Verksamhetsberättelse 03/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 03/04"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg

2 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor i Nord och i Syd. Sedan ABC grundades 1998 har vi arbetat med att bistå underprivilegierade grupper genom stöd till inkomstgenererande sysselsättning, utbildning och hälsovård. Bistånd är en central del av vår verksamhet. Under senare år har vi även introducerat försäljning av rättvisemärkta varor. För ABC har handel kommit att bli ett annat viktigt verktyg för att stödja människor i deras kamp mot fattigdomens klor. Innebörden i begreppet handel är inte helt okomplicerad. Handel kan både tära på jordens resurser och låsa fast producenterna i ensidig råvaruexport. När de fria marknadskrafterna får styra okontrollerat, utsätts människor i Syd ofta för fluktuerande priser på världsmarknaden och tvingas sälja sina varor till priser som är skamligt låga. Kaffe är ett exempel. Men handel kan också bidra till hållbar utveckling. En medveten handel där man ser till alla människors lika värde och rättigheter kan vara ett redskap att bekämpa fattigdom. Genom att göra kedjan mellan producent och konsument så kort som möjligt står rättvis handel för en strävan att komma bort från biståndsberoende och att självständigt kunna försörja sig. Trots att rörelsen rättvis handel har funnits i snart trettio år, går förändringarna mot en ökad rättvisemärkning förhållandevis långsamt. De starka marknadskrafterna är hårda att slåss emot. Samtidigt går det också att se en allmänt ökande medvetenhet och ett växande engagemang för att handla varor som inte har tillverkats av barn och där producenterna arbetar under säkra och kontrollerade arbetsförhållanden. Om du ser dig omkring upptäcker du att rättvisemärkta varor finns att köpa på allt fler ställen. 2

3 I ABCs butik har försäljningssiffrorna ökat under året som gått. Det tyder på att rättvis handel är på frammarsch och att omtanken, empatin och medmänskligheten finns där. Rättvisemärkning ligger i tiden, det handlar bara om att vi som konsumenter måste få information och vänja oss vid att handla rättvisemärkta varor. På samma sätt som vi människor värnar om vår miljö och idag köper svan- eller kravmärkta produkter hoppas vi på ABC att rättvisemärkning ska bli ett lika naturligt val. För oss är det en självklarhet att vara delaktiga i detta förändringsarbete och vi hälsar dig varmt välkommen till ABC för att handla i vår världsbutik och ta del av vårt opinionsbildande arbete. Annika Persson Ordförande Omslagsbild: Texter: För innehållet i verksamhetsberättelsen ansvarar ABCs styrelse. Eftertryck tillåts om källan anges. Pojke från Mbale, Uganda Annika Persson, Andréa Selvén, Liv Öberg Nilsson, Sandra Nilsson, Anna Stubbendorff, Lena Kjellberg, Christopher Carlson, Linda Önnby, Helen Backlund, Linn Johansson, Johan Redlund, Björn Possling Bilder: Tryck: Grafisk form: ABCs bildarkiv Wallin & Dalholm Boktryckeri i Lund Eva Brumark 3

4 ABC - aktiva insatser med världens barn i centrum ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund Vår verksamhet bygger på utbildning, hälsovård och meningsfull inkomstgenererande sysselsättning. Arbetet präglas av småskalighet, långsiktighet och miljömedvetenhet och utformas i nära kontakt med lokala organisationer och har karaktären av hjälp till självhjälp. Den grundläggande respekten för alla människors lika värde är centralt i vårt arbete. I Indien och Uganda samarbetar vi med lokala organisationer och institutioner i syfte att göra aktiva insatser för underprivilegierade grupper; människor som lever i sociala, ekonomiska och politiska strukturer som inte vilar på en rättvis, demokratisk och jämställd grund. I Sverige bygger vårt arbete på att sprida information om vår verksamhet och att samla in medel till våra biståndsprojekt. En av våra uppgifter är även att fylla en social funktion för utsatta människor i det svenska samhället samt arbeta med opinionsbildning i frågor som tar sin utgångspunkt i FNs Millenniemål. ABC är för sin verksamhet helt beroende av frivilliga gåvor och anslag. ABC granskas av SFI Stiftelsen för Insamlingskontroll och auktoriserad revisor BDO Revision Kristina Anderson AB. 4

5 Tack! Å ABCs styrelses vägnar riktas ett varmt och innerligt tack till: Radiohjälpen Sida/Forum Syd för utvecklingsbidrag till ABCs internationella arbete Sensus Studieförbund för informationsbidrag till ABCs arbete i Sverige BDO Revision Kristina Anderson AB för kvalificerad revision till subventionerat pris Eva Brumark, GFI formgivning och produktion av informationsmaterial till ABC Domkyrkan i Lund kollekt Ulricehamns Energi Företagsdonation Miljöbiblioteket i Lund för subventionering av lokalhyra och för ett gott samarbete under året som gått ENEA Systems AB Öresund Sponsring av kontorsinventarier För alltid stående rabatter till ABC tackar vi: Lexis Bokhandel, Lund Grahns Bokhandel, Lund Ett stort tack till alla de övriga butiker, företag, församlingar, organisationer, föreningar, medlemmar, givare, kunder, aktiva och enskilda sympatisörer som i stort och smått och på olika sätt bidragit till att lyfta fram vårt arbete i de mest skiftande sammanhang! 5

6 ABC i Uganda - med utsatta barn i fokus Oxford High Schools nya skolbyggnader. Oxford High School, OHS Det har nu gått fyra år sedan samarbetet med OHS i Mbale, Uganda, inleddes. Skolans främsta mål är att erbjuda utbildning för underprivilegierade barn som inte har råd med de skolavgifter som det normalt innebär på secondary-level (motsvarar ungefär vårt högstadium och gymnasium). Skolan sponsrar därför helt eller delvis en viss del av eleverna, vilket har gjorts möjligt bland annat tack vare ekonomiskt stöd från utomstående personer, kyrkor och organisationer. Tack vare ABC, och framförallt ABCs faddrar, som varje månad bidrar med sitt stöd, har ett tiotal elever som annars inte skulle haft råd med fortsatta studier, kunnat ta del av undervisningen. ABCs stöd är utformat som ett gruppfadderskap. Eftersom behoven hos ele- 6 verna varierar både till kostnad och karaktär, kan vi på så vis erbjuda ett mer långsiktigt, behovsprövat stöd och undvika att den enskilde elevens framtid avgörs av en specifik fadder. År 2003 inleddes ett omfattande samarbetsprojekt mellan ABC och OHS. Tillsammans byggde vi en ny skola, vilket kunde förverkligas tack vare ett större bidrag från Radiohjälpen. Efter att ha bedrivit undervisning i mycket ansatta lokaler som dessutom innebar mycket stora hyreskostnader, flyttade elever och personal i januari 2004 in den nya skolbyggnaden. I augusti 2004 inleddes en andra del av samarbetet, även denna gång tack vare ett större bidrag från Radiohjälpen. Del två innebar att de nya skollokalerna också skulle komma att få den utrustning

7 Mbale as a town has a few premises for rent, but which are very expensive and often in poor condition. Given that OHS was basically based on providing charity, with only a few paying students, the continued raising of this money was always going to be a big challenge. Therefore, ABC has profoundly catalysed the development at OHS. ABC provided OHS with the money for purchasing a prime plot in town. Further more, the money for constructing the classrooms was provided by ABC and OHS now boasts of a magnificent sixclassroom block. This has helped to house a student population of 574 students, out of which 186 are sponsored. Many students who had lost hope of education are now back to school. Some were to be in secondary school as far back as 3 years a go, but due to lack of school fees had failed to join secondary level. But thanks to ABC s support, they are now in Senior 1, and they are so grateful and happy. Albert Odoi, rektor vid Oxford High School som krävdes för att färdigställa skolan, till exempel inredning, elektricitet, undervisningsmaterial och utrustning för specifika skolämnen. Nybyggnaden innebar ett oerhört lyft för utbildningen och för skolans möjlighet att utvecklas till en etablerad verksamhet. Med en betydligt förbättrad och utökad undervisningsmiljö har antalet ökat från ca 50 elever år 2000 till nu nästan 600 elever. Den attraktiva skolmiljön och en ökad kvalitet på undervisningen innebär att antalet elever som själva kan bekosta sina skolavgifter har ökat, varpå antalet sponsrade elever också kan utökas. Grundtanken är att inkomster från de mer privilegierade barnen ska finansiera en del av de andra barnens avgifter. Detta innebär i sin tur att barn från olika socio-ekonomiska förhållanden integreras på skolan och får en ökad förståelse för varandras olika bakgrunder, vilket också är ett av skolans delmål. Ju högre anseende skolan får desto fler underprivilegierade barn får möjlighet till utbildning. >>> 7

8 Pojkar på väg till CRO. Child Restoration Outreach, CRO I Mbale, Uganda, samarbetar ABC sedan år 2000 med en gatubarnsorganisation, CRO. Organisationens främsta mål är att återplacera gatubarn i sina hem, alternativt i fosterhem, samt att erbjuda hjälp med de dagliga behoven. CRO arbetar även för att långsiktigt integrera barnen i det vanliga samhällslivet bl a genom psykosocialt stöd, utbildning och inkomstgenererande verksamhet. Tidigare år har ABC finansierat inköp av två kor och en kycklinguppfödning som idag fungerar inkomstgenererande för gatubarn på CROs dagcenter. Under det gångna verksamhetsåret har samarbetet främst inneburit ekonomiskt stöd i form av inköp av hantverk från de kvinnogrupper som CRO arbetar med. Hantverket har sedan sålts i ABCs butik. Kvinnogrupperna utgör en del av det preventiva arbete som CRO bedriver. Genom att stödja fattiga mödrar i slumområden med att initiera inkomstgenererande verksamhet, psykosocialt stöd och utbildning, lyckas CRO få många barn som är i riskzonen att hamna på gatan, att istället stanna kvar hos sina familjer. 8

9 Volontärskap Internationellt utbyte - Uganda Linda Önnby, Ugandavolontär 2004, på CRO, Mbale. Mer lika än olika När man som volontär beger sig till Uganda, och kanske första gången till Afrika, är det med mycket spänning och förväntan över vad som komma skall. Som när man åker till vilket land som helst, så har man mer eller mindre bestämda föreställningar om hur det kommer att se ut, hur man kommer att bli bemött och vad man kommer att tycka om landet. Det är svårt, om inte omöjligt, att inte påverkas av den mediabild av Afrika som vi har vuxit upp med. Oftast skildras Afrika antingen som en exotisk och kulturellt kraftfull kontinent väldigt annorlunda mot vår egen, eller som ett krisdrabbat område där människor är passiva offer för elände och misär. Efter att ha spenderat två månader som volontär på OHS blir bilden av Uganda ganska förändrad. Inte minst förstår man snart att det inte existerar ett homogent Afrika, utan att Uganda liksom varje land, är unikt med sina speciella kännetecken. Dessutom skiljer sig alla ugandier från varandra precis lika mycket som vi svenskar skiljer oss från varandra. Visst finns det starka och fascinerande kulturella traditioner, och visst finns det mycket fattigdom som skulle kunna klassificeras som misär, men verkligheten i Uganda är mer komplex än så. Det är därför ABCs volontärer har ett betydelsefullt uppdrag även på hemmaplan, nämligen att dela med sig av den mer nyanserade bild som inhämtats under volontärtiden. Genom att sprida en mer nyanserad bild av Afrika, och Uganda specifikt, än den vi möter i media kan vi på hemmaplan bidra till ökad förståelse och ett ökat engagemang i utvecklingsfrågor i stort. Förhoppningen är också att vi alla ska se att vi faktiskt inte är så olika trots allt, utan att vi alla är människor som bär på ungefär samma känslor. Till skillnad mot bilden av Afrika i media, där människor framställs som en grupp passiva offer, är ABCs erfarenheter från Uganda istället att människor är oerhört viljestarka individer. Inte minst säger de personliga erfarenheterna från Oxford High School oss att det finns mycket tro, hopp och vilja att förändra de orättvisa levnadsvillkor som så många befinner sig i. Engagemanget hos civilbefolkningen i landet är ofta mycket stort, dessvärre är de ekonomiska resurserna desto mindre. Lena Kjellberg, Ugandasamordnare 9

10 Vi anlände till Mbale den 15 juni och möttes av värme, barn och en ny familj. Till en början gick våra lektioner, som grundade sig på grupparbeten och diskussioner, trögt, men efterhand förstod eleverna vad som förväntades av dem. Våra två projekt om media och HIV har förflutit väl. Målet med projekten var att vidga vyerna för eleverna och öka det kritiska tänkandet, vilket vi anser oss ha lyckats med. Tillsammans med eleverna utvecklade vi en positiv relation i jakten på ny kunskap. Projektet har dock inte varit problemfritt, och vi har fått uppleva vissa kulturkrockar och kommunikationsproblem. Vi har även deltagit vid elevrådets möten och startat ett twinningprojekt, som i korthet innebär ett utbyte av kunskap och erfarenhet inom olika samhällssektorer. Liv Öberg Nilsson och Sandra Nilsson Fler rapporter från våra volontärer i Uganda 2004 Christopher Carlson, Ugandavolontär 2004, med två studenter på OHS. Under våren 2004 genomförde vi ett närmiljöprojekt på Oxford High School och på gatubarnscentret CRO, Child Restoration Outreach, i Mbale, Uganda. Med betoning på praktiska och estetiska inslag såsom experiment, målning, och teater ville vi få eleverna att diskutera och reflektera över den miljö de har omkring sig. Vårt mål och syfte var att öka miljömedvetenheten hos ungdomarna och barnen så att de skulle rikta uppmärksamheten mot miljöfrågorna. Arbetet var lyckat och mycket uppskattat av lärare och elever. Eleverna visade på mycket kunskap, kreativitet och på att de är beredda att ta ansvar för sin närmiljö. För oss var denna tid på Oxford High School och CRO en berikande erfarenhet som vi sent kommer att glömma. Christopher Carlson & Linda Önnby 10

11 ABC i Indien - Himalaya Året som gått har varit ett inspirerande och fint år för ABCs verksamhet i Indien. Den förflyttning av projektort som föranletts av byte av samarbetspartner har genomförts och ABC har nu ett enkelt men hemtrevligt rosa hem i Gopeshwar, Chamolidistriktet, där samordnare och volontärer kan mysa och hämta inspiration och kraft. Gopeshwar är beläget på ca 1500 meters höjd över havet och omgivet av Himalayas imponerande snöklädda toppar. Staden är administrativ huvudort i distriktet och har en befolkning på uppskattningsvis invånare. Förutom ett stort antal myndigheter finns i Gopeshwar bl a ett universitet och ett sjukhus. HIMAD Himalayan Society for Alternative Development är ABCs lokala indiska samarbetsorganisation. Organisationen bildades i Gopeshwar 1995 av personer som tidigare varit aktiva inom olika lokala organisationer och som arbetat med medvetandeprogram i Chamolidistriktet. HIMAD är politiskt och religiöst obunden och ingår i ett nätverk bestående av 14 organisationer som träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter kring utvecklingsarbete rörande män, kvinnor, ungdomar och barn. Verksamheten inom HIMAD bedrivs av ett stort antal entusiastiska och kunniga personer som förenas av en tro på social förändring av det civila samhället genom community empowerment. Genom att bistå med stöd, information och uppmuntran är HIMADs roll att fungera som en katalysator och underlätta den process där människor stärks, medvetandegörs och kollektivt förenas i sin strävan mot utveckling och social förändring. HIMADs verksamhetsområde är utveckling och mobilisering av samhälleliga resurser med kvinnor och barn i fokus. Frågor som rätten till utbildning, att ha en inkomstgenererande sysselsättning, hälso- och sjukvård samt miljömedvetenhet utgör basen i samarbetet mellan HIMAD och ABC. Resultatet är ett dynamiskt samarbete där inspiration och kunskap delas och sprids. 11

12 Detta har vi uppnått i Indien Kvinnor från Gopeshwar Tre volontärpar har under året kommit till Gopeshwar för att ta del av Indiens samhälle och kultur och samtidigt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Miniprojekt har genomförts i sex byar, varav tre har legat högt upp i bergen och inneburit en del strapatsrik vandring. Tre byar har varit placerade i närmare anslutning till vägar. Tanken är att även avlägset belägna byar ska ingå i projektområdet samt att volontärerna ska få möjlighet att uppleva hur det är att leva i dessa byar jämfört med de som ligger i närmare anslutning till civilisationen. 12 Miniprojekt Ett genomgående tema i de miniprojekt som genomförts har varit första hjälpen, sexualundervisning med fokus på HIV och AIDS samt könsrollsfrågor. Den primära målgruppen har varit barn och ungdomar mellan år, men lektioner har också hållits med unga nygifta kvinnor och män. Projekten har fått mycket uppmärksamhet och positiv respons från deltagarna. Mycket energi har lagts på att finna angreppssätt som möjliggjort att även känsliga och socialt tabubelagda, men ofta desto viktigare ämnen, kunnat diskuteras. Här kan nämnas lekar, värderingsövningar och en frågelåda där deltagarna anonymt fått möjlighet att ställa de frågor man inte fått tillfälle till eller vågat ta upp under lektionen. Samarbete med folkhögskolor Inom ramen för det samarbete som ABC bedriver tillsammans med Österlens folkhögskola besöker varje år ett antal studenter ABCs verksamhet i Indien, för genomförande av fältarbeten. De tre studenter som i år besökte ABC i Gopeshwar gjorde under drygt tre veckor intervjuer på temat kvinnohälsa, miljömedvetenhet och lågkastiga ungdomars livssituation. Samarbetet och mötet mellan ABCs volontärer och folkhögskolans studenter leder till ett ömsesidigt lärande och ett utbyte av erfarenheter från miniprojekt samt fältarbete.

13 Medvetandeprojekt I juli i år slutförde ABC, tillsammans med HIMAD, fas två av det medvetandeprojekt som stöds av Sida genom Forum Syd. Detta innebär att kvinnor, män, barn och ungdomar från ytterligare fem byar fått delta i utbildning om sina mänskliga rättigheter, fått information om var och hur man kan utkräva dessa rättigheter, deltagit i studiebesök på myndighetskontor och vid inkomstgenererande projekt. Denna fas har varit av pilotkaraktär då HIMAD, som första organisation i distriktet och troligen även i delstaten Uttaranchal, valt att genomföra ett projekt med deltagare enbart från lågkastiga och marginaliserade grupper. Jämfört med föregående projektomgång har detta inneburit många nya utmaningar, problemställningar och framförallt värdefulla erfarenheter. Som grupp är de lågkastiga mycket förfördelade i samhället vilket gör att fattigdomsbilden kompliceras. Ett stort problem är bristen på odlingsbar mark vilket gjort att det varit en av de främsta frågorna som diskuterats under seminarier och möten. Som fattig, lågkastig och kvinna konfronteras du med ytterligare svårigheter som exempelvis en för tung arbetsbörda, små utbildningsmöjligheter samt ofrihet att fatta självständiga beslut och påverka den egna livssituationen. Under arbetets gång har diskussioner förts om bybornas olika problem, orsaker och möjliga lösningar kring de ojämlika förhållandena mellan kvinnor/ män resp. flickor/pojkar, samt förslag på alternativ till inkomstgenererande verksamhet. Vissa konkreta problem har kunnat lösas under arbetets gång, andra har inte kunnat lösas i nuläget men kan förhoppningsvis åtgärdas i ett mer långsiktigt perspektiv. Tack vare fortsatt stöd från Sida via Forum Syd arbetar vi nu vidare med fas 3 av medvetandeprojektet. 13

14 forts. Indien Bland de saker som enligt deltagarna redan förbättrats kan nämnas starkare krafttag mot och en minskning av den utbredda försäljningen och användningen av alkohol i byarna, en ökad grad av hygien och renhållning samt en förbättrad studiemiljö i hemmen. I ungdomsgrupperna, där mycket energi lagts på diskussioner om relationer mellan pojkar och flickor, upplever man att de könsrelaterade problemen har minskat. Det mest hoppingivande tecknet, vilket intygas av både ledare och bybor, är att projektet bidragit till en starkare grad av medvetenhet och organisering och ökad makt och medvetenhet hos deltagarna, vilket är en bra grogrund för förändring och utveckling mot ökad makt och inflytande. Krav på mark Som positiva konsekvenser kan nämnas att byborna börjat ställa krav och tagit initiativ till att författa olika skrivelser med krav på tillgång till mark och med en önskan om möten med politiker och myndighetspersoner för att få bättre tillgång till t ex vatten, el och fler lärare i skolorna. En stor del av problemen kvarstår och vägen är lång att gå, men genom ABC och HIMADs arbete har en process initierats. Människor har fått en ökad tro på sig själva, på möjligheten att påverka sin livssituation och på möjligheten att kunna forma sin egen framtid. ABCs kassör Helena Johansson vid ett hinduiskt tempel i Gopeshwar. 14

15 Volontärskap Internationellt utbyte - Indien Under sju veckors tid, hösten 2003, genomförde vi som volontärer ett projekt bland tonårspojkar om sexualkunskap och första hjälpen. Med hjälp av samarbetsorganisationen HIMAD och med Jeet Sanwal Singh som tolk, var vi ute i två byar i delstaten Uttaranchal för att sprida viktig kunskap och delta i mänskliga möten och utbyten. Tidigt under planeringsstadiet enades vi om att det centrala i vårt projekt var att på ett avdramatiserat sätt närma oss frågor kring sexualitet, relationer samt manligt och kvinnligt. Samtidigt insåg vi det svåra i att omgående kasta oss in i dessa känsliga och ibland tabubelagda ämnen. Lösningen blev att skapa ett upplägg med en första kursdel i första hjälpen där vi gick igenom hur man skall bete sig vid en olycka. Första hjälpens ABC Byborna, som saknar tillgång till akutvård och ofta befinner sig långt från närmaste väg när olyckan är framme, kan med enkla baskunskaper öka chanserna för överlevnad. Förutom en genomgång av första hjälpens ABC, tips om hur man kan hantera benbrott, brännskador och bårbyggande, skapades också en närhet i gruppen med hjälp av sång och lek. Denna närhet tror vi bidrog till att de kommande diskussionerna i den andra kursdelen blev så bra. Genom rollspel och gruppövningar, varvade med diskussioner, behandlades ämnen som AIDS, graviditet, könsroller samt ständiga funderingar om likheter och skillnader mellan svenskt och indiskt. Frågelåda Ett tips för kommande volontärer är att ordna en frågelåda där s k farliga och ofarliga frågor anonymt kan läggas av den blyge deltagaren. Att ha fått möjlighet att delta i ABCs volontärutbyte har varit en fantastisk upplevelse. Det kändes viktigt att kunna göra något litet för en bättre värld och samtidigt få en chans att möta människor och ta del av en kultur utanför det upptrampade backpackerstråket. Johan Redlund & Björn Possling Indien-volontärer hösten

16 ABC i Sverige - världsbutik och kontor I Sverige bygger ABCs arbete på opinionsbildning, informationsspridning, rättvis handel samt insamling av medel till vårt biståndsarbete. Vår verksamhet består även av ett socialt arbete och arbete för människors lika värde grundat på de mänskliga fri- och rättigheterna. ABCs frivilliggrupp består av ca 50 personer varav 15 personer utgör det vi kallar för styrgruppen. Styrgruppen arbetar professionellt och kontinuerligt med både utlandsverksamheten och arbetet i Sverige. Allt arbete som görs inom ABC bygger på medlemmarnas ideella insatser. Linn Johansson bakom disken i butiken under sommarfesten. 16 ABC tackar årets personal i butiken: Per Wikström, Lund Inga Ohlsson, Malmö Anna Simonova, Ryssland Sarah Jagfeld, Schweiz Lea Ketterer, Schweiz Julia Kuprianova, Ryssland Lundastudenter i butiken under sommaren: My Saether Samar Allakh

17 En Världsbutik är en marknadsplats för hantverk och livsmedel från småskaliga producenter i Syd. ABCs butik i Lund är medlem i riksorganisationen Världsbutikerna för Rättvis Handel, och är därmed en av Sveriges ca 30 butiker som får kalla sig Världsbutik. Det är stora krav som ställs på en Världsbutik och en rad kriterier måste uppfyllas. Läs mer om kriterierna för rättvis handel på världsbutikernas hemsida, Genom försäljning av varor enligt särskilda kriterier för rättvis handel, informationsspridning och opinionsbildning verkar Världsbutikerna för en ökad medvetenhet om en rättvisare global handel. Målet är främst att ge missgynnade småskaliga producenter i Syd möjligheten att själva påverka och utveckla sin produktion, sina levnads- och arbetsförhållanden samt sitt lokalsamhälle. Med andra ord, rättvis handel är en hjälp till självhjälp, inte en form av bistånd. I en Världsbutik finner du unikt hantverk av hög kvalitet, spännande matvaror, leksaker, musikinstrument och mycket mer. Varorna kommer från kooperativ, mindre företag och organisationer i Asien, Afrika och Latinamerika. I Världsbutikerna får du mer information om varorna och om människorna som producerat dem. Genom att handla i en Världsbutik får du inte bara en vacker produkt, din handling bidrar också direkt till att människor får en värdig inkomst. Omkring 5 miljoner människor i världen gynnas av den rättvis handeln! En Världsbutik drivs i många fall av en ideell förening och är beroende av frivilliga insatser. Varje Världsbutik är självständig, men samarbetar i riksorganisationen Världsbutikerna för Rättvis Handel. Logotypen och namnet Världsbutik garanterar att butiken bedriver rättvis handel. För att få kalla sig Världsbutik måste en rad kriterier uppfyllas. 17

18 ABC i Sverige - övriga arrangemang Skåne Social Forum färgade Lund under fyra intensiva dagar i maj, då hundratals organisationer föreläste, debatterade och visade upp sig i en demokratisk kunskapshöjande anda. ABC var på plats i Stadshallen och presenterade boken En gränslös värld?, som skrivits av ABC-medlemmen Maria Wemrell. Boken skildrar på ett överskådligt vis de globala problem som sätter oss på hårda prov då våra handlingar avslöjar konsekvenser vi kanske inte reflekterar över. Boken lämpar sig väl som diskussionsunderlag för intressanta samtal och funderingar kring globala frågor. Ring eller skriv till ABC om du vill veta mer eller beställa boken, som kostar 150 kr. Vid större beställningar lämnar vi offert. Under året har ABC producerat skriften faran över? som handlar om HIV/AIDS-situationen ur ett globalt perspektiv med fokus på Uganda, men också satt i relation till hur läget är i Sverige. Skriften har delats ut gratis i skolor, föreningar, på tonårsmottagningar och andra ställen där ungdomar rör sig. Är du intresserad av att kostnadsfritt beställa skriften är du välkommen att kontakta ABC. Endast porto tillkommer. 18

19 Besök från Uganda, augusti 2004 Thomas och Albert Odoi, grundare respektive rektor vid Oxford High School i Mbale, Uganda. I slutet av augusti kom äntligen våra ugandiska samarbetspartners till Sverige! Deras besök var mycket efterlängtat och planerades redan i samband med den utbildningsresa en grupp ABC-medlemmar gjorde till Uganda sommaren Tack vare ett större bidrag från Sensus Studeiförbund gjordes besöket nu möjligt. Syftet med besöket var att sprida information såväl om landet Uganda, som om Oxford High School, och att utveckla samarbetet mellan ABC och OHS. Tanken var även att de skulle få en ökad insyn i ABC och en djupare insikt i det svenska samhället vilket gynnar båda organisationerna, kanske framförallt vad gäller volontärutbytet. Under besöket hann Thomas och Albert ta del av många olika institutioner och organisationers arbete i Sverige. De besökte bland annat Svalövs folkhögskola, Österlens folkhögskola i Tomelilla, Malmö Högskola, Svalövs vårdcentral, Kristianstads återvinningscentral, en högstadieskola i Eslöv och Röda korset i Uppsala. Under de flesta besöken höll de även föredrag och diskuterade olika aspekter av utvecklingsarbete i Uganda. Allmänheten bjöds vid olika tillfällen in till ABC för att lyssna, bland annat till föredrag om kampen mot HIV/AIDS i Uganda. Efter en avskedsfest på ABC knappt tre veckor senare lämnade de Sverige med ömsesidiga förhoppningar om en snar återförening. Samarbetsrelationerna har stärkts och förtroendet ökat mellan parterna. Med fortsatt goda visioner om framtiden fortsätter nu vårt utbyte av kunskap och lärdomar mellan Sverige och Uganda. 19

20 Deltagare i utbildningsresan till Indien: Anna Stubbendorff, Anneli Nilsson, Kajsa Orvarsson, Anna Harder, Linn Johansson, Lena Kjellberg och Marie Åberg. Bakom dem står danske Martin Hart Hansen, Project Officer, Monitoring & Evaluation vid Unicef i Lucknow, där bilden är tagen. Utbildningsresa till Indien, augusti 2004 I augusti 2004 reste sju entusiastiska ABC-medlemmar till Indien för att besöka ABCs samarbetspartner HIMAD - Himalayan Society for Alternative Development - samt ett antal andra indiska organisationer. Syftet var att skapa en uppfattning om och inspireras av dessa organisationers arbete, samt att lära mer om utvecklingssamarbete i Indien. Resan möjliggjordes tack vare ekonomiskt stöd från Sensus Studieförbund. Utgångspunkten för resan var att få en nyanserad bild av utvecklingssamarbete i Syd med fokus på Indien och jämställdhet. Målsättningen var i första hand att ta del av HIMADs och ABCs arbete på plats i Gopeshwar, Himalaya, norra Indien. Som förberedelese inför resan och för att få inblick i det land som skulle besökas, 20 genomfördes under våren ett antal studieträffar, bl a en helg i Staffanstorp tillsammans med ABCs Indienvolontärer. Träffarna hade teman som jämställdhet, utbildning, kastsystemet, kultur, hälsovård, miljö och indisk ekonomi. Natten till den fjärde augusti landade deltagarna i New Delhi, Indien. Redan dagen därpå var gruppen inbjuden till Habitat for Humanity, en organisation som arbetar med att erbjuda den fattigaste befolkningen möjlighet till ett eget hus. Vid besöket förstod gruppen att ett eget hem innebär mycket mer än bara tak över huvudet. Efter några dagar i Delhi tog deltagarna bussen till Dharamsala, exiltibetanernas hemvist. Här besöktes olika NGOs, vars arbete är fokuserat på de tibetanska flyktingarnas situation. Ett av besöken

21 forts Utbildningsresan var hos LHA - Louisiana Himalayan Association - som arbetar med att stärka flyktingarnas situation genom att bidra med utbildning i engelska och datorkunskap. Dessutom verkar de för att förbättra levnadsvillkoren för utsatta människor som lever i extrem fattigdom strax utanför staden. Deltagarna besökte också The Dogga School, som arbetar på ett liknande sätt. Genom dessa besök stärktes uppfattningen att utbildning i engelska är ett måste för att tibetanerna ska kunna försörja sig och få en starkare position som minoritet i Indien. I staden Pauri, Chamolidistriktet, fick gruppen chansen att lära sig mer om ABCs ursprung. Här arrangerades ett möte med representanter för SHRD, Society for Himalyan Rural Development, som var ABCs första samarbetspartner. SHRDs huvudsakliga arbete består i att erbjuda kvinnor utbildning i sömnad, vilket ger en möjlighet till egen inkomst och ett mer självständigt liv. Efter besöket i Pauri fortsatte resan till Gopeshwar, där deltagarna besökte ABCs nuvarande samarbetspartner, HIMAD. HIMADs arbete består huvudsakligen i att driva workshops för kvinnor, män, barn och ungdomar, med syfte att öka medvetenheten kring jämlikhet och mänskliga rättigheter. ABC stöder HIMAD sedan Efter att ha deltagit i en workshop för unga kvinnor var intrycken många. Trettio unga och entusiastiska kvinnor från tjugo olika byar samlades under två dagar för att reflektera över sin situation som kvinna i det indiska samhället. Många av de problem de uttryckte kunde härledas till bristen på utbildning och information. Bland problemen nämndes kvinnohälsa, ekonomisk kapacitet och social osäkerhet. Helgen avslutades med att kvinnorna organiserade sig, för att med stöd av HIMAD, fortsätta arbeta med dessa frågor i sina hembyar. Gruppen fick också ta del av ett bymöte där resultatet av HIMADs arbete med byborna diskuterades. Under mötet gav representanter för olika grupper i det genomförda projektet positiv respons på HIMADs arbete. Kvinnorna uttryckte att de numera hade fått ökat inflytande både utom och inom hemmet. Dessutom hade gemenskapen och samarbetet kvinnorna emellan ökat i hela byn. Efter några lugna dagar på landsbygden tog deltagarna tåget till det myllrande Lucknow. Här besöktes UNICEF - United Nation Children s Fund - samt en lokal NGO, Suraksha. På UNICEFs kontor redogjorde man för problematiken kring polio i Indien. Hos Suraksha fördes en dialog kring våld mot kvinnor. Resan avslutades där den började, i New Delhi. Vid det sista besöket berättade Röda Korset om sitt viktiga arbete inom hälso- och sjukvård. Under hösten 2004 och våren 2005 kommer deltagarna att genomföra ett omfattande informationsarbete i Sverige. De kommer att utgå ifrån internationellt utvecklingsarbete samt utifrån de erfarenheter som gjordes före och under resan. Varje deltagare kommer att hålla 10 föredrag och en studiecirkel. Är du intresserad av att boka ett föredrag eller delta i en studiecirkel är du varmt välkommen att kontakta ABC! Det är svårt att summera intrycken och upplevelserna från resan i några få ord. Deltagarna mötte många starka och målinriktade människor som kämpar för ett mer jämlikt Indien. Dessa människor inspirerar till ett fortsatt engagemang hemma i Sverige. 21

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förening Station Linné Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer