Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, Deltagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare"

Transkript

1 Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg Mats Sjöberg Bo-Erik Ekblom Manfred Lindvall Jonas Lundström Robert Näslund Frida Snell Ulf Westergård Mathias Rönnheden Lars Olofsson Thorbjörn Jonsson Per Olofsson Kenneth Enbom Anders Lundström Katarina Andersson Karl Thyni Cecilia Lind Annika Nordqvist Magnus Sundling Anders Lundberg Magnus Burwall Ola Kromnow Fredrik Friblick Veronica Olsson Gällivare kommun Gällivare kommun Kiruna Kommun Pajala Kommun Pajala kommun Pajala kommun Pajala kommun Pajala Utveckling AB Pajala Utveckling AB Länsstyrelsen Länsstyrelsen Northland Northland Northland Northland Nordiska Investeringsbanken Svevia Peab Peab Peab TRV TRV TRV TRV TRV TRV TRV Vectura Vectura Vectura Prolog Prolog Prolog

2 Minnesanteckningar från workshopen Inledning Veronica Olsson och Fredrik Friblick, Prolog hälsade alla välkomna till workshop 3. Genomgång av dagens agenda. Presentation av deltagare Deltagarna presenterade sig kort. Återkoppling kring tidigare workshops Veronica och Fredrik gjorde en återkoppling kring vad som gjorts på tidigare workshops. Det som diskuterats på de första två workshoparna är: - Möjligheter - Utmaningar - Mål - Åtgärder Under workshoparna har mål och åtgärder har prioriterats. Förväntningar på dagen Några förväntningar på dagen: - En klar blid över ett tidsplan. Något konkret när olika aktiviteter ska vara klara. - Produkterna från gruvan kommer snart att behöva transporteras. Måste veta hur vi ska agera för att det ska fungera. - Övergripande mål bör ha en tydligare bild vad målen innebär. - Det är skarp läge. Mer eller mindre konkreta förslag på åtgärder. - Hoppas att vi ska ha människors hälsa i fokus. Målarbete Magnus B presenterade arbetet med att konkretisera målen. Prolog

3 Förslag till ändamål för projektet har tagit fram. Synpunkter: Viktigt att omgivningsaspekterna är tydligt i ändamålet. Viktigt att ha med gynnsamma effekter inte bara tillgodose Pajala med omnejd - vad innebär det? Arbetsplats försörjning är viktigt vägen söder ut är också viktigt Det handlar om Malmfältsområdet tre kommuner. Förtydliga vad Pajala med omnejd menas. Förslag till målområden Utifrån de prioriterade målen har ett antal målområden definieras: - Genomförande tiden - Kostnad/Samhällsekonomi - Funktion - Trafiksäkerhet - Samhällsutveckling - Klimat och resurseffektivitet - Hälsa - Natur- och kulturmiljö Synpunkter: Diskussion kring prioriteringarna av målen från förra workshopen. De mål som hade röda prickar ska betraktas som mindre prioriterade för projektet inte som ej viktiga. Hur kan de olika organisationerna bidrar till de olika målen? För målområdena har ett antal indikatorer definierats för att kunna bedöma olika åtgärders måluppfyllelse. Synpunkter: I samband med en terminal i Kiruna har rennäringen blivit intresserad. Rennäringen tar vi upp som ett riksintresse även i åtgärdsval men i lagstadgade processen samråder vi kring frågan. Prolog

4 Diskussion kring kostnader för olika åtgärder och kostnader för effekterna av olika åtgärder. Det som är styrande för industrin är att ha en låg transportkostnad. Under funktionsmålet bör transportkostnader finnas med. Gällivare, Kiruna och Pajala har redan idag ett bra företagsklimat. Förslag till konkretisering av målen presenterades. Diskussion kring målen individuellt och i grupp. Synpunkter på målformuleringen: - Klimat neutralt verkar svårt att nå. - Trafiksäkerhet under byggtid kontra tillgänglighet på väg kan vara svårt att nå - Samhällsutveckling för Pajala med omnejd - viktigt att det finns en god tillgänglighet och regionförstoringen - God hälsa varför bara god ljudmiljö, varför inte alla effekter - Natur och kulturmiljö vilka områden? Berörda områden bör använda istället. - Den sociala dimensionen bör lyftas in. - Målet är bra, inte så lätt att välja av det bästa. Skriva bästa möjliga transportteknik. - Klimat Utsläpp - Funktionsmålet kompletteras med kostnadseffektiva - Omnejd behöver definieras det finns en påverkan på andra samhälle. Exempelvis lägga till Kaunisvaara Malmbanan. - Hälsa och kultur miljö. Använda friluftsliv istället. - Hälsa och kultur miljö. Använd inte ordet bibehålla. - Genomförande tid Den fortsatta tiden efter 2013 bör vara med. - Skilja mellan kostnad och samhällsekonomi. - Hälsa och kultur miljö. Stryk består - Samhällsutveckling Det är hela kommunen som ska utvecklas. - I tanken bör läggas till att fler samhällen än samhällen kan utvecklas genom att - Regionutveckling bör läggas in under samhällsutveckling - Fungerande transportlösning 2013 finns det Viktigt att inte köra fast efter några månader. - Svårt att nå det kortsiktiga funktionsmålet. Utifrån diskussionen reviderades mål formuleringarna. Översyn av målen kommer att ske efter workshopen kring detaljformuleringar, se slutet av dokumentet. Prolog

5 Åtgärder Magnus B gick igenom arbetet med åtgärderna (se bilagd presentation). Beskrivning av möjliga kombinationer av åtgärder och hur kvalitén på transportfunktionen förändras över tiden. Diskussion kring i grupper i de olika åtgärderna. Samlad diskussion kring åtgärderna. Några synpunkter: - Alla vägar är BK1 vägar. - Diskussion kring om väg 395 klara BK1. - Anslutningen till Autio behövs det en cirkulationsplats. Det kommer att behövas en lösning för få en bra koppling till E10. - Road scanners rapport har andra kostnader. Det är högre kostnader i denna rapport. Breddningar var exempelvis inte med i deras rapport. Översyn av kostnaderna kommer att ske för prioriterade åtgärder. - Väg 99 det borde vara en påverkan på samhällena. Det kommer att vara konsekvenser under byggtiden, som måste hanteras. Vägen kommer att vara en viktig väg för övriga transporter till gruvan. - Kommer det att behövas bullerskydd på befintlig väg. Det måste studeras. - Viktigt att bli tydligare på jämförelsealternativet. - Det är i väldigt begränsad omfattning som väg befintlig väg kommer att behövas för redundans om en genväg byggs. Det kommer att finnas bärgare med jour, det kommer att finnas reservfordon, trafikövervakning av fordon kommer att finnas. Northland/Peab spelar in ett underlag till utredningen. - Funktionsnedsättning på vägen under byggtid. - Är dispenser väg specifika? Dispenserna är knutna till fordon och väg. Det går att lasta ner om det krävs omvägar. - Ett antal hus är påverkade. Är bedömningen att inga av husen är i fara? Åtgärder kommer att behövas. Det kan handla om bullerplank, fönsteråtgärder, inlösen mm. - Kostnaderna känns för höga. Det kommer att ses över. - Saltning kommer att behövas. - Trafikplats E10 bör kallas korsningsåtgärd. Tiden för åtgärden kan kortas. - När genvägen kommer är det ändå en förändra trafik på befintlig vägsträcka. Det kommer vara mer trafik på väg 99 än idag. Transporter av insatsvaror kommer att gå på befintlig väg. - Kan man ha en överbyggnad med exempelvis med betong för att få en minskad drift och underhållskostnad. Kan behövas större urgrävningar. - Är det tänkt att använda befintliga skogsbilvägar? De befintliga vägarna behövs troligen byggas om. Längs genvägen ligger ytterligare en fyndighet som kan koma att utvecklas. - Förbifarter Det är inte säkert att alla förbifarter behövs. Det finns både fördelar och nackdelar med förbifarter. - Upprutning mellan Svappavara och Junosuando är dyrt. Skulle det kunna vara ett alternativ med en genväg på hela sträckan. Totalkostnad för detta? Tillstånd för detta är komplicerat. Prolog

6 - Buller skyddsåtgärder saknas på väg Är det en väsentlig förändrad trafiksituation? Trafikverket tittar på detta. - Hur långt från vägen behöver huset vara för att klara 75 decibel? - Trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter här beskrivs lösningar med hög ambitionsnivå. Det kan bli att olika nivåer när detaljer studeras. - Med inflyttning kan behovet av åtgärder öka. - Kollektivtrafiken är idag utformad utifrån skolskjuts. - Elväg nyttolasten dras ner på fordonen. - För regional och kommunal utveckling är det bättre att järnvägen kommer söder ifrån. Det är först i planarbetet som vilken sträckning som är mest intressant identifieras. - Det enda långsiktiga hållbara alternativet. Det finns mycket material gällande järnvägslösning. - Pipeline blir dyrt och det finns en stor begränsning för framtida utveckling. Northland har tittat på det och valt att inte gå vidare. - Linbanan innebär att det krävs ca en korg var 7 sekund. Northland har bedömt att linbanan inte har tillräcklig kapacitet. - Det borde finnas fler åtgärder gällande steg 1-2 bland åtgärderna. Det skulle kunna finnas åtgärder som kan komplettera de steg 3-4 åtgärder som studeras. Steg 1-2 åtgärder är ett sätt att göra effektivare - En genväg mellan Masungsbyn till söder om Svappavara skulle kunna vara ett alternativ till att rusta upp befintlig väg. Åtgärdspaket Magnus presenterade sju åtgärdspaket, där de olika åtgärderna har paketeras. Synpunkter: - Ska det gå att ha en byggtid på 1,5 år krävs att befintlig trafik leds om. - En genväg kommer att behöva nya broar. - Alternativ omlastningsplats i Gällivare. Bengt Niska gjorde ett inspel från Pajala utveckling gällande genvägen. Ger både säkrare och snabbare transporter. Ger även möjligt att utveckla ett flertal byar. Sveaskog och privata markägare äger skog längs med genvägen som skulle få bättre transportmöjligheter. Vägförening med olika intressenter har bildats och är beredda att förverkliga genomvägen. Anders Lundberg informerade kring arbete med en genväg som enskild väg. Tidplan är att planeringen ska vara klar till nästa sommar, vilket skulle möjliggöra produktionsstart efter nästa sommar. Lantmäteriet är anlitat för att sköta förrättningen inkl. MKB mm. Magnus B gick igenom alternativa processer. Prolog

7 Väglagen eller Anläggningslagen (enskild väg): Båda processerna måste beskrivas för att kunna jämföra alternativen. Dispensfrågan: En diskussion som Trafikverket och Northland för och ger underlag till utredningen. Diskussion kring vilka åtgärdspaket som ska studeras vidare: - Linbana inte intressant. Studeras inte vidare just nu. - Pipeline är inte intressant. Studeras inte vidare just nu. - Elväg inte intressant på kort sikt. Studeras inte vidare just nu. - Järnväg inte prioriterad på kort sikt. Intressant på lång sikt. Studeras inte vidare just nu. - Befintlig väg studeras vidare. - Genväg (statlig väg) studeras vidare. - Genväg (enskild väg). En variant skulle vara en genväg Masungsbyn Svappavara. Båda varianterna studeras vidare. - Alternativet med en omlastning i Gällivare studeras översiktligt. Finansierings analys av alternativen bör göras. Fortsatt arbete Kostnader och effekter av de prioriterade paketen fördjupas och beskrivs. En mål analys av paketen kommer att göras. De ekonomiska nyttorna för de olika aktörerna bör visas. Trafikverket kommer att ha träffa de aktörer som har ekonomiska nyttorna för att analysera hur det fortsatta arbetet. Trafikverket återkommer om det behövs ett nytt möte. Det har gjorts bristanalyser i tidigare Vägverket på aktuella vägar. Prolog

8 Avslutning Fredrik och Veronica sammanfattade dagen och de tre workshoparna. Funderingar kring hur har dagen varit: - Konkreta förslag har kommit upp. - Bättre koll på tiden för åtgärderna. - Kan känna en otålighet. Känns att det går framåt. - Landade i tydliga målsättningar. Prolog

9 Konkretisering av gemensamma mål Prolog

10 Sammanfattning av prioriterade åtgärdspaket Följande fyra åtgärdspaket prioriterades i det fortsatta utredningsarbetet. I paket tre kommer även övriga föreslagna förbifarter på sträckan (Masugnsbyn, Junosuando) att inkluderas och utredas. Prolog

11 Prolog

12 Nästa steg Sammanställning av mer detaljerat utredda åtgärdspaket skickas ut till i mitten av december. Magnus Sundling återkommer om huruvida vi väljer att gå vidare med fler workshops eller och vi fortsätter kommunikationen via mail. Tack för ert engagemang! Om du har några frågor om projektet eller workshopsen är du välkommen att kontakta: Magnus Sundling Trafikverket Fredrik Friblick Prolog Veronica Olsson Prolog Prolog

13 Prolog

14 Sammanfattning Åtgärd Bullerskyddd Kostnaderna för bulleråtgärder beror på om den förändrade trafiksituationenn kommer att likställas med väsentlig nyeller ombyggnad av väg. Det avgör vilka riktlinjer för buller som ska tillämpas och hur många hus som måste åtgärdas. Kostnadsspannet ligger på 5 32 MSEK. Bulleråtgärderna påverkar byarnas karaktär väsentligt och bidrar till att vägens barriäreffekterr ökar. Beskrivning De riktvärden för buller som man har attt förhålla sig till är beroende av om gruvverksamheten kommer att innebära en väsentligt förändrad trafiksituation som eventuellt kan likställas med väsentlig ny- eller ombyggnad av väg. I dessa fall ska följande riktvärden tillämpas. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) 55 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst fem gånger per timme, dagtid). För befintlig miljö gäller följande riktlinjer för åtgärder: 65 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 55 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) (innebär ca 80 dba maximalnivå utomhus) En översiktlig bullerkartläggning avseende maxnivåer har genomförts Kartläggningen visar hur många fastigheter som har bullernivåer >70 dba max respektive >80 dba max. >70 dba max 171 hus har identifierats av dessa åtgärdas 66 st med plank och 104 st med fönster. >80 dba max 29 hus har identifierats och av dessa antas 11 st åtgärdas med plank och 18 st med fönster.

15 Sammanställning av effekter Tid 1-2 år, beroende av vald lösning Kostnad Total åtgärdskostnad: 5-32 MSEK, åtgärder efter beslut om väsentlig ny- eller ombyggnad av väg ligger i det övre området av detta spann. Schablonkostnader: Fönsteråtgärd: kr/hus Plank: 2700 kr/m2 (antagande om 2 m plankhöjd på 2m) Uteplats: kr/st Funktion Åtgärderna innebär att vägen kan trafikeras av tung trafik utan att bullerriktlinjerna överskrids. Trafiksäkerhet Ingen påverkan Samhällsutveckling Ingen särskild påverkan Hälsa Åtgärderna innebär att bullret för de boende inte överskrider riktvärden och att kraven på god ljudmiljö kan uppfyllas. Klimat och resursutnyttjande Mycket liten påverkan Natur- och kulturmiljö Åtgärden kan påverka vägnära natur- eller kulturskyddsområden vid behov av ny mark.

16 Sammanfattning Åtgärd Bullerskyddd Kostnaderna för bulleråtgärder beror på om den förändrade trafiksituationenn kommer att likställas med väsentlig nyeller ombyggnad av väg. Det avgör vilka riktlinjer för buller som ska tillämpas och hur många hus som måste åtgärdas. Kostnadsspannet ligger på 5 32 MSEK. Bulleråtgärderna påverkar byarnas karaktär väsentligt och bidrar till att vägens barriäreffekterr ökar. Beskrivning De riktvärden för buller som man har attt förhålla sig till är beroende av om gruvverksamheten kommer att innebära en väsentligt förändrad trafiksituation som eventuellt kan likställas med väsentlig ny- eller ombyggnad av väg. I dessa fall ska följande riktvärden tillämpas. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) 55 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst fem gånger per timme, dagtid). För befintlig miljö gäller följande riktlinjer för åtgärder: 65 dba ekvivalentnivå utomhus ( vid fasad) 55 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) (innebär ca 80 dba maximalnivå utomhus) En översiktlig bullerkartläggning avseende maxnivåer har genomförts Kartläggningen visar hur många fastigheter som har bullernivåer >70 dba max respektive >80 dba max. >70 dba max 171 hus har identifierats av dessa åtgärdas 66 st med plank och 104 st med fönster. >80 dba max 29 hus har identifierats och av dessa antas 11 st åtgärdas med plank och 18 st med fönster.

17 Sammanställning av effekter Tid 1-2 år, beroende av vald lösning Kostnad Total åtgärdskostnad: 5-32 MSEK, åtgärder efter beslut om väsentlig ny- eller ombyggnad av väg ligger i det övre området av detta spann. Schablonkostnader: Fönsteråtgärd: kr/hus Plank: 2700 kr/m2 (antagande om 2 m plankhöjd på 2m) Uteplats: kr/st Funktion Åtgärderna innebär att vägen kan trafikeras av tung trafik utan att bullerriktlinjerna överskrids. Trafiksäkerhet Ingen påverkan Samhällsutveckling Ingen särskild påverkan Hälsa Åtgärderna innebär att bullret för de boende inte överskrider riktvärden och att kraven på god ljudmiljö kan uppfyllas. Klimat och resursutnyttjande Mycket liten påverkan Natur- och kulturmiljö Åtgärden kan påverka vägnära natur- eller kulturskyddsområden vid behov av ny mark.

18 Åtgärd Å Kollektivtrafikk till Pajala och Kaunisvaara Sammanfattning Dagens linjer och turtäthet i området gör det svårt eller omöjligt att nyttja kollektivtrafiken till arbetspendling för Pajala och Kaunisvaara. Northland Resources bedriver egen trafik för anställda mellan Pajala och Kaunisvaara anpassad till skiftgång. Förväntad befolkningstillväxtt antas bo huvudsakligen i och kring Pajala tätort (70 % av ökningen sker öster om Autio). Det är möjligt att samordna omstigning i Pajala och Autio för att passaa resande längs väg 395 (från Svappavaara-Vittangi-Masugnsbyn-Junosuando) och 98/99 (Haparanda-Överkalix-Övertorneå). Underlag saknass för att kunna beskriva kostnad och potential till överflyttning av resor från bil. Beskrivnin ng Dagens turtäthet ser ut på följande sätt: Från Till Väg ÅDT Må-To Fr Lö Sö och helg Turer per dag Svappavaara Pajala Pajala Svappavaara Pajala Gällivare Gällivare Pajala Pajala Haparanda 999 S Haparanda Pajala Pajala Överkalix Överkalix Pajala Pajala Muodoslompolo 999 N Tidtabellen är anpassad för att fungera som skolskjuts, vilket försvårar möjligheten att nyttja bussen till arbetspendling.

19 Avstånden till tätorterna i regionen är långa, här beskrivs några relationer som kan vara intressanta att knyta ihop med Pajala tätort och Kaunisvaara. Hela resan till Kaunisvaara > 2 h Ort Invånarantal Restid bil till Pajala Restid buss till Pajala Överkalix (linje 55) 946 (år 2005) 1 h 40 min 1 h 50 min Övertorneå (linje 53, 54) 1965 (år 2005) 1 h 40 min 1 h 50 min Vittangi (linje53) 789 (år 2005) 1 h 40 min 1 h 55 min Svappavaara (linje53) 394 (år 2005) 2 h 2 h 20 min Gällivare (linje46) 8449 (år 2010) 2 h 10 min 2 h 40 min Med omstigning i Autio kan restiden till Kaunisvaara förkortas vid resande från väster via väg 395 (Svappavaara). Sammanställning av effekter Tid Införandet av nya tidtabeller och en utökad turtäthet kan genomföras med relativ kort varsel, men bör föregås av en fördjupad resanlays, 12 månader. Kostnad Underlag saknas Funktion Ett ökat kollektivt resande minskar antalet bilar längs vägen, vilket stärker vägens funktion både för näringsliv och samhälle. Trafiksäkerhet Kollektivtrafik minskar antalet fordon på vägen, vilket minskar risken att dö eller skadas i trafikolyckor. Samhällsutveckling En förbättrad kollektivtrafik ökar tillgängligheten för alla grupper i samhället. Hälsa Kollektivt resande bidrar positivt till hälsa genom bättre luft och ökad fysisk aktivitet. Klimat och resursutnyttjande Ökat kollektivt resande bidrar med minskade utsläpp och minskat behov av fler fordon. Natur- och kulturmiljö Ökad kollektivtrafik påverkar inte natur- och kulturmiljö nämnvärt

20 Åtgärd trafiksäkerhet Sammanfattning De större byarnaa längs vägen har studerats med avseende på trafiksäkerhetsåtgärder som behövs om trafiken ska gå på befintlig väg. Tänkbara åtgärder genom byarna är att minska antalet utfarter, sänka hastigheterna och förbättra belysningen. Genom Vittangi, som har karaktären av tätort, krävs tätortsanpassning med åtgärder för de oskyddade trafikanterna och för att få ner hastigheten. Beskrivning Samtliga större byar längs sträckan dvs, Kaunisavvara, Sahavaara, Erkheikki, Lovikka, Junosoando, Masungsbyn, Merasjärvi har samma struktur där byns huvudsakliga sträckning är längs vägen. Husen ligger ofta nära vägen och varje hus har egen utfart. På vissa ställen är utfarterna bara ett tiotal meter från varandraa på båda sidor om vägen. Hastigheterna genom de större byarna är generellt 50 eller 70 km/h. På många ställen finns utrymme för att slå samman utfarter eller göra parallellväga ar. Belysningen är generellt gles i byarna och av äldre typ. Förbi Pajala flygplats utfart är det bra sikt skyltat 90 km/h. Kyrkogården i Junosuando ligger mycket nära vägen med flera infarter och en smal p-ficka för kyrkogårdsbesökare att stanna på. Skyltat 70 km/ /h. Kyrkogården i Junosuando Genom Vittangi krävs tätortsanpassning fram till E10/Kirunavägen. Idag finns ingen separering för gång och cykel längs vägen, korsande gator i tätorten är anonyma, finns inga eller få åtgärder för att få ner hastigheten. Längs E10/ /Kirunavägenn finns tydlig trottoar och vägen är bred.

21 Sammanställning av effekter Tid 3 år för arbetsplan och bygghandling Kostnad Kostnadsunderlag saknas Funktion Åtgärderna bidrar till något bättre framkomlighet på vägen, men kan få små negativa effekter för lokal trafik i byarna. Trafiksäkerhet Åtgärderna innebär att trafiksäkerheten i byarna förbättras Samhällsutveckling Eventuella hastighetssänkningar påverkar restider negativt Hälsa Hastighetssänkningar kan minska buller och vibrationer, sammanslagning och utfarter eller byggande av parallellvägar kan påverka boendemiljön exempelvis om tomtmark måste tas i anspråk Klimat och resursutnyttjande Åtgärden har begränsad resurs- och klimatpåverkan Natur- och kulturmiljö Ombyggnationer av korsningar, parallellvägar eller sammanslagningar av utfarter tar mark i anspråk. Byarnas karaktär kan förändras om infarter tas bort eller flyttas.

22 Åtgärder för oskyddade trafikanter Sammanfattning De som bor och vistas i de byar/orter som passeras av gruvtransporterna har behov att röra sig inom byarna/orterna på ett tryggt och tillgängligt sätt till fots eller på cykel. Gång- och cykelvägar samt planerade passager över vägen behöver därför anläggas. Sträckan mellan Pajala och Vittangi är även utpekad turistled för cykling, Sverigeleden. Gång- och cykelvägar kan samordnas med parallellvägsystem för sanering av utfarter och medger då ridning, mopedtrafik och biltrafik i låg fart. Totalt skulle ca 20 km gång- och cykelväg behövas för att separera oskyddad trafik i byarna. Beskrivning Gång- och cykelvägar anläggs vid befintlig väg eller på andra lämpliga ställen i byar med flertalet hushåll. Detta för att göra stråket tryggt och tillgängligt för alla som går och cyklar i byn. Intervallet för längd gång- och cykelväg som behöver byggas är beräknad för endast en sida av vägen, det lägre talet och för ibland två sidor av vägen, det högre talet. På vissa sträckor kan behov finnas av gång- och cykelväg på två sidor av vägen, den sträckan är ca meter extra, då inkluderas även gång- och cykellösning i byar med få hushåll. Följande byar/orter föreslås få gång- och cykelväg: Kaunisvaara, Sahavaara, Pääskynen, Autio/Erkheikki, Södra Anttis, Lovikka och Kirakkaniemi, Huhtanen, eventuellt Tornefors, Junosuando, Masugnsbyn, Eventuellt Svappavara. Få hus men tydlig genväg vid Puttjala fågelskyddsområde, ej planskild Åtgärd passager för gående och cyklister anläggs i fyra byar. Tydliga målpunkter finns i byarna, tex skola, affär, kyrkogård eller liknande. Det ska vara möjligt att samordna stor mängd gångg och cykeltrafik till passagen. Passagen kan vara planfri eller i plan med hastighetsåtgärder och tydlig markering av övergången. Prisspannet beror på antal planskilda respektive passager i plan. Följande byar/orter förslås få passager för gående och cyklister: Kaunisvaara, Autio/Erkheikki, Junosuando, Masugnsbyn, Eventuellt Svappavara. Få hus men tydlig genväg vid Puttjala fågelskyddsområde, ej planskild, Eventuellt Lovikka beroende på vilken sida GC-vägen byggs som förbinder bykärnan, ej planskild. Sträckan mellan Pajala och Vittangi ingår i Sverigeleden (etapp 1 mellan Karesuando-Karungi

23 Sammanställning av effekter Tid 2+1 år Kostnad MSEK för ca 20 km gång- och cykelvägar Kostnad för att bygga nya gång- och cykelvägar = 3000 kr/m, då är vissa delar avskild från vägen och vissa delar med kantsten. Belysning ingår. Enklare form av gc-väg kan anläggas i flera byar, vilken kan färdigställas snabbare än den tid det tar innan man tex byggt förbifarter runt orterna. Isåfall, grusväg utan belysning 1000 kr/m Planskild passage 2 miljoner kr/passage Enklare passage, upplyst, hastighetsanpassning mm kr Funktion Konfliktrisker för vägtrafiken minimeras, bibehållna hastighetsgränser bör vara möjliga genom byar. Resandet för oskyddade trafikanter i orterna och byarna blir mycket bättre både ur trygghets- och tillgänglighetsperspektiv. Trafiksäkerhet Separerade gång- och cykelvägar samt planskilda passager ökar trafiksäkerheten. Samhällsutveckling Åtgärden bidrar till attraktiv boendemiljö samt ökad rörlighet för barn och unga Hälsa Att tryggt och säkert kunna förflytta sig som gående eller cyklist inom sin ort ökar fysisk aktivitet och är positivt för hälsan. Goda möjligheter att själv välja färdsätt. Klimat och resursutnyttjande Att kunna gå och cykla till sina grannar eller målpunkter inom orten minskar användandet av bil och bidrar till ett bättre klimat. Natur- och kulturmiljö Ett mindre intrång kan eventuellt ske i natur och kulturmiljöer vid byggande av gång- och cykelvägar. Tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer inom orterna förbättras.

24 Åtgärd befintlig väg 99 Sammanfattning Vägen är i mycket dåligt skick, det krävs åtgärder snarast för attt klara initial transportvolym. Nivå 1: kortsiktiga åtgärder i syfte att hantera trafiken fram till överflyttning sker till genväg Längd: 18 km Breddning från 6 till 7 meter Kostnad: ca MSEK Tid till färdig väg: 1,5 år Framkomlighet under byggtid (1 år): 30-50% Nivå 2, långsiktiga åtgärder för permanentering av befintlig väg Längd: 18 km Breddning från 6 till 8 meter Kostnad: ca MSEK Tid till färdig väg: 3 år Framkomlighet under byggtid (1 år): 30-50% Beskrivning Vägen mellan Kaunisvaara och Autio vid Torneälven är smal och har dålig bärighet, sämst på hela sträckan till Svappavaara. Sträckan trafikeras hårt med byggtrafik idag och från gruvstart 2013 även med malmtransporter. Akuta insatser innan malmtransporter inleds krävs för att bibehålla vägen i drift. Schablonkostnader på ca kr/m har använts för nivå1 och kr/m har använts för nivå 2. Om en genvägg beslutas och byggs kan åtgärdernas omfattning minskas på väg 99, till att enbart klara initial malmtransport och därefter normala transportvolymer till och från gruvanläggningen. Bro över Torneå älv klarar 4 års fullskaliga malmtrans sporter (5 Mton) innan den måste tas ur drift.

25 Sammanställning av effekter Tid Nivå 1: 1,5 år (befintligt vägområde) Nivå 2: 3 år (Arbetsplaneprocessen tar ca 2 år, byggtid 1 år) Kostnad Nivå 1: MSEK. Nivå 2: MSEK Funktion Åtgärden krävs för att bibehålla vägens funktion idag Trafiksäkerhet Breddning innebär en ökad trafiksäkerhet jämfört med dagens standard Samhällsutveckling Ingen direkt påverkan Hälsa Kräver kompenserande åtgärder för att inte inverka negativt på hälsan för boende längs sträckan Klimat och resursutnyttjande Påverkar inte körsträcka eller transportsätt utifrån nollalternativet Natur- och kulturmiljö Intrång i Natura 2000-område vid nivå 2-åtgärder då ny mark tas i anspråk.

26

27

28 Sammanfattning Åtgärd väg 395, Junosuando-Vittangi Vägen är i dåligt skick, krävs åtgärder snarast. Längd: m Breddning från 6,5-8 meter Kostnad: ca MSEK (inkl gång- och cykelåtgärder i Vittangi) Tid: 2+1 år Framkomlighet under byggtid: 30-50%, ev. omledning via annan väg Beskrivning Sträckan mellan Junosuando och Vittangi är i något bättre skick än vägarna öster om Junosuando, men kräver trots detta omfattande åtgärder för att klara transportvolymerna av malm. Sträckan är kuperad och vid Masugnsby n krävs åtgärder för att hantera detta, t ex stigningsfält. Behov finns att studera eventuell förbifart av Masugnsbyn, detta redovisas schablonmässigt under åtgärden Förbifarter.

29 Sammanställning av effekter Tid 3 år (Arbetsplaneprocessen tar ca 2 år, byggtid 1 år) Kostnad MSEK (inkl gång- och cykelåtgärder i Vittangi) Funktion Funktionen på vägen bibehålls jämfört med dagens situation och näringslivstransporter underlättas genom profiljustering av vägen. Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten ökar något i och med breddning av vägen. Samhällsutveckling Åtgärden bidrar något till förbättrad tillgänglighet, men kompletterande åtgärder behövs i byarna för att inte ge negativ påverkan av den tillkommande trafiken. Hälsa Åtgärden bidrar inte till bättre hälsa och kräver kompletterande åtgärder för att inte påverkan hälsan negativt genom t ex bullerstörning Klimat och resursutnyttjande Åtgärden innebär att vägen kvarstår i befintlig sträckning, men mer mark tas i anspråk och anläggningsarbetet är resurskrävande i likhet med övriga vägåtgärder. Natur- och kulturmiljö Ingen känd påverkan på riksintressen för Naturmiljö, oklart om det föreligger risk för påverkan på kulturmiljöerna i området.

30 Åtgärd väg E45/E10, Vittangi-Svappavaara Sammanfattning Vägen är i relativt gott skick, men kräver åtgärder för att på lång sikt klara malmtransporter. Längd: m Ingen breddning krävs Påfart E10 samt trafikplats Pitkäjärvii behöver anläggas Kostnad: MSEK, kr/m Tid: 2+1 år Framkomlighet under byggtid: 30-50%, ev. omledning via annan väg Beskrivning Sträckan mellan Vittangi och Svappavaara är 7,5-8 meter bred och i gott skick, bästa delen av hela sträckan från Kaunisvaara. Vid anslutningen till E10 krävs en ny påfart för att minimera störningar. Vid avfart mot terminalen i Svappavaara krävs troligtvis en trafikplats till en kostnad av 36 MSEK, vilket ingår i ovanstående kostnadsbedömning.

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Föreslagna bullerskyddsåtgärder för trafik år 2040 som avses utföras i arbetsplanen.

Föreslagna bullerskyddsåtgärder för trafik år 2040 som avses utföras i arbetsplanen. Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, delen Sandtorpet- Hackefors, arbetsplan Uppdragsnr 106909 Bilaga till MKB 2012-12-04 Föreslagna er för trafik som avses utföras i arbetsplanen. I detta dokument redovisas

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Namn på åtgärdsvalsstudien 8 : E18 Köping-Västjädra, TRV 2014/7828 Initiering Avgränsning Motiv till att en förenklad åtgärdsvalsstudie är tillräcklig

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Trafikverket Region Nord

Trafikverket Region Nord Trafikverket Region Nord Region Nord Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län Regionkontor i Luleå Lokalkontor finns i Umeå Regionchef Arnold Vonkavaara Samtliga verksamhetsområden finns representerade:

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Delen Väg 395 Junosuando by

Delen Väg 395 Junosuando by MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR VÄGPLAN Projekt Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara Delen Väg 395 Junosuando by Pajala kommun, Norrbottens län BD-132256 395 2014-xx-xx SAMRÅDSHANDLING 3 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 6 februari 2013 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET FALLSTUDIER FUNKTIONSBESKRIVNING FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET I MÅNGA TRAFIKMILJÖER är det svårt att hitta bra åtgärder som ger önskad trafiksäkerhetseffekt. Många åtgärder leder till negativa bieffekter.

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer