Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen 2015-2018"

Transkript

1 Verksamhetsområde Systematiskt kvalitetsarbete Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden Omsorgsnämnden Dokumentnamn Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen - Dokumentansvarig Kvalitetsledaren Skapad/ändrad av Margareta Bolinder Sundin Skapat datum Version Sida 1 (32) Ändrad datum Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen - 1. Syftet med planen Syftet med planen är att ge en flerårig inriktning för välfärdsförvaltningens kvalitetsutvecklingsarbete. 2. Kvalitetsutveckling Med kvalitetsutveckling avses ständiga förbättringar innan arbete utförs, under arbetets gång och efter arbete har utförts. Kvalitetsutveckling handlar om att ständigt arbeta med förbättringar och det innefattar exempelvis: kvalitetssäkring (att påverka orsaker till nöjdhet innan arbete utförs) kvalitetsstyrning (att styra arbetet) kvalitetskontroll (att reagera på klagomål efter utfört arbete). 3. Krav och mål som gäller för verksamheten Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar, andra föreskrifter 1 och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter 2. Krav och mål för verksamheten framgår bland annat av följande lagar: Socialtjänstlag (SFS 2001:453 3 ). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387 4 ). Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763 5 ). Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659 6 ). 1 Föreskrifter (SOSFS) om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade, se Socialstyrelsens hemsida. 2 SOSFS 2011:9, 2 kap. Definitioner. 3 SoL 3 kap LSS 6. 5 HSL Specifika bestämmelser för patientsäkerhet framgår av 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (PSL).

2 Nämndernas mål, mått 7 och måltal 8 framgår av nämndernas verksamhetsplan. 4. Modell för strategisk planering 4.1 Fyra strategiskt viktiga områden Kvalitetsutvecklingsarbetet ska bidra till individfokusering, processorientering, allas engagemang och delaktighet samt ständiga förbättringar (se höger ruta i bilden nedan). Detta underlättas av utvecklingsarbete inom de fyra områdena till vänster i bilden nedan Ledningens engagemang Ledningens engagemang har avgörande betydelse för kvalitetsutvecklingen. Exempelvis påverkar det möjligheten till kulturförändring, förbättringar av verksamheten och utvecklingen av systematiken i verksamheten. Engagerat ledarskap innebär att vara en aktiv deltagare i det systematiska kvalitetsarbetet. Chefer uppmuntrar sina medarbetare att engagera sig i arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten genom att agera förebilder, skapa förutsättningar för ständigt förbättringsarbete och följa upp effekterna av förbättringsarbetet. 4.3 Kulturförändring Den interna kulturen betyder mycket för hur organisationen lyckas med verksamhetsutvecklingen. För att nå framgång krävs att kulturen kännetecknas av 7 Nämndernas framgångsfaktorer som utgör deras kvalitetskrav för verksamheten. 8 Nämndernas nivå för resultat som verksamheten ska uppnå. 9 Dessa områden ingår i Sandholms strategiska plan för verksamhetsutveckling (Sandholm, L Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet. Studentlitteraturen). 2

3 en tydlig inriktning på dem verksamheten är till för. Det är kring deras behov hela verksamheten ska samverka för att tillfredsställa dem på ett effektivt sätt. 4.4 Förbättringar Förbättringar omfattar både att förbättra det som verksamheten arbetar med och förbättra hur verksamheten bedrivs. Genom att fokusera på verksamhetens processer (arbetsflöden) skapas en helhetssyn på verksamheten som stimulerar till analys och underlättar identifiering av utvecklingsmöjligheter i syfte att förbättra kvaliteten på utfört arbete. 4.5 Systematik i verksamheten Många arbetsuppgifter i verksamheten är återkommande till sin natur. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) utvecklas för att underlätta att verksamhet bedrivs på ett enhetligt och systematiskt sätt. 5. Processbaserad verksamhetsutveckling Kravet på att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet som framgår av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 10 uppnår vi genom processbaserad verksamhetsutveckling 11. Eftersom processer fyller olika funktioner delas de i följande tre processgrupper med underliggande processområden (se även bilden nedan): Ledningsprocesser, som behövs för att styra och koordinera huvud- och stödprocesserna, fördelas på processområdena: 1. Styra verksamheten 2. Utveckla verksamheten. Huvudprocesser, som realiserar verksamhetsidén, återfinns i processområdet: 3. Underlätta människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Stödprocesser, som behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt, fördelas på processområdena: 4. Skapa förutsättningar 5. Stödja verksamheten 6. Leverera värde till andra aktörer. 10 SOSFS 2011:9, 4 kap Standardisering av processer och rutiner är en mycket effektiv åtgärd (Modell för risk- och händelseanalys. systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen, SKL 2011). 3

4 6. Uppföljning av kvalitetsutvecklingsarbetet Kvalitetsutvecklingsarbetet följs upp årligen och redovisas i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete på intranätet. 7. Planering för kvalitetsutveckling I tablån nedan redovisas aktiviteter fördelade på de processområden som framgår av bilden ovan. Innehållet i tablån är, förutom att vara kopplade till de fyra strategiskt viktiga områdena, fördelat på åren till. 4

5 1 STYRA VERKSAMHETEN 1.1 Bevaka omvärlden Omvärldsbevakning Utarbeta en systematik för omvärldsbevakning 16. x x x utveckling/ Nationella krav Kvalitetssäkra innehållet på intranätsidan Övergripande och specifika lagar. x x x x x x SAS MAS Tillskapa en intranätsida med information om och länkar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. x x x SAS MAS 1.2 Utarbeta och fastställa mål Strategisk planering Genomlysa välfärdsförvaltningens behov av strategiska x x x Förvaltningschef planer. Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens strategiska planering. x x x x utveckling/ Prioritera ordningen och nivån på kvalitetssäkringen av de x x x Förvaltningschef processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet Kvalitetsplanering 17 Identifiera välfärdsförvaltningens kvalitetsnyckeltal 18 kopplade x x x x Kvalitetsledaren till processerna som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Utveckla en mät- och tidplan för uppföljning av x x x x Kvalitetsledaren välfärdsförvaltningens kvalitetsnyckeltal. Följa upp och redovisa resultat för välfärdsförvaltningens x x x x x x x Kvalitetsledaren kvalitetsnyckeltal. Sammanställa information på intranätet om x x x Kvalitetsledaren välfärdsförvaltningens kvalitetsnyckeltal. Sammanställa en kvalitetsredogörelse per avdelning (uppdateras årligen) 19. x x x x x x x Kvalitetsledaren 12 Ledningens engagemang -> Hållbar utveckling. 13 Kulturförändring -> Människor som växer. 14 Förbättringar -> Ökad kvalitet och effektivitet. 15 Systematik i verksamheten -> Säkra verksamhetens kvalitet. 16 Inklusive hur information om goda exempel med mera ska spridas och eventuellt vem som sprider vad till vem (för att säkra att information kommer funktioner tillhanda). 17 Kvalitetsplanering ökar möjligheten att prestera rätt resultat. 18 Processmått - mått för välfärdsförvaltningens processer som krävs för att säkra verksamheten kvalitet. 19 Kvalitetsredogörelserna utgör bilagor till kvalitetsberättelsen och arbetet med framtagandet/uppdateringen av dem prioriteras enligt följande ordning (preliminär planering för framtagandet i parentes): 1. Ordinärt 5

6 1.3 Planera verksamhet och resurser Verksamheternas uppdrag och målgrupper Klargöra vilka verksamheten är till för genom att identifiera målgrupper och definiera verksamhetens prioriterade målgrupper. Identifiera vilka behov verksamhetens målgrupper har, vad som görs i verksamheten idag för att tillgodose dessa behov samt vad som borde göras (som inte görs idag) Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) Sammanställa en årsplanering för välfärdsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete (SKA) i ProjectCompanion. Utveckla ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på intranätet med utgångspunkt i beslut som tas vid ledningens genomgång. Utveckla avdelningsspecifika ingångar till välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) som görs tillgängliga via respektive avdelnings del av intranätet 21. Följa upp och i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på intranät redovisa andel verksamheter som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Sammanställa en intranätsida med välfärdsförvaltningens processer för att säkra verksamhetens kvalitet där processansvariga och de olika processernas utvecklingsnivå framgår. Revidera/uppdatera, det av nämnderna fastställda, dokumentet Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011: Målutveckling och verksamhetsplanering/-uppföljning Sammanställa en årsplan med förvaltningschefens förväntningar på avdelningschefers och enhetschefers deltagande i planeringar, uppföljningar med mera. Skapa en intranätsida med nämndernas mål, mått, måltal och uppföljningsresultat. Revidera styrande dokument för arbetet i verksamhetsplaneringsprocessen. x x x Förvaltningschef x x Förvaltningschef x x x x x x x x Kvalitetsledaren x x x x x x x x Kvalitetsledaren x x x x x x x x Kvalitetsledaren x x x x x Kvalitetsledaren x x x x Kvalitetsledaren x x Kvalitetsledaren x x x x x x x Förvaltningschef x x Kvalitetsledaren x x x Kvalitetsledaren boende 2. Särskilt boende () 3. Social utredning () 4. LSS verksamhet () 5. Socialt stöd () 6. Arbetsmarknad/integration () 7. Utveckling/ (). 20 Ska besvara frågorna: Vad gör vi? För vem gör vi det? Hur gör vi? Vem gör vad i vår organisation? 21 Avdelningarna prioriteras enligt följande ordning (preliminär planering i parentes): 1. Social utredning () 2. LSS verksamhet (/) 3. Särskilt boende () 4. Ordinärt boende (/) 5. Socialt stöd () 6. Arbetsmarknad/integration () 7. Utveckling/ (). 22 Vid behov. 6

7 Fastställa styrande dokument för arbetet i x x x Förvaltningschef verksamhetsplaneringsprocessen. Föra en dialog om resultaten för nämndernas resultatmått i x x x x x x Förvaltningschef förhållande till nämndernas målvärden till underlag för kommande års verksamhetsplanering. Utveckla avdelningsspecifika mål med utgångspunkt i x x x x x x x x nämndernas mått respektive måltal (). Planera och bedriva utvecklingsarbete med utgångspunkt i fastställda överenskommelser (nationellt, regionalt, lokalt). x x x x x x Berörda avdelningschefer Arbeta fram en avdelningsplansmall (verksamhetsplansmall) som underlättar aktivitetsplanering på avdelningsnivå (verksamhetsplanering på avdelningsnivå) samt aktivitetsplanering x x x x x x utveckling/ på enhetsnivå (verksamhetsplanering på enhetsnivå). Formulera, med utgångspunkt i nämndernas prioriterade x x x x x x x x aktiviteter (som återfinns i nämndernas verksamhetsplan ), uppföljningsbara aktiviteter för avdelningen och dokumentera dem i avdelningsplanen (avdelningens verksamhetsplan). Formulera, med utgångspunkt i avdelningens prioriterade x x x x x x x x aktiviteter (som återfinns i avdelningsplanen ) uppföljningsbara aktiviteter för enheten och dokumentera dem i aktivitetsplanen (enhetens verksamhetsplan). Följa upp och dokumentera utvecklingsarbetet på alla nivåer i förvaltningen (förvaltning, avdelning, enhet) med utgångspunkt i verksamhetsplanerna. x x x x x Förvaltningschef Styrning/-uppföljning av tidsbegränsade uppdrag Definiera välfärdsförvaltningens minimikrav på projektarbete x x x Kvalitetsledaren (kommunens projektmodell kontra ProjektCompanion). Bedriva projektarbete i enlighet med välfärdsförvaltningens x x x x x x x Berörda funktioner krav på projektarbete. Kvalitetssäkra uppdragsprocessen. x x x x utveckling/ Uppföljning och utvärdering av genomförda tidsbegränsade uppdrags effekter Följa upp och utvärdera avslutade projekt utifrån fastställda x x x x x x Projektbeställare utvärderingsplaner 23. Följa upp och utvärdera effekterna av avslutade uppdrag. x x x x x x Uppdragsgivare 23 Projektbeställaren ansvarar för att fastställa en utvärderingsplan i samband med att ett projekt avslutas. 7

8 1.3.6 Resursfördelningssystem Utveckla verktyg för vårdtyngdsmätning (HSL). x x särskilt boende ordinärt boende Identifiera verktyg för mätning av omsorgstyngd (SoL/LSS). x x SAS Utveckla ändamålsenliga verktyg för ärendefördelning (). x x x social utredning 1.4 Följa upp verksamheten Registrering i kvalitetsregistren Registrera i Senior Alert. x x x x x Berörda funktioner Registrera i Palliativa registret. x x x x x Berörda funktioner Registrera i BPSD-registret 24. x x x x x Berörda funktioner Tertialuppföljningar Följa upp och redovisa resultatet för respektive tertial enligt x x x x x x x Kvalitetsledaren Mätsystem tertialuppföljningar 1, 2 och 3. Analysera resultaten för nämndernas mått i förhållande till x x x x x x x Kvalitetsledaren måltalen och sammanställa information om måluppfyllelsen. Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med x x x x Kvalitetsledaren tertialuppföljningar (till nivå 4 på SIQs ProcessIndex) Intern kontroll och revision Arbeta fram en mall för Redovisning av intern kontroll 25. x x Kvalitetsledaren Arbeta fram en mall för Uppföljningsrapport 26. x x Kvalitetsledaren Följa upp om beslutade förbättrande åtgärder, utifrån x x x x x x x Kvalitetsledaren genomförda interna kontroller, har genomförts. Utarbeta en modell för genomförandet av interna revisioner. x x x x x Kvalitetsledaren Sammanställa en plan för interna revisioner av enheter som x x x x Kvalitetsledaren har låga resultat inom ett eller flera områden. Fastställa planen för interna revisioner av enheter som har låga resultat inom ett eller flera områden. x x x Förvaltningschef Genomföra interna revisioner enligt planen för intern revision av enheter som har låga resultat inom ett eller flera områden. Sammanställa resultatet av interna revisioner och redovisa resultatet för berörda enhetschefer, avdelningschefer och förvaltningschefen. x x x x Kvalitetsledaren SAS MAS MAR x x x x Kvalitetsledaren SAS MAS MAR 24 Beteendemässiga och psykiska problem vid demens. 25 För att underlätta enhetliga sammanställningar av resultatet av genomförda interna kontroller. 26 För redovisning och uppföljning av genomförd/a åtgärd/er. 8

9 1.4.4 Nationella uppföljningar Rapportera underlag till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). x x x x x It-utvecklare Kvalitetssäkra statistikuttag ur Procapita (från ax till limpa) 27. x x x x x x It-utvecklare 2 UTVECKLA VERKSAMHETEN 2.1 Identifiera och analysera behov Sammanställa information om värdeinsikten baserad på SIQs Grundläggande Värderingar (SIQ). x x x x x Kvalitetsledaren Genomgång av värdeinsikten baserad på SIQs Grundläggande Värderingar (SIQ) 28 på PRIO-dag. Gå igenom värdesinsikten (Baserad på SIQs Grundläggande Värderingar (SIQ) och diskutera vad som behöver göras för att ligga till höger sidan på värderingsskalan. x x x x x utveckling/ x x x x Förvaltningschef tillsammans med sina medarbetare Utarbeta en modell för verksamhetsanalys. x x Kvalitetsledaren Genomföra verksamhetsanalyser. x x x 2.2 Utveckla tjänster Kvalitetsforum Utforma en struktur för kvalitetsforum 29 som underlättar x x Kvalitetsledaren processbaserad verksamhetsutveckling och ständigt förbättringsarbete. Arbeta fram en implementeringsplan och implementera strukturen för kvalitetsforum inom välfärdsförvaltningen. x x x Kvalitetsledaren 27 Från att registrera rätt till att förvaltningen lämnar ifrån sig kvalitetssäkrad statistik. 28 Värdeinsikten omfattar följande 13 värderingar: 1. Kundorientering. 2. Engagerat Ledarskap. 3. Allas delaktighet. 4. Kompetensutveckling. 5. Långsiktighet. 6. Samhällsansvar. 7. Processorientering. 8. Förebyggande. 9. Ständiga förbättringar. 10. Lära av andra. 11. Snabbare reaktioner. 12. Faktabaserade beslut. 13. Samverkan. 29 Kvalitetsforum som underlättar kvalitetsutveckling såsom exempelvis kvalitetsråd och processutvecklingsteam. 9

10 2.2.2 Evidensbaserad praktik 30 Evidensbaserad praktik: Förbereda förändringsarbetet. x x x Förvaltningschef Evidensbaserad praktik: Klargöra förväntningar på x x Förvaltningschef medarbetare och chefer. Evidensbaserad praktik: Uppmuntra till att lära av forskningen. x x x x x x Berörda funktioner Evidensbaserad praktik: Förbättra tillgången till forskning. x x x x x x SAS MAS MAR Evidensbaserad praktik: Göra uppföljningar. x x x x x Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) Dokumentstyrning Revidera välfärdsförvaltningens rutin för dokumentstyrning. x x Kvalitetsledaren Utveckling av ledningssystemet Utveckla ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete x x x x x x Kvalitetsledaren (SKA) på intranätet. Sammanställa en plan för kommunicering av innehållet i x x x Kvalitetsledaren välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) inklusive en planering för publicering av nyheter på intranätet gällande innehåll i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Sammanställa en planering för hur information om x x x Kvalitetsledaren ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på Internet ska utvecklas respektive uppdateras. Kartlägga de krav 31 och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade x x x x x x SAS MAS MAR och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (detta utgör en grundläggande förutsättning för att veta om verksamhetens uppfyller dem). Kommunicera de krav och mål som gäller för den egna x x x x x x avdelningens verksamheter enligt lagar och andra föreskrifter Processbaserad verksamhetsutveckling Identifiera processer för samverkan 32. x x Förvaltningschef Identifiera ledningsprocesserna som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. x x Kvalitetsledaren 30 Kapitelhänvisningar till Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledning i vård och omsorg (Socialstyrelsen). 31 Kartlägga och dokumentera vilka olika lagar, föreskrifter, överenskommelser med mera som ställer krav på verksamheten (olika verksamheter i verksamheten). 32 Samverkan enligt 4 kap. 5 och 6 i SOSFS 2011:9. 10

11 Identifiera huvudprocesserna som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. x x x SAS MAS MAR x x x Kvalitetsledaren Identifiera stödprocesserna som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Följa upp att det finns processansvariga för ledningsprocesserna, x x x x x x Kvalitetsledaren huvudprocesserna och stödprocesserna som är viktiga för att säkra verksamhetens kvalitet. Utveckla processerna som behövs för att säkra verksamhetens x x x x x Processansvariga kvalitet med stöd av SIQs ProcessIndex 33. Identifiera behov av processutvecklingsteam 34. x x Kvalitetsledaren Tydliggöra processen för hur fastställda processer och rutiner x x x x Kvalitetsledaren ska förankras (som inkluderar vem som ansvarar för vad) inom välfärdsförvaltningen Ledningens genomgång av ledningssystemet Följa upp och utvärdera processer som ingår i x x x x x x Processansvariga ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Genomföra Ledningens genomgång 35 av ledningssystemet x x x x x x x x Kvalitetsledaren för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) (april/maj, oktober) Dokumentationsskyldighet Arbeta fram strukturen för kvalitetsberättelsen. x x SAS Dokumentera arbetet med att systematiskt och fortlöpande x x x x x x SAS utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i en sammanhållen kvalitetsberättelse 36. Upprätta en patientsäkerhetsberättelse. x x x x x x MAS Ständigt förbättringsarbete Riskanalysarbete Genomlysa processområdet riskanalys. x x x Kvalitetsledaren Definiera vad som ska ingå i välfärdsförvaltningens x x x Kvalitetsledaren verktygslåda för riskanalyser. Sammanställa innehåll till välfärdsförvaltningens verktygslåda för riskanalyser. x x x x Kvalitetsledaren 33 Med stöd av checklista Checklista Processutveckling med stöd av SIQs ProcessIndex. 34 Team som inrättas för processer som kräver särskilt fokus i utvecklingsarbetet. Det kan exempelvis vara en process av avgörande betydelse för att säkra verksamhetens kvalitet. Det kan också vara en process som består av många delprocesser, där ett team bedöms vara en förutsättning för att processen ska kunna kvalitetssäkras. 35 Leds av kvalitetsledaren och kvalitetsgruppen, avdelningschefer samt förvaltningschef deltar. Fokus på verksamheten (processerna), ständiga förbättringar av verksamheten och resultatet av verksamhetens förbättringsarbete. En del av träffen kan utformas som en planeringsdag (för att härleda underlag till verksamhetsplaneringen gällande kvalitetsutveckling). 36 Till vilken avdelningsspecifika kvalitetsredogörelser utgör bilagor. 37 Ledarskap genom ständiga förbättringar. 11

12 Initiera och/eller genomföra riskanalyser. x x x x x x x Förvaltningschef Följa upp och utvärdera hur det arbetas med riskanalyser inom x x x x x x x Kvalitetsledaren förvaltningens verksamheter. Kvalitetssäkra riskanalysprocessen (HSL). x x x MAS Händelseanalysarbete Definiera vilka metoder för händelseanalys som ska x x x x x x SAS användas, när de ska användas och vem som ansvarar för vad när det gäller händelseanalyser. Definiera vad som ska ingå i välfärdsförvaltningens x x x SAS verktygslåda för händelseanalyser. Sammanställa innehållet i välfärdsförvaltningens verktygslåda x x x SAS för händelseanalyser. Initiera och/eller genomföra händelseanalyser. x x x x x x x Förvaltningschef Följa upp och utvärdera hur det arbetas med händelseanalyser x x x x x x x Kvalitetsledaren inom förvaltningens verksamheter. Kvalitetssäkra händelseanalysprocessen. x x x x SAS Egenkontroll arbete Genomlysa processområdet egenkontroll. x x x x Kvalitetsledaren Definiera vilka metoder för egenkontroll som ska användas, x x x Kvalitetsledaren när de ska användas och vem som ansvarar för vad när det gäller egenkontroller. Sammanställa en egenkontrollplan för stickprovskontroller gällande handläggning av ärenden (myndighetsutövning). x x x x social utredning Sammanställa en egenkontrollplan för stickprovskontroller gällande genomförandet av insatser. x x x x social utredning Sammanställa en egenkontrollplan för stickprovskontroller gällande uppföljning av beslut (myndighetsutövning). x x x x social utredning Sammanställa en egenkontrollplan för avdelningens x x x x x x x processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Genomföra stickprovskontroller enligt avdelningens x x x x x x x egenkontrollplan och redovisa resultatet för respektive nämnd. Tillhandahålla verktyg på intranätet som underlättar x x x Kvalitetsledaren egenkontroller. Initiera och/eller genomföra egenkontroller. x x x x x x x Förvaltningschef Följa upp och utvärdera hur det arbetas med egenkontroller inom förvaltningens verksamheter. x x x x x x x Kvalitetsledaren 12

13 Följa upp Systematiskt kvalitetsarbete (SKA). x x x x x x Kvalitetsledaren Hantering av avvikelser Genomlysa processområdet utredning av avvikelser. x x x x Kvalitetsledaren Definiera vilka metoder för hantering av avvikelser som ska x x Kvalitetsledaren användas, när de ska användas och vem som ansvarar för vad när det gäller hantering av avvikelser. Beskriva avvikelsehantering som del av välfärdsförvaltningens x x Kvalitetsledaren systematiska förbättringsarbete (utifrån helhetsperspektivet) 38. Kvalitetssäkra hanteringen av missförhållanden/påtaglig risk x x x x x x x SAS för missförhållanden (lex Sarah). Kvalitetssäkra hanteringen av vårdskada/risk för vårdskada (lex Maria). x x x x x x x MAS Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med informationsöverföring i vårdkedjan (HSL). x x x särskilt boende ordinärt boende x x x x x x Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med informationsöverföring i vårdkedjan (överenskommelser). Följa upp och utvärdera hur det arbetas med avvikelser inom x x x x x Kvalitetsledaren förvaltningens verksamheter. Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens klagomåls- och x x x x Kvalitetsledaren synpunktshantering. Sammanställa en plan för hur ansvaret för hantering av klagomål x x Kvalitetsledaren och synpunkter ska kommuniceras inom förvaltningen 39. Kvalitetssäkra hanteringen av förbättringsmöjligheter. x x x x Kvalitetsledaren Definiera syftet med införandet av rapportering av x x Kvalitetsledaren förbättringsmöjligheter (via SAM+). Följa upp och utvärdera användandet av SAM+ (för att x x x x Kvalitetsledaren rapportera förbättringsmöjligheter) inklusive identifiera förbättringsmöjligheter för att SAM+ ska användas på ett optimalt sätt med medborgarens bästa i fokus. Sammanställa en plan för hur ansvaret för hanteringen av förbättringsmöjligheter ska kommuniceras inom förvaltningen 40. x x Kvalitetsledaren 38 Inklusive vad som ska rapporteras, hur det ska rapporteras samt vilken funktion som ansvarar för vad. 39 Kommunikationsplan för kommunicering av ansvaret för hantering av klagomål och synpunkter inom förvaltningen. 40 Kommunikationsplan för kommunicering av ansvaret för hantering av förbättringsmöjligheter inom förvaltningen. 13

14 Rapportera förbättringsmöjligheter (via SAM+). x x x x x Förvaltningschef Medarbetare Ständiga förbättringar av verksamheten Kvalitetssäkra arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten med stöd av Senior alert. x x x x x MAS Kvalitetssäkra arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten med stöd av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Kvalitetssäkra arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten med stöd av Palliativa registret. Tillvarata resultatet av brukaruppföljning LSS-boende i avdelningens respektive enhetens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av brukaruppföljning daglig verksamhet i avdelningens respektive enhetens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen stöd till brottsoffer i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen stöd till sociala barn- och ungdomsvården i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen stöd till missbruksoch beroendevård i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen ekonomiskt bistånd i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen hemlöshet och utestängning från arbetsmarknaden i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). x x x x x x särskilt boende x x x x x x särskilt boende ordinärt boende x x x x x LSS verksamhet LSS verksamhet x x x x x LSS verksamhet LSS verksamhet x x x x x social utredning socialt stöd x x x x x social utredning socialt stöd x x x x x social utredning socialt stöd x x x x x social utredning x x x x x social utredning socialt stöd 14

15 Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen stöd till personer med funktionsnedsättning i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen vård och omsorg om äldre i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). x x x x x LSS verksamhet arbetsmarknad/ integration x x x x x särskilt boende ordinärt boende LEAN-inspirerat förbättringsarbete Bedriva lean-inspirerat förbättringsarbete. x x x x x x x x Förvaltningschef Medarbetare Följa upp vilka LEAN-inspirerade förbättringsarbeten det x x x x x x x Kvalitetsledaren arbetas med inom välfärdsförvaltningen. Sammanställa information på intranätet om x x x x x x x Kvalitetsledaren LEAN-inspirerade förbättringsarbeten det arbetas med inom välfärdsförvaltningen Stödsystem och handböcker Inventera behovet av stödsystem/handböcker på intranätet och definiera vad som ska finnas och vem/vilka som ansvarar för utvecklingen av dessa. x x x Kvalitetsledaren Utvärdera befintliga stödsystem/handböcker och sammanställa en plan för hur dessa ska utvecklas för att bidra till att säkra verksamhetens kvalitet. Genomföra förbättrande åtgärder utifrån den plan som sammanställs för utvecklingen av de stödsystem/handböcker som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 2.3 Utveckla verksamhet Kvalitetsutveckling Använda resultaten från kvalitetsregistren (Senior Alert, Palliativa registret, BPSD-registret) i det systematiska förbättringsarbetet Återföra information från samverkansforum Definiera hur information från samverkansforum ska återföras till berörda verksamheter från samverkansforum som förvaltningschefen respektive avdelningschefer deltar i. Utarbeta ett arbetssätt för att systematiskt återföra information från samverkansforum till berörd verksamhet: Gällande det sociala innehållet inom omsorgens område (SOL, LSS). x x x Kvalitetsledaren med stöd av berörda funktioner x x x x x Berörda funktioner x x x x x x x x Berörda funktioner x x Förvaltningschef er x x SAS 15

16 Utarbeta ett arbetssätt för att systematiskt återföra information från samverkansforum till berörd verksamhet: Gällande habilitering/rehabilitering och patientsäkerhet. Utarbeta ett arbetssätt för att systematiskt återföra information från samverkansforum till berörd verksamhet: Gällande hälso- och sjukvård och patientsäkerhet. Inventera behov av rutiner för hur samverkan ska bedrivas/ x x MAR x x MAS x x SAS MAS kan förbättras Skapa en lärande organisation Personligt mästerskap/personligt växande och lärande Närvarande ledarskap Skapa förutsättningar för ökat ledarengagemang 43. x x x x x Förvaltningschef Skapa förutsättningar för ökat medarbetarengagemang 44. x x x x x Förvaltningschef Utveckla avdelningschefernas ledarsidor på intranätet till att innehålla mer information riktad till den egna avdelningen 45. Publicera avdelningsnyheter till den egna avdelningens verksamheter (för att säkerställa att alla har tillgång till samma information) Erfarenhets-/kunskapsspridning Etablera en systematik för hur erfarenheter/kunskaper ska spridas samt planera för hur erfarenhetsspridning och kunskapsspridning kan underlättas Känsla av sammanhang (KASAM) Etablera en modell för mätning av känslan av sammanhang (KASAM). x x x x x x x x x x x x x x x SAS x x x x SAS 41 För att ständiga förbättringar ska bli en naturlig del av en organisation krävs att vi skapar en lärande organisation. En lärande organisation är en organisation med förmåga att skapa, anskaffa och sprida kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya insikter (Garvin, 1993). 42 Fem element/discipliner som är kritiska för en lärande organisation enligt Senge (1990) är; personligt mästerskap, mentala modeller, lära i grupp, gemensamma visioner och systemtänkande. 43 Följs upp av följande frågor i medarbetarenkäten som tillsammans skapar indexet Hållbart medarbetarengagemang motivation : 1. Mitt arbete känns meningsfullt. 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 44 Följs upp av följande frågor i medarbetarenkäten som tillsammans skapar indexet Hållbart medarbetarengagemang motivation : 1. Mitt arbete känns meningsfullt. 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 45 Med syfte att frigöra tid på arbetsplatsträffar att diskutera för verksamheten viktiga frågor. 16

17 Förstärka känslan av sammanhang (KASAM). x x x x x Förvaltningschef Följa upp hur känslan av sammanhang (KASAM) utvecklas. x x x SAS Utveckla vårdambassadörer till välfärdsambassadörer (för att öka yrkesstolheten) Mentorskap 46 Utveckla ett koncept för mentorskap gällande nyanställda/erfarna chefer. Utveckla ett koncept för mentorskap gällande nyanställda/ erfarna medarbetare Utvecklingssamtal/lönesamtal Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med utvecklingssamtal/lönesamtal. Påbörja arbetet med att utveckla utvecklingssamtal/ lönesamtalsprocessen till nivå 6 på SIQs ProcessIndex Mentala modeller/styr för vårt sätt att tolka Kulturkunskap i våra verksamheter Identifiera behov av kulturkunskap utifrån verksamhetsperspektivet (för att underlätta personalens möte med brukare med olika etnicitet och olika kulturella bakgrunder). Identifiera behov av kulturkunskap utifrån arbetsgivarperspektivet. Planera och administrera utbildningar för att tillgodose behov av kulturkunskap. x x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare ÄO x x x Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare ÄO x x x x x utveckling/ x x x x x x x utveckling/ x x x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare 46 Mentorskap kan frambringa möjligheter för ett ömsesidigt växande och tanken är att mentor och adept skall lära och utvecklas tillsammans. 17

18 Lära i grupp/utveckla och utvecklas tillsammans Tydliggöra vilka forum som behöver finnas för att skapa förutsättningar för en dialog i organisationen som underlättar ständigt förbättringsarbete Gemensamma visioner/skapa motivation att nå mål Kommunicera innehållet i kommunens vision tillsammans med medarbetarna Systemtänkande/förstärka helhetssynen Kommunicera att verksamheten är en viktig del av förvaltningens respektive kommunens verksamhet tillsammans med medarbetarna Samverkansarbete Definiera i vilka frågor välfärdsförvaltningen ska samverka med kommunens övriga förvaltningar. x x x Kvalitetsledaren SAS MAS MAR x x x x x x Förvaltningschef x x x x x x Förvaltningschef x x Förvaltningschef Utveckla samverkan med kommunens övriga förvaltningar. x x x x x x Berörda funktioner Definiera med vilka aktörer inom Umeå regionen som x x Förvaltningschef välfärdsförvaltningen ska samverka samt i vilka frågor samverkan ska ske. Utveckla samverkan med aktörer inom Umeå regionen. x x x x x x Berörda funktioner Definiera med vilka lokala företag/organisationer välfärdsförvaltningen x x Förvaltningschef ska samverka samt i vilka frågor samverkan ska ske. Utveckla samverkan med lokala företag/organisationer. x x x x x x Berörda funktioner 2.4 Utveckla kompetens Kompetensförsörjning Introduktion Etablera en systematik för hur introduktion ska genomföras inom välfärdsförvaltningen. x x x x x Verksamhetsutvecklare Introducera personal enligt gällande rutin för introduktion. x x x x x Förvaltningschef Kompetensanalys Definiera behovet av kompetens i förhållande till kompetenskraven som ställs på verksamheten. x x x x x x x Verksamhetsutvecklare 47 Se även avsnittet Kvalitetsforum. 18

19 Etablera en systematik för hur kompetensanalyser ska genomföras inom välfärdsförvaltningen. Sammanställa en plan för genomförandet av kompetensanalyser inom välfärdsförvaltningen. Genomföra kompetensanalyser i enlighet med planering för genomförandet av kompetensanalyser inom välfärdsförvaltningen Kompetensplanering Arbeta fram en strategisk plan för kompetensutveckling som tar sin utgångspunkt i välfärdsförvaltningens behov av kunskaper och förmågor för att säkra verksamhetens kvalitet. Sammanställa avdelningsspecifika kompetensutvecklingsplaner. Planera för kompetensutveckling inom miljöområdet (för att öka miljöarbetet inom välfärdsförvaltningen) Kompetensutveckling Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med kompetensutveckling. Påbörja arbetet med att utveckla kompetensutvecklingsprocessen till nivå 6 på SIQs ProcessIndex Värdegrundsarbete Arbeta med värdegrundsarbete med syfte att öka upplevelsen av gott bemötande med mera. Samordna implementeringen av det värdegrundsarbete som görs i samband med att barnkonsekvens analyser ska införas och genomföras av alla som beslutar i ärende som berör barn och unga under 25 år. Samordna implementeringen av det värdegrundsarbete som görs i samband med att man i äldreomsorgen arbetar med ÄBIC. X x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare x x x x Verksamhetsutvecklare x x Verksamhetsutvecklare x x x x x x x x x x x x Förvaltningschef x x x x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare x x x x x x Förvaltningschef Medarbetare x x x SAS x x x SAS 19

20 Arbeta med äldreomsorgens nationella värdegrund. x x x x x x ordinärt boende särskilt boende Arbeta med kommunens värdeord. x x x x x x Förvaltningschef Kvalitetssäkra värdegrundsarbetet 48. x x x x SAS Skapa en intranätsida för värdegrundsarbete. x x SAS Administrera/underhålla intranätsidan för värdegrundsarbete. x x x x x SAS Definiera processrelaterade nyckeltal för processen x x SAS värdegrundsarbete. Påbörja arbetet med att utveckla processen värdegrundsarbete x x x x SAS till nivå 10 på SIQs ProcessIndex. 2.5 Genomföra förändring Beslutsfattande och kommunicering av beslut 49 Motivera beslut genom att tydliggöra förväntade effekter. x x x x x Förvaltningschef Kvalitetssäkra förvaltningens ledningsgrupps beslutsprocess. x x x x Fastställa hur beslut ska kommuniceras i organisationen x x Förvaltningschef Följa upp att beslut verkställs. x x x x x x Förvaltningschef Följa upp och utvärdera konsekvenser av beslut. x x x x x Förvaltningschef Genomföra riskanalyser före och/eller efter beslut. x x x x x Förvaltningschef Genomföra händelseanalyser när ett beslut inte har bidragit med förväntade effekter. x x x x x Förvaltningschef Följsamhet till avtal och överenskommelser Kvalitetssäkra förvaltningens hantering av avtal. x x x Följa upprättade avtal. x x x x x Berörda funktioner Kvalitetssäkra förvaltningens hantering av överenskommelser 50. x x x x SAS 48 Skapa en rutin för hur vi på ett tillfredsställande sätt arbetar med värdegrundsarbete på ett sätt som möter lagens och kommunens krav/förväntningar. 49 För att säkra faktabaserade beslut med mera. 50 Ge förslag till förvaltningsledningen på rutin för hantering av överenskommelser. 20

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer