Strategisk plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2015-2017"

Transkript

1 Dnr BUN Dpl 01 sid 1 (14) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande Christina Widén, Strategisk plan Dnr BUN Dpl 01 Ärende Omvärldsförändringar Utbildningsfrågornas betydelse framhålls i de flesta länder världen över. Vårt utbildningssystem bör vara av yppersta kvalitet för att vi i framtiden ska ha möjlighet att konkurrera på olika marknader. För att säkra vår framtida ekonomiska utveckling och välstånd behöver vi säkerställa och vidareutveckla våra verksamheter. I förskolan läggs grunden till barnets livslånga lärande i skolsystemet. I Sverige har det aldrig funnits så många barn i förskolorna som idag ( i åldern 1-5 år hösten 2013). 84 % av alla 1-5 åringar och 95 % av 3-5 åringarna är inskrivna i förskolan. 53 % av personalen har förskollärarutbildning. Den svenska skolan står inför stora utmaningar. Skolverket konstaterar att den försämrade likvärdigheten är allvarlig. I internationella jämförelser utmärker sig Sverige som ett land där både kunskapsresultat och likvärdighet försämrats under 2000-talet. Skillnaden mellan skolor har ökat över tid och dessutom syns ett allt starkare samband mellan elevers resultat och deras sociala bakgrund. Sedan PISA-rapporten i december 2013 så har analyserna avlöst varandra och någon ensam orsak till detta resultatfall är svårt att peka ut. PISA mäter elevers förmågor inom olika kunskapsområden. Svenska elevers resultat har försämrats inom de tre kunskapsområden som mäts - matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Däremot visar undersökningen att relationerna mellan elever och deras lärare är bättre än OECD-ländernas genomsnittliga resultat. Förbättrade resultat och en likvärdig utbildning är den stora utmaningen i flera år framöver för lärarutbildare, skolhuvudmän, rektorer, förskolechefer och alla som arbetar i skolan. Barns och elevers lärande sker i den miljö som barn/elever och lärare skapar tillsammans. För att skapa så gynnsamma miljöer som möjligt krävs pedagoger Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10 Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr BUN Dpl 01 sid 2 (14) med stor yrkesskicklighet och tillgången till kompetenta pedagoger behöver säkerställas. Systematisk kompetensutveckling för förskollärare och lärare under deras yrkesverksamma liv är en viktig del i arbetet med att förbättra resultaten i våra verksamheter. Möjligheten för lärare att göra karriär inom yrket och satsningen på förstelärare är ett annat sätt att göra läraryrket attraktivt. Det är viktigt att säkerställa skolans kompetensförsörjning. Huvudmän för förskolor och skolor måste skapa förutsättningar för lärarna i förskola och skola att ta ansvar för det professionella innehållet i den pedagogiska yrkesutövningen. Det behöver finnas en långsiktighet i planering och strävan att förbättra resultaten. Reformerna i förskolan och skolan har varit många, reformtakten hög och det tar tid att få fram mätbara effekter. För att säkerställa utvecklingen ur både ekonomiska och kvalitativa aspekter är det viktigt att ta till sig aktuell forskning och utredningar som belyser de dilemman som vi kommer att stå inför. Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar Anpassningar av nämndens egna ambitioner Barn- och ungdomsnämnden kommer under åren att fortsätta genomföra anpassningar i verksamheten. En orsak till detta är de avtalade löneökningarna. Om de avtalade löneökningarna blir 3 % per år så innebär det att anpassningar i verksamheten måste genomföras på ca 10 mkr om året, totalt 30 mkr under perioden. En annan orsak till att anpassningar i verksamheten måste genomföras är ökade hyreskostnader för renoverade lokaler. Mariebergsskolan, Norrstrandsskolan, Råtorpskolan och Ilandaskolan är nu renoverade. Därtill har Hagaborgsskolan rivits och ersätts med en ny byggnad. Totalt kommer de under perioden planerade och genomförda renoveringarna att ge en ökad hyreskostnad med ca 25 mkr. Barn- och ungdomsnämnden har finansierat de ökade kostnaderna inom ram genom anpassningar i förskole- och grundskoleverksamheten. Under åren finns ett fortsatt stort behov av att renovera och bygga om slitna skolbyggnader. I detta budgetyttrande finns äskanden om renovering och ombyggnation av Västerstrandsskolan, Kvarnbergsskolan, Hultsbergsskolan, Skåreskolan och Mariebergsskolans idrottshall. Om dessa investeringar genomförs innebär det att lokalkostnaderna i slutet av perioden kommer att öka med ytterligare 20 mkr (utöver de 25 mkr som redan finansierats). Detta kommer att innebära fortsatta anpassningar. Förslag på åtaganden som förändras i genomförandetid samt ev. ansvar Barn- och ungdomsnämnden har inga förändringar vad gäller åtaganden. Eventuella behov av nya åtagande Barn- och ungdomsnämnden har inga egna behov av nya åtaganden.

3 Dnr BUN Dpl 01 sid 3 (14) Eventuella äskanden inom driftbudget Inledning Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter är styrda av lagar och förordningar. Statens tydliga styrning av förskolans och skolans verksamheter påverkar den kommunala styrningen. Anpassningar som måste göras inom lagstadgad verksamhet får alltid konsekvenser genom försämrad personaltäthet inom förskola, fritidshem, grundskola eller särskola. Det innebär att äskanden till lagstadgad verksamheten oftast handlar om att bibehålla kvaliteten inom den befintliga verksamheten. För att förtydliga detta har nedanstående text delats upp i två delar. Första delen beskriver områden i förskolans och skolans verksamheter som är lagstadgade enligt skollagen och läroplanerna och som på grund av anpassningar riskerar att urholkas eller till och med inte uppfylla lagkraven. Den andra delen beskriver viktiga prioriterade utvecklingsområden inom den lagstadgade verksamheten. För att hålla en hög kvalité i verksamheten behöver man anpassa och utveckla den utifrån samhällets utveckling och krav. Lagstadgad verksamhet Barn och elever i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd, förskolan Förskolan har ett särskilt ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Vanligtvis ges stödet i barnens ordinarie förskolegrupper då förskolan saknar kompletterande skolformer såsom grundskolan har i form av specialskola och särskola. Formerna för det särskilda stödet varierar då det ska vara anpassat efter varje barns behov. Forskningen pekar på pedagogens betydelse för att uppnå en förskola med god kvalitet. Med tanke på förskolans förstärkta uppdrag rörande barn i behov av särskilt stöd är kompetens- och verksamhetsutveckling inom området nödvändigt. Resultaten från SOFIA-studien visar på olika utvecklingsområden t.ex. i form av skillnader mellan pedagogernas syn på det särskilda stöd som flickor får jämfört med stödet till pojkar. För att kunna behålla stabilitet och trygghet kring barngruppen är en hög personaltäthet en förutsättning. Barn- och ungdomsförvaltningen äskar 9 mkr för att bibehålla personaltätheten och därmed stödja utsatta enheter inom respektive skolområde. Elever i behov av särskilt stöd, grundskolan Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag eftersom elever har olika förutsättningar och bakgrunder. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att

4 Dnr BUN Dpl 01 sid 4 (14) uppväga skillnader i deras förutsättningar. För elever med behov av särskilt stöd har skolan ett viktigt ansvar. Det finns ingen definition av begreppet särskilt stöd i skollagen. Det är heller inte möjligt att i lagtext definiera vilka förutsättningar som ska finnas för att en elev ska erbjudas särskilt stöd. Det är också svårt att dra en gräns mellan vad som avses med stöd som ges inom ramen för en individanpassad undervisning och vad som är särskilt stöd. Vad som avses med särskilt stöd blir därmed en professionell bedömning som skolan måste göra från fall till fall. För att öka möjligheten för elever i behov av särskilt stöd att få individuellt anpassat stöd vill barn- och ungdomsförvaltningen öka antalet speciallärare. Barn-och ungdomsnämnden äskar 5 mkr för att kunna anställa flera speciallärare och öka stödet till de elever som är i behov av särskilt stöd. Mottagningsenhet nyanlända Inom barn- och ungdomsförvaltningen finns redan idag ett behov av ökad kapacitet och samordning kring hur och var nyanlända ska tas emot. En framställan från Länsstyrelsen till Karlstads kommun om ökat mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn gör att behovet kommer att öka ytterligare. Ett ökat antal flyktingar och efterföljande anhöriginvandring kan med nuvarande organisation leda till att barn/elever får vänta på skolplacering och att de inte får det stöd de har rätt till inom rimlig tid. Det kan till exempel gälla modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning, eller att det saknas lärare i svenska som andraspråk. Det behövs också utökade kunskaper kring och rutiner för kartläggning av nyanländas skolbakgrund och kunskaper, inte minst med hänvisning till de av regeringen föreslagna åtgärderna (DS 2013:6) kring undervisning av nyanlända elever. En mottagningsfunktion/enhet för nyanlända ökar tydligheten för hur nyanlända ska tas emot och ge likvärdiga möjligheter och förutsättningar för en bra skolstart i Karlstads kommun. Mottagningsenheten föreslås: utreda och föreslå kommungemensamma riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever inom barn- och ungdomsförvaltningen så att lagens krav säkerställs ansvara för en första kartläggning av skolbakgrund, kunskapsnivå och hälsa ansvara för information till vårdnadshavare om svensk förskola och skola ge rekommendation till förskolechefer och rektorer om lämplig placering fungera som stödjande och rådgivande enhet gentemot förskolor och skolor arbeta med kompetenshöjande insatser kring interkulturell kompetens och språkutvecklande arbetssätt

5 Dnr BUN Dpl 01 sid 5 (14) samverka med andra förvaltningar i kommunen, landstinget och berörda myndigheter kring nyanlända barn och elever Mottagningsenheten bör placeras centralt för att underlätta för nyanlända familjer. Beroende av verksamhetens omfattning behövs kompetenser som samordnare med pedagogisk kompetens, lärare i svenska som andraspråk, språk- och kulturpedagog, skolsköterska, administratör och modersmålslärare. Dessutom krävs tillgång till tolkar. Uppskattningsvis behövs totalt 4 tjänster fördelade på befattningarna ovan. Kostnaderna för barn- och ungdomsförvaltningens åtaganden beräknas till 2 mkr per år exkl. hyreskostnader. Barn- och ungdomsnämnden äskar 2 mkr till 4 tjänster därutöver tillkommer hyreskostnader som idag inte kan uppskattas. Modersmålsstöd i förskolan Idag får många barn stöd i sin flerspråkiga utveckling av modersmålstränare i förskolan men det finns också barn som inte får stöd på grund av att lärare saknas, att det inte finns tillräckligt med barn som är berättigade till stöd i språket eller för att vårdnadshavare inte önskar sådant stöd. För dessa barn har förskolan också ett tydligt ansvar att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål skollagen (2010:800) 8 kap 10 På förskolan är svenska det rådande språket och det är svårt för barn att i förskolan tala ett språk som avviker från den språkliga normen. Även i förskolor där majoriteten av barnen talar ett annat modersmål än svenska använder de flerspråkiga barnen, när de är på förskolan, svenska som kommunikationsspråk. Barn tolkar förskolans språkliga norm som svensk och anpassar sitt språkval till den enspråkiga normen. Det gör att förskolans utmaning för att arbeta med språkutveckling blir än större för flerspråkiga barn eftersom det också handlar om att få barnet att våga omfamna alla sina språk. När det handlar om nyanlända familjer, som inte känner till förskolans värld, blir utmaningen inte bara språklig utan också kulturell. För att förstå t ex begreppet samling behöver vårdnadshavarna också veta hur ordet används på förskolan. (Skolverket 2013) För att lyckas med arbetet behöver stöd ges till särskilda tjänster för förskollärare. Ett viktigt stöd och en förutsättning för likvärdighet i kommunens förskolor är att inrätta språk- och kulturpedagoger. Språk- och kulturpedagogerna ska stödja och inspirera utvecklingsarbetet kring flerspråkighet och interkulturalitet i förskolorna samt även bedriva viss kompetensutveckling. Ett nätverk kring flerspråkighet och interkulturalitet bildas för pedagoger och leds av språk- och kulturpedagogerna. I nätverket ingår representanter från förskolor, förskolechefer och modersmålslärare. För att få tjänst som språk- och kulturpedagog krävs förskollärarutbildning och mångårig erfarenhet av att arbeta med att utveckla barns flerspråkighet. Med fördel har språk- och kulturpedagogerna själva olika kulturella bakgrunder. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att det inrättas fyra tjänster som språk- och kulturpedagoger, en per skolområde väst och syd samt två för skolområde öst.

6 Dnr BUN Dpl 01 sid 6 (14) Barn- och ungdomsnämnden äskar om att få en utökad ram på 2 mkr för att anställa fyra språk- och kulturpedagoger. Skolskjutsar, växelvist boende Barn med växelvis boende har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna under förutsättning att de är folkbokförda i kommunen. Exempelvis kan detta innebära att ett barn bor med en vårdnadshavare i Skattkärr och går på skolan där medan den andra vårdnadshavaren bor i Vålberg. Det innebär att barnet erbjuds taxi från Vålberg till Skattkärr varannan vecka vilket medför stora kostnader. Under 2013 uppgick kostnaden för skolskjuts vid växelvist boende till 2 mkr. Barn- och ungdomsnämnden äskar 2,5 mkr för ökade kostnader angående skolskjutsar vid växelvist boende. LSS, korttidstillsyn Kostnaderna för eftermiddagstillsyn för barn över 12 år som regleras i LSS har ökat de senaste åren och ger ett årligt underskott på 0,5 mkr. Underskottet för år 2013 uppgick till 0,5 mkr och kommer att öka med ytterligare 0,5 mkr under år Det är svårt att vidta åtgärder för att få denna verksamhet att nå nollresultat. Barn- och ungdomsnämnden äskar 1 mkr till verksamheten korttidstillsyn för att undvika neddragningar. Grundsärskolan Grundsärskolan har under flera år haft stora elevminskningar. Elevantalet har minskat från 200 elever till idag 80 elever. Verksamheten har under åren arbetat med att anpassa organisationen efter de minskade budgetramarna. Elevernas särskilda och vitt skilda behov gör att det är betydligt svårare att anpassa verksamheten efter sjunkande elevantal jämfört med övrig skolverksamhet. Grundsärskolan visar på ett årligt underskott med 2 mkr. Det är svårt att vidta åtgärder för att få denna verksamhet att nå nollresultat. Det skulle innebära stora konsekvenser genom att antalet grundsärskolegrupper måste minska och elevantalet i kvarvarande grupper måste öka. Det innebär en försämrad personaltäthet. Barn- och ungdomsnämnden äskar 2 mkr i utökad ram för att undvika neddragningar inom grundsärskolan. Skolbibliotek Skollagen beskriver skolornas skyldighet att ha tillgång till olika medier för att främja språkutveckling och stimulera läsning och att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolinspektionen har tre formulerade krav på ett skolbibliotek som handlar om tillgänglighet, omfattning av medier och hur anpassat biblioteket är utifrån skollagens mål. Skolbibliotekens innehåll och funktion är föremål för stora diskussioner i hela Sverige. De nya medierna och tillgången till digitala resurser har gjort att begreppet bibliotek måste omdefinieras.

7 Dnr BUN Dpl 01 sid 7 (14) Utifrån ett uppdrag i strategisk plan om samverkan mellan skolbibliotek och biblioteksfilialer har BUF och KFF gjort en kartläggning av behovet och tagit fram ett avtalsförslag som kan användas mellan parterna. Detta avtal säkerställer att kommunen uppfyller skollagens krav, men användandet och utvecklingen av skolbiblioteken bör utökas för att bli en viktig resurs i undervisningen. Den pågående inspektionen av Skolinspektionen visar också på att det finns brister på ytterligare några fler skolor. Flera kommuner i Sverige har gjort stora satsningar på skolbiblioteken som skolans nav och som en utgångspunkt för att stötta elevernas måluppfyllelse. BUF önskar göra ett förslag till skolbiblioteksplan med en ambitionstrappa vad gäller medier, bemanning, organisation osv. BUF önskar genomföra en pilotsatsning på några skolor, t ex Nyeds skola där folkbiblioteket ligger inom skolans väggar, för att samverka och utveckla verksamheterna. Barn- och ungdomsförvaltningen behöver anställa fler bibliotekarier eller biblioteksassistenter på skolorna för att uppfylla skollagens krav. Barn- och ungdomsnämnden äskar 1,1 mkr till att utveckla skolbiblioteksverksamheten. Viktiga utvecklingsområden Personaltäthet och gruppstorlek i förskolan, fritidshem och grundskola Internationella jämförelser som t.ex. PISA undersökningen visar att måluppfyllelsen för svenska elever sjunker. Vi vet att grunden för att lära och utvecklas till en ansvarfull medborgare är att individen är trygg och känner tillit, känner sig sedd och uppmuntras att se att det går att påverka sin egen situation. Att som barn/elever redan från starten i det livslånga lärandet i förskolan, fritidshem och grundskola få möte trygga vuxna som jag kan knyta an och som ser mig, bygger på en stabil och hög personaltäthet. Detta för att möta alla barns olika behov, att finnas då kollegor är sjuka eller frånvarande i akuta lägen och att klara den nya krävande lagstiftning med höga mål krav och behov av tid för planering, uppföljning, dokumentation m.m. Personaltäthet i förskolan och fritidshem Det är huvudmannen d.v.s. kommunen som ska se till att barn- och elevgrupperna i förskola, fritidshem och grundskola har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. För att huvudmannen här ska kunna ta sitt ansvar är det angeläget att det finns system och rutiner för uppföljning och utvärdering på såväl enhets- som kommunnivå. För närvarande finns inga belägg för att det skulle finnas någon gruppstorlek eller personaltäthet som är den optimala. Studier visar emellertid att låg personaltäthet och stora grupper kan ha negativa effekter framför allt när det gäller de yngsta barnen i förskolan som är beroende av täta och stabila vuxenkontakter som de kan knyta an till. Likaså gynnas barn i behov av särskilt stöd, barn med annat modersmål än svenska samt barn som kommer från mindre gynnsamma villkor av mindre barngrupper med hög personaltäthet. Med anledning av gruppens betydelse för barns utveckling och lärande i förskola och fritidshem är det angeläget för huvudmannen att kontinuerligt följa och analysera utvecklingen av gruppstorlekar och personaltäthet. Barngruppers storlek

8 Dnr BUN Dpl 01 sid 8 (14) och personaltäthet är två av flera kvalitetsfaktorer som är viktiga att uppmärksamma. Nedanstående tabell visar hur mycket det kostar att förbättra personaltätheten inom de olika verksamheterna: Verksamhet Nyckeltal idag Nytt nyckeltal Kostnad Förskola, barn/ped. 5,5 5,4 6,5 mkr personal Förskoleklass, 17,8 17,7 0,5 mkr elever/lärare Grundskola, 12,1 12,0 2,5 mkr elever/lärare Fritids, elever/anställd 12,4 12,3 1,0 mkr Gruppstorlek i förskolan De yngsta barnen i förskolan är beroende av täta och stabila vuxenkontakter för att kunna knyta an till vuxna och bli trygga individer. Det lilla barnets förmåga till att bli en självständig individ som relatera sig till vuxna och andra barn och med hjälp av språket utvecklas socialt och med lust deltar i lek och lärsituationer kräver tät vuxennärvaro. Antalet barn i en barngrupp påverkar generellt hur barn i behov av särskilt stöd, barn med annat modersmål än svenska och barn som kommer från mindre gynnsamma villkor skall tillgodogöra sig och förberedas inför skolstart. Verksamhet Nyckeltal idag Nytt nyckeltal Kostnad Barn per avd i 16,53 15,53 31,5 mkr förskolan Vikarieanskaffning i förskolan Det kan konstateras att det periodvis är mycket svårt eller t o m omöjligt att få tag på vikarier i förskolan. Vid enstaka tillfällen har det inneburit att verksamhet inte kan bedrivas. Den låga grundbemanningen gör att om någon förskollärare eller barnskötare inte kan tjänstgöra p g a sjukdom, vård av barn, semester, utbildning etc måste det finnas en ersättare för att verksamhet ska kunna bedrivas. För att säkerställa kvalitén och kompetens på de som används som vikarier i förskolan har förvaltningen organiserat en Vikariepool. Rekrytering och kontroll av vikarier görs på stabsnivå. Bokning av vikarier sker via ett webbaserat program. Rådande situation, främst brist på vikarier och organisering av sökande efter vikarier, har föranlett ett flertal synpunkter från medarbetare och vårdnadshavare. Om vi som arbetsgivare kan ge vikarierna en garantilön skulle troligtvis flera välja att arbeta som korttidsvikarier istället för att binda upp sig på längre vikariat. För att minska stressen ute på förskolorna behöver det finnas resurser för att organisera vikariebokningen. En beräknad kostnad för vikariebokning och ca 10 vikarier med garantilön per skolområde är 6 mkr per år.

9 Dnr BUN Dpl 01 sid 9 (14) IT-pedagoger och specialpedagogisk utrustning till barn och elever i behov av särskilt stöd, i förskola och grundskolan De digitala verktygens möjligheter att stötta elever i behov av särskilt stöd är stora. Barn och elever kan få återkoppling direkt, kan träna, dokumentera, skriva, fotografera, lyssna, spela in och många fler funktioner och möjligheter finns. Det som avgör om det blir ett verktyg som hjälper och stöttar på rätt sätt är egentligen kompetensen att bedöma vilket behov eleven har och vilka insatser som kan hjälpa eller kompensera. Tillgång till verktygen är naturligtvis en förutsättning för att man ska kunna arbeta med dem. Kompetens att bedöma hur olika verktyg kan hjälpa eleverna att nå en högre måluppfyllelse behöver utvecklas i det dagliga arbetet. På Barn- och ungdomsförvaltningen finns mycket kunskap, men stödet för den enskilde läraren att sätta in rätt verktyg anpassat till varje elev bedöms i många fall långt borta och man upplever i många fall en frustration över att inte veta hur man ska utnyttja de resurser som man har tillgång till. I förskolan är det olika typer av svårigheter som föranleder särskilt stöd - kommunikation, lärande- och beteendesvårigheter. Tal och kommunikationssvårigheter är ett av de vanligaste utvecklingsområdena. Det är viktigt att förskolan anpassar verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov. Barn med annat modersmål kan med hjälp av översättningsprogram i läsplattan lättare göra sig förstådda eller få hjälp att förstå ord eller aktiviteter som skall genomföras i verksamheten. Varje skolområde bör ha tillgång till en IT-pedagog (förskola och grundskola) som kan stötta arbetet med att utveckla arbetet med de digitala resurserna, genomföra kompetensutveckling och ta fram en verktygslåda för pedagogerna att utgå ifrån. En resursförstärkning behöver också göras för att så tidigt som möjligt i elevernas skolgång kunna sätta in de resurser som behövs. Kostnaden för tre IT-pedagoger är 1,5 mkr. Därtill kommer kostnader för IT- system, verktyg i form av datorer och läsplattor, programvaror med licenser, anpassningar av olika resurser främst riktat till specialpedagogiskt stöd samt kompetensutveckling till en kostnad på 2,5 mkr. Barn- och ungdomsnämnden äskar 4 mkr till IT-pedagoger och specialpedagogisk utrustning till barn och elever i behov av särskilt stöd i förskola/grundskola. Omsorg på obekväm arbetstid Behovet av omsorg på obekväm arbetstid har successivt ökat under den senaste fyraårsperioden. Föräldrar som vill ha omsorg på obekväm tid (före kl. 06,30 och efter kl. 18,30) hänvisas idag till Tallåsens förskola på Våxnäs. I nuläget finns 48 barn inskrivna. Det finns ingen kö, utan de barn som behöver omsorg placeras fortlöpande inom en månad. Erfarenhet visar att behovet ökar varje år under sommaren då många får sommarvikariat. På Tallåsens förskola finns för närvarande 11 sovplatser. Personalen består av fem barnskötare och en förskollärare, totalt 5,95 tjänst. Från 2010 är verksamheten också eftermiddagsomsorg för att underlätta för föräldrar som jobbar kvällar att kunna lämna sina barn direkt till nattis. Verksamheten öppnar kl varje eftermiddag. Schemat för barnen kan variera kraftigt. Drift och lokalkostnad för nuvarande nattis uppgår till 3,9 mkr (2013).

10 Dnr BUN Dpl 01 sid 10 (14) För att kunna möta en ökad efterfråga på omsorg på obekväm arbetstid kan verksamheten på Tallåsen utökas med ytterligare platser. Det skulle medföra att en översyn av personalstyrkan behöver göras och att lokaler anpassas för kväll/natt verksamhet. För att tillgodose önskemål från vårdnadshavare i andra delar av kommunen som är i behov av omsorg på obekväm arbetstid och som har svårt att ta sig till Wåxnäs, föreslås att ytterligare en stadsdel öppnar ett nattis. Att utöka antal platser i kommunen med nattisverksamhet ställer krav på bra lokaler. Lokalen skall vara anpassad för förskoleverksamhet med övernattningsmöjligheter för barn och personal. En lokal som är integrerad i en av kommunens egna förskolor underlättar och skapar bättre förutsättningar för verksamheten. Barn och ungdomsnämnden äskar 4 mkr för att starta ett nytt nattis i Karlstad Ökade hyreskostnader till följd av renoverade och nybyggda lokaler Mariebergsskolan, Norrstrandsskolan, Råtorpskolan och Ilandaskolan är nu renoverade. Därtill har Hagaborgsskolan rivits och ersätts med en ny byggnad. Totalt kommer de under perioden planerade och genomförda renoveringarna att ge en ökad hyreskostnad med ca 25 mkr. Barn- och ungdomsnämnden har finansierat de ökade kostnaderna inom ram genom anpassningar i förskole- och grundskoleverksamheten. Under åren finns ett fortsatt stort behov av att renovera och bygga om slitna skolbyggnader. I detta budgetyttrande finns äskanden om renovering och ombyggnation av Västerstrandsskolan, Kvarnbergsskolan, Hultsbergsskolan, Skåreskolan och Mariebergsskolans idrottshall. Om dessa investeringar genomförs innebär det att lokalkostnaderna i slutet av perioden kommer att öka med ytterligare 20 mkr (utöver de 25 mkr som redan finansierats). Detta kommer att innebära fortsatta anpassningar i verksamheten. Satsning för att anpassa Karlstad till lönenivåer i jämförbara kommuner för olika lärargrupper Karlstads kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. En del i den strävan är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner. Den senaste gemensamma kommunstatistiken är från november Vid jämförelse mellan medianlönen i Karlstad och kommuner med fler än invånare framkommer följande: Förskollärare Fritidspedagog Lärare tid Lärare Barnår sen år skötare Antal Karlstad > Mellanskillnad kr kr kr kr 125 kr Inom de närmaste åren kommer många pedagoger att gå i pension. Vi märker redan nu att det blir allt svårare att rekrytera. I den aspekten är det av största vikt att vårt löneläge inte är lägre än de vi konkurrerar med.

11 Dnr BUN Dpl 01 sid 11 (14) Även i Lärarförbundets ranking, Sveriges bästa skolkommun, skiljer sig Karlstads kommun från övriga kommuner vad gäller lön. Av Sveriges 290 kommuner hamnar Karlstad på plats 240. Karlstads placering har försämrats under en 10 års period. Värdet räknas fram från partsgemensam statistik och grundar sig på medellön, löneökningstakt under de senaste fem åren samt lönespridning. Karlstads kommuns ranking har varit: Låga värden är positivt. Kostnaden för att anpassa Karlstads lönenivåer till jämförbara kommuner uppgår till 34,8 mkr. Giftfri förskola För att få en professionell inventering av farliga produkter, upprättande av en plan för de produkter som bedöms skall utfasas och information till personal och vårdnadshavare behöver förvaltningen anställa en expert inom området under perioden Därutöver behövs medel för att kunna ersätta produkter som bedöms farliga. Exempel på produkter som behöver ses över är plastleksaker, plasttallrikar, sovmadrasser etc. I de förstudier som kemikalieinspektionen gjort visar att damm i förskolelokalerna innehåller farliga kemikalier. Åtgärder för att komma tillrätta med farligt damm är att se över hur lokalen är möblerad, antal lösa saker som står framme och som försvårar städning, att höjdstädning sker regelbundet och att leksaker och andra produkter rengörs och förvaras dammfritt. En ökad städfrekvens behöver t.ex. ses över på främst småbarnsavdelningarna. Barn och ungdomsnämnden äskar 2 mkr till att anställa en expert inom området för att genomföra inventeringen och medel till att starta arbetet med att fasa ut miljöfarliga kemikalier. Professions- och medarbetarprogram I Karlstads kommun ska alla barn och elever utvecklas så långt som möjligt och nå goda resultat. Verksamheten i kommunens förskolor och grundskolor skall bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär högt ställda förväntningar på den pedagogiska personalen. För att leva upp till denna ambition har förvaltningen fått Barn- och ungdomsnämndens uppdrag att utreda förutsättningar för att införa ett långsiktig karriärs- och utvecklingsprogram för pedagoger. Utgångspunkten för professionsprogrammet är att det på förskolor och skolor finns en kontinuerlig och systematisk kunskapsbildning om hur lärande och undervisning kan utvecklas. Arbetet ska dokumenteras och diskuteras såväl inom som mellan enheter i förvaltningen så att den kan bli att anse som beprövad. Ett arbete som är en del i förskolechefs och rektors pedagogiska ledarskap. Programmet kan omfatta flera delar. Basen i professionsprogrammet är riktat till alla lärare inom förskolor och grundskolor. Det kan t.ex. innebära deltagande i minst en universitetskurs (7,5 hp) och deltagande i en forskningscirkel. Även under de tidiga anställningsåren ska riktade insatser i form av reflektionsgrupper eller förlängt mentorsstöd kunna ges till medarbetare. Denna del ligger parallellt med

12 Dnr BUN Dpl 01 sid 12 (14) den löpande kompetensutvecklingen i form av fortbildningsdagar och olika slags konferenser. Utöver den obligatoriska delen finns erbjudande i form av ett meriteringssystem. Genom meriteringssystemet ska det finnas möjlighet att pröva möjligheten att meriteras och därmed kvalificera sig att ansöka till olika karriärtjänster som t ex förstelärartjänster eller till utbildning på avancerad nivå i form av master-, licentiateller doktorsexamen. Kostanden för uppstarten av ett professions- och medarbetarprogram kommer uppskattningsvis att uppgå till ca 2 mkr och fullt utbyggt till ca 6 mkr. Första Linjen Uppdraget att ta fram en definition av första linjens vård inom Karlstads kommun samt att samverka med landstinget och övriga kommuner runt en planering av en första linjens verksamhet ligger utöver de mål och uppdrag som finns upptaget i den strategiska planen. Utifrån att uppdraget ligger utanför ramarna i strategiska planen ser berörda nämnder detta som en större händelse vilket innebär att de juridiska och ekonomiska aspekterna av uppdraget måste ses över. Mycket preliminärt kan kostnaden för Karlstads kommuns del i ett samarbete uppskattas till mellan 1,5-2 miljoner per år. Investeringsbudget Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen arbetat fram förslag till lokalinvesteringar för åren Västerstrandsskolan Barn- och ungdomsförvaltningen ser ett kommande behov av om- och tillbyggnad på Västerstrandsskolan av flera olika orsaker där t.ex. nybyggnation på Bellevue, Zakrisdal och Kartberget genererar ett tillskott av barn inom upptagningsområdet. Tidplanen för Grundviken gör att behovet, som tidigare planerat, inte kommer att tillgodoses genom tillskott av skolenheter inom planområdet. Därutöver avvecklas K-längan på Gruvlyckeskolan och de 60 eleverna som går där idag flyttar till Västerstrandskolan i augusti år För att lösa lokalbristen finns idag en tillfällig skolpaviljong (med tidsbegränsat bygglov) på gården som fungerar som undervisningslokal för två klasser. I ombyggnaden ska den lokalytan räknas in och ersättas vilket gör att paviljongen kan avvecklas. Förutom detta finns brister i befintliga lokaler, framför allt vad gäller tillgänglighet till expedition, sköterska, lärarrum, omklädningsrum och gymnastiksal. Nya Västerstrandsskolan bör med tanke på framtiden dimensioneras som en treparallellig skola för ca 400 barn i förskoleklass till årskurs sex samt för tre förskoleavdelningar á 20 barn med egen tillhörande utegård. Totalt behöver skolan rymma 460 barn. Idag går ca 270 elever på Västerstrandsskolan och läsåret 2014/2015 beräknas siffran öka till drygt 320. Genom tillbyggnad av befintlig huskropp med ca 2550 kvm (1700 kvm för skolan och 550 kvm för de tre förskoleavdelningarna) samt ombyggnad av ca 1300 kvm uppnås ändamålsenliga undervisnings- och förskolelokaler med bra samband, hög grad av flexibilitet och möjlighet till samverkan. Samtliga lokaler blir fullt tillgängliga. I dessa ytor ingår även en tillbyggnad av matsalen och en ombyggnation av produktionsköket, vilket krävs för att klara det ökade elevantalet.

13 Dnr BUN Dpl 01 sid 13 (14) I projektets budget är en etablering och avetablering av provisoriska lokaler och utemiljö för 320 barn inräknad. Själva hyreskostnaden är inte med i budgeten. Se äskande driftbudget. Teknik- och fastighetsförvaltningen återkommer hösten 2014 med begäran om investeringspengar för om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i storleksordningen miljoner. Kopplat till detta är driftbudget äskat för provisoriska lokaler, se rubriken Eventuella äskanden driftbudget. Orrholmsskolan/Kvarnbergsskolan Barn- och ungdomsförvaltningen har initierat en utredning av statusen på Kvarnbergsskolan och Orrholmsskolan för att utreda skolornas skick och utvecklingsmöjligheter för framtiden. Beroende på statusutredningen och barn- och ungdomsförvaltningens behovsanalys är en trolig strategi att en av skolorna avvecklas på sikt och att den andra byggs ut och anpassas till de behov av F-6- skola som finns i skolområdet. Teknik- och fastighetsförvaltningen återkommer hösten 2014 med begäran om investeringspengar för Orrholmsskolan/Kvarnbergsskolan Hultsbergsskolan Barn- och ungdomsförvaltningen har initierat en utredning av lokalnyttjandet på Hultsbergsskolan inkl. kök och matsal, för att utreda skolans möjligheter att kunna nyttja lokalerna mer flexibelt. Beroende på utredningens resultat och barn- och ungdomsförvaltningens behovsanalys är det troligt att en ombyggnation av skolan bör ske för att anpassas för verksamhetens behov. Teknik- och fastighetsförvaltningen återkommer 2015 med begäran om investeringspengar för Hultsbergsskolan Skåre skolområde Beroende på exploateringstakten inom Stodeneområdet, och förtätningen i övrigt inom Skåre/Stodene skolområde, kommer det att finnas behov av ytterligare lokaler för skola och förskola. Stodeneskolan är en paviljonglösning som har funnits i snart tjugo år i ett område som växer och förtätas. På Skåreberget har nyligen etablerats tillfälliga paviljonger för att tillgodose behovet av förskola. Teknik- och fastighetsförvaltningen återkommer, efter utredning tidigast 2015 med begäran om investeringspengar för nya skollokaler i Skåre/Stodene skolområde Förskolor Färjestad/Rud Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att få ett uppdrag att se över det totala behovet av förskoleplatser i upptagningsområdet kring Rud och Färjestad. Utredningen kommer troligen att innebära nyinvestering och reinvestering. Teknik- och fastighetsförvaltningen ber att få återkomma 2015 med begäran om investeringspengar 2016.

14 Dnr BUN Dpl 01 sid 14 (14) Mariebergsskolan idrottshall I budgetprocessen för åren erhölls 14,5 mkr till år 2016 för upprustning av befintlig hall för idrott. Skolinspektionen har nu i samband med en tillsyn av Mariebergsskolan i sitt beslut särskilt uppmärksammat de bristfälliga lokalerna för idrott. Skolinspektionen har valt att fatta beslut om föreläggande enligt 26 kap 10 skollagen när det gäller att Eleverna ska ha tillgång till utrustning och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning och för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Skolinspektionen konstaterar, Då det är arbetsmiljöverkets uppdrag att se till att bland annat arbetsmiljölagstiftning följs överlämnar Skolinspektionen, efter samråd med Arbetsmiljöverket, uppgifterna till Arbetsmiljöverket för vidare handläggning och eventuella åtgärder. Skolinspektionens beslut innebär att lokalerna inte bedöms uppfylla de krav som finns i skollagen på godtagbara undervisningslokaler för att nå de kunskapskrav som finns. Att ärendet överlämnas till Arbetsmiljöverket indikerar att man ser allvarligt på de brister man iakttagit när det gäller lokalerna. En ombyggnad krävs för att uppfylla läroplanens krav. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen att göra en utredning för att se om detta föranleder en annan ambitionsnivå än den sedan tidigare beslutade nivån. Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att föreslå ett tidigareläggande av redan beslutat anslag till år Barn- och ungdomsförvaltningen ber att få återkomma med ev. begäran om tilläggsäskande angående lokalinvesteringsmedel hösten år Göran Isberg skoldirektör, barn- och ungdom Christina Widén ekonomichef

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Gun Eriksson (S) Förvaltningschef: Hans Åhnberg Rambudget 2010 Bokslut 2008 Budget 2009 Ram- Preliminär budgetram 2010 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto förändring

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 1 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017 Sidan 1 av 6 Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Er referens: Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: 040-641 13 03 E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr: Barn-

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Information för val av skola ht 2014

Information för val av skola ht 2014 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2014 Innehåll 1. Val av skola i korthet... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs 7 och

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson

Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson Skolledarkonferens, Tylösand 25/9 2014 Vem är ledare i förskolan? Förskolechefens ansvar Förskollärarens ansvar

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1 (6) Datum 2014-03-31 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer