NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6/10 2008"

Transkript

1 Detta grundprospekt har publicerats 7/ NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6/ Inom ramen för detta grundprospekt ( Grundprospekt ) avser Nordea Bank AB (publ) ( Banken eller Nordea Bank ) att på de danska, finska, norska och svenska kapitalmarknaderna emittera: Warranter Turbowarranter Indexcertifikat Bull Indexcertifikat Bear Maxcertifikat Tillväxtcertifikat Tillväxtcertifikat Max Bonuscertifikat (samtliga ovan nämnda värdepapper nedan benämnda Instrumenten ) denominerade i danska kronor, euro, norska kronor, svenska kronor eller annan valuta med en löptid om minst 1 dag och längst 5 år, och till ett antal om högst Instrument per instrumentserie under programmet. Instrument emitterade enligt detta warrant- och certifikatprogram ( Programmet ) kommer att emitteras fortlöpande eller vid upprepade tillfällen under en period av tolv månader från dagen för publicering av detta Grundprospekt. Instrument som emitteras kan komma att noteras för handel på OMX Nordic Exchange Stockholm, Oslo Børs, OMX Nordic Exchange Helsinki, OMX Nordic Exchange Copenhagen eller annan reglerad marknad, handelsplattform eller handelsplats där organiserad handel med warranter och certifikat sker, som meddelas i ett tillägg till Grundprospektet. Instrument som ges ut under Programmet kommer att vara anslutna till kontobaserade system (inga fysiska värdepapper kommer att ges ut) vid värdepapperscentral (Suomen Arvopaperikeskus Oy, APK, i Helsingfors, Finland, Vaerdipapircentralen AS, VP, i Taastrup, Danmark, VPC AB, VPC, i Stockholm, Sverige, eller Verdipapirsentralen ASA, VPS, i Oslo, Norge). Clearing och avveckling vid handel sker i nämnda system. De exakta villkoren för instrumentserie anges i slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) som offentliggörs i enlighet med detta Grundprospekt. Om Banken beslutar att emittera Instrument av annat slag än vad som framgår av Grundprospektet kommer sådana Instrument att beskrivas i ett tillägg till Grundprospektet. Tillägget kommer att ges in till Finansinspektionen för godkännande och därefter offentliggöras. Investerare som överväger att förvärva Instrument bör ta del av detta Grundprospekt (inklusive dokument införlivade genom hänvisning), därtill hörande Slutliga Villkor för relevant instrumentserie och eventuella tillägg till detta Grundprospekt. Investeraren bör göra sig väl införstådd med Instrumentet ifråga och vilka risker som är förknippade med en investering i Instrument enligt Programmet. 1

2 Detta Grundprospekt ersätter Grundprospekt avseende Nordea Bank:s emissionsprogram för warranter och certifikat daterat 28/ ( Maj 2008 års Grundprospekt ) med tillägg. Instrument utgivna enligt Maj 2008 års Grundprospekt kommer även fortsättningsvis att regleras av Maj 2008 års Grundprospekt med tillägg. 2

3 Grundprospektet utgör ett grundprospekt enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG) och 2 kap. 16 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Banken med säte i Stockholm ansvarar för innehållet i Grundprospektet. I den omfattning som följer av lag svarar även styrelsen för Banken för innehållet i Grundprospektet. De ansvariga (dvs. Banken och dess styrelse) har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet, såvitt de känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Grundprospektet har inte granskats av Bankens revisorer. Grundprospekt skall läsas tillsammans med samtliga dokument som införlivats genom hänvisning (se avsnitt 3 nedan), Slutliga Villkor för varje instrumentserie enligt Programmet samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Erbjudanden om förvärv av Instrument enligt Programmet riktar sig till allmänheten med följande begränsningar. Erbjudanden enligt Programmet riktas inte till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt, eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt. Erbjudanden under Programmet lämnas varken direkt eller indirekt i något land där sådana erbjudanden skulle strida mot lag eller andra regler. Grundprospektet, Slutliga Villkor och eventuella tillägg får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt, eller strider mot lag eller andra regler. Instrument enligt Programmet har inte registrerats enligt vid var tid gällande amerikansk lagstiftning och får inte erbjudas eller säljas i USA. Vidare får Instrument enligt Programmet exempelvis inte erbjudas eller säljas i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Grundprospektet får inte heller distribueras till eller inom något av ovan nämnda länder. Grundprospektet eller Slutliga Villkor utgör inte någon rekommendation att teckna sig för eller förvärva Instrument som ges ut under Programmet. Det ankommer på varje mottagare av Grundprospektet och/eller Slutliga Villkor att göra sin egen bedömning av Banken och koncernen på basis av innehållet i Grundprospektet, samtliga dokument som införlivats genom hänvisning (se avsnitt 3 nedan), Slutliga Villkor för varje instrumentserie under Programmet samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Potentiella investerare uppmanas också att noggrant ta del av och gå igenom avsnitt 2 i Grundprospektet om riskfaktorer. Banken erbjuder ingen säkerhet för utfärdade Instrument under löptiden. Banken tar inte heller något ansvar för värdeutvecklingen av Instrument och lämnar inga muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller andra åtaganden såvitt avser utfallet av en investering i Instrument. Dessa kan förfalla värdelösa på slutdagen. Allt ansvar för bedömningen och utfallet av en investering i Instrument åvilar förvärvaren. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet (se avsnitt ). Sammanfattningen är baserad på nu gällande 3

4 svenska, danska, finska och norska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Grundprospektet har den 6/ godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Grundprospektet är riktiga eller fullständiga. 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING RISKFAKTORER INFORMATION SOM INGÅR I GRUNDPROSPEKTET GENOM HÄNVISNING TILLHANDHÅLLANDE AV HANDLINGAR TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKTET INFORMATION OM INSTRUMENT SOM EMITTERAS ENLIGT PROGRAMMET NÄRMARE OM NORDEAS WARRANT- OCH CERTIFIKATPROGRAM ALLMÄNNA VILLKOR TIDPLAN OCH ERBJUDANDE OM FÖRVÄRV AV INSTRUMENT ENLIGT PROGRAMMET HANDEL, CLEARING OCH AVVECKLING AVSEENDE INSTRUMENT NORDEAKONCERNEN NORDEA BANK AB (PUBL) FINANSIELL INFORMATION, NORDEA BANK AB (PUBL) FORMAT FÖR SLUTLIGA VILLKOR

6 1. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut om att köpa eller sälja Instrument utgivna inom ramen för Programmet bör baseras på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet inklusive eventuella tillägg och Slutliga Villkor för respektive Instrument. Ansvar kan endast åläggas Banken och Bankens styrelse för uppgifter som ingår i eller som saknas i sammanfattningen om sammanfattningen, eller en översättning därav, är vilseledande eller felaktig i förhållande till de övriga delarna av Grundprospektet. Den som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifter i Grundprospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet. 1.1 Emittent Instrument enligt Programmet ges ut av Nordea Bank. 1.2 Instrument och underliggande tillgång Instrument kan vara något av följande: (i) Warranter, (ii) Turbowarranter, (iii) Indexcertifikat Bull, (iv) Indexcertifikat Bear, (v) Maxcertifikat, (vi) Tillväxtcertifikat, (vii) Tillväxtcertifikat Max, eller (viii) Bonuscertifikat. På Instrumenten tillämpas i Grundprospektet återgivna allmänna villkor ( Allmänna Villkor ), samt Slutliga Villkor för respektive instrumentserie. Slutliga Villkor innehåller information om Instrumentet och underliggande tillgången samt övrig information. Underliggande tillgång för Instrument kan vara aktie, depåbevis, obligation, råvara, ränta, växelkurs, terminskontrakt, fond, index eller korg. För alla Instrument sker automatiskt lösen genom kontantavräkning, vilket innebär att Banken, om Instrument på slutdagen berättigar till slutlikvid, betalar innehavare kontanter. Instrument ger inte innehavare rätt att erhålla underliggande tillgång. 1.3 Warranter och Turbowarranter Warranter och Turbowarranter är finansiella instrument som ger investeraren en exponering mot en viss underliggande tillgång, t.ex. ett värdepapper eller ett index. Konstruktionen av Warranter gör att prisutvecklingen i den underliggande tillgången påverkar värdet på Warranterna och kan leda till större vinst eller förlust på investerat kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. 6

7 Hur slutlikviden beräknas för Warrant framgår av Allmänna Villkor och respektive Slutliga Villkor för varje Warrant. Generellt gäller dock följande: (i) Warrantens värde på slutdagen bestäms för köpwarranter av hur mycket den underliggande tillgångens kurs överstiger Warrantens lösenkurs. En investerare som köper köpwarranter spekulerar i en uppgång i värde i den underliggande tillgången. (ii) Warrantens värde på slutdagen bestäms för säljwarranter av hur mycket den underliggande tillgångens kurs understiger Warrantens lösenkurs. En investerare som köper säljwarranter spekulerar i en nedgång i värde i den underliggande tillgången. Om underliggande tillgång blir värdelös (exempelvis genom att det bolag som ger ut underliggande aktie går i konkurs) blir även Warranten värdelös och den som investerat i Warranten förlorar hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är lika Warranter men har därutöver även en s.k. barriärnivå innebärande att Turbowarrant Köp förfaller omedelbart om den underliggande tillgången noteras lika med eller lägre än barriärnivån och Turbowarrant Sälj förfaller omedelbart om den underliggande tillgången noteras lika med eller högre än barriärnivån. Vid Turbowarrants förtida förfall utbetalas eventuellt värde och Turbowarranten upphör att gälla. 1.4 Allmänt om certifikat Certifikat är finansiella instrument som ger investeraren en exponering mot en viss underliggande tillgång, t.ex. ett värdepapper eller ett index, och en viss placeringsstrategi Indexcertifikat Bull Konstruktionen av Indexcertifikat Bull gör att värdet på den underliggande tillgången påverkar värdet på Indexcertifikat Bull. Det innebär att om underliggande tillgång stiger i värde så stiger också certifikatets värde. På motsvarande sätt sjunker certifikatet i värde om underliggande tillgång sjunker i värde. Indexcertifikat Bull har en barriärnivå, vilket innebär att Indexcertifikat Bull kommer att förfalla i förtid och eventuell slutlikvid utbetalas om kursen på den underliggande tillgången når barriärnivån. Om underliggande tillgång blir värdelös (exempelvis genom att det bolag som ger ut underliggande aktie går i konkurs) blir även IndexcertifikatBull värdelöst och den som investerat i Indexcertifikat Bull förlorar hela det investerade kapitalet Indexcertifikat Bear Indexcertifikat Bear är lika Indexcertifikat Bull men ger en omvänd avkastning jämfört med Indexcertifikat Bull. Detta innebär att om kursen på den underliggande tillgången sjunker så stiger värdet på Indexcertifikat Bear. Stiger kursen på den underliggande tillgången däremot så sjunker värdet på Indexcertifikat Bear. Indexcertifikat Bear har en barriärnivå, vilket innebär att Indexcertifikat Bear kommer att förfalla i förtid och eventuell slutlikvid utbetalas om kursen på den underliggande tillgången når barriärnivån Maxcertifikat 7

8 Maxcertifikat har en maxnivå, angiven i tillämpliga Slutliga Villkor, för hur mycket investeringen kan öka i värde. En investering i ett Maxcertifikat motsvarar investeringsstrategin att ställa ut köpoptioner på en innehavd underliggande tillgång. I förhållande till underliggande tillgångs marknadsvärde handlas Maxcertifikat med en rabatt, dvs. priset på det antal Maxcertifikat som motsvarar en enhet av underliggande tillgång är lägre än priset för en enhet av underliggande tillgång. Genom att Maxcertifikat handlas med en rabatt kommer Maxcertifikat på slutdagen att ge en högre avkastning än den underliggande tillgången upp till en viss nivå över maxnivån. Därefter kommer den underliggande tillgången att ge en högre avkastning än Maxcertifikatet Tillväxtcertifikat Tillväxtcertifikat liknar Indexcertifikat Bull men med ett tillägg för en hävstångseffekt på den underliggande tillgångens positiva värdeutveckling. Med positiv värdeutveckling avses att slutkursen på den underliggande tillgången är högre än den angivna startkursen för Tillväxtcertifikatet. En positiv värdeutveckling för underliggande tillgång ger genom hävstångseffekten en procentuellt sett större värdeökning för Tillväxtcertifikatet än för en investering direkt i den underliggande tillgången. Om den underliggande tillgångens slutkurs är lägre än dess startkurs erhåller investeraren en slutlikvid beräknad på den underliggande tillgångens slutkurs utan hävstångseffekt. Om underliggande tillgång blir värdelös (exempelvis genom att det bolag som ger ut underliggande aktie går i konkurs) blir även Tillväxtcertifikatet värdelöst och den som investerat i Tillväxtcertifikat förlorar hela det investerade kapitalet Tillväxtcertifikat Max Tillväxtcertifikat Max innebär en kombination av Tillväxtcertifikat och Maxcertifikat. För Tillväxtcertifikat Max finns således en hävstångseffekt på den underliggande tillgångens positiva värdeutveckling och samtidigt en maxgräns för hur stor avkastningen kan bli. Vid negativ värdeutveckling erhåller investeraren en slutlikvid kopplad till kursen på underliggande tillgång utan hävstångseffekt. Om underliggande tillgång blir värdelös (exempelvis genom att det bolag som ger ut underliggande aktie går i konkurs) blir även Tillväxtcertifikat Max värdelöst och den som investerat i Tillväxtcertifikat Max förlorar hela det investerade kapitalet Bonuscertifikat Bonuscertifikat liknar Indexcertifikat Bull, men med ett tillägg för en bonusmöjlighet. Om den underliggande tillgången under Bonuscertifikatets löptid inte noteras under en barriärnivå utbetalas det högsta av (i) bonusen, och (ii) värdet på den underliggande tillgången. 8

9 Om underliggande tillgång blir värdelös (exempelvis genom att det bolag som ger ut underliggande aktie går i konkurs) blir även Bonuscertifikatet värdelöst och den som investerat i Bonuscertifikat förlorar hela det investerade kapitalet. 1.5 Registrering Instrumenten registreras i ett kontobaserat värdepappersregister hos VP i Danmark, VPC i Sverige, VPS i Norge eller APK i Finland, beroende på i vilket land Banken avser att notera Instrumenten. Inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 1.6 Notering och handel Banken avser att ansöka om notering av Instrument på en eller flera av följande börser: OMX Nordic Exchange Stockholm, Oslo Børs, OMX Nordic Exchange Helsinki och OMX Nordic Exchange Copenhagen. Banken kan dock komma att utge Instrument utan att dessa noteras vid en reglerad marknad, handelsplattform eller annan handelsplats där organiserad handel av warranter och certifikat sker. Noteringsvaluta är normalt DKK, EUR, NOK eller SEK. Banken förbehåller sig dock rätten att genomföra alla betalningar för Instrument i EUR. Instrumenten är fritt överlåtbara. Köp och försäljning sker genom ingivande av sedvanlig köp- eller säljorder till Banken eller annan fondkommissionär eller bank. Banken, Nordea Bank Finland Plc och Nordea Bank Danmark A/S kommer, i förekommande fall, att agera Market Maker för Instrument och ställa köp- och säljkurser under löptiden. 1.7 Tillämplig lag och tvist Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av Grundprospekt, Slutliga Villkor och eventuella tillägg till Grundprospektet och alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 1.8 Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Banken liksom de Instrument som ges ut under Programmet. Risker finns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till Banken och Instrumenten och sådana som saknar specifik anknytning till Banken och Instrumenten. Om Banken får svårigheter i sin verksamhet kan detta påverka Bankens möjlighet att fullgöra sina åtaganden mot en investerare i ett Instrument. Risker för en investerare förenade med Bankens verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit-, marknads- och likviditetsrisker, samt operationella risker. (i) Kreditrisk avser risken att en motpart inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser mot Banken. (ii) Marknadsrisk avser risken för att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på aktier leder till en minskning av värdet av Bankens tillgångar och skulder. 9

10 (iii) (iv) Likviditetsrisk avser risken att Banken endast kan fullgöra betalningsåtaganden till ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Operationella risker avser risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Innehavare av Instrument har inte någon säkerhet i Bankens tillgångar under löptiden och kommer att vara en oprioriterad borgenär i händelse av Bankens konkurs. Risker förenade med Instrument har att göra med bland annat komplexiteten hos Instrumenten, att Instrumenten är derivatinstrument och därigenom exponeras för samma risker som den underliggande tillgången (i vissa fall med tillägg av en hävstångseffekt), marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde liksom risken att Instrumenten (i vissa fall) förfaller värdelösa på slutdagen eller dessförinnan, eller förlorar stora delar av sitt värde under löptiden. Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till omständigheter utanför Bankens kontroll såsom soliditeten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i Norden och i omvärlden i stort. Allt ansvar för bedömningen och utfallet av en investering i Instrument åvilar förvärvaren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Instrument. Denna sammanfattning av vissa risker är endast en kortfattad sammanfattning och utgör inte en fullständig redogörelse av riskfaktorer. I Grundprospektets avsnitt 2 anges mer utförligt ett antal riskfaktorer. Dessa bör investeraren noggrant beakta tillsammans med övrig information i Grundprospektet. 1.9 Banken Nordeakoncernen (Banken och dess dotterbolag) är en finanskoncern i Norden och Östersjöregionen ( Nordeakoncernen, Koncernen eller Nordea ). Banken, Nordeakoncernens moderbolag, är ett svenskt aktiebolag som bildats enligt svensk lag. Bankens aktier är noterade och handlas på reglerade marknader i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Vid slutet av 2007 fanns det cirka registrerade aktieägare i Banken. I tabellen nedan återges de fem största registrerade aktieägarna i Banken vid utgången av augusti 2008: Ägare Antal aktier, miljoner Andel av kapital och röster % Svenska staten 515, Sampo Oyj 260,0 10,0 Nordea Danmark Fonden 102,5 3,9 Swedbank Robur Fonder 71,4 2,8 SHB/SPP Fonder 49,9 1,9 Banken utvecklar och marknadsför finansieringsprodukter och tjänster till privatkunder, bolag och den offentliga sektorn. Bankens styrelse består av följande ledamöter: Hans Dalborg, ordförande 10

11 Timo Peltola, vice ordförande Marie Ehrling Tom Knutzen Lars G Nordström Ursula Ranin Björn Savén Stine Bosse Svein Jacobsen Heidi M Petersen Björn Wahlroos Därutöver består styrelsen av följande arbetstagarledamöter (av vilka en åt gången är styrelsesuppleant) som utsetts av arbetstagarorganisationer: Steinar Nickelsen Nils Q. Kruse (suppleant från 1 maj 2008) Bertel Finskas Kari Ahola Alla styrelseledamöter utom arbetstagarledamöterna är verksamma utanför Nordeakoncernen. Koncernledningen består av följande personer: Namn Befattning Christian Clausen Verkställande direktör och koncernchef Carl-Johan Granvik Chef, Group Credit and Risk Control, CRO, och landschef i Finland Ari Kaperi Chef för Institutional & International Banking Frans Lindelöw Chef för Banking Sverige och landschef i Sverige Michael Rasmussen Chef för Banking Products & Group Operations Peter Schütze Gunn Waersted Fredrik Rystedt Chef, Nordic Banking och landschef i Danmark Chef för Capital Markets & Savings, chef för People & Identity och landschef i Norge Finanschef och chef för Group Corporate Centre Revisor utsedd av årsstämman är KPMG Bohlins AB, med Carl Lindgren som huvudansvarig revisor Bankens verksamhet Nordea har delat in sina verksamheter i tre affärsområden med fokus på kundrelationer; Nordic Banking, Private Banking och Institutional & International Banking, och två produktsområden med fokus på produkter och tjänster; Banking & Capital Markets Products samt Savings & Life Products. Affärs- och produktområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. Nordea har gått från fyra nationella storbanker till en ledande nordisk bank. Nästa etapp på vägen är att skapa ett ännu bättre Nordea. Nordeas strategi för denna omvandling har fyra huvudkomponenter: 11

12 En stark resultatorientering En ambitiös vision och högt ställda mål En stark kundorientering i värderingarna och kulturen En tydlig tillväxtstrategi 1.11 Finansiell information rörande Banken Resultaträkning i sammandrag Koncernen Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner - - Skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag Koncernen Miljoner euro 31 dec dec 2006 Summa tillgångar Summa skulder Obeskattade reserver - - Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital För egna skulder ställda säkerheter Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden exklusive derivat Derivatåtaganden

13 2. RISKFAKTORER 2.1 Inledning Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Banken och i Nordeakoncernen, dvs. koncernen i vilken Banken är moderbolag, liksom de Instrument som ges ut inom ramen för Programmet. Risker finns beträffande sådana förhållanden som har anknytning till Banken, Koncernen och de Instrument som ges ut under Programmet men även beträffande sådana förhållanden som saknar specifik anknytning till Banken, Koncernen och Instrumenten. Nedan lämnas en redogörelse för vissa riskfaktorer som av Banken bedömts ha betydelse för Banken, Koncernen eller Instrumenten. Riskfaktorerna nedan är inte rangordnade och redogörelsen gör inte anspråk på att vara uttömmande. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör mottagaren också noggrant beakta övrig information i Grundprospektet. 2.2 Allmänna risker relaterade till Norden Samtliga nordiska länder karaktäriseras av relativt sunda finanser, en minskande statsskuld och en konkurrenskraftig exportsektor, vilket avspeglas i stora budgetöverskott. Tillsammans med en välutbildad arbetskraft och en hög levnadsstandard utgör detta en del av den höga kreditvärdighet som är typisk för de nordiska länderna. På minussidan finns höga skattesatser och en viss stelbenthet på arbets- och produktmarknaderna. Trots att den nordiska regionen har en åldrande befolkning hjälper pensionsreformerna till att isolera kostnaderna för detta från resten av de statliga finanserna, och högt deltagande på arbetsmarknaden gör problemen med den åldrande befolkningen mindre skadliga än i många andra OECD-länder. 2.3 Risker förenade med Bankens verksamhet Risker förenade med Bankens verksamhet avser dels allmänna branschrisker för banksektorn, dels risker knutna till Bankens egen verksamhet. Om Banken får svårigheter i sin verksamhet kan detta påverka Bankens möjlighet att fullgöra sina åtaganden mot en investerare i ett Instrument. Risker för en investerare förenade med Bankens verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit-, marknads- och likviditetsrisker, samt operationella risker. Banken lämnar inte några garantier för att de åtgärder som vidtas för att begränsa kredit-, marknads-, likviditets-, och operationella riskerna är tillräckliga. Beträffande marknads-, och operationella risker är det svårt att förutse ändringar i ekonomiska- och marknadsförutsättningar och vilken effekt de kan få för banken och att det inte går att vara helt säker på att de åtgärder Banken vidtar är tillräckliga för att begränsa riskerna Risker inom banksektorn i Norden De nordiska länderna har en av de mest konsoliderade banksektorerna i Europa och varje land domineras av ett litet antal stora banker. Riskerna inom banksektorn hänför sig huvudsakligen till kredit-, operationella- och marknadsrisker. Kreditrisken innebär att en motpart inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser och att pantsatta tillgångar inte räcker för att täcka skulden. Marknadsrisken definieras som en risk för att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på aktier och råvaror kan leda till en minskning av värdet av bankens tillgångar och skulder. Banksektorn i Norden har jämförelsevis låga 13

14 nivåer för kredit- och marknadsrisker. Den låga kreditriskprofilen avspeglar en stabil ekonomi och en väl vägd balans mellan privat- och företagskunder. Ökande konkurrens och låga marginaler är framtida utmaningar för samtliga aktörer inom denna sektor. Nedan följer en lite mer utförlig beskrivning av de olika risker som relaterar till Bankens verksamhet Kreditrisker Kreditrisk innebär att en motpart inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser eller att en kunds lämnade säkerheter inte är tillräckliga för att täcka de fordringar som en bank har på kunden. Bankers kreditrisk uppstår i första hand genom utlåning till kunder, men även genom garantiåtaganden, derivatkontrakt och värdepappershandel. Bankens verksamhet uppvisar relativt låga kreditrisker och Banken har de senaste åren redovisat låga kreditförluster. Det finns dock ingen garanti för att Banken kommer att vara lika framgångsrik på detta område i framtiden. Bankens kreditrisker uppkommer huvudsakligen genom olika typer av utlåning, men även genom garantier och remburser. Kreditrisk omfattar dessutom länderrisk, avvecklingsrisk och kreditrisk i finansiella instrument såsom derivatkontrakt. Ansvaret för kreditrisk ligger hos den kundansvariga enheten, som kontinuerligt bedömer kundens förmåga att fullgöra sina skyldigheter och identifierar svagheter i varje kunds finansiella ställning samt avvikelser från överenskomna villkor. På koncernnivå utförs kreditriskuppföljningen av Group Credit and Risk Control. Svaga och osäkra exponeringar granskas kvartalsvis med avseende på nuvarande finansiella ställning, framtidsutsikter, framtida återbetalningsförmåga samt eventuellt behov av reserveringar Marknadsrisker Marknadsrisken definieras som en risk för att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på aktier leder till en minskning av värdet av bankens tillgångar och skulder. Nordeakoncernens huvudsakliga exponering för marknadsrisk finns i placeringsportföljerna, främst inom Group Treasury och i Nordeakoncernens pensionsstiftelser. Grundprincipen för att eliminiera marknadsrisken är att matcha tillgångar, skulder och åtaganden utanför balansräkningen, vilket sker genom transaktioner i Group Treasury. Den maximala risknivån för placeringsportföljen är fastställd på så sätt att den inte bör leda till en ackumulerad förlust som överstiger det normala resultatet för ett kvartal under ett kalenderår. Marknadsrisken som finns i placeringsportföljerna hanteras skilt från marknadsriskerna i aktiviteterna i Nordea Markets som bedriver den kunddrivna handeln och market making. Den risk som är hänförlig till den kunddrivna tradingverksamheten begränsas genom limiter för marknadsrisk vilka bestäms utifrån den vinst som verksamheten genererar. Även i Nordea Life and Pensions, som hanterar Nordeas interna förmånsbestämda pensioner, uppstår marknadsrisk genom diskrepansen i marknadsexponeringen avseende tillgångar och skulder Likviditetsrisker Inom Nordeakoncernen definieras likviditetsrisk som risken att endast kunna fullgöra likviditetsåtaganden till ökad kostnad eller - i sista hand risken att inte alls kunna fullgöra 14

15 åtaganden när de förfaller. Riskhanteringen för detta inom Norden är inriktad på både kortsiktig och strukturell likviditetsrisk. I Nordeas hantering av likviditetsrisk ingår beredskapsplan och stresstest för likviditetshantering. Group Treasury är ansvarig för att hantera likviditetsrisken inom koncernen. För att mäta exponeringen för båda tidshorisonterna har ett antal mått för likviditetsrisk utvecklats. För att undvika svårigheter att refinansiera sig kortfristigt mäter Nordea finansieringsbehovet, uttryckt som maximalt förväntat behov av likvida medel under de närmaste 14 dagarna. Finansieringsbehovet mäts för varje enskild valuta och för alla valutor sammanlagt. Nordeakoncernen har en likviditetsbuffert för att säkerställa finansieringen i situationer där koncernen är i tvingande behov av kontanta medel och de normala finansieringskällorna inte räcker till. Nordeakoncernens strukturella likviditetsrisk mäts som långfristigt finansieringsnetto, det vill säga skillnaden mellan långfristiga skulder och tillgångar. Det fastställda målet är att det långfristiga finansieringsnettot skall vara positivt, vilket innebär att långfristiga tillgångar skall finansieras med långfristiga skulder Operationella risker Bankernas verksamhet är liksom all bank- och finansieringsverksamhet föremål för s.k. operationella risker. Operationella risker innefattar bl.a. risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Inom Nordeakoncernen sker en löpande kontroll och uppföljning av operationella risker och att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda riktlinjer. 2.4 Risker förenade med respektive Instrument Allmänna instrumentrelaterade risker Instrumentens lämplighet som investering Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Instrumenten. Varje investerare bör i synnerhet ha: 1. tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en ändamålsenlig värdering av Instrumenten, av fördelarna och nackdelarna med en investering i Instrumenten och av den information som lämnas i, eller hänvisas till, i Grundprospektet, eventuella tillägg till Grundprospektet och Slutliga Villkor för instrumentserie; 2. tillgång till, och kunskap om, lämpliga värderingsmetoder för att utföra en värdering av Instrumenten och den påverkan en investering i Instrumenten kan ha på investerarens övriga investeringsportfölj; 3. tillräckliga finansiella tillgångar och likviditet för att hantera de risker som en investering i Instrumenten medför, inkluderande kursrisk och eventuella valutarisker; 4. full förståelse av Allmänna Villkor i Grundprospektet och Slutliga Villkor för relevant instrumentserie och väl känna till svängningar hos underliggande tillgång och den finansiella marknaden; och 15

16 5. tillräcklig kunskap och erfarenhet för att värdera tänkbara scenarier (ensam eller med hjälp av finansiell rådgivare), exempelvis avseende kursförändringar på underliggande tillgång, som kan påverka investeringen i Instrumenten eller investerarens möjlighet att hantera de risker som en investering i Instrumenten kan medföra. Vissa Instrument är sofistikerade finansiella instrument. Kvalificerade investerare köper generellt sett inte sofistikerade finansiella instrument som fristående investeringar utan som ett led i en riskreducering eller förhöjning av avkastning och som ett beräknat risktillägg till investerarens övriga investeringsportfölj. En investerare skall inte investera i Instrument som är sofistikerade finansiella instrument utan att ha tillräcklig kunskap (ensam eller med hjälp av en finansiell rådgivare) för att värdera utvecklingen hos Instrumenten, Instrumentens värde och den påverkan investeringen kan ha på investerarens övriga investeringsportfölj under ändrade omständigheter. Såvitt gäller risker förenade med investering i Instrumenten kan här särskilt framhållas följande. Underliggande tillgångs värde påverkar hela tiden Instrumentens värde. Eftersom värdet av underliggande tillgång hela tiden kan förändras kan också Instrumentens värde fortlöpande förändras. Sådan förändring kan medföra att Instrumentens värde blir noll och Instrumenten kan förfalla värdelös på slutdagen eller dessförinnan. Volatiliteten, dvs. hur rörligt värdet på underliggande tillgång är, påverkar Instrumentens värde i olika omfattning. Volatiliteten är en av de mest svårbedömda prispåverkande faktorerna för Instrumenten. Ökad volatilitet kan medföra ökat såväl som minskat värde på Instrumenten. Vidare är den så kallade implicita volatiliteten av stor betydelse vid prissättning av Instrument då den tar hänsyn till den underliggande tillgångens förväntade framtida svängningar i värde. När Banken prissätter Instrument baseras detta på Bankens uppskattning av framtida svängningar i värdet på den underliggande tillgången, vilken uppskattning bland annat görs mot bakgrund av marknadens prissättning av noterade terminer och optioner på den underliggande tillgången. Olika emittenter kan ha olika tro om framtiden vilket kan avspegla sig i priset Marknadsrisker förenade med Instrumenten Utfallet av en investering i Instrumenten är beroende av ett flertal faktorer såsom underliggande tillgångs pris (kurs), Instrumentets lösenpris och löptid, marknadsräntan, eventuell utdelning i underliggande tillgång under Instrumentens löptid och förväntad framtida volatilitet för underliggande tillgång under Instrumentens löptid. Hur dessa faktorer påverkar Instrumenten beskrivs nedan under Specifikt Instrumentrelaterade risker Instrumenten kan förfalla värdelösa på slutdagen vilket innebär att investerat kapital går förlorat (hela värdet av investeringen går därmed förlorat). Instrumenten kan också förlora stora delar av sitt värde under löptiden, eller i vissa fall förfalla värdelösa innan slutdagen. I avsnitten , , och nedan redogörs närmare för förhållandet mellan Instrumenten och underliggande tillgång respektive prissättningen av Instrumenten. 16

17 Likviditeten på andrahandsmarknaden, dvs. omfattningen av handeln i emitterade Instrument, påverkar under normala förhållanden Instrumentens värde i relativt liten omfattning. För det fall en mycket stor efterfrågan skulle uppstå för ett visst Instrument kan dock Instrumentens pris stiga. Avgörande härför är likviditeten i såväl underliggande tillgång som derivat med samma underliggande tillgång som Instrumenten Marknadsavbrott och andra särskilda händelser Marknadsavbrott kan inträffa exempelvis om handeln med underliggande tillgång avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av underliggande tillgång ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat vilket framgår av 4 i de Allmänna Villkoren, avsnitt 8. Särskilda händelser såsom exemplifieras i 7 i de Allmänna Villkoren (avsnitt 8) kan påverka underliggande tillgång. Vid sådan händelse får Banken göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier Banken finner nödvändiga. Härvid skall reglerna i OMX Derivatives Markets derivatregelverk tillämpas. En närmare beskrivning av omräkningsreglerna finns i 7 i de Allmänna Villkoren (avsnitt 8) Fastställelse av slutkurs för Instrument Hur slutkurs beräknas fastställs i de Slutliga Villkoren för respektive Instrument. Generellt finns två metoder att tillämpa; genomsnittsmetoden eller sista betalkursen för den underliggande tillgången på Slutdagen. Vilken metod som används anges av Slutliga Villkor för respektive instrumentserie. Vid genomsnittsmetoden fastställs slutkurs genom avläsning av senast noterade betalkurs vid ett flertal tillfällen för beräkning av en genomsnittlig slutkurs i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren samt de Slutliga Villkoren. Syftet är att minimera risken för enstaka extrema värden. Följande schematiska exempel visar beräkning enligt genomsnittsmetoden: Dag under fastställelseperiod för slutkurs Betalkurs för underliggande tillgång 1 10 SEK 2 11 SEK 3 9 SEK 4 14 SEK 5 12 SEK Slutkurs: ( )./.5=11,20 SEK. Investerare uppmärksammas dock på att avläsning vid flera tillfällen innebär att värdet vid varje avläsningstillfälle påverkar den genomsnittliga slutkursen, vilket innebär att den genomsnittliga slutkursen kan bli såväl lägre som högre än den faktiska senaste noterade betalkursen på slutdagen Ändringar av de Allmänna Villkoren Banken har rätt att vidta ändringar i de Allmänna Villkoren för Instrumenten under Programmet under de förutsättningar som anges i 17 i de Allmänna Villkoren, avsnitt 8. Ändrade Allmänna Villkor är bindande för innehavare av Instrument Lagändringar 17

18 De Allmänna Villkoren för Instrumenten är baserade på svensk rätt vid tillfället för Grundprospektets godkännande och registrering. Ny eller förändrad lagstiftning eller ändring i rättstillämpningen efter detta datum kan påverka Instrumenten. Banken påtar sig inget ansvar för sådana ändringar eller effekterna därav för innehavare av Instrument Instrumentinnehavarna har ingen säkerhet i Bankens tillgångar Innehavare av Instrument har ingen säkerhet i Bankens tillgångar och skulle vara oprioriterad borgenär i händelse av Bankens konkurs Clearing och avveckling i kontobaserat system Instrument som ges ut under Programmet är anslutna till kontobaserat system vid värdepapperscentral (närmare angivna i 2 i de Allmänna Villkoren), varför inga fysiska värdepapper kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel sker i nämnda system och innehavare av Instrument är därför beroende av de kontobaserade systemen för att få betalning. Skulle systemet fallera kan det påverka innehavarens möjlighet att få betalning i rätt tid Specifikt instrumentrelaterade risker Warranter och Turbowarranter, generella risker Konstruktionen av Warranter/Turbowarranter gör att prisutvecklingen på den underliggande tillgången får genomslag i kursen på Warranter/Turbowarranter och kan leda till större vinst eller förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta brukar uttryckas så att Warranter/Turbowarranter har en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande tillgång, dvs. en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för underliggande tillgång medför en procentuellt sett större förändring av värdet på Warranten/Turbowarranten. Detta medför att risken att investera i Warranter/Turbowarranter är större än att investera i underliggande tillgång. Warrant/Turbowarrant kan förfalla värdelös. Risken för innehavaren är begränsad till investerat kapital Risker förenade med Indexcertifikat Bull Om den underliggande tillgången blir värdelös (exempelvis genom att bolaget som ger ut underliggande aktie går i konkurs) blir Indexcertifikat Bull också värdelöst. Värdet på ett Indexcertifikat Bull kan också påverkas av valutakursförändringar om den underliggande tillgången är denominerad i en annan valuta än Indexcertifikat Bulls denomineringsvaluta. En investerare i Indexcertifikat Bull bör notera att hela det investerade beloppet kan gå förlorat Risker förenade med Indexcertifikat Bear Om den underliggande tillgången sjunker i värde kommer Indexcertifikat Bear att stiga i värde och om den underliggande tillgången stiger i värde kommer Indexcertifikat Bear att sjunka i värde. Ett Indexcertifikat Bear har således motsatt avkastningen till den underliggande tillgången. Indexcertifikat Bear har en barriärnivå vilket förhindrar att en investerare kan förlora mer än sin initiala investering. 18

19 Risker förenade med Maxcertifikat Under löptiden påverkas Maxcertifikatets värde av förändringar i volatilitet, prisutveckling och utdelningar i den underliggande tillgången samt marknadsränteförändringar. Notera att innehavaren av ett Maxcertifikat inte har rätt till eventuell utdelning som tillkommer innehavare av underliggande tillgång. Vid prissättning av Maxcertifikat tas hänsyn till förväntade utdelningar i underliggande tillgång. En investerare i Maxcertifikat bör notera att hela det investerade beloppet kan gå förlorat Risker förenade med Tillväxtcertifikat Under löptiden påverkas Tillväxtcertifikatets värde av förändringar i volatilitet, prisutveckling och utdelningar i den underliggande tillgången samt marknadsränteförändringar. Notera att innehavaren av ett Tillväxtcertifikat inte har rätt till eventuell utdelning som tillkommer innehavare av underliggande tillgång. Vid prissättning av Tillväxtcertifikat tas hänsyn till förväntade utdelningar i underliggande tillgång. En investerare i Tillväxtcertifikat bör notera att hela det investerade beloppet kan gå förlorat Risker förenade med Tillväxtcertifikat Max Under löptiden påverkas Tillväxtcertifikat Max av förändringar i volatilitet, prisutveckling och utdelningar i den underliggande tillgången samt marknadsränteförändringar. Notera att innehavaren av ett Tillväxtcertifikat Max inte har rätt till eventuell utdelning som tillkommer innehavare av underliggande tillgång. Vid prissättning av Tillväxtcertifikat Max tas hänsyn till förväntade utdelningar i underliggande tillgång. En investerare i Tillväxtcertifikat Max bör notera att hela det investerade beloppet kan gå förlorat Risker förenade med Bonuscertifikat Om den underliggande tillgångens marknadspris någon gång under löptiden understiger barriärnivån faller bonusavkastning bort. Bonuscertifikatet kommer då fortsättningsvis att följa den underliggande tillgångens marknadspris och investeraren kommer att erhålla ett belopp som svarar mot den underliggande tillgångens marknadsvärde (med avdrag för kostnader och avgifter). Notera att innehavaren av ett Bonuscertifikat inte har rätt till eventuell utdelning som tillkommer innehavare av underliggande tillgång. Vid prissättning av Bonuscertifikat tas hänsyn till förväntade utdelningar i underliggande tillgång. En investerare i Bonuscertifikat bör notera att hela det investerade beloppet kan gå förlorat. 19

20 3. INFORMATION SOM INGÅR I GRUNDPROSPEKTET GENOM HÄNVISNING I Grundprospektet ingår följande dokument genom hänvisning. Dokumenten har tidigare offentliggjorts och givits in till Finansinspektionen. 1. Reviderat årsbokslut för Banken för 2006 (återfinns på sidorna i Bankens årsredovisning för 2006). 2. Reviderat årsbokslut för Banken för 2007 (återfinns på sidorna i Bankens årsredovisning för 2007). 3. Översiktligt granskad halvårsrapport för Banken för januari-juni Det bör beaktas att viss information i ovan nämnda dokument kan ha blivit inaktuell. 20

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat. 6 oktober 2009

NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat. 6 oktober 2009 Detta grundprospekt är daterat och offentliggjort den 6 oktober 2009 NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6 oktober 2009 Inom ramen för detta grundprospekt ( Grundprospekt

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag:

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag: E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 12 mar 2014 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Boliden AB SSAB AB Ser. A Med noteringsdag: 27 mars 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: Stora Enso Oyj Swedish Match AB Millicom International Cellular SA Tele2 AB Med noteringsdag: 29 april 2011

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 5 april 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade slutliga

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011 MINILONG Avseende: EUR/SEK Med noteringsdag: 22 februari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 24 okt 2014 1 Slutliga Villkor - Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 5,5 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Justering avseende köpwarrant med börskod SKA1E 165SWE, ISIN-kod SE på grund av Skanska AB:s extrautdelning.

Justering avseende köpwarrant med börskod SKA1E 165SWE, ISIN-kod SE på grund av Skanska AB:s extrautdelning. 2010-04-14 Justering avseende köpwarrant med börskod, ISIN-kod SE 0003041896 på grund av Skanska AB:s extrautdelning. Med anledning av extrautdelning i Skanska AB, kommer Swedbank att med verkan fr.o.m.

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE A

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE A NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 20120509A För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer