Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, Deltagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare"

Transkript

1 Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg Mats Sjöberg Bo-Erik Ekblom Manfred Lindvall Jonas Lundström Robert Näslund Frida Snell Ulf Westergård Mathias Rönnheden Lars Olofsson Thorbjörn Jonsson Per Olofsson Kenneth Enbom Anders Lundström Katarina Andersson Karl Thyni Cecilia Lind Annika Nordqvist Magnus Sundling Anders Lundberg Magnus Burwall Ola Kromnow Fredrik Friblick Veronica Olsson Gällivare kommun Gällivare kommun Kiruna Kommun Pajala Kommun Pajala kommun Pajala kommun Pajala kommun Pajala Utveckling AB Pajala Utveckling AB Länsstyrelsen Länsstyrelsen Northland Northland Northland Northland Nordiska Investeringsbanken Svevia Peab Peab Peab TRV TRV TRV TRV TRV TRV TRV Vectura Vectura Vectura Prolog Prolog Prolog

2 Minnesanteckningar från workshopen Inledning Veronica Olsson och Fredrik Friblick, Prolog hälsade alla välkomna till workshop 3. Genomgång av dagens agenda. Presentation av deltagare Deltagarna presenterade sig kort. Återkoppling kring tidigare workshops Veronica och Fredrik gjorde en återkoppling kring vad som gjorts på tidigare workshops. Det som diskuterats på de första två workshoparna är: - Möjligheter - Utmaningar - Mål - Åtgärder Under workshoparna har mål och åtgärder har prioriterats. Förväntningar på dagen Några förväntningar på dagen: - En klar blid över ett tidsplan. Något konkret när olika aktiviteter ska vara klara. - Produkterna från gruvan kommer snart att behöva transporteras. Måste veta hur vi ska agera för att det ska fungera. - Övergripande mål bör ha en tydligare bild vad målen innebär. - Det är skarp läge. Mer eller mindre konkreta förslag på åtgärder. - Hoppas att vi ska ha människors hälsa i fokus. Målarbete Magnus B presenterade arbetet med att konkretisera målen. Prolog

3 Förslag till ändamål för projektet har tagit fram. Synpunkter: Viktigt att omgivningsaspekterna är tydligt i ändamålet. Viktigt att ha med gynnsamma effekter inte bara tillgodose Pajala med omnejd - vad innebär det? Arbetsplats försörjning är viktigt vägen söder ut är också viktigt Det handlar om Malmfältsområdet tre kommuner. Förtydliga vad Pajala med omnejd menas. Förslag till målområden Utifrån de prioriterade målen har ett antal målområden definieras: - Genomförande tiden - Kostnad/Samhällsekonomi - Funktion - Trafiksäkerhet - Samhällsutveckling - Klimat och resurseffektivitet - Hälsa - Natur- och kulturmiljö Synpunkter: Diskussion kring prioriteringarna av målen från förra workshopen. De mål som hade röda prickar ska betraktas som mindre prioriterade för projektet inte som ej viktiga. Hur kan de olika organisationerna bidrar till de olika målen? För målområdena har ett antal indikatorer definierats för att kunna bedöma olika åtgärders måluppfyllelse. Synpunkter: I samband med en terminal i Kiruna har rennäringen blivit intresserad. Rennäringen tar vi upp som ett riksintresse även i åtgärdsval men i lagstadgade processen samråder vi kring frågan. Prolog

4 Diskussion kring kostnader för olika åtgärder och kostnader för effekterna av olika åtgärder. Det som är styrande för industrin är att ha en låg transportkostnad. Under funktionsmålet bör transportkostnader finnas med. Gällivare, Kiruna och Pajala har redan idag ett bra företagsklimat. Förslag till konkretisering av målen presenterades. Diskussion kring målen individuellt och i grupp. Synpunkter på målformuleringen: - Klimat neutralt verkar svårt att nå. - Trafiksäkerhet under byggtid kontra tillgänglighet på väg kan vara svårt att nå - Samhällsutveckling för Pajala med omnejd - viktigt att det finns en god tillgänglighet och regionförstoringen - God hälsa varför bara god ljudmiljö, varför inte alla effekter - Natur och kulturmiljö vilka områden? Berörda områden bör använda istället. - Den sociala dimensionen bör lyftas in. - Målet är bra, inte så lätt att välja av det bästa. Skriva bästa möjliga transportteknik. - Klimat Utsläpp - Funktionsmålet kompletteras med kostnadseffektiva - Omnejd behöver definieras det finns en påverkan på andra samhälle. Exempelvis lägga till Kaunisvaara Malmbanan. - Hälsa och kultur miljö. Använda friluftsliv istället. - Hälsa och kultur miljö. Använd inte ordet bibehålla. - Genomförande tid Den fortsatta tiden efter 2013 bör vara med. - Skilja mellan kostnad och samhällsekonomi. - Hälsa och kultur miljö. Stryk består - Samhällsutveckling Det är hela kommunen som ska utvecklas. - I tanken bör läggas till att fler samhällen än samhällen kan utvecklas genom att - Regionutveckling bör läggas in under samhällsutveckling - Fungerande transportlösning 2013 finns det Viktigt att inte köra fast efter några månader. - Svårt att nå det kortsiktiga funktionsmålet. Utifrån diskussionen reviderades mål formuleringarna. Översyn av målen kommer att ske efter workshopen kring detaljformuleringar, se slutet av dokumentet. Prolog

5 Åtgärder Magnus B gick igenom arbetet med åtgärderna (se bilagd presentation). Beskrivning av möjliga kombinationer av åtgärder och hur kvalitén på transportfunktionen förändras över tiden. Diskussion kring i grupper i de olika åtgärderna. Samlad diskussion kring åtgärderna. Några synpunkter: - Alla vägar är BK1 vägar. - Diskussion kring om väg 395 klara BK1. - Anslutningen till Autio behövs det en cirkulationsplats. Det kommer att behövas en lösning för få en bra koppling till E10. - Road scanners rapport har andra kostnader. Det är högre kostnader i denna rapport. Breddningar var exempelvis inte med i deras rapport. Översyn av kostnaderna kommer att ske för prioriterade åtgärder. - Väg 99 det borde vara en påverkan på samhällena. Det kommer att vara konsekvenser under byggtiden, som måste hanteras. Vägen kommer att vara en viktig väg för övriga transporter till gruvan. - Kommer det att behövas bullerskydd på befintlig väg. Det måste studeras. - Viktigt att bli tydligare på jämförelsealternativet. - Det är i väldigt begränsad omfattning som väg befintlig väg kommer att behövas för redundans om en genväg byggs. Det kommer att finnas bärgare med jour, det kommer att finnas reservfordon, trafikövervakning av fordon kommer att finnas. Northland/Peab spelar in ett underlag till utredningen. - Funktionsnedsättning på vägen under byggtid. - Är dispenser väg specifika? Dispenserna är knutna till fordon och väg. Det går att lasta ner om det krävs omvägar. - Ett antal hus är påverkade. Är bedömningen att inga av husen är i fara? Åtgärder kommer att behövas. Det kan handla om bullerplank, fönsteråtgärder, inlösen mm. - Kostnaderna känns för höga. Det kommer att ses över. - Saltning kommer att behövas. - Trafikplats E10 bör kallas korsningsåtgärd. Tiden för åtgärden kan kortas. - När genvägen kommer är det ändå en förändra trafik på befintlig vägsträcka. Det kommer vara mer trafik på väg 99 än idag. Transporter av insatsvaror kommer att gå på befintlig väg. - Kan man ha en överbyggnad med exempelvis med betong för att få en minskad drift och underhållskostnad. Kan behövas större urgrävningar. - Är det tänkt att använda befintliga skogsbilvägar? De befintliga vägarna behövs troligen byggas om. Längs genvägen ligger ytterligare en fyndighet som kan koma att utvecklas. - Förbifarter Det är inte säkert att alla förbifarter behövs. Det finns både fördelar och nackdelar med förbifarter. - Upprutning mellan Svappavara och Junosuando är dyrt. Skulle det kunna vara ett alternativ med en genväg på hela sträckan. Totalkostnad för detta? Tillstånd för detta är komplicerat. Prolog

6 - Buller skyddsåtgärder saknas på väg Är det en väsentlig förändrad trafiksituation? Trafikverket tittar på detta. - Hur långt från vägen behöver huset vara för att klara 75 decibel? - Trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter här beskrivs lösningar med hög ambitionsnivå. Det kan bli att olika nivåer när detaljer studeras. - Med inflyttning kan behovet av åtgärder öka. - Kollektivtrafiken är idag utformad utifrån skolskjuts. - Elväg nyttolasten dras ner på fordonen. - För regional och kommunal utveckling är det bättre att järnvägen kommer söder ifrån. Det är först i planarbetet som vilken sträckning som är mest intressant identifieras. - Det enda långsiktiga hållbara alternativet. Det finns mycket material gällande järnvägslösning. - Pipeline blir dyrt och det finns en stor begränsning för framtida utveckling. Northland har tittat på det och valt att inte gå vidare. - Linbanan innebär att det krävs ca en korg var 7 sekund. Northland har bedömt att linbanan inte har tillräcklig kapacitet. - Det borde finnas fler åtgärder gällande steg 1-2 bland åtgärderna. Det skulle kunna finnas åtgärder som kan komplettera de steg 3-4 åtgärder som studeras. Steg 1-2 åtgärder är ett sätt att göra effektivare - En genväg mellan Masungsbyn till söder om Svappavara skulle kunna vara ett alternativ till att rusta upp befintlig väg. Åtgärdspaket Magnus presenterade sju åtgärdspaket, där de olika åtgärderna har paketeras. Synpunkter: - Ska det gå att ha en byggtid på 1,5 år krävs att befintlig trafik leds om. - En genväg kommer att behöva nya broar. - Alternativ omlastningsplats i Gällivare. Bengt Niska gjorde ett inspel från Pajala utveckling gällande genvägen. Ger både säkrare och snabbare transporter. Ger även möjligt att utveckla ett flertal byar. Sveaskog och privata markägare äger skog längs med genvägen som skulle få bättre transportmöjligheter. Vägförening med olika intressenter har bildats och är beredda att förverkliga genomvägen. Anders Lundberg informerade kring arbete med en genväg som enskild väg. Tidplan är att planeringen ska vara klar till nästa sommar, vilket skulle möjliggöra produktionsstart efter nästa sommar. Lantmäteriet är anlitat för att sköta förrättningen inkl. MKB mm. Magnus B gick igenom alternativa processer. Prolog

7 Väglagen eller Anläggningslagen (enskild väg): Båda processerna måste beskrivas för att kunna jämföra alternativen. Dispensfrågan: En diskussion som Trafikverket och Northland för och ger underlag till utredningen. Diskussion kring vilka åtgärdspaket som ska studeras vidare: - Linbana inte intressant. Studeras inte vidare just nu. - Pipeline är inte intressant. Studeras inte vidare just nu. - Elväg inte intressant på kort sikt. Studeras inte vidare just nu. - Järnväg inte prioriterad på kort sikt. Intressant på lång sikt. Studeras inte vidare just nu. - Befintlig väg studeras vidare. - Genväg (statlig väg) studeras vidare. - Genväg (enskild väg). En variant skulle vara en genväg Masungsbyn Svappavara. Båda varianterna studeras vidare. - Alternativet med en omlastning i Gällivare studeras översiktligt. Finansierings analys av alternativen bör göras. Fortsatt arbete Kostnader och effekter av de prioriterade paketen fördjupas och beskrivs. En mål analys av paketen kommer att göras. De ekonomiska nyttorna för de olika aktörerna bör visas. Trafikverket kommer att ha träffa de aktörer som har ekonomiska nyttorna för att analysera hur det fortsatta arbetet. Trafikverket återkommer om det behövs ett nytt möte. Det har gjorts bristanalyser i tidigare Vägverket på aktuella vägar. Prolog

8 Avslutning Fredrik och Veronica sammanfattade dagen och de tre workshoparna. Funderingar kring hur har dagen varit: - Konkreta förslag har kommit upp. - Bättre koll på tiden för åtgärderna. - Kan känna en otålighet. Känns att det går framåt. - Landade i tydliga målsättningar. Prolog

9 Konkretisering av gemensamma mål Prolog

10 Sammanfattning av prioriterade åtgärdspaket Följande fyra åtgärdspaket prioriterades i det fortsatta utredningsarbetet. I paket tre kommer även övriga föreslagna förbifarter på sträckan (Masugnsbyn, Junosuando) att inkluderas och utredas. Prolog

11 Prolog

12 Nästa steg Sammanställning av mer detaljerat utredda åtgärdspaket skickas ut till i mitten av december. Magnus Sundling återkommer om huruvida vi väljer att gå vidare med fler workshops eller och vi fortsätter kommunikationen via mail. Tack för ert engagemang! Om du har några frågor om projektet eller workshopsen är du välkommen att kontakta: Magnus Sundling Trafikverket Fredrik Friblick Prolog Veronica Olsson Prolog Prolog

13 Prolog

14 Sammanfattning Åtgärd Bullerskyddd Kostnaderna för bulleråtgärder beror på om den förändrade trafiksituationenn kommer att likställas med väsentlig nyeller ombyggnad av väg. Det avgör vilka riktlinjer för buller som ska tillämpas och hur många hus som måste åtgärdas. Kostnadsspannet ligger på 5 32 MSEK. Bulleråtgärderna påverkar byarnas karaktär väsentligt och bidrar till att vägens barriäreffekterr ökar. Beskrivning De riktvärden för buller som man har attt förhålla sig till är beroende av om gruvverksamheten kommer att innebära en väsentligt förändrad trafiksituation som eventuellt kan likställas med väsentlig ny- eller ombyggnad av väg. I dessa fall ska följande riktvärden tillämpas. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) 55 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst fem gånger per timme, dagtid). För befintlig miljö gäller följande riktlinjer för åtgärder: 65 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 55 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) (innebär ca 80 dba maximalnivå utomhus) En översiktlig bullerkartläggning avseende maxnivåer har genomförts Kartläggningen visar hur många fastigheter som har bullernivåer >70 dba max respektive >80 dba max. >70 dba max 171 hus har identifierats av dessa åtgärdas 66 st med plank och 104 st med fönster. >80 dba max 29 hus har identifierats och av dessa antas 11 st åtgärdas med plank och 18 st med fönster.

15 Sammanställning av effekter Tid 1-2 år, beroende av vald lösning Kostnad Total åtgärdskostnad: 5-32 MSEK, åtgärder efter beslut om väsentlig ny- eller ombyggnad av väg ligger i det övre området av detta spann. Schablonkostnader: Fönsteråtgärd: kr/hus Plank: 2700 kr/m2 (antagande om 2 m plankhöjd på 2m) Uteplats: kr/st Funktion Åtgärderna innebär att vägen kan trafikeras av tung trafik utan att bullerriktlinjerna överskrids. Trafiksäkerhet Ingen påverkan Samhällsutveckling Ingen särskild påverkan Hälsa Åtgärderna innebär att bullret för de boende inte överskrider riktvärden och att kraven på god ljudmiljö kan uppfyllas. Klimat och resursutnyttjande Mycket liten påverkan Natur- och kulturmiljö Åtgärden kan påverka vägnära natur- eller kulturskyddsområden vid behov av ny mark.

16 Sammanfattning Åtgärd Bullerskyddd Kostnaderna för bulleråtgärder beror på om den förändrade trafiksituationenn kommer att likställas med väsentlig nyeller ombyggnad av väg. Det avgör vilka riktlinjer för buller som ska tillämpas och hur många hus som måste åtgärdas. Kostnadsspannet ligger på 5 32 MSEK. Bulleråtgärderna påverkar byarnas karaktär väsentligt och bidrar till att vägens barriäreffekterr ökar. Beskrivning De riktvärden för buller som man har attt förhålla sig till är beroende av om gruvverksamheten kommer att innebära en väsentligt förändrad trafiksituation som eventuellt kan likställas med väsentlig ny- eller ombyggnad av väg. I dessa fall ska följande riktvärden tillämpas. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) 55 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst fem gånger per timme, dagtid). För befintlig miljö gäller följande riktlinjer för åtgärder: 65 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 55 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) (innebär ca 80 dba maximalnivå utomhus) En översiktlig bullerkartläggning avseende maxnivåer har genomförts Kartläggningen visar hur många fastigheter som har bullernivåer >70 dba max respektive >80 dba max. >70 dba max 171 hus har identifierats av dessa åtgärdas 66 st med plank och 104 st med fönster. >80 dba max 29 hus har identifierats och av dessa antas 11 st åtgärdas med plank och 18 st med fönster.

17 Sammanställning av effekter Tid 1-2 år, beroende av vald lösning Kostnad Total åtgärdskostnad: 5-32 MSEK, åtgärder efter beslut om väsentlig ny- eller ombyggnad av väg ligger i det övre området av detta spann. Schablonkostnader: Fönsteråtgärd: kr/hus Plank: 2700 kr/m2 (antagande om 2 m plankhöjd på 2m) Uteplats: kr/st Funktion Åtgärderna innebär att vägen kan trafikeras av tung trafik utan att bullerriktlinjerna överskrids. Trafiksäkerhet Ingen påverkan Samhällsutveckling Ingen särskild påverkan Hälsa Åtgärderna innebär att bullret för de boende inte överskrider riktvärden och att kraven på god ljudmiljö kan uppfyllas. Klimat och resursutnyttjande Mycket liten påverkan Natur- och kulturmiljö Åtgärden kan påverka vägnära natur- eller kulturskyddsområden vid behov av ny mark.

18 Åtgärd Å Kollektivtrafikk till Pajala och Kaunisvaara Sammanfattning Dagens linjer och turtäthet i området gör det svårt eller omöjligt att nyttja kollektivtrafiken till arbetspendling för Pajala och Kaunisvaara. Northland Resources bedriver egen trafik för anställda mellan Pajala och Kaunisvaara anpassad till skiftgång. Förväntad befolkningstillväxtt antas bo huvudsakligen i och kring Pajala tätort (70 % av ökningen sker öster om Autio). Det är möjligt att samordna omstigning i Pajala och Autio för att passaa resande längs väg 395 (från Svappavaara-Vittangi-Masugnsbyn-Junosuando) och 98/99 (Haparanda-Överkalix-Övertorneå). Underlag saknass för att kunna beskriva kostnad och potential till överflyttning av resor från bil. Beskrivnin ng Dagens turtäthet ser ut på följande sätt: Från Till Väg ÅDT Må-To Fr Lö Sö och helg Turer per dag Svappavaara Pajala Pajala Svappavaara Pajala Gällivare Gällivare Pajala Pajala Haparanda 999 S Haparanda Pajala Pajala Överkalix Överkalix Pajala Pajala Muodoslompolo 999 N Tidtabellen är anpassad för att fungera som skolskjuts, vilket försvårar möjligheten att nyttja bussen till arbetspendling.

19 Avstånden till tätorterna i regionen är långa, här beskrivs några relationer som kan vara intressanta att knyta ihop med Pajala tätort och Kaunisvaara. Hela resan till Kaunisvaara > 2 h Ort Invånarantal Restid bil till Pajala Restid buss till Pajala Överkalix (linje 55) 946 (år 2005) 1 h 40 min 1 h 50 min Övertorneå (linje 53, 54) 1965 (år 2005) 1 h 40 min 1 h 50 min Vittangi (linje53) 789 (år 2005) 1 h 40 min 1 h 55 min Svappavaara (linje53) 394 (år 2005) 2 h 2 h 20 min Gällivare (linje46) 8449 (år 2010) 2 h 10 min 2 h 40 min Med omstigning i Autio kan restiden till Kaunisvaara förkortas vid resande från väster via väg 395 (Svappavaara). Sammanställning av effekter Tid Införandet av nya tidtabeller och en utökad turtäthet kan genomföras med relativ kort varsel, men bör föregås av en fördjupad resanlays, 12 månader. Kostnad Underlag saknas Funktion Ett ökat kollektivt resande minskar antalet bilar längs vägen, vilket stärker vägens funktion både för näringsliv och samhälle. Trafiksäkerhet Kollektivtrafik minskar antalet fordon på vägen, vilket minskar risken att dö eller skadas i trafikolyckor. Samhällsutveckling En förbättrad kollektivtrafik ökar tillgängligheten för alla grupper i samhället. Hälsa Kollektivt resande bidrar positivt till hälsa genom bättre luft och ökad fysisk aktivitet. Klimat och resursutnyttjande Ökat kollektivt resande bidrar med minskade utsläpp och minskat behov av fler fordon. Natur- och kulturmiljö Ökad kollektivtrafik påverkar inte natur- och kulturmiljö nämnvärt

20 Åtgärd trafiksäkerhet Sammanfattning De större byarnaa längs vägen har studerats med avseende på trafiksäkerhetsåtgärder som behövs om trafiken ska gå på befintlig väg. Tänkbara åtgärder genom byarna är att minska antalet utfarter, sänka hastigheterna och förbättra belysningen. Genom Vittangi, som har karaktären av tätort, krävs tätortsanpassning med åtgärder för de oskyddade trafikanterna och för att få ner hastigheten. Beskrivning Samtliga större byar längs sträckan dvs, Kaunisavvara, Sahavaara, Erkheikki, Lovikka, Junosoando, Masungsbyn, Merasjärvi har samma struktur där byns huvudsakliga sträckning är längs vägen. Husen ligger ofta nära vägen och varje hus har egen utfart. På vissa ställen är utfarterna bara ett tiotal meter från varandraa på båda sidor om vägen. Hastigheterna genom de större byarna är generellt 50 eller 70 km/h. På många ställen finns utrymme för att slå samman utfarter eller göra parallellväga ar. Belysningen är generellt gles i byarna och av äldre typ. Förbi Pajala flygplats utfart är det bra sikt skyltat 90 km/h. Kyrkogården i Junosuando ligger mycket nära vägen med flera infarter och en smal p-ficka för kyrkogårdsbesökare att stanna på. Skyltat 70 km/ /h. Kyrkogården i Junosuando Genom Vittangi krävs tätortsanpassning fram till E10/Kirunavägen. Idag finns ingen separering för gång och cykel längs vägen, korsande gator i tätorten är anonyma, finns inga eller få åtgärder för att få ner hastigheten. Längs E10/ /Kirunavägenn finns tydlig trottoar och vägen är bred.

21 Sammanställning av effekter Tid 3 år för arbetsplan och bygghandling Kostnad Kostnadsunderlag saknas Funktion Åtgärderna bidrar till något bättre framkomlighet på vägen, men kan få små negativa effekter för lokal trafik i byarna. Trafiksäkerhet Åtgärderna innebär att trafiksäkerheten i byarna förbättras Samhällsutveckling Eventuella hastighetssänkningar påverkar restider negativt Hälsa Hastighetssänkningar kan minska buller och vibrationer, sammanslagning och utfarter eller byggande av parallellvägar kan påverka boendemiljön exempelvis om tomtmark måste tas i anspråk Klimat och resursutnyttjande Åtgärden har begränsad resurs- och klimatpåverkan Natur- och kulturmiljö Ombyggnationer av korsningar, parallellvägar eller sammanslagningar av utfarter tar mark i anspråk. Byarnas karaktär kan förändras om infarter tas bort eller flyttas.

22 Åtgärder för oskyddade trafikanter Sammanfattning De som bor och vistas i de byar/orter som passeras av gruvtransporterna har behov att röra sig inom byarna/orterna på ett tryggt och tillgängligt sätt till fots eller på cykel. Gång- och cykelvägar samt planerade passager över vägen behöver därför anläggas. Sträckan mellan Pajala och Vittangi är även utpekad turistled för cykling, Sverigeleden. Gång- och cykelvägar kan samordnas med parallellvägsystem för sanering av utfarter och medger då ridning, mopedtrafik och biltrafik i låg fart. Totalt skulle ca 20 km gång- och cykelväg behövas för att separera oskyddad trafik i byarna. Beskrivning Gång- och cykelvägar anläggs vid befintlig väg eller på andra lämpliga ställen i byar med flertalet hushåll. Detta för att göra stråket tryggt och tillgängligt för alla som går och cyklar i byn. Intervallet för längd gång- och cykelväg som behöver byggas är beräknad för endast en sida av vägen, det lägre talet och för ibland två sidor av vägen, det högre talet. På vissa sträckor kan behov finnas av gång- och cykelväg på två sidor av vägen, den sträckan är ca meter extra, då inkluderas även gång- och cykellösning i byar med få hushåll. Följande byar/orter föreslås få gång- och cykelväg: Kaunisvaara, Sahavaara, Pääskynen, Autio/Erkheikki, Södra Anttis, Lovikka och Kirakkaniemi, Huhtanen, eventuellt Tornefors, Junosuando, Masugnsbyn, Eventuellt Svappavara. Få hus men tydlig genväg vid Puttjala fågelskyddsområde, ej planskild Åtgärd passager för gående och cyklister anläggs i fyra byar. Tydliga målpunkter finns i byarna, tex skola, affär, kyrkogård eller liknande. Det ska vara möjligt att samordna stor mängd gångg och cykeltrafik till passagen. Passagen kan vara planfri eller i plan med hastighetsåtgärder och tydlig markering av övergången. Prisspannet beror på antal planskilda respektive passager i plan. Följande byar/orter förslås få passager för gående och cyklister: Kaunisvaara, Autio/Erkheikki, Junosuando, Masugnsbyn, Eventuellt Svappavara. Få hus men tydlig genväg vid Puttjala fågelskyddsområde, ej planskild, Eventuellt Lovikka beroende på vilken sida GC-vägen byggs som förbinder bykärnan, ej planskild. Sträckan mellan Pajala och Vittangi ingår i Sverigeleden (etapp 1 mellan Karesuando-Karungi

23 Sammanställning av effekter Tid 2+1 år Kostnad MSEK för ca 20 km gång- och cykelvägar Kostnad för att bygga nya gång- och cykelvägar = 3000 kr/m, då är vissa delar avskild från vägen och vissa delar med kantsten. Belysning ingår. Enklare form av gc-väg kan anläggas i flera byar, vilken kan färdigställas snabbare än den tid det tar innan man tex byggt förbifarter runt orterna. Isåfall, grusväg utan belysning 1000 kr/m Planskild passage 2 miljoner kr/passage Enklare passage, upplyst, hastighetsanpassning mm kr Funktion Konfliktrisker för vägtrafiken minimeras, bibehållna hastighetsgränser bör vara möjliga genom byar. Resandet för oskyddade trafikanter i orterna och byarna blir mycket bättre både ur trygghets- och tillgänglighetsperspektiv. Trafiksäkerhet Separerade gång- och cykelvägar samt planskilda passager ökar trafiksäkerheten. Samhällsutveckling Åtgärden bidrar till attraktiv boendemiljö samt ökad rörlighet för barn och unga Hälsa Att tryggt och säkert kunna förflytta sig som gående eller cyklist inom sin ort ökar fysisk aktivitet och är positivt för hälsan. Goda möjligheter att själv välja färdsätt. Klimat och resursutnyttjande Att kunna gå och cykla till sina grannar eller målpunkter inom orten minskar användandet av bil och bidrar till ett bättre klimat. Natur- och kulturmiljö Ett mindre intrång kan eventuellt ske i natur och kulturmiljöer vid byggande av gång- och cykelvägar. Tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer inom orterna förbättras.

24 Åtgärd befintlig väg 99 Sammanfattning Vägen är i mycket dåligt skick, det krävs åtgärder snarast för attt klara initial transportvolym. Nivå 1: kortsiktiga åtgärder i syfte att hantera trafiken fram till överflyttning sker till genväg Längd: 18 km Breddning från 6 till 7 meter Kostnad: ca MSEK Tid till färdig väg: 1,5 år Framkomlighet under byggtid (1 år): 30-50% Nivå 2, långsiktiga åtgärder för permanentering av befintlig väg Längd: 18 km Breddning från 6 till 8 meter Kostnad: ca MSEK Tid till färdig väg: 3 år Framkomlighet under byggtid (1 år): 30-50% Beskrivning Vägen mellan Kaunisvaara och Autio vid Torneälven är smal och har dålig bärighet, sämst på hela sträckan till Svappavaara. Sträckan trafikeras hårt med byggtrafik idag och från gruvstart 2013 även med malmtransporter. Akuta insatser innan malmtransporter inleds krävs för att bibehålla vägen i drift. Schablonkostnader på ca kr/m har använts för nivå1 och kr/m har använts för nivå 2. Om en genvägg beslutas och byggs kan åtgärdernas omfattning minskas på väg 99, till att enbart klara initial malmtransport och därefter normala transportvolymer till och från gruvanläggningen. Bro över Torneå älv klarar 4 års fullskaliga malmtrans sporter (5 Mton) innan den måste tas ur drift.

25 Sammanställning av effekter Tid Nivå 1: 1,5 år (befintligt vägområde) Nivå 2: 3 år (Arbetsplaneprocessen tar ca 2 år, byggtid 1 år) Kostnad Nivå 1: MSEK. Nivå 2: MSEK Funktion Åtgärden krävs för att bibehålla vägens funktion idag Trafiksäkerhet Breddning innebär en ökad trafiksäkerhet jämfört med dagens standard Samhällsutveckling Ingen direkt påverkan Hälsa Kräver kompenserande åtgärder för att inte inverka negativt på hälsan för boende längs sträckan Klimat och resursutnyttjande Påverkar inte körsträcka eller transportsätt utifrån nollalternativet Natur- och kulturmiljö Intrång i Natura 2000-område vid nivå 2-åtgärder då ny mark tas i anspråk.

26

27

28 Sammanfattning Åtgärd väg 395, Junosuando-Vittangi Vägen är i dåligt skick, krävs åtgärder snarast. Längd: m Breddning från 6,5-8 meter Kostnad: ca MSEK (inkl gång- och cykelåtgärder i Vittangi) Tid: 2+1 år Framkomlighet under byggtid: 30-50%, ev. omledning via annan väg Beskrivning Sträckan mellan Junosuando och Vittangi är i något bättre skick än vägarna öster om Junosuando, men kräver trots detta omfattande åtgärder för att klara transportvolymerna av malm. Sträckan är kuperad och vid Masugnsby n krävs åtgärder för att hantera detta, t ex stigningsfält. Behov finns att studera eventuell förbifart av Masugnsbyn, detta redovisas schablonmässigt under åtgärden Förbifarter.

29 Sammanställning av effekter Tid 3 år (Arbetsplaneprocessen tar ca 2 år, byggtid 1 år) Kostnad MSEK (inkl gång- och cykelåtgärder i Vittangi) Funktion Funktionen på vägen bibehålls jämfört med dagens situation och näringslivstransporter underlättas genom profiljustering av vägen. Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten ökar något i och med breddning av vägen. Samhällsutveckling Åtgärden bidrar något till förbättrad tillgänglighet, men kompletterande åtgärder behövs i byarna för att inte ge negativ påverkan av den tillkommande trafiken. Hälsa Åtgärden bidrar inte till bättre hälsa och kräver kompletterande åtgärder för att inte påverkan hälsan negativt genom t ex bullerstörning Klimat och resursutnyttjande Åtgärden innebär att vägen kvarstår i befintlig sträckning, men mer mark tas i anspråk och anläggningsarbetet är resurskrävande i likhet med övriga vägåtgärder. Natur- och kulturmiljö Ingen känd påverkan på riksintressen för Naturmiljö, oklart om det föreligger risk för påverkan på kulturmiljöerna i området.

30 Åtgärd väg E45/E10, Vittangi-Svappavaara Sammanfattning Vägen är i relativt gott skick, men kräver åtgärder för att på lång sikt klara malmtransporter. Längd: m Ingen breddning krävs Påfart E10 samt trafikplats Pitkäjärvii behöver anläggas Kostnad: MSEK, kr/m Tid: 2+1 år Framkomlighet under byggtid: 30-50%, ev. omledning via annan väg Beskrivning Sträckan mellan Vittangi och Svappavaara är 7,5-8 meter bred och i gott skick, bästa delen av hela sträckan från Kaunisvaara. Vid anslutningen till E10 krävs en ny påfart för att minimera störningar. Vid avfart mot terminalen i Svappavaara krävs troligtvis en trafikplats till en kostnad av 36 MSEK, vilket ingår i ovanstående kostnadsbedömning.

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Ett projekt finansierat av Skyltfonden November 2010 Titel: Konkretisering av driftaspekter vid

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer