Verksamhetsberättelse 03/04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 03/04"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg

2 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor i Nord och i Syd. Sedan ABC grundades 1998 har vi arbetat med att bistå underprivilegierade grupper genom stöd till inkomstgenererande sysselsättning, utbildning och hälsovård. Bistånd är en central del av vår verksamhet. Under senare år har vi även introducerat försäljning av rättvisemärkta varor. För ABC har handel kommit att bli ett annat viktigt verktyg för att stödja människor i deras kamp mot fattigdomens klor. Innebörden i begreppet handel är inte helt okomplicerad. Handel kan både tära på jordens resurser och låsa fast producenterna i ensidig råvaruexport. När de fria marknadskrafterna får styra okontrollerat, utsätts människor i Syd ofta för fluktuerande priser på världsmarknaden och tvingas sälja sina varor till priser som är skamligt låga. Kaffe är ett exempel. Men handel kan också bidra till hållbar utveckling. En medveten handel där man ser till alla människors lika värde och rättigheter kan vara ett redskap att bekämpa fattigdom. Genom att göra kedjan mellan producent och konsument så kort som möjligt står rättvis handel för en strävan att komma bort från biståndsberoende och att självständigt kunna försörja sig. Trots att rörelsen rättvis handel har funnits i snart trettio år, går förändringarna mot en ökad rättvisemärkning förhållandevis långsamt. De starka marknadskrafterna är hårda att slåss emot. Samtidigt går det också att se en allmänt ökande medvetenhet och ett växande engagemang för att handla varor som inte har tillverkats av barn och där producenterna arbetar under säkra och kontrollerade arbetsförhållanden. Om du ser dig omkring upptäcker du att rättvisemärkta varor finns att köpa på allt fler ställen. 2

3 I ABCs butik har försäljningssiffrorna ökat under året som gått. Det tyder på att rättvis handel är på frammarsch och att omtanken, empatin och medmänskligheten finns där. Rättvisemärkning ligger i tiden, det handlar bara om att vi som konsumenter måste få information och vänja oss vid att handla rättvisemärkta varor. På samma sätt som vi människor värnar om vår miljö och idag köper svan- eller kravmärkta produkter hoppas vi på ABC att rättvisemärkning ska bli ett lika naturligt val. För oss är det en självklarhet att vara delaktiga i detta förändringsarbete och vi hälsar dig varmt välkommen till ABC för att handla i vår världsbutik och ta del av vårt opinionsbildande arbete. Annika Persson Ordförande Omslagsbild: Texter: För innehållet i verksamhetsberättelsen ansvarar ABCs styrelse. Eftertryck tillåts om källan anges. Pojke från Mbale, Uganda Annika Persson, Andréa Selvén, Liv Öberg Nilsson, Sandra Nilsson, Anna Stubbendorff, Lena Kjellberg, Christopher Carlson, Linda Önnby, Helen Backlund, Linn Johansson, Johan Redlund, Björn Possling Bilder: Tryck: Grafisk form: ABCs bildarkiv Wallin & Dalholm Boktryckeri i Lund Eva Brumark 3

4 ABC - aktiva insatser med världens barn i centrum ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund Vår verksamhet bygger på utbildning, hälsovård och meningsfull inkomstgenererande sysselsättning. Arbetet präglas av småskalighet, långsiktighet och miljömedvetenhet och utformas i nära kontakt med lokala organisationer och har karaktären av hjälp till självhjälp. Den grundläggande respekten för alla människors lika värde är centralt i vårt arbete. I Indien och Uganda samarbetar vi med lokala organisationer och institutioner i syfte att göra aktiva insatser för underprivilegierade grupper; människor som lever i sociala, ekonomiska och politiska strukturer som inte vilar på en rättvis, demokratisk och jämställd grund. I Sverige bygger vårt arbete på att sprida information om vår verksamhet och att samla in medel till våra biståndsprojekt. En av våra uppgifter är även att fylla en social funktion för utsatta människor i det svenska samhället samt arbeta med opinionsbildning i frågor som tar sin utgångspunkt i FNs Millenniemål. ABC är för sin verksamhet helt beroende av frivilliga gåvor och anslag. ABC granskas av SFI Stiftelsen för Insamlingskontroll och auktoriserad revisor BDO Revision Kristina Anderson AB. 4

5 Tack! Å ABCs styrelses vägnar riktas ett varmt och innerligt tack till: Radiohjälpen Sida/Forum Syd för utvecklingsbidrag till ABCs internationella arbete Sensus Studieförbund för informationsbidrag till ABCs arbete i Sverige BDO Revision Kristina Anderson AB för kvalificerad revision till subventionerat pris Eva Brumark, GFI formgivning och produktion av informationsmaterial till ABC Domkyrkan i Lund kollekt Ulricehamns Energi Företagsdonation Miljöbiblioteket i Lund för subventionering av lokalhyra och för ett gott samarbete under året som gått ENEA Systems AB Öresund Sponsring av kontorsinventarier För alltid stående rabatter till ABC tackar vi: Lexis Bokhandel, Lund Grahns Bokhandel, Lund Ett stort tack till alla de övriga butiker, företag, församlingar, organisationer, föreningar, medlemmar, givare, kunder, aktiva och enskilda sympatisörer som i stort och smått och på olika sätt bidragit till att lyfta fram vårt arbete i de mest skiftande sammanhang! 5

6 ABC i Uganda - med utsatta barn i fokus Oxford High Schools nya skolbyggnader. Oxford High School, OHS Det har nu gått fyra år sedan samarbetet med OHS i Mbale, Uganda, inleddes. Skolans främsta mål är att erbjuda utbildning för underprivilegierade barn som inte har råd med de skolavgifter som det normalt innebär på secondary-level (motsvarar ungefär vårt högstadium och gymnasium). Skolan sponsrar därför helt eller delvis en viss del av eleverna, vilket har gjorts möjligt bland annat tack vare ekonomiskt stöd från utomstående personer, kyrkor och organisationer. Tack vare ABC, och framförallt ABCs faddrar, som varje månad bidrar med sitt stöd, har ett tiotal elever som annars inte skulle haft råd med fortsatta studier, kunnat ta del av undervisningen. ABCs stöd är utformat som ett gruppfadderskap. Eftersom behoven hos ele- 6 verna varierar både till kostnad och karaktär, kan vi på så vis erbjuda ett mer långsiktigt, behovsprövat stöd och undvika att den enskilde elevens framtid avgörs av en specifik fadder. År 2003 inleddes ett omfattande samarbetsprojekt mellan ABC och OHS. Tillsammans byggde vi en ny skola, vilket kunde förverkligas tack vare ett större bidrag från Radiohjälpen. Efter att ha bedrivit undervisning i mycket ansatta lokaler som dessutom innebar mycket stora hyreskostnader, flyttade elever och personal i januari 2004 in den nya skolbyggnaden. I augusti 2004 inleddes en andra del av samarbetet, även denna gång tack vare ett större bidrag från Radiohjälpen. Del två innebar att de nya skollokalerna också skulle komma att få den utrustning

7 Mbale as a town has a few premises for rent, but which are very expensive and often in poor condition. Given that OHS was basically based on providing charity, with only a few paying students, the continued raising of this money was always going to be a big challenge. Therefore, ABC has profoundly catalysed the development at OHS. ABC provided OHS with the money for purchasing a prime plot in town. Further more, the money for constructing the classrooms was provided by ABC and OHS now boasts of a magnificent sixclassroom block. This has helped to house a student population of 574 students, out of which 186 are sponsored. Many students who had lost hope of education are now back to school. Some were to be in secondary school as far back as 3 years a go, but due to lack of school fees had failed to join secondary level. But thanks to ABC s support, they are now in Senior 1, and they are so grateful and happy. Albert Odoi, rektor vid Oxford High School som krävdes för att färdigställa skolan, till exempel inredning, elektricitet, undervisningsmaterial och utrustning för specifika skolämnen. Nybyggnaden innebar ett oerhört lyft för utbildningen och för skolans möjlighet att utvecklas till en etablerad verksamhet. Med en betydligt förbättrad och utökad undervisningsmiljö har antalet ökat från ca 50 elever år 2000 till nu nästan 600 elever. Den attraktiva skolmiljön och en ökad kvalitet på undervisningen innebär att antalet elever som själva kan bekosta sina skolavgifter har ökat, varpå antalet sponsrade elever också kan utökas. Grundtanken är att inkomster från de mer privilegierade barnen ska finansiera en del av de andra barnens avgifter. Detta innebär i sin tur att barn från olika socio-ekonomiska förhållanden integreras på skolan och får en ökad förståelse för varandras olika bakgrunder, vilket också är ett av skolans delmål. Ju högre anseende skolan får desto fler underprivilegierade barn får möjlighet till utbildning. >>> 7

8 Pojkar på väg till CRO. Child Restoration Outreach, CRO I Mbale, Uganda, samarbetar ABC sedan år 2000 med en gatubarnsorganisation, CRO. Organisationens främsta mål är att återplacera gatubarn i sina hem, alternativt i fosterhem, samt att erbjuda hjälp med de dagliga behoven. CRO arbetar även för att långsiktigt integrera barnen i det vanliga samhällslivet bl a genom psykosocialt stöd, utbildning och inkomstgenererande verksamhet. Tidigare år har ABC finansierat inköp av två kor och en kycklinguppfödning som idag fungerar inkomstgenererande för gatubarn på CROs dagcenter. Under det gångna verksamhetsåret har samarbetet främst inneburit ekonomiskt stöd i form av inköp av hantverk från de kvinnogrupper som CRO arbetar med. Hantverket har sedan sålts i ABCs butik. Kvinnogrupperna utgör en del av det preventiva arbete som CRO bedriver. Genom att stödja fattiga mödrar i slumområden med att initiera inkomstgenererande verksamhet, psykosocialt stöd och utbildning, lyckas CRO få många barn som är i riskzonen att hamna på gatan, att istället stanna kvar hos sina familjer. 8

9 Volontärskap Internationellt utbyte - Uganda Linda Önnby, Ugandavolontär 2004, på CRO, Mbale. Mer lika än olika När man som volontär beger sig till Uganda, och kanske första gången till Afrika, är det med mycket spänning och förväntan över vad som komma skall. Som när man åker till vilket land som helst, så har man mer eller mindre bestämda föreställningar om hur det kommer att se ut, hur man kommer att bli bemött och vad man kommer att tycka om landet. Det är svårt, om inte omöjligt, att inte påverkas av den mediabild av Afrika som vi har vuxit upp med. Oftast skildras Afrika antingen som en exotisk och kulturellt kraftfull kontinent väldigt annorlunda mot vår egen, eller som ett krisdrabbat område där människor är passiva offer för elände och misär. Efter att ha spenderat två månader som volontär på OHS blir bilden av Uganda ganska förändrad. Inte minst förstår man snart att det inte existerar ett homogent Afrika, utan att Uganda liksom varje land, är unikt med sina speciella kännetecken. Dessutom skiljer sig alla ugandier från varandra precis lika mycket som vi svenskar skiljer oss från varandra. Visst finns det starka och fascinerande kulturella traditioner, och visst finns det mycket fattigdom som skulle kunna klassificeras som misär, men verkligheten i Uganda är mer komplex än så. Det är därför ABCs volontärer har ett betydelsefullt uppdrag även på hemmaplan, nämligen att dela med sig av den mer nyanserade bild som inhämtats under volontärtiden. Genom att sprida en mer nyanserad bild av Afrika, och Uganda specifikt, än den vi möter i media kan vi på hemmaplan bidra till ökad förståelse och ett ökat engagemang i utvecklingsfrågor i stort. Förhoppningen är också att vi alla ska se att vi faktiskt inte är så olika trots allt, utan att vi alla är människor som bär på ungefär samma känslor. Till skillnad mot bilden av Afrika i media, där människor framställs som en grupp passiva offer, är ABCs erfarenheter från Uganda istället att människor är oerhört viljestarka individer. Inte minst säger de personliga erfarenheterna från Oxford High School oss att det finns mycket tro, hopp och vilja att förändra de orättvisa levnadsvillkor som så många befinner sig i. Engagemanget hos civilbefolkningen i landet är ofta mycket stort, dessvärre är de ekonomiska resurserna desto mindre. Lena Kjellberg, Ugandasamordnare 9

10 Vi anlände till Mbale den 15 juni och möttes av värme, barn och en ny familj. Till en början gick våra lektioner, som grundade sig på grupparbeten och diskussioner, trögt, men efterhand förstod eleverna vad som förväntades av dem. Våra två projekt om media och HIV har förflutit väl. Målet med projekten var att vidga vyerna för eleverna och öka det kritiska tänkandet, vilket vi anser oss ha lyckats med. Tillsammans med eleverna utvecklade vi en positiv relation i jakten på ny kunskap. Projektet har dock inte varit problemfritt, och vi har fått uppleva vissa kulturkrockar och kommunikationsproblem. Vi har även deltagit vid elevrådets möten och startat ett twinningprojekt, som i korthet innebär ett utbyte av kunskap och erfarenhet inom olika samhällssektorer. Liv Öberg Nilsson och Sandra Nilsson Fler rapporter från våra volontärer i Uganda 2004 Christopher Carlson, Ugandavolontär 2004, med två studenter på OHS. Under våren 2004 genomförde vi ett närmiljöprojekt på Oxford High School och på gatubarnscentret CRO, Child Restoration Outreach, i Mbale, Uganda. Med betoning på praktiska och estetiska inslag såsom experiment, målning, och teater ville vi få eleverna att diskutera och reflektera över den miljö de har omkring sig. Vårt mål och syfte var att öka miljömedvetenheten hos ungdomarna och barnen så att de skulle rikta uppmärksamheten mot miljöfrågorna. Arbetet var lyckat och mycket uppskattat av lärare och elever. Eleverna visade på mycket kunskap, kreativitet och på att de är beredda att ta ansvar för sin närmiljö. För oss var denna tid på Oxford High School och CRO en berikande erfarenhet som vi sent kommer att glömma. Christopher Carlson & Linda Önnby 10

11 ABC i Indien - Himalaya Året som gått har varit ett inspirerande och fint år för ABCs verksamhet i Indien. Den förflyttning av projektort som föranletts av byte av samarbetspartner har genomförts och ABC har nu ett enkelt men hemtrevligt rosa hem i Gopeshwar, Chamolidistriktet, där samordnare och volontärer kan mysa och hämta inspiration och kraft. Gopeshwar är beläget på ca 1500 meters höjd över havet och omgivet av Himalayas imponerande snöklädda toppar. Staden är administrativ huvudort i distriktet och har en befolkning på uppskattningsvis invånare. Förutom ett stort antal myndigheter finns i Gopeshwar bl a ett universitet och ett sjukhus. HIMAD Himalayan Society for Alternative Development är ABCs lokala indiska samarbetsorganisation. Organisationen bildades i Gopeshwar 1995 av personer som tidigare varit aktiva inom olika lokala organisationer och som arbetat med medvetandeprogram i Chamolidistriktet. HIMAD är politiskt och religiöst obunden och ingår i ett nätverk bestående av 14 organisationer som träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter kring utvecklingsarbete rörande män, kvinnor, ungdomar och barn. Verksamheten inom HIMAD bedrivs av ett stort antal entusiastiska och kunniga personer som förenas av en tro på social förändring av det civila samhället genom community empowerment. Genom att bistå med stöd, information och uppmuntran är HIMADs roll att fungera som en katalysator och underlätta den process där människor stärks, medvetandegörs och kollektivt förenas i sin strävan mot utveckling och social förändring. HIMADs verksamhetsområde är utveckling och mobilisering av samhälleliga resurser med kvinnor och barn i fokus. Frågor som rätten till utbildning, att ha en inkomstgenererande sysselsättning, hälso- och sjukvård samt miljömedvetenhet utgör basen i samarbetet mellan HIMAD och ABC. Resultatet är ett dynamiskt samarbete där inspiration och kunskap delas och sprids. 11

12 Detta har vi uppnått i Indien Kvinnor från Gopeshwar Tre volontärpar har under året kommit till Gopeshwar för att ta del av Indiens samhälle och kultur och samtidigt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Miniprojekt har genomförts i sex byar, varav tre har legat högt upp i bergen och inneburit en del strapatsrik vandring. Tre byar har varit placerade i närmare anslutning till vägar. Tanken är att även avlägset belägna byar ska ingå i projektområdet samt att volontärerna ska få möjlighet att uppleva hur det är att leva i dessa byar jämfört med de som ligger i närmare anslutning till civilisationen. 12 Miniprojekt Ett genomgående tema i de miniprojekt som genomförts har varit första hjälpen, sexualundervisning med fokus på HIV och AIDS samt könsrollsfrågor. Den primära målgruppen har varit barn och ungdomar mellan år, men lektioner har också hållits med unga nygifta kvinnor och män. Projekten har fått mycket uppmärksamhet och positiv respons från deltagarna. Mycket energi har lagts på att finna angreppssätt som möjliggjort att även känsliga och socialt tabubelagda, men ofta desto viktigare ämnen, kunnat diskuteras. Här kan nämnas lekar, värderingsövningar och en frågelåda där deltagarna anonymt fått möjlighet att ställa de frågor man inte fått tillfälle till eller vågat ta upp under lektionen. Samarbete med folkhögskolor Inom ramen för det samarbete som ABC bedriver tillsammans med Österlens folkhögskola besöker varje år ett antal studenter ABCs verksamhet i Indien, för genomförande av fältarbeten. De tre studenter som i år besökte ABC i Gopeshwar gjorde under drygt tre veckor intervjuer på temat kvinnohälsa, miljömedvetenhet och lågkastiga ungdomars livssituation. Samarbetet och mötet mellan ABCs volontärer och folkhögskolans studenter leder till ett ömsesidigt lärande och ett utbyte av erfarenheter från miniprojekt samt fältarbete.

13 Medvetandeprojekt I juli i år slutförde ABC, tillsammans med HIMAD, fas två av det medvetandeprojekt som stöds av Sida genom Forum Syd. Detta innebär att kvinnor, män, barn och ungdomar från ytterligare fem byar fått delta i utbildning om sina mänskliga rättigheter, fått information om var och hur man kan utkräva dessa rättigheter, deltagit i studiebesök på myndighetskontor och vid inkomstgenererande projekt. Denna fas har varit av pilotkaraktär då HIMAD, som första organisation i distriktet och troligen även i delstaten Uttaranchal, valt att genomföra ett projekt med deltagare enbart från lågkastiga och marginaliserade grupper. Jämfört med föregående projektomgång har detta inneburit många nya utmaningar, problemställningar och framförallt värdefulla erfarenheter. Som grupp är de lågkastiga mycket förfördelade i samhället vilket gör att fattigdomsbilden kompliceras. Ett stort problem är bristen på odlingsbar mark vilket gjort att det varit en av de främsta frågorna som diskuterats under seminarier och möten. Som fattig, lågkastig och kvinna konfronteras du med ytterligare svårigheter som exempelvis en för tung arbetsbörda, små utbildningsmöjligheter samt ofrihet att fatta självständiga beslut och påverka den egna livssituationen. Under arbetets gång har diskussioner förts om bybornas olika problem, orsaker och möjliga lösningar kring de ojämlika förhållandena mellan kvinnor/ män resp. flickor/pojkar, samt förslag på alternativ till inkomstgenererande verksamhet. Vissa konkreta problem har kunnat lösas under arbetets gång, andra har inte kunnat lösas i nuläget men kan förhoppningsvis åtgärdas i ett mer långsiktigt perspektiv. Tack vare fortsatt stöd från Sida via Forum Syd arbetar vi nu vidare med fas 3 av medvetandeprojektet. 13

14 forts. Indien Bland de saker som enligt deltagarna redan förbättrats kan nämnas starkare krafttag mot och en minskning av den utbredda försäljningen och användningen av alkohol i byarna, en ökad grad av hygien och renhållning samt en förbättrad studiemiljö i hemmen. I ungdomsgrupperna, där mycket energi lagts på diskussioner om relationer mellan pojkar och flickor, upplever man att de könsrelaterade problemen har minskat. Det mest hoppingivande tecknet, vilket intygas av både ledare och bybor, är att projektet bidragit till en starkare grad av medvetenhet och organisering och ökad makt och medvetenhet hos deltagarna, vilket är en bra grogrund för förändring och utveckling mot ökad makt och inflytande. Krav på mark Som positiva konsekvenser kan nämnas att byborna börjat ställa krav och tagit initiativ till att författa olika skrivelser med krav på tillgång till mark och med en önskan om möten med politiker och myndighetspersoner för att få bättre tillgång till t ex vatten, el och fler lärare i skolorna. En stor del av problemen kvarstår och vägen är lång att gå, men genom ABC och HIMADs arbete har en process initierats. Människor har fått en ökad tro på sig själva, på möjligheten att påverka sin livssituation och på möjligheten att kunna forma sin egen framtid. ABCs kassör Helena Johansson vid ett hinduiskt tempel i Gopeshwar. 14

15 Volontärskap Internationellt utbyte - Indien Under sju veckors tid, hösten 2003, genomförde vi som volontärer ett projekt bland tonårspojkar om sexualkunskap och första hjälpen. Med hjälp av samarbetsorganisationen HIMAD och med Jeet Sanwal Singh som tolk, var vi ute i två byar i delstaten Uttaranchal för att sprida viktig kunskap och delta i mänskliga möten och utbyten. Tidigt under planeringsstadiet enades vi om att det centrala i vårt projekt var att på ett avdramatiserat sätt närma oss frågor kring sexualitet, relationer samt manligt och kvinnligt. Samtidigt insåg vi det svåra i att omgående kasta oss in i dessa känsliga och ibland tabubelagda ämnen. Lösningen blev att skapa ett upplägg med en första kursdel i första hjälpen där vi gick igenom hur man skall bete sig vid en olycka. Första hjälpens ABC Byborna, som saknar tillgång till akutvård och ofta befinner sig långt från närmaste väg när olyckan är framme, kan med enkla baskunskaper öka chanserna för överlevnad. Förutom en genomgång av första hjälpens ABC, tips om hur man kan hantera benbrott, brännskador och bårbyggande, skapades också en närhet i gruppen med hjälp av sång och lek. Denna närhet tror vi bidrog till att de kommande diskussionerna i den andra kursdelen blev så bra. Genom rollspel och gruppövningar, varvade med diskussioner, behandlades ämnen som AIDS, graviditet, könsroller samt ständiga funderingar om likheter och skillnader mellan svenskt och indiskt. Frågelåda Ett tips för kommande volontärer är att ordna en frågelåda där s k farliga och ofarliga frågor anonymt kan läggas av den blyge deltagaren. Att ha fått möjlighet att delta i ABCs volontärutbyte har varit en fantastisk upplevelse. Det kändes viktigt att kunna göra något litet för en bättre värld och samtidigt få en chans att möta människor och ta del av en kultur utanför det upptrampade backpackerstråket. Johan Redlund & Björn Possling Indien-volontärer hösten

16 ABC i Sverige - världsbutik och kontor I Sverige bygger ABCs arbete på opinionsbildning, informationsspridning, rättvis handel samt insamling av medel till vårt biståndsarbete. Vår verksamhet består även av ett socialt arbete och arbete för människors lika värde grundat på de mänskliga fri- och rättigheterna. ABCs frivilliggrupp består av ca 50 personer varav 15 personer utgör det vi kallar för styrgruppen. Styrgruppen arbetar professionellt och kontinuerligt med både utlandsverksamheten och arbetet i Sverige. Allt arbete som görs inom ABC bygger på medlemmarnas ideella insatser. Linn Johansson bakom disken i butiken under sommarfesten. 16 ABC tackar årets personal i butiken: Per Wikström, Lund Inga Ohlsson, Malmö Anna Simonova, Ryssland Sarah Jagfeld, Schweiz Lea Ketterer, Schweiz Julia Kuprianova, Ryssland Lundastudenter i butiken under sommaren: My Saether Samar Allakh

17 En Världsbutik är en marknadsplats för hantverk och livsmedel från småskaliga producenter i Syd. ABCs butik i Lund är medlem i riksorganisationen Världsbutikerna för Rättvis Handel, och är därmed en av Sveriges ca 30 butiker som får kalla sig Världsbutik. Det är stora krav som ställs på en Världsbutik och en rad kriterier måste uppfyllas. Läs mer om kriterierna för rättvis handel på världsbutikernas hemsida, Genom försäljning av varor enligt särskilda kriterier för rättvis handel, informationsspridning och opinionsbildning verkar Världsbutikerna för en ökad medvetenhet om en rättvisare global handel. Målet är främst att ge missgynnade småskaliga producenter i Syd möjligheten att själva påverka och utveckla sin produktion, sina levnads- och arbetsförhållanden samt sitt lokalsamhälle. Med andra ord, rättvis handel är en hjälp till självhjälp, inte en form av bistånd. I en Världsbutik finner du unikt hantverk av hög kvalitet, spännande matvaror, leksaker, musikinstrument och mycket mer. Varorna kommer från kooperativ, mindre företag och organisationer i Asien, Afrika och Latinamerika. I Världsbutikerna får du mer information om varorna och om människorna som producerat dem. Genom att handla i en Världsbutik får du inte bara en vacker produkt, din handling bidrar också direkt till att människor får en värdig inkomst. Omkring 5 miljoner människor i världen gynnas av den rättvis handeln! En Världsbutik drivs i många fall av en ideell förening och är beroende av frivilliga insatser. Varje Världsbutik är självständig, men samarbetar i riksorganisationen Världsbutikerna för Rättvis Handel. Logotypen och namnet Världsbutik garanterar att butiken bedriver rättvis handel. För att få kalla sig Världsbutik måste en rad kriterier uppfyllas. 17

18 ABC i Sverige - övriga arrangemang Skåne Social Forum färgade Lund under fyra intensiva dagar i maj, då hundratals organisationer föreläste, debatterade och visade upp sig i en demokratisk kunskapshöjande anda. ABC var på plats i Stadshallen och presenterade boken En gränslös värld?, som skrivits av ABC-medlemmen Maria Wemrell. Boken skildrar på ett överskådligt vis de globala problem som sätter oss på hårda prov då våra handlingar avslöjar konsekvenser vi kanske inte reflekterar över. Boken lämpar sig väl som diskussionsunderlag för intressanta samtal och funderingar kring globala frågor. Ring eller skriv till ABC om du vill veta mer eller beställa boken, som kostar 150 kr. Vid större beställningar lämnar vi offert. Under året har ABC producerat skriften faran över? som handlar om HIV/AIDS-situationen ur ett globalt perspektiv med fokus på Uganda, men också satt i relation till hur läget är i Sverige. Skriften har delats ut gratis i skolor, föreningar, på tonårsmottagningar och andra ställen där ungdomar rör sig. Är du intresserad av att kostnadsfritt beställa skriften är du välkommen att kontakta ABC. Endast porto tillkommer. 18

19 Besök från Uganda, augusti 2004 Thomas och Albert Odoi, grundare respektive rektor vid Oxford High School i Mbale, Uganda. I slutet av augusti kom äntligen våra ugandiska samarbetspartners till Sverige! Deras besök var mycket efterlängtat och planerades redan i samband med den utbildningsresa en grupp ABC-medlemmar gjorde till Uganda sommaren Tack vare ett större bidrag från Sensus Studeiförbund gjordes besöket nu möjligt. Syftet med besöket var att sprida information såväl om landet Uganda, som om Oxford High School, och att utveckla samarbetet mellan ABC och OHS. Tanken var även att de skulle få en ökad insyn i ABC och en djupare insikt i det svenska samhället vilket gynnar båda organisationerna, kanske framförallt vad gäller volontärutbytet. Under besöket hann Thomas och Albert ta del av många olika institutioner och organisationers arbete i Sverige. De besökte bland annat Svalövs folkhögskola, Österlens folkhögskola i Tomelilla, Malmö Högskola, Svalövs vårdcentral, Kristianstads återvinningscentral, en högstadieskola i Eslöv och Röda korset i Uppsala. Under de flesta besöken höll de även föredrag och diskuterade olika aspekter av utvecklingsarbete i Uganda. Allmänheten bjöds vid olika tillfällen in till ABC för att lyssna, bland annat till föredrag om kampen mot HIV/AIDS i Uganda. Efter en avskedsfest på ABC knappt tre veckor senare lämnade de Sverige med ömsesidiga förhoppningar om en snar återförening. Samarbetsrelationerna har stärkts och förtroendet ökat mellan parterna. Med fortsatt goda visioner om framtiden fortsätter nu vårt utbyte av kunskap och lärdomar mellan Sverige och Uganda. 19

20 Deltagare i utbildningsresan till Indien: Anna Stubbendorff, Anneli Nilsson, Kajsa Orvarsson, Anna Harder, Linn Johansson, Lena Kjellberg och Marie Åberg. Bakom dem står danske Martin Hart Hansen, Project Officer, Monitoring & Evaluation vid Unicef i Lucknow, där bilden är tagen. Utbildningsresa till Indien, augusti 2004 I augusti 2004 reste sju entusiastiska ABC-medlemmar till Indien för att besöka ABCs samarbetspartner HIMAD - Himalayan Society for Alternative Development - samt ett antal andra indiska organisationer. Syftet var att skapa en uppfattning om och inspireras av dessa organisationers arbete, samt att lära mer om utvecklingssamarbete i Indien. Resan möjliggjordes tack vare ekonomiskt stöd från Sensus Studieförbund. Utgångspunkten för resan var att få en nyanserad bild av utvecklingssamarbete i Syd med fokus på Indien och jämställdhet. Målsättningen var i första hand att ta del av HIMADs och ABCs arbete på plats i Gopeshwar, Himalaya, norra Indien. Som förberedelese inför resan och för att få inblick i det land som skulle besökas, 20 genomfördes under våren ett antal studieträffar, bl a en helg i Staffanstorp tillsammans med ABCs Indienvolontärer. Träffarna hade teman som jämställdhet, utbildning, kastsystemet, kultur, hälsovård, miljö och indisk ekonomi. Natten till den fjärde augusti landade deltagarna i New Delhi, Indien. Redan dagen därpå var gruppen inbjuden till Habitat for Humanity, en organisation som arbetar med att erbjuda den fattigaste befolkningen möjlighet till ett eget hus. Vid besöket förstod gruppen att ett eget hem innebär mycket mer än bara tak över huvudet. Efter några dagar i Delhi tog deltagarna bussen till Dharamsala, exiltibetanernas hemvist. Här besöktes olika NGOs, vars arbete är fokuserat på de tibetanska flyktingarnas situation. Ett av besöken

21 forts Utbildningsresan var hos LHA - Louisiana Himalayan Association - som arbetar med att stärka flyktingarnas situation genom att bidra med utbildning i engelska och datorkunskap. Dessutom verkar de för att förbättra levnadsvillkoren för utsatta människor som lever i extrem fattigdom strax utanför staden. Deltagarna besökte också The Dogga School, som arbetar på ett liknande sätt. Genom dessa besök stärktes uppfattningen att utbildning i engelska är ett måste för att tibetanerna ska kunna försörja sig och få en starkare position som minoritet i Indien. I staden Pauri, Chamolidistriktet, fick gruppen chansen att lära sig mer om ABCs ursprung. Här arrangerades ett möte med representanter för SHRD, Society for Himalyan Rural Development, som var ABCs första samarbetspartner. SHRDs huvudsakliga arbete består i att erbjuda kvinnor utbildning i sömnad, vilket ger en möjlighet till egen inkomst och ett mer självständigt liv. Efter besöket i Pauri fortsatte resan till Gopeshwar, där deltagarna besökte ABCs nuvarande samarbetspartner, HIMAD. HIMADs arbete består huvudsakligen i att driva workshops för kvinnor, män, barn och ungdomar, med syfte att öka medvetenheten kring jämlikhet och mänskliga rättigheter. ABC stöder HIMAD sedan Efter att ha deltagit i en workshop för unga kvinnor var intrycken många. Trettio unga och entusiastiska kvinnor från tjugo olika byar samlades under två dagar för att reflektera över sin situation som kvinna i det indiska samhället. Många av de problem de uttryckte kunde härledas till bristen på utbildning och information. Bland problemen nämndes kvinnohälsa, ekonomisk kapacitet och social osäkerhet. Helgen avslutades med att kvinnorna organiserade sig, för att med stöd av HIMAD, fortsätta arbeta med dessa frågor i sina hembyar. Gruppen fick också ta del av ett bymöte där resultatet av HIMADs arbete med byborna diskuterades. Under mötet gav representanter för olika grupper i det genomförda projektet positiv respons på HIMADs arbete. Kvinnorna uttryckte att de numera hade fått ökat inflytande både utom och inom hemmet. Dessutom hade gemenskapen och samarbetet kvinnorna emellan ökat i hela byn. Efter några lugna dagar på landsbygden tog deltagarna tåget till det myllrande Lucknow. Här besöktes UNICEF - United Nation Children s Fund - samt en lokal NGO, Suraksha. På UNICEFs kontor redogjorde man för problematiken kring polio i Indien. Hos Suraksha fördes en dialog kring våld mot kvinnor. Resan avslutades där den började, i New Delhi. Vid det sista besöket berättade Röda Korset om sitt viktiga arbete inom hälso- och sjukvård. Under hösten 2004 och våren 2005 kommer deltagarna att genomföra ett omfattande informationsarbete i Sverige. De kommer att utgå ifrån internationellt utvecklingsarbete samt utifrån de erfarenheter som gjordes före och under resan. Varje deltagare kommer att hålla 10 föredrag och en studiecirkel. Är du intresserad av att boka ett föredrag eller delta i en studiecirkel är du varmt välkommen att kontakta ABC! Det är svårt att summera intrycken och upplevelserna från resan i några få ord. Deltagarna mötte många starka och målinriktade människor som kämpar för ett mer jämlikt Indien. Dessa människor inspirerar till ett fortsatt engagemang hemma i Sverige. 21

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer