Buller vid grovslipmaskiner. Civilingenjörerna Hans Elvhammar och lars-olof Rosell, Ingemanssons Ingenjörsbyrå AB, Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buller vid grovslipmaskiner. Civilingenjörerna Hans Elvhammar och lars-olof Rosell, Ingemanssons Ingenjörsbyrå AB, Göteborg"

Transkript

1 arbetsgruppen mot BULLER inom verkstadsindustrin Verkstadsföreningens och Metalls gemensamma organ för bullerbekämpning MEDDELANDE Nr c1 Buller vid grovslipmaskiner Problem och åtgä~d~r Civilingenjörerna Hans Elvhammar och lars-olof Rosell, Ingemanssons Ingenjörsbyrå AB, Göteborg o I meddelande nr 8, 1976, redovisas hu r o li ka sl ipparametrar påverkar bullret vid en mindre planslipmaski n. Vä ra undersökninga r indikerar all dessa resu ltat ocksä kan tillä mpas vid stö rre maskin typer, t. ex. ämnesslipmaskiner och maskiner för skrotslipning. Slipski vans hå rdhet och kornstorlek samt matningshastigheten inverkar säledes målll igt pä ljudnivå n vi d slipningen. Materialet i arbetsstycket, dess form och di mensioner, har dä remot mycket stor betydelse, li ksom hur det ä r inspänt vid slipningen. I detta meddelande behandl as slipmaskiner med hög avverkning (ca 100 kg/hl i vilka man bearbetar grovt stälgjutgods, t. ex. ledskovlar för vattenturbiner, ventil- och pumphus samt stälämnen. Mycket höga bullernivåer, db (Al, förekommer vid bearbetning av stora arbetsstycken i grovs lip maskiner med hög kapacitet. Den typ av slipskivor som används - med ca 600 mm diameter och ca 60 mm bredd - möjliggör högt spindelvarvtal, stort sliptryck m. m., vilket ger kraftig materialavverkning. Detta medför i sin tur att det uppkommer stora krafter mellan arbetsstycke och slipskiva. Krafterna ger upphov till stomljudsutstrålning från såväl arbetsstycke, slipskiva som maskinstativ. I artikeln redovisas resultat av prov med stomljudsminskande åtgärder, inbyggnader och fjärrmanövrering från hytt Problemställning Flera faktorer påverkar bullera1stringen vid sli pning och yllerligare omständig. heter avgör om bullret uppfallas som störande. Maskinplacering Det ä r va nligt all man pl acerar bullra nde slipmaskiner i närheten av tys tare verksamhet uta n all vidta några specie lla åtgärder. Följaktligen utsälls inte bara slipmaskinoperatören för buller från slipningen, utan också annan personal som vistas i maskinens omgivning. I allmänhet ä r det hante ringen av tunga och otympliga arbetsstycken som he lt fåll bestämma layouten och därmed placering av maskiner och utrustning. Om man från början beaktar Sä rtryck ur Verkstäde rna nr 3/ 77

2 8 Bild 7. Experimentslipmaskin med ljuddämpad överbyggnad. 7. Slipskiva, 2. sprängskydd, 3. elmoior, 4. instrumentmanöverpulpet, 5. arbetsstycke, 6. rörligt slipbord, 7. ljuddämpad inbyggnad bestående av täl plåt+50 mm mineralull +perforerad plåt, 8. ventilationstrumma fö r kylning av elmotor. Bild 2. Rörligt slipbord med fastspänt arbetsstycke. 7. Vibrationsmätpunkter, 2. arbetsstycke, 3. fastspännings anordning, 4. slipbord, 5. hjul, 6. räls. 4\.----4"- buller och andra miljöaspekter, så att exempelvis hanteringsutrustningen utformas så att man kan utföra bullerdämpningsåtgärder, vore redan mycket vunnet. ljudspridning från slipstället dominerar Den kraftigaste Ijudavgivningen vid slipning härrör från slipstället och samman sätts av bidrag från slipskiva och arbetsstycke. Genomförda prov vid en ämnesslipmaskin visade att man genom delvis inbyggnad av slipstället, bild 1, kunde sänka luftljudsutstrålningen med ca 5 db. Inbyggnader kan oftast inte utföras tillräckligt täta från ljudsynpunkt, eftersom antingen slipdockan rör sig fram och åter över arbetsstycket eller detta rör sig förbi slipskivan. Om man slipar samma produkt i stora serier kan det vara motiverat att ägna så stor omsorg åt inbyggnadens utformning att mycket små springor erhålls - och därmed litet ljudläckage. Vid slipning av mycket stora arbetsstycken kan det överhuvudtaget vara orealistiskt att använda sig av inbyggnader. Bullerstörningsproblemet får dä lösas på andra sätt, vilket beskrivs i fortsättningen. Kraftigt stomljud från arbetsstycket Ljuddämpningseffekten av inbyggnad av slipstället kan bli blygsam om ej hela arbetsstycket är avskärmat. Ljudutsträlningen från detta är ofta avsevärd - vid slipning av massivt fy rkantmaterial i en ämnesslipmaskin, bild 2, gjordes vibrationsmätningar på arbetsstycket, som visar att stomljudet endast låg ca 5 db under luftljudet från slipstället. (Luftljudet mättes med arbetsstycket helt avskärmat.) Det är sannolikt att man skulle kunna minska ljudutstrålningen från arbetsstycket något genom att använda flera fastspänningspunkter, varigenom det styvas upp. En annan principiell möjlighet är att dämpa arbetsstycket genom att placera sandsäckar, blytyngder etc. på ytor som ej bearbetas. Stomljud utbreds i slipmaskinen Stomljudet i arbetsstycket kan överföras till fastspänningsanordningen i maskinen och öka bullerstörningarna, jfr bild 2. För att minska överföringen är det naturligt att söka vibrationsisolera arbetsstycket. I den aktuella maskinen utfördes ett enkelt prov med att placera gummiunderlägg mellan arbetsstycket och infästningspunkterna. Olika gummihårdhet undersöktes även. Med accelerometer mättes vibrationerna i arbetsstycke och bord. Resultatet framgår av bild 3, som visar att... vibrationshastighetsnivån var högre i slipbordet med vibrationsisoleringen. Mätningen i arbetsstycket avslöjar att vibrationsnivån här är ca 10 db högre än med stumt montage. Eftersom Ijudutstrålningen (över den s. k. koincidensfrekvensen) är proportionell mot vibrationshastigheten erhålls totalt sett en försämring. Förklaringen är att den vekare fastspänningen av arbetsstycket medför större rörelser under inverkan av de avsevärda slipkrafterna. Vibrationsisoleringen kan inte kompensera för de större vibrationer som uppstår. Det torde därför vara svårt att åstadkomma en fungerande lösning enligt denna princip. Ti IIsatsu trustn ingen inverkar på bullerstörningarna Vid sidan av bullret från slipoperationen förekommer också drivutrustnings- och hydraulikbuller. Elmotorer Som drivkälla för slipspindeln används vanligen en luftkyld elmotor. Högvarviga motorer (ca ri min) med inbyggd kylluftsfläkt ger mycket kraftigt buller. Genom att modifiera fläkthjulet, så att bättre luftströmningsförhållanden erhålls, kan man sänka ljudnivån med ca 10 db (A) - se exempelvis meddelande nr 5, 1972.

3 Vi b rat ionshast ighetsnivå Lv rel. 510' 8 m /s Infästning: 110..,. /\ ~ ~/,,,,,,~~--,. -._ -,--- 'l-. '...,_.' I '... L _'...-,,, _,-- -,--_ ~.~,. 't \ ~ ~~~~~~----~- '... 90, ,, - ~ "--- --T-:-----t --c: r ' --. ~---:---n:, ~ _ I I! I -t--. ~ '... "' ~ t ~1. ' ~-ri----:---r ---..; -.,-- -r.- -I'..--t-_.' : -: l~ SO...L--.- 1_; _..:... I. : : i' I -=!; 53 It 1(( 1 2~!fil: 10t \ <:I(j SOD n.!<il 10eo -?II. ~ lodo 1100 m, ~oo 5IOl ~ mo l!ilcij H z Frekvens Bild 3. Vibrationshastighetsnivå i arbetsstycke under slipning (tersbandsanal ys i db) arbetsstycket elastiskt inspänt arbetsstycket stumt inspänt Bild 4. Stomljudshindrande infäs tning av hydraulrärledningar. 7. Hydraulrär, 2. oljebeständig gummibussning, 3. uppslitsning, 4. fastsällningsbygel av plåt, 5. bult. Vid användning av separatkyld motor med utvändig kylluftsfläkt som ka na lansluts, kan man koppla in en Ijudfälla mellan fläkt och motor. Härigenom är det möjligt att nå mycket stor bullerdämpning. Fläkten kan placeras i ett icke ljudkänsligt utrymme eller byggas in. Ett annat tyst alternativ är en vattenkyld motor - men då behövs givetvis kylvatten i erforderlig kvantitet. Hydrau/aggrega t Den primära bullerk ällan hos hydraulikutrustningen är pumpen, som dels utstrålar direkt ljud från höljet, dels orsakar stomljud i anslutna rörledningar, oljetank och andra konstruktioner. På konstruktion sstadiet kan bullret påverkas genom va let av pumptyp (skruv-, innerkugghjuls- och flerstegspumpar är relativt sett tysta) och genom gynnsam utformning av rörsystemet från strömningssynpunkt. Hydraulaggregat bör också placera s i ett bu llerokänsligt utrymme, t. ex. käliarrum. En ljudisolerande inbyggnad av hydraultank inklusive pump och elmotor ger van ligen ca 10 db (A) sä nkt ljudutstrålnin g. Man måste då ordna med tillräcklig kylning av elmotorn och eventuellt också av hydrauloljan. Jfr meddelande nr 4, Kraftigare ljuddämpning kräver stomljudsbegrä nsande åtgärder, dvs. att rörledningarna infästs elastiskt till bärande konstruktioner, bild 4. Transmissionsbuller Utväxlingsanordningen mellan drivkälla och slipspindel är en annan bullerkälla av betydelse, som speciellt vid högvarviga sl ipspindlar oftast ger ett betydande buller. Det allra van ligaste drivelementet vid dessa ma skiner är remdrift, men även kuggväxlar kan förekomma. Olika typer av remmar anvä nds, t. ex. flata, V- eller kuggformade. Buller från dessa typer av transmissioner kommer att behandlas utförligare i ett senare meddelande. Hanteringsbuller Beroende på storlek och anta let detaljer förekommer olika hanteringsmetoder. Vid arbete med t. ex. större stålämnen kan mycket kraftigt buller uppstå när ämnen stöter mot varandra och mot arbetsbord etc. Vid konstruktionen av hanteringssysteml metoder bör man sä ledes undvika att arbetsstycket fär falla eller glida mot hårda anslagsytor. Man kan ocksä tänka sig att svängningsdämpa avläggningsytor, t. ex. med en sa ndfylld lädkonstruk-.. tion. Vid truckhantpring är det i hög grad en disciplinfråga om onödigt buller skall kunna undvikas. Avskärmning För att visa effekten med en avskärmning framför arbetsstycket utfördes prov med flyttbara skärmar över slipbord-arbetsstycke vid en ämnesslipmaskin. Princ ip och utförande på denna avskärmning framgär av bild 5. Över slipbordet placerades tre självbärande modulenheter uppbyggda enligt princ ipen tät plät pä utsidan och ljudabsorberande material på insidan av 50 mm tjock mineral ull med stapelfiber, samt ett mekaniskt ytskydd av sträckmetall, bild 5. Bullret mättes rakt framför avskärmningen där den största effekten kan väntas. Av bild 6 framgär att avskärmningseffekten för detta utförande blev ca 10 db vid frekvenser över Hl. En viss förhöjning av bullret vid läga frekvenser kan konstateras till följd av att bullret,stängs inne», varvid ljudtrycksnivån ökar. Vid högre frekvenser överväger skä rmningseffekt och ljudabsorption, varvid man erhåller en sänkning av bullret. Vid mätningar rakt framför öppningen erhölls som väntat ingen bullersänkning, tvärtom en förhöjning

4 av ljudnivån på grund av att överbyggnaden»riktade)) ljudet denn a väg. Bild 5. Bullerdämpande avskärmning över arbetsstycke. l. Slipskiva, 2. tät stålplm, mm mineraluff med stapelfiber, 4. sträckmetaff, 5. arbetsstycke, 6. rörligt slipbord, 7. liuddämpad inbyggnad enligt bild l, B. referensbu llermätpunkt, l m från maskinen, resulta l se bild 6. Bild 6. Bullernivå med respektive utan avskärmat arbetsstycke enl. bild 5!tersbandsa nalys). ljudtrycksnivå db rei.2 10-' Pa ; ~. A v skärmning: _= _. -==--= ~. -+ -=-_+_~. -~ i I -i 00 1= I I '. '1 ' ~ r- ' --+i- I ~..,.. ~ ' -~ u-to-l'n- ir -r '- - ~ :~~""=:--"7'I="""-'~~~----1r-+-~. ~.. " "- "-- '.-.;..!. 80- o _ A, _..,. ::;: -:~d ' I'---'.. me9,---=-r=+---t- I.,..,.....,.., - <.... -~ _-----.: + ~ ~---. -'-.;--+- _ _...l.~,,,'.! ~ \,i ~---: I :. '----: !~~ -t~fj\ ;.--. ~--- --, : --j-+-f-- -. c -t- T --;, t T-t -I t 50-' ~-_~..,._L_L"';"~~ I 1..1 ' i I I i '! ~ '0 \O S3 ID lix 125 I" lis ~ SOO 6)0 ~ 1000 'llil l6(ll !151) IlOO ~ 8000 Im H Z Frekvens ljudisolerad hytt - god arbetsmiljö för operatören Vid s. k. ämnesslipmaskiner sl ipas arbetsstycken med längder på upp till ca 10 m. I dessa ma ski ner utför arbet s stycket en åkrörelse. Sl ipskivan kan flytta s tvärs arbetsstyckets rörelse och i vertikalled. Operatören måste vid dessa maskiner befinna sig ganska nära sl ipstället för att se arbetsstycket och kontrollera resu ltatet. Det är därför svårt att få tillräcklig ljuddämpning med inbyggnader över slipstä llet, eftersom tätningsproblemen är stora vid rör ligt arbetss tycke. Dessutom bidrar stom ljudsutstrålni ngen frå n arbetsstycket i hög grad ti ll bullernivån från maskinen. För att åsta dkomma en bä ttre miljö för maskinoperatören tillverkar Centro-Maskin, Göteborg, en ljudisolerad manöverhytt till sina ämnessl ipmaskiner. Från denna styr operatören hela slipprocessen, bil d 7. Uppsikten över slipstä llet underlättas genom att hytten har stora fönsterytor, Bullernivå n vid operatörens plats har tack vare hytten kunnat sänkas från ca 100 till ca 70 db(a)., Hytten "'består aven tät 1,25 mm stålplå t som invändigt har en 50 mm tjock ljudabsorbent av mineralu ll. För att skydda ljudabsorbenten mot åverkan finns ett mekaniskt ytskydd av perforerad plåt. Fönsterpartiet består utvä ndigt av 4 mm tjockt plexiglas, som byts ut när sikten försämrats av materiaisprut. Den inre rutan består av 6 mm Lexan (polykarbonat), som även utgör säkerhetsskydd. Dörren är försedd med en gummitätningslist. H ytten kyls med ett separat klimataggregat och ventileras med en sä rskild fläkt. Hytten är vibrationsi so lerat uppställd på elastiska gu mmielement och ti ll- resp. frånluft skanalerna är försedda med ljuddämpande anordningar. M ed en manöverhytt kan bullervillkoren för maskinopera tören avsevä rl förbättras, men personal som vistas i mask inens närhet utsä tts fortfarande för kraftigt buller och damm. För att kunna förbättra villkoren även för denna kan den aktuella maskinen placeras ålskild från anna n verksamhet. Fjärrstyrning ersätter manuellt sliparbete Bofors AB, Bofors, har i samarbete med slipmaskinfirman Rikard lohansson Maskin AB utvecklat en ny slipmaskin, där man ersatt äldre handhåll na pendelsl ipmaskiner med en

5 Bild 7. Ämnesslipmaskin, fabrikat Centro-Maskin typ SE, motoreffekt 110 kw. Bild 8. Pendelslipmaskin, fabrikat Rikard Johansson Maskin AB. manipulator som styr sl ipmaski nen. Denna manöv reras från ett särskilt rum där maski noperatören befi nner sig under slipoperationen. Hela maskinutrustningen har placerats i en avgränsa d del av lokalen, varvid man genom en tät inbyggnad hindrar ljud och damm att spri das till personal som vista ts i övriga delar av lokalen. Slipmaskinsinbyggnadens väggar har fö rsetts med ljudabsorberande materi al. Från golv och upp ti ll ca 3 m höjd skyddas mineralullen av perforerad plåt. Restera nde del av väggarna har en 40 mm tjock texti lbelagd minera iu llsskiva som monterats i synligt bärverk, bild 8. Kontrollrummets vägga r är utförda av 2 mm tjock stå lplåt med 50 mm ljudabsorbent av m inera l ull sa mt ytskydd av perforerad board. Fönstret består av ett 6 mm tjockt lamellgl as. För att operatören tydli ga re ska ll kunna se slipstället är kontrollrummet höj- och sä nkbart. Bullern ivån mätt på ca 1 m avstånd från slipmaskinen vid slipning aven skovel för en Kaplanturbin uppgick till ca 90 db (A). Mätningar inne i kontrol l rummet vid samma mättillfälle visar att bullernivån där var ca 65 db(a). O pera tören utsätts således för 25 db(a) lägre bullernivå med den nya utrustningen. Förutom de bullermässiga förbätftingarna har and ra fördelar uppnåtts, nämligen: Mindre damm- och rökbemängd luft för operatören och övrig personal. Tunga lyft undviks. Olycksfallsrisken m inskas. Slutord Våra arbeten visa r att den enda prakti ska möjligheten att påverka Ijudalstringen vid sl ipoperati onen är att förändra stomljudet i arbetsstycket. För närvarande finn s inga lämpliga metoder utprovade, men stabilare fas tspänning av arbetsstycket och speciella dämpåtgärder (påläggn ing av tyngder, placering av arbetsstycket på sa ndbädd etc.) ger möj ligheter att minska stomljudet betydligt.. tnbyggnad av slipstället är en metod som har fl era nackdelar - främst är inbyggnaden arbetshindrande. I befintliga anläggningar ger avskä rmning av sliparbetsplatser minskad ljudspridning till omgivande, tys ta re verksa m het. Om slipoperationen kan automatisera s är det möjligt alt placera operatören i en ljudisolerad hytt. På detta sä tt förbättras hans arbetsmiljö väsentligt.

Anläggningar för stoftavsugning kan påverka bullersituationen i och utanför verkstaden. Ljudalstringsfaktorer och dämpningsmetoder

Anläggningar för stoftavsugning kan påverka bullersituationen i och utanför verkstaden. Ljudalstringsfaktorer och dämpningsmetoder ar etsgruppen mot BULLER, inom verkstadsindustrin. Verkstadsföreningens och Metalls gemensamma organ för bullerbekämpning MEDDELANDE Nr1 1979 83 Anläggningar för stoftavsugning kan påverka bullersituationen

Läs mer

KUNDREFERENS: BULLERDÄMPNING SANDVIK MINING & CONSTRUCTION, SVEDALA MAKING BETTER WORKPLACES

KUNDREFERENS: BULLERDÄMPNING SANDVIK MINING & CONSTRUCTION, SVEDALA MAKING BETTER WORKPLACES KUNDREFERENS: BULLERDÄMPNING SANDVIK MINING & CONSTRUCTION, SVEDALA MAKING BETTER WORKPLACES EN SVETSANLÄGGNING I VÄRLDSKLASS GIGANT LJUDDÄMPAR HOS SANDVIK 2011 genomförde Sandvik Mining & Construction

Läs mer

10354 Kv Flodhästen, Kalmar Externbuller från Arla Foods AB

10354 Kv Flodhästen, Kalmar Externbuller från Arla Foods AB Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10354 Kv Flodhästen, Kalmar Externbuller från Arla Foods AB Rapport 10354-09102900.doc Antal sidor: 14 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014 Lisa Johansson Problem med dagens riktvärden och praxis Buller lyfts ofta fram som ett hinder för bostadsbyggande

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare 7 Om vakuumalstrare Systemets hjärta n är systemets hjärta. Här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på - ka. I normala punktutsugnings- och städsystem

Läs mer

Standarder, termer & begrepp

Standarder, termer & begrepp Bilaga 2 Standarder, termer & begrepp Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation Brandgasfläktar 15 storlekar Fläkthölje diam 0 mm EKO-BVZAXN 12/56 Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 4. Pa EKO-BVZAXN 9/56 EKO-BVZAXN Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 3.0 Pa Teknisk beskrivning

Läs mer

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN VÄGLEDNING TILL CHECKLISTAN I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd.

Läs mer

Systematiskt bullerbekämpningsarbete

Systematiskt bullerbekämpningsarbete inom cellulosa- och pappers i ndustri n Systematiskt bullerbekämpningsarbete Vedhanteringsanläggningar Del Meddelandet har utarbetats vid ngemanssons ngenjörsbyrå AB av Lars Landström och Sonny Berndtsson.

Läs mer

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor Klas Hagberg Inredningsakustik Skapa god ljudmiljö i öppna kontor 2011-02-08 - Inredningsakustik Inledning repetition Kontroll av skärmar Ny standard? Hur kan ÅF hjälpa till? Öppna flexibla lokaler Enkla

Läs mer

Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14

Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14 Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14 Inledning... 3 Uppdragsgivare och arbetsställe... 3 Uppdrag... 3 Lagar och regler... 3 Metod... 4 Resultat/kommentarer...

Läs mer

Industri. Ljud & Vibrationer

Industri. Ljud & Vibrationer Industri Ljud & Vibrationer Idag ställs allt högre krav på bra ljudkvalitet. Trafiken och industrin ska generera så lite buller som möjligt. Samtidigt ökar insikten om att tysta bostäder och arbetsplatser

Läs mer

AKUSTIKVÄGGAR KOMPOSITMATERIAL

AKUSTIKVÄGGAR KOMPOSITMATERIAL Det ställs höga krav på arbetsmiljön idag. Med över 20 års erfarenhet av ljudsanering har Järven Plast & Smide AB kunskap om buller. För att uppnå bästa möjliga resultat, har vi kontinuerlig forskning

Läs mer

Absoflex. Andra produkter

Absoflex. Andra produkter Trapphuset 081009 Trapphus Absoflex har skaffat sig mycket erfarenheter av ljuddämpning i trapphus. Genom en lång serie ljudmätning har det visat sig våra produkter fungerar mycket väl i trapphus. Enkelheten

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP ENLIGT RUMMETS TYP Rummets användning är avgörande för den akustiska miljö som ska skapas. I rum för tal, såsom klassrum och hörsalar, är det viktigt att säkerställa en god nivå på ljudspridningen medan

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Buller i skolmatsalar En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Skolmatsalen bör vara en plats där eleverna får en chans att återhämta sig från skolarbetet med både näringsrik mat och social samvaro

Läs mer

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW 1 Allmänt Sky Wing är en frånluftsfläkt, avsedd att användas i de flesta olika frånluftssystem i komfortanläggningar, där luften har

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Bullerdömpning av arkskörmaskiner

Bullerdömpning av arkskörmaskiner mot buller inom cellulosa- och pappersi ndustri n Nr 43 Bullerdömpning av arkskörmaskiner Praktikfall från Papyrus AB, Mölndal Underlaget till detta Meddelande är utarbetat vid Ingemansson Akustik, Göteborg

Läs mer

ANNAT ATT BEAKTA: FÅR INTE ANVÄNDAS FÅR ANVÄNDAS BEDÖMNINGEN HAR GJORTS AV: PERSONER SOM SVARAR FÖR REPARATIONER/ÅTGÄRDER:

ANNAT ATT BEAKTA: FÅR INTE ANVÄNDAS FÅR ANVÄNDAS BEDÖMNINGEN HAR GJORTS AV: PERSONER SOM SVARAR FÖR REPARATIONER/ÅTGÄRDER: HYDRAULISK PRESS 1. Vid anordningen finns det tillräcklig belysning för att kunna arbeta på ett säkert sätt 2. Anordningen har placerats så att det är möjligt att arbeta på ett säkert och övervakat sätt

Läs mer

BULLER. inom verkstadsindustrin. Bullerdämpning i befintliga industrilokaler. MEDDELANDE Nr3 1972. Pra ktikfa II:

BULLER. inom verkstadsindustrin. Bullerdämpning i befintliga industrilokaler. MEDDELANDE Nr3 1972. Pra ktikfa II: ar etsgruppen mot BULLER inom verkstadsindustrin Verkstadsföreningens och Metalls gemensamma organ för bullerbekämpning MEDDELANDE Nr3 1972 Pra ktikfa II: Bullerdämpning i befintliga industrilokaler CIVILlNGENJOR

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod Golvdon PW1 Golvdon PW1 är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler osv överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen och

Läs mer

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik R GYRO Den perfekta lösningen för avgradning och slipning Oscillerande slipteknik För stål, rostfritt och metaller - ett starkt och effektivt maskinkoncept..! Ett karakteristiskt kännetecken för varje

Läs mer

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal Akustik Ljudrum Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal Studio Självkörarstudio Akustik Orsaken till att vi uppfattar ljud så annorlunda mot hur den låter i verkligheten är både

Läs mer

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Laborationer i byggnadsakustik Osama Hassan 2010-09-07 Byggnadsakustik: Luftljudisolering Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i

Läs mer

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1.

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1. .1 Begrepp I detta avsnitt finns förklaringar till de viktigaste begreppen inom byggnadsakustiken. Ljud Ljud, så som vi normalt uppfattar det, är små fluktuationer hos lufttrycket. Buller är ett uttryck

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

Väggsystem Casette 900. PIll

Väggsystem Casette 900. PIll Väggsystem Casette 900 PIll Flexibla lösningar vid behov av extra utrymme VÄGGSYSTEMET CASSETTE 900 är en flexibel och förändringsbar lösning. Systemet skapar förutsättningar för skräddarsydda utrymmen

Läs mer

GOLVSLIPAR OCH VERKTYG FÖR PROFFS

GOLVSLIPAR OCH VERKTYG FÖR PROFFS GLVSLIPAR CH VERKTYG FÖR PRFFS FL R M A N F FL R M A N FL R M A N L F R M A N L R M A SWEDIATEC SWEDISH DIAMND TECHNLGY N SWEDIATEC Vår affärsidé är att tillgodose marknadens behov av kostnadseffektiva

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Peter Molnár Miljöfysiker Helena Sandén Överläkare Göteborg den 27 mars 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra

Läs mer

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123 In de x Te kn k is iska dat a a LES 116 Info -normcentraler upp till 63 A 3 till 54 moduler Kapslingsklass IP 54-65 Tillverkad i termoplastiskt material Skyddsklass II, I enlighet med IEC 60439-3 Tilldelning

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01 Easy-Vent - D-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem Luftdonet

Läs mer

TR 10130489.01 2009-12-21

TR 10130489.01 2009-12-21 TR 10130489.01 2009-12-21 Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum Woolbubbles och Squarebubbles, Wobedo Design WSP Akustik Uppdragsnr: 10130502 2 (7) Uppdrag WSP har haft i uppdrag att kontrollmäta

Läs mer

Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om buller på örlogsfartyg; utfärdad den 23 december 1987.

Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om buller på örlogsfartyg; utfärdad den 23 december 1987. Utkom från trycket den 30 december 1988 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om buller på örlogsfartyg; utfärdad den 23 december 1987. Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 18

Läs mer

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB Grundläggande akustik Rikard Öqvist Tyréns AB Rikard Öqvist Umeåbo och Akustikkonsult sedan 2011 Industridoktorand sedan semestern 2014, disputation dec 2016 rikard.oqvist@tyrens.se 010-452 31 27 Vad är

Läs mer

Ljudisolering. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

Ljudisolering. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 Ljudisolering 1 Ljudisolering vs. Ljudabsorption Luftljudisolering mätning och beräkning av reduktionstal Stomljud mätning och beräkning

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera

Läs mer

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Bilaga 3 Labmätningar Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Deltagare...

Läs mer

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar RUF Brikett Pressar är indelade I 8 olika serier. RUF Brikett Systems for trä och organiskt material > Serie 1 RUF Brikett Systems för metall > Serie 2 och 3 RUF Brikett Systems för slipmull slam -stoft

Läs mer

Väggsystem Cassette 900

Väggsystem Cassette 900 Väggsystem Cassette 900 CASSETTE 900 är en flexibel och förändringsbar lösning för skräddarsydda utrymmen till mycket god totalekonomi. FLEXIBILITET 2 Flexibla lösningar vid behov av extra utrymme VÄGGSYSTEMET

Läs mer

Flexibilitet som flyttar gränserna

Flexibilitet som flyttar gränserna maskin mekano Flexibilitet som flyttar gränserna Produktionen av sand, grus och krossade produkter handlar i hög grad om ton/h. Lönsamhet förutsätter i många fall en omfattande produktion. Detta skapar

Läs mer

Stenhöga, Solna Trafikbuller-och vibrationsutredning för detaljplan

Stenhöga, Solna Trafikbuller-och vibrationsutredning för detaljplan 13071 RAPPORT A 1 (6) Kund Fastighets AB Cirkusstenen Holding Rebecka Yrlid Box 5182 102 44 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13071 Bilagor A01-A04 2013-06-17 Rapport A Stenhöga, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV Frånluftsdon SPW för renrum är avsedd för tak- eller väggmontering i lokaler där kraven på mycket ren luft är höga, till exempel renrum, läkemedelsindustrier etc. Donet innehåller HEPA-filter i klass H13

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Bestämning av insättningsdämpning

Bestämning av insättningsdämpning RAPPORT 1 (7) Handläggare Mikael Ekholm Tel +46 10 505 38 45 Mobil +46 72 239 61 94 Fax +46 10 505 38 01 mikael.ekholm@afconsult.com Datum 2014-01-09 CHRISTIAN BERNER AB Johan Westerlund 435 22 Mölnlycke

Läs mer

Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör

Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör 1 2008-11-27 Exempel på faktorer som kan påverka aktivitetsbullret Trafikbuller Ventilationsbuller Buller från apparater Buller

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Mall: Fel! Okänt namn på ver Fel! Okänt namn på Uppdragsnr: 102272411 (5) PM 10227241.01 SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik WSP Sv erige AB Box 13033

Läs mer

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9 KAPSLINGSSYSTEM Sidorna 46-49 i katalogen FCK Golvskåp PCE Bänk- och golvskåp Box 18 - SE-841 21 Ånge Telefon: +46 (0)690 76 30 00 Telefax: +46 (0)690 76 30 01 E-post: info@elkapsling.se

Läs mer

FÖNSTERVISNING - frågor

FÖNSTERVISNING - frågor Varför ska vi göra renoveringen? För att Förbättra husens ventilation. Idag är ventilationen i husen rubbad p g a den installerade undertrycksventilationen, det självdrag som fanns när husen byggdes är

Läs mer

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används Innehåll Varför behöver formverktyg poleras?... 3 Bedömning av ytans kvalitet...

Läs mer

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGFREKVENSSPINDLAR Fakta om spindlar och omformare SPV Spintecs spindlar är utvecklade för användare med höga krav på noggrannhet och driftsäkerhet. Spindlarna

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Viessmann kyl- och frysrum

Viessmann kyl- och frysrum Kyl- & frysrum 19 Viessmann kyl- och frysrum Hyllsystem i aluminium och plast. Hygieniskt golv i rostfritt stål. Handtagen har både lås och nödöppning. Fallande gångjärn i kraftig konstruktion. Integrerad

Läs mer

Bullermätning och CEmärkning

Bullermätning och CEmärkning Bullermätning och CEmärkning För maskintillverkare är det bråda dagar för att få fram dokumentation inför CE-märkningen. Maskindirektivet upptar även buller som en väsentlig egenskap att deklarera. Viktigt

Läs mer

Manne Friman, Per Lindkvist, Peter Arbinge,

Manne Friman, Per Lindkvist, Peter Arbinge, Manne Friman, manne.friman@afconsult.com, 070 184 57 72 Per Lindkvist, per.lindkvist@afconsult.com, 073 028 49 95 Peter Arbinge, peter.arbinge@afconsult.com, 072 562 64 67 Lågfrekvent buller och den nya

Läs mer

Välkommen till en ljudlös skola

Välkommen till en ljudlös skola Välkommen till en ljudlös skola Välkommen till ett nytt hus planerna på en ny byggnad för barn med hörselnedsättning tog form för nästan fem år sedan. Nu kan vi bevittna det färdiga resultatet. Alviksskolan

Läs mer

Spetsutrustning för vakuumaggregat Se möjligheterna med Danex mobila utrustning för små och stora sugare Kräftkross DX 12 Kräftkross DX 40 Hammarkvarn DX 350 Slangbäraren Taxen Blåsmatare DX 2500 Komprimator

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Handlingsplan mot störande buller i Tyresö förskolor och skolor 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen 2006-01-13 Handlingsplan störande buller i Tyresö förskolor och

Läs mer

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik F8 Rumsakustik, ljudabsorption Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Tekniska Data... 2 Dimensioner... 3 Allmän beskrivning... 4 Val av skärtrissa... 5 Instruktion för slipning... 5 Fasdimensioner... 7 Fasvinkel... 8 Inställning: Rätkant... 8 Tillhållare...

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-11-04 Uppdrag: 256776, Kv Reparatören, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-11-04 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skanska Sverige

Läs mer

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T Produktblad Easy-Vent-E-T -06-01 Easy-Vent - e-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem

Läs mer

Buller och hörselskydd

Buller och hörselskydd Buller och hörselskydd Ibland hör man någon säga, visst bullrar det men man vänjer sig. Det är fel. Man vänjer sig inte. Man blir hörselskadad. Du ska inte behöva utsättas för buller som skadar dig. De

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik.

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption F8 Rumsakustik, ljudabsorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

Förenklad projektering

Förenklad projektering Bilaga 14 A Förenklad projektering av fasadåtgärder Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. Öppna sinnen. Mercuri Urval Stockholm 6 7 Ljust. Öppet. Flexibelt. Och mindre buller som stör. Med Strict Line ljudabsorberande skärm väggar kombinerar du modernt kontor med hälsosam arbetsmiljö. Fortum

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån Installationsexempel Ljudreducerande Freshprodukter Typ Fresh Produkt Produktbeteckning Ljudnivåskillnad Luftkapacitet * l/s vid p Pa Dn,e,w C;C tr ) db) Fresh 0, håltagning Ø mm Väggvenatil db,0 l/s 0;-)

Läs mer

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval Golvdon PWAA Golvdon PWAA är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler eller liknande överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

produktblad AK150A Slipmaskin rotoexcenterroterande

produktblad AK150A Slipmaskin rotoexcenterroterande AK150A Slipmaskin rotoexcenterroterande En kraftfull avverkningsmaskin för bilskadeverkstaden. Tack vare att plattan alltid roterar och att den gör en excentrisk sliprörelse får man en hög avverkning med

Läs mer

^^^r.t..igg.^^.-.^ ^L^L..^..-VFl^^ ^ ^ ^.^T^^il^.^.^^.^. AETIF^OL.^ET SVLN.^A EULLA^El^F^tl^EN, G^TF.BOItG. l.^tknlhåliare for knllager. ^ ^ ^. ^.

^^^r.t..igg.^^.-.^ ^L^L..^..-VFl^^ ^ ^ ^.^T^^il^.^.^^.^. AETIF^OL.^ET SVLN.^A EULLA^El^F^tl^EN, G^TF.BOItG. l.^tknlhåliare for knllager. ^ ^ ^. ^. PTT.. r.t..igg..-. LL....-VFl.Til... AETIFOL.ET SVLN.A EULLAElFtlEN, GTF.BOItG. l.tknlhåliare for knllager. (tppliun.rc: l... l.jclbnn.).. Patent i Sverige från den 28 novenlber 1912. Föreliggande uppfinning

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A/3D ELMOTORER. ORDERTELEFON

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A/3D ELMOTORER. ORDERTELEFON 43 TEKNISK INFORMATION BEVI TYP 4A/3D Konstruktion Statorhuset för motorstorlekarna 63 132 tillverkas av lättmetall (även lagersköldarna vilka har en ingjuten stålring i lagerläget), medan storlekarna

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer

PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan

PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan SLUTRAPPORT 2015-11-10 Sammanfattning Mätningar av stomljud och komfortvibrationer från stambanan har uppmätts i kv. Mjölner. Resultatet visar att

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning 1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar.

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar. 2012-05-03 1/12 AB Stockholmshem / Sweco Architects Rubinvägen, Hägersten Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för planerad nybyggnad av bostäder vid Rubinvägen

Läs mer