Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, Deltagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare"

Transkript

1 Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg Mats Sjöberg Bo-Erik Ekblom Manfred Lindvall Jonas Lundström Robert Näslund Frida Snell Ulf Westergård Mathias Rönnheden Lars Olofsson Thorbjörn Jonsson Per Olofsson Kenneth Enbom Anders Lundström Katarina Andersson Karl Thyni Cecilia Lind Annika Nordqvist Magnus Sundling Anders Lundberg Magnus Burwall Ola Kromnow Fredrik Friblick Veronica Olsson Gällivare kommun Gällivare kommun Kiruna Kommun Pajala Kommun Pajala kommun Pajala kommun Pajala kommun Pajala Utveckling AB Pajala Utveckling AB Länsstyrelsen Länsstyrelsen Northland Northland Northland Northland Nordiska Investeringsbanken Svevia Peab Peab Peab TRV TRV TRV TRV TRV TRV TRV Vectura Vectura Vectura Prolog Prolog Prolog

2 Minnesanteckningar från workshopen Inledning Veronica Olsson och Fredrik Friblick, Prolog hälsade alla välkomna till workshop 3. Genomgång av dagens agenda. Presentation av deltagare Deltagarna presenterade sig kort. Återkoppling kring tidigare workshops Veronica och Fredrik gjorde en återkoppling kring vad som gjorts på tidigare workshops. Det som diskuterats på de första två workshoparna är: - Möjligheter - Utmaningar - Mål - Åtgärder Under workshoparna har mål och åtgärder har prioriterats. Förväntningar på dagen Några förväntningar på dagen: - En klar blid över ett tidsplan. Något konkret när olika aktiviteter ska vara klara. - Produkterna från gruvan kommer snart att behöva transporteras. Måste veta hur vi ska agera för att det ska fungera. - Övergripande mål bör ha en tydligare bild vad målen innebär. - Det är skarp läge. Mer eller mindre konkreta förslag på åtgärder. - Hoppas att vi ska ha människors hälsa i fokus. Målarbete Magnus B presenterade arbetet med att konkretisera målen. Prolog

3 Förslag till ändamål för projektet har tagit fram. Synpunkter: Viktigt att omgivningsaspekterna är tydligt i ändamålet. Viktigt att ha med gynnsamma effekter inte bara tillgodose Pajala med omnejd - vad innebär det? Arbetsplats försörjning är viktigt vägen söder ut är också viktigt Det handlar om Malmfältsområdet tre kommuner. Förtydliga vad Pajala med omnejd menas. Förslag till målområden Utifrån de prioriterade målen har ett antal målområden definieras: - Genomförande tiden - Kostnad/Samhällsekonomi - Funktion - Trafiksäkerhet - Samhällsutveckling - Klimat och resurseffektivitet - Hälsa - Natur- och kulturmiljö Synpunkter: Diskussion kring prioriteringarna av målen från förra workshopen. De mål som hade röda prickar ska betraktas som mindre prioriterade för projektet inte som ej viktiga. Hur kan de olika organisationerna bidrar till de olika målen? För målområdena har ett antal indikatorer definierats för att kunna bedöma olika åtgärders måluppfyllelse. Synpunkter: I samband med en terminal i Kiruna har rennäringen blivit intresserad. Rennäringen tar vi upp som ett riksintresse även i åtgärdsval men i lagstadgade processen samråder vi kring frågan. Prolog

4 Diskussion kring kostnader för olika åtgärder och kostnader för effekterna av olika åtgärder. Det som är styrande för industrin är att ha en låg transportkostnad. Under funktionsmålet bör transportkostnader finnas med. Gällivare, Kiruna och Pajala har redan idag ett bra företagsklimat. Förslag till konkretisering av målen presenterades. Diskussion kring målen individuellt och i grupp. Synpunkter på målformuleringen: - Klimat neutralt verkar svårt att nå. - Trafiksäkerhet under byggtid kontra tillgänglighet på väg kan vara svårt att nå - Samhällsutveckling för Pajala med omnejd - viktigt att det finns en god tillgänglighet och regionförstoringen - God hälsa varför bara god ljudmiljö, varför inte alla effekter - Natur och kulturmiljö vilka områden? Berörda områden bör använda istället. - Den sociala dimensionen bör lyftas in. - Målet är bra, inte så lätt att välja av det bästa. Skriva bästa möjliga transportteknik. - Klimat Utsläpp - Funktionsmålet kompletteras med kostnadseffektiva - Omnejd behöver definieras det finns en påverkan på andra samhälle. Exempelvis lägga till Kaunisvaara Malmbanan. - Hälsa och kultur miljö. Använda friluftsliv istället. - Hälsa och kultur miljö. Använd inte ordet bibehålla. - Genomförande tid Den fortsatta tiden efter 2013 bör vara med. - Skilja mellan kostnad och samhällsekonomi. - Hälsa och kultur miljö. Stryk består - Samhällsutveckling Det är hela kommunen som ska utvecklas. - I tanken bör läggas till att fler samhällen än samhällen kan utvecklas genom att - Regionutveckling bör läggas in under samhällsutveckling - Fungerande transportlösning 2013 finns det Viktigt att inte köra fast efter några månader. - Svårt att nå det kortsiktiga funktionsmålet. Utifrån diskussionen reviderades mål formuleringarna. Översyn av målen kommer att ske efter workshopen kring detaljformuleringar, se slutet av dokumentet. Prolog

5 Åtgärder Magnus B gick igenom arbetet med åtgärderna (se bilagd presentation). Beskrivning av möjliga kombinationer av åtgärder och hur kvalitén på transportfunktionen förändras över tiden. Diskussion kring i grupper i de olika åtgärderna. Samlad diskussion kring åtgärderna. Några synpunkter: - Alla vägar är BK1 vägar. - Diskussion kring om väg 395 klara BK1. - Anslutningen till Autio behövs det en cirkulationsplats. Det kommer att behövas en lösning för få en bra koppling till E10. - Road scanners rapport har andra kostnader. Det är högre kostnader i denna rapport. Breddningar var exempelvis inte med i deras rapport. Översyn av kostnaderna kommer att ske för prioriterade åtgärder. - Väg 99 det borde vara en påverkan på samhällena. Det kommer att vara konsekvenser under byggtiden, som måste hanteras. Vägen kommer att vara en viktig väg för övriga transporter till gruvan. - Kommer det att behövas bullerskydd på befintlig väg. Det måste studeras. - Viktigt att bli tydligare på jämförelsealternativet. - Det är i väldigt begränsad omfattning som väg befintlig väg kommer att behövas för redundans om en genväg byggs. Det kommer att finnas bärgare med jour, det kommer att finnas reservfordon, trafikövervakning av fordon kommer att finnas. Northland/Peab spelar in ett underlag till utredningen. - Funktionsnedsättning på vägen under byggtid. - Är dispenser väg specifika? Dispenserna är knutna till fordon och väg. Det går att lasta ner om det krävs omvägar. - Ett antal hus är påverkade. Är bedömningen att inga av husen är i fara? Åtgärder kommer att behövas. Det kan handla om bullerplank, fönsteråtgärder, inlösen mm. - Kostnaderna känns för höga. Det kommer att ses över. - Saltning kommer att behövas. - Trafikplats E10 bör kallas korsningsåtgärd. Tiden för åtgärden kan kortas. - När genvägen kommer är det ändå en förändra trafik på befintlig vägsträcka. Det kommer vara mer trafik på väg 99 än idag. Transporter av insatsvaror kommer att gå på befintlig väg. - Kan man ha en överbyggnad med exempelvis med betong för att få en minskad drift och underhållskostnad. Kan behövas större urgrävningar. - Är det tänkt att använda befintliga skogsbilvägar? De befintliga vägarna behövs troligen byggas om. Längs genvägen ligger ytterligare en fyndighet som kan koma att utvecklas. - Förbifarter Det är inte säkert att alla förbifarter behövs. Det finns både fördelar och nackdelar med förbifarter. - Upprutning mellan Svappavara och Junosuando är dyrt. Skulle det kunna vara ett alternativ med en genväg på hela sträckan. Totalkostnad för detta? Tillstånd för detta är komplicerat. Prolog

6 - Buller skyddsåtgärder saknas på väg Är det en väsentlig förändrad trafiksituation? Trafikverket tittar på detta. - Hur långt från vägen behöver huset vara för att klara 75 decibel? - Trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter här beskrivs lösningar med hög ambitionsnivå. Det kan bli att olika nivåer när detaljer studeras. - Med inflyttning kan behovet av åtgärder öka. - Kollektivtrafiken är idag utformad utifrån skolskjuts. - Elväg nyttolasten dras ner på fordonen. - För regional och kommunal utveckling är det bättre att järnvägen kommer söder ifrån. Det är först i planarbetet som vilken sträckning som är mest intressant identifieras. - Det enda långsiktiga hållbara alternativet. Det finns mycket material gällande järnvägslösning. - Pipeline blir dyrt och det finns en stor begränsning för framtida utveckling. Northland har tittat på det och valt att inte gå vidare. - Linbanan innebär att det krävs ca en korg var 7 sekund. Northland har bedömt att linbanan inte har tillräcklig kapacitet. - Det borde finnas fler åtgärder gällande steg 1-2 bland åtgärderna. Det skulle kunna finnas åtgärder som kan komplettera de steg 3-4 åtgärder som studeras. Steg 1-2 åtgärder är ett sätt att göra effektivare - En genväg mellan Masungsbyn till söder om Svappavara skulle kunna vara ett alternativ till att rusta upp befintlig väg. Åtgärdspaket Magnus presenterade sju åtgärdspaket, där de olika åtgärderna har paketeras. Synpunkter: - Ska det gå att ha en byggtid på 1,5 år krävs att befintlig trafik leds om. - En genväg kommer att behöva nya broar. - Alternativ omlastningsplats i Gällivare. Bengt Niska gjorde ett inspel från Pajala utveckling gällande genvägen. Ger både säkrare och snabbare transporter. Ger även möjligt att utveckla ett flertal byar. Sveaskog och privata markägare äger skog längs med genvägen som skulle få bättre transportmöjligheter. Vägförening med olika intressenter har bildats och är beredda att förverkliga genomvägen. Anders Lundberg informerade kring arbete med en genväg som enskild väg. Tidplan är att planeringen ska vara klar till nästa sommar, vilket skulle möjliggöra produktionsstart efter nästa sommar. Lantmäteriet är anlitat för att sköta förrättningen inkl. MKB mm. Magnus B gick igenom alternativa processer. Prolog

7 Väglagen eller Anläggningslagen (enskild väg): Båda processerna måste beskrivas för att kunna jämföra alternativen. Dispensfrågan: En diskussion som Trafikverket och Northland för och ger underlag till utredningen. Diskussion kring vilka åtgärdspaket som ska studeras vidare: - Linbana inte intressant. Studeras inte vidare just nu. - Pipeline är inte intressant. Studeras inte vidare just nu. - Elväg inte intressant på kort sikt. Studeras inte vidare just nu. - Järnväg inte prioriterad på kort sikt. Intressant på lång sikt. Studeras inte vidare just nu. - Befintlig väg studeras vidare. - Genväg (statlig väg) studeras vidare. - Genväg (enskild väg). En variant skulle vara en genväg Masungsbyn Svappavara. Båda varianterna studeras vidare. - Alternativet med en omlastning i Gällivare studeras översiktligt. Finansierings analys av alternativen bör göras. Fortsatt arbete Kostnader och effekter av de prioriterade paketen fördjupas och beskrivs. En mål analys av paketen kommer att göras. De ekonomiska nyttorna för de olika aktörerna bör visas. Trafikverket kommer att ha träffa de aktörer som har ekonomiska nyttorna för att analysera hur det fortsatta arbetet. Trafikverket återkommer om det behövs ett nytt möte. Det har gjorts bristanalyser i tidigare Vägverket på aktuella vägar. Prolog

8 Avslutning Fredrik och Veronica sammanfattade dagen och de tre workshoparna. Funderingar kring hur har dagen varit: - Konkreta förslag har kommit upp. - Bättre koll på tiden för åtgärderna. - Kan känna en otålighet. Känns att det går framåt. - Landade i tydliga målsättningar. Prolog

9 Konkretisering av gemensamma mål Prolog

10 Sammanfattning av prioriterade åtgärdspaket Följande fyra åtgärdspaket prioriterades i det fortsatta utredningsarbetet. I paket tre kommer även övriga föreslagna förbifarter på sträckan (Masugnsbyn, Junosuando) att inkluderas och utredas. Prolog

11 Prolog

12 Nästa steg Sammanställning av mer detaljerat utredda åtgärdspaket skickas ut till i mitten av december. Magnus Sundling återkommer om huruvida vi väljer att gå vidare med fler workshops eller och vi fortsätter kommunikationen via mail. Tack för ert engagemang! Om du har några frågor om projektet eller workshopsen är du välkommen att kontakta: Magnus Sundling Trafikverket Fredrik Friblick Prolog Veronica Olsson Prolog Prolog

13 Prolog

14 Sammanfattning Åtgärd Bullerskyddd Kostnaderna för bulleråtgärder beror på om den förändrade trafiksituationenn kommer att likställas med väsentlig nyeller ombyggnad av väg. Det avgör vilka riktlinjer för buller som ska tillämpas och hur många hus som måste åtgärdas. Kostnadsspannet ligger på 5 32 MSEK. Bulleråtgärderna påverkar byarnas karaktär väsentligt och bidrar till att vägens barriäreffekterr ökar. Beskrivning De riktvärden för buller som man har attt förhålla sig till är beroende av om gruvverksamheten kommer att innebära en väsentligt förändrad trafiksituation som eventuellt kan likställas med väsentlig ny- eller ombyggnad av väg. I dessa fall ska följande riktvärden tillämpas. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) 55 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst fem gånger per timme, dagtid). För befintlig miljö gäller följande riktlinjer för åtgärder: 65 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 55 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) (innebär ca 80 dba maximalnivå utomhus) En översiktlig bullerkartläggning avseende maxnivåer har genomförts Kartläggningen visar hur många fastigheter som har bullernivåer >70 dba max respektive >80 dba max. >70 dba max 171 hus har identifierats av dessa åtgärdas 66 st med plank och 104 st med fönster. >80 dba max 29 hus har identifierats och av dessa antas 11 st åtgärdas med plank och 18 st med fönster.

15 Sammanställning av effekter Tid 1-2 år, beroende av vald lösning Kostnad Total åtgärdskostnad: 5-32 MSEK, åtgärder efter beslut om väsentlig ny- eller ombyggnad av väg ligger i det övre området av detta spann. Schablonkostnader: Fönsteråtgärd: kr/hus Plank: 2700 kr/m2 (antagande om 2 m plankhöjd på 2m) Uteplats: kr/st Funktion Åtgärderna innebär att vägen kan trafikeras av tung trafik utan att bullerriktlinjerna överskrids. Trafiksäkerhet Ingen påverkan Samhällsutveckling Ingen särskild påverkan Hälsa Åtgärderna innebär att bullret för de boende inte överskrider riktvärden och att kraven på god ljudmiljö kan uppfyllas. Klimat och resursutnyttjande Mycket liten påverkan Natur- och kulturmiljö Åtgärden kan påverka vägnära natur- eller kulturskyddsområden vid behov av ny mark.

16 Sammanfattning Åtgärd Bullerskyddd Kostnaderna för bulleråtgärder beror på om den förändrade trafiksituationenn kommer att likställas med väsentlig nyeller ombyggnad av väg. Det avgör vilka riktlinjer för buller som ska tillämpas och hur många hus som måste åtgärdas. Kostnadsspannet ligger på 5 32 MSEK. Bulleråtgärderna påverkar byarnas karaktär väsentligt och bidrar till att vägens barriäreffekterr ökar. Beskrivning De riktvärden för buller som man har attt förhålla sig till är beroende av om gruvverksamheten kommer att innebära en väsentligt förändrad trafiksituation som eventuellt kan likställas med väsentlig ny- eller ombyggnad av väg. I dessa fall ska följande riktvärden tillämpas. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) 55 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst fem gånger per timme, dagtid). För befintlig miljö gäller följande riktlinjer för åtgärder: 65 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 55 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) (innebär ca 80 dba maximalnivå utomhus) En översiktlig bullerkartläggning avseende maxnivåer har genomförts Kartläggningen visar hur många fastigheter som har bullernivåer >70 dba max respektive >80 dba max. >70 dba max 171 hus har identifierats av dessa åtgärdas 66 st med plank och 104 st med fönster. >80 dba max 29 hus har identifierats och av dessa antas 11 st åtgärdas med plank och 18 st med fönster.

17 Sammanställning av effekter Tid 1-2 år, beroende av vald lösning Kostnad Total åtgärdskostnad: 5-32 MSEK, åtgärder efter beslut om väsentlig ny- eller ombyggnad av väg ligger i det övre området av detta spann. Schablonkostnader: Fönsteråtgärd: kr/hus Plank: 2700 kr/m2 (antagande om 2 m plankhöjd på 2m) Uteplats: kr/st Funktion Åtgärderna innebär att vägen kan trafikeras av tung trafik utan att bullerriktlinjerna överskrids. Trafiksäkerhet Ingen påverkan Samhällsutveckling Ingen särskild påverkan Hälsa Åtgärderna innebär att bullret för de boende inte överskrider riktvärden och att kraven på god ljudmiljö kan uppfyllas. Klimat och resursutnyttjande Mycket liten påverkan Natur- och kulturmiljö Åtgärden kan påverka vägnära natur- eller kulturskyddsområden vid behov av ny mark.

18 Åtgärd Å Kollektivtrafikk till Pajala och Kaunisvaara Sammanfattning Dagens linjer och turtäthet i området gör det svårt eller omöjligt att nyttja kollektivtrafiken till arbetspendling för Pajala och Kaunisvaara. Northland Resources bedriver egen trafik för anställda mellan Pajala och Kaunisvaara anpassad till skiftgång. Förväntad befolkningstillväxtt antas bo huvudsakligen i och kring Pajala tätort (70 % av ökningen sker öster om Autio). Det är möjligt att samordna omstigning i Pajala och Autio för att passaa resande längs väg 395 (från Svappavaara-Vittangi-Masugnsbyn-Junosuando) och 98/99 (Haparanda-Överkalix-Övertorneå). Underlag saknass för att kunna beskriva kostnad och potential till överflyttning av resor från bil. Beskrivnin ng Dagens turtäthet ser ut på följande sätt: Från Till Väg ÅDT Må-To Fr Lö Sö och helg Turer per dag Svappavaara Pajala Pajala Svappavaara Pajala Gällivare Gällivare Pajala Pajala Haparanda 999 S Haparanda Pajala Pajala Överkalix Överkalix Pajala Pajala Muodoslompolo 999 N Tidtabellen är anpassad för att fungera som skolskjuts, vilket försvårar möjligheten att nyttja bussen till arbetspendling.

19 Avstånden till tätorterna i regionen är långa, här beskrivs några relationer som kan vara intressanta att knyta ihop med Pajala tätort och Kaunisvaara. Hela resan till Kaunisvaara > 2 h Ort Invånarantal Restid bil till Pajala Restid buss till Pajala Överkalix (linje 55) 946 (år 2005) 1 h 40 min 1 h 50 min Övertorneå (linje 53, 54) 1965 (år 2005) 1 h 40 min 1 h 50 min Vittangi (linje53) 789 (år 2005) 1 h 40 min 1 h 55 min Svappavaara (linje53) 394 (år 2005) 2 h 2 h 20 min Gällivare (linje46) 8449 (år 2010) 2 h 10 min 2 h 40 min Med omstigning i Autio kan restiden till Kaunisvaara förkortas vid resande från väster via väg 395 (Svappavaara). Sammanställning av effekter Tid Införandet av nya tidtabeller och en utökad turtäthet kan genomföras med relativ kort varsel, men bör föregås av en fördjupad resanlays, 12 månader. Kostnad Underlag saknas Funktion Ett ökat kollektivt resande minskar antalet bilar längs vägen, vilket stärker vägens funktion både för näringsliv och samhälle. Trafiksäkerhet Kollektivtrafik minskar antalet fordon på vägen, vilket minskar risken att dö eller skadas i trafikolyckor. Samhällsutveckling En förbättrad kollektivtrafik ökar tillgängligheten för alla grupper i samhället. Hälsa Kollektivt resande bidrar positivt till hälsa genom bättre luft och ökad fysisk aktivitet. Klimat och resursutnyttjande Ökat kollektivt resande bidrar med minskade utsläpp och minskat behov av fler fordon. Natur- och kulturmiljö Ökad kollektivtrafik påverkar inte natur- och kulturmiljö nämnvärt

20 Åtgärd trafiksäkerhet Sammanfattning De större byarnaa längs vägen har studerats med avseende på trafiksäkerhetsåtgärder som behövs om trafiken ska gå på befintlig väg. Tänkbara åtgärder genom byarna är att minska antalet utfarter, sänka hastigheterna och förbättra belysningen. Genom Vittangi, som har karaktären av tätort, krävs tätortsanpassning med åtgärder för de oskyddade trafikanterna och för att få ner hastigheten. Beskrivning Samtliga större byar längs sträckan dvs, Kaunisavvara, Sahavaara, Erkheikki, Lovikka, Junosoando, Masungsbyn, Merasjärvi har samma struktur där byns huvudsakliga sträckning är längs vägen. Husen ligger ofta nära vägen och varje hus har egen utfart. På vissa ställen är utfarterna bara ett tiotal meter från varandraa på båda sidor om vägen. Hastigheterna genom de större byarna är generellt 50 eller 70 km/h. På många ställen finns utrymme för att slå samman utfarter eller göra parallellväga ar. Belysningen är generellt gles i byarna och av äldre typ. Förbi Pajala flygplats utfart är det bra sikt skyltat 90 km/h. Kyrkogården i Junosuando ligger mycket nära vägen med flera infarter och en smal p-ficka för kyrkogårdsbesökare att stanna på. Skyltat 70 km/ /h. Kyrkogården i Junosuando Genom Vittangi krävs tätortsanpassning fram till E10/Kirunavägen. Idag finns ingen separering för gång och cykel längs vägen, korsande gator i tätorten är anonyma, finns inga eller få åtgärder för att få ner hastigheten. Längs E10/ /Kirunavägenn finns tydlig trottoar och vägen är bred.

21 Sammanställning av effekter Tid 3 år för arbetsplan och bygghandling Kostnad Kostnadsunderlag saknas Funktion Åtgärderna bidrar till något bättre framkomlighet på vägen, men kan få små negativa effekter för lokal trafik i byarna. Trafiksäkerhet Åtgärderna innebär att trafiksäkerheten i byarna förbättras Samhällsutveckling Eventuella hastighetssänkningar påverkar restider negativt Hälsa Hastighetssänkningar kan minska buller och vibrationer, sammanslagning och utfarter eller byggande av parallellvägar kan påverka boendemiljön exempelvis om tomtmark måste tas i anspråk Klimat och resursutnyttjande Åtgärden har begränsad resurs- och klimatpåverkan Natur- och kulturmiljö Ombyggnationer av korsningar, parallellvägar eller sammanslagningar av utfarter tar mark i anspråk. Byarnas karaktär kan förändras om infarter tas bort eller flyttas.

22 Åtgärder för oskyddade trafikanter Sammanfattning De som bor och vistas i de byar/orter som passeras av gruvtransporterna har behov att röra sig inom byarna/orterna på ett tryggt och tillgängligt sätt till fots eller på cykel. Gång- och cykelvägar samt planerade passager över vägen behöver därför anläggas. Sträckan mellan Pajala och Vittangi är även utpekad turistled för cykling, Sverigeleden. Gång- och cykelvägar kan samordnas med parallellvägsystem för sanering av utfarter och medger då ridning, mopedtrafik och biltrafik i låg fart. Totalt skulle ca 20 km gång- och cykelväg behövas för att separera oskyddad trafik i byarna. Beskrivning Gång- och cykelvägar anläggs vid befintlig väg eller på andra lämpliga ställen i byar med flertalet hushåll. Detta för att göra stråket tryggt och tillgängligt för alla som går och cyklar i byn. Intervallet för längd gång- och cykelväg som behöver byggas är beräknad för endast en sida av vägen, det lägre talet och för ibland två sidor av vägen, det högre talet. På vissa sträckor kan behov finnas av gång- och cykelväg på två sidor av vägen, den sträckan är ca meter extra, då inkluderas även gång- och cykellösning i byar med få hushåll. Följande byar/orter föreslås få gång- och cykelväg: Kaunisvaara, Sahavaara, Pääskynen, Autio/Erkheikki, Södra Anttis, Lovikka och Kirakkaniemi, Huhtanen, eventuellt Tornefors, Junosuando, Masugnsbyn, Eventuellt Svappavara. Få hus men tydlig genväg vid Puttjala fågelskyddsområde, ej planskild Åtgärd passager för gående och cyklister anläggs i fyra byar. Tydliga målpunkter finns i byarna, tex skola, affär, kyrkogård eller liknande. Det ska vara möjligt att samordna stor mängd gångg och cykeltrafik till passagen. Passagen kan vara planfri eller i plan med hastighetsåtgärder och tydlig markering av övergången. Prisspannet beror på antal planskilda respektive passager i plan. Följande byar/orter förslås få passager för gående och cyklister: Kaunisvaara, Autio/Erkheikki, Junosuando, Masugnsbyn, Eventuellt Svappavara. Få hus men tydlig genväg vid Puttjala fågelskyddsområde, ej planskild, Eventuellt Lovikka beroende på vilken sida GC-vägen byggs som förbinder bykärnan, ej planskild. Sträckan mellan Pajala och Vittangi ingår i Sverigeleden (etapp 1 mellan Karesuando-Karungi

23 Sammanställning av effekter Tid 2+1 år Kostnad MSEK för ca 20 km gång- och cykelvägar Kostnad för att bygga nya gång- och cykelvägar = 3000 kr/m, då är vissa delar avskild från vägen och vissa delar med kantsten. Belysning ingår. Enklare form av gc-väg kan anläggas i flera byar, vilken kan färdigställas snabbare än den tid det tar innan man tex byggt förbifarter runt orterna. Isåfall, grusväg utan belysning 1000 kr/m Planskild passage 2 miljoner kr/passage Enklare passage, upplyst, hastighetsanpassning mm kr Funktion Konfliktrisker för vägtrafiken minimeras, bibehållna hastighetsgränser bör vara möjliga genom byar. Resandet för oskyddade trafikanter i orterna och byarna blir mycket bättre både ur trygghets- och tillgänglighetsperspektiv. Trafiksäkerhet Separerade gång- och cykelvägar samt planskilda passager ökar trafiksäkerheten. Samhällsutveckling Åtgärden bidrar till attraktiv boendemiljö samt ökad rörlighet för barn och unga Hälsa Att tryggt och säkert kunna förflytta sig som gående eller cyklist inom sin ort ökar fysisk aktivitet och är positivt för hälsan. Goda möjligheter att själv välja färdsätt. Klimat och resursutnyttjande Att kunna gå och cykla till sina grannar eller målpunkter inom orten minskar användandet av bil och bidrar till ett bättre klimat. Natur- och kulturmiljö Ett mindre intrång kan eventuellt ske i natur och kulturmiljöer vid byggande av gång- och cykelvägar. Tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer inom orterna förbättras.

24 Åtgärd befintlig väg 99 Sammanfattning Vägen är i mycket dåligt skick, det krävs åtgärder snarast för attt klara initial transportvolym. Nivå 1: kortsiktiga åtgärder i syfte att hantera trafiken fram till överflyttning sker till genväg Längd: 18 km Breddning från 6 till 7 meter Kostnad: ca MSEK Tid till färdig väg: 1,5 år Framkomlighet under byggtid (1 år): 30-50% Nivå 2, långsiktiga åtgärder för permanentering av befintlig väg Längd: 18 km Breddning från 6 till 8 meter Kostnad: ca MSEK Tid till färdig väg: 3 år Framkomlighet under byggtid (1 år): 30-50% Beskrivning Vägen mellan Kaunisvaara och Autio vid Torneälven är smal och har dålig bärighet, sämst på hela sträckan till Svappavaara. Sträckan trafikeras hårt med byggtrafik idag och från gruvstart 2013 även med malmtransporter. Akuta insatser innan malmtransporter inleds krävs för att bibehålla vägen i drift. Schablonkostnader på ca kr/m har använts för nivå1 och kr/m har använts för nivå 2. Om en genvägg beslutas och byggs kan åtgärdernas omfattning minskas på väg 99, till att enbart klara initial malmtransport och därefter normala transportvolymer till och från gruvanläggningen. Bro över Torneå älv klarar 4 års fullskaliga malmtrans sporter (5 Mton) innan den måste tas ur drift.

25 Sammanställning av effekter Tid Nivå 1: 1,5 år (befintligt vägområde) Nivå 2: 3 år (Arbetsplaneprocessen tar ca 2 år, byggtid 1 år) Kostnad Nivå 1: MSEK. Nivå 2: MSEK Funktion Åtgärden krävs för att bibehålla vägens funktion idag Trafiksäkerhet Breddning innebär en ökad trafiksäkerhet jämfört med dagens standard Samhällsutveckling Ingen direkt påverkan Hälsa Kräver kompenserande åtgärder för att inte inverka negativt på hälsan för boende längs sträckan Klimat och resursutnyttjande Påverkar inte körsträcka eller transportsätt utifrån nollalternativet Natur- och kulturmiljö Intrång i Natura 2000-område vid nivå 2-åtgärder då ny mark tas i anspråk.

26

27

28 Sammanfattning Åtgärd väg 395, Junosuando-Vittangi Vägen är i dåligt skick, krävs åtgärder snarast. Längd: m Breddning från 6,5-8 meter Kostnad: ca MSEK (inkl gång- och cykelåtgärder i Vittangi) Tid: 2+1 år Framkomlighet under byggtid: 30-50%, ev. omledning via annan väg Beskrivning Sträckan mellan Junosuando och Vittangi är i något bättre skick än vägarna öster om Junosuando, men kräver trots detta omfattande åtgärder för att klara transportvolymerna av malm. Sträckan är kuperad och vid Masugnsby n krävs åtgärder för att hantera detta, t ex stigningsfält. Behov finns att studera eventuell förbifart av Masugnsbyn, detta redovisas schablonmässigt under åtgärden Förbifarter.

29 Sammanställning av effekter Tid 3 år (Arbetsplaneprocessen tar ca 2 år, byggtid 1 år) Kostnad MSEK (inkl gång- och cykelåtgärder i Vittangi) Funktion Funktionen på vägen bibehålls jämfört med dagens situation och näringslivstransporter underlättas genom profiljustering av vägen. Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten ökar något i och med breddning av vägen. Samhällsutveckling Åtgärden bidrar något till förbättrad tillgänglighet, men kompletterande åtgärder behövs i byarna för att inte ge negativ påverkan av den tillkommande trafiken. Hälsa Åtgärden bidrar inte till bättre hälsa och kräver kompletterande åtgärder för att inte påverkan hälsan negativt genom t ex bullerstörning Klimat och resursutnyttjande Åtgärden innebär att vägen kvarstår i befintlig sträckning, men mer mark tas i anspråk och anläggningsarbetet är resurskrävande i likhet med övriga vägåtgärder. Natur- och kulturmiljö Ingen känd påverkan på riksintressen för Naturmiljö, oklart om det föreligger risk för påverkan på kulturmiljöerna i området.

30 Åtgärd väg E45/E10, Vittangi-Svappavaara Sammanfattning Vägen är i relativt gott skick, men kräver åtgärder för att på lång sikt klara malmtransporter. Längd: m Ingen breddning krävs Påfart E10 samt trafikplats Pitkäjärvii behöver anläggas Kostnad: MSEK, kr/m Tid: 2+1 år Framkomlighet under byggtid: 30-50%, ev. omledning via annan väg Beskrivning Sträckan mellan Vittangi och Svappavaara är 7,5-8 meter bred och i gott skick, bästa delen av hela sträckan från Kaunisvaara. Vid anslutningen till E10 krävs en ny påfart för att minimera störningar. Vid avfart mot terminalen i Svappavaara krävs troligtvis en trafikplats till en kostnad av 36 MSEK, vilket ingår i ovanstående kostnadsbedömning.

MaKS. Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara. Pajala /Junosuando 17 december Krister Palo. Samordnare MaKS projektet Mineraler och gruvor

MaKS. Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara. Pajala /Junosuando 17 december Krister Palo. Samordnare MaKS projektet Mineraler och gruvor Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara MaKS Pajala /Junosuando 17 december 2012 Krister Palo Samordnare MaKS projektet Mineraler och gruvor Region Nord Geologisk potential Kända mineral resurser Fe, Järn

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING

VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING Projekt Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara Vägplan delen väg 395 Junosuando Merasjärvi inkl. Masugnsbyn Pajala och Kiruna kommuner, Norrbottens län Objekt BD-109134-395

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Informationsmöte. Projekt Malmtransporter Kaunisvaara - Svappavaara. Väg genom Vittangi 2013-02-11

Informationsmöte. Projekt Malmtransporter Kaunisvaara - Svappavaara. Väg genom Vittangi 2013-02-11 Informationsmöte Projekt Malmtransporter Kaunisvaara - Svappavaara Väg genom Vittangi 2013-02-11 Dagordning Informationsmöte Mötets öppnande Presentation av deltagarna Syftet med informationsträffen: Trafikverket

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Projekt Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara Väg 395 Junosuando by

SAMRÅDSHANDLING Projekt Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara Väg 395 Junosuando by SAMRÅDSHANDLING Projekt Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara Väg Junosuando by Pajala kommun, Norrbottens län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ Datum: 2013-05-03 Projektnummer: BD- 132256- MEDVERKANDE

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Stråk 2 regional plan. Workshop

Stråk 2 regional plan. Workshop Stråk 2 regional plan Workshop 2014-12-12 Korta fakta om stråket Stråket är ganska heterogent vad gäller bredd och annan teknisk standard Väg 164 Vägen är genomgående smal, på sina håll mycket smal Vägrenar

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Hur jobbar vi i Umeå. Bullerkartläggning Arbetet med åtgärdsprogram. Annika Söderlund Miljö- och hälsoskydd/umeå kommun

Hur jobbar vi i Umeå. Bullerkartläggning Arbetet med åtgärdsprogram. Annika Söderlund Miljö- och hälsoskydd/umeå kommun Hur jobbar vi i Umeå Bullerkartläggning Arbetet med åtgärdsprogram Annika Söderlund Miljö- och hälsoskydd/umeå kommun annika.soderlund@umea.se Bullerkartläggning Kartläggningar 2009, 2012, uppdaterad 2017

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen!

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen! Öppet hus 23 Mars 2016 E45 Vattnäs Trunna Välkommen! Station 1. Samhällsplanering och åtgärdsbeställning Samhällsplanerare: Christina Hjorth Åtgärdsbeställare: Anna-Maria Montell Kontakta oss om frågor

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Informationsblad, juni 2014 Trafikverket och Ludvika kommun vill informera er om att beslut fattats om att genomföra

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen!

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen! Informationsmöte 28 maj 2015 E45/70 genom Mora Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av projektet

Läs mer

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna!

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna! Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen Välkomna! 2 2013-05-21 Förstudie Varför en förstudie? Samhälle 3 2013-05-21 Vad är en Förstudie? Nuläge Analys Förslag på åtgärder 4 2013-05-21 5 2013-05-21

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät - Remissversion

Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät - Remissversion HANDLEDNING 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Anna Fällbom [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version [Fastställt av (person)] 2014-10-13 0.9 Dokumenttitel

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Dialogmöte 2. Regeringens infrastrukturproposition Förankring av syfte och mål från dialogmöte 1 Förslag till innehåll tillståndsbilder

Dialogmöte 2. Regeringens infrastrukturproposition Förankring av syfte och mål från dialogmöte 1 Förslag till innehåll tillståndsbilder Dialogmöte 2 Regeringens infrastrukturproposition Förankring av syfte och mål från dialogmöte 1 Förslag till innehåll tillståndsbilder Workshop om inriktning och övergripande prioriteringar Den fortsatta

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun Planerade bostadshus 2015-09-09 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602

Läs mer

Objektet väl dokumenterat i Vägverkets vägutredning, ingen karta bifogas.

Objektet väl dokumenterat i Vägverkets vägutredning, ingen karta bifogas. Objektet väl dokumenterat i Vägverkets vägutredning, ingen karta bifogas. Väg 506 Timmerleden förbi Piteå C, str. Industrigatan- Hallgrens väg. 1. Brister i trafiksäkerhet och framkomlighet för samtliga

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Buller, hälsa, hälsobördor, nyttor och möjligheter i. Transportsektorn och Trafikverket. Hur är det med dig då? Jo tack, bara bra. Själv då?

Buller, hälsa, hälsobördor, nyttor och möjligheter i. Transportsektorn och Trafikverket. Hur är det med dig då? Jo tack, bara bra. Själv då? Buller, hälsa, hälsobördor, nyttor och möjligheter i Transportsektorn och Trafikverket Karin Blidberg Nationell samordnare buller och vibrationer Hur är det med dig då? Jo tack, bara bra. Själv då? TMALL

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering Rapport nummer: 2016-002 r01 Datum: 2016-06-21 Granskningskopia PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie Trafikbullerutredning för väglokalisering L:\2016\2016-002 MB E20 Vägtrafikbuller, Structor

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens Protokoll Nr 8-16 Sammanträdesdatum 2016-11-09 Sammanträdestid 8.30-9.00 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Tjänstemän Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg

Läs mer

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp Samråd Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp. 2016-12-06 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän

Läs mer

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus 30 augusti E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna Foto Länsstyrelsen Dalarna Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus - Vad händer ikväll Trafikverket, konsulten ÅF och Orsa kommun finns på plats för

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Åtgärdsval. Malmtransporter Kaunisvaara Malmbanan och Pajala med omnejd

Åtgärdsval. Malmtransporter Kaunisvaara Malmbanan och Pajala med omnejd Åtgärdsval Malmtransporter Kaunisvaara Malmbanan och Pajala med omnejd Aktörer i samarbete: KIRUNA KOMMUN 2012-04 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1. Åtgärdsvalsprocess - arbetssätt... 7 2. Inledning/Initiera...

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version. Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn

PROTOKOLL 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version. Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn PROTOKOLL 1 (6) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2016/1467, TRV 2016/1468 108036 E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl. Halvors länk Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte E6.20 Hisingsleden,

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe 2014-06-24 Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe Datum: 2014-06-17 Tid: kl. 17.30 Plats: Medevibrunn Närvarande från projektorganisationen: Jonas Danielsson Projektledare Trafikverket Eric Gustavsson

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Samråd på orten E45/70 genom Mora. 22 Februari Välkommen!

Samråd på orten E45/70 genom Mora. 22 Februari Välkommen! Samråd på orten E45/70 genom Mora 22 Februari 2017 Välkommen! Presentation Åsa Bergqvist, Projektledare Trafikverket Mathias Johansson, Bitr projektledare Trafikverket Britta Brömses, Projektingenjör Trafikverket

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Projektets bakgrund: Emmabodavägen är planerad att ändra karaktär från industrigata till stadsmässig gata. Trafiksäkerhetsåtgärd för att skydda oskyddade trafikanter,

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Kalkyl PM. E20 förbi Hova

Kalkyl PM. E20 förbi Hova Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10) 1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Lidköping och Götene kommuner, Västra Götalands län 2013-07-01 1 Titel:, Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Dokumentslag:

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer