böcker, som vi tycker är riktigt bra och som man kan passa på att läsa när vädret inte är så bra och man helst vill

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler En lättläst bok med tilltalande layout. Författarna skriver om barnets utveckling och omvårdnad, med tips om t.ex. amning, sömn, tandborstning

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

Om Johannesevangeliet

Om Johannesevangeliet Evangelium enligt Johannes 2016 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om Johannesevangeliet Skiljer sig mycket från övriga, samsynta, evangelier. Skrevs troligen strax efter 90, då de kristna uteslutits ur

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde 12.1.1. (Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lady Chatterleys älskare

Lady Chatterleys älskare Lady Chatterleys älskare - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsningstips och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång:

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Realismen. Lektionsplanering

Realismen. Lektionsplanering Realismen Lektionsplanering 1 Introduktion Här ser du en målning som gjordes 1881 av en konstnär som hette William Logsdail. Den föreställer London och då bodde det ca 4 miljoner människor där. Många fabriker

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren

Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren funderingsfrågor, skapa ditt eget Nobelpris Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap, Naturkunskap Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Boktips år 3-5 Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Pernilla Stalfelts nya bok handlar om tolerans i alla dess former. Om likheter, om olikheter, om rädsla och utanförskap.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Fackbok (barn & ungdom)

Fackbok (barn & ungdom) Äntligen är vi åter med nya boktips lagom till sportlovet. Hoppas alla lässugna får möjlighet att läsa lite nya böcker nu när ni är lediga. Denna gång tipsar vi om lite nytt lättläst och annat smått och

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

10 goda råd Storydoktors recept för en starkare berättelse

10 goda råd Storydoktors recept för en starkare berättelse STORY DOKTORS 10 goda råd Storydoktors recept för en starkare berättelse 1 Se till att karaktärerna inte är för lika varandra. Låt dem kontrastera. Om alla karaktärer lever i en medelklassmiljö i en större

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Nedan följer ett förslag på hur ni själva eller tillsammans i grupp kan hitta möjliga ingångar för att tolka och diskutera en dramatisk text.

Nedan följer ett förslag på hur ni själva eller tillsammans i grupp kan hitta möjliga ingångar för att tolka och diskutera en dramatisk text. DRAMATIKANALYS Nedan följer ett förslag på hur ni själva eller tillsammans i grupp kan hitta möjliga ingångar för att tolka och diskutera en dramatisk text. Förslaget är disponerat i så kallade startpunkter

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Kapitel/scen ur en deckare

Kapitel/scen ur en deckare Kapitel/scen ur en deckare Skriv ett kort kapitel ur en deckare som du själv kommer på. Du bestämmer ifall det ska handla om då själva brottet begås eller jakten på gärningsmannen/gärningsmännen eller

Läs mer

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken.

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken. ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN UNNI DROUGGE ORD forna (s 5, rad 8) tidigare, vi säger forna Jugoslavien då landet inte finns längre vågigt (s 6, rad 5) hår som inte är lockigt eller rakt, utan lite böjt som

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 MTM Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Metod Resultat Användare Bibliotekarier Analys och slutsatser MTM Annotationer

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 11 april - torsdag 5 maj

barnhemmet i muang mai måndag 11 april - torsdag 5 maj barnhemmet i muang mai måndag 11 april - torsdag 5 maj En och en halv vecka i Sverige för oss, fyra veckor utan veckobrev och det har hänt så mycket att vi inte vet riktigt var vi ska börja. Lilla Bee

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Science-fiction, skräck och fantasy

Science-fiction, skräck och fantasy Science-fiction, skräck och fantasy Science-fiction Science fiction betyder ordagrant vetenskaplig fiktion. Realistiska spekulationer i alternativ och förändring. Science fiction hette ursprungligen scientification,

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer