Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen 2015-2018"

Transkript

1 Verksamhetsområde Systematiskt kvalitetsarbete Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden Omsorgsnämnden Dokumentnamn Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen - Dokumentansvarig Kvalitetsledaren Skapad/ändrad av Margareta Bolinder Sundin Skapat datum Version Sida 1 (32) Ändrad datum Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen - 1. Syftet med planen Syftet med planen är att ge en flerårig inriktning för välfärdsförvaltningens kvalitetsutvecklingsarbete. 2. Kvalitetsutveckling Med kvalitetsutveckling avses ständiga förbättringar innan arbete utförs, under arbetets gång och efter arbete har utförts. Kvalitetsutveckling handlar om att ständigt arbeta med förbättringar och det innefattar exempelvis: kvalitetssäkring (att påverka orsaker till nöjdhet innan arbete utförs) kvalitetsstyrning (att styra arbetet) kvalitetskontroll (att reagera på klagomål efter utfört arbete). 3. Krav och mål som gäller för verksamheten Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar, andra föreskrifter 1 och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter 2. Krav och mål för verksamheten framgår bland annat av följande lagar: Socialtjänstlag (SFS 2001:453 3 ). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387 4 ). Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763 5 ). Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659 6 ). 1 Föreskrifter (SOSFS) om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade, se Socialstyrelsens hemsida. 2 SOSFS 2011:9, 2 kap. Definitioner. 3 SoL 3 kap LSS 6. 5 HSL Specifika bestämmelser för patientsäkerhet framgår av 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (PSL).

2 Nämndernas mål, mått 7 och måltal 8 framgår av nämndernas verksamhetsplan. 4. Modell för strategisk planering 4.1 Fyra strategiskt viktiga områden Kvalitetsutvecklingsarbetet ska bidra till individfokusering, processorientering, allas engagemang och delaktighet samt ständiga förbättringar (se höger ruta i bilden nedan). Detta underlättas av utvecklingsarbete inom de fyra områdena till vänster i bilden nedan Ledningens engagemang Ledningens engagemang har avgörande betydelse för kvalitetsutvecklingen. Exempelvis påverkar det möjligheten till kulturförändring, förbättringar av verksamheten och utvecklingen av systematiken i verksamheten. Engagerat ledarskap innebär att vara en aktiv deltagare i det systematiska kvalitetsarbetet. Chefer uppmuntrar sina medarbetare att engagera sig i arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten genom att agera förebilder, skapa förutsättningar för ständigt förbättringsarbete och följa upp effekterna av förbättringsarbetet. 4.3 Kulturförändring Den interna kulturen betyder mycket för hur organisationen lyckas med verksamhetsutvecklingen. För att nå framgång krävs att kulturen kännetecknas av 7 Nämndernas framgångsfaktorer som utgör deras kvalitetskrav för verksamheten. 8 Nämndernas nivå för resultat som verksamheten ska uppnå. 9 Dessa områden ingår i Sandholms strategiska plan för verksamhetsutveckling (Sandholm, L Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet. Studentlitteraturen). 2

3 en tydlig inriktning på dem verksamheten är till för. Det är kring deras behov hela verksamheten ska samverka för att tillfredsställa dem på ett effektivt sätt. 4.4 Förbättringar Förbättringar omfattar både att förbättra det som verksamheten arbetar med och förbättra hur verksamheten bedrivs. Genom att fokusera på verksamhetens processer (arbetsflöden) skapas en helhetssyn på verksamheten som stimulerar till analys och underlättar identifiering av utvecklingsmöjligheter i syfte att förbättra kvaliteten på utfört arbete. 4.5 Systematik i verksamheten Många arbetsuppgifter i verksamheten är återkommande till sin natur. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) utvecklas för att underlätta att verksamhet bedrivs på ett enhetligt och systematiskt sätt. 5. Processbaserad verksamhetsutveckling Kravet på att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet som framgår av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 10 uppnår vi genom processbaserad verksamhetsutveckling 11. Eftersom processer fyller olika funktioner delas de i följande tre processgrupper med underliggande processområden (se även bilden nedan): Ledningsprocesser, som behövs för att styra och koordinera huvud- och stödprocesserna, fördelas på processområdena: 1. Styra verksamheten 2. Utveckla verksamheten. Huvudprocesser, som realiserar verksamhetsidén, återfinns i processområdet: 3. Underlätta människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Stödprocesser, som behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt, fördelas på processområdena: 4. Skapa förutsättningar 5. Stödja verksamheten 6. Leverera värde till andra aktörer. 10 SOSFS 2011:9, 4 kap Standardisering av processer och rutiner är en mycket effektiv åtgärd (Modell för risk- och händelseanalys. systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen, SKL 2011). 3

4 6. Uppföljning av kvalitetsutvecklingsarbetet Kvalitetsutvecklingsarbetet följs upp årligen och redovisas i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete på intranätet. 7. Planering för kvalitetsutveckling I tablån nedan redovisas aktiviteter fördelade på de processområden som framgår av bilden ovan. Innehållet i tablån är, förutom att vara kopplade till de fyra strategiskt viktiga områdena, fördelat på åren till. 4

5 1 STYRA VERKSAMHETEN 1.1 Bevaka omvärlden Omvärldsbevakning Utarbeta en systematik för omvärldsbevakning 16. x x x utveckling/ Nationella krav Kvalitetssäkra innehållet på intranätsidan Övergripande och specifika lagar. x x x x x x SAS MAS Tillskapa en intranätsida med information om och länkar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. x x x SAS MAS 1.2 Utarbeta och fastställa mål Strategisk planering Genomlysa välfärdsförvaltningens behov av strategiska x x x Förvaltningschef planer. Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens strategiska planering. x x x x utveckling/ Prioritera ordningen och nivån på kvalitetssäkringen av de x x x Förvaltningschef processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet Kvalitetsplanering 17 Identifiera välfärdsförvaltningens kvalitetsnyckeltal 18 kopplade x x x x Kvalitetsledaren till processerna som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Utveckla en mät- och tidplan för uppföljning av x x x x Kvalitetsledaren välfärdsförvaltningens kvalitetsnyckeltal. Följa upp och redovisa resultat för välfärdsförvaltningens x x x x x x x Kvalitetsledaren kvalitetsnyckeltal. Sammanställa information på intranätet om x x x Kvalitetsledaren välfärdsförvaltningens kvalitetsnyckeltal. Sammanställa en kvalitetsredogörelse per avdelning (uppdateras årligen) 19. x x x x x x x Kvalitetsledaren 12 Ledningens engagemang -> Hållbar utveckling. 13 Kulturförändring -> Människor som växer. 14 Förbättringar -> Ökad kvalitet och effektivitet. 15 Systematik i verksamheten -> Säkra verksamhetens kvalitet. 16 Inklusive hur information om goda exempel med mera ska spridas och eventuellt vem som sprider vad till vem (för att säkra att information kommer funktioner tillhanda). 17 Kvalitetsplanering ökar möjligheten att prestera rätt resultat. 18 Processmått - mått för välfärdsförvaltningens processer som krävs för att säkra verksamheten kvalitet. 19 Kvalitetsredogörelserna utgör bilagor till kvalitetsberättelsen och arbetet med framtagandet/uppdateringen av dem prioriteras enligt följande ordning (preliminär planering för framtagandet i parentes): 1. Ordinärt 5

6 1.3 Planera verksamhet och resurser Verksamheternas uppdrag och målgrupper Klargöra vilka verksamheten är till för genom att identifiera målgrupper och definiera verksamhetens prioriterade målgrupper. Identifiera vilka behov verksamhetens målgrupper har, vad som görs i verksamheten idag för att tillgodose dessa behov samt vad som borde göras (som inte görs idag) Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) Sammanställa en årsplanering för välfärdsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete (SKA) i ProjectCompanion. Utveckla ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på intranätet med utgångspunkt i beslut som tas vid ledningens genomgång. Utveckla avdelningsspecifika ingångar till välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) som görs tillgängliga via respektive avdelnings del av intranätet 21. Följa upp och i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på intranät redovisa andel verksamheter som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Sammanställa en intranätsida med välfärdsförvaltningens processer för att säkra verksamhetens kvalitet där processansvariga och de olika processernas utvecklingsnivå framgår. Revidera/uppdatera, det av nämnderna fastställda, dokumentet Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011: Målutveckling och verksamhetsplanering/-uppföljning Sammanställa en årsplan med förvaltningschefens förväntningar på avdelningschefers och enhetschefers deltagande i planeringar, uppföljningar med mera. Skapa en intranätsida med nämndernas mål, mått, måltal och uppföljningsresultat. Revidera styrande dokument för arbetet i verksamhetsplaneringsprocessen. x x x Förvaltningschef x x Förvaltningschef x x x x x x x x Kvalitetsledaren x x x x x x x x Kvalitetsledaren x x x x x x x x Kvalitetsledaren x x x x x Kvalitetsledaren x x x x Kvalitetsledaren x x Kvalitetsledaren x x x x x x x Förvaltningschef x x Kvalitetsledaren x x x Kvalitetsledaren boende 2. Särskilt boende () 3. Social utredning () 4. LSS verksamhet () 5. Socialt stöd () 6. Arbetsmarknad/integration () 7. Utveckling/ (). 20 Ska besvara frågorna: Vad gör vi? För vem gör vi det? Hur gör vi? Vem gör vad i vår organisation? 21 Avdelningarna prioriteras enligt följande ordning (preliminär planering i parentes): 1. Social utredning () 2. LSS verksamhet (/) 3. Särskilt boende () 4. Ordinärt boende (/) 5. Socialt stöd () 6. Arbetsmarknad/integration () 7. Utveckling/ (). 22 Vid behov. 6

7 Fastställa styrande dokument för arbetet i x x x Förvaltningschef verksamhetsplaneringsprocessen. Föra en dialog om resultaten för nämndernas resultatmått i x x x x x x Förvaltningschef förhållande till nämndernas målvärden till underlag för kommande års verksamhetsplanering. Utveckla avdelningsspecifika mål med utgångspunkt i x x x x x x x x nämndernas mått respektive måltal (). Planera och bedriva utvecklingsarbete med utgångspunkt i fastställda överenskommelser (nationellt, regionalt, lokalt). x x x x x x Berörda avdelningschefer Arbeta fram en avdelningsplansmall (verksamhetsplansmall) som underlättar aktivitetsplanering på avdelningsnivå (verksamhetsplanering på avdelningsnivå) samt aktivitetsplanering x x x x x x utveckling/ på enhetsnivå (verksamhetsplanering på enhetsnivå). Formulera, med utgångspunkt i nämndernas prioriterade x x x x x x x x aktiviteter (som återfinns i nämndernas verksamhetsplan ), uppföljningsbara aktiviteter för avdelningen och dokumentera dem i avdelningsplanen (avdelningens verksamhetsplan). Formulera, med utgångspunkt i avdelningens prioriterade x x x x x x x x aktiviteter (som återfinns i avdelningsplanen ) uppföljningsbara aktiviteter för enheten och dokumentera dem i aktivitetsplanen (enhetens verksamhetsplan). Följa upp och dokumentera utvecklingsarbetet på alla nivåer i förvaltningen (förvaltning, avdelning, enhet) med utgångspunkt i verksamhetsplanerna. x x x x x Förvaltningschef Styrning/-uppföljning av tidsbegränsade uppdrag Definiera välfärdsförvaltningens minimikrav på projektarbete x x x Kvalitetsledaren (kommunens projektmodell kontra ProjektCompanion). Bedriva projektarbete i enlighet med välfärdsförvaltningens x x x x x x x Berörda funktioner krav på projektarbete. Kvalitetssäkra uppdragsprocessen. x x x x utveckling/ Uppföljning och utvärdering av genomförda tidsbegränsade uppdrags effekter Följa upp och utvärdera avslutade projekt utifrån fastställda x x x x x x Projektbeställare utvärderingsplaner 23. Följa upp och utvärdera effekterna av avslutade uppdrag. x x x x x x Uppdragsgivare 23 Projektbeställaren ansvarar för att fastställa en utvärderingsplan i samband med att ett projekt avslutas. 7

8 1.3.6 Resursfördelningssystem Utveckla verktyg för vårdtyngdsmätning (HSL). x x särskilt boende ordinärt boende Identifiera verktyg för mätning av omsorgstyngd (SoL/LSS). x x SAS Utveckla ändamålsenliga verktyg för ärendefördelning (). x x x social utredning 1.4 Följa upp verksamheten Registrering i kvalitetsregistren Registrera i Senior Alert. x x x x x Berörda funktioner Registrera i Palliativa registret. x x x x x Berörda funktioner Registrera i BPSD-registret 24. x x x x x Berörda funktioner Tertialuppföljningar Följa upp och redovisa resultatet för respektive tertial enligt x x x x x x x Kvalitetsledaren Mätsystem tertialuppföljningar 1, 2 och 3. Analysera resultaten för nämndernas mått i förhållande till x x x x x x x Kvalitetsledaren måltalen och sammanställa information om måluppfyllelsen. Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med x x x x Kvalitetsledaren tertialuppföljningar (till nivå 4 på SIQs ProcessIndex) Intern kontroll och revision Arbeta fram en mall för Redovisning av intern kontroll 25. x x Kvalitetsledaren Arbeta fram en mall för Uppföljningsrapport 26. x x Kvalitetsledaren Följa upp om beslutade förbättrande åtgärder, utifrån x x x x x x x Kvalitetsledaren genomförda interna kontroller, har genomförts. Utarbeta en modell för genomförandet av interna revisioner. x x x x x Kvalitetsledaren Sammanställa en plan för interna revisioner av enheter som x x x x Kvalitetsledaren har låga resultat inom ett eller flera områden. Fastställa planen för interna revisioner av enheter som har låga resultat inom ett eller flera områden. x x x Förvaltningschef Genomföra interna revisioner enligt planen för intern revision av enheter som har låga resultat inom ett eller flera områden. Sammanställa resultatet av interna revisioner och redovisa resultatet för berörda enhetschefer, avdelningschefer och förvaltningschefen. x x x x Kvalitetsledaren SAS MAS MAR x x x x Kvalitetsledaren SAS MAS MAR 24 Beteendemässiga och psykiska problem vid demens. 25 För att underlätta enhetliga sammanställningar av resultatet av genomförda interna kontroller. 26 För redovisning och uppföljning av genomförd/a åtgärd/er. 8

9 1.4.4 Nationella uppföljningar Rapportera underlag till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). x x x x x It-utvecklare Kvalitetssäkra statistikuttag ur Procapita (från ax till limpa) 27. x x x x x x It-utvecklare 2 UTVECKLA VERKSAMHETEN 2.1 Identifiera och analysera behov Sammanställa information om värdeinsikten baserad på SIQs Grundläggande Värderingar (SIQ). x x x x x Kvalitetsledaren Genomgång av värdeinsikten baserad på SIQs Grundläggande Värderingar (SIQ) 28 på PRIO-dag. Gå igenom värdesinsikten (Baserad på SIQs Grundläggande Värderingar (SIQ) och diskutera vad som behöver göras för att ligga till höger sidan på värderingsskalan. x x x x x utveckling/ x x x x Förvaltningschef tillsammans med sina medarbetare Utarbeta en modell för verksamhetsanalys. x x Kvalitetsledaren Genomföra verksamhetsanalyser. x x x 2.2 Utveckla tjänster Kvalitetsforum Utforma en struktur för kvalitetsforum 29 som underlättar x x Kvalitetsledaren processbaserad verksamhetsutveckling och ständigt förbättringsarbete. Arbeta fram en implementeringsplan och implementera strukturen för kvalitetsforum inom välfärdsförvaltningen. x x x Kvalitetsledaren 27 Från att registrera rätt till att förvaltningen lämnar ifrån sig kvalitetssäkrad statistik. 28 Värdeinsikten omfattar följande 13 värderingar: 1. Kundorientering. 2. Engagerat Ledarskap. 3. Allas delaktighet. 4. Kompetensutveckling. 5. Långsiktighet. 6. Samhällsansvar. 7. Processorientering. 8. Förebyggande. 9. Ständiga förbättringar. 10. Lära av andra. 11. Snabbare reaktioner. 12. Faktabaserade beslut. 13. Samverkan. 29 Kvalitetsforum som underlättar kvalitetsutveckling såsom exempelvis kvalitetsråd och processutvecklingsteam. 9

10 2.2.2 Evidensbaserad praktik 30 Evidensbaserad praktik: Förbereda förändringsarbetet. x x x Förvaltningschef Evidensbaserad praktik: Klargöra förväntningar på x x Förvaltningschef medarbetare och chefer. Evidensbaserad praktik: Uppmuntra till att lära av forskningen. x x x x x x Berörda funktioner Evidensbaserad praktik: Förbättra tillgången till forskning. x x x x x x SAS MAS MAR Evidensbaserad praktik: Göra uppföljningar. x x x x x Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) Dokumentstyrning Revidera välfärdsförvaltningens rutin för dokumentstyrning. x x Kvalitetsledaren Utveckling av ledningssystemet Utveckla ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete x x x x x x Kvalitetsledaren (SKA) på intranätet. Sammanställa en plan för kommunicering av innehållet i x x x Kvalitetsledaren välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) inklusive en planering för publicering av nyheter på intranätet gällande innehåll i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Sammanställa en planering för hur information om x x x Kvalitetsledaren ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på Internet ska utvecklas respektive uppdateras. Kartlägga de krav 31 och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade x x x x x x SAS MAS MAR och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (detta utgör en grundläggande förutsättning för att veta om verksamhetens uppfyller dem). Kommunicera de krav och mål som gäller för den egna x x x x x x avdelningens verksamheter enligt lagar och andra föreskrifter Processbaserad verksamhetsutveckling Identifiera processer för samverkan 32. x x Förvaltningschef Identifiera ledningsprocesserna som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. x x Kvalitetsledaren 30 Kapitelhänvisningar till Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledning i vård och omsorg (Socialstyrelsen). 31 Kartlägga och dokumentera vilka olika lagar, föreskrifter, överenskommelser med mera som ställer krav på verksamheten (olika verksamheter i verksamheten). 32 Samverkan enligt 4 kap. 5 och 6 i SOSFS 2011:9. 10

11 Identifiera huvudprocesserna som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. x x x SAS MAS MAR x x x Kvalitetsledaren Identifiera stödprocesserna som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Följa upp att det finns processansvariga för ledningsprocesserna, x x x x x x Kvalitetsledaren huvudprocesserna och stödprocesserna som är viktiga för att säkra verksamhetens kvalitet. Utveckla processerna som behövs för att säkra verksamhetens x x x x x Processansvariga kvalitet med stöd av SIQs ProcessIndex 33. Identifiera behov av processutvecklingsteam 34. x x Kvalitetsledaren Tydliggöra processen för hur fastställda processer och rutiner x x x x Kvalitetsledaren ska förankras (som inkluderar vem som ansvarar för vad) inom välfärdsförvaltningen Ledningens genomgång av ledningssystemet Följa upp och utvärdera processer som ingår i x x x x x x Processansvariga ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Genomföra Ledningens genomgång 35 av ledningssystemet x x x x x x x x Kvalitetsledaren för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) (april/maj, oktober) Dokumentationsskyldighet Arbeta fram strukturen för kvalitetsberättelsen. x x SAS Dokumentera arbetet med att systematiskt och fortlöpande x x x x x x SAS utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i en sammanhållen kvalitetsberättelse 36. Upprätta en patientsäkerhetsberättelse. x x x x x x MAS Ständigt förbättringsarbete Riskanalysarbete Genomlysa processområdet riskanalys. x x x Kvalitetsledaren Definiera vad som ska ingå i välfärdsförvaltningens x x x Kvalitetsledaren verktygslåda för riskanalyser. Sammanställa innehåll till välfärdsförvaltningens verktygslåda för riskanalyser. x x x x Kvalitetsledaren 33 Med stöd av checklista Checklista Processutveckling med stöd av SIQs ProcessIndex. 34 Team som inrättas för processer som kräver särskilt fokus i utvecklingsarbetet. Det kan exempelvis vara en process av avgörande betydelse för att säkra verksamhetens kvalitet. Det kan också vara en process som består av många delprocesser, där ett team bedöms vara en förutsättning för att processen ska kunna kvalitetssäkras. 35 Leds av kvalitetsledaren och kvalitetsgruppen, avdelningschefer samt förvaltningschef deltar. Fokus på verksamheten (processerna), ständiga förbättringar av verksamheten och resultatet av verksamhetens förbättringsarbete. En del av träffen kan utformas som en planeringsdag (för att härleda underlag till verksamhetsplaneringen gällande kvalitetsutveckling). 36 Till vilken avdelningsspecifika kvalitetsredogörelser utgör bilagor. 37 Ledarskap genom ständiga förbättringar. 11

12 Initiera och/eller genomföra riskanalyser. x x x x x x x Förvaltningschef Följa upp och utvärdera hur det arbetas med riskanalyser inom x x x x x x x Kvalitetsledaren förvaltningens verksamheter. Kvalitetssäkra riskanalysprocessen (HSL). x x x MAS Händelseanalysarbete Definiera vilka metoder för händelseanalys som ska x x x x x x SAS användas, när de ska användas och vem som ansvarar för vad när det gäller händelseanalyser. Definiera vad som ska ingå i välfärdsförvaltningens x x x SAS verktygslåda för händelseanalyser. Sammanställa innehållet i välfärdsförvaltningens verktygslåda x x x SAS för händelseanalyser. Initiera och/eller genomföra händelseanalyser. x x x x x x x Förvaltningschef Följa upp och utvärdera hur det arbetas med händelseanalyser x x x x x x x Kvalitetsledaren inom förvaltningens verksamheter. Kvalitetssäkra händelseanalysprocessen. x x x x SAS Egenkontroll arbete Genomlysa processområdet egenkontroll. x x x x Kvalitetsledaren Definiera vilka metoder för egenkontroll som ska användas, x x x Kvalitetsledaren när de ska användas och vem som ansvarar för vad när det gäller egenkontroller. Sammanställa en egenkontrollplan för stickprovskontroller gällande handläggning av ärenden (myndighetsutövning). x x x x social utredning Sammanställa en egenkontrollplan för stickprovskontroller gällande genomförandet av insatser. x x x x social utredning Sammanställa en egenkontrollplan för stickprovskontroller gällande uppföljning av beslut (myndighetsutövning). x x x x social utredning Sammanställa en egenkontrollplan för avdelningens x x x x x x x processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Genomföra stickprovskontroller enligt avdelningens x x x x x x x egenkontrollplan och redovisa resultatet för respektive nämnd. Tillhandahålla verktyg på intranätet som underlättar x x x Kvalitetsledaren egenkontroller. Initiera och/eller genomföra egenkontroller. x x x x x x x Förvaltningschef Följa upp och utvärdera hur det arbetas med egenkontroller inom förvaltningens verksamheter. x x x x x x x Kvalitetsledaren 12

13 Följa upp Systematiskt kvalitetsarbete (SKA). x x x x x x Kvalitetsledaren Hantering av avvikelser Genomlysa processområdet utredning av avvikelser. x x x x Kvalitetsledaren Definiera vilka metoder för hantering av avvikelser som ska x x Kvalitetsledaren användas, när de ska användas och vem som ansvarar för vad när det gäller hantering av avvikelser. Beskriva avvikelsehantering som del av välfärdsförvaltningens x x Kvalitetsledaren systematiska förbättringsarbete (utifrån helhetsperspektivet) 38. Kvalitetssäkra hanteringen av missförhållanden/påtaglig risk x x x x x x x SAS för missförhållanden (lex Sarah). Kvalitetssäkra hanteringen av vårdskada/risk för vårdskada (lex Maria). x x x x x x x MAS Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med informationsöverföring i vårdkedjan (HSL). x x x särskilt boende ordinärt boende x x x x x x Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med informationsöverföring i vårdkedjan (överenskommelser). Följa upp och utvärdera hur det arbetas med avvikelser inom x x x x x Kvalitetsledaren förvaltningens verksamheter. Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens klagomåls- och x x x x Kvalitetsledaren synpunktshantering. Sammanställa en plan för hur ansvaret för hantering av klagomål x x Kvalitetsledaren och synpunkter ska kommuniceras inom förvaltningen 39. Kvalitetssäkra hanteringen av förbättringsmöjligheter. x x x x Kvalitetsledaren Definiera syftet med införandet av rapportering av x x Kvalitetsledaren förbättringsmöjligheter (via SAM+). Följa upp och utvärdera användandet av SAM+ (för att x x x x Kvalitetsledaren rapportera förbättringsmöjligheter) inklusive identifiera förbättringsmöjligheter för att SAM+ ska användas på ett optimalt sätt med medborgarens bästa i fokus. Sammanställa en plan för hur ansvaret för hanteringen av förbättringsmöjligheter ska kommuniceras inom förvaltningen 40. x x Kvalitetsledaren 38 Inklusive vad som ska rapporteras, hur det ska rapporteras samt vilken funktion som ansvarar för vad. 39 Kommunikationsplan för kommunicering av ansvaret för hantering av klagomål och synpunkter inom förvaltningen. 40 Kommunikationsplan för kommunicering av ansvaret för hantering av förbättringsmöjligheter inom förvaltningen. 13

14 Rapportera förbättringsmöjligheter (via SAM+). x x x x x Förvaltningschef Medarbetare Ständiga förbättringar av verksamheten Kvalitetssäkra arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten med stöd av Senior alert. x x x x x MAS Kvalitetssäkra arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten med stöd av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Kvalitetssäkra arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten med stöd av Palliativa registret. Tillvarata resultatet av brukaruppföljning LSS-boende i avdelningens respektive enhetens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av brukaruppföljning daglig verksamhet i avdelningens respektive enhetens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen stöd till brottsoffer i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen stöd till sociala barn- och ungdomsvården i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen stöd till missbruksoch beroendevård i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen ekonomiskt bistånd i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen hemlöshet och utestängning från arbetsmarknaden i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). x x x x x x särskilt boende x x x x x x särskilt boende ordinärt boende x x x x x LSS verksamhet LSS verksamhet x x x x x LSS verksamhet LSS verksamhet x x x x x social utredning socialt stöd x x x x x social utredning socialt stöd x x x x x social utredning socialt stöd x x x x x social utredning x x x x x social utredning socialt stöd 14

15 Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen stöd till personer med funktionsnedsättning i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Tillvarata resultatet av öppna jämförelsen vård och omsorg om äldre i avdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). x x x x x LSS verksamhet arbetsmarknad/ integration x x x x x särskilt boende ordinärt boende LEAN-inspirerat förbättringsarbete Bedriva lean-inspirerat förbättringsarbete. x x x x x x x x Förvaltningschef Medarbetare Följa upp vilka LEAN-inspirerade förbättringsarbeten det x x x x x x x Kvalitetsledaren arbetas med inom välfärdsförvaltningen. Sammanställa information på intranätet om x x x x x x x Kvalitetsledaren LEAN-inspirerade förbättringsarbeten det arbetas med inom välfärdsförvaltningen Stödsystem och handböcker Inventera behovet av stödsystem/handböcker på intranätet och definiera vad som ska finnas och vem/vilka som ansvarar för utvecklingen av dessa. x x x Kvalitetsledaren Utvärdera befintliga stödsystem/handböcker och sammanställa en plan för hur dessa ska utvecklas för att bidra till att säkra verksamhetens kvalitet. Genomföra förbättrande åtgärder utifrån den plan som sammanställs för utvecklingen av de stödsystem/handböcker som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 2.3 Utveckla verksamhet Kvalitetsutveckling Använda resultaten från kvalitetsregistren (Senior Alert, Palliativa registret, BPSD-registret) i det systematiska förbättringsarbetet Återföra information från samverkansforum Definiera hur information från samverkansforum ska återföras till berörda verksamheter från samverkansforum som förvaltningschefen respektive avdelningschefer deltar i. Utarbeta ett arbetssätt för att systematiskt återföra information från samverkansforum till berörd verksamhet: Gällande det sociala innehållet inom omsorgens område (SOL, LSS). x x x Kvalitetsledaren med stöd av berörda funktioner x x x x x Berörda funktioner x x x x x x x x Berörda funktioner x x Förvaltningschef er x x SAS 15

16 Utarbeta ett arbetssätt för att systematiskt återföra information från samverkansforum till berörd verksamhet: Gällande habilitering/rehabilitering och patientsäkerhet. Utarbeta ett arbetssätt för att systematiskt återföra information från samverkansforum till berörd verksamhet: Gällande hälso- och sjukvård och patientsäkerhet. Inventera behov av rutiner för hur samverkan ska bedrivas/ x x MAR x x MAS x x SAS MAS kan förbättras Skapa en lärande organisation Personligt mästerskap/personligt växande och lärande Närvarande ledarskap Skapa förutsättningar för ökat ledarengagemang 43. x x x x x Förvaltningschef Skapa förutsättningar för ökat medarbetarengagemang 44. x x x x x Förvaltningschef Utveckla avdelningschefernas ledarsidor på intranätet till att innehålla mer information riktad till den egna avdelningen 45. Publicera avdelningsnyheter till den egna avdelningens verksamheter (för att säkerställa att alla har tillgång till samma information) Erfarenhets-/kunskapsspridning Etablera en systematik för hur erfarenheter/kunskaper ska spridas samt planera för hur erfarenhetsspridning och kunskapsspridning kan underlättas Känsla av sammanhang (KASAM) Etablera en modell för mätning av känslan av sammanhang (KASAM). x x x x x x x x x x x x x x x SAS x x x x SAS 41 För att ständiga förbättringar ska bli en naturlig del av en organisation krävs att vi skapar en lärande organisation. En lärande organisation är en organisation med förmåga att skapa, anskaffa och sprida kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya insikter (Garvin, 1993). 42 Fem element/discipliner som är kritiska för en lärande organisation enligt Senge (1990) är; personligt mästerskap, mentala modeller, lära i grupp, gemensamma visioner och systemtänkande. 43 Följs upp av följande frågor i medarbetarenkäten som tillsammans skapar indexet Hållbart medarbetarengagemang motivation : 1. Mitt arbete känns meningsfullt. 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 44 Följs upp av följande frågor i medarbetarenkäten som tillsammans skapar indexet Hållbart medarbetarengagemang motivation : 1. Mitt arbete känns meningsfullt. 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 45 Med syfte att frigöra tid på arbetsplatsträffar att diskutera för verksamheten viktiga frågor. 16

17 Förstärka känslan av sammanhang (KASAM). x x x x x Förvaltningschef Följa upp hur känslan av sammanhang (KASAM) utvecklas. x x x SAS Utveckla vårdambassadörer till välfärdsambassadörer (för att öka yrkesstolheten) Mentorskap 46 Utveckla ett koncept för mentorskap gällande nyanställda/erfarna chefer. Utveckla ett koncept för mentorskap gällande nyanställda/ erfarna medarbetare Utvecklingssamtal/lönesamtal Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med utvecklingssamtal/lönesamtal. Påbörja arbetet med att utveckla utvecklingssamtal/ lönesamtalsprocessen till nivå 6 på SIQs ProcessIndex Mentala modeller/styr för vårt sätt att tolka Kulturkunskap i våra verksamheter Identifiera behov av kulturkunskap utifrån verksamhetsperspektivet (för att underlätta personalens möte med brukare med olika etnicitet och olika kulturella bakgrunder). Identifiera behov av kulturkunskap utifrån arbetsgivarperspektivet. Planera och administrera utbildningar för att tillgodose behov av kulturkunskap. x x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare ÄO x x x Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare ÄO x x x x x utveckling/ x x x x x x x utveckling/ x x x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare 46 Mentorskap kan frambringa möjligheter för ett ömsesidigt växande och tanken är att mentor och adept skall lära och utvecklas tillsammans. 17

18 Lära i grupp/utveckla och utvecklas tillsammans Tydliggöra vilka forum som behöver finnas för att skapa förutsättningar för en dialog i organisationen som underlättar ständigt förbättringsarbete Gemensamma visioner/skapa motivation att nå mål Kommunicera innehållet i kommunens vision tillsammans med medarbetarna Systemtänkande/förstärka helhetssynen Kommunicera att verksamheten är en viktig del av förvaltningens respektive kommunens verksamhet tillsammans med medarbetarna Samverkansarbete Definiera i vilka frågor välfärdsförvaltningen ska samverka med kommunens övriga förvaltningar. x x x Kvalitetsledaren SAS MAS MAR x x x x x x Förvaltningschef x x x x x x Förvaltningschef x x Förvaltningschef Utveckla samverkan med kommunens övriga förvaltningar. x x x x x x Berörda funktioner Definiera med vilka aktörer inom Umeå regionen som x x Förvaltningschef välfärdsförvaltningen ska samverka samt i vilka frågor samverkan ska ske. Utveckla samverkan med aktörer inom Umeå regionen. x x x x x x Berörda funktioner Definiera med vilka lokala företag/organisationer välfärdsförvaltningen x x Förvaltningschef ska samverka samt i vilka frågor samverkan ska ske. Utveckla samverkan med lokala företag/organisationer. x x x x x x Berörda funktioner 2.4 Utveckla kompetens Kompetensförsörjning Introduktion Etablera en systematik för hur introduktion ska genomföras inom välfärdsförvaltningen. x x x x x Verksamhetsutvecklare Introducera personal enligt gällande rutin för introduktion. x x x x x Förvaltningschef Kompetensanalys Definiera behovet av kompetens i förhållande till kompetenskraven som ställs på verksamheten. x x x x x x x Verksamhetsutvecklare 47 Se även avsnittet Kvalitetsforum. 18

19 Etablera en systematik för hur kompetensanalyser ska genomföras inom välfärdsförvaltningen. Sammanställa en plan för genomförandet av kompetensanalyser inom välfärdsförvaltningen. Genomföra kompetensanalyser i enlighet med planering för genomförandet av kompetensanalyser inom välfärdsförvaltningen Kompetensplanering Arbeta fram en strategisk plan för kompetensutveckling som tar sin utgångspunkt i välfärdsförvaltningens behov av kunskaper och förmågor för att säkra verksamhetens kvalitet. Sammanställa avdelningsspecifika kompetensutvecklingsplaner. Planera för kompetensutveckling inom miljöområdet (för att öka miljöarbetet inom välfärdsförvaltningen) Kompetensutveckling Kvalitetssäkra välfärdsförvaltningens arbete med kompetensutveckling. Påbörja arbetet med att utveckla kompetensutvecklingsprocessen till nivå 6 på SIQs ProcessIndex Värdegrundsarbete Arbeta med värdegrundsarbete med syfte att öka upplevelsen av gott bemötande med mera. Samordna implementeringen av det värdegrundsarbete som görs i samband med att barnkonsekvens analyser ska införas och genomföras av alla som beslutar i ärende som berör barn och unga under 25 år. Samordna implementeringen av det värdegrundsarbete som görs i samband med att man i äldreomsorgen arbetar med ÄBIC. X x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare x x x x Verksamhetsutvecklare x x Verksamhetsutvecklare x x x x x x x x x x x x Förvaltningschef x x x x Verksamhetsutvecklare x x x Verksamhetsutvecklare x x x x x x Förvaltningschef Medarbetare x x x SAS x x x SAS 19

20 Arbeta med äldreomsorgens nationella värdegrund. x x x x x x ordinärt boende särskilt boende Arbeta med kommunens värdeord. x x x x x x Förvaltningschef Kvalitetssäkra värdegrundsarbetet 48. x x x x SAS Skapa en intranätsida för värdegrundsarbete. x x SAS Administrera/underhålla intranätsidan för värdegrundsarbete. x x x x x SAS Definiera processrelaterade nyckeltal för processen x x SAS värdegrundsarbete. Påbörja arbetet med att utveckla processen värdegrundsarbete x x x x SAS till nivå 10 på SIQs ProcessIndex. 2.5 Genomföra förändring Beslutsfattande och kommunicering av beslut 49 Motivera beslut genom att tydliggöra förväntade effekter. x x x x x Förvaltningschef Kvalitetssäkra förvaltningens ledningsgrupps beslutsprocess. x x x x Fastställa hur beslut ska kommuniceras i organisationen x x Förvaltningschef Följa upp att beslut verkställs. x x x x x x Förvaltningschef Följa upp och utvärdera konsekvenser av beslut. x x x x x Förvaltningschef Genomföra riskanalyser före och/eller efter beslut. x x x x x Förvaltningschef Genomföra händelseanalyser när ett beslut inte har bidragit med förväntade effekter. x x x x x Förvaltningschef Följsamhet till avtal och överenskommelser Kvalitetssäkra förvaltningens hantering av avtal. x x x Följa upprättade avtal. x x x x x Berörda funktioner Kvalitetssäkra förvaltningens hantering av överenskommelser 50. x x x x SAS 48 Skapa en rutin för hur vi på ett tillfredsställande sätt arbetar med värdegrundsarbete på ett sätt som möter lagens och kommunens krav/förväntningar. 49 För att säkra faktabaserade beslut med mera. 50 Ge förslag till förvaltningsledningen på rutin för hantering av överenskommelser. 20

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Ersätter Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström

Ersätter Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström Ersätter 2012-12-18 Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström 1 Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer krav på att verksamhetens insatser ska vara

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från övergripande mål och grundläggande värderingar i respektive lagstiftning.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från övergripande mål och grundläggande värderingar i respektive lagstiftning. Styrdokument Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-09-21 Ärendenr SON 2016/170 God kvalitet inom socialtjänsten och LSS-verksamheten samt den hälso- och sjukvård som bedrivs

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Rutin för utformande, uppföljning och revidering av rutiner i ledningssystemet

Rutin för utformande, uppföljning och revidering av rutiner i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (av vem och datum) Magdalena Patriksson, utvecklingsledare, 2013-12-06 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning 2016-01-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Kvalitet- och beställarenheten Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning Innehållsförteckning Ledningssystem

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten Socialtjänsten 1(8) Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Samtliga inom Socialtjänsten 160523 Filnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 1 (13) Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2014-10-08, 146 ) Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SID 2(22) 1 Inledning... 3 2 Stockholms stads ledningssystem... 4 3 Definition

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer