Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning"

Transkript

1 2014 Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm studierektor Handlingsplan ST-utbildning

2 Introduktion ST-läkare Placering Huvudhandledare Studierektor Verksamhetschef P Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm Mats Rosén Varmt välkommen till Ögonkliniken! Vårt mål är att du ska få en riktigt bra ST-utbildning hos oss. Placeringen startar med tre introduktionsveckor eftersom specialiteten kräver att du behärskar en grundläggande undersökningsteknik innan du kan ha egna mottagningspatienter. Om du inte har arbetat med Cosmic tidigare kommer introduktionsperioden att omfatta fyra veckor. Första dagen räknar vi med att du bekantar dig med vår personal, lär känna våra lokaler och får behörigheter till de dataprogram som behövs i verksamheten. Vecka 1 Två förmiddagar med huvudhandledaren (gles mottagning) för genomgång/träning av undersökning i spaltlampa med och utan försättslinser samt oftalmoskopi En förmiddag med optometrist Två eftermiddagar med sköterskor/undersköterskor som förbereder ögonläkarmottagningar En förmiddag med ögonsköterska som utför ögonbottenfotografering och angiografier En eftermiddag med ögonsköterska som utför synfält Vecka 2 Två förmiddagar med huvudhandledaren (gles mottagning) för genomgång/träning av undersökning i spaltlampa med och utan försättslinser samt oftalmoskopi Två förmiddagar med optiker (mottagning med refraktionering) - obs reducerat patientantal En förmiddag med ortoptist En eftermiddag med ögonsköterska som har glaukommottagning (instruktion mätning av ögontryck) Med jourläkare på em (sidookular) Vecka 3 Fördjupning inom undersökningsteknik med fortsatt träning på patientfall (mottagning med den personalkategori som är bäst lämpad för inlärning av det aktuella momentet) Två förmiddagar med optiker (mottagning med refraktionering och tårsekretionsmätningar) En förmiddag på ögonoperation Efter dessa tre veckor ska du behärska grunderna i refraktionering och användande av korscylinder. Du ska kunna mäta Goldmannapplanationstryck och klara av att utföra en basal undersökning av ögats främre och bakre segment i spaltlampa samt direkt och indirekt oftalmoskopi. Introduktion till ST-läkare Ögonkliniken Västmanland 2014 Sid 1(3)

3 Månad 1-6 Egna patienter from vecka 4. Alla patienter, utom vissa jourfall, förbereds själv. Första mottagningsveckan 2 pat/fm, 3 jourfall/em. Därefter en mottagningspatient per timme eller ett jourfall var 45:e minut. Det första halvåret får du räkna med att vara dagjour nästan varje em. Under detta halvår har en senior kollega avsatt tid för att svara på dina frågor om aktuella patienter. Efter tre månader brukar man få delta i jour/beredskap under kvällar, nätter och helger. Månad 7-12 En mottagningspatient var 45:e minut. Månad En mottagningspatient var 30:e minut. Under utbildningen kommer huvudvikten att läggas på klinisk tjänstgöring under handledning. De första ett och ett halvt åren omfattas av introduktion och allmän tjänstgöring inklusive glaukom, neurooftalmologi, SLT, YAG och polikliniska operationer. Redan efter ett par månader får du ansvar för patienter med glaukom och misstänkt glaukom. Du kommer att bli PAL för patienter med kroniska ögonsjukdomar. Sedan följer två år där det ena har huvudvikt på barnoftalmologi, det andra på näthinnans sjukdomar. I vilken ordning placeringarna kommer varierar beroende på var i planen som dina ST-kollegor befinner sig. Under dessa två år behåller du patienter med neurooftalmologiska tillstånd och glaukom från din allmänna placering, men du får dessutom möjlighet att förvärva kunskaper inom barnoftalmologi respektive näthinnans sjukdomar. Du får fortsätta med SLT, YAG och polikliniska operationer. En tre månader lång sidoutbildning planeras in under de första fyra åren. Sidoutbildningen förläggs företrädesvis på universitetsklinik med stor verksamhet inom kirurgisk retina och i första hand på klinik med ett regionalt avtal med Landstinget Västmanland (för närvarande Ögonkliniken USÖ). Ditt individuella vetenskapliga arbete inklusive en kurs i vetenskapsmetodik beräknas ta tio veckor i anspråk. Du ska också utföra ett kvalitets- och utvecklingsarbete under cirka två veckors tid. Det sista året ägnas åt komplettering och fördjupning samt auskultation inom orbita/ögononkologi vid S:t Eriks Ögonsjukhus och om möjligt även auskultation vid enhet med neurooftalmologisk inriktning. Introduktion till ST-läkare Ögonkliniken Västmanland 2014 Sid 2(3)

4 I dagsläget ingår tio SK-/ST-kurser inom ämnet Ögonsjukdomar. Socialstyrelsen ansvar för de statligt finansierade SK-kurserna som läkare går under sin specialisttjänstgöring (http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser). Sveriges Ögonläkarförening erbjuder dessutom Lipus-granskade kurser i SÖFs regi (http://swedeye.org/utbildning/utbildningsinfo). Till det kommer kurser i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete, handledarutbildning och ledarskapsutbildning. De sistnämnda kurserna ges av Landstinget Västmanland och söks via Kompetensplatsen. Vårt riktmärke är att du kan gå maximalt två kurser per termin. Du får dessutom delta i ST-dagar inom Uppsala-Örebroregionen. För närvarande anordnas en ST-dag per termin. Under barnplaceringen räknar vi med att du är med vid ett regionalt barn- och skelningsmöte. Vi erbjuder dig även att delta i ett möte i Svenska Glaukomklubbens regi. Vi förutsätter att du är aktiv vid interna utbildningsmoment på kliniken. Till dessa utbildningsmoment räknas bland annat bildronder (fn onsdag kl ), så kallade stormöten (cirka 8 förmiddagar per år) och andra utbildningsmöten som ordnas för samtliga läkare på kliniken. Du kommer att vara programansvarig för stormötena i minst ett år under din ST-tid. Vi utgår ifrån att du efter varje SK- /ST-kurs gör ett referat på nästföljande stormöte. Som ST-läkare kommer du att handleda medicine kandidater och AT-läkare. Även ST-läkare från andra specialiteter kommer att få ta del av din kompetens när de är placerade på Ögonkliniken. Vi föreslår att du bildar ett nätverk tillsammans med Ögonklinikens övriga ST-läkare. Tid kommer att avsättas en fredag förmiddag per månad för en nätverksträff. Denna tid kan tex disponeras för referat av litteratur och fallgenomgångar. Nätverket kan också vid behov bjuda in någon av specialisterna för fördjupning inom något ämne. Vi utgår ifrån att du avlägger svensk specialistexamen i Sveriges Ögonläkarförenings regi och/eller europeisk specialistexamen i EBO:s regi (EBO = European Board of Ophthalmology). Inför avläggande av specialistexamen erbjuds du två veckors studietid med lön. Vi vill påminna om att det i alla lägen är viktigt att du tar ett eget ansvar för din kompetensutveckling utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Glöm inte att dokumentera. Dokumentationen kan med fördel ske via ST-ogon.se (https://www.st-ogon.se/). Lycka till! Introduktion till ST-läkare Ögonkliniken Västmanland 2014 Sid 3(3)

5 Ögonkliniken Tjänstgöringsplan/ST Namn: Ögonkliniken Västmanland Tjänstgöringstid: minst 60 månader vid 100 % tjänstgöringsgrad Medicinskt delmål Övriga delmål Hur/Var Tid Tidsplan 1,2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, , Introduktion och 18 månader allmän tjänstgöring inkl glaukom, neurooftalmologi, SLT, YAG och polikliniska operationer 8, 12, , Barnoftalmologi 12 månader 6, 7, , Retina 12 månader Kvalitetsarbete 2 veckor 7, , Sidoutbildning 3 månader Vetenskapligt arbete inkl 10 veckor kurs i vetenskapsmetodik 3, 4, 5, 9, 10, 11, , Slutår med komplettering och fördjupning samt auskultation vid S:t Eriks Ögonsjukhus (onkologi/orbita) och vid enhet med neurooftalmologisk inriktning 12 månader

6 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: UTBILDNINGSPLAN FÖR ST-LÄKARE Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17). En utbildningsplan skrivs för varje delmål. Utbildningsplanen är uppbyggd utifrån författningens modell enligt följande: Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning I raderna under skall målet skrivas in, liksom metoder för lärande och uppföljning avseende just detta mål: (enligt målbeskrivningen) (föreskriften*/allmänna rådet** enligt målbeskrivningen) (enligt målbeskrivningen) Föreskrift* innebär obligatorisk metod för målet i fråga och har med nödvändighet en uppföljning. Allmänt råd** är de metoder för lärande som är nämnda men inte har någon definierad uppföljning i rutan för detta. Även allmänna råd bör följas och man ska ha mycket tungt vägande skäl om man inte ska följa dem. Vad som följer nedanför dessa rader i utbildningsplanen är ett arbetsinstrument att använda för att strukturera innehållet i ST-utbildningen med plats för stor kreativitet. Mål/Eftersträvad kompetens Ämne Tjänstgöringsplats(er) Antal veckor / månader Kompletterande utbildning (kurser, seminarier, konferenser, litteratur- tidskriftsstudier, auskultation, styrd mottagning etc.) Bedömning/Utvärdering (tex handledningssamtal, medsittning, videoinspelning, journalgenomgång, självvärdering, Specialistkollegium, ömsesidig feedback enligt plan) Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 1(14)

7 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 1 Optik och refraktionering Metoder för lärande Uppföljning Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Ingående kunskap om Kunskap om Synkrav för olika typer av körkort Principerna för optik och refraktionering Ögonklinken Västmanland Olika typer av glas (exempelvis monofokala, bifokala, progressiva) Praktiska kunskapsmål Behärska Subjektiv refraktionering Mätning av refraktion med autorefraktometer Ögonklinken Västmanland Glasförskrivning till vuxna Manuell och automatiserad keratometri Initialt handlägga och diagnostisera aniseikoni Kurs: Praktisk optik Kurs: Barnoftalmologi, strabism och praktisk optik Litteratur: American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course (tillämpliga avsnitt av del 3) Auskultation: Sjukhusoptiker, Optometrist Förberedelse och refraktionering av egna mottagningspatienter första halvåret Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 2(14)

8 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 2 Undersökningsmetoder inom oftalmologin Metoder för lärande Uppföljning Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Ingående kunskap om Tolkning av ögonbottenbilder Tolkning av manuell perimetri Ögonklinken Västmanland Tolkning av datoriserad perimetri Kunskap om Pakymetri Metoder för avancerad avbildning av fundus (exempelvis OCT, HRT) Tolkning av fluoresceinangiografi Tolkning av Lees skärm Minst en alternativ metod för mätning av ögontryck Undersökning av synfält med manuell perimeter Minst en typ av biometri Kännedom om Korneal topografi/tomografi Pupillometri Aberrometri Fotografering av korneas endotel Tolkning av ICG-angiografi Elektrofysiologi, EOG, mörkeradaptation och VEP Praktiska kunskapsmål Behärska Basal ögonundersökning Direkt och indirekt oftalmoskopi (monokulär) Ögonklinken Västmanland Fundusundersökning med handhållen lins (exempelvis Volk) Fundusundersökning med kontaktglas Applanationstonometri med Goldmanntonometer Gonioskopi Ultraljudsundersökning av ögat med B-scan Undersökning av synfält med datoriserad perimeter Färgsinnesprövning med pseudoisokromatiska tavlor Amslers nät Exoftalmometri (exempelvis Hertel) Kurs: Kornea och konjunktiva Kurs: Näthinnans sjukdomar Kurs: Ögononkologi, rekonstruktiv ögonkirurgi (plastikkirurgi) samt orbitas sjukdomar Teoretiska studier Medsittning: Ögonläkare, Ögonsjuksköterska Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 3(14)

9 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 3 Ögats yttre delar, adnexa och orbita (ögonlock, ögonmuskler, tårvägar, tårkörtel och orbita) Metoder för lärande Uppföljning Ingående kunskap om Kunskap om Kännedom om Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Diagnostik och handläggning av benigna och maligna ögonlocksförändringar (exempelvis entropion, ektropion, chalazion, basalcellscancer) Diagnostik och handläggning av blefarit Diagnostik av torra ögon Ögonlockets anatomi och funktion Anatomi och sjukdomar i tårvägarna Indikationer och tekniker för tårvägskirurgi Ögonmusklernas och orbitas anatomi Endokrin oftalmopati Diagnostik, differentialdiagnostik av processer i orbita Indikationer för undersökning av bulb och orbita med datortomografi och MRT Metoder för kirurgisk reparation av tårvägsskada Praktiska kunskapsmål Ögonklinken Västmanland Behärska Spolning av tårkanalen Ögonklinken Handläggning av mindre ögonlocksskada (ej inkluderande tårvägar) Västmanland Initialt handlägga Orbitatrauma Processer i orbita Tårvägshinder Skador i ögonlock och tårvägar, sluten respektive öppen bulbskada Endokrin oftalmopati Kurs: Kornea och konjunktiva Kurs: Ögononkologi, rekonstruktiv ögonkirurgi (plastikkirurgi) samt orbitas sjukdomar Auskultation: 2 veckor S:t Eriks Ögonsjukhus vid enheten för onkologi/orbita Litteratur: American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course (tillämpliga avsnitt av del 4, 7 och 8) Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Medsittning specialist ansvarig för området Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 4(14)

10 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 4 Ögats främre segment (konjunktiva, kornea, sklera och lins) Metoder för lärande Uppföljning Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Ingående kunskap om Indikationer för kataraktkirurgi Postoperativ bedömning och handläggning av Ögonklinken Västmanland patienter som genomgått kataraktkirurgi Diagnostik och handläggning av efterstarr (PCO) Diagnostik, differentialdiagnostik och handläggning av infektiösa keratiter Handläggning av recidiverande kornealerosion Primär bedömning och diagnostik av sluten respektive öppen bulbskada Kunskap om Tekniker för kataraktkirurgi Principer för bestämning av IOL-styrka Komplikationer till kataraktkirurgi och deras handläggning Olika typer av katarakt och deras etiologi Korneas anatomi, histologi och fysiologi Degenerationer och dystrofier i kornea (exempelvis Fuchs endoteliala dystrofi, keratokonus) Kunskap om handläggning av immunologiska förändringar i kornea och sklera Diagnostik och behandling av benigna och maligna tumörer Kunskap om olika typer av lokalanestesi av ögat Kännedom om Linsens embryologi, anatomi, histologi och åldrande Olika typer av kontaktlinser medicinska och övriga indikationer Tekniker för kornealtransplantation Postoperativ bedömning och handläggning av patienter som genomgått ingrepp i kornea Tekniker för refraktiv kirurgi Korneala stamceller och korneal sårläkning Indikationer och principer för transplantation av amnionhinna Kurs: Kornea och konjunktiva Kurs: Linsens sjukdomar/refraktiv kirurgi Kurs: Ögononkologi, rekonstruktiv ögonkirurgi (plastikkirurgi) samt orbitas sjukdomar Litteratur: American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course (tillämpliga avsnitt av del 8 och 11) Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Medsittning specialist ansvarig för området Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 5(14)

11 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Praktiska kunskapsmål Behärska YAG-kapsulotomi Inläggning och avlägsnande av bandagekontaktlins Ögonklinken Västmanland Odling och virusisolering från konjuktiva och kornea Avlägsnande av konjunktivala och korneala främmande kroppar Självständigt handlägga Avlägsnande av stygn från öga/ögonlock Initialt handlägga Okulär skada Ha närvarat vid Reparation av korneal/skleral penetration eller liknande ingrepp Kataraktkirurgi Medsittning. Delmål 5 Uvea Metoder för lärande Uppföljning Ingående kunskap om Kunskap om Behärska Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Utredning och behandling av akut och kronisk uveit Komplikationer vid uveit Uveas och skleras anatomi, fysiologi och immunologi Etiologi, klassifikation och systemassocierande skleriter och uveiter Utredning och behandling av uveit hos barn Utredning och behandling av sklerit och komplikationer till sklerit Subkonjunktivala och/eller subtenonala korisoninjektioner Praktiska kunskapsmål Undersökning av främre kammaren, iris, glaskroppen, pars plana, retina och retinala kärl Ögonklinken Västmanland Ögonklinken Västmanland Kurs: Uveas sjukdomar Litteratur: American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course (tillämpliga avsnitt av del 9) Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Medsittning specialist ansvarig för området Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 6(14)

12 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 6 Näthinnans medicinska sjukdomar Metoder för lärande Uppföljning Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Ingående kunskap om Diagnostik, uppföljning och handläggning av DRP Teorin kring laserbehandling av DRP Ögonklinken Västmanland Retinala vaskulära ocklusioner Fuktig/torr AMD samt andra makulaförändringar Hyalosis, Synchysis scintillans Korioidala naevus Tumörer i bakre segmentet Kunskap om Tolkning av U-ljud (A- och B-scan) Tolkning av OCT Kännedom om Näthinnans embryologi, anatomi, histologi och funktion Korioideas anatomi och fysiologi Hereditära retinala degenerationer ERG/mfERG/EOG/VEP Praktiska kunskapsmål Behärska Ultraljud (B-scan) Panretinal scatterbehandling Ögonklinken Västmanland Självständigt handlägga Retinopati vid diabetes mellitus och hypertension Retinala vaskulära ocklusioner Atrofisk (torr) AMD Initialt handlägga Makulaödem vid diabetes mellitus Exsudativ (våt) AMD Kurs: Diabetes och ögonkomplikationer Kurs: Näthinnans sjukdomar Kurs: Ögononkologi, rekonstruktiv ögonkirurgi (plastikkirurgi) samt orbitas sjukdomar Auskultation: 2 veckor S:t Eriks Ögonsjukhus vid enheten för onkologi/orbita Litteratur: American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course (tillämpliga avsnitt av del 2 och 12) Fotokoagulation : ett pass per vecka Diabetesscreeningmottagning Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Medsittning specialist ansvarig för området Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 7(14)

13 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 7 Näthinnan och glaskroppens kirurgiska sjukdomar Metoder för lärande Uppföljning Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Ingående kunskap om Kunskap om Orsaker till glaskroppsblödning Diagnostik av retinalruptur Tumörer i bakre segmentet Etiologi och klinisk bild hos olika Ögonklinken Västmanland Sidoutbildning Ögonkliniken USÖ glaskroppsgrumlingar Olika typer av retinalkirurgi Indikationer för diabeteskirurgi Kirurgiska makulasjukdomar Indikationer för intravitreala injektioner Olika typer av glaskroppskirurgi Postoperativ uppföljning av kirurgi i bakre segmentet Kännedom om Glaskroppens embryologi, anatomi, histologi och fysiologi och åldrande Teorin kring intravitreala injektioner vid retinala sjukdomar Praktiska kunskapsmål Behärska Fotokoagulation av retinala hål och rupturer Ögonklinken Initialt handlägga Perifera retinala degenerationer Provtagning från och injektion av antibiotika i glaskroppsrummet Bulbruptur/intraokulär främmande kropp Bakteriell endoftalmit Penetrerande ögontrauma Perforerande ögontrauma Näthinneavlossning Västmanland Ha närvarat vid Amotiooperation och vitrektomi Intravitreal injektionsbehandling Evisceration eller enukleation Kurs: Näthinnans sjukdomar Kurs: Ögononkologi, rekonstruktiv ögonkirurgi (plastikkirurgi) samt orbitas sjukdomar Litteratur: American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course (tillämpliga avsnitt av del 2 och 12) Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Medsittning specialist ansvarig för området Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 8(14)

14 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 8 Synsinnets utveckling/barnoftalmologi Metoder för lärande Uppföljning Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Ingående kunskap om Syn- och refraktionsutveckling hos barn Handläggning av olika typer av brytningsfel hos Ögonklinken Västmanland barn Orsaker till synnedsättning hos barn Amblyopi Latent och manifest strabism Pseudostrabism Kunskap om Diagnostik och handläggning av ptos Principer för handläggning av ROP Principer för handläggning av retinoblastom Diagnostik och principer för handläggning av katarakt och glaukom hos barn De vanligaste kongenitala anomalierna som påverkar synen Praktiska kunskapsmål Behärska Visusprövning på barn Skiaskopi Ögonklinken Västmanland Glasögonförskrivning till barn Undersökning av binokulärseendet, ögonens ställning, rörelser och cover test Klinisk utvärdering av patient med strabism Bedömning av ögonbottenreflex hos spädbarn Indirekt oftalmoskopi på barn Självständigt handlägga Bedömning av ackommodationsförmågan Ha närvarat vid Tårvägsingrepp (exempelvis sondering av barn) Strabismkirurgi Kurs: Barnoftalmologi, strabism och praktisk optik Barnregionskelmöte under barnplaceringen Litteratur: D Taylor & C Hoyt - Pediatric Ophthalmology and Strabismus Ortoptist 5 fm under vecka 1 Optometrist 2 fm under vecka 2 Barnmottagning 2 pass/vecka Barnrond tis em Sondering av barn 1 pass/år Skeloperation 2-3 pass/år Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Medsittning specialist ansvarig för området Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 9(14)

15 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 9 Glaukom Metoder för lärande Uppföljning Ingående kunskap om Kunskap om Kännedom om Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Klassifikation och genes till de olika typerna av glaukom Principer för olika typer av synfältsundersökningar Sambandet mellan pakymetri och IOP Teorin kring trycksänkande behandling (farmakologisk, laser och kirurgisk) Anatomi och teori om kammarvätskans produktion och avflöde Sambanden mellan synnervsskada / nervfiberlagerdefekt och synfältspåverkan OCT/HRT av papillen Praktiska kunskapsmål Ögonklinken Västmanland Behärska Bedömning av kammarvinkeln med gonioskopi Bedömning av nervfiberlager och synnerv vid Ögonklinken Västmanland glaukom Tolkning av olika glaukomatösa synfältsdefekter Lasertrabekuloplastik YAG-laseriridotomi Självständigt handlägga Kroniskt öppenvinkelglaukom Akut glaukom Initialt handlägga Sekundära glaukom Kurs: Glaukom Utbildning i Svenska Glaukomklubbens regi Litteratur: European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for Glaucoma Riktlinjer för glaukomsjukvården Genomgång av aktuellt glaukomvårdprogram med glaukomansvarig läkare Regelbunden diskussion angående handläggning av patientfall med glaukomansvarig läkare eller annan specialist inom glaukomteamet Handläggning av patienter med glaukom och misstänkt glaukom under hela ST-tiden med start efter ett par månaders tjänstgöring Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Medsittning specialist ansvarig för området Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 10(14)

16 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 10 Neurooftalmologi Metoder för lärande Uppföljning Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Ingående kunskap om Papillödem och dess bakomliggande orsaker Tolkning av neurologiska synfältsdefekter Ögonklinken Västmanland Kunskap om Olika pupillrubbningar Enkel/multipel ögonmuskelpares Nystagmus Anatomi och funktion synbanorna och synsinnet samt nervförsörjningen av ögonmuskler/ögonlock Kännedom om Olika färgsinnestester (kvalitativa och kvantitativa) samt förstå färgsinnesdefekter Praktiska kunskapsmål Behärska Bedömning av pupillreflexer Enkla synfältstest (enkelt och dubbelt Ögonklinken Västmanland konfrontationstest, färgmättnadstest) Neurooftalmologiskt status bedside Självständigt handlägga Arteritisk/icke-arteritisk AION Papillödem sekundärt till intrakraniell tryckstegring Optikusneurit Ögonmuskelpareser Pseudotumor cerebri Pseudotumor orbitae Initialt handlägga Pupillrubbning Ptos Nystagmus Exoftalmus Diplopi Kurs: Neuro-oftalmologi Litteratur: American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course (tillämpliga avsnitt av del 5), Hans Bynke: Neuro-oftalmologi. Auskultation under handledning vid enhet där neurooftalmologisk verksamhet bedrivs Remisser med neurooftalmologiska frågeställningar ges i första hand dubbeltid till ST-läkare för undersökning/bedömning Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Medsittning specialist ansvarig för området Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 11(14)

17 UTBILDNINGSPLAN/ST Delmål 11 Kännedom om inom området Barn Kännedom om inom området Hud Kännedom om inom området Infektion Kännedom om inom området Invärtesmedicin Kännedom om inom området Neurologi Kännedom om inom området Reumatologi Namn: Ögonsjukdomar associerade med andra sjukdomstillstånd Metoder för lärande Uppföljning Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Albinism, Fetalt alkoholsyndrom, Juvenil idiopatisk artrit, Metabola sjukdomar, Prematurt födda, Shaken baby syndrome, Relevanta syndrom med genetiska orsaker (exempelvis Downs, Marfans) Atopiskt och seborroiskt eksem, Rosacea HIV, Borrelia, Herpesgruppens virus, Klamydia och andra bakteriella infektioner, Rubella, Svampinfektioner, Syfilis, Toxoplasmos, Toxocara, Tuberkolos Allergi, Ateroskleros, Diabetes, Graves sjukdom, Hyperkolesterolemi, Hypertoni, Inflammatoriska tarmsjukdomar, Koagulationsrubbningar, Maligna blodsjukdomar, Sarkoidos Duanes och Möbius syndrom, Facialispares, Horners syndrom, Huvudvärk, Intrakraniella processer som påverkar synbanorna, Marcus- Gunns syndrom, Multipel skleros, Myastenia gravis, Progressiv extern oftalmopati Mb Bechterew, Mb Behcet, Jättecellsarterit, Reiters syndrom, Reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, Stevens Johnsons syndrom, Systematisk lupus erytematousus, Wegeners granulomatos Ögonklinken Västmanland Kurs: Kornea och konjunktiva Kurs: Näthinnans sjukdomar Kurs: Neuro-oftalmologi Litteratur: American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course (tillämpliga avsnitt av del 1) Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 12(14)

18 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Delmål 12 Synrehabilitering Metoder för lärande Uppföljning Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Kunskap om Kännedom om Det blinda barnets utveckling och hjälpbehov Hjälpmedel vid AMD Hjälpmedel vid olika synfältsdefekter (exempelvis Ögonklinken Västmanland Synenheten glaukom, RP, stroke, hjärntumör) Punktskrift och datasystem med tal och punkt Behärska Praktiska kunskapsmål Indikationer för kontakt med synpedagog, optiker eller kurator på en syncentral Indikationer för medicinska kontaktlinser Indikationer för synhjälpmedel Ögonklinken Västmanland Synenheten Kurs: Näthinnans sjukdomar Medsittning Barnhabiliteringsmöte 2 tillfällen under barnplaceringen En heldag med synpedagog Medsittning Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Specialistkollegium Delmål Kommunikativ kompetens Teoretiska kunskapsmål Tjänstgöringsplats Tid Kompletterande utbildning Bedömning/Utvärdering Förmåga till God kommunikation med patient och anhörig Empatiskt bemötande av patient, t.ex. vid Ögonklinken Västmanland information om icke behandlingsbar åkomma Effektivt men ändå adekvat och noggrant tagande av anamnes Pedagogisk muntlig framställning (t.ex. internutbildning) Kunna skriva Adekvata remisser och remissvar Adekvata intyg (t.ex. synintyg, sjukintyg) och utlåtanden till olika instanser Undervisa medarbetare under handledning Referera ST- och SK-kurser på interna ögonläkarnöten Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Medsittning Specialistkollegium Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 13(14)

19 UTBILDNINGSPLAN/ST Namn: Kunskap om Delmål Kännedom om Ledarskapskompetens Teoretiska kunskapsmål Hur man handleder t.ex. yngre kollegor och andra medarbetare Förändrings-, prioriterings- och förbättringsinriktad verksamhetsutveckling Hälso- och sjukvårdens organisation och regelverk Ögonklinken Västmanland Kurs: Handledning Handleda medicinska kandidater under handledning Teoretiska studier Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Specialistkollegium Praktiska kunskapsmål Genomgången kurs i ledarskap Kurs: Ledarskap Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Delmål Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Ingående kunskap om Kunskap om Kännedom om Självständigt utföra Teoretiska kunskapsmål Vetenskapligt syn- och förhållningssätt i det dagliga arbetet Användandet av kvalitetsregister i vården Att kritiskt granska och utvärdera den egna verksamheten Hälsoaspekter och prevention gällande synhotande ögonsjukdomar och skador (t.ex. prevention av ögonskador i arbete och fritid, folkhälsoaspekter på kontaktlinsanvändning och kosmetisk kirurgi) Praktiska kunskapsmål Skriftligt individuellt forskningsarbete under handledning (vetenskaplig artikel eller motsvarande) Kvalitetsarbete under handledning (PM, vårdprogram) Ögonklinken Västmanland Ögonklinken Västmanland Ögonklinken Västmanland 10 veckor 2 veckor Kurs: Vetenskapsmetodik Skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer Arbetet ska ha anknytning till ögonspecialiteten Handledaren ska vara disputerad Kvalitets- och utvecklingsarbete under handledning Intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens utfärdat av aktuell handledare Handledningssamtal Specialistkollegium Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare Intyg om godkänt skriftligt individuellt arbete utfärdat av aktuell handledare Intyg om godkänt kvalitets- och utvecklingsarbete utfärdat av aktuell handledare Utbildningsplan ST Ögonkliniken Västmanland version 2014 Sid 14(14)

20 Specialistkollegium Specialistkollegium hålls normalt en gång per år (om man har några ST-läkare att ta upp) och kan beröra en eller flera ST-läkare. Målet är att varje ST-läkare ska vara föremål för utvärdering en gång per år (om man inte är borta från hemmakliniken och tjänstgör vid annan verksamhet under längre tid). På specialistkollegium är följande personer med: studierektor, handledare för aktuella ST-läkare och utvalda kliniska instruktörer (specialister med särskilda medicinska ansvarsområden). Även klinikens schemaläggare för läkarna kan delta. ST-läkaren är inte med. Studierektor kallar. Handledare meddelar ST-läkare att nu är det dags för ST-läkaren att samla ihop sina dokument (feedback-instrument, sit-in, dokument från kurser, ovanliga fall mm) och lämna till handledare. Samtidigt får handledaren ett dokument (a) att fylla i och ST-läkaren ett dokument (b) att fylla i inför kollegiet. ST-läkaren lämnar sitt dokument ifyllt till handledare senast två dagar före kollegiet. Handledaren får också en enkät (c) att distribuera till de kliniska instruktörerna inför specialistkollegiet. Kliniska instruktörer lämnar en kopia på (c) till handledare senast två dagar före specialistkollegiet. Studierektor (alternativt en handledare) leder specialistkollegiet. Handledaren/handledarna föredrar sin ST-läkare utifrån dokument a, b och c. Sen går man laget runt bland kliniska instruktörer. Handledaren sammanställer omdömena till ett utvärderingsdokument (d) och ansvarar för att återkoppla innehållet från specialistkollegiet till ST-läkaren. Studierektor kan vara behjälplig. Vid bedömningen gör man en värdering av hur ST-läkarens kompetensutveckling varit i förhållande till hur länge utbildningen pågått. I de fall feed-backinstrumentet visar låga värden, dvs att det finns brister i ST-läkarens kompetensutveckling, bör det leda till förbättringar i dennes utbildningsprogram, i verksamhetens utbildningsinsatser eller, i förekommande fall, genom tydligare krav på STläkarens insatser (SOSFS 2008:17, 3 kap 7 ). Specialistkollegium Ögonkliniken Västmanland 2014 Sid 1(6)

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Särskilda rekommendationer Checklista -teoretiska och praktiska kunskapsmål inom specialiteten ögonsjukdomar

Särskilda rekommendationer Checklista -teoretiska och praktiska kunskapsmål inom specialiteten ögonsjukdomar Särskilda rekommendationer Checklista -teoretiska och praktiska kunskapsmål inom specialiteten ögonsjukdomar ST-läkare: Handledare: 1 Optik och refraktionering Mål uppfyllt, Synkrav för olika typer av

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin Rehabiliteringsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kärlkirurgi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

S p e c i a l i s t k o l l e g i u m

S p e c i a l i s t k o l l e g i u m S p e c i a l i s t k o l l e g i u m Specialistkollegium hålles normalt en gång per år (om man har några ST-läkare att ta upp) och kan beröra en eller flera ST-läkare. Målet är att varje ST-läkare ska

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Psykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi UTBILDNINGSPLAN 1 (5) Division diagnostik Länsenheten radiologi Utgåva: 1 Godkänd av: Annette Andersson Länschef Utarbetad av: Gunnar Lindborg Susanne Holmberg Fr.o.m.2009-11-24 dock längst t.o.m. 2012-11-24

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Innehållsförteckning Utgångspunkt Sidan 3 Målsättning Sidan 3 Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Rekrytering

Läs mer

Underlag för kvalitetsbedömning

Underlag för kvalitetsbedömning Underlag för kvalitetsbedömning Bedömningsområden Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning), dels processen (hur resurserna används). Strukturbedömningen avser en analys av den utbildande

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST

ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST vad gäller? Ansökan om specialistkompetens enligt nya ST Inledning Ansökningstiderna för ansökning om specialistkompetens är för närvarande långa. Detta har flera

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

Allmänmedicin. Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Allmänmedicin. Läkarnas specialiseringstjänstgöring Allmänmedicin Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) Kompletterande rekommendationer från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) utarbetade

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-11-26 Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i Bilaga 1 : Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Med stöd av förordningen (2006:196) om register över hälsooch sjukvårdspersonal

Läs mer

Bologna-anpassade nationella kompetensmål inom oftalmologi för läkarprogrammen, 2008

Bologna-anpassade nationella kompetensmål inom oftalmologi för läkarprogrammen, 2008 Bologna-anpassade nationella kompetensmål inom oftalmologi för läkarprogrammen, 2008 Studenten ska efter genomgången kurs självständigt kunna: Värdera och primärt handlägga patienter med rött öga, synstörning

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

ST-läkare i allmänmedicin

ST-läkare i allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin Som ST-läkare är du tillsvidareanställd inom landstinget och har hela din lön från FoUavdelningen, Landstingets ledningskontor, oavsett var inom landstinget du tjänstgör. Din

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin 1 (4) Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin är anställda av primärvården och har sin huvudtjänstgöring på en vårdcentral. Sidoutbildningen

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

Sammanställt av en arbetsgrupp inom BLF under ledning av ordf. i BLF s utbildningsutskott, Jeanette Martinell.

Sammanställt av en arbetsgrupp inom BLF under ledning av ordf. i BLF s utbildningsutskott, Jeanette Martinell. Sammanställt av en arbetsgrupp inom BLF under ledning av ordf. i BLF s utbildningsutskott, Jeanette Martinell. Version 1 2009-08-26 Utbildningsguiden 2009 06 09 Utbildningsguide för ST utbildningen i Barn

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08 Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Definitioner Oftalmologi - läran om ögats fysiologi och

Läs mer

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Definitioner

Läs mer

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10)

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) Optikerprogrammet - Ögats Sjukdomar 7.5p HT2012 Version 4 (2012-06-012) Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15

Läs mer

Ny struktur i målbeskrivningarna De specialitetsövergripande delmålen Lärande vs. utbildning & Kursbegreppet Relaterade utvecklingsprojekt

Ny struktur i målbeskrivningarna De specialitetsövergripande delmålen Lärande vs. utbildning & Kursbegreppet Relaterade utvecklingsprojekt Ny struktur i målbeskrivningarna De specialitetsövergripande delmålen Lärande vs. utbildning & Kursbegreppet Relaterade utvecklingsprojekt Ragnhild Mogren, utredare 2013-11-28 Ny struktur i målbeskrivningarna

Läs mer

Kärnsjukuset Skövde S P U R - I N S P E K T I O N. Sammanfattande bedömning ST-SPUR inspektion KSS(Skövde/Skaraborg 15-16/3 2012) 2012-06-07

Kärnsjukuset Skövde S P U R - I N S P E K T I O N. Sammanfattande bedömning ST-SPUR inspektion KSS(Skövde/Skaraborg 15-16/3 2012) 2012-06-07 S P U R - I N S P E K T I O N Kärnsjukuset Skövde 2012-06-07 Annette Bruchfeld och Niklas von Schmalensee Sammanfattande bedömning ST-SPUR inspektion KSS(Skövde/Skaraborg 15-16/3 2012) Verksamheten: Det

Läs mer

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring En rekommendation Reviderat förslag 2012-02-01 I huvudsak bearbetat och sammanställt av Britt Arrelöv och Ingemar Petersson Deltagare

Läs mer

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar 250 000 personer. Årligen tillsätts 11 AT-block med uppstart två gånger per år.

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30 AT i NU-sjukvården Utbildningsplan Version 2014-05-30 UTBILDNINGSPLAN FÖR AT INOM NU-SJUKVÅRDEN Denna generella utbildningsplan är utarbetad enligt riktlinjer från Läkarförbundets specialistutbildningsråd

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum, telefonintervju: 2014-04-30 Vrinnevisjukhuset Norrköping Medicinkliniken/Hematologi Sjukhus Ort Klinik Ingmar Nilsson Inspektör Gradering A

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum, telefonintervju: 2014-07-04 Vrinnevisjukhuset Norrköping Medicinkliniken, Lungmedicin Sjukhus Ort Klinik Synnöve Bergentz Inspektör Gradering

Läs mer

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB. 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning 2008-06-03 LS 0707-0741 LS 0801-0011 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsens allmänna utskott Utmaningar av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT-UTBILDNING På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 80-100 AT-läkare. Tillsättning sker två gånger

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

- Ny struktur i målbeskrivningarna - Metod & uppföljning - Kursämnen under ST - Specialitetsövergripande delmål

- Ny struktur i målbeskrivningarna - Metod & uppföljning - Kursämnen under ST - Specialitetsövergripande delmål - Ny struktur i målbeskrivningarna - Metod & uppföljning - Kursämnen under ST - Specialitetsövergripande delmål Ragnhild Mogren 2014-04-01 Ny struktur i målbeskrivningarna Område A Omfattar alla specialiteter

Läs mer

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund INTRODUKTION för nyanställda läkare och ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring vid minnesmottagningen i Lund Elisabeth Björnson, överläkare VO minnessjukdomar, Lund Uppdaterad version 2015-02-09 Ursprunglig

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen

Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen Alla specialiteter SOSFS 2008:17 Ledarskapskompetens Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Hälso- och sjukvårdens organisation, lagar

Läs mer

Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala. Bakgrund Utbildningsmål för ST Barn och ungdomskardiologi

Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala. Bakgrund Utbildningsmål för ST Barn och ungdomskardiologi Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala Syfte Förbättra och konkretisera utbildningsplanen för nya ST läkare inom barn- och ungdomskardiologi, samt att förtydliga

Läs mer

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom intyg.

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom intyg. Äldrepsykiatri Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrift och allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialisingstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Extern granskning av ST. Riktlinjer 2009

Extern granskning av ST. Riktlinjer 2009 Extern granskning av ST Riktlinjer 2009 SPUR stiftelsen och SPUREX 2 Innehåll FÖRORD 3 DEL 1: EN UTVECKLING AV ST SPUR 4 Bakgrund och syfte 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Målbeskrivningen 4 Implementering av de

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Nya metoder för bedömning av ST-läkares kompetens. Ulrika Uddenfeldt Wort Barnläkare och övergripande ST-studierektor, SUS

Nya metoder för bedömning av ST-läkares kompetens. Ulrika Uddenfeldt Wort Barnläkare och övergripande ST-studierektor, SUS Nya metoder för bedömning av ST-läkares kompetens Ulrika Uddenfeldt Wort Barnläkare och övergripande ST-studierektor, SUS Bakgrund och innehåll Socialstyrelsens krav på fler bedömningar av ST-läkarnas

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Mats Carlsson, Verksamhetschef ögonkliniken dalarna. Ögonsjukvården - Nuläge och framtidsperspektiv

Mats Carlsson, Verksamhetschef ögonkliniken dalarna. Ögonsjukvården - Nuläge och framtidsperspektiv Ögonsjukdomar Mats Carlsson, Verksamhetschef ögonkliniken dalarna Ögonsjukvården - Nuläge och framtidsperspektiv Ögonsjukvården i Dalarna Inom Landstinget Dalarna ansvarar Ögonkliniken för den specialiserade

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker.

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. 1 (4) Datum PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. Intyg angående synfunktionen vid diabetes krävs om sjukdomen varat mer än 5 år eller debuterat efter fyllda 40 år. Om sjukdomen behandlas

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Underlag AT-kansliet SU:s sammanställning av primärvårdsenkät 120501 121116,

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer